Läkarna och EU/ EES. Information om svenska läkares rättigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarna och EU/ EES. Information om svenska läkares rättigheter"

Transkript

1 Läkarna och EU/ EES Information om svenska läkares rättigheter Sveriges läkarförbund Socialstyrelsen

2 Innehåll Läkarna och EU/EES... 3 Den fria rörligheten... 4 Läkardirektiv... 5 Den nordiska överenskommelsen... 7 Behörighetsbestämmelser... 7 Socialstyrelsens uppgifter... 8 Behöriga myndigheter... 9 AT (motsv) i annan medlemsstat... 9 Information... 9 Bilaga 1 Svenska specialiteter anmälda under läkardirektivet Bilaga 2 Behöriga myndigheter för läkardirektivet Läkarna och EU/EES EES-avtalet som trädde i kraft den första januari 1994 gav Sverige, Norge, Finland, Island och Österrike tillgång till EUs inre marknad. Därefter har även Liechtenstein anslutits. Avtalet innebar bl a fri rörlighet för personer inom hela EES-området blev Sverige tillsammans med Finland och Österrike medlemmar av den europeiska unionen. År 2004 utvidgades EU med ytterligare 10 medlemsländer: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. De 25 medlemsstaterna bildar en gemensam arbetsmarknad som även omfattar de tre EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Schweiz enligt särskilt avtal. Vad som i denna broschyr sägs om medlemsstater gäller därför även EES-länderna. I det följande redovisas översiktligt de formella förutsättningar som gäller för läkararbetsmarknaden. 2 3

3 Den fria rörligheten Alla medborgare i medlemsstaterna har rätt att flytta fritt mellan länderna för att arbeta, starta egen verksamhet, studera eller enbart bosätta sig. Något arbetstillstånd fordras inte. Om anställningstiden överstiger tre månader fordras dock uppehållstillstånd i landet. Sådant tillstånd beviljas normalt för fem år. Om anställningen är kortare än ett år, ges uppehållstillstånd för anställningstiden. Studerande har rätt till uppehållstillstånd om de har sin försörjning säkrad. Medborgare i en medlemsstat som bosätter sig i en annan medlemsstat har samma rättigheter ifråga om socialförsäkringsförmåner som medborgare i värdlandet. De pensioner och andra förmåner som en person tjänat in i en eller flera medlemsstater kan betalas ut i det land personen väljer att flytta till. Även familjemedlemmar har rätt att flytta med och bosätta sig i den medlemsstat dit den arbetande flyttar. Som familjemedlemmar räknas arbetstagares maka/make och barn som är under 21 år eller som är beroende av föräldrarna för sin försörjning. Rätten att flytta med arbetstagaren gäller även familjemedlemmar som själva inte är medborgare i medlemsstat. Make och barn har också oavsett nationalitet rätt att arbeta i det nya landet utan arbetstillstånd.varje medlemsstat skall behandla medborgare från andra medlemsstater likadant som det egna landets medborgare. Principen om likabehandling innebär i första hand förbud mot diskriminering p g a medborgarskap. Indirekt diskriminering p g a kön, ras, språk eller religion faller också under förbudet. Ett exempel på indirekt diskriminering är att kräva vissa språkkunskaper för ett arbete där detta inte har någon reell betydelse. Läkardirektiv Den grundläggande principen om fri rörlighet för personer, som fastslås i Romfördraget, garanterar inte i sig läkare att flytta till och utöva sitt yrke i annan medlemsstat. För att underlätta den fria rörligheten för läkare antogs därför redan 1975 två särskilda EG-direktiv. Direktiven innehåller dels uppgifter om vilka utbildnings- och kompetensbevis i respektive land som skall godkännas, dels de minimikrav som ställs på utbildningen ifråga. Detta gäller såväl vad man med svensk terminologi kan benämna legitimationsnivå som specialistnivå. Ytterligare ett EG-direktiv om särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare tillkom EGs läkardirektiv från 1975 respektive 1986 finns numera sammanförda i ett enda direktiv (93/16/EEG). För Sveriges del har som legitimationsnivå anmälts läkarexamen vid medicinsk fakultet jämte ett av Socialstyrelsen utfärdat intyg om praktisk utbildning som avser fullgjord allmäntjänstgöring (AT). Det svenska legitimationsbeviset är således inte relevant i detta sammanhang, vilket inte hindrar att det behöver företes. EG-direktivet innebär inte att t ex en svensk läkare får arbeta i annat EU-land endast med stöd av sin svenska legitimation/specialistbevis. Det krävs som huvudregel en legitimation som utfärdas av värdlandets myndigheter. Varje medlemsstat måste ge en läkare med godkänt utbildnings- eller kompetensbevis från annan medlemsstat tillstånd att utöva läkaryrket (legitimation), när läkaren så begär. Sådant tillstånd skall lämnas av behörig myndighet inom tre månader efter det att tillräcklig dokumentation ingivits av den sökande. Värdlandet får därvid inte ställa några speciella villkor för erkännandet som t ex språkkunskaper och kunskaper om gällande medicinallagstiftning. I direktivet sägs dock, att värdlandet skall se till att information lämnas om medicinallagstiftningen samt om läkares ansvar. Vidare skall värdlandet tillse att de utländska läkarna i eget och patienternas intresse förvärvar nödvändiga språkkunskaper för att kunna utöva sin yrkesverksamhet. Att säkerställa detta är ett ansvar för arbetsgivaren. Om bristande språkkunskaper påverkar yrkesutövningen, kan läkaren bli föremål för disciplinära åtgärder i värdlandet eller i allvarliga fall få sin legitimation (motsv) återkallad. 4 5

4 Vid ett tillfälligt tillhandahållande av tjänster gäller särskilda regler om undantag från kravet på legitimation i värdlandet. I stället gäller andra krav på bl a registrering och anmälan inom vissa tidsfrister. På specialistnivån har Sverige anmält 39 av de sammanlagt 52 specialiteter som finns upptagna i EG-direktivet (bilaga 1). Ett svenskt specialistkompetensbevis i någon av dessa specialiteter skall godkännas i övriga medlemsstater, förutsatt att specialiteten är erkänd där. På motsvarande sätt skall Sverige godkänna specialistbevis från de andra medlemsstaterna. De specialiteter som faller under direktivet är indelade i tre grupper som förutsätter minst tre, fyra eller fem års utbildning. De svenska bestämmelserna om specialiseringstjänstgöring (ST) förutsätter att tjänstgöringen omfattar minst fem år. Därmed uppfylls minimikraven i direktiven för samtliga specialiteter. Den tidigare specialistutbildningen (FV) kan i vissa fall komma att understiga den stipulerade miniminivån. Det finns då övergångsbestämmelser som innebär att viss ytterligare tjänstgöring inom specialiteten kan krävas för godkännande. Detta gäller sex specialiteter, nämligen kirurgi, ortopedi, urologi, barnkirurgi, plastikkirurgi och internmedicin. En särskild kompetensnivå för allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) är fr o m den 1 januari 1995 ett villkor för privat verksamhet inom ramen för sjukförsäkringen. För svenska läkare krävs nio månaders handledd tjänstgöring i den svenska hälso- och sjukvården inom valfritt verksamhetsområde efter legitimationen för att uppnå denna kompetensnivå. För läkare som genomgått AT enligt nya regler, d v s minst 18 månader, krävs numera 24 månaders ytterligare tjänstgöring efter legitimation. Sedan kompetensbevis erhållits är svenska läkare berättigade till motsvarande bevis i övriga medlemsstater. Även specialister i allmänmedicin kan behöva detta kompetensbevis, även om nivån är påtagligt lägre. Specialiteten allmänmedicin faller nämligen inte under direktivet, men förslag härom är under behandling. Förslag till förändringar av EG-direktivet bereds för närvarande inom EU. Den nordiska överenskommelsen Reglerna om gemensam arbetsmarknad och ömsesidigt godkännande av kompetensbevis är i stor utsträckning tillämpliga också för nordiska medborgare som vill vara verksamma i annat nordiskt land. Det finns emellertid sedan 1981 en nordisk överenskommelse om gemensam arbetsmarknad för bl a läkare som på vissa punkter har ett vidare tillämpningsområde och förenklade rutiner när det gäller nordiska medborgare än EGs regler. Bl a omfattar det nordiska avtalet fler specialiteter än EG-direktivet och även läkare med utbildning från tredje land som erhållit nordisk legitimation. Av denna anledning har de nordiska regeringarna träffat en reviderad överenskommelse om gemensam arbetsmarknad för bl a läkare som trädde i kraft den 1 april Behörighetsbestämmelser I förordningen (SFS 1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område återfinns de bestämmelser som följer av läkardirektivet. För läkare finns dels en bestämmelse att svenska läkare kan få kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare), dels ett antal bestämmelser som reglerar villkor för utländska läkare inom och utanför EES-området att få svensk läkarlegitimation, specialistkompetens och kompetens som Europaläkare. När det gäller godkännande av utbildning från annan medlemsstat än Sverige kan noteras, att Sverige även godkänner medborgare från tredje land som har utbildning/kompetensbevis från annan medlemsstat. I detta hänseende går Sverige således längre än övriga medlemsstater. I författningen regleras även Socialstyrelsens skyldighet att lämna erforderliga upplysningar samt utfärda intyg om behörighet, yrkesverksamhet m m. Socialstyrelsens behörighetsoch utbildningsenhet (BU) är i Sverige den s k behöriga myndighet som ansvarar för dessa åligganden när det gäller hälso- och sjukvårdspersonal. BUenheten fungerar samtidigt som informationskontor i direktivets mening. 6 7

5 Socialstyrelsens uppgifter Huvuduppgiften för Socialstyrelsen i detta sammanhang är att tilllämpa läkardirektivet och gällande svensk lagstiftning på enskilda framställningar om svenskt kompetensbevis. Förordningen bemyndigar även Socialstyrelsen att utfärda föreskrifter, bl a om utbildningskrav för bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) som tidigare nämnts. Dessa föreskrifter (SOSFS 2004:3) återfinns i verkets författningssamling. Även i förhållande till svenska läkare som vill utnyttja direktivet för verksamhet i annan medlemsstat har Socialstyrelsen vissa uppgifter. Det är nämligen nödvändigt att förete vissa intyg för de behöriga myndigheter som ansvarar för godkännandet i värdlandet. Dessa intyg utfärdas av Socialstyrelsen på begäran, antingen på engelska (för bruk i Storbritannien eller Irland) eller på svenska (för bruk i övriga medlemsstater efter auktoriserad översättning). Formkraven varierar i olika medlemsstater men är i allmänhet mycket långtgående. Ofta krävs originalhandlingar. De intyg Socialstyrelsen skall utfärda är först och främst intyg över praktisk utbildning. Detta intyg bekräftar fullgjord AT och skall företes tillsammans med bevis om avlagd läkarexamen. Ett särskilt intyg utfärdas för läkare som avlagt medicine licentiatexamen, vilket anger att denna utbildning uppfyller direktivens minimikrav. Vissa svenska specialiteter som bygger på FV-utbildning uppfyller inte minimikraven, och för berörda läkare kan Socialstyrelsen utfärda intyg över verksamhet som specialist i en omfattning som kompenserar bristen. Detta gäller som tidigare nämnts kirurgi, ortopedi, urologi, barnkirurgi, plastikkirurgi och internmedicin. Läkaren bör då inge intyg över tjänstgöring som specialist under minst ett år som underlag för intyget. Utöver nämnda intyg krävs regelmässigt certificate of good standing som bekräftar att läkarens yrkesbehörighet är intakt och utan begränsning. Denna bekräftelse får inte vara äldre än tre månader. De nordiska länderna har dock en annan rutin för detta som innebär att sådant intyg inte behövs. Intygen utfärdas utan avgift för läkaren. Kompetensbevis för allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) har däremot avgiftsbelagts för svenska läkare (f n 550 kronor). Behöriga myndigheter Alla medlemsstater har anmält viss myndighet eller organisation som har till uppgift att tillämpa läkardirektivet. I allmänhet är dessa myndigheter också så kallade informationskontor som skall bistå den enskilde läkaren med information om språkutbildning, hur man inhämtar kunskaper om yrkesspecifik lagstiftning samt vilka regler som gäller för självständig verksamhet som läkare. En svensk läkare som planerar att utöva läkaryrket i annan medlemsstat bör kontakta den behöriga myndigheten för närmare information om formkrav för ansökan med mera. Vilka de behöriga myndigheterna är framgår av den särskilda förteckning som återfinns i bilaga 2. AT (motsv) i annan medlemsstat En särskild rekommendation (75/367/EEG) uppmanar medlemsstaterna att underlätta för läkare att få klinisk praktik i annat land än utbildningslandet. Socialstyrelsen följer denna rekommendation i förhållande till läkare från annan medlemsstat som därmed får en möjlighet att söka AT-block i Sverige. I vilken utsträckning svenska läkare med läkarexamen kan räkna med motsvarande möjlighet är osäkert. Med hänsyn till ATs innehåll måste sådan klinisk praktik åtföljas av viss kompletterande tjänstgöring i Sverige för att utgöra underlag för svensk legitimation. Komplettering krävs dock inte för läkare som fullgjort AT (motsv) i annat nordiskt land och där fått legitimation. Information Närmare upplysningar lämnas av Socialstyrelsens behörighets- och utbildningsenhet, tfn samt av Läkarförbundets kansli, tfn

6 Bilaga 1 Bilaga 2 Svenska specialiteter anmälda under läkardirektivet Behöriga myndigheter för läkardirektivet (Gällande benämningar) Allergisjukdomar Anestesi och intensivvård Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomskirurgi Barn- och ungdomspsykiatri Endokrinologi och diabetologi Geriatrik Hematologi Hud- och könssjukdomar Infektionssjukdomar Internmedicin Kardiologi Kirurgi Klinisk bakteriologi Klinisk farmakologi Klinisk immunologi Klinisk kemi Klinisk neurofysiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Medicinsk radiologi Medicinska njursjukdomar Neurologi Neurokirurgi Nukleärmedicin Obstetrik och gynekologi Onkologi Ortopedi Plastikkirurgi Psykiatri Rehabiliteringsmedicin Reumatologi Socialmedicin Thoraxkirurgi Urologi Yrkes- och miljömedicin Belgien Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé Publique et de l Environnement Administration de l Art de guérir Cité Administrative de l Etat Boulevard Pachélo, 19 bte 5 BE-1010 BRYSSEL Tel Tel Fax Fax Cyprus Medical Council Markou Dracou Nicosia Cyprus Tel: Fax: Danmark Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postbox 1881 DK-2300 KÖPENHAMN Danmark Tel Fax Grekland Ministry of Health, Welfare and Social Security Aristotelous 17 GR ATEN Grekland Tel Fax Klinisk patologi Ögonsjukdomar Lungsjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar 10 11

7 Estland Health Care Board Hiiu Tallinn Estland Finland Rättsskyddscentralen för hälsovården Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus PB 265 FIN HELSINKI Finland Tel Fax Frankrike Ministère de l Emploi et de la Solidarité Courrier du citoyen pièce , avenue de Ségur FR PARIS 07 SP Frankrike Tel Irland Irish Medical Council Portobello Court Lower Rathmines Road IRL-DUBLIN 6 Irland Tel Fax Island Heilbrigdis- og tryggingamálaráduneytid Laugavegur 116 IS-150 REYKJAVIK Island Tel Fax Italien Ministerio della Salute Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie Piazzale dell Industria, 20 IT ROMA Italien Tel Fax Lettland Akadémiskás informácijas centrs Valnu 2 Riga, LV1050 Tel / Fax Litauen Ministry of Health Vilnius str. 33 LT Vilnius Litauen Tel Fax Luxemburg Ministère de la Santé Allée Marconi-Villa Louvigny LU-2120 LUXEMBOURG Luxemburg Tel Fax Malta The Registrar The Medical Council of Malta 181 Melita Street Valletta CMR02, Malta Tel Fax Nederländerna Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport Postbus NL-2500 EJ DEN HAAG Nederländerna Tel Fax: Norge Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell Postboks 8053 Dep NO-0031 OSLO Norge Tel Fax Polen, se längst bak Portugal Ministério da Saúde Av. João Crisóstomo, no 9 PT LISBOA Portugal Tel Fax Schweiz Swiss Federal Office of Public Health Office of the Executive Board for Swiss Medical Examinations Medical Examinations Section CH-3003 BERN Schweiz Slovakien Ministry of Health of the Slovak Republic P.O Box Bratislava Slovakien Tel Fax Slovenien Ministry of Health Stefanova Ljubljana Tel Fax

8 Spanien Ministerio de Educación y Cultura y Deporte S.G. de Titulos, Convalidaciones y Homologaciones Paseo del Prado, 28, 4a planta ES MADRID Spanien Tel Fax Storbritannien Regent s Place 350 Euston Road London NW1 3JN Tel: Sverige Socialstyrelsen Behörighets- och utbildningsenheten SE STOCKHOLM Sverige Tel Fax Tjeckien Ministry of Health Palackéhonám Prague Tel Fax Tyskland Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung II. Dienstsitz DE BERLIN Tel: Fax: Ungern Ministry of Health, Social and Family Appairs 1055 Budapoest, Avany János u. 6-8 Tel Fax Österrike Auslandsbüro der Ärztekammer Weihburggasse AT-1010 WIEN Österrike Tel Fax Polen Addresses of the regional medical chambers Okregowa Izba Lekarskaw Bialymstoku ul. Swietojañska Bialystok Tel + 48 (85) Fax: Beskidzka Izba Lekarska ul. Krasiñskiego Bielsko Biala Tel +48 (33) Fax: Bydgoska Izba Lekarska ul. Powstañców Warszawy Bydgoszcz Tel +48 (52) Fax Okregowa Izba Lekarskaw Gdañsku ul. Sniadeckich Gdañsk Tel +48 (58) Fax: Okregowa Izba Lekarskaw Gorzowie Wlkp. ul. Dabrowskiego Gorzów Wlkp. Tel/Fax: +48 (95) Slaska Izba Lekarska ul. Grazyñskiego 49 A Katowice Tel/Fax +48 (32) Swietokrzyska Izba Lekarska ul. Wojska Polskiego Kielce Tel +48 (41) Fax: Koszalinie ul. Orzechowa Koszalin Tel +48 (94) Fax Krakowie ul. Krupnicza Kraków Tel +48 (12) Fax: Lubelska Izba Lekarska ul. Chmielna Lublin Tel +48 (81) Fax: Lodz ul. Czerwona Lódz Tel +48 (42) Fax: Warminsko-Mazurska Izba Lekarska ul. Zolnierska Olsztyn Tel +48 (89) Fax Opolska Izba Lekarska ul. Grunwaldzka Opole Tel +48 (77) Fax: Okrêgowa Izba Lekarska w Plocku ul. Kosciuszki Plock Tel +48 (24) Fax: Wielkopolska Izba Lekarska ul. Nowowiejskiego Poznan Tel +48 (61) Fax: Rzeszowie ul. Reformacka Rzeszów Tel +48 (17) Fax: +48 (17) Szczecinie ul. M. Sklodowskiej-Curie Szczecin Tel +48 (91) Fax: +48 (91) Tarnowie ul. Moscickiego Tarnów Tel +48 (14) Fax: +48 (14) Kujawsko Pomorska Izba Lekarska ul. Chopina Torun Tel +48 (56) Fax: Warszawie ul. Grójecka 65 a Warszawa Tel +48 (22) Dolnolaska Izba Lekarska ul. Matejki Wroclaw Tel +48 (71) Fax +48 (71) Zielonej Górze ul. Braniborska Zielona Góra Tel +48 (68) Czestochowie ul. Waszynktona Czestochowa Tel +48 (34)

9 Besöksadress: ess: Villagatan 5 Postadress: Box 5610, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Internet: net: Besöksadress: Rålambsvägen 3 Postadress: Bu-enheten, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Internet: net: 16