Landsbygdsnätverkets energiarbetsgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsbygdsnätverkets energiarbetsgrupp"

Transkript

1 s energiarbetsgrupp Energigruppen vill arbeta för att lokalsamhällen/byar ska kunna ställa om till förnybar energi. I förnybar energi inkluderar vi alltifrån biobränsle, biogas, vattenkraft, solkraft och vindkraft till energilagring och energieffektivisering. Gruppen vill ta fram en samlad bild över hur lokalsamhällen arbetat fram bra energilösningar och hitta lärande exempel. Nya strukturer och samverkansformer är nödvändiga både på regional och lokal nivå för att förverkliga en omställning till förnybar energi i lokalsamhällen. En utveckling som inte är en tillbakagång i vårt sätt att leva och vår välfärd utan tvärtom. Genom att se landsbygden som en resurs möjliggörs ett större samarbete mellan stad och land. Vi vill bidra till att: fler aktörer blir inspirerade till att producera och konsumera förnybar energi. fler blir kunnigare och kan tillämpa de framgångsrika metodtipsen. samla goda exempel samt analysera dessa. genom ökad dialog få igång fler samarbeten och samverkan vilket ger ökad utväxling. göra lokala workshops/dialoger. Har du tips på hur lokalsamhällen/byar/ bygder kan ställa om till förnybar energi på bästa sätt eller någon rapport eller sammanställt material eller hemsida om helhetslösningar för allt från företag till regioner kontakta eller skicka informationen till s arbetsgrupp Energi. Camilla Lagerkvist Tolke gruppens ordförande

2 Karlstads stift är en föregångare i Europa i energiomställning för lokal utveckling Karlstads stift, med alla församlingarna i Dalsland och Värmland, är föregångare bland och inspiratör för kyrkorna i Europa på klimatarbete för lokal utveckling. Flertalet anställda och förtroendevalda har berörts och utbildats i stiftets Etik & Energi (E&E) program och klimatprojektet. Med expertstöd har man gjort energianalys och handlingsprogram för alla 530 uppvärmda kyrkor och byggnader. Aktiviteterna för omställning har blivit mycket omfattande i hela stiftet. Församlingar och stift investerar i vindkraft. Karlstads stifts E&E program håller nu på att utvecklas till en samverkan med Hela Sverige skall Leva Värmland med målet att skapa en samverkan för energibalans för lokal utveckling av länets lokalsamhällen. Flertalet anställda utbildade om lokal omställning. Alla byggnader har energiplanerats. Förbrukningen för alla stiftets 1030 byggnader är kwh: 31 milj./ per år Fördelning energislag kwh 18 milj. El, 6 milj. Olja, 6 milj. Fjärrvärme, 1 gwh pellets Analyserade besparingsmöjligheter, 30 % kwh, 40 % Kr, 50 % CO 2 Stiftets församlingar arbetar nu för att minska sina CO 2 utsläpp med 50 procent.

3 Kyrkoherde Eva Karin Lindgren i fronten för lokal bioenergisamverkan I Västerstad i Skåne tog den drivande kyrkoherden Eva Karin Lindgren initiativ till en högteknologisk bioeldad närvärmecentral. Församlingens beslut fattades utifrån sin livsbejakande helhetssyn på människan, landsbygdens ekonomi, natur och miljö som en väv av bärande tillit och samhörigheter. Anläggningen försörjer nu Kyrka, församlingsbyggnader liksom kommunens skola, förskola och dagis. Man lät PM Bioenergi och Smide AB få totalentrepenad på en helautomatisk högteknologisk bioeldad närvärmecentral på 300 kwh. Denna panna kan gå sågspån, flis, pellets för samma skruv. Rökgascyklon så att de är helt luktfria helt partikelfria. Helutomatisk tändning och släckning. Askutmatning och all styrning och larm är automatisk. Serviceavtal och drift ingår. Man kan styra dem på lågfrekvens. Fördelen är flexibiltet så att man kan skräddarsy sitt energisystem utifrån finns något för allt. Cattfier en österikisk kvalitetspanna som tillverkas i Tjeckien Inbyggd i container men kan byggas in i källare. Säljer färdig värme till kommunens skola, dagis och förskola. Västerstads församling tog ett modigt beslut för kyrka, församlingshemmet m.m. Kan producera ca 300 kwh. Totalentrepenad drygt 1 mili. Från kwh Pelletspanna ack tank kr.

4 Maskinringen i Västernorrland tjänar flis på flis! Att vara liten är inte alltid enkelt. Många som jobbar med energiuttag har en partner som omsätter tusentals gånger mer pengar. Men att kunna gå samman många små och gemensamt leverera energi till lokala och nationella värmeanläggningar gynnar den småskaliga företagaren då större leveransmängder ger ett högre pris. Maskinringen i Jämtland och Västernorrland har under de senaste åren tecknat avtal med stora inköpare och samtidigt samordnat de småskaliga företagarna. Detta leder till en högre effektivitet och till ett högre försäljningspris för entreprenörerna, samtidigt som den lokala mas kinparken används så gynnsamt som möjligt. Vi är nära den enskilda företagaren Vi ser behov och potential Vi nyttjar befintliga maskiner Vi samordnar de små entreprenörerna mot de stora motparterna Ring din lokala maskinring om du har frågor Maskinringen Z tel: Maskinringen Västernorrland tel:

5 Bioenergiregionen mobiliserar, engagerar och aktiverar BioFuel Region strävar efter att så många potentiella utvecklingskrafter inom regionen som möjligt kan mötas genom att vara en katalysator, mötesplats och samarbetsorgan för offentliga aktörer, organisationer, företag och universitet. Biogas Norr är ett sådant nätverk som tillsammans med lantbrukare i regionen tittar på hur man kan skapa småskaliga biogasanläggningar för fordonsgas. På råvarusidan arbetar vi tillsammans med forskning för att effektivisera och förädla skogsråvaran och flödet. Det handlar om att öka förädlingsvärdet både lokalt och i regionen för att kunna öka uttaget och få ut mer energi till en lägre kostnad och med minskad miljöpåverkan. BioFuel Regions vision är att vara en världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybara råvaror. BioFuel Region har följande fokusområden samhällsomställning med fokus på transporter industriell och regional utveckling ökat utbud av förnybara råvaror BioFuel Regions mål: BioFuel Region verkar för att produktionen och tillgängligheten av förnybar skogsråvara på ett hållbart sätt ökar i regionen BioFuel Region verkar för en ökad produktion av förnybara drivmedel i vår region BioFuel Region verkar för att öka andelen fordon som använder förnybara drivmedel i regionen BioFuel Region verkar för ett ökat antal arbetstillfällen och nya initiativ inom området förnybara drivmedel i regionen BioFuel Region verkar för att få ett ökat deltagande i aktiviteter inom området förnybara drivmedel De här målen innebär att BioFuel Region blir en test- och demonstrationsregion för förnybara drivmedel. Storgatan UMEÅ SWEDEN tel:

6 Brunsbo gård och Skara stift i fronten för ett lokalt biogasnätverk Brunsbo gård i fronten för biogasnätverk runt Skara Brunsbo gårds biogasanläggning är en föregångare för skapandet av ett biogasnätverk runt Skara. Skara stift och Anders och Margareta Gustafsson som arrenderar gården har investerat 3,5 miljoner kronor med vissa bidrag av EU och staten. Anläggningen är byggd av Götene Gårdsgas AB. I anläggningen rötas främst flytgödsel från gårdens slaktgrisproduktion i sk tvåstegsrötning i rötkammare som rymmer 270 m 3. Skara stift med biskop Erik Aurelius gör investeringen med arrendatorerna som en del av kyrkans arbete för hållbar lokal utveckling. Gödsel från 2000 grisar och biomassa producerar cirka 750 MWh per år och värme. Fler näraliggande gårdar planerar att bygga anläggningar. Med Skara stift driver Skara Biogas på för ett lokalt biogasnätverk för fordonsgas. Carl Dicander, chef för stiftets egendomsförvaltning vill att Svenska kyrkan som största jordbruksägaren i Sverige är med och driver på biogasutvecklingen i Sverige för en hållbar landsbygdsutveckling. Hemsida biogasregionen.se

7 Egen Els-parken i Katrineholm, el, inspiration och klimatsmarta försök Egen Els-parken i Katrineholm är en publik park där man kan se småskalig elproduktion i verkligheten. I parken visas solceller av olika slag, solföljare, växelriktare, små vindkraftverk och gårdskraftverk. Hela syftet är att hjälpa oss att ställa om vår energikonsumtion, minska på slöseriet och lära oss bli energismarta. Bland annat genom att göra vår egen el. Visar olika solcellsanläggningar Visar 12 olika smp vindkraftverk Genomför guidade turer för besökare och utbildare Visar hur Egen El ska kopplas in, hur lätt det är! Producerar el på riktigt. egenel.etc.se

8 Sea power Sea Power International AB (publ) utvecklar, marknadsför och levererar system för att utvinna förnybar, uthållig och miljövänlig energi. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av strömturbiner och tidvattenturbiner. Marknader återfinns idag överallt i världen där det finns tillgång till strömmande vatten och ett behov av förnybar energi. Produkterna har en positiv relation mellan investeringskostnad och producerade kilowattimmar (kwh). Produkterna bygger på ett flexibelt system och kan med lätthet anpassas efter plats och behov. Kraven på förnyelsebar energi är ständigt i ropet och med de system som Seapower erbjuder marknaden, räknar vi med att bli en betydande aktör inom det förnybara energiområdet. Genererar förnybar, lokal producerad och utsläppsfri energi Behöver inga dammar Skapar lokala arbetstillfällen Verkar för att minimera såväl kortsiktig som långsiktig miljöpåverkan Kommer bli en betydande exportprodukt Sea Power International AB (publ Solna Torg 19 5tr Solna tel:

9 Boda Kvarn ett unikt pilotprojekt för lagring av värmeenergi Naturskönt beläget vid ett vattenfall mellan två sjöar ligger Boda Kvarn som under sommarsäsongen fungerar som ortens hembygdsgård. När ett nytt vattenkraftverk för några år sedan byggdes i direkt anslutning till kvarnmagasinet föddes tanken att ta vara på den gratisvärme som generatorn alstrade för lokaluppvärmning och att värmeenergin skulle behöva lagras. Efter kontakt med en professor från KTH som arbetade med en teknik att lagra värme i salttankar startades ett projekt, där förutom gratisvärme från generatorn, också solvärme lagras i tankarna för att senare användas när värmebehov uppstår. Värmelagringsanläggningen har varit i drift sedan invigningen den 27 april 2010 och pilotprojektet ska avslutas i juni Under 2010 har personer besökt Boda Kvarn. Vår projektidé är att utnyttja en ny teknik i värmelagring, som inte är etablerad men som befinner sig på utvecklingsstadiet. Här utnyttjas saltet höga smältvärme, d.v.s. den energi som behöver tillföras saltet för att det ska genomgå en fasändring från fast till flytande form. Projektet har successivt graderats upp till ett pilotprojekt i praktisk tillämpning, där driften av lagringssystemet utvärderas under en längre tid för att få tillförlitliga resultat och erfarenheter från systemets förmåga att lagra värmeenergi. Att koppla ihop återvinning av överskottsvärme med solfångare och lagra det i salttankar är mycket ovanligt. Anläggningen i Boda Kvarn är unik och den första i världen som testas och utvärderas praktiskt. Anläggningen har två olika solfångare (plana och vakuumrör). I utvärderingen av hela systemet ingår att jämföra de två olika solfångarsystemens förmåga att bidra till värmeförsörjningen under sen höst och tidig vår. I Boda Kvarn genomförs guidning av anläggningen, seminarier, utbildning och information om lagringsteknik och förnybar energi över huvud taget. Bengt Olsson tel: e-post: Kurt Mokvist tel: , e-post:

10 Etik & Energi program för energibalans i lokalsamhället Etik & Energi (E&E) är en samarbetsorganisation och ett nationellt program för hållbar energianvändning, kulturbevarande och omställning för lokal utveckling. Det fleråriga programmet förenar på ett unikt sätt etisk dialog och värdeanalys kopplat till utarbetande av klimat och energihandlingsplaner för gemensam lokal praktisk omställning. Föreningens verksamhet har sprungit ur flera hundra församlingars och fem stifts samarbete inom Svenska kyrkan för en hållbar utveckling i lokalsamhället. Programmets framgångar har nu utvecklats så att även företag, hyreshus och andra organisationer deltar i samverkan och program. Tillsammans med SLU har föreningen tagit fram ett stödverktyg för genomförande av energibalans för sveriges lokalsamhällen för lokal utveckling. Totalt har närmare personer berörts av programmet de senaste åren deltog ca personer i föreningens utbildningar och handledningar Lokala församlingar har i programmet blivit en nationellt viktig aktör för bioeldad närvärme Programmet har inspirerat organisationer i södra Polen att bilda en systerorganisation Den svenska handboken för programmet har nu översatts och givits ut i Tyskland e-post: tel: ,

11 Bygdegårdarna: På väg mot goda förebilder! Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar landets bygdegårdar. Idag är föreningar medlemmar hos oss. Målet är att ge stöd till föreningar som ideellt förvaltar en allmän samlingslokal. Vi verkar huvudsakligen inom områden som Organisationsutveckling, Verksamhetskunskap och Byggnadsrådgivning. Under 2011 driver vi ett projekt där vi samlar in kunskap om vilka goda exempel på byggnadsuppvärmning som finns bland våra medlemmar. Allt för att sprida det goda exemplet i närområdet. 1. Främja föreningsdrivna allmänna samlingslokalerna 2. Föreningsstöd till den lokal föreningen 3. Ge stöd för upprustning, underhåll, miljö och energirådgivning av bygdegårdarna 4. Arbetar för spridning av professionell kultur, främst inom områdena musik, teater, film och konst 5. Göra bygdegården till ungdomarnas mötesplats Hemsida Bygdegårdarnas Riksförbund tel: e-post:

12 Omställning Sverige en del av det internationella nätverket Transition Towns Omställning Sverige vill få medborgarna medvetna om framtidens utmaningar, peak oil, klimat, ekonomins sårbarhet och vad man kan göra själv i vardagen, tillsammans med andra för att bygga ett robust och hållbart lokalsamhälle. Synliggöra resurser, uppmuntra initiativkraft och entreprenörskap för att få fram produkter och tjänster för den lokala utvecklingen och företagandet. Få kommuner att möta invånarnas initiativ och arbete för en plan B för omställning av samhället. Visionen är ett samhälle i balans mellan ekosystem och samhället, ett ut hålligt (resilient) och resurseffektivt samhälle. Omställningsrörelsen står på fem ben: Peak oil och konsekvenserna av brist på energi Tillväxt- och skuldekonomins negativa effekter för samhället Miljö- och klimateffekter av vår produktion och konsumtion Vår egen mentala omställning, den inre resan Att tillsammans med andra medborgare GÖRA NÅT konkret och bestående för att möta pågående samhällsförändringar. Att börja förbereda sig för det annorlunda samhället. Jan Forsmark tel: Omställning Sverige transitionsweden.se

13 Vad är? Vilka får bli medlemmar i nätverket? Alla aktörer verksamma på nationell nivå med betydelse för det svenska landsbygdsprogrammets framgång är välkomna att ingå. Vi är idag cirka ett 100-tal medlemmar plus alla leadergrupper. Vad är syftet med? Syftet med nätverket är att: bredda utbytet av information, erfarenheter och metoder stärka de nationella aktörernas dialog med de lokala och regionala aktörer som medverkar till att genomföra landsbygdsprogrammet stärka dialogen med aktörer i andra länder stärka kopplingen mellan landsbygdspolitiken, den regionala tillväxtpolitiken samt miljöpolitiken. Leader i Leader är en viktig del i landsbygdsprogrammet. har därför riktade insatser till leadergrupperna, bl.a. i form av nätverkscheckar för internationellt erfarenhetsutbyte samt den s.k. LAG-pengen för regionala nätverksträffar och andra LAG-mobiliserande behov. Dessutom anordnas regelbundna träffar för leadergrupperna i syfte att stimulera erfarenhetsutbyte och lyfta goda exempel. Andra aktiviteter anordnar årligen en nätverksträff för att samtliga medlemmar ska kunna träffas och samverka. När medlemmar genomför nätverksaktiviteter är det möjligt att få kostnaderna täckta av s budget. Samverkan sker även med andra europeiska nätverksaktörer. Inom ramen för finns ett vetenskapligt råd samt sju arbetsgrupper som arbetar inom olika fokusområden. anordnar också årligen en Landsbygdsgala med utdelningar av Ull-baggar till årets bästa landsbygdssatsningar. s styrgrupp & kansli Nätverket har också en styrgrupp som består av 13 aktörer. Dessa är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Naturskyddsföreningen, Företagarna, Hushållningssällskapens förbund, Hela Sverige ska leva, Leader, länsstyrelserna, Tillväxtverket, Sveriges kommuner och landsting, Svenska Fotbollförbundet, Coompanion samt Jordbruksverket som också är ordförande i styrgruppen. Styrgruppen identifierar viktiga områden och teman för nätverket att engagera sig i. har ett kansli som finns på Jordbruksverket. Vill du veta mer? Mer information om aktuella aktiviteter finns på Besöksadress: Vallgatan Jönköping e-post:

Lokal omställning i praktiken

Lokal omställning i praktiken Lokal omställning i praktiken exempel på projekt för klimatomställning i mindre samhällen i Sverige Inledning Bakgrunden till det här arbetet är tio års ideellt arbete i byaföreningen där jag bor för att

Läs mer

ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2

ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2 ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2 Mål och åtgärder Sidan 1 av 14 Inledning FN:s klimatpanel (IPPC) har bekräftat att klimatet verkligen förändras och att användningen av energi för mänsklig verksamhet

Läs mer

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer: Gävleborg Framtidsveckan i Gävleborg är ett brett samarbetsprojekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt län och påskynda omställningen till ett

Läs mer

Energilots 2.0. Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk.

Energilots 2.0. Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk. SOLENERGI BIOENERGI BIOGAS VINDKRAFT VATTENKRAFT Energilots 2.0 Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk. Tre år med Energilots

Läs mer

GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi

GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi GAFE Slutrapport Goda affärer på förnybar energi Kunskap först, sen blir det verkstad Det här projektet har ökat 9 000 företagares kunskap om förnybar energi och effektivisering. Det är kunskap som har

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Rapport från Gotlands Energidialog 2011. Mars 2011

Rapport från Gotlands Energidialog 2011. Mars 2011 Rapport från Gotlands Energidialog 2011 Mars 2011 Rapport från Gotlands Energidialog 2011 Slutsatser från Gotlands Energidialog 2011 Detta är mina egna tankar och slutsatser från 2011 års energidialog.

Läs mer

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna!

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna! Innehållsförteckning 3 Baltic Energy 4 Annonser 5 Projektet Baltic Energy 6-7 Ta kontroll över din elanvändning A-K Hatt 8-9 Hållbart resande i Örnsköldsviksregionen 10-11 Annonser 12-13 Norrländska Alger

Läs mer

Uppföljning av LRFs projekt Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne

Uppföljning av LRFs projekt Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne Uppföljning av LRFs projekt Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne Ulrika Forsgren Högman, Artcom Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 2. Syfte med uppföljningen s. 3 3. Metod för

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Slutrapport. Projekt; Ett Steg Längre. Karlshamns kommun Näringslivsenheten

Slutrapport. Projekt; Ett Steg Längre. Karlshamns kommun Näringslivsenheten Slutrapport Projekt; Ett Steg Längre Karlshamns kommun Näringslivsenheten Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund till projektet... 2 3 Projektperiod... 3 4 Projektidé... 3 4.1 Syfte... 3

Läs mer

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3 ~SAlA Bilaga KS 2011/114/2 ~ KOMMUN 1112) 2011-05-09 ANSÖKAN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Lisa Granström Energimyndigheten Box 310 63104 Eskilstuna Ink. ANSÖKAN Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp

Läs mer

Seminarier. Fredag den 7 maj. Kl 1030-1100. Kl 1115-1145. Kl 1200-1230. Kl 1245-1315. Kl 1330-1400. Tidszon 1. Tidszon 2. Tidszon 3.

Seminarier. Fredag den 7 maj. Kl 1030-1100. Kl 1115-1145. Kl 1200-1230. Kl 1245-1315. Kl 1330-1400. Tidszon 1. Tidszon 2. Tidszon 3. Seminarier Fredag den 7 maj Tidszonerna är utmärkta med olika färger för att ge dig en bättre överblick. Tidszon 1 Tidszon 2 Tidszon 3 Tidszon 4 Tidszon 5 Kl 1030-1100 Kl 1115-1145 Kl 1200-1230 Kl 1245-1315

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna KKLIMATKOMMUNERNA Vi vill dela 2 med oss Trähusbyggare i 4 världsklass Kommunernas 6 klimatpåverkan Byggkrav 8 eller dialog Vi valde Klimatkommunerna

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Lokala spjutspetsar och utmaningar

Lokala spjutspetsar och utmaningar Lokala spjutspetsar och utmaningar Klimatkommunernas erfarenheter och idéer till arbetet med Färdplan 2050 Klimatkommunerna rapport 2012 1 Bakgrund Sveriges regering inledde hösten 2011 det långsiktiga

Läs mer

fokus på klimat jämtlands län 2013

fokus på klimat jämtlands län 2013 fokus på klimat jämtlands län 2013 Produktion: Länsstyrelsen i Jämtlands län, september 2013 Texter: Jimmy Nilsson, Ingela Brandén, Elin Andersson Grafisk form: Elin Andersson Digital version: www.lansstyrelsen.se/jamtland

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Närvärmesamverkan. Vad är Församlingarnas etik & energi? Samhället och energin. Varför är lokal bioenergi och närvärme en stor möjlighet?

Närvärmesamverkan. Vad är Församlingarnas etik & energi? Samhället och energin. Varför är lokal bioenergi och närvärme en stor möjlighet? Närvärmesamverkan För församlingar, lokalsamhällen och lantbrukare i samverkan. ett alternativ och i så fall hur? Redan i dag kommer 25% av all energi i Sverige från bioenergi, och vi kan utan tvekan minst

Läs mer