STEGET mot full delaktighet besöksnäringen som en del av ett öppet servicenätverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STEGET mot full delaktighet besöksnäringen som en del av ett öppet servicenätverk"

Transkript

1 STEGET mot full delaktighet besöksnäringen som en del av ett öppet servicenätverk Projektbeskrivning 1

2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 3 2. PROJEKTUPPGIFTER 3 3. UTGÅNGSPUNKT 6 4. BAKGRUNDSUTREDNINGAR 7 5. MÅLGRUPP 8 6. SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 9 7. AKTIVITETER FÖRVÄNTADE RESULTAT KOSTNADSKALKYL FINANSIERINGSPLAN IMPLEMENTERING/ UTVÄRDERING INFORMATIONSPLAN BILAGOR 15 2

3 1. SAMMANFATTNING STEGET mot full delaktighet besöksnäringen som en del av ett öppet servicenätverk startade 1 sept och pågår till 31 aug 2007, sammanlagt 36 månader. Huvudansökande för detta samarbete mellan Kolari och Pajala är Kolari. Projektets totalbudget är euro. Vid sidan om kommun- och företagsfinansiering söker man finansiering från EU: s Interreg IIIA Norrprogram, åtgärdsprogram 1, Näringslivsutveckling på Nordkalotten, insatsområde 1.3 tema-, kultur- och upplevelseturism. Samarbetspartners är Kommunförbundet för Kolpene servicecentral och Fortbildningscentralen i Rovaniemi samt Stödförbundet för utvecklingsstörda Malike-central i Tammerfors. Samarbetspartnern på svenska sidan kommer att vara Norrbottens Handikapp IF. Projektets syfte är att svara upp till näringslivets och socialomsorgens förändringskrav på så sätt att man ökar, komprimerar och utvecklar samarbetet mellan turismen och handikappomsorgen inom Lappland-Norrbotten (Kolari- Pajala området). Projektets syfte är också att utöka och förbättra utbudet av tillgängliga turistiska tjänster inom målområdet för special- och handikappgrupper och på detta sätt öka social jämställdhet. Det gränsöverskridande utvecklingsarbetet av turismservice främjar anpassningen av den öppna sektorns serviceutbud till specialgrupper, stärker sysselsättningen och regionens internationalisering. Projektets målgrupp är turistföretagen i Kolari- och Pajalaområdet, handikappaktörerna inom kommunalsektorn och handikapporganisationer, handikappföreningar samt resenärer inom olika handikappgrupper eller andra specialgrupper. Enligt resultaten från projektets första kartläggning koncentrerar man sig i utvecklingsarbetet på fyra insatsområden, nämligen 1) framtagandet av en gemensam verksamhetsmodell 2) produktutveckling av turistisk service 3) främjande av produkternas tillgänglighet och säljbarhet samt 4) utvecklande av en feedback modell. Det centrala i arbetet är att bygga nätverk, utbyta erfarenheter och öka kännedomen om målgruppen. 2. PROJEKTUPPGIFTER PROJEKTNAMN STEGET mot full delaktighet besöksnäringen som en del av ett öppet servicenätverk TID ANSÖKAN Januari 2005, Interreg IIIA Nord. Länsstyrelsen i Norrbottens län DELPROGRAM Nordkalotten INSATSOMRÅDE 3

4 Näringslivsutveckling på Nordkalotten ÅTGÄRD Tema-, kultur- och upplevelseturism HUVUDANSÖKANDE Kolari kommun Tel (0) Postadress PL 76, FIN Kolari, Finland Org.nr Konto Nordea PROJEKTANSVARIG Taru Vaarala, Kolari dagcenter Tel (0) Mob (0) Fax (0) Postadress Jokijalantie 95 FIN Kolari Finland E-post Heikki Havanka, Kolari kommun Tel (0) Fax (0) Postadress PL 76 FIN Kolari Finland E-post MEDSÖKANDE Pajala kommun Tel + 46 (0) Fax + 46 (0) Postadress SE Pajala Besöksadress Medborgarv. 4 Kontaktperson Bengt-Ola Mörtlund Chef för handikappenheten Tel + 46 (0) Mob (0) E-post SAMARBETSPARTNERS 1. Kommunförbundet för Kolpene resurscenter Tel (0) 16 Fax (0) 16 Postadress Myllärintie 35 4

5 FIN Rovaniemi Finland Kontaktperson Juha-Matti Kivistö chef för kommunförbundet Tel (0) Mob (0) Fax (0) E-post Ansvarsområde - kommunikativ och interaktiv kompetens - kundkännedom (utvecklingsstörda, personer med flera handikapp samt äldre utvecklingsstörda) - kontakter med specialdistrikt på riksnivå samt kontakter med samarbetspartners i Norden och Europa 2. Centrum för fortbildning vid Lapplands universitet) Tel +358 (0) Fax +358 (0) Postadress Hallituskatu 20 A FIN Rovaniemi Finland Kontaktperson Tarja Tammia utbildningschef Tel (0) Mob (0) Fax (0) E-post Ansvarområde - utbildningssamarbete, kopplar samman regionens utbildningsnätverk med projektnätverk och samarbetet med motsvarande utbildningsanstalt i Norrbotten - utvecklingssamarbete kring ett uppföljningssystem, t ex kunskapsprov 3. Malike-central, utvecklingsstördas stödförening Postadress Kalevantie 7 C FIN Tammerfors Tel +358 (0) Fax +358 (0) Kontaktperson Susanna Tero planerare Tel (0) E-post 5

6 Ansvarsområde - barn och ungdomar med behov av särskilt stöd samt deras familjer som målgrupp - hjälpmedelsutveckling Partnerskapet och samarbetsformer kommer att diskuteras med Norrbottens handikappidrottsorganisation Norrbottens Handikapp IF. Kontaktpersonen är Petter Särkijärvi från Pajala och Lena Renholm från Luleå (+46 (0) , Smedjegatan 17, SE Luleå). Genom en handikappidrottsorganisation är det möjligt att stärka det gränsöverskridande samarbetet och få med målområdets handikappidrottare i nätverksarbetet. PROJEKTPLANERING I projektplaneringen har deltagit flera aktörer från Kolari, Pajala och Rovaniemi. Taru Vaarala från Kolari dagcenter har svarat för arbetets uppläggning. Det praktiska arbetet har utförts av Asta Hakso, projektanställd under planeringsperioden. 3. UTGÅNGSPUNKT Lappland och Norrbotten har upplevt kraftiga förändringar i näringslivsstrukturen. Förändringarna har påverkat sysselsättningen, befolkningsutvecklingen och tillgången till offentlig service. Besöksnäringen och näringsgrenar i nära anknytning till dess utveckling har å sin sida förstärkts i området. Man har satsat på turismutveckling och utvecklingen kräver satsningar även i framtiden för att turismens ställning som sysselsättningsfaktor i området kan tryggas. Områdets offentliga sektor har i takt med förändringar i näringslivet drabbats av starka strukturomvandlingar. Handikappsservice förnyas, tjänster decentraliseras. I bakgrunden ligger det intensifierade ekonomiska tänkandet, men även förbättringar av de handikappades ställning. Förstärkningen av den sociala jämställdheten förutsätter åtgärder, som på ett äkta sätt öppnar den s k öppna sektorn även för handikappade eller personer som på annat sätt slagits ut från samhällets centrum. Ett sätt att stärka de handikappades (specialgruppernas) ställning är att utveckla och utöka tillgängligheten av turismservice i området. Förbättrad tillgänglighet riktar sig till hela turistregionens potentiella kundkrets. Förbättringar i hela verksamhetsmiljön möjliggör ett ökat kundantal i turistregionens företag, vilket i sin tur ökar antalet arbetstillfällen och försörjningen i området. Redan under projektets planeringsfas har man vid flera tillfällen lagt märke till att utvecklingen av en för alla tillgänglig turistisk service är och kommer att blir en utmaning. Tillgängligheten inom turismen är en rätt ny tanke såväl i Europa som globalt. Kännedomen om specialgrupper är dålig hos serviceproducenterna och information om denna heterogena grupp är svår att få. Delvis just på grund av okunnighet upplevs specialgrupperna som krävande och kanske också dyra kunder. Trots sin gemensamma historia är Kolari och Pajala områden med olikheter. I Kolari är turisttraditionerna redan flera decennier gamla. Besöksnäringen har koncentrerat sig starkt på att producera tjänster för skid- och slalomåkare. Man följer med i tidens strömningar och producerar olika aktiviteter och kringservice i allt högre grad. Man söker tillväxt även för perioder utanför snösäsongen. 6

7 I pajalområdet är turismen ännu en ganska ny företeelse och serviceutbudet handlar mest om naturaktiviteter under sommar- och vintersäsongen. Någon egentlig stark spetsprodukt finns ännu inte om man jämför med Kolari-Ylläsområdet. Även om man i Kolari och Pajala kommuner, i en gränstrakt, alltid har samarbetat och i vardagliga sammanhang klarat sig med det gemensamma meänkieli, förutsätter samarbetet idag även att man uträttar ärenden på svenska. En utmaning är också det att man i projektarbetet samtidigt ska ingå i målgrupper och vara sakkunnig. Representanterna för målgrupperna är sakkunniga på att vara kunder och samtidigt inriktar sig projektets utvecklingseffekt på specialgrupperna. Detta gäller även turistentreprenörer: de är experter på att affärsmässigt utveckla sina företag och samtidigt en målgrupp för projektets effekter. De anställda inom handikappomsorgen i sin tur fungerar i kraft av detta arbete som pådrivare av även detta arbete fullgör sin arbetsuppgift. Samtidigt har den anställda gott om erfarenheter från specialgruppskunder, vilket är till nytta under utvecklingsarbetet och åren efter det: de anställda kan även vara potentiella medarbetare i företagen vad gäller stöd- och assistansuppgifter. I nära anslutning till utvecklarnätverket står även många andra av områdets utvecklar- och opinionsbildarorganisationer. Genom utvecklingsarbetet lär det också bli klarlagt hur omfattande nätverk som i slutändan behövs. Att finna och engagera partners är en långsam process. Pajala - Kolari Rovaniemi (Kolpene)-områdets samarbetsprojekt STEGET mot klientens fulla delaktighet gränsöverskridande erfarenhetsutbyte) har i sin tur hjälpt de som planerat detta projekt att få grepp om vilken sorts utvecklingsarbete och aktörer det är fråga om. INTRESSEGRUPPER Handikapporganisationer och föreningar Turistorganisationer Miljöcentral Skogsvårdsstyrelser Arbetsmarknadsförvaltning Trafik (I Finland och Sverige) se BILAGA 1 4) 4. BAKGRUNDSUTREDNINGAR Projektplaneringen och det egentliga utvecklingsarbetet av handikappturism har föregåtts av en sju månader lång kartläggningsperiod ( ). Under kartläggningsprojektet STEGET mot klientens fulla delaktighet besöksnäringen som en del av ett öppet servicenätverk gjordes en utredning om handikappturismens utvecklingsbehov i området Kolari-Pajala-Rovaniemi. Kartläggningsprojektet finansierades med medel från Interreg IIIA Norr-programmet (Åtgärd 1.3 Tema-, kultur- och upplevelseturism). Huvudansökande var Kolari kommun och samarbetspartners Pajala kommun i Sverige och Kommunalförbundet för Kolpene resurscenter i Rovaniemi. Projektansvarig var chefen för dagcentret i Kolari Taru Vaarala från handikappomsorgen i Kolari kommun och projektanställd var pedagogikstuderande Asta Hakso. Syftet med kartläggningen var att utreda behovet av ett eventuellt utvecklingsprojekt. Man ville ta reda på de olika parternas behov när det gäller utvecklande av handikappturismen och förväntningarna på själva utvecklingsprojektet samt skapa grund för det kommande projektet. 7

8 Projektets målgrupp var turistföretag, handikappaktörer samt olika grupper av handikappresenärer i Kolari- Pajala- och Rovaniemiområdet. Enligt kartläggningsresultaten finns det i området vilja och behov att utveckla handikappturismen. I de företag som redan har haft en del kunder ur specialgrupperna har erfarenheterna varit positiva. Målgruppen ses som en potentiell kundkrets. Enligt företagarna behövs det utvecklingsarbete eftersom specialgrupperna kräver annat slags servicekunnande av företagen och deras personal jämfört med andra målgrupper. Vad gäller konstruktioner krävs det också lösningar, som man har väldigt lite kunnande om i företagen. Samarbete med andra företagare och aktörer inom handikappsektorn ses som viktigt. Att parternas kunnande förmedlas till handikappturismens produktutveckling är en av förutsättningarna för ett lyckat utvecklingsarbete. Kartläggningsmaterialet innefattar också kunskaper, som går bra att utnyttja i utvecklingsprojektets utbildningar. 5. MÅLGRUPP Turistföretag i Kolari-Pajala området, handikappaktörer i kommuner och handikapporganisationer och -föreningar samt resenärer ur olika handikapp- eller andra specialgrupper. FÖRETAG SOM MEDVERKAR I ANSÖKNINGSFASEN Osuuskunta Lapin Aarnivalkea, Kurtakko Ylläs Adventures, Ylläsjärvi Ylläksen Terveyshotelli Oy, Hotelli Ylläs Saaga, Ylläsjärvi Hiihtokeskus Iso-Ylläs, Ylläsjärvi Lapin Kievari Ky, Vaattojärvi Ylläksen Loma Oy, Hotelli Seita, Äkäslompolo Arctic Safaris Ylläs, Äkäslompolo Snow Fun Safaris Lapland Oy, Äkäslompolo Hotelli Ylläsrinne, Ylläsjärvi Snow Fun Safaris Lapland Oy, Äkäslompolo Kylmämaan Ohjelmat, Kolari, Ylläsjärvi, Äkäslompolo / Ylläksen Matkailu Oy, Äkäslompolo Samin Porotila, Venejärvi Byaliv Kyläelämää ek. fören. (Kooperativets 10 medlemmar driver turistföretag) Kangos Kalvdans, Erkheikki Pajala Camping, Pajala Pajala Turism och Evenemang, Pajala I planen är resurserna beräknade så att företag deltar i projektarbetet: 2/3 från Ylläs- Kolariområdet, 1/3 från Pajalaområdet. Eftersom turistiska tjänster utvecklas ur kund- och helhetsperspektiv, kan antalet deltagande företag vara något större än det som angivits. KOPPLING TILL ANDRA PROJEKT Steget projekt (Pajala-Kolari-Kolpene) Kota-projekti (Kolpene) 8

9 European Network of Village Tourism (Europeiska nätverket för byaturism) (Kolari, Finland, Portugal, Polen, Rumänien och Italien) Projektet Ylläksen Kalaparatiisihanke (Ylläs fiskeparadis) (Kolari) Työvoimavarat tehokäyttöön/effektivt nyttjande av arbetskraften (Programserviceföretagens arbetskraft och utbildningsbehov i Fjäll-Lappland en undersökning) (Kolari, Fjäll-Lappland) Lapin kylistä kansainvälisille markkinoille/ Från Lapplands byar till den internationella marknaden (Kolari) Gröna Jobb (Pajala Kolari) Byaliv i Tornedalen (Kangos) Leden längs Lainioälv (Kangos) Malike-Ratas-projekti 6. SYFTE OCH MÅLSÄTTNING Projektets syfte är att svara till näringslivets och socialomsorgens förändringskrav genom att utöka, komprimera och utveckla samarbetet mellan besöksnäringen och handikappomsorgen i Lappland-Norrbotten (Kolari-Pajala) området. Projektets målsättning är att utöka och förbättra målområdets utbud av tillgänglig turismservice för special- och handikappgrupper och därigenom stärka den sociala jämställdheten: att bidra till sysselsättningen i området och främja lämpligheten för specialgrupper hos den öppna sektorns serviceutbud. Vid sidan av de nationella verkningarna har projektet som mål att främja och stärka internationaliseringen i området. Kvantitativa mål - Andelen specialgruppskunder hos medverkande företag växer till 1-2 % av totala antalet kunder (jfr. utgångsläget) - det skapas 3 nya hel- eller deltidsarbetsplatser, 2 arbetsplatser slipper läggas ner - det skapas 1 tillfällig heltidsarbetsplats och 1 deltidsarbetsplats under projektperioden företag, 2 kommunala handikappomsorgsenheter och 10 handikapporganisationer/-föreningar deltar i projektet personer deltar i projektets utbildningar - 60 målgrupps- och intressegruppsrepresentanter deltar i projektet - 22 personer ur målgrupperna deltar i nätverksarbetet under projekttiden (3 ur organisationer, 4 ur handikappomsorgsenheter, 15 ur företag) - 6 arbetsgrupper arbetar under projektet - 1 utvecklar-/stödnätverk bildat av parterna (målgrupperna) fungerar vid projektets utgång - utbildningserfarenheter sammanställs till ett kunskapspaket (finska svenska engelska - talat språk) % för specialgrupper lämpliga produkter/tjänster utvecklas: 3 6 produktkomplex - 1 produktsammanställning, ett material som ges ut på webbsidorna och står till förfogande på företagens och samorganisationernas marknadsföringskanaler - 6 länkar till webbsidorna (resebranschen, handikapporganisationer) - 1 modell för kundfeedback (insamling och analysering) 9

10 - 1 modell för samarbetsfeedback (insamling och analysering) Se BILAGA 5 Kvalitativa mål - nätverkssamarbetet mellan målgrupper inom landet och mellan länderna växer och effektiveras - kunnandet och kundkännedomen ökar - utveckling av existerande service ökar tämligen snabbt utbudet av specialgruppsanpassade produkter och service - området blir mer tillgängligt och intressant som turistregion - kundtillfredsställelsen ökar Se BILAGA 5 7. AKTIVITETER Aktiviteterna indelas i fyra åtgärder. 1. Att bygga upp en verksamhetsmodell 1.1. Att engagera aktörer 1.2. Att bygga upp ett aktörsnätverk 1.3. Att skapa en verksamhetsmodell 2. Att utveckla produkter inom turismservice 2.1. Att utveckla kunnandet 2.2. Att utveckla produkter och tjänster tekniskt 2.3. Hjälpmedelsutveckling 3. Att underlätta produkternas tillgänglighet och främja säljbarheten 3.1. Att skapa en kommunikations- och marknadsföringsstrategi 3.2. Att kartlägga och prova ut distributionskanaler 3.3. Att producera informations- och marknadsföringsmaterial 4. Att utveckla en modell för feedback 4.1. Kundfeedback till företagare 4.2. Feedback till handikappaktörer, -organisationer 4.3. Feedback till utvecklings- och utbildningsorganisationer MEDEL Se BILAGA 6 För att uppnå resultat och hållbara effekter är det centrala med projektet målgruppens nätverksskapande, samarbetet mellan de olika parterna i båda länder samt mångsidigt utbildningsinnehåll. 10

11 Utbildningsinnehållet indelas i följande huvudteman 1) Målgruppskännedom och gruppens specialbehov 2) Produktsäkerhet och specialgrupper 3) Produktutveckling av turistiska tjänster för specialgruppen och marknadsföringssamarbete och 4) Regler, rekommendationer och anvisningar och turistiska tjänster för specialgrupper. Det anordnas utbildning kring olika teman under fem utbildningsdagar, dessutom fördjupar man sig i olika ämnesområden i företagsutbildningar genom praktiskt arbete. I projektets slutfas anordnas ett seminarium för hela projektgruppen och projektets intressegrupper, där de olika temaområdena belyses utifrån de erfarenheter man fått. Den kunskap som producerats av projektets nätverksarbete samlas till ett material, som ges ut fortlöpande på projektets webbsidor under projektet och efter dess slut. FASER I Fas (9/2004 5/2005) Närmare planering av verksamheten och val av aktörsunderlaget II Fas (4/2005-7/2005) Teoretisk utveckling av kunnandet, utvärderingar III Fas (8/2005-1/2006) Utvärderingar, produktskapande, testningar och utprovningar IV Fas (2/2006-8/2007) Produktresultat I tidtabellen har man tagit hänsyn till säsongvariationernas inverkan när man grupperat aktiviteterna. Se BILAGA 7 KVANTITATIV UTBILDNINGSKALKYL gemensamma utbildningar 5 dgr 40 pers 150 elevarbetsdagar - under faserna I-IV seminarierna 1 dag 40 pers 40 elevarbetsdagar - under fas IV arbetsgrupper (6 grupper, 2dgr/grupp) 12 dgr 36 pers 72 elevarbetsdagar - under faserna II IV - materialproduktion - redskapsutveckling - produkt- och serviceutveckling - produkttestningar (20 produkter, 3-6 produktkomplex) - utveckling av feedbacksystemet - utveckling av en kommunikations- och marknadsstrategi - provmarknadsföring företagsutbildningar (20 företag, 1dag/ företag) 20 dgr 40 pers 40 arbdgr 11

12 studieresa 3 dgr 30 pers 90 arbdgr TOTALT 41 dgr 186 pers 392 arbdgr (Ca. hälften av utbildningsdagarnas specialister är sakkunniga företagare och funktionärer inom handikappomsorgen och ca. hälften konsulter och sakkunniga från handikapporganisationer. Den genomsnittliga kostnaden för en utbildningsdag är 700 euro.) 8. FÖRVÄNTADE RESULTAT Projektresultaten antas ha återverkningar såväl på den privata som den offentliga sektorn. I takt med att kunnandet växer och utvecklas förbättras de allmänna verksamhetsbetingelserna för turistföretagen och -aktörerna som producenter av tjänster för specialgrupper. Det kvantitativa utbudet av tjänster ökar och det kvalitativa innehållet förbättras. Handikappomsorgens och -aktörernas kontakter med turismsektorn stärks och aktörernas möjligheter att bidra till att den privata sektorns service öppnas för handikappade förbättras. Under projektet etableras ett aktörsnätverk som möjliggör samarbetet under projektet och tryggar samarbetet efter projektet. Utöver samarbetet mellan länderna kräver verksamheten samarbete även mellan projektets målgrupp och de parter som har en central roll i utvecklandet av handikappturismen. Utvecklingsarbetet resulterar i turistiska tjänster som lämpar sig för specialgrupper. Som resultat av produktutvecklingsarbetet erbjuds kunden servicepaket (bas-, kring- och stödservice), där målgruppens särdrag och behov har beaktats. Under projektet utvecklas en marknadsföringsmodell, som underlättar och effektiviserar en specialinriktad försäljning av tjänsterna och förbättrar produkternas tillgänglighet. Som ett resultat av utvecklingsarbetet bildas ett uppföljningssystem, vars uppgift är att producera kunnande om handikappturismen för projektets alla parter samt målområdets utvecklingsorganisationer (t. ex de som ansvarar för utbildning, forskning och miljöplanering). Intimt kopplat till uppföljningssystemets utveckling är bland annat nätverkssamarbetet under projekttiden. Arbetet producerar know-how, kunnande som sammanställs och ges ut som elektroniskt och eventuellt även skriftligt material. 12

13 9. KOSTNADSKALKYL år/mån summa Kostnadsslag Projektpersonal Extern personal Förvaltningskostnader Material/ utgifter Investeringar Resekostnader Summa kostnader Avgår projektintäkter Totala nettokostnader Den privata finansieringen består i huvudsak av företagarnas sakkunnigstöd till projektet. Den innefattar också satsningar från det egna områdets föreningar i sakkunniguppdrag i utbildningar, arbetsgrupper, testningar och vid seminariet. Finansieringsandelen faktureras inte, men man följer upp hur medlen flyter in. På det sättet verifieras företagens och föreningarnas bidrag som sakkunniga i nätverkssamarbetet, gemensamma utbildningar och klustervisa utbildningar. På samma sätt följer man upp hyrorna för företagslokaler i samband med gemensamma och klusterutbildningar samt seminarier. Även de låga uthyrningskostnaderna för hjälpmedel och redskap som används i produktutvecklingsarbetet kan sortera under denna schablonberäknade finansiering. Denna andel ingår i kostnadskalkylen i sin helhet i kostnadsslaget externa tjänster. Eget arbete i sin tur är de 13

14 10. FINANSIERINGSPLAN år/mån Summa Finansiär Medfinansiär Sverige Pajala kommun Totalt Medfinansiär Finland Kolari kommun Totalt EU-finansiering Total offentlig finansiering Svensk privat finansiering Finsk privat finansiering Eget arbete Medfinansiär och privat Total finansiering anställdas i Kolari och Pajala kommuner (ansökandes) satsning på projektet. Arbetet består i huvudsak av sakkunniguppdrag och ingår i kostnadsslaget externa tjänster. Hur andelen eget arbete förverkligas följs också upp. Se BILAGA IMPLEMENTERING/ UTVÄRDERING Gränsregional betydelse Projektet skapar grund och nya samarbetsmöjligheter för turistföretagare, handikappaktörer, handikapporganisationer och -föreningar i Finland-Sverige/Lappland-Norrbotten-området. Projektet främjar samarbetet mellan kommunernas aktörer och företagare i Kolari och Pajala kommuner när det gäller att utveckla den för området så viktiga besöksnäringen. Miljöbedömning När man håller på att utveckla besöksnäringen är miljön och naturen viktiga element. Man respekterar naturen. När det är fråga om värden, finns det också viktiga tolkningar om vad som är bra och vad som är skadligt för miljön och i vilken relation miljöpåverkan står till exempel till ekonomiska aspekter. 14

15 Att utveckla turismen för specialgrupperna kräver bland annat i fråga om konstruktioner exempelvis stigar och leder speciallösningar jämfört med andra målgrupper. Dessa lösningar belastar ändå inte naturen mer eller mindre än byggande och byggnader för turistiska ändamål överhuvudtaget. Man är medveten om att besöksnäringen påverkar miljön. Därför strävar man under projektet mot miljömässigt hållbara lösningar och samarbetar med miljöexperter. Jämställdhetsbedömning Utvecklingsarbetet ökar den sociala jämställdheten. Indikatorer - att representanter för specialgruppen deltar i utvecklingsarbetet berikar med ett annat sätt att delta och verka - ett produkturval som passar turistområdets specialgrupper Projektresultaten underkastas inte någon extern utvärdering. 12. INFORMATIONSPLAN Informationen om projektet sker både internt och externt. Den interna informationen riktar sig direkt till målgruppen: Medverkande företag och de som arbetar med handikappade och representanter för handikapporganisationer och -föreningar. Den externa informationen riktar sig till intressegruppsrepresentanter och massmedia i båda ansökarländerna. Informationsförmedlingen förutsätter en del personliga kontakter men sköts i huvudsak genom rapporter. Utöver de projektanställda kräver lyckad extern informationsförmedling att representanter för projektets alla målgrupper informerar sina egna nätverk. Till den här gruppen hör även samarbetsparterna. Den interna informationsförmedlingen är en fortgående process, den ombesörjs till lika delar av båda länderna. Nyckelpersoner i informationsförmedlingen är projektets anställda. Utöver personlig interaktion används även skrivna tvåspråkiga informationsblad. Dessa förmedlas med e-post och genom projektets webbsidor. Projektledare tar fram en närmare informationsplan och ansvarar för att det praktiska informationsarbetet lyckas. 13. BILAGOR 1. ASKEL STEGET -projektets sakkunnignätverk och målgrupp 2. SWOT analys 3. Bedömning av projektets risker och inverkande faktorer 4. Intressegruppsanalys 5. Definiering av projektparametrar 6. Målsättning och aktiviteter 7. Projektarbetsfaserna Kostnadskalkyl och finansieringsplan 9. Företagsutfästelser (styrkande underskrifter kompletteras) 15

STEGET mot klientens fulla delaktighet - turism som en del av ett öppet servicenätverk (med specialgrupper som kunder)

STEGET mot klientens fulla delaktighet - turism som en del av ett öppet servicenätverk (med specialgrupper som kunder) STEGET mot klientens fulla delaktighet - turism som en del av ett öppet servicenätverk (med specialgrupper som kunder) Svara så här: Kryssa (x) för passande svarsalternativ, om inget annat sägs. UPPGIFTER

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn. Diaari /0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn. Diaari /0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om En forskningsorganisation Finansiering till universitet, yrkeshögskolor och andra forskningsorganisationer För forskning som sker i samarbete med näringslivet

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

Ansökan Bas 2000 Version 1.2 Del B sid.1/5 Utskriftsdatum 2003-09-15 Interreg IIIA Nord

Ansökan Bas 2000 Version 1.2 Del B sid.1/5 Utskriftsdatum 2003-09-15 Interreg IIIA Nord Valuta amtliga belopp i ansökan är angivna i valuta Projektets kostnader och finansiering - beräknade enligt aktiviteter sid. B1-2 28 EU-stödberättigade kostnader urs for oversettere umma EU-stödberättigade

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Finland - mitt hem -projektet

Finland - mitt hem -projektet Finland - mitt hem -projektet Utvecklar högklassig integrationsservice Kristina Stenman, TEM 16.4.2015 Utvecklar högklassig integrationsservice Servicen under den inledande fasen inte tillgänglig i den

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

SLUTRAPPORT. Delprogram: Kolarctic inom INTERREG III A Nord programmet Projektets namn: Barents road Projektnummer: KA 0108

SLUTRAPPORT. Delprogram: Kolarctic inom INTERREG III A Nord programmet Projektets namn: Barents road Projektnummer: KA 0108 SLUTRAPPORT PROJEKTUPPGIFTER Delprogram: Kolarctic inom INTERREG III A Nord programmet Projektets namn: Barents road Projektnummer: KA 0108 PROJEKTETS BAKGRUND Projektet har startats upp för att klargöra

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland 1 Regionavdelningen/Strukturfonderna 13.6.2014 URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 strukturfondsprogrammet för Finland Uppföljningskommittén har i enlighet med förordningen om allmänna

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 TORNEDALSRÅDET Bildades 1987 EU 1995 14 Gränskommuner 33 Ledamöter; 14 styrelsen 75 000 inv.; ca. 50 000 km2 4 språk / 4 kulturer OUTOKUMPU TORNIO

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Har du en utvecklingsidé som berör människor eller företag i Västra Finland, över landskapsgränserna? Vår målsättning är att

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om Företag Utvecklingen inriktas huvudsakligen på För utveckling av en produkt, tjänst och/eller metod Basuppgifter Basuppgifter FO-nummer 1234567-8 Företagets

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Vägledning. Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer i Nordprogrammet

Vägledning. Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer i Nordprogrammet 1 (25) Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer i Nordprogrammet 2014-2020 Bakgrund Indikatorer används som en del i att följa upp och utvärdera de insatser som finansieras

Läs mer

STEGET mot handikappades fulla delaktighet - turismen som en del av ett öppet servicenätverk (preliminär kartläggning)

STEGET mot handikappades fulla delaktighet - turismen som en del av ett öppet servicenätverk (preliminär kartläggning) STEGET mot handikappades fulla delaktighet - turismen som en del av ett öppet servicenätverk (preliminär kartläggning) Svara så här: Kryssa (x) för lämpligt/lämpliga alternativ, om man inte ber om något

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål 3.1 Regionens kultur och kulturarv har blivit stärkt och levande 3.1 Stärkt samiskt språk inom den samiska befolkningen 3.2 Förbättrad bevarandestatus

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen beviljar stöd för: Projekt Insats (förstudie, konferens,

Läs mer

IDÉBESKRIVNING. Innocare - innovativ teknik inom äldreomsorgen i Nacka. 2012-10-02 Gabriella Nyhäll

IDÉBESKRIVNING. Innocare - innovativ teknik inom äldreomsorgen i Nacka. 2012-10-02 Gabriella Nyhäll IDÉBESKRIVNING Innocare - innovativ teknik inom en i Nacka 2012-10-02 Gabriella Nyhäll 2 (8) Innehållsförteckning 1 Idén med projektet... 4 2 Syfte... 4 3 Bakgrund... 4 4 Förväntat resultat... 4 5 Önskade

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Utbildningsprogrammet för det sociala området Kompetenser för Socionom (YH) examen

Utbildningsprogrammet för det sociala området Kompetenser för Socionom (YH) examen Sosiaalialan AMK -verkosto Utbildningsprogrammet för det Kompetenser för Socionom (YH) examen Socionom (YH) kompetenserna är indelade enligt följande: - - - Etisk kompetens inom det Översättning: Susanne

Läs mer

ANSÖKNINGSINFO. ESF-utlysningen som stängs En bra ansökning

ANSÖKNINGSINFO. ESF-utlysningen som stängs En bra ansökning ANSÖKNINGSINFO ESF-utlysningen som stängs 1.10.2015 En bra ansökning Egenskaper hos en bra ansökan Förenlig med programmet och utlysningen Tydligt skriven; vad som eftersträvas vad som görs för att uppnå

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 4 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-01-01 2009-02-28 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Nordplus APL utomlands

Nordplus APL utomlands Nordplus APL utomlands 2016-11-15 Universitets- och Högskolerådet Jessica Svedlund Internationella program Ett 20-tal program under 2015 och initiativ som erbjuder internationella utbyten och samarbeten

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Sumpning av havskräfta

Sumpning av havskräfta Projektbeskrivning Sumpning av havskräfta Ett nyskapande utvecklingsprojekt hållbart fiske, landsbygdsutveckling, ökad lönsamhet - 1 - Innehållsförteckning 1. Projektidé 2. Bakgrund och initiativ 3. Syfte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer