radonåtgärder misslyckats pga okunskap. Radonduks placering skall beaktas även ur arbetssynvinkel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "radonåtgärder misslyckats pga okunskap. Radonduks placering skall beaktas även ur arbetssynvinkel."

Transkript

1 Ej aktuellt Inarbetat 1(10) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav skall alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 08 skall innehållas * Eventuella avsteg skall kontinuerligt godkännas av byggprojektledaren. Pos Avsteg * B1 Rivning B1.1 Överväg om rivningsritningar skall utföras eller om relationsritningar skall bifogas i förfrågningsunderlaget. B1.2 Undersök noga underlag och klistertyp under befintliga mattor. Överväg om fräsning och flytspackling av underlaget skall ingå i entreprenaden. B1.3 Överväg om håltagningar för VVS och EL skall redovisas som mängder med storlek och tjocklek på vägg inkl väggtyp. Spårfräsning skall vara bredd 40mm djup 40 mm och fräsning för eldosor skall vara diam 90mm för att man praktiskt skall få plats med infästningar mm innan putsning. Sågning i golv för avlopp ange meter sågspår (dvs 2m per meter ränna) samt ta in pris per meter om vi har en mäng angiven. B1.4 Om väggar skall rivas skall undersökning göras för att utreda om efterlagning av platta(golv) erfordras samt om höjdskillnader uppstår B1.5 Bastu Väggar i bastu bör muras. Träpanel skall undvikas och får ej förekomma bakom bastuaggregatet eller i tak ovan bastuaggregatet. På dessa ställen väljs skivmaterial typ Minerit. B1.6 Om avlopp skall bytas under källargolv och i kulvertar med invändig markbeläggning skall det tydligt framgå av beskrivningen typ: Avlopp skall bytas under golv och i invändig mark. Av V-handling framgår var bilning och/eller schaktning behöver göras. Djupet på schakter får räknas fram med hjälp av +höjder på vattengången i avloppsledningarna och +höjder på golvbrunnar (där inget golv finns utan bara markbeläggning räknas +höjden på marken som +höjd golvbrunnar). Byggentreprenören skall alltså räkna med bilning och schakt samt återfyllning med nya massor. B2 Grund B2.1 Isolering under bottenplatta företrädesvis av cellplast. Suger inte åt sig fukt. B2.2 Soprum skall ha golv som är lätt att göra rent företrädesvis betong. I soprum med asfaltbeläggning har vi problem med rengöring av de matrester som hamnar utanför sopkärlen B2.3 Förhöjd utvändig sockel bör utredas vid platta på mark. B2.4 Sättbruket till golvklinker skall armeras där värmeslingor ligger i bruk. P.g.a. temperaturskillnader kan sättbruket spricka upp om det inte är armerat. B2.5 Radon. Förekommer radon skall projektörerna föreslå lösning. Lösningen skall testas på radonexpert av projektledningen innan godkännande av projekteringen. Flertalet fall där

2 2(10) radonåtgärder misslyckats pga okunskap. Radonduks placering skall beaktas även ur arbetssynvinkel. B3 Vägg B3.1 Väggar som kan komma att utsättas för vattenskador, tex duschrum skall utföras med stomme av murverk (lättklinkerblock alt lättbetong). Eventuella ljudkrav skall beaktas. Om det inte är möjligt ska de utföras av typ Cembrit Aqua Block. Väggar i storkök/diskrum där spoling kan ske utföres med typ Cembrit Aqua Block skiva. B3.2 Hörnskydd på vägg vid utsatta ytterhörn. Plåt: Kök och andra utrymmen med hårt slitage. Trä: I övrigt. Puts: Enligt sep. överenskommelse. Överväg att montera stålkarmar istället. Hörnskydden bör gå upp till 2000 mm över golv. B3.3 Liggande avbärarlister i transportvägar. I transportvägar för mat och matvaror så skall de ej vara av trä utan i stål eller plast. (krav från B&M). Trä ruggar upp sig och kan ej rengöras på ett godtagbart sätt. B3.4 Ytskikt i skolkorridorer skall ha hög slitstyrka och vara tåliga. Målad glasfiberväv ser efter bara några månader slitet ut. Vad kan vara alternativet? Tex Fibrit, Perstorp, panel, klinker. Samråd skall ske med byggprojektledare. B3.5 Väggar i toaletter av vitt kakel. Bård i avvikande kulör godkännes B3.6 Väggar runt skohyllor i skolor förses med slagtåliga keramiska plattor. Skolor 6-12år, pga stor förslitning på väggarna. B3.7 Kontroll av bef utvändig puts (kalk eller cementputs) skall ske innan projektering av omputsningssystem. Ibland förekommer cementlagningar även på kalkputsade fasader. B3.8 Undvik svampmålningar samt andra målningsmetoder som är svåra att bättra. I skolor totalförbud. B3.9 Undvik horisontella lister, avsatser mm. Speciellt på hög höjd. Samlar damm och blir svårstädat. B3.10 Använd 900 mm gips. Ergonomiskt lättare att handskas med. Lösningar med 900 mm gips finns även för ytterväggar (se handboken). Stålregelstommar som förutsätter montage med tvärslå skall ej föreskrivas detta p.g.a. att det är omöjligt att komplettera med rör och dosor efteråt. B3.11 Vindskydd utföres ej av gips. Vid tegelfasad 40 mm luftspalt. B3.12 Källarytterväggar, särskilt odränerade och stående i grundvatten får ej beklädas med organiskt material. Vidare skall färger som används vara diffusionsöppna. B3.13 Överväg i samråd med BPL om klotterskydd ska utföras på utsatta byggdelar. B3.14 Brandcellsväggar måste uppfylla kravet även i väggen bakom infällda el dosor mm. B3.15 Viktigt att utrymmen för tekniska installationer, så som el centraler finns på planerna. B3:16 Undvik allt för många väggtyper blir bara struligt ute på byggarbetsplatsen. Välj hellre en dyrare väggtyp även om kraven inte kräver det om det är få m2 för att hålla ner antalet väggtyper. B4 Tak B4.1 Yttertak utföres med utåtgående fall, utvändig takavvattning och ordentliga taksprång minst 500 mm. B4.2 Behov och möjligheter för tilläggsisolering skall beaktas vid ombyggnad. B4.3 Gångbryggor på vind för vent. Notera framkomlighet redan under projekteringsstadiet Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

3 3(10) samt tillgänglighet för service vid spjäll etc. Viss mängd skall anges om det ej klart framgår av ritningen. B4.4 Tillträdesväg till fläktrum skall ej vara takluckor och stegar utan trappor och dörrar. Ej tillträde via yttertak. Stegar skall vara fast monterade. Eventuella avvikelser skall förankras med byggprojektledaren. B4.5 Vid ombyggnad skall befintlig taksäkerhet uppdateras så att kommande, kända krav tillgodoses. B4.6 Bef takgenomföringar som inte längre har någon funktion rives vid omläggningar av tak. Risk för läckage och fuktproblem. Gäller även skorstenar. B4.7 Takluckor förses med hänglås enligt låsschema. B4.8 Vid placering av ny utrustning skall hänsyn tas till framtida omtäckning. B4.9 Papptäckning. Låglutande tak skall utföras med enlagstäckning med papp av god kvalitet exepelvis SEP I vissa typer av konstruktioner / förutsättningar kan duk vara att föredra. Svårt ämne tag gärna kontakt med papp specialist för utformandet av detaljer och beskrivningstext. Exempelvis årsentrepenörer. B4.10 Sprickor, blåsor, veckbildningar och bortfall av skyddsbeläggning på papptak kontrolleras vid omläggning. Blåsor skäres upp. B4.11 Byt alltid ut fotplåt och andra inklistringsplåtar vid omläggning. B4.12 Taktäckning med papp skall vara typgodkännd och uppfylla brandklass T. B4.13 Taktäckningar, väggbeklädnader, kompletteringar mm av plan plåt. Tex gesimsrännor svårt ämne tag gärna kontakt med plåtspecialist för utformandet av detaljer och beskrivningstext. Exempelvis årsentrepenörer. B4.14 Stuprör skall vara inspekterbara och försedda med självrensande lövsilar i syrafast plåt. B4.15 Fogskum får inte användas vid fönster/dörrar/partier som tätningsmaterial. Miljöskäl. Tveksam livslängd. Undantag kan finnas. Skall godkännas av byggprojektledaren. B4:16 Bräddavlopp från låglutande tak. Göres betydligt större än vad AMA idag anger. Samråd skall ske med byggprojektledaren. B4:17 Is på tak Isbildning på yttertak skall beaktas i projekteringen. Problemen har varit omfattande under vintrarna 2009 och Olika lösningar krävs för olika takkonstruktioner. Exempel på problem/lösningar: - Ventkanaler med för lite isolering.(när kanalerna sticker upp ovan bjälklagsisoleringen) - Bård kan behövas under plåttäckta tak. (kan gälla även papp och duk) - Kallvindar är att föredra - Takpannor är att föredra Statikern skall samråda med byggprojektledare samt föreslå lösningar. B5 Fönster B5.1 Fönster ska placeras så att infästning samt fuktskydd kan säkerhetsställas. För att fuktskador ska elimineras. B5.2 U-värde mellan 1,1-1,2 vid byte till nya fönster med tanke på energibesparingen. U-värden under 1,0 kan förorsaka kondensproblem. B föredras före 3-glas. 2+1 ger möjlighet till persienner mellanglasen och mindre glaskross. B5.4 Persienner monteras alltid i fönster mot söder och väster. (beträffande allmänna utrymmen och korridorer, se nedan) Persienner skall inte monteras i skolans allmänna utrymmen. Oftast finns det inget behov i korridorer samt att förstörelsen är stor. Om korridoren används så att det krävs persienner kan det vara motiverat att montera persienner. Samråd skall då ske med byggprojektledaren. Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

4 4(10) B5.5 Solavskärmning / solskyddsglas Arkitekten skall efter samråda med VVS-projektören samt byggprojektledaren beakta behov av solskyddsglas. Eventuell skolskyddsfaktor skall anges i byggnadsbeskrivning samt på ritning. (Solskyddsfaktor 0,4) Solskyddsglas 2+1 där persienner ska monteras kräver härdat glas. Solfilm ska undvikas på nyproducerade fönster. B5.6 Öppningsbara fönster förses med demonterbara handtag med täckbricka och möjlighet att ställas i vädringsläge. Eventuella utrymningskrav skall beaktas. B5.7 Samråd med byggprojektledaren om fönsterrutor av polykarbonat ska väljas. B6 Dörrar B6.1 Om befintliga dörrar skall återanvändas måste arkitekten på plats förvissa sig om att dörrarna kommer uppfylla ställda krav. Skeva dörrar har svårt att klara ställt ljud- och brandkrav. B6.2 Dörrar skall vara enkeldörrar och inte smala gångdörrar med en liten öppningsbar pardörr. Gångdörr med fritt öppningsmått min 900mm. (Dörr 10M) Vid enkeldörr slipper man koordinatorer och krånglande dörrstängare i brandcellsgränser. B6.3 Pardörrar utan fast mittpost ska i största mån undvikas. B6.4 Invändiga dörrar och glaspartier i skollokaler skall ha ljudreduktionen 25dB. Högre klass kan erfodras i speciella lokaler. Är kravet på väggen 44dB ska dörren utföras i ljudreduktion 35dB. Detta kan innebära att dörrbladet inte kan förses med klämskydd. Alternativet kan då vara att sänka till 30dB vilket innebär att dörrbladets tjocklek minskar till 40 mm och klämskydd kan monteras. Under utredning B6.5 Klämrisk ska beaktas i lokaler där yngre barn/elever vistas. B6.6 Dörrar till större duschrum skall vara av fuktbeständigt material. Dörrkarm ska sluta över golv, med anledning av spolning med slang. B6.7 Dörrar i tillagningskök och mottagningskök med hård belastning ska förses med karm av aluminium alternativt stål. Dörrblad av glasfiber. Standarddörrar håller inte för den tuffa miljön. Företrädesvis så skall skjutdörrar väljas, samråd skall ske med byggprojektledaren. (krav från B&U) B6.8 Aluminiumpartier/dörrar. Veka profiler får inte väljas. Gå upp ett snäpp i kvalitet. Känsliga installationer såsom larm och lås kräver stadiga profiler för att fungera över tiden. B6.9 Dörrstängare ska förses med glidarm med tanke på bräckningsrisken. B6.10 Dörrstängare ska monteras med genomgående bult. B6.11 Dörrstoppar placeras inte vid golv. Dörrstopp vid golv förhindrar effektiv städning. B6.12 I skolor ska dörrstoppar utföras som kraftigt stativ, helst av vinkeljärn. Vidare skall bufferten vara kort. Viktigt att infästningen klarar belastningen, speciella åtgärder behöver tex vidtas i murade väggar. Frekvent användning, skadegörelse och tunga dörrar som slås igen ger stor påfrestning på dörrbladen och karmen. B6.13 Trösklar av trä, där det krävs för ljudtätning. Gummitröskel kombinerat med släplist på dörrblad fungerar lika bra och medger större tillgänglighet även mekaniska trösklar kan vara ett alternativ. Trösklar / nivåskillnader studeras särskilt och skall ingå i arkitektens egenkontrollprogram. B6.14 Lösa trösklar mot lastkajer alternativ släptröskel på dörrbladet. Detta underlättar in- och uttransportera. B6.15 Om radiatorer ska fästas in i partier (tex aluminium) ska ändamålsenlig förstärkning Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

5 5(10) föreskrivas för partiet. B6.16 Inspektionsluckor ska ta hänsyn till bakomvarande installationer. Även tillgängligheten för människor ska beaktas, luckorna får inte bli för små. B6.17 Om vikvägg krävs för funktion av lokaler och stora ljudkrav ställs, välj blockvägg. Blockvägg är utrymmeskrävande vid uppställning. Täthetsproblem finns med vikväggar. Undvik om möjligt helst helt både blockväggar och vikväggar. B6.18 Beslagningen ska vara nickelfria (lackerade, mässing, Prion). Detta avser beslagning som man kommer i beröring med, ex trycket på dörrarna. Kort livslängd på plast produkter jämfört med förkromade. B6.19 Låssystem skall upprättas i enlighet med bifogad bilaga 1 Checklista låssystem daterad Byggprojektledaren ansvarar för att checklistan tas upp till diskussion under projekteringen. B6.20 Arkitekten har huvudansvaret för dörrfunktionerna. B6.21 Sjutillhållarlås ska finnas på alla entrédörrar med kortläsare. Skalnyckel ska gå till låset (samma nyckel till samtliga skolor). Om passagesystemet faller ur ska väktaren kunna låsa dörrarna med nyckel, där med slipper man rondering av väktare. B6.22 Säkerhetsnivån ska anges på anbudshandlingen. Byggprojektledaren beslutar om vilken säkerhetsnivå som skall väljas. Cylinder antalet samt antalet nycklar som ska levereras ska framgå av förfrågningsunderlaget och läggas på DE1. B6.22 Förslag till skrivning där leverans och montering av cylindrar skall ingå i entreprenörens åtagande och där beställaren tillhandahåller låsschema. Patentskyddade cylindrar som kan användas i låsschema typ ASSA 5000-serien eller likvärdigt skall ingå i entreprenaden B6.23 Ytterdörrbredd i förskolor. Minst en dörr skall ha fritt öppningsmått på 1100mm (12M). Det kan även vara en fönsterdörr ed på baksida. (för intransport av möbler od) B6.24 Övervägande skall ske beträffande installation av tagsystem typ Salto i projektet. Arkitekten skall samråda med byggprojektledaren. B6.25 WC och RWC behör för elevtoaletter i skolor skall vara av typen ASSA 9565T eller 5265 dvs vred med fyrkantig öppningsfunktion på utsidan. Illasinnade pojkar öppnar med mynt eller skruvmejel de vanliga med spår. B6.26 Rådfråga med Byggprojektledaren om vilken/vilka skaldörrar som fullt ut ska förses med dörröppningsfunktion typ Besam. Eller om om dörrarna bara ska förberedas för dörröppningsfunktion. Generellt bör förskolor inte förses med dörrautomatik. Finns risk att de små barnen kan slås omkull. B7 Golv B7.1 Linoleum 2,5 mm skall användas. B7.2 Allt för mörka kulörer på golven ska undvikas. Framförallt enfärgade. Golvet blir svårt att hålla rent och märken syns väl. B7.3 Gummigolv får endast läggas i mindre omfattning. Detta med anledning av miljöskäl och städning. Gummigolv lämpligt i träslöjdssalar och ishallar. B7.4 Uppvikt golvmatta bakom bänkinredningar. Underlättar upptäckt av läckage. I klassrum med linoleum golv välja plastmatta under inredning och en meter framför inredningen. B7.5 Golv och sockel i WC-utrymme av plastmatta. I våtenheter typ duschrum utförs golv och sockel företrädelsevis av klinker. God hållbarhet men tänk på halkrisken. B7.6 I entréer, trapphus och andra utrymmen med stort slitage av grus läggs klinker. Även Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

6 6(10) sockel i klinker. Samråd med byggprojektledare. B7.7 Entréer utrustas med skrapmattor och torkmattor för att spara innanförliggande golvbeläggningar och minska städbehovet. Skrapgaller placeras i nedfälld ram och utförs med storlek som går lätt att hantera. B7.8 Där högtryckstvätt kan förekomma ska klinkerfog förstärkas, så att inte fogarna spolas ur. Avser främst bad- och sportanläggningar. B7.9 Golvleverantörens förslag till efterbehandling av samtliga golvmaterial ska skrivas in (t.ex linoleum och klinker). Viktigt för garanti- och städförutsättningarna. Viktigt att golvleverantörens preparat används. Viktigt att städ och byggentreprenören informeras. När det gäller klinker ( t.ex Höganäs) så ska rengöring samt inoljning utföras enligt leverantörens anvisningar. B7.10 Vid rivning av väggar ska det utredas om efterlagning av golvmaterialet behövs efter riven vägg. Även nivå skillnad kan förekomma. B7.11 Arkitekten skall samråda med byggprojektledaren om avvägning av golvnivåer inkl trapphus ska göras före projekteringen startar. B7.12 Golvkonstruktionen, under exempel ett fläktaggregat, ska klara lasterna från aggregatet. Finns fastigheter där spånskivegolvet under aggregatet har givit vika. Fläktrumsgolvet ska förses med plastmatta med uppvikt sockel och golvbrunn. B7.13 I mottagnings- och tillagningskök ska i första hand golvmassa väljas. (se B7.16) Om det förkommer fukt i bottenplattan väljs klinker som är svårare att städa än golvmassa. Viktigt att kulören och strukturen på materialet beaktas med hänsyn till rengöringen. B7.14 Under inredning i kök utförs golvet med fall 1:50 från vägg och 500 mm ut från vägg. B7.15 Detalj på övergångar av olika golvmaterial ska upprättas. B7.16 Kontrollera så att inte negativa samverkanseffekter uppstår mellan överbetong/flytspackel, lim och golvbeläggningen. Ex. Det kan vara svårt att lägga epoxi på akrylbeläggning, parafinet i akrylbeläggningen kan ställa till det. Viktigt att beläggningen slipas/fräses ordentligt innan läggning av epoxigolvet. All snabbspackling med accelator kan ge problem vid läggning av golvmassor. Välj istället spackel som härdar timmar om massa golv ska läggas uppe på. B7.17 Ek golv är att föredra i träslöjdssalar med rörelsefogar i lämpligt material. Slitskiktet på golvet ska vara minst 6 mm. B7.18 Vid föreskrivning av trägolv där det även förekommer golvbrunnar, tvättställ eller drickfontäner i rummet, måste en begränsad yta vid dessa vattenområden förses med vattentät beläggning, ex plastmatta eller klinker. B7.19 Golvytor i källare som ska förses med ytskikt ska hänsyn tas till fuktförhållanden. Typ plastplattor eller klinker ska i möjligaste mån användas. B7.20 Betonggolv ska dammbindas. B7.21 Silikatplattor ska inte läggas i rum där det kan placeras varm utrustning, så som varmluftsugnar. Silikatplattorna klarar inte värme och varm kondens luft. B7.22 Ska rummet förses med en trapplift kan det krävas en försänkning i golvet för att nivån i liften och golvet ska bli lika. Viktigt när man ska köra med matvagnar. B7:23 Trätrall. I gångytor som används frekvent är trätrall olämplig pga halkrisken. I trappor och ramper kan tex gallerdurk läggas in i träkonstruktionen. B8 Undertak B8.1 Ej enbart gipsskivor i korridorer, trapphus, lärosalar, dagis. Akustiken blir inte tillfredsställande. Perforerad gips typ Gyproc Sixto kan vara till fylles i tex klassrum, samråd skall ske med byggprojektledaren. B8.2 I skolkorridorer ska skivor av högre kvalitet än lägsta nivå monteras. Plattor i korridor Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

7 7(10) ska förankras, så att inte eleverna lyfter dem. Träullsskivor är lämpliga i korridorer och förordas. B8.3 Undertak i kökslokaler ska vara av typen hygienundertak. B8:4 Hög takhöjd kräver ofta ljudabsorbenter på delar av väggytan. Det gäller i synnerhet vid snedtak. B9 Målning B9.1 Vid val av lämplig färg för träfasader skall Folksams färgtest-2 användas. Färgmaterial skall i första hand väljas ur Ännu säkrare stryktips utgiven av Göteborgsregionens kommunalförbund (ISBN ) B9.2 Om brandskyddsmålning föreskrivs skall även färdigbehandling framgå av handlingarna. B9.3 Miljöval - För exempel på produktval se sid i ännu säkrare stryktipps. B9.4 Träfasad Grundning av skarvar/ändträ: impregnerande grundolja (om oljan ej ingår i grundfärgen) Grundfärg: (Krav på innehåll enligt ännu säkrare stryktips Juni 2000) - Organiska lösningsmedel <2% och klassificerade som skadliga att inandas. - Fungicidhalt <1% och ej cancerframkallande. - Inga miljöfarliga tensider t.ex. alkylfenoletoxylater. Täckfärg: latexfärg. (Krav på innehåll enligt ännu säkrare stryktips Juni 2000) - Inga miljöfarliga tensider t.ex. alkylfenoletoxylater. - Inga cancerframkallande biocider och glykoletrar med allvarlig hälsorisk. - Allergi- eller misstänkt allergiframkallande ämnen <1%. B9.5 Putsfasad/betong ute (mineraliska material): silikatfärg. B9.6 Puts/betong inne (mineraliska material): silikatfärg. B9.7 Inomhus vägg/tak: latexfärg lågemitterande, klass A. B9.8 Inomhus snickerier: latexfärg lågemitterande, klass A. B9.9 Ytbelagd plåt skall i möjligaste mån ha standardkulör. B10 Inredning B10.1 Trappor/ramper: Beakta halkrisken. B10.2 Knivlåda i köksinredningar skall vara låsbara. B10.3 Lärrarrum Lärarfackskåp: Iab nr (18 fack) eller likv. Småfackskåp: Sono SFS 002 nr (18 fack) eller likv. B10.4 Hygiensystem - Samråd skall ske med skolan om val av toapapphållare, handtork samt tvål samt med det företag som städar. (Sodexho) Maxirullar på vägg i RWC kan göra att avståndet till toarullen blir för långt. (i de flesta fall räcker det med rulle på armstödet) För toaletter i tuff offentlig miljö skall högkvalitativ utrustning väljas. B10.5 Elevtoaletter: 1. Färgsättning skall utföras med neutrala kulörer. 2. Förrum alt. ljudklassad dörr. 3. Avskiljt från livliga korridorer och klassrum. (dock ej källare eller skumma ställen) 4. Öppning utifrån skall endast kunna ske med specialnyckel elever / toalett B10.6 Toaletter i särskilda boenden: Minst 800mm fritt utrymme på båda sidorna om toalettstolen. - Höjden på stolen skall vara ca. 450mm (G Larsson ) B10.7 Whitebord-tavlor placering i höjd och sidled ska förankras med verksamheten. B10.8 Efterlysande nödutrymningsskyltar skall ingå i byggentreprenaden. Omfattning plockas Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

8 8(10) ur branddokumentationen. B10.9 Ej träkant (typ bokkant) på bänkskiva ovan snabba diskmaskiner i förskolor. Träkanten blir ful av heta ångan flera gånger om dagen. B10:10 Toalettstolar. I förskolor skall det övervägas om mindre toalettstolar skall installeras på någon av toaletterna. Arkitekten samråder med byggprojektledaren. B10:11 Skötbord i förskolor. Arkitekten skall samråda med byggprojektledaren då det gäller fabrikat och typ av skötbord som skall installeras. (BPL samråder med verksamhetens projektledare) B11 Vitvaror B11.1 Kylskåp i energiklass A+ väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B11.2 Frysskåp i energiklass A+ väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B11.3 Tvättmaskiner i energiklass A väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B11.4 Torktumlare i energiklass B väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B11.5 Diskmaskiner i energiklass A väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. Diskmaskin placeras på sockel 300 mm ovan golv, där den är fristående. Beslut om höjd görs i samråd med brukaren. B11.6 Spisar i energiklass B väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B12 Utformning B12:1 Alla fastigheter bör ha en varutransportentré. I typ kontorshus så behövs förutom en entrén även ett litet förrådsutrymme med låsningsmöjlighet mot angränsande rum (vanligen en korridor) Arkitekten skall samråda med byggprojektledaren om varutransportentrén. B12:2 Blygduschar Enligt ök mellan K&F, B&U och GFAB gäller följande: -Skall vi i samband med nybyggnad/större ombyggnader bygga blygduschar? Svar = Ja -Skall vi bygga om befintliga duschrum så att dessa får blygduschar? Svar: Ja, om och när en sådan begäran kommer från B&U eller från K&F för ett enskild anläggning. I vissa fall kan en ombyggnad inte vara möjlig utan en större investering krävs, dessa fall kan då komma att behöva hanteras via utblicksarbetet. -Skall även ombytet ske i blygomklädningsrum? Svar: Ja, om det finns möjligt vid komplettering i befintliga duschrum. I samband med nybyggnad eller omfattande ombyggnader (projekt) så skall alltid blygdusch kombineras med egen omklädning. -Hur många? Svar: I befintliga duschrum skall maximalt 50% av duschplatserna byggas om. I samband med nybyggnad eller större investering skall minst en blygdusch med möjlighet till omklädning byggas. -Hur skall de utformas? Svar: De kan utföras med skärmväggar av typ Perstorpskivor samt förses med dörr men även andra lösningar kan vara aktuella. Vid nybyggnation eller större ombyggnader kan med fördel blygduschen vara ett eget rum. (kan kombineras med en RWC) B12:3 Postlåda Placering av postlåda ska göras i samverkan med posten. B12:4 Reglerna i Branschregler Säker Vatteninstallation ska följas. Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

9 9(10) B13 Energi B13:1 Undermätare av energiförbrukning Undermätare av energi skall installeras i samtliga nybyggnader samt ombyggnader då de tekniska systemen byts ut så att byggnadens specifika energianvändning kan mätas. Posten skall till VS-projekteringskravs listan när den skaptas. Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

10 10(10) Bilaga 1 Checklista låssystem daterad Låssystem 1 skalet Objektspecifik skalcylinder (oftast 1 till 5st) en per huskropp sitter i angreppsvägarna för räddningstjänsten oftast där kortläsaren är. Det är en s.k. reservcylinder om kortläsaren inte fungerar. Detta låssystem är unikt för GFAB:s samtliga fastigheter och ligger just nu hos Lås och Nyckel. Till dessa cylindrar skall 3 st. nycklar tas fram. Skall införskaffas och överlämnas till (räddningstjänsten, jour och väktare) av driften efter signal från byggprojektledaren och monteras i samband med slutbesiktning. På vissa fastigheter där det behövs en invändig huvudnyckel sätts ett litet nyckelskåp med tagg som går på batteri (Salto systemet) och som sitter vid brandlarmcentralen. I detta skåp hängs den invändiga huvudnyckeln och taggen för att öppna skåpet har endast räddningstjänsten. I stället för nyckelrör sätts små nyckelskåp inomhus med vanligt cylinderlås där driftnyckeln finns för jour mm. Låssystem 2 innanför skalet samt uteförrådet som hör till verksamheten Låssystemen skall vara utbyggbara. Endast driftnyckeln och huvudnyckeln skall fungera till teknikutrymmen som ventilationsrum, undercentral, stora el-centraler samt fastighetsförråd. Cylinder som skall föreskrivas är ASSA DP eller likvärdig. Sophus/Soprum Tvåcylinderlås 5761 med två cylindrar. Man öppnar dörren med en cylinder i taget. En cylinder går verksamhetens personalnyckel till och den andra cylindern går återvinnarnas nyckel till, samma nyckel har Gavlegårdarna på sina sophus. Arbetsgång I samband med att bygghandlingarna tas fram eller på sista projekteringsmötet tas en stomme till låsschema fram, medverkande personer bör vara: Verksamheten. Byggprojektledaren. Säkerhetstekniker från GFAB. Förvaltaren. Låsexpert. (Använd gärna Risto Hedberg på ASSA i Eskilstuna förvarna gärna en månad före) För hjälp med beslagsbiten hänvisas till ASSA, Mats Pedersen (tel: ) Risto Hedberg Projektör Tel Mobil Projekteringsanvisningar\Projekteringskrav Bygg\ Projekteringskrav Bygg.dotx :23

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(15) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 11 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

Vändskivan 5 B Svenska Kakel

Vändskivan 5 B Svenska Kakel Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 B Svenska Kakel Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad ombyggnad Upprättad av Lars-Göran Hedström Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Rumsanvisningar förskola... 3 Senaste

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Bodbörsen AB Telefon Styrelsens säte TEKNISK BESKRIVNING Objekt 2287 ALLMÄNT Byggnaden är tillverkad och monterad av volymelement enligt Moelven

Läs mer

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Skola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 19 20 OKTOBER 2015 40 SIDOR

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Skola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 19 20 OKTOBER 2015 40 SIDOR Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Skola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 19 20 OKTOBER 2015 40 SIDOR Innehåll Viktig information läs detta först... 2 Rumsanvisningar skola... 3 Senaste revidering

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14 Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Vändskivan 5B Lokalanpassning 6.6 RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Lars-Göran Hedström Uppdragsansvarig: Lars-Göran Hedström

Läs mer

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg HUS A RUM RUM BYGGDEL ÅTGÄRD 1001 Trappa G Bef stengolv poleras Ö Karmar ytterdörrsparti slipas och ommålas 1002 Passage G Bef linoleummatta rivs, ny linoleummatta

Läs mer

LÅS OCH BESLAG I SKOLA

LÅS OCH BESLAG I SKOLA Rådgivande, ska ses som goda exempel LÅS OCH BESLAG I SKOLA Datum: 2013-02-01 Bakgrund I skolan behövs olika typer av lås och beslag beroende på vad för funktion en lokal och dörr, innerdörr, ytterdörr

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Inklusive inventarielista. Bilaga till hyreskontrakt. Kv. Atleten 1, Linköping 2012-02-08

RUMSBESKRIVNING. Inklusive inventarielista. Bilaga till hyreskontrakt. Kv. Atleten 1, Linköping 2012-02-08 RUMSBESKRIVNING Inklusive inventarielista Bilaga till hyreskontrakt Kv. Atleten 1, Linköping 2012-02-08 Allmänt: Lokalen byggs om för 130 personer. Ej reinvestering anger utrustning för vilken Linköpings

Läs mer

TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET

TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET Detta exempelprotokoll har vi på Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB sammanställt för att underlätta för er säljare och köpare. En överlåtelsebesiktning

Läs mer

GENERELLA ANVISNINGAR

GENERELLA ANVISNINGAR 1/23 GENERELLA ANVISNINGAR FÖRKLARINGAR Förkortningar R = Rivning G = Golv S = Sockel V = Vägg T = Tak Ö = Övrigt GENERELLT GÄLLER: Denna beskrivning omfattar i stora drag byggnadsarbeten ytskikt, rumskompletteringar

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

02.4 Rumsbeskrivning

02.4 Rumsbeskrivning Handling 02.4 Sidantal 16 02.4 Rumsbeskrivning 20140613 Byggnadsbyrån AB Innehållsförteckning Generellt 4 Beteckningar 4 Rivning, demontering och lagningar 4 Listverk 4 Golvtyper / vägg och takbeläggning

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx. Sida 1/7. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx. Sida 1/7. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx Dokumentägare: Lennart Styhr Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING PRELIMINÄR OMBYGGNAD I KÄLLARUTRYMMEN GATHUS OCH GÅRDSHUS

TEKNISK BESKRIVNING PRELIMINÄR OMBYGGNAD I KÄLLARUTRYMMEN GATHUS OCH GÅRDSHUS .GISSELBERG ARKITEKTER: Gisselberg Arkitekter AB Skånegatan 101, Bv 11635 Stockholm www.gisselberg.com Kontakt: Marja Gisselberg mg@gisselberg.com 070 2662103 TEKNISK BESKRIVNING PRELIMINÄR OMBYGGNAD I

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Kv. KREDITEN, SVEG, HÄRJEDALENS KOMMUN OMBYGGNAD TILL LÄGENHETER. Datum: Rev: _

Kv. KREDITEN, SVEG, HÄRJEDALENS KOMMUN OMBYGGNAD TILL LÄGENHETER. Datum: Rev: _ Kv. KREDITEN, SVEG, HÄRJEDALENS KOMMUN OMBYGGNAD TILL LÄGENHETER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum: 2015-11-06 Rev: _ Lannås Arkitekter AB E-post: ab.lannas@telia.com Museivägen 1 Tel: 0651-105 20 827 30 LJUSDAL

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun Projektering ARKITEKT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10-05-04 ÄNGELHOLM 1 AV 9

RUMSBESKRIVNING. SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun Projektering ARKITEKT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10-05-04 ÄNGELHOLM 1 AV 9 1 AV 9 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun Projektering ARKITEKT 10-05-04 ÄNGELHOLM RUMSBESKRIVNING V. Kyrkogatan 15, 262 32 Ängelholm Tel: 0431-44 59 80, www.moller-arkitekter.se UTRYMME

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-15

Ormen 7 Sidan 1 av 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-15 Ormen 7 Sidan 1 av 7 Ormen 7 Lokalanpassning Kommunal A-kassa 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-01-15 Senast ändrad: 2000-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD BESKRIVNING Totalrenoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende. Byggnadsyta på mark ca 220 m 2. Boarea 335 m 2 Nybyggnad av fristående carport/förråd, byggnadsyta

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Kortare efterklangstid, mindre fladdereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Savoy Hotell Sidan 1 av 52. Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell. Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RUMSBESKRIVNING. Savoy Hotell Sidan 1 av 52. Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell. Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Savoy Hotell Sidan 1 av 52 Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars-Göran Hedström Savoy Hotell Sidan 2 av 52 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rumsbeskrivning

Läs mer

TYPRUM: RWC/Dusch. Innehåll. Checklista RWC/Dusch

TYPRUM: RWC/Dusch. Innehåll. Checklista RWC/Dusch TYPRUM 2017-03-08 TYPRUM: RWC/Dusch Innehåll Checklista RWC/Dusch Typrumsritningar: TYP 1 RWC/Dusch vårdrum TYP 2 RWC/Dusch vårdrum, med skötbord TYP 3 RWC/Dusch vårdrum, enpatientrum med förrum. Med spoldesinfektor

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Lås och beslag i förskola

Lås och beslag i förskola GODA EXEMPEL Lås och beslag i förskola Bakgrund I förskolan behövs olika typer av lås och beslag beroende på vad för funktion en lokal och en dörr, innerdörr, ytterdörr eller fönsterdörr har. Ansvarsområden:

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-03-24 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: BRF TULPANEN NR: 4615 OBJEKT: Hus 2 lägenhet 11-16 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: BRF TULPANEN NR: 4615 Lgh11-16 HUVUDBYGGNAD Grund platta på mark Kantisolerad

Läs mer

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti Ram och Rumsbeskrivning Datum: 2012-02-15 Objekt: Sogeti Proj.nr: Bolag: Galären i Luleå AB Vår ref: Mattias Nilsson Tel: 070-350 69 24 E-post: mattias.nilsson@lulea.galaren.se Dok nr: 6.5 RAM OCH RUMSBESKRIVNING

Läs mer

blivit hänvisad till längre leveranstider.

blivit hänvisad till längre leveranstider. expresssortiment komplett leverantör Med Swedoor som dörrpartner får du marknadens bredaste sortiment, bästa service och förutsättningar att tillgodose alla dina behov. Tillgänglighet är ofta en av de

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386 1 BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING UMAS VB-2386 GG/GG 2007-08-21 Relationshandl. 2008-02-06 GENERELLT 2 Byggnaden levereras i volymelement s.k. sektioner. Dessa

Läs mer

massiva Massiva innerdörrar

massiva Massiva innerdörrar massiva INNERDörRaR Massiva innerdörrar Dörren till ett rum Varje dag rör vi oss i många olika rum. Vart och ett med sin uppgift. En del för gemenskap, andra för arbete eller avskildhet. Med dörren kan

Läs mer

Bygg- och rumsbeskrivning Skene 11:5 Kortfattad teknisk beskrivning

Bygg- och rumsbeskrivning Skene 11:5 Kortfattad teknisk beskrivning Bygg- och rumsbeskrivning Skene 11:5 Kortfattad teknisk beskrivning Del sid 2(7) Innehållsförteckning Markarbeten... 3 Grundläggning... 3 Stomme och stomkomplettering... 3 Bjälklag... ar... 3 Yttertak...

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Kv Sykorgen 7. Bromma

RUMSBESKRIVNING. Kv Sykorgen 7. Bromma RUMSBESKRVNN Kv Sykorgen 7 Ombyggnad av lokaler till bostäder Bromma Datum 2014 03 06 1 Rumsbeskrivning allmänt Denna beskrivning omfattar utförande, material samt i vissa fall fabrikat för att säkerställa

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Rumsbeskrivning Hustyp A o AS Målning Kapprum Golv Klinker med komfortvärme Sovrum, plan 1 Golv Eklamell WC/Dusch/Tvätt Golv Klinker med komfortvärme Plan

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

www.nordiclocker.se 2011 info@nordiclocker.se TP - Vedette - extreme Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast

www.nordiclocker.se 2011 info@nordiclocker.se TP - Vedette - extreme Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast Nordic Locker levererar Klädskåp av högsta kvalité. Standard produkt eller kundanpassad spelar ingen roll, rent mekaniska skåp eller med modern

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 1 1/2 plans skärgårdsvilla med förhöjt väggliv med inredningsbar övervåning. (mtrl ingår) Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

TYPRUM. Beslutsdatum: 2006-11-21 Rev: 2007-08-14 Ansvarig: I. Kläringe

TYPRUM. Beslutsdatum: 2006-11-21 Rev: 2007-08-14 Ansvarig: I. Kläringe 1(6) TYPRUM RUM: Avdelningskök Beslutsdatum: 2006-11-21 Rev: 2007-08-14 Ansvarig: I. Kläringe A FUNKTIONSBESKRIVNING 1. Verksamhet / arbetsgång Tillagning frukost 2. Antal personer 3 personer 3. Närhet

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING BRF STUDION, BAGARMOSSEN, STOCKHOLM

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING BRF STUDION, BAGARMOSSEN, STOCKHOLM KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING BRF STUDION, BAGARMOSSEN, STOCKHOLM MARK Parkeringsytor är grusade, stenmjölsyta Grå marksten vid entréer och ingångar Naturmark Gräsytor och buskplanteringar

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Del :Rum Modell: Fritidshus, version 2 Projekt Datum Revdatum Rev Bygghandling 400000 2014-09-12 2015-10-19 D BYGGMAX. 25kvm Attefallshus

Del :Rum Modell: Fritidshus, version 2 Projekt Datum Revdatum Rev Bygghandling 400000 2014-09-12 2015-10-19 D BYGGMAX. 25kvm Attefallshus Sida: 1(8) Del :Rum BYGGMAX 25kvm Attefallshus Modell: Fritidshus. Version 2 Rumsbeskrivning Denna beskrivning ansluter till Hus AMA 11 BYGGHANDLING Upprättad av Griab AB 2014-09-12 Sida: 2(8) Del :Rum

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 1 1/2 plans skärgårdsvilla med förhöjt väggliv med inredningsbar övervåning. (mtrl ingår) Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Villa Skaftö 75-136 1 1/2 plans skärgårdshus med förhöjt väggliv med inredningsbar vind Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-03-11 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park Mariestad NR: 4676 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park - Mariestad NR: 1 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av 1 (14) Rev. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING Förfrågningsunderlag Uddevalla Beskrivningen är upprättad av Nockpannan Byggledning Tel 0522-518447 2 (14) Rev. Mobil 0708-134895

Läs mer

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Bygglovshandlingarna ska följas om beställaren inte lämnar andra skriftliga instruktioner Rivningsarbeten och annan demontering Entredörr och innerdörr med karm

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

Rumsbeskrivning. Rums- & byggnadsbeskrivning. Generellt Typ villadörr, vit med runt fönster Dooria Addera vit, trycke i krom.

Rumsbeskrivning. Rums- & byggnadsbeskrivning. Generellt Typ villadörr, vit med runt fönster Dooria Addera vit, trycke i krom. Rumsbeskrivning Generellt Lägenhetsdörr Innerdörrar Sockel, karm, foder Skåpsnickerier Vitvaror Typ villadörr, vit med runt fönster Dooria Addera vit, trycke i krom Fabriksmålade vita Fabr Vedum Fabr Siemens

Läs mer

LSS - boende, Rödhakevägen, Brittsbo Nybyggnad 06.5 RUMSBESKRIVNING. TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag

LSS - boende, Rödhakevägen, Brittsbo Nybyggnad 06.5 RUMSBESKRIVNING. TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag Projektnr 96849 Objekt 12364 LSS boende, Rödhakevägen, Brittsbo 06.5 RUMSBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD AD ARKITEKTKONTOR Box 96 Tel: 06310 14 10 20110131 Östersunds kommun Teknisk förvaltning Fastighet

Läs mer

Kv. Rafinaderiet 1, Lund

Kv. Rafinaderiet 1, Lund Sida 1 av 11 Kv. Rafinaderiet 1, Lund IM, Individuell Människohjälp Lund Ombyggnad lokalanpassning KORTFATTAD RUMSBESKRIVNING mm FÖRHANDSKOPIA 2015-06-26 Generalentreprenad BE = GE = EGB = Beställaren

Läs mer

Rumsbeskrivning för förskola.

Rumsbeskrivning för förskola. Rumsbeskrivning för förskola. 1 Grundkrav förskola Angöring För varu- och avfallstransporter ska det finnas väl fungerande tillfartsväg och angöring. Leveransentrén bör vara separerad från förskolans barnentréer

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-09-19 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-planshus 142 kvm Blodhasseln 5-8 PROJEKT: Hasselbacken, Skövde NR: 4662 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Hasselbacken, Skövde NR: 4662 Grund platta på mark Kantisolerad

Läs mer

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL Rumsbeskrivning GENERELLT Kvarteret Svea i Barkarbystaden Lägenhetsdörr Innerdörrar Fönsterbänkar Rumshöjd Daloc Säkerhetsdörr Släta vita alt. spegeldörrar Kalksten ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta)

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning 2013-08-14 Kortfattad teknisk beskrivning trädgårdsstaden i vallentuna etapp 5, kedjehus nr 42-55 sid 2 av 5 Mark e även särskild markplaneringsplan. Ytor på tomtmark enligt bofaktablad. Utrustning på

Läs mer

Rumsbeskrivning, Kv. Rosenbuketten 8, Malmö.

Rumsbeskrivning, Kv. Rosenbuketten 8, Malmö. Generellt 3 Demontering larm Komplettering VENT enl. spec antalet personer är inskrivet i ritningarna plan och plan 3. Gäller endast rum på plan samt rum 46 och 3. Ingen ombyggnation av ventilation i övrig

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD

PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD INNEHÅLL Situationsplan Huvudbyggnad Sidobyggnad Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Vår vision Sommargård med två (2) bostadshus utformas och offereras efter överenskommelse

Läs mer

05 ARKITEKT - GESTALTNINGSPROGRAM

05 ARKITEKT - GESTALTNINGSPROGRAM ÖSTERSUNDS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1634273200 2015-01-21 SWECO ARCHITECTS AB ÖSTERSUND EVA A SUNESON Sweco Läget och befintliga byggnader med material och kulörer Minnesgärdets vattenverk i Östersund ligger

Läs mer

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014 POLSTAR AB Konsumentprislista 2014 LEVERANSTID 4-6 VECKOR, RUNDA OCH SPECIAL 6-8 VECKOR UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER OCH DÖRRAR. Rätt produkt till rätt pris www.polstar.se 1 Allmän produktinformation om CT 70

Läs mer

Söderkaj, Halmstad LÄGENHETER. Nybyggnation Hall

Söderkaj, Halmstad LÄGENHETER. Nybyggnation Hall RITS ARKITEKTER AB 1 LÄGENHETER Hall G Klinker 44.B resp Lamellparkett enligt ritning 44.B V Gipsskivor 44.C 56-02819 Betong slätform 44.C 26-01325 U-t Gipsskivor 44.C 56-03510 Bygg Kapphylla 46.A Skåpinredning

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING sida 1 av 5 HOSPITALGATAN 6 Marstrand RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING HOSPITALSGATAN Hospitalgatan 6 sida 2 av 5 sida 3 av 5 BESKRIVNING OMRÅDET Förbos fastighet med adress Hospitalgatan 6 är belägen i

Läs mer

Underhållsplan Axet 2

Underhållsplan Axet 2 2004-09-07 A 2 Sid 1 Underhållsplan 2004-2005 Axet 2 Planerade åtgärder Objekt Intervall Status 04/05 05/06(2 år) 06/07 (3 år) 07/08 (4 år) 08/09 (5år) Övrigt Utvändigt Tak Matr 30 Ren 92 Färg 10 Äldre

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Herrgården, renovering av kök

Herrgården, renovering av kök Datum 2009 05 15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Herrgården, renovering av WC

Herrgården, renovering av WC Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.2 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer