VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- BERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2009 PTKs Storkonferens om aktuella pensionsfrågor november Läs mer på sidan 10.

2 Cecilia Fahlberg Ordförande i PTK Innehåll Året som gått 3 Organisation 4 Kommunikation 8 Långsiktiga uppdrag 9 Pensioner och försäkringar 9 Omställningsavtal 12 Arbetsmiljöfrågor 13 Bolagsstyrelsefrågor 14 Tidsbegränsade uppdrag och forum för samverkan 15 PTKs utbildningsstiftelse 16 Årsredovisning 17 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 21 Noter och redovisningsprinciper 22 Revisionsberättelse 25 Bilagor 26 Foto Urban Orzolek

3 Året som gått Året 2009 har präglats av en stor oro på den svenska arbetsmarknaden, en oro som har berört oss alla. Krisen med de många uppsägningarna har inneburit att de kollektivavtalade trygghetssystemen har testats. Det är därför mitt i bedrövelsen glädjande att konstatera att trygghetsråden TRS och TRRs verksamhet fungerar bra. Som exempel kan nämnas att 84 procent av de tjänstemän som TRR har stöttat under 2009 har fått en ny anställning eller stöd till att starta eget företag. Förhandlingarna om ett nytt huvudavtal avslutades i mars 2009 utan att parterna kunde komma överens. Inom PTK har vi efter detta fortsatt med ett internt utvecklingsarbete som PTK kommer att få stor nytta av i framtiden. Fyra arbetsgrupper, bestående av sakkunniga från PTKs medlemsförbund, har gjort ett imponerande arbete med att ta fram rapporter och underlag vad gäller omställning, rehabilitering, kompetensutveckling samt ungdomars, invandrares och funktionshindrades utmaningar med att etablera sig på arbetsmarknaden. Under året påbörjades en ny upphandling i ITP av valbara fondförsäkringsbolag för perioden När detta skrivs är upphandlingen klar och resultatet är mycket positivt. Under 2010 kommer de ITP- försäkrade att få tillgång till än lägre avgifter och ett brett och överblickbart utbud av fonder som har ett gott betyg. Men låga avgifter är inte allt det är också viktigt att alla ITP-försäkrade har tillgång till information och kvalificerad rådgivning om sin tjänstepension. Det är därför glädjande att arbetet med att utveckla PTKs rådgivningstjänst för pensioner och försäkringar inom ITP är i slutskedet. De tester som genomförts visar att tjänsten ser lovande ut och att den är efterlängtad. Jag ser med tillförsikt fram emot lanseringen av PTKs rådgivningstjänst under våren Avslutningsvis är det glädjande att få inleda 2010 med att hälsa två nya förbund välkomna till PTK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Läkarförbund. Att dessa förbund nu är medlemmar i PTK visar på strukturomvandlingen på den svenska arbetsmarknaden, där verksamhet som tidigare bedrivits i offentlig regi allt oftare knoppas av till privat verksamhet. Jag lovar att göra mitt bästa för att våra två nya medlemsförbund ska få stort värde av medlemskapet i PTK, samt att PTK ska fortsätta att skapa medlemsnytta och värde för alla PTKs medlemmar. Cecilia Fahlberg ordförande i PTK 3

4 ORGANISATION Medlemsförbund Antal medlemmar i privat tjänst Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Farmaciförbundet Journalistförbundet Jusek Kyrkans Akademikerförbund 29 Ledarna Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Svenska Folkhögskolans Lärarförbund Medlemsförbund Antal medlemmar i privat tjänst Sveriges Arkitekter Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Fartygsbefälsförening Sveriges Ingenjörer Sveriges Psykologförbund 550 Sveriges Skolledarförbund 338 Sveriges Universitetslärarförbund 387 Sveriges Veterinärförbund 741 Sveriges Yrkesmusikerförbund Teaterförbundet Unionen Vårdförbundet Summa Den 31 december 2009 hade PTK 25 medlemsförbund. Medlemsförbunden hade sammanlagt ( ) medlemmar på det privata området. PTKs överstyrelse Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR 2 Ann-Charlotte Wallenhammar, Naturvetarna 3 Katarina Björk, Unionen 4 Martin Wästfelt, Unionen 5 Bengt Olsson, Unionen 6 Peter Hellberg, Unionen 7 Louise Adelborg, Jusek 8 Per Hedelin, Ledarna 9 Ulrika Edwinson, Sveriges Läkarförbund Hela överstyrelsen finns namngiven på sidan 27.

5 Stämman En ordinarie och en extra stämma har ägt rum den 16 juni Vid extra stämman behandlades medlemsansökningar till PTK och stämman beviljade Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Läkarförbund medlemskap i PTK från den 1 januari Överstyrelsen Överstyrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Verksamhetsberättelsen för 2008 fastställdes den 21 april. Överstyrelsen fick då också information om den situation som uppkommit efter de avbrutna huvudavtalsförhandlingarna. Vid ett extra sammanträde per capsulam den 9 juni beslutade överstyrelsen att kalla till en extrastämma med anledning av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters och Sveriges Läkarförbunds medlemsansökningar till PTK. Vid ett extra sammanträde den 16 juni utsåg överstyrelsen en ny styrelse för PTK med anledning av att Mari-Ann Krantz avgick med pension. Vid sammanträdet den 9 december valdes styrelse för PTK för Övergripande verksamhetsplan och budget fastställdes för 2010 med beslut om en avgiftsrabatt på 25 procent. Överstyrelsen beslutade också om att utöka PTKs långsiktiga uppdrag med uppdraget att tillhandahålla en webbaserad Rådgivningstjänst för individuell rådgivning kring pensioner och försäkringar. Styrelsen Styrelsen har sammanträtt fjorton gånger. Frågor av större dignitet som behandlats under året har varit huvudavtalsförhandlingarna, Rådgivningstjänsten och ITP-upphandlingen. Styrelsen har bestått av sju ledamöter med två personliga suppleanter för varje ordinarie ledamot Tero Huhta, Farmaciförbundet 11 Mathias Åström, Lärarförbundet 12 Benny Johansson, Civilekonomerna 13 Mikael Rosengren, Sveriges Ingenjörer 14 Hans-Dieter Grahl, Sveriges Fartygsbefälsförening 15 Jaan Kolk, Teaterförbundet 16 Mats Einerfors, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 17 Kerstin Sjöström, Vårdförbundet 18 Åke Lindström, DIK 19 Rita Georgiadis, Sveriges Arkitekter 5 Foto Pierre Zoetterman

6 Styrelsens sammansättning 2009 med de förändringar som har skett under året Ordinarie Unionen Mari-Ann Krantz, ordförande (t o m ) Cecilia Fahlberg, ordförande (fr o m ) Cecilia Fahlberg (t o m ) Bengt Olsson (fr o m ) Saco-P Richard Malmborg (Sveriges Ingenjörer), vice ordförande (t o m ) Mari-Ann Hjulbäck, (Sveriges Ingenjörer), vice ordförande (fr o m ) Louise Adelborg (Jusek) Ledarna Per Hedelin Suppleanter Bengt Olsson, Leif Nicklagård Peter Hellberg, Leif Nicklagård Peter Hellberg, Niklas Hjert Niklas Hjert, Martin Wästfelt Mari-Ann Hjulbäck (Sveriges Ingenjörer), Mikael Rosengren (Sveriges Ingenjörer) Mikael Rosengren (Sveriges Ingenjörer), Camilla Frankelius (Sveriges Ingenjörer) Benny Johansson (Civilekonomerna), Jörgen Olsson (Naturvetarna) Thomas Eriksson, Annika Elias TCO-Ö Jeanette Janson (Journalistförbundet) Monika Gustafsson (Farmaciförbundet) (t o m ) Kerstin Sjöström (Vårdförbundet) (fr o m ) Mathias Åström (Lärarförbundet) Jaan Kolk (Teaterförbundet) Margareta Öhberg (Vårdförbundet) (t o m ) Tero Huhta (Farmaciförbundet) (fr o m ) Ebbe Andersson (SFHL) Förhandlingschefsgruppen Förhandlingschefsgruppen (FC) har det operativa ansvaret för förhandlingar om avtal knutna till PTKs långsiktiga uppdrag. Gruppen består av förhandlingschefer, eller motsvarande, med företrädare från Unionen och Ledarna, samt två företrädare från vardera Saco-P och TCO-Ö. Förhandlingschefsgruppen har också till uppgift att samordna och följa arbetet i de förhandlingsgrupper som överstyrelsen inrättar, samt att hantera EU-relaterade förhandlingsfrågor. Under våren har Förhandlingschefsgruppens arbete fokuserat på förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om ett nytt huvudavtal. Någon överenskommelse träffades aldrig då Svenskt Näringsliv, den 11 mars, valde att avsluta förhandlingarna. Förhandlingschefsgruppen beslutade dock att PTK, inom ramen för PTKs långsiktiga uppdrag, ska fortsätta arbetet med att driva förbättringar för medlemmarna inom PTKs medlemsförbund. Förbättringarna gäller omställning, rehabilitering, kompetensutveckling och ungdomars, invandrares och funktionshindrades problem med att ta sig in på, eller få fotfäste på arbetsmarknaden. För detta arbete tillsatte förhandlingschefsgruppen fyra arbetsgrupper, bestående av sakkunniga från förbunden. Resultatet presenterades på ett seminarium i början av november. PTK kommer under början av 2010 att bjuda in förbunden till ett antal seminarier kring dessa frågor. Resultatet av gruppernas arbete och seminarierna ska sedan utgöra en plattform för opinionsbildning. Förhandlingschefsgruppen har dessutom kontinuerligt under året följt arbetet med ITPupphandlingen av fondförsäkringsbolag samt utestående frågor i den nya ITP-planen. Förhandlingschefsgruppen har under året haft sexton protokollförda möten. 6

7 Förhandlingsgrupper Arbetsgivaralliansen (Aa) Förhandlingsgruppen har framfört PTKs synpunkter på Arbetsgivaralliansens förslag till förändringar av förhandlingsordningen mellan Aa PTK/LO ( ). Endast inledande förhandlingar har ägt rum eftersom parterna avvaktade utgången av förhandlingarna om ett nytt huvudavtal på Svenskt Näringslivs område. Förhandlingsgruppen har under året haft fyra protokollförda möten. Svensk Scenkonst Förhandlingsgruppen har sammanträtt sex gånger under året. Den fråga som dominerat arbetet i gruppen är den offentliga utredningen av ett nytt tjänstepensionssystem för anställda vid vissa statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner. Till gruppen har adjungerats en representant från Musikerförbundet i denna specifika fråga. Utredningen har lämnat sitt betänkande och förhandlingsgruppen har formulerat ett remisssvar där man pekar på att utredaren inte försökt lösa problemen för de som nyligen och som i närtid kommer att gå i pension med lägre pensionsålder. I övrigt anser PTK att en förändring av tjänstepensionen behövs för de som arbetar på dessa institutioner. TRS I samband med förra avtalsrörelsen gjorde PTK en förhandlingsframställan till Svenskt Näringsliv gällande Utökning av omställningsavtalets tillämpningsområde som sedan även ställdes till Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. TRS bedömning är att TRS har förutsättningar att stödja individer som har sagts upp på grund av sjukdom, under förutsättning att individen till någon del står till arbetsmarknadens förfogande. Förhandlingsgruppen har diskuterat denna möjlighet och ställt sig positiva till att under 2010 bedriva ett partsgemensamt arbete för att undersöka möjligheterna att göra något för dem som blir uppsagda, eller riskerar att bli uppsagda på grund av hälsoskäl. Förhandlingsgruppen har under året haft två protokollförda möten. KFO I enlighet med det nya KTP-avtalet som PTK och KFO träffade i maj 2008, har nästan samtliga förändringar i avdelning 2 i KTP-planen genomförts. Förhandlingsgruppen har under året haft ett protokollfört möte. Fastigo Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Ledarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen träffade 2007 ett kollektivavtal om Samverkan. Från och med den 1 januari 2009 är de avtalstecknande parterna för detta avtal istället PTK och Fastigo. Ledarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen antog samtidigt detta nya Samverkansavtal som kollektivavtal mellan dem och Fastigo. Revisorer De förtroendevalda revisorerna har under 2009 varit Tomas Oskarsson, Unionen och Anders Tihkan, Sveriges Ingenjörer med Fredrik Mandolin och Ulrica Herrlin som suppleanter. Auktoriserad revisor för PTK har varit Birgitta Bjelkberg och suppleant för henne Johan Rönnkvist, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Kansli och personal Kansliet har sina lokaler på Drottninggatan 71D i Stockholm. Antalet anställda vid PTKs kansli var vid årsskiftet 21 varav 14 kvinnor och 7 män. Ytterligare två personer har varit projektanställda. Kanslichef har varit Helena Hedlund. 7

8 KOMMUNIKATION Inom PTKs långsiktiga uppdrag finns uppgiften att informera om pensioner och försäkringar, omställningsavtal TRR och TRS, arbetsmiljöfrågor samt frågor kopplat till inflytande i bolagsstyrelser och europeiska företagsråd. Utöver dessa görs andra kommunikationsinsatser på medlemsförbundens uppdrag. PTKs handbok Arbeta utomlands kom i en ny omarbetad version under våren I samband med lanseringen av boken hölls ett seminarium om utlandsarbete med representanter från Utrikespolitiska Institutet och AtlasCopco. Under året påbörjades ett arbete med att ta fram en webbplats med information om utlandsarbete som ska lanseras I samband med PTKs stämma 2009 genomfördes en informationsinsats med förbundens anställda som målgrupp. Syftet var att öka kännedomen om PTK. En trycksak som översiktligt presenterar PTKs verksamhet distribuerades till medlemsförbundens anställda. På PTKs webbplats fanns en informationsfilm om PTK där PTK-anställda berättar om verksamheten. Filmen används även på PTKs utbildningar för att presentera PTK. Under 2009 inleddes ett arbete med att producera kortare filmer för publicering på PTKs webbplats. Syftet har varit att öka kännedomen om PTKs verksamhet och fungera som ett komplement till annan kommunikation. Filmerna finns även på YouTube. Under 2009 påbörjades ett strategiskt arbete med att följa upp synpunkter från beställare av PTKs material. Utvärderingarna har legat till grund för utvecklingen av PTKs trycksaker och webbplats. För att förbättra PTKs interna kommunikation lanserades PTKs intranät i en ny form under Under 2008 tog PTK fram en ny designmanual och grafisk profil. Under 2009 infördes den fullt ut, och all aktuell information fick därmed ett enhetligt utseende. 8

9 LÅNGSIKTIGA UPPDRAG Pensioner och försäkringar 2009 har präglats av ett fortsatt arbete med förändringarna i ITP-planen. Det finns fortfarande ett par utestående förändringar som ännu inte genomförts. Under året har en ny upphandling påbörjats i ITP av valbara fondförsäkringsbolag för perioden När detta skrivs är upphandlingen klar och resultatet är mycket positivt för de ITP-försäkrade. Samtidigt har avtalen förlängts med upphandlade traditionella försäkringsbolag med ett år, så att även dessa avtal löper till Alecta har beslutat om värdesäkring av pensioner under utbetalning med egna medel eftersom den finansiella ställningen förbättrats i och med den förbättrade världskonjunkturen. Alecta har dessutom beslutat att räkna upp fribreven för förmånsbestämd ålders- och familjepension för aktivt ITP-försäkrade i avdelning gjordes ingen sådan uppräkning på grund av Alectas finansiella ställning. Under året har arbete pågått med implementering av det nya KTP-avtalet som träffades 2008 mellan KFO och PTK. Två utestående frågor återstår att genomföra. Arbete med frågan om flytt av kapital i ursprunglig KTPK har påbörjats under året. Partiell premiebefrielse vid långvarig sjukdom har däremot inte påbörjats. Diskussioner och överläggningar har förts mellan parterna och med KP Pension & Försäkring om problemet med de höga kostnaderna för riskförsäkring i KTP. Pensioner och försäkringar inom andra avtalsområden Se sidan 7 under respektive förhandlingsgrupp. Nämnder ITP-nämnden Nämnden hanterar löpande frågor kring det nya ITP-avtalet. Nämnden består av ledamöter från Svenskt Näringsliv och PTK. ITP-nämnden tolkar avtalets innehåll, upphandlar försäkringsgivare och är involverade i övriga frågor som rör ITP-planen. I nämnden ingår tre ledamöter från vardera parten och PTK har representerats av Gunilla Dahmm (Unionen), Jaan Kolk (Teaterförbundet) och Per-Olof Westerlund (PTK). Beslut i ITP-nämnden ska vara enhälligt. Nämnden har haft åtta möten under året. KTP-nämnden Nämnden består av representanter från KFO och PTK, och är det organ som löpande hanterar den nya KTP-planen, tolkar avtalets innehåll och är involverade i implementeringsarbetet. I nämnden ingår tre ledamöter från vardera parten och PTK har representerats av Gunilla Dahmm (Unionen), Hans Rödin (Sveriges Ingenjörer) och Per-Olof Westerlund (PTK). Beslut i KTP-nämnden ska vara enhälligt. Nämnden har haft sju möten under året. TFA-nämnden Arbetsskadeärenden som slutreglerats före den 1 maj 2007 prövas av nämnden som tidigare. Någon rekommendation om ändring av beslut lämnades inte eftersom nämnden inte var enig. Omprövning av arbetsskadeärenden som slutregleras efter den 1 maj 2007 prövas av AFA Försäkrings omprövningsavdelning. För övrigt ska nämnden tolka villkoren och avgöra frågor av övergripande och principiell betydelse. Under året hade TFA-nämnden 10 möten. Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar Försäkringsnämnden svarar för tolkning av de gemensamma villkoren för AFA-försäkringarna, 9

10 godkänner tillämpningsregler rörande de gemensamma försäkringsvillkoren samt behandlar övergripande frågor som till exempel vilket avtalsområde ett företag ska tillhöra ifråga om avtalsförsäkringar. Nämnden har haft elva möten under året och behandlat 65 ärenden. Skiljenämnden Beslut från AFA kan överklagas till Skiljenämnden. Den består av ledamöter som är sakkunniga inom kollektivavtalade försäkringar och är utsedda av arbetsmarknadens parter. Ordförande som är lagfaren domare utses av arbetsmarknadens parter gemensamt. Till skiljenämnden inkom under året cirka 85 nya ärenden. Det avkunnades 151 domar varav fem fick bifall. Synnerliga skäl Enligt 5 förhandlingsprotokoll om TFA, kan parterna i förhandling pröva arbetsskadeärenden om synnerliga skäl föreligger. Under 2009 prövades ett ärende. Parterna var överens om att det i detta ärende fanns synnerliga skäl varför den skadade fick full ersättning. Expertgruppen för pensionsoch försäkringsfrågor Expertgruppen består av experter från förbunden inom området pension och försäkring. Gruppens uppgift är att bistå PTK och PTKförbunden med sitt kunnande inom pensionsoch försäkringsområdet. Under året har gruppen främst varit involverad i arbetet med ITPplanen och den nya KTP-planen. Gruppen har haft nio protokollförda möten under året. Försäkringsinformationsgruppen Försäkringsinformationsgruppen består av representanter från PTKs medlemsförbund. Gruppen svarar för stöd och förankring av PTKs försäkringsinformationsverksamhet enligt fastställd verksamhetsplan och budget. Gruppen tar fram underlag för verksamhetsplan och budget, följer upp verksamheten, bevakar försäkringsområdet och föreslår extra utbildnings- och informationsinsatser. Gruppen föreslår också fördelning av informationsmedel till förbunden samt planerar och följer upp förbundens försäkringsinformation. PTKs styrelse har under året beslutat att ge försäkringsinformationsgruppen ett nytt direktiv där det i uppdraget även ska ingå att vara referensgrupp för den fortsatta utvecklingen och förvaltningen av PTKs rådgivningstjänst. PTKs försäkringsinformationsverksamhet Målgruppen för informationen är de privatanställda tjänstemännen som omfattas av ITP-, KTP-, TGL- och TFA-försäkringarna. Huvudkanalen för att nå ut till målgruppen är nyhetsbrev och PTKs webbplats där omfattande information om pensioner och försäkringar finns. Andra viktiga kanaler är försäkringsinformatörer, klubbar och förbundens anställda vilka PTK utbildar och förser med informationsmaterial. Utbildning och konferenser Den nya grundkursen för försäkringsinformatörer startade upp 2009 och har bestått av en 3,5 dagars kurs och en virtuell del som genomförs på hemmaplan. Den virtuella delen har under hösten utgått eftersom utvärderingar visat att intresset för att delta har varit låg. Efter genomgången grundkurs har försäkringsinformatörerna haft möjlighet att delta i en två dagar lång repetitionskurs. Grundkurs för klubbordförande och förbundsanställda är gemensam och utvärderingar visar att deltagarna upplever detta positivt. PTK-förbundens anställda som i sitt dagliga arbete hanterar pensions- och försäkringsfrågor har efter genomgången grundkurs möjlighet att fördjupa sina kunskaper i en fördjupningskurs. PTK har under hösten genomfört den årliga Storkonferensen som tar upp aktuella försäkringsfrågor och i år deltog närmare 350 deltagare. I programmet ingick information om den lagstadgade pensionen, den nya ITP-planen och en demonstration av Rådgivningstjänsten. Valbara försäkringsbolag inom ITP-planen deltog som utställare. Deltagare på konferensen 10

11 var försäkringsinformatörer, klubbordförande och förbundsanställda. PTKs utbildningar i pensioner och försäkringar är från och med halvårsskiftet 2009 öppna för förtroendevalda inom KFO-området. Informationsmaterial Varje år uppdateras PTKs Handbok om försäkringar. Användningsområdet är brett från kurslitteratur till uppslagsbok. Handboken säljs även till bland annat personalavdelningar, försäkringsbolag och banker. PTKs övriga försäkringsmaterial har uppdaterats efter behov. Efterfrågan på information är hög, men ambitionen är att i så stor utsträckning som möjligt producera material som läggs på PTKs webbplats. I samband med att KTP-planen trädde ikraft den 1 januari 2009 skickades ett vykort med rubrikerna Bättre pension till dig! och Pension till dig till de två olika målgrupperna med information om det nya avtalet. Utskicket kompletterades med information på webben och en nedladdningsbar pdf-fil. Rådgivningstjänsten PTKs styrelse beslutade under 2008 om utveckling av en webbaserad rådgivningstjänst. Under 2009 har Rådgivningstjänstens första utvecklingsfas slutförts och en funktionstest genomfördes i maj. Avtal om informationsinhämtning har tecknats med Collectum och Alecta och PTK har fått tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla tjänsten. Ett alfatest har genomförts under hösten där 60 anställda på PTKs medlemsförbund har fått möjlighet att testa Rådgivningstjänsten. Lansering kommer att ske första halvåret Deltagarna på årets Storkonferens fick se en demonstration av Rådgivningstjänsten. Foto Jonas Mellqvist

12 Omställningsavtal Genom omställningsavtalen, via trygghetsråden, får tjänstemän som är uppsagda eller riskerar att bli uppsagda hjälp att hitta ny försörjning. Under vissa förutsättningar utgår ekonomisk ersättning, så kallad avgångsersättning (AGE). PTK är genom avtal part i två kollektivavtalsstiftelser. Verksamheten bedrivs genom TRR Trygghetsrådet och Trygghetsrådet TRS. TRR Grunden för TRRs verksamhet är omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. TU, IDEA, KFO och SRAO är också anslutna till TRR genom serviceavtal. Dessutom omfattas enskilda säranslutna företag. Över företag med sammanlagt anställda är anslutna till TRR. TRR ger råd och stöd till anställda, ledning och fackliga företrädare i företag som står inför en omställning. Totalt sökte sig uppsagda tjänstemän till TRR under Det är nästan en tredubbling jämfört med Trots detta är andelen som går vidare till nytt arbete fortsatt hög. Av de tjänstemän som TRR har stöttat under 2009 fick 76 procent en ny anställning, och åtta procent startade eget företag. Genomsnittstiden att hitta ett nytt arbete har under året varit sju månader. Sju procent av tjänstemännen valde att påbörja längre studier. Omställningsavtalsnämnden (OA-nämnden) OA-nämndens uppgift är att följa verksamheten och bereda frågor som rör avtalets tillämpning och tolkning. OA-nämnden har under året fattat beslut om ett fåtal överprövningar gällande individers rätt till omställningsstöd. OA-nämnden har även tagit ställning i praxisfrågor när det gäller möjligheten för de lokala parterna att träffa överenskommelse om att välja en annan leverantör av omställningstjänster än TRR. TRS Trygghetsrådet TRS verksamhet grundar sig på omställningsavtalet mellan Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK. Omställningsavtalet på TRS-området omfattar även visstidsanställda. Verksamheten i TRS utgår från de villkor som gäller framför allt för ideella, idéburna och kulturella verksamheter. Den lågkonjunktur som präglat arbetsmarknaden i stort, har även präglat TRS verksamhet. Under slutet av hösten minskade inflödet av klienter något och merparten av dem som avregistreras från TRS har antingen gått till ett nytt arbete eller till studier. TRS bedömning är dock att det framöver framför allt blir kultursektorn samt den ideella och idéburna sektorn som kommer att drabbas av nedskärningar. TRS ekonomi är fortsatt god och styrelsen har tillsatt en partssammansatt arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att även erbjuda omställningsstöd för dem som blir uppsagda, eller riskerar att bli uppsagda på grund av hälsoskäl. Styrelsen har också beslutat att införa ett tak för sammanlagd utbetalning av AGE. Kännetecknande för TRS är arbetet med förebyggande insatser, det vill säga insatser som syftar till att genom kompetensutveckling öka tryggheten i arbetslivet och att förebygga behovet av en ofrivillig omställning. Med detta syfte drivs de så kallade KIV-projekten som innebär att TRS stödjer partsgemensamma projekt på enskilda arbetsplatser för att utveckla verksamheten och medarbetarnas kompetens. TRS driver också arbetsplatsövergripande projekt och från och med 2010 ska denna verksamhet vara en del av TRS ordinarie verksamhet. Dessa projekt drivs ofta i samarbete med andra intressenter. Som exempel kan nämnas projektet Tryggare omställning ökad rörlighet, där TRS med stöd av Vinnova genomfört en försöksverksamhet med livs - och karriärplanering, för personer som känt sig inlåsta på sin arbetsplats. 12

13 Arbetsmiljöfrågor Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med parterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevents uppgift är att tillsammans med parterna förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Detta görs genom framtagande av arbets- och utbildningsmaterial samt faktaböcker och genom information och utbildning. Under våren genomförde Prevent ett utvecklingsarbete i samverkan med parternas förbundshandläggare som gick ut på att identifiera långsiktiga mål inom ett antal problemområden. Resultatet från detta utvecklingsarbete har sedan tolkats och konkretiseras av Prevent och ytterligare bearbetats på ett styrelseseminarium under hösten. Prevents arbetsutskott har därefter fastställt fem inriktningsmål. En viktig uppgift för Prevent är att de projekt som arbetas fram är väl förankrade hos parterna. För att uppnå detta är nu parternas förbundsrepresentanter delaktiga redan i framtagandet av projektbeskrivningarna. AFA Försäkring AFA Försäkring arbetar aktivt för att minska antalet arbetsskador och långvarig sjukdom och beviljar därför årligen anslag till olika projekt som ska bidra till bättre arbetsmiljö, hälsa och livsstil. Den årliga budgetramen för den privata sektorn är 100 miljoner kronor. För att sprida forskningsresultaten i bredare kretsar har AFA Försäkring under året bland annat introducerat ett antal populärvetenskapliga skrifter och faktablad. av den närmaste omvärlden. Sammanfattningsvis kan sägas att AFA Försäkring uppfattas som en mycket uppskattad och viktig forskningsfinansiär inom arbetsmiljö- och arbetslivsområdet. AFA Försäkrings betydelse som forskningsfinansiär har dessutom ökat väsentligt sedan Arbetslivsinstitutet lades ner. PTKs arbetsmiljögrupp En viktig uppgift för PTK är att samordna de aktiviteter som pågår inom Prevent och AFA Försäkring. Det innebär att förbunden ska ha möjlighet att föra fram åsikter och idéer till representanter i Prevents projekt- och arbetsgrupper, styrelse och arbetsutskott, samt till AFA Försäkrings beredningsnämnd. Arbetsmiljögruppens huvuduppgift är att ansvara för bemanningen av Prevents referensgrupper och att tillsammans med förbundshandläggarna delta i Prevents utvecklingsarbete. Exempel på projekt med tydligt tjänstemannaperspektiv där Arbetsmiljögruppens ledamöter deltagit är, chefens arbetsmiljö, distansarbete, från eget rum till öppet kontor och en förstudie till ett projekt om informations- och kommunikationsstress. En viktig uppgift för gruppen har även varit att diskutera och lämna förslag till PTKs medverkan på Elmias arbetsmiljömässa våren Arbetsmiljögruppen har under året haft sex protokollförda möten. AFA Försäkring har under året gjort en intressentanalys för att se hur AFA Försäkrings forskningsfinansierande verksamhet uppfattas 13

14 Bolagsstyrelsefrågor PTK erbjuder utbildning till de arbetstagarrepresentanter som tjänstemännens fackliga organisationer valt att företräda dem enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda (LSA). De krav som ställs på dessa representanter är mycket omfattande. En ny utbildning som består av tre delar startade i januari Del 1 Fokus på ekonomi och ansvar, del 2 Fokus på analys och rollen del 3 Fokus på strategiska frågor. Utbildningen sträcker sig över nio dagar med hemarbete mellan de olika delarna. Kurserna har varit fullsatta och till och med övertecknade. Deltagarna ger utbildningarna ett mycket gott betyg i de utvärderingar som görs med hjälp av webbenkäter efter varje delmoment och kurs. Efter grundutbildningen kan deltagarna välja olika påbyggnads- och fördjupningskurser efter behov och intresse. Målsättningen är att erbjuda ett brett utbud som är aktuellt och flexibelt. PTK arrangerar även frukostseminarier. Under 2009 har fyra seminarier genomförts, två i Stockholm och ett i Göteborg respektive Hässleholm. Innehållet har varit Corporate Social Responsibility samt Öka inflytandet i företaget en styrelseordförandes syn på arbetstagarnas representanter i bolagsstyrelsen. Även dessa seminarier får mycket goda betyg av deltagarna. Ett gott betyg får även den omarbetade versionen av PTKs handbok om styrelsearbete som använts som kurslitteratur under hela Stödet till deltagarna före och efter utbildning har ökat markant och PTK får många förfrågningar via hemsidan och per telefon. Företagsspecifika uppdrag inom ämnesområdet har också genomförts under året. Som exempel kan nämnas ett företagsinternt seminarium om processen kring bildandet av ett EFR (Europeiskt företagsråd). För att stärka och hjälpa kursdeltagarna att få en ökad förståelse för sin roll som styrelseledamot har ett samarbete inletts med Styrelse- Akademin och Svenska Handelskammaren. Foto Pierre Zoetterman Drottninggatan i Stockholm.

15 TIDSBEGRÄNSADE UPPDRAG OCH FORUM FÖR SAMVERKAN PTK-J PTK-J är ett nätverk för PTK förbundens jurister. Verksamheten leds av en arbetsgrupp, Lilla PTK-J, som består av juristerna från de största förbunden inom PTK. Under året anordnades fem seminarier för PTK-förbundens jurister och två ombudsmannainternat. Juristseminarierna behandlade bland annat Omställningsavtalet och TRR, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, företrädesrätt vid uppsägning och företagsrekonstruktion (anordnades tillsammans med LO/TCO-rättsskydd) och arbetsgivarens lojalitetsplikt. Ombudsmannaseminarierna behandlade arbetstagarnas skydd vid företagsöverlåtelser samt, under rubriken Att undvika misstag, ett antal olika frågeställningar med utgångspunkt i arbetsrätten. Totalt samlade PTK-Js aktiviteter 143 deltagare. Under året har Lilla PTK-J ingått som en del i den förhandlingsorganisation som gett stöd till förhandlingschefsgruppen i arbetet med ett nytt huvudavtal samt gett utlåtanden i olika frågor som berört tillämpningen av PTKs kollektivavtal. Gruppen har också bidragit till arbetet med att sammanställa en skrift om arbetstagarinflytande i gränsöverskridande företag. Dessutom har PTK-Js skrift om konkurs uppdaterats. klar under 2010, behandlar bland annat förhållandet mellan svenska bestämmelser om arbetstagarinflytande och EU-rättens bestämmelser om arbetstagarinflytande genom europeiska företagsråd och i europabolag. Inflytandegruppen Inflytandegruppen har till uppgift att bistå förbunden när det gäller medbestämmande- och inflytandefrågor inom bolagsstyrelserepresentation (LSA), Europeiska företagsråd (EFR) och Europabolag (SE-Bolag). Gruppen är också central instans i tvister mellan förbunden inom PTK och mellan PTKs och LOs medlemsförbund om nomineringar till bolagsstyrelser. Gruppen har regelbundet träffats under året och har huvudsakligen ägnat sig åt utvecklingen när det gäller inflytandefrågor i Europa. EU-frågor Under året har PTK publicerat två EU-rapporter som behandlar aktuella EU-frågor ur ett PTKperspektiv. Rapporterna var ursprungligen avsedda att ge förhandlingschefsgruppen och styrelsen information om aktuella EU-frågor. Under året beslutades att rapporterna även skulle publiceras på PTKs hemsida. Under hösten inleddes ett arbete med att ta fram en skrift om arbetstagarinflytande i gränsöverskridande företag. Skriften, som ska vara 15

16 PTKs UTBILDNINGSSTIFTELSE Foto Djurönäset Utsikt mot Kanholmsfjärden. PTKs utbildningsstiftelse har till ändamål att främja tjänstemannaorganisationernas utbildningsverksamhet. För att uppfylla ändamålet finns Djurönäset PTKs konferenscenter. Utbildningsstiftelsen lämnar egen årsredovisning. Anläggningen Djurönäset är en av Sveriges största konferensanläggningar med 271 hotellrum och drygt 400 bäddar. Anläggningen har ca 80 välutrustade mötes- och grupprum med kapacitet från 6 personer till Kongressalens drygt 400 personer. Djurönäset består av 8 mötes- och boendehus uppbyggda runt en huvudbyggnad som, förutom Kongressalen, inrymmer reception, restaurang, bar, lounge och en badanläggning med 25-metersbassäng. Anläggningen är miljömärkt med Svanen och säkerhetscertifierad av Safe Hotels. Djurönäset är utvald medlem av Svenska Möten och har fyra stjärnor från Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Kunder Under de 30 år som verksamheten varit i gång har PTK-förbunden varit trogna gäster och bokat en stor del av den sålda kapaciteten. Förbunden har avtalspris beroende på bokad volym och utgjorde 2009 ca 33 procent av Djurönäsets totala beläggning. 16 Under året Stiftelsen har under en längre tid haft alltför höga kostnader i relation till intäkterna. Under 2009 har därför betydande åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna. Som en del i åtgärdspaketet har en större omorganisation genomförts. Syftet med omorganisationen har varit att effektivisera drift och administration samt skapa en ökad flexibilitet för att kunna möta verksamhetens stora säsongsvariationer. Årets resultat visar att åtgärderna har varit framgångsrika. Trots markant lägre försäljning jämfört med 2008 redovisas en vinst för 2009 med 158 Kkr, vilket motsvarar en resultatförbättring efter finansiella poster med Kkr. Djurönäset har under året haft en minskad beläggning till följd av rådande lågkonjunktur. Antal gästnätter minskade med 13,4 procent till gästnätter (37 004). Omsättningen minskade med 19,3 procent till Kkr ( Kkr). Skillnaden mellan minskningen av beläggning respektive omsättning kan förklaras med generellt lägre marknadspriser till följd av ökad konkurrens genom en totalt sett minskad marknad. Stiftelsen har erhållit ett kapitaltillskott från PTK om Kkr. Stiftelsens kapital uppgår vid årsskiftet 2009/2010 till Kkr. Under året har ny VD och ekonomichef tillträtt.

17 ÅRSREDOVISNING för Förhandlings- och samverkansrådet PTK PTK 25 förbund i samverkan Förvaltningsberättelse Inledning Överstyrelsen för PTK får härmed avlämna årsredovisning för tiden Information om verksamheten Det övergripande syftet för PTK är att skapa nytta för medlemmarna i tjänstemannaförbund inom den privata sektorn. PTKs huvuduppgifter beskrivs i stadgarna på följande sätt: Långsiktiga uppdrag av gemensam karaktär, beslutade av överstyrelsen Tidsbegränsade uppdrag beslutade av styrelsen eller förhandlingschefsgruppen Att utgöra en arena och mötesplats för ledande företrädare i förbunden Att utgöra en plattform för frivillig samverkan i avtalsfrågor genom förhandlingschefsgruppen och förhandlingsgrupper Juridisk status PTK är registrerad som ideell förening. Medlemmar 25 förbund är medlemmar i PTK och förbundens totala medlemsantal uppgår till Av förbunden tillhör 16 SACO och 8 TCO. Ett förbund tillhör ingen centralorganisation. 17

18 Resultat och ställning De totala intäkterna uppgår till 65,4 (66,2) mkr. Verksamhetsresultatet är -24,2 (-30,0) mkr. Efter finansiella poster som uppgår netto till 4,3 mkr (7,6) och bokslutsdispositioner redovisas ett resultat om -19,7 (-22,9) mkr. Verksamheten har belastats med skattekostnader på 1,3 (2,2) mkr varefter årets resultat är -21,0 (-25,1) mkr. PTKs balansräkning uppvisar vid årets slut en omslutning på 112,8 (134,0) mkr. Händelser av väsentlig betydelse under året PTKs stämma beslutade i december att bevilja Sveriges Läkarförbund och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter medlemskap i PTK från den 1 januari Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om ett nytt huvudavtal avslutades den 11 mars då Svenskt Näringsliv valde att avsluta förhandlingarna. Förhandlingschefsgruppen beslutade dock att PTK, inom ramen för PTKs långsiktiga uppdrag, ska fortsätta arbetet med att driva förbättringar för medlemmarna inom PTKs medlemsförbund. Förbättringarna gäller omställning, rehabilitering, kompetensutveckling och ungdomars, invandrares och funktionshindrades problem med att ta sig in på, eller få fotfäste på arbetsmarknaden. Fyra arbetsgrupper, bestående av sakkunniga från förbunden tillsattes och resultatet av deras arbete presenterades på ett seminarium i början av november. Som en följd av detta arbete kommer PTK under början av 2010 att bjuda in förbunden till ett antal seminarier. Resultatet av gruppernas arbete och seminarierna ska sedan utgöra en plattform för opinionsbildning. PTKs styrelse beslutade under 2008 om utveckling av en webbaserad rådgivningstjänst. Under 2009 har Rådgivningstjänstens första utvecklingsfas slutförts och en funktionstest har genomförts. Avtal om informationsinhämtning har tecknats med Collectum och Alecta och PTK har fått tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla Rådgivningstjänsten. Under hösten har anställda på PTKs medlemsförbund fått möjlighet att testa tjänsten. Lansering kommer att ske första halvåret 2010 och PTKs överstyrelse fattade i december beslut om att utöka PTKs långsiktiga uppdrag med uppdraget att tillhandahålla en webbaserad Rådgivningstjänst för individuell rådgivning om pensioner och försäkringar. En utvärdering av PTK och PTKs verksamhet har genomförts under året. Undersökningen visar att nöjdheten med PTK ökat bland förbundens anställda jämfört med 2008 års undersökning. De förtroendevalda ger PTK sämre betyg jämfört med 2008 års undersökning. Kännedomen är låg och de som har kännedom om PTK uppskattar inte verksamheten lika mycket som i tidigare undersökningar. Utvärderingen har legat till grund för 2010 års verksamhetsplanering. Resultatdisposition Överstyrelsen föreslår att årets resultat om kr balanseras i ny räkning. Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultaträkning och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Under året har en ny upphandling påbörjats i ITP av valbara fondförsäkringsbolag för perioden När detta skrivs är upphandlingen klar och resultatet är mycket positivt för de ITP-försäkrade. Samtidigt har avtalen förlängts med upphandlade traditionella försäkringsbolag med ett år, så att även dessa avtal löper till

19 Resultaträkning Belopp i kr Not Verksamhetens intäkter Avgifter från förbunden Anslag försäkringsinformation Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar på inventarier Avskrivningar på rådgivningsverktyg Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före dispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt Årets resultat

20 Balansräkning Belopp i kr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 7 Balanserade utgifter för dataprogram Materiella anläggningstillgångar 8 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Avsättningar Reserv för framtida pensioner Övrig pensionsavsättning Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Borgen checkkredit för PTKs utbildningsstiftelse

21 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Verksamheten Verksamhetsresultat Resultat från kapitalförvaltningen Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm (*) Betald skatt Kassaflöde från verksamheten före förändring av verksamhetskapital Kassaflöde från förändring av verksamhetskapital Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga placeringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring reverslån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (*) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Pensionsavsättning

22 Noter och redovisningsprinciper (Belopp i kronor om ej annat anges) Värderingsprinciper med mera Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningar enligt plan baseras på anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. För datorer är avskrivningstiden 3 år och för övriga inventarier 5 år. Del av utvecklingskostnaderna för rådgivningsverktyget har aktiverats och skrivs av på 5 år. Korta placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet enligt portföljmetoden. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. Tidsbegränsade uppdrag och forum för samverkan Personal Personalkostnader Fördelade personalkostnader Lokaler och administration Kapitaltillskott PTKs utbildningsstiftelse Verksamhetsresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Bokslutsdispositioner Återföring periodiseringsfond Årets avsättning till periodiseringsfond Resultat före skatt Årets skatt Årets resultat (*) Bidraget för försäkringsinformation har i denna uppställning redovisats under långsiktiga uppdrag. Not 2 Externa kostnader Bland de externa kostnaderna ingår arvode för revision till Öhrlings PricewaterhouseCoopers med (81 250) kronor. Not 1 Resultaträkning indelad efter funktion Rörelseintäkter (*) ( Belopp i kkr) Medlemsavgifter Rabatt medlemsavgiften Övriga intäkter Kostnader Beslutsorganen Stämma Överstyrelse Styrelse Samverkan i förhandlingsfrågor Förhandlingschefsgruppen Övriga kostnader pga avtal Långsiktiga uppdrag Pensioner och försäkringar Externa bidrag pensioner och försäkringar Omställningsfrågor Bolagsstyrelsefrågor Arbetsmiljöfrågor Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda varav kvinnor varav män 9 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar varav kanslichef varav övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader Pensionskostnader för nuvarande och tidigare kanslichef PTKs kanslichef omfattas av pensionsreglerna enligt ITP-avtalet med 65 år som pensionsålder. I det fall PTK säger upp kanslichefen gäller att förutom lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstid utgår även avgångsersättning. Avgångsersättningen uppgår till den vid uppsägningstillfället gällande heltidslönen under 12 månader. Ersättningen är inte semesterlöne- eller tjänstepensionsgrundande. Beloppet förfaller till betalning dagen efter anställningens upphörande såvida inte annat överenskommes. Avgångsersättning utgår inte i det fall kanslichefen så grovt åsidosätter sina skyldigheter mot PTK att PTK har rätt att häva avtalet. I övrigt gäller samma anställningsvillkor för kanslichefen som för övriga anställda. 22

23 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 6% 6% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 39% 64% Sjukfrånvaro fördelad efter kön (*) Kvinnor 5% 9% Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori (*) 50 år eller äldre 5% 9% Könsfördelnings i ledning Styrelsen Andel kvinnor 57% 57% Övriga ledande befattningshavare Andel kvinnor 100% 0% (*) Redovisas ej för män eller andra ålderskategorier då antalet understiger 10. Not 4 Resultat från värdepapper Reavinster vid avyttring av aktier och andelar Reaförluster vid avyttring av aktier och andelar Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav Antal AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag Collectum AB Not 10 Andra långfristiga fordringar Reverslån PTKs utbildningsstiftelse Reverslån anställda PTK Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna anslag försäkringsinformation Förutbetald hyra Upplupen ränta Övriga förutbetalda kostnader Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelning Ränteintäkter Not 6 Förändring av periodiseringsfond Årets avsättning Årets återföring Not 7 Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Intern utveckling Köpt utveckling Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 8 Materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 12 Kortfristiga placeringar Aktier mm, Antal Anskaffningsvärde Marknadsvärde Verkstadsindustri Electrolux AB B Ericsson B Husqvarna AB B Scania AB SKF AB B Volvo AB A Skogsindustri SCA B Kemi och läkemedel Astrazeneca Handelsföretag HM AB Tjänsteföretag TeliaSonera AB Fastighet och bygg Skanska AB B Investmentbolag Investor AB B Kinnevik Investment AB Bank, finans och försäkring Nordea Bank AB SEB AB A Swedbank AB Swedbank AB, preferensaktie Övriga Loomis AB B Övriga Tjmrörelsens förvaltningsfond Räntebärande värdepapper mm SEB Penning marknadsfond Nordea Inst penningmarknadsfond SUMMA

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

org.nr Fastställelseintyg

org.nr Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad extern firmatecknare för Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen

Läs mer