skapa entreprenöriella policyer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skapa entreprenöriella policyer"

Transkript

1 Läs och sprid gärna till fler! skapa entreprenöriella policyer 10 rekommendationer Ett ENSPIRE EU-dokument Skriven av Linn Berntsson and Boel Abelson Crossley Region Halland 2012

2 1 (11) Inledning... 2 Rekommendationer Framhåll inställningen till entreprenörskap som ett fokusområde Beskriv de faktorer och aktiviteter som påverkar inställningen till entreprenörskap Våga välj en målgrupp Sikta på att skapa förbättrings- och möjlighetsdriven företagsamhet Kombinera strategiska långsiktiga åtgärder med effektiva kortsiktiga Använd kunskapen från framgångsrika initiativ och projekt Kommunicera policyn till intressenter och nyckeloperatörer Utnyttja lokala styrkor men beakta det större sammanhanget Säkra nödvändiga resurser... 10

3 2 (11) Inledning För att skapa fler jobb och bygga ett konkurrenskraftigt EU i tillväxt behöver vi fler konkurrenskraftiga och växande företag. För att detta ska bli verklighet har Europeiska kommissionen förklarat att vi måste skapa ett gynnsammare samhällsklimat för entreprenörskap. Ett klimat där människor anser det attraktivt att bli entreprenör och där de uppmuntras att omsätta sin kreativitet och sina idéer till affärer. För att skapa ett sådant klimat är regionala utvecklingspolicyer viktiga verktyg. * Se även dokumentet Enspire EU Strategier för ett mer entreprenöriellt klimat för kompletterande information. Regeringar och utvecklingsorganisationer i hela EU talar om vikten av att utveckla unionen till en stark entreprenörsekonomi, eftersom det är nyckeln till EU:s konkurrenskraft och fortsatta modernisering. Och även om mycket görs för att skapa bättre villkor för befintliga entreprenörer, verkar problemet snarare vara att det inte är så många EU-invånare som ens vill bli entreprenörer. Så det finns ett behov av att ändra inställningen till att bli egenföretagare vilket är själva kärnan i entreprenörskapet. Regionala utvecklingspolicyer kan vara viktiga verktyg för att bidra till detta. Det övergripande målet med projektet ENSPIRE EU är att förbättra policyskapandet när det gäller att främja företagsamheten. Medvetet utformade policyer som banar väg för framgångsrikt utformade verksamheter för att främja företagsamheten kommer att leda till fler växande och konkurrenskraftiga företag i EU. För att bidra till att skapa eller förbättra policyer har projektet ENSPIRE EU samlat 10 rekommendationer att överväga vid framtagandet. Rekommendationerna baseras på den samlade erfarenheten och kunskapen som byggts upp under projektet enligt följande: Kärnan i projektet ENSPIRE EU har varit att undersöka 52 stycken europeiska projekt som varit framgångsrika i att utveckla inställningen till att bli entreprenör och sedan välja ut de bästa, vilket så småningom blev ENSPIRE EU 15 Best practices. Projekten användes som en kunskapsgrund när det gäller inställningen till att bli entreprenör i Europa och hur den kan påverkas. Slutsatserna presenteras i studien ENSPIRE EU Pan European study.

4 3 (11) Inom ENSPIRE EU besökte partnerregionerna varandra och utbytte erfarenheter kring sina respektive framgångsprojekt. Resultatet av The ENSPIRE EU Pan European study och erfarenhetutbytet kompletterades med en workshop och en digital undersökning där man sållade ut ett antal huvudrekommendationer och strategier som politiker och myndigheter bör beakta i arbetet med att förbättra företagsamheten i sina regioner. Med hjälp av en expert och forskare inom policyer för entreprenörskap har sedan rekommendationerna samlats i detta dokument och strategierna i dokumentet ENSPIRE EU Strategier för ett mer entreprenöriellt klimat. Detta är ENSPIRE EU:s tio rekommendationer som bör beaktas när man vill skapa en policy som bättre främjar det entreprenöriella klimatet i EU där människor vill starta företag och bli entreprenörer: Rekommendationer 1. Framhåll inställningen till entreprenörskap som ett fokusområde Policyer är ofta mycket allmänt hållna. Det är dock viktigt att inte vara för allmän eftersom det kan ge policyn en alltför bred inriktning, så att den inte ger någon vägledning om vad som faktiskt behöver förbättras. Policyn måste innehålla specifika prioriteringar. I det här fallet innebär det att inställningen till att vilja bli entreprenör måste identifieras som ett viktigt förbättringsområde, och att aktiviteter utformas så att de bidrar till detta. För att uppnå det man vill med en policy måste man rikta in sig på rätt problemområde. Allt bör inte klumpas ihop i ett allmänt koncept som exempelvis arbeta för entreprenörskap och innovation. En sådan beskrivning pekar inte ut vad som är problemet och då kanske resultatet blir att man arbetar med att skapa bättre förutsättningar för befintliga entreprenörer, men om ingen vill bli entreprenör till att börja med så görs insatserna för inte. Det är viktigt att alla termer definieras tydligt för att se till att policyn är konkret och begriplig och för att undvika oklarheter. Över huvud taget bör ord som innovation och entreprenörskap förklaras och definieras eftersom de kan betyda olika saker beroende på situationen.

5 4 (11) 2. Beskriv de faktorer och aktiviteter som påverkar inställningenn till entreprenörskap Entreprenörskap är först och främst f en mental inställning. Det innebär i att människor måste inspireras till att vilja bli entreprenörer, fåå motivation och förmåga att identifiera möjligheter och förverkliga idéer för att skapa nya värden eller ekonomisk framgång. För att bygga upp en sådan nställning är det viktigtt att förstå de tre psykologiska triggerfaktorerna som förklaras i The ENSPIRE EU Pan European study,, och utifrån dem planera rätt typ av aktiviteter som kan förbättra inställningen till att bli entreprenör. Attityd till beteendet Subjektiv norm Avsikt Beteende Upplevd beteende kontroll Källa: ENSPIREE EU Pan European Study Attityder till att bli entreprenör Detta avser människors attityder och inställningar till att de själva kan bli entreprenörer och starta ett företag, med beaktande av riskerna och vinsterna. För att förbättraa attityderna måste man öka människors kunskaper om hur man startar företag eller kommersialiserar en idé och vad detta kräver. Man måste också göra folk medvetna om vilkaa resurser och möjligheter som finns attt tillgå. När man vill förändra attityder rekommenderas därför d att man lär ut färdigheter som ledarskap, samarbete, teamwork och opportunism, liksom nätverkande, social

6 5 (11) kompetens och kreativ problemlösning. Det kan exempelvis göras genom coaching, mentorsprogram och företagarnätverk, genom internationella utbytesprogram för ungdomar, studenter och lärare samt genom kommunikationskampanjer. Det danska projektet Ethnic Coach for Ethnic Entrepreneurs som valts ut som ett av ENSPIRE EU:s Best Practices, är ett exempel på hur man med hjälp av en coach från det lokala näringslivet kan bidra till att ändra attityderna till att bli entreprenör genom att den rådgivande rollen flyttas från familjen till en professionell rådgivare. 2. Subjektiva normer Med detta avses de sociala normer och den miljö som påverkar en person. Vad tycker till exempel familj och vänner, vad kan de acceptera och vad har de för förväntningar? Hur positiva och tillåtande är normerna? Det är faktorer som i hög grad påverkar sannolikheten för att en person ska bli entreprenör. Att ändra normer är svårt eftersom de ofta grundläggs hos oss i tidig ålder, på samma sätt som religiösa värderingar. En metod som kan rekommenderas för att börja förändra normer är att använda förebilder, exempelvis kändisar eller idrottsstjärnor, som startat egna företag och som kan berätta om fördelarna med att bli entreprenör och ge andra chansen att lära av deras framgångar. Förebilder kan ändra människors syn på entreprenörskap eftersom de har allmänhetens förtroende och respekt. De kan även ge ovärderliga råd med utgångspunkt från sina egna framgångar och misslyckanden. Kom ihåg att misslyckande är lika viktigt som framgång. Det är ju så verkligheten ser ut och det är inte någon mening med att skönmåla den eller dölja det faktum att det kan vara tufft att starta eget företag. Dessutom är rädsla att misslyckas och skammen över ett nederlag något som begränsar människan. Folk måste bli mer bekväma med risktagande för att vilja ta steget och starta eget, och se misslyckande som ett steg på vägen och som ytterligare en värdefull erfarenhet. Projektet IDEA Entrepreneurship Centre ett exempel på hur viktigt det är att lära studenter att ta lärdom av sina misstag och att inte vara rädda för misslyckande för att kunna ändra inställningen till att bli entreprenörer. Se rapporten ENSPIRE EU Twinning Visit Report för mer information.

7 6 (11) 3. Upplevd beteendekontroll Upplevd beteendekontroll handlar om människors självförtroende och tro på sig själva, men också om hur mycket de vet om vilka möjligheter och alternativ det finns för dem när det gäller att till exempel starta ett företag. För att förbättra den upplevda beteendekontrollen rekommenderas aktiviteter som uppmuntrar och bygger upp självförtroendet och motivationen. Exempel på detta är mentorsprogram, kurser i personlig utveckling, rollspelsövningar och aktiviteter som baseras på äkta scenarier inriktade på lärare och unga studenter. Kommunikationskampanjer kan också vara en bra förstärkande aktivitet för att informera om vilket stöd och vilka möjligheter det finns för att starta eget företag eller utveckla en idé. 3. Våga välj en målgrupp ENSPIRE EU har fokuserat på initiativ som uppmuntrar människor som är missgynnade, uteslutna och/eller avskräckta i våra samhällen,. På engelska kallas dessa målgrupper disadvantaged, disconnected, discouraged och förklortas ibland The tree D s. Den första gruppen missgynnade består av människor som inte har samma möjlighet som den genomsnittliga EU-medborgaren, exempelvis etniska minoriteter och kvinnor. Den andra gruppen uteslutna är människor som uteslutits från arbetsmarknaden, som långtidsarbetslösa och lågutbildade. Den tredje gruppen avskräckta består av gymnasieungdomar som inte fått tillräcklig med inspiration eller färdigheter. Dessa tre grupper är sinsemellan mycket olika, men de har en viktig sak gemensam: de är mottagliga för inspiration till entreprenörskap. De utgör således ett marknadssegment med stor outnyttjad entreprenörskapspotential som kan frigöras genom att dessa grupper blir medvetna om sin kompetens och sina möjligheter. Detta skulle gynna regionerna och unionens ekonomi som helhet, vilket är det övergripande syftet med ENSPIRE EU. Detsamma gäller barn och ungdomar. För att EU ska kunna få fler konkurrenskraftiga företag finns också ett allmänt behov att fostra människor till att vilja bli entreprenörer. Eftersom barn och ungdomar är våra potentiella framtida entreprenörer behöver vi lära dem hur de kan använda sin kreativitet, lita på sina idéer och skaffa sig det självförtroende som behövs för att omsätta dem i affärer. Helst ska aktiviteter som syftar till medvetenhet om entreprenörskap riktas mot alla utbildningsnivåer grundskola, gymnasium, universitet samt yrkes- och högskolor.

8 7 (11) Rapporten ENSPIRE EU Twinning Visit Report visar att det finns goda exempel att hämta i södra Danmark och i Halland i Sverige, där man kan hitta tydliga entreprenörskapspolicyer riktade mot skolor, lärare och elever. 4. Sikta på att skapa förbättrings- och möjlighetsdriven företagsamhet Det bör påpekas att det inte finns någon ekonomisk vinning i att bara starta vilket företag som helst. Företagen måste vara konkurrenskraftiga och kunna växa för att bidra till regionens ekonomiska utveckling och därmed EU:s utveckling. Det är därför viktigt att skilja mellan entreprenörer som drivs av förbättring och möjligheter och entreprenörer som drivs av nöd. Den nöddrivna företagsamheten är ofta ett alternativ till arbetslöshet och skapar vanligtvis bara sysselsättning för den som driver företaget. Det är de förbättrings- och möjlighetsdrivna entreprenörerna som är drivkrafter för tillväxten. 5. Kombinera strategiska långsiktiga åtgärder med effektiva kortsiktiga I idealfallet delas policyn upp i en långsiktig och en kortsiktig del. Den långsiktiga kan sträcka sig över 10 år eller mer och klargör det övergripande behovet av att öka företagsamheten och vad det generella problemet är. Det faktum att den är långsiktiga ger mer utrymme för flexibilitet och ger den tid som behövs för att faktiskt åstadkomma de förändringar policyn syftar till. Att ändra människors mentala inställning är en långsiktig utmaning och det är ett av de främsta skälen till att den behöver införlivas i policyer och inte bara i tidsbegränsade kampanjer och kortlivade projekt. I policyns kortsiktiga del, vanligtvis ett genomförandeprogram eller handlingsplan, delas de allmänna riktlinjerna upp i mer detaljerade prioriteringar med tydligt mätbara mål och aktiviteter. Detta är viktigt eftersom det omsätter policyns syften och ambitioner till konkret handling. För att få policyn att fungera måste man också se till att viktiga aktörer arbetar med den dagligen. Policyns genomförande avgörs av hur väl förankrad den är bland dem som förväntas genomföra den, verkställa aktiviteterna eller på annat sätt påverka policyns utfall.

9 8 (11) Viktiga aktörer kan i detta sammanhang vara kommuner, näringslivskontor, utbildnings- och forskningsinstitutioner, socialtjänster och företagsrådgivningsorgan. En lättillgänglig populärversion av policyriktlinjerna, som kan underlätta att dokumentet faktiskt används av aktörerna, rekommenderas. Det dokumentet bör vara kortfattat, rakt på sak och skrivet på ett lättläst språk. Undvik abstrakt byråkratspråk som kan göra riktlinjerna svåra att följa och öka svårigheterna att uppnå målet. Den kortfristiga delen av policyn bör ses över varje, eller åtminstone var tredje eller fjärde år för att hållas uppdaterad. 6. Använd kunskapen från framgångsrika initiativ och projekt Det finns många bra exempel på arbete som redan gjorts för att främja entreprenörsandan. I samband med att man skapar eller förbättrar en policy för företagsamhet rekommenderas att man tittar på och drar lärdom av andra exempel. Och på samma sätt som de bästa marknadsutvidgningarna inte alltid är de som ligger närmast till hands geografiskt, kan ibland de bästa exemplen att läras sig av hittas i andra länder. EU:s sammanhållningspolitik uppmuntrar regioner och städer i de olika medlemsstaterna att samarbeta och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan länder, att lära av varandras misstag och ta vara på de överförbara framgångsfaktorerna påskyndar utvecklingen, vilket är en nyckelfaktor för integrering och ekonomisk tillväxt. 7. Identifiera och engagera rätt människor och skapa policyn i ett partnerskap Det finns mycket att vinna med att identifiera och engagera viktiga intressenter och nyckelaktörer. Erfarna entreprenörer kan bidra med förstahandserfarenheter, kunskaper och idéer. De kan också företräda den privata sektorn och företagen. Övergången från utbildning och entreprenörskap i teorin till att faktiskt starta ett företag eller förverkliga en idé är inte lätt, och de erfarna entreprenörerna kan spela en viktig roll för att fundera ut hur man ska koppla samman utbildningssystemet och de potentiella framtida entreprenörerna med den praktiska verkligheten och erfarenheten. Regioner, kommuner, näringslivskontor, banker, utbildningsoch forskningsinstitutioner, revisorer, socialtjänster och företagsrådgivningsorgan har viktig erfarenhet av dessa frågor, men de är också mycket viktiga när det gäller att införliva

10 9 (11) policyförändringar. Att engagera ett brett spektrum av kompetenser kommer att ge policyn mer välgrundade resultat och spara tid i det långa loppet, eftersom det skapar en känsla av delägarskap bland aktörerna, vilket bidrar till att förändringarna sker i verkligheten och inte bara på papper. En annan del som inte får glömmas bort är den faktiska målgruppen för policyns slutresultat, de potentiella entreprenörerna. Ett mer entreprenöriellt sätt att engagera målgrupperna kan vara att använda sociala medier och digitala undersökningar för att samla in många åsikter på ett ändamålsenligt och kostnadseffektiv sätt. Det är viktigt att förstå de potentiella entreprenörernas behov för att kunna utforma rätt slags aktiviteter för att motivera dem. 8. Kommunicera policyn till intressenter och nyckeloperatörer Policyns genomförande avgörs av hur väl förankrad och förstådd den är bland de som förväntas genomföra den, verkställa aktiviteterna eller på annat sätt påverka policyns utfall. Att engagera dem i utformningen av policyn är en sak, men man får heller inte glömma att kommunicera den efteråt till samtliga berörda parter. Ta aldrig för givet att en policy kommer efterlevas eller ens kännas till. Det måste man arbeta för. Exempelvis är lärare nyckelaktörer när det gäller att lära ut entreprenörskap och kreativ förmåga. För att förverkliga detta är det viktigt att engagera. De som förväntas inspirera andra behöver engageras och själva bli inspirerade. Policyn bör distribueras och de förväntningar man har på aktörernas roller bör tydligt framgå så att man ser till att policyn inte bara förblir en ambition på hög nivå utan ett arbetsdokument för alla inblandade för att skapa företagsamhet. Viktiga aktörer kan i detta sammanhang vara regioner, kommuner, näringslivskontor, banker, utbildnings- och forskningsinstitutioner, revisorer, socialtjänster och företagsrådgivningsorgan. 9. Utnyttja lokala styrkor men beakta det större sammanhanget Policyn ska beakta trender och förändringar i den vidare omgivningen liksom kopplingar till nationella, europeiska och internationella sammanhang, policyer och program (exempelvis Europa 2020) som kan påverka förutsättningar, erbjuda möjligheter eller ställa krav på utformningen av den aktuella policyn.

11 10 (11) Men det är även viktigt att känna till de lokala styrkorna (smart specialisering) så att dessa kan maximeras och komparativa fördelar tas fram. Alla regioner är olika, så det vore meningslöst om alla försökte bli bäst på samma sak eller på samma sätt. En region bör ha en god uppfattning om vad som händer i dess omgivning på nationell nivå, EU-nivå och så vidare. Det finns dock en skillnad mellan att se sig omkring för att hålla sig uppdaterad med vad som händer och att försöka stöpa om en regions form och mål för att få den att passa i en europeisk mall. Det är det unika i en region som är dess styrka. Därför bör man börja i regionens egna styrkor, betingelser och komparativa fördelar. Policyn bör i första hand förstärka regionens styrkor och unika egenskaper snarare än att försöka likrikta den. Detta kan ske genom att man prioriterar vissa lokala styrkor eller tar itu med problemområden eller strukturer som är nyckeln till att främja företagsamheten i just den regionen. 10. Säkra nödvändiga resurser Policyn bör backas upp med de resurser som krävs och kopplas till en budget så att ekonomiska resurser anslås till genomförandet av de olika prioriteringarna. Det ska också sägas att kapitalresurser inte är det enda sättet att genomföra policyn. Tilldelning av lämpliga personalresurser och professionella med höga kvalifikationer är också en mycket viktig faktor att beakta och planera för. Detta innebär troligen att man behöver olika människor med olika kompetenser inom exempelvis regional utveckling, entreprenörskap och sociala och mänskliga aspekter, för att kunna hjälpa målgrupperna att komma över de hinder de upplever på vägen mot entreprenörskapet. Mycket kan göras utan att det nödvändigtvis måste kosta mycket pengar. Att dra lärdomar av andra initiativ där bra metoder använts kan bidra till att budgeten används mer ansvarsfullt, klokt och effektivt.

12 11 (11) * Mer information och rapporter från ENSPIRE EU: ENSPIRE EU Pan European Study ENSPIRE EU Twinning visit report ENSPIRE EU Toolkit ENSPIRE EU Creating entrepreneurial policies, 10 recommendations ENSPIRE EU Strategic policy framework Survey