Att leva av landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leva av landsbygden"

Transkript

1 Att leva av landsbygden Skogen och åkrarna skapar vårt finländska landskap. Allemansrätten ger oss möjlighet att röra oss i skog och mark, att plocka bär och svamp och meta. Den finländska allemansrätten är unik sedd ur internationellt perspektiv. Då vi utnyttjar vår allemansrätt och engagerar oss för vår miljö är det bra att minnas att skogen och åkrarna också ger arbete och utkomst åt många finländare. Vad kan ni göra Ha en temadag kring Att leva av landsbygden och be en lokal lantbrukare eller skogsägare komma och berätta om sitt jobb. Be den lokala 4H-klubben om hjälp med att göra en naturstig med frågor och aktiviteter kring landsbygden och miljön i relation till mänskors utkomst. Material Välj bland bifogade 18 aktivitetsförslag de som intresserar er mest. Materialet är grupperat i lantbruksrelaterade, skogsrelaterade och allmänna aktiviteter på landsbygden. Materialet kan eleverna rätt långt själva använda och i slutet av aktiviteten finns lämpliga internetlänkar för tilläggsinformation. Varifrån får ni hjälp Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, (09) Bettina Selander, Kustens skogscentral, Lars Ekman, Finlands svenska 4H, (09) Hed-Mari Björkell Vi förmedlar lokala kontakter.

2 Jordbruksrelaterade aktiviteter 1. Från flinta till dator Målsättning: Att fundera på orsakerna till att jordbruket har förändrats under årens lopp. Hur arbetade man tidigare på åkrarna? Hur är det nu? Hur har antalet anställda inom jordbruket förändrats? Aktivitet: I industrialiserade länder är maskiner och datorer i dag självklara hjälpmedel. De har blivit en del av vårt dagliga liv och har i stor utsträckning förändrat vårt sätt att leva och arbeta. Högeffektiva maskiner har tagit över det arbete som tidigare utfördes av människor. Förr behövdes det tio, trettio eller flera för att utföra ett arbete, nu behövs endast en eller några få personer för att trycka på en knapp, skriva på en dator eller hantera en maskin. De här förändringarna har också skett inom jordbruket. Jordbruksarbete, liksom allt annat arbete, har mer och mer både mekaniserats och datoriserats. Maskiner och datorer har tagit över mycket av det arbete som en gång gjordes av människan. Det här är en av anledningarna till varför det finns allt färre jordbrukare. Det här gäller framförallt i de stora slättområdena där man odlar vete, korn, råg och sockerbetor. Fundera på följande tidsperioder; förhistorisk tid, forntid, medeltid, nutid, framtid och fundera också på olika sätt att bearbeta jorden under dessa perioder. Hurudan har förändringen varit under det senaste århundradet? Hur brukades jorden, för vilka ändamål och hur har antalet anställda förändrats på gårdarna? Tilläggsinformation: 2. Från ax till limpa Målsättning: Fundera på matens väg från åkern som utsäde till bordet som ätlig produkt. Fundera på vilken areal som behövs för detta ändamål. Aktivitet: Fundera vad som sker på en gård under året. På våren inleds vårarbeten med harvning och sådd. Vad sker under sommaren på åkern? När är spannmålen färdiga för skörd? Vilka maskiner behöver en jordbrukare under årets lopp? Hur mycket utsäde behövs för en hektar och vad får man i skörd från motsvarande yta? Fundera hur stor en hektar är och jämför med andra ytor, fotbollsplan, etc. Vilka spannmålsslag odlar vi i Finland och i hurdana mängder? Vad gör man av spannmålen? Hur mal man spannmål i dag och hur gjorde man förr? Vilka spannmålsprodukter äter du till vardags? Vilka ingredienser behövs till bröd? Varför jäser degen? Tilläggsinformation: (se även under aktuellt, matens väg-bildserien) Matens väg-broschyren, Finfood, tel. (09)

3 3. Vad händer på landsbygden? Hur ser en levande landsbygd ut? Vad behövs för att trygga en levande landsbygd? Varför är det viktigt med ett eget fungerande jordbruk? Målsättning: Fundera på hur den finländska landsbygden ser ut, vem bor där, vad kan man syssla med förutom jordbruk. Aktivitet: Finland består av landsbygdsområden och av stadsområden. Stadsområdena består i sin tur av städer och tätt befolkade storstadsområden som utvecklats allteftersom industrin vuxit under det senaste århundradet. På landsbygden kan vi träffa på byar, småsamhällen, områden som används som odlingsmark, mark som använts som bete, skog, vatten, m.m. Hur mycket människor sysselsätter jordbruket, skogsbruket, servicesektorn etc.? Vad sysslar resten av vår yrkesverksamma befolkning med och hur stor är den yrkesverksamma befolkningen? Fundera samtidigt även på varför det är viktigt med ett inhemskt jordbruk. Tilläggsinformation: Lantbruksfakta-broschyren, Finfood, tel. (09) (finns även på internet: 4. Hoten mot landsbygden? Målsättning: Fundera på åtgärder att hålla landsbygden bebodd och motverka avfolkningen av landsbygden. Aktivitet: Antalet jordbrukare minskar och ungdomarna lämnar landsbygden för att flytta in till städerna. Det här leder till att byarna på landsbygden avfolkas. Många drömmer om att bo i städer och andra är tvungna att upphöra med jordbruk p.g.a. olönsamhet. De lämnar landsbygden i hopp om att hitta bättre betalda arbeten och högre levnadsstandard i städerna. Men städerna kan inte ta emot hur många människor som helst, eftersom det inte finns arbete för alla. Det finns inte heller bostäder, skolor, m.m. i den takt inflyttningen äger rum. Samtidigt försämras den service som är nödvändig för det vardagliga livet i byarna. En efter en stängs skolor och butiker, och bank- och postservice dras in. Allteftersom byarna töms förändras också det övergivna landskapet. Vad kan man göra för att hålla kvar folk på landsbygden? Naturen och landskapet riskerar att förstöras om byarna överges. Jordbrukarnas roll har förändrats och är inte bara att bruka jorden. Det faktum att de bor på landsbygden gör att naturområden och landskapet utvecklas och bevaras. Tilläggsinformation:

4 5.Vad äter du och varifrån härstammar maten? Vad odlas och produceras och vad kan man odla och producera i Finland? Målsättning: Fundera över ursprunget till de livsmedel du äter varje dag. Aktivitet: Varje dag, till och med flera gånger om dagen, sitter du ner och äter. Med stor sannolikhet finns flera av följande livsmedel regelbundet på bordet hemma hos dig; bröd, mjölk, potatis, frukt, ost, socker och kött. Men varifrån kommer dessa livsmedel? Mycket av det du äter härstammar kanske från Finland, en del från något annat europeiskt land eller t.o.m. längre bortifrån. Vad odlar och producerar vi i Finland och var i Finland sker detta? Klimatförhållandena i vårt land ställer vissa gränser på produktionen. Kan man odla vete i norra Finland? Var sker största delen av mjölkproduktionen? Är det dyrare att producera livsmedel i Finland än i andra länder? Hur mycket husdjur har vi i vårt land och om vi fördelar antalet djur på antalet invånare hur ser det då ut? Tilläggsinformation: Lantbruksfakta (www.finfood.fi/tietovakka) Livskraft från Norden, Det finska lantbruket, Finfood tel. (09) Hur ser din egen bakgrund ut? Har någon i din släkt jordbruksbakgrund? Gör ett släktträd. Målsättning: Fundera på hur samhället har förändrats under det senaste århundradet. Hur levde människor förr och hur lever man i dag? Aktivitet: Drastiska förändringar har skett inom jordbruket under det senaste århundradet. Antalet jordbrukare och gårdar har minskat avsevärt och en stor del av landsbygdsbefolkningen har flyttat till städer. Allt färre stadsbor har i dag anknytning till jordbruk. Men ser vi en eller två generationer tillbaka var situationen en helt annan. Vad har man haft för olika yrken? Var har man bott? Har man flyttat mycket eller bott länge på samma plats? Hur gick man klädd två generationer tillbaka? Vad åt man? Hur såg fritiden ut? Hur gjorde man förr med mat som skulle förvaras hela vintern? Kylskåpen är ju en relativt ny uppfinning. Hur gjorde man smör tidigare? Vilka växter och grödor var viktiga för våra förfäder? Fråga en gammal släkting och gör en jämförelse mellan då och nu. Tilläggsinformation:

5 7. Seder och bruk Målsättning: Fundera på traditioner, seder och bruk i dag och förr. Aktivitet: Vi styrs av traditioner mer än vi tror. När människorna i betydligt större utsträckning än idag levde på vad jorden och naturen gav var traditionens makt ännu större. Gammal vana blandad med lite tro, lite skrock och lite magi påverkade det vardagliga livet. Man skulle bete sig på ett visst sätt, så skulle allt gå bra. Sådden skulle t.ex. inte gärna påbörjas förrän ärlorna och helst gulärlorna visat sig; När ärlan går efter plogen är jorden för sådden mogen. Finns det motsvarande ordstäv som kan tänkas vara viktiga och följas än i dag? Hur är det med vädret? Jakob kastar sten i sjön säger man eftersom vattnet från och med den dagen brukar bli kallare. Och när sädesärlorna flyger lågt är det sämre väder på kommande. Tag reda på gamla ordstäv och fundera om dessa fungerar än i dag. Under årens lopp har man lärt sig vad som är mest gynnsamt för den egna familjen. Lägger man lutfisken i blöt på Annadagen är den klar till jul. Ett handlingsmönster som gått i arv genom traditioner. Vilka traditioner värnar din familj om? Hur har gamla traditioner, t.ex. kring julen förändrats efter hand och varför? Varför lever en del traditioner vidare medan andra försvinner? Tilläggsinformation: (se bl.a. naturen, klimatet, ordspråk) Emil i Lönneberga, Astrid Lindgren Bondepraktikan 8. Mjölkens väg Målsättning: Mjölk är en viktig ingrediens i många livsmedel. Fundera på mjölkens väg, var och hur den produceras och vilken väg mjölk i olika former hamnar på ditt matbord. Aktivitet: Hur mycket mjölk producerar en ko per dag och år? Hur mycket vatten dricker kon för att producera en liter mjölk? Hur behandlas mjölken. Vad betyder homogenisering och pastörisering? Hur fungerar en separator? Hur förvarades mjölk förr? Hur gör man smör, ost, fil, yoghurt? Hur jobbade man med mjölkningen förr? Hur mycket mjölkprodukter äter en vanlig finländare per dag? Tilläggsinformation: Lantbruksfakta-broshyren (www.finfood.fi/tietovakka) Emil i Lönneberga, Astrid Lindgren Kontaktperson: Bettina Selander, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund E-post: Tel. (09)

6 Skogsrelaterade aktiviteter 9. Skogsprodukter under en skoldag Vår vardag är omgiven av skogens produkter. Många av dem har vi ingen aning om att härstammar från skogen och skogsindustrin. Ändå är dom viktiga för våra dagliga aktiviteter, och underlättar vårt dagliga liv. Målsättning: att upptäcka skogsprodukter du använder under en dag i skolan. Aktiviteter: gör en lista över skogsprodukter som du använder under en dag i din skola Mera info: 10. Skogsbruket och viltet Djur i skogen är alltid en trevlig syn. När du går omkring i din närskog och ser en hare eller en hjort ger det extra krydda åt din skogspromenad. Vi kan hjälpa djuren att överleva under den långa vintern genom viltvårdsåtgärder. Målsättning: gör en lista över åtgärder som kan göras för att djuren får en bättre levnadsmiljö. Aktiviteter: välj ut ett litet område i närheten av skolan och gör en vilthushållningsplan. Mera info: 11. Gallring Gallringen är ett av de viktigaste momenten i dagens skogsvård. För att ge träden en bra växtplats måste vissa träd tas bort. Detta ger de kvarvarande träden både växtutrymme och näring. Målsättning: hur gör man en lyckad gallring i en skog och varför Aktivitet: eleverna gör en modellgallring i en skog nära skolan Mera info:

7 12. Gör en egen minitjärdal Tjäran var en av Finlands viktigaste exportprodukter för ca 100 år sedan. I kusttrakterna brändes tjära i tjärdalar och såldes till övriga Norden och Europa. Målsättning: eleverna gör en liten mängd tjära, som kan användas till exempel under slöjdtimmarna Aktivitet: gör en egen minitjärdal och känn den härliga doften av färsk tjära Mera info: \ lärare och elever\ temadag skogen. 13. Växtkännedom När du rör dig i naturen och kan de vanligaste växterna ger det en helt annan bild av naturen. Du kan börja med 10 av de vanligaste växterna, och kanske du senare vill lära dig mera. Målsättning: lära sej känna 10 växter i sin närmiljö Aktiviteter: Gå ut i skogen, plocka 10 växter, och artbestäm dem. Mera info: \ lärare och elever \ herbarium av arbetskort Kontaktperson: Lars Ekman, Kustens Skogscentral E-post: Tel

8 Allmänna naturaktiviteter 14. Våra ätliga svampar Målsättning: Det växer massor av svamp i våra skogar. Man räknar med att skörden är 1000 milj. kg. Och de allra flesta svampar blir kvar i skogen och ruttnar eller fryser. Du skall lära känna var de viktigaste svamparna växer i närheten av skolan/ditt hem. Du skall lära dig namnet på de olika delarna av en svamp för att kunna använda en svampbok. Kom ihåg att det bland läckerheterna i skogen finns många giftiga svampar. Du skall aldrig plocka svampar som du inte känner igen. Här har du våra vanligaste ätliga svampar: VANLIG KANTARELL TRATTKANTARELL STENSOPP=KARL JOHANSSVAMP SMÖRSOPP APELSINSOPP BLEK TAGGSVAMP STENMURKLA TOPPMURKLA Aktivitetstips: Gör en liten svamputställning på skolan med de vanligaste svamparna runt skolgården. Skilj tydligt ätliga från giftiga svampar. Gör en stor bild av en svamp och förklara vad svampens olika delar heter. Tilläggsinformation: Naturen / Svamp och andra naturprodukter / Allmänt om svamp Svampar (bilder och beskrivning på de vanligaste ätliga svamparna)

9 15. Våra ätliga vilda bär Målsättning: Finland är ett bärrikt land. T.o.m. under ett dåligt bärår mognar ca 100 kg bär per finländare i våra skogar. Vi plockar i genomsnitt 40 kg vilda bär per person.i Finland tillåter allemansrätten att du plockar vilda bär var somhelst. Du skall känna till vilka ätliga bär det finns i närheten av skolan. Odon. På fuktiga skogsmarker och kärr i hela landet växer odon. Bären är blå, ovala, större än blåbär, ätbara, men något vattnigt. Blåbär. Blåbäret känner de flesta av oss igen. Blåbäret blommar med små ljusröda blommor och plockas i juli-september. Lingon. Lingon blommar med små vita blommor och har grannröda bär, bäret är som färdigt vackert rött, med frisk, syrlig smak. Vårt vanligaste bärplockningsobjekt. Tranbär. Tranbäret hör till lingonsläktet, växer på torvmark, skördas sent på hösten. Är bäst efter frost. Hjortron. Hjortron kallas också nordens apelsiner på grund av att C-vitaminhalten är tre gånger så hög som i apelsinen, växer på fuktiga marker, hjortronen blir gula när de mognar. Hjortronet har han- och honblomman på skilda individer. Ett kärr kan ha bara honblommor och därför inte ge några bär. Åkerbär. Åkerbäret växer i hela landet. Det har röd blomma och mörkrött bär. det är sällsynt och mycket värdefullt. Kråkbär. Kråkbär växer i hela landet på näringsfattig jord. Viktig fågelföda, ätbart även för mänskor. Hallon. Hallon växet över hela landet. Bären kommer på andra årets skott. Halloner är tvåårigt. Smultron. Smultron växer i hela landet. Hallonbjörnbär. Hallonbjörnbär Rubus Corylifolius finns i vårt land bara på Åland. Också där är den sällsynt och därför fridlyst. Plocka bara bär du säkert känner! Bara fördelar: Du får motion då du plockar bär helt gratis. Dessutom får du frisk luft! Du får uppleva att göra en bärpaj eller saft och sylt av bär du själv hittar, känt igen och plockat. Inkomsten från försäljning av vilda bär, som du plockat är skattefri! Tilläggsinformation: Naturen / Bär (bärens finska och svenska namn, text om de viktigaste bären o.s.v.) Bär

10 16. Örter och te från naturen Målsättning: Vi vill att du skall lära dig vad du kan äta och inte äta i naturen. Det finns mycket annat än bär och svamp, som du kan äta. Att plocka ätliga växter Välj på förhand några växter, som du skall plocka. Utgå inte från att en mänska kan äta alla växter. Det finns många giftiga växter i vår natur. Kontrollera i en växtbok eller med dina föräldrar eller din biologilärare att du säkert känner igen de växter du skall plocka. Undvik vägkanter och andra smutsiga ställen. Ta inte alla växter om växten är sällsynt på området. Plocka unga växter. Gamla växter blir träaktiga, näringsfattiga och ofta beska. Till te Björkblad, rönnblad, älggräs, mjölkört, nässlor, rölleka, smultronblad, blåbär, blommor av viteller rödklöver, blommor av svinmålla, ljungblommor och hallonblad är exempel på växter, som kan användas till te. Bladen används som sådana, torkas eller fermenteras. Hallonblad, smultronblad, mjölkört, älggräs, åkerbär och rönnblad är lämpliga att fermentera. Alla kan också direkt torkas. Fermentering går till så att du plockar dina blad, låter dem vissna 4-12 timmar och klämmer in så mycket av dem som du får att rymmas i en liten glasburk. Sätt ett lufttätt lock på. Låt stå på ett varmt ställe ett par dygn. Bladen blir mörka. Bred ut de mörka bladen och låt dem torka. Då bladen kan smulas sönder sätter du dem i en papperspåse eller glasburk för att senare koka te på dem. Pröva olika blad de smakar olika! Vissa växter har också medicinal inverkan. Drick därför inte stora mängder av en sorts te på en gång utan att läsa mera om växternas medicinala inverkan. Blad och blommor i sallader Maskrosblad kan du använda i sallader, våtarv går också bra. Använd unga blad. Vill du ha bleka maskrosblad skall du täcka över växten med t.ex. en papplåda eller ett ämbar. Blanda bladen med lite gurka så blir inte smaken så stark. De unga mössöronen från björken ger vårsalladen ett vitamintillskott. Mjölkörtsblommorna liksom de unga bladen kan du sätta i salladen. I sallader och som dekoration kan du använda klöverblommor och violer. De är ätliga. Mjölkört och nässlor Koka små späda mjölkörtsskott på våren och ät dem med smält smör som sparris. Kokta finhackade nässlor passar bra i plättar, i semledegen eller i potatismosen. Aktivitetstips: Gör en liten växtutställning av ätliga växter. Tillred lite te och baka nässelsemlor och gör kanske en sallad som ni kan bjuda smakprov av. Gör er egen skolteblandning genom att pröva olika teväxter! Tilläggsinformation: Naturen / Svamp och andra naturprodukter

11 17. Allemansrätten Målsättning: Allemansrätt förekommer i Norden, inte i övriga världen. Det är en otrolig rättighet att var och en får röra sig på annans mark. Över hälften av vår skogsmark är privatägd, vilket betyder att våra skogspromenader skulle blir begränsade om vi enbart får röra oss i statens och kommunernas skogar. I Sydeuropa måste du betala för att få gå ut i skogen och plocka svamp! Vi vill att du skall lära dig leva upp till de skyldigheter som följer med allemansrätten för att allemansrätten skall kunna bestå. Att röra sig Det är fritt fram att promenera i skog och mark. Du får inte störa skogens liv, varken växterna eller djuren. Du får plocka vilda blommor men inte bryta trädgrenar. Du skall lämna skogen lika snygg eller snyggare jämfört med hur den såg ut när du kom. På vintern får du skida över åkrar och ängar men på sommaren kan du inte vandra över samma åkrar och ängar, då där finns växtlighet, som tar skada och som någon annan äger och lever av. Du får cykla längs vägar och stigar men inte över åkrar och ängar. Om du öppnar en grind måste du stänga den efter dig. En grind är stängd för att hindra djur att gå igenom. Du får inte åka moped i skog och mark. Mopeden skall användas på vägar. Att plocka bär och svamp Det är fritt fram att ta för sig av skogens bär och svamp oberoende av vem som äger skogen men det är inte lovligt att köra med bil ända in i skogen. Din bil kanske hindrar en viktig arbetsmaskin att komma fram. Bilen skall du lämna vid en allmän väg. Att göra upp eld och tälta Du behöver lov av markägaren för att göra upp eld. När du väl fått lov måste du vara mycket försiktig med elden att den inte sprider sig. En limonadflaska med vatten invid elden är inte tillräckligt! Du behöver en hink. Om det råder brandalarmtillstånd får du inte sätta upp eld inte ens fastän du äger marken. Du får använda spritkök enligt reglerna men var mycket försiktig. Jag har varit med om att underlaget, torrt gräs, tagit eld av den värme som spritköket alstrar. Elda alltså på sandunderlag också med spritkök. Tillfälligt får du tälta ett dygn utan lov av markägaren förutsatt att du inte stör. Fiske Alla får meta och pilka utan lov. Ungdomar får dessutom fiska med don, dvs ett spö med rulle och drag allmänt. Vuxna måste betala fiskevårdsavgift om de skall fiska med don. De insamlade fiskevårdsavgifterna skall användas till att sköta fiskevattnena. Dessutom behöver vuxna lov av vattenägaren eller så måste de betala den länsomfattande spinnfiskeavgiften. Hundar och katter Hunden måste du alltid ha kopplad på annans mark, om du inte har tillstånd av markägaren att ha den lös. Hunden skall dessutom vara kopplad eller omedelbart kunna kopplas från 1 mars till 19 augusti. Katten får endast gå fri på ägarens gård eller i trädgården. Aktivitetstips: Gör en plansch över vad som är tillåtet/icke tillåtet att göra i naturen. Diskutera i grupp de olika punkterna och försök fundera ut varför reglerna finns! Tilläggsinformation: Jag och miljön/att röra sig i naturen/allemansrätt (handlar om allemansrätten i Sverige, bl.a. om ridning)

12 18. Lantbruket i landskapet Målsättning: Vi vill att du skall få en uppfattning om lantbrukets betydelse inte bara som producent av mat utan också som producent av öppna landskap. Allmänt: Närmiljön och omgivningen bidrar till ditt välbefinnande. Hit hör landskapet omkring dig. Jag trivs bäst i öppna landskap där vindarna får fart.där lärkorna står högt i skyn och sjunger underbart. skriver Ulf Lundell. Vi är säkert många som håller med honom om betydelsen av öppenhet i landskapet. Lantbruket har under en mycket lång tid skapat en vacker öppen landskapsbild. Lantbruket skall vara effektivt och lönsamt, många hagmarker och ängar har försvunnit. Hur skall det gå för det öppna landskapet? Välj ut ett vackert landskap nära skolan Skissera upp på ett papper hur ett vackert känt landskap i dag ser ut. Utan odlingsåtgärder vandrar björkskogen in på åkern och blir högvuxen på tjugo år. Efter det kommer andra trädslag. Skissera upp hur ditt vackra landskap ser ut när dina barn växer upp om inget jordbruk bedrivs. Aktivitetstips: Gör en liten utställning över era skisser och komplettera med foton, som ni själva tar från hemkommunen över öppna landskap och igenvuxna åkrar Tilläggsinformation: Under finns mycket text om landskapets betydelse och många nyttiga länkar både på finska och svenska. Kontaktperson: Hed-Mari Björkell, Finlands svenska 4H E-post: Tel. (09)

13 Fyll gärna i sidan och returnera till Finlands svenska 4H. Bland alla som returnerat blanketten lottar vi ut ett pris. Berätta fritt vad du tyckte om Att leva av landsbygden -materialet. Vad tyckte du var bra och vad dåligt? Saknade du något speciellt? Vilka delar av materialet använde ni er av och hur genomförde ni undervisningen? Hade ni kontakt till någon lokal aktör? Tack! Kontaktuppgifter Lärare: Klass: Skola: Adress:

14 Porto Finlands svenska 4H Elisabetsgatan 21 B HELSINGFORS

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco. Elevövningar a Ekosystemtjänster vad naturen gör för dig Okej, ekosystemtjänster kanske är ett svårt ord. Men om vi säger»naturens gratistjänster«blir det kanske lite lättare. Det hela är egentligen ganska

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Lärarhandledning för förskolan om stad och land

Lärarhandledning för förskolan om stad och land Lärarhandledning för förskolan om stad och land Jordbruksverket 2014 Bilder: Annika Giannini URBAN OCH RURALIA LÄRARHANDLEDNING FÖR FÖRSKOLAN OM STAD OCH LAND ISBN: 978-91-637-5835-5 Formgivning och original:

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange.

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange. Oljepalmen Oljepalmer växer naturligt i Afrika. Därifrån har de spridits och de odlas nu på många håll i tropikerna. Det går att skörda en stor mängd oljepalmfrukter från varje palm, och ett område med

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Förordningen anger också vad samhällsorienteringen ska innehålla.

Förordningen anger också vad samhällsorienteringen ska innehålla. I augusti 2010 tog Göteborgs Stad fram första upplagan av Om Sverige Samhällsorientering på lättläst svenska. Boken togs fram efter önskemål från deltagarna i den samhällsinformation på modersmål som sedan

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

Överlevnadshandbok för grupp

Överlevnadshandbok för grupp Överlevnadshandbok för grupp Innehåll Inledning...3 1. Läge...4 2. Bygga ett vindskydd...4-5 2,2 Material som är bra att använda...4-5 3. Ved, Mat & Vatten...5-7 3,2 Ved...5 3,3 Vatten...5 3,4 Mat (vinter,

Läs mer

Broschyren har getts ut med stöd av Lisi Wahls stiftelse för studiestöd Föreningen för främjande av huslig utbildning Svenska Folkskolans Vänner

Broschyren har getts ut med stöd av Lisi Wahls stiftelse för studiestöd Föreningen för främjande av huslig utbildning Svenska Folkskolans Vänner bär Broschyren har getts ut med stöd av Lisi Wahls stiftelse för studiestöd Föreningen för främjande av huslig utbildning Svenska Folkskolans Vänner grafisk formgivning & tryck WhyPrint upplaga 16 000

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Samira Väntar på regn

Samira Väntar på regn Nr 1 2012 Världen är full med nya kompisar! Samira Väntar på regn Gör din egen ljuslykta Världen är full med nya kompisar! Det visste du inte om skorpionen Barnkonventionen: Alla barn 1 har rätt till liv

Läs mer

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2008 tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen LEDAREN Mer skog för en god miljö SCA

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Handledning för lärare Losern & Skönheten Man måste bli nån. Tänk vad hemskt att dö och aldrig varit på TV. Ingen som googlat en

Handledning för lärare Losern & Skönheten Man måste bli nån. Tänk vad hemskt att dö och aldrig varit på TV. Ingen som googlat en Handledning för lärare Losern & Skönheten Man måste bli nån. Tänk vad hemskt att dö och aldrig varit på TV. Ingen som googlat en www.uppsalastadsteater.se, 018-14 62 00 Sagan om Losern & Skönheten Iett

Läs mer

Må bra med. Allemansrätten. Ett informationsmaterial om allemansrätten, friluftsliv och ätliga växter.

Må bra med. Allemansrätten. Ett informationsmaterial om allemansrätten, friluftsliv och ätliga växter. Må bra med Allemansrätten Ett informationsmaterial om allemansrätten, friluftsliv och ätliga växter. Vad är friluftsliv Friluftsliv, definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande

Läs mer

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster INNEHÅLL A. Om materialet Naturens tjänster Livsviktigt... 7 Vad säger läroplanen... 8 Vem ska använda materalet... 8 Lustfyllt

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

2/2014. Borta bra men hemma bäst

2/2014. Borta bra men hemma bäst 2/2014 Borta bra men hemma bäst Innehåll nr 2/2014 Fältbiologen är Fältbiologernas medlemstidning som utkommer med fyra nummer per år och distribueras gratis till alla medlemmar. Skolor och andra intresserade

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Vad har vi för nytta av skogen?

Vad har vi för nytta av skogen? Vad har vi för nytta av skogen? Skogen är bra på många sätt. Det gäller både vår svenska skog och tropikskogen. Våra förfäder levde nära naturen. De fick ved, virke, lövfoder och en massa annat från skogen.

Läs mer