ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO"

Transkript

1 ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO Årsredovisning 2014

2 Arbetsgivarföreningen KFO Årsredovisning 2014 Omslagsillustration: Mattias Käll Formgivning och produkion: ETC Kommunikation Tryck: HS Grafiska, maj 2015 Arbetsgivarföreningen KFO Box Stockholm Telefon: Mail: Ladda ner årsredovisningen på: 2

3 Innehåll Som den största fristående arbetsgivarorganisationen är KFO en viktig röst i både samhällsdebatten och i näringslivet. Sid 23 Personlig assistans. Ett ständigt pågående arbete för bättre villkor. Sid 14 Fristående skola, förskola och fritidshem är det största avtalsområdet inom KFO räknat till antalet medlemmar. Många skolor och förskolor har stått inför nya utmaningar. Sid 12 Hälsa, vård och omsorg. 500 företag blir ännu bättre arbetsgivare. Sid 16 Folkrörelser. Stort fokus på kunskapsutbyte. Sid 19 Petroleum. Processtänk som ger bra driv. Sid 20 Medlemsservice. Nytta för medlemmarna genom syrar all verksamhet. Sid 21 Petter Skogar är förbundsdirektör för Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Det framåtblickande arbetet har ett övergripande syfte att skapa ökad medlemsnytta. Sid 4 Jämställdhet. Det handlar om att ligga i framkant för jämställdhet och hållbarhet. Sid 25 Utbildning. Kunskap bygger framtiden. Sid 27 Kommunikation. Allt KFO gör ska kommunicera medlemsnytta. Sid 28 Svensk Kooperation ska sätta strålkastarljuset på de kooperativa och ömsesidiga företagen. Sid 32 Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad på sin arbetsplats. Grunden för KFOs arbete med arbetsmiljöfrågor är att ingen ska behöva bli sjuk eller skadad på sin arbetsplats. Sid 26 Satsning på personlig assistans. Arbete för bättre förutsättningar. Sid 35 Samarbete är nyckeln till framgång. Sid 36 Förvaltningsberättelse. Svart på vitt om årets om gått. Sid 40 Fakta om KFO. Statistik, medlemmar och anställda. Sid 59 3

4 Ledare Petter Skogar, Förbundsdirektör Arbetsgivarföreningen KFO 4

5 Medlemsnytta i alla lägen KFO har svenskt rekord i arbetsfred. Under sju decennier har vi sett till att våra medlemmar sluppit konflikter. Det beror bland annat på vår unika avtalsmodell. I vårt huvudavtal finns ett inbyggt system med tröga ventiler. Det gör att vi kan lösa tvister innan de bli ett hot mot verksamheten. I jämförelse med KFOs huvudavtal har andra förhandlingsavtal något av lightprodukt över sig. Vår framgångsrika avtalsmodell bygger på samförstånd om en viktig princip: Att våra centrala kollektivavtal om löner och villkor skall vara konkurrensneutrala gentemot arbetsmarknaden i övrigt. Inom ramen för huvudavtalet är det sedan vår uppgift att försöka åstadkomma så verksamhetsanpassade och dispositiva överenskommelser som möjligt. En nära och tidig dialog med medlemsföretagen gör att vi på bästa sätt kan föra fram era önskemål om avtalsförbättringar i förhandlingarna. År 2016 ska i princip alla våra avtal omförhandlas. Förberedelsearbetet med Avtal 16 som det kallas, har redan inletts. Nöjda medlemmar KFO är en fristående arbetsgivarorganisation med hög servicegrad och låga medlemsavgifter. Medlemsundersökningen som vi genomförde under 2014, visar att våra medlemmar är mycket nöjda, inte minst när det handlar om personlig rådgivning där vi får högsta betyg. Vi slår oss inte till ro med detta. Resultatet är bränsle för oss i det fortsatta arbetet med att leverera ännu bättre medlemsnytta. Under 2014 påbörjade vi ett genomgripande arbete där hela verksamheten ska genomlysas. KFO företräder allt från kooperativa koncerner till små enskilda firmor. Det ställer höga krav på differentierad service. Våra rådgivare kan skilja mellan stora och små företag, mellan branscher och verksamheter med olika behov. Det är en unik kompetens som vi vill fortsätta att utveckla. Vi ska öka servicegraden genom att bli ännu bättre på att anpassa rådgivning och expertkompetens efter de olika behov som våra medlemsorganisationer har. Strategisk kommunikation är en del av vår medlemsservice. Under det gångna årets kvalitetsarbete identifierade vi några områden som vi har prioriterat. Vi utvecklar vår webb och förbättrar integrationen med medlemssystemet. Vi har även hörsammat önskemålet om regelbundna nyhetsbrev. Jämställdhet och hållbarhet Det är glädjande att kunna konstatera att våra större medlemmar ligger i framkant när det gäller både jämställdhet och hållbarhet. 5

6 Ledare Många av våra medlemsföretag har under lång tid arbetat målmedvetet för att släppa fram kvinnor och uppmuntra dem att ta ledande positioner. Det har bidragit till att de ledande kooperativa och ömsesidigt ägda företagen KF, Riksbyggen, HSB, OKQ8, Fonus, Coop och Folksam har dubbelt så hög andel kvinnor i företagsledningen som börsbolagen. Även kvinnlig styrelserepresentation är betydligt bättre inom kooperationen och ömsesidigt ägda bolag i jämförelse med stora börsnoterade företag. Våra medlemsföretag bedriver också ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete. Ett exempel är att Riksbyggens Charlotta Szczepanowski utnämndes till Sveriges bästa hållbarhetschef OKQ8 i Sverige har fått utmärkelsen Sustainable Brands inom branschen två år i rad och var först med att införa källsortering på servicestationerna. För KF som ägare till Coop är ekologi och hållbarhet en viktig del av både kundnytta och samhällsansvar, det är man mycket tydlig med. Fonus är ett föredöme när det gäller att investera i energibesparande teknik och klimatkompensation. Folksam ingår i ett nätverk av företag vars vision är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Man deltar även aktivt i samhällsplaneringen för att undvika naturskador. Detta är bara några exempel på våra medlemmars engagemang och målmedvetna arbete för jämställdhet och hållbarhet. Den långsiktighet som utmärker idéburna verksamheter är en stadig grund för ett företagande som lönar sig i längden. 6

7 Gemensam organisation KFO är den största av de fristående arbetsgivarorganisationerna. Idag har vi medlemmar som sysselsätter totalt anställda. KFO har sedan 2010 bedrivit ett framgångsrikt samarbete med Arbetsgivaralliansen kring ekonomi och personaladministration. Det har vi gjort genom det samägda servicebolaget Athene Arbetsgivarservice. Nu tar vi det ännu ett steg vidare och utvidgar samarbetet till avtalsområden där vi har parallella organisationer, såsom Vård & omsorg, Skola/förskola och ideella organisationer. Samarbetet ska inte bara ge synergieffekter och mer för pengarna till våra medlemmar. Det är mer som står på spel. Tillsammans med Arbetsgivarallians en ska KFO utreda möjligheten att bilda en gemensam paraplyorganisation eller förbundsgrupp. Målet är att bli en starkare arbetsgivarpart som ännu bättre kan ta tillvara medlemmarnas intressen. Det är dags att samla de goda krafterna. Nya utmaningar De fristående arbetsgivarföreningarna organiserar både små och stora verksamheter inom många olika branscher. De stora kooperativa och ömsesidiga bolagen är en viktig del av näringslivet i Sverige. Våra medlemmar inom personlig assistans och förskola är utmärkta exempel på långsiktiga utförare av välfärdstjänster med hög kvalité. Därtill kommer alla medlemmar inom folkrörelser och den ideella sektorn som utgör en stor del av det svenska civilsamhället. Gemensamt för alla våra medlemmar är att affärsidén inbegriper att produkter och tjänster ska svara mot människors verkliga behov och ge kundnytta. Inflytande och demokrati är viktiga ledord, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare till godo. Vi måste ta hjälp av människors vilja att påverka och förändra, för att kunna utveckla välfärd och demokrati. I dag står vi inför nya, stora utmaningar när det gäller gemensamma behov, såsom bostäder, energi, livsmedel, kommunikationer, sjukvård, skola och omsorg. Vi måste ta hjälp av människors vilja att påverka och förändra, för att kunna utveckla välfärd och demokrati. Mottagandet för flyktingar och nyanlända är ett aktuellt exempel på när samhället behöver befolkningens engagemang för att klara sin uppgift. Som arbetsgivarorganisation har vi ett ansvar att tillsammans med de fackliga organisationerna hitta möjligheter för nyanlända att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. Våra medlemmar behöver kompetent personal och det finns fantastiska rekryteringsmöjligheter att ta tillvara bland de många som flyr från krig och förföljelser och söker efter en ny framtid i vårt land. 7

8 Ledare De utmaningar vi står inför innebär ett växande utrymme för ansvarsfulla aktörer inom välfärdstjänster. Här måste upphandlingsreglerna moderniseras så att idéburna entreprenörer och kooperativa företag kan bli ett mycket tydligare alternativ. Det finns också ett nytt intresse hos allmänheten för alternativa företagsformer inom välfärdssektorn, inte minst bland unga. Det ska vi ta vara på. Stärkt opinionsarbete KFOs medlemsföretag står för viktiga värden som konsumentmakt, ekonomisk transparens, hållbar produktion, kundnytta och långsiktiga vinster. De är ett attraktivt och nödvändigt komplement till börsnoterade och riskkapitalägda företag och en viktig del av näringslivet och civilsamhället. Trots att de flesta svenska konsumenter har en stark relation till något eller flera av våra medlemsföretag är kunskapen om deras villkor och möjligheter låg. Det vill vi vara med och förändra. En stark arbetsgivarorganisation i dagens Sverige måste driva medlemmarnas intressen både vid förhandlingsbordet och på den politiska arenan. För att lyckas med detta måste vi bli tydligare i vår identitet. Arbetet med att stärka vårt varumärke och vässa vårt strategiska kommunikationsarbete inleddes under 2014 och kommer att fortsätta under en lång tid framöver. Svensk Kooperation En stor satsning som ingår i KFOs nya kommunikationsstrategi är projektet Svensk Kooperation, ett partipolitiskt obundet initiativ som drivs av Arbetsgivarföreningen KFO, KF, Folksam, OK, Fonus, Riksbyggen och Coompanion i samarbete med HSB, LRF och PwC. Syftet med Svensk Kooperation är att sätta kooperationen på den politiska agendan och visa att de kooperativa företagen är en viktig del av näringslivet i Sverige. Hösten 2014 anställdes Jan Edén som projektansvarig vars främsta uppgift är att initiera, samordna och sjösätta alla de aktiviteter och kommunikationsinsatser som ligger inom ramen för Svensk Kooperation. Ny lag om ekonomisk förening Verklig valfrihet i näringslivet kräver att politikerna skapar förutsättningar för alternativa företagsformer. Offentligt, kooperativt och privat företagande måste ha möjlighet att konkurrera på lika villkor om vi ska kunna utveckla valfriheten. Det är viktigt för välfärden, det är viktigt för näringslivet, det är viktigt för Sverige. 8

9 Kooperativa företag i tillväxtbranscher som till exempel skola, vård och omsorg, har stort behov av kapital för forskning, utveckling och andra investeringar. Samtidigt har de svårt att få finansiering via banker och andra finansinstitut. För att värna mångfalden inom näringslivet i Sverige är det nödvändigt att lagen om ekonomiska föreningar moderniseras på det sätt som gjordes med aktiebolagslagen i början av 2000-talet. Det är hög tid att vi får en modern och rättvis lagstiftning. Den nuvarande lagen är föråldrad. Under det gångna året har vi därför kraftsamlat för att få till stånd en modernisering av lagen om ekonomiska föreningar. Att förändra den nuvarande lagstiftningen har också ett stort symbolvärde. Det signalerar att regeringen anser att de kooperativa och idéburna företagen spelar en viktig roll både för näringslivet och för att vi ska kunna utveckla välfärden. Att mobilisera våra medlemmar för en lagändring liksom initiativet Svensk kooperation ingår i KFOs offensiv när det gäller näringspolitiska frågor. En stark arbetsgivarorganisation i dagens Sverige måste driva medlemmarnas intressen både vid förhandlingsbordet och på den politiska arenan. KFO har en unik möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i en riktning som gynnar våra medlemmar. 9

10 Ledare Starkt engagemang Våra medlemsföretag behöver engagerade kunder/medlemmar det är en del av affärsidén. De behöver också en arbetsgivarförening med starkt engagemang för just den kooperativa, ömsesidiga och idéburna affärsmodellen. Som ytterst ansvarig för den operativa verksamheten inom KFO vill jag därför ta det här tillfället att berätta om mitt personliga engagemang. Jag vill att du som medlem ska känna dig lika hemma i KFO som jag gör, och jag hoppas att ännu fler medlemmar ska hitta hem till oss under det kommande året. Jag har arbetat med arbetsmarknadsfrågor under hela mitt yrkesliv och sett arbetsmarknaden ur många perspektiv. Jag har jobbat för både staten och kapitalet, för kommuner, landsting och börsföretag. Jag har företrätt tjänstemän och akademiker, små och stora arbetsgivare. Det har varit en spännande resa genom det svenska samhället. Nu har jag hittat hem. I KFOs brokiga familj finns både kreativt entreprenörskap och samhällsansvar, stolta traditioner och djärvt nytänkande. Här finns de företagsledare som sporras av utmaningen i att förena kundnytta med samhälls nytta. Som satsar på långsiktig lönsamhet i stället för kortsiktig vinst. Som inser värdet av seriöst hållbarhetsarbete. Som menar vad de säger när de talar om att jämställdhet lönar sig. Jag vill att du som medlem ska känna dig lika hemma i KFO som jag gör, och jag hoppas att ännu fler medlemmar ska hitta hem till oss under det kommande året. Petter Skogar, Förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO 10

11 Avtalsområden KFO förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi har branschanpassade kollektivavtal för cirka 35 olika områden. Några av KFOs avtalsområden är: Fristående förskolor, skolor och fritidshem (sid 13) Personlig assistans (sid 14) Hälsa, vård och omsorg (sid 16) Hushållsnära tjänster (sid 17) Arbetskooperativ (sid 17) Ideella organisationer (sid 17) Tjänstemän inom handeln (sid 18) Distribution (sid 18) Försäkringsverksamhet (sid 18) Butiks- och stormarknadsavtalen(sid 19) Folkrörelser (sid 19) Tjänsteföretag (sid 19) Industri, fastighet och petroleum (sid 20) Petroleumbranschen (sid 20) 11

12 12 Avtalsområden

13 Fristående skola, förskola och fritidshem Området är det största inom KFO räknat till antal medlemmar. Lärarnas lön har varit i fokus för samhällsdebatten under året. En annan het fråga inom området är det ökade kravet på formell kompetens. Eftersom tillgången på behörig personal inte motsvarat efterfrågan har detta ställt många skolor och förskolor inför nya utmaningar. En stor del av den dagliga verksamheten utgörs av rådgivning och stöd i arbetsgivarrollen. Detta sker via telefon, epost och besök på medlemsföretagen. Antalet centrala tvister är fortsatt lågt och rör huvudsakligen individärenden. Gruppen arbetsgivare inom förskola och skola är mycket nöjda med den hjälp och service man fått, visar en medlemsundersökning som gjordes under Under verksamhetsåret har ett nytt kollektivavtal träffats med Lärarnas Samverkansråd om löner och allmänna villkor för fristående skolor, förskolor och fritidshem. Avtalet löper från 1 september 2014 till 31 augusti 2018 och har en ny konstruktion vad gäller lön. Avtalet innehåller begrepp som förstärkt lönesamtal och central konsultation i början av avtalsperioden. Under de två sista avtalsåren finns ingen särskild siffra för lönerevision utan där sker lönebildningen helt lokalt. Avtalen med Vision och Sveriges skolledare löper tillsvidare och nivån vid lönehöjning sätts genom dialog där man utgår från individuella mål samt resultat var andra året i det treåriga avtalet med Kommunal. KFO har förstärkt samarbetet med aktörer inom skol- och förskolevärlden och inlett samarbete med en ny partner: Idéburen skola. KFO har även medverkat på förskoledagar som anordnats av FSO, en rikstäckande organisation för fristående förskolor. KFO har även representerat medlemmarna i kontakten med Skolverket. Avtalsansvarig Sonja Lagergren Verksamhetskommitté Anna Dannert, Mosebacke Förskolor AB, Stockholm Elin Ekenskär, ULNA AB, Trollhättan. Hans-Erik Karlsson, Ideella föreningen Eketånga Montessoriskola, Halmstad Ayata Gülderen, Mångården AB, Kista Mary-Anne Mårdh, FVBU, Norrköping Marie Rydberg, Stiftelsen Casa Del Bambini, Göteborg, Mimmi von Troil, FSO, Göteborg Dick Holmgren, Filosofiska i Sveriga AB, SVb, Stockholm Mats Sjöberg, Skogsbackens förskola, Svenshögen. Fackliga motparter Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision och Sveriges Skolledarförbund. 13

14 Avtalsområden Personlig assistans Personlig assistans är KFOs största verksamhetsområde räknat till antalet anställda i medlemsföretagen. Året har varit ett riktigt mellanår, dock skedde revision av assistenternas löner med 550 kronor i månaden (3,19 kr/timme) per den 1 augusti och ersättning för OB-tider justerades per den 1 januari. KFO har medverkat vid ett antal möten med övriga aktörer och myndigheter inom området. Vid dessa möten har KFO försökt förklara de verkliga betingelser som råder i branschen och arbetat för bättre villkor i medlemsföretagen. KFO har under hösten också bedrivit ett gediget upplysnings- och informationsarbete om arbetsrätt och kollektivavtal. Detta har lett till att Försäkringskassan accepterar att KFOs medlemmar som bedriver personlig 14

15 assistans för och åt sig själva i så kallade enskilda verksamheter omfattas av reglerna i kollektiv avtalet och inte av särskild lagstiftning för anställda i arbetsgivarens hushåll. Verksamhetskommittén har träffats en gång under året. Avtalsansvarig Verksamhetskommitté Lilly Key, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), Bromölla Linda Forzelius, Brukarkooperativet JAG Service AB, Stockholm Suzanne Elmqvist, Egen assistans, Sundbyberg Christer Ryder, Assistans Poolen i Kalmar län AB, Färjestaden Katarina Bergwal, STIL, Farsta Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning AB, Bromölla Björn Jidéus Facklig motpart Kommunal 15

16 Avtalsområden Hälsa, vård och omsorg Området hälsa, vård och omsorg har drygt 500 medlemsföretag, framförallt inom behandlingshem och hemtjänst. Löneavtalet med Kommunal tecknades 2013 och löper på 37 månader. Både första och andra året ger avtalet ett löneutrymme om lägst 550 kronor, samt sista året 600 kronor per heltidsanställd som fördelas helt individuellt. Med Vårdförbundet, Vision, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna löper sedan tidigare ett tillsvidareavtal där lönebildningen sker utifrån varje verksamhets egna förutsättningar. KFO har bland annat utbildat företagen inom sektorn i arbetsgivaransvar. Avtalsansvarig Susanne Lavemark Verksamhetskommitté Barbro Bergström, KULING Rehab och Hälsa AB, Lysekil Per-Olof Gottberg, Grannskapsservice Tillberga ek för, Västerås Daniel Riddez, Magelungens Behandlingscenter, Stockholm Susanne Tonnysson, HSB Omsorg AB, Danderyd. Fackliga motparter Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Kommunal, Vårdförbundet och Vision. 16

17 Hushållsnära tjänster Hela branschen för hushållsnära tjänster har möjlighet till god utveckling. Antal et medlemsföretag inom området var under 2014 konstant och omfattar både stora och små verksamheter. Parterna inom området verkar för att förbättra villkoren för företagen och de anställda. Löneavtalet med Kommunal gav ett löneutrymme på 650 kronor per månad Beloppet fördelas helt individuellt och löneavtalet löper ut den 30 september Avtalsansvarig Facklig motpart Kommunal Peter Sparrfors Arbetskooperativ Kollektivavtalet för arbetskooperativ och arbetsintegrerade sociala företag gick in på andra avtalsåret under Avtalet tecknades 2013 och löper till och med 31 juli Idag gäller kollektivavtalet drygt 200 medlemmar och omfattar cirka 1400 anställda. Löneökningsutrymmet för 2014 uppgick till 550 kronor. Avtalsansvarig Facklig motpart Kommunal Hans-Erik Stierna Ideella organisationer Området Ideella organisationer har cirka 600 medlemsorganisationer. Årets lönerevision innebar ett löneutrymme på 2,3 procent av lönesumman. Av utrymmet var Unionens medlemmar garanterade en individuell lönehöjning på 288 kronor i månaden. Verksamhetskommittén hade ett sammanträde under Avtalsansvarig Verksamhetskommitté Anna Albinsson, Forum Syd, Stockholm Eva Björk, Synskadades Riksförbund, Enskede Örjan Brinkman, Sveriges Konsumenter, Stockholm Susanne Lindqvist, Coompanion, Gävle Annika Nyström Karlsson, HSO, Sundbyberg Christer Johansson Fackliga motparter Unionen och Akademikerförbunden Hela branschen för hushållsnära tjänster har möjlighet till god utveckling. 17

18 Avtalsområden Tjänstemän inom handeln Handelns tjänstemanna-avtal om löner och allmänna villkor är treårigt och löper ut den 31 mars Löneökningar från den 1 april är lägst 2,2 procent för Avtalet med Handels innehåller individgarantier på 365 kronor för tjänste män med en lön under kronor. Övriga garanterades en löneökning med 265 kronor per månad. För tjänstemän som är medlemmar i Ledarna/KTF innehåller avtalet inga löneökningstal, individgarantier eller lägstalöner. Avtalsansvarig Magnus Lindström Verksamhetskommitté Jan-Eric Agnemyr, Konsum Värmland, Karlstad Erik Österberg, Coop Butiker & Stormarknader AB, Solna Karin Bartholf, Coop Sverige AB, Solna Distribution Ett treårigt avtal om allmänna villkor och löner trädde i kraft den 1 april 2013 och löper till den 31 mars Avtalsåret 2014 innehöll en individgaranti om 197 öre per timme. Därutöver disponerade de lokala parterna en pott om 131 öre per timme. Avtalsområdet Distribution omfattar 12 organisationer. Avtalsansvarig Verksamhetskommitté Roger Eckman, Coop Logistik AB, Solna Hanna Becker Försäkringsverksamhet Avtalsområdet Försäkringsverksamhet omfattar främst Folksam. Under året träffades löneavtal med FTF, Handels och Akademikerförbunden som omfattar perioden 1 april 2014 till 31 mars Avtalen ger parterna en löneökningspott med 2,4 procent. Akademikerförbundens löneavtal löper sedan tidigare utan siffror. Avtalsansvarig Jan-Erik Rönngren

19 Butiks- och stormarknadsavtalen För kooperativa butiker och stormarknader gäller sedan den 1 april 2013 ett treårigt avtal med Handelsanställdas förbund. Utgående löner höjdes den 1 april 2014 med 336 kr per månad och minimilönerna med 475 kr. Därutöver gällde ett lokalt löneutrymme motsvarande 224 kr per månad. Parterna har under året arbetat vidare med heltidsfrågan i en gemensam arbetsgrupp. Avtalsansvarig Verksamhetskommitté Pia Nordgren, Coop Sverige AB Karin Bartholf, KF ek förening Erik Östberg, Coop Sverige AB Jan-Eric Agnemyr, Konsum Värmland Magnus Lindström Folkrörelser Sett till antalet medlemmar är folkrörelser KFOs näst största avtalsområde. År 2013 träffades ett treårigt avtal som löper till och med den 30 september Under 2014 har det även utökats med drygt 60 nya medlemmar sedan ABF, Arbetarnas bildningsförbund, och dess distrikt har beviljats medlemskap. Under 2015 kommer Arbetsgivarföreningen KFO och ABF att tillsammans se över kollektiv- och pensionsavtalsfrågor som uppkommit i samband med medlemskapet. KFO kommer även att påbörja en uppbyggnad av nätverk för ledningsfunktionerna inom avtalsområdet Folkrörelser. Syftet med nätverket är att skapa kontaktytor och kunskapsutbyte inom och mellan de olika organisationerna som ingår i avtalsområdet. Avtalsansvarig Hanna Becker Facklig motpart Handels Verksamhetskommitté Viktoria Färm, Folkets Hus och Parkers Arbetsgivarservice (FHPA) Stockholm Roine Hangvar, PROs förhandlingsorganisation Stockholm Lenita Karlsson, Unga Örnars Förhandlingsorganisation Stockholm Kerstin Källander, Verdandi Johanneshov Irja Lindroth, Vänsterpartiet Stockholm Inger Lundgren, Vänsterpartiets riksdagsgrupp Stockholm Pernilla Östberg, Socialdemokratiska partistyrelsens kansli Stockholm Tjänsteföretag Området omfattar företag med många olika typer av verksamheter inom tjänste sektorn. Löneökningsutrymmet för 2014 var 2,3 procent. Avtalet tecknades 2013 och löper till och med den 31 mars Avtalsansvarig Verksamhetskommitté Åsa Andersson Antelli, Hemfrid i Sverige AB, Stockholm Agneta Karlsson, Arenagruppen, Stockholm Ylva Arnold, Norstedts Förlagsgrupp, Stockholm Sara Edhäll, Iris Hantverk, Stockholm Erik Hoving, C företaget vård & omsorg, Uppsala. Peter Sparrfors Fackliga motparter Unionen och Akademikerförbunden 19

20 Avtalsområden Industri, fastighet och petroleum För tjänstemän inom avtalsområdet industri, fastighet och petroleum gäller kollektivavtal om allmänna villkor och löner från och med den 1 april 2013 till den 31 mars Den totala lönesumman för Unionen och Akademikerförbundens medlemmar ska ha ökat med lägst 2,1 procent den 1 april Unionens medlemmar garanterades också en lönehöjning om lägst 263 kronor. Med såväl Akademikerförbunden som Ledarna gäller löneavtal med en tydligare lönerevisionsprocess och ingen individgaranti. Verksamhetskommitté Lars Dahlensjö, BIVA AB, Linköping Karin Goddard, Riksbyggen, Stockholm Thomas Gustafsson, Riksbyggen, Stockholm Avtalsansvarig Jan-Erik Rönngren Fackliga motparter Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna Petroleumbranschen Avtalet för kollektivanställda i petroleumbranschen trädde i kraft den 1 april 2013 och går ut den 31 mars Avtalsansvarig Verksamhetskommitté Philip Palmgren, OKQ8 AB Stockholm Olle Janrik, OKQ8 AB, Stockholm Stefan Särenehed, OK Värmland ek för, Karlstad Sonia Turstedt, OK Norrbotten ek för, Luleå Fackliga motpart Svenska Transportarbetareförbundet Magnus Lindström

21 Medlemsservice Medlemsnytta. Det är vad som genomsyrar hela KFOs verksamhet. Vi arbetar med att öka servicegraden genom att bli ännu bättre på att anpassa rådgivning och expertkompetens efter våra medlemmars behov och krav. Tjänstepensionsavtal (sid 22) Premier (sid 23) Trygghetsstiftelserna inom handelssektorn (sid 24) Förhandlingar och juridik (sid 24) Jämställdhet och diskriminering (sid 25) Arbetsmiljö (sid 26) Utbildning (sid 27) Remissvar 2014 (sid 27) Kommunikation och marknadsföring (sid 28) Närings- och samhällspolitik (sid 30) Närliggande organisationer (sid 36) Samverkansorgan (sid 37) 21

22 Medlemsservice Tjänstepensionsavtal Alla anställda hos KFOs medlemmar omfattas av pensionsavtal som specificeras i kollektivavtalet. Följande pensionslösningar finns: KFO-PTK KTP-planen är uppdelad i två avdelningar: KTP 1 omfattar anställda födda 1981 och senare. Den administreras av Collectum (där den kallas ITP 1). Nya medlemmar i KFO kan teckna enbart KTP 1 för alla sina anställda, oavsett födelseår. KTP 2 omfattar anställda födda 1980 och tidigare. KTP 2 administreras av Folksam. KFO-Handels KTP-planen är uppdelad i två avdelningar: KTP 1 omfattar anställda födda 1983 och senare. Den administreras av Pensionsvalet. Nya medlemmar i KFO kan teckna enbart KTP 1 för alla sina anställda tjänstemän, oavsett födelseår. KTP 2 omfattar anställda födda 1982 och tidigare. Den administreras av Folksam. KFO-LO Mellan KFO och LO gäller Kooperationens avtalspension, KAP. Den administreras av Pensionsvalet. 22

23 Premier KFO-LO En återbetalning av inbetalda premier för avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) åren 2005 och 2006 har genomförts. Avtalsgruppsjukförsäkringen och premiebefrielseförsäkringen för KAP har varit rabatterad till 100 procent. En ny förmån, Föräldrapenning Tillägg, har införts utan någon kostnadsökning för arbetsgivaren. KFO-PTK och KFO-Handels Prislistan för sjuk- och premiebefrielseförsäkringen har justerats av Folksam Liv, som är försäkringsgivare, vilket inneburit en anpassning till verkligheten. Ingen rabatt men samma prisnivå som När det gäller den förmånsbestämda ålderspensionen i dessa två pensionsavtal, KTP 2, så har försäkringsgivaren Folksam Liv en stabil affär med goda nyckeltal vilket innebär en stabil premiesituation. Nyckeltalets styrka har aktualiserat frågan om åtgärder, till exempel rabatt av premien för ålderspensionen. I slutet av året beslutades att premien för den förmånsbestämda ålderspensionen ska rabatteras med 50 procent från och med Den så kallade värdesäkringsavgiften har varit rabatterad till 100 procent. Kooperationens Pensionsstiftelse Större arbetsgivare kan finansiera förmånsbestämd ålderspension i KTP 2 via avsättningar till Kooperationens pensionsstiftelse. Avkastningen i pensionsstiftelsens tre portföljer har under året varit god. Räntan för att räkna pensionsskulden har sänkts något, vilket kan ha påverkat de olika arbetsgivarnas pensionsskuld något. Verksamhetskommitté för pension och försäkring Anders Stake, Konsum Gävleborg, Gävle Berit Jebjerg, OKQ8, Stockholm Sara Antic, Ulna, Trollhättan Helen Karlsson, Gil, Göteborg Ingrid Burman, HSO, Stockholm Johnny Capor, KF, Stockholm P-O Westerlund, KFO, Stockholm 23

24 Medlemsservice Trygghetsstiftelserna inom handelssektorn Ordinarie styrelseledamöter från KFO har varit Jan-Erik Rönngren och Petter Skogar. I beredningsgruppen har Jan-Eric Rönngren representerat KFO. Kollektivavtalsstiftelsen KFO-Handels Trygghets- och AGE-fond Från Fonden har utbetalats drygt 1,9 Mkr i bidrag under året. Fondens behållning var drygt 40 Mkr den 31 december 2014, varav drygt 2,4 Mkr är avsatta för redan fattade beslut. Kollektivavtalsstiftelsen KFO-Handels Trygghetsfond för butiks- och lageranställda Drygt 3,7 Mkr har utbetalats från fonden i bidrag under året. Behållningen var 41 Mkr den 31 december 2014, varav knappt 3,7 Mkr är avsatta för redan fattade beslut. Förhandlingar och juridik Under avtalsåret 2014 har KFO varit part i knappt hundra förhandlingar. Merparten har varit intresseförhandlingar, resten har bestått av medbestämmandeoch tvisteförhandlingar. Av de tvister som förhandlades centralt avslutades många genom någon form av frivillig uppgörelse. De ärenden där parterna inte kan enas avgörs i rättslig prövning, liksom en del tvister där den enskilda anställda inte företräds av någon facklig organisation. Genom servicebolaget företräds KFO i eget namn eller som ombud i dessa mål. Under 2014 hanterade servicebolaget 28 ärenden i domstol eller skiljenämnd, varav 17 var kopplade till KFO och 11 till Arbetsgivaralliansen. Av KFOs ärenden handlades två av KFO-Kommunals avtals-/skiljenämnd. Ett drevs i eget namn i Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar avseende försäkringsvillkor. Det andra ärendet drevs i allmän domstol avseende fordran gentemot staten. Utöver detta företrädde servicebolaget tre KFO-medlemmar i förvaltningsdomstol. 24

25 JÄMSTÄLLDHETEN I SIFFROR Kooperativa företag i täten för jämställdhetsarbetet. Det visar en undersökning som Arbetsgivarorganisationen KFO har gjort bland de 18 största kooperativa företagen i Sverige. KFOs medlemsföretag har länge jobbat målmedvetet för att lyfta fram kvinnor i ledande positioner. De allra flesta har tydliga strategier och har gett sina valberedningar uppdrag att omsätta jämställdheten i praktiken. Kvinnor Män % 17% En undersökning som KFO har gjort bland de 18 största kooperativa företagen visar att 37 procent i ledningen för kooperativa företag är kvinnor. Motsvarande siffra för börsbolagen är 17,2 procent enligt Andra AP-fondens årliga kvinnoindex. 35% 22% Under 2013 var antalet kvinnor och män i servicebolaget jämnt fördelade, 14 kvinnor respektive 14 män. Undersökningen visar även att kvinnor är bättre representerade i styrelserna för de kooperativa företagen, där 34,5 procent är kvinnor jämfört med börsbolagens 22,3. Jämställdhet och diskriminering Under 2014 har KFO förstärkt arbetet när det gäller jämställdhet och diskriminering i medlemsföretagen. Tillsammans med Arbetsgivaralliansen har vi utsett en ansvarig som bevakar dessa frågor och representerar oss i nämnden mot diskriminering. Samma person ska även arbeta på ett sammanhållet sätt med kompetensutveckling och aktivt driva aktuella frågor om jämställdhet och diskriminering. 25

26 Medlemsservice Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad på sin arbetsplats. Det är grunden för KFOs arbete med arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljö Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad på sin arbetsplats. Det är grunden för KFOs arbete med arbetsmiljöfrågor. För att ge våra medlemmar det stöd de behöver i dessa frågor arbetar KFO brett på många olika plan. KFO har varit representerat i flera gemensamma arbetsmiljögrupper för områdets olika parter under 2014: Samråd på central nivå med Arbetsmiljöverkets generaldirektör och arbetsmarknadens centrala parter. Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK, som är ett samverkansorgan mellan KFO, Svensk Handel, Handelsanställdas förbund och Unionen. Arbetsmiljönämnden för personlig assistans, Ampa, som är ett samverkansorgan mellan KFO och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Arbetsmiljökommittén för fristående skolor, förskolor och fritidshem, fffsam, som är ett samverkansorgan mellan KFO, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund. Arbetsmiljökommittén för hälsa, vård och övrig omsorg, Ahvo, startade i februari. Ahvo är ett samverkansorgan mellan KFO, Kommunal, Vård förbundet, Vision, FSA, och Fysioterapeuterna. Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA. Handelns samrådsgrupp för arbetsmiljöfrågor, HSA, ledd av Arbetsmiljöverket. Två grupper inom områdena förskola/skola, hälso- och sjukvård samt omsorg och sociala tjänster. Båda leds av Arbetsmiljöverket. KFO är sedan flera år representerat i Alna Sveriges styrelser. Alna är arbetslivets egen resurs i alkohol- och drogfrågor. Alnas huvudmän är Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, KFO, IDEA, LO, TCO och Saco. KFO har varit representerat och deltagit i diskussioner på Arbetsmarknadsdepartementet rörande arbetsmiljöfrågor. KFO har deltagit vid ett antal dialogmöten på Arbetsmiljöverket rörande verkets föreskriftsarbete samt lämnat skriftliga synpunkter. Dessutom har närmare tjugo utbildningar ordnats inom området. 26

27 Utbildning Under 2014 har vi haft 44 hel-och halvdagskurser samt lunchmöten med sammanlagt 628 deltagare. Utöver kurserna som marknadsförts på vår webbplats och genom nyhetsbrev har KFOs rådgivare genomfört ett stort antal externa kurser. Tillsammans med Arbetsgivaralliansen, Fastigo, KFS, Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation och Svensk Scenkonst har vi haft två seminarium med sammanlagt 70 deltagare När kan uppsägning ske vid bristande kompetens och Jämställdhet och mångfald. Remissvar 2014 Gemensamt med Arbetsgivaralliansen: Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Registerutdrag i arbetslivet, A ARM Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, 2011/

28 Medlemsservice Kommunikation och marknadsföring Medlemskommunikation Våra medlemmar ska alltid vara väl informerade om vad som händer på arbetsgivarsidan. Därför är kommunikationen med medlemmarna ett prioriterat verksamhetsområde för KFO. Under året har medlemmarna fått vårt digitala nyhetsbrev varannan vecka. Med uppehåll under sommar och storhelger har det blivit sammanlagt 44 nyhetsbrev. Det digitala nyhetsbrevet innehåller aktuell information om bland annat avtalsändringar, lagstiftning, arbetsgivarfrågor och omvärldsbevakning. Nyheterna filtreras så att varje medlem får ta del av de nyheter som är relevanta för just dem. Omkring registrerade användare i KFOs medlemsföretag får på detta sätt aktuell information i arbetsgivarfrågor. Alla medlemmar och samarbetspartners fick under hösten en tidning om KFO. Alla nya medlemmar välkomnas med tidningen och får på så sätt en presentation av KFOs medlemsorganisationer och verksamhet. Hur går det till när ett företag eller en organisation söker medlemskap i KFO? Hur tar rådgivarna emot intressenter och nya medlemmar? Den processen har vi sett över under Vi har bland annat förenklat ansökningsförfarandet genom en digital funktion. Vi har även producerat ett nytt informationsmaterial för att ge de som är intresserade av medlemskap ett bättre beslutsunderlag. Den nya förenklade processen och digitala funktionen lanserades vid årsskiftet 2014/2015. All aktuell information finns samlad på webbplatsen som under 2014 hade närmare unika besökare. Utvecklingen av teknik och innehåll på KFOs webbplats fortsätter under 2015 enligt den plan som utarbetats under året. Marknadsföring Vi marknadsför våra tjänster som arbetsgivarorganisation. I detta ingår även ett arbete med att öka kännedomen om medlemsägda och idéburna verksamheter i stort. Under 2014 riktade vi om vår annonsering från diverse bilagor till mer nischade kanaler för målgruppen. Under året har vi bland annat annonserat i Starta & driva företag, Ideellt engagemang och Föräldrakraft. Dessutom har vi annonserat i några samarbetspartners kanaler, till exempel i FSO-tidningen och Independent Livings webbportal. 28

29 Almedalen Under Almedalsveckan på Gotland medverkade KFO i ett flertal sammanhang. Arbetsgivaralliansen och KFO arrangerade seminariet Vem tar ansvar för civilsamhällets kollektivavtal. I seminariet deltog fackförbunden Kommunal, Unionen och Vision i ett samtal om civilsamhällets speciella förutsättningar och om möjligheten att utveckla kollektivavtalen för denna sektor. KFO medverkade även i Arbetsmiljö viktigare än någonsin?, ett seminarium om hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar oss även utanför arbetet. En utgångspunkt för diskussionen var behovet av nytänkande i arbetsmiljö frågor, både från arbetsgivarorganisationer och fackförbund. KFO deltog även i fyra olika seminarier där avtalsområdet personlig assistans diskuterades med avseende på framtida förutsättningar. Diskussionen gällde bland annat kvalitén på tjänsterna samt ersättningsmodell och ersättningsnivå. KFOs kostnadsundersökning togs också upp, liksom att en framtida utredning om assistansersättningen måste inkludera idéburen och värdegrundstyrd verksamhet. 29

30 Medlemsservice Närings- och samhällspolitik Som den största fristående arbetsgivarorganisationen är KFO en viktig röst i både samhällsdebatten och i näringslivet. Under 2014 fortsatte KFO att bedriva det långsiktiga arbete för att förbättra villkoren och öka förståelsen för företagande som styrs av idéer och värderingar. Samtidigt som vi skapar bättre möjligheter för våra medlemmars verksamheter så förbättrar vi villkoren för civilsamhällets organisationer som centrala delar av demokratin. 30

31 Under året sjösattes storsatsningen Svensk Kooperation (se sidan 32), ett projekt som ska bedriva opinionsbildning, sprida idéer och öka kunskapen om de kooperativa företagen och deras villkor. Som opinionsbildare agerar KFO både på egen hand och tillsammans med samarbetspartners som till exempel Famna, Coompanion och Skoopi. Under året har representanter för KFO som vanligt suttit med i ett antal kommittéer, politiska utredningar, nämnder och forum. Under året har KFO fortsatt att driva konkreta sakfrågor gentemot lagstiftare och beslutsfattare för våra medlemmars bästa. Under 2014 har KFO bland annat jobbat aktivt för att få till stånd en ny lag om ekonomisk förening för att skapa jämställda konkurrensvillkor för kooperativa och idéburna företag. Svensk Kooperation (sid 32) Personlig assistans (sid 34) 31

32 Näringslivsprojekt De kooperativa idéerna ligger i tiden men den kooperativa företagsformen är okänd för många. Det ska projektet Svensk kooperation ändra på. 32

33 Svensk Kooperation Medlemsägda verksamheter har en lång tradition i Sverige. De står för viktiga värden som konsumentmakt, ekonomisk transparens, hållbar produktion, kundnytta och långsiktiga vinster. De är ett attraktivt och nödvändigt komplement till privatägda företag, en viktig del av näringslivet och civilsamhället. De medlemsägda företagen har alltid svarat på människors verkliga behov. De har dessutom varit ledande på områden som arbetsrätt, produktionsvillkor och kundnytta. De har också tidigt tagit täten när det gäller ansvar för den globala utvecklingen och vår gemensamma miljö. De allra flesta konsumenter har också en stark relation till flera medlemsägda och värderingsburna företag. Trots detta är kunskapen om företagsformen låg. Det ska projektet Svensk Kooperation ändra på. Det är dags att fler får lära känna styrkan och möjligheterna hos alla de företag och organisationer som varken är privatägda eller offentliga. Planerna på ett gemensamt initiativ för att sprida kunskap och bilda opinion om de medlemsägda och idéburna företagen i Sverige tog form under Projektet som fick namnet Svensk Kooperation, drivs av Arbetsgivarföreningen KFO, KF, Folksam, OK, Fonus, Riksbyggen och Coompanion i samarbete med HSB, LRF och PwC. Under 2014 anställde KFO en projektledare som bland annat kontakt person för Svensk Kooperation. Den primära målgruppen för projektet består av politiker, opinionsbildare och media. Uppdraget är att öka kännedomen om den kooperativa företagsformen som ett attraktivt och nödvändigt komplement inom näringslivet i Sverige. Projektet ska sprida idéer och visioner och bedriva opinionsbildning i frågor som rör de kooperativa företagens villkor och möjligheter. Svensk Kooperation är ett initiativ som ligger rätt i tiden. Vi står idag inför nya stora utmaningar när det gäller gemensamma behov, som bostäder, energi, livsmedel, kommunikationer, sjukvård, skola och omsorg. Det innebär ett växande utrymme för ansvarsfulla aktörer, som medlemsägda och idéburna företag och organisationer. Inte minst bland unga finns ett stort intresse för att driva och gynna värderingsburna företag som ger kundnytta kombination med samhällsansvar. Idag kan alla välja ett sådant alternativ för tjänster och produkter, starta ett kooperativt företag och/eller utveckla medlemsägda verksamheter. Svensk Kooperation är ett partipolitiskt obundet initiativ, men syftet med projektet är i högsta grad politiskt att sätta de kooperativa företagens villkor på den politiska agendan och stärka deras konkurrenskraft och affärsmöjligheter. Att medlemsägda företag inte behöver gå med vinst är en av myterna som projektet Svensk Kooperation ska avliva. Långsiktig vinst är en förutsättning för all sund affärsverksamhet. Det som skiljer idéburna företag från andra företagsformer är att uppdraget från kunderna/ägarna går utöver vinstmålet. Under 2015 kommer Svensk Kooperation att synas och höras i den offentliga debatten. Vi ska också sprida kunskap och visioner om det långsiktiga och hållbara företagande. Läs mer på 33

34 34 Näringslivsprojekt

35 Satsning på personlig assistans 2013 inleddes en särskild satsning för KFOs medlemmar inom personlig assistans under ledning av Hanna Kauppi, med lång erfarenhet av området både som VD och av styrelsearbete i branschorganisationer. Under 2014 fortsatte ett intensivt påverkansarbete för att förbättra förutsättningarna för medlemmarna och lyfta viktiga frågor för idé- och värdegrundsstyrd personlig assistans. KFO är verksamma i ett antal referensgrupper och samarbetsforum, däribland hos Försäkringskassan och IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Under det gånga året har KFO till exempel starkt bidragit till att rapporteringen av arbetstid till Försäkringskassan för egna arbetsgivare följer kollektivavtalets arbetstid och till att den tidigare planen på att införa efterskottsbetalning av assistansersättning skjuts på framtiden. Prioriterade frågor i KFOs kontakter med IVO rör exempelvis kriterier för tillsyn, kompetenskrav och lämplighetsprövning och inte minst förståelse för verksamhetsområdet personlig assistans och LSS. Under året har KFO medverkat i Försäkringskassans En enklare vardag, ett projekt som resulterat i ett förbättringsprogram för enkelhet, tydlighet, individanpassning och kortade handläggningstider. KFO också deltagit i ett projekt för framtagning av en historik och utvärdering av LSS, som initierats av HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan). Frukostseminarier har anordnats i direkt anslutning till utredningar och rapporter, däribland utredningen Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) och ISF:s rapport Assistansersättning och kommunala stöd (Rapport 2014:19). Den 3 juni 2014 hölls en konferens på temat LSS framtid, med samtal om vad som är kvalitet i personlig assistans och en politikerdebatt under ledning av Bengt Westerberg. KFO medverkade också i ett antal samtal, föreläsningar och debatter om personlig assistans under Almedalsveckan. I november 2014 påbörjades ett arbete i projektform för ett fördjupa frågeställningen kring vad som är kvalitet ur assistansanvändarperspektiv. De medverkande organisationerna ansöker gemensamt om medel för finansiering av projektet som ska löpa under tre år. Frågeställningen har för KFO-medlemmar central bäring på kvalitetssäkringen av personlig assistans och det långsiktiga bevarandet av assistansreformen. Under året gjordes också en undersökning av kostnader för personlig assistans hos KFO-medlemmar, som omfattade drygt 870 assistansberättigade. Den visade att lönekostnaderna för personliga assistenter i proportion motsvarar större delen av den totala kostnaden. Med hjälp av sifferanalys pekade den också på svagheter i utredningen om assistansersättningen. Utredningen kom senare att bordläggas. Under 2015 fortlöper det politiska påverkansarbetet med ersättningsnivån för personlig assistans och kvalitet i personlig assistans som huvudfrågor. KFO har uppvaktat både den förra och nu sittande regering ifråga om medlemmarnas förutsättningar att hantera den numera låga justeringen av ersättningen med avseende på arbetsgivaransvar, lönejusteringar och kvalitet i den personliga assistansen. Januari till mars pågår även rundabordssamtal med socialutskottsledamöter. 35

36 Närliggande organisationer För att stärka våra medlemmars förutsättningar och villkor har KFO ett mycket nära samarbete med flera intresseorganisationer: Civos Civos, civilsamhällets organisationer i samverkan, arbetar för att stärka civilsamhällets och idéburna organisationers gemensamma intressen. Coompanion Coompanion Kooperativ utveckling i Sverige. Coompanion erbjuder företagsrådgivning när människor vill starta eget tillsammans, och finns på 25 platser i landet. Arbetsgivarföreningen KFO och Coompanion samar betar inom utbildning, opinionsbildning och samhällspåverkan. Famna Famna är en branschorganisation för föreningar, stiftelser och företag vilka bedriver vård och social omsorg utan vinstsyfte. KFO och Famna sitter i samma lokaler och samarbetar för att stärka den gemensamma förmågan att verka för idéburen vård och social omsorg. Förskola och skola KFO samarbetar med flera olika branschorganisationer inom förskole och skolområdet: FSO Fria förskolor, Idéburna skolors riksförbund och Sefif. Ideell Arena Ideell Arena är ett samarbete mellan cirka 70 självständiga organisationer. Ideell Arena utvecklar ledarskapet i den ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning. Sedan 2006 är arbetsgivaransvaret för de anställda i Ideell Arena permanent förlagt till KFO. Skoopi Föreningen Skoopi verkar med stöd och utbildning till kooperativen och påverkansarbete för att människor med arbetshinder ska få arbeta utifrån sina förut sättningar. De flesta av Skoopis medlemmar är också medlemmar i KFO. 36

37 Samverkansorgan KTP/TGL-nämnder Nämdens uppgift är att tolka frågeställningar kring tjänstemännens pensions- och försäkringsavtal. Dessutom ska nämnden vara rådgivande organ till försäkringsgivarna och administratörerna. Ledamöter från KFO är Per-Olof Westerlund och Jan-Eric Rönngren. KFF-nämnden Förutom att svara för tolkningar av villkoren för avtalsförsäkringar inom LO-området ska nämnden vara rådgivande organ till Folksam. Ledamöter från KFO är Per-Olof Westerlund och Jan-Eric Rönngren. Särskilda nämnden KFO-KTF Att lösa intressetvister på avtalsområdet är främsta uppgiften för denna nämnd. Ledamöter från KFO är Arne Mårtensson och Jan-Eric Rönngren. Sekreterare är Magnus Lindström. KFO-Kommunals avtalsnämnd Nämndens uppgift är att yttra sig i tvister rörande kollektivavtalsområdet personlig assistans. Ledamöter från KFO är Magnus Lindström och Lena Widman. Handelns Utvecklingsråd, HUR Handelns Utvecklingsråd är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning. Syftet är att öka kunskapen om handel till nytta för handels företag, anställda inom handeln och kunder. Rådet är en kollektivavtalsstiftelse som utöver KFO består av Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Ordinarie ledamot från KFO är Magnus Lindström. Suppleant är Jan-Eric Rönngren. Handelns yrkesnämnd Handelns yrkesnämnd, HYNDetta är en stiftelse som ägs av parterna inom handeln. HYN ska bland annat verka för att höja branschens status, certifiera skolor och administrera yrkespraktiker. Ordinarie representanter från KFO är Magnus Lindström och Jan-Erik Rönngren. Suppleant är Petter Skogar.. Kollektivavtalsstiftelsen för kompetensutveckling inom kooperativ handel Stiftelsen stöttar kompetensutvecklingen inom de kooperativa handelsföretagen genom att tillskjuta medel. Ordinarie styrelseledamöter från KFO har under 2013 varit Petter Skogar och Kerstin Wrisemo, samt Karin Bartholf, från KF. Stiftelsen avger särskild verksamhetsberättelse. 37

38 Ledamöter och suppleanter i styrelsen för Arbetsgivarföreningen KFO Ordinarie ledamöter Leif Linde ordförande VD, Riksbyggen, Stockholm Anders Stake vice ordförande VD, Konsum Gävleborg, Gävle Karin Bartholf Direktör HR, Coop Sverige AB, Stockholm Cecilia Blanck verksamhetschef, Brukarkooperativet JAG Service AB, Stockholm Ingrid Burman ordförande Handikapp förbunden, HSO, Stockholm Johnny Capor (t o m ) Ekonomi- och finansdirektör, KF ek för, Stockholm Tommy Ohlström (fr o m ) vd, KF ek för, Stockholm Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige, Stockholm Britt Hansson direktör HR, OKQ8 AB, Stockholm Jan Johnsson, förbundschef, Hyresgäst föreningen Riks förbundet, Stockholm Harriet Pontán, chef HR, Folksam, Stockholm Björn Jidéus KFO personalförenings representant Revisor och suppleant för perioden Ordinarie Omval: Lars Wennberg PwC Suppleant Omval: Johan Rönnkvist PwC 38

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Arbetsgivarföreningen kfo

Årsredovisning 2013 Arbetsgivarföreningen kfo Årsredovisning 2013 Arbetsgivarföreningen kfo Verksamhetsberättelse Ledare: En väl fungerande lönebildning Sverige har genomlevt tre stora avtalsrörelser på lika många år. I och med 2013 års avtalsrörelse

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse & Årsredovisning Arbetsgivarföreningen KFO 2011 Verksamhetsberättelse KFO 2011 I denna verksamhetsberättelse har vi, liksom tidigare år, hämtat bilderna från ett av våra medlemsföretag.

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas.

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT och utvecklat idéburet företagande Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och utvecklat

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 Sida 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet A2017/00714/ARM a.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm den 7 juli 2017 Remissyttrande Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hälsa, vård och övrig omsorg Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Johan Rydstedt

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse & Årsredovisning KFO 2010 Verksamhetsberättelse KFO 2010 3 I denna verksamhetsberättelse har vi liksom tidigare år hämtat bilderna från ett av våra medlemsföretag. Denna gång valde

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen MERVÄRDEN Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 2 Mervärden Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 VD har ordet Fastigo arbetar på olika sätt att arbeta för att medlems företagen ska vara attraktiva som

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hushållsnära tjänster Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Hej, jag

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Innehåll 1. Inledning... 3 2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden... 3 Kommunal sektor 3 Statlig sektor 3 Privat sektor 3 3. Arbetsmarknadens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

För mervärde i transportbranschen. Strategisk plattform. mål och vision

För mervärde i transportbranschen. Strategisk plattform. mål och vision För mervärde i transportbranschen Strategisk plattform mål och vision Mål Genom samverkan skapa ökad säkerhet och attraktiva arbetsplatser Visionen Vision Metoder Arbetsmiljö Utbildning Tillgodose branschens

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Vår bredd är. Läs mer om vad Almega gör för tjänstesektorn på

Vår bredd är. Läs mer om vad Almega gör för tjänstesektorn på VID DIN SIDA om att bli medlem i Almega Tjänsteförbunden för dig som arbetsgivare i tjänstesektorn EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 Vår bredd är vår styrka Tillsammans med oss på Almega blir du

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

aktuellt EXTRA Arbetsgivar 24 FEBRUARI 2015 Innehåll Nytt kollektivavtal för bransch Idrott Bakgrund Endast till medlemmar inom bransch Idrott

aktuellt EXTRA Arbetsgivar 24 FEBRUARI 2015 Innehåll Nytt kollektivavtal för bransch Idrott Bakgrund Endast till medlemmar inom bransch Idrott Arbetsgivar aktuellt EXTRA 24 FEBRUARI 2015 Endast till medlemmar inom bransch Idrott Nytt kollektivavtal för bransch Idrott Förhandlingarna om ett nytt avtal för bransch Idrott är avslutade avseende både

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Stockholm 11 juni 2014 Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO har drygt 500 medlemsföretag inom personlig

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013 2013-06-19 Dnr 1210-0427-23 Bilaga 1 Till Saco-S Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013 1 Utgångspunkter I enlighet med Samarbetsavtalet för det statliga avtalsområdet ska förloppet och utfallet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF 1 Ändamål DNF är en arbetsgivarorganisation för bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund som bedriver verksamhet inom det kommunala, landstingskommunala

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer