radonåtgärder misslyckats pga okunskap. Radonduks placering skall beaktas även ur arbetssynvinkel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "radonåtgärder misslyckats pga okunskap. Radonduks placering skall beaktas även ur arbetssynvinkel."

Transkript

1 Ej aktuellt Inarbetat 1(10) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav skall alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 08 skall innehållas * Eventuella avsteg skall kontinuerligt godkännas av byggprojektledaren. Pos Avsteg * B1 Rivning B1.1 Överväg om rivningsritningar skall utföras eller om relationsritningar skall bifogas i förfrågningsunderlaget. B1.2 Undersök noga underlag och klistertyp under befintliga mattor. Överväg om fräsning och flytspackling av underlaget skall ingå i entreprenaden. B1.3 Överväg om håltagningar för VVS och EL skall redovisas som mängder med storlek och tjocklek på vägg inkl väggtyp. Spårfräsning skall vara bredd 40mm djup 40 mm och fräsning för eldosor skall vara diam 90mm för att man praktiskt skall få plats med infästningar mm innan putsning. Sågning i golv för avlopp ange meter sågspår (dvs 2m per meter ränna) samt ta in pris per meter om vi har en mäng angiven. B1.4 Om väggar skall rivas skall undersökning göras för att utreda om efterlagning av platta(golv) erfordras samt om höjdskillnader uppstår B1.5 Bastu Väggar i bastu bör muras. Träpanel skall undvikas och får ej förekomma bakom bastuaggregatet eller i tak ovan bastuaggregatet. På dessa ställen väljs skivmaterial typ Minerit. B1.6 Om avlopp skall bytas under källargolv och i kulvertar med invändig markbeläggning skall det tydligt framgå av beskrivningen typ: Avlopp skall bytas under golv och i invändig mark. Av V-handling framgår var bilning och/eller schaktning behöver göras. Djupet på schakter får räknas fram med hjälp av +höjder på vattengången i avloppsledningarna och +höjder på golvbrunnar (där inget golv finns utan bara markbeläggning räknas +höjden på marken som +höjd golvbrunnar). Byggentreprenören skall alltså räkna med bilning och schakt samt återfyllning med nya massor. B2 Grund B2.1 Isolering under bottenplatta företrädesvis av cellplast. Suger inte åt sig fukt. B2.2 Soprum skall ha golv som är lätt att göra rent företrädesvis betong. I soprum med asfaltbeläggning har vi problem med rengöring av de matrester som hamnar utanför sopkärlen B2.3 Förhöjd utvändig sockel bör utredas vid platta på mark. B2.4 Sättbruket till golvklinker skall armeras där värmeslingor ligger i bruk. P.g.a. temperaturskillnader kan sättbruket spricka upp om det inte är armerat. B2.5 Radon. Förekommer radon skall projektörerna föreslå lösning. Lösningen skall testas på radonexpert av projektledningen innan godkännande av projekteringen. Flertalet fall där

2 2(10) radonåtgärder misslyckats pga okunskap. Radonduks placering skall beaktas även ur arbetssynvinkel. B3 Vägg B3.1 Väggar som kan komma att utsättas för vattenskador, tex duschrum skall utföras med stomme av murverk (lättklinkerblock alt lättbetong). Eventuella ljudkrav skall beaktas. Om det inte är möjligt ska de utföras av typ Cembrit Aqua Block. Väggar i storkök/diskrum där spoling kan ske utföres med typ Cembrit Aqua Block skiva. B3.2 Hörnskydd på vägg vid utsatta ytterhörn. Plåt: Kök och andra utrymmen med hårt slitage. Trä: I övrigt. Puts: Enligt sep. överenskommelse. Överväg att montera stålkarmar istället. Hörnskydden bör gå upp till 2000 mm över golv. B3.3 Liggande avbärarlister i transportvägar. I transportvägar för mat och matvaror så skall de ej vara av trä utan i stål eller plast. (krav från B&M). Trä ruggar upp sig och kan ej rengöras på ett godtagbart sätt. B3.4 Ytskikt i skolkorridorer skall ha hög slitstyrka och vara tåliga. Målad glasfiberväv ser efter bara några månader slitet ut. Vad kan vara alternativet? Tex Fibrit, Perstorp, panel, klinker. Samråd skall ske med byggprojektledare. B3.5 Väggar i toaletter av vitt kakel. Bård i avvikande kulör godkännes B3.6 Väggar runt skohyllor i skolor förses med slagtåliga keramiska plattor. Skolor 6-12år, pga stor förslitning på väggarna. B3.7 Kontroll av bef utvändig puts (kalk eller cementputs) skall ske innan projektering av omputsningssystem. Ibland förekommer cementlagningar även på kalkputsade fasader. B3.8 Undvik svampmålningar samt andra målningsmetoder som är svåra att bättra. I skolor totalförbud. B3.9 Undvik horisontella lister, avsatser mm. Speciellt på hög höjd. Samlar damm och blir svårstädat. B3.10 Använd 900 mm gips. Ergonomiskt lättare att handskas med. Lösningar med 900 mm gips finns även för ytterväggar (se handboken). Stålregelstommar som förutsätter montage med tvärslå skall ej föreskrivas detta p.g.a. att det är omöjligt att komplettera med rör och dosor efteråt. B3.11 Vindskydd utföres ej av gips. Vid tegelfasad 40 mm luftspalt. B3.12 Källarytterväggar, särskilt odränerade och stående i grundvatten får ej beklädas med organiskt material. Vidare skall färger som används vara diffusionsöppna. B3.13 Överväg i samråd med BPL om klotterskydd ska utföras på utsatta byggdelar. B3.14 Brandcellsväggar måste uppfylla kravet även i väggen bakom infällda el dosor mm. B3.15 Viktigt att utrymmen för tekniska installationer, så som el centraler finns på planerna. B3:16 Undvik allt för många väggtyper blir bara struligt ute på byggarbetsplatsen. Välj hellre en dyrare väggtyp även om kraven inte kräver det om det är få m2 för att hålla ner antalet väggtyper. B4 Tak B4.1 Yttertak utföres med utåtgående fall, utvändig takavvattning och ordentliga taksprång minst 500 mm. B4.2 Behov och möjligheter för tilläggsisolering skall beaktas vid ombyggnad. B4.3 Gångbryggor på vind för vent. Notera framkomlighet redan under projekteringsstadiet Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

3 3(10) samt tillgänglighet för service vid spjäll etc. Viss mängd skall anges om det ej klart framgår av ritningen. B4.4 Tillträdesväg till fläktrum skall ej vara takluckor och stegar utan trappor och dörrar. Ej tillträde via yttertak. Stegar skall vara fast monterade. Eventuella avvikelser skall förankras med byggprojektledaren. B4.5 Vid ombyggnad skall befintlig taksäkerhet uppdateras så att kommande, kända krav tillgodoses. B4.6 Bef takgenomföringar som inte längre har någon funktion rives vid omläggningar av tak. Risk för läckage och fuktproblem. Gäller även skorstenar. B4.7 Takluckor förses med hänglås enligt låsschema. B4.8 Vid placering av ny utrustning skall hänsyn tas till framtida omtäckning. B4.9 Papptäckning. Låglutande tak skall utföras med enlagstäckning med papp av god kvalitet exepelvis SEP I vissa typer av konstruktioner / förutsättningar kan duk vara att föredra. Svårt ämne tag gärna kontakt med papp specialist för utformandet av detaljer och beskrivningstext. Exempelvis årsentrepenörer. B4.10 Sprickor, blåsor, veckbildningar och bortfall av skyddsbeläggning på papptak kontrolleras vid omläggning. Blåsor skäres upp. B4.11 Byt alltid ut fotplåt och andra inklistringsplåtar vid omläggning. B4.12 Taktäckning med papp skall vara typgodkännd och uppfylla brandklass T. B4.13 Taktäckningar, väggbeklädnader, kompletteringar mm av plan plåt. Tex gesimsrännor svårt ämne tag gärna kontakt med plåtspecialist för utformandet av detaljer och beskrivningstext. Exempelvis årsentrepenörer. B4.14 Stuprör skall vara inspekterbara och försedda med självrensande lövsilar i syrafast plåt. B4.15 Fogskum får inte användas vid fönster/dörrar/partier som tätningsmaterial. Miljöskäl. Tveksam livslängd. Undantag kan finnas. Skall godkännas av byggprojektledaren. B4:16 Bräddavlopp från låglutande tak. Göres betydligt större än vad AMA idag anger. Samråd skall ske med byggprojektledaren. B4:17 Is på tak Isbildning på yttertak skall beaktas i projekteringen. Problemen har varit omfattande under vintrarna 2009 och Olika lösningar krävs för olika takkonstruktioner. Exempel på problem/lösningar: - Ventkanaler med för lite isolering.(när kanalerna sticker upp ovan bjälklagsisoleringen) - Bård kan behövas under plåttäckta tak. (kan gälla även papp och duk) - Kallvindar är att föredra - Takpannor är att föredra Statikern skall samråda med byggprojektledare samt föreslå lösningar. B5 Fönster B5.1 Fönster ska placeras så att infästning samt fuktskydd kan säkerhetsställas. För att fuktskador ska elimineras. B5.2 U-värde mellan 1,1-1,2 vid byte till nya fönster med tanke på energibesparingen. U-värden under 1,0 kan förorsaka kondensproblem. B föredras före 3-glas. 2+1 ger möjlighet till persienner mellanglasen och mindre glaskross. B5.4 Persienner monteras alltid i fönster mot söder och väster. (beträffande allmänna utrymmen och korridorer, se nedan) Persienner skall inte monteras i skolans allmänna utrymmen. Oftast finns det inget behov i korridorer samt att förstörelsen är stor. Om korridoren används så att det krävs persienner kan det vara motiverat att montera persienner. Samråd skall då ske med byggprojektledaren. Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

4 4(10) B5.5 Solavskärmning / solskyddsglas Arkitekten skall efter samråda med VVS-projektören samt byggprojektledaren beakta behov av solskyddsglas. Eventuell skolskyddsfaktor skall anges i byggnadsbeskrivning samt på ritning. (Solskyddsfaktor 0,4) Solskyddsglas 2+1 där persienner ska monteras kräver härdat glas. Solfilm ska undvikas på nyproducerade fönster. B5.6 Öppningsbara fönster förses med demonterbara handtag med täckbricka och möjlighet att ställas i vädringsläge. Eventuella utrymningskrav skall beaktas. B5.7 Samråd med byggprojektledaren om fönsterrutor av polykarbonat ska väljas. B6 Dörrar B6.1 Om befintliga dörrar skall återanvändas måste arkitekten på plats förvissa sig om att dörrarna kommer uppfylla ställda krav. Skeva dörrar har svårt att klara ställt ljud- och brandkrav. B6.2 Dörrar skall vara enkeldörrar och inte smala gångdörrar med en liten öppningsbar pardörr. Gångdörr med fritt öppningsmått min 900mm. (Dörr 10M) Vid enkeldörr slipper man koordinatorer och krånglande dörrstängare i brandcellsgränser. B6.3 Pardörrar utan fast mittpost ska i största mån undvikas. B6.4 Invändiga dörrar och glaspartier i skollokaler skall ha ljudreduktionen 25dB. Högre klass kan erfodras i speciella lokaler. Är kravet på väggen 44dB ska dörren utföras i ljudreduktion 35dB. Detta kan innebära att dörrbladet inte kan förses med klämskydd. Alternativet kan då vara att sänka till 30dB vilket innebär att dörrbladets tjocklek minskar till 40 mm och klämskydd kan monteras. Under utredning B6.5 Klämrisk ska beaktas i lokaler där yngre barn/elever vistas. B6.6 Dörrar till större duschrum skall vara av fuktbeständigt material. Dörrkarm ska sluta över golv, med anledning av spolning med slang. B6.7 Dörrar i tillagningskök och mottagningskök med hård belastning ska förses med karm av aluminium alternativt stål. Dörrblad av glasfiber. Standarddörrar håller inte för den tuffa miljön. Företrädesvis så skall skjutdörrar väljas, samråd skall ske med byggprojektledaren. (krav från B&U) B6.8 Aluminiumpartier/dörrar. Veka profiler får inte väljas. Gå upp ett snäpp i kvalitet. Känsliga installationer såsom larm och lås kräver stadiga profiler för att fungera över tiden. B6.9 Dörrstängare ska förses med glidarm med tanke på bräckningsrisken. B6.10 Dörrstängare ska monteras med genomgående bult. B6.11 Dörrstoppar placeras inte vid golv. Dörrstopp vid golv förhindrar effektiv städning. B6.12 I skolor ska dörrstoppar utföras som kraftigt stativ, helst av vinkeljärn. Vidare skall bufferten vara kort. Viktigt att infästningen klarar belastningen, speciella åtgärder behöver tex vidtas i murade väggar. Frekvent användning, skadegörelse och tunga dörrar som slås igen ger stor påfrestning på dörrbladen och karmen. B6.13 Trösklar av trä, där det krävs för ljudtätning. Gummitröskel kombinerat med släplist på dörrblad fungerar lika bra och medger större tillgänglighet även mekaniska trösklar kan vara ett alternativ. Trösklar / nivåskillnader studeras särskilt och skall ingå i arkitektens egenkontrollprogram. B6.14 Lösa trösklar mot lastkajer alternativ släptröskel på dörrbladet. Detta underlättar in- och uttransportera. B6.15 Om radiatorer ska fästas in i partier (tex aluminium) ska ändamålsenlig förstärkning Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

5 5(10) föreskrivas för partiet. B6.16 Inspektionsluckor ska ta hänsyn till bakomvarande installationer. Även tillgängligheten för människor ska beaktas, luckorna får inte bli för små. B6.17 Om vikvägg krävs för funktion av lokaler och stora ljudkrav ställs, välj blockvägg. Blockvägg är utrymmeskrävande vid uppställning. Täthetsproblem finns med vikväggar. Undvik om möjligt helst helt både blockväggar och vikväggar. B6.18 Beslagningen ska vara nickelfria (lackerade, mässing, Prion). Detta avser beslagning som man kommer i beröring med, ex trycket på dörrarna. Kort livslängd på plast produkter jämfört med förkromade. B6.19 Låssystem skall upprättas i enlighet med bifogad bilaga 1 Checklista låssystem daterad Byggprojektledaren ansvarar för att checklistan tas upp till diskussion under projekteringen. B6.20 Arkitekten har huvudansvaret för dörrfunktionerna. B6.21 Sjutillhållarlås ska finnas på alla entrédörrar med kortläsare. Skalnyckel ska gå till låset (samma nyckel till samtliga skolor). Om passagesystemet faller ur ska väktaren kunna låsa dörrarna med nyckel, där med slipper man rondering av väktare. B6.22 Säkerhetsnivån ska anges på anbudshandlingen. Byggprojektledaren beslutar om vilken säkerhetsnivå som skall väljas. Cylinder antalet samt antalet nycklar som ska levereras ska framgå av förfrågningsunderlaget och läggas på DE1. B6.22 Förslag till skrivning där leverans och montering av cylindrar skall ingå i entreprenörens åtagande och där beställaren tillhandahåller låsschema. Patentskyddade cylindrar som kan användas i låsschema typ ASSA 5000-serien eller likvärdigt skall ingå i entreprenaden B6.23 Ytterdörrbredd i förskolor. Minst en dörr skall ha fritt öppningsmått på 1100mm (12M). Det kan även vara en fönsterdörr ed på baksida. (för intransport av möbler od) B6.24 Övervägande skall ske beträffande installation av tagsystem typ Salto i projektet. Arkitekten skall samråda med byggprojektledaren. B6.25 WC och RWC behör för elevtoaletter i skolor skall vara av typen ASSA 9565T eller 5265 dvs vred med fyrkantig öppningsfunktion på utsidan. Illasinnade pojkar öppnar med mynt eller skruvmejel de vanliga med spår. B6.26 Rådfråga med Byggprojektledaren om vilken/vilka skaldörrar som fullt ut ska förses med dörröppningsfunktion typ Besam. Eller om om dörrarna bara ska förberedas för dörröppningsfunktion. Generellt bör förskolor inte förses med dörrautomatik. Finns risk att de små barnen kan slås omkull. B7 Golv B7.1 Linoleum 2,5 mm skall användas. B7.2 Allt för mörka kulörer på golven ska undvikas. Framförallt enfärgade. Golvet blir svårt att hålla rent och märken syns väl. B7.3 Gummigolv får endast läggas i mindre omfattning. Detta med anledning av miljöskäl och städning. Gummigolv lämpligt i träslöjdssalar och ishallar. B7.4 Uppvikt golvmatta bakom bänkinredningar. Underlättar upptäckt av läckage. I klassrum med linoleum golv välja plastmatta under inredning och en meter framför inredningen. B7.5 Golv och sockel i WC-utrymme av plastmatta. I våtenheter typ duschrum utförs golv och sockel företrädelsevis av klinker. God hållbarhet men tänk på halkrisken. B7.6 I entréer, trapphus och andra utrymmen med stort slitage av grus läggs klinker. Även Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

6 6(10) sockel i klinker. Samråd med byggprojektledare. B7.7 Entréer utrustas med skrapmattor och torkmattor för att spara innanförliggande golvbeläggningar och minska städbehovet. Skrapgaller placeras i nedfälld ram och utförs med storlek som går lätt att hantera. B7.8 Där högtryckstvätt kan förekomma ska klinkerfog förstärkas, så att inte fogarna spolas ur. Avser främst bad- och sportanläggningar. B7.9 Golvleverantörens förslag till efterbehandling av samtliga golvmaterial ska skrivas in (t.ex linoleum och klinker). Viktigt för garanti- och städförutsättningarna. Viktigt att golvleverantörens preparat används. Viktigt att städ och byggentreprenören informeras. När det gäller klinker ( t.ex Höganäs) så ska rengöring samt inoljning utföras enligt leverantörens anvisningar. B7.10 Vid rivning av väggar ska det utredas om efterlagning av golvmaterialet behövs efter riven vägg. Även nivå skillnad kan förekomma. B7.11 Arkitekten skall samråda med byggprojektledaren om avvägning av golvnivåer inkl trapphus ska göras före projekteringen startar. B7.12 Golvkonstruktionen, under exempel ett fläktaggregat, ska klara lasterna från aggregatet. Finns fastigheter där spånskivegolvet under aggregatet har givit vika. Fläktrumsgolvet ska förses med plastmatta med uppvikt sockel och golvbrunn. B7.13 I mottagnings- och tillagningskök ska i första hand golvmassa väljas. (se B7.16) Om det förkommer fukt i bottenplattan väljs klinker som är svårare att städa än golvmassa. Viktigt att kulören och strukturen på materialet beaktas med hänsyn till rengöringen. B7.14 Under inredning i kök utförs golvet med fall 1:50 från vägg och 500 mm ut från vägg. B7.15 Detalj på övergångar av olika golvmaterial ska upprättas. B7.16 Kontrollera så att inte negativa samverkanseffekter uppstår mellan överbetong/flytspackel, lim och golvbeläggningen. Ex. Det kan vara svårt att lägga epoxi på akrylbeläggning, parafinet i akrylbeläggningen kan ställa till det. Viktigt att beläggningen slipas/fräses ordentligt innan läggning av epoxigolvet. All snabbspackling med accelator kan ge problem vid läggning av golvmassor. Välj istället spackel som härdar timmar om massa golv ska läggas uppe på. B7.17 Ek golv är att föredra i träslöjdssalar med rörelsefogar i lämpligt material. Slitskiktet på golvet ska vara minst 6 mm. B7.18 Vid föreskrivning av trägolv där det även förekommer golvbrunnar, tvättställ eller drickfontäner i rummet, måste en begränsad yta vid dessa vattenområden förses med vattentät beläggning, ex plastmatta eller klinker. B7.19 Golvytor i källare som ska förses med ytskikt ska hänsyn tas till fuktförhållanden. Typ plastplattor eller klinker ska i möjligaste mån användas. B7.20 Betonggolv ska dammbindas. B7.21 Silikatplattor ska inte läggas i rum där det kan placeras varm utrustning, så som varmluftsugnar. Silikatplattorna klarar inte värme och varm kondens luft. B7.22 Ska rummet förses med en trapplift kan det krävas en försänkning i golvet för att nivån i liften och golvet ska bli lika. Viktigt när man ska köra med matvagnar. B7:23 Trätrall. I gångytor som används frekvent är trätrall olämplig pga halkrisken. I trappor och ramper kan tex gallerdurk läggas in i träkonstruktionen. B8 Undertak B8.1 Ej enbart gipsskivor i korridorer, trapphus, lärosalar, dagis. Akustiken blir inte tillfredsställande. Perforerad gips typ Gyproc Sixto kan vara till fylles i tex klassrum, samråd skall ske med byggprojektledaren. B8.2 I skolkorridorer ska skivor av högre kvalitet än lägsta nivå monteras. Plattor i korridor Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

7 7(10) ska förankras, så att inte eleverna lyfter dem. Träullsskivor är lämpliga i korridorer och förordas. B8.3 Undertak i kökslokaler ska vara av typen hygienundertak. B8:4 Hög takhöjd kräver ofta ljudabsorbenter på delar av väggytan. Det gäller i synnerhet vid snedtak. B9 Målning B9.1 Vid val av lämplig färg för träfasader skall Folksams färgtest-2 användas. Färgmaterial skall i första hand väljas ur Ännu säkrare stryktips utgiven av Göteborgsregionens kommunalförbund (ISBN ) B9.2 Om brandskyddsmålning föreskrivs skall även färdigbehandling framgå av handlingarna. B9.3 Miljöval - För exempel på produktval se sid i ännu säkrare stryktipps. B9.4 Träfasad Grundning av skarvar/ändträ: impregnerande grundolja (om oljan ej ingår i grundfärgen) Grundfärg: (Krav på innehåll enligt ännu säkrare stryktips Juni 2000) - Organiska lösningsmedel <2% och klassificerade som skadliga att inandas. - Fungicidhalt <1% och ej cancerframkallande. - Inga miljöfarliga tensider t.ex. alkylfenoletoxylater. Täckfärg: latexfärg. (Krav på innehåll enligt ännu säkrare stryktips Juni 2000) - Inga miljöfarliga tensider t.ex. alkylfenoletoxylater. - Inga cancerframkallande biocider och glykoletrar med allvarlig hälsorisk. - Allergi- eller misstänkt allergiframkallande ämnen <1%. B9.5 Putsfasad/betong ute (mineraliska material): silikatfärg. B9.6 Puts/betong inne (mineraliska material): silikatfärg. B9.7 Inomhus vägg/tak: latexfärg lågemitterande, klass A. B9.8 Inomhus snickerier: latexfärg lågemitterande, klass A. B9.9 Ytbelagd plåt skall i möjligaste mån ha standardkulör. B10 Inredning B10.1 Trappor/ramper: Beakta halkrisken. B10.2 Knivlåda i köksinredningar skall vara låsbara. B10.3 Lärrarrum Lärarfackskåp: Iab nr (18 fack) eller likv. Småfackskåp: Sono SFS 002 nr (18 fack) eller likv. B10.4 Hygiensystem - Samråd skall ske med skolan om val av toapapphållare, handtork samt tvål samt med det företag som städar. (Sodexho) Maxirullar på vägg i RWC kan göra att avståndet till toarullen blir för långt. (i de flesta fall räcker det med rulle på armstödet) För toaletter i tuff offentlig miljö skall högkvalitativ utrustning väljas. B10.5 Elevtoaletter: 1. Färgsättning skall utföras med neutrala kulörer. 2. Förrum alt. ljudklassad dörr. 3. Avskiljt från livliga korridorer och klassrum. (dock ej källare eller skumma ställen) 4. Öppning utifrån skall endast kunna ske med specialnyckel elever / toalett B10.6 Toaletter i särskilda boenden: Minst 800mm fritt utrymme på båda sidorna om toalettstolen. - Höjden på stolen skall vara ca. 450mm (G Larsson ) B10.7 Whitebord-tavlor placering i höjd och sidled ska förankras med verksamheten. B10.8 Efterlysande nödutrymningsskyltar skall ingå i byggentreprenaden. Omfattning plockas Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

8 8(10) ur branddokumentationen. B10.9 Ej träkant (typ bokkant) på bänkskiva ovan snabba diskmaskiner i förskolor. Träkanten blir ful av heta ångan flera gånger om dagen. B10:10 Toalettstolar. I förskolor skall det övervägas om mindre toalettstolar skall installeras på någon av toaletterna. Arkitekten samråder med byggprojektledaren. B10:11 Skötbord i förskolor. Arkitekten skall samråda med byggprojektledaren då det gäller fabrikat och typ av skötbord som skall installeras. (BPL samråder med verksamhetens projektledare) B11 Vitvaror B11.1 Kylskåp i energiklass A+ väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B11.2 Frysskåp i energiklass A+ väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B11.3 Tvättmaskiner i energiklass A väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B11.4 Torktumlare i energiklass B väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B11.5 Diskmaskiner i energiklass A väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. Diskmaskin placeras på sockel 300 mm ovan golv, där den är fristående. Beslut om höjd görs i samråd med brukaren. B11.6 Spisar i energiklass B väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B12 Utformning B12:1 Alla fastigheter bör ha en varutransportentré. I typ kontorshus så behövs förutom en entrén även ett litet förrådsutrymme med låsningsmöjlighet mot angränsande rum (vanligen en korridor) Arkitekten skall samråda med byggprojektledaren om varutransportentrén. B12:2 Blygduschar Enligt ök mellan K&F, B&U och GFAB gäller följande: -Skall vi i samband med nybyggnad/större ombyggnader bygga blygduschar? Svar = Ja -Skall vi bygga om befintliga duschrum så att dessa får blygduschar? Svar: Ja, om och när en sådan begäran kommer från B&U eller från K&F för ett enskild anläggning. I vissa fall kan en ombyggnad inte vara möjlig utan en större investering krävs, dessa fall kan då komma att behöva hanteras via utblicksarbetet. -Skall även ombytet ske i blygomklädningsrum? Svar: Ja, om det finns möjligt vid komplettering i befintliga duschrum. I samband med nybyggnad eller omfattande ombyggnader (projekt) så skall alltid blygdusch kombineras med egen omklädning. -Hur många? Svar: I befintliga duschrum skall maximalt 50% av duschplatserna byggas om. I samband med nybyggnad eller större investering skall minst en blygdusch med möjlighet till omklädning byggas. -Hur skall de utformas? Svar: De kan utföras med skärmväggar av typ Perstorpskivor samt förses med dörr men även andra lösningar kan vara aktuella. Vid nybyggnation eller större ombyggnader kan med fördel blygduschen vara ett eget rum. (kan kombineras med en RWC) B12:3 Postlåda Placering av postlåda ska göras i samverkan med posten. B12:4 Reglerna i Branschregler Säker Vatteninstallation ska följas. Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

9 9(10) B13 Energi B13:1 Undermätare av energiförbrukning Undermätare av energi skall installeras i samtliga nybyggnader samt ombyggnader då de tekniska systemen byts ut så att byggnadens specifika energianvändning kan mätas. Posten skall till VS-projekteringskravs listan när den skaptas. Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

10 10(10) Bilaga 1 Checklista låssystem daterad Låssystem 1 skalet Objektspecifik skalcylinder (oftast 1 till 5st) en per huskropp sitter i angreppsvägarna för räddningstjänsten oftast där kortläsaren är. Det är en s.k. reservcylinder om kortläsaren inte fungerar. Detta låssystem är unikt för GFAB:s samtliga fastigheter och ligger just nu hos Lås och Nyckel. Till dessa cylindrar skall 3 st. nycklar tas fram. Skall införskaffas och överlämnas till (räddningstjänsten, jour och väktare) av driften efter signal från byggprojektledaren och monteras i samband med slutbesiktning. På vissa fastigheter där det behövs en invändig huvudnyckel sätts ett litet nyckelskåp med tagg som går på batteri (Salto systemet) och som sitter vid brandlarmcentralen. I detta skåp hängs den invändiga huvudnyckeln och taggen för att öppna skåpet har endast räddningstjänsten. I stället för nyckelrör sätts små nyckelskåp inomhus med vanligt cylinderlås där driftnyckeln finns för jour mm. Låssystem 2 innanför skalet samt uteförrådet som hör till verksamheten Låssystemen skall vara utbyggbara. Endast driftnyckeln och huvudnyckeln skall fungera till teknikutrymmen som ventilationsrum, undercentral, stora el-centraler samt fastighetsförråd. Cylinder som skall föreskrivas är ASSA DP eller likvärdig. Sophus/Soprum Tvåcylinderlås 5761 med två cylindrar. Man öppnar dörren med en cylinder i taget. En cylinder går verksamhetens personalnyckel till och den andra cylindern går återvinnarnas nyckel till, samma nyckel har Gavlegårdarna på sina sophus. Arbetsgång I samband med att bygghandlingarna tas fram eller på sista projekteringsmötet tas en stomme till låsschema fram, medverkande personer bör vara: Verksamheten. Byggprojektledaren. Säkerhetstekniker från GFAB. Förvaltaren. Låsexpert. (Använd gärna Risto Hedberg på ASSA i Eskilstuna förvarna gärna en månad före) För hjälp med beslagsbiten hänvisas till ASSA, Mats Pedersen (tel: ) Risto Hedberg Projektör Tel Mobil Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(15) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 11 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

LÅS OCH BESLAG I SKOLA

LÅS OCH BESLAG I SKOLA Rådgivande, ska ses som goda exempel LÅS OCH BESLAG I SKOLA Datum: 2013-02-01 Bakgrund I skolan behövs olika typer av lås och beslag beroende på vad för funktion en lokal och dörr, innerdörr, ytterdörr

Läs mer

RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx. Sida 1/7. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx. Sida 1/7. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx Dokumentägare: Lennart Styhr Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

blivit hänvisad till längre leveranstider.

blivit hänvisad till längre leveranstider. expresssortiment komplett leverantör Med Swedoor som dörrpartner får du marknadens bredaste sortiment, bästa service och förutsättningar att tillgodose alla dina behov. Tillgänglighet är ofta en av de

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Villa Skaftö 75-136 1 1/2 plans skärgårdshus med förhöjt väggliv med inredningsbar vind Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

www.nordiclocker.se 2011 info@nordiclocker.se TP - Vedette - extreme Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast

www.nordiclocker.se 2011 info@nordiclocker.se TP - Vedette - extreme Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast Nordic Locker levererar Klädskåp av högsta kvalité. Standard produkt eller kundanpassad spelar ingen roll, rent mekaniska skåp eller med modern

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FrontShield 56/66 entrédörrar

FrontShield 56/66 entrédörrar FrontShield 56/66 entrédörrar Preconal har dörren vi är dörrspecialisten! Entrédörrar som håller! Preconal har med stor framgång styrt utvecklingen av entrédörrar. Vår erfarenhet tillsammans med ständiga

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014 POLSTAR AB Konsumentprislista 2014 LEVERANSTID 4-6 VECKOR, RUNDA OCH SPECIAL 6-8 VECKOR UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER OCH DÖRRAR. Rätt produkt till rätt pris www.polstar.se 1 Allmän produktinformation om CT 70

Läs mer

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DELRUMSBESKRIVNING Sid 1-18 Göteborg 2007-04-13 GF KONSULT AB, Box 8774, 402 76 Göteborg.

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2011-03-23 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan, Lidköping NR: 4647 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan NR: 4647 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med erforderlig

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik På följande sida vill vi berätta vad du bör tänka på när det gäller säkerhet i olika utrymmen i bostadsfastigheter. Dagens moderna lås och säkerhetsteknik skiljer sig avsevärt från den gamla utrustningen

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy Projektbeskrivning Bostadsbolagens byggnadsplats är belägen i Vörå. Tomtens adress är Kyrkskogen, 66600 Vörå. Bolagen omfattar 4 st parhus totalt 8 st bostadslägenheter

Läs mer

Golv Granitkeramik eller plastmatta se SISAB:s projekteringsanvisningar Bygg och Rumsanvisning Skola.

Golv Granitkeramik eller plastmatta se SISAB:s projekteringsanvisningar Bygg och Rumsanvisning Skola. REFERENS WC för skola Allmän beskrivning Toaletter skall vara lätt att hålla fräscha. Golv, väggar och tak skall vara lätt rengörbara och utrustningen tålig och hållbar. Det skall finnas en toalett per

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm 086740004 Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm Bilaga SB, Bygg, kv Bulten 1 över slutbesiktning av totalentreprenad stambyte gällande bygg-och målningsarbeten inom rubricerad fastighet.

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

RUMSFUNKTIONSPROGRAM 1(7) Allmänt Rumshöjd i vistelserum skall vara min 2,7 m. RUMSFUNKTIONSPROGRAM Fönster Minst ett av fönstren i klassrum och grupprum ska vara öppningsbart. Öppningsbara fönster ska utrustas med säkerhetsbeslag.

Läs mer

162 m 2 SKÖN INSPIRATION

162 m 2 SKÖN INSPIRATION 162 m 2 SKÖN INSPIRATION VÄLKOMMEN HEM När man går in i ett hus för första gången har man oftast alla sinnen öppna. Allt är nytt och miljön ger olika signaler. Ibland känns det som att komma hem. Vi hoppas

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2

Läs mer

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du Bygga nytt badrum? Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du skall bygga om ditt badrum. Under resans gång kommer du att upptäcka att det är

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Maj 2015 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad Publ 113 27 augusti 2015 BSAB KBB.111 Ersätter augusti 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad Innehåll Inbyggnad av

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE BYGG KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

För kunder i Länsförsäkringar. För hemmet 2014

För kunder i Länsförsäkringar. För hemmet 2014 För kunder i Länsförsäkringar För hemmet 2014 Behörspaket ASSA Entré D12. Paketet innhåller: Cylinder d1212 med 5 st nycklar Cylinderbehör 3212 Handtag 1956 epok Vredskylt 4356 2 st förlängningsdelar Borr

Läs mer

BADRUM, HELT ENKELT j

BADRUM, HELT ENKELT j BADRUM, HELT ENKELT j N O R G E S B Y G G F O R S K NIN G SIN S TIT U TT PREFABRICERADE BADRUMSMODULER NBI TEKNISK GODKJENNING Nr. 2183 Vi erbjuder marknaden kvalitetsbadrum tillverkade i industriell miljö.

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon BEHOV När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner? Är du orolig för radon?

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2015-03-09 1 av 5 Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning BRF CENRALPARKEN, NÄBYPARK, ÄBY sid 2 av 5 ALLMÄN MARK YBELÄNINAR PÅ EMENAM ÅRD årdar delvis på betongbjälklag Plattläggning vid entréer

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Kontaktlista tillvalsleverantörer

Kontaktlista tillvalsleverantörer TILLVALSKATALOG Allmänt Denna tillvalskatalog innehåller ett urval av prissatta varor och tjänster som ni kan förändra grundutförandet med. Vi kommer att göra vårt bästa för att kunna erbjuda de önskemål

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Referensbild trycke. SÖDER 16:8, Gävle Kommun "Villa Rektorn" / Kv. Södra Varvet A42.4-2

Referensbild trycke. SÖDER 16:8, Gävle Kommun Villa Rektorn / Kv. Södra Varvet A42.4-2 FÖRKLRINGR Dörrar skall vara av fabrikat LLMOGESNICKERIER eller likvärdigt. Enligt fabrikantens standard, bredd anpassas till väggtjocklek Referensbild trycke Trycke enl. referensbild. 2013-04-02 15:40:27

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

måndag den 13 juni 2011 Byggherren

måndag den 13 juni 2011 Byggherren Byggherren Genova Fastigheter Genova Fastigheter Fastigheter Bostäder Landet Resort Projektet i korthet Grundläggning: På berggrund Stomme: Platsgjuten- och prefabricerad betongstomme med pelare av betong

Läs mer

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring Sundsbro PASSIVHUS 24 lägenheter med guldvittring Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus SUNDSBRO Välkommen till vårt första passivhus. Ett sju våningar högt hus

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Schildts i Åstorp AB

Schildts i Åstorp AB Schildts i Åstorp AB Å S TORP, EXEMPLET 1 Exempelgatan 2 Överlåtelsebesiktning för köpare Augusti 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 schildts i åstorp ab box 77 265 21 åstorp 070 594 96 96 info@schildts.se

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer