Närodlad integration. Stämmoprogram. Decentralisera flyktingmottagandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närodlad integration. Stämmoprogram. Decentralisera flyktingmottagandet"

Transkript

1 Närodlad integration Stämmoprogram Till Sverige kommer varje månad tusentals människor som flytt från krig och förföljelse. Centerpartiet värnar asylrätten och ställer krav på ett bra mottagande så att de som söker sig hit snabbt kan komma till sin rätt i ett nytt land. Vi kan i dag konstatera att integrationspolitiken har misslyckats, och reformer krävs för att undvika växande utanförskap och motsättningar i samhället. Samtidigt ser vi att både Sverige och EU lider av arbetskraftsbrist och hur ett inflöde av människor i arbetsför ålder behövs för att hantera stora pensionsavgångar. Vi ser ett stort behov av att närodla integrationspolitiken, och ge kommuner och civilsamhälle mer ansvar och bättre förutsättningar att bidra. Vi står upp mot diskriminering och för lägre trösklar till den svenska arbetsmarknaden. Bostäder behöver byggas och handläggningstider kortas. Med de krig och konflikter som rasar i vår omvärld är det uppenbart att vi behöver en migrationspolitik som på allvar slår vakt om mänskliga rättigheter. Det kan bara uppnås genom en bättre integrationspolitik i kombination med fler säkra och lagliga vägar till Europa för dem som är på flykt. EU bär ett stort ansvar för att etablera en human migrationspolitik, där Sverige inte ska göra mindre, men där fler länder måste göra mer. Sveriges just nu bristfälliga mottagande av människor som sökt sig hit från krig och förföljelse har på senare år utvecklats till en av de stora samhällsutmaningar vårt land står inför. Centerpartiets utgångspunkt är att vi behöver hitta konstruktiva lösningar på de praktiska problem som uppstår när flyktingströmmarna ökar. Detta avspeglas också i den integrationsrapport vi presenterade i januari 2015 och som innehåller 20 konkreta förslag för en mer närodlad integration. Decentralisera flyktingmottagandet Den etableringsreform som Alliansregeringen genomförde 2010, och som flyttade ansvaret för nyanländas etablering i Sverige från kommunerna till Arbetsförmedlingen, har inte lett till de förbättringar som var syftet. Ett av de viktigaste skälen till det är att Arbetsförmedlingen inte haft förutsättningar att klara sitt uppdrag. Syftet med reformen var bland annat att åstadkomma starkare jobbfokus i integrationspolitiken. Det var i sig en god tanke, men följden blev att den lokala integrationspolitik som fanns före 2010 gick om intet. Först när kommunerna började inse att staten inte kunde leverera vad den lovat tvingades de återigen dra igång egna integrationsinsatser; nu utan statligt stöd. Det måste finnas en tydlig arbetsmarknadskoppling i integrationspolitiken, men etableringsreformens, statens och Arbetsförmedlingens misslyckande gör det nödvändigt att återigen ge kommunerna ansvaret för de nyanländas etablering. Det är kommunerna som står för försörjningsstöd och andra kostnader som uppstår när människor inte integreras i det svenska samhället. Detta ger kommunsektorn starka incitament att utveckla fungerande system för nyanländas etablering. För att klara detta nya uppdrag behöver landets kommuner en större långsiktighet i sitt arbete. Därför föreslår vi att etableringsreformen dras tillbaka samtidigt som kommunerna övertar uppdraget att ta emot asylsökande. Syftet är att man redan under asyltiden ska kunna initiera etableringen lokalt. På detta sätt kan kommunerna skaffa sig ett inflytande över anläggningsboendena som man hittills inte haft. Behovet av en bättre dialog mellan myndigheter och kommuner är alltjämt stort. Vi anser inte att det i dagsläget är aktuellt att införa ett tvång för alla kommuner att ta emot asylsökande då den typen av åtgärder sannolikt inte skulle leda till ett effektivt mottagande. För att 184

2 åstadkomma en jämnare fördelning anser vi att varje kommun ska tilldelas ett tydligt nyckeltal där kvotflyktingar, ensamkommande, asylsökande, nyanlända och anhöriga räknas in. De kommuner som inte tar sitt ansvar måste ta fram en handlingsplan för att kunna öka sitt mottagande. De kommuner som trots handlingsplaner inte klarar sitt uppdrag åläggs att betala en avgift. Möjlighet ska dock finnas att klara sin kvot genom att köpa platser i närliggande kommuner. Den statliga ersättningen för mottagandet ska också vara utformad så att de kommuner som tar ett ansvar som överstiger nyckeltalet får extra resurser. En följd av att kommunerna ges detta utökade uppdrag är att Migrationsverkets roll renodlas till att omfatta asylprocessen, samt till att utöva tillsyn för att upprätthålla kvaliteten i mottagandet. På så vis skapas förutsättningar för att korta Migrationsverkets handläggningstider och stärka kompetensen hos handläggarna. Parallellt överförs medel för uppdraget att ta emot asylsökande och nyanlända, från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen till kommunsektorn. Ersättningen till kommunerna måste givetvis utformas så att den täcker kostnaderna för kommunsektorns åtaganden. Migrationsverkets roll som tillsynsmyndighet ska dock innebära att brister i mottagandet medför åtgärder, och att ersättningen kan sänkas för den kommun som inte levt upp till sitt ansvar. Till detta hör att tydliga krav på kvalitet och tillgång till sysselsättning, såsom utbildning eller praktik, ska ställas när asylboenden upphandlas. Kommunernas möjligheter att bygga kontakter med det lokala näringslivet och anpassa sina insatser till den lokala arbetsmarknaden är ett viktigt skäl till att decentralisera ansvaret för mottagandet. Lokala upphandlingar av insatser, i stället för Arbetsförmedlingens bristfälliga centrala, skulle även öppna för mindre aktörer, bättre kvalitetskontroll, ökad mångfald och fler sociala företag. Ett bra mottagande av nyanlända barn är ett viktigt uppdrag för landets kommuner. En snabb inlärning av svenska är nyckeln till det svenska samhället och det svenska skolsystemet. Nyanlända barn ska ges tillräckligt stöd för att snabbt lära sig språket genom förberedande introduktionsklasser med intensiv språkundervisning. Utbildningen ska bekostas av staten och finnas tillgänglig i alla kommuner. Tidigare och bättre samhällsinformation För människor som flyttat till Sverige, oavsett skäl, finns ett stort värde i att tidigt förmedla bilden av det svenska samhället och hur det fungerar. Vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka regler som gäller. Redan i dag finns goda exempel på detta runtom i landet, bland annat i form av samhällskommunikatörer med kulturell och språklig kompetens. Denna typ av goda exempel bör tas tillvara. Därför anser också Centerpartiet att en utökad samhällsorientering redan tidigt under asylprocessen är oerhört viktig för att lägga grunden till fortsatt integration lokalt och i det svenska samhället. Den bör också göras obligatorisk såtillvida att man får nedsatt dagersättning om man inte deltar. Dagersättningen går ut till nyanlända under asylprocessen och är idag 24 kronor per dag på boenden där mat ingår och 71 kronor där mat inte ingår. Vidare anser vi att studieförbunden bör ges ökade möjligheter att arbeta proaktivt med integrationen och då i större utsträckning hitta sätt att involvera och höja kunskapsnivån hos infödda svenskar. En kortare väg till arbetsmarknaden Det tar alldeles för lång tid för nyanlända att komma i arbete. Detta beror delvis på strukturella problem på den svenska arbetsmarknaden såsom stelbenta arbetsrättsliga regler. Genom trygg flexibilitet sänks trösklarna till arbetsmarknaden för dem som ännu inte etablerat sig. Vi vill även renodla Arbetsförmedlingens uppdrag och införa en jobbfixarpeng som låter fler aktörer förmedla jobben. Givetvis måste också fler jobb skapas, inte minst i småföretagen. För att fler ska kunna komma i arbete är det viktigt att föra en politik som inte gör det dyrare och svårare att anställa. Därför ser 185

3 Centerpartiet med oro på den rödgröna regeringens skattehöjningar och begränsningar av RUT- och ROT-avdragen. Vidare anser vi att det är nödvändigt att få fram fler introduktionsjobb och lärlingsplatser samt att dessa också omfattar alla nyanlända. Möjligheten att få in en fot på arbetsmarknaden genom lärlingsjobb, samtidigt som man lär sig jobbet och språket är mycket betydelsefullt för integrationen. Centerpartiet anser att det är fel att låsa in människor i bidragssystem. När nyanlända får uppehållstillstånd ska de i dagsläget tillsammans med Arbetsförmedlingen ta fram en etableringsplan som hjälper dem in i arbete. När de nyanlända följer etableringsplanen får de etableringsersättning som i normalfallet är 308 kronor om dagen. När kommunerna får ansvaret för nyanländas etablering övergår ansvaret för etableringsplanerna till kommunerna. Det är viktigt att regelverket utformas så att incitamenten att söka sig ut på arbetsmarknaden är goda och att det alltid ska löna sig att arbeta. Etableringsersättningen bör därför jämställas med försörjningsstödet, som har en avtrappning vid övergång till arbete. Det är viktigt att etableringsplanernas aktiviteter håller hög kvalitet. För att få full etableringsersättning vill Centerpartiet införa ännu tydligare krav än idag på aktivitet, såsom samhällsorientering och språkinlärning. Centerpartiet vill att föräldrapenningen reformeras för att gynna föräldrarnas etablering på arbetsmarknaden För dem som av olika skäl inte tillhör arbetskraften, till exempel på grund av psykiska eller fysiska besvär, kvarstår givetvis övriga trygghetssystem även om vissa av dessa behöver ses över. Systemet med etableringslotsar är på väg att avvecklas. En del av dessa resurser bör flyttas över till ett program för att identifiera, finansiera, och löpande utvärdera, initiativ från civilsamhället fokuserade på integration och jobbsökande. Detta för att föreningar och civilsamhälle ska kunna fungera som mentorer för nyanländas etablering. Nyanlända med eftergymnasial utbildning behöver också insatser. Validering och inventering av kompetenser måste ske mycket snabbare, helst från första dagen. Grundläggande är att man tidigt får stöd så att man hamnar rätt. I dagsläget klarar inte Arbetsförmedlingen den uppgiften. Det behövs bättre information och att universitet och högskolor involveras i högre utsträckning. Också arbetsgivarna bör göras delaktiga i arbetsplatsförlagd validering. Det viktiga med valideringen är att klarlägga vad en människa kan och behärskar, inte att på detaljnivå undersöka skillnaderna mellan svenska och utländska universitets- och högskolekurser. Många som kommer till Sverige har bakgrund i vård- och omsorgsyrken. Eftersom det är stor brist på den typen av kompetens är det extra viktigt att man kan validera dessa människors kunskaper skyndsamt. För att detta ska fungera måste universitet och högskolor göras delaktiga mycket tidigare än vad som i dag är fallet. I den mån det handlar om yrken som kräver legitimationer behöver också handläggningen av sådana ske snabbare. Möjligheten att använda EU:s gemensamma regelverk som standard för validering av utländska sjukvårdsutbildningar bör undersökas. I dag blir många läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal fast på anläggningsboenden och sedan i SFI-klasser alldeles för länge. Fler lämpliga arbetsplatser för språkpraktik behövs. Svenska för invandrare-utbildningarna (SFI) behöver bli mer yrkesanpassade. Centerpartiet förordar därför att landets kommuner och regioner samverkar för att se till så att yrkesanpassad SFI (SFX/SFY) finns att tillgå i hela landet. Här kan ny teknik och fjärrundervisning vara viktiga instrument för att tillgodose behoven. 186

4 Företagande som drivkraft för integration Företagande och entreprenörskap är centralt för jobben, för en stark samhällsekonomi och för lokal utveckling. Men företagandet spelar också en viktig roll för integrationen. Redan i dag har eget företagande blivit ett sätt för många med utländsk bakgrund att ta sig fram på en tuff arbetsmarknad och deras företag sysselsätter i genomsnitt fler än företag som drivs av människor som fötts i Sverige. Entreprenörskap och företagande har dock potential att bli en ännu starkare kraft för integration. Det finns i grunden ingen specifik företagarintegrationspolitik. För såväl svenskfödda som utrikesfödda företagare är det viktigt att fortsätta arbetet för minskat regelkrångel och sänkta kostnader för att driva företag och anställa personal. Minskat regelkrångel, rådgivning och möjligheter till startfinansiering är särskilt viktigt för dem som inte har svenska som modersmål eller som saknar kontaktnät i Sverige. Fler bostäder behövs Sverige lider av bostadsbrist och byggandet måste komma igång i stor skala. Bristen på bostäder försvårar integrationen och innebär stora utmaningar lokalt. Dessutom bor just nu tusentals människor kvar på dyra upphandlade asylboenden utan sysselsättning, trots att de fått uppehållstillstånd och borde kunna påbörja sin etablering i Sverige. En friare hyressättning på bostadsmarknaden skulle bidra till ett ökat bostadsbyggande. Men för att bostäder tillräckligt snabbt ska kunna växa fram krävs också kortsiktiga satsningar på modullägenheter och tillfälliga bygglov. Centerpartiet driver också frågan om att kommunerna med statligt stöd ska kunna gå in som garant och underlätta för nyanlända att få hyreskontrakt hos privata hyresvärdar. Genom satsningar på kollektivtrafik, såsom nya busslinjer, kan dessutom möjligheten att finna anvisningsbostäder på landsbygden förbättras. Samtidigt ser vi ett behov av att andra former av etableringsbostäder inrättas, med något förenklade krav, som kan avlasta asylboendena. Det är i sammanhanget också viktigt att uppmuntra till nya kreativa lösningar för att få fram bostäder, exempelvis genom försök med att låta privatpersoner inhysa asylsökande, förbättra kollektivtrafiken eller genom att på olika sätt stimulera byggnation av Attefallshus som kan användas som bostäder för asylsökande. Rätten att välja eget boende (EBO) när man kommer till Sverige som asylsökande är något som Centerpartiet försvarar. Bland annat därför att motsatsen kraftigt skulle öka kostnaderna för asylboendena och öka bristen på platser. Dessutom ser vi redan i dag att de som ordnar eget boende tenderar att lättare skaffa sig nätverk i Sverige och som en följd av detta snabbare komma ut i arbete. Den viktigaste orsaken är dock att den asylsökande själv bäst kan avgöra var hen känner sig tryggast. Däremot är det viktigt att erkänna de problem som finns i kommuner där trångboddheten är utbredd. I dag är incitamenten väldigt starka för att hitta eget boende när man fått uppehållstillstånd eftersom det är först när man fått en kommunplacering man får den högre ersättningen, vilket inte skulle vara fallet med de förändringar av etableringsersättningen som Centerpartiet vill genomföra. När kommunerna tar över ansvaret har man dessutom bättre möjligheter att hantera boendesituationen lokalt, vilket vore till stor hjälp i de delar av landet där problemen med trångboddhet är som störst. Placering av ensamkommande barn och ungdomar Antalet ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige har mångdubblats de senaste åren och ökningen ser ut att fortsätta. Den här gruppen är extra utsatt och har ofta genomgått stora svårigheter på sin väg hit. Regelverket kräver att barn och ungdomar placeras i dyra HVB-hem, om man inte kan tillhandahålla familjehem. Detta kan många gånger vara negativt för de ungdomar som har andra behov. Givetvis måste de som behöver särskilt stöd få det, men många skulle klara sig bra med ett annat boende. Det kan till exempel handla om att dela på lägenheter, bo på folkhögskola eller i boenden med något mindre bemanning. Dessutom behöver både administrationen och antalet 187

5 tjänstemän involverade i varje fall ses över så att handläggningstiderna förkortas och kostnaderna minskas. Dagens regelverk innebär att det är alltför svårt att placera ensamkommande hos närstående som inte är vårdnadshavare. Det kan exempelvis handla om släktingar eller nära vänner. Barnens bästa måste komma i första rummet, och därför är det viktigt att regelverket inte allvarligt försvårar möjligheten att få sitt första boende i ett nytt land hos någon man faktiskt känner. Många ensamkommande har någon närstående i Sverige och i dagsläget placeras man i samma kommun som denna person, men alltför ofta i ett HVB-hem. Det leder till en ojämn fördelning mellan kommuner, ett ökat tryck på socialsekreterarna och svårigheter att planera antalet platser. En översyn av socialtjänstlagen är därmed nödvändig för att underlätta placeringen av ensamkommande minderåriga hos närstående i Sverige. Om en sådan placering inte anses lämplig bör det räcka om barnet eller ungdomen placeras inom rimligt avstånd. Bekämpa diskriminering och segregation Diskriminering är ett allvarligt problem i dagens Sverige. Det gäller dels i fråga om inträdet på arbetsmarknaden, men också för dem som avser starta företag. Tillväxtverkets statistik beskriver hur företagare med utländsk bakgrund i betydligt högre utsträckning än övriga företagare upplever hinder när det gäller tillgång till lån och kapital. För den som är ny i Sverige kan det dessutom vara svårt att kräva sin rätt. Därför bör Diskrimineringsombudsmannen ges ett bredare uppdrag som möjliggör att en större andel av anmälningarna kan utredas samtidigt som preskriptionstiden för brott mot diskrimineringslagstiftningen förlängs. En viktig del i integrationsarbetet handlar om att skapa mötesplatser och förhindra att sociala barriärer mellan människor med olika bakgrund växer sig starka. Tyvärr ser vi redan i dag motsättningar i samhället som skulle kunna överbryggas om vi aktivt arbetar med att sprida kunskap, lyssna på människors oro och påverka attityder. Dessa motsättningar finns mellan många olika grupper i samhället. Detta måste synliggöras. För skapandet av mötesplatser är ett levande civilsamhälle och föreningsliv en hörnsten. För människor som flytt från auktoritära regimer kan ofta civilsamhällets företrädare skapa mer förtroende än offentliga tjänstemän och uniformerade myndighetspersoner. Centerpartiet ser det som avgörande att landets kommuner liksom regering och myndigheter underlättar för starka nätverk människor emellan. En starkare integrationsaspekt, mellan olika grupper, bör vägas in i de bidrag som delas ut till civilsamhället. Samtidigt måste vi bygga förtroende mellan det offentliga Sverige och dess nya invånare. En rättvis migrationspolitik Såväl den fria rörligheten inom EU som migrationen från andra delar av världen är en starkt bidragande orsak till Sveriges välstånd. I likhet med andra länder med tradition av öppenhet mot omvärlden ser vi att Sverige är en växande ekonomi där innovationskraften är stark. Ett land som vill stå rustat när den internationella konkurrensen hårdnar kan inte sluta sig mot omvärlden. Vi lever i en globaliserad värld. Marknader och arbetsmarknader blir allt mer gränslösa, och vårt framtida samhälle behöver formas i vetskapen att människor inte bor på en plats eller ens i ett och samma land under hela livet. Redan på kort sikt finns behov av en reforminriktad politik som på ett hållbart sätt kan hantera en ökande migration. Fler än 50 miljoner människor är i dag på flykt i världen. Människor som flytt från krig och förföljelse har rätt till skydd enligt internationell lag. Centerpartiet värnar asylrätten. Vi står upp för dagens 188

6 reglerade invandring och arbetar aktivt för en human flykting- och migrationspolitik som är i linje med vår strävan efter fri rörlighet för människor i hela världen. EU:s migrationspolitik Det är uppenbart att EU:s nuvarande migrationspolitik inte klarar av att hantera kriser av det slag vi nu bevittnar. Rådande lagstiftning gör det i praktiken omöjligt att med gemensamma insatser erbjuda flyktingar skydd i den omfattning som skulle behövas. Dublinförordningen och principen att man ska söka asyl i det land man först kommer till, innebär att åtskilliga medlemsländer i EU kan svära sig fria från ansvar. Visumtvång och regleringar, såsom transportörsansvaret, som syftar till att försvåra för människor på flykt att ta sig in i Europa gör att det i praktiken inte finns lagliga vägar in i EU. När dörren till Europa är stängd tvingas människor ta stora risker. Det är det vi ser när allt fler ger sig ut på den farliga resan över Medelhavet, i flyktingsmugglarnas våld och på sjöodugliga båtar. EU måste agera för att människor inte ska behöva riskera sina liv på Medelhavet, och för att se till så att fler säkra och lagliga vägar till Europa kan skapas. Att rädda människoliv måste ha högsta prioritet. Därtill behövs också en politik som inte göder kriminella organisationer. Centerpartiet anser att EU behöver en ny gemensam asylpolitik. Inom ramen för denna bör unionen registrera flyktingar som asylsökande i EU som helhet. EU:s myndighet för asylfrågor, Easo, bör ges utökat mandat att hantera ett gemensamt system för asylprövningar och utfärdande av humanitära visum. De skyddsbehövande bör fördelas inom unionen baserat på kvantitativa kriterier såsom medlemsländernas storlek och ekonomi samt på kvalitativa kriterier såsom människors släktband. Samtidigt ska givetvis enskilda EU-länder behålla rätten att frivilligt ta ett större ansvar, så att de länder som vill och kan ta emot fler flyktingar än sin kvot inte hindras från att göra detta. Sverige ska inte göra mindre, men fler länder måste göra mer. Följden av dessa reformer är att det nuvarande Dublinsystemet stegvis avvecklas. Intill dess att en reformering av den EU-gemensamma asylpolitiken kommer till stånd är det nödvändigt att fler länder, inklusive Sverige, erbjuder en fristad åt fler kvotflyktingar och håller dörren öppen för humanitära visum. Sverige bör med kraft driva på för att EU:s medlemsländer lever upp till gällande regelverk och konventioner så att asylrätten kan försvaras. En rättssäker asylprocess Den som söker asyl i Sverige ska kunna lita på att få en rättssäker bedömning av sina skyddsbehov. Tyvärr ser vi i dag att det finns allvarliga brister i detta avseende. Exempelvis är inte språkanalyserna tillräckligt tillförlitliga, och handläggarnas landkunskap måste stärkas för att man ska kunna fatta beslut som är grundade i den aktuella situationen i respektive land. Också kunskapen om HBTQpersoners situation måste öka. En annan viktig del är snabbare och bättre utredningar av de asylsökandes psykiska och fysiska hälsotillstånd. Detta måste ske redan tidigt under asylprocessen. Det är viktigt att tidigt hitta dem som är mest traumatiserade och som mår sämst för att kunna ge dem det stöd de behöver. För att klara av detta behöver kompetensen kring tortyr och trauma samt konsekvenserna av detta stärkas i hela asylkedjan. Anhöriginvandring Anhöriginvandringen är i praktiken en av få lagliga vägar till Europa. Den har stor betydelse av humanitära skäl. Familjer som splittrats till följd av krig, konflikter och förtryck måste ha en möjlighet till återförening i trygghet. Med en ökande globalisering där allt fler har nära och kära i andra länder ökar anhöriginvandringens betydelse. 189

7 Centerpartiet vill verka för en förändring i lagstiftningen som går längre än den tidigare sista länken som innebar att äldre anhöriga inte fick ha några anhöriga kvar i hemlandet. Vi anser att barn som fått uppehållstillstånd i Sverige ska kunna återförenas med äldre anhöriga om de så önskar. Den som vill ska kunna ta hit sina äldre anhöriga så länge de själva står för de kostnader som uppstår under vistelsen i Sverige. Vi vill att det ska vara möjligt att inifrån Sverige ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Arbetskraftsinvandring till Sverige och EU Arbetskraftsinvandringen är en stor tillgång för Sveriges kompetensförsörjning, för samhällsekonomin och för näringslivets konkurrenskraft. Dessutom innebär denna möjlighet en säker väg hit. Arbetskraftsinvandringen är även mycket betydelsefull för EU som helhet. Det finns omkring två miljoner jobb i EU som inte tillsätts. Genom att underlätta också för mindre kvalificerad arbetskraft att komma till unionen för att jobba kan denna arbetskraftsbrist lättare motverkas. Därför behöver EU:s så kallade blue card-system vidgas till att omfatta fler yrkesgrupper så att behoven på arbetsmarknaden bättre kan tillgodoses och fler ges möjligheten att söka arbete i Europa. Det är viktigt att det fortsätter finnas en möjlighet att göra spårbyte från asylinvandring till arbetskraftsinvandring, och den möjligheten bör gälla från dag ett. Den som har ett arbete i Sverige ska kunna få stanna. Detta ska självklart inte påverka asylrätten. I dag måste alla som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare ha en arbetsgivare här redan innan avresan. Centerpartiet vill slopa kravet på koppling till ett visst yrke och arbetsgivare. När en arbetskraftsinvandrare jobbat i Sverige i två år och vill förnya sitt arbetstillstånd ska personen i stället vara fri att börja jobba inom vilken bransch som helst. Samtidigt ska människor kunna byta arbetsgivare redan under de två första åren. Detta för att ge människor makt över sin egen situation, en chans att ta nya steg i karriären, och möjlighet att välja bort oseriösa arbetsgivare. Det är också nödvändigt att korta handläggningstiden av arbetstillstånd för arbetskraftsinvandrare. Därför vidhåller vi att det finns behov av att se över möjligheten för externa aktörer med specialiserad kunskap att under Migrationsverket kunna utreda dessa ärenden och återkomma med beslutsunderlag, i synnerhet vid start av företag. 190

8 Centerpartiet vill: 1. att reformer för en närodlad integration genomförs. Det omfattar en utökad dialog mellan berörda myndigheter och kommuner, full ekonomisk kompensation till kommunerna, tydliga krav på kvalitet och sysselsättning vid upphandlingar av asylboenden och intensivkurser i svenska för nyanlända barn. Trygg flexibilitet på arbetsmarknaden, införande av jobbfixarpeng, introduktionsjobb och praktik med lägre lön, liksom mentorsstöd till civilsamhället, inventering och validering av kompetenser från första dagen och bättre tillgång till yrkesanpassad SFI syftar till snabbare etablering på arbetsmarknaden Friare hyressättning bör införas på bostadsmarknaden och satsningar på modullägenheter genomföras. Kommuner bör som garant gentemot privata hyresvärdar kunna erbjuda etableringsbostäder. Möjligheten att finna anvisningsbostäder på landsbygden, bland annat genom satsningar på nya busslinjer, bör utnyttjas. Därtill behöver alternativa boendeformer för ensamkommande ungdomar möjliggöras. 2. att ansvaret för de asylsökande och etableringsuppdraget återförs till kommunerna. Alla kommuner görs delaktiga i mottagandet av nyanlända såtillvida att en modell för solidarisk finansiering utarbetas. De kommuner som inte tar sitt ansvar måste ta fram en handlingsplan för att kunna öka sitt mottagande, och de som trots handlingsplaner inte klarar av uppdraget åläggs att betala en avgift. 3. att samhällsorienteringen under asyltiden förstärks och görs obligatorisk såtillvida att den som inte deltar får nedsatt dagersättning. Studieförbunden och andra aktörer i civilsamhället bör också ges ökade möjligheter att arbeta proaktivt med integrationsfrågor. 4. att etableringsersättningen jämställs med försörjningsstödet, att en jobbstimulans införs i avtrappningen som gör att det alltid lönar sig att arbeta samt att det ställs tydliga krav på aktivitet för att ta del av etableringsersättningen. 5. att föräldrapenningen reformeras i syfte att stärka föräldrars incitament till en snabb etablering på arbetsmarknaden. 6. att en översyn av socialtjänstlagen genomförs i syfte att underlätta placeringen av ensamkommande barn och ungdomar hos närstående i Sverige. 7. att Diskrimineringsombudsmannen ges ett bredare uppdrag som möjliggör att en större andel av anmälningarna kan utredas samt att preskriptionstiden för brott mot diskrimineringslagstiftningen förlängs. Dessutom bör integrationsaspekten i bidragen till civilsamhället skärpas. 8. att en ny EU-gemensam asylpolitik införs. Flyktingar ska i detta system kunna registreras som asylsökande i EU som helhet, och ett kvotsystem införs som gör att alla medlemsländer tilldelas en viss mängd asylsökande utifrån förutbestämda kriterier. Detta innebär att Dublinförordningen stegvis avvecklas. Intill dess att ett gemensamt asylsystem är på plats är det nödvändigt att Sverige och övriga EU-länder tar emot fler så kallade kvotflyktingar. 9. att det genomförs snabbare utredningar av asylsökandes psykiska hälsotillstånd samtidigt som kompetensen kring tortyr och trauma samt konsekvenserna av detta stärks i hela asylkedjan. 10. att EU:s blue card-system för arbetskraftsinvandring vidgas så att det omfattar fler yrkeskategorier och möjliggör arbetskraftsinvandring till EU också för mindre kvalificerad arbetskraft. Arbetskraftsinvandring till Sverige bör också underlättas och arbetskraftsinvandrarnas ställning stärkas så att kravet på koppling till ett visst yrke eller arbetsgivare slopas. Man ska också ha möjlighet till spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring från dag ett samt rätt att byta arbetsgivare redan under de två första åren. Motioner: Integration och migration 7495 Asyl- och migrationspolitik motion 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,

9 6.1 att partistämman tillkännager för medlemmarna som sin mening att: Centerpartiet skall verka för att asyl aldrig ska kunna söka på Svenska ambassader utan enbart vid ankomst till Sverige Sverige inte ensidigt ska gå före övriga länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader. Denna väg ska istället öppnas tillsammans med övriga EU-länder, Sverige i likhet med övriga EU-länder ska ge temporära uppehållstillstånd som huvudregel. Permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU-länder, Sverige ska se över sina regler för anhöriginvandring till de med uppehållstillstånd i riktning mot praxis i övriga EU-länder. Mer generösa regler bör sedan införas tillsammans med övriga EU-länder, Sverige ska anpassa sina regler för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn till EUpraxis. Många är betydligt över 18 år och ska då söka asyl som vuxna och inte som barn, klassas de ändå som barn är detta orättvist både mot de vuxna som söker asyl som vuxna och mot de barn som placeras tillsammans med betydligt äldre, Sverige inte ensidigt ska gå före övriga länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader. Denna väg skall istället öppnas tillsammans med övriga EU-länder, Sverige i likhet med övriga EU- länder skall ge temporära uppehållstillstånd som huvudregel. Permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU-länder, Sverige bör se över regler för anhöriginvandring till de med uppehållstillstånd i riktning mot praxis i EU. Mer generösa regler bör införas tillsammans med övriga EU-länder, Sverige ska anpassa regler för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn till EU praxis att flyktingmottagandet begränsas till en hanterbar nivå, gärna i samarbete med våra Nordiska grannländer. Tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar i anhöriginvandringen kan vara ett sätt att nå en bit på vägen, att ökade insatser görs för att hjälpa flyktingar i deras hemländer och i flyktingläger. Till exempel bör 1% målet då det gäller u-landsbistånd återställas, att Sverige tillsammans med andra länder, FN mfl. arbetar mer aktivt och målmedvetet för att skapa fred, stabilitet och ekonomisk och social utveckling i de drabbade länderna, att regelverket då det gäller arbetskraftinvandring ses över och möjlighet ges för granskning och utvärdering av resultatet bifalla motionen, Riksdagsgruppen i gruppmotion motionerar om en realistisk och på riktigt solidarisk migrationspolitik. Partistyrelsens yttrande: Totalitära och förtryckande regimer, våldsamma konflikter, terrorism och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter gör att över 50 miljoner människor är på flykt runtom i världen. Detta ställer stora krav på såväl världssamfundet som på EU och Sverige. Sverige behöver vara en aktiv part i en global strävan efter att minska antalet konflikter och sprida demokrati i världen. 192

10 Dagligen riskerar nu människor sina liv på Medelhavet i hopp om att finna en fristad i Europa. Att så sker är en direkt följd av lagstiftning som syftar till att hindra människor på flykt att ta sig in i EU. Endast genom fler lagliga vägar till Europa kan antalet dödsoffer på Medelhavet minskas och flyktingsmugglingen begränsas på ett effektivt sätt. Samtidigt som många flyktingar söker sig till Europa så befinner sig det stora flertalet i flyktingläger i sina hemländer eller angränsande stater. Sverige är ett av de länder som tar störst ansvar för att finansiera FN:s flyktingprogram och andra liknande insatser. Detta är ett ansvar som Sverige bör fortsätta ta, samtidigt som det är viktigt att agera pådrivande för att fler länder gör mer. Partistyrelsen anser att Sverige även fortsatt ska leva upp till målet om att biståndsbudgeten ska motsvara en procent av bruttonationalinkomsten (BNI), och att Sverige ska följa OECD:s biståndskommitté DAC:s regler för vad som kan räknas som bistånd. Vid partistämman i Karlstad beslutade Centerpartiet att verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands. Partistyrelsen medger att det i områden där det råder krigstillstånd skulle medföra betydande svårigheter att hantera asylärenden på ett säkert sätt. Om det ens är möjligt att hålla ambassaden öppen. Samtidigt finns goda skäl att öppna möjligheten att söka asyl på ambassader i länder där sådan verksamhet kan bedrivas på ett säkert och rimligt sätt. I arbetet med detta finns också anledning att överväga möjligheten att införa humanitära visum, gärna i samarbete med EU och andra länder. Mottagandet av kvotflyktingar är i dag generellt för lågt i hela EU, trots att detta är ett av få sätt på vilket de människor som är i allra störst behov av skydd på ett ordnat sätt kan ta sig i säkerhet i Europa. Partistyrelsen menar att betydande reformer behövs när det kommer till EU:s migrationspolitik. Unionen måste hitta sätt att bättre hantera stora flyktingströmmar till följd av allvarliga kriser i vår närhet. En del i det är att unionen behöver verktyg för en större samordning och för att se till så att fler medlemsländer är med och ta ansvar. Denna fråga behandlas också mer utförligt i stämmoprogrammet Närodlad integration. Detta program tar också upp en rad andra frågeställningar som motionärerna belyser. Partistyrelsen gör vidare bedömningen att tillfälliga uppehållstillstånd skulle ha en ringa inverkan på antalet asylansökningar i Sverige. Inte minst då det förutom detta finns en rad skäl till att många söker sig till Sverige. Skäl som långtifrån alltid har koppling till svenska asylregler. Däremot skulle tillfälliga uppehållstillstånd minska drivkrafterna för människor att integreras i det svenska samhället och delta i etableringen på arbetsmarknaden. Detta var också ett av huvudskälen till att permanenta uppehållstillstånd började användas i högre utsträckning. Centerpartiets grundhållning är att den främsta utmaningen i ljuset av dagens flyktingströmmar är att utveckla en fungerande integrationspolitik. Inte minst då den demografiska utvecklingen ställer krav på ett betydande tillskott av människor i arbetsför ålder till svensk arbetsmarknad. Det är också viktigt att värna migrationsöverenskommelsen och de reformer av arbetskraftsinvandringen som Centerpartiet och Alliansen genomfört i regeringsställning. När det kommer till anhöriginvandring kan partistyrelsen konstatera att någon generell praxis inte finns i EU. Det är dock viktigt att familjer som splittrats till följd av krig, konflikter och förföljelse kan återförenas i Sverige. Emellertid finns skäl att se över dagens regelverk, vilket också beskrivs närmare i det av partistyrelsen föreslagna migrations- och integrationsprogrammet. Åldersbestämning av barn och ungdomar måste ske på ett rättssäkert sätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Partistyrelsen anser avslutningsvis att det finns ett stort behov av reformer på integrations- och migrationsområdet. Detta ställer krav, inte minst på regeringens handlingskraft. Men det är också 193

11 7600 nödvändigt att Centerpartiet på riks- och lokalnivå, tillsammans med civilsamhället och andra berörda aktörer, bedriver ett aktivt arbete för ett bättre mottagande och snabbare integration. Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för: att Sverige aktivt arbetar för ett ökat mottagande av kvotflyktingar i EU, att Sverige tillsammans med andra länder i EU, FN och på andra internationella arenor arbetar aktivt och målmedvetet för fred, demokrati och hållbar ekonomisk utveckling. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Asylprocessen motion 6.6, att Migrationsverket jobbar snabbare, att det blir någon konsekvens av att kasta id-papper. 6.7 Att Centerpartiet arbetar för att införa en kvotering till förmån för ensamkommande flickor vilket innebär att vi ska ha en positiv särbehandling och flickorna ska utgöra minst 60 % av de ensamkommande. Partistyrelsens yttrande: Människor som av olika skäl flytt från sina hemländer upplever ofta stor osäkerhet och otrygghet. Det är därför av stor vikt att människor som söker asyl i Sverige behandlas rättssäkert och att deras ärenden handläggs skyndsamt. Såväl långa handläggningstider som vittnesmål om att människor med liknande bakgrund behandlats olika i asylprocessen är enligt partistyrelsens mening skäl för att göra en grundlig översyn av hur asylprocessen går till och hur Migrationsverket fungerar. Inriktningen bör vara att Migrationsverkets uppdrag ska renodlas till att i första hand omfatta själva behandlingen av asylärenden. Genom en sådan renodling uppstår bättre förutsättningar för att korta handläggningstiderna. På så sätt kan också myndigheten stärka samarbetet med vissa ambassader, vilket delvis är bristfälligt i dag. Därtill kan behovet av att stärka kunskapen om enskilda länder bättre tillgodoses, samtidigt som kvaliteten på de språkanalyser som genomförs kan höjas. Det finns, ovanstående till trots, en rad skäl till att handläggningstiden i enskilda fall kan bli lång även fortsättningsvis. Ett sådant skäl kan vara att id-handlingar saknas. Detta kan i sin tur ha flera orsaker. Bland dessa kan nämnas att den asylsökande dragit slutsatsen att man inte har tillräckligt starka asylskäl eller att man blivit uppmanad av flyktingsmugglare att göra sig av med id-handlingarna. Det finns också exempel på människor som fötts och vuxit upp i exil i flyktingläger och av den orsaken inte kunnat få några id-handlingar. Ytterligare ett skäl till att svenska myndigheter anser människor 194

12 sakna id-handlingar är att de kommer från länder vars statsförvaltning inte anses tillförlitlig, och att de handlingar som utfärdats helt enkelt ogiltigförklaras. Sammantaget är frågan om identitetshandlingar i asylprocessen komplex, och det är inte helt enkelt att göra tydliga gränsdragningar. Däremot finns det i dagsläget vissa incitament för asylsökande att uppge sin identitet. Inga absoluta krav ställs på att man måste ha giltiga id-handlingar, men den som medverkar till att göra sin identitet sannolik kan få möjlighet att söka jobb i Sverige redan under asylprocessen, samtidigt som det ses som fördelaktigt när ens ärende handläggs. När det gäller ensamkommande underåriga barn och ungdomar ser vi just nu att andelen flickor ökar. Könsfördelningen i denna grupp till trots är det dock viktigt att asylrätten värnas. Oavsett kön måste varje människas asylärende bedömas rättssäkert och vederbörandes skyddsbehov komma i första rummet. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: 6.6 Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Rörlighet över gränserna motion att Centerpartiet formulerar konkret politik för att närma sig visionen om fri rörlighet, att Centerpartiet verkar för att visumfrihet till Schengenområdet kraftigt utökas avseende antalet länder, att svenska migrationsmyndigheters tillämpning av viseringskodexen utvärderas med avseende på avslagsmotiveringar och rättssäkerheten. (En möjlighet är att ge Statskontoret i uppdrag att genomföra en sådan utvärdering.), att det bör undersökas huruvida diskrimineringslagen har rättsverkan i förhållande till viseringskodexen och om den har det, huruvida svenska migrationsmyndigheter följer den i viseringsärenden, att integritetskränkande inslag i viseringskodexen tas bort, att Centerpartiet ställer sig negativt till utökad registrering av flygresenärer till och från Europa, oavsett om det rör EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare Partistyrelsens yttrande: Motionären tar upp en mycket viktig fråga som gäller människors rörlighet och hur svenska myndigheter hanterar visum. Det är viktigt att rättssäkerheten för den som ansöker om visum upprätthålls och att rutinmässiga avslag kan undvikas. Även i detta sammanhang menar partistyrelsen att det är på sin plats att påpeka behovet av en översyn av Migrationsverket och asylprocessen. När det gäller Centerpartiets vision om fri rörlighet delar partistyrelsen motionärens hållning att konkreta steg behöver tas i denna riktning, något som kan ske på flera områden. Dels i fråga om att skapa lagliga och säkra vägar för dem som är på flykt från krig, våld och förföljelser, och dels i fråga om att öka möjligheten för människor att resa, bedriva näringsverksamhet och av andra orsaker röra 195

13 sig över nationsgränser. En viktig del i det är att verka för att visumfriheten till Schengenområdet kan utökas. Diskriminering ska med kraft motverkas, och den personliga integriteten behöver skyddas. Partistyrelsen gör bedömningen att det inte finns täckning i den gällande svenska diskrimineringslagen för att hävda att den utövar direkt rättsverkan i förhållande till viseringskodexen. Inom europeisk diskrimineringsrätt lyfts däremot frågor som rör rörlighet och vilka rättigheter personer har när det kommer till inresa vid gränsposteringar. De rättigheter som nämns här gäller dock EU-medborgare, och endast undantagsvis tredjelandsmedborgare. Att i vissa fall utvidga den europeiska diskrimineringsrätten till att i viss utsträckning omfatta också tredjelandsmedborgare kan vara en logisk följd av en strävan att med friare rörlighet som målsättning utvidga visumfriheten till att omfatta fler länder. Den personliga integriteten behöver vägas in när myndigheter ges tillgång till registeruppgifter av olika slag. Frågan om registrering av flygresenärer har varit aktuell i över ett decennium och det är bra att begränsningar i regelverken, som reglerar staters tillgång till flygbolagens passagerarregister, har kunnat införas. Centerpartiet har agerat för att motverka en allt för omfattande registrering av flygresenärer. Vi har varit tydliga med att det behövs en proportionalitet i lagstiftningen till skydd för enskilda människors privatliv. Det finns dessutom inte tillräckliga bevis för att det skulle ge önskad effekt för säkerhet och terrorbekämpning om staters befogenhet att ta del av personuppgifter utökades ytterligare. Partistyrelsen anser därför att steg mot en ännu mer omfattande registrering ska undvikas. Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för: att möjligheten undersöks att utöka den europeiska diskrimineringsrätten till att i vissa fall också omfatta tredjelandsmedborgare, Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Asyl för visselblåsare motion att Centerpartiet uttrycker sin uppskattning för den insats som Snowden gjort genom sina avslöjanden, att Centerpartiet ska verka för att Edward Snowden, om han så önskar, ska ha möjlighet att få visum för tillfälliga besök i Sverige, att Centerpartiet ska verka för att Edward Snowden, om han så önskar, ska få asyl i något EUland, att Centerpartiet ska verka för att Edward Snowden, om han så önskar, ska beviljas asyl i Sverige. Partistyrelsens yttrande: I början av juni 2013 trädde Edward Snowden fram som visselblåsare i ett stort avslöjande i Guardian och Washington Post, vilka i ett antal artiklar hade gett detaljerade inblickar i den amerikanska säkerhetstjänstens metoder. Enligt uppgifterna ägnar sig NSA, National Security Agency, åt att kartlägga telefonsamtal i USA och att begära ut stora mängder information om enskilda från företag som Google och Facebook. Om länder gör fel kan visselblåsare fylla en viktig funktion, partistyrelsen anser dock inte att det är Centerpartiets uppgift som politiskt parti att, i enlighet med motionärens önskan, ta så tydlig ställning i ett enskilt fall. Snarare bör det vara Centerpartiets uppgift 196

14 att också i fortsättningen lyfta en allmän diskussion om betydelsen av att skydda den personliga integriteten. Till detta hör naturligtvis att visselblåsare behandlas i enlighet med de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer Till de mer känsliga frågorna i förhållande till den personliga integriteten hör omfattningen av staters avlyssning och eventuell brist på demokratisk insyn. Det är betydelsefullt att i samhällsdebatten och i det politiska arbetet lyfta de konsekvenser som kan bli följden om stater tar sig friheten att övervaka allt som statsmakten bedömer vara relevant utan att detta balanseras av en fungerande kontrollmakt. Partistyrelsen vill slutligen klargöra att asylärenden är individuella och hanteras av fristående myndigheter. Det är en juridisk process och inte primärt en fråga för politiska partier. Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Mottagande av asylsökande motion 6.10, 6.11, Att Centerpartiet ska verka för att det införs krav på att företag/organisationer som driver asylmottagningar att de ska ordna sysselsättning/aktivitet/praktik som motsvarar en normal 8 timmars arbetsdag. Kravet ska vara med i upphandlingsunderlaget från Migrationsverket att det i upphandlingen av asylboenden införs krav på välfungerande transporter till och från boendet. Det innebär att de som driver boendet måste tillhandahålla transporter om det saknas välutbyggd kollektivtrafik eller om resor med befintlig kollektivtrafik kostar för mycket, att Centerpartiets riksorganisation ges i uppdrag att utforma detaljerna i hur ovanstående förslag ska kunna genomföras att Centerpartiet verkar för att alla asylsökande barn erbjuds skolgång, att Centerpartiet verkar för att det skjuts till statliga medel till asylsökandes skolgång, att Centerpartiet verkar för att skapa en nationell rekommendation eller ett nationellt system för undervisning av barn som kommer till Sverige i skolålder för att säkra att de kan genomföra skolan med basala behörighetskrav till gymnasiet. Partistyrelsens yttrande: Under de senaste åren har kritiska röster höjts mot kvaliteten i Sveriges mottagande av asylsökande, och det med rätta. När asylboendena inte räckt till har nya behövt handlas upp i snabb takt, och kvaliteten har kommit i andra hand. Detta är dock ingen hållbar lösning, då bristande kvalitet i den verksamhet som bedrivs på asylboendena leder till sämre fysisk och psykisk hälsa för de asylsökande, samtidigt som det försvårar integrationen. Ett illa fungerande mottagande av asylsökande var ett av skälen till att Centerpartiet vid kommundagarna i Norrköping 2015 lade fram en integrationsrapport som bland annat slog fast att upphandlingarna av asylboenden måste bli mycket bättre. Krav måste ställas på lokalerna liksom på sysselsättning för dem som bor där. Vi välkomnade också i rapporten ett nära samarbete med bland annat civilsamhälle och lokalt näringsliv. Ytterligare en del i vår integrationsrapport handlade om att åstadkomma en jämnare fördelning av asylboendena över landet. Hittills har denna fördelning varit alltför sned. För att åstadkomma en 197

15 jämnare fördelning var det bland annat viktigt att Migrationsverket kunde få möjlighet att driva asylboenden i egen regi. Detta för att öka möjligheten att styra var i landet nya asylboenden öppnas. Inför den här stämman föreslår också partistyrelsen att ansvaret för de asylsökande samt de medel som staten avsätter för detta, överförs till kommunerna. Detta skulle ytterligare öka möjligheten att anpassa verksamheten inom asylmottagandet och skapa möjligheter att redan tidigt knyta asylsökande och nyanlända till en lokal arbets- och bostadsmarknad. Detta leder också till att kommunernas rådighet över asylboendena ökar avsevärt. Det faktum att förslaget innebär att ansvaret för asylboendena flyttas från Migrationsverket till kommunerna förändrar naturligtvis inte partistyrelsens inställning att det måste ställas tydliga krav på kvalitet på asylboendena. När det kommer till transporter och kollektivtrafik lyfter motionärerna upp en viktig aspekt. Tillgången till kollektivtrafik och möjlighet att exempelvis ta sig till affären är viktigt också för dem som bor på ett asylboende. Samtidigt så skulle den reform som partistyrelsen föreslår också skapa betydande möjligheter för att hitta lokala transportlösningar som kan anpassas till lokala omständigheter. Vi utesluter inte att det på sina håll kan vara lämpligt att lägga in transporter i upphandlingarna, men anser inte att det finns anledning att nationellt detaljreglera vilka kvalitetsaspekter som måste vägas in vid varje enskild upphandling. Alla asylsökande barn har rätt till skolgång. Dock har det på flera håll i landet uppstått svårigheter när man på mycket kort tid behövt ta emot många nya elever. Även detta är en följd av Migrationsverkets snabba upphandlingar. Därtill har ersättningarna till kommunerna för asylsökande barns skolgång inte motsvarat de faktiska kostnaderna. En snabb inlärning av svenska är nyckeln till det svenska samhället och det svenska skolsystemet. Nyanlända barn ska därför ges tillräckligt stöd för att snabbt lära sig språket genom förberedande introduktionsklasser med intensiv språkundervisning. Utbildningen ska bekostas av staten och finnas tillgänglig i alla kommuner. Parallellt är det viktigt att kommunerna ges möjlighet att finna lösningar för att på ett ändamålsenligt sätt kunna erbjuda alla barn tillgång till en skolgång av god kvalitet. Förutsättningarna till detta förbättras genom att kommunerna få ett större ansvar för mottagandet av asylsökande. Den långsiktighet som kommunerna länge efterfrågat kan på så vis bli verklighet. I stämmoprogrammet Närodlad integration föreslår vi fler reformer för att ge kommunerna de verktyg som krävs för att hantera mottagandet av nyanlända. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Stoppa fruimport och våld mot anknytningskvinnor motion att Migrationsverkets register måste föras även i anknytningspersonens namn inte bara i den sökandes namn, för att lättare upptäcka fall av serieimporterande män som våldför sig mot anknytningskvinnor, att kvinnor ska bli informerade om eventuella tidigare domar mot mannen, att redovisa på vilka sätt Centerpartiet drivit frågan om bättre samordning mellan ansvariga myndigheter ett aktivt samarbete mellan Länsstyrelser, Migrationsverket, kommuner, landsting och kvinnojourer som bifölls på idéstämman 2013, 198

Närodlad integration. Bättre flyktingmottagande. i hela landet

Närodlad integration. Bättre flyktingmottagande. i hela landet Närodlad integration Bättre flyktingmottagande i hela landet Närodlad integration Bättre flyktingmottagande i hela landet Sammanfattning Sveriges bristfälliga mottagande av människor som sökt sig hit från

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik 2011-03-03 Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Motioner. Närodlad integration. Asylansökningar på ambassader - Motion 6.1 Behandlas av kommitté nr: 9

Motioner. Närodlad integration. Asylansökningar på ambassader - Motion 6.1 Behandlas av kommitté nr: 9 Motioner Närodlad integration Asylansökningar på ambassader - Motion 6.1 Vi ser just nu en situation där det kommer många människor som söker skydd i Sverige, och att detta inte är en tillfällig situation.

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor Integration och Migration Svar på vanliga frågor Budskap Invandring är en stor tillgång för Sverige förutsatt att människor som kommer hit ges möjlighet att utvecklas och bidra till välståndet. Sverige

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 Migration Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 2/13 Inledning Att människor av olika skäl flyttar mellan länder är en naturlig process som ställer naturliga krav på samhället och som tillför nya erfarenheter

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Rapport 2015-02-13. En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken

Rapport 2015-02-13. En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken Rapport 2015-02-13 En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken Sverige ska vara en humanitär stormakt och asylrätten ska värnas Sverige ska vara en humanitär stormakt. Vi

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN?

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Annika Rosén Doktorand i socialt arbete Malmö Högskola Högskolepedagogisk utbildning modul 3 HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Bakgrund Jag undervisar socionomstudenter i juridik under

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Migration och integration. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Migration och integration. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Migration och integration Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 AFGHANSKA TOLKARS ASYL MOTION NR 15.1 15.1 Att Centerpartiet verkar för att de afghanska tolkar som verkat inom

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

POLITISKT PROGRAM. för Ungdom Mot Rasism

POLITISKT PROGRAM. för Ungdom Mot Rasism POLITISKT PROGRAM för Ungdom Mot Rasism Inledning Ungdom Mot Rasism har en tydlig bild av vad vi vill att samhället ska vara. Ett samhälle fritt från förtryck, exkludering och diskriminering. Ett samhälle

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik 10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik Något är skevt i vår samtid. Främlingsfientligheten har ännu en gång kopplat greppet om dagordningen i svensk och europeisk politik. Varje år dör

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Sveriges Kristna Råd 2007 Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Vår kristna tro har präglats av exilens och flyktingskapets erfarenheter. Jesus

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar Vi, samtliga 8 partier i kommunfullmäktige, anser att satsningar på barn och ungdom är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samhället.

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

En delrapport från Folkpartiets integrationsarbetsgrupp

En delrapport från Folkpartiets integrationsarbetsgrupp Rapport 2015-04-27 En delrapport från Folkpartiets integrationsarbetsgrupp Folkpartiets förslag för att lösa boendesituationen för nyanlända och asylsökande Syftet med denna rapport är att föreslå lösningar

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer