STEGET mot full delaktighet besöksnäringen som en del av ett öppet servicenätverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STEGET mot full delaktighet besöksnäringen som en del av ett öppet servicenätverk"

Transkript

1 STEGET mot full delaktighet besöksnäringen som en del av ett öppet servicenätverk Projektbeskrivning 1

2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 3 2. PROJEKTUPPGIFTER 3 3. UTGÅNGSPUNKT 6 4. BAKGRUNDSUTREDNINGAR 7 5. MÅLGRUPP 8 6. SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 9 7. AKTIVITETER FÖRVÄNTADE RESULTAT KOSTNADSKALKYL FINANSIERINGSPLAN IMPLEMENTERING/ UTVÄRDERING INFORMATIONSPLAN BILAGOR 15 2

3 1. SAMMANFATTNING STEGET mot full delaktighet besöksnäringen som en del av ett öppet servicenätverk startade 1 sept och pågår till 31 aug 2007, sammanlagt 36 månader. Huvudansökande för detta samarbete mellan Kolari och Pajala är Kolari. Projektets totalbudget är euro. Vid sidan om kommun- och företagsfinansiering söker man finansiering från EU: s Interreg IIIA Norrprogram, åtgärdsprogram 1, Näringslivsutveckling på Nordkalotten, insatsområde 1.3 tema-, kultur- och upplevelseturism. Samarbetspartners är Kommunförbundet för Kolpene servicecentral och Fortbildningscentralen i Rovaniemi samt Stödförbundet för utvecklingsstörda Malike-central i Tammerfors. Samarbetspartnern på svenska sidan kommer att vara Norrbottens Handikapp IF. Projektets syfte är att svara upp till näringslivets och socialomsorgens förändringskrav på så sätt att man ökar, komprimerar och utvecklar samarbetet mellan turismen och handikappomsorgen inom Lappland-Norrbotten (Kolari- Pajala området). Projektets syfte är också att utöka och förbättra utbudet av tillgängliga turistiska tjänster inom målområdet för special- och handikappgrupper och på detta sätt öka social jämställdhet. Det gränsöverskridande utvecklingsarbetet av turismservice främjar anpassningen av den öppna sektorns serviceutbud till specialgrupper, stärker sysselsättningen och regionens internationalisering. Projektets målgrupp är turistföretagen i Kolari- och Pajalaområdet, handikappaktörerna inom kommunalsektorn och handikapporganisationer, handikappföreningar samt resenärer inom olika handikappgrupper eller andra specialgrupper. Enligt resultaten från projektets första kartläggning koncentrerar man sig i utvecklingsarbetet på fyra insatsområden, nämligen 1) framtagandet av en gemensam verksamhetsmodell 2) produktutveckling av turistisk service 3) främjande av produkternas tillgänglighet och säljbarhet samt 4) utvecklande av en feedback modell. Det centrala i arbetet är att bygga nätverk, utbyta erfarenheter och öka kännedomen om målgruppen. 2. PROJEKTUPPGIFTER PROJEKTNAMN STEGET mot full delaktighet besöksnäringen som en del av ett öppet servicenätverk TID ANSÖKAN Januari 2005, Interreg IIIA Nord. Länsstyrelsen i Norrbottens län DELPROGRAM Nordkalotten INSATSOMRÅDE 3

4 Näringslivsutveckling på Nordkalotten ÅTGÄRD Tema-, kultur- och upplevelseturism HUVUDANSÖKANDE Kolari kommun Tel (0) Postadress PL 76, FIN Kolari, Finland Org.nr Konto Nordea PROJEKTANSVARIG Taru Vaarala, Kolari dagcenter Tel (0) Mob (0) Fax (0) Postadress Jokijalantie 95 FIN Kolari Finland E-post Heikki Havanka, Kolari kommun Tel (0) Fax (0) Postadress PL 76 FIN Kolari Finland E-post MEDSÖKANDE Pajala kommun Tel + 46 (0) Fax + 46 (0) Postadress SE Pajala Besöksadress Medborgarv. 4 Kontaktperson Bengt-Ola Mörtlund Chef för handikappenheten Tel + 46 (0) Mob (0) E-post SAMARBETSPARTNERS 1. Kommunförbundet för Kolpene resurscenter Tel (0) 16 Fax (0) 16 Postadress Myllärintie 35 4

5 FIN Rovaniemi Finland Kontaktperson Juha-Matti Kivistö chef för kommunförbundet Tel (0) Mob (0) Fax (0) E-post Ansvarsområde - kommunikativ och interaktiv kompetens - kundkännedom (utvecklingsstörda, personer med flera handikapp samt äldre utvecklingsstörda) - kontakter med specialdistrikt på riksnivå samt kontakter med samarbetspartners i Norden och Europa 2. Centrum för fortbildning vid Lapplands universitet) Tel +358 (0) Fax +358 (0) Postadress Hallituskatu 20 A FIN Rovaniemi Finland Kontaktperson Tarja Tammia utbildningschef Tel (0) Mob (0) Fax (0) E-post Ansvarområde - utbildningssamarbete, kopplar samman regionens utbildningsnätverk med projektnätverk och samarbetet med motsvarande utbildningsanstalt i Norrbotten - utvecklingssamarbete kring ett uppföljningssystem, t ex kunskapsprov 3. Malike-central, utvecklingsstördas stödförening Postadress Kalevantie 7 C FIN Tammerfors Tel +358 (0) Fax +358 (0) Kontaktperson Susanna Tero planerare Tel (0) E-post 5

6 Ansvarsområde - barn och ungdomar med behov av särskilt stöd samt deras familjer som målgrupp - hjälpmedelsutveckling Partnerskapet och samarbetsformer kommer att diskuteras med Norrbottens handikappidrottsorganisation Norrbottens Handikapp IF. Kontaktpersonen är Petter Särkijärvi från Pajala och Lena Renholm från Luleå (+46 (0) , Smedjegatan 17, SE Luleå). Genom en handikappidrottsorganisation är det möjligt att stärka det gränsöverskridande samarbetet och få med målområdets handikappidrottare i nätverksarbetet. PROJEKTPLANERING I projektplaneringen har deltagit flera aktörer från Kolari, Pajala och Rovaniemi. Taru Vaarala från Kolari dagcenter har svarat för arbetets uppläggning. Det praktiska arbetet har utförts av Asta Hakso, projektanställd under planeringsperioden. 3. UTGÅNGSPUNKT Lappland och Norrbotten har upplevt kraftiga förändringar i näringslivsstrukturen. Förändringarna har påverkat sysselsättningen, befolkningsutvecklingen och tillgången till offentlig service. Besöksnäringen och näringsgrenar i nära anknytning till dess utveckling har å sin sida förstärkts i området. Man har satsat på turismutveckling och utvecklingen kräver satsningar även i framtiden för att turismens ställning som sysselsättningsfaktor i området kan tryggas. Områdets offentliga sektor har i takt med förändringar i näringslivet drabbats av starka strukturomvandlingar. Handikappsservice förnyas, tjänster decentraliseras. I bakgrunden ligger det intensifierade ekonomiska tänkandet, men även förbättringar av de handikappades ställning. Förstärkningen av den sociala jämställdheten förutsätter åtgärder, som på ett äkta sätt öppnar den s k öppna sektorn även för handikappade eller personer som på annat sätt slagits ut från samhällets centrum. Ett sätt att stärka de handikappades (specialgruppernas) ställning är att utveckla och utöka tillgängligheten av turismservice i området. Förbättrad tillgänglighet riktar sig till hela turistregionens potentiella kundkrets. Förbättringar i hela verksamhetsmiljön möjliggör ett ökat kundantal i turistregionens företag, vilket i sin tur ökar antalet arbetstillfällen och försörjningen i området. Redan under projektets planeringsfas har man vid flera tillfällen lagt märke till att utvecklingen av en för alla tillgänglig turistisk service är och kommer att blir en utmaning. Tillgängligheten inom turismen är en rätt ny tanke såväl i Europa som globalt. Kännedomen om specialgrupper är dålig hos serviceproducenterna och information om denna heterogena grupp är svår att få. Delvis just på grund av okunnighet upplevs specialgrupperna som krävande och kanske också dyra kunder. Trots sin gemensamma historia är Kolari och Pajala områden med olikheter. I Kolari är turisttraditionerna redan flera decennier gamla. Besöksnäringen har koncentrerat sig starkt på att producera tjänster för skid- och slalomåkare. Man följer med i tidens strömningar och producerar olika aktiviteter och kringservice i allt högre grad. Man söker tillväxt även för perioder utanför snösäsongen. 6

7 I pajalområdet är turismen ännu en ganska ny företeelse och serviceutbudet handlar mest om naturaktiviteter under sommar- och vintersäsongen. Någon egentlig stark spetsprodukt finns ännu inte om man jämför med Kolari-Ylläsområdet. Även om man i Kolari och Pajala kommuner, i en gränstrakt, alltid har samarbetat och i vardagliga sammanhang klarat sig med det gemensamma meänkieli, förutsätter samarbetet idag även att man uträttar ärenden på svenska. En utmaning är också det att man i projektarbetet samtidigt ska ingå i målgrupper och vara sakkunnig. Representanterna för målgrupperna är sakkunniga på att vara kunder och samtidigt inriktar sig projektets utvecklingseffekt på specialgrupperna. Detta gäller även turistentreprenörer: de är experter på att affärsmässigt utveckla sina företag och samtidigt en målgrupp för projektets effekter. De anställda inom handikappomsorgen i sin tur fungerar i kraft av detta arbete som pådrivare av även detta arbete fullgör sin arbetsuppgift. Samtidigt har den anställda gott om erfarenheter från specialgruppskunder, vilket är till nytta under utvecklingsarbetet och åren efter det: de anställda kan även vara potentiella medarbetare i företagen vad gäller stöd- och assistansuppgifter. I nära anslutning till utvecklarnätverket står även många andra av områdets utvecklar- och opinionsbildarorganisationer. Genom utvecklingsarbetet lär det också bli klarlagt hur omfattande nätverk som i slutändan behövs. Att finna och engagera partners är en långsam process. Pajala - Kolari Rovaniemi (Kolpene)-områdets samarbetsprojekt STEGET mot klientens fulla delaktighet gränsöverskridande erfarenhetsutbyte) har i sin tur hjälpt de som planerat detta projekt att få grepp om vilken sorts utvecklingsarbete och aktörer det är fråga om. INTRESSEGRUPPER Handikapporganisationer och föreningar Turistorganisationer Miljöcentral Skogsvårdsstyrelser Arbetsmarknadsförvaltning Trafik (I Finland och Sverige) se BILAGA 1 4) 4. BAKGRUNDSUTREDNINGAR Projektplaneringen och det egentliga utvecklingsarbetet av handikappturism har föregåtts av en sju månader lång kartläggningsperiod ( ). Under kartläggningsprojektet STEGET mot klientens fulla delaktighet besöksnäringen som en del av ett öppet servicenätverk gjordes en utredning om handikappturismens utvecklingsbehov i området Kolari-Pajala-Rovaniemi. Kartläggningsprojektet finansierades med medel från Interreg IIIA Norr-programmet (Åtgärd 1.3 Tema-, kultur- och upplevelseturism). Huvudansökande var Kolari kommun och samarbetspartners Pajala kommun i Sverige och Kommunalförbundet för Kolpene resurscenter i Rovaniemi. Projektansvarig var chefen för dagcentret i Kolari Taru Vaarala från handikappomsorgen i Kolari kommun och projektanställd var pedagogikstuderande Asta Hakso. Syftet med kartläggningen var att utreda behovet av ett eventuellt utvecklingsprojekt. Man ville ta reda på de olika parternas behov när det gäller utvecklande av handikappturismen och förväntningarna på själva utvecklingsprojektet samt skapa grund för det kommande projektet. 7

8 Projektets målgrupp var turistföretag, handikappaktörer samt olika grupper av handikappresenärer i Kolari- Pajala- och Rovaniemiområdet. Enligt kartläggningsresultaten finns det i området vilja och behov att utveckla handikappturismen. I de företag som redan har haft en del kunder ur specialgrupperna har erfarenheterna varit positiva. Målgruppen ses som en potentiell kundkrets. Enligt företagarna behövs det utvecklingsarbete eftersom specialgrupperna kräver annat slags servicekunnande av företagen och deras personal jämfört med andra målgrupper. Vad gäller konstruktioner krävs det också lösningar, som man har väldigt lite kunnande om i företagen. Samarbete med andra företagare och aktörer inom handikappsektorn ses som viktigt. Att parternas kunnande förmedlas till handikappturismens produktutveckling är en av förutsättningarna för ett lyckat utvecklingsarbete. Kartläggningsmaterialet innefattar också kunskaper, som går bra att utnyttja i utvecklingsprojektets utbildningar. 5. MÅLGRUPP Turistföretag i Kolari-Pajala området, handikappaktörer i kommuner och handikapporganisationer och -föreningar samt resenärer ur olika handikapp- eller andra specialgrupper. FÖRETAG SOM MEDVERKAR I ANSÖKNINGSFASEN Osuuskunta Lapin Aarnivalkea, Kurtakko Ylläs Adventures, Ylläsjärvi Ylläksen Terveyshotelli Oy, Hotelli Ylläs Saaga, Ylläsjärvi Hiihtokeskus Iso-Ylläs, Ylläsjärvi Lapin Kievari Ky, Vaattojärvi Ylläksen Loma Oy, Hotelli Seita, Äkäslompolo Arctic Safaris Ylläs, Äkäslompolo Snow Fun Safaris Lapland Oy, Äkäslompolo Hotelli Ylläsrinne, Ylläsjärvi Snow Fun Safaris Lapland Oy, Äkäslompolo Kylmämaan Ohjelmat, Kolari, Ylläsjärvi, Äkäslompolo / Ylläksen Matkailu Oy, Äkäslompolo Samin Porotila, Venejärvi Byaliv Kyläelämää ek. fören. (Kooperativets 10 medlemmar driver turistföretag) Kangos Kalvdans, Erkheikki Pajala Camping, Pajala Pajala Turism och Evenemang, Pajala I planen är resurserna beräknade så att företag deltar i projektarbetet: 2/3 från Ylläs- Kolariområdet, 1/3 från Pajalaområdet. Eftersom turistiska tjänster utvecklas ur kund- och helhetsperspektiv, kan antalet deltagande företag vara något större än det som angivits. KOPPLING TILL ANDRA PROJEKT Steget projekt (Pajala-Kolari-Kolpene) Kota-projekti (Kolpene) 8

9 European Network of Village Tourism (Europeiska nätverket för byaturism) (Kolari, Finland, Portugal, Polen, Rumänien och Italien) Projektet Ylläksen Kalaparatiisihanke (Ylläs fiskeparadis) (Kolari) Työvoimavarat tehokäyttöön/effektivt nyttjande av arbetskraften (Programserviceföretagens arbetskraft och utbildningsbehov i Fjäll-Lappland en undersökning) (Kolari, Fjäll-Lappland) Lapin kylistä kansainvälisille markkinoille/ Från Lapplands byar till den internationella marknaden (Kolari) Gröna Jobb (Pajala Kolari) Byaliv i Tornedalen (Kangos) Leden längs Lainioälv (Kangos) Malike-Ratas-projekti 6. SYFTE OCH MÅLSÄTTNING Projektets syfte är att svara till näringslivets och socialomsorgens förändringskrav genom att utöka, komprimera och utveckla samarbetet mellan besöksnäringen och handikappomsorgen i Lappland-Norrbotten (Kolari-Pajala) området. Projektets målsättning är att utöka och förbättra målområdets utbud av tillgänglig turismservice för special- och handikappgrupper och därigenom stärka den sociala jämställdheten: att bidra till sysselsättningen i området och främja lämpligheten för specialgrupper hos den öppna sektorns serviceutbud. Vid sidan av de nationella verkningarna har projektet som mål att främja och stärka internationaliseringen i området. Kvantitativa mål - Andelen specialgruppskunder hos medverkande företag växer till 1-2 % av totala antalet kunder (jfr. utgångsläget) - det skapas 3 nya hel- eller deltidsarbetsplatser, 2 arbetsplatser slipper läggas ner - det skapas 1 tillfällig heltidsarbetsplats och 1 deltidsarbetsplats under projektperioden företag, 2 kommunala handikappomsorgsenheter och 10 handikapporganisationer/-föreningar deltar i projektet personer deltar i projektets utbildningar - 60 målgrupps- och intressegruppsrepresentanter deltar i projektet - 22 personer ur målgrupperna deltar i nätverksarbetet under projekttiden (3 ur organisationer, 4 ur handikappomsorgsenheter, 15 ur företag) - 6 arbetsgrupper arbetar under projektet - 1 utvecklar-/stödnätverk bildat av parterna (målgrupperna) fungerar vid projektets utgång - utbildningserfarenheter sammanställs till ett kunskapspaket (finska svenska engelska - talat språk) % för specialgrupper lämpliga produkter/tjänster utvecklas: 3 6 produktkomplex - 1 produktsammanställning, ett material som ges ut på webbsidorna och står till förfogande på företagens och samorganisationernas marknadsföringskanaler - 6 länkar till webbsidorna (resebranschen, handikapporganisationer) - 1 modell för kundfeedback (insamling och analysering) 9

10 - 1 modell för samarbetsfeedback (insamling och analysering) Se BILAGA 5 Kvalitativa mål - nätverkssamarbetet mellan målgrupper inom landet och mellan länderna växer och effektiveras - kunnandet och kundkännedomen ökar - utveckling av existerande service ökar tämligen snabbt utbudet av specialgruppsanpassade produkter och service - området blir mer tillgängligt och intressant som turistregion - kundtillfredsställelsen ökar Se BILAGA 5 7. AKTIVITETER Aktiviteterna indelas i fyra åtgärder. 1. Att bygga upp en verksamhetsmodell 1.1. Att engagera aktörer 1.2. Att bygga upp ett aktörsnätverk 1.3. Att skapa en verksamhetsmodell 2. Att utveckla produkter inom turismservice 2.1. Att utveckla kunnandet 2.2. Att utveckla produkter och tjänster tekniskt 2.3. Hjälpmedelsutveckling 3. Att underlätta produkternas tillgänglighet och främja säljbarheten 3.1. Att skapa en kommunikations- och marknadsföringsstrategi 3.2. Att kartlägga och prova ut distributionskanaler 3.3. Att producera informations- och marknadsföringsmaterial 4. Att utveckla en modell för feedback 4.1. Kundfeedback till företagare 4.2. Feedback till handikappaktörer, -organisationer 4.3. Feedback till utvecklings- och utbildningsorganisationer MEDEL Se BILAGA 6 För att uppnå resultat och hållbara effekter är det centrala med projektet målgruppens nätverksskapande, samarbetet mellan de olika parterna i båda länder samt mångsidigt utbildningsinnehåll. 10

11 Utbildningsinnehållet indelas i följande huvudteman 1) Målgruppskännedom och gruppens specialbehov 2) Produktsäkerhet och specialgrupper 3) Produktutveckling av turistiska tjänster för specialgruppen och marknadsföringssamarbete och 4) Regler, rekommendationer och anvisningar och turistiska tjänster för specialgrupper. Det anordnas utbildning kring olika teman under fem utbildningsdagar, dessutom fördjupar man sig i olika ämnesområden i företagsutbildningar genom praktiskt arbete. I projektets slutfas anordnas ett seminarium för hela projektgruppen och projektets intressegrupper, där de olika temaområdena belyses utifrån de erfarenheter man fått. Den kunskap som producerats av projektets nätverksarbete samlas till ett material, som ges ut fortlöpande på projektets webbsidor under projektet och efter dess slut. FASER I Fas (9/2004 5/2005) Närmare planering av verksamheten och val av aktörsunderlaget II Fas (4/2005-7/2005) Teoretisk utveckling av kunnandet, utvärderingar III Fas (8/2005-1/2006) Utvärderingar, produktskapande, testningar och utprovningar IV Fas (2/2006-8/2007) Produktresultat I tidtabellen har man tagit hänsyn till säsongvariationernas inverkan när man grupperat aktiviteterna. Se BILAGA 7 KVANTITATIV UTBILDNINGSKALKYL gemensamma utbildningar 5 dgr 40 pers 150 elevarbetsdagar - under faserna I-IV seminarierna 1 dag 40 pers 40 elevarbetsdagar - under fas IV arbetsgrupper (6 grupper, 2dgr/grupp) 12 dgr 36 pers 72 elevarbetsdagar - under faserna II IV - materialproduktion - redskapsutveckling - produkt- och serviceutveckling - produkttestningar (20 produkter, 3-6 produktkomplex) - utveckling av feedbacksystemet - utveckling av en kommunikations- och marknadsstrategi - provmarknadsföring företagsutbildningar (20 företag, 1dag/ företag) 20 dgr 40 pers 40 arbdgr 11

12 studieresa 3 dgr 30 pers 90 arbdgr TOTALT 41 dgr 186 pers 392 arbdgr (Ca. hälften av utbildningsdagarnas specialister är sakkunniga företagare och funktionärer inom handikappomsorgen och ca. hälften konsulter och sakkunniga från handikapporganisationer. Den genomsnittliga kostnaden för en utbildningsdag är 700 euro.) 8. FÖRVÄNTADE RESULTAT Projektresultaten antas ha återverkningar såväl på den privata som den offentliga sektorn. I takt med att kunnandet växer och utvecklas förbättras de allmänna verksamhetsbetingelserna för turistföretagen och -aktörerna som producenter av tjänster för specialgrupper. Det kvantitativa utbudet av tjänster ökar och det kvalitativa innehållet förbättras. Handikappomsorgens och -aktörernas kontakter med turismsektorn stärks och aktörernas möjligheter att bidra till att den privata sektorns service öppnas för handikappade förbättras. Under projektet etableras ett aktörsnätverk som möjliggör samarbetet under projektet och tryggar samarbetet efter projektet. Utöver samarbetet mellan länderna kräver verksamheten samarbete även mellan projektets målgrupp och de parter som har en central roll i utvecklandet av handikappturismen. Utvecklingsarbetet resulterar i turistiska tjänster som lämpar sig för specialgrupper. Som resultat av produktutvecklingsarbetet erbjuds kunden servicepaket (bas-, kring- och stödservice), där målgruppens särdrag och behov har beaktats. Under projektet utvecklas en marknadsföringsmodell, som underlättar och effektiviserar en specialinriktad försäljning av tjänsterna och förbättrar produkternas tillgänglighet. Som ett resultat av utvecklingsarbetet bildas ett uppföljningssystem, vars uppgift är att producera kunnande om handikappturismen för projektets alla parter samt målområdets utvecklingsorganisationer (t. ex de som ansvarar för utbildning, forskning och miljöplanering). Intimt kopplat till uppföljningssystemets utveckling är bland annat nätverkssamarbetet under projekttiden. Arbetet producerar know-how, kunnande som sammanställs och ges ut som elektroniskt och eventuellt även skriftligt material. 12

13 9. KOSTNADSKALKYL år/mån summa Kostnadsslag Projektpersonal Extern personal Förvaltningskostnader Material/ utgifter Investeringar Resekostnader Summa kostnader Avgår projektintäkter Totala nettokostnader Den privata finansieringen består i huvudsak av företagarnas sakkunnigstöd till projektet. Den innefattar också satsningar från det egna områdets föreningar i sakkunniguppdrag i utbildningar, arbetsgrupper, testningar och vid seminariet. Finansieringsandelen faktureras inte, men man följer upp hur medlen flyter in. På det sättet verifieras företagens och föreningarnas bidrag som sakkunniga i nätverkssamarbetet, gemensamma utbildningar och klustervisa utbildningar. På samma sätt följer man upp hyrorna för företagslokaler i samband med gemensamma och klusterutbildningar samt seminarier. Även de låga uthyrningskostnaderna för hjälpmedel och redskap som används i produktutvecklingsarbetet kan sortera under denna schablonberäknade finansiering. Denna andel ingår i kostnadskalkylen i sin helhet i kostnadsslaget externa tjänster. Eget arbete i sin tur är de 13

14 10. FINANSIERINGSPLAN år/mån Summa Finansiär Medfinansiär Sverige Pajala kommun Totalt Medfinansiär Finland Kolari kommun Totalt EU-finansiering Total offentlig finansiering Svensk privat finansiering Finsk privat finansiering Eget arbete Medfinansiär och privat Total finansiering anställdas i Kolari och Pajala kommuner (ansökandes) satsning på projektet. Arbetet består i huvudsak av sakkunniguppdrag och ingår i kostnadsslaget externa tjänster. Hur andelen eget arbete förverkligas följs också upp. Se BILAGA IMPLEMENTERING/ UTVÄRDERING Gränsregional betydelse Projektet skapar grund och nya samarbetsmöjligheter för turistföretagare, handikappaktörer, handikapporganisationer och -föreningar i Finland-Sverige/Lappland-Norrbotten-området. Projektet främjar samarbetet mellan kommunernas aktörer och företagare i Kolari och Pajala kommuner när det gäller att utveckla den för området så viktiga besöksnäringen. Miljöbedömning När man håller på att utveckla besöksnäringen är miljön och naturen viktiga element. Man respekterar naturen. När det är fråga om värden, finns det också viktiga tolkningar om vad som är bra och vad som är skadligt för miljön och i vilken relation miljöpåverkan står till exempel till ekonomiska aspekter. 14

15 Att utveckla turismen för specialgrupperna kräver bland annat i fråga om konstruktioner exempelvis stigar och leder speciallösningar jämfört med andra målgrupper. Dessa lösningar belastar ändå inte naturen mer eller mindre än byggande och byggnader för turistiska ändamål överhuvudtaget. Man är medveten om att besöksnäringen påverkar miljön. Därför strävar man under projektet mot miljömässigt hållbara lösningar och samarbetar med miljöexperter. Jämställdhetsbedömning Utvecklingsarbetet ökar den sociala jämställdheten. Indikatorer - att representanter för specialgruppen deltar i utvecklingsarbetet berikar med ett annat sätt att delta och verka - ett produkturval som passar turistområdets specialgrupper Projektresultaten underkastas inte någon extern utvärdering. 12. INFORMATIONSPLAN Informationen om projektet sker både internt och externt. Den interna informationen riktar sig direkt till målgruppen: Medverkande företag och de som arbetar med handikappade och representanter för handikapporganisationer och -föreningar. Den externa informationen riktar sig till intressegruppsrepresentanter och massmedia i båda ansökarländerna. Informationsförmedlingen förutsätter en del personliga kontakter men sköts i huvudsak genom rapporter. Utöver de projektanställda kräver lyckad extern informationsförmedling att representanter för projektets alla målgrupper informerar sina egna nätverk. Till den här gruppen hör även samarbetsparterna. Den interna informationsförmedlingen är en fortgående process, den ombesörjs till lika delar av båda länderna. Nyckelpersoner i informationsförmedlingen är projektets anställda. Utöver personlig interaktion används även skrivna tvåspråkiga informationsblad. Dessa förmedlas med e-post och genom projektets webbsidor. Projektledare tar fram en närmare informationsplan och ansvarar för att det praktiska informationsarbetet lyckas. 13. BILAGOR 1. ASKEL STEGET -projektets sakkunnignätverk och målgrupp 2. SWOT analys 3. Bedömning av projektets risker och inverkande faktorer 4. Intressegruppsanalys 5. Definiering av projektparametrar 6. Målsättning och aktiviteter 7. Projektarbetsfaserna Kostnadskalkyl och finansieringsplan 9. Företagsutfästelser (styrkande underskrifter kompletteras) 15

STEGET mot klientens fulla delaktighet - turism som en del av ett öppet servicenätverk (med specialgrupper som kunder)

STEGET mot klientens fulla delaktighet - turism som en del av ett öppet servicenätverk (med specialgrupper som kunder) STEGET mot klientens fulla delaktighet - turism som en del av ett öppet servicenätverk (med specialgrupper som kunder) Svara så här: Kryssa (x) för passande svarsalternativ, om inget annat sägs. UPPGIFTER

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Ansökan Bas 2000 Version 1.2 Del B sid.1/5 Utskriftsdatum 2003-09-15 Interreg IIIA Nord

Ansökan Bas 2000 Version 1.2 Del B sid.1/5 Utskriftsdatum 2003-09-15 Interreg IIIA Nord Valuta amtliga belopp i ansökan är angivna i valuta Projektets kostnader och finansiering - beräknade enligt aktiviteter sid. B1-2 28 EU-stödberättigade kostnader urs for oversettere umma EU-stödberättigade

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

STEGET mot handikappades fulla delaktighet - turismen som en del av ett öppet servicenätverk (preliminär kartläggning)

STEGET mot handikappades fulla delaktighet - turismen som en del av ett öppet servicenätverk (preliminär kartläggning) STEGET mot handikappades fulla delaktighet - turismen som en del av ett öppet servicenätverk (preliminär kartläggning) Svara så här: Kryssa (x) för lämpligt/lämpliga alternativ, om man inte ber om något

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 TORNEDALSRÅDET Bildades 1987 EU 1995 14 Gränskommuner 33 Ledamöter; 14 styrelsen 75 000 inv.; ca. 50 000 km2 4 språk / 4 kulturer OUTOKUMPU TORNIO

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om Företag Utvecklingen inriktas huvudsakligen på För utveckling av en produkt, tjänst och/eller metod Basuppgifter Basuppgifter FO-nummer 1234567-8 Företagets

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

Finland - mitt hem -projektet

Finland - mitt hem -projektet Finland - mitt hem -projektet Utvecklar högklassig integrationsservice Kristina Stenman, TEM 16.4.2015 Utvecklar högklassig integrationsservice Servicen under den inledande fasen inte tillgänglig i den

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

NYA NARKOTIKAFÖRETEELSER

NYA NARKOTIKAFÖRETEELSER NYA NARKOTIKAFÖRETEELSER En europeisk handbok för tidig information om nya Narkotikaföreteelser I denna sammanfattning redovisas de viktigaste resultaten av ett europeiskt samarbete kring hur man snabbare,

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd 96=LEADER II 2001= Leader+ Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar lokalt i 4 kommuner

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

SLUTRAPPORT 17.02.2010. Projektets Dnr 619/530/2007. Projekt som år 2007 fått statsunderstöd för utvecklande av lärmiljöer

SLUTRAPPORT 17.02.2010. Projektets Dnr 619/530/2007. Projekt som år 2007 fått statsunderstöd för utvecklande av lärmiljöer SLUTRAPPORT Projekt som år 2007 fått statsunderstöd för utvecklande av lärmiljöer 17.02.2010 Projektets Dnr 619/530/2007 Slutrapporten ska skickas före 19.2.2009 till Utbildningsstyrelsen. Syftet med slutrapporten

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Syftet med dagen Varför: Hjälpa er att skriva en ansökan, för att dels kunna få Interreg-medel, men också så

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Jeanette Kobilsek Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Tillgängligheturism

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord 09.00 Presentation 09.15 Kort om programmet 09.45 Hållbar utveckling 10.15 Kaffe/te och smörgås 10.45 Redovisning

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING. Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1.

FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING. Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1. FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1.0 2011-02-24 Innehållsförteckning Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet...

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer