LPP Linköpings personalpolitiska program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPP Linköpings personalpolitiska program"

Transkript

1 LPP Linköpings personalpolitiska program

2 LPP Linköpings personalpolitiska program

3 Linköping där idéer blir verklighet I Linköpings personalpolitiska program definierar vi de allra viktigaste områdena att förbättra och förädla. Programmet har funnits ett antal år och har nu reviderats. Linköpings Kommuns anställda ska vara väl rustade att ta itu med omvärldsförändringar som ständigt möter och ha verktyg att gå vidare. Ett redskap att ta sig fram med är att ha en fortgående kompetensutveckling, med kompetens i bagaget blir arbetsresan mer spännande och stimulerande. Under de kommande åren ska jämställdhets- och mångfaldsarbetet fortsätta utvecklas, samtidigt som vi ser arbetskamrater gå egna vägar till att bli företagare. Världen förändras och här i Linköping har vi stora förutsättningar att ta till oss nytänkande och byta idéer med omvärlden. Vi har på några områden redan ett gott utbyte med andra länder i Europeiska Unionen, ett utbyte som gärna får utvecklas och utvidgas. Linköpings personalpolitiska program utgör en god grund för en bra personalpolitik. Det gäller nu också att målmedvetet arbeta för att alla goda intentioner i programmet också blir verklighet. Ann-Cathrine Hjerdt Kommunalråd och ordförande i personalutskottet Foto: Lasse Hejdenberg

4 Kommunens personalpolitiska vision är att skapa goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ. Linköpings personalpolitiska program LPP är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser. Syftet med LPP är att ge dig som medarbetare, chef, ledare eller politisk beslutsfattare stöd och vägledning i arbetet med att förverkliga den personalpolitiska visionen. Programmet vänder sig även till dig som funderar på att börja arbeta i kommunen och vi hoppas att det kan ge en bild av vad vi står för och vad vi vill uppnå. I det personalpolitiska programmet lyfts fem områden fram. Områden som vi tror är viktiga framgångsfaktorer för att nå den personalpolitiska visionen. Dessa är: Ledarskap och medarbetarskap Jämställdhet och mångfald Arbetsmiljö Personal- och kompetensförsörjning Anställningsvillkor Det finns inga skarpa gränser mellan programmets områden utan de påverkar och påverkas av varandra. Denna helhetssyn är även utgångspunkten i kommunfullmäktiges mål för personal i kommunal verksamhet. LPP beaktar att kommunen tillämpar målstyrning och decentralisering i en beställar-/utförarorganisation. Detta innebär att det är verksamhetens inriktning, dess mål och utvecklingsbehov som styr hur kommunens arbetsplatser skall organiseras, vilken personal som ska rekryteras och vilken kompetens som behöver utvecklas. Några definitioner: Medarbetare: alla anställda. Chef och/eller ledare: anställd som har ett formellt uppdrag att leda, fördela och/eller samordna arbetet inom ett definierat område. I chefsuppdraget ingår alltid ett ledaruppdrag, medan en ledare per definition inte alltid omfattas av chefsuppdragets formella ansvar och befogenheter. Politisk ledare: förtroendevald med ett formellt uppdrag inom ett definierat område. Brukare: mottagare av de tjänster som utförs i kommunalt beställda verksamheter.

5 Policy för ledarskap och medarbetarskap Foto: Morre Foto: Lasse Hejdenberg

6 Ledarskap och medarbetarskap hör nära ihop och är varandras förutsättningar för en bra verksamhet. I Linköpings kommun arbetar vi med att parallellt utveckla dessa roller. Ledarskapet och medarbetarskapet praktiseras i olika sammanhang och på olika nivåer i organisationen. Till exempel det politiska ledarskapet, ledarskapet hos formella chefer, projektledare, ledare i arbetslag, med flera. Kommunens ledare är nyckelpersoner i arbetet med att förnya och utveckla verksamheten samt förbättra resultaten till gagn för Linköpings kommuns invånare. Vi behöver bra ledare med dokumenterad förmåga som framgångsrikt kan leda och utveckla verksamhet och personal. Linköpings kommun har beslutat om en kommungemensam Ledarskapsprofil som ska användas vid identifikation, rekrytering och utveckling av ledare. Det är på våra arbetsplatser som resultatet av utvecklingsarbete omsätts i handling och för att klara detta behöver både ledare och medarbetare uppmärksammas och ha tillgång till personligt utformat stöd. Oavsett uppdrag, roll och funktion är vår gemensamma uppgift att: Sätta brukarnas behov och intressen i centrum. Samverka över gränser och ta tillvara varandras kompetenser. Respektera varandras åsikter, roller och funktioner. Vara öppna mot varandra och våra uppdragsgivare. Ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva. Verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, trivas och känna yrkesstolthet. Alla som arbetar inom kommunen ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och känna yrkesstolthet. Genom att visa respekt för varandra, att ta ett aktivt ansvar för utveckling och samverka över gränser kan vi sätta brukarnas behov i centrum.

7 Policy för jämställdhet och mångfald Foto: Lasse Hejdenberg

8 För att spegla det samhälle vi lever i, är det viktigt att kommunen som arbetsplats inte utestänger någon grupp i samhället. Att kommunen verkar för jämställdhet och jämlikhet på våra arbetsplatser är en självklarhet. Linköpings kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhetsoch mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande principen om ömsesidig respekt, likabehandling och ickediskriminering oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning. Denna grundläggande princip ska genomsyra kommunens hela verksamhet, såväl som arbetsgivare * som i förhållande till brukarna. Arbetet ska kännetecknas av utveckling och förbättring samt leda till ökad kvalitet. Ett framgångsrikt jämställdhets- och mångfaldsarbete förutsätter att individers olika kompetens synliggörs, värdesätts, respekteras och tas tillvara. Detta gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare och skapar förtroende för kommunens verksamhet. Likabehandling och nolltolerans för trakasserier och diskriminering är ett ovillkorligt krav såväl från demokratisk synvinkel som ur effektivitetssynpunkt. I strategin för att utveckla jämställdhet och mångfald ingår bland annat att: Arbete med jämställdhet och mångfald ska ingå som en integrerad del i kommunens personal- och kvalitetsarbete. Möjlighet till utbildning, kompetens- och karriärutveckling ska utgå från samma principer för alla medarbetare. Riktlinjer som ökar mångfalden i personalsammansättningen ska tillämpas vid rekrytering av nya medarbetare och chefer samt vid tillsättning av arbetsgrupper. * Arbetsgivar- och arbetstagarpartens skyldigheter och rättigheter i arbetet med jämställdhet och mångfald i arbetslivet, regleras i arbetsmiljölagen, i centrala och lokala avtal samt i de så kallade diskrimineringslagarna; 1) jämställdhet, 2) etnisk diskriminering, 3) funktionshinder, 4) sexuell läggning, 5) ålder.

9 Policy för arbetsmiljö Foto: Morre Foto: Lasse Hejdenberg

10 Med arbetsmiljö avses dels fysiska arbetsmiljöfaktorer; till exempel buller, fysisk ansträngning och luftkvalitet, dels psykosociala arbetsmiljöfaktorer; till exempel hur ledarskapet utövas, samarbetsformer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll. Effekterna av arbetsmiljön, hur vi mår i kropp och själ, påverkas av samspelet mellan yttre förhållanden i arbetsmiljön och våra inre upplevelser. En god arbetsmiljö är en miljö där vi känner arbetsglädje och där samtliga medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas. En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, bidrar till att verksamhetens mål uppnås och ökar kommunens möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare. I strategin för att uppnå en god arbetsmiljö ingår bland annat att: Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturligt integrerad del i kommunens alla verksamheter i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift avseende systematiskt arbetsmiljöarbete. Ansvaret för arbetsmiljöfrågorna ska återfinnas i linjeorganisationen och att aktuell uppgiftsfördelning ska dokumenteras skriftligt. Samtliga arbetsmiljöansvariga chefer ska ha dokumenterade kunskaper motsvarande en grundutbildning i arbetsmiljö innan ansvar och befogenheter fördelas. Samtliga medarbetare ska ha tillgång till företagshälsovård. Samtliga arbetsplatser ska följa kommunens riktlinjer för rehabilitering samt ta fram egna rutiner för att säkerställa att tidiga signaler på ohälsa tas tillvara i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Samtliga medarbetare ska stimuleras till att utöva hälsofrämjande aktiviteter på betald arbetstid i enlighet med de intentioner som fastställts i kommunens riktlinjer för hälsoarbete. En god arbetsmiljö är den miljö där vi kan känna arbetsglädje och där samtliga medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas.

11 Foto: Lasse Hejdenberg Policy för personal- och kompetensförsörjning 10 Foto: Morre

12 Utveckling och anpassning är viktigt i en ständigt föränderlig värld. För att kommunen ska kunna ge den service som brukarna behöver är det viktigt att kunna attrahera, rekrytera, tillvarata och utveckla människor i alla våra verksamheter. Vi lever i en föränderlig värld där ändrade behov och förutsättningar ställer stora krav på verksamheternas förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer och andra försvinner, vilket i sin tur påverkar behoven av personal och kompetens. En kompetensutveckling som utgår från verksamhetens behov och föränderlighet är och blir en allt viktigare förutsättning för att vi ska klara våra uppdrag. Mot denna bakgrund ska kompetensutveckling ses som en framtida investe ring. Attrahera, rekrytera, introducera, tillvarata, förnya och utveckla är hörnstenar i personal- och kompetensförsörj ningsprocessen. Förändrade förutsättningar ska i första hand mötas med utvecklingsinsatser men ibland kan personalnedskärningar, med avveckling som följd, vara ofrånkomligt. Oavsett vad som är aktuellt är det viktigt att det sker på ett professionellt sätt och med respekt för indi viden. Linköpings kommun står idag inför en generations växling och många nya medarbetare och chefer kommer att behöva rekryteras. Om inte kommunen framstår som en tillräckligt attraktiv arbetsgivare riskerar vi att få brist på utbildad personal. Det handlar ytterst om att jobben ska vara intressanta, utvecklande och att det finns möjligheter till personlig utveckling. I strategin för att uppnå en väl fungerande personaloch kompetensförsörjning ingår bland annat att: Fortlöpande verksamhets- och omvärldsanalyser ska, tillsammans med medarbetarsamtalen, utgöra underlag för prioriteringar av kompetensutvecklingsinsatser och rekryteringsbehov. Planering av personal- och kompetensförsörjnings åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå ska ingå i den årliga budget- och verksamhetsplaneringen. Marknadsföring av kommunala verksamheter och kommunen som arbetsgivare ska intensifieras, särskilt inom de verksamheter där personalbrist förväntas uppstå. Samtliga arbetsplatser tillämpar kompetensbaserad rekrytering i enlighet med kommunens riktlinjer för rekrytering. Förändrings- och utvecklingsbenägenhet, intern personalrörlighet och arbetsutvidgning ska främjas och uppmuntras för medarbetare och chefer som vill bredda och/eller förnya sin kompetens. Varje ny medarbetare och chef; nyanställda, intern rekryterade och omplacerade, ska genomgå introduk tionsprogram som omfattar den egna enheten, anställningsmyndigheten och kommunen som helhet. 11

13 Policy för anställningsvillkor Foto: Morre 12 Foto: Morre

14 Bra anställningsvillkor är ett av flera medel för att stärka kommunens möjligheter att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare. Inom området anställningsvillkor är arbetstiden och löne- och belöningspolitiken viktiga delar för att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Vår uppfattning är att flexibla arbetstidslösningar ökar människors möjligheter att påverka sin arbets- och familjesituation. Att kunna erbjuda flexibla arbetstidslösningar är därför en av flera åtgärder för att trygga framtida personalförsörjning, minska sjukfrånvaron och nå uppsatta verksamhetsmål. En aktiv och bra löne- och belöningspolitik kännetecknas av att den stimulerar nuvarande och blivande medarbetare till goda arbetsinsatser, engagemang och arbetstillfredsställelse samt bidrar till en effektiv verksamhet. I strategin för att utveckla anställningsvillkoren ingår bland annat att: Arbetsgivaren ska sträva efter att tillmötesgå individuella önskemål om sysselsättningsgrad och arbetstidsförläggning, förutsatt att verksamheten inte missgynnas. Olika modeller för flexibel arbetstid, arbetstidsförläggning och distansarbete ska prövas och erfarenheter spridas. Principer för lönebildning ska vara tydliga och väl kända av chefer och medarbetare. Lönesättningen ska baseras på arbetstagarens prestation och skicklighet samt förmåga att nå uppfyllda mål. Kommunen skall genom lönekartläggning, kopplad till kriterier för bedömning av krav på arbetet, analysera och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Det ska vara möjligt att växla lön mot andra förmåner som exempelvis ledighet. Vid löneväxling skall de skattemässiga konsekvenserna beaktas. Det skall vara möjligt att växla lön mot ökad pensionsavsättning samt att för chefer välja alternativa pensionslösningar. Det ska vara möjligt att belöna enskilda medarbetares eller gruppers prestationer. Erbjuda utbildning i starta eget och vara generös med att bevilja tjänstledighet vid avknoppning. Att kunna anpassa sin arbetstid betyder mycket för många människor. Därför är det viktigt att kommunen kan tillmötesgå individuella önskemål så långt som det är möjligt. 13

15 Vår policy innebär att du som medarbetare oavsett uppdrag: angående ledarskap och medarbetarskap aktivt medverkar i utvecklingen av ditt arbete och din verksamhet. informerar och för en fortlöpande dialog med din arbetsledning/uppdragsgivare respektive dina medarbetare/uppdragstagare. tar reda på vilket ansvar och vilka befogenheter som ingår i ditt uppdrag. får ditt uppdrag uppföljt i medarbetarsamtal av närmaste chef minst en gång per år. genomgår utvecklings- och kompetenshöjande insatser så att du har rätt kompetens för ditt uppdrag och för att arbeta i grupp. strävar efter att öka din självinsikt. är beredd att genomgå utveckling till andra uppdrag. är öppen för att lära i möte med andra. angående arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald har tillgång till aktuell information, kännedom om bestämmelser, regler och riktlinjer samt tillämpar dessa. får en bra introduktion vid nyanställning eller vid byte av arbetsplats och/eller arbetsuppgifter. erbjuds möjlighet till eget ansvar, delaktighet och inflytande över din arbetssituation. vill och kan framföra dina åsikter och idéer samt upplever att din kreativitet tas tillvara. tar ett personligt ansvar för din hälsa och arbetsmiljö. tar ansvar för att så tidigt som möjligt uppmärksamma arbetsgivaren på om det finns förhållanden på din arbetsplats som du eller någon av dina arbetskamrater inte mår bra av. angående personal- och kompetensförsörjning tydligt framför dina behov av introduktion och kompetensutveckling, med utgångspunkt i nuvarande uppdrag eller vid beslut om förändrade arbetsuppgifter. framför önskemål om förändrade arbetsuppgifter och behov av kompetensutveckling, utifrån dina utvecklingsmål och din livssituation. har en positiv attityd till lärande och deltar aktivt i arbetet med att utveckla din egen och din enhets samlade kompetens. angående anställningsvillkor för fram önskemål om förändrade arbetstider i så god tid som möjligt. deltar aktivt i arbetet med att utveckla former för flexibla arbetstidslösningar som utgår från verksamhetens, dina egna och dina arbetskamraters behov. känner till bedömningsgrunder och principer för lönebildning och belöningsformer. känner till hur du kan påverka din löneutveckling. känner till vilka möjligheter det finns att växla lön mot annan förmån respektive förekomsten av alternativa pensionslösningar. 14

16 Vår policy innebär att du som chef: angående ledarskap och medarbetarskap tydliggör den värdegrund som verksamheten vilar på. förstår och respekterar den demokratiska process som styr kommunal verksamhet. skapar förutsättningar för dina medarbetare att utföra ett effektivt arbete och utveckla verksamheten genom att kommunicera, vägleda, motivera och följa upp. har en nyckelfunktion vid förändring av verksamheten. utövar ditt ledarskap med objektivitet och kompetens. ser personalorganisationerna som dina samverkanspartners. är inställd på att chefsuppdraget är tidsbegränsat. angående arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald tar ett huvudansvar för arbetsmiljön på din enhet och försäkrar dig om att arbetsmiljöarbetet är integrerat med kommunens övriga mål, strategier och fastställda rutiner. tar ett huvudansvar för att riktlinjer och planer för jämställdhet och mångfald tillämpas. är uppmärksam avseende tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna samt tar vara på dessa i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. följer upp sjukfrånvaro och förebygger rehabiliteringsbehov samt tar ansvar för rehabiliteringsprocessen och att den dokumenteras. följer upp medarbetarnas faktiska och upplevda arbetsmiljö och gör en riskbedömning som årligen rapporteras till din styrelse eller nämnd. organiserar arbetet så att dina medarbetare har så stort inflytande som möjligt över sin arbetssituation. har beredskap för krishantering vid inträffad skada, olycka, dödsfall eller vid allvarlig gruppkonflikt. är vaksam på missbruk av alkohol och andra droger samt vidtar lämpliga åtgärder i förekommande fall. är uppmärksam på hur vi uppträder mot varandra så att till exempel tendenser till mobbning och sexuella trakasserier inte uppstår. angående personal-och kompetensförsörjning analyserar enhetens behov av kompetens i förhållande till mål och uppdrag. organiserar arbetet så att det finns utrymme för lärande, förändring och utveckling i det dagliga arbetet. säkerställer att kompetensbaserad rekrytering tillämpas vid tillsättning av nya medarbetare. ansvarar för att nya medarbetare introduceras på den egna arbetsplatsen och i den kommunala organisationen. genomför samtal om framtida utvecklingsmöjligheter och önskemål redan vid anställning av nya medarbetare samt dokumenterar dessa. genomför årliga medarbetarsamtal med god kvalitet samt dokumenterar dessa *. genomför avgångssamtal när en medarbetare slutar samt diskuterar olika former för en eventuell fortsatt kontakt med arbetsplatsen, exempelvis genom mentorskap. ansvarar för att tid och ekonomiska medel för kompetensutveckling avsätts. säkerställer att all personal har möjlighet att få kompetensutveckling. angående anställningsvillkor i samverkan med dina medarbetare utvecklar modeller för hur individuellt anpassad arbetstid och flexibel personalbemanning kan användas för att uppnå såväl verksamhetsmål som personalmål. följer upp och redovisar till ansvarig ledning vad som sker inom arbetstidsområdet på din enhet. tillämpar modell för resultatorienterade lönesamtal. har lönesamtal med dina medarbetare inför löneöversynen. uppmärksammar och återkopplar enskilda medarbetares och gruppers prestationer. ger möjlighet till medarbetare att växla lön mot annan förmån alternativt pension. * En förutsättning för god kvalitet är att den grupp medarbetare som varje chef/arbetsledare ansvarar för, beträffande medarbetarsamtal, inte är alltför stor. Ett riktmärke kan vara medarbetare. 15

17 Vår policy innebär att kommunstyrelsen, övriga styrelser och nämnder ansvarar för: att Linköpings personalpolitiska program, LPP, hanteras som ett långsiktigt, strategiskt styrdokument av samma tyngd som kommunens övriga styrdokument. att LPP blir ett känt och accepterat styr- och stödverktyg för medarbetare, chefer och politiska beslutsfattare som används och engagerar i ledningsgrupper och på arbetsplatsträffar. angående ledarskap och medarbetarskap att kommunens förtroendevalda förmedlar visioner och upprättar utvärderingsbara mål för de uppdrag de ansvarar för. att kommunens förtroendevalda anger inriktning, följer upp utförda uppdrag och prioriterar mellan motstridiga intressen vid begränsade ekonomiska resurser. angående arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald att aktuell uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet finns dokumenterad. att lokala skyddskommittéer på övergripande nivå årligen rapporterar medarbetarnas upplevda och faktiska arbetsmiljö samt redovisar sina handlingsplaner till Centrala Arbetsmiljökommittén. att arbetet med jämställdhet och mångfald ingår som en del i verksamhetens arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, oavsett utförare. att åtgärder vidtas som förebygger diskriminering av medarbetare eller arbetssökande. att åtgärder vidtas som ökar mångfalden i personalsammansättningen. att det finns resurspersoner som verkar för ökad jämställdhet och mångfald på varje förvaltning som dessutom ingår i ett kommungemensamt nätverk. att årligen utvärdera genomförda åtgärder, följa upp resultat och redovisa handlingsplaner för jämställdhet och mångfald till kommunstyrelsen. angående personal- och kompetensförsörjning att årligen följa upp respektive förvaltnings handlingsplan för kompetensförsörjning. angående anställningsvillkor att stimulera enheter att pröva, utveckla och sprida erfarenheter av olika modeller inom arbetstidsområdet. att följa upp och via sina styrelser/nämnder årligen rapportera till kommunstyrelsen vad som sker inom arbetstidsområdet. att regelbundet följa upp löne- och belöningspolitiken med hjälp av lönestatistik, analyser och jämförelser både med intern och extern arbetsmarknad. att tillämpa den process för lönebildning som grundar sig på resultatorienterade lönesamtal. Kommunstyrelsens personalutskott ansvarar för: uppföljning av såväl långsiktiga som operativa (årliga) mål för det personalstrategiska arbetet. kommunens lönemyndighet. samordning av mångfalds- och jämställdhetsfrågorna inom personalområdet. nämndens övergripande sysselsättningsfrågor. frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 16

18 Linköpings kommun, Linköping, Tel vxl Energi Reklambyrå 2006

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av Kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av Kommunfullmäktige Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun 2015-2020 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-05-12 1. Programmets roll i styrkedjan Kommunfullmäktige har fastställt hur kommunens styrkedja ska fungera.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Datum Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2015 Antagen av: Kommunfullmäktige 235, 2015-12-14 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Personalidé Dokumentnamn:

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 105 Syfte Syftet med ett personalpolitiskt program för Arboga kommun, är att skapa förutsättningar för ett gemensamt förvaltningsövergripande

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Styrdokument Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige, 65 2 (9) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige, 65 Ändring av kommunfullmäktige Ägare 1 Kommunstyrelsen Förvaltarskap 2 Personalkontoret

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Personalpolitiken

Personalpolitiken Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KF 99, 2015-06-17 Personalpolitiken 2015-2018 Personalpolitiken för kommunkoncernen fastställs av nya kommunfullmäktige

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer