Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination. En rapport om fuktrelaterade skador i bostadsrättsföreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination. En rapport om fuktrelaterade skador i bostadsrättsföreningar"

Transkript

1 Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination En rapport om fuktrelaterade skador i bostadsrättsföreningar

2 1. SAMMANFATTNING BAKGRUND: OM RAPPORTEN ANTICIMEX TRYGGHETSPAKET OCH BESIKTNING AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHETER HUR UPPSTÅR FUKTRELATERADE SKADOR I LÄGENHETER? ATT VARA BOSTADSRÄTTSÄGARE ETT KOLLEKIVT FASTIGHETSANSVAR STATISTIK: VAR FEMTE LÄGENHET I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING LÖPER STOR RISK ATT DRABBAS AV FUKTRELATERADE SKADOR ÅTTA LÄGENHETER I VARJE BOSTADSRÄTTSFÖRENING LÖPER STOR RISK ATT DRABBAS AV VATTENSKADA RISKEN ÄR STÖRST I GOLVBEKLÄDNADEN I LÄGENHETENS BADRUM SLUTSATSER: FUKTSKADOR OCH BOSTADSRÄTTER EN BESVÄRLIG KOMBINATION FÖRSÄKRINGSBOLAGS DEFINITION AV ERSÄTTNINGSBAR VATTENSKADA KONSEKVENSER AV FUKT- OCH VATTENSKADOR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING KONSEKVENSER AV FUKT- OCH VATTENSKADOR FÖR BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE KONSEKVENSER AV FUKT- OCH VATTENSKADOR FÖR GRANNAR KONSEKVENSER AV FUKT OCH VATTENSKADOR FÖR SAMHÄLLET TIPS OCH RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA FUKTRELATERADE SKADOR VÅTUTRYMMEN TVÄTTSTUGA KÖK VIND KÄLLARE TIPS OCH RÅD VID EN VATTENSKADA

3 1. Sammanfattning I var femte bostadsrätt som besiktigas av Anticimex upptäcks brister som gör att det finns stor risk för fukt- och vattenskador. Det innebär att bostadsrätter i Sverige i genomsnitt åtta lägenheter i varje bostadsrättsförening är i farozonen. I fyra procent av de besiktigade lägenheterna upptäcks en redan pågående vattenskada som inte bara orsakar problem för den enskilda bostadsrättsinnehavaren utan även för grannar och övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen. Den samhällsekonomiska kostnaden för att reparera alla vattenskadade lägenheter skulle uppgå till mer än 1,6 miljarder kronor årligen. I denna rapport återfinns en sammanställning av statistik från besiktningar av bostadsrätter, spridda över hela Sverige, som genomförts av Anticimex I rapporten framkommer att 20 procent av alla bostadsrätter har bristande underhåll, felaktig byggteknik och materialval samt bristfällig ventilation som riskerar att resultera i eller har redan resulterat i vattenskador. I Sverige finns bostadsrättslägenheter fördelat på bostadsrättsföreningar, vilket innebär att den genomsnittliga bostadsrättföreningen består av 44 lägenheter. Det innebär i sin tur att i genomsnitt åtta lägenheter i varje bostadsrättsförening har problem som behöver åtgärdas snarast. När en vattenskada väl inträffat drabbas betydligt fler än den enskilda lägenhetsinnehavaren. En vattenskada upptäcks många gånger först då färgen i taket hos grannen under börjar lossna. Det innebär att även grannen riskerar kostnader och obehag för läckageskador som uppstått i lägenheten ovanför. Hela bostadsrättsföreningen drabbas dessutom av ökade kostnader och inomhusmiljön kan försämras i hela fastigheten. En vattenskada i en bostadsrätt kostar i genomsnitt ca kronor att åtgärda. De flesta bostadsrättsinnehavare har tecknat en bostadsrättsförsäkring som täcker det mesta av denna kostnad, men på sikt kan de ekonomiska konsekvenserna ändå bli påtagliga. En fuktskadad lägenhet är ofta svårare att sälja. I Sverige finns bostadsrätter, varav fyra procent är vattenskadade. Varje vattenskada kostar ca kronor att åtgärda. Den samhällsekonomiska kostnaden för att reparera de bostadsrätter som enligt denna rapport redan är vattenskadade skulle därmed uppgå till ca 1,6 miljarder. Skadeförebyggande åtgärder är en lönsam investering. Alla som bor i en bostadsrättsförening kan själv göra enkla inspektioner och åtgärder för att förhindra att vattenskador uppstår. Alla fuktskador syns dock inte på ytan. Ibland krävs fuktindikeringsinstrument, erfarenhet och tränade ögon. Om Anticimex Sedan 1934 har Anticimex gått från att vara ett svenskt familjeföretag till ett internationellt företag med mer än anställda. Vi finns i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland och Holland. Totalt omsätter vi ca 1,3 miljarder SEK. Sedan 2001 ägs vi av investmentbolaget Nordic Capital. När vi startade vår verksamhet var vi ensamma om att ge kunden en garanti om skadedjursfri miljö, istället för att ta betalt för varje enskild sanering. Detta är en affärsidé som vi tillämpar än i dag. Den affärsidén ledde till att vi tidigt använde oss av förebyggande åtgärder. Vårt motto Att förebygga och skydda är en ny formulering av ett gammalt arbetssätt. Ett arbetssätt som går ut på att ta ansvar för människors hälsa och livskvalitet. Numera arbetar vi med så mycket mer än skadedjur. Idag skapar Anticimex sunda och hälsosamma inomhusmiljöer för både företag och privatpersoner. Det betyder att vi säkrar industriers matproduktion, skyddar restauranger mot bakterier, förebygger fuktskador i alla slags bostäder och hjälper villaägare att spara energi. Bland annat. 3

4 2. Bakgrund: Om rapporten Anticimex rapport,, bygger på statistik och erfarenheter från besiktningar av bostadsrätter inom ramen för Anticimex Trygghetsavtal som genomförts av Anticimex besiktningsmän över hela Sverige under Av rapporten framgår hur många lägenheter som har en pågående vattenskada vid besiktningstillfället och hur många som löper stor risk att drabbas av vattenskada om inga åtgärder vidtas. Dessutom framgår även vilket ansvar som en bostadsrättsförening och en bostadsrättsägare har om en vattenskada uppstår samt åtgärder som kan vidtas för att förebygga vattenskador. 2.1 Anticimex Trygghetspaket och besiktning av bostadsrättslägenheter Anticimex Trygghetspaket för bostadsrättsföreningar är ett försäkringspaket som en bostadsrättsförening kan teckna. Försäkringspaketet som bl.a. innehåller regelbundna besiktningar av samtliga lägenheter i fastigheten samt fastighetens allmänna utrymmen, hussvampsförsäkring, skadebesiktning och fuktmätning vid en vattenskada, ersättning av självrisken som bostadsrättsägaren drabbas av vid en vattenskada. Besiktningen dokumenteras i ett protokoll. Besiktningsmannen kontrollerar om det finns befintliga vattenskador eller om det finns risk för framtida skador. Om en risk för skada upptäcks ges rekommendationer till förbättrande åtgärder. Om en redan inträffad skada upptäcks ges förslag till åtgärd. Vid besiktning kontrolleras följande utrymmen: * Våtrum, bad/dusch och wc * Kök * Tvättstuga * Vind * Källare För respektive område fyller besiktningsmannen i anmärkningar i besiktningsprotokollet utifrån följande gradering: * Defekt eller brist. Underhåll rekommenderas * Stor risk för framtida skada. Åtgärd rekommenderas och åtgärdsförslag lämnas * Befintlig skada. Omfattning och orsak bör utredas 2.2 Hur uppstår fuktrelaterade skador i lägenheter? Det finns flera tänkbara orsaker till att en fuktrelaterad skada uppstår i en lägenhet. Nedan listas några av de vanligaste orsakerna. * Vätska har strömmat ut från ledningssystem * Markfukt har trängt in genom grundkonstruktionen * Fuktig luft kondenserar mot ytor i byggnader * Vatten tränger in i lägenheten genom otätheter p.g.a regn och snö 4

5 Som en konsekvens av dessa skador kan problem med mögel, röta, lukt samt emissioner (ämnen som frigörs från material) från byggnadsmaterial uppstå. Fuktrelaterade skador kan uppstå genom många olika anledningar. Nedan följer några exempel. Åldersförändringar När material som används som tätskikt åldras, minskas motståndskraften mot vatten. Som exempel kan nämnas pvc-mattan, som är mycket vanligt förekommande i våtrum. De mjukgörande ämnena i pvc-mattan försvinner med tiden vilket kan gör att mattan krymper. Skarvarna kan då öppna sig och mattan börjar släppa runt t.ex. golvbrunnar och rörgenomföringar. Vatten kan då tränga in eftersom mattan inte är tät. Felaktigt materialval När fuktskador uppstår är det förhållandevis vanligt att man valt tätskikt som inte är anpassat till byggnadskonstruktionen eller till användningsområde. Utförande fel Många vattenskador uppstår p.g.a. felaktigt utförande och/eller kunskapsbrist. Branschregler som finns har inte efterlevts eller så har hobbyhantverkare utfört reparation utan att ha nödvändig kunskap. Materialfel Vattenskador kan också uppstå från installationer av diskmaskiner, tvättmaskiner samt när rörkopplingar hoppar i sär på grund av kraftiga tryckförändringar. Bristfällig ventilation Bristfällig ventilation i byggnaden kan ge upphov till fuktrelaterade skador i en fastighet. Dålig ventilation kan ge mögelpåväxt på innertak, att fönsterrutorna immar igen och i värsta fall resultera i fuktrelaterade skador på fastighetens byggnadsstomme. Mänskliga faktorn Vattenskador kan också uppstå på många olika sätt genom olyckshändelser i boendemiljön såsom läckande akvarium och droppande kranar som leder till översvämning. En annan orsak kan vara att man borrar igenom tätskiktet och hålet inte tätas ordentligt, vilket sedan leder till fuktskada. 2.3 Att vara bostadsrättsägare ett kollekivt fastighetsansvar Enligt SCB finns det ca 4,2 miljoner bostäder i Sverige. Utav dessa är ungefär 19% bostadsrätter (ca st) fördelat på bostadsrättsföreningar. Den genomsnittliga bostadsrättsföreningen i Sverige består av 44 lägenheter. En ägare av en bostadsrätt är skyldig att underhålla sin lägenhet. Underhållsskyldigheten regleras i bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar. Bostadsrättsägare svarar själva och på egen bekostnad för det inre underhållet och för de reparationer som genomförs i lägenheten. Till det inre räknas lägenhetens väggar, golv, tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar. Dessutom är bostadsrättsägaren ansvarig för ledningar och övriga installationer för vatten, värme, gas, ventilation och el till de delar som befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar. En läckageskada kan bli mycket dyr för en bostadsrättsägare då denne i regel svarar för kostnaderna för den fasta inredningen. Dessutom kan bostadsrättsföreningen eller grannar kräva skadestånd om underhållet inte skötts och skadan uppstått pga oaktsamhet. 5

6 Det är således viktigt att bostadsrättsägaren sköter underhållet av sin lägenhet regelbundet samt att särskild försäkring tecknas som täcker kostnaderna för de skador som bostadsrättsägaren måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Bostadsrättsföreningens styrelse har ansvaret för att fastigheten underhålls och är i bra skick och att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Byggnaden är föreningens viktigaste tillgång. Den måste underhållas och utvecklas. Bostadsrättsföreningen svarar för fastighetens yttre underhåll. Till det yttre räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt rökgångar och ventilationskanaler. Ofta kan det vara svårt att dra gränsen mellan föreningens och bostadsrättsinnehavarnas intressen vilket kan leda till att tvister uppstår. Det är därför viktigt att bostadsrättsägaren läser igenom föreningens stadgar så att denne förstår vilken ansvarsfördelning som gäller mellan bostadsrättsägare och förening. 3. Statistik: Var femte lägenhet i en bostadsrättsförening löper stor risk att drabbas av fuktrelaterade skador Statistiken i denna rapport bygger på protokoll från besiktigade bostadsrättslägenheter. Besiktningarna har genomförts under 2003 och 2004 inom ramen för Anticimex Trygghetspaket för flerfamiljshus och är spridda över hela Sverige. Vid fyra procent av dessa upptäcktes redan pågående läckageskador. I 16 procent upptäcktes allvarliga brister som innebär att risken är stor att lägenheten drabbas av en vattenskada om inga åtgärder vidtas av bostadsrättsinnehavaren eller bostadsrättsföreningen. Vid 68 procent av besiktningarna upptäcks vidare en defekt eller mindre brist som kan leda till en fuktrelaterad skada. Det innebär att hela 88 procent av de lägenheter som Anticimex besiktigar har någon form av anmärkning. Endast tolv procent av lägenheterna är utan anmärkning. I fyra procent av de besiktigade lägenheterna upptäcks en redan pågående vattenskada. Att åtgärda en vattenskada tar ofta lång tid, i regel 8-12 veckor i ett flerbostadshus. Ju snabbare en skada kan upptäckas desto större möjlighet att begränsa den ekonomiska skadan. En tidig upptäckt möjliggör att rätt åtgärder och metoder sätts in i rätt ordning vilket påverkar både tid och kostnader positivt och i bästa fall kan återställningstiden halveras. Anmärkningar Frekvens per lägenhet 6

7 3.1 Åtta lägenheter i varje bostadsrättsförening löper stor risk att drabbas av vattenskada En genomsnittlig bostadsrättsförening i Sverige har 44 lägenheter. Enligt statistiken som redovisas i denna rapport har i genomsnitt åtta lägenheter i en bostadsrättsförening problem som riskerar att resultera i (6 lägenheter) eller redan har resulterat i vattenskador (2 lägenheter). 30 lägenheter har defekter eller brister som bör åtgärdas på sikt och bara fem är utan anmärkning. 3.2 Risken är störst i golvbeklädnaden i lägenhetens badrum Av de skador som upptäcks vid besiktningar av bostadsrätter kan 82 procent härledas till lägenhetens badrum. I badrummet står golvbeklädnaden för flesta skadorna (44 procent). Det är naturligt att badrum/duschrum utsätts för mest påverkan av vatten. Vanligaste orsaken till skador i badrum är ofta att golv- och väggbeklädnad inte är täta eller att anslutningen mellan golvbeklädnad och golvbrunn är felaktig. Även otätheter vid rörgenomföringar i väggar och eftersatt underhåll gör att flertalet av vattenskadorna inträffar i badrum/duschrum. Elva procent av skadorna hittas i lägenhetens kök. I kök är den vanligaste orsaken till fuktskador brister i diskmaskinsanslutningen. Fukt- och vattenskador, fördelning mellan utrymmen Fukt- och vattenskador i våtrum, fördelning 7

8 4. Slutsatser: Fuktskador och bostadsrätter en besvärlig kombination Kostnaden för vattenskador är enorma för bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag. Enligt Anticimex beräkningar (se nedan) uppgår kostnaden till ca 1,6 miljarder kronor årligen. Utöver detta tillkommer andra kostnader såsom dubbelboende, tid för administration samt att föreningar som drabbas av flera vattenskador löper stor risk att få höjda premier och förhöjda självrisker. Ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsägaren och bostadsrättsföreningen om vem som ska ta kostnaden för skadan är många gånger oklar, vilket kan leda till att många föreningar tar kostnaden för hela reparationen även i de fall ansvaret ligger på bostadsrättsägaren. 4.1 Försäkringsbolags definition av ersättningsbar vattenskada För att undvika ett privatekonomiskt bakslag bör en bostadsrättsinnehavare alltid komplettera sin hemförsäkring med en bostadsrättsförsäkring som täcker kostnader som uppstår vid vattenskador. Ett av försäkringsbolagen definierar ersättningsbar vattenskada genom nedanstående formulering. Försäkringen gäller för skada orsakad av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. * Anordningar anslutna till ovan angivna system (tex diskmaskin, tvättmaskin, tvättställ) * Invändigt stuprör * Badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme inomhus som har golvbrunn och på vedertaget sätt försetts med våtisolering * Kyl eller frys vid fel på dessa eller vid strömavbrott * Vattensäng eller akvarium * Oljefylld radiator samt brandsläckare * Skada till följd av översvämning, såsom skada direkt eller indirekt till följd av regn, snö eller grundvattenläckage där vatten strömmat från markytan in i försäkrad byggnad 4.2 Konsekvenser av fukt- och vattenskador för bostadsrättsförening För en bostadsrättsförening innebär vattenskador stora kostnader. Skador där en bostadsrättsinnehavare har ett ansvar måste ändå administreras och anmälas till försäkringsbolag. Om det inträffar många skador i en förening finns det en risk att premier och villkor för fastighetsförsäkringen påverkas negativt. För de skador där bostadsrättsföreningen har ett ansvar påverkas föreningen direkt, då självriskerna är höga för dessa skadehändelser. Nedan följer några exempel på hur en bostadsrättsförening kan drabbas vid en vattenskada: * Förstört material som exempelvis golv, kakel på väggar måste rivas bort * Avfuktare måste installeras för att torka material och konstruktioner * Kostnader för rivning och återuppbyggnad av skadade utrymmen och transport av skadat material * Åldersavdrag. Om det är en försäkringsskada utgår inte ersättning för hela materialkostnaden på grund av att materialet har en viss ålder. * Ökad administration. Vid en skada uppstår ökad administration via kontakter med försäkringsbolag, entreprenörer m.fl, vilket kan vara tidskrävande. * Risk för förhöjd försäkringspremie och/eller en högre självrisk på grund av hög skadefrekvens. * Standardsänkning på fastigheten * Negativ påverkan på inomhusmiljön, risk för allergier eller andra hälsoproblem hos de boende 8

9 4.3 Konsekvenser av fukt- och vattenskador för bostadsrättsinnehavare Som medlem i en bostadsrättsförening är den enskilde bostadsrättsinnehavaren ansvarig för underhållet av sin egen lägenhet. En vattenskada i en bostadsrätt innebär ofta även skador för grannar och för hela bostadsrättsföreningen, vilket innebär att dessa kan komma att ställa skadeståndsanspråk gentemot den medlem i vars lägenhet skadan uppstått. Utöver kostnaden för detta följer ofta obehag i samband med tvister med grannar, föreningar och försäkringsbolag. För den enskilde bostadsrättsinnehavaren kan en vattenskada bli väldigt kostsam. Den enskilde bostadsrättsinnehavaren är till exempel ansvarig för ytskiktet i sin lägenhet. Då det inte är ovanligt att ett badrum är väldigt påkostat, blir en vattenskada ofta dyr. Dessutom är det inte ovanligt att det uppstår följdskador på lösöre i lägenheten. Det är väldigt viktigt att bostadsrättsinnehavarna har en bostadsrättsförsäkring som täcker eventuella skador på ytskikt och ansvar. Samtidigt är det viktigt att regelbunden kontroll av till exempel badrum utförs för att minimera risken för skador, men även för att bibehålla värdet på lägenheten då en fuktskadad lägenhet kan påverka försäljningspriset negativt. Enligt Vattenskadeundersökningen kostar en vattenskada i snitt ca kronor att åtgärda. Saknar bostadsrättsinnehavaren försäkring som täcker kostnader för skadat ytskikt samt det ansvar som åligger bostadsrättsinnehavaren får medlemmen stå för hela skadekostnaden. Finns försäkring står bostadsrättsinnehavaren för sin självrisk ca kronor samt för eventuellt åldersavdrag på materialet. Att åtgärda en vattenskada är dessutom en ganska lång process som tar i snitt 8-12 veckor. Förutom kostnaderna för rivning, torkning och återställande tillkommer åldersavdrag på material. Lägg därtill kostnaden för dubbelboendet om inte lägenheten kan nyttjas vid reparationen. Den långa processen kan även upplevas som jobbig då lägenheten inte kan nyttjas fullt ut eller i värsta fall inte alls. Det finns dessutom hälsorisker. Fukt är en stor bidragsfaktor till allergi- och astmabesvär. 4.4 Konsekvenser av fukt- och vattenskador för grannar När en lägenhet drabbas av en vattenskada drabbas ofta även närliggande lägenheter. En vattenskada upptäcks många gånger först då färgen i taket hos grannen inunder börjar lossna. Detta innebär att även grannen riskerar kostnader och obehag för läckageskador som uppstår i lägenheten ovanpå. Dessutom finns en stor risk för allergier i de fall skadan inte upptäcks. 4.5 Konsekvenser av fukt och vattenskador för samhället I Sverige finns ca bostadsrätter. Enligt denna rapport är fyra procent av dessa vattenskadade. Varje vattenskada kostar ca kronor att åtgärda. Den samhällsekonomiska kostnaden för att reparera de ca bostadsrätter som redan är vattenskadade skulle därmed uppgå till ca 1,6 miljarder. Dessutom tillkommer indirekta kostnader för transporter av utrivet material, dubbelboende och tidsåtgången för det arbetet som måste läggas ner av bostadsrättsföreningen. 9

10 5. Tips och råd för att förebygga fuktrelaterade skador Som bostadsrättinnehavare kan man själv vara vaksam och slå larm om man upptäcker att det finns risker för vattenskador. Alla som bor i en bostadsrättsförening kan själv göra enkla inspektioner och åtgärder som förhindrar att vattenskador uppstår. Här följer några enkla tips om vad man kan göra: 5.1 Våtutrymmen * Kontrollera golvbrunnen så att klämringen som håller mattan på plats sitter ordentligt fast. * Rengör regelbundet golvbrunnen. En smutsig golvbrunn kan ge upphov till stopp och som leder till översvämning. * Åtgärda droppande kranar. * Ta alltid bort vattensamlingar efter dusch och bad. * Kontrollera vägg- och golvbeklädnader, det får inte finnas öppna skarvar eller sprickor i dessa. * Om sådana upptäcks bör en fackman kontaktas för åtgärd. * Täta skruvhål och rörgenomföringar på riktigt sätt. * Se till att ha en fungerande ventilation i våtutrymmet (från/till luft från bostadsutrymmet) * Om kondens på speglar finns kvar efter ca 5-10 minuter efter bad/dusch kan detta vara ett tecken på bristfällig ventilation. 5.2 Tvättstuga * Gör regelbundet kontroller av tvätt- och torktumlaranslutningar. * Var noga med om färgen släpper från exempelvis tak och snickerier vilket kan vara orsakat av bristfällig ventilation. * Ett annat tecken på bristfällig ventilation kan vara att kondens uppstår på fönster i samband med tvätt och tork. 5.3 Kök * För att lättare upptäcka läckage bör man undvika att ha för mycket saker i diskbänkskåpet. * Risken är stor för läckage när det gäller diskmaskinen och dess anslutningar. Underlaget ska därför vara vattentätt och uppvikt i bakkanten. Ett bra alternativ är att använda ett särskild diskmaskinsunderlägg. Underlägg finns även för kyl och frys. 5.4 Vind * Besiktiga vinden regelbundet så att missfärgningar eller läckage upptäcks i tid. * Om missfärgningar upptäcks bör en fackman kontaktas. 10

11 5.5 Källare * Undvik organiskt material (trä) i kontakt med betonggolv, samt i kontakt med murade eller gjutna väggar * Se till att ha uppvärmt i källaren * Besiktiga källaren regelbundet så att missfärgningar eller läckage upptäcks i tid. Om missfärgningar upptäcks bör en fackman kontaktas. 6. Tips och råd vid en vattenskada HSB Nytt uppmanar sina läsare att alltid anlita en besiktningsman med fackkunskap när vattenskada uppstår. Anledningen är att en besiktningsman kan: * Utreda skadans omfattning och orsak * Dokumentera skadan (foto etc) * Upprätta kostnadskalkyl * Teckna avtal mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsägaren om vilka delar och hur skadan ska regleras mellan dem. * Om skadan kan hänföras till bostadsrättsägarens underhållsansvar anmäls skadan till det försäkringsbolag som bostadsrättsägaren har sin hemförsäkring * Om inte skadan kan hänföras till bostadsrättsägarens underhållsansvar regleras skadan via föreningens fastighetsförsäkring 11

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel.

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. En obehaglig överraskning En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. 1. SAMMANFATTNING.................................................................... 2 2. BAKGRUND:..........................................................................

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-03-25.

Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-03-25. Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: STÄVEN 5 Fastighetens adress: RODERSTIGEN 11 181 43 LIDINGÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linnéan 7 Namn: Bertil Carlson Gatuadress: Långåkersgatan 10 Postadress: Långåkersgatan 10 Ort: Kungälv Postnr: 442

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Lyftkranen 43, Lidingö Gåshaga Brygga 61, Lidingö Distribution Levererat elektroniskt till: anna.surtevall@ericsson.com cathrine.kloo@ckfastighetsbyra.se Stockholm 2012-11-08 Björn

Läs mer

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Gårda 72:2, Göteborg Carlbergsgatan 32, Göteborg Göteborg 2011-05-02 Love Barkman Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Företaget innehar F-skattebevis

Läs mer

Lidingö Rasta 44. Konsul Bohmans Väg 5, 181 66 Lidingö. Överlåtelsebesiktning för säljare September 2013. Adress Telefon Org. nr.

Lidingö Rasta 44. Konsul Bohmans Väg 5, 181 66 Lidingö. Överlåtelsebesiktning för säljare September 2013. Adress Telefon Org. nr. 1 Lidingö Rasta 44 Konsul Bohmans Väg 5, 181 66 Lidingö Överlåtelsebesiktning för säljare September 2013 2 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Besiktningsutlåtande

Besiktningsutlåtande Lidström & Partners AB Besiktningsutlåtande Velamsund 1:89 belägen Almallén 4 i Nacka kommun Besiktning utförd 2015-05-07 Karl-Johan Charlie Lidström SBR 58052 //SITAC0806/05 Certifierad energiexpert SWEDAC

Läs mer

Förhandsbesiktning. Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge. Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067

Förhandsbesiktning. Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge. Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067 Förhandsbesiktning Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067 Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322

Läs mer

Överlåtelsebesiktning BRF

Överlåtelsebesiktning BRF Överlåtelsebesiktning BRF Täby-Viggbyholm 85:25 Törnövägen 10 A, B & C, Täby Stefan Westerberg Sundsvall 2015-05-28 Rasåsen 180 stefan@stwe.se 855 90 Sundsvall Org nr 556851-4656 070-350 05 48 Besiktningsuppdrag

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer