radonåtgärder misslyckats pga okunskap. Radonduks placering skall beaktas även ur arbetssynvinkel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "radonåtgärder misslyckats pga okunskap. Radonduks placering skall beaktas även ur arbetssynvinkel."

Transkript

1 Ej aktuellt Inarbetat 1(10) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav skall alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 08 skall innehållas * Eventuella avsteg skall kontinuerligt godkännas av byggprojektledaren. Pos Avsteg * B1 Rivning B1.1 Överväg om rivningsritningar skall utföras eller om relationsritningar skall bifogas i förfrågningsunderlaget. B1.2 Undersök noga underlag och klistertyp under befintliga mattor. Överväg om fräsning och flytspackling av underlaget skall ingå i entreprenaden. B1.3 Överväg om håltagningar för VVS och EL skall redovisas som mängder med storlek och tjocklek på vägg inkl väggtyp. Spårfräsning skall vara bredd 40mm djup 40 mm och fräsning för eldosor skall vara diam 90mm för att man praktiskt skall få plats med infästningar mm innan putsning. Sågning i golv för avlopp ange meter sågspår (dvs 2m per meter ränna) samt ta in pris per meter om vi har en mäng angiven. B1.4 Om väggar skall rivas skall undersökning göras för att utreda om efterlagning av platta(golv) erfordras samt om höjdskillnader uppstår B1.5 Bastu Väggar i bastu bör muras. Träpanel skall undvikas och får ej förekomma bakom bastuaggregatet eller i tak ovan bastuaggregatet. På dessa ställen väljs skivmaterial typ Minerit. B1.6 Om avlopp skall bytas under källargolv och i kulvertar med invändig markbeläggning skall det tydligt framgå av beskrivningen typ: Avlopp skall bytas under golv och i invändig mark. Av V-handling framgår var bilning och/eller schaktning behöver göras. Djupet på schakter får räknas fram med hjälp av +höjder på vattengången i avloppsledningarna och +höjder på golvbrunnar (där inget golv finns utan bara markbeläggning räknas +höjden på marken som +höjd golvbrunnar). Byggentreprenören skall alltså räkna med bilning och schakt samt återfyllning med nya massor. B2 Grund B2.1 Isolering under bottenplatta företrädesvis av cellplast. Suger inte åt sig fukt. B2.2 Soprum skall ha golv som är lätt att göra rent företrädesvis betong. I soprum med asfaltbeläggning har vi problem med rengöring av de matrester som hamnar utanför sopkärlen B2.3 Förhöjd utvändig sockel bör utredas vid platta på mark. B2.4 Sättbruket till golvklinker skall armeras där värmeslingor ligger i bruk. P.g.a. temperaturskillnader kan sättbruket spricka upp om det inte är armerat. B2.5 Radon. Förekommer radon skall projektörerna föreslå lösning. Lösningen skall testas på radonexpert av projektledningen innan godkännande av projekteringen. Flertalet fall där

2 2(10) radonåtgärder misslyckats pga okunskap. Radonduks placering skall beaktas även ur arbetssynvinkel. B3 Vägg B3.1 Väggar som kan komma att utsättas för vattenskador, tex duschrum skall utföras med stomme av murverk (lättklinkerblock alt lättbetong). Eventuella ljudkrav skall beaktas. Om det inte är möjligt ska de utföras av typ Cembrit Aqua Block. Väggar i storkök/diskrum där spoling kan ske utföres med typ Cembrit Aqua Block skiva. B3.2 Hörnskydd på vägg vid utsatta ytterhörn. Plåt: Kök och andra utrymmen med hårt slitage. Trä: I övrigt. Puts: Enligt sep. överenskommelse. Överväg att montera stålkarmar istället. Hörnskydden bör gå upp till 2000 mm över golv. B3.3 Liggande avbärarlister i transportvägar. I transportvägar för mat och matvaror så skall de ej vara av trä utan i stål eller plast. (krav från B&M). Trä ruggar upp sig och kan ej rengöras på ett godtagbart sätt. B3.4 Ytskikt i skolkorridorer skall ha hög slitstyrka och vara tåliga. Målad glasfiberväv ser efter bara några månader slitet ut. Vad kan vara alternativet? Tex Fibrit, Perstorp, panel, klinker. Samråd skall ske med byggprojektledare. B3.5 Väggar i toaletter av vitt kakel. Bård i avvikande kulör godkännes B3.6 Väggar runt skohyllor i skolor förses med slagtåliga keramiska plattor. Skolor 6-12år, pga stor förslitning på väggarna. B3.7 Kontroll av bef utvändig puts (kalk eller cementputs) skall ske innan projektering av omputsningssystem. Ibland förekommer cementlagningar även på kalkputsade fasader. B3.8 Undvik svampmålningar samt andra målningsmetoder som är svåra att bättra. I skolor totalförbud. B3.9 Undvik horisontella lister, avsatser mm. Speciellt på hög höjd. Samlar damm och blir svårstädat. B3.10 Använd 900 mm gips. Ergonomiskt lättare att handskas med. Lösningar med 900 mm gips finns även för ytterväggar (se handboken). Stålregelstommar som förutsätter montage med tvärslå skall ej föreskrivas detta p.g.a. att det är omöjligt att komplettera med rör och dosor efteråt. B3.11 Vindskydd utföres ej av gips. Vid tegelfasad 40 mm luftspalt. B3.12 Källarytterväggar, särskilt odränerade och stående i grundvatten får ej beklädas med organiskt material. Vidare skall färger som används vara diffusionsöppna. B3.13 Överväg i samråd med BPL om klotterskydd ska utföras på utsatta byggdelar. B3.14 Brandcellsväggar måste uppfylla kravet även i väggen bakom infällda el dosor mm. B3.15 Viktigt att utrymmen för tekniska installationer, så som el centraler finns på planerna. B3:16 Undvik allt för många väggtyper blir bara struligt ute på byggarbetsplatsen. Välj hellre en dyrare väggtyp även om kraven inte kräver det om det är få m2 för att hålla ner antalet väggtyper. B4 Tak B4.1 Yttertak utföres med utåtgående fall, utvändig takavvattning och ordentliga taksprång minst 500 mm. B4.2 Behov och möjligheter för tilläggsisolering skall beaktas vid ombyggnad. B4.3 Gångbryggor på vind för vent. Notera framkomlighet redan under projekteringsstadiet Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

3 3(10) samt tillgänglighet för service vid spjäll etc. Viss mängd skall anges om det ej klart framgår av ritningen. B4.4 Tillträdesväg till fläktrum skall ej vara takluckor och stegar utan trappor och dörrar. Ej tillträde via yttertak. Stegar skall vara fast monterade. Eventuella avvikelser skall förankras med byggprojektledaren. B4.5 Vid ombyggnad skall befintlig taksäkerhet uppdateras så att kommande, kända krav tillgodoses. B4.6 Bef takgenomföringar som inte längre har någon funktion rives vid omläggningar av tak. Risk för läckage och fuktproblem. Gäller även skorstenar. B4.7 Takluckor förses med hänglås enligt låsschema. B4.8 Vid placering av ny utrustning skall hänsyn tas till framtida omtäckning. B4.9 Papptäckning. Låglutande tak skall utföras med enlagstäckning med papp av god kvalitet exepelvis SEP I vissa typer av konstruktioner / förutsättningar kan duk vara att föredra. Svårt ämne tag gärna kontakt med papp specialist för utformandet av detaljer och beskrivningstext. Exempelvis årsentrepenörer. B4.10 Sprickor, blåsor, veckbildningar och bortfall av skyddsbeläggning på papptak kontrolleras vid omläggning. Blåsor skäres upp. B4.11 Byt alltid ut fotplåt och andra inklistringsplåtar vid omläggning. B4.12 Taktäckning med papp skall vara typgodkännd och uppfylla brandklass T. B4.13 Taktäckningar, väggbeklädnader, kompletteringar mm av plan plåt. Tex gesimsrännor svårt ämne tag gärna kontakt med plåtspecialist för utformandet av detaljer och beskrivningstext. Exempelvis årsentrepenörer. B4.14 Stuprör skall vara inspekterbara och försedda med självrensande lövsilar i syrafast plåt. B4.15 Fogskum får inte användas vid fönster/dörrar/partier som tätningsmaterial. Miljöskäl. Tveksam livslängd. Undantag kan finnas. Skall godkännas av byggprojektledaren. B4:16 Bräddavlopp från låglutande tak. Göres betydligt större än vad AMA idag anger. Samråd skall ske med byggprojektledaren. B4:17 Is på tak Isbildning på yttertak skall beaktas i projekteringen. Problemen har varit omfattande under vintrarna 2009 och Olika lösningar krävs för olika takkonstruktioner. Exempel på problem/lösningar: - Ventkanaler med för lite isolering.(när kanalerna sticker upp ovan bjälklagsisoleringen) - Bård kan behövas under plåttäckta tak. (kan gälla även papp och duk) - Kallvindar är att föredra - Takpannor är att föredra Statikern skall samråda med byggprojektledare samt föreslå lösningar. B5 Fönster B5.1 Fönster ska placeras så att infästning samt fuktskydd kan säkerhetsställas. För att fuktskador ska elimineras. B5.2 U-värde mellan 1,1-1,2 vid byte till nya fönster med tanke på energibesparingen. U-värden under 1,0 kan förorsaka kondensproblem. B föredras före 3-glas. 2+1 ger möjlighet till persienner mellanglasen och mindre glaskross. B5.4 Persienner monteras alltid i fönster mot söder och väster. (beträffande allmänna utrymmen och korridorer, se nedan) Persienner skall inte monteras i skolans allmänna utrymmen. Oftast finns det inget behov i korridorer samt att förstörelsen är stor. Om korridoren används så att det krävs persienner kan det vara motiverat att montera persienner. Samråd skall då ske med byggprojektledaren. Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

4 4(10) B5.5 Solavskärmning / solskyddsglas Arkitekten skall efter samråda med VVS-projektören samt byggprojektledaren beakta behov av solskyddsglas. Eventuell skolskyddsfaktor skall anges i byggnadsbeskrivning samt på ritning. (Solskyddsfaktor 0,4) Solskyddsglas 2+1 där persienner ska monteras kräver härdat glas. Solfilm ska undvikas på nyproducerade fönster. B5.6 Öppningsbara fönster förses med demonterbara handtag med täckbricka och möjlighet att ställas i vädringsläge. Eventuella utrymningskrav skall beaktas. B5.7 Samråd med byggprojektledaren om fönsterrutor av polykarbonat ska väljas. B6 Dörrar B6.1 Om befintliga dörrar skall återanvändas måste arkitekten på plats förvissa sig om att dörrarna kommer uppfylla ställda krav. Skeva dörrar har svårt att klara ställt ljud- och brandkrav. B6.2 Dörrar skall vara enkeldörrar och inte smala gångdörrar med en liten öppningsbar pardörr. Gångdörr med fritt öppningsmått min 900mm. (Dörr 10M) Vid enkeldörr slipper man koordinatorer och krånglande dörrstängare i brandcellsgränser. B6.3 Pardörrar utan fast mittpost ska i största mån undvikas. B6.4 Invändiga dörrar och glaspartier i skollokaler skall ha ljudreduktionen 25dB. Högre klass kan erfodras i speciella lokaler. Är kravet på väggen 44dB ska dörren utföras i ljudreduktion 35dB. Detta kan innebära att dörrbladet inte kan förses med klämskydd. Alternativet kan då vara att sänka till 30dB vilket innebär att dörrbladets tjocklek minskar till 40 mm och klämskydd kan monteras. Under utredning B6.5 Klämrisk ska beaktas i lokaler där yngre barn/elever vistas. B6.6 Dörrar till större duschrum skall vara av fuktbeständigt material. Dörrkarm ska sluta över golv, med anledning av spolning med slang. B6.7 Dörrar i tillagningskök och mottagningskök med hård belastning ska förses med karm av aluminium alternativt stål. Dörrblad av glasfiber. Standarddörrar håller inte för den tuffa miljön. Företrädesvis så skall skjutdörrar väljas, samråd skall ske med byggprojektledaren. (krav från B&U) B6.8 Aluminiumpartier/dörrar. Veka profiler får inte väljas. Gå upp ett snäpp i kvalitet. Känsliga installationer såsom larm och lås kräver stadiga profiler för att fungera över tiden. B6.9 Dörrstängare ska förses med glidarm med tanke på bräckningsrisken. B6.10 Dörrstängare ska monteras med genomgående bult. B6.11 Dörrstoppar placeras inte vid golv. Dörrstopp vid golv förhindrar effektiv städning. B6.12 I skolor ska dörrstoppar utföras som kraftigt stativ, helst av vinkeljärn. Vidare skall bufferten vara kort. Viktigt att infästningen klarar belastningen, speciella åtgärder behöver tex vidtas i murade väggar. Frekvent användning, skadegörelse och tunga dörrar som slås igen ger stor påfrestning på dörrbladen och karmen. B6.13 Trösklar av trä, där det krävs för ljudtätning. Gummitröskel kombinerat med släplist på dörrblad fungerar lika bra och medger större tillgänglighet även mekaniska trösklar kan vara ett alternativ. Trösklar / nivåskillnader studeras särskilt och skall ingå i arkitektens egenkontrollprogram. B6.14 Lösa trösklar mot lastkajer alternativ släptröskel på dörrbladet. Detta underlättar in- och uttransportera. B6.15 Om radiatorer ska fästas in i partier (tex aluminium) ska ändamålsenlig förstärkning Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

5 5(10) föreskrivas för partiet. B6.16 Inspektionsluckor ska ta hänsyn till bakomvarande installationer. Även tillgängligheten för människor ska beaktas, luckorna får inte bli för små. B6.17 Om vikvägg krävs för funktion av lokaler och stora ljudkrav ställs, välj blockvägg. Blockvägg är utrymmeskrävande vid uppställning. Täthetsproblem finns med vikväggar. Undvik om möjligt helst helt både blockväggar och vikväggar. B6.18 Beslagningen ska vara nickelfria (lackerade, mässing, Prion). Detta avser beslagning som man kommer i beröring med, ex trycket på dörrarna. Kort livslängd på plast produkter jämfört med förkromade. B6.19 Låssystem skall upprättas i enlighet med bifogad bilaga 1 Checklista låssystem daterad Byggprojektledaren ansvarar för att checklistan tas upp till diskussion under projekteringen. B6.20 Arkitekten har huvudansvaret för dörrfunktionerna. B6.21 Sjutillhållarlås ska finnas på alla entrédörrar med kortläsare. Skalnyckel ska gå till låset (samma nyckel till samtliga skolor). Om passagesystemet faller ur ska väktaren kunna låsa dörrarna med nyckel, där med slipper man rondering av väktare. B6.22 Säkerhetsnivån ska anges på anbudshandlingen. Byggprojektledaren beslutar om vilken säkerhetsnivå som skall väljas. Cylinder antalet samt antalet nycklar som ska levereras ska framgå av förfrågningsunderlaget och läggas på DE1. B6.22 Förslag till skrivning där leverans och montering av cylindrar skall ingå i entreprenörens åtagande och där beställaren tillhandahåller låsschema. Patentskyddade cylindrar som kan användas i låsschema typ ASSA 5000-serien eller likvärdigt skall ingå i entreprenaden B6.23 Ytterdörrbredd i förskolor. Minst en dörr skall ha fritt öppningsmått på 1100mm (12M). Det kan även vara en fönsterdörr ed på baksida. (för intransport av möbler od) B6.24 Övervägande skall ske beträffande installation av tagsystem typ Salto i projektet. Arkitekten skall samråda med byggprojektledaren. B6.25 WC och RWC behör för elevtoaletter i skolor skall vara av typen ASSA 9565T eller 5265 dvs vred med fyrkantig öppningsfunktion på utsidan. Illasinnade pojkar öppnar med mynt eller skruvmejel de vanliga med spår. B6.26 Rådfråga med Byggprojektledaren om vilken/vilka skaldörrar som fullt ut ska förses med dörröppningsfunktion typ Besam. Eller om om dörrarna bara ska förberedas för dörröppningsfunktion. Generellt bör förskolor inte förses med dörrautomatik. Finns risk att de små barnen kan slås omkull. B7 Golv B7.1 Linoleum 2,5 mm skall användas. B7.2 Allt för mörka kulörer på golven ska undvikas. Framförallt enfärgade. Golvet blir svårt att hålla rent och märken syns väl. B7.3 Gummigolv får endast läggas i mindre omfattning. Detta med anledning av miljöskäl och städning. Gummigolv lämpligt i träslöjdssalar och ishallar. B7.4 Uppvikt golvmatta bakom bänkinredningar. Underlättar upptäckt av läckage. I klassrum med linoleum golv välja plastmatta under inredning och en meter framför inredningen. B7.5 Golv och sockel i WC-utrymme av plastmatta. I våtenheter typ duschrum utförs golv och sockel företrädelsevis av klinker. God hållbarhet men tänk på halkrisken. B7.6 I entréer, trapphus och andra utrymmen med stort slitage av grus läggs klinker. Även Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

6 6(10) sockel i klinker. Samråd med byggprojektledare. B7.7 Entréer utrustas med skrapmattor och torkmattor för att spara innanförliggande golvbeläggningar och minska städbehovet. Skrapgaller placeras i nedfälld ram och utförs med storlek som går lätt att hantera. B7.8 Där högtryckstvätt kan förekomma ska klinkerfog förstärkas, så att inte fogarna spolas ur. Avser främst bad- och sportanläggningar. B7.9 Golvleverantörens förslag till efterbehandling av samtliga golvmaterial ska skrivas in (t.ex linoleum och klinker). Viktigt för garanti- och städförutsättningarna. Viktigt att golvleverantörens preparat används. Viktigt att städ och byggentreprenören informeras. När det gäller klinker ( t.ex Höganäs) så ska rengöring samt inoljning utföras enligt leverantörens anvisningar. B7.10 Vid rivning av väggar ska det utredas om efterlagning av golvmaterialet behövs efter riven vägg. Även nivå skillnad kan förekomma. B7.11 Arkitekten skall samråda med byggprojektledaren om avvägning av golvnivåer inkl trapphus ska göras före projekteringen startar. B7.12 Golvkonstruktionen, under exempel ett fläktaggregat, ska klara lasterna från aggregatet. Finns fastigheter där spånskivegolvet under aggregatet har givit vika. Fläktrumsgolvet ska förses med plastmatta med uppvikt sockel och golvbrunn. B7.13 I mottagnings- och tillagningskök ska i första hand golvmassa väljas. (se B7.16) Om det förkommer fukt i bottenplattan väljs klinker som är svårare att städa än golvmassa. Viktigt att kulören och strukturen på materialet beaktas med hänsyn till rengöringen. B7.14 Under inredning i kök utförs golvet med fall 1:50 från vägg och 500 mm ut från vägg. B7.15 Detalj på övergångar av olika golvmaterial ska upprättas. B7.16 Kontrollera så att inte negativa samverkanseffekter uppstår mellan överbetong/flytspackel, lim och golvbeläggningen. Ex. Det kan vara svårt att lägga epoxi på akrylbeläggning, parafinet i akrylbeläggningen kan ställa till det. Viktigt att beläggningen slipas/fräses ordentligt innan läggning av epoxigolvet. All snabbspackling med accelator kan ge problem vid läggning av golvmassor. Välj istället spackel som härdar timmar om massa golv ska läggas uppe på. B7.17 Ek golv är att föredra i träslöjdssalar med rörelsefogar i lämpligt material. Slitskiktet på golvet ska vara minst 6 mm. B7.18 Vid föreskrivning av trägolv där det även förekommer golvbrunnar, tvättställ eller drickfontäner i rummet, måste en begränsad yta vid dessa vattenområden förses med vattentät beläggning, ex plastmatta eller klinker. B7.19 Golvytor i källare som ska förses med ytskikt ska hänsyn tas till fuktförhållanden. Typ plastplattor eller klinker ska i möjligaste mån användas. B7.20 Betonggolv ska dammbindas. B7.21 Silikatplattor ska inte läggas i rum där det kan placeras varm utrustning, så som varmluftsugnar. Silikatplattorna klarar inte värme och varm kondens luft. B7.22 Ska rummet förses med en trapplift kan det krävas en försänkning i golvet för att nivån i liften och golvet ska bli lika. Viktigt när man ska köra med matvagnar. B7:23 Trätrall. I gångytor som används frekvent är trätrall olämplig pga halkrisken. I trappor och ramper kan tex gallerdurk läggas in i träkonstruktionen. B8 Undertak B8.1 Ej enbart gipsskivor i korridorer, trapphus, lärosalar, dagis. Akustiken blir inte tillfredsställande. Perforerad gips typ Gyproc Sixto kan vara till fylles i tex klassrum, samråd skall ske med byggprojektledaren. B8.2 I skolkorridorer ska skivor av högre kvalitet än lägsta nivå monteras. Plattor i korridor Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

7 7(10) ska förankras, så att inte eleverna lyfter dem. Träullsskivor är lämpliga i korridorer och förordas. B8.3 Undertak i kökslokaler ska vara av typen hygienundertak. B8:4 Hög takhöjd kräver ofta ljudabsorbenter på delar av väggytan. Det gäller i synnerhet vid snedtak. B9 Målning B9.1 Vid val av lämplig färg för träfasader skall Folksams färgtest-2 användas. Färgmaterial skall i första hand väljas ur Ännu säkrare stryktips utgiven av Göteborgsregionens kommunalförbund (ISBN ) B9.2 Om brandskyddsmålning föreskrivs skall även färdigbehandling framgå av handlingarna. B9.3 Miljöval - För exempel på produktval se sid i ännu säkrare stryktipps. B9.4 Träfasad Grundning av skarvar/ändträ: impregnerande grundolja (om oljan ej ingår i grundfärgen) Grundfärg: (Krav på innehåll enligt ännu säkrare stryktips Juni 2000) - Organiska lösningsmedel <2% och klassificerade som skadliga att inandas. - Fungicidhalt <1% och ej cancerframkallande. - Inga miljöfarliga tensider t.ex. alkylfenoletoxylater. Täckfärg: latexfärg. (Krav på innehåll enligt ännu säkrare stryktips Juni 2000) - Inga miljöfarliga tensider t.ex. alkylfenoletoxylater. - Inga cancerframkallande biocider och glykoletrar med allvarlig hälsorisk. - Allergi- eller misstänkt allergiframkallande ämnen <1%. B9.5 Putsfasad/betong ute (mineraliska material): silikatfärg. B9.6 Puts/betong inne (mineraliska material): silikatfärg. B9.7 Inomhus vägg/tak: latexfärg lågemitterande, klass A. B9.8 Inomhus snickerier: latexfärg lågemitterande, klass A. B9.9 Ytbelagd plåt skall i möjligaste mån ha standardkulör. B10 Inredning B10.1 Trappor/ramper: Beakta halkrisken. B10.2 Knivlåda i köksinredningar skall vara låsbara. B10.3 Lärrarrum Lärarfackskåp: Iab nr (18 fack) eller likv. Småfackskåp: Sono SFS 002 nr (18 fack) eller likv. B10.4 Hygiensystem - Samråd skall ske med skolan om val av toapapphållare, handtork samt tvål samt med det företag som städar. (Sodexho) Maxirullar på vägg i RWC kan göra att avståndet till toarullen blir för långt. (i de flesta fall räcker det med rulle på armstödet) För toaletter i tuff offentlig miljö skall högkvalitativ utrustning väljas. B10.5 Elevtoaletter: 1. Färgsättning skall utföras med neutrala kulörer. 2. Förrum alt. ljudklassad dörr. 3. Avskiljt från livliga korridorer och klassrum. (dock ej källare eller skumma ställen) 4. Öppning utifrån skall endast kunna ske med specialnyckel elever / toalett B10.6 Toaletter i särskilda boenden: Minst 800mm fritt utrymme på båda sidorna om toalettstolen. - Höjden på stolen skall vara ca. 450mm (G Larsson ) B10.7 Whitebord-tavlor placering i höjd och sidled ska förankras med verksamheten. B10.8 Efterlysande nödutrymningsskyltar skall ingå i byggentreprenaden. Omfattning plockas Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

8 8(10) ur branddokumentationen. B10.9 Ej träkant (typ bokkant) på bänkskiva ovan snabba diskmaskiner i förskolor. Träkanten blir ful av heta ångan flera gånger om dagen. B10:10 Toalettstolar. I förskolor skall det övervägas om mindre toalettstolar skall installeras på någon av toaletterna. Arkitekten samråder med byggprojektledaren. B10:11 Skötbord i förskolor. Arkitekten skall samråda med byggprojektledaren då det gäller fabrikat och typ av skötbord som skall installeras. (BPL samråder med verksamhetens projektledare) B11 Vitvaror B11.1 Kylskåp i energiklass A+ väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B11.2 Frysskåp i energiklass A+ väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B11.3 Tvättmaskiner i energiklass A väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B11.4 Torktumlare i energiklass B väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B11.5 Diskmaskiner i energiklass A väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. Diskmaskin placeras på sockel 300 mm ovan golv, där den är fristående. Beslut om höjd görs i samråd med brukaren. B11.6 Spisar i energiklass B väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B12 Utformning B12:1 Alla fastigheter bör ha en varutransportentré. I typ kontorshus så behövs förutom en entrén även ett litet förrådsutrymme med låsningsmöjlighet mot angränsande rum (vanligen en korridor) Arkitekten skall samråda med byggprojektledaren om varutransportentrén. B12:2 Blygduschar Enligt ök mellan K&F, B&U och GFAB gäller följande: -Skall vi i samband med nybyggnad/större ombyggnader bygga blygduschar? Svar = Ja -Skall vi bygga om befintliga duschrum så att dessa får blygduschar? Svar: Ja, om och när en sådan begäran kommer från B&U eller från K&F för ett enskild anläggning. I vissa fall kan en ombyggnad inte vara möjlig utan en större investering krävs, dessa fall kan då komma att behöva hanteras via utblicksarbetet. -Skall även ombytet ske i blygomklädningsrum? Svar: Ja, om det finns möjligt vid komplettering i befintliga duschrum. I samband med nybyggnad eller omfattande ombyggnader (projekt) så skall alltid blygdusch kombineras med egen omklädning. -Hur många? Svar: I befintliga duschrum skall maximalt 50% av duschplatserna byggas om. I samband med nybyggnad eller större investering skall minst en blygdusch med möjlighet till omklädning byggas. -Hur skall de utformas? Svar: De kan utföras med skärmväggar av typ Perstorpskivor samt förses med dörr men även andra lösningar kan vara aktuella. Vid nybyggnation eller större ombyggnader kan med fördel blygduschen vara ett eget rum. (kan kombineras med en RWC) B12:3 Postlåda Placering av postlåda ska göras i samverkan med posten. B12:4 Reglerna i Branschregler Säker Vatteninstallation ska följas. Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

9 9(10) B13 Energi B13:1 Undermätare av energiförbrukning Undermätare av energi skall installeras i samtliga nybyggnader samt ombyggnader då de tekniska systemen byts ut så att byggnadens specifika energianvändning kan mätas. Posten skall till VS-projekteringskravs listan när den skaptas. Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

10 10(10) Bilaga 1 Checklista låssystem daterad Låssystem 1 skalet Objektspecifik skalcylinder (oftast 1 till 5st) en per huskropp sitter i angreppsvägarna för räddningstjänsten oftast där kortläsaren är. Det är en s.k. reservcylinder om kortläsaren inte fungerar. Detta låssystem är unikt för GFAB:s samtliga fastigheter och ligger just nu hos Lås och Nyckel. Till dessa cylindrar skall 3 st. nycklar tas fram. Skall införskaffas och överlämnas till (räddningstjänsten, jour och väktare) av driften efter signal från byggprojektledaren och monteras i samband med slutbesiktning. På vissa fastigheter där det behövs en invändig huvudnyckel sätts ett litet nyckelskåp med tagg som går på batteri (Salto systemet) och som sitter vid brandlarmcentralen. I detta skåp hängs den invändiga huvudnyckeln och taggen för att öppna skåpet har endast räddningstjänsten. I stället för nyckelrör sätts små nyckelskåp inomhus med vanligt cylinderlås där driftnyckeln finns för jour mm. Låssystem 2 innanför skalet samt uteförrådet som hör till verksamheten Låssystemen skall vara utbyggbara. Endast driftnyckeln och huvudnyckeln skall fungera till teknikutrymmen som ventilationsrum, undercentral, stora el-centraler samt fastighetsförråd. Cylinder som skall föreskrivas är ASSA DP eller likvärdig. Sophus/Soprum Tvåcylinderlås 5761 med två cylindrar. Man öppnar dörren med en cylinder i taget. En cylinder går verksamhetens personalnyckel till och den andra cylindern går återvinnarnas nyckel till, samma nyckel har Gavlegårdarna på sina sophus. Arbetsgång I samband med att bygghandlingarna tas fram eller på sista projekteringsmötet tas en stomme till låsschema fram, medverkande personer bör vara: Verksamheten. Byggprojektledaren. Säkerhetstekniker från GFAB. Förvaltaren. Låsexpert. (Använd gärna Risto Hedberg på ASSA i Eskilstuna förvarna gärna en månad före) För hjälp med beslagsbiten hänvisas till ASSA, Mats Pedersen (tel: ) Risto Hedberg Projektör Tel Mobil Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(15) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 11 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

Projektnr 1050470. ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGNADSPROGRAM BYGGDELSBESKRIVNING. Handling Sidantal 25

Projektnr 1050470. ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGNADSPROGRAM BYGGDELSBESKRIVNING. Handling Sidantal 25 Handling Sidantal 25 Projektnr 1050470 ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGDELSBESKRIVNING Lund 2010-03-23 Rev Projekt nr Upprättad av Agneta Ljungberg AGNETA LJUNGBERG ARKITEKTER

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 23 02 JUNI 2015 23 SIDOR

Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 23 02 JUNI 2015 23 SIDOR Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 23 02 JUNI 2015 23 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 4 Miljöbyggnad...

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

AH RAMPROGRAM FO KAROLINSKA 2009 DATUM DOKUMENT- ANSVARIG

AH RAMPROGRAM FO KAROLINSKA 2009 DATUM DOKUMENT- ANSVARIG AH RAMPROGRAM FO KAROLINSKA 2009 DATUM DOKUMENT- ANSVARIG 00 Innehållsförteckning Ramprogram 2009-12-01 Magnus Huss 01 Historik Karolinska Institutet 2001-06-30 Lennart Styhr 02 Instruktion Ramprogram

Läs mer

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE BYGG KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus Platon Xtra Med System Platon har du alltid full handlingsfrihet att välja innerbeklädnad

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET. Summa kostnad i kronor

YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET. Summa kostnad i kronor YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET Norgips gipsskivor är ett utmärkt material att ytbehandla. De utgör ett bra och stabilt underlag för alla typer av behandling. Vid målningsarbeten skall branschrådet

Läs mer

FÖREBYGGANDE FÖRE BYGGANDE

FÖREBYGGANDE FÖRE BYGGANDE CTB ARBETSMATERIAL Dnr CTB 2003/3134 Hans Olsson 2004-02-02 Gilbert Önsten Vägledning om projekteringsansvar, som skall ersätta broschyr ADI 470. Detta är ännu ett arbetsmaterial, men sakinnehållet är

Läs mer

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 Fasadmatris Referenser Fasadprinciper Brand - Fasadskiss Bländning Solnavägen SIDA 1 BILAGA 1 Fasadmatris Krav Dubbelskalsfasad

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:30 ers.sep-98 Utg nov-02 System Platon Golv proffsskyddet för alla golv Mjukt sköna golv mot fukt, lukt och oljud System Platon Golv pro Med System Platon Golv får du

Läs mer

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 20101018 DEL 3

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 20101018 DEL 3 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 20101018 DEL 3 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR 529200 REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 2010 10

Läs mer

Lidingö Rasta 44. Konsul Bohmans Väg 5, 181 66 Lidingö. Överlåtelsebesiktning för säljare September 2013. Adress Telefon Org. nr.

Lidingö Rasta 44. Konsul Bohmans Väg 5, 181 66 Lidingö. Överlåtelsebesiktning för säljare September 2013. Adress Telefon Org. nr. 1 Lidingö Rasta 44 Konsul Bohmans Väg 5, 181 66 Lidingö Överlåtelsebesiktning för säljare September 2013 2 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

Överlåtelsebesiktning BRF

Överlåtelsebesiktning BRF Överlåtelsebesiktning BRF Täby-Viggbyholm 85:25 Törnövägen 10 A, B & C, Täby Stefan Westerberg Sundsvall 2015-05-28 Rasåsen 180 stefan@stwe.se 855 90 Sundsvall Org nr 556851-4656 070-350 05 48 Besiktningsuppdrag

Läs mer

Rent och fräscht. Om lokaler, städning, tid, pengar, miljö och människor.

Rent och fräscht. Om lokaler, städning, tid, pengar, miljö och människor. Rent och fräscht. Om lokaler, städning, tid, pengar, miljö och människor. Om lokaler, städning, tid, pengar, miljö och människor Vi vårdar lokaler och fastigheter och vi bidrar till trivsamma, trygga,

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV

GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV Omslagsbild: JM-bostad i Dalénum, Lidingö. 13 mm ekparkett från Tarkett. 2 Elegance / Ek Borstad Tango / Ek Cotton White Inledning

Läs mer

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus LUND UNIVERSITY, LUND, SWEDEN DEPT OF BUILDING TECHNOLOGY, BUILDING PHYSICS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR BYGGNADSTEKNIK, BYGGNADSFYSIK Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning.

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning. ID: 12913 SÅ BYGGER VI BADRUM FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE Krav och målbild Projektering Överlämning Dokumentation Kommunikation Produktion Överlämning Dokumentation Kommunikation Förvaltning Lena Schälin

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 1 Upphandling, projektering och materialval

Weber Våtrumsguide del 1 Upphandling, projektering och materialval Weber Våtrumsguide del 1 Upphandling, projektering och materialval Guide till val av skivor, tätskikt, fästmassor, fogmassor och keramik Rev 2015.06.01 1 Weber Våtrumsguide del 1 Inledning och materialval

Läs mer