Luftburen ambulanssjukvård Sverige-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftburen ambulanssjukvård Sverige-Norge"

Transkript

1 Luftburen ambulanssjukvård Sverige-Norge Gränsöverskridande ambulanshelikoptersjukvård Transboundary Helicopter Emergency Medical Service Sweden-Norway 1(20)

2 1. Summary 1.1 Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) HEMS combines a high level of medical competence with fast and lenient transportation. Several acute medical conditions and severe injuries are dependent on medical treatment starting early to prevent death and reduce suffering and permanent disability. In areas with difficult terrain and remote countryside helicopters can be the fastest and easiest mean of transportation of injured and ill patients. On board are advanced medical resources such as specialized medical doctors and/or nurses, drugs, and medical technical equipment. 1.2 Purpose Transportation of patients with ambulance helicopter has for many years been carried out between the two countries. However, these operations have not been well described or prepared and there have been a number of obscure issues related to governmental rules, circumstances of responsibility, operational prerequisites, etc. A feasibility study showed that there was a potential for a closer and more standardized cooperation between the countries. The consequence is safer and better acute medical service for people who live and visit the borderland between Sweden and Norway. They should not perceive a difference between Swedish and Norwegian medical aid. The coordination of resources should make the operations more cost effective. The preparedness in case of disasters is increased. 1.2 Goal During spring 2012 the two project owners Västra Götalandsregionen and Luftambulansetjenesten ANS decided to start off the project, after decision of financing from EU/Interreg. In Sweden the county councils of Jämtland, Dalarna and Värmland were also taking part co-financing the project. The mission was to develop a contract arrangement which regulates responsibilities and describes mutual medical and operational principles and routines. To reach this goal three partprojects were created. 1. Contract arrangement and principles for charging 2. Medical management and responsibilities 3. Operational steering and management 1.4 Results The concrete result, the contract of cooperative HEMS across the border of Sweden and Norway, was delivered in January The contract is now signed by 10 parties, four in Norway and six in Sweden. The contract is following the political intentions of the Nordic governments, outlined in the agreement Nordic Health Readiness Agreement It is the purpose of the parties of the agreement to make use of existing ambulance helicopter and hospital resources optimally without being restrained by national borders. A group for border collaboration has been created to administrate and develop the agreement. Facts: Project name: Helicopter Emergency Medical Service Head partner Sweden: Västra Götalandsregionen Head partner Norway: Luftambulansetjenesten ANS Total budget: Sweden: SEK Norway: NOK EU funding: SEK Norwegian Interreg funding: NOK Contact info: 2(20)

3 1. Svensk sammanfattning 1.1 Ambulanshelikoptersjukvård Ambulanshelikoptersjukvård kombinerar hög medicinsk kompetens med snabb och skonsam transport. Flera Total budget: sjukdomar med akut insjuknande och allvarliga Sverige: SEK skadetillstånd är beroende av att medicinsk behandling Norge: NOK sätts in tidigt för att förlänga livet samt reducera bestående EU finansiering: SEK skador och lidande I områden med svår terräng och i Norsk Interreg finansiering: NOK glesbygd kan helikoptern vara det snabbaste och enklaste Kontakt: transportmedlet av skadade och sjuka patienter. Ombord finns avancerade akutmedicinska behandlingsresurser såsom kvalificerad kompetens, specialistutbildade läkare och/eller sjuksköterskor, läkemedel och medicinskteknisk utrustning. 1.2 Syfte Transport av patient med ambulanshelikopter har utförts under många år mellan länderna. Denna verksamhet har inte varit så bra beskriven eller förberedd och det fanns en rad oklara frågor avseende myndighetsbestämmelser, ansvarsförhållanden, operativa förutsättningar med mera. En förstudie visade att det fanns en potential for ett närmare och mer standardiserat samarbete mellan länderna. Det ska leda till att människor som bor och besöker gränsområdet mellan Sverige och Norge erbjuds säkrare och bättre akutmedicinsk hjälp. De ska inte uppleva någon skillnad mellan svensk och norsk hjälpinsats. Samordningen av resurser ska göra verksamheten mer kostnadseffektiv. Katastrofberedskapen i området förstärks. 1.3 Mål Under våren 2012 startade projektet efter beslut om EU/Interreg-finansiering, gemensamt av de två projektägarna Västra Götalandsregionen och Luftambulansetjenesten ANS. I Sverige deltog landstingen i Jämtland, Dalarna och Värmland som medfinansiärer. Uppdraget var att ta fram en avtalskonstruktion som reglerar ansvarsförhållanden och beskriver gemensamma medicinska och operativa principer och rutiner. För att nå målet skapades tre delprojekt. 1. Avtalskonstruktion och debiteringsprinciper 2. Medicinsk ledning och ansvar 3. Operativ styrning och ledning 1.4 Resultat Det konkreta resultatet, avtalet om gränssamverkande helikoptersjukvård mellan Sverige och Norge, levererades i januari Avtalet är nu påskrivet av 10 parter, fyra i Norge och sex i Sverige. Avtalet följer de hälsopolitiska intentionerna från ländernas regeringar nedtecknade i avtalet Nordiskt Hälsoberedskapsavtal Det är avtalsparternas syfte att utnyttja existerande ambulanshelikopter- och sjukhusresurser optimalt utan att hindras av nationsgränsen. En Gränssamverkansgrupp har bildats för att förvalta och utveckla avtalet. Fakta: Projektnamn: Luftburen ambulanssjukvård Projektägare Sverige: Västra Götalandsregionen Projektägare Norge: Luftambulansetjenesten ANS 3(20)

4 2. Projektets bakgrund Projektet skall leda till att människor som bor och besöker gränsområdet mellan Sverige och Norge erbjuds säkrare och bättre akutmedicinsk hjälp. De ska inte uppleva någon skillnad mellan svensk och norsk hjälpinsats. Samordningen av resurser ska göra verksamheten mer kostnadseffektiv. Katastrofberedskapen i området förstärks. Projektet anses var en naturlig uppföljning av Nordiskt Hälsoberedskapsavtal. Ambulanshelikoptersjukvård kombinerar hög medicinsk kompetens med snabb och skonsam transport. Flera sjukdomar med akut insjuknande och allvarliga skadetillstånd är beroende av att medicinsk behandling sätts in tidigt för att förlänga livet samt reducera lidande och bestående skador. I områden med svår terräng och i glesbygd kan helikoptern vara det snabbaste och enklaste transportmedlet av skadade och sjuka patienter. Generellt genomgår både Norge och Sverige strukturella förändringar av hälso- och sjukvården. Transportavstånden till den optimala behandlingsnivån förlängs, vilket innebär ett ökat behov av luftburen ambulanssjukvård. Under 2011 gjordes en förstudie (bilaga 1) av Västra Götalandsregionen och Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) för att ta reda på om det fanns orsak att arbeta vidare gemensamt med problem/hinder i den ambulanshelikoptertrafik som förekommer över gränserna. Studien visade att det fanns en potential för ett närmare och mer standardiserat samarbete mellan länderna inom ambulanshelikopterverksamheten. Två regionala helseforetak hade redan ingått avtal med sina respektive svenska landsting om ambulanssamarbete över gränsen och det har i många år varit en viss luftambulanstrafik över gränsen. Denna verksamhet var emellertid inte så bra beskriven eller förberedd och det fanns en rad oklara frågor avseende myndighetsbestämmelser, ansvarsförhållanden, operativa förutsättningar med mera. Frekvensen uppdrag mellan länderna är inte omfattande men nästan alltid akuta. Det är vanligare att en norsk ambulanshelikopter flyger till Sverige än tvärtom. Se tabell nedan. Ambulanshelikopterflygningar mellan Sverige och Norge Denna statistik visar antalet transporter med ambulanshelikopter. Under perioden finns inte något avtal mellan länderna som reglerar ambulanshelikoptersjukvården. Räddningshelikoptrarna ingår inte i statistiken. Antal flygningar till Norge Kommentar Norrbotten läns landsting trp. av pat. från Sverige till Norge x 1 Jämtland läns landsting Lämnar patient till norsk ambulans i Storlien x 1 Västra Götalandsregionen Totalt: till Trondheim x 4 till Levanger x 1 Möte ambulans norska gränsen i Härjedalen x1 Antal flygningar till Sverige* Lörenskogbasen (Oslo) Til Oslo, Fredrikstad Övriga baser längs gränsen Til Trondheim, Mosjøen, Sandnessjøen, Totalt: *1/3 av flygningarna genomfördes inte,helikoptern återkallades Mo i Rana, Bodø, Narvik, Tromsø 4(20)

5 Totalt i Norge finns 11 ambulanshelikopterbaser med 12 ambulanshelikoptrar och i Sverige sju baser. Se karta framsidan! Landstinget i Värmland etablerar en bas i Karlstad under sommaren 2014 vilket blir den 8:e i Sverige. Från 1 maj 2015 finns ytterligare en bas i Norge, vid Evenes. Landstinget Dalarna har beslutat om etablering av en bas i Mora under Luftambulansetjenesten ANS och Västra Götalandsregionen tillsammans med landstingen i Jämtland, Dalarna och Värmland blev överens om att vid de transporter som genomfördes ska operativa, medicinska och avtalsmässiga strukturer finnas och arbetas fram gemensamt. Utgångspunkten var att höja kvaliteten och säkerheten för patient och personal vid varje enskild transport. Om detta är klarlagt kan också den katastrofmedicinska beredskapen också höjas. Gränsområdet och sjukvårdsområdet som projektet har arbetat med är på norsk sida inom de regionala helseforetak som har gräns mot Sverige. På svensk sida omfattar arbetet de landsting som har gräns mot Norge. ( Se kartbild på första sidan. Kartan visar också, med klargul färg, vilka regionala helseforetak och landsting som har varit representerade i styrgrupp.) Geografin i området är sådan att det är mycket glesbygd, fjäll och vintertid mycket turism i dessa områden. Med flera gånger dåliga vägar för marktransporter. Det finns också storstadsområden som Göteborg och Oslo. Vid stora olyckor och katastrofer kan många resurser behövas i och runt storstadsregionerna. Flera länssjukhus och universitetssjukhus finns inom området. I regel är det universitetssjukhusen som har så kallade traumacenter vilket betyder specialisering inom akutmedicinsk vårdverksamhet. Och flera gånger är det dit patienter transporteras med allvarliga skador. För de landsting som inte har eget universitetssjukhus finns avtal om att transportera till landsting med universitetssjukhus. Det kan vara stora avstånd mellan universitetssjukhus och platsen där patienten drabbas av skada eller sjukdom. Ambulanshelikoptern kan i många fall utföra den transporten på det snabbaste sättet. Ombord finns avancerade akutmedicinska behandlingsresurser såsom kvalificerad kompetens, specialistutbildade läkare och/eller sjuksköterskor, läkemedel och medicinskteknisk utrustning. Norska räddningshelikoptrar har samma medicinska kapacitet och används till ambulansuppdrag. Om dessa ska användas i Sverige måste svensk larmcentral först inhämta tillstånd hos Hovedredningssentralen (HRS). Räddningstjänst ingår inte i projektet. 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter 3.1 Projektbeskrivning Som en följd av förstudiens slutsatser blev parterna eniga om att gå vidare med ett huvudprojekt. En önskan fanns att det skulle vara ett operativt projekt, det vill säga att konkreta resultat som kunde tas emot och omsättas av ländernas involverade helikopterverksamheter levererades och implementerades. Det bör nämnas att ambulanshelikopterverksamheten är organiserad på olika sätt i Sverige och Norge. I Norge drivs verksamheten av den nationella Luftambulansetjenesten ANS som finansieras av de fyra regionala helseforetaken. I Sverige organiserar varje enskilt landsting sin ambulanshelikopterverksamhet. 5(20)

6 Efter beslut om EU/Interreg-finansiering sattes ett projekt upp i april 2012 gemensamt av de två projektägarna Västra Götalandsregionen och Luftambulansetjenesten ANS. I Sverige deltog landstingen i Jämtland, Dalarna och Värmland som medfinansiärer. Arbetet skulle pågå till augusti 2014 men detta datum ändrades sedan till årsskiftet Målgrupper Den främsta målgruppen för projektet är de patienter i gränsområdet som kommer att nyttja ambulanshelikoptersjukvården. Syftet är att med hjälp av avtal och gemensamma regler och rutiner för akutmedicinska insatser och helikoptertransporter skapa ett mervärde för patienten i form av hög kvalitet vid omhändertagandet och säker transport till vårdinrättning oavsett vilket land som har huvudansvaret för insatsen. Genomgång och förbättring av flygoperativa rutiner höjer också säkerheten för personalen ombord. En tredje målgrupp är de som hos respektive organisation beställer och upphandlar tjänster avseende ambulanshelikopterverksamhet (ex. vis helikopteroperatörer, SOS Alarm AB). Målet är att bli en bra beställare/uppdragsgivare. Ett samarbete förväntas också ge bonuseffekteter om man behöver hjälp vid stora olyckor och katastrofer. En avtalskonstruktion som reglerar ansvarsförhållanden och beskriver gemensamma medicinska och operativa principer och rutiner var det som skulle levereras från projektet till parterna. För att nå målet skapades tre delprojekt: 1. Avtalskonstruktion och debiteringsprinciper 2. Medicinsk ledning och ansvar 3. Operativ styrning och ledning 3.3 Resultat Det konkreta resultatet (avtalet) levererades i januari 2014 och signering från parterna påbörjades i februari (Bilaga 2). Avtalet är nu påskrivet av 10 parter, fyra i Norge och sex i Sverige: Norge Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sör-Öst RHF Helse Vest RHF Sverige Jämtlands läns landsting Landstinget Dalarna Landstinget i Värmland Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Västra Götalandsregionen Avtalet gäller tills någon part säger upp det. Avtalet fortsätter att gälla för övriga parter även om en part drar sig ur. Avtalet förbinder inte parterna att upprätthålla helikopterberedskap för annat land utan gäller om det finns ambulanshelikopter tillgänglig. Det är avtalsparternas syfte att utnyttja existerande ambulanshelikopter- och sjukhusresurser optimalt utan att hindras av nationsgränsen. Avtalet följer de hälsopolitiska intentionerna från 6(20)

7 ländernas regeringar nedtecknade i avtalet Nordiskt Hälsoberedskapsavtal Länderna blev här eniga om att skapa förutsättningar för effektiv assistans när en kris eller katastrof drabbar ett nordiskt land samt förbättra samarbetet inom detta område. En Gränssamverkansgrupp har bildats för att förvalta och utveckla avtalet. Den består av ledamöter från de sex svenska landstingen och två ledamöter från Luftambulansetjenesten ANS, som verkställer avtalet åt de regionala helseforetaken i Norge. Ordförandeskapet alternerar årsvis mellan länderna. Styrgruppen lämnade formellt över ansvaret för förvaltning och utveckling av avtalet till gruppen i maj Gränssamverkansgruppen har haft sitt första konstituerande möte i samband med att styrgruppen avslutade sitt arbete. Avtalet innehåller principer för regleringar av: Kompetens, försäkringar och legitimationer för sjukvårdspersonalen* Medicinska ansvarsförhållanden och sjukvårdslagstiftning Avvikelserapporteringar vid felbehandling Användande och utlarmning av annat lands helikopter Kriterier för val av vårdinrättning dit patienten ska transporteras Dokumentation och journalföring Patientskadeersättningar Kostnader för ambulanshelikoptertransporter (bilaga 3). Kostnader for sjukhusbehandling Dessutom finns också beskrivningar av: Operatörernas ansvar (helikopteroperatörer och larmoperatörer) Krav på larm- och helikopteroperatörer (i egna dokument **) Rapportering av utförda uppdrag (utvecklas av Gränssamverkansgruppen) Gränssamverkansgruppens uppdrag (bilaga 4). *Förutsättningen för att de medicinska ansvars- och ledningsförhållandena ska gälla är att den sjukvårdande personalen har det andra landets läkar- eller sjuksköterskelegitimation/autorisjason. Vid genomgång av hur status var på dessa legitimationer/autorisjasoner i respektive land så sågs att de norska läkarna i liten grad hade svensk legitimation. Däremot var det många av den svenska personalen (läkare och sjuksköterskor) som också hade norsk autorisjasion. ** Krav på operatörerna är specificerade i dokument som kallas för Vägledningar. Det är riktlinjer som ska inarbetas i ordinarie rutiner hos parterna. Dessa vägledningar beskriver detaljerat och på två språk hur och vad som ska tas hänsyn till vid gränsöverskridande ambulanshelikoptertransporter. Dessa vägledningar kräver kontinuerlig översyn då flera lagar 7(20)

8 och regler för helikopterflygning ingår. Gränssamverkansgruppen har ansvaret att se till att översyn och revideringar görs årligen. Vägledning finns för: Utlarmning av ambulanshelikopter Mottagande av ambulanshelikopter Flight Following Kommunikation/samband med ambulanshelikopter Beredskapsplan för saknad ambulanshelikopter (Vägledningarna finns i bilagor 5-9). 3.4 Delprojektens resultat Delprojektens slutrapporter publiceras i sin helhet som bilagor (10-12) då ett omfattande arbete beskrivs för att minimera hindren för gränssamverkan. Det finns mycket värdefull kunskap ur olika aspekter att hämta från dessa rapporter avseende hur man undanröjer gränshinder inom respektive område. Här ges bara delprojektledarnas sammanfattning av delprojektens arbete Avtalskonstruktion Delprojekt 1 i Interregprojektet Luftburen ambulanssjukvård Sverige - Norge hade som uppgift att i ett avtal reglera de legala frågorna för gränsöverskridande ambulanshelikopterverksamhet och hur parterna i ett sådant samarbete ska få ersättning för sina kostnader orsakade av denna samverkan. Avtalet ska också reglera när någon part har rätt att påkalla hjälp, hur man påkallar hjälp och hur hjälpen ges. Delprojektet har tagit fram ett avtal där dessa principer är angivna. I delprojekt 2 och 3 är principerna överförda till handling hur man gör. Avtalet är signerat av samtliga parter och gäller från signeringsdatum. Det har varit viktigt att den grupp som ska förvalta avtalet i framtiden, bildas omgående Medicinsk ledning Delprosjekt 2 har utredet de forutsetninger som må være oppfylt for at bruk av annet lands ambulansehelikopter kan skje på en forutsigbar og ensartet måte (felles alarmkriterier og avklart beslutningsansvar), at lege kan ha medisinsk behandlings- og eventuelt ledelsesansvar (autorisasjon/legitimation/avtaler) og at pasientene til enhver tid er dekkes av erstatningsordninger ved eventuell feilbehandling. Det er også avklart forhold vedrørende tilbakeføring til til hjemlandet (repatriering), hvilke pasient- og virksomhetsdata som kan rapporteres over grensen og hvordan hendelser/avvik skal rapporteres. Delprosjektets resultater er innarbeidet i den formelle avtalen mellom regionale helseforetak og landstingene. Mye informasjons- og opplæringsarbeid gjenstår. Et samarbeidsorgan skal sikre implementering og videre oppfølging. 8(20)

9 3.4.3 Operativ ledning Delprosjekt 3 har arbeidet med å analysere og utforme felles rutiner for alarmering, radiosamband og ledelse- og styringsansvar ved innsats over grensen med ambulansehelikopter. Vi har hatt en systematisk tilnærming til oppgaven og gjennomført en stor kartlegging av status i begge land opp mot oppdragsgivere, helikopteroperatører, alarmsentraler og redningspersonell på bakken. Kartleggingen og resultatet av dette arbeidet er presentert i rapporten. Vi har hatt i oppgave å fremme felles retningslinjer og rutiner som skal kunne benyttes av respektive organisasjoner ved grenseoverskridende innsatser knyttet til ledelse, radiokommunikasjon og alarmeringsrutiner. Det er utarbeidet flere veiledninger som er vedlagt rapporten. Delprosjekt har også hatt ansvar for å økt kunnskap om flyområdet. Dette arbeidet har blant annet bestått i å ha en et stort fokus på luftfartsregler og sikkerhet i alle fellespresentasjoner for hele prosjektgruppen. 3.5 Avvikelser från uppsatta projektmål Styrgruppen fattade beslut i december 2012 om att projektet skulle leverera resultat redan vid årsskiftet Den förkortade projekttiden innebar inte att projektmålet riskerades men en del av de aktiviteter som var inplanerade och som rörde framförallt förankring och uppföljning av implementering av avtalet och vägledningarna i egen organisation har fått överlåtas till Gränssamverkansgruppen. Eftersom projekttiden förkortades så innebar det också att de sökta projektmedlen inte kunde disponeras fullt ut av varken svensk projektägare eller medfinansiärerna. När detta stod klart ansökte projektet om reducerad budget och en ny finansieringsplan. Det beviljades av förvaltande myndighet i första kvartalet Metoder och arbetssätt Samtliga aktiviteter startade med nulägesbeskrivningar. Syftet med detta var att identifiera likheter och olikheter i ländernas ambulanshelikopterverksamheter. Ett annat syfte var att identifiera lagar, regelverk och tolkningar av dessa i respektive land, som t.ex Nordisk konvention. Slutligen så kunde också befintliga avtal mellan länderna gås igenom och utvärderas och användas som underlag avseende avtal om ambulanshelikoptersjukvård. När olikheter, hinder eller problem var identifierade startade arbetet med att åtgärda eller minska hindren som fanns. Detta innebar t.ex. kontakter med myndigheterna i respektive land, med upphandlade helikopteroperatörer och med AMK:er (akutmedisinska kommunikasjonssentraler) och SOS-Alarm AB. Samtidigt gjordes också en riskanalys på hela projektet och per deluppdrag. Analysen visade att det fanns risk för att olika kulturer, värderingar och arbetssätt kunde bli ett hinder för samarbetet och resultatet. Vid projektslut och i resultatet från utvärderingen finns inte detta med som hinder. Snarare beskrivs samarbetet som en tillgång och en framgång för delprojekten och för projektet som helhet. Utöver detta har projektet anordnat så kallade stormöten med cirka halvårsintervall dit samtliga projektdeltagare kallats, även styrgrupp och referensgrupp. I samband med dessa möten förlagda i Oslo, Stockholm eller Göteborg har delprojekten också haft sina separata möten. 9(20)

10 Projektledarna och delprojektledarna har också träffats enstaka gånger men i övrigt mest haft avstämningsmöten per telefon. Översikt möten och aktiviteter Aktiviteter Antal Kostnader Deltagande Projektledarmöten i Oslo, Stockholm, Strömstad, Vänersborg, Göteborg 9 Resa + konferenskostnader + logi Samtliga projektledare Styrgruppsmöten 10 Resa + konferenskostnader + logi Styrgrupp + projektledare Referensgruppmöten 1 Resa + konferenskostnader + logi Referensgrupp + projektledare Delprojektmöten 16 Resa + konferenskostnader + logi Delprojektdeltagare Projektmöten (alla) 4 Resa + konferenskostnader + logi Samtliga + inbjudna Föredragningar Nordisk Hälsoberedskapsgrupp (Svalbard) 2 Resa + logikostnader Styrgruppens ordförande + projektledare Grenseövning 2013 Magnor 1 Helikopterkostnad, resa + logikostnader Styrgrupp, projektledare + projektdeltagare Möte med GGI 2; Östersund 1 Resa + logikostnader Projektledare +delprojektledare Föredrag Kartverket, Norge 1 Resa Delprojektledare Möten med EU-sekretariat + Interregsekretariat + nationell kontrollant Möte med Gränskommittén Östfold-Bohuslän - Dalsland Norge-möte Internationella enheten, VGR Skandinavisk akutmedicinsk konferens Möten och föredrag med/hos myndigheter och organisationer 4 Resa + logikostnader Projektledare, ekonomer 1 Resa Projektledare 1 Resa Styrgruppens ordförande, projektledare 1 Resa Projektledare 8 Resa+ logi Delprojekten + projektledarna Summerat antal timmar från april 2012 till och med maj 2014 är på svensk sida 9076 tim. varav projektägaren står för 64 % av timantalet och medfinansiärerna för 36 % tillsammans. Värdet gemensamt för nerlagd tid från projektstart uppgår till SEK. Summerat antal timmar för norsk projektägare april maj 2014 är 748 tim. för egen personal. I tillägg har176tim. används av andra än Luftambulansetjenesten ANS. Totalt från projektstart är kostnaden för egen och extern personal NOK. 10(20)

11 3.7 Projektorganisation Styrgruppen har haft representation från projektägarna, Västra Götalandsregionen och Luftambulansetjenesten ANS. Ordförande har svensk projektägare varit. Övriga representanter har varit från medfinansiärerna i Sverige, landstingen i Jämtland, Dalarna och Värmland, samt från Helsedirektoratet och Helseforetak Sör-Öst RHF i Norge. Alla representanter har haft övergripande och/eller ledande ställning i egen organisation. Styrgruppen har haft 10 möten. Något enstaka har varit telefonmöte. På bilden syns från vänster: Öyvind Juell, norsk projektägare och daglig ledere Luftambulansetjenesten ANS, Mats Friberg, styrgruppens ordförande och svensk projektägare, Västra Götalandsregionen, Ingalill Persson, centrumchef opererande specialiteter, Jämtlands läns landsting, Gösta Andersson, regionsamordnare, Landstinget Dalarna, Torstein Pålsrud, plansjef, Helse Sör-Öst RHF, Ulf Erik Reuterdahl, seniorrådgiver, Helsedirektoratet och Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef, Landstinget i Värmland. Referensgruppen har haft representanter från landstingen i Norrbotten och Västerbotten. Från norsk sida har Helse Nord RHF och Helse Midt-Norge RHF samt Hovedreddningssentralen Nord ingått. Referensgruppen har haft möte med styrgruppen två gånger och i övrigt deltagit på alla stormöten som projektet har haft. På bilden syns från vänster: Stig Holmberg, länsansvarig ambulanssjukvård, Norrbottens läns landsting, Lars Nedrevåg, redningsleder, Hovedreddningssentralen Nord och Oddvar Emil Larsen, beredskapsleder, Helse Nord RHF. På bilden saknas Helge Brändström, beredskapsöverläkare, Västerbottens läns landsting och Steinar Björås, rådgiver, Helse Midt-Norge RHF. Huvudprojektledare och norsk projektledare Sammanhållande för alla aktiviteter, resultat och ekonomiska redovisningar har svensk huvudprojektledare från projektägaren varit. Huvudprojektledaren har haft ett nära och konstruktivt samarbete med norsk projektledare från Luftambulansetjenesten ANS. Båda projektledarna har varit föredragande i styrgruppen. Norsk projektledare har också varit delprojektledare för delprojekt 2 och deltagit i delprojekt 1. På bilderna Bodil Nielsen, huvudprojektledare, Västra Götalandsregionen och Pål Madsen, norsk projektledare och medicinsk rådgivare, Luftambulansetjensten ANS. 11(20)

12 Delprojektledarna har utsetts från projektägarorganisationerna. Delprojekt 1 har haft svensk delprojektledare, de övriga två norska delprojektledare. Avtalskonstruktion Medicinsk ledning Operativ ledning Lars Hillerström Pål Madsen Per Magne Tveitane Finanschef Medicinsk rådgivare Kvalitetsrådgivare Västra Götalandsregionen Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS De olika delprojekten bemannades med lämplig kompetens från styrgruppens organisationer och/eller referensgruppens organisationer. Denna bemanning och sammansättning av kompetenser visade sig vara framgångsrik för arbetet och projektresultatet. (Fotografier finns i delprojektrapporterna). Delprojekt 1 Avtal och debiteringsprinciper; bemannades med ekonomer, jurister och läkare. Delprojekt 2 Medicinsk ledning och ansvar; bemannades med läkare och ambulansansvariga. Delprojekt 3 Operativ styrning och ledning; bemannades med operativ personal från AMK, prehospitala och/eller helikopterverksamheter, beredskapshandläggare och läkare. För ekonomiska rapporter har ekonomisk rådgivare från Luftambulansetjenesten ANS svarat för den norska delen och ekonom från Västra Götalandsregionen svarat för den svenska. Marianne Hunstad Ekonomisk rådgivare Luftambulansetjenesten ANS Krystyna Östling Ekonom Västra Götalandsregionen Vid inledningen av projektet kontaktades flera organisationer/myndigheter på svensk och norsk sida om det fanns intresse att medverka som aktiv representant, referens eller som expertis. Flertalet valde att ställa sig till förfogande som experter. För kommunikations- och informationsaktiviteter har Västra Götalandsregionen tagit hjälp av egen kommunikationsavdelning. Exempel på aktiviteter är pressmeddelanden, kommunikationsplan, hemsida på internet och kartmaterial. Aktiv media- och omvärldsbevakning har utförts av Luftambulansetjenesten ANS. 12(20)

13 3.8 Intressenter till projektets avtalskonstruktion Förutom projektets målgrupper så finns också flera andra intressenter till resultatet. Bland annat är det de projekt som Luftburen ambulanssjukvård har samarbetat med under tiden Projekt för samverkan prehospitala resurser Norge-Sverige-Finland Projektet har som uppdrag att verkställa avtalet om prehospitala resurser som skrevs på under 2012 av parterna Helse Nord RHF, Norrbottens läns landsting och de norra sjukvårdsområdena i Finland. Vårt interreg-projekts avtal reglerar till exempel sjukvårdspersonalen kompetens och behörighet för att arbeta i annat land med akuta insatser. Regelverk och lagar är de samma oberoende av om insatsen görs med helikopter eller med markambulans. De flesta insatser över gränsen görs trots allt med markambulans. Projektet har kartlagt, med hjälp av Helsedirektoratet i Norge och Socialstyrelsens i Sverige, och lyft fram ett gränshinder som parterna måste åtgärda. I ett längre skede är det myndigheterna som kanske får se över och åtgärda de gränshinder som finns för att leva upp till den Nordiska Hälsoberedskapsplanen från Vårt arbete och projektresultat har via samverkan och information överförts till projektet för prehospitala resurser mellan Norge- Sverige-Finland. Ett liknande men mindre omfångsrikt avtal har ingåtts mellan Helse Midt-Norge RHF och Jämtland läns landsting Svenskt nationellt projekt om samordning av luftburen ambulanssjukvård Det pågående svenska nationella projektet som Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver är en viktig intressent. Luftambulansetjenesten ANS i Norge påtalade redan vid projektstart att man önskar en avtalspart och inte ett avtal med respektive landsting utmed gränsen som dessutom kan innehålla olika regler. Det avtal vi nu gemensamt har tagit fram är lika för alla landstingen vid gränsen. Det nationella projektets mål är att samordna all ambulanshelikopterverksamhet (även flygambulans) under ett tak i Sverige. Därför har man från SKL:s sida varit intresserade av hur ett sådant gemensamt avtal kan tas fram inte enbart mellan länderna utan också att landstingen kan enas om samma avtal Avtalskonstruktioner mellan svenska landsting Avtalet som reglerar ambulanshelikoptertrafiken mellan länderna har också utgjort grund för avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om motsvarande tjänster och utbyte av resurser. Fler landsting i Sverige är nu intresserade av att få en sådan avtalskonstruktion med andra landsting som förenklar och optimerar utnyttjandet av en förhållandevis dyr sjukvårdsresurs Grenseövning 2013 Vi har också samarbetat med Interreg-projektet Grenseövning 2013 vars mål var att genomföra en stor och omfattande övningsolycka med tåg i Magnor, Norge med norska och svenska resurser. Det är inte ofta som sådana övningar kan få tillgång till ambulanshelikopter för övning. Projektägarna samfinansierade tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland kostnaden för en tre timmar lång ambulanshelikopterinsats under övningen. Syftet var att öva och testa hur de Vägledningar som delprojekt 3 lagt ner mycket arbete på praktiserades. Det framgick av den 13(20)

14 övningen hur viktigt det var att arbeta vidare med vägledningarna och få dem implementerade i respektive organisation så snabbt som möjligt. Vägledningarna var inte nya men de var inte kända av alla som borde känna till dem. Och därmed brast man i tillämpningen Projekt Gränshinder för näringslivet Samverkan har skett med EU-projektet Gränshinder för näringslivet som arbetat på uppdrag av Gränskommittén för Östfold, Bohuslän och Dalsland. Den viktigaste frågan vi har diskuterat är om tullregler när ambulanshelikoptern passerar gränsen. Vid akuta insatser kan inte flygningen annonseras en timma i förväg som krävs då helikoptern inte landar på en flygplats som tullmyndigheterna har godkänt. Ett enda helikopterföretag har sökt och fått dispens från den regeln. Tullbestämmelser är ett formellt hinder för samverkan över gränsen. Vårt projekt har inte lyckats få svar från tullmyndigheterna om hur hindret kan överbryggas Övrig samverkan med intressenter Samverkan av en annan art har också förekommit med GGI-projektet i Jämtland som arbetat med att ta fram ett digitalt kartmaterial. En av projektdeltagarna har också ingått i ett samverkansprojekt mellan Norge och Sverige som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet är att samordna den tekniska radiokommunikationen mellan länderna. Arbetet beräknas färdigt Information till Nordisk helseberedskapsgrupp (Svalbardgruppen) Vid två tillfällen (2013 och 2014) har projektet informerat Nordisk Helseberedskapsgrupp (den så kallade Svalbardgruppen) som består av representanterna från de nordiska ländernas sjukvårdsmyndigheter. Det är Norge, Danmark, Finland, Sverige, Island, Färöarna, Grönland och Åland. Gruppen är en undergrupp till Nordiska Ministerrådet. Avsikten med att informera denna grupp är att belysa att inom ramen för Helseberedskapsavtalet 2002 finns möjligheter att fördjupa samarbetet om till exempel luftburna ambulanstransporter inkl. flygambulansresurser. Från Åland och Island finns ett klart uttalat intresse att arbeta med samma projektkoncept och avtalskonstruktion som vi gjort, även Danmark och Finland är klart intresserade av detsamma och vill att vi fortsätter i ett nordiskt samarbete. Arbete med att ge förutsättningar till ett möjliggörande av ett samnordiskt projekt har redan startats upp. 3.9 Utvärdering av projektet En utvärdering gjordes vid slutet av den aktiva projekttiden i form av web-enkät för att få samtliga deltagares åsikter om hur arbetet upplevts under projekttiden. Enkäten skickades till 34 personer och svarsfrekvensen låg på drygt 70 %. Frågorna utgjordes av påståenden och svaren var hur respondenten upplevde att påståendena stämde på en skala mellan 1 och 5, med egen upplevelse. Resultatet av hela enkäten blev bra och att arbetet har upplevts överlag positivt: 96 % upplevde att förväntningarna på projektresultat var uppfyllda. 96 % -100 % upplevde att delprojekten och projektet som helhet lyckats leverera enligt projektmålen. 80 % (nästan) upplevde att man har nytta av projektresultaten i sitt dagliga arbete. 65 % anser att projektresultatet kommer att leda till flera uppdrag med ambulanshelikopter över gränsen. 14(20)

15 91-100% anser att projektresultatet kommer att leda till bättre genomförda ambulanshelikoptertransporter över gränsen och bättre akutmedicinsk kapacitet i gränsområdet % anser att alla projektledarnas, styrgruppens, referensgruppens och den egna rollen har varit tydlig % anser att samarbetet och kommunikationen inom projektet har fungerat bra. 100 % anser att kultur, språk och värderingar inte utgjort något problem * % anser att projektadministrationen (tidrapportering, ekonomirutiner, rapporter, Antura) och mötesfrekvens och mötesformer har fungerat bra. *Vid riskanalysen som gjordes vid projektstart var det en klart uttalad risk att kultur, språk och värderingar kunde lägga hinder för samarbete och projektresultat. (Hela utvärderingen finns i bilaga 13). 4. Indikatorer och effekter För att mäta en del av Interregprogrammets effekter har ett antal indikatorer fastställts i programmet. För varje enskilt projekt har i beslutet angivits vilka dessa är och vilket utfall som förväntas. Om projektet gett resultat på indikatorer som inte finns i beslutet om stöd redovisas även dessa. Notera att indikatorer både för A (Ekonomisk tillväxt) och B (Attraktiv livsmiljö) kan förekomma i ett projekt. Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. Antal enligt projektbeslut Resultat vid projektslut Kommentarer 1 1* Avtalets syfte är att undanröja formella gränshinder i form av olika tolkningar eller konkreta lag/regelhinder. Kort beskrivning av de viktigaste resultaten nedan. 0 1 Samarbetsformen att gemensamt undanröja formella gränshinder skapar möjligheter för fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte. Risken att kultur, språk och värderingar skulle hindra arbetet 15(20)

16 (B) Etablerade institutionella samarbeten. Egna indikatorer Tidpunkt Resultat - antal uppdrag som sker med ambulanshelikopter över gränsen undanröjdes effektivt med samarbetet. 15 1** Avtalet mellan 10 parter (offentliga organisationer) är ett samarbete som kommer att följas upp av en tillsatt Gränssamverkansgrupp. Efter projekt Kan inte följas upp förrän avtalet har varit giltigt en tid - insatstid vid helikopteruppdrag över gränsen - patienttillfredsställelse vid nyttjande av grannlandets luftambulansresurs och eventuell sjukvård Efter projekt Övriga indikatorer kan följas upp av Gränssamverkansgruppen - antal landsting/helseregioner som nyttjar eller förväntas nyttja framtagen avtalskonstruktion (2-4) Vid projektavslut 10 - antal gemensamma riktlinjer som tas i bruk eller förväntas tas i bruk av parterna (> 5) 5 - antal organisatoriska samarbetsstrukturer (>3) 1 Gränssamverkansgruppen - antal uppföljningsparametrar för projektmålens långsiktiga påverkan (>5) (>5) *Kort beskrivning av de viktigaste resultaten 1. Tidigare divergerande avtal mellan enskilda landsting och regionalt Helseforetak vilket skapat problem för LAT ANS därför att avtalen inte beskrev de praktiska förhållandena tillräckligt bra och inte var tillfredsställande implementerade. 16(20)

17 2. Avtalet mellan parterna har undanröjt hindret att medicinsk legitimerad personal inte kan arbeta med sjukvård i annat land om resp. svenskt landsting inte har godkänt eller har avtalat om det. 3. Divergerande prissättning på helikoptertransporter kunde ha gjort att val av helikoptertransport hade fallit på det billigaste landet. Snarlik prissättning tar bort hindret för att betalningsproblem utgör orsaken till att inte använda annat lands helikopter. 4. Dubbla legitimationer krävs för att arbeta med sjukvård i det andra landet. Projektet har bidragit med att belysa problemet med en mycket komplicerad söknadsprocedur för norska läkare att få svensk legitimation och slutligen också till att förenkla söknadsproceduren för norska helikopterläkare. Genom att underlätta för de norska läkarna att ansöka om svensk legitimation som är kravet är hindret undanröjt för att norska helikoptrar kan hjälpa Sverige. 5. Efter diskussioner med projektet angående patientersättningar vid eventuell felbehandling/motsv. har Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Norsk Patientskadeerstattning gjort en gemensam tolkning av hur reglerna ska gälla för patientskadeersättningar när behandlande sjukvårdspersonal arbetar i annat land än hemlandet. Kunde ha utgjort ett gränshinder att ersättningen/erstattningen upphörde att gälla utanför behandlande personal egen nationsgräns. 6. Nordisk konvention reglerar inte akuta insatser över gränsen. Genom avtalet om gränsöverskridande helikoptersjukvård regleras ersättningar för transport och sjukvård då patienten förs över gränsen och/eller till annat lands sjukvård. Det har tidigare varit ett hinder då ersättning för helikoptertransporter inte har kunnat fås av Försäkringskassan i Sverige/HELFO Utland i Norge. 7. Flygtekniskt har man undanröjt gränshinder i form av att flight following procedurer är genomlysta och uppmärksammade för att följa sin egen helikopter in i annat land. Internationellt krav. Proceduren är till för att hitta helikopter och personal snabbt vid eventuellt haveri. 8. Genom att ha gemensamma och reglerade utlarmingskriterier undanröjs tveksamheter om utfört uppdrags riktighet/lämplighet eller inte och därmed också om betalningsansvaret efter genomfört uppdrag. Ett oklart betalningsansvar utgör hinder för anlitande av annat lands helikopter. 9. Genom att avtalet mellan länderna finns och flygningar över nationsgräns ingår kommer också helikopteroperatörerna att skaffa de tillstånd och flygteknisk utrustning (kartor, kommunikation)som krävs och i övrigt anpassa sina transporter till avtalets villkor. Här är gränshinder undanröjda då helikopteroperatörer måste se över vilka regler som gäller och skaffa kartmaterial, ordna kommunikation, procedurer för flight following. Det här var inte gjort förut. 10. Ett helikopterföretag har sedan projektet började höra sig för om tullregler vid akuta ambulanshelikoptertransporter och skaffat sig dispens för att landa i annat land och utanför flygplats som tullen har godkänt. Om man inte landar på godkänd flygplats ska man enligt reglerna meddela tullen 1 timma i förväg var man tänker landa. Detta faller på sin egen orimlighet eftersom en akut transport har ett snabbare skede än 1 timma i regel. Eftersom Tullverken i de båda länderna inte har kunnat ge svar på frågan om hur reglerna ska tolkas vid akuta flygningar, så är dispensförfarandet en undanröjning av 17(20)

18 detta gränshinder. Genom att projektet har belyst frågan så skaffade sig helikopterföretaget dispensen. ** Parter i Gränssamverkansgruppen är Sverige: Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Jämtlands läns landsting Västra Götalandsregionen Norge: Luftambulansetjenesten ANS (2 representanter) Representerar Helseforetaken RHF Nord, Midt, Vest och Sör-Öst. 5. Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna 5.1 Gränsregionalt mervärde Det framtagna avtalet med tillhörande debiteringsprinciper och vägledningar stödjer redan idag akutmedicinska insatser över gränsen. Avtalskonstruktionen kunde omöjligt ha tagits fram av bara ett land. Det bidrar alltså momentant till bättre utnyttjande av de ambulanshelikoptrar som finns i området och skapar ett mervärde för de som bor eller vistas i området. En Gränssamverkansgrupp kommer att följa upp att avtalet efterlevs och revideras i förekommande fall. 5.2 Bättre miljö Projektet betraktar säkerhet som en miljöfråga. Avtalet som parterna godkänt bidrar till exempel till att flygoperativa rutiner görs kända och blir tillämpade av alla berörda. Det i sin tur kan minska säkerhetsriskerna för patienter och berörd personal. Förankrings- och implementeringsarbetet har pågått sedan projektstart men intensifieras i samband med att avtalet blev undertecknat. Gränssamverkansgruppen har en viktig roll i detta arbete. Projektet har också arbetat med miljöhänsyn utifrån de policys som finns hos aktörerna, till exempel miljöpolicys och resepolicys för att minimera negativ miljöpåverkan. Det innebär till exempel att telefonmöten har använts när det har varit möjligt. 5.3 Jämställdhet, etnisk mångfald och integration Hälso- och sjukvården ska tillvarata allas rätt till lika behandling och omvårdnad. Projektet har skapat ett mervärde för alla de boende och alla de som vistas i gränsområdet oavsett nationalitet, genom att strukturera ett samarbete mellan ländernas ambulanshelikopterverksamheter och sjukhusvård. 18(20)

19

20 Bilagor 1. Slutrapport förstudie Avtal om gränssamverkan 3. Debiteringsprinciper 4. Uppdraget till Gränssamverkansgruppen (svensk och norsk) 5. Vägledning Utlarmning av ambulanshelikopter (svensk och norsk) 6. Vägledning Mottagande av ambulanshelikopter (svensk och norsk) 7. Vägledning Flight Following (svensk och norsk) 8. Vägledning Kommunikation/samband med ambulanshelikopter (svensk och norsk) 9. Vägledning Beredskapsplan för saknad ambulanshelikopter (svensk och norsk) 10. Slutrapport delprojekt 1 Avtalskonstruktion 11. Slutrapport delprojekt 2 Medicinsk ledning 12. Slutrapport delprojekt 3 Operativ ledning 13. Projektutvärdering 20(20)

Luftburen ambulanssjukvård Sverige-Norge

Luftburen ambulanssjukvård Sverige-Norge Luftburen ambulanssjukvård Sverige-Norge Gränsöverskridande ambulanshelikoptersjukvård 1(19) 1. Summary 1.1 Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) HEMS combines a high level of medical competence

Läs mer

Interreg - projekt Luftburen ambulanssjukvård 2012 2014

Interreg - projekt Luftburen ambulanssjukvård 2012 2014 Interreg - projekt Luftburen ambulanssjukvård 2012 2014 Sverige- Norge Skandinavisk Akuttmedisinsk konferens Oslo 2014-03-19 Bodil Nielsen, Västra Götalandsregionen, Sverige Lege- och sjuksköterskebemannet

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Foto: Görgen Åberg Gränsöverskridande sjukvårdsledning i fokus Fokus på gränsöverskridande sjukvårdsledning - Välkommen till nyhetsbrev april 2013 för projektet Samverkan i gränsområde.

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Landstingsdirektörens stab 2013-03-25 Dnr 2013/0316 Gunilla Skoog

Landstingsdirektörens stab 2013-03-25 Dnr 2013/0316 Gunilla Skoog Landstingsdirektörens stab 2013-03-25 Dnr 2013/0316 Gunilla Skoog Landstingsstyrelsen Deltagande i nationell samordning och upphandling av ambulansverksamhet med flygplan (fixed wing) Ambulanstransporter

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Svensk Luftambulans. Verksamhetsplan och Budget KFA/ Svensk Luftambulans

Svensk Luftambulans. Verksamhetsplan och Budget KFA/ Svensk Luftambulans Svensk Luftambulans Verksamhetsplan och Budget 2015-2016 1 Innehåll 0 Inledning... 3 1 Svensk Luftambulans uppdrag... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Landstinget i Värmland... 3 2.2 Landstinget Dalarna... 3 2.3

Läs mer

Traumavårdsuppdrag

Traumavårdsuppdrag Traumavårdsuppdrag 2013-2015 Enheten för krisberedskap Johan Carlstedt 2015-03-13 Översikt 1. Uppdraget 2. Organisation 2013-2015 3. Mål 4. Omfattning 5. Delprojekt - frågeställningar 6. Genomförande 7.

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Företagsamhet i hela skolan 2013/14 Slutrapport Interreg Sverige-Norgeprojekt Diarienummer/Tillsagns-nummer: 304-2977-13 2013-08-01 2014-08-31

Företagsamhet i hela skolan 2013/14 Slutrapport Interreg Sverige-Norgeprojekt Diarienummer/Tillsagns-nummer: 304-2977-13 2013-08-01 2014-08-31 Företagsamhet i hela skolan 2013/14 Slutrapport Interreg Sverige-Norgeprojekt Diarienummer/Tillsagns-nummer: 304-2977-13 2013-08-01 2014-08-31 Ung Företagsamhet Dalarna Ung Företagsamhet Värmland Ungt

Läs mer

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1.

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1. Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-13 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och

Läs mer

NATIONELL SAMORDNING AV LUFTBUREN AMBULANSVERKSAMHET

NATIONELL SAMORDNING AV LUFTBUREN AMBULANSVERKSAMHET NATIONELL SAMORDNING AV LUFTBUREN AMBULANSVERKSAMHET SKL:s helikopterprojekt Uppdrag: Ta fram underlag för beslut om samverkan avseende luftburen ambulansverksamhet mellan landsting, stat och kommunal

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien

Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien Hur det började Deltagare Organisation Viktiga händelser Övningar och annat samarbete Att arbeta med.. Framtiden för rådet Fakta 35 mil gräns Glest befolkat Fjällområden

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Nationell utredning. Traumavård vid allvarlig händelse Anita Mohall Beredskapsöverläkare Region Östergötland

Nationell utredning. Traumavård vid allvarlig händelse Anita Mohall Beredskapsöverläkare Region Östergötland Nationell utredning Traumavård vid allvarlig händelse Anita Mohall Beredskapsöverläkare Region Östergötland 1 Prehospitalt Transportmedicin Traumaenheter hela kedjan akut till rehab och kontinuerligt Alarmering

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

Svensk traumasjukvård nuvarande brister-framtida planer

Svensk traumasjukvård nuvarande brister-framtida planer Svensk traumasjukvård nuvarande brister-framtida planer Lovisa Strömmer Överläkare, docent Akut Trauma Kirurgi, Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset FAKTA ATT FÖRHÅLLA SIG TILL Traumasjukvård

Läs mer

Räddning och samverkan i gränsland

Räddning och samverkan i gränsland Räddning och samverkan i gränsland Nor-, Sör-Tröndelag och Jämtland Nordredkonferensen 14 sep. 2015 Gunilla Ågren, Länsstyrelsen Jämtlands län Gränsräddningsrådet i Mitt-Skandinavien - Hur det började

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 7 1 (7) HSN 1305-0577 Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering,

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

DIARIENUMMER R330441-188-08

DIARIENUMMER R330441-188-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-01-12 DIARIENUMMER R330441-188-08 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Anders Gustafsson Universitetsgatan 2 651 88

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

Luftburna ambulanstjänster. Landstingens väg framåt

Luftburna ambulanstjänster. Landstingens väg framåt Luftburna ambulanstjänster Landstingens väg framåt Bakgrund Landstingen är på väg att ingå i olika former av kommunalförbund för att bedriva luftburen ambulanssjukvård med egna flygplan och helikoptrar.

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Diarienummer G

Diarienummer G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-06-29 Diarienummer G30441-30-10 Delområde GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Connect Väst Att: Dag Stulen Stena Center 1 A 412 92 GÖTEBORG Projekt: Företagsaccelerator

Läs mer

Uppdrag 10 i regleringsbrevet

Uppdrag 10 i regleringsbrevet 1 (5) Beslut Juridikavdelningen Gunnel Vilén Uppdrag 10 i regleringsbrevet Uppdraget I Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer

Datum. Ert datum. Samverkansnämndens yttrande över utredningen "Helikoptern i samhällets tjänst"

Datum. Ert datum. Samverkansnämndens yttrande över utredningen Helikoptern i samhällets tjänst I ~ Landstinget l) DALARNA REMISSYTTRANDE Datum 2011-03-14 Ert datum Au 1I 03 il{ 13ilf33A Beteckning/diarienr LD10/03477 1 (5) Er beteckning Samverkansnämndens yttrande över utredningen "Helikoptern i

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Foto: Görgen Åberg Gränsöverskridande sjukvårdsledning i fokus Fokus på gränsöverskridande sjukvårdsledning - Välkommen till nyhetsbrev april 2014 för projektet Samverkan i gränsområde.

Läs mer

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man välja? (Vattenmyndighetens finansieringsguide) Projektstöd

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006 ~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP I III Landstinget REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET Den tidigare planen fastställdes 2006 Revidering av 2006 års upplaga Den regionala planen är en

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-30 DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Johan Kullander 651 84 Karlstad Projekt: Träteknisk utbildning

Läs mer

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Region Skåne Direktiv Datum 2009-06-08 Dnr Projektdirektiv Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Organisatorisk enhet Projektbeställare Projektledare Koncernledning Rita Jedlert Hans Du Rietz Datum

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Slutrapport. Socialförvaltningen Kvalitets och utvecklingsenheten. Förebyggande verksamhet inom Äldreomsorgen, projektnr 46347, ansvar 4990

Slutrapport. Socialförvaltningen Kvalitets och utvecklingsenheten. Förebyggande verksamhet inom Äldreomsorgen, projektnr 46347, ansvar 4990 Kvalitets och utvecklingsenheten Projekt Förebyggande verksamhet inom Äldreomsorgen, projektnr 46347, ansvar 4990 Projektägare Mariann Godin Luthman, Kvalitetschef Projektledare Christine Färnskog Bakgrund

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-43-11

DIARIENUMMER N30441-43-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-06-14 DIARIENUMMER N30441-43-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Birka Folkhögskola Att: Annkristin Holmberg Birkavägen 25 836 95 Ås Projekt:

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER S30441-69-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Urban Karlsson Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning 651

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion 1 (6) Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion Bakgrund Samverkansnämnden fastställde vid sammanträdet den 7 februari 2011 verksamhetsplanen för perioden

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-27 1 (2) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-12-01 P 28 Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Tina Lidén Mascher R.N., Degree in physioth., MBA Strategist- Industry & International collaborations National Quality Registries, Sweden International

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-06-11 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren)

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.; beslutade den 25 juni 2009. (M) Utkom från trycket

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av

Antagande av leverantör - upphandling av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-04-19, p 32 1 (4) HSN 2016-0754 Antagande av leverantör - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2012-02-28 1(10) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2011 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm Sverige AB är en vårdgivare med verksamhet över hela landet vid 18 SOS-centraler. Enligt

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet

Psykisk ohälsa och arbetslivet Psykisk ohälsa och arbetslivet Uppdragsavtal angående projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser 1 Parter Mellan Samordningsförbunden

Läs mer