Luftburen ambulanssjukvård Sverige-Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftburen ambulanssjukvård Sverige-Norge"

Transkript

1 Luftburen ambulanssjukvård Sverige-Norge Gränsöverskridande ambulanshelikoptersjukvård Transboundary Helicopter Emergency Medical Service Sweden-Norway 1(20)

2 1. Summary 1.1 Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) HEMS combines a high level of medical competence with fast and lenient transportation. Several acute medical conditions and severe injuries are dependent on medical treatment starting early to prevent death and reduce suffering and permanent disability. In areas with difficult terrain and remote countryside helicopters can be the fastest and easiest mean of transportation of injured and ill patients. On board are advanced medical resources such as specialized medical doctors and/or nurses, drugs, and medical technical equipment. 1.2 Purpose Transportation of patients with ambulance helicopter has for many years been carried out between the two countries. However, these operations have not been well described or prepared and there have been a number of obscure issues related to governmental rules, circumstances of responsibility, operational prerequisites, etc. A feasibility study showed that there was a potential for a closer and more standardized cooperation between the countries. The consequence is safer and better acute medical service for people who live and visit the borderland between Sweden and Norway. They should not perceive a difference between Swedish and Norwegian medical aid. The coordination of resources should make the operations more cost effective. The preparedness in case of disasters is increased. 1.2 Goal During spring 2012 the two project owners Västra Götalandsregionen and Luftambulansetjenesten ANS decided to start off the project, after decision of financing from EU/Interreg. In Sweden the county councils of Jämtland, Dalarna and Värmland were also taking part co-financing the project. The mission was to develop a contract arrangement which regulates responsibilities and describes mutual medical and operational principles and routines. To reach this goal three partprojects were created. 1. Contract arrangement and principles for charging 2. Medical management and responsibilities 3. Operational steering and management 1.4 Results The concrete result, the contract of cooperative HEMS across the border of Sweden and Norway, was delivered in January The contract is now signed by 10 parties, four in Norway and six in Sweden. The contract is following the political intentions of the Nordic governments, outlined in the agreement Nordic Health Readiness Agreement It is the purpose of the parties of the agreement to make use of existing ambulance helicopter and hospital resources optimally without being restrained by national borders. A group for border collaboration has been created to administrate and develop the agreement. Facts: Project name: Helicopter Emergency Medical Service Head partner Sweden: Västra Götalandsregionen Head partner Norway: Luftambulansetjenesten ANS Total budget: Sweden: SEK Norway: NOK EU funding: SEK Norwegian Interreg funding: NOK Contact info: 2(20)

3 1. Svensk sammanfattning 1.1 Ambulanshelikoptersjukvård Ambulanshelikoptersjukvård kombinerar hög medicinsk kompetens med snabb och skonsam transport. Flera Total budget: sjukdomar med akut insjuknande och allvarliga Sverige: SEK skadetillstånd är beroende av att medicinsk behandling Norge: NOK sätts in tidigt för att förlänga livet samt reducera bestående EU finansiering: SEK skador och lidande I områden med svår terräng och i Norsk Interreg finansiering: NOK glesbygd kan helikoptern vara det snabbaste och enklaste Kontakt: transportmedlet av skadade och sjuka patienter. Ombord finns avancerade akutmedicinska behandlingsresurser såsom kvalificerad kompetens, specialistutbildade läkare och/eller sjuksköterskor, läkemedel och medicinskteknisk utrustning. 1.2 Syfte Transport av patient med ambulanshelikopter har utförts under många år mellan länderna. Denna verksamhet har inte varit så bra beskriven eller förberedd och det fanns en rad oklara frågor avseende myndighetsbestämmelser, ansvarsförhållanden, operativa förutsättningar med mera. En förstudie visade att det fanns en potential for ett närmare och mer standardiserat samarbete mellan länderna. Det ska leda till att människor som bor och besöker gränsområdet mellan Sverige och Norge erbjuds säkrare och bättre akutmedicinsk hjälp. De ska inte uppleva någon skillnad mellan svensk och norsk hjälpinsats. Samordningen av resurser ska göra verksamheten mer kostnadseffektiv. Katastrofberedskapen i området förstärks. 1.3 Mål Under våren 2012 startade projektet efter beslut om EU/Interreg-finansiering, gemensamt av de två projektägarna Västra Götalandsregionen och Luftambulansetjenesten ANS. I Sverige deltog landstingen i Jämtland, Dalarna och Värmland som medfinansiärer. Uppdraget var att ta fram en avtalskonstruktion som reglerar ansvarsförhållanden och beskriver gemensamma medicinska och operativa principer och rutiner. För att nå målet skapades tre delprojekt. 1. Avtalskonstruktion och debiteringsprinciper 2. Medicinsk ledning och ansvar 3. Operativ styrning och ledning 1.4 Resultat Det konkreta resultatet, avtalet om gränssamverkande helikoptersjukvård mellan Sverige och Norge, levererades i januari Avtalet är nu påskrivet av 10 parter, fyra i Norge och sex i Sverige. Avtalet följer de hälsopolitiska intentionerna från ländernas regeringar nedtecknade i avtalet Nordiskt Hälsoberedskapsavtal Det är avtalsparternas syfte att utnyttja existerande ambulanshelikopter- och sjukhusresurser optimalt utan att hindras av nationsgränsen. En Gränssamverkansgrupp har bildats för att förvalta och utveckla avtalet. Fakta: Projektnamn: Luftburen ambulanssjukvård Projektägare Sverige: Västra Götalandsregionen Projektägare Norge: Luftambulansetjenesten ANS 3(20)

4 2. Projektets bakgrund Projektet skall leda till att människor som bor och besöker gränsområdet mellan Sverige och Norge erbjuds säkrare och bättre akutmedicinsk hjälp. De ska inte uppleva någon skillnad mellan svensk och norsk hjälpinsats. Samordningen av resurser ska göra verksamheten mer kostnadseffektiv. Katastrofberedskapen i området förstärks. Projektet anses var en naturlig uppföljning av Nordiskt Hälsoberedskapsavtal. Ambulanshelikoptersjukvård kombinerar hög medicinsk kompetens med snabb och skonsam transport. Flera sjukdomar med akut insjuknande och allvarliga skadetillstånd är beroende av att medicinsk behandling sätts in tidigt för att förlänga livet samt reducera lidande och bestående skador. I områden med svår terräng och i glesbygd kan helikoptern vara det snabbaste och enklaste transportmedlet av skadade och sjuka patienter. Generellt genomgår både Norge och Sverige strukturella förändringar av hälso- och sjukvården. Transportavstånden till den optimala behandlingsnivån förlängs, vilket innebär ett ökat behov av luftburen ambulanssjukvård. Under 2011 gjordes en förstudie (bilaga 1) av Västra Götalandsregionen och Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) för att ta reda på om det fanns orsak att arbeta vidare gemensamt med problem/hinder i den ambulanshelikoptertrafik som förekommer över gränserna. Studien visade att det fanns en potential för ett närmare och mer standardiserat samarbete mellan länderna inom ambulanshelikopterverksamheten. Två regionala helseforetak hade redan ingått avtal med sina respektive svenska landsting om ambulanssamarbete över gränsen och det har i många år varit en viss luftambulanstrafik över gränsen. Denna verksamhet var emellertid inte så bra beskriven eller förberedd och det fanns en rad oklara frågor avseende myndighetsbestämmelser, ansvarsförhållanden, operativa förutsättningar med mera. Frekvensen uppdrag mellan länderna är inte omfattande men nästan alltid akuta. Det är vanligare att en norsk ambulanshelikopter flyger till Sverige än tvärtom. Se tabell nedan. Ambulanshelikopterflygningar mellan Sverige och Norge Denna statistik visar antalet transporter med ambulanshelikopter. Under perioden finns inte något avtal mellan länderna som reglerar ambulanshelikoptersjukvården. Räddningshelikoptrarna ingår inte i statistiken. Antal flygningar till Norge Kommentar Norrbotten läns landsting trp. av pat. från Sverige till Norge x 1 Jämtland läns landsting Lämnar patient till norsk ambulans i Storlien x 1 Västra Götalandsregionen Totalt: till Trondheim x 4 till Levanger x 1 Möte ambulans norska gränsen i Härjedalen x1 Antal flygningar till Sverige* Lörenskogbasen (Oslo) Til Oslo, Fredrikstad Övriga baser längs gränsen Til Trondheim, Mosjøen, Sandnessjøen, Totalt: *1/3 av flygningarna genomfördes inte,helikoptern återkallades Mo i Rana, Bodø, Narvik, Tromsø 4(20)

5 Totalt i Norge finns 11 ambulanshelikopterbaser med 12 ambulanshelikoptrar och i Sverige sju baser. Se karta framsidan! Landstinget i Värmland etablerar en bas i Karlstad under sommaren 2014 vilket blir den 8:e i Sverige. Från 1 maj 2015 finns ytterligare en bas i Norge, vid Evenes. Landstinget Dalarna har beslutat om etablering av en bas i Mora under Luftambulansetjenesten ANS och Västra Götalandsregionen tillsammans med landstingen i Jämtland, Dalarna och Värmland blev överens om att vid de transporter som genomfördes ska operativa, medicinska och avtalsmässiga strukturer finnas och arbetas fram gemensamt. Utgångspunkten var att höja kvaliteten och säkerheten för patient och personal vid varje enskild transport. Om detta är klarlagt kan också den katastrofmedicinska beredskapen också höjas. Gränsområdet och sjukvårdsområdet som projektet har arbetat med är på norsk sida inom de regionala helseforetak som har gräns mot Sverige. På svensk sida omfattar arbetet de landsting som har gräns mot Norge. ( Se kartbild på första sidan. Kartan visar också, med klargul färg, vilka regionala helseforetak och landsting som har varit representerade i styrgrupp.) Geografin i området är sådan att det är mycket glesbygd, fjäll och vintertid mycket turism i dessa områden. Med flera gånger dåliga vägar för marktransporter. Det finns också storstadsområden som Göteborg och Oslo. Vid stora olyckor och katastrofer kan många resurser behövas i och runt storstadsregionerna. Flera länssjukhus och universitetssjukhus finns inom området. I regel är det universitetssjukhusen som har så kallade traumacenter vilket betyder specialisering inom akutmedicinsk vårdverksamhet. Och flera gånger är det dit patienter transporteras med allvarliga skador. För de landsting som inte har eget universitetssjukhus finns avtal om att transportera till landsting med universitetssjukhus. Det kan vara stora avstånd mellan universitetssjukhus och platsen där patienten drabbas av skada eller sjukdom. Ambulanshelikoptern kan i många fall utföra den transporten på det snabbaste sättet. Ombord finns avancerade akutmedicinska behandlingsresurser såsom kvalificerad kompetens, specialistutbildade läkare och/eller sjuksköterskor, läkemedel och medicinskteknisk utrustning. Norska räddningshelikoptrar har samma medicinska kapacitet och används till ambulansuppdrag. Om dessa ska användas i Sverige måste svensk larmcentral först inhämta tillstånd hos Hovedredningssentralen (HRS). Räddningstjänst ingår inte i projektet. 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter 3.1 Projektbeskrivning Som en följd av förstudiens slutsatser blev parterna eniga om att gå vidare med ett huvudprojekt. En önskan fanns att det skulle vara ett operativt projekt, det vill säga att konkreta resultat som kunde tas emot och omsättas av ländernas involverade helikopterverksamheter levererades och implementerades. Det bör nämnas att ambulanshelikopterverksamheten är organiserad på olika sätt i Sverige och Norge. I Norge drivs verksamheten av den nationella Luftambulansetjenesten ANS som finansieras av de fyra regionala helseforetaken. I Sverige organiserar varje enskilt landsting sin ambulanshelikopterverksamhet. 5(20)

6 Efter beslut om EU/Interreg-finansiering sattes ett projekt upp i april 2012 gemensamt av de två projektägarna Västra Götalandsregionen och Luftambulansetjenesten ANS. I Sverige deltog landstingen i Jämtland, Dalarna och Värmland som medfinansiärer. Arbetet skulle pågå till augusti 2014 men detta datum ändrades sedan till årsskiftet Målgrupper Den främsta målgruppen för projektet är de patienter i gränsområdet som kommer att nyttja ambulanshelikoptersjukvården. Syftet är att med hjälp av avtal och gemensamma regler och rutiner för akutmedicinska insatser och helikoptertransporter skapa ett mervärde för patienten i form av hög kvalitet vid omhändertagandet och säker transport till vårdinrättning oavsett vilket land som har huvudansvaret för insatsen. Genomgång och förbättring av flygoperativa rutiner höjer också säkerheten för personalen ombord. En tredje målgrupp är de som hos respektive organisation beställer och upphandlar tjänster avseende ambulanshelikopterverksamhet (ex. vis helikopteroperatörer, SOS Alarm AB). Målet är att bli en bra beställare/uppdragsgivare. Ett samarbete förväntas också ge bonuseffekteter om man behöver hjälp vid stora olyckor och katastrofer. En avtalskonstruktion som reglerar ansvarsförhållanden och beskriver gemensamma medicinska och operativa principer och rutiner var det som skulle levereras från projektet till parterna. För att nå målet skapades tre delprojekt: 1. Avtalskonstruktion och debiteringsprinciper 2. Medicinsk ledning och ansvar 3. Operativ styrning och ledning 3.3 Resultat Det konkreta resultatet (avtalet) levererades i januari 2014 och signering från parterna påbörjades i februari (Bilaga 2). Avtalet är nu påskrivet av 10 parter, fyra i Norge och sex i Sverige: Norge Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sör-Öst RHF Helse Vest RHF Sverige Jämtlands läns landsting Landstinget Dalarna Landstinget i Värmland Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Västra Götalandsregionen Avtalet gäller tills någon part säger upp det. Avtalet fortsätter att gälla för övriga parter även om en part drar sig ur. Avtalet förbinder inte parterna att upprätthålla helikopterberedskap för annat land utan gäller om det finns ambulanshelikopter tillgänglig. Det är avtalsparternas syfte att utnyttja existerande ambulanshelikopter- och sjukhusresurser optimalt utan att hindras av nationsgränsen. Avtalet följer de hälsopolitiska intentionerna från 6(20)

7 ländernas regeringar nedtecknade i avtalet Nordiskt Hälsoberedskapsavtal Länderna blev här eniga om att skapa förutsättningar för effektiv assistans när en kris eller katastrof drabbar ett nordiskt land samt förbättra samarbetet inom detta område. En Gränssamverkansgrupp har bildats för att förvalta och utveckla avtalet. Den består av ledamöter från de sex svenska landstingen och två ledamöter från Luftambulansetjenesten ANS, som verkställer avtalet åt de regionala helseforetaken i Norge. Ordförandeskapet alternerar årsvis mellan länderna. Styrgruppen lämnade formellt över ansvaret för förvaltning och utveckling av avtalet till gruppen i maj Gränssamverkansgruppen har haft sitt första konstituerande möte i samband med att styrgruppen avslutade sitt arbete. Avtalet innehåller principer för regleringar av: Kompetens, försäkringar och legitimationer för sjukvårdspersonalen* Medicinska ansvarsförhållanden och sjukvårdslagstiftning Avvikelserapporteringar vid felbehandling Användande och utlarmning av annat lands helikopter Kriterier för val av vårdinrättning dit patienten ska transporteras Dokumentation och journalföring Patientskadeersättningar Kostnader för ambulanshelikoptertransporter (bilaga 3). Kostnader for sjukhusbehandling Dessutom finns också beskrivningar av: Operatörernas ansvar (helikopteroperatörer och larmoperatörer) Krav på larm- och helikopteroperatörer (i egna dokument **) Rapportering av utförda uppdrag (utvecklas av Gränssamverkansgruppen) Gränssamverkansgruppens uppdrag (bilaga 4). *Förutsättningen för att de medicinska ansvars- och ledningsförhållandena ska gälla är att den sjukvårdande personalen har det andra landets läkar- eller sjuksköterskelegitimation/autorisjason. Vid genomgång av hur status var på dessa legitimationer/autorisjasoner i respektive land så sågs att de norska läkarna i liten grad hade svensk legitimation. Däremot var det många av den svenska personalen (läkare och sjuksköterskor) som också hade norsk autorisjasion. ** Krav på operatörerna är specificerade i dokument som kallas för Vägledningar. Det är riktlinjer som ska inarbetas i ordinarie rutiner hos parterna. Dessa vägledningar beskriver detaljerat och på två språk hur och vad som ska tas hänsyn till vid gränsöverskridande ambulanshelikoptertransporter. Dessa vägledningar kräver kontinuerlig översyn då flera lagar 7(20)

8 och regler för helikopterflygning ingår. Gränssamverkansgruppen har ansvaret att se till att översyn och revideringar görs årligen. Vägledning finns för: Utlarmning av ambulanshelikopter Mottagande av ambulanshelikopter Flight Following Kommunikation/samband med ambulanshelikopter Beredskapsplan för saknad ambulanshelikopter (Vägledningarna finns i bilagor 5-9). 3.4 Delprojektens resultat Delprojektens slutrapporter publiceras i sin helhet som bilagor (10-12) då ett omfattande arbete beskrivs för att minimera hindren för gränssamverkan. Det finns mycket värdefull kunskap ur olika aspekter att hämta från dessa rapporter avseende hur man undanröjer gränshinder inom respektive område. Här ges bara delprojektledarnas sammanfattning av delprojektens arbete Avtalskonstruktion Delprojekt 1 i Interregprojektet Luftburen ambulanssjukvård Sverige - Norge hade som uppgift att i ett avtal reglera de legala frågorna för gränsöverskridande ambulanshelikopterverksamhet och hur parterna i ett sådant samarbete ska få ersättning för sina kostnader orsakade av denna samverkan. Avtalet ska också reglera när någon part har rätt att påkalla hjälp, hur man påkallar hjälp och hur hjälpen ges. Delprojektet har tagit fram ett avtal där dessa principer är angivna. I delprojekt 2 och 3 är principerna överförda till handling hur man gör. Avtalet är signerat av samtliga parter och gäller från signeringsdatum. Det har varit viktigt att den grupp som ska förvalta avtalet i framtiden, bildas omgående Medicinsk ledning Delprosjekt 2 har utredet de forutsetninger som må være oppfylt for at bruk av annet lands ambulansehelikopter kan skje på en forutsigbar og ensartet måte (felles alarmkriterier og avklart beslutningsansvar), at lege kan ha medisinsk behandlings- og eventuelt ledelsesansvar (autorisasjon/legitimation/avtaler) og at pasientene til enhver tid er dekkes av erstatningsordninger ved eventuell feilbehandling. Det er også avklart forhold vedrørende tilbakeføring til til hjemlandet (repatriering), hvilke pasient- og virksomhetsdata som kan rapporteres over grensen og hvordan hendelser/avvik skal rapporteres. Delprosjektets resultater er innarbeidet i den formelle avtalen mellom regionale helseforetak og landstingene. Mye informasjons- og opplæringsarbeid gjenstår. Et samarbeidsorgan skal sikre implementering og videre oppfølging. 8(20)

9 3.4.3 Operativ ledning Delprosjekt 3 har arbeidet med å analysere og utforme felles rutiner for alarmering, radiosamband og ledelse- og styringsansvar ved innsats over grensen med ambulansehelikopter. Vi har hatt en systematisk tilnærming til oppgaven og gjennomført en stor kartlegging av status i begge land opp mot oppdragsgivere, helikopteroperatører, alarmsentraler og redningspersonell på bakken. Kartleggingen og resultatet av dette arbeidet er presentert i rapporten. Vi har hatt i oppgave å fremme felles retningslinjer og rutiner som skal kunne benyttes av respektive organisasjoner ved grenseoverskridende innsatser knyttet til ledelse, radiokommunikasjon og alarmeringsrutiner. Det er utarbeidet flere veiledninger som er vedlagt rapporten. Delprosjekt har også hatt ansvar for å økt kunnskap om flyområdet. Dette arbeidet har blant annet bestått i å ha en et stort fokus på luftfartsregler og sikkerhet i alle fellespresentasjoner for hele prosjektgruppen. 3.5 Avvikelser från uppsatta projektmål Styrgruppen fattade beslut i december 2012 om att projektet skulle leverera resultat redan vid årsskiftet Den förkortade projekttiden innebar inte att projektmålet riskerades men en del av de aktiviteter som var inplanerade och som rörde framförallt förankring och uppföljning av implementering av avtalet och vägledningarna i egen organisation har fått överlåtas till Gränssamverkansgruppen. Eftersom projekttiden förkortades så innebar det också att de sökta projektmedlen inte kunde disponeras fullt ut av varken svensk projektägare eller medfinansiärerna. När detta stod klart ansökte projektet om reducerad budget och en ny finansieringsplan. Det beviljades av förvaltande myndighet i första kvartalet Metoder och arbetssätt Samtliga aktiviteter startade med nulägesbeskrivningar. Syftet med detta var att identifiera likheter och olikheter i ländernas ambulanshelikopterverksamheter. Ett annat syfte var att identifiera lagar, regelverk och tolkningar av dessa i respektive land, som t.ex Nordisk konvention. Slutligen så kunde också befintliga avtal mellan länderna gås igenom och utvärderas och användas som underlag avseende avtal om ambulanshelikoptersjukvård. När olikheter, hinder eller problem var identifierade startade arbetet med att åtgärda eller minska hindren som fanns. Detta innebar t.ex. kontakter med myndigheterna i respektive land, med upphandlade helikopteroperatörer och med AMK:er (akutmedisinska kommunikasjonssentraler) och SOS-Alarm AB. Samtidigt gjordes också en riskanalys på hela projektet och per deluppdrag. Analysen visade att det fanns risk för att olika kulturer, värderingar och arbetssätt kunde bli ett hinder för samarbetet och resultatet. Vid projektslut och i resultatet från utvärderingen finns inte detta med som hinder. Snarare beskrivs samarbetet som en tillgång och en framgång för delprojekten och för projektet som helhet. Utöver detta har projektet anordnat så kallade stormöten med cirka halvårsintervall dit samtliga projektdeltagare kallats, även styrgrupp och referensgrupp. I samband med dessa möten förlagda i Oslo, Stockholm eller Göteborg har delprojekten också haft sina separata möten. 9(20)

10 Projektledarna och delprojektledarna har också träffats enstaka gånger men i övrigt mest haft avstämningsmöten per telefon. Översikt möten och aktiviteter Aktiviteter Antal Kostnader Deltagande Projektledarmöten i Oslo, Stockholm, Strömstad, Vänersborg, Göteborg 9 Resa + konferenskostnader + logi Samtliga projektledare Styrgruppsmöten 10 Resa + konferenskostnader + logi Styrgrupp + projektledare Referensgruppmöten 1 Resa + konferenskostnader + logi Referensgrupp + projektledare Delprojektmöten 16 Resa + konferenskostnader + logi Delprojektdeltagare Projektmöten (alla) 4 Resa + konferenskostnader + logi Samtliga + inbjudna Föredragningar Nordisk Hälsoberedskapsgrupp (Svalbard) 2 Resa + logikostnader Styrgruppens ordförande + projektledare Grenseövning 2013 Magnor 1 Helikopterkostnad, resa + logikostnader Styrgrupp, projektledare + projektdeltagare Möte med GGI 2; Östersund 1 Resa + logikostnader Projektledare +delprojektledare Föredrag Kartverket, Norge 1 Resa Delprojektledare Möten med EU-sekretariat + Interregsekretariat + nationell kontrollant Möte med Gränskommittén Östfold-Bohuslän - Dalsland Norge-möte Internationella enheten, VGR Skandinavisk akutmedicinsk konferens Möten och föredrag med/hos myndigheter och organisationer 4 Resa + logikostnader Projektledare, ekonomer 1 Resa Projektledare 1 Resa Styrgruppens ordförande, projektledare 1 Resa Projektledare 8 Resa+ logi Delprojekten + projektledarna Summerat antal timmar från april 2012 till och med maj 2014 är på svensk sida 9076 tim. varav projektägaren står för 64 % av timantalet och medfinansiärerna för 36 % tillsammans. Värdet gemensamt för nerlagd tid från projektstart uppgår till SEK. Summerat antal timmar för norsk projektägare april maj 2014 är 748 tim. för egen personal. I tillägg har176tim. används av andra än Luftambulansetjenesten ANS. Totalt från projektstart är kostnaden för egen och extern personal NOK. 10(20)

11 3.7 Projektorganisation Styrgruppen har haft representation från projektägarna, Västra Götalandsregionen och Luftambulansetjenesten ANS. Ordförande har svensk projektägare varit. Övriga representanter har varit från medfinansiärerna i Sverige, landstingen i Jämtland, Dalarna och Värmland, samt från Helsedirektoratet och Helseforetak Sör-Öst RHF i Norge. Alla representanter har haft övergripande och/eller ledande ställning i egen organisation. Styrgruppen har haft 10 möten. Något enstaka har varit telefonmöte. På bilden syns från vänster: Öyvind Juell, norsk projektägare och daglig ledere Luftambulansetjenesten ANS, Mats Friberg, styrgruppens ordförande och svensk projektägare, Västra Götalandsregionen, Ingalill Persson, centrumchef opererande specialiteter, Jämtlands läns landsting, Gösta Andersson, regionsamordnare, Landstinget Dalarna, Torstein Pålsrud, plansjef, Helse Sör-Öst RHF, Ulf Erik Reuterdahl, seniorrådgiver, Helsedirektoratet och Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef, Landstinget i Värmland. Referensgruppen har haft representanter från landstingen i Norrbotten och Västerbotten. Från norsk sida har Helse Nord RHF och Helse Midt-Norge RHF samt Hovedreddningssentralen Nord ingått. Referensgruppen har haft möte med styrgruppen två gånger och i övrigt deltagit på alla stormöten som projektet har haft. På bilden syns från vänster: Stig Holmberg, länsansvarig ambulanssjukvård, Norrbottens läns landsting, Lars Nedrevåg, redningsleder, Hovedreddningssentralen Nord och Oddvar Emil Larsen, beredskapsleder, Helse Nord RHF. På bilden saknas Helge Brändström, beredskapsöverläkare, Västerbottens läns landsting och Steinar Björås, rådgiver, Helse Midt-Norge RHF. Huvudprojektledare och norsk projektledare Sammanhållande för alla aktiviteter, resultat och ekonomiska redovisningar har svensk huvudprojektledare från projektägaren varit. Huvudprojektledaren har haft ett nära och konstruktivt samarbete med norsk projektledare från Luftambulansetjenesten ANS. Båda projektledarna har varit föredragande i styrgruppen. Norsk projektledare har också varit delprojektledare för delprojekt 2 och deltagit i delprojekt 1. På bilderna Bodil Nielsen, huvudprojektledare, Västra Götalandsregionen och Pål Madsen, norsk projektledare och medicinsk rådgivare, Luftambulansetjensten ANS. 11(20)

12 Delprojektledarna har utsetts från projektägarorganisationerna. Delprojekt 1 har haft svensk delprojektledare, de övriga två norska delprojektledare. Avtalskonstruktion Medicinsk ledning Operativ ledning Lars Hillerström Pål Madsen Per Magne Tveitane Finanschef Medicinsk rådgivare Kvalitetsrådgivare Västra Götalandsregionen Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS De olika delprojekten bemannades med lämplig kompetens från styrgruppens organisationer och/eller referensgruppens organisationer. Denna bemanning och sammansättning av kompetenser visade sig vara framgångsrik för arbetet och projektresultatet. (Fotografier finns i delprojektrapporterna). Delprojekt 1 Avtal och debiteringsprinciper; bemannades med ekonomer, jurister och läkare. Delprojekt 2 Medicinsk ledning och ansvar; bemannades med läkare och ambulansansvariga. Delprojekt 3 Operativ styrning och ledning; bemannades med operativ personal från AMK, prehospitala och/eller helikopterverksamheter, beredskapshandläggare och läkare. För ekonomiska rapporter har ekonomisk rådgivare från Luftambulansetjenesten ANS svarat för den norska delen och ekonom från Västra Götalandsregionen svarat för den svenska. Marianne Hunstad Ekonomisk rådgivare Luftambulansetjenesten ANS Krystyna Östling Ekonom Västra Götalandsregionen Vid inledningen av projektet kontaktades flera organisationer/myndigheter på svensk och norsk sida om det fanns intresse att medverka som aktiv representant, referens eller som expertis. Flertalet valde att ställa sig till förfogande som experter. För kommunikations- och informationsaktiviteter har Västra Götalandsregionen tagit hjälp av egen kommunikationsavdelning. Exempel på aktiviteter är pressmeddelanden, kommunikationsplan, hemsida på internet och kartmaterial. Aktiv media- och omvärldsbevakning har utförts av Luftambulansetjenesten ANS. 12(20)

13 3.8 Intressenter till projektets avtalskonstruktion Förutom projektets målgrupper så finns också flera andra intressenter till resultatet. Bland annat är det de projekt som Luftburen ambulanssjukvård har samarbetat med under tiden Projekt för samverkan prehospitala resurser Norge-Sverige-Finland Projektet har som uppdrag att verkställa avtalet om prehospitala resurser som skrevs på under 2012 av parterna Helse Nord RHF, Norrbottens läns landsting och de norra sjukvårdsområdena i Finland. Vårt interreg-projekts avtal reglerar till exempel sjukvårdspersonalen kompetens och behörighet för att arbeta i annat land med akuta insatser. Regelverk och lagar är de samma oberoende av om insatsen görs med helikopter eller med markambulans. De flesta insatser över gränsen görs trots allt med markambulans. Projektet har kartlagt, med hjälp av Helsedirektoratet i Norge och Socialstyrelsens i Sverige, och lyft fram ett gränshinder som parterna måste åtgärda. I ett längre skede är det myndigheterna som kanske får se över och åtgärda de gränshinder som finns för att leva upp till den Nordiska Hälsoberedskapsplanen från Vårt arbete och projektresultat har via samverkan och information överförts till projektet för prehospitala resurser mellan Norge- Sverige-Finland. Ett liknande men mindre omfångsrikt avtal har ingåtts mellan Helse Midt-Norge RHF och Jämtland läns landsting Svenskt nationellt projekt om samordning av luftburen ambulanssjukvård Det pågående svenska nationella projektet som Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver är en viktig intressent. Luftambulansetjenesten ANS i Norge påtalade redan vid projektstart att man önskar en avtalspart och inte ett avtal med respektive landsting utmed gränsen som dessutom kan innehålla olika regler. Det avtal vi nu gemensamt har tagit fram är lika för alla landstingen vid gränsen. Det nationella projektets mål är att samordna all ambulanshelikopterverksamhet (även flygambulans) under ett tak i Sverige. Därför har man från SKL:s sida varit intresserade av hur ett sådant gemensamt avtal kan tas fram inte enbart mellan länderna utan också att landstingen kan enas om samma avtal Avtalskonstruktioner mellan svenska landsting Avtalet som reglerar ambulanshelikoptertrafiken mellan länderna har också utgjort grund för avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om motsvarande tjänster och utbyte av resurser. Fler landsting i Sverige är nu intresserade av att få en sådan avtalskonstruktion med andra landsting som förenklar och optimerar utnyttjandet av en förhållandevis dyr sjukvårdsresurs Grenseövning 2013 Vi har också samarbetat med Interreg-projektet Grenseövning 2013 vars mål var att genomföra en stor och omfattande övningsolycka med tåg i Magnor, Norge med norska och svenska resurser. Det är inte ofta som sådana övningar kan få tillgång till ambulanshelikopter för övning. Projektägarna samfinansierade tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland kostnaden för en tre timmar lång ambulanshelikopterinsats under övningen. Syftet var att öva och testa hur de Vägledningar som delprojekt 3 lagt ner mycket arbete på praktiserades. Det framgick av den 13(20)

14 övningen hur viktigt det var att arbeta vidare med vägledningarna och få dem implementerade i respektive organisation så snabbt som möjligt. Vägledningarna var inte nya men de var inte kända av alla som borde känna till dem. Och därmed brast man i tillämpningen Projekt Gränshinder för näringslivet Samverkan har skett med EU-projektet Gränshinder för näringslivet som arbetat på uppdrag av Gränskommittén för Östfold, Bohuslän och Dalsland. Den viktigaste frågan vi har diskuterat är om tullregler när ambulanshelikoptern passerar gränsen. Vid akuta insatser kan inte flygningen annonseras en timma i förväg som krävs då helikoptern inte landar på en flygplats som tullmyndigheterna har godkänt. Ett enda helikopterföretag har sökt och fått dispens från den regeln. Tullbestämmelser är ett formellt hinder för samverkan över gränsen. Vårt projekt har inte lyckats få svar från tullmyndigheterna om hur hindret kan överbryggas Övrig samverkan med intressenter Samverkan av en annan art har också förekommit med GGI-projektet i Jämtland som arbetat med att ta fram ett digitalt kartmaterial. En av projektdeltagarna har också ingått i ett samverkansprojekt mellan Norge och Sverige som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet är att samordna den tekniska radiokommunikationen mellan länderna. Arbetet beräknas färdigt Information till Nordisk helseberedskapsgrupp (Svalbardgruppen) Vid två tillfällen (2013 och 2014) har projektet informerat Nordisk Helseberedskapsgrupp (den så kallade Svalbardgruppen) som består av representanterna från de nordiska ländernas sjukvårdsmyndigheter. Det är Norge, Danmark, Finland, Sverige, Island, Färöarna, Grönland och Åland. Gruppen är en undergrupp till Nordiska Ministerrådet. Avsikten med att informera denna grupp är att belysa att inom ramen för Helseberedskapsavtalet 2002 finns möjligheter att fördjupa samarbetet om till exempel luftburna ambulanstransporter inkl. flygambulansresurser. Från Åland och Island finns ett klart uttalat intresse att arbeta med samma projektkoncept och avtalskonstruktion som vi gjort, även Danmark och Finland är klart intresserade av detsamma och vill att vi fortsätter i ett nordiskt samarbete. Arbete med att ge förutsättningar till ett möjliggörande av ett samnordiskt projekt har redan startats upp. 3.9 Utvärdering av projektet En utvärdering gjordes vid slutet av den aktiva projekttiden i form av web-enkät för att få samtliga deltagares åsikter om hur arbetet upplevts under projekttiden. Enkäten skickades till 34 personer och svarsfrekvensen låg på drygt 70 %. Frågorna utgjordes av påståenden och svaren var hur respondenten upplevde att påståendena stämde på en skala mellan 1 och 5, med egen upplevelse. Resultatet av hela enkäten blev bra och att arbetet har upplevts överlag positivt: 96 % upplevde att förväntningarna på projektresultat var uppfyllda. 96 % -100 % upplevde att delprojekten och projektet som helhet lyckats leverera enligt projektmålen. 80 % (nästan) upplevde att man har nytta av projektresultaten i sitt dagliga arbete. 65 % anser att projektresultatet kommer att leda till flera uppdrag med ambulanshelikopter över gränsen. 14(20)

15 91-100% anser att projektresultatet kommer att leda till bättre genomförda ambulanshelikoptertransporter över gränsen och bättre akutmedicinsk kapacitet i gränsområdet % anser att alla projektledarnas, styrgruppens, referensgruppens och den egna rollen har varit tydlig % anser att samarbetet och kommunikationen inom projektet har fungerat bra. 100 % anser att kultur, språk och värderingar inte utgjort något problem * % anser att projektadministrationen (tidrapportering, ekonomirutiner, rapporter, Antura) och mötesfrekvens och mötesformer har fungerat bra. *Vid riskanalysen som gjordes vid projektstart var det en klart uttalad risk att kultur, språk och värderingar kunde lägga hinder för samarbete och projektresultat. (Hela utvärderingen finns i bilaga 13). 4. Indikatorer och effekter För att mäta en del av Interregprogrammets effekter har ett antal indikatorer fastställts i programmet. För varje enskilt projekt har i beslutet angivits vilka dessa är och vilket utfall som förväntas. Om projektet gett resultat på indikatorer som inte finns i beslutet om stöd redovisas även dessa. Notera att indikatorer både för A (Ekonomisk tillväxt) och B (Attraktiv livsmiljö) kan förekomma i ett projekt. Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. Antal enligt projektbeslut Resultat vid projektslut Kommentarer 1 1* Avtalets syfte är att undanröja formella gränshinder i form av olika tolkningar eller konkreta lag/regelhinder. Kort beskrivning av de viktigaste resultaten nedan. 0 1 Samarbetsformen att gemensamt undanröja formella gränshinder skapar möjligheter för fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte. Risken att kultur, språk och värderingar skulle hindra arbetet 15(20)

16 (B) Etablerade institutionella samarbeten. Egna indikatorer Tidpunkt Resultat - antal uppdrag som sker med ambulanshelikopter över gränsen undanröjdes effektivt med samarbetet. 15 1** Avtalet mellan 10 parter (offentliga organisationer) är ett samarbete som kommer att följas upp av en tillsatt Gränssamverkansgrupp. Efter projekt Kan inte följas upp förrän avtalet har varit giltigt en tid - insatstid vid helikopteruppdrag över gränsen - patienttillfredsställelse vid nyttjande av grannlandets luftambulansresurs och eventuell sjukvård Efter projekt Övriga indikatorer kan följas upp av Gränssamverkansgruppen - antal landsting/helseregioner som nyttjar eller förväntas nyttja framtagen avtalskonstruktion (2-4) Vid projektavslut 10 - antal gemensamma riktlinjer som tas i bruk eller förväntas tas i bruk av parterna (> 5) 5 - antal organisatoriska samarbetsstrukturer (>3) 1 Gränssamverkansgruppen - antal uppföljningsparametrar för projektmålens långsiktiga påverkan (>5) (>5) *Kort beskrivning av de viktigaste resultaten 1. Tidigare divergerande avtal mellan enskilda landsting och regionalt Helseforetak vilket skapat problem för LAT ANS därför att avtalen inte beskrev de praktiska förhållandena tillräckligt bra och inte var tillfredsställande implementerade. 16(20)

17 2. Avtalet mellan parterna har undanröjt hindret att medicinsk legitimerad personal inte kan arbeta med sjukvård i annat land om resp. svenskt landsting inte har godkänt eller har avtalat om det. 3. Divergerande prissättning på helikoptertransporter kunde ha gjort att val av helikoptertransport hade fallit på det billigaste landet. Snarlik prissättning tar bort hindret för att betalningsproblem utgör orsaken till att inte använda annat lands helikopter. 4. Dubbla legitimationer krävs för att arbeta med sjukvård i det andra landet. Projektet har bidragit med att belysa problemet med en mycket komplicerad söknadsprocedur för norska läkare att få svensk legitimation och slutligen också till att förenkla söknadsproceduren för norska helikopterläkare. Genom att underlätta för de norska läkarna att ansöka om svensk legitimation som är kravet är hindret undanröjt för att norska helikoptrar kan hjälpa Sverige. 5. Efter diskussioner med projektet angående patientersättningar vid eventuell felbehandling/motsv. har Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Norsk Patientskadeerstattning gjort en gemensam tolkning av hur reglerna ska gälla för patientskadeersättningar när behandlande sjukvårdspersonal arbetar i annat land än hemlandet. Kunde ha utgjort ett gränshinder att ersättningen/erstattningen upphörde att gälla utanför behandlande personal egen nationsgräns. 6. Nordisk konvention reglerar inte akuta insatser över gränsen. Genom avtalet om gränsöverskridande helikoptersjukvård regleras ersättningar för transport och sjukvård då patienten förs över gränsen och/eller till annat lands sjukvård. Det har tidigare varit ett hinder då ersättning för helikoptertransporter inte har kunnat fås av Försäkringskassan i Sverige/HELFO Utland i Norge. 7. Flygtekniskt har man undanröjt gränshinder i form av att flight following procedurer är genomlysta och uppmärksammade för att följa sin egen helikopter in i annat land. Internationellt krav. Proceduren är till för att hitta helikopter och personal snabbt vid eventuellt haveri. 8. Genom att ha gemensamma och reglerade utlarmingskriterier undanröjs tveksamheter om utfört uppdrags riktighet/lämplighet eller inte och därmed också om betalningsansvaret efter genomfört uppdrag. Ett oklart betalningsansvar utgör hinder för anlitande av annat lands helikopter. 9. Genom att avtalet mellan länderna finns och flygningar över nationsgräns ingår kommer också helikopteroperatörerna att skaffa de tillstånd och flygteknisk utrustning (kartor, kommunikation)som krävs och i övrigt anpassa sina transporter till avtalets villkor. Här är gränshinder undanröjda då helikopteroperatörer måste se över vilka regler som gäller och skaffa kartmaterial, ordna kommunikation, procedurer för flight following. Det här var inte gjort förut. 10. Ett helikopterföretag har sedan projektet började höra sig för om tullregler vid akuta ambulanshelikoptertransporter och skaffat sig dispens för att landa i annat land och utanför flygplats som tullen har godkänt. Om man inte landar på godkänd flygplats ska man enligt reglerna meddela tullen 1 timma i förväg var man tänker landa. Detta faller på sin egen orimlighet eftersom en akut transport har ett snabbare skede än 1 timma i regel. Eftersom Tullverken i de båda länderna inte har kunnat ge svar på frågan om hur reglerna ska tolkas vid akuta flygningar, så är dispensförfarandet en undanröjning av 17(20)

18 detta gränshinder. Genom att projektet har belyst frågan så skaffade sig helikopterföretaget dispensen. ** Parter i Gränssamverkansgruppen är Sverige: Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Jämtlands läns landsting Västra Götalandsregionen Norge: Luftambulansetjenesten ANS (2 representanter) Representerar Helseforetaken RHF Nord, Midt, Vest och Sör-Öst. 5. Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna 5.1 Gränsregionalt mervärde Det framtagna avtalet med tillhörande debiteringsprinciper och vägledningar stödjer redan idag akutmedicinska insatser över gränsen. Avtalskonstruktionen kunde omöjligt ha tagits fram av bara ett land. Det bidrar alltså momentant till bättre utnyttjande av de ambulanshelikoptrar som finns i området och skapar ett mervärde för de som bor eller vistas i området. En Gränssamverkansgrupp kommer att följa upp att avtalet efterlevs och revideras i förekommande fall. 5.2 Bättre miljö Projektet betraktar säkerhet som en miljöfråga. Avtalet som parterna godkänt bidrar till exempel till att flygoperativa rutiner görs kända och blir tillämpade av alla berörda. Det i sin tur kan minska säkerhetsriskerna för patienter och berörd personal. Förankrings- och implementeringsarbetet har pågått sedan projektstart men intensifieras i samband med att avtalet blev undertecknat. Gränssamverkansgruppen har en viktig roll i detta arbete. Projektet har också arbetat med miljöhänsyn utifrån de policys som finns hos aktörerna, till exempel miljöpolicys och resepolicys för att minimera negativ miljöpåverkan. Det innebär till exempel att telefonmöten har använts när det har varit möjligt. 5.3 Jämställdhet, etnisk mångfald och integration Hälso- och sjukvården ska tillvarata allas rätt till lika behandling och omvårdnad. Projektet har skapat ett mervärde för alla de boende och alla de som vistas i gränsområdet oavsett nationalitet, genom att strukturera ett samarbete mellan ländernas ambulanshelikopterverksamheter och sjukhusvård. 18(20)

19

20 Bilagor 1. Slutrapport förstudie Avtal om gränssamverkan 3. Debiteringsprinciper 4. Uppdraget till Gränssamverkansgruppen (svensk och norsk) 5. Vägledning Utlarmning av ambulanshelikopter (svensk och norsk) 6. Vägledning Mottagande av ambulanshelikopter (svensk och norsk) 7. Vägledning Flight Following (svensk och norsk) 8. Vägledning Kommunikation/samband med ambulanshelikopter (svensk och norsk) 9. Vägledning Beredskapsplan för saknad ambulanshelikopter (svensk och norsk) 10. Slutrapport delprojekt 1 Avtalskonstruktion 11. Slutrapport delprojekt 2 Medicinsk ledning 12. Slutrapport delprojekt 3 Operativ ledning 13. Projektutvärdering 20(20)

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan 1 Grafisk form och produktion: Incitera, www.incitera.se Foto: Daniel Jeminen Tryckt av EO Grafiska Stockholm 2008 SOS Alarm en strategisk partner till vården VI PÅ SOS

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Vardagssamverkan, del 2

Vardagssamverkan, del 2 UTVECKLING AV SAMVERKAN I SYFTE ATT ÖKA SAMORDNINGEN AV SAMHÄLLETS RESURSER FÖR ATT FÖRHINDRA OCH LINDRA STÖRNINGAR I SAMHÄLLET PROJEKT- DIREKTIV SID 1 (9) 2013-01-15 Vardagssamverkan, del 2 Ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Styrgrupp Triage i Region Skåne har idag beslutat att byta till som system för sekundärtriage hospitalt. Parallellt med denna process kommer -pre att införas för

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Denna artikel ger en övergripande beskrivning av en universell och etablerad projektmetodik. Läsaren förutsätts ha en grundläggande förståelse för processer

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 108 nationella kvalitetsregister löpande lärande, förbättring, forskning samt kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Snabbguide till det norsk-svenska ISI-projektet

Snabbguide till det norsk-svenska ISI-projektet Snabbguide till det norsk-svenska ISI-projektet Ett gränsöverskridande utvecklingsarbete Gränsöverskridande samverkan underlättas Nor-Swe ISI-projektet pågår under tre år och sätter fokus på lednings-

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år 2% fler besökare + 20-30 miljoner per år Sparar 200 miljoner Kronor per år! Interreg 28-29 okt Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet Annika Daisley Gränsakademin 220 miljarder SEK i affärer mellan

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete Peter Jadesjö Målsättning med kursen Öka nyttan för den egna organisationen av genomförda EU-projekt 0900 Kaffe 09.20 Inledning/presentation Övergripande

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Glesbygdsmedicinskt/centrum/

Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Utbildning)anpassad)för)glesbygdsmedicin) Övergripande)forsknings)och) utvecklingsområden) Lands4ngskommunala/samverkansprojekt/ Sjukstugemodellen/

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr-01-002 Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE Forum Norr-01-002 Gäller f o m 2015-0X-XX SKRIVEN AV:

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

1 bilaga. Regeringens beslut

1 bilaga. Regeringens beslut Utdrag Protokoll I:7 vid regeringssammanträde 2011-12-15 S2011/11007/FS Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso-

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Gruppdiskussioner från dag 1 och fm dag 2 Fråga 1 Vad är tydligare? Tidsplanen Frågan om när vi verkligen kan ansluta oss är dock fortfarande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Gränsöverskridande Övningar i Arjeplog och Kiruna Gränsöverskridande samarbete på skadeplats - Välkommen till nyhetsbrev juni 2013 för projektet Samverkan i gränsområde. Hela detta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Fritid Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Lite att göra vill flytta, negativ framtidssyn och mindre positiv livssyn Utbildning i genus och mångfald för fritidsledare

Läs mer

Logical Framework Approach steg 2

Logical Framework Approach steg 2 Logical Framework Approach steg 2 Upplägg Dag 1 LFA 5-9 Dag 2 LFA i praktiken LFA ett arbete i nio steg 1. Omvärldsanalys 2. Intressentanalys 3. Problemanalys LFA arbete i nio steg 4. Målanalys 5. Aktivitetsplanering

Läs mer