Utvärdering av krypgrunder Fuktskador, problem och lösningar. Axel Lundberg Ludvig Johnsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av krypgrunder Fuktskador, problem och lösningar. Axel Lundberg Ludvig Johnsson"

Transkript

1 Utvärdering av krypgrunder Fuktskador, problem och lösningar Axel Lundberg Ludvig Johnsson Examensarbete Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för Urbana studier Malmö Högskola Malmö

2

3 Förord Denna rapport är skriven på Malmö Högskola för avdelningen byggteknik under institutionen för Urbana studier. Rapporten är ett examensarbete för Axel Lundberg och Ludvig Johnsson och den är skriven under perioden mars 2012 september Vi vill tacka vår handledare Rolf Andersson för hans hjälp och kritik längs vägen. Vi vill även tacka NilsOlof Lundberg på JSB, Johan Hultman på NCC, Ingemar Hansén på Anticimex och Peter Brandt på Skanska för att de tog dig tiden att svara på frågor kring vårt projekt. Malmö September 2012 Axel Lundberg Ludvig Johnsson

4 Sammanfattning Denna rapport tar upp den grundläggande problematiken kring grundläggningstypen krypgrund. Utvärdering av olika metoder och typer av denna grunden redogörs, samt hur man idag gör för att sanera och möjliggöra för fortsatt boende i fastigheter med stora och små problem. Här förklaras bakgrunder till problem samt historik kring både problemet och hur denna grundläggning har kommit dit den är idag, dvs. varför den har blivit klassad som riskkonstruktion av många i branschen. Även en sammanfattning av hur företag och forskare ser på sanering och hur de tycker man skall attackera problem. Klimatförändringar är medtagna som en ökande riskfaktor. Inledningsvis är det en genomgång av olika punkter som rör historia och/eller uppbyggnad av krypgrunder, som sedan följs av en genomgång av problem, sanering och åtgärder för olika typer av krypgrunder.

5 Abstract This project report brings up the main issues about the foundation type crawlspaces. An evaluation of different methods and types of this foundation type is shown, together with how you today choose to sanitise and make it possible for inhabitants to continue living in an effected environment. In the project the problems about crawlspaces are explained, together with some history surrounding both the problem and why it has today been classified as a risk- construction amongst those who know. A brief compilation of how different companies and how scientists think you should attack the problem is wound in the text. The affect of climate change is also checked as a risk factor. As a beginning there is a summary of different points surrounding history and the building process of a crawlspace, which is then followed by a summary of problems, sanetising and fixes for different types of crawl spaces.

6 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning Abstract 1. Inledning Bakgrund Syfte Metod Avgränsningar Förklaringar och historia Förklaring till krypgrunder Historia Torpargrund Plintgrund Krypgrunder Uteluftsventilerade krypgrunder Inneluftsventilerade krypgrunder Varmgrunder Bakgrund till problemet Fuktorsaker Nederbörd Markfukt Luftfuktighet Mögel/rötskador Dagens uteklimat Klimatzoner och förändringar Sambandet temperatur fukt mögel Resultat Uteluftventilerad krypgrund Problem Fuktkällor Värmekällor Skadeutredning Åtgärder Sanering Förslag på åtgärder som minskar problemen Inneluftventilerade krypgrunder/varmgrunder Problem och åtgärder Slutsats Referenser I II III 1

7 1. Inledning 1.1 Bakgrund Krypgrunden var under lång tid en av de vanligaste typerna av krypgrunder vid nybyggnation av enfamiljshus enligt Boverket (2010). Den härstammar från torpargrunden som kom till redan på talet. Denna funkade bra eftersom man hela tiden höll grunden varm av eldstaden. Krypgrunden däremot kom till under 60- talet och denna var mer sofistikerad då den inte använde vanlig natursten och dessutom var isolerad i bjälklaget. Det sistnämnda är också vad som innebar början av de stora problem som många krypgrunder har idag. Man förlorade alltså en del av grundidén när man började isolera bjälklagen och torpargrunden blev betydligt kallare och känslig för fuktig luft. För att göra det hela ännu värre har man dessutom för år sedan börjat isolera ytterligare för att spara energi. Givetvis innebär det ännu kallare krypgrunder och ännu större risk för fukt- och mögel- skador. Andra ändringar man gjorde som innebar problem var att man började värma upp huset på andra vis vilket innebar att murstocken inte blev varm. 1.2 Syfte Syftet med detta examensarbete är att få en fördjupad insikt i hur fuktskador i krypgrunder bildas, fortskrider och hur man gör för att undvika skador samt identifiera uppkomsten av densamma. Att redogöra för lösningar är också prioriterat. Vi vill ge privatpersoner och andra läsare en chans att förstå problematiken kring hur just deras krypgrund fungerar och hur de kan gör för att identifiera och undvika problemen som gett krypgrunden dess risk- stämpel. Detta arbete kan ligga till grund för mycket av de frågor vi vill ha svar på, men även som ett underlag för vad man borde tänka på och vad man vid uppförande bör tänka på för att undvika fuktskador. 2

8 1.3 Metod Detta arbete kommer i huvudsak att byggas upp som en litteraturstudie. Den kommer att bestå av information från olika sorters källor, mestadels rapporter från både forskning inom området men även rapporter från vinstdrivande företag. Ämnet vi har valt att titta djupare inom är ett välkänt område med mycket information att finna. Då hållbart byggande är på strikt frammarsch så är det verkligen i ropet att utföra och kontrollera fuktskador och deras utredningar. Viktigt är dock att hålla sig inom ramarna för vad för oss är fakta och vad företagen själva anser är bra tekniska lösningar. Det skall vara objektivt sett på fuktskador i allmänhet, inte utifrån specifika kravs synsätt. Någon praktisk mätning kommer inte att utföras, men vi kommer att titta på hur företag och forskare har valt att presentera och åskådliggöra lösningar för gemene man. 1.5 Avgränsningar Arbetet kommer att avgränsas till krypgrunder i dess olika former och de många fuktskador som omringar denna konstruktion. En kort historia om dess utveckling kommer förklara hur grunden har blivit så populär och en bakgrund till problemet avgränsar till varför konstruktionen är så utsatt som den är. Vi kommer inte att räkna fram den mest effektiva typen av krypgrund, utan snarare ge förslag på några bra utformningar. 3

9 2. Förklaringar och historia 2.1 Förklaring till krypgrunder Benämningen krypgrund och/eller kryprum använder man idag för att beskriva en grundläggningstyp som fram tills för några år sedan var en av de vanligaste typerna av grund vid nybyggnation av enfamiljshus (Boverket 2010). Den innebär i enkelhet att man placerar bärande väggar utmed byggnadens klimatskal och under bärande innerväggar, varpå man ovanpå dessa lägger det bärande bjälklaget. Arbetet kommer att avhandla de vanligaste övergripande typerna, medan det i verkligheten finns otal sätt att bygga och ventilera denna grundtyp på. Isoleringen i denna grund kan vara obefintlig eller uppbyggd på mängder med sätt, där vi kommer att titta på det som vi tycker är det bästa och/eller smartaste sättet att isolera och därigenom minimera fuktskadorna. 2.2 Historia Torpargrund Denna i Sverige första riktiga grundläggningskonstruktion var en nödvändig utveckling, då man tidigare ofta hade trampade jordgolv, varpå man placerade syllen ovanpå ren jord och/eller mull. Detta ledde ofta till röta och mögel i grunden på huset. Det man gjorde var att höja upp den underliggande bärlinan eller bjälklaget upp i luften, varpå man staplade stenar som bärlinan vilade på. Man fick på så sätt mindre problem med röta, och ventilationen var ett faktum. För att begränsa temperaturen och luftfuktigheten på vintrarna kunde man lägga ris och/eller skotta upp snö mot grunden, och på så vis få en vis temperaturhöjning i grunden. Ännu en detalj som kunde höja temperaturen i grunden var det faktum att man ofta hade en eldstad i mitten av boningshuset. Eldstaden värmde effektivt sin grund, vilket gav upphov till den tidigare nämnda temperaturhöjningen. Det som kom att begränsa torpargrunden var att den är väldigt svåråtkomlig, då man oftast inte kan krypa ner och inspektera för mögel eller dylika problem. Ännu mer problem blir det när man ska göra något åt de fuktskador som finns, då springor i golvet och ut mot husväggar begränsar möjligheten att avfukta eller temperera grunden. Det är inte heller möjligt att få den energibesparingen med en torpargrund jämfört med en mer modern krypgrund (Ljungby 2001). 4

10 2.2.2 Plintgrund En plintgrund är ännu en variant av krypgrund, där man väljer att ha plintar eller avlastningspunkter i hörnor samt jämt utplacerat längs med balkstrukturen under byggnaden. Principen är samma som för en krypgrund, med modifikationen att bjälklaget kan endast vila i vissa punkter, inte längs de hela avlastningsväggarna. Denna grundläggningskonstruktion finns i moderna tappningar, där hela bjälklaget, utan reglar och isolering, är av prefabricerade betongelement. En mycket enkel grundläggningskonstruktion, som medför mycket ventilation, vilket gör att undersidan av bjälklaget måste fuktskyddas mer än på en motsvarande torpargrund/krypgrund (Nevander, Elmarsson 1994). Plintgrunder är vanligt ibland sommarstugebebyggelse och i vattennära byggnader, där det är lätt att placera plintar i vattnet för att ta upp de laster som man sedan ser till att föra ner i fastare mark. En öppen plintgrund innebär att luften rör sig helt fritt under bjälklaget och därmed finns det inget rum med risk för fuktskador. Problemet är att det inte går att ansluta vattenledningar helt vanligt underifrån, då det skulle innebär frusna ledningar på vintern. Det är även anledningen till att den är vanligast ibland sommarstugebebyggelser. Den andra anledningen är att den fungerar bäst för hus som endast är säsongsuppvärmda. Ett ouppvärmt hus under vintern innebär alltså inget problem för grunden då det inte finns något rum med risk för kondensation. Figur 2.2.1: Torpargrund- och plintgrundssektioner med luftflödespilar. (Nilsson, Harderup 2008) 5

11 2.3 Krypgrunder Uteluftsventilerade krypgrunder Som namnet antyder är denna form av krypgrund ventilerad av luften som tas in på olika sätt utifrån byggnaden, in i grunden. Denna krypgrunden byggs upp av en yttermur och adderade inre murar, på vilken bjälklaget vilar för att föra ner lasten till marken. I denna typ är just bjälklaget isolerat från luften som tas in utifrån, varpå byggnaden blir som en isolerad, temperad låda. Man väljer att avskilja kryprummet från ovanliggande byggnad. På så vis blir även värmegenomföringen mellan kryprum och byggnad minimal, dock kan det bli höga fuktnivåer i kryprummet, då luften tas in, kyls ner och bildar kondens om den utförs fel (Nevander, Elmarsson 1994). Denna grundläggningskonstruktion var fram tills för några år sedan en av de vanligaste typerna av grundläggning bland nybyggda villor, en konstruktion som man började använda och utveckla så sent som på talet (Boverket 2010). Den är väldigt enkel att utföra, men har idag samtidigt fått titeln riskkonstruktion, då den är mycket mottaglig för mögelskador (Anticimex AB 2004). Flera större vinstdrivande företag bl.a. Anticimex har idag långt utvecklade metoder för att leda ut fukt och samtidigt skydda krypgrunder av denna typ, dock till ganska höga priser. De hävdar även att mer än var tredje krypgrund har någon form av fuktskada, vilket är en väldigt hög siffra (Anticimex 2010). Figur 2.3.1: uteluft- och inneluftventilerade krypgrunder med luftflödespilar. (Nilsson, Harderup 2008) 6

12 2.3.2 Inneluftsventilerade krypgrunder Till skillnad från det uteluftventilerade kryprummet har man här istället valt att leda ner den varma inomhusluften, till kryprummet. Detta sker mekaniskt och grunden är även isolerad tillsammans med ovanpåliggande byggnad. På så vis får man ner risken för mögel- och rötskador på bjälklaget. Denna konstruktion kräver dock mer av de som uppför byggnaden, då det är mycket viktigt att få byggnaden lufttät, samt att en inneluftventilerad krypgrund till viss del kräver underhåll av eventuella fläktar och ventiler etc. Dessa fläktar kan vara energikrävande. Även här finns många problem, ofta att man leder ner luften från våtrum i grunden, när det vore bättre med den normala inomhusluften. Viktigt är också att köksluften ventileras ut från byggnaden direkt (Nevander, Elmarsson 1994). Skillnaden i mängden isolering mellan inne- och uteluftventilerad grund behöver inte vara så stor, en viktig skillnad i utförande när det gäller just isolering än dock är att man vill lämna bjälklaget oisolerat. På så vis uppnår man med mening en viss transport av luft och fukt. Denna transport kan förvisso innehålla andra skadliga ämnen, något som tas upp i kapitel Varmgrunder Varmgrunder är en vidareutveckling på den befintliga ovanstående oventilerade krypgrunden. Anledningen till att man nu väljer denna typ är flera, där en är att den liknar i funktion den äldre torpargrunden i och med uttorkning med varmare luft. Det viktiga är att konstruktionen blir så lufttät som det bara går, en problematik som i de flesta fall endast gör det möjligt att bygga denna typ vid nybyggnation. Även det faktum att man vill ha isolering under grundmuren är ett stort problem vid eventuell ombyggnad från inneluftventilerad krypgrund. En viktig åsikt att påpeka är att SP anser att varmgrunden är en fuktsäker konstruktion jämte den stämplade riskkonstruktionen uteluftventilerade krypgrunden (Samuelson 2010). 7

13 2.4 Bakgrund till problemet Det stora problemet i att få till en bra konstruktion blir i att vi just i norra Europa har väldiga temperatur- och fuktighetssvängningar. Detta gör att man inte kan bygga för det ena eller andra fallet, utan måste kompromissa för att kunna skydda på vintern och hålla ute på sommaren etc. Samtidigt är krypgrunden så pass utbredd i Sverige att åtgärder måste till och det på många olika plan. Efter källare är det den vanligaste enskilda typen av grundläggning för enfamiljshus enligt boverket, som uppskattar andelen till ca. 25%. I denna procentsats skall tilläggas att den uteluftventilerade står för ca. 60% medan den inneluftventilerade och oventilerade varmgrunden står för ca. 7% resp. 1%. Noteras bör att boverket (2010) själva anser att där ligger stor osäkerhet bakom siffrorna. Viktigt att se är den mycket större andelen uteluftventilerade grunderna i denna rapport. I kapitel 3.1 tas denna riskkonstruktion upp mer ingående. Deras problem har samtidigt gynnat de företag som livnär sig på att sanera och utreda fuktskador. Företagen har inte bara blivit större, utan också många fler, något som märks på den mängden vinklad information som finns tillgänglig på internet idag. 2.5 Fuktorsaker Det finns självklart ett stort antal faktorer som förvärrar risken för mögel i grunden. Här har vi valt att ta upp de som vi tycker är de viktigaste och mest trendsättande. Även sättet fukten transporteras på är viktigt att benämna, störst är då diffusion och konvektion Diffusion är transport som styrs av skillnaderna i ånghalt. Denna ångtransport sker utan att luften behöver röra sig, samt genom klimatskärmen, såsom väggar och/eller tak. Konvektion innebär att luften flyttar sig på grund av tryckskillnader, varpå vattenånga följer med luften. Dessa tryckskillnader kan bildas av t.ex. vind eller fläktar. Viktigt att påpeka är att medans luften flyttar sig genom konvektion och tar med sig vattenånga, kan ånga samtidigt flytta sig genom diffusion på andra hållet. Gravitation är helt enkelt då nederbörd rinner in under/in i grundmuren och på så sätt orsakar skador. Kapillärsugning är fallet då vatten tar sig upp genom den kapillära sugkraften som finns i materials porer. Här transporteras vattnet i dess vätskefas, och kan även färdas mellan olika skikt (Nilsson 2005). 8

14 2.5.1 Nederbörd Detta är den form av vatten som faller från himlen i form av regn eller snö. Den avleds enklast genom att luta marken från krypgrunden och att dräneringen är gjord enligt vad som anvisas. Takavvattningsproblem är något som tillsammans med dålig täthet kring springor kan ge upphov till att nederbörd får komma nära grunden. Vinden är dock oftast det som för in regn/snö till grundmuren. Figur 2.5.1: Förklarande figur på hur fukten transporteras kring och i grund (Åkerlind 1999) Markfukt Denna form av bundet vatten förs enkelt upp genom kapillärstigning till undersidan och sidorna av grundmuren. Man skall se till att man vid byggnation har minst två kapillärbrytande skikt och att grunden dimensioneras för 100 % RF. Ett ångtätt skikt kan också vara att rekommendera, något som vi kommer till längre fram då en plastfolie kan placeras ovan de kapillärbrytande skikten Luftfuktighet En enkel förklaring till detta är att luften kan hålla en viss mängd vattenånga vid en viss given temperatur. Temperaturen ökar stadigt på våren och försommar, för att sedan vara maximal under sommarmånaderna. Det är även under denna tid som problem uppstår, genom att den kalla grunden möter den varmare uteluften. Detta förklaras mer genomförligt i kapitel 2.6 (Nilsson 2005). 9

15 2.6 Mögel/rötskador Det viktiga i detta kapitel är att förklara hur fukten hänger ihop med temperaturen och vice versa. Fuktskador är något som i värsta fall kan få hälsomässiga effekter, om man låter det gå så långt att det blir mögeltillväxt i grunden. Dessa mögelsporer kan på olika vägar leta sig upp i boningsrummet och ge allergier och andra problem med hälsan. Vi börjar med att förklara sambandet mellan fukt och temperatur, något som i detta avseende är avgörande för att kryprum skall kunna klassas som riskkonstruktion. Från fysiken har vi sedan länge lärt oss att luft vid en visst hållen temperatur bara kan innehålla en viss mängd vattenånga, mätt i kg/m 3, och kallas mättnadsånghalt. För att få fram det mycket viktiga sambandet för RF (Relativa fuktigheten) så tar man kvoten mellan den aktuella ånghalten i luften mot den temperaturens mättnadsånghalt. Sambandet visas här nedan: v RF = v ( ) ( ) m T Ovan har vi v som är luftens ånghalt och vm(t) som är mättnadsånghalt vid given temp. T (Olsson 2001). Sambandet är det som avgör för om det blir kondens eller inte i en krypgrund. Relativt så kallar man denna punkt daggpunkten, alltså punkten då vattenångan som luften inte orkar hålla kvar fälls ut som fritt vatten. Till exempel kan luft vid 100 % RF och 20 c innehåller 17,28 g/m 3 medan samma luft vid 4 c endast kan innehålla 6,36 g/m 3. Man kan även notera att om temperaturen ökar, gör även mättnadsånghalten det, varpå RF sjunker. När luften sedan på våren och försommaren ökar i temperatur och det fortfarande är kallt i krypgrunden, nås daggpunkten. I en krypgrund som håller 6 c och en RF på 85 %, kan luften max innehålla 7,27 g/m 3 vattenånga. När luft med temperaturen 18 c och RF på 60 % ventileras in innehåller den luften 0,6*15,36 g/m 3 = 9,22 g/m 3 vattenånga. Alltså kommer det att fällas ut ca 9,22 7,27 = 1,95 g/m 3 i grunden. Dock behövs det tillgång på, förutom fukt, syre och organiskt material för att mögel och röta skall kunna uppstå. Vedertaget är att den kritiska nivån för att mögel skall kunna uppstå på trä är ungefär RFKRIT = 80 % men kan variera för olika tillstånd (Peterson 2009). På sommaren är detta inte svårt att uppnå, då man ofta kan få mätningar mellan % i sin krypgrund. 10

16 Figur 2.6.1: RF och Temp. i uteluftventilerade kryprum (Nevander, Elmarsson 1994) Som vi snabbt ser i figur så är den kritiska punkten precis vid försommaren, då temperaturen sticker iväg, varpå det även blir en grov höjning av den relativa fuktigheten inne i kryprummet. I den nedre av bilderna ser vi även att toppen ligger kring de kritiska 80 % RF, något som åstadkoms genom att vi väljer att ta in luft för ventilation (Petersson 2009). För att göra hela mögelsituationen värre kan tas som exempel att om det är kallt en period för att sedan bli varmt och fuktigt kan RF relativt simpelt stiga ännu högre än 80 %, något som ännu mer markant bidrar till risken för permanenta skador. Har vi även en del vatten som kommer in rinnandes i grunden, kanske lite kvarvarande kondens och eventuell avdunstning från markbeläggningen så tar risken ett steg till. Figur 2.6.2: Mögeltillväxt i dagar och dess faktorer (Nevander, Elmarsson 1994). 11

17 I figuren kan vi t.ex. se att om man råkar ha 25 c och 85-90% RF i kryprummet, så kan mögelpåväxt bildas så snabbt som inom 2-4 dagar. Samtidigt kan man ha 15 c men 95% RF, vilket gör att mögel kan bildas inom 4-8 dagar. Detta skall ju dock inte ses som ett ultimatum, då även mängden organiskt material i grunden spelar roll. Dock kommer luften i ett kryprum sällan upp i mer än 14 c, men risken för mögel är ändå överhängande vid så lågt som 80% RF, alltså den kritiska punkten (Deling et al. 2004) För att kunna sprida sig över en större yta bildar mögelsvamparna sporer som alltid finns i luften i olika mängder och som kan sedimentera på ytor. Värt att nämna är att ett material som anses ha god motståndskraft mot mögel, kan få mögelpåväxt om det är nedsmutsat (Johansson, Samuelson, Ekstrand- Tobin, Mjörnell, Sandberg, Sikander 2003). Men nu ser vi ju hur mögel utvecklas i grunden, hur påverkar det människorna i boendet ovanför? Problemet börjar med att man idag har det varmt i alla välisolerade hus. Detta gör att man bygger upp ett övertryck inuti bostaden, och med värmens hjälp blir det en konvektionstransport ut genom takbjälklaget. Om det sen förekommer sprickor eller revor i plastfolien i golvbjälklaget kommer kryprummets luft följa med, då enligt fysiken försöker luften tryckutjämna skillnaderna mellan kryprum och bostad. Med denna luft följer mögelsporer samt lukt och orsakar allergier och dylikt (Svensson 2001). Ett bra så kallat orsakssamband sattes ihop på LTH för några år sedan. Här kan man se orsak och verkan till olika tillstånd i en krypgrund. Har man till exempel lukt från grunden upp i bostad kan det bero på otäthet i bjälklag. Figur 2.6.3: Orsakssamband för hur skador uppstår i ett kryprum (Svensson 2001). 12

18 2.7 Dagens uteklimat Nu när vi har gått igenom hur mögel och rötskador skulle kunna förstöra en grund, måste vi samtidigt titta på hur klimatet har förändrats och kommer att fortsätta att bli sämre. För att kunna identifiera mindre problem, måste man dock börja från stort, alltså hur det rådande världsklimatet påverkar kryprummet. Vi kan enkelt säga att jorden, speciellt här i norr där vi har skiftande klimat, går mot tider med mycket mer problem tack vare höjde temperaturer och därmed extremare väder. De så kallade klimatförändringarna, vare sig man tror på dem eller inte, kommer att ge klimatet högre temperaturer och/eller mer regn och rusk. Detta är dock ett problem som inte börjat idag, utan har hållit på en längre tid, ca 20 år. Detta gör att man måste agera snabbt (Ljungby 2001) Klimatzoner och förändringar Då vi får ett mer fuktigt och varmare väder hinner inte krypgrunden torka ut på samma sätt som det gjort förut. Problemet blir ännu mer påtagligt om man sen har t.ex. ihållande regn, vilket osökt för oss vidare till något som experter beskriver med det så kallade Frankfurtklimatet. Enkelt förklarat innebär detta att vi nu kommer få att uppleva att vi kommer allt närmare det klimatet som man har nere i södra Tyskland, vid Frankfurt am Main (Linderås 2008). Utöver att klimatförändringar är något som kommer att göra problemen större för husägare, har vi även det faktum att Sverige är indelat i klimatzoner, alltså att vi har mer lokala förändringar i klimatet. Där finns ingen zon där inga skador förekommer, men det finns zoner där risken är avsevärt mycket högre för att ens kryprum skall bli mögelskadat. Innan temperaturerna började öka markant kunde man i norra Sverige ha ihållande marktjäle, alltså att marken var frusen längre in på våren. Detta gjorde i sin tur att grunden var avsevärt kallare än vårluften, vilket kunde öka mängden utfälld fukt ännu mera. Detta fenomen kommer troligen att minska tack vare ovan nämnda problem. Figur Sveriges klimatzoner enligt marktjäle (Isover 2012) 13

19 En annan sak man kan tillägga är att vi väljer att titta på krypgrunder lokalt i Sverige. Hur ser det då ut utomlands, kanske kring medelhavet där man har mycket högre fuktighet under mycket längre perioder? Denna frågeställning kan nog enklast förklaras med att dessa problem minskar av två huvudanledningar. Först så har man med största sannolikhet andra typer av grundläggningar utomlands, t.ex. är platta på mark mycket vanligare på bostadshus längre söderut. Den andra orsaken är att man inte har lika mycket klimatväxlingar heller. Vintern är mildare, vilket gör att problemet med att grunden är kall när sommaren kommer minskas. 2.8 Sambandet temperatur fukt mögel Som en sista instans innan övergången till huvuddelen är det läge för ett förtydligande av sambandet temperatur, fukt och mögel, alltså varför så många företag nu kan göra pengar på denna riskkonstruktion. Temperaturen i första ledet blir avgörande då luften vid en viss temperatur bara kan hålla en viss mängd vattenånga. Eftersom en krypgrund har en avsevärt lägre temperatur än sin omgivning, speciellt på försommaren, fälls den vattenånga som den nedkylda luften inte kan hålla, ut som kondens, fritt vatten. Detta vatten kommer sedan i kontakt med organiskt material, mest troligt undersidan på golvbjälklaget och/eller skräp som ligger slängt i grunden. Mögel behöver fukt, syre och organiskt material för att kunna blomstra. Har man nu de förhållandena för mögeltillväxt i krypgrund kommer möglet börjar växa och då kan situationen snabbt bli kostsam och svårlöst. Vid så lågt som RF = 80 % kan man börja oroa sig för mögelpåväxt, om än över ett längre tidsspann. 14

20 3. Resultat I detta avsnitt kommer vi att diskutera problem, utredningar och åtgärder. Då den uteluftventilerade krypgrunden är den vanligaste typen av krypgrund finns det även mest information kring denna (Boverket 2010). Vi kommer även att ta upp de problem och åtgärder det finns bland den inneluftventilerade krypgrunden, eller varmgrund som den ibland kallas. 3.1 Uteluftventilerad krypgrund I avsnitt finns en förklaring till hur en uteluftventilerad krypgrund är uppbyggd. Nu till förklaringen varför en krypgrund är så utsatt för fuktskador. Anticimex konstaterad 2004 i en rapport att ca 35 % av alla Sveriges krypgrunder har mer eller mindre fuktskador, alltså något som man måste åtgärda innan det är för sent. Då ca 30 % av Sveriges alla grunder är krypgrunder, alltså ca 500,000 grunder kan man förstå innebörden av vidden av problemet (Anticimex 2004). I avsnitt 2.6 finns anledningen till varför mögel trivs så väl i grunden. Det finns definitivt olika åsikter kring krypgrunden. En del byggföretag utesluter dem helt då dem inte ser någon mening med att använda denna för dem riskkonstruktion, då de tycker sig ha andra bättre tekniska lösningar Problem Vi kommer här att gå igenom olika fuktkällor som kan ställa till med problem i krypgrunden. Dessutom måste vi reda ut vilka krypgrundens värmekällor är. Vill man kunna lösa ett problem måste man veta huvudorsaken till problemet. Det som gör det hela väldigt krångligt med krypgrunden är att många lösningar som i teorin kan verka bra, visar sig vara mindre bra i praktiken Fuktkällor Fritt vatten Fritt vatten är nog både den enklaste orsaken till fuktskador att förstå sig på, samt den enklaste att åtgärda vad gäller orsaken. Självklart kan saneringskostnader ändå bli omfattande. Detta är helt enkelt vanligt fritt vatten du kan se med ögat. Oavsett var den må komma ifrån så kommer den relativa luftfuktigheten att stiga i krypgrunden på grund av att vattnet avdunstar från det fria vattnet. Dessutom kan det stiga kapillärt i grundmuren (Nilson, Harderup 2008). Det fria vattnet kan komma från flera tänkbara ställen. Ett alternativ är helt enkelt ett vattenläckage från vattenledningar i huset. En annan tänkbar anledning kan vara att regnvatten sipprar in i krypgrunden. Detta är framförallt tänkbart om marken inte har en lutning bort från krypgrunden. Helst ska det även vara hårdgjorda ytor nära grunden, så kan nästan allt regnvatten rinna bort från krypgrunden. Självklart kan det fria vatten också ha kommit från kondens i krypgrunden, men då är det kondensen i sig som är själva problemet. 15

21 Fuktskador i krypgrunder problem och lösningar Fukt i luften Som har förklarats i avsnitt 2.6 varierar alltså både den absoluta och relativa fuktigheten i luften utomhus. Den absoluta är betydligt högre under sommaren än på vintern, medan den relativa fuktigheten beter sig precis tvärtom. Enkelt att konstatera är alltså att luften som kommer in i krypgrunden under sommaren innehåller mycket fukt (Nilson, Harderup 2008). Mesoklimatet (dvs. ett mer avgränsat område som är mindre än 10,000 m2) spelar även roll för hur mycket fukt det är i uteluften. Det är till exempel mycket sämre att bygga ett hus i en svacka nära en sjö, än uppe på en kulle utan närhet till vatten (Ljungby 2001). Det kan även komma in fuktig luft genom bjälklaget genom konvektion men även diffusion om den absoluta fuktigheten är högre ovanför bjälklaget (till exempel i ett badrum). Figur 3.1: Absolut ånghalt utomhus (Petersson 2009) Markavdunstning På grund av kapillär stigning kan det finnas vatten i marken ovanför grundvatten nivån. Detta vatten avdunstar och ger ett tillskott av vattenånga i krypgrunden. Markens relativa fuktighet kan ibland vara hela 100 % och man bör därför utgå ifrån att det alltid är så (Nilson, Harderup 2008). Observera att olika jordarter har olika kapillär stighöjd och stighastighet vilket även det påverkar omfattningen av markavdunstning (Svensson 2006). 16

22 Värmekällor Inomhusluften Som redan har diskuterats en del är alltså en av värmekällorna för krypgrunden inomhusluften. Direkt avgörande för hur bra denna är som källa är hur lite isolering det finns i bjälklaget. Med åren har denna isolering ökat från att vara nästan obefintlig i torpargrunden (Nilson, Harderup 2008). Utomhusluften Hur pass mycket temperaturen i krypgrunden en vis tidpunkt påverkas av rådande uteluftstemperatur är beroende av hur kraftig ventilationen är i krypgrunden, dvs. hur hög luftomsättningen är. Ett extremfall är en helt öppen plintgrund där temperaturen under bjälklaget är i stort sätt samma som utanför huset. Men ju mer väggar kommer upp och alltså ju mer ventilationen minskar, desto mindre kan den rådande utomhustemperaturen göra en direkt påverkan på krypgrundstemperaturen. Skulle temperaturen sjunka kraftigt på en mycket liten stund ute, skulle samma ske under en öppen plintgrund, men inte nödvändigtvis i en krypgrund (Ljungby 2001). Värmetröghet Det här är en mycket viktig och avgörande del. Precis som alla massor, har både marken i krypgrunden, men även grundmuren och bjälklaget en viss värmelagrande effekt. När det hastigt blir varmare och högre fuktighet utomhus på försommaren hinner inte krypgrunden med att värmas upp och är betydligt svalare. Detta innebär att även mättnadsånghalten är lägre i krypgrunden och därför blir den relativa fuktigheten mycket högre än utomhus. Ofta blir den över 80 %. Samma egenskap gör däremot att krypgrunden är varmare än utomhusluften både under hösten och hela vintern, när den relativa fuktigheten ute är väldigt hög. I detta fall är alltså värmetrögheten en fördel som minskar den relativa fuktigheten i grunden något. Givetvis har även solstrålning och vinden en påverkan, men är troligtvis inte direkt avgörande (Ljungby 2001) Skadeutredning Vid en skadeutredning finns det en hel del man bör kontrollera. Det minsta man bör göra kommer vi att ta upp nedan. Tänk på att allting som kontrolleras måste relateras till vilken period av året det är. Det är tillexempel stor skillnad på fuktkvoter i en konstruktionsdel under januari jämfört med augusti. Okulär undersökning Innan man undersöker krypgrunden inuti, gör man det på utsidan. Hur ser lutningen utanför grundmuren ut? Lutar marken in mot grundmuren? Detta kommer i så fall innebära att mer fritt vatten rinner in i krypgrunden. 17

23 Finns det någon matjord med växter nära grundmuren? Detta kan absorbera vatten som istället borde tagits hand om på annat sätt. Dessutom kan mögelsporer från jord och döda växter spridas i hela byggnaden. Fungerar takavvattningen som den ska? Det ska rinna längs hängrännor till stupröret där det sedan ska rinna vidare till tänkt avlopp. Om det istället rinner ut på huset från stupröret kan det med tiden orsaka sättningar och sprickor i grundmuren där vattnet sedan kan sippra in ännu effektivare. Det finns även många andra saker som kan behöva undersökas på utsidan, eftersom att varje undersökning är unik (Ljungby 2001). För att undersöka krypgrunden på insidan behövs en halvmask med partikelfilter 3 för att skydda mot det ofta förkommande damm och mögel med mera, då det oftast inte är någon trevlig miljö att vistas i. Inte minst för att det brukar vara väldigt trångt. För att det ska över och huvud taget komma in i krypgrunden måste den ha en inspektionslucka. Det är dock inte alla som har en sådan, men det bör då ordnas. Vissa krypgrunder eller framförallt torpargrunder ligger med golvbjälklaget så pass långt ner att man inte kan komma in mellan marken och golvbjälklaget. Då är det ett måste att använda sig av olika inspektionskameror (Ljungby 2001). Innan man går in noterar man om det finns mögellukt eller annan avvikande lukt. Inuti krypgrunden ska det kontrolleras om där är rent från byggskräp, vilket inkluderar gamla gjutformar, andra främmande material i grunden eller kanske spår från trädgården (Boverket 2007). Man vill ha så lite organiskt material som möjligt i krypgrunden. Matjord är organisk och därför också olämpligt att ha i krypgrunden då det kan avge dålig lukt, samt på grund av risken för kapillär stigning av vatten som den gärna håller kvar (Ljungby 2001). En mineraljord med större kornfraktioner som istället dränerar vattnet är därför mer lämplig. Kolla även efter oisolerade rör för kallvatten eller ventilation eftersom att luften kan kondensera mot dessa (Boverket 2007). Lite längre tillbaka i tiden använde man en svart plast på marken som är betydligt sämre (släpper igenom mer vattenånga) än dagens åldersbeständiga plast. Ovanpå denna lades ofta dessutom sand, vilket innebär att man får gräva lite med handen för att kontrollera om denna felaktiga plast har används. Notera var plasten slutar, om den är punkterad samt hur överlappen ska se ut. Hur det bör vara kommer vi att diskutera i senare avsnitt (Ljungby 2001). Mikrobiell tillväxt i krypgrunden brukar oftast börja med att man kan hitta vitmögel på undersidan av bjälklaget, grundmuren samt marken. Värre är det om man dessutom känner elak lukt då det förmodligen innebär att även svartmögel finns i utrymmet. För det otränade ögat kan vitmögel på grundmuren lätt växlas med salt- och kalkutfällningar som uppkommer av kraftig fuktvandring i materialet, vanligtvis pga. regnvatten. Vitmöglet däremot är lite mer fluffigt och smakar inte salt på tungan. Kontrollera så att allt trä ligger mot syllpapp och inte direkt mot grundmuren. Dessutom ska det kunna torka ut mot krypgrunden vid behov. Det gäller att vara uppmärksam när man gör undersökningen, samt att man tänker på att mögel inte alltid är direkt synligt. Ett exempel kan vara en nedåt buktad skiva 18

24 som brukar betyda att det vid minst ett tillfälle har varit mycket fuktigt i krypgrunden. Då är det viktigt att man kontrollerar under skivorna. Det finns några lamptekniker man kan använda sig av när man letar efter mikrobiell tillväxt i utrymmet. Istället för att lysa direkt emot ytan på ett material ska man istället låta den vanliga ficklampan lysa längs med ytan. Detta synliggör vitmögel mycket enklare. För att upptäcka svartmögel bör man lysa med en svag blå diodlampa som tydligt visar de små svarta prickarna. Man kan även prova att variera avståndet med denna lampa (Ljungby 2001). Mätningar Mätning utförs av temperatur och relativ fuktighet i luften både i grunden, utanför grunden samt inuti byggnaden. Detta bör helst göras med mätare som registrerar mätvärdena under en längre tid (Samuelson 2002). Det går inte att avgöra om det är fuktigt i utrymmet utan mätning eftersom att till exempel sand och jord kan damma fastän fuktkvoten i materialet motsvarar 85 % relativ fuktighet (Ljungby 2001). Det finns även en del mätningar och kontroller som bör göras men som kräver ett ingrepp i konstruktionsdelar. Dessa konstruktionsdelar är bjälklag, syllar, modulskarvar och nederkant av ytterväggar och där genomförs fuktkvotsmätning, luktbedömning, okulär bedömning samt vid behov även provtagning för mikrobiell analys (Samuelson 2002). Utvändig röta kan upptäckas genom att sticka med en kniv, men för att upptäcka invändig röta krävs ändå mätning av fuktkvoten (Ljungby 2001) Åtgärder När man vet vilka troliga orsaker det finns till skadan samt vad som är skadat måste man börja med att sanera för att få bort allt lukt och därefter eventuellt bygga om till en bättre lösning. Lösningarna vi kommer att diskutera nedan skulle vara lätta att använda vid en nyproduktion. Men när det gäller en ombyggnad finns det några saker man måste tänka på innan man bygger om. Den ena är att isolering av marken minskar höjden i kryprummet, man bör alltså tänka efter om kryprummet fortfarande kommer att vara inspekterbart. Det andra att beakta är att frostfritt djup ökas när man börjar lägga isolering på marken vilket kanske skulle krävt en djupare grundläggning Sanering Det är viktigt att man gör en mögelsanering när skadan redan har uppstått. Det finns olika metoder för att genomföra denna, men ju mer skadat materialet är desto större risk är det att man istället måste byta ut det helt. Det finns olika saneringsvätskor som man sprutas direkt på materialet. Dessa dödar dock enbart alger, mögel eller svamp och gör ingenting åt mögelgifterna som redan finns i luften. Det finns idag andra metoder för att sanera mögelangrepp, med en så kallad luftrenare. Denna bilar en fotoplasma (ett oxidationsmedel i gasform). Denna letar sig långt in mellan springor och neutraliserar luften. 19

25 Finns det giftigt mögel i material som till exempel isolering är den bästa lösningen att byta ut det. Detta gäller även material som har röta. Det finns även risk att jorden behöva bytas ut om det har en skarp lukt (Ljungby 2001) Förslag på åtgärder som minskar problemen Minska markavdunstning och fritt vatten En välanvänd metod för att minska fukttillskottet i form av markavdunstning är att lägga ut en plastfolie som förhindrar diffusion från marken till kryprummet (Olsson 2006). Men vi har kunnat se en del olika rekommendationer för användandet av denna. De största tveksamheterna har varit huruvida man ska kombinera plastfolien med värmeisolering eller inte, var den ska placeras, om den ska sluta innan grundmuren samt om den ska punkteras i lågpunkter. Däremot råder det inga tveksamheter om att det är viktigt att man har städat ordentligt på marken innan man lägger ut plastfolien. Löv och annat organiskt material som är näring för mögel och kan innebära mögeltillväxt under plastfolien. Lukten från tar sig igenom plastfolien och kan komma upp in i huset, vilket inte är särskilt trevligt eller hälsosamt (Elmroth, Harderup, Hedström, Samuelson, Svensson 2002). Vill man vara extra noga med att minska denna risk kan man ta bort det översta skiktet på marken och ersätta det med förslagsvis singel (Samuelson 2002). Plastfolien fungerar även som ett kapillärbrytande skikt, samt utgör ett visst skydd mot radon (Elmroth et al. 2002, SP 2004). Den kan hållas på plats av icke organiska tyngder, t.ex. stenar. Dock ska man inte använda sand ovanpå plastfolien som man ofta gjorde förr eftersom att ett litet hål i plastfolien då skulle kunna transportera upp betydande mängder fukt kapillärt (Harderup, Nilsson 2003). Lite längre tillbaka i tiden föreslogs det att man skulle sluta plastfolien en bit innan grundmuren så att vatten ska kunna nå dräneringssystemet (Andersson 1987). Men om man avslutar med plastfolien cm från grundmuren kan det innebära att man inte täcker så mycket som 10 % av markytan i ett litet hus. Detta skulle i sin tur kunna innebära ett betydande fukttillskott (Elmroth et al. 2002, Boverket 2007). Ofta föreslås även att man punkterar plastfolien i lågpunkter för att inte vatten ska bli stående på denna vid eventuell kondensation eller läckage. Detta vatten skulle i sin tur kunna förlänga korta perioder med hög relativ fuktighet (Samuelson 2002). Även Harderup (1998) är noga med att betona att all kondensvatten ska kunna rinna av. Enligt nyare rekommendationer ska dock plastfolien täcka hela marken och även fortsätta upp över grundmuren (Olsson 2006). Man kan fundera över vad som händer med eventuellt kondensvatten ovanpå plastfolien. Enligt Elmroth et al. (2002) kan risken för kondens mot plastfolien minskas avsevärt med en isolering ovanpå. Men enligt Samuelson (2002) innebär det tvärtemot att vatten som kondenserar mot plastfolien inte kan avdunsta och att man av den anledningen inte bör lägga isolering ovanpå en plastfolie. Andra saker att tänka på vad gäller plastfolien är att den ska ha ett överlapp på minst 500 mm samt att den ska vara av minst 0,20 mm åldersbeständigt material (Harderup, Nilsson 2003). 20

26 Ytterligare åtgärder bör vara att se till så att all form av bortforsling av vatten utanför krypgrunden fungerar som det ska. Till exempel är fallet ofta sådant att det saknas dränering eller att den åtminstone är dåligt utförd. Dräneringsrören kanske ligger på en högre nivå än schaktbotten i grunden. Dem kan dessutom vara fyllda med matjord och är kanske heller inte är kopplade till dagvattenbrunnen (Elmroth et al. 2002). Marken intill huset ska luta ut med minst en lutning 1:20, åtminstone 3 meter utåt (Harderup, Nilsson 2003). Det är inte helt fel att ta bort rabatter intill grunden då både jorden och växterna kan bidra något till lukt i krypgrunden. Förslagsvis ersätter man rabatten med hårdgjorda ytor, så kommer regnvatten att rinna bort ännu effektivare (Ljungby 2001). Nedan visar vi två olika figurer från en artikel skriven av Lars Olsson på SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Figurerna visar beräkningar av relativ fuktighet (RH crawl) inuti en krypgrund med respektive utan plastfolie. Enligt dessa beräkningar sänks den relativa fuktigheten ordentligt när det inte är sommar och åtminstone 10 procentenheter under sommaren (Olsson 2006). Figur 3.1: Utan plastfolie på marken. Visar RF mellan 87 till 100 % under hela året (Olsson 2006) Figur 3.2: Med plastfolie på marken. Visar RF mellan 80 till 90% RF under veckorna 18 till 36 (Olsson 2006) )

27 Där finns dock ingen information om luftomsättning, väderdata eller hur konstruktionen ser ut i övrigt. Vi kan se andra beräkningar som Airaksinen, Kurnitski och Seppänen (2003) har gjort för att visa skillnad med och utan plastfolie på marken när luftens omsättning var 2 gånger per timme. Dessa demonstrerar i figur 3.4 att uteluften är huvudfuktkällan på sommaren och att ingen avdunstning sker. Faktum är att dem till och med visar att fuktvandringen sker från luften till marken under vissa veckor när plastfolien inte används (negativa värden). Men dem rekommenderar ändå inte att man ska använda bar mark i kryprummet, utan hellre plastfolie än ingenting marktäckning alls. Det ska även tilläggas att väderdata som användes i denna beräkning är det finska test- året för energiberäkningar, år Detta år hade en ovanligt kall och fuktig sommar med en relativ fuktighet som var nära eller över 90 % under långa perioder. Det var till och med risk för mikrobiell tillväxt utomhus och då är det svårt att undvika sådant i en krypgrund som är ventilerad med utomhusluft (Airaksinen, Kurnitski, Seppänen, 2003). Fördelen med att använda installation av plastfolie som en åtgärd är att den är relativt okomplicerad och genomförbar i alla krypgrunder. Åtminstone i den bemärkelsen att den inte tar upp något av höjden i kryprummet eller påverkar tjäldjupet. Vissa krypgrunder skulle till exempel kunna bli omöjliga att inspektera med flera lager isolering. En plastfolie däremot går alltid att lägga ut utan att behöva beakta vare sig höjden eller grundläggningsdjupet. Figur 3.3: Med och utan plastfolie på marken. Visar tydlig sänkning av RF (Airaksinen, Kurnitski, Seppänen, 2003). 22

28 Figur 3.4: Fuktvandring från marken utan plastfolie. Negativa värden under sommaren (Airaksinen, Kurnitski, Seppänen, 2003). Isolera grunden Att isolera grunden och då främst marken är oftast en god idé. Som nämnts ovan är det nödvändigt att det finns tillräckligt utrymme på höjden för att kunna isolera utan att grunden blir omöjlig att inspektera. Man måste också beakta att marken inte kommer värmas upp lika mycket och att tjäldjupet då kommer öka. Det kan vara problematiskt om man har en tjälkänslig jord inom tjäldjupet. Vid en nyproduktion hade man kanske gjort grundläggningen djupare eller schaktat ur och fyllt upp med icke tjälkänslig jord. Man kan dock reducera grundläggningsdjupet något med en så kallad randisolering som ligger en bit ned i marken på utsidan av grundmuren (Harderup, Nilsson 2003). Viktiga egenskaper hos isoleringen i grunden är låg värme- och hög fuktkapacitet samt högt fukt- och värmemotstånd (Airaksinen, Kurnitski, Seppänen, 2003). En annan förutsättning för att man ska kunna inspektera grunden är att isoleringen tål att beträdas (Andersson, 1987). Avsikten med att isolera är att reducera den termiska trögheten i kryprummet så att klimatet liknar uteklimatet så mycket som möjligt. Marken tar annars lång tid att värma upp på sommaren och luften kan kylas av om ingen isolering finns (Harderup, Nilsson 2003). Att isolera grundmuren har liknande effekt som att isolera marken, men enligt Olsson (2006) ska isoleringen helst vara på utsidan av grundmuren. Det kan man tänka sig innebär att grundmuren blir varmare och att syllen därmed får bättre omständigheter. Dock kommer det inte att vara estetiskt försvarbart för många hus att sätta isoleringen på utsidan. Dessutom kan man misstänka att risken för kondens på insidan av grundmuren ökar något när först kall luft kommer in och kyler av grundmuren inifrån och det sedan kommer in varm fuktig luft. Denna kondens hade kanske kunnat undvikas om man isolerat bort den ytan inifrån. 23

29 Dessutom blir det en köldbrygga underifrån grundsulan om det inte har isolerats där under när grunden byggdes. Köldbryggan leder kanske kyla till insidan av grundmuren. En lösning skulle kunna vara att man delar upp isoleringen och sätter lite på insidan, men även lite på utsidan så har man även skyddat syllen något. Enligt Olsson (2011) är alternativet är att lägga en värmekabel i syllen, eller ännu hellre att man använder en syll som inte är känslig för fukt. Dock ska den leda värme dåligt för annars kanske man flyttar upp problemet i väggen istället (Olsson 2011). Enligt Harderup och Nilsson (2003) bör man kombinera värmeisolering med en plastfolie som ligger underst eller mellan två skikt. Men enligt Samuelson (2002) bör man inte placera plastfolie under värmeisolering pga. att vatten kondenserar mot den. Vi tror dock att det man tjänar på minskad markavdunstning samt att användningen av mycket isolering överrepresenterar de gånger det skulle kunna bli kondens. Man skulle kanske kunna göra några små hål i lågpunkterna som åtminstone tillåter någon avrinning, men det ska då vara en obetydlig andel av hela ytan som plastfolien inte täcker, inga 10 % med andra ord. Nedan visas en figur med fortsättning av beräkningar i programmet Crawl som visades i förra avsnittet. I detta diagram används både plastfolie och 20 cm tjock värmeisolering på mark och grundmur. Dock anges som redan nämnts ingen information om luftomsättning eller väderdata som har använts i beräkningarna (Olsson 2011). Figur 3.5: Med 20 cm tjock värmeisolering samt plastfolie på mark och grundmur. RH visar som mest 75 % under veckorna 27 till 31 (Olsson 2006). Det är även självklart då man vill isolera bort kalla ytor, att man ser till så att alla rör med kallvatten, avlopp eller ventilationskanaler är isolerade så att inte luften ska kunna kondensera mot dessa (Boverket 2007). Enligt Olsson (2006) är ett sätt att förbättra klimatet för undersidan av bjälklaget att förse det med värmeisolering på under. Isolerar man bort det organiska 24

30 materialet som finns i bjälklaget har man större chans att slippa byta dyrt trä om det mot all förmodan skulle bli en mögelhärd i kryprummet. Det har dock en negativ inverkan på övriga kryprummet eftersom att temperaturen sjunker. Vi föreslår att man istället för att tilläggsisolera undertill så omfördelar man helt enkelt isoleringen så att det fortfarande läcker ned lika mycket värme till kryprummet. Mängden isolering man ska använda sig av på marken beror till stor del på hur man har planerat ha ventilationen i krypgrunden. Det finns två viktiga rapporter gjorda i Finland som behandlat ämnet. Till att börja med vill vi visa hur fukt- och värmekapaciteten påverkar krypgrunden. Figur 3.6 visar tydligt hur överskattad risken för mögeltillväxt blir om man inte tar med fuktkapaciteten av LWA (lös lättklinker) i beräkningarna. Figur 3.6: Mögeltillväxt index med 15 cm LWA beräknad med och utan fuktkapacitet (Airaksinen, Kurnitski, Seppänen, 2003) Värmekapaciteten i isoleringen spelar också roll, av samma anledning som värmekapaciteten i marken och grundmuren spelar roll. 15 cm LWA och 5 cm EPS har samma värmemotstånd men trots det visar EPS isoleringen något lägre relativa fuktigheter i krypgrunden. LWA har förvisso högra fuktkapacitet, men den kompenseras av den låga värmekapaciteten som EPS har. Luftomsättningen i figur 3.7 nedan var 2 omsättningar i timmen (Airaksinen, Kurnitski, Seppänen, 2003). 25

Går det att bygga fuktsäkra krypgrunder?

Går det att bygga fuktsäkra krypgrunder? Går det att bygga fuktsäkra krypgrunder? Denna artikel behandlar i första hand fuktfrågor i krypgrunder. Den uppmärksammar risker för fukt- och mögelproblem men visar också på ett antal möjligheter att

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

FUKTRISKER I KALLVINDSUTRYMMEN - PROBLEM OCH FÖRBÄTTRINGSMETODER

FUKTRISKER I KALLVINDSUTRYMMEN - PROBLEM OCH FÖRBÄTTRINGSMETODER KTH Byggvetenskap Väg och Vatten Kungliga Tekniska Högskolan FUKTRISKER I KALLVINDSUTRYMMEN - PROBLEM OCH FÖRBÄTTRINGSMETODER Moisture in attics risk analysis and methods for improvement Examensarbete

Läs mer

TÄTNING ELLER VENTILERING MOT FUKT PÅ KALLA VINDSUTRYMMEN

TÄTNING ELLER VENTILERING MOT FUKT PÅ KALLA VINDSUTRYMMEN TÄTNING ELLER VENTILERING MOT FUKT PÅ KALLA VINDSUTRYMMEN Harry Brar Åke Hjalmarsson Johan Holmgren EXAMENSARBETE 2006 BYGGNADSTEKNIK TÄTNING ELLER VENTILERING MOT FUKT PÅ KALLA VINDSUTRYMMEN SEALING OR

Läs mer

Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Formas-BIC 11 (Etapp III)

Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Formas-BIC 11 (Etapp III) Slutrapport för projektet: Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 8, Formas-BIC (Etapp III) Projektledare: Projektsamordnare: Utredare: Projektgrupp: Referensgrupp: Carl-Eric

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

Fuktsäkert byggande av elementhus

Fuktsäkert byggande av elementhus Fuktsäkert byggande av elementhus Checklista för småhus i trä Yvonne Dahlbäck Examensarbete för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Vasa 2013 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall

Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall Kostnaderna för byggfel i Sverige uppgår till mer än tjugo miljarder kronor per år exklusive

Läs mer

Luftläckage I Småhus. - Hur de upptäcks och attityderna till dem. Viktor Olsson

Luftläckage I Småhus. - Hur de upptäcks och attityderna till dem. Viktor Olsson Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Byggingenjörsprogrammet Examensarbete 15 hp Luftläckage I Småhus - Hur de upptäcks och attityderna till dem Viktor Olsson Halmstad vårterminen 2012

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Fuktåterföring i roterande värmeväxlare

Fuktåterföring i roterande värmeväxlare Fuktåterföring i roterande värmeväxlare Moisture feedback in rotating heat exchanger Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Diana Malm AK-Konsult indoor air AB Anders Kumlin AK-Konsult indoor air AB Jenny

Läs mer

Små hus stora problem? Small houses big problems?

Små hus stora problem? Small houses big problems? Malmö högskola Människa miljö samhälle 120 p Teknik och samhälle C-uppsats, våren 2007 Små hus stora problem? En intervjustudie om inomhusmiljön i svenska småhus Small houses big problems? An interview

Läs mer

Fuktskador och dålig inneluft

Fuktskador och dålig inneluft Fuktskador och dålig inneluft Med strävan efter ett bättre inomhusklimat Annika Grahn Miika Koljonen Examensarbete för Ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Raseborg 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tilläggsisolering av tegelfasader på flerbostadshus från 1940- till 1960-talet. Hanna Johansson. Teknologie kandidatexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Tilläggsisolering av tegelfasader på flerbostadshus från 1940- till 1960-talet. Hanna Johansson. Teknologie kandidatexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Tilläggsisolering av tegelfasader på flerbostadshus från 1940- till 1960-talet Hanna Johansson Teknologie kandidatexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus LUND UNIVERSITY, LUND, SWEDEN DEPT OF BUILDING TECHNOLOGY, BUILDING PHYSICS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR BYGGNADSTEKNIK, BYGGNADSFYSIK Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Läs mer

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, år 3 Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen

Läs mer

Våtrumsgolv med keramiska plattor på träbjälklag

Våtrumsgolv med keramiska plattor på träbjälklag Våtrumsgolv med keramiska plattor på träbjälklag Anders Jansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:05 Våtrumsgolv med keramiska plattor på träbjälklag Anders Jansson 3

Läs mer

ALAN HAMID HOGER AKRAM

ALAN HAMID HOGER AKRAM FUKTFÖRHÅLLANDE MELLAN VÄGGAR SOM BEHANDLATS MED KALKSTARK OCH IMPREGNERAD MED C2, ENDAST IMPREGNERAD MED C2, ELLER OIMPREGNERAD RELATIVE HUMIDITY BETWEEN WALLS THATS BEEN TREATED WITH STRONGLIME AND IMPREGNATED

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat Ida Hallebrand 2015 Teknologie kandidatexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhallsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Fukt på kallvindar CAROLINE AHRNENS EMMA BORGLUND. - en kartläggning av småhus i Västra Götalands län

Fukt på kallvindar CAROLINE AHRNENS EMMA BORGLUND. - en kartläggning av småhus i Västra Götalands län Fukt på kallvindar - en kartläggning av småhus i Västra Götalands län Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad CAROLINE AHRNENS EMMA BORGLUND Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Byggtekniska lösningar för takfot och infästning av fönster i yttervägg.

Byggtekniska lösningar för takfot och infästning av fönster i yttervägg. Byggtekniska lösningar för takfot och infästning av fönster i yttervägg. Construction techniques for eaves and fixation of window in the exterior wall. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Läs mer

Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor. Moisture movement in inorganic wetroom boards and windbreaking boards.

Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor. Moisture movement in inorganic wetroom boards and windbreaking boards. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi Avdelningen för Byggnadsmaterial Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor Moisture movement in inorganic

Läs mer

Byggde man bättre förr?

Byggde man bättre förr? FOTO: INGEMAR SAMUELSON Byggde man bättre förr? Ryggåsstuga från 1700-talet i Ramnaparken i Borås. Genom hela historien har den teknologiska utvecklingen gett nya möjligheter för att utforma bostäder och

Läs mer

Förädling av en fastighet i Gustavsberg Lösningar för en fastighetsägare ur ett tekniskt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv

Förädling av en fastighet i Gustavsberg Lösningar för en fastighetsägare ur ett tekniskt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Samhällsbyggnad Mark- och fastighetsjuridik Examensarbete Magisternivå, 30 hp Förädling av en fastighet i Gustavsberg Lösningar för en fastighetsägare ur ett

Läs mer

EXAMENSARBETE. Värme- och ventilationssystem. Den historiska utvecklingen och det arkitektoniska samspelet. Alexander Afram

EXAMENSARBETE. Värme- och ventilationssystem. Den historiska utvecklingen och det arkitektoniska samspelet. Alexander Afram EXAMENSARBETE Värme- och ventilationssystem Alexander Afram Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser EXAMENSARBETE VÄRME- & VENTILATIONSSYSTEM

Läs mer

Anslutning mellan bjälklag och yttervägg i lågenergihus

Anslutning mellan bjälklag och yttervägg i lågenergihus Anslutning mellan bjälklag och yttervägg i lågenergihus Connection between intermediate floor and external wall in a low-energy house Edvin Lundström BY1503 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i

Läs mer