Lokal Näringslivsstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal Näringslivsstrategi"

Transkript

1 Lokal Näringslivsstrategi Hur vi tillsammans skapar ett bra företagsklimat i Surahammars År Sabine Dahlstedt, Lena Oderstad-Andersson, Dan Andersson, Britt-Inger Fröberg Robert Umerkajeff, Anna Berlin & Henrik Levay

2 Innehållsförteckning Bakgrund 1 Metod för framtagande av strategin 1 Strategiska utmaningar 2 Vision 3 Målsättning I - Snabb al service 3 Målsättning II Ökad Dialog 3 Målsättning III Ökad förändringsvilja 3 Hur vi följer upp våra mål 4 Handlingsplan 4 SWOT-analys 5

3 Bakgrund Under 2013 beslutade sig Surahammars och lokala företrädare för näringslivet att gemensamt ta fram en lokal näringslivsstrategi för Strategin är ett styrdokument som efter en demokratisk process med full politisk enighet antogs i fullmäktige den 12 maj Strategin ska ses som en viljeinriktning för hur vi tillsammans skapar ett bra företagsklimat. Metod för framtagande av strategin Arbetet har pågått som en process sedan november Delaktighet, underifrånperspektiv och dialog har varit centralt. Lokala företagare, Företagarna Hallsta-Sura, politiker från fyra partier (utsedda av KS) och ala tjänstemän, sammanlagt ett 20-tal personer har träffats vid tre tillfällen för att diskutera utmaningar för att skapa ett bra företagsklimat, vision, målsättning och mål. Vid första mötet fanns även Timrås alråd Ewa Wistrand med via Skype för att svara på frågor och berätta om hur de lyckats skapa Norrlands bästa företagsklimat i Timrå. Ewa poängterade vikten av en politisk vilja och tydlig målsättning. Efter första mötet genomförde alla deltagarna en SWOT-analys på individuell nivå som sedan diskuterades i grupp under andra mötet. Diskussionerna utmynnade i förslag på vision och målsättning för den lokala näringslivsstrategin, strategigruppen fastnade i måldiskussioner och var inte eniga i vilka mål som var relevanta. Vid det tredje mötet enades strategigruppen om följande tre målsättningar och mål för utvecklingsarbetet. Snabb al service (Målsättning) Kommunen ska årligen ligga över 80 i NKI/Insikt (Mål) Ökad dialog mellan företagare, politiker & tjänstemän År 2020 ska vi ligga bland de 100 bästa i Svenskt näringslivs ranking Ökad förändringsvilja År 2020 ska 600 företag vara etablerade i Surahammars År 2020 ska andelen nyregistrerade företag i Surahammars ligga över länets genomsnitt för nyregistrerade företag Fram till år 2020 genomföra minst fem större projekt som har fokus på utvecklingsinriktat lärande 1 Utvecklingsgruppen Wi-Su-Ra

4 Smidesmästaren Pauli Strategiska utmaningar Surahammars behöver tillväxt och en hållbar positiv befolkningsutveckling för att säkra välfärden i en. Företagandet i en har stor utvecklingspotential och kan bidra till tillväxt. I dagsläget är andelen registrerade företag i relation till befolkningsmängden 4,4 procent vilket placerar Surahammars sämst i jämförelse med övriga er i Västmanland. En stor strategisk utmaning är att stärka ens företag, få dem att växa och bli fler. Nyföretagandet är svagt liksom entreprenörsandan hos stora delar av befolkningen. Effekten har blivit att få väljer att starta företag vilket innebär att arbetstillfällen inte uppstår. Nyföretagandet och entreprenörskapsandan behöver öka så att antalet arbetstillfällen ökar i en. Antalet nyregistrerade företag var år ,3 procent/1000 invånare, vilket kan jämföras med länet totalt som ligger på 9,4 procent. Strukturomvandlingar inom den tyngre tillverkningsindustrin har gjort att industrierna varslat och sagt upp personal. De senaste åren har Surahammars tappat över 300 arbetstillfällen, bara hos de fem större industriföretagen. Pavarisa Yindee, Simon Carlström, Sabine Dahlstedt Kompetenskraven ökar ständigt inom näringslivet. Närheten till Västerås och det digitaliserade samhället skapar helt andra förutsättningar för många företag att bedriva sina verksamheter. En stor strategisk utmaning är att hitta metoder för ett långsiktigt hållbart lärande som skapar resultat både för de lokala företagen och för en. Många företag har svårt att hitta personal med rätt kompetens, vilket riskerar att bromsa tillväxten i en. Här finns en stor utmaning att hitta lösningar som löser problematiken och som bidrar till att personerna bosätter sig i en. Centrumhandeln i Surahammar, Ramnäs och Virsbo står inför stora strukturella utmaningar. En av anledningarna är det externa köpcentrat som etablerats på Erikslund, en annan är konsumenternas ändrade köpbeteende via Internet. En stor strategisk utmaning är hur vi tillsammans ska skapa levande centrum i de tre delarna. Bruksmentaliteten och jantelagen lever kvar och är stark, vilket påverkar företagsklimat, förändringsvilja och utveckling negativt. Det är en stor strategisk utmaning att utmana jantelagen och förändra attityden hos befolkningen. Svenskt näringsliv rankar varje år företagsklimatet i Sveriges 290 er. Surahammars låg 2013 på 186 plats. Det behöver vi och kan förändra! 2

5 Servicemätningar visar att Surahammars får bra betyg av företagen för sin servicenivå gällande myndighetsutövning 1. Däremot saknar företagen ett politiskt beslut att en och de ala bolagen i så stor utsträckning som möjligt ska dela upp kontrakten i mindre delar för att det lokala företagandet ska kunna var med och räkna på uppdragen. Företagen saknar även ett politiskt beslut att ala förvaltningar och bolag inte ska sälja varor och tjänster på marknader där det finns privata aktörer eller snedvrida konkurrensen genom att subventionera varor och tjänster som det lokala näringslivet kan leverera. Utmaningarna är stora och det krävs en samsyn bland politiker, tjänstemän och lokala företagare om vad som är viktigt att satsa på för att skapa ett företagsklimat som bidrar till tillväxt för Surahammars. Vision Här skapar vi tillsammans ett positivt företagsklimat som inspirerar människor att starta, driva och utveckla företag. Målsättning I - Snabb al service Surahammars har en al service och myndighetshantering för företagare i toppklass, den präglas av tillgänglighet, personlighet, enkelhet och snabb service. Mål: Kommunen ska årligen ligga över 80 i NKI/Insikt Målsättning II Ökad Dialog Dialogen mellan företagare, politiker och tjänstemän ska stärkas i syfte att skapa förståelse för varandras roller. Företagen, politiken och de ala tjänstemännen utmanar tillsammans jantelagen och skapar tillsammans en medial positiv framtidsbild av Surahammars och det lokala näringslivet. Mål: År 2020 ska vi ligga bland de 100 bästa i Svenskt näringslivs ranking Målsättning III Ökad förändringsvilja Vi ska utveckla entreprenörskapsandan, nyföretagandet och skapa förutsättningar för samverkan och ett utvecklingsinriktat lärande som bidrar till ständiga förbättringar, ökad konkurrenskraft, tillväxt och långsiktig hållbarhet. Mål: År 2020 ska 600 företag vara etablerade i Surahammars Mål: År 2020 ska andelen nyregistrerade företag i Surahammars ligga över länets genomsnitt för nyregistrerade företag Mål: Fram till år 2020 genomföra minst fem större projekt som har fokus på utvecklingsinriktat lärande. 3 1 Insikt 2013, en servicemätning genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting

6 Hur vi följer upp våra mål För att följa upp vår målsättning använder vi oss av följande undersökningar. Svenskt Näringslivs rankinglista NKI Antalet registrerade företag i en Andelen nystartade företag i en Handlingsplan Årligen kommer en handlingsplan för utvecklingsarbetet att tas fram i dialog med de lokala företagen. Surahammar För frågor om den lokala näringslivsstrategin kontakta gärna Susanne Sedvall Näringslivsutvecklare Surahammars Tel/Mob:

7 SWOT-analys STYRKOR SVAGHETER Surahammars Strategiskt läge nära Västerås/Stockholm Stort kundunderlag i närområdet Bra kollektivtrafik, resecentrums centrala placering Duktiga på metallbearbetning, internetförsäljning, vi har stora konferensanläggningar Spetskompetens, duktiga företagare Kommunen duktig på myndighetsutövning Närhet, korta beslutsvägar och bra al service Vacker naturnära omgivning och många sportanläggningar. Miljöer som attraherar besöksnäring Det finns en stark vilja till förändring hos lokala företagare. Samverkansvilja hos lokala företagare Låga tomtpriser, etableringsbar mark Gott om tomma lokaler för kommersiell verksamhet Vi är duktiga på att bedriva utvecklingsprojekt Företagen upplever att ens deltagande och framåtanda är absolut noll Politiker som inte förstår småföretagares problem och behov Det finns en ovilja till förändring Brist på al vision, målsättning och planering Bruksmentaliteten, jantelagen och gnällandet Dåligt självförtroende, brist på stolthet och missnöje Inte företagarvänligt Få företagare, svagt nyföretagande, outvecklat entreprenörskap Lokala företag deltar sällan i ala upphandlingar Naturliga fysiska mötesplatser för dialog mellan företagare, politiker och ala tjänstemän saknas Låg utbildningsnivå och ålderdomliga arbetssätt Det saknas skyltning, utspritt centrum i Surahammar Rivalitet mellan ens tätorter, Virsbo, Ramnäs och Surahammar MÖJLIGHETER HOT Vända den negativa syn som finns på och inom en till något positivt Vi behöver en naturlig mötesplats för dialog mellan företagare, politiker och ala tjänstemän Fler företagsetableringar, det geografiska läget borde attrahera fler företag Det finns många duktiga företagare som behöver synliggöras Skapa samarbete över gränserna mellan företag & Besöksnäringen växer liksom Internethandeln Företagshus, där småföretag kan samlas och verka Vi behöver skapa en Vi-känsla i helan en och mellan olika grupperingar Hela en skulle vinna på att bli mer företagsam och inte sitta och vänta på att någon annan ska lösa problemen Vi behöver hitta nya sätta att samverka för framtidsutveckling Skapa en känsla av att hit måste jag flytta för det händer så mycket i en Andra er som jobbar för att gå framåt, och som vågar se in i framtiden vad som behöver göras innan det är försent Det saknas en stolthet hos politiker, de behöver samtliga bli ambassadörer som pratar väl och marknadsför sin Bruksmentaliteten, jantelagen och oviljan till förändring Kommunpolitikernas attityder till företagande, politisk ovilja och osäkerhet Luften har gått ur Surahammars, det saknas visioner och styrning framåt Surahammar har en dålig klang/dåligt rykte. Negativa tankar/prat bland invånare, ingen stolthet Surahammars centrum är döende, Erikslunds köpcentra växer Det dåliga företagsklimatet, den låga andelen företagare och nyföretagare Sårbarhet pga. ett fåtal stora industrier. Surahammars är beroende av stora företag Svag al ekonomi, befolkningsminskning 5