Närodlad integration. Stämmoprogram. Decentralisera flyktingmottagandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närodlad integration. Stämmoprogram. Decentralisera flyktingmottagandet"

Transkript

1 Närodlad integration Stämmoprogram Till Sverige kommer varje månad tusentals människor som flytt från krig och förföljelse. Centerpartiet värnar asylrätten och ställer krav på ett bra mottagande så att de som söker sig hit snabbt kan komma till sin rätt i ett nytt land. Vi kan i dag konstatera att integrationspolitiken har misslyckats, och reformer krävs för att undvika växande utanförskap och motsättningar i samhället. Samtidigt ser vi att både Sverige och EU lider av arbetskraftsbrist och hur ett inflöde av människor i arbetsför ålder behövs för att hantera stora pensionsavgångar. Vi ser ett stort behov av att närodla integrationspolitiken, och ge kommuner och civilsamhälle mer ansvar och bättre förutsättningar att bidra. Vi står upp mot diskriminering och för lägre trösklar till den svenska arbetsmarknaden. Bostäder behöver byggas och handläggningstider kortas. Med de krig och konflikter som rasar i vår omvärld är det uppenbart att vi behöver en migrationspolitik som på allvar slår vakt om mänskliga rättigheter. Det kan bara uppnås genom en bättre integrationspolitik i kombination med fler säkra och lagliga vägar till Europa för dem som är på flykt. EU bär ett stort ansvar för att etablera en human migrationspolitik, där Sverige inte ska göra mindre, men där fler länder måste göra mer. Sveriges just nu bristfälliga mottagande av människor som sökt sig hit från krig och förföljelse har på senare år utvecklats till en av de stora samhällsutmaningar vårt land står inför. Centerpartiets utgångspunkt är att vi behöver hitta konstruktiva lösningar på de praktiska problem som uppstår när flyktingströmmarna ökar. Detta avspeglas också i den integrationsrapport vi presenterade i januari 2015 och som innehåller 20 konkreta förslag för en mer närodlad integration. Decentralisera flyktingmottagandet Den etableringsreform som Alliansregeringen genomförde 2010, och som flyttade ansvaret för nyanländas etablering i Sverige från kommunerna till Arbetsförmedlingen, har inte lett till de förbättringar som var syftet. Ett av de viktigaste skälen till det är att Arbetsförmedlingen inte haft förutsättningar att klara sitt uppdrag. Syftet med reformen var bland annat att åstadkomma starkare jobbfokus i integrationspolitiken. Det var i sig en god tanke, men följden blev att den lokala integrationspolitik som fanns före 2010 gick om intet. Först när kommunerna började inse att staten inte kunde leverera vad den lovat tvingades de återigen dra igång egna integrationsinsatser; nu utan statligt stöd. Det måste finnas en tydlig arbetsmarknadskoppling i integrationspolitiken, men etableringsreformens, statens och Arbetsförmedlingens misslyckande gör det nödvändigt att återigen ge kommunerna ansvaret för de nyanländas etablering. Det är kommunerna som står för försörjningsstöd och andra kostnader som uppstår när människor inte integreras i det svenska samhället. Detta ger kommunsektorn starka incitament att utveckla fungerande system för nyanländas etablering. För att klara detta nya uppdrag behöver landets kommuner en större långsiktighet i sitt arbete. Därför föreslår vi att etableringsreformen dras tillbaka samtidigt som kommunerna övertar uppdraget att ta emot asylsökande. Syftet är att man redan under asyltiden ska kunna initiera etableringen lokalt. På detta sätt kan kommunerna skaffa sig ett inflytande över anläggningsboendena som man hittills inte haft. Behovet av en bättre dialog mellan myndigheter och kommuner är alltjämt stort. Vi anser inte att det i dagsläget är aktuellt att införa ett tvång för alla kommuner att ta emot asylsökande då den typen av åtgärder sannolikt inte skulle leda till ett effektivt mottagande. För att 184

2 åstadkomma en jämnare fördelning anser vi att varje kommun ska tilldelas ett tydligt nyckeltal där kvotflyktingar, ensamkommande, asylsökande, nyanlända och anhöriga räknas in. De kommuner som inte tar sitt ansvar måste ta fram en handlingsplan för att kunna öka sitt mottagande. De kommuner som trots handlingsplaner inte klarar sitt uppdrag åläggs att betala en avgift. Möjlighet ska dock finnas att klara sin kvot genom att köpa platser i närliggande kommuner. Den statliga ersättningen för mottagandet ska också vara utformad så att de kommuner som tar ett ansvar som överstiger nyckeltalet får extra resurser. En följd av att kommunerna ges detta utökade uppdrag är att Migrationsverkets roll renodlas till att omfatta asylprocessen, samt till att utöva tillsyn för att upprätthålla kvaliteten i mottagandet. På så vis skapas förutsättningar för att korta Migrationsverkets handläggningstider och stärka kompetensen hos handläggarna. Parallellt överförs medel för uppdraget att ta emot asylsökande och nyanlända, från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen till kommunsektorn. Ersättningen till kommunerna måste givetvis utformas så att den täcker kostnaderna för kommunsektorns åtaganden. Migrationsverkets roll som tillsynsmyndighet ska dock innebära att brister i mottagandet medför åtgärder, och att ersättningen kan sänkas för den kommun som inte levt upp till sitt ansvar. Till detta hör att tydliga krav på kvalitet och tillgång till sysselsättning, såsom utbildning eller praktik, ska ställas när asylboenden upphandlas. Kommunernas möjligheter att bygga kontakter med det lokala näringslivet och anpassa sina insatser till den lokala arbetsmarknaden är ett viktigt skäl till att decentralisera ansvaret för mottagandet. Lokala upphandlingar av insatser, i stället för Arbetsförmedlingens bristfälliga centrala, skulle även öppna för mindre aktörer, bättre kvalitetskontroll, ökad mångfald och fler sociala företag. Ett bra mottagande av nyanlända barn är ett viktigt uppdrag för landets kommuner. En snabb inlärning av svenska är nyckeln till det svenska samhället och det svenska skolsystemet. Nyanlända barn ska ges tillräckligt stöd för att snabbt lära sig språket genom förberedande introduktionsklasser med intensiv språkundervisning. Utbildningen ska bekostas av staten och finnas tillgänglig i alla kommuner. Tidigare och bättre samhällsinformation För människor som flyttat till Sverige, oavsett skäl, finns ett stort värde i att tidigt förmedla bilden av det svenska samhället och hur det fungerar. Vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka regler som gäller. Redan i dag finns goda exempel på detta runtom i landet, bland annat i form av samhällskommunikatörer med kulturell och språklig kompetens. Denna typ av goda exempel bör tas tillvara. Därför anser också Centerpartiet att en utökad samhällsorientering redan tidigt under asylprocessen är oerhört viktig för att lägga grunden till fortsatt integration lokalt och i det svenska samhället. Den bör också göras obligatorisk såtillvida att man får nedsatt dagersättning om man inte deltar. Dagersättningen går ut till nyanlända under asylprocessen och är idag 24 kronor per dag på boenden där mat ingår och 71 kronor där mat inte ingår. Vidare anser vi att studieförbunden bör ges ökade möjligheter att arbeta proaktivt med integrationen och då i större utsträckning hitta sätt att involvera och höja kunskapsnivån hos infödda svenskar. En kortare väg till arbetsmarknaden Det tar alldeles för lång tid för nyanlända att komma i arbete. Detta beror delvis på strukturella problem på den svenska arbetsmarknaden såsom stelbenta arbetsrättsliga regler. Genom trygg flexibilitet sänks trösklarna till arbetsmarknaden för dem som ännu inte etablerat sig. Vi vill även renodla Arbetsförmedlingens uppdrag och införa en jobbfixarpeng som låter fler aktörer förmedla jobben. Givetvis måste också fler jobb skapas, inte minst i småföretagen. För att fler ska kunna komma i arbete är det viktigt att föra en politik som inte gör det dyrare och svårare att anställa. Därför ser 185

3 Centerpartiet med oro på den rödgröna regeringens skattehöjningar och begränsningar av RUT- och ROT-avdragen. Vidare anser vi att det är nödvändigt att få fram fler introduktionsjobb och lärlingsplatser samt att dessa också omfattar alla nyanlända. Möjligheten att få in en fot på arbetsmarknaden genom lärlingsjobb, samtidigt som man lär sig jobbet och språket är mycket betydelsefullt för integrationen. Centerpartiet anser att det är fel att låsa in människor i bidragssystem. När nyanlända får uppehållstillstånd ska de i dagsläget tillsammans med Arbetsförmedlingen ta fram en etableringsplan som hjälper dem in i arbete. När de nyanlända följer etableringsplanen får de etableringsersättning som i normalfallet är 308 kronor om dagen. När kommunerna får ansvaret för nyanländas etablering övergår ansvaret för etableringsplanerna till kommunerna. Det är viktigt att regelverket utformas så att incitamenten att söka sig ut på arbetsmarknaden är goda och att det alltid ska löna sig att arbeta. Etableringsersättningen bör därför jämställas med försörjningsstödet, som har en avtrappning vid övergång till arbete. Det är viktigt att etableringsplanernas aktiviteter håller hög kvalitet. För att få full etableringsersättning vill Centerpartiet införa ännu tydligare krav än idag på aktivitet, såsom samhällsorientering och språkinlärning. Centerpartiet vill att föräldrapenningen reformeras för att gynna föräldrarnas etablering på arbetsmarknaden För dem som av olika skäl inte tillhör arbetskraften, till exempel på grund av psykiska eller fysiska besvär, kvarstår givetvis övriga trygghetssystem även om vissa av dessa behöver ses över. Systemet med etableringslotsar är på väg att avvecklas. En del av dessa resurser bör flyttas över till ett program för att identifiera, finansiera, och löpande utvärdera, initiativ från civilsamhället fokuserade på integration och jobbsökande. Detta för att föreningar och civilsamhälle ska kunna fungera som mentorer för nyanländas etablering. Nyanlända med eftergymnasial utbildning behöver också insatser. Validering och inventering av kompetenser måste ske mycket snabbare, helst från första dagen. Grundläggande är att man tidigt får stöd så att man hamnar rätt. I dagsläget klarar inte Arbetsförmedlingen den uppgiften. Det behövs bättre information och att universitet och högskolor involveras i högre utsträckning. Också arbetsgivarna bör göras delaktiga i arbetsplatsförlagd validering. Det viktiga med valideringen är att klarlägga vad en människa kan och behärskar, inte att på detaljnivå undersöka skillnaderna mellan svenska och utländska universitets- och högskolekurser. Många som kommer till Sverige har bakgrund i vård- och omsorgsyrken. Eftersom det är stor brist på den typen av kompetens är det extra viktigt att man kan validera dessa människors kunskaper skyndsamt. För att detta ska fungera måste universitet och högskolor göras delaktiga mycket tidigare än vad som i dag är fallet. I den mån det handlar om yrken som kräver legitimationer behöver också handläggningen av sådana ske snabbare. Möjligheten att använda EU:s gemensamma regelverk som standard för validering av utländska sjukvårdsutbildningar bör undersökas. I dag blir många läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal fast på anläggningsboenden och sedan i SFI-klasser alldeles för länge. Fler lämpliga arbetsplatser för språkpraktik behövs. Svenska för invandrare-utbildningarna (SFI) behöver bli mer yrkesanpassade. Centerpartiet förordar därför att landets kommuner och regioner samverkar för att se till så att yrkesanpassad SFI (SFX/SFY) finns att tillgå i hela landet. Här kan ny teknik och fjärrundervisning vara viktiga instrument för att tillgodose behoven. 186

4 Företagande som drivkraft för integration Företagande och entreprenörskap är centralt för jobben, för en stark samhällsekonomi och för lokal utveckling. Men företagandet spelar också en viktig roll för integrationen. Redan i dag har eget företagande blivit ett sätt för många med utländsk bakgrund att ta sig fram på en tuff arbetsmarknad och deras företag sysselsätter i genomsnitt fler än företag som drivs av människor som fötts i Sverige. Entreprenörskap och företagande har dock potential att bli en ännu starkare kraft för integration. Det finns i grunden ingen specifik företagarintegrationspolitik. För såväl svenskfödda som utrikesfödda företagare är det viktigt att fortsätta arbetet för minskat regelkrångel och sänkta kostnader för att driva företag och anställa personal. Minskat regelkrångel, rådgivning och möjligheter till startfinansiering är särskilt viktigt för dem som inte har svenska som modersmål eller som saknar kontaktnät i Sverige. Fler bostäder behövs Sverige lider av bostadsbrist och byggandet måste komma igång i stor skala. Bristen på bostäder försvårar integrationen och innebär stora utmaningar lokalt. Dessutom bor just nu tusentals människor kvar på dyra upphandlade asylboenden utan sysselsättning, trots att de fått uppehållstillstånd och borde kunna påbörja sin etablering i Sverige. En friare hyressättning på bostadsmarknaden skulle bidra till ett ökat bostadsbyggande. Men för att bostäder tillräckligt snabbt ska kunna växa fram krävs också kortsiktiga satsningar på modullägenheter och tillfälliga bygglov. Centerpartiet driver också frågan om att kommunerna med statligt stöd ska kunna gå in som garant och underlätta för nyanlända att få hyreskontrakt hos privata hyresvärdar. Genom satsningar på kollektivtrafik, såsom nya busslinjer, kan dessutom möjligheten att finna anvisningsbostäder på landsbygden förbättras. Samtidigt ser vi ett behov av att andra former av etableringsbostäder inrättas, med något förenklade krav, som kan avlasta asylboendena. Det är i sammanhanget också viktigt att uppmuntra till nya kreativa lösningar för att få fram bostäder, exempelvis genom försök med att låta privatpersoner inhysa asylsökande, förbättra kollektivtrafiken eller genom att på olika sätt stimulera byggnation av Attefallshus som kan användas som bostäder för asylsökande. Rätten att välja eget boende (EBO) när man kommer till Sverige som asylsökande är något som Centerpartiet försvarar. Bland annat därför att motsatsen kraftigt skulle öka kostnaderna för asylboendena och öka bristen på platser. Dessutom ser vi redan i dag att de som ordnar eget boende tenderar att lättare skaffa sig nätverk i Sverige och som en följd av detta snabbare komma ut i arbete. Den viktigaste orsaken är dock att den asylsökande själv bäst kan avgöra var hen känner sig tryggast. Däremot är det viktigt att erkänna de problem som finns i kommuner där trångboddheten är utbredd. I dag är incitamenten väldigt starka för att hitta eget boende när man fått uppehållstillstånd eftersom det är först när man fått en kommunplacering man får den högre ersättningen, vilket inte skulle vara fallet med de förändringar av etableringsersättningen som Centerpartiet vill genomföra. När kommunerna tar över ansvaret har man dessutom bättre möjligheter att hantera boendesituationen lokalt, vilket vore till stor hjälp i de delar av landet där problemen med trångboddhet är som störst. Placering av ensamkommande barn och ungdomar Antalet ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige har mångdubblats de senaste åren och ökningen ser ut att fortsätta. Den här gruppen är extra utsatt och har ofta genomgått stora svårigheter på sin väg hit. Regelverket kräver att barn och ungdomar placeras i dyra HVB-hem, om man inte kan tillhandahålla familjehem. Detta kan många gånger vara negativt för de ungdomar som har andra behov. Givetvis måste de som behöver särskilt stöd få det, men många skulle klara sig bra med ett annat boende. Det kan till exempel handla om att dela på lägenheter, bo på folkhögskola eller i boenden med något mindre bemanning. Dessutom behöver både administrationen och antalet 187

5 tjänstemän involverade i varje fall ses över så att handläggningstiderna förkortas och kostnaderna minskas. Dagens regelverk innebär att det är alltför svårt att placera ensamkommande hos närstående som inte är vårdnadshavare. Det kan exempelvis handla om släktingar eller nära vänner. Barnens bästa måste komma i första rummet, och därför är det viktigt att regelverket inte allvarligt försvårar möjligheten att få sitt första boende i ett nytt land hos någon man faktiskt känner. Många ensamkommande har någon närstående i Sverige och i dagsläget placeras man i samma kommun som denna person, men alltför ofta i ett HVB-hem. Det leder till en ojämn fördelning mellan kommuner, ett ökat tryck på socialsekreterarna och svårigheter att planera antalet platser. En översyn av socialtjänstlagen är därmed nödvändig för att underlätta placeringen av ensamkommande minderåriga hos närstående i Sverige. Om en sådan placering inte anses lämplig bör det räcka om barnet eller ungdomen placeras inom rimligt avstånd. Bekämpa diskriminering och segregation Diskriminering är ett allvarligt problem i dagens Sverige. Det gäller dels i fråga om inträdet på arbetsmarknaden, men också för dem som avser starta företag. Tillväxtverkets statistik beskriver hur företagare med utländsk bakgrund i betydligt högre utsträckning än övriga företagare upplever hinder när det gäller tillgång till lån och kapital. För den som är ny i Sverige kan det dessutom vara svårt att kräva sin rätt. Därför bör Diskrimineringsombudsmannen ges ett bredare uppdrag som möjliggör att en större andel av anmälningarna kan utredas samtidigt som preskriptionstiden för brott mot diskrimineringslagstiftningen förlängs. En viktig del i integrationsarbetet handlar om att skapa mötesplatser och förhindra att sociala barriärer mellan människor med olika bakgrund växer sig starka. Tyvärr ser vi redan i dag motsättningar i samhället som skulle kunna överbryggas om vi aktivt arbetar med att sprida kunskap, lyssna på människors oro och påverka attityder. Dessa motsättningar finns mellan många olika grupper i samhället. Detta måste synliggöras. För skapandet av mötesplatser är ett levande civilsamhälle och föreningsliv en hörnsten. För människor som flytt från auktoritära regimer kan ofta civilsamhällets företrädare skapa mer förtroende än offentliga tjänstemän och uniformerade myndighetspersoner. Centerpartiet ser det som avgörande att landets kommuner liksom regering och myndigheter underlättar för starka nätverk människor emellan. En starkare integrationsaspekt, mellan olika grupper, bör vägas in i de bidrag som delas ut till civilsamhället. Samtidigt måste vi bygga förtroende mellan det offentliga Sverige och dess nya invånare. En rättvis migrationspolitik Såväl den fria rörligheten inom EU som migrationen från andra delar av världen är en starkt bidragande orsak till Sveriges välstånd. I likhet med andra länder med tradition av öppenhet mot omvärlden ser vi att Sverige är en växande ekonomi där innovationskraften är stark. Ett land som vill stå rustat när den internationella konkurrensen hårdnar kan inte sluta sig mot omvärlden. Vi lever i en globaliserad värld. Marknader och arbetsmarknader blir allt mer gränslösa, och vårt framtida samhälle behöver formas i vetskapen att människor inte bor på en plats eller ens i ett och samma land under hela livet. Redan på kort sikt finns behov av en reforminriktad politik som på ett hållbart sätt kan hantera en ökande migration. Fler än 50 miljoner människor är i dag på flykt i världen. Människor som flytt från krig och förföljelse har rätt till skydd enligt internationell lag. Centerpartiet värnar asylrätten. Vi står upp för dagens 188

6 reglerade invandring och arbetar aktivt för en human flykting- och migrationspolitik som är i linje med vår strävan efter fri rörlighet för människor i hela världen. EU:s migrationspolitik Det är uppenbart att EU:s nuvarande migrationspolitik inte klarar av att hantera kriser av det slag vi nu bevittnar. Rådande lagstiftning gör det i praktiken omöjligt att med gemensamma insatser erbjuda flyktingar skydd i den omfattning som skulle behövas. Dublinförordningen och principen att man ska söka asyl i det land man först kommer till, innebär att åtskilliga medlemsländer i EU kan svära sig fria från ansvar. Visumtvång och regleringar, såsom transportörsansvaret, som syftar till att försvåra för människor på flykt att ta sig in i Europa gör att det i praktiken inte finns lagliga vägar in i EU. När dörren till Europa är stängd tvingas människor ta stora risker. Det är det vi ser när allt fler ger sig ut på den farliga resan över Medelhavet, i flyktingsmugglarnas våld och på sjöodugliga båtar. EU måste agera för att människor inte ska behöva riskera sina liv på Medelhavet, och för att se till så att fler säkra och lagliga vägar till Europa kan skapas. Att rädda människoliv måste ha högsta prioritet. Därtill behövs också en politik som inte göder kriminella organisationer. Centerpartiet anser att EU behöver en ny gemensam asylpolitik. Inom ramen för denna bör unionen registrera flyktingar som asylsökande i EU som helhet. EU:s myndighet för asylfrågor, Easo, bör ges utökat mandat att hantera ett gemensamt system för asylprövningar och utfärdande av humanitära visum. De skyddsbehövande bör fördelas inom unionen baserat på kvantitativa kriterier såsom medlemsländernas storlek och ekonomi samt på kvalitativa kriterier såsom människors släktband. Samtidigt ska givetvis enskilda EU-länder behålla rätten att frivilligt ta ett större ansvar, så att de länder som vill och kan ta emot fler flyktingar än sin kvot inte hindras från att göra detta. Sverige ska inte göra mindre, men fler länder måste göra mer. Följden av dessa reformer är att det nuvarande Dublinsystemet stegvis avvecklas. Intill dess att en reformering av den EU-gemensamma asylpolitiken kommer till stånd är det nödvändigt att fler länder, inklusive Sverige, erbjuder en fristad åt fler kvotflyktingar och håller dörren öppen för humanitära visum. Sverige bör med kraft driva på för att EU:s medlemsländer lever upp till gällande regelverk och konventioner så att asylrätten kan försvaras. En rättssäker asylprocess Den som söker asyl i Sverige ska kunna lita på att få en rättssäker bedömning av sina skyddsbehov. Tyvärr ser vi i dag att det finns allvarliga brister i detta avseende. Exempelvis är inte språkanalyserna tillräckligt tillförlitliga, och handläggarnas landkunskap måste stärkas för att man ska kunna fatta beslut som är grundade i den aktuella situationen i respektive land. Också kunskapen om HBTQpersoners situation måste öka. En annan viktig del är snabbare och bättre utredningar av de asylsökandes psykiska och fysiska hälsotillstånd. Detta måste ske redan tidigt under asylprocessen. Det är viktigt att tidigt hitta dem som är mest traumatiserade och som mår sämst för att kunna ge dem det stöd de behöver. För att klara av detta behöver kompetensen kring tortyr och trauma samt konsekvenserna av detta stärkas i hela asylkedjan. Anhöriginvandring Anhöriginvandringen är i praktiken en av få lagliga vägar till Europa. Den har stor betydelse av humanitära skäl. Familjer som splittrats till följd av krig, konflikter och förtryck måste ha en möjlighet till återförening i trygghet. Med en ökande globalisering där allt fler har nära och kära i andra länder ökar anhöriginvandringens betydelse. 189

7 Centerpartiet vill verka för en förändring i lagstiftningen som går längre än den tidigare sista länken som innebar att äldre anhöriga inte fick ha några anhöriga kvar i hemlandet. Vi anser att barn som fått uppehållstillstånd i Sverige ska kunna återförenas med äldre anhöriga om de så önskar. Den som vill ska kunna ta hit sina äldre anhöriga så länge de själva står för de kostnader som uppstår under vistelsen i Sverige. Vi vill att det ska vara möjligt att inifrån Sverige ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Arbetskraftsinvandring till Sverige och EU Arbetskraftsinvandringen är en stor tillgång för Sveriges kompetensförsörjning, för samhällsekonomin och för näringslivets konkurrenskraft. Dessutom innebär denna möjlighet en säker väg hit. Arbetskraftsinvandringen är även mycket betydelsefull för EU som helhet. Det finns omkring två miljoner jobb i EU som inte tillsätts. Genom att underlätta också för mindre kvalificerad arbetskraft att komma till unionen för att jobba kan denna arbetskraftsbrist lättare motverkas. Därför behöver EU:s så kallade blue card-system vidgas till att omfatta fler yrkesgrupper så att behoven på arbetsmarknaden bättre kan tillgodoses och fler ges möjligheten att söka arbete i Europa. Det är viktigt att det fortsätter finnas en möjlighet att göra spårbyte från asylinvandring till arbetskraftsinvandring, och den möjligheten bör gälla från dag ett. Den som har ett arbete i Sverige ska kunna få stanna. Detta ska självklart inte påverka asylrätten. I dag måste alla som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare ha en arbetsgivare här redan innan avresan. Centerpartiet vill slopa kravet på koppling till ett visst yrke och arbetsgivare. När en arbetskraftsinvandrare jobbat i Sverige i två år och vill förnya sitt arbetstillstånd ska personen i stället vara fri att börja jobba inom vilken bransch som helst. Samtidigt ska människor kunna byta arbetsgivare redan under de två första åren. Detta för att ge människor makt över sin egen situation, en chans att ta nya steg i karriären, och möjlighet att välja bort oseriösa arbetsgivare. Det är också nödvändigt att korta handläggningstiden av arbetstillstånd för arbetskraftsinvandrare. Därför vidhåller vi att det finns behov av att se över möjligheten för externa aktörer med specialiserad kunskap att under Migrationsverket kunna utreda dessa ärenden och återkomma med beslutsunderlag, i synnerhet vid start av företag. 190

8 Centerpartiet vill: 1. att reformer för en närodlad integration genomförs. Det omfattar en utökad dialog mellan berörda myndigheter och kommuner, full ekonomisk kompensation till kommunerna, tydliga krav på kvalitet och sysselsättning vid upphandlingar av asylboenden och intensivkurser i svenska för nyanlända barn. Trygg flexibilitet på arbetsmarknaden, införande av jobbfixarpeng, introduktionsjobb och praktik med lägre lön, liksom mentorsstöd till civilsamhället, inventering och validering av kompetenser från första dagen och bättre tillgång till yrkesanpassad SFI syftar till snabbare etablering på arbetsmarknaden Friare hyressättning bör införas på bostadsmarknaden och satsningar på modullägenheter genomföras. Kommuner bör som garant gentemot privata hyresvärdar kunna erbjuda etableringsbostäder. Möjligheten att finna anvisningsbostäder på landsbygden, bland annat genom satsningar på nya busslinjer, bör utnyttjas. Därtill behöver alternativa boendeformer för ensamkommande ungdomar möjliggöras. 2. att ansvaret för de asylsökande och etableringsuppdraget återförs till kommunerna. Alla kommuner görs delaktiga i mottagandet av nyanlända såtillvida att en modell för solidarisk finansiering utarbetas. De kommuner som inte tar sitt ansvar måste ta fram en handlingsplan för att kunna öka sitt mottagande, och de som trots handlingsplaner inte klarar av uppdraget åläggs att betala en avgift. 3. att samhällsorienteringen under asyltiden förstärks och görs obligatorisk såtillvida att den som inte deltar får nedsatt dagersättning. Studieförbunden och andra aktörer i civilsamhället bör också ges ökade möjligheter att arbeta proaktivt med integrationsfrågor. 4. att etableringsersättningen jämställs med försörjningsstödet, att en jobbstimulans införs i avtrappningen som gör att det alltid lönar sig att arbeta samt att det ställs tydliga krav på aktivitet för att ta del av etableringsersättningen. 5. att föräldrapenningen reformeras i syfte att stärka föräldrars incitament till en snabb etablering på arbetsmarknaden. 6. att en översyn av socialtjänstlagen genomförs i syfte att underlätta placeringen av ensamkommande barn och ungdomar hos närstående i Sverige. 7. att Diskrimineringsombudsmannen ges ett bredare uppdrag som möjliggör att en större andel av anmälningarna kan utredas samt att preskriptionstiden för brott mot diskrimineringslagstiftningen förlängs. Dessutom bör integrationsaspekten i bidragen till civilsamhället skärpas. 8. att en ny EU-gemensam asylpolitik införs. Flyktingar ska i detta system kunna registreras som asylsökande i EU som helhet, och ett kvotsystem införs som gör att alla medlemsländer tilldelas en viss mängd asylsökande utifrån förutbestämda kriterier. Detta innebär att Dublinförordningen stegvis avvecklas. Intill dess att ett gemensamt asylsystem är på plats är det nödvändigt att Sverige och övriga EU-länder tar emot fler så kallade kvotflyktingar. 9. att det genomförs snabbare utredningar av asylsökandes psykiska hälsotillstånd samtidigt som kompetensen kring tortyr och trauma samt konsekvenserna av detta stärks i hela asylkedjan. 10. att EU:s blue card-system för arbetskraftsinvandring vidgas så att det omfattar fler yrkeskategorier och möjliggör arbetskraftsinvandring till EU också för mindre kvalificerad arbetskraft. Arbetskraftsinvandring till Sverige bör också underlättas och arbetskraftsinvandrarnas ställning stärkas så att kravet på koppling till ett visst yrke eller arbetsgivare slopas. Man ska också ha möjlighet till spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring från dag ett samt rätt att byta arbetsgivare redan under de två första åren. Motioner: Integration och migration 7495 Asyl- och migrationspolitik motion 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,

9 6.1 att partistämman tillkännager för medlemmarna som sin mening att: Centerpartiet skall verka för att asyl aldrig ska kunna söka på Svenska ambassader utan enbart vid ankomst till Sverige Sverige inte ensidigt ska gå före övriga länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader. Denna väg ska istället öppnas tillsammans med övriga EU-länder, Sverige i likhet med övriga EU-länder ska ge temporära uppehållstillstånd som huvudregel. Permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU-länder, Sverige ska se över sina regler för anhöriginvandring till de med uppehållstillstånd i riktning mot praxis i övriga EU-länder. Mer generösa regler bör sedan införas tillsammans med övriga EU-länder, Sverige ska anpassa sina regler för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn till EUpraxis. Många är betydligt över 18 år och ska då söka asyl som vuxna och inte som barn, klassas de ändå som barn är detta orättvist både mot de vuxna som söker asyl som vuxna och mot de barn som placeras tillsammans med betydligt äldre, Sverige inte ensidigt ska gå före övriga länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader. Denna väg skall istället öppnas tillsammans med övriga EU-länder, Sverige i likhet med övriga EU- länder skall ge temporära uppehållstillstånd som huvudregel. Permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU-länder, Sverige bör se över regler för anhöriginvandring till de med uppehållstillstånd i riktning mot praxis i EU. Mer generösa regler bör införas tillsammans med övriga EU-länder, Sverige ska anpassa regler för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn till EU praxis att flyktingmottagandet begränsas till en hanterbar nivå, gärna i samarbete med våra Nordiska grannländer. Tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar i anhöriginvandringen kan vara ett sätt att nå en bit på vägen, att ökade insatser görs för att hjälpa flyktingar i deras hemländer och i flyktingläger. Till exempel bör 1% målet då det gäller u-landsbistånd återställas, att Sverige tillsammans med andra länder, FN mfl. arbetar mer aktivt och målmedvetet för att skapa fred, stabilitet och ekonomisk och social utveckling i de drabbade länderna, att regelverket då det gäller arbetskraftinvandring ses över och möjlighet ges för granskning och utvärdering av resultatet bifalla motionen, Riksdagsgruppen i gruppmotion motionerar om en realistisk och på riktigt solidarisk migrationspolitik. Partistyrelsens yttrande: Totalitära och förtryckande regimer, våldsamma konflikter, terrorism och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter gör att över 50 miljoner människor är på flykt runtom i världen. Detta ställer stora krav på såväl världssamfundet som på EU och Sverige. Sverige behöver vara en aktiv part i en global strävan efter att minska antalet konflikter och sprida demokrati i världen. 192

10 Dagligen riskerar nu människor sina liv på Medelhavet i hopp om att finna en fristad i Europa. Att så sker är en direkt följd av lagstiftning som syftar till att hindra människor på flykt att ta sig in i EU. Endast genom fler lagliga vägar till Europa kan antalet dödsoffer på Medelhavet minskas och flyktingsmugglingen begränsas på ett effektivt sätt. Samtidigt som många flyktingar söker sig till Europa så befinner sig det stora flertalet i flyktingläger i sina hemländer eller angränsande stater. Sverige är ett av de länder som tar störst ansvar för att finansiera FN:s flyktingprogram och andra liknande insatser. Detta är ett ansvar som Sverige bör fortsätta ta, samtidigt som det är viktigt att agera pådrivande för att fler länder gör mer. Partistyrelsen anser att Sverige även fortsatt ska leva upp till målet om att biståndsbudgeten ska motsvara en procent av bruttonationalinkomsten (BNI), och att Sverige ska följa OECD:s biståndskommitté DAC:s regler för vad som kan räknas som bistånd. Vid partistämman i Karlstad beslutade Centerpartiet att verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands. Partistyrelsen medger att det i områden där det råder krigstillstånd skulle medföra betydande svårigheter att hantera asylärenden på ett säkert sätt. Om det ens är möjligt att hålla ambassaden öppen. Samtidigt finns goda skäl att öppna möjligheten att söka asyl på ambassader i länder där sådan verksamhet kan bedrivas på ett säkert och rimligt sätt. I arbetet med detta finns också anledning att överväga möjligheten att införa humanitära visum, gärna i samarbete med EU och andra länder. Mottagandet av kvotflyktingar är i dag generellt för lågt i hela EU, trots att detta är ett av få sätt på vilket de människor som är i allra störst behov av skydd på ett ordnat sätt kan ta sig i säkerhet i Europa. Partistyrelsen menar att betydande reformer behövs när det kommer till EU:s migrationspolitik. Unionen måste hitta sätt att bättre hantera stora flyktingströmmar till följd av allvarliga kriser i vår närhet. En del i det är att unionen behöver verktyg för en större samordning och för att se till så att fler medlemsländer är med och ta ansvar. Denna fråga behandlas också mer utförligt i stämmoprogrammet Närodlad integration. Detta program tar också upp en rad andra frågeställningar som motionärerna belyser. Partistyrelsen gör vidare bedömningen att tillfälliga uppehållstillstånd skulle ha en ringa inverkan på antalet asylansökningar i Sverige. Inte minst då det förutom detta finns en rad skäl till att många söker sig till Sverige. Skäl som långtifrån alltid har koppling till svenska asylregler. Däremot skulle tillfälliga uppehållstillstånd minska drivkrafterna för människor att integreras i det svenska samhället och delta i etableringen på arbetsmarknaden. Detta var också ett av huvudskälen till att permanenta uppehållstillstånd började användas i högre utsträckning. Centerpartiets grundhållning är att den främsta utmaningen i ljuset av dagens flyktingströmmar är att utveckla en fungerande integrationspolitik. Inte minst då den demografiska utvecklingen ställer krav på ett betydande tillskott av människor i arbetsför ålder till svensk arbetsmarknad. Det är också viktigt att värna migrationsöverenskommelsen och de reformer av arbetskraftsinvandringen som Centerpartiet och Alliansen genomfört i regeringsställning. När det kommer till anhöriginvandring kan partistyrelsen konstatera att någon generell praxis inte finns i EU. Det är dock viktigt att familjer som splittrats till följd av krig, konflikter och förföljelse kan återförenas i Sverige. Emellertid finns skäl att se över dagens regelverk, vilket också beskrivs närmare i det av partistyrelsen föreslagna migrations- och integrationsprogrammet. Åldersbestämning av barn och ungdomar måste ske på ett rättssäkert sätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Partistyrelsen anser avslutningsvis att det finns ett stort behov av reformer på integrations- och migrationsområdet. Detta ställer krav, inte minst på regeringens handlingskraft. Men det är också 193

11 7600 nödvändigt att Centerpartiet på riks- och lokalnivå, tillsammans med civilsamhället och andra berörda aktörer, bedriver ett aktivt arbete för ett bättre mottagande och snabbare integration. Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för: att Sverige aktivt arbetar för ett ökat mottagande av kvotflyktingar i EU, att Sverige tillsammans med andra länder i EU, FN och på andra internationella arenor arbetar aktivt och målmedvetet för fred, demokrati och hållbar ekonomisk utveckling. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Asylprocessen motion 6.6, att Migrationsverket jobbar snabbare, att det blir någon konsekvens av att kasta id-papper. 6.7 Att Centerpartiet arbetar för att införa en kvotering till förmån för ensamkommande flickor vilket innebär att vi ska ha en positiv särbehandling och flickorna ska utgöra minst 60 % av de ensamkommande. Partistyrelsens yttrande: Människor som av olika skäl flytt från sina hemländer upplever ofta stor osäkerhet och otrygghet. Det är därför av stor vikt att människor som söker asyl i Sverige behandlas rättssäkert och att deras ärenden handläggs skyndsamt. Såväl långa handläggningstider som vittnesmål om att människor med liknande bakgrund behandlats olika i asylprocessen är enligt partistyrelsens mening skäl för att göra en grundlig översyn av hur asylprocessen går till och hur Migrationsverket fungerar. Inriktningen bör vara att Migrationsverkets uppdrag ska renodlas till att i första hand omfatta själva behandlingen av asylärenden. Genom en sådan renodling uppstår bättre förutsättningar för att korta handläggningstiderna. På så sätt kan också myndigheten stärka samarbetet med vissa ambassader, vilket delvis är bristfälligt i dag. Därtill kan behovet av att stärka kunskapen om enskilda länder bättre tillgodoses, samtidigt som kvaliteten på de språkanalyser som genomförs kan höjas. Det finns, ovanstående till trots, en rad skäl till att handläggningstiden i enskilda fall kan bli lång även fortsättningsvis. Ett sådant skäl kan vara att id-handlingar saknas. Detta kan i sin tur ha flera orsaker. Bland dessa kan nämnas att den asylsökande dragit slutsatsen att man inte har tillräckligt starka asylskäl eller att man blivit uppmanad av flyktingsmugglare att göra sig av med id-handlingarna. Det finns också exempel på människor som fötts och vuxit upp i exil i flyktingläger och av den orsaken inte kunnat få några id-handlingar. Ytterligare ett skäl till att svenska myndigheter anser människor 194

12 sakna id-handlingar är att de kommer från länder vars statsförvaltning inte anses tillförlitlig, och att de handlingar som utfärdats helt enkelt ogiltigförklaras. Sammantaget är frågan om identitetshandlingar i asylprocessen komplex, och det är inte helt enkelt att göra tydliga gränsdragningar. Däremot finns det i dagsläget vissa incitament för asylsökande att uppge sin identitet. Inga absoluta krav ställs på att man måste ha giltiga id-handlingar, men den som medverkar till att göra sin identitet sannolik kan få möjlighet att söka jobb i Sverige redan under asylprocessen, samtidigt som det ses som fördelaktigt när ens ärende handläggs. När det gäller ensamkommande underåriga barn och ungdomar ser vi just nu att andelen flickor ökar. Könsfördelningen i denna grupp till trots är det dock viktigt att asylrätten värnas. Oavsett kön måste varje människas asylärende bedömas rättssäkert och vederbörandes skyddsbehov komma i första rummet. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: 6.6 Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Rörlighet över gränserna motion att Centerpartiet formulerar konkret politik för att närma sig visionen om fri rörlighet, att Centerpartiet verkar för att visumfrihet till Schengenområdet kraftigt utökas avseende antalet länder, att svenska migrationsmyndigheters tillämpning av viseringskodexen utvärderas med avseende på avslagsmotiveringar och rättssäkerheten. (En möjlighet är att ge Statskontoret i uppdrag att genomföra en sådan utvärdering.), att det bör undersökas huruvida diskrimineringslagen har rättsverkan i förhållande till viseringskodexen och om den har det, huruvida svenska migrationsmyndigheter följer den i viseringsärenden, att integritetskränkande inslag i viseringskodexen tas bort, att Centerpartiet ställer sig negativt till utökad registrering av flygresenärer till och från Europa, oavsett om det rör EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare Partistyrelsens yttrande: Motionären tar upp en mycket viktig fråga som gäller människors rörlighet och hur svenska myndigheter hanterar visum. Det är viktigt att rättssäkerheten för den som ansöker om visum upprätthålls och att rutinmässiga avslag kan undvikas. Även i detta sammanhang menar partistyrelsen att det är på sin plats att påpeka behovet av en översyn av Migrationsverket och asylprocessen. När det gäller Centerpartiets vision om fri rörlighet delar partistyrelsen motionärens hållning att konkreta steg behöver tas i denna riktning, något som kan ske på flera områden. Dels i fråga om att skapa lagliga och säkra vägar för dem som är på flykt från krig, våld och förföljelser, och dels i fråga om att öka möjligheten för människor att resa, bedriva näringsverksamhet och av andra orsaker röra 195

13 sig över nationsgränser. En viktig del i det är att verka för att visumfriheten till Schengenområdet kan utökas. Diskriminering ska med kraft motverkas, och den personliga integriteten behöver skyddas. Partistyrelsen gör bedömningen att det inte finns täckning i den gällande svenska diskrimineringslagen för att hävda att den utövar direkt rättsverkan i förhållande till viseringskodexen. Inom europeisk diskrimineringsrätt lyfts däremot frågor som rör rörlighet och vilka rättigheter personer har när det kommer till inresa vid gränsposteringar. De rättigheter som nämns här gäller dock EU-medborgare, och endast undantagsvis tredjelandsmedborgare. Att i vissa fall utvidga den europeiska diskrimineringsrätten till att i viss utsträckning omfatta också tredjelandsmedborgare kan vara en logisk följd av en strävan att med friare rörlighet som målsättning utvidga visumfriheten till att omfatta fler länder. Den personliga integriteten behöver vägas in när myndigheter ges tillgång till registeruppgifter av olika slag. Frågan om registrering av flygresenärer har varit aktuell i över ett decennium och det är bra att begränsningar i regelverken, som reglerar staters tillgång till flygbolagens passagerarregister, har kunnat införas. Centerpartiet har agerat för att motverka en allt för omfattande registrering av flygresenärer. Vi har varit tydliga med att det behövs en proportionalitet i lagstiftningen till skydd för enskilda människors privatliv. Det finns dessutom inte tillräckliga bevis för att det skulle ge önskad effekt för säkerhet och terrorbekämpning om staters befogenhet att ta del av personuppgifter utökades ytterligare. Partistyrelsen anser därför att steg mot en ännu mer omfattande registrering ska undvikas. Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för: att möjligheten undersöks att utöka den europeiska diskrimineringsrätten till att i vissa fall också omfatta tredjelandsmedborgare, Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Asyl för visselblåsare motion att Centerpartiet uttrycker sin uppskattning för den insats som Snowden gjort genom sina avslöjanden, att Centerpartiet ska verka för att Edward Snowden, om han så önskar, ska ha möjlighet att få visum för tillfälliga besök i Sverige, att Centerpartiet ska verka för att Edward Snowden, om han så önskar, ska få asyl i något EUland, att Centerpartiet ska verka för att Edward Snowden, om han så önskar, ska beviljas asyl i Sverige. Partistyrelsens yttrande: I början av juni 2013 trädde Edward Snowden fram som visselblåsare i ett stort avslöjande i Guardian och Washington Post, vilka i ett antal artiklar hade gett detaljerade inblickar i den amerikanska säkerhetstjänstens metoder. Enligt uppgifterna ägnar sig NSA, National Security Agency, åt att kartlägga telefonsamtal i USA och att begära ut stora mängder information om enskilda från företag som Google och Facebook. Om länder gör fel kan visselblåsare fylla en viktig funktion, partistyrelsen anser dock inte att det är Centerpartiets uppgift som politiskt parti att, i enlighet med motionärens önskan, ta så tydlig ställning i ett enskilt fall. Snarare bör det vara Centerpartiets uppgift 196

14 att också i fortsättningen lyfta en allmän diskussion om betydelsen av att skydda den personliga integriteten. Till detta hör naturligtvis att visselblåsare behandlas i enlighet med de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer Till de mer känsliga frågorna i förhållande till den personliga integriteten hör omfattningen av staters avlyssning och eventuell brist på demokratisk insyn. Det är betydelsefullt att i samhällsdebatten och i det politiska arbetet lyfta de konsekvenser som kan bli följden om stater tar sig friheten att övervaka allt som statsmakten bedömer vara relevant utan att detta balanseras av en fungerande kontrollmakt. Partistyrelsen vill slutligen klargöra att asylärenden är individuella och hanteras av fristående myndigheter. Det är en juridisk process och inte primärt en fråga för politiska partier. Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Mottagande av asylsökande motion 6.10, 6.11, Att Centerpartiet ska verka för att det införs krav på att företag/organisationer som driver asylmottagningar att de ska ordna sysselsättning/aktivitet/praktik som motsvarar en normal 8 timmars arbetsdag. Kravet ska vara med i upphandlingsunderlaget från Migrationsverket att det i upphandlingen av asylboenden införs krav på välfungerande transporter till och från boendet. Det innebär att de som driver boendet måste tillhandahålla transporter om det saknas välutbyggd kollektivtrafik eller om resor med befintlig kollektivtrafik kostar för mycket, att Centerpartiets riksorganisation ges i uppdrag att utforma detaljerna i hur ovanstående förslag ska kunna genomföras att Centerpartiet verkar för att alla asylsökande barn erbjuds skolgång, att Centerpartiet verkar för att det skjuts till statliga medel till asylsökandes skolgång, att Centerpartiet verkar för att skapa en nationell rekommendation eller ett nationellt system för undervisning av barn som kommer till Sverige i skolålder för att säkra att de kan genomföra skolan med basala behörighetskrav till gymnasiet. Partistyrelsens yttrande: Under de senaste åren har kritiska röster höjts mot kvaliteten i Sveriges mottagande av asylsökande, och det med rätta. När asylboendena inte räckt till har nya behövt handlas upp i snabb takt, och kvaliteten har kommit i andra hand. Detta är dock ingen hållbar lösning, då bristande kvalitet i den verksamhet som bedrivs på asylboendena leder till sämre fysisk och psykisk hälsa för de asylsökande, samtidigt som det försvårar integrationen. Ett illa fungerande mottagande av asylsökande var ett av skälen till att Centerpartiet vid kommundagarna i Norrköping 2015 lade fram en integrationsrapport som bland annat slog fast att upphandlingarna av asylboenden måste bli mycket bättre. Krav måste ställas på lokalerna liksom på sysselsättning för dem som bor där. Vi välkomnade också i rapporten ett nära samarbete med bland annat civilsamhälle och lokalt näringsliv. Ytterligare en del i vår integrationsrapport handlade om att åstadkomma en jämnare fördelning av asylboendena över landet. Hittills har denna fördelning varit alltför sned. För att åstadkomma en 197

15 jämnare fördelning var det bland annat viktigt att Migrationsverket kunde få möjlighet att driva asylboenden i egen regi. Detta för att öka möjligheten att styra var i landet nya asylboenden öppnas. Inför den här stämman föreslår också partistyrelsen att ansvaret för de asylsökande samt de medel som staten avsätter för detta, överförs till kommunerna. Detta skulle ytterligare öka möjligheten att anpassa verksamheten inom asylmottagandet och skapa möjligheter att redan tidigt knyta asylsökande och nyanlända till en lokal arbets- och bostadsmarknad. Detta leder också till att kommunernas rådighet över asylboendena ökar avsevärt. Det faktum att förslaget innebär att ansvaret för asylboendena flyttas från Migrationsverket till kommunerna förändrar naturligtvis inte partistyrelsens inställning att det måste ställas tydliga krav på kvalitet på asylboendena. När det kommer till transporter och kollektivtrafik lyfter motionärerna upp en viktig aspekt. Tillgången till kollektivtrafik och möjlighet att exempelvis ta sig till affären är viktigt också för dem som bor på ett asylboende. Samtidigt så skulle den reform som partistyrelsen föreslår också skapa betydande möjligheter för att hitta lokala transportlösningar som kan anpassas till lokala omständigheter. Vi utesluter inte att det på sina håll kan vara lämpligt att lägga in transporter i upphandlingarna, men anser inte att det finns anledning att nationellt detaljreglera vilka kvalitetsaspekter som måste vägas in vid varje enskild upphandling. Alla asylsökande barn har rätt till skolgång. Dock har det på flera håll i landet uppstått svårigheter när man på mycket kort tid behövt ta emot många nya elever. Även detta är en följd av Migrationsverkets snabba upphandlingar. Därtill har ersättningarna till kommunerna för asylsökande barns skolgång inte motsvarat de faktiska kostnaderna. En snabb inlärning av svenska är nyckeln till det svenska samhället och det svenska skolsystemet. Nyanlända barn ska därför ges tillräckligt stöd för att snabbt lära sig språket genom förberedande introduktionsklasser med intensiv språkundervisning. Utbildningen ska bekostas av staten och finnas tillgänglig i alla kommuner. Parallellt är det viktigt att kommunerna ges möjlighet att finna lösningar för att på ett ändamålsenligt sätt kunna erbjuda alla barn tillgång till en skolgång av god kvalitet. Förutsättningarna till detta förbättras genom att kommunerna få ett större ansvar för mottagandet av asylsökande. Den långsiktighet som kommunerna länge efterfrågat kan på så vis bli verklighet. I stämmoprogrammet Närodlad integration föreslår vi fler reformer för att ge kommunerna de verktyg som krävs för att hantera mottagandet av nyanlända. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Stoppa fruimport och våld mot anknytningskvinnor motion att Migrationsverkets register måste föras även i anknytningspersonens namn inte bara i den sökandes namn, för att lättare upptäcka fall av serieimporterande män som våldför sig mot anknytningskvinnor, att kvinnor ska bli informerade om eventuella tidigare domar mot mannen, att redovisa på vilka sätt Centerpartiet drivit frågan om bättre samordning mellan ansvariga myndigheter ett aktivt samarbete mellan Länsstyrelser, Migrationsverket, kommuner, landsting och kvinnojourer som bifölls på idéstämman 2013, 198