Beskrivning av innemiljöfrågorna STIL2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av innemiljöfrågorna STIL2"

Transkript

1 Beskrivning av innemiljöfrågorna STIL2 Följande innemiljöfrågor har ingått i studien av skolor och förskolor. Beskrivningen är hämtad från MFB (Miljöstatus För Byggnader) och Miljömanualen. [4] [5] Magnetfält En aspekt ingår i magnetfält Magnetfält Beskrivning Bedömning Runt omkring alla elledningar och elektriska apparater finns två typer av fält, de elektriska och de magnetiska fälten. Dessa fält har ett gemensamt namn, elektromagnetiska fält. Elektrisk fältstyrka mäts i V/m (volt per meter) och magnetisk flödestäthet i µt (mikrotesla). Fälten är starkast närmast källan men avtar snabbt i takt med att avståndet ökar. <0,2µT i vistelsezon <0,5 µt i vistelsezon. Eventuella risker med elektromag- hittills har inte några risker av betydelse kunnat netiska fält är en omstridd fråga. Alla människor är berörda men identifieras. Gemensamt för flertalet källor till elektromagnetiska fält är att de är etablerade sedan lång tid och att de utgör väsentliga komponenter i samhällets grundläggande infrastruk- som tur. Fälten uppkommer antingen resultat av användningen av tekniska system, vilka direkt använder elektro- eller som en oönskad biprodukt kring tek- magnetiska fält för sin funktion niska system för informationsöver- eller meka- nisk drivning. föring, energiöverföring Magnetfält har stickprovsmässigt mätts i vistelsezoner i anslut ning till ställverk, inkommand e elkablar, elslingor i golv etc. och med 3-axliga B-fältsmätare.

2 Radon En aspekt ingår i radon Radon Beskrivning Bedömning Fråga 3500 Radongas kommer från radium-226 som finns i naturen och sönderfaller utan yttre åverkan. Radongasen sönderfaller till radondöttrar. När vi andas följer radondöttrarna med luften ned i lungorna och den strål- sönderfaller kan ge skador som ger ning som avges när radondöttrarna upphov till lungcancer. Uppmätt värde <50 Bq/m³ Uppmätt värde mellan Bq/m3 Radon i en byggnad kan ha sitt ur- marken sprung i byggnadsmaterial, eller hushållsvatten som kommer från brunnar borrade i uranrika bergarter, t ex granit och pegmatit. I marken avgår radon från mineralkornen till luften eller grundvattnet. Radon kan tillsammans med luften i jorden sugas in i huset p g a att lufttrycket inomhus är lägre än i marken. Större tryckskillnad, otätheter samt luftatt radon genomsläpplig mark gör lättare sugs in i huset. Generellt har korttidsmä tningar utförts. 3 mätpunkter har utförts i varje objekt. I några objekt har även långtidsmätningar utförts.

3 Belysning Två aspekter ingår i belysning. HF-don Beskrivning Bedömning Om armaturer för lysrör och kompaktlysrör ej är försedda med högfrekvensdriftdon kan vissa personer uppfatta ett besvärande flimmer (modulation). Med flimmer (modulation) menas här periodisk variation av ljuset från ljuskällor. Flimmer kan orsaka huvudvärk och ögonbesvär och bör därför begränsas. Man misstänker också att flimmer kan ha betydelse för uppkomsten av elöverkänslighet. Vid arbete med bildskärm kan flimmer från ljuskällor orsaka problem med s k flimrande bildskärmar. Arbete vid maskiner med roterande delar kan vara ett problem om ljuset flimrar och sk stroboskopeffekter kan uppstå. Dagsljusupplys ning Flimmerfria ljuskällor som t ex lysrör med högfrekvensdriftdon eller glödljus används i samtliga lokaler. Flimmerfria ljuskällor som t ex lysrör med högfrekvensdriftdon eller glödljus används i vistelsezoner. Armaturer för lysrör och kompaktlysrör har kontrollerats om de är försedda med högfrekvensdriftdon? Beskrivning Bedömning Dagsljuset är viktigt för människans fysiska och psykiska välbefinnande. En dagsljusbelyst lokal är trivsammare än en med bara elljus. Man ser dagens och årets variationer i ljuset och har kontakt med den yttre miljön. Ljuset och utsikten genom fönstren har en avgörande betydelse för hur ett rum uppfattas. Dagsljuset utnyttjas mycket bra, fönsterljusfaktor >15 %. Dagsljuset utnyttjas i normal omfattning, fönsterljusfaktor 10 %. Lokalens yta och fönsteryta har kontrollerats för att bedöma fönsterljusfaktorn (glasarea/golvarea). Vidare har en bedömning gjorts att inte intilliggande byggnader skuggar. Fönstrens placering, storlek (högre fönster ger lättare dagsljus till rummets alla ytor), antal och att inte rummet är för djupt har noterats och inverkar på betygsbedömningen.

4 Legionella En aspekt ingår i legionella. Legionella Beskrivning Bedömning Över 30 arter av legionella finns beskrivna, varav ca 16 arter har satts i samband med sjukdomar hos människor. Den vanligaste arten är Legionella pneumophila. De två vanligaste sjukdomar som orsakas av legionellabakterier är legionärsjukan och pontiacfeber. Risk för stillastående vatten finns ej och det ä 60 C vid beredaren och 50 C vid tappstället. Dokumentation eller arbetsbeskrivningar för personal finns. r I tekniska vattensystem kan antalet legionellabakterier öka där temperatur och material har en tydlig betydelse. Bakterierna förökar sig bäst i temperaturer mellan 20 och 45 C. Avdödning sker vid högre temperaturer. Material som PVC, PE, naturgummi och mjukgörare i plaster ökar tillväxten. Transparenta slangar skall inte användas p g a att legionellabakterier har ett effektivt fotoreaktiviseringssystem. Minst 50 C vid tappvarmvattenställen. Vattentemperaturen har mätts stickprovsvis vid tappställen, i synnerhet längst bort från varmvattenberedaren eller undercentralen. Driftpersonalen har intervjuats för att ta reda på om temperaturen i varmvattenberedarna sänks under lov eller vid andra tillfällen. Förekost av blindtarmar beaktas även vid betygsbedömningen.

5 Ljud Fem aspekter ingår i ljud. Rumsakustik Beskrivning Bedömning Fråga 3090 Rumsakustiska åtgärder behövs för att åstadkomma optimal hörbarhet, öka ljudutbredningsförlusterna i vissa lokaler, förbättra arbetsmiljön respekallmänna ut- tive sänka bullernivån i rymmen. Det finns flera olika begrepp för att beskriva rumsakustiska kvaliteter: efterklangstid och ljudabsorption. Heltäckande ljudabsorbenter av mineralullstyp används. 70% av takytan består av ljudabsorbenter av mineralullstyp eller heltäckande av hårdare ljudabsorbenter, typ perforerade gipsskivor. Kontroll av ljudabsorbenter i tak, väggar och golv utförs. Klassningen utgår från minsta absorbentmängd i olika utrymmen angiv- en som absorbentyta i procent av takytan. Om absorbenter i väg- gar och golv (heltäckningsmattor) finns kan absorbentmängden i taket vara mindre för att uppfylla en viss klass. Installationsljud Beskrivning Bedömning Fråga 3100 Det är viktigt att ljudnivån är låg i rum där människor vistas. För hög ljudnivå från Inga besvärande installationer kan ge koncentrationssvårig- ljud. heter och sömnproblem. Låg ljudnivå hos apparater innebär att de är effektivare eftersom ljud är detsamma som energiförlust. Det finns lite besvärande ljud. Intervju enligt framtaget frågeformulär med fastigheternas brukare. Enkla lyssningstest under inventeringen. Luftljud Beskrivning Bedömning Fråga 3110 Luftljud transporteras via rumsluften. Krav på luftljudisolering mellan olika utrymmen Då det inte finns ställs för att ge önskad sekretess och bullerminskning besvärande luftljud. (bullernivå). L uftljudsisolering uttrycks i form av ett vägt fältreduktionstal (R'w). Primtecknet talar om att det gäller Då det finns lite uppmätt ljudisolering i byggnad, d v s flank- besvärande luftljud. transmission ingår. Exempel på problem är hög allmän luftljudsnivå, överhörning mellan rum från exempelvis via i fönsterbänks- kanaler eller i bristande tätning i skarv mellan innervägg och undertak och flank- transmission mellan olik a element och vilka material/tjocklekar som ingår i dessa. Betyget baseras dels på upplevda luftljudsproblem enligt intervju med personal och dels på iakttagelser under besiktningen.

6 Stegljud Fråga 3120 Beskrivning När en ljudkälla verkar direkt på ett bjälklag kallar man det stegljud ( eller stomljud). Krav på stegljudsisolering stä lls för att minska störningar för kringboende. Naturliga ljudkällor som verkar direkt på bjälklag är t ex steg från gående personer, föremål som tappas på golvet eller möbler som flyttas. Bedömning Då det inte finns besvärande stegljud Då det finns lite besvärande stegljud. Betyget baseras dels på upplevda stegljudsproblem enligt intervju med personal och dels genom besiktning av golvbeläggningar och bjälklag. Ljud utifrån Beskrivning Bedömning Fråga 3130 Ljudkällor utanför huset är en vanlig orsak till ljudstörningar inomhus. Bullrets inverkan på människan kan grupperas i: - Risk för hörselskada - Försvårande av funktioner och aktiviteter t ex sömn, talkommunikation, radio/tvlyssning och arbete - Allmänna irritationseffekter t ex uttröttningseffekter hos nervsystemet Då det inte finns störande ljud Då det finns lite störande ljud. Buller från biltrafik, tåg och flyg har klassats som miljöproblemen även ljud från lekplatser, idrottsanläggningar och industrier kan vara störande. Buller från takfläktar kan också vara störande. Husets fönster har stor betydelse. Avgörande för ljudisoleringen är fönstrets täthet, lister, glastjocklekar och avståndet mellan glasen. Äldre fönster har ofta 3 mm tjocka glas vilket ger mycket dålig ljudisolering. Betyget baseras dels på upplevda ljudproblem enligt intervju med personal och dels genom besiktning av omgivning och fönster.

7 Luft Åtta aspekter ingår i luft. Rutiner för Beskrivning filterbyten Fråga 3160 Partiklar med en storlek mindre än 10 µm kommer lätt ner i lungorna. Dessa små partiklar, t ex sot, sporer, bakterier och virus, kvalsterrester, kan verka starkt irriterande för känsliga personer. Antalet personer med allergiska problem ökar. Andelen barn med allerg iska besvär är idag över 30 %. Bedömning Ange 5 då filterbyte sker beroende av driftstider eller efter pollensäsong. Periodiskt underhåll. Protokoll finns. Ett filters avskiljningsförmåga är ett medelvärde över tiden. Normalt räcker ett filterbyte per år. Vid förorenad uteluft kan tätare filterbyten behövas. Det bästa är att byta efter försommarens pollensäsong. Då filterbyte sker oregelbundet, färre än en gång per år eller efter rekommenderat tryck. Protokoll saknas. Intervju med fastighetspersonal om vilka rutiner som finns samt sökning och kontroll av protokoll. Kortslutningsrisk Beskrivning Bedömning av tilluften Fråga 3170 Att undvika kortslutning mellan från- och tilluftsdon är ett mått på hur effektivt man Då det ej finns risk använder tilluften. Effektiviteten är systemberoende för kortslutning. varför ett deplacerande ventila- tionssystem har högre verkningsgrad än ett omblandande system. Då det finns liten risk men valda don Det som är avgörande för att undvika ger justeringsmöjlighet. kortslutning är: - Donplacering - Donval, kastlängder - Luftflöden - Lufthastigheter - Tilluftens temperatur Okulärbesiktning av dontyp, placering av till- och frånluftsdon, möblering och störande faktorer såsom lysrörsarmaturer.

8 OVK Beskrivning Bedömning Fråga 3180 Lagen om obligatorisk funktionskontroll (OVK) av ventilationssystem gäller huvudparten av alla fastigheter. Syftet med OVKbesiktningen är att komma till rätta med brister i inomhusklimatet. Brister i ventilationssystemen har angivits som skäl till hälsoproblem bl a i bostäder, på arbets- platser och inte minst i skolor, daghem och vårdlokaler. Man talar om ventilationssystemen som en ofta återkommande faktor när sjuka hus diskuteras. Detta är en grov förenkling. I själva verket är det oftast kombinationer av olika problem som framkallar symptomen. Man kan dock inte bortförklara att ett dåligt fungerande ventilationssystem ofta har en stor del av skulden i ett flertal av fallen. För att förbättra framtidens inneklimat har riksdag och regering beslutat att införa regler för obligatorisk ventilationskontroll av ventilationsanläggningar i olika typer av fastigheter i Sverige. Då godkänd OVK- besiktning finns o ch alla ettor är åtgärdade. Då godkänd OVK- besiktning finns men det finns anmärkningar (ettor). Fastighetsägaren har ansvaret för att ventilationsanläggningen blir besiktigad och åtgärdad. OVK- protokollet anger vanligtvis anmärkningar i två klasser. Förekommer anmärkningar av klass två godkänns inte anläggningen. Anmärkningar av klass ett är av lindrigare natur men skall åtgärdas av anläggningsägaren. Intyg om genomförd besiktning med angivet datum skall finnas väl synligt på någon plats i byggnaden. Kontroll av OVK-protokoll. Fri takhöjd Beskrivning Bedömning Fråga 3220 Många föroreningar i luften stiger uppåt med uppåtgående luftströmmar varför ofta sämre luftkvalitet erhålls i rummets övre del. Låg takhöjd och hög föroreningsgrad i förhållande till tilluftsmängden i rummet påverkar luftkvaliteten negativt. Hur väl tilluften ventilerar ett rum påverkas bl a av hur temperaturgradienten och de lokala termiska luftströmmar som uppstår kring personer, lampor mm fördelar gammal och ny luft. Rumshöjden i vistelserum kontrolleras med mätning. Skolor: Då rumshöjden är minst 3,30 m Förskolor: Då rumshöjden är minst 3,00 m Skolor: Då rumshöjden är minst 2,70 m Förskolor: Då rumshöjden är minst 2,40 m

9 Tilluftsfilter Beskrivning Bedömning Fråga 3230 Ett tilluftsfilter skall fånga upp partiklar i tilluften för att dels skydda delar och komponenter i ventilationsanläggningen från att sättas igen, dels bidra till en godtagbar kvalitet på inomhusluften. Filterklassen anger filtrets avskiljningsförmåga av partiklar. Ju finare filtret är desto större är dess avskiljningsförmåga. Partiklar med en storlek mindre än 10 µm kommer lätt ner i lungorna. Dessa små partiklar, t ex sot, sporer, bakterier, virus och kvalsterrester kan verka starkt irriterande för känsliga personer. Huvuddelen av dessa partiklar kommer inte via ventilationen utan alstras i rummen genom olika aktiviteter och material som finns i byggnaden m m. Partiklarnas förmåga att hålla sig svävande beror på partikelstorlek och deras elektriska laddningar. Detta påverkas i sin tur av luftens relativa fuktighet och luftens jonsammansättning då detta avgör partiklarnas förmåga att bilda större partiklar. Större partiklar har svårare att hålla sig svävande i luften och människans andningsorgan har lättare för att avlägsna dessa. Allt för torr luft kan alltså ge ökade besvär av fina partiklar. Då filtret är av klass EU8/F8 eller om filtret är av klass EU7 och är eleffektivt Då filtret har klass EU7/F7 Höga krav på tilluftfiltrens avskiljningsförmåga bör ställas i byggnader med verksamheter med högre krav på god luftkvalitet, t ex sjukhus, skolor och daghem. Kontroll av tilluftsfilter i ventilationsaggregaten.

10 Lufttemperatur i vistelserum Fråga 3252 Beskrivning Temperaturen har stor betydelse för vår komfortupplevelse. Upplevelsen påverkas lika mycket av luftens temperatur som värmestrålningen från omgivande ytors temperatur. Därför anges önskad temperatur mer exakt med begreppet operativ temperatur. Med detta menas medelvärdet av luftens temperatur och medelstrålningstemperaturen, förutsatt att luftrörelserna är små (<0,11 m/s). Upplevelsen av temperaturen påverkas dels av hur man är klädd (beklädnad) och hur mycket man rör sig (aktivitetsnivå), dels av luftens och omgiv- ande ytors temperatur (d v s operativ temperatur). En operativ temperatur mellan 21 och 23 C inomhus under vinterhalvåret upplever de flesta som behaglig. En operativ temperatur under 20 C eller över 24 C kan ge anledning till problem. På sommaren accepteras vanligen något högre temp- eratur. En allt för hög inomhustemperatur kan medföra illamående, trötthet, minskad arbetsprestation och ökad olycksfallsrisk. Betyget baseras på temperaturupple uppmätt loggad temperatur under 5-7 n Bedömning Då personalen upplever temperaturen som behaglig och lufttemperaturen är uppmätt till mellan 21 och 23 C med små variationer under arbetsdagen. Då de som vistas i lokalen upplever temperaturen som behaglig eller då temperaturen är uppmätt till mellan 20 och 24 C velsen enligt intervju och ormala skoldagar. Torrhet i luft Beskrivning Bedömning Fråga 3253 Upplevelsen av torr luft sätts framförallt i Då samband med symptom som ögonirritation, personalen aldrig trötthet, torr hud och halsirritation vilket är upplever problem vanliga sjuka hus symptom. Även statisk med torr luft och elektricitet kan bli ett problem i innemiljöer statisk elektricitet med torr luft. Generellt sett har människan eller då RF vintertid svårt att bedöma luftens fukthalt, men högre är över 25 % under luftomsättning än 0,8 oms/tim upplevs oftast en 14 dagars som besvärande efterso m luften vintertid då period blir torr. Upplevelsen av torr luft ökar i samband med höga halter av föroreningar eller partiklar i luften eller med att luften är Då de flesta i för varm. Partiklar i luft påverkar troligen personalen aldrig både upplevelse av torrhet och eventuella upplever problem besvär på hud och slemhinnor. I dag accepteras med torr luft och inte torr luft som ett problem av Folk- statisk elektricitet hälsoinstitutet och Socialstyrelsen eftersom eller då RF vintertid forskning har visat att vi människor inte kan är över 15 % under avgöra om luften är torr och inte heller upplever en 14 dagars problem med torr luft i rena lokaler. period. Betyget baseras på upplevelsen av torr luft enligt intervju och uppmätt relativ fuktighet under 5-7 normala skoldagar. Mätningar har inte gjorts vintertid varför bedömningen därifrån blir mindre relevant.

11 Luktproblem Beskrivning Bedömning Fråga 3255 Upplevd lukt beror på många orsaker. Det kan vara kemisk lukt, mögellukt, avgaser, rök etc. Bra ventilation, dvs bra luftutbyteseffektivitet och erforderlig tilluftsmängd, gör upplevelsen mindre dålig. Ingen besvärande lukt. Obetydlig, icke störande lukt. Betyget baseras på upplevelsen enligt intervju och noteringar under besiktningen. Termiskt klimat Fem aspekter ingår i termiskt klimat. Solinstrålning Beskrivning Bedömning Fråga 3370 Det är viktigt att skärma av solinstrålningen. Dels för att förhindra den störande direktstrålningen men också för att undvika höga temperaturer i lokalerna. Rumstemperaturen påverkar vår komfortupplevelse. Den termiska komforten har betydelse för vår prestationsnivå. Direktstrålningen kan göra det svårt att arbeta vid bildskärm. Om det inte finns besvärande solinstrålning. Det finns utanpåliggande solavskärmning. Alla fönsterytor i öst, syd och väst påverkas kraftigt av solvärmebelastningen. Detta tillsammans med värmebelastningen från t ex personer, apparater och belysning kan innebära för höga rumstemperaturer. Solenergistrålningen mot ett fönster varierar beroende på väderlek, väderstreck m m. Då det finns lite besvärande solinstrålning. Det finns mellanliggande solavskärmning. Kontroll av fönsters solskydd och genom intervju av personal. Drag från Beskrivning Bedömning tilluftsdon Fråga 3380 Ett av de vanligaste klagomålen på luft- luftrörelser ger komforten gäller drag. Små Då det ej finns betydande ökningar av kroppens värme- drag. förluster. Luftrörelserna påverkar männi- och vid luft- skans temperaturupplevelse rörelser över 0,15 m/s bör dess effekter Enstaka rum med integreras i den operativa temperaturen för dragproblem. att istället ge ekvivalent temperatur. För att Justerbara don. inte luftrörelserna i ett rum ska uppfattas som drag måste luftens hastighet vid inblåsning i rummet begränsas. Detta gäller speciellt vid inblåsning av undertempererad luft. Ju högre tillufttemperaturen är inom komfortområdet, desto mindre känslig är man för lufthastigheten för upplevelsen av drag. Betyget baseras på upplevelsen enligt intervjun och enligt typ och placering av tilluftsdon. Luftläckage från Beskrivning Bedömning fönster och dörrar Fråga 3390 Ett av de vanligaste klagomålen på

12 luftkomforten gäller drag. Människokroppen är en varm kropp - varje luftrörelse kommer därför att föra bort värme från kroppen. Detta är problem vid luftläckage från fönster då uteluften är ouppvärmd. Problemet är störst vid självdragsventilation och frånluftsventilerade fastigheter. Men problemet med otäta fönster kan finnas i alla fastigheter. Då det ej förekommer luftläckage från fönster och dörrar. Normala förhållanden, få klagomål. Betyget baseras på upplevelsen enligt intervjun samt fönster- och dörrtätningar. Kalla golv Beskrivning Bedömning Fråga 3400 Temperaturen har stor betydelse för vår komfortupplevelse. Upplevelsen påverkas lika mycket av luftens temperatur som värmestrålningen från omgivande ytors temperatur. Därför anges önskad temperatur mer exakt med begreppet operativ temperatur. Då det ej finns problem med kalla golv. Om olika ytor i ett rum har olika temperaturer uppstår en strålningsasymmetri, vilken inte bör överstiga 5 grader mellan fönster och vägg (horisontella ytor). Eftersom kroppen har mindre yta mot tak och golv är vi mindre känsliga för strålningsassymetri i vertikalled men denna bör inte överstiga 5 grader. Normala förhållanden, få klagomål. Betyget baseras på upplevelsen enligt intervjun samt typ av grund; exempelvis platta på mark, källare, golvvärme. Kallras Beskrivning Bedömning Fråga 3410 Kallras inträffar när rumsluften nära en kall yta kyls av och sjunker mot golvet. Detta ger upphov till ökade luftrörelser i rummet vilket medför att rumsluften upplevs som kallare. Strålningsasymmetri bildas som tar hänsyn till olikformigt värmeutbyte genom strålning (från kalla och varma ytor). Då inga problem med kallras förekommer. Ett av de vanligaste klagomålen på luftkomforten gäller kallras från fönster, dörrar, portar och dåligt isolerade väggar som i sin tur orsakar att man upplever golven som kalla. Kall luft sjunker och samlas så lågt som möjligt i rummet. Normala förhållanden, få klagomål. Betyget baseras på upplevelsen enligt intervjun samt typ av konstruktion i klimatskalet; exempelvis isolering eller U-värde i ytterväggar, köldbryggor.

13 Städbarhet Tre aspekter ingår i städbarhet. Våtrum, WC, kök Beskrivning Bedömning Fråga 3340 Städbarhet och städrutiner har stor inverkan på inomhusmiljön. God städbarhet, städrutin och ventilation minskar risken för förorenad luft och tillväxt av mikroorganismer. Då toalett och tvättställ är vägghängda. Städbarhet och städegenskaper styrs till stor del av de golvmaterial som används. Generellt gäller att hårda och släta material med tät yta är lättast att rengöra. Finns det mycket rör och ledningar på väggar och golv försvåras städbarheten. Vid normal städbarhet. Kontroll av vägghängt porslin, rör etcetera. Golvmaterial Beskrivning Bedömning Fråga 3350 Städbarhet och städegenskaper styrs till stor del av de golvmater ial som används. Då städbarheten är Deras ytstruktur och kul ör bör väljas med bättre (PURförstärkt hänsyn till förväntad ned smutsning. Detta, vinylmatta, lika väl som hygienkraven, påverkar hur linoleum som ofta man måste städa och om torra eller underhålls med våta metoder är lämpliga. Generellt gäller golvrengöringsvax, att hårda och släta material med tät yta är laminatgolv, lättast att rengöra. Material med öppen lackerat trägolv, struktur kan deponera damm och mikro- keramiska plattor). organismer som senare avges till rums- luften. Polishborttagningsmedel är frätande och bedöms som hälsofarliga. Vaxer är Då städbarheten är mindre miljöskadliga, mindre arbets- normal (traditionell för torra städ- krävande och passar bättre vinylmatta, metoder än polishmedel. polyolefinmatta, linoleum/golvpolish, oljat trägolv). Identifiering av typ av golvmaterial och skicket på dito. Inredning Beskrivning Bedömning Fråga 3360 Ur hälsosynpunkt bör inredning vara lätt att hålla ren. Speciellt viktigt är detta för allergiker. Då städbarheten är Tunga, luddiga och dammsamlande bra (inga damm- textilier besvärar ofta allergiker. Nedsmuts- samlande vrår, lätt ning av armaturer leder till mycket stora avtorkbara ytor, ljusförluster och försämrad ljusfördelning. avtagbar/tvättbar möbelklädsel eller möbler utan klädsel Då städbarheten är godtagbar Besiktning och bedömning av undertak, fast inredning, belysnings- armaturer, radiatorer, fönsterbänkar, utrustning på hyllor och skåp etc Fukt

14 Tre aspekter ingår i fukt. Takavvattning Beskrivning Bedömning Fråga 3280 Fukt utgör en förutsättning för mikrobiolog- isk tillväxt; mögel och bakterier. Dessutom kan fukt orsaka materialnedbrytning och bidra till ökade emissioner. Ofta leder mögel- och bakterietillväxt till olägenheter i form av dålig lukt i inomhusmiljön. Konse- kvenserna av bristfällig avvattning av taket kan vara vattenskador, frostskador, olycks- risker m m vilket kan innebära stora åtgärder såväl invändigt som utvändigt. Låglutande tak med invändig avvattning ger oftare vattenläckage än lutande tak me utvändig takavvattning. Då avvattningsmöjligheterna är goda och detaljlösningarna är välgjorda. Utvändig takavvattning. Då avvattningsmöjligheterna och detaljlösningarna är välgjorda på platta tak eller branta tak med smärre brister. Historik om pågående takläckage, ombyggnader m m erhålls av personal. Besiktning av ev. stående vatten eller tecken på tidigare stående vatten, takmaterial och ålder på tätskikt, taklutning, Brunnar, brunnsplacering och avstånd mellan brunnar.

15 Grunden Beskrivning Bedömning Fråga 3300 De flesta golvmaterial som används idag är mer eller mindre känsliga för fukt. Vid hellimmad matta kan fukt i underlaget (alkalisk fukt) orsaka förtvålning av limmet och angrepp på mjukgörare i mattan och därmed orsaka dålig lukt. För trämaterial är fuktrörelserna dimensionerande. Risk för mikrobiologisk påväxt på ingående eller anliggande konstruktionsdelar av trä är stor vid fuktproblem i grunden. Platta på mark: Ångtransport från marken är den vanligaste skadeorsaken vid platta på mark. Därefter kommer byggfukt, d v s uttorkningen har varit otillräcklig. Konstruktioner med överliggande isolering och uppreglat trägolv samt konstruktioner med lättklinker som isolering är överrepresenterade i skadestatistiken. Vid golvvärme bör värmeisoleringen vara tillräcklig för att ta bort drivkraften för ångtransport från marken. Krypgrund: Mögel och elak lukt är vanligt i uteluftventilerade krypgrunder. Skälet är att grunden och omgivande mark kyls av vintertid. När sedan varm och fuktig luft kommer in på sommaren kyls denna av markens kalla temperatur och RF stiger till %. Detta innebär risk för mögeltillväxt på organiska material. Då det inte finns risk för att fuktskador på grunden kan påverka innemiljön. Då det finns risk för att fuktskador på grunden kan påverka innemiljön men inga skador har observerats. Källare: Vatteninträngning eller ångtransport in i källare är den vanligaste orsaken till fuktskador på grunden. Invändig värmeisolering bör undvikas. Även täta skikt på insidan av väggen undviks helst. Historik om pågående fuktskador och luktproblem erhålls av personal. Identifiering av riskkonstruktioner såsom uppreglade golv, limmade mattor mot betongplatta på mark etc.

16 Övriga fuktrisker, främst våtrum Fråga 3310 Beskrivning I våtrum finns alltid vatten och fukt och därför är det mycket viktigt att våtrummen är ordnade så att följdskador av fukt und- mycket vanliga viks. Fuktskador är tyvärr och det krävs ofta stora ingrepp för att åtgärda dem. Bedömning Inga kända eller identifierade fuktproblem. Nyare material eller extra skydd finns. En mängd skador på våtrumsväggar observeras varje år. Det är ofta väggmattor eller tapeter som krymper eller blir spröda när mjukgöraren oxiderar. Golvmaterial i våtrum är vanligen trådsvetsad golvmatta av PVC eller keramiska plattor på ett tätskikt. Tätskiktet kan vara PVC-matta, membranisolering, bitumenmatta eller gummiasfaltmatta. Undermåligt tätskikt och spruckna fogar är vanliga orsaker till fuktskador. Även dåligt utförda genomföringar (d v s utan mögelresistent vattentätning), t ex uppsättning av olika skåp och krokar i väggen, utgör risk för fuktskador. En annan svag punkt är anslutningen mellan golvbrunn och golvmaterial. Liten risk för skador finns/normala utföranden. Historik om pågående fuktskador och luktproblem erhållen av personal. Besiktning av våtrum och kök.

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Kriterier för sunda byggnader och material HÄLSORIKTIGT BYGGANDE

Kriterier för sunda byggnader och material HÄLSORIKTIGT BYGGANDE Kriterier för sunda byggnader och material HÄLSORIKTIGT BYGGANDE Kriterier för sunda byggnader och material KRITERIER FÖR SUNDA BYGGNADER OCH MATERIAL 3 DIARIENUMMER: B6087-1686/96 TITEL: Kriterier för

Läs mer

Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem

Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem Etablering, drift och tillsyn Miljönämnden 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. MILJÖNÄMNDENS RIKTLINJER VID TILLSYN... 5 3. LOKALISERING... 8 4. UTOMHUSMILJÖN...

Läs mer

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-04-06 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningarna i Stockholm, Sundsvall och Solna. 971 85 Luleå Telefon 0920 45 37 66 Fax 0920 45 41 26 E post miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

EN BOK FÖR ALLA SOM BRYR SIG OM EN HÄLSOSAM INNEMILJÖ

EN BOK FÖR ALLA SOM BRYR SIG OM EN HÄLSOSAM INNEMILJÖ EN BOK FÖR ALLA SOM BRYR SIG OM EN HÄLSOSAM INNEMILJÖ Inneboken 1 2 EN BOK FÖR ALLA SOM BRYR SIG OM EN HÄLSOSAM INNEMILJÖ Folkhälsoinstitutet Socialstyrelsen Inneboken 3 Förlag och distribution: AB Svensk

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-11-04 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningen i Stockholms stad och miljökontoret Sundsvalls kommun. M I L J Ö - O C H H Ä L S O S K Y D D BYGG & MILJÖ

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel Del 1 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Informationsdel En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Miljömålen presenteras med Tobias

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft!

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft! Teknikguide för inneklimat 2014-03-13 Draft! Förord Ambitionen med denna Teknikguide är att tillhandahålla ett uppslagsverk som är användbart för såväl den praktiserande teknikern som på olika utbildningar.

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

RUMSVIS BEHOVSANPASSAD LUFT- OCH VÄRMETILLFÖRSEL GER GOD INNEMILJÖ OCH HÖG ENERGIEFFEKTIVITET

RUMSVIS BEHOVSANPASSAD LUFT- OCH VÄRMETILLFÖRSEL GER GOD INNEMILJÖ OCH HÖG ENERGIEFFEKTIVITET 1 RUMSVIS BEHOVSANPASSAD LUFT- OCH VÄRMETILLFÖRSEL GER GOD INNEMILJÖ OCH HÖG ENERGIEFFEKTIVITET av Professor Tekn Dr Christer Harrysson Bygg- och Energiteknik AB Falkenberg juli 2014 2 FÖRORD Oljekrisen

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem. Åsa Wahlström Agneta Olsson-Jonsson Lars Ekberg

Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem. Åsa Wahlström Agneta Olsson-Jonsson Lars Ekberg Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem Åsa Wahlström Agneta Olsson-Jonsson Lars Ekberg EFFEKTIV är ett samarbetsprojekt mellan staten och näringslivet med ELFORSK som koordinator. EFFEKTIV finansieras

Läs mer

Små hus stora problem? Small houses big problems?

Små hus stora problem? Small houses big problems? Malmö högskola Människa miljö samhälle 120 p Teknik och samhälle C-uppsats, våren 2007 Små hus stora problem? En intervjustudie om inomhusmiljön i svenska småhus Small houses big problems? An interview

Läs mer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Teknikavsnitt Teknikavsnitt Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Ventilationsprinciper Ventilationssystem Omblandande ventilation Deplacerande ventilation

Läs mer

Byggde man bättre förr?

Byggde man bättre förr? FOTO: INGEMAR SAMUELSON Byggde man bättre förr? Ryggåsstuga från 1700-talet i Ramnaparken i Borås. Genom hela historien har den teknologiska utvecklingen gett nya möjligheter för att utforma bostäder och

Läs mer

Lågenergihus och passivhus - vanliga frågeställningar

Lågenergihus och passivhus - vanliga frågeställningar Lågenergihus och passivhus - vanliga frågeställningar Eva Sikander, Ingemar Samuelson, Thorbjörn Gustavsson, Svein Ruud, Krister Larsson, Carolina Hiller, Gösta Werner, Kristina Gabrielii SP Sveriges Tekniska

Läs mer

Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende. en litteraturgenomgång

Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende. en litteraturgenomgång Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende en litteraturgenomgång A Hälsoperspektiv på Ekologiskt byggande och boende en litteraturgenomgång Gunnel Emenius och Lena Staxler Miljömedicinska enheten,

Läs mer

(Rapport / arbetsmaterial, bör endast användas i samarbete med Myc-Tech) Miljöhälsorapport 2005 - fastighetsområdet Myc-Techrapport 2005:2

(Rapport / arbetsmaterial, bör endast användas i samarbete med Myc-Tech) Miljöhälsorapport 2005 - fastighetsområdet Myc-Techrapport 2005:2 Miljöhälsorapport 2005 - fastighetsområdet Myc-Techrapport 2005:2 datum: 7 mars 2005 1 INNEHÅLL FÖRORD SAMMANFATTNING 1. INLEDNING 2. MÅL FÖR MILJÖRELATERAD HÄLSA Sida 3 4 6 8 3. MILJÖ- OCH HÄLSORELATERAD

Läs mer

Risker med luftvärme och FT-ventilation Exempel på byggskador, innemiljöproblem och utebliven energibesparing

Risker med luftvärme och FT-ventilation Exempel på byggskador, innemiljöproblem och utebliven energibesparing Risker med luftvärme och FT-ventilation Exempel på byggskador, innemiljöproblem och utebliven energibesparing Byggbestämmelser och praxis har tyvärr lett till ökad användning av mer komplicerade och oprövade

Läs mer

Årstidsanpassad ventilation

Årstidsanpassad ventilation Årstidsanpassad ventilation Artikel i Bygg&Teknik, nr 5 1995 Sedan vi här i Sverige på tidigt 60-tal i allt större utsträckning började inför mekanisk ventilation i våra nybyggda fastigheter har vintertid

Läs mer

En undersökning av innemiljön på skolor i Malmö

En undersökning av innemiljön på skolor i Malmö En undersökning av innemiljön på skolor i Malmö Erik Nilsson Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2005 Rapport TVIT--05/5005

Läs mer