Landsbygdsnätverkets energiarbetsgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsbygdsnätverkets energiarbetsgrupp"

Transkript

1 s energiarbetsgrupp Energigruppen vill arbeta för att lokalsamhällen/byar ska kunna ställa om till förnybar energi. I förnybar energi inkluderar vi alltifrån biobränsle, biogas, vattenkraft, solkraft och vindkraft till energilagring och energieffektivisering. Gruppen vill ta fram en samlad bild över hur lokalsamhällen arbetat fram bra energilösningar och hitta lärande exempel. Nya strukturer och samverkansformer är nödvändiga både på regional och lokal nivå för att förverkliga en omställning till förnybar energi i lokalsamhällen. En utveckling som inte är en tillbakagång i vårt sätt att leva och vår välfärd utan tvärtom. Genom att se landsbygden som en resurs möjliggörs ett större samarbete mellan stad och land. Vi vill bidra till att: fler aktörer blir inspirerade till att producera och konsumera förnybar energi. fler blir kunnigare och kan tillämpa de framgångsrika metodtipsen. samla goda exempel samt analysera dessa. genom ökad dialog få igång fler samarbeten och samverkan vilket ger ökad utväxling. göra lokala workshops/dialoger. Har du tips på hur lokalsamhällen/byar/ bygder kan ställa om till förnybar energi på bästa sätt eller någon rapport eller sammanställt material eller hemsida om helhetslösningar för allt från företag till regioner kontakta eller skicka informationen till s arbetsgrupp Energi. Camilla Lagerkvist Tolke gruppens ordförande

2 Karlstads stift är en föregångare i Europa i energiomställning för lokal utveckling Karlstads stift, med alla församlingarna i Dalsland och Värmland, är föregångare bland och inspiratör för kyrkorna i Europa på klimatarbete för lokal utveckling. Flertalet anställda och förtroendevalda har berörts och utbildats i stiftets Etik & Energi (E&E) program och klimatprojektet. Med expertstöd har man gjort energianalys och handlingsprogram för alla 530 uppvärmda kyrkor och byggnader. Aktiviteterna för omställning har blivit mycket omfattande i hela stiftet. Församlingar och stift investerar i vindkraft. Karlstads stifts E&E program håller nu på att utvecklas till en samverkan med Hela Sverige skall Leva Värmland med målet att skapa en samverkan för energibalans för lokal utveckling av länets lokalsamhällen. Flertalet anställda utbildade om lokal omställning. Alla byggnader har energiplanerats. Förbrukningen för alla stiftets 1030 byggnader är kwh: 31 milj./ per år Fördelning energislag kwh 18 milj. El, 6 milj. Olja, 6 milj. Fjärrvärme, 1 gwh pellets Analyserade besparingsmöjligheter, 30 % kwh, 40 % Kr, 50 % CO 2 Stiftets församlingar arbetar nu för att minska sina CO 2 utsläpp med 50 procent.

3 Kyrkoherde Eva Karin Lindgren i fronten för lokal bioenergisamverkan I Västerstad i Skåne tog den drivande kyrkoherden Eva Karin Lindgren initiativ till en högteknologisk bioeldad närvärmecentral. Församlingens beslut fattades utifrån sin livsbejakande helhetssyn på människan, landsbygdens ekonomi, natur och miljö som en väv av bärande tillit och samhörigheter. Anläggningen försörjer nu Kyrka, församlingsbyggnader liksom kommunens skola, förskola och dagis. Man lät PM Bioenergi och Smide AB få totalentrepenad på en helautomatisk högteknologisk bioeldad närvärmecentral på 300 kwh. Denna panna kan gå sågspån, flis, pellets för samma skruv. Rökgascyklon så att de är helt luktfria helt partikelfria. Helutomatisk tändning och släckning. Askutmatning och all styrning och larm är automatisk. Serviceavtal och drift ingår. Man kan styra dem på lågfrekvens. Fördelen är flexibiltet så att man kan skräddarsy sitt energisystem utifrån finns något för allt. Cattfier en österikisk kvalitetspanna som tillverkas i Tjeckien Inbyggd i container men kan byggas in i källare. Säljer färdig värme till kommunens skola, dagis och förskola. Västerstads församling tog ett modigt beslut för kyrka, församlingshemmet m.m. Kan producera ca 300 kwh. Totalentrepenad drygt 1 mili. Från kwh Pelletspanna ack tank kr.

4 Maskinringen i Västernorrland tjänar flis på flis! Att vara liten är inte alltid enkelt. Många som jobbar med energiuttag har en partner som omsätter tusentals gånger mer pengar. Men att kunna gå samman många små och gemensamt leverera energi till lokala och nationella värmeanläggningar gynnar den småskaliga företagaren då större leveransmängder ger ett högre pris. Maskinringen i Jämtland och Västernorrland har under de senaste åren tecknat avtal med stora inköpare och samtidigt samordnat de småskaliga företagarna. Detta leder till en högre effektivitet och till ett högre försäljningspris för entreprenörerna, samtidigt som den lokala mas kinparken används så gynnsamt som möjligt. Vi är nära den enskilda företagaren Vi ser behov och potential Vi nyttjar befintliga maskiner Vi samordnar de små entreprenörerna mot de stora motparterna Ring din lokala maskinring om du har frågor Maskinringen Z tel: Maskinringen Västernorrland tel:

5 Bioenergiregionen mobiliserar, engagerar och aktiverar BioFuel Region strävar efter att så många potentiella utvecklingskrafter inom regionen som möjligt kan mötas genom att vara en katalysator, mötesplats och samarbetsorgan för offentliga aktörer, organisationer, företag och universitet. Biogas Norr är ett sådant nätverk som tillsammans med lantbrukare i regionen tittar på hur man kan skapa småskaliga biogasanläggningar för fordonsgas. På råvarusidan arbetar vi tillsammans med forskning för att effektivisera och förädla skogsråvaran och flödet. Det handlar om att öka förädlingsvärdet både lokalt och i regionen för att kunna öka uttaget och få ut mer energi till en lägre kostnad och med minskad miljöpåverkan. BioFuel Regions vision är att vara en världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybara råvaror. BioFuel Region har följande fokusområden samhällsomställning med fokus på transporter industriell och regional utveckling ökat utbud av förnybara råvaror BioFuel Regions mål: BioFuel Region verkar för att produktionen och tillgängligheten av förnybar skogsråvara på ett hållbart sätt ökar i regionen BioFuel Region verkar för en ökad produktion av förnybara drivmedel i vår region BioFuel Region verkar för att öka andelen fordon som använder förnybara drivmedel i regionen BioFuel Region verkar för ett ökat antal arbetstillfällen och nya initiativ inom området förnybara drivmedel i regionen BioFuel Region verkar för att få ett ökat deltagande i aktiviteter inom området förnybara drivmedel De här målen innebär att BioFuel Region blir en test- och demonstrationsregion för förnybara drivmedel. Storgatan UMEÅ SWEDEN tel:

6 Brunsbo gård och Skara stift i fronten för ett lokalt biogasnätverk Brunsbo gård i fronten för biogasnätverk runt Skara Brunsbo gårds biogasanläggning är en föregångare för skapandet av ett biogasnätverk runt Skara. Skara stift och Anders och Margareta Gustafsson som arrenderar gården har investerat 3,5 miljoner kronor med vissa bidrag av EU och staten. Anläggningen är byggd av Götene Gårdsgas AB. I anläggningen rötas främst flytgödsel från gårdens slaktgrisproduktion i sk tvåstegsrötning i rötkammare som rymmer 270 m 3. Skara stift med biskop Erik Aurelius gör investeringen med arrendatorerna som en del av kyrkans arbete för hållbar lokal utveckling. Gödsel från 2000 grisar och biomassa producerar cirka 750 MWh per år och värme. Fler näraliggande gårdar planerar att bygga anläggningar. Med Skara stift driver Skara Biogas på för ett lokalt biogasnätverk för fordonsgas. Carl Dicander, chef för stiftets egendomsförvaltning vill att Svenska kyrkan som största jordbruksägaren i Sverige är med och driver på biogasutvecklingen i Sverige för en hållbar landsbygdsutveckling. Hemsida biogasregionen.se

7 Egen Els-parken i Katrineholm, el, inspiration och klimatsmarta försök Egen Els-parken i Katrineholm är en publik park där man kan se småskalig elproduktion i verkligheten. I parken visas solceller av olika slag, solföljare, växelriktare, små vindkraftverk och gårdskraftverk. Hela syftet är att hjälpa oss att ställa om vår energikonsumtion, minska på slöseriet och lära oss bli energismarta. Bland annat genom att göra vår egen el. Visar olika solcellsanläggningar Visar 12 olika smp vindkraftverk Genomför guidade turer för besökare och utbildare Visar hur Egen El ska kopplas in, hur lätt det är! Producerar el på riktigt. egenel.etc.se

8 Sea power Sea Power International AB (publ) utvecklar, marknadsför och levererar system för att utvinna förnybar, uthållig och miljövänlig energi. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av strömturbiner och tidvattenturbiner. Marknader återfinns idag överallt i världen där det finns tillgång till strömmande vatten och ett behov av förnybar energi. Produkterna har en positiv relation mellan investeringskostnad och producerade kilowattimmar (kwh). Produkterna bygger på ett flexibelt system och kan med lätthet anpassas efter plats och behov. Kraven på förnyelsebar energi är ständigt i ropet och med de system som Seapower erbjuder marknaden, räknar vi med att bli en betydande aktör inom det förnybara energiområdet. Genererar förnybar, lokal producerad och utsläppsfri energi Behöver inga dammar Skapar lokala arbetstillfällen Verkar för att minimera såväl kortsiktig som långsiktig miljöpåverkan Kommer bli en betydande exportprodukt Sea Power International AB (publ Solna Torg 19 5tr Solna tel:

9 Boda Kvarn ett unikt pilotprojekt för lagring av värmeenergi Naturskönt beläget vid ett vattenfall mellan två sjöar ligger Boda Kvarn som under sommarsäsongen fungerar som ortens hembygdsgård. När ett nytt vattenkraftverk för några år sedan byggdes i direkt anslutning till kvarnmagasinet föddes tanken att ta vara på den gratisvärme som generatorn alstrade för lokaluppvärmning och att värmeenergin skulle behöva lagras. Efter kontakt med en professor från KTH som arbetade med en teknik att lagra värme i salttankar startades ett projekt, där förutom gratisvärme från generatorn, också solvärme lagras i tankarna för att senare användas när värmebehov uppstår. Värmelagringsanläggningen har varit i drift sedan invigningen den 27 april 2010 och pilotprojektet ska avslutas i juni Under 2010 har personer besökt Boda Kvarn. Vår projektidé är att utnyttja en ny teknik i värmelagring, som inte är etablerad men som befinner sig på utvecklingsstadiet. Här utnyttjas saltet höga smältvärme, d.v.s. den energi som behöver tillföras saltet för att det ska genomgå en fasändring från fast till flytande form. Projektet har successivt graderats upp till ett pilotprojekt i praktisk tillämpning, där driften av lagringssystemet utvärderas under en längre tid för att få tillförlitliga resultat och erfarenheter från systemets förmåga att lagra värmeenergi. Att koppla ihop återvinning av överskottsvärme med solfångare och lagra det i salttankar är mycket ovanligt. Anläggningen i Boda Kvarn är unik och den första i världen som testas och utvärderas praktiskt. Anläggningen har två olika solfångare (plana och vakuumrör). I utvärderingen av hela systemet ingår att jämföra de två olika solfångarsystemens förmåga att bidra till värmeförsörjningen under sen höst och tidig vår. I Boda Kvarn genomförs guidning av anläggningen, seminarier, utbildning och information om lagringsteknik och förnybar energi över huvud taget. Bengt Olsson tel: e-post: Kurt Mokvist tel: , e-post:

10 Etik & Energi program för energibalans i lokalsamhället Etik & Energi (E&E) är en samarbetsorganisation och ett nationellt program för hållbar energianvändning, kulturbevarande och omställning för lokal utveckling. Det fleråriga programmet förenar på ett unikt sätt etisk dialog och värdeanalys kopplat till utarbetande av klimat och energihandlingsplaner för gemensam lokal praktisk omställning. Föreningens verksamhet har sprungit ur flera hundra församlingars och fem stifts samarbete inom Svenska kyrkan för en hållbar utveckling i lokalsamhället. Programmets framgångar har nu utvecklats så att även företag, hyreshus och andra organisationer deltar i samverkan och program. Tillsammans med SLU har föreningen tagit fram ett stödverktyg för genomförande av energibalans för sveriges lokalsamhällen för lokal utveckling. Totalt har närmare personer berörts av programmet de senaste åren deltog ca personer i föreningens utbildningar och handledningar Lokala församlingar har i programmet blivit en nationellt viktig aktör för bioeldad närvärme Programmet har inspirerat organisationer i södra Polen att bilda en systerorganisation Den svenska handboken för programmet har nu översatts och givits ut i Tyskland e-post: tel: ,

11 Bygdegårdarna: På väg mot goda förebilder! Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar landets bygdegårdar. Idag är föreningar medlemmar hos oss. Målet är att ge stöd till föreningar som ideellt förvaltar en allmän samlingslokal. Vi verkar huvudsakligen inom områden som Organisationsutveckling, Verksamhetskunskap och Byggnadsrådgivning. Under 2011 driver vi ett projekt där vi samlar in kunskap om vilka goda exempel på byggnadsuppvärmning som finns bland våra medlemmar. Allt för att sprida det goda exemplet i närområdet. 1. Främja föreningsdrivna allmänna samlingslokalerna 2. Föreningsstöd till den lokal föreningen 3. Ge stöd för upprustning, underhåll, miljö och energirådgivning av bygdegårdarna 4. Arbetar för spridning av professionell kultur, främst inom områdena musik, teater, film och konst 5. Göra bygdegården till ungdomarnas mötesplats Hemsida Bygdegårdarnas Riksförbund tel: e-post:

12 Omställning Sverige en del av det internationella nätverket Transition Towns Omställning Sverige vill få medborgarna medvetna om framtidens utmaningar, peak oil, klimat, ekonomins sårbarhet och vad man kan göra själv i vardagen, tillsammans med andra för att bygga ett robust och hållbart lokalsamhälle. Synliggöra resurser, uppmuntra initiativkraft och entreprenörskap för att få fram produkter och tjänster för den lokala utvecklingen och företagandet. Få kommuner att möta invånarnas initiativ och arbete för en plan B för omställning av samhället. Visionen är ett samhälle i balans mellan ekosystem och samhället, ett ut hålligt (resilient) och resurseffektivt samhälle. Omställningsrörelsen står på fem ben: Peak oil och konsekvenserna av brist på energi Tillväxt- och skuldekonomins negativa effekter för samhället Miljö- och klimateffekter av vår produktion och konsumtion Vår egen mentala omställning, den inre resan Att tillsammans med andra medborgare GÖRA NÅT konkret och bestående för att möta pågående samhällsförändringar. Att börja förbereda sig för det annorlunda samhället. Jan Forsmark tel: Omställning Sverige transitionsweden.se

13 Vad är? Vilka får bli medlemmar i nätverket? Alla aktörer verksamma på nationell nivå med betydelse för det svenska landsbygdsprogrammets framgång är välkomna att ingå. Vi är idag cirka ett 100-tal medlemmar plus alla leadergrupper. Vad är syftet med? Syftet med nätverket är att: bredda utbytet av information, erfarenheter och metoder stärka de nationella aktörernas dialog med de lokala och regionala aktörer som medverkar till att genomföra landsbygdsprogrammet stärka dialogen med aktörer i andra länder stärka kopplingen mellan landsbygdspolitiken, den regionala tillväxtpolitiken samt miljöpolitiken. Leader i Leader är en viktig del i landsbygdsprogrammet. har därför riktade insatser till leadergrupperna, bl.a. i form av nätverkscheckar för internationellt erfarenhetsutbyte samt den s.k. LAG-pengen för regionala nätverksträffar och andra LAG-mobiliserande behov. Dessutom anordnas regelbundna träffar för leadergrupperna i syfte att stimulera erfarenhetsutbyte och lyfta goda exempel. Andra aktiviteter anordnar årligen en nätverksträff för att samtliga medlemmar ska kunna träffas och samverka. När medlemmar genomför nätverksaktiviteter är det möjligt att få kostnaderna täckta av s budget. Samverkan sker även med andra europeiska nätverksaktörer. Inom ramen för finns ett vetenskapligt råd samt sju arbetsgrupper som arbetar inom olika fokusområden. anordnar också årligen en Landsbygdsgala med utdelningar av Ull-baggar till årets bästa landsbygdssatsningar. s styrgrupp & kansli Nätverket har också en styrgrupp som består av 13 aktörer. Dessa är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Naturskyddsföreningen, Företagarna, Hushållningssällskapens förbund, Hela Sverige ska leva, Leader, länsstyrelserna, Tillväxtverket, Sveriges kommuner och landsting, Svenska Fotbollförbundet, Coompanion samt Jordbruksverket som också är ordförande i styrgruppen. Styrgruppen identifierar viktiga områden och teman för nätverket att engagera sig i. har ett kansli som finns på Jordbruksverket. Vill du veta mer? Mer information om aktuella aktiviteter finns på Besöksadress: Vallgatan Jönköping e-post:

Tematisk arbetsgrupp energi

Tematisk arbetsgrupp energi Tematisk arbetsgrupp energi 1 Deltagare i gruppen Karin Hjerpe/Camilla Lagerkvist Tolke, Jordbruksverket (ordförande) Anna Lööv, Landsbygdsnätverket Andreas Hägglund, LRF Arne Andersson, Energimyndigheten

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Farmarenergi Svenske erfaringer med landbrukarne som ferdig varme leverandører. Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB www.kanenergi.

Farmarenergi Svenske erfaringer med landbrukarne som ferdig varme leverandører. Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB www.kanenergi. Farmarenergi Svenske erfaringer med landbrukarne som ferdig varme leverandører. Föredrag vid seminarium på Honne Hotell og Konferensesenter 20 augusti 2003 Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB www.kanenergi.se

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet Datum: 2010-10-08 Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Jnr 2008-3426 Jnr 2008-3457 Forskarsamverkan Skärgårdarnas Riksförbund Kristina

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Mot ett energismart Falun 2050

Mot ett energismart Falun 2050 falun.se/falunframat En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Mot ett energismart Falun 2050 Kortversion av Faluns Energi- och klimatprogram 1 Inledning Kommunalrådet

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref Åsa Leander LRF Dnr 2015/7233 Ert Dnr: M2015/2144/Ee 20150828 Ert datum 20150513 Miljö- och energidepartementet Asa.leander@regeringskansliet.se Cc m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

LRFs energistrategi Riksförbundsstämman 2011

LRFs energistrategi Riksförbundsstämman 2011 Riksförbundsstämman 2011 1(8) Utgångspunkter Bland LRF:s medlemmar finns redan minst 7 000 energiföretagare, ytterligare 7 000 utvecklingsbara verksamheter och en därutöver idag okänd potential. LRF ser

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Biogas ger nya exportmöjligheter

Biogas ger nya exportmöjligheter Part financed by the European Union European Regional Development Fund Biogas ger nya exportmöjligheter Energitinget 2012-06-12 Bengt Malmberg Sustainable Business Hub Part financed by the European Union

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Presentation & bakgrund

Presentation & bakgrund Presentation & bakgrund Medlemsorganisation för Västerbotten och Västernorrland med samarbeten i övriga Norrland och med utblick mot övriga världen! 11 kommuner 1 landsting 1 länsstyrelse 1 regionförbund

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Bengt- Erik Löfgren ÄFAB/IRETIse Flis av Salix och Poppel inte annorlunda Enhet POPPEL Flis ref 1 Flis ref 2 Flis ref 3 Fukthalt % 22,5

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Närvärmesamverkan för Svenska kyrkans församlingar, arrendatorer och lokalsamhällen SLUTRAPPORT

Närvärmesamverkan för Svenska kyrkans församlingar, arrendatorer och lokalsamhällen SLUTRAPPORT Närvärmesamverkan för Svenska kyrkans församlingar, arrendatorer och lokalsamhällen SLUTRAPPORT Projektnummer: O 10154 Projektstart: 2006 01 20 Projektslut: 2006 12 31 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Jordbrukaren - framtidens oljeshejk!

Jordbrukaren - framtidens oljeshejk! Jordbrukaren - framtidens oljeshejk! Nonnendagen, Skara 27 maj 2005 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Bakgrund Stora förväntningar på biobränslen i framtiden både nationellt

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Närvärmesamverkan för Svenska kyrkans församlingar, arrendatorer och lokalsamhällen SLUTRAPPORT

Närvärmesamverkan för Svenska kyrkans församlingar, arrendatorer och lokalsamhällen SLUTRAPPORT Närvärmesamverkan för Svenska kyrkans församlingar, arrendatorer och lokalsamhällen SLUTRAPPORT Projektnummer: O 10154 Projektstart: 2006-01-20 Projektslut: 2006-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

ENERGISEMINARIUM I GLAVA

ENERGISEMINARIUM I GLAVA www.svenskvattenkraft.se ENERGISEMINARIUM I GLAVA 2011-09-12 Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades 1980. 800 medlemmar.

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 25 juni Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo Staffan

Läs mer

Vägen till ett fossilbränslefritt Norrbotten

Vägen till ett fossilbränslefritt Norrbotten Vägen till ett fossilbränslefritt Norrbotten Joakim Lundgren Avdelningen för energiteknik Luleå tekniska universitet 2007-12-14 1/23 Bakgrund 60 40 150 - Två miljarder människor i världen har fortfarande

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 5 februari Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi Sol Vind Vatten Biobränsle Solkraft Solvärme 800 1000 kwh/m 2 V-grad 40 80 % 1 000 5 000 kr/m 2 100 kw kräver 500 m 2 under

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Prins Daniel Fellowship ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Energianvändning historik, nuläge, och framtidsscenarier Prins Daniel Fellowship Prins Daniel Fellowship MÄNSKLIGHETENS TIO STÖRSTA UTMANINGAR 1996

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

RINCIP. För klimatsmarta kommuner och regioner

RINCIP. För klimatsmarta kommuner och regioner RINCIP För klimatsmarta kommuner och regioner Broschyren ger en överblick över utvalda resultat och slutsatser i Principprojektet. Första delen fokuserar på vårt arbete med visioner och scenarier för

Läs mer