FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG"

Transkript

1 NÄRPES NÄRPIÖ FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 3/2015

2 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM Privat näringsidkare Öppet bolag Kommanditbolag Aktiebolag Andelslag Sociala företag REVISION BOLAGSAVTAL Öppet bolag Kommanditbolag Aktiebolag FÖRETAGETS GRUNDLÄGGNINGSANMÄLNINGAR UTLÄNNING SOM GRUNDARE AV FÖRETAG 15 På grund av uppdateringstidtabellerna ansvarar vi inte för skador, som uppkommer på grund av felaktiga uppgifter. 2 (16)

3 Då företagets planer för affärsverksamhet och finansiering är färdiga, kvarstår det sista skedet i processen för grundandet av ett företag: ETT FÖRETAG GRUNDAS ENLIGT FÖLJANDE UPPGIFTER 1. Val av namn för företaget 2. Aktiebolag eller ab 3. Publikt aktiebolag eller abp 4. Aktiebolag eller ab, eftersom det är ett aktiebolag. Ordet fastighet eller ömsesidig fastighet behöver inte tas med i firmanamnet, fastän man i praktiken ofta gör så. 5. Kommanditbolag eller kb. I namnet får inte ingå namnet på en tyst bolagsman. 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET Det lönar sig att sätta sig grundligt in i valet av namn för företaget. Det är inte lätt att hitta på ett namn eftersom det dagligen kommer in ca 250 företagsnamn till det register som Patent- och registerstyrelsen upprätthåller. De namn som nu är i bruk framgår enkelt av det FO register som innehåller alla i Finland verksamma företag. Bered dig på en försäljning av företaget eller ett misslyckande, ge därför inte företaget ett person eller ett produktnamn. Företaget är lättare att sälja eller så kan du grunda ett nytt företag, som fortsätter det gamla företagets verksamhet. Om du verkar lokalt, ger ett företag som hänför sig till ortens namn trovärdighet. Det för också med sig kunder. Välj ett internationellt namn eller ett namn som är oberoende av orten, om verksamheten är riksomfattande eller exportinriktad. Namnet bör även utstråla trovärdighet, t.ex. Borgånejdens Kvalitetskonstruktion Ab. Det är till fördel om namnet är lätt att komma ihåg. Det lönar sig inte att beställa dokument, t.ex. visitkort, förrän namnet är registrerat. Fundera på namnet även utgående från webbplats och e-postadress eller använd ett produktnamn. Här följer några adresser för granskning och bearbetning av namn: och Granskning av domännamnet Patent- och registerstyrelsen uppställer följande bestämmelser FÖRETAGSFORM Privat näringsidkare Aktiebolag Publikt aktiebolag Fastighet eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag KÄNNETECKEN Kännetecken är inte obligatoriskt. I praktiken används ofta Fma eller Firma Aktiebolag eller ab. Publikt aktiebolag eller abp Aktiebolag eller ab, eftersom det är ett aktiebolag. Ordet fastighet eller ömsesidig fastighet behöver inte tas med i firmanamnet, fastän man i praktiken ofta gör så. Kommanditbolag Kommanditbolag eller kb. I namnet får inte ingå namnet på en tyst bolagsman. 3 (16)

4 FÖRETAGSFORM Öppet bolag Andelslag KÄNNETECKEN Öppet bolag (obs. förkortningen öb kan inte användas). Bolagsmännens efternamn t.ex. Virtanen & Sjölund godkänns som kännetecken på ett öppet bolag. I ett dylikt fall behöver inte uttrycket öppet bolag tas med i namnet. Andelslag, sammansättning, leden andels. I namnet får inte förekomma ett personnamn. Man kan även ringa till Patent- och registerstyrelsen och höra sig för i namnärenden. Telefonnumret till Handelsregistrets information är (09) FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM Det är verkligen ingen liten sak att välja företagsform. Beskattning och andra ekonomiska faktorer har just ingen betydelse i begynnelseskedet då man väljer företagsform. Avgörande faktorer utgörs däremot av hur det fungerar i praktiken, antalet bolagsmän och kvaliteten på dem, storleken på kapitalet och inställningen till företagarens risk. Någon patentlösning finns inte. ERFARENHETEN LÄR Grundläggande frågor om det finns 2 eller flera fungerande bolagsmän måste man uppgöra ett ömsesidigt bolagsmannaavtal, i vilket man överenskommer om åtminstone löneutbetalning, mätning av arbetstid, verksamheten i fall av olyckshändelse och om åtgärder i fall av arbetslöshet bolagsmännens yrkesskicklighet borde komplettera varandra om bolagsmännens förmögenhetsskillnader är stora då företaget grundas är aktiebolag det förnuftigaste alternativet Nedan frågor och svar för att underlätta valet av företagsform. 1 bolagsman Firma eller aktiebolag 2 bolagsmän Aktiebolag (Öppet bolag och Ky möjliga, men rekommenderas inte) 3 bolagsmän Aktiebolag (Öppet bolag och Ky möjliga, men rekommenderas inte) Företaget gör entreprenader med stora borgensförbindelser Aktionärernas insatser är olika stora Makan används som arbetskraft Marknadsföringssynvinkel Bolagsmännens personliga ekonomi Man kan inte lita på alla bolagsmän Det placerade kapitalet är stort Aktiebolag, eftersom ansvaret förblir på bolaget vid en eventuell konkurs. Som ett tilläggsalternativ bör man utreda ett eventuellt separat grundande av ett försäljnings- och produktionsbolag, varvid försäljningsbolaget bär borgensansvaret (inte i konsumtionshandeln) Aktiebolag (Öppet bolag och Ky möjliga, men rekommenderas inte) Aktiebolag (Öppet bolag och Ky möjliga, men rekommenderas inte) Ett aktiebolag ser i allmänhetens ögon stort ut och är ett mera trovärdigt alternativ än ett personbolag Om aktionärerna är väldigt olika ifråga om förmögenhet är aktiebolag det klokaste alternativet Aktiebolag är det klokaste alternativet Aktiebolag 4 (16)

5 Flexibilitet i användningen av företagets medel Uppgörandet av dokument svårt Företaget förkovras med företagets vinst Man har för avsikt att avstå från företaget via försäljning Familjemedlemmar är på väg med i verksamheten Bolagsmän håller på att avsäga sig företaget Beredskap för konkurs Firma, Öb eller Kb Firma, Öb eller Kb Aktiebolag Aktiebolag bäst Aktiebolag Aktiebolag Aktiebolag, då en enskild näringsidkare, en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag ansvarar för företagsverksamheten personligen eller med hela sin egen förmögenhet. Om aktiebolagets aktieägare har ställt borgen för bolagets skuld, då ansvarar han för dem. Tabell: Jämförelse av företagsformer VAL FAKTOR NÄRINGS- IDKARE ÖPPET BOLAG (ÖB) KOMMANDIT- BOLAG (KB) AKTIEBOLAG (AB) ANDELSLAG Bolagsmän eller aktionärer Privatperson Två eller flera personer Minst 1 ansvarig och minst 1 tyst bolagsman En eller flera aktionärer Minst 3 grundande medlemmar Beslutsfattande Företagaren beslutar självständigt Bolagsmännen fattar seprat beslut som binder företaget, såvida bolagsavtalet inte innehåller begränsningar De tysta bolagsmännen har ingen rätt, de ansvariga som i ett öppet bolag Definieras i lag. 1. Bolagsstämman utgör det högsta beslutande organet. 2. Styrelsen beslutar om företagets förvaltning och verksamhet. 3. Verkställande direktören beslutar om löpande ärenden. Definieras i lag. 1. Andelslagsmötet använder den högsta beslutanderätten. 2. Styrelsen beslutar om andelslagets förvaltning och verksamhet. 3. Verkställande direktören beslutar om löpande ärenden. Risk och ansvar även för företagets förbindelser Företagaren ansvarar även med sin personliga förmögenhet för företagets alla skulder och ansvar. Var och en ansvarar med sin personliga förmögenhet även för de förbindelser som en annan har gjort. De ansvariga såsom i ett Öb, en tyst bolagsman endast med en andel som motsvarar hans insats. Aktieägares ansvar enligt sitt aktiekapital. Styrelsen och verkställande direktören har skadeansvar. Medlemmarnas ansvar som i AB, Styrelsen och verkställande direktören som i AB. Uttag av medel och fördelning av vinst Företagaren kan lyfta företagets medel inom ramen för företagets eget kapital. 1. Som lön 2. Som vinstandel i relation till satsade kapitalinsatser Åt den ansvariga som i ett Öb, åt en tyst bolagsman ränta på insats 1. Som lön om man är i arbete i företaget 2. Som dividend 3. Som delägarlön 1. Lön om man arbetar i företaget 2. Ränta på andelskapital 3. Återbetalning av överskott 5 (16)

6 VAL FAKTOR NÄRINGS- IDKARE ÖPPET BOLAG (ÖB) KOMMANDIT- BOLAG (KB) AKTIEBOLAG (AB) ANDELSLAG Företagets interna övervakning Bokföringsskyldighet, ingen annan övervakning Bokföringsskyldighet. Bolagsmännen har rätt till granskning av bokföring och till information. Bokföringsskyldighet. Bolagsmännen har rätt till granskning av bokföring och till information Bokföringsskyldighet. 1/10 av aktionärerna kan av länsstyrelsen anhålla om att en revisor ska utses. Aktionärsregister och bokförigshandlingar är offentliga. Bokföringsskyldighet. Bokföringshandlingar är offentliga. Registreringsskyldighet beträffande bokslut till handelsregistret Behövs inte Om ett Aktiebolag är bolagsman eller - omsättningen 7,3 M - balansens slutsumma i medeltal ca 50 personer i tjänst Alltid Allmän bedömning av lämplighet Företagarens egen arbets-insats avgörande. Flexibelt be-slutsfattande. Företagande i familje-kretsen. Bolagsmännens personliga deltagande av stor betydelse. Förutsätter god samarbetsförmåga och tilltro av aktionärerna. En företagsform för ett litet och medelstort företag. Ett aktionärsavtal bolagsmännen emellan måste alltid upprättas om det finns flera än 1 bolagsman. För affärs-verksamhet som kräver mycket kapital. Förhållandet mellan kapital och arbete är i skick. Förvaltningen förorsakar arbete. Allmänt använd inom hantverks- och konstindustrin som nätverksverk-samhet inom ramen för ett samföretag. Tabell: FöPL-företagarens personliga nettoinkomst/beskattning vs. företagsform 1. Måltidskostnader under resan Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag Företaget kan inte betala måltidskostnader för företagaren. Företaget kan betala en måltid per heldagtraktamente (resans längd över 10 timmar) och det minskar inte dagtraktamentets storlek. Om måltiderna är två till antalet, betalas 50 procent av dagtraktamente. Halvdagtraktamentet (över 6 timmar) halveras redan av en måltid. Verkan till nettoinkomst: 0 euro Verkan till nettoinkomst: T.ex. 50 heldagtraktamente ca 450 /år 2. Kilometerersättning av användning om egen bil, då arbetskörning t.ex km/år Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag Man får inte pengar, men utgifterna avdras i företagarens beskattning i enlighet med kilometerersättningen. Kilometerersättning betalas. Verkan till nettoinkomst: ca 1500 euro/år Verkan till nettoinkomst: ca 4500 euro/år 3. Dagtraktamente, då över 10 timmars resedagar 50 styck/år Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag Man får inte pengar, men utgifterna avdras i företagarens beskattning. Verkan till nettoinkomst: ca 670 euro/år Dagtraktamente betalas. Verkan till nettoinkomst: 1900 euro/år 6 (16)

7 4. Naturaförmåner Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag En företagare kan inte bevilja sig själv naturaförmåner, eftersom löneutbetalning inte är möjlig. Lunchförmåns verkan till nettoinkomst: 0 euroa 5. Användning av företagarens lokaler till företagsbruk Kan beviljasutbetalas om företagaren lyfter lön. För en FöPLföretagare är utbetalningen av naturaförmåner förmånlig, eftersom för dem betalas endast ca 3 procent i socialskyddsavgift. Som naturaförmån kan man ta vad som helst bara man håller sig till gängse värde. T.ex. tandvård på euro betalas av företaget och summan fogas till lönen. Som slutpris betalar företagaren själv, beroende på personens innehållsprocent, max euro. Lunchförmåns verkan till nettoinkomst: ca 1400 euro/år Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag Företaget kan inte hyra lokaler, men konkreta kostnaderna kan minskas, även avkastining av byggnaden. Angående kontorsutrymmen används vanligen s.k. arbetsrumsavdrag (760 /100 % användning, 380 /deltaganvändnig). Verkan till nettoinkomst, kontorsbruk: ca 260 euro/år Kan hyras för företaget och hyran måste vara gängse. Från hyresbeloppet avdras utgifter för t.ex. uppvärmning, försäkring mm. Hyran är kapitalinkomst för hyresgivaren. Verkan till nettoinkomst, kontorsbruk: ca 1500 euro/år 6. Kontorsmöbler och dator i företagarens hembyrå Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag S.k. arbetsrumsavdrag innehåller möbler dvs. företagaren måste skaffa dem själv. Av datorn får man skatteavdrag, men betalar den själv. Verkan till nettoinkomst: 0 euro/år Företaget kan betala möbler och datorn, om man hyrar byrån för företaget. Användningsgraden betyder ingenting. Verkan till nettoinkomst: värde av kontorsmöbler och -maskiner, t.ex Personförsäkringar Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag En affärs- och yrkesutövare kan inte dra av försäkringsavgifter för sig själv, sin maka eller sina barn under 14 år, men nog olycksfallsförsäkringarna men inte övriga personförsäkringar. Företaget kan betala alla skäliga personförsäkringar och avdraga dem i beskattningen. Verkan till nettoinkomst: 0 euro/år Verkan till nettoinkomst: T.ex. livförsäkring och sjukförsäkringens sjukdagspenning 50, ca 1500 euro/år 7 (16)

8 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 3.1 PRIVAT NÄRINGSIDKARE En privat näringsidkare (firma) är en naturlig person, antingen en yrkes- eller affärsidkare som Idkar företagsverksamhet själv utan företagsform. Personligen ansvarar för alla förbindelser i sitt företag med sin personliga egendom. Yrken som utövas som näringsgren är t.ex. transportör, läkare, arkitekt och jurist. En privat näringsidkare behöver inte uppgöra något avtal om påbörjandet av verksamheten. Näringsidkaren kan ha avlönad, extern arbetskraft. Löneutbetalning till sig själv: Till sig själv, sin make/maka eller till en familjemedlem under 14 år kan företagaren inte betala lön. Överföring av medel till privathushållet sker i form av privata uttag. Emedan lönebetalning är inte möjligt, kan företagaren inte använda naturaförmåner eller föetaget avdra livsförsäkringskostnader. Betalning av skatter: En företagarperson beskattas för företagets resultat så att företagsinkomsten delas i en kapitalinkomstandel till ett belopp som motsvarar en årlig inkomst på 20 procent (eller 10 %) av nettoförmögenheten och vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Nettoförmögenhet = tillgångar skulder. Från och med år 2014 beskattas kapitalinkomstandelen enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (33 % över ). Den resterande delen av inkomsten beskattas progressivt som förvärvsinkomst. Företagarmaken/makan beskattas utgående från arbetsinsatserna, vanligen så att inkomsten delas lika. Behovet av kapital: Inga på lagstiftning baserade krav Registreringsavgift: ÖPPET BOLAG I ett öppet bolag bör finnas minst två bolagsmän som kan vara såväl naturliga personer som juridiska personer. En bolagsman kan vara t.ex. ett annat bolag eller en annan ideell förening. Vi rekommenderar inte öppet bolag som företagsform därför, att bolagsmannen har rätt att sköta företagets ärenden utan samtycke av en annan bolagsman. I ett öppet bolag Är inte bolagsmännens ansvar begränsat, varför bolagsmännen måste lita på varandra fullständigt. varje bolagsman ansvarar också solidariskt för de förbindelser som en annan bolagsman har gjort i företagets namn, dvs. t.ex. företagets skuld kan i sin helhet indrivas av en bolagsman. Bolagsmannen c. Varje bolagsman har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma i ärenden, som berör företagets bransch. Ovan nämnda rättigheter kan på basen av bolagsmännen uppgjort avtal begränsas t.ex. så att någon av bolagsmännen inte har denna rätt överhuvudtaget eller så att denna rätt tillkommer två eller flera bolagsmän tillsammans. Det är skäl att omedelbart anmäla om begränsningen till handelsregistret, så att man kan hänvisa till den. Bolagsavtal: Uppgörs skriftligt. Se närmare punkt 5. Löneutbetalning till bolagsman: Företaget kan betala lön åt bolagsman om denna arbetar i företaget. Medel kan även tas ur företaget som privata uttag. Genom att undvika löneutbetalningar besparas man från erläggande av lönebikostnader (3 %). Å andra sidan minskar rikliga privata uttag företagets nettoförmögenhet, varvid kapitalinkomstdelen minskar. Beskattningen av förvärvsinkomster är lindrigare än beskattningen av kapitalinkomster fram till en gräns om ca Bolagsman 8 (16)

9 kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen Företagets blanketter ). Om löner betalas, kan företagarna bevilja sig naturaförmåner. Beskattning: I ett öppet bolag delas bolagsmännens inkomstandelar i kapital- och förvärvsinkomster. Kapitalinkomst är en summa som motsvarar 20 procents avkastning av aktionärens andel av nettoförmögenheten och vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Nettoförmögenhet = tillgångar skulder. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (33 % över ). Den resterande delen av inkomsten beskattas progressivt som förvärvsinkomst. Skatten betalas av bolagsmännen i sådant förhållande som man har skrivit in i bolagsavtalet, vanligen jämnt. Behovet av kapital: Inga på lagstiftningen baserade krav. I bolagsavtalet överenskommer man om bolagsmännens insatser i företaget, vilka kan vara olika för olika bolagsmän. Sättet för hur man utför insatsen och tiden bestäms av bolagsavtalet. Insatsen kan utgöras av pengar, varor eller till förmån för företaget utförd arbetsinsats. Registreringsavgift: KOMMANDITBOLAG I ett kommanditbolag verkar två slags bolagsmän: ansvariga och tysta. Vi rekommenderar inte att grunda ett kommanditbolag, om det finns 2 eller mera ansvariga bolagsmän. Alla ansvariga har rätt att sköta företagets ärenden utan samtycke av de andra bolagsmännen. Ansvarig(a) bolagsman/bolagsmän Är beslutför. Ansvarar för bolagets ärenden med hela sin förmögenhet. De ansvariga kan vara en eller flera och de är sinsemellan likvärdiga, fastän man i det ömsesidiga avtalet skulle ha överenskommit om annat. En tyst bolagsman är en kapitalplacerare, som erhåller ränta på sin investering. Beslutanderätt har en tyst bolagsman inte, såvida man inte speciellt överenskommer om det i bolagsavtalet t.ex. då han arbetar i företaget. Även tysta bolagsmän kan vara en eller flera till antalet. Bolagsavtal: Uppgörs skriftligt. Se närmare punkt 5. Löneutbetalning till bolagsmän: Ett kommanditbolag kan betala lön till en bolagsman om bolagsmannen arbetar i företaget. Medel kan även lyftas ur företaget som privata uttag. Genom att undvika löneutbetalningar besparas man utbetalning av lönebikostnader. Å andra sidan minskar rikliga privatuttag företagets nettoförmögenhet, varvid kapitalandelen minskar. Bolagsman kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen Företagets blanketter ). Om löner betalas, kan företagarna bevilja sig naturaförmåner. Beskattning: De ansvariga bolagsmännens inkomstandelar delas i kapital- och förvärvsinkomster. Kapitalinkomst är en summa som motsvarar 20 procents avkastning av aktionärens andel av nettoförmögenheten och vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Nettoförmögenhet = tillgångar skulder. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (33 % över ). Den resterande delen av inkomsten beskattas progressivt som förvärvsinkomst. Skatten betalas av de ansvariga bolagsmännen i det förhållande som man skrivit in i bolagsavtalet, vanligen jämnt. Behovet av kapital: Inga på lagstiftningen baserade krav. I bolagsavtalet överenskommer man om bolagsmännens insatser i bolaget, vilka kan vara olika för olika bolagsmän. Sättet för hur man utför insatsen och tiden bestäms av bolagsavtalet. Insatsen kan utgöras av pengar, varor eller för företaget utförd insats. Vanligen placerar bolagets tysta bolagsman några hundra euro och är nära släkt med den ansvariga bolagsmannen. Registreringsavgift: (16)

10 3.4 AKTIEBOLAG Aktiebolag väljs ofta som företagsform då I företaget finns flera än en grundare. Man har för avsikt att senare ta med nya delägare i företaget. Å andra sidan kan även en person grunda ett aktiebolag. I ett aktiebolag svarar aktionären för företagets risker endast med den kapitalinsats som han har satsat. I praktiken krävs ändå av aktionärerna i små aktiebolag deras personliga egendom eller borgen som säkerheter för bolagets lån, åtminstone i början av företagsverksamheten. En omyndig person eller en person som är försatt i konkurs får inte fungera som grundare av ett företag, som styrelsemedlem eller som verkställande direktör. Bolagsavtal och företagets förvaltning: I ett aktiebolag gör man alltid ett skriftligt bolagsavtal. Se närmare punkt 5. Aktiekapitalet delas i aktier, som delägarna tecknar, betalar och äger. Aktiekapitalet inbetalas på bolagets konto, från vilket man kan använda det för att betala bolagets utgifter. Aktierna medför rösträtt vid bolagsstämman för sina ägare. Stämman är företagets högsta beslutande organ. Röstantalet är beroende av det antal röster som aktionären äger. Bolagsstämman väljer även styrelsen. Ett aktiebolag kan även ha en verkställande direktör, som styrelsen utnämner. I praktiken är de aktiebolag som bildas oftast små i början, varvid aktionärerna och styrelsen är samma sak. Löneutbetalning till delägarna: I allmänhet lyfter i aktiebolaget arbetande aktionärer lön till sig själva. Dessutom kan aktiebolaget dela ut dividender av sina vinstmedel. Aktieägare kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen Företagets blanketter ). En aktionär kan inte göra privata uttag åt sig själv. Beskattning: Aktiebolaget är en självständig skattskyldig, som beskattas enligt en skattesats på 20 procent. Företagets vinst eller en del av den kan utdelas som dividend åt aktionärerna. Av dividenden anses kapitalinkomsten utgöras av 8 procent av aktiernas matematiska värde, varav 25 % är beskattbar kapitalinkomst dock högst till euro. Om 8 % andel överskrider euro, är 85 % beskattabar kapitalinkomst. Dessutom av dividender över 8 procent 75 % är beskattbar förvärvsinkomst. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (33 % över ). Matematiska värde får man genom att dela företagets nettoförmögenhet (tillgångar skulder) med aktiernas antal. Behovet av kapital: Aktiekapitalet uppgår till minst 2 500, och det kan betalas i pengar på företagets konto eller genom att i företaget placera saker motsvarande ett visst penningvärde, s.k. apportegendom. Enbart en arbetsprestation godkänns inte som aktiekapital. Om aktiekapitalet betalas som apport bör det ingå ett omnämnande om det och dess värderingsprinciper i grundläggningsavtalet. Beträffande apportegendomens värde införskaffas utlåtande av en GRM revisor. Pengarna kan användas för företagets utgifter, t.ex. för utbetalning av bolagsmännens löner och resekostnader. Registreringsavgift: 380 eller 330 (elektronisk registering) 3.5 ANDELSLAG Andelslag väljs ofta som företagsform då Medlemmarna inte vill binda sig till företaget för en längre tid och inte heller ta någon ekonomisk risk. Man har för avsikt att senare ta med nya medlemmar i företaget eller om medlemmar eventuellt avgår. Medlemmarnas arbetsinsats varierar. Medlemmarna önskar bibehålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning (7 medlemmar eller flera). Enligt 1 kapitlet, 2 i lagen om andelslag definieras ett andelslag på följande sätt: Antalet medlemmar och kapitalet är på förhand obestämt. Avsikten är att stödja medlemmarnas hushållning och näringsverksamhet. Avsikten är att bedriva ekonomisk verksamhet. Medlemmarna deltar i andelslagets verksamhet genom att använda sig av de tjänster som samfundet erbjuder eller arrangerar. 10 (16)

11 Från år 2014, kan en person grunda ett andelslag. En medlem ansvarar för företagets risker endast med den andelskapitalinsats som han har satsat, men i andelslagets stadgar kan man även överenskomma om mera omfattande förbindelser. Andelslagets stadgar och förvaltning: I ett andelslag uppgörs alltid skriftliga stadgar. Se närmare denna länk Andelskapitalet delas i andelsbetalningar, vilka sinsemellan är lika stora. Andelskapitalet inbetalas på andelslagets konto, därifrån det kan användas till att betala företagets utgifter. Andelsavgiften medför rösträtt vid andelslagsmötet för medlemmen. Mötet är företagets högsta beslutande organ. Andelslagsmötet väljer också styrelsen. Andelslaget kan också ha en verkställande direktör, som styrelsen utser. En omyndig person eller en person som är försatt i konkurs får inte fungera som grundare av ett företag, som styrelsemedlem eller som verkställande direktör. Löneutbetalning till medlemmarna: Vanligen lyfter de medlemmar som arbetar i andelslaget lön till sig själva. Dessutom kan andelslaget av sina vinstmedel utdela återbetalning av överskottet, som är bundet till användningen av företagets tjänster. Av konsumtionsandelslaget (andelshandel), där återbetalningen av överskottsmedel fördelas till medlemmarna i enlighet med de uttag som de har gjort för sin privatekonomi, erlagd återbetalning utgör inte skattepliktig inkomst för den som erhåller den men för de anskaffningar som hänför sig till näringsverksamhet, idkande av jordbruk eller annan verksamhet som medför inkomst är återbetalningen av överskottsmedel skattepliktig inkomst. En medlem av andelslaget kan inte göra privata uttag ur företaget. Andelslagets medlemmar kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Beskattning: Ett andelslag är en självständig skattepliktig, som beskattas i enlighet med en skattesats på 20 procent. Företagets vinst eller en del av den kan utdelas som räntor av andelskapitalet till medlemmarna. I en personmedlems beskattning klassificeras räntan som kapitalinkomst, som är över euro (make + maka 3000 ) 70 % beskattbar kapitalinkomst (skatt 30 % eller 33 %, om kapitalinkomsten över ) resterande delen 30 % är skattefri Behovet av kapital: Andelslagskapitalet har ingen nedre eller övre gräns men det ska inbetalas som pengar på företagets konto. Andelskapitalet betalas tillbaka, då medlemmen har utträtt ur företaget. Registreringsavgift: SOCIALA FÖRETAG Avsikten med sociala företag är att skapa arbetsplatser speciellt för personer med funktionshinder och långtidsarbetslösa. Ett socialt företag skiljer sig som företag inte från övriga företag. Det producerar varor och tjänster för marknaden och eftersträvar vinst i likhet med andra företag. Ett socialt företag kan verka inom vilken bransch som helst. Ett socialt företag betalar alla sina arbetstagare arbetsavtalsenlig lön och det är alltid antecknat i handelsregistret. Skillnaden jämfört med andra företag är att minst 30 procent av de sysselsatta utgörs av personer med funktionshinder och arbetslösa. Dessutom bör företaget vara antecknat i registret över sociala företag som upprätthålls av arbetsministeriet. Endast ett sådant företag som är antecknat i detta register får i sin affärsverksamhet och marknadsföring använda sig av namnet och emblemet socialt företag. Kontakta alltid först en företagsrådgivare då du börjar planera grundandet av ett socialt företag. Tilläggsuppgifter om sociala företag: 11 (16)

12 4. REVISION När behövs revisor? Revisionsskyldighet avser samfund och stiftelser. Samfund är aktiebolag, andelslag, öppet bolag, kommanditbolag, bostadsaktiebolag och förening. Yrkeseller affärsidkare är inte revisionspliktig. Bolagen måste man alltid välja en revisor, om något av följande villkor överskrids under 2 sista räkenskapsperiod. 1. Balansens slutsumma överstiger Omsättningen överstiger I medeltal över 3 personer i tjänst. Fastän tvång inte skulle föreligga att välja revisor, är det tillrådligt att skaffa en revisor. Från måste revisoren vara s.k. GRM-revisor (handelskammares revisionsutskotts godkända revisor) eller CGR-revisor (Centralhandelskammarens revisionsnämnds godkända revisor). 5. BOLAGSAVTAL Firma är den enda bolagsformen som inte kräver bolagsavtal. Alla andra företagsformer behöver det. På Patent- och registerstyrelsens webbplats hittar man färdiga modeller för grundbolagsordning för aktiebolag och andelslag, men för andra bolagsformer finns inte bolagsavtalsmodeller. Bolagsavtalsmodeller för olika bolagstyper finns i Företagstolkens del Blanketter och datadispotioner. Skriftliga avtal uppgörs Fastän ett muntligt avtal är möjligt i ett öppet bolag och i ett kommanditbolag lönar det sig alltid att göra det skriftligt. Man bör överväga innehållet i bolagsavtalet från fall till fall och beakta företagets bransch, verksamhetens omfattning och företagsverksamhetens fortsättning. I avtalet överenskommer man om nödvändiga faktorer i anslutning till företagets grundande och verksamhet. 5.1 ÖPPET BOLAG Handelsregistret förutsätter åtminstone en definition av följande saker i avtalet: 1. Företagets firmanamn 2. Kommun, från vilken företagets verksamhet leds 3. Företagets bransch (verksamhetens natur) 4. Bolagsmän 5. Företagets bokföringsperiod Vidare kan man överenskomma om bl.a. följande saker i ett aktionärsavtal: Aktionärernas insatser (egendomsinsats inte obligatorisk) Tecknande av firma och representation av företaget Verkställande direktör (om man önskar välja en sådan). Arbetsfördelningen mellan bolagsmännen Revision, revisorernas antal och verksamhetsperiod Fördelningsföreskrifter för vinst och förlust, såvida de avviker från de lagstadgade Aktionärsavtalets uppsägningstid, om det avviker från sex månader Ändring av aktionärsavtalet Utträde ur företaget Hävande av företaget Hur verksamheten fortsätter om en bolagsman avlider eller om någon av bolagsmännen önskar avyttra sin verksamhet Bolagsavtalet dateras och undertecknas. Företaget uppstår vid undertecknandet fastän den officiella behandlingen kan räcka några veckor. 12 (16)

13 Om det inte finns bestämmelser om ovan nämnda faktorer i bolagsavtalet tillämpas stadgandena i lagen om öppet bolag och kommanditbolag. Bolagsman kan även vara minderårig, varvid han behöver godkännande av vårdnadshavaren. 5.2 KOMMANDITBOLAG Handelsregistret förutsätter åtminstone att följande saker anges i avtalet: 1. Företagets firmanamn 2. Kommun, från vilken företagets verksamhet leds 3. Företagets bransch (verksamhetens beskaffenhet) 4. Bolagsmännen och vilka av dem som är ansvariga bolagsmän och tysta bolagsmän 5. Storleken på en tyst bolagsmans penninginsats 6. Företagets redovisningsperiod Man kan vidare överenskomma om bl.a. följande saker i bolagsavtalet: Arbetsfördelningen mellan de ansvariga bolagsmännen Tecknande av firma Verkställande direktör (om man vill välja en sådan) Företagets räkenskapsperiod och revision Antalet revisorer och deras mandatperiod Bestämmelse om hur en tyst bolagsmans vinstandel uträknas Huruvida en en tyst bolagsman har rätt att överföra sin företagsandel på en annan utan de ansvariga bolagsmännens samtycke Uppsägning av bolagsman Hur verksamheten fortsätter då en bolagsman avlider eller då någon av bolagsmännen önskar avyttra sin verksamhet Om det inte ingår bestämmelser om ovan nämnda ärenden i aktionärsavtalet tillämpas stadgandena i lagen om öppna bolag och kommanditbolag. En bolagsman kan även vara minderårig, varvid han behöver samtycke av vårdnadshavaren. Bolagsavtalet dateras och undertecknas. Företaget uppstår omedelbart då avtalet undertecknas, fastän den officiella behandlingen kan räcka några veckor. 5.3 AKTIEBOLAG Grundandet av ett aktiebolag är noggrant reglerat och bolagsordningen kan inte fritt formuleras. Process för grundande av aktiebolag: 1. Uppgörande av stiftelseurkund 2. Uppgör bolagsordning 3. Betala aktiekapitalet 4. Bolagets registrering hos handelsregistret, varvid aktiebolaget uppstår i juridisk mening I ett aktiebolags bolagsavtal bör nämnas: 1. Företagets firmanamn 2. Kommun eller stad i Finland som utgör företagets hemort 3. Företagets bransch Dessutom kan nämnas 4. Antalet styrelsemedlemmar och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter eller minimi- och maximi antal samt mandatperiod 5. Hur kallelse till bolagsstämman utfärdas 6. Ärenden som behandlas vid ordinarie bolagsstämma 7. Företagets redovisningsperiod 13 (16)

14 Ett grundläggningsdokument för aktiebolag hittas enkelt i en version som kan fyllas i på Handelsregistrets webbplats. Ett färdigt grundläggningspaket kan användas oförändrat då Aktiekapitalet betalas i pengar Hela teckningspriset antecknas i aktiekapitalet Företaget bör alltid anmälas för registrering inom tre månader efter att stiftelseurkunden har undertecknats. I annat fall förfaller grundandet. Aktierna skall vara till fullo betalda på det bankkonto som har öppnats för företagets räkning. Om företaget påbörjar sin verksamhet före registreringen, ansvarar styrelsens ledamöter personligen för av företaget gjorda förbindelser. Företagets aktionärer bör vara fullvuxna, ej i konkurs eller försatta i näringsförbud. Ett oförändrat grundläggningspaket för aktiebolag 6. FÖRETAGETS GRUNDLÄGGNINGSANMÄLNINGAR För att ett företag ska kunna verka i Finland bör det ha ett företagssignum, dvs. ett FO-nummer. För att erhålla det bör man registrera sig hos Patent- och registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma kundtjänst. Om det handlar om en tillståndspliktig näringsgren, bör till registreringsansökan bifogas ifrågavarande tillstånd (för närmare information se Företagstolken FT5 Tillståndspliktiga näringsgrenar). Om tillståndet ännu inte har erhållits, bör det meddelas på förändringsblanketten senare. Anmälningsblanketterna med kvitton om betalning av registreringsavgift kan skickas per post eller elektronisk anmälning kan göras (medborgarcertifikat och skanner behövs) till Handelsregistret. Kontaktinformation för kontroll av FO-nummer. REGISTERING Aktiebolag Starta aktiebolag på webben. Den har samma informationsinnehåll som etableringspaketet i pappersform. Utifrån de uppgifter som kunden har angett skapar tjänsten ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för aktiebolaget. Samtidigt kan kunden anmäla sig till Skatteförvaltningens register och ange de uppgifter som behövs för att fastställa förskottsskatt. Kunden får omedelbart ett registreringsnummer för anmälan och ett FO-nummer för företaget efter att han eller hon har undertecknat anmälan elektroniskt och betalat behandlingsavgiften. Gå till tjänsten och grunda ett aktiebolag. Oliga typer att registrera bolaget: Fyll i och skriv ut registreringsblanketten på följande adress: och betala Handelsregistrets registreringsavgift: Skicka blanketterna per post till följande address: PRS Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, Helsingfors. eller Grunda aktiebolag på webben med hjälp av en finländsk personbeteckning och nätbankskoder. FO-numret får man medan man väntar, dvs. genast då ansökan har noterats i informationssystemet, under förutsättning att handlingarna är sin ordning och aktiebolagets aktiekapital är inbetalt. Signumet ser man på FOinformationstjänsten (som sökord anmäld firma) ca två arbetsdagar efter att anmälan har gjorts eller postats. På samma webbplats kan du granska din samarbetspartners uppgifter, som kan behövas t.ex. vid betalning av räkningar. Erhållandet av FO-numret innebär inte att företagets namn har blivit godkänt. Bekräftelsen på det tar i regel några veckor. Företagsverksamheten kan startas i kraft av FO-numret. Registreringsanmälan innehåller en blankett i fyra delar: Företagets grundinformation Registrering som mervärdesskatteskyldig Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning 14 (16)

15 Registrering som mervärdeskatteskyldig Mervärdesskatten är en indirekt konsumtionsskatt, som riktar sig till försäljning av nästan alla varor och tjänster. Verksamhet som förblir utanför mervärdesbeskattningen är hälso- och sjukvård, uppträdande artister, vissa upphovsrätter och försäljning utomlands. Om företaget bedriver rörelse, vars omsättning uppgår till över euro under räkenskapsperioden, måste det anmälas som momsskyldigt. Om omsättningen är mindre än euro, kan företaget också anmäla sig som mervärdesskatteskyldigt. Mera om mervärdesskatten i Företagstolken FT10 Åtgärder för grundandet av ett företag. Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret Skatteförvaltningen inför i förskottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet. Den betalning som erhålls för verksamheten får inte utgöra lön eller arvode till idrottsman. Man behöver inte verkställa förskottsinnehållning på en arbetsersättning som betalas till en person som införts i förskottsuppbördsregistret. Vanligen ansöker nästan alla företag om denna registrering. Ifyllning av registreringsblanketten sker enkelt på nätet under adressen 7. EN UTLÄNNING SOM GRUNDARE AV ETT FÖRETAG En utlänning är en person, vars nationalitet och hemort är utanför EES (Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde). Personen måste söka företagsregistrering från Patent- och Registerstyrelsen. Om personen bor inom EES (Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde), behövs inte något speciellt tillstånd. Ett tillstånd två skeden Näringsidkarens uppehållstillstånd beviljas i en behandling i två steg. Först bedömer ELY-centralen i Nyland bl.a. förutsättningarna för en lönsam näringsverksamhet och det faktum att näringsidkarens utkomst är tryggad. Sedan beviljar Utlänningsverket det första uppehållstillståndet och polisinrättningen i häradet ett fortsatt Tillstånd åt näringsidkaren, såvida det inte föreligger något hinder med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten. För att tillståndet ska erhållas förutsätts lönsamhet av verksamheten. Verksamhetens lönsamhet bedöms på basen av utredningar, såsom en plan över affärsverksamheten eller bindande föravtal och finansieringen, som erhålls på förhand. Det uppehållstillstånd som beviljas för näringsverksamheten förutsätter också att näringsidkarens utkomst är tryggad. Han bör av näringsverksamhetens vinst, av den lyfta lönen, av de personliga uttagen eller t.ex. av försäljningsvinsten erhålla en sådan regelbunden inkomst att den under den tid som uppehållstillståndet är i kraft överstiger nedre gränsen för utkomststödets grunddel. Ansökan lämnas i huvudsak till Finlands representation i utlandet. Ansökan om fortsättningstillstånd lämnas till den lokala polisen. Sökanden fyller i ansökan om uppehållstillstånd och bifogar, med tanke på ELY centralens avgörande, en utredning över verksamhetsidén och verksamhetsplanen rörande näringsverksamheten, hyresavtal och övriga faktorer som behövs för övervägande av näringsverksamhetens lönsamhet. Med näringsidkare avses i lagen en person som har för avsikt att idka näringsverksamhet eller yrke i eget namn i Finland eller som ur företagsansvarets synvinkel är jämförbar med sådan person som t.ex. är aktionär i ett öppet bolag eller i ett kommanditbolag som ansvarig bolagsman. 15 (16)

16

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR AKTIEBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR AKTIEBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR AKTIEBOLAG I det etableringspaket som Patent- och registerstyrelsen har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett aktiebolag: avtalet

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Uppdaterat 1.4.2011 1 FIRMA OCH HEMORT Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg. 2 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhetsområde är: 1. Att

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot.

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot. Ankomstdatum FIT & PROPER-blankett S3 DNR Lämplighetsprövning Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i värdepappersföretag och deras utländska filialer holdingföretag för värdepappersföretag fondbörser

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, på svenska

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

INTENTIONSAVTAL GRUNDANDET AV KPK THH AB

INTENTIONSAVTAL GRUNDANDET AV KPK THH AB INTENTIONSAVTAL gällande GRUNDANDET AV KPK THH AB DETTA INTENTIONSAVTAL har ingåtts 201. PARTER (1) [part 1] (2) [part 2] (3) [part 3] (4) [part 4], (5) [part 5], samt BAKGRUND sådana kommuner, samkommuner,

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG BESTÄLLNING AKTIEBOLAG Datum Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Anvisningar se s. 4-7. Räcker ej utrymmet använd bilaga. Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING

FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGETS PENNINGTRAFIK OCH GRUNDERNA FÖR EKONOMIFÖRVALTNING

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag och aktiebolag

Enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag och aktiebolag Enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag och aktiebolag En jämförande studie av eget kapital, löner och vinstutdelning Anna Barman Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet i företagsekonomi

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag Handelsbolag och kommanditbolag Informationsblad 12, 2004-09-13 Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller flera delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I

Läs mer

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS NÄRPES NÄRPIÖ YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGETS PENNINGTRAFIK OCH GRUNDERNA FÖR EKONOMIFÖRVALTNING 3 2.1 Grundfrågor

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Stadgar Pernå Skärgårds Vattenandelslag

Stadgar Pernå Skärgårds Vattenandelslag Stadgar Pernå Skärgårds Vattenandelslag 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Pernå Skärgårds Vattenandelslag och dess hemort är Lovisa. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att bygga, upprätthålla

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl 1. SKEDE: Klargörandet av penningbehov och penningkällor (T4 Lönsamhet, finansiering - tabell) Antecknas maskiner och inventarier samt bidragen, som fås till dem. Lånen här, ränta (5 %), fria år från avkortningar

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer