EUROPEISKA UNIONEN UPPBYGGNAD AV ETT STARKT RAMVERK FÖR KONSTNÄRERS RÖRLIGHET: FEM HUVUDPRINCIPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA UNIONEN UPPBYGGNAD AV ETT STARKT RAMVERK FÖR KONSTNÄRERS RÖRLIGHET: FEM HUVUDPRINCIPER"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISK AGENDA FÖR KULTUR ARBETSPLAN FÖR KULTUR UPPBYGGNAD AV ETT STARKT RAMVERK FÖR KONSTNÄRERS RÖRLIGHET: FEM HUVUDPRINCIPER ARBETSGRUPPEN FÖR DEN ÖPPNA SAMORDNINGSMETODEN (OMC) MED EXPERTER FRÅN DEN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER GÄLLANDE STÖDPROGRAM FÖR RÖRLIGHET JUNI 2012 ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA NOVEMBER 2012 av Susanna Lindberg på uppdrag av Konstnärsnämnden

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION RAPPORTENS KONTEXT DEN EUROPEISKA AGENDAN FÖR KULTUR MÅLGRUPPER OCH RAPPORTENS SYFTE RAPPORTENS UPPLÄGG FÖRDELARNA MED KONSTNÄRERS RÖRLIGHET FÖR KONSTNÄRER OCH KULTURSKAPARE FÖR ALLMÄNHETEN FÖR EU:S MEDLEMSSTATER PÅ EU-NIVÅ UPPBYGGNAD AV ETT STARKT RAMVERK FÖR KONSTNÄRERS RÖRLIGHET: FEM HUVUDPRINCIPER HUVUDPRINCIP 1: ERKÄNN OCH BYGG VIDARE PÅ VÄRDENA OCH FÖRDELARNA MED KONSTNÄRERS RÖRLIGHET HUVUDPRINCIP 2: ÖKA KOMPABILITETEN MELLAN EU:S MEDLEMSSTATERS RIKTLINJER OCH EU:S AGERANDE NÄR DET GÄLLER ATT STÖDJA KONSTNÄRERS RÖRLIGHET HUVUDPRINCIP 3: ANPASSA STÖDPROGRAM FÖR RÖRLIGHET EFTER VÄXLANDE BEHOV OCH FÖRHÅLLANDEN HUVUDPRINCIP 4: STÖDET TILL KONSTNÄRERS RÖRLIGHET ÄR ETT DELAT ANSVAR HUVUDPRINCIP 5: KRAV PÅ EFFEKTIVITET OCH GENOMSLAGSKRAFT BILAGOR BILAGA 1 (på engelska)/ ANNEX I I. GENERAL INFORMATION ABOUT THE REPORT BILAGA 2 (på engelska) / ANNEX II. LIST OF RESOURCES 1. EXAMPLES OF EU MEMBER STATES' SUPPORT PROGRAMMES & SCHEMES FOR ARTISTS' MOBILITY 2. ADDITIONAL RESOURCES PROVIDED BY MEMBER STATES 3. RELEVANT STUDIES/REPORTS 2

3 1. INTRODUKTION Rörlighet handlar om resultat inte bara om att resa över gränser. Rörlighet hjälper till att sprida nya idéer och värderingar, öka förståelsen för andra kulturer och traditioner, samt främja det ömsesidiga lärandet. När investeringar görs i stödprogram för rörlighet bidrar detta både direkt och indirekt till arbetstillfällen för konstnärer och andra yrkesverksamma inom kultur, vilket i sin tur gynnar sysselsättningen inom kultursektorn och främjar den ekonomiska tillväxten i ett bredare perspektiv. För många konstnärer och kulturskapare i Europa är rörlighet en integrerad del av arbetslivet. Internationella mobilitetsprogram och projekt ökar möjligheterna till kreativa möten, yrkesmässig utveckling, utbyten, tillgång till nya marknader, samarbeten och nyskapande. Spridningen av konstnärliga verk bidrar till att värderingar och kreativitet delas, samt att publiken och distributionskanalerna för kulturella varor och tjänster vidgas utåt långt från framställningsplatsen, bortom nationella gränser. Rörlighet är en integrerad och oumbärlig beståndsdel i värdekedjan 1 som inkluderar utbildning/praktik, skapande, framställning, spridning/distribution, dokumentation/medier, konstkritik/bevarande. Hela processen stöder det konstnärliga skapandet och bidrar till att det når sin fulla potential. Europa genomgår just nu ett skede präglat av kris och förändring, med budgetnedskärningar och växande skillnader mellan EU:s medlemsstater. Den här situationen påverkar också kultursektorn, vilket har erfarits i olika utsträckning i medlemsstaterna och inom det specifika område som rör konstnärers mobilitetsprogram. Detta spelar särskilt stor roll både för perifera länder, eftersom resekostnaderna är högre, och för små länder, där konstnärer kanske har en begränsad marknad och publik. I kristider blir mobilitetsprogram viktigare än någonsin. Kultur är ett tillväxtområde som kan driva på återhämtningen. Investeringar i konstnärers och kulturskapares rörlighet måste ses som en del av krishanteringens lösning. 1 Detta har diskuterats vid Circostradas Fresh Circus-seminarium för europeiska politiskt ansvariga (april 2012), 3

4 1.1. RAPPORTENS KONTEXT DEN EUROPEISKA AGENDAN FÖR KULTUR Konstnärer och kulturskapare stöter på speciella problem och utmaningar när de vill vara mobila. Detta är anledningen till att främjandet av konstnärers rörlighet på EU-nivå är ett av målen och prioriteringarna på den europeiska agendan för kultur, 2 implementerat genom fleråriga arbetsplaner för kultur med hjälp av den öppna samordningsmetoden (Open Method of Coordination, OMC). Den europeiska agendan för kultur har öppnat upp ett nytt kapitel när det gäller samarbete mellan EU:s medlemsstaters inom kulturområdet, även i fråga om konstnärers rörlighet. Som ett led i Arbetsplanen för kultur arbetade en arbetsgrupp bestående av experter från medlemsstaterna med att förbättra villkoren för stöd till konstnärers och kulturskapares rörlighet. Gruppens slutrapport, som lämnades in i juni 2010, innehöll rekommendationer till Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och kultursektorn. 3 Som ett resultat av dessa rekommendationer, inom Arbetsplanen för kultur , prioritering C: Färdigheter och rörlighet, 4 sammankallade Europeiska kommissionen en expertgrupp för informationsstandarder för konstnärers och kulturskapares rörlighet vilken lämnade in sin slutrapport i december Den här rapporten är ett resultat av det arbete som utförts av arbetsgruppen för den öppna samordningsmetoden gällande stödprogram för rörlighet (i fortsättningen arbetsgruppen), vilket startade i början av 2011 och som även utformades under prioritet C: Färdigheter och rörlighet i Arbetsplanen för kultur Av EU:s medlemsstater uttryckte 25 stycken ett intresse om att delta och bidra till arbetet. Arbetsgruppen byggde vidare på det betydelsefulla arbete som tidigare expertgrupper utfört. Den tog även i beaktande Rådets slutsatser från den 19 och 20 maj 2011 angående informationstjänster för konstnärers och kulturskapares rörlighet. 6 Enligt gruppens mandat så som det fastställs i Arbetsplanen för kultur ska gruppen för stödprogram för 2 Föreslagen av Europeiska kommissionen i maj 2007 och underskriven av Europeiska unionens råd i november 2007:

5 rörlighet analysera och utvärdera stödprogram och stödplaner för rörlighet, i syfte att fastställa hinder och problem särskilt för småskaliga aktörer och unga konstnärer och yrkesutövare på kulturområdet, utifrån studien Mobility matters från De ska också fastställa bästa praxis för att kunna undanröja dessa svårigheter. Arbetet med konstnärers och kulturverksammas rörlighet kommer att fortsätta inom ramen för Arbetsplanen för kultur En arbetsgrupp bestående av experter från medlemsstaterna kommer att arbeta med att främja kreativa samarbeten ( ), medan en annan grupp kommer att arbeta med konstnärers residensprogram ( ). Dessutom kommer Kommissionen i slutet av 2014 att anordna temaseminarier där administrativa rutiner kopplade till konstnärers rörlighet kommer att analyseras (t.ex. visum, skatt och socialförsäkring) MÅLGRUPPER OCH RAPPORTENS SYFTE Den här rapportens målgrupper är bl.a. politiker och tjänstemän närmare bestämt nationella och regionala myndigheter i EU:s medlemsstater Europeiska kommissionen, samt kulturorganisationer i medlemsstaterna och tredje land. Rapportens syfte är att vara en resurs för dessa målgrupper när det gäller hur mobilitetsprojekt kan anpassas till nya förhållanden genom att ett antal relevanta exempel tas i beaktande. Det är absolut nödvändigt att de offentliga myndigheterna, i samråd med kultursektorn, blir nyskapande och lär sig uppnå mer med lägre statliga utgifter. I dessa tider när konkurrensen om de knappa resurserna är hård finns det ett behov av mer effektivt och verkningsfullt stöd till konstnärers rörlighet. Syftet med denna rapport är därför att den ska vara användbar för alla de målgrupper som är involverade. 1.3 RAPPORTENS UPPLÄGG Efter introduktionen (avsnitt 1) behandlar rapportens avsnitt 2 i detalj de fördelar som konstnärers rörlighet för med sig för alla intressenter, med fokus på rörlighetens resultat. I avsnitt 3 läggs förslag fram på fem huvudprinciper för en uppbyggnad av ett kraftfullt och 7 "Mobility Matters. Programmes and Schemes to Support the Mobility of Artists and Cultural Professionals", oktober 2008, ERICarts (http://www.mobility-matters.eu). 5

6 hållbart ramverk för konstnärers rörlighet i Europa och annorstädes. Bilaga I innehåller allmän information om rapportens utformning, medan bilaga II sammanställer en lista på olika resurser (exempel på program och projekt som stöder konstnärers rörlighet i EU:s medlemsstater, andra relevanta resurser som tillhandahålls av medlemsstaterna, samt olika studier och rapporter) som har rådfrågats, studerats och tagits i beaktande av arbetsgruppens medlemmar när rapporten utformats. 6

7 2 FÖRDELARNA MED KONSTNÄRERS RÖRLIGHET Ett starkt ramverk för konstnärers rörlighet innebär fördelar för alla intressenter: konstnärer och kulturskapares, allmänheten (publiken och samhället i stort), offentlig förvaltning och statliga institutioner i medlemsstaterna och på EU-nivå. En del av de mönster, format och förväntningar som kopplas till konstnärers rörlighet och transnationella samarbeten inom konsten håller på att förändras i Europa. Eftersom ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga krav påverkar den kulturella rörligheten måste de politiskt ansvariga se över hur de värderar fördelarna och nyttan. Finansiärer och kulturpolitiskt ansvariga måste säkerställa att projekt som stöder konstnärers rörlighet är tillräckligt anpassningsbara och förnuftiga för att spegla rådande värderingar och prioriteringar. I dessa tider av omfattande nedskärningar är det särskilt viktigt att statliga myndigheter lyfter fram det kulturella områdets speciella karaktär och det nödvändiga i att se till att det inte inordnas under rena kommersiella hänsynstaganden och politiska dagordningar FÖR KONSTNÄRER OCH KULTURSKAPARE Konstnärer har under flera århundraden rest för att vidga sina marknader, hitta mecenater och uppdrag, leta efter nya konstnärliga gemenskaper och andra sätt att tänka, och för att undfly inskränkande omständigheter och ett förtryckande politiskt klimat. Även om flera av dessa drivkrafter fortfarande gäller idag ser många konstnärer och kulturskapare rörlighet som en del av sin professionella utveckling och arbetsmetod. I synnerhet många unga konstnärer som håller på att utvecklas upplever rörlighet för första gången genom sina studier, framför allt genom ERASMUS-utbyten. Redan på ett tidigt stadium blir nätverk och samarbeten med konstnärer i andra länder ett högt skattat verktyg för research och kreativ utveckling, och bidrar till uppbyggnaden av bestående yrkesmässiga relationer. 7

8 Konstnärer verkar internationellt för att framställa och/eller visa upp sina verk, experimentera och bli inspirerade, samarbeta, möta andra konstnärer, samt bygga upp och utvidga sina professionella nätverk. Rörlighet främjar utbyten av nya och innovativa idéer och metoder mellan konstnärer och kulturskapare. Att exponeras för olika tillvägagångssätt och möjligheter bygger upp den professionella kapaciteten och vidgar marknaden. Den transnationella spridningen av konstnärer och deras verk breddar publiken och ökar anställningsmöjligheterna. Både utgående och inkommande rörlighet är nödvändig för att säkerställa dessa fördelar. Rörlighet handlar om dialog, utbyten, respons på den lokala efterfrågan och även samproduktion i enlighet med båda parters intressen, och inte om att föra ut eller tvinga på någon ens egna åsikter eller arbeten. EXEMPEL: Culture Ireland, 8 det nationella organet för irländsk konst och kultur i världen, hjälper irländska konstnärer och företag att visa upp sina verk utomlands. Förutom utresestipendier finns även See Here -projektet som är speciellt framtaget för att främja att internationella arrangörer och programansvariga reser till Irland och ser verk som de sedan kan boka till sina utställningslokaler eller festivaler. Rörlighet är avgörande för att storskaliga internationella kulturevenemang (biennaler, festivaler, turnerande utställningar) ska bli framgångsrika arrangemang som utgör viktiga anhalter i många konstnärers och företags professionella utveckling och framgång i karriären. EXEMPEL: Republiken Slovakiens kulturminister har etablerat programmet PRO SLOVAKIA för att hjälpa slovakiska konstnärer och institutioner att synliggöra slovakisk kultur utomlands och även utveckla internationella nätverk, utbyten och samarbeten inom kulturområdet. Rörlighet understödjer även till låga kostnader det växande antalet kortfristiga möten som skapar samarbeten (vistelser, forsknings- och innovationsmöten, konstnärsledda nomadiska projekt och workshoppar) det vill säga verksamhet som snarare fokuserar processer som rör engagemang inom och med olika gemenskaper istället för produktion och presentation. 8 8

9 Konstnärer ändrar riktning i sina metoder och rör sig mot ett flytande samarbets- och produktionssätt med kreativa relationer som etableras genom sakkunnignätverk och sociala medier, snarare än institutionaliserade internationella utbytesprogram. Tvärvetenskapliga tillvägagångssätt över och mellan disciplinerna präglar de konstnärliga metoderna, som anpassas och reagerar på omgivningen och möjligheterna och undviker fasta föreställningar i fråga om form och innehåll. Projekten kan vara kortfristiga eller ha en öppen tidsplan, de kan sammanföra både erfarna konstnärer och dem på uppgång, samtidigt som de ofta kombinerar icke vinstdrivande aktörer med kommersiella partners från olika sektorer. Upplevda gränser förändras när konstnärer placerar sig själva i ett globalt sammanhang. Möten med konstnärer från länder utanför Europa blir allt vanligare och liksom de ökande möjligheterna till vistelser och utställningar i t.ex. länder i Asien eller Latinamerika bidrar detta till en vidgad, mindre europacentrerad syn på rörlighet. Rörliga konstnärer kan dock fortfarande vara fast rotade i sin sociala, geografiska och ekonomiska miljö och engagera sig i processer som rör förnyelse och sönderfall i de städer och regioner där de lever och arbetar, och på så sätt länka samman globala perspektiv och lokal medvetenhet. I takt med att möjligheterna till rörlighet blir fler bidrar andra faktorer till en mer insiktsfull inställning till de val som görs i fråga om mobilitet. Minskade medel och en medvetenhet om miljöpåverkan tvingar konstnärer och konstföretag att ifrågasätta mobilitetsvanor och leta efter smarta sätt att slå samman resurser och använda det som finns för att uppnå en bättre rörlighet. Tekniken underlättar i hög grad virtuella kontakter, nätverk, samarbeten och liveströmmade evenemang. Att utnyttja den fysiska mobiliteten mer selektivt har blivit ett alternativ och är det som många konstnärer väljer. Samproduktion och uppbyggnad av internationella distributionskretsar redan i skapelsefasen av ett kreativt projekt kan bidra till lägre koldioxidutsläpp och smartare mobilitetsval, och samtidigt göra det möjligt för konstnärer att nå en större publik. Men även om rörlighet har blivit mainstream för vissa konstnärer och kulturverksamma är det fortfarande exklusivt för andra, av anledningar som kan ha att göra med ekonomi, brist på stödprojekt på nybörjarnivå, språkbarriärer eller andra hinder. 9

10 En mer balanserad tillgång till stödplaner för rörlighet skulle göra att fler konstnärer och kulturskapare skulle kunna ta del av dessa fördelar runtom i Europa. Den här processen skulle kunna bistås genom att mobilitetsprogram för inresande och utresande tillhandahålls, och genom att de fördelar som finns med mobilitetsprogram för konstnärer och kulturskapare uppmärksammas på de ställen där få sådana program finns. EXEMPEL: KulturKontaktAustria tillhandahåller program för inresande konstnärer från Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Moldavien, Montenegro, Rumänien, Ryssland, Serbien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland FÖR ALLMÄNHETEN Rörlighet innebär avgörande fördelar för allmänheten, publiken och medborgarna generellt. Att kunna uppleva konst och kultur från utlandet ger den skiftande publik som finns runtom i Europa tillgång till olika verkligheter och kulturella uttryck. Det är bildande, stimulerar nyfikenheten och bygger en bro till erkännandet av gemensamma kulturer och värderingar. Internationella samarbeten mellan konstnärer kan ge tillgång till ett bredare konstspektrum och engagera allmänheten, skapa en lojal publik och förbättra den ekonomiska ställningen för lokala kulturinstitutioner och festivaler. Det stöd till inresande rörlighet som tillhandahålls av EU:s medlemsstater används strategiskt för att bredda kulturellt samarbete och konstnärliga bidrag till nationella och lokala konstföretag och kulturinstitutioner. Detta för med sig övergripande fördelar för allmänheten och för publiken i EU:s medlemsstater. I allt större utsträckning utvecklar tredje land sina egna program för kulturell rörlighet, ofta uttryckligen formade efter de program för kulturella relationer som används i EU:s medlemsstater. Programmen stöder bl.a. utställningsmontrar, presentationer, vistelser och andra sorters rörlighet för sina nationella konstnärer i Europa. Det finns många tillfällen till strategiska kompanjonskap och samarbeten mellan EU och tredje land. På så sätt kan gemensamma mål för inkommande och utgående mobilitetsplaner identifieras och publiken i Europa gynnas. 10

11 EXEMPEL: The International Network for Contemporary Performing Arts (IETM) det australiska konstrådets samarbetsprojekt 9 ökar förbindelserna mellan Europa och Australien och hjälper den australiska sektorn för scenkonst att utveckla nätverk, kontakter, partnerskap och publik inom EU, med en projektledare vid IETM i Bryssel. En tjänsteman med ansvar för utveckling av litteratur och bildkonst har i australiska rådets regi varit stationerad i Berlin. Respekt för konstnärlig yttrandefrihet och engagemang för att skydda och främja de kulturella uttryckens mångfald i Europa kan öppna dörrar för en sammanlänkning av det lokala och det globala. Solidaritet med mänskliga och kulturella rättigheter gör det möjligt för europeiska medborgare att ge uttryck för kärnvärden och samtidigt främja den interkulturella dialogen. EXEMPEL: The International Cities of Refuge Network, ICORN, 10 är en sammanslutning av städer och regioner som starkt engagerar sig för yttrandefrihet. Städer i bl.a. Danmark, Norge, Spanien, Nederländerna, Italien, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Frankrike, Polen, Slovenien och Sverige erbjuder en fristad för förföljda författare för att de ska kunna leva och arbeta utan att behöva vara rädda för censur FÖR EU:S MEDLEMSSTATER För vissa länder är rörligheten kopplad till en strävan efter att synas och få ökat anseende i den internationella konst- och kulturvärlden (till exempel representation på viktiga globala konstevenemang, festivaler och biennaler). Andra ser internationell kulturell aktivitet som ett mjukt maktverktyg att stärka politiska och affärsmässiga relationer med. Det blir också allt vanligare att man hittar mobilitetsprogram, både inom och utanför EU, som riktar sig mot kulturexport. Ansvaret för internationella kulturella utbyten kan ligga under ett lands utrikesdepartement eller kulturdepartement, eller i vissa fall delas av båda. I många medlemsländer kan flera departement, regionala och lokala kontor, eller olika konst- och affärsverksamheter ansvara för internationella kulturella utbyten. Detta kan leda till en otydlighet för utövarna och de

12 politiskt ansvariga när det gäller integriteten i beslutsfattarprocessen. Syftet och de upplevda fördelarna med konstnärers rörlighet kommer att skilja sig åt beroende på de ansvariga myndigheternas politiska mål. Ett tydligt formulerat gemensamt ställningstagande för värdet av mobilitetsstöd kan hjälpa EU:s medlemsstater att använda sina riktlinjer och program mer effektivt och utvärdera deras framgång. EXEMPEL: I Danmark samordnar Det Internationale Kulturpanel, som leds av kulturministern, landets internationella utbyten och samarbeten. Ett stort antal organ och myndigheter som representerar olika intressen inom konst och offentlig diplomati har kommit överens om en uppsättning principer. De fem principerna 11 utgör de gemensamma bedömningskriterierna för stöd till internationellt kulturellt utbyte. Som en följd av en studie gjord av det danska konstrådet 2008, som fann strukturen för internationellt kulturellt utbyte tillkrånglad och förvirrande med fyra parallella system, antog den danska regeringen en strategi för kulturellt utbyte 12 som stramar upp procedurer och mål under Det Internationale Kulturpanel. Det kulturella och konstnärliga samarbetets utveckling genom rörlighet (turnéer, festivaler, biennaler, utbytesprogram för konstnärer, o.s.v.) medför viktiga fördelar för de politiskt ansvariga i EU:s medlemsstater. Kulturell rörlighet kan bidra till att förändra ett lands ansikte utåt på den internationella scenen eller inom ett visst land. Rörligheten har utan tvekan ekonomiska konsekvenser: den kan öppna dörrar för företag och främja den kreativa ekonomin. Den kan även bidra till att öka konstnärers och kulturskapare kompetens och konkurrenskraft hos kulturella och kreativa industrier på den internationella marknaden. Internationella institutioner för kulturella relationer bidrar tillsammans med instrument som till exempel bilaterala kulturavtal till främjandet av internationella relationer genom kulturdiplomati. Värdet av en multilateral nätverksbyggd strategi har fått ett ökat erkännande, och där är rörlighetsprojekten som drivs av EUNIC:s nätverk (European Union National Institutes for Culture) bara ett exempel x.pdf 12

13 EXEMPEL: EUNIC:s utbytesprogram för kuratorer erbjuder stipendier till unga ryska kuratorer vid europeiska museer och gallerier i Österrike, Rumänien, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Sverige. Kulturellt utbyte och samarbete genom rörlighet stärker förståelsen och den interkulturella dialogen mellan människor, öppnar sinnena och skapar en känsla av förtroende. Intellektuellt utbyte stöds av inkommande och utgående mobilitetsprogram som gör det möjligt för europeiska kulturinstitutioner att locka kreativa begåvningar från tredje land. Detta främjar också utvecklingen av toleranta och inkluderande samhällen. EXEMPEL: Fellowship Internationales Museum-programmet 14 vid Kulturstiftung des Bundes erbjuder museer och offentliga samlingar i Tyskland möjligheten att anställa unga, utländska forskare och kuratorer på toppnivå för att arbeta i deras organisationer. För perioden har Kulturstiftung des Bundes beviljat 2,58 miljoner euro för att finansiera Fellowship Internationales Museum. Rörliga konstnärer kan spela en roll när det handlar om att ge ny livskraft åt en region, till exempel genom EU-program som stöder regional medverkan i gemensamma projekt och genom att koppla samman utbyten mellan systerstäder och regioner. Kulturella mobilitetsprogram i Europa som riktar in sig på specifika regionala grupper har stärkt regionala identiteter och vidgat möjligheterna till kulturella samarbeten. EXEMPEL: Den internationella Visegrad-fondens vistelseprogram för konstnärer 15 främjar konstnärliga utbyten mellan olika städer i Republiken Tjeckien, Polen, Ungern och Slovakien. Möjligheten att få utnyttja rörligheten kan vara särskilt viktig i mindre europeiska länder där konstnärer måste vara mobila för att uppnå en kritisk massa, nå en bredare publik och göra avtryck. Globaliseringen och den digitala utvecklingen ger konstnärer och kulturskapare från Europas mindre språk- och kulturområden möjligheter att skapa nätverk och kommunikation. Rörlighet kan vara både en katalysator och ett komplement till processen att öppna sig för en ny publik och en ny marknad

14 Konstnärer från EU:s medlemsstater kan visa sig skickliga på att bygga broar, lösa konflikter, skapa utveckling genom kultur och främja sammanhållningen inom kulturellt skiftande samhällen. Denna betydelsefulla stödjande roll för konsten kan hjälpa till att motverka kulturexploateringen i syfte att splittra folk. Rörliga konstnärer utgör en del av den bindväv som bygger upp en stark och vital kultursektor som helhet betraktad PÅ EU-NIVÅ Konstnärers och kulturskapares rörlighet bidrar till den europeiska integrationsprocessen genom sin viktiga roll som överbryggande enheter mellan olika länder och kulturer och främjar på så vis kulturell och språklig mångfald. Konstnärliga och kulturella utbyten och samarbeten ökar förståelsen mellan olika länder och kulturer inom Europa och angränsande områden. Fredlig samexistens stärker Europas ekonomiska och politiska sammanhållning. EXEMPEL: Cyprus in Action: Youth Music Encounters, 16 grundat av Europeiska kulturstiftelsen, har fört samman musiker från Cypern, Grekland och Turkiet. Vid denna kritiska tidpunkt gör politisk och ekonomisk press att en del av EU:s medlemsstater tvingas till drastiska val när det gäller det offentligt finansierade stödet till kulturen. I fråga om den internationella rörligheten är den europeiska bilden komplicerad och i viss mån motsägelsefull. I vissa länder har kulturbudgeten och förvaltningen skurits ner dramatiskt. Denna trend skulle troligtvis kunna splittra det europeiska kulturutrymmet. På andra håll inser dock de statliga myndigheterna de många fördelarna med internationella kulturella utbyten och ökade investeringar i konstnärers rörlighet. Även om vissa länder genomgår enorma kriser och deras statliga myndigheter inte kan trygga något fast stöd till kulturellt utbyte har nedskärningarna i andra länder inte ännu inverkat på programmen för konstnärers rörlighet. Creative Europe 17 är ett nytt ramverksprogram inom EU som föreslås vikas för de kulturella och kreativa sektorerna för perioden Syftet med programmet är att möta de utmaningar som de kulturella och kreativa sektorerna ställs inför i form av splittring,

15 globalisering och digital utveckling, brist på data och underskott på privata investeringar. Implementeringen av programmet kommer att bidra till att målen för Europe 2020 uppnås klok, hållbar och allomfattande tillväxt. Genom att dra lärdomar av Europeiska kommissionens pilotprojekt för konstnärers rörlighet ( ) 18, av den långa raden projekt som samfinansierats av EU:s kulturprogram ( ) 19 vars främsta syfte var att främja rörlighet över gränserna, samt av konsultationsprocessen med kultursektorn, inser Creative Europe fördelarna med konstnärers rörlighet på EU-nivå. Alla statliga myndigheter måste omedelbart förnya sina politiska riktlinjer och lära sig att uträtta mer med mindre pengar. Program för konstnärers rörlighet och samarbeten är ofta ett effektivt sätt att med en låg budget uppnå ett flertal vinster och en hög nivå av synlighet och deltagande. Rörlighet kan vara avgörande när det gäller att utjämna obalansen i Europa. Att kämpa för ett öppet europeiskt kulturutrymme är ett sätt att svara mot de överhängande kraven att gå bortom den trånga synen på Europa som enbart ett ekonomiskt projekt. Det kan komplettera initiativ på gräsrotsnivå till en återuppbyggnad av Europa från grunden, som till exempel förslagen till We are Europe! 20 en ny sorts europeiskt mobilitetsprogram för fredskårsvolontärer och kravet på mer vidsträckta utbytesmöjligheter för alla unga i Europa. Rörlighet kan föra kulturen närmare de europeiska medborgarna och påverka deras dagliga liv. Nu mer än någonsin måste EU fånga möjligheten att göra anspråk på centrala europeiska värderingar: respekt för de kulturella uttryckens mångfald, minoriteters kulturella rättigheter och tillgång till kultur. Genom att stödja rörlighet kan socialt inkluderande främjas eftersom publiken då breddas och blir mer skiftande. Kulturen kan spela en viktig roll som ett sätt att föra samman människor och öka respekten och förståelsen för varandra i en krisartad övergångstid. Konstnärlig rörlighet kan fungera som en katalysator i den här processen. Kulturellt och konstnärligt utbyte och förståelse mellan EU:s medlemsstater är en grundläggande del av EU:s bredare fredsbevarande projekt

16 Delade europeiska värderingar, oavsett nationella referenser ( Enade i mångfald ), kan också inspirera andra regioner i världen att bygga egna samarbetsramar. 3.UPPBYGGNAD AV ETT STARKT RAMVERK FÖR KONSTNÄRERS RÖRLIGHET: FEM HUVUDPRINCIPER Efter att ha tagit allt ovanstående i beaktande föreslår arbetsgruppen för den öppna samordningsmetoden (OMC) gällande stödprogram för rörlighet fem huvudprinciper i uppbyggnaden av ett starkt ramverk för konstnärers rörlighet i Europa HUVUDPRINCIP 1: ERKÄNN OCH BYGG VIDARE PÅ VÄRDENA OCH FÖRDELARNA MED KONSTNÄRERS RÖRLIGHET I en tid av kris och förändring kräver arbetsgruppen att de flertaliga och mångfaldiga fördelar och värden som skapas av konstnärers och kulturverksammas rörlighet återigen kraftfullt bekräftas. Rörlighet handlar om resultat inte bara om att resa över gränser. Detta medför krav på vaksamhet hos konstnärer och politiskt ansvariga. Det är av största vikt att budgetnedskärningar och statliga myndigheters minskade handlingsutrymme inte leder till att stödet till kulturella mobilitetsprogram nonchaleras. EXEMPEL: Det grekiska departementet för utbildning, religion, kultur och sport (tidigare kultur- och turistdepartementet) stöder grekiska konstnärers rörlighet utomlands genom att tillhandahålla finansiering av transport-, bostads- och produktionskostnader till konstnärer som bjudits in att delta i internationella kulturevenemang, festivaler, etc. Lika oönskade är försöken att omvärdera rörlighet av enbart ekonomiska skäl: det är uppenbart att det är kontraproduktivt att enbart rikta in sig på export av storskalig kulturproduktion. Rörlighet får inte begränsas till ekonomiska mål. En sådan inställning svarar inte mot konstnärers och kulturskapares intressen och värderingar, och inte heller mot publikens vidsträckta behov. 16

17 Ett positivt fokus på mobilitetsstöd till småskaliga experimentella möten, verkstäder och vistelser tar hänsyn till trender och samarbetsmönster som är på uppgång. Detta är på många sätt den nyskapande, utforskande delen av konsten. Stödet kan medföra en lägre kostnad och lägre ekonomisk risk än stora kulturexportprogram. Investeringar i konstnärers rörlighet utgör en grundläggande byggsten i den hållbara konst- och kultursektorn i Europa, som på så vis vävs in i ett globalt nätverk av professionella kontakter och samarbetsrelationer. EXEMPEL: The Artists International Development Programme 21 är samfinansierat av British Council och Arts Council England. Det erbjuder utvecklingsmöjligheter på ett tidigt stadium för enskilda frilansande och egenanställda konstnärer som har sin bas i England att bygga upp relationer med konstnärer, organisationer och/eller kreativa producenter i ett annat land. Programmet löper från 2012 till 2015 med tre olika ansökningsdatum varje år. EXEMPEL: Konstnärsnämnden (statlig myndighet) driver ett omfattande program för enskilda konstnärer och flera olika konstformer för att stödja internationellt utbyte på konstnärens eget initiativ. Fokus ligger på konstnärlig utveckling. Det finns många olika sorters stöd, som till exempel bostäder, stipendier till Sverige och stipendier från Sverige, samt workshop. Programmet löper på permanent basis vid sidan av nationellt stöd till enskilda konstnärer. Besluten fattas av sakkunniggrupper bestående av konstnärer. 22 En satsning på särskilda stödprojekt för konstnärers rörlighet är en investering som innebär en relativt låg kostnad. Den samspelar med riktlinjer för minskad arbetslöshet och en ökad anställningsbarhet och löper parallellt med målet om en öppen arbetsmarknad i Europa. Rörlighet ger unga människor chanser som motsvarar deras förväntningar på rörlighet som uppkommit genom utbyten under deras konststudier. Detta tillvägagångssätt maximerar hävstångskraften för positiva sidoeffekter och visar full respekt för det bidrag som konstnärer kan ge den kreativa industrin Se 17

18 3.2. HUVUDPRINCIP 2: ÖKA KOMPABILITETEN MELLAN EU:S MEDLEMSSTATERS RIKTLINJER OCH EU:S AGERANDE NÄR DET GÄLLER ATT STÖDJA KONSTNÄRERS RÖRLIGHET När olikheterna och ojämlikheten växer inom EU ligger ansvaret för att stödja konstnärers rörlighet i allt större utsträckning främst på EU:s medlemsstater. Likväl finns det områden som skulle kunna ge mervärde om EU och medlemsstaterna agerade tillsammans. I det kommande Creative Europe-programmet, som kommer att löpa från 2014 till 2020, kommer konstnärers rörlighet att behandlas under kulturgrenens mål att främja den transnationella spridningen av kulturella och kreativa verk och utövare. Den kommer också att inkluderas under det kapacitetsbyggande målet. 23 Vissa medlemsstater kan komma att vilja utveckla projekt som liknar dem som de startat inom ramen för Kulturprogrammet ( ), genom att samfinansiera nationella kulturaktörer som söker EU-finansiering, och på så sätt maximera deras möjligheter att lyckas. EXEMPEL: Kunsten en Erfgoed, det flamländska verket för konst och kulturarv, har en rad olika stipendieprogram för internationella konstnärliga verksamheter. Ett av dessa program kallas Förberedelse av ett internationellt konstprojekt inom ett europeiskt finansieringsprogram. Med detta program vill de flamländska myndigheterna uppmuntra konstsektorn att utveckla och skicka in förslag till EU-finansiering. EXEMPEL: Den nationella kulturfonden (NCF) i Ungern stöder deltagande i de flesta inriktningar av Kulturprogrammet med ett separat stipendium. Ungerska kulturorganisationer har ofta svårt att få ihop den samfinansiering som krävs för att få delta i Kulturprogrammet NCF hjälper dem genom detta särskilda stipendium (den totala budgeten för detta specifika projekt är 50 miljoner HUF, omkring EUR ). 23 Mediegrenen av Creative Europe kommer att stå för finansiering av utbildning av yrkesverksamma inom det audiovisuella området, samt utveckling, spridning och marknadsföring av audiovisuella verk. Den kommer också stödja transnationell spridning, i synnerhet genom att ge ekonomiskt bidrag till distribution av icke-nationella europeiska verk på alla plattformar. 18

19 Utvecklingen av en strategisk taktik för att öka främjandet av kultur i internationella relationer 24 bör leda till att stödprogrammen för konstnärers rörlighet förbättras. Konst och kultur ses ofta som grunden för det europeiska inflytandet i världen och som den mjuka maktens grundpelare. Konst och kultur kan utgöra ett viktigt instrument när det gäller att förmedla värden som demokrati och yttrandefrihet. Att skydda medborgarnas lika rättigheter i fråga om kunskap, kultur och värderingar som till exempel minoritetsspråk och att främja de kulturella uttryckens mångfald i Europa skapar en effektiv grund för EU-stöd till konstnärers rörlighet. EU kan ge medlemsstaterna, oavsett deras storlek eller ekonomiska tyngd, verktyg för att vara en del av centrala, globala kulturella marknader. En del av EU:s medlemsstater måste göra hårda nedskärningar i kulturbudgeten och upplever ekonomisk nedgång. Detta gör att det blir en ännu större utmaning att säkerställa den offentliga eller privata samfinansiering som krävs för att de ska kunna delta i europeiska kulturella samarbetsprojekt, inklusive dem som stöder konstnärers och kulturverksammas rörlighet. I det här sammanhanget måste vi vara vaksamma på att undvika att det skapas tomma zoner i den europeiska kulturella infrastrukturen med stängda, inåtblickande kulturmarknader. Regionala samarbetsprogram kan vara till hjälp i den här processen. EXEMPEL: Det franska kultur- och kommunikationsdepartementet,utrikes- och europadepartementet och Institut Français (Franska kulturinstitutet) har tillsammans utvecklat särskilda kontor (bureaux spécialisés) och Burex (bureau export de la musique française) i utlandet för att stödja franska exportstrukturer för kulturproduktioner, liveframträdanden och samtida visuell konst i strategiska länder (bilaterala relationer) eller regioner (regionala åtgärder i exempelvis Asien eller Sydamerika). När det gäller kompabilitet måste EU:s medlemsstater inse det positiva värdet i att samfinansiera konstnärer och produktioner som bidrar till internationella projekt och som når en publik bortom nationella gränser. 24 Arbetsplanen för kultur , prioritering E: kultur i de yttre förbindelserna. Under 2012 riktar en expertgrupp för kultur och yttre förbindelser in sig på Kina. 19

20 3.3. HUVUDPRINCIP 3: ANPASSA STÖDPROGRAM FÖR RÖRLIGHET EFTER VÄXLANDE BEHOV OCH FÖRHÅLLANDEN Stödprogram för rörlighet behöver anpassas efter nya behov, trender och förhållanden för konstnärsmobiliteten i Europa, och lära från det som fungerar bäst. Flexibilitet är väsentligt. Flera ansökningsdatum eller öppna program (istället för årliga utlysningar) gör det lättare för konstnärer och kulturverksamma att ta vara på möjligheterna när de uppkommer. Det är inte alltid tidsplaner och rörlighetsbehov går att förutse. EXEMPEL: The Arts Council of Ireland (Irlands kulturråd) delar ut ett mobilitetsstipendium för resa och utbildning och tar löpande emot ansökningar utan några fasta ansökningsdatum. Ansökningarna behandlas och besluten fattas inom sex veckor efter att ansökan lämnats in. I de fall där medel tilldelas betalas 90 % av stipendiet ut direkt till konstnären. Professionella, tydliga och överskådliga riktlinjer och öppna urvalsprocesser är avgörande. Det behöver finnas särskilda stödåtgärder för småskaliga, kortfristiga initiativ, där fler mindre anslag utlyses som motsvarar de verkliga behoven hos utövarna snarare än konstlat uppblåsta summor där den ansvariga enhetens höga administrativa kostnader räknas in. Separata program eller inriktningar kan behövas för olika typer av kulturaktörer för att säkerställa en rättvis fördelning av resurser. EXEMPEL: Två separata investeringsprogram lanserades i Malta som ett försök till ett mer målinriktat och flexibelt tillvägagångssätt när det gällde att förbättra konstnärers och kulturverksammas rörlighet. Det första programmet utgörs av en mobilitetsfond som sköts av Malta Council for Culture and the Arts (Maltas kultur- och konstråd) och som riktar in sig på enskilda konstnärer och organisationer som söker bidrag för olika mobilitetsverksamheter. Maltas Arts Fund (Mobilitetsfonden är en gren av Maltas konstfond) fokuserar småskaliga och enstaka initiativ. Det andra programmet är en fond för kulturell diplomati som sköts av utrikesdepartementet tillsammans med departementet för turism, kultur och miljö. Den här fonden är ett konkurrenspräglat program för beskickningar för att utveckla kulturella projekt med konstnärer och kulturverksamma inom respektive beskickning. 20

21 EXEMPEL: Kulturkontakt Nord 25 har en rad olika finansieringsåtgärder för att stödja rörlighet och samarbeten mellan konstnärer och kulturorganisationer i nordiska och baltiska länder. Behörighetsvillkoren måste ta hänsyn till de bidrag som rörliga konstnärer ger till sin omgivning, där de lever, framställer och presenterar sina verk. En sådan inställning finns i mobilitetsprogrammens riktlinjer i många europeiska länder programmen ska inte vara stängda och reserverade endast för inhemska sökande utan vara öppna för konstnärer som är erkända för sitt arbete i ett land som inte nödvändigtvis är det land där de föddes eller har sitt medborgarskap. Flerspråkighet är en nyckel till rörlighetens utveckling. När riktlinjer för internationella mobilitetsprogram och projekt, och när all relevant information om hur man etablerar sig i ett visst land, information om arbetslagstiftning, skatteinformation, o.s.v., presenteras på flera olika språk, inklusive minoritetsspråken, sänder detta en viktig signal till konstnärer från olika länder och språkgrupper att sådana program är äkta och öppna utlysningar. Information om mobilitetsprogram ska även göras tillgänglig för personer med funktionshinder. Mång- och tvärvetenskapliga metoder måste återspeglas i stödprogrammen för rörlighet. Samarbete och samfinansiering med andra aktörer, både från den kommersiella och offentliga sektorn, bör uppmuntras. Möjligheterna till strategiskt kompanjonskap med länder, regioner, städer och organisationer utanför EU bör undersökas för att förbättra potentialen i globala samarbeten och fördelarna med att utveckla en ny publik. Rörlighet vidgar marknaden för en ny publik och därmed konstnärernas inkomst, vilket är särskilt viktigt för dem med begränsade hemmamarknader. Kompanjonskap som gäller rörlighet över gränserna inom Europa kan också vara ytterst effektivt. EXEMPEL: Eurosonic Noorderslag har hållits i Groningen i Nederländerna varje år sedan Det är Europas största konferens och utställningsfestival för europeisk musik. Eurosonic-stiftelsens syfte är att skapa en plattform för den europeiska musikindustrin och marknadsföra den europeiska repertoaren Se 21

22 Det har skett avsevärda förändringar i de högre utbildningssystemen i Europa som en följd av Bolognaprocessen, som har inrättat reformer som gör högre utbildning i Europa mer konkurrenskraftig och attraktiv för mobila studenter. Kurser i konst- och kulturförvaltning är särskilt kända för att kunna locka internationella studenter, både från EU och från tredje land. Konstskolor och akademier är idag mycket mer inriktade på internationella nätverk, samarbeten och partnerskap, och konststuderande förväntar sig att internationell rörlighet ska vara en integrerad del av deras yrkesbana. Miljömässig hållbarhet måste integreras i stödprogrammen för rörlighet på ett mycket mer explicit sätt. Utvecklandet av nya mål och indikatorer för hållbar, selektiv, intelligent rörlighet är en viktig prioritering. EXEMPEL: Julie s Bicycle publicerar praktisk information, en serie Green Creative Industry Guides för London (på uppdrag av ordföranden i Londons kulturförvaltning). Julie s Bicycle har också producerat Europas första Green Mobility Guide for the Performing Arts 27 i samarbete med On-the-Move. Genom att flytta över tonvikten till resultaten av rörligheten kan man sannolikt uppnå en bättre balans mellan mobilitetsstöd för inresande och utresande. EU:s medlemsstater behöver också säkerställa att deras regler för och administration av uppehållstillstånd inte skapar onödiga hinder för inresandes kulturella rörlighet HUVUDPRINCIP 4: STÖDET TILL KONSTNÄRERS RÖRLIGHET ÄR ETT DELAT ANSVAR Mot bakgrund av de många fördelar som konstnärers rörlighet för med sig bör den ses som ett delat ansvar och en möjlighet för konst- och kulturinstitutioner att arbeta med andra organ och intressenter, som till exempel regionala myndigheter, affärskonsortier och institut för internationella kulturrelationer. Den roll som regionerna spelar blir allt viktigare i stödprogrammen för rörlighet, allteftersom olika regioner i EU:s medlemsstater stärker sin kulturpolicy och utvecklar en starkare strävan efter att stödja rörlighet och kulturella utbyten. Kreativa nätverk mellan städer underlättar

23 internationella förbindelser och uppdagar samhörighetskänslor. Nya decentraliserade mobilitetsmönster växer fram som knyter samman en stad med en annan, en region med en annan, och även en region med ett annat land, vilket gör att det uppstår ett samordningsbehov mellan de olika myndigheterna. EXEMPEL: I regionen i Nordrhein-Westfalen (NRW) i Tyskland finns det fleråriga internationella konst- och konstnärsutbytesprogrammet Transfer. Transfer är den nionde upplagan. Den länkar samman NRW och Sydkorea och kommer att föra verk från Korea till Tyskland och vice versa, och utforska nya kulturella förbindelser för konstnärer, kulturinstitutioner och publiken i Asien och Europa. Kulturell rörlighet kan bidra till smart, hållbar och inkluderande lokal, regional och nationell utveckling och tillväxt. EU:s sammanhållningspolitik har gjort det möjligt för strukturfonderna att investera i utvecklingen av kulturell infrastruktur och kulturella tjänster i olika Europeiska regioner och städer. Den nya sammanhållningspolitiken för presenterar olika vägar för den kulturella och kreativa sektorn att hävda sin potential som en tillgång i tillväxten och införlivas i regionala innovationsstrategier för smart specialisering. Kulturell rörlighet bör även stramas upp ytterligare i andra existerande EU-program som till exempel Youth in Action, Medborgarskapsprogrammet, o.s.v HUVUDPRINCIP 5: KRAV PÅ EFFEKTIVITET OCH GENOMSLAGSKRAFT När det råder brist på och konkurrens om resurser behövs mer effektiv och verkningsfull tillgänglighet och stöd till konstnärers rörlighet. En så förenklad ansökningsprocess som möjligt minskar den tid som konstnärer och administratörer lägger ner på att ansöka om bidrag. Även om möjligheten att ansöka via webben nu erbjuds i flera länder behöver det bli mer allmänt utbrett. Tydliga mål och genomsynliga urvalskriterier kan hjälpa de sökande att bedöma sina chanser på ett realistiskt sätt. Dessutom måste krav på redovisningar och utvärderingsrapporter stå i proportion till anslagets storlek. Medlemsstaterna i EU uppmanas att tillämpa expertgruppens rekommendationer gällande Informationsstandarder för

24 konstnärers och kulturverksammas rörlighet. 30 Bättre standarder för tillhandahållandet av mobilitetsinformation och lärdomar av den praxis som fungerat bäst är viktiga steg mot ett starkt ramverk för konstnärers rörlighet. Detta kommer även att öka effektiviteten och genomslagskraften hos stödprogrammen för rörlighet. Utbildningsseminarier om EU och internationella stödprojekt och arbetsmetoder bör implementeras inom de myndigheter som berörs (på nationell och regional nivå). Större medvetenhet och kompetensbyggande hos de yrkesverksamma inom detta område skulle vara till nytta och kommer att stärka denna sektors kapacitet. Det finns en brist på samordning i vissa länder där många olika myndigheter har ansvar och makt inom området för internationellt kulturutbyte och rörlighet. Samordning mellan olika departement och mellan olika myndigheter och organisationer på regional och lokal nivå kan, liksom överenskommelser om gemensamma principer och mål, bidra till att undvika en massa onödigt arbete, brist på genomsynlighet och att potentiella fördelar går upp i rök. 31 EXEMPEL: Ett avtal mellan utrikesdepartementet och departementet för utbildning, vetenskap, kultur och sport i Slovenien har resulterat i fyra bostadslägenheter i Berlin, London, New York och Wien för slovenska konstnärer som vill arbeta utomlands inom scenoch bildkonst, arkitektur, formgivning, litteratur, o.s.v. Ett bättre samarbete mellan regeringsorgan och kulturinstitutioner i EU:s medlemsstater för att på så sätt slå samman resurser i deras relationer med tredje land kan vara ett effektivt tillvägagångssätt och ett komplement till bilaterala utbyten och avtal. Internationella nätverksprojekt för att stödja rörlighet gör det möjligt för myndigheter och institutioner i Europa att maximera samverkan och resurser, för att uppnå större effekt och strategiska fördelar Se policyhandbok för hur man använder EU:s stödprogram på ett strategiskt sätt: How to strategically use the EU support programmes, including Structural Funds, to foster the potential of culture for local, regional and national development and the spill-over effects on the wider economy? Arbetsgruppen för den öppna samordningsmetoden (OMC) gällande kulturella och kreativa industrier, s. 17, april 2012 (ej på svenska i dagsläget). 24

25 EXEMPEL: Arts Collaboratory 32 är ett stödprogram för bildkonstinitiativ i Afrika, Asien och Latinamerika, och för utbyten mellan dessa och konstorganisationer i Nederländerna. Arts Collaboratory ger ekonomiskt stöd, underlättar kunskapsspridning och främjar nätverksbyggande och konstnärliga utbyten. Programmet grundades 2007 och förenar resurserna, kunskapen och nätverken hos tre olika nederländska organisationer: Hivos, DOEN-stiftelsen och Mondriaan-stiftelsen. För att effektiva och hållbara mobilitetsprogram ska kunna utvecklas behöver nya mål tas fram, liksom kvalitativa och kvantitativa mått för, bland annat, det inneboende, instrumentella och diplomatiska värdet av kultur, publik och marknadsutveckling, och även miljömässig hållbarhet. EXEMPEL: Culture Ireland anser att alla konstindikatorer tillsammans utgör ett kollektivt kulturvärde, ett begrepp som inkluderar det estetiska, historiska, sociala, diplomatiska och själsliga värdet. Ekonomiska beståndsdelar inkluderar allmänhetens bästa, gott anseende, nationell identitet och fördelar med internationell social sammanhållning. Effektivitet eller värden för pengamått är också en del av den övergripande ekvationen. Sammantaget kategoriseras dessa komponenter för kulturellt värde som inneboende, instrumentellt och institutionellt värde. Det finns ett övergripande behov av bättre analyser och datainsamling av mobilitetsprogrammens resultat. Utvärderingar av mobilitetsprogrammen och projekten bör göras regelbundet av relevanta myndigheter. Här kan EU:s medlemsstater spela en samordnande roll för att säkerställa god information om nationella rörlighetstrender och behov samt en bred spridning av resultaten

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa retroyou r / c [radio / control series], projekt av konstnären Joan Leandre kulturkontakt sverige EU:s kulturprogram Europaparlamentet och EU:s

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007 kulturrådet 2007-08-16 information från kulturkontakt sverige EU:S NYA KULTURPROGRAM UTLYST FÖR ANSÖKAN EU-kommissionen har den 7 augusti 2007 publicerat den andra utlysningen för det nya kulturprogrammet

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

EPSU/ PSI Arbetsgrupp

EPSU/ PSI Arbetsgrupp EPSU/ PSI Arbetsgrupp 4-5 maj 2006, Bryssel En ny federation Vår röst i Europa Den Europeiska federationen behöver en konstitution som återspeglar våra målsättningar och ger oss struktur, styrande organ

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) L 63/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000-programmet EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom offentlig

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 4 februari 2004 PE 312.590/1-36 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 Förslag till betänkande (PE 312.590) Vasco Graça Moura

Läs mer

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitikens framväxt och mål Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitik som historiskt fenomen De viktigaste aktörerna för stöd till kultur under olika tidsperioder:

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Strukturellt stöd till organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor) och till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå Programmet

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Examinationsrapport. Yrkesförberedande praktik på Utrikesdepartementets EU-enhet

Examinationsrapport. Yrkesförberedande praktik på Utrikesdepartementets EU-enhet Stockholms Universitet Statsvetenskapliga institutionen Masterprogrammet HT 2009 Examinationsrapport Yrkesförberedande praktik på Utrikesdepartementets EU-enhet 1. Allmän information om praktiken Arbetsgivare:

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

BILAGOR. till. Beredskap inför eventuella försörjningsavbrott från öst under vintern 2014-2015

BILAGOR. till. Beredskap inför eventuella försörjningsavbrott från öst under vintern 2014-2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 ANNEXES 1 to 2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions Correction

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

nyhetsbrev kulturkontakt sverige 6/2007

nyhetsbrev kulturkontakt sverige 6/2007 kulturrådet 2007-12-11 nyhetsbrev kulturkontakt sverige 6/2007 INNEHÅLL Nästa ansökningsdag för bidrag från Nordisk Kulturfond Utredning om de nordiska bilaterala fonderna Sverige ordförande i Nordiska

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOT från: till: Rådets generalsekretariat JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer