Arbetsmarknaden och den demografiska utvecklingen i Östersjöregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknaden och den demografiska utvecklingen i Östersjöregionen"

Transkript

1 Arbetsmarknaden och den demografiska utvecklingen i Östersjöregionen Projektresultat och rekommendationer i ett svenskt perspektiv från projektet Best Agers 2012

2 Man tittar ofta till att man har utbildning på papper, man ser inte till den tysta kunskapen. Attitydförändring behövs att inte bara högskoleutbildning är värd något utan också förvärvad kunskap. Facklig ombudsman I N N E H Å L L Demografi, ålder och arbete 3 Huvudresultat 4 Gemensamma problem 5 En nationell seniorpolitik 7 Nationella resultat 8 Rekommendationer för Sverige 9 Sverige har ett demografiskt problem, men är inte i demografisk kris 10 Generationsväxling som lokalt hot 11 Vad är ålderism? 12 Vad innebär det åldersmedvetna ledarskapet? 13 Kompetens, hälsa och anställningsbarhet 14 Varför talar vi om best agers? punkter för att behålla äldres anställningsbarhet 17 Huvudrapporter, Labour Market & Employment 18 Partners 19 Denna skrift har tagits fram med stöd av den Europeiska Unionen. För innehållet ansvarar The Best Agers Project ; slutsatser och rekommendationer är projektets egna och inte den Europeiska Unionens.

3 DEMOGRAFI, ÅLDER OCH ARBETE 3 DEMOGRAFI, ÅLDER OCH ARBETE en europeisk utmaning Äldres arbetskraftsdeltagande och anställningsbarhet är ett högaktuellt och viktigt område inte bara i länderna runt Östersjön, utan i hela den Europeiska Unionen. När Best Agers-projektet påbörjades 2009 var den allmänna uppfattningen att det var den åldrande befolkningen som var problemet, nu har det blivit allt mer uppenbart att det i många länder handlar om att befolkningen samtidigt krymper. Den goda nyheten är att problemet är en del av lösningen: de äldre över 55 år blir fler, men de är också friskare och bättre utbildade än någonsin tidigare det är därför vi kallar dem Best Agers. Att behålla de äldre under längre tid i arbetskraften kan kompensera för att andelen yngre i befolkningen minskar. Det är stora skillnader inom EU när det gäller hur akut demografiproblemet är, men också när det gäller attityderna till äldre och hur EU:s riktlinjer och policies genomförs nationellt. Att uppmärksamma och förstå dessa skillnader kan göra det lättare att ta sig an den demografiska utmaningen. Vi kan lära av varandra. I länder där de demografiska problemen redan är akuta kan man ha utvecklat angreppssätt som är intressanta i länder där problemen aktualiserats först på senare tid som exempelvis i Sverige. Den Europeiska Gemenskapen har utsett 2012 till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Vår rapport kommer därför i rätt tid. Den riktar sig främst till beslutsfattare, men det är uppenbart att det inte räcker med insatser på politisk nivå, utan att det också måste ske förändringar på arbetsplatserna och inte minst, hos de äldre hos Best Agers själva.

4 4 HUVUDRESULTAT HUVUDRESULTAT Företag upplever att det är stelbent med äldre, ser inte till kompetensen. Man har gjort en bild av den som man vill anställa och sen letar man efter den, äldre får inte sina ansökningar lästa. När de berättar sin ålder då avbryts snacket snabbt. Kvinnor är aldrig i rätt ålder antingen får de barn, har barn, eller då barnen är utflyttade, så är man gammal. Arbetsförmedlare

5 HUVUDRESULTAT 5 GEMENSAMMA PROBLEM för Östersjöregionen I hela Östersjöregionen finns ett behov att öka arbetskraftsdeltagandet i åldersgruppen år, men hur kan det uppnås? Även om varje land har sina speciella förhållanden och problembilder när det gäller ålder och arbete, visar våra analyser att länderna runt Östersjön i stor utsträckning delar både problem och möjliga angreppssätt. Vi lyfter här fram fyra gemensamma problemområden, som är aktuella också i andra EU-länder. FORMELLA HINDER MÅSTE TAS BORT Det finns i alla länder diskriminerande regelverk som begränsar äldres möjligheter att förlänga sina arbetsliv. Det handlar ofta om utformningen av pensionssystemen, där äldre särbehandlas negativt om de vill fortsätta att arbeta. Möjligheter till kompetensutveckling kan strypas vid en viss ålder. Äldre har inte samma möjligheter som yngre om de vill starta eget. Deltidsarbete, som är ett önskemål hos många äldre som vill fortsätta att arbeta, kan försvåras eller i praktiken omöjliggöras. Varje land måste systematiskt gå igenom vilka förändringar som måste göras i regelsystemen så att alla typer av åldersdiskriminering elimineras, i enlighet med EU-direktivet om likabehandling från år Att arbeta mot åldersdiskriminering måste göras till nationell strategi. ARBETSLIVET MÅSTE FÖRÄNDRAS Statistiken visar att arbetare lämnar yrkeslivet tidigare än tjänstemän, särskilt i jämförelse med anställda i akademikeryrken. Oförmåga att möta de krav som ställs i arbetet hindrar stora grupper från att arbeta upp till lagstadgad pensionsålder. Exempel visar att det är möjligt att på arbetsplatsnivå behålla äldres arbetsförmåga genom att tillämpa åldersmedvetet ledarskap; det innebär att ge alla åldersgrupper bästa möjliga förutsättningar. I det åldersmedvetna ledarskapet ingår att skapa processer som stöder livslångt lärande för alla anställda och att arbeta med förebyggande insatser för att förhindra arbetsrelaterade hälsoproblem. Det bidrar till att öka anställningsbarheten också hos de äldre, och därigenom till att upprätthålla organisationens långsiktiga kompetensförsörjning.

6 6 HUVUDRESULTAT KVINNOR LÄMNAR ARBETSLIVET TIDIGARE ÄN MÄN I hela Östersjöregionen (och i EU som helhet) gäller att kvinnor går i pension tidigare än män, det gäller i arbetaryrken likaväl som i tjänstemannayrken. Att öka äldre kvinnors arbetskraftsdeltagande skulle i alla berörda länder bidra signifikant till att möta den demografiska utmaningen. Ett helt spektrum av åtgärder kan krävas. Kvinnors arbetsförhållanden måste ägnas särskild uppmärksamhet; ett skäl till att kvinnor lämnar arbetslivet tidigare är större problem hos äldre kvinnor att svara upp mot arbetskraven. Också kulturella faktorer spelar in. Äldreomsorg och barnomsorg får inte bygga på insatser av yrkesverksamma äldre familjemedlemmar; människor måste ges möjlighet att välja mellan arbete och omvårdnad. Det måste vara möjligt och attraktivt för alla kvinnor att fortsätta att arbeta och därigenom förbättra sina pensionsvillkor. NEGATIVA ATTITYDER MÅSTE FÖRÄNDRAS Ålderism negativa uppfattningar om äldre är vanlig i alla berörda länder. Det är ett av de hinder som oftast har nämnts vid intervjuer med äldre som vill fortsätta att arbeta eller återgå till arbete efter det att de blivit arbetslösa. Negativa attityder finns överallt: hos arbetsgivare, chefer, arbetskamrater och hos de äldre själva. De förekommer också hos myndigheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, och hos ledande beslutsfattare. De baseras på uppfattningar om en lägre arbetsförmåga hos äldre, men bortser från äldres bredare kompetens, noggrannhet och problemlösningsförmåga. De bortser också från individdimensionen: enbart ålder är en mycket dålig indikator på arbetsförmåga. Synen på äldre anställda måste ändras, vilket kan framstå som en svår uppgift. Men det är uppmuntrande att det finns länder där man faktiskt lyckats med att förbättra attityderna, och att reformera pensionssystemet så att den ålder när arbetstagare genomsnittligt lämnar arbetslivet höjts utan att det väckt större protester. Ett sådant land är Norge. Arbetslösa som varit borta länge tror själva att de är för gamla och inte attraktiva. De tror det, även om det inte finns något belägg för det. Handläggare på Försäkringskassan

7 HUVUDRESULTAT 7 EN NATIONELL SENIORPOLITIK I början av 2000-talet uppmärksammade den norska regeringen att fler norrmän lämnade arbetslivet än som kom in i det. Det uppfattades inte som hållbart, och en process startades med mål att öka det genomsnittliga antalet arbetade timmar i det norska arbetslivet. Grunden var Trepartsavtalet om ett inkluderande arbetsliv, där regeringen och arbetsmarknadens parter kom överens om att arbeta för ett ökat arbetskraftsdeltagande hos de äldre, och att därigenom höja den verkliga pensionsåldern. I januari 2011, omkring tio år senare, fattades beslut om en pensionsreform som omfattade hela den privata delen av arbetsmarknaden. Den innebar att obligatorisk pensionsålder i praktiken är avskaffad. Som arbetstagare kan du kvarstå i tillsvidareanställning och fortsätta att samla pensionspoäng upp till 75 års ålder. Denna viktiga reform beslutades i Stortinget och genomfördes utan större protester. Den verkliga pensionsåldern har redan höjts. Forskning har visat att attityden hos arbetsgivare till äldre anställda har blivit betydligt mer positiv mellan 2003 och Men hur har det kunnat hända, med tanke på de våldsamma protester som uppstått i flera europeiska länder när regeringar förkunnat sin avsikt att höja pensionsåldern? En av de viktigaste erfarenheterna av det norska exemplet är att man måste vara beredd att ta tid på sig att utveckla samsyn i frågor som berör stora delar av befolkningen; kanske inte ett decennium, men tillräcklig tid. Det är troligt att den tiden är längre i länder med en historia av ständiga konflikter mellan politik, fack och arbetsgivare, än i länder där en anda av samsyn utvecklats. Ett konkret inslag i den norska processen som bör uppmärksammas i andra länder är etableringen av Senter for Seniorpolitikk (SSP), en nationell plattform för information, kommunikation och debatt om äldrepolitik. Detta centrum har statlig finansiering, inte som ett projekt utan som en verksamhet i fortvarighet. Bland de organisationer som stöder SSP ingår tre departement, vidare myndigheter, arbetsmarknadens parter, forskningsinstitut och frivilligrörelser som t ex pensionärsorganisationer. En hemsida 1 har skapats för kommunikation när det gäller äldrefrågor. Här säger man: Senter for seniorpolitikk Er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet. Koordinerer og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner. Initierer og støtter forskning innen fagområdet. SSP skal: Synliggjøre eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet. Bidra til å utvikle et inkluderende og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i virksomhetene. Arbeide for et utvidet samarbeid om seniorpolitikk mellom arbeidslivets organisasjoner og mellom organisasjonene og myndighetene. 1.

8 8 NATIONELLA RESULTAT NATIONELLA RESULTAT Baserat på resultat från projektet har Best Agers partners i de olika deltagande länderna (Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Sverige) samman fattat de viktigaste resultaten och rekommendationerna ur nationell synpunkt. De ingår i projektets engelskspråkiga sammanfattning och kan laddas ner från I varje land publiceras sammanfattningar på de nationella språken. Man känner av attityder tydligt. Går man på intervju där intervjuaren är mellan 30 och 35 så känns det som de känner hot från äldre. Jag har bevis från ett konsultföretag där jag pratade med två chefer, en i min ålder och en yngre. Den yngre kände sig hotad medan den i min ålder kämpade för mig. Arbetssökande 57

9 nationella resultat 9 REKOMMENDATIONER FÖR SVERIGE Det demografiska problemet är mindre akut i Sverige än i de flesta andra EU-länder. Ändå måste också Sverige ändra sin äldrepolitik och det sätt som äldre på arbetsmarknaden bemöts. I ljuset av de problem som lyfts fram och de möjliga angreppssätt som prövats, vad bör Sverige göra? 1. Underlätta bred tillämpning av framgångsrika projekt. Skapa nätverk för utbyte av erfarenheter mellan arbetsgivare som ser problem med kompetensförsörjning i ett åldrande samhälle. Lär av de tyska exemplen. 2. Inför inte ett diskriminerande pensionssystem. Att enbart höja pensionsåldern och öppna upp för arbete också efter 67, kommer att leda till större klyftor mellan olika grupper i samhället. Många som för närvarande inte orkar arbeta fram till normal pensionsålder kommer inte att kunna göra det heller i det nya systemet. Arbetslivet måste reformeras om målet att många fler ska jobba längre ska uppnås. 3. Ta bort åldersdiskriminering i regelsystemen. Förse alla åldersgrupper med rimliga villkor i arbetslivet. Alla offentliga verksamheter med inflytande över arbetslivet bör få i uppgift att eliminera alla åldersdiskriminerande regler och arbetssätt. 4. Skapa processer för kompetensutvecklig i arbetslivet. Behållen kompetens är ett villkor för behållen anställningsbarhet. Det livslånga lärandet måste prägla hela arbetslivet, oavsett ålder. Ett system för individuella kompetenskonton bör tas fram i samarbete mellan staten och arbetsmarknadens parter. 5. Skapa incitament för införande av åldersmedvetet ledarskap i arbetslivet. Att tillämpa åldersmedvetet ledarskap age management på arbetsplatsnivå innebär att alla anställda, oavsett ålder, ges bästa möjligheter att utvecklas i arbetet. Detta är en uppgift för arbetsmarknadens parter att gemensamt ta sig an och förverkliga. 6. Motverka ålderismen i arbetslivet. Tilltagande negativa attityder mot äldre, särskilt bland arbetsgivarna, tillhör de allra viktigaste hindren för ett förlängt arbetsliv. Exempel från Norge och Finland visar att detta mönster kan brytas. 7. Uppmärksamma de regionala skillnaderna. Det finns många kommuner där man redan nu är i akut demografisk kris. Lokala och regionala aktörer bör ges resurser att pröva nya idéer och angreppssätt för att motverka den negativa utvecklingen. 8. Skapa bättre möjligheter för äldre att bli entreprenörer. Äldre kan ofta bidra till det lokala sammanhanget genom att använda sina kunskaper och nätverk som nyföretagare. 9. Skapa möjligheter för äldre att utnyttja sin kunskap och kompetens. Äldre bör uppmuntras att vara mentorer och inspiratörer i affärs- och arbetslivet.

10 10 nationella resultat BAKGRUND SVERIGE HAR ETT DEMOGRA- FISKT PROBLEM, MEN ÄR INTE I DEMOGRAFISK KRIS Hur akut är situationen? Ja, det sker en demografisk förändring i Sverige, men den är mycket långsammare hos oss än i många andra länder in vår närhet. Här ser vi befolkningsprognoser dels för den nordtyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern, dels för Västsverige (Västra Götaland och Halland). 2 I det tyska exemplet har man redan nu en ogynnsam åldersstruktur, som dessutom enligt prognosen kommer att förvärras. Man räknar med en betydande befolkningsminskning, ungefär med 15% under den aktuella perioden. Minskningen av antalet personer i åldersspannet år, alltså i den tillgängliga arbetskraften, överstiger 30%. Bakgrunden är krigsåren med många förluster i människoliv, den fortsatt låga nativiteten, och det negativa flyttnettot. Motsvarande västsvenska profil visar på en helt annan och mer gynnsam verklighet. Vi har en i huvudsak jämn åldersfördelning. Under tiden fram till 2030 kommer andelen äldre än 65 år att öka, men inte drastiskt. För Västsveriges del beräknas en befolkningstillväxt på 13% under perioden fram till Antalet personer i åldern år kommer att öka med ca 4%. Detta är prognoser som i stora drag överensstämmer med Sverige som helhet, även om norrlandsregionerna uppvisar en viss krympning av andelen befolkning i arbetsför ålder. I själva verket har Sverige bland de allra mest gynnsamma demografiska prognoserna i hela EU. Också Sverige måste utveckla en ny nationell äldrepolicy för att möta den demografiska utmaningen. Men läget är inte akut. Vi kan ta tid på oss och lära av andra länder hur man utvecklar en bra process. Åldersstrukturer Mecklenburg-Vorpommern Åldersgrupper (% av den totala populationen 2008 och 2030 Åldersstrukturer Västsverige Åldersgrupper (% av den totala populationen 2008 och Best Agers project: Work Participation and Employability of Best Agers in the Baltic Sea Region. T. Tivig, C. Korb, University of Rostock 2012

11 nationella resultat BAKGRUND 11 GENERATIONSVÄXLING SOM LOKALT HOT Befolkningsutvecklingen i en region kan skilja sig markant mellan olika kommuner. Det finns många kommuner där befolkningen under perioden beräknas minska med mer än 10%. De präglas av lands- och skogsbygd och har låg befolkningstäthet. De har ett negativt flyttnetto. Liknande förhållanden råder i alla Sveriges regioner: centralorterna har goda demografiska prognoser, men många glesbygdskommuner ligger mycket illa till. I det svenska arbetslivet pågår en stor generationsväxling 40-talisterna är på väg ut. Alldeles särskilt svårt kan generationsskiftet vara i små och medelstora företag. Sverige har bland de äldsta företagarna i Europa. Många av dem är på väg att pensionera sig, och det finns en stor risk i ett generationsskifte att företaget läggs ner. Vad betyder det om det enda taxiföretaget i en inlandskommun i övre Norrland lägger ner när innehavaren inte kan fortsätta längre? Kombinationen av en krympande befolkning och genomsnittligt hög andel av äldre småföretagare är särskilt problematisk. Figuren visar hur den kombinationen ser ut för Västra Götalands 49 kommuner. Det är de kommuner som befinner sig i diagrammets nedre vänstra del som är i en särskilt utsatt position. Det finns ett stort behov av lokalt kunnig, och erfaren, rådgivning vid generationsskiften. 3 Därigenom kan överlåtelse till nya bra ägare uppnås, och risken för nedläggningar minskas. Andel företagare under 55 år och befolkningsprognos i VGR-kommuner 3. Best Agers Project: Competence preservation and transfer in a generation shift. R.Kadefors, Göteborgs universitet 2012

12 12 nationella resultat BAKGRUND VAD ÄR ÅLDERISM? Sverige präglas i hög grad av ålderism, det betyder att människor inte behandlas som individer utan som tillhörande en viss åldersgrupp. Det finns många exempel på ålderism, inte minst inom myndighetssfären. Möjligheterna till att få studiestöd avtar markant för den som fyllt 50 och som kanske skulle kunna ha 20 år kvar i arbetslivet. En äldre person som vill starta eget möter också problem. 10:48:06 Chatten är placerad i kö. 10:48:13 Arbetsförmedlare Erika har kommit in i chatten. 10:48:13 Erika Välkommen, jag heter Erika, vad kan jag hjälpa till med? 10:48:44 Ewa Hej! Jag är 60 år. Finns det någon övre åldersgräns för Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag? 10:50:12 Erika Nej det finns ingen övre åldersgräns för stöd vid start av näringsverksamhet som det numera heter. 10:51:01 Ewa OK, så om jag är finns det möjlighet att få bidraget då? 10:53:07 Erika Nej när du är över 65 så finns det inte möjlighet till program inom Af, detta p g a att man räknas gå i pension då. 10:54:53 Ewa OK tusen tack för svar (även om jag tycker det är fel, för vi har ju ingen officiell pensionsålder vid 65 i Sverige). Hälsningar Ewa. 10:55:01 Erika Tack och välkommen åter! 10:55:01 Chatten är avslutad. Ett annat exempel på ålderism är att när man söker jobb till exempel på en myndighet måste man i allmänhet uppge sitt personnummer, och då framgår det hur gammal man är. Många äldre arbetssökande upplever att de inte blir kallade till intervju om de uppger sin ålder: de får aldrig chansen att bli sedda som individer.

13 nationella resultat UNDERLAG 13 VAD INNEBÄR DET ÅLDERS - MEDVETNA LEDARSKAPET? Åldersmedvetet ledarskap Age management uttrycker hur en företagsledning kan utveckla organisationen så att den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställs. Ett mål är att anställda ska kunna och vilja fortsätta att arbeta längre upp i åren. Men det handlar inte om att lösa problem för de som är 55+, utan att ge alla anställda, oavsett ålder, bästa förutsättningar. Age management kräver att man tar hänsyn till den anställdes ålder och till åldersrelaterade faktorer i den dagliga verksamheten, i planering av arbetsplatser och arbetsorganisation; på det sättet kan alla oavsett ålder uppnå sina personliga och yrkesmässiga mål utan risk för hälsa och säkerhet. 4 Eftersom Sverige inte ännu är i demografisk kris, är det tunnsått med goda exempel hos oss på utövat åldersmedvetet ledarskap. Men det måste komma, troligen först inom offentlig sektor. Generationsväxlingen inom de närmaste åren medför stora behov att nyrekrytera nyckelgrupper till kommuner och landsting från en arbetsmarknad med sviktande rekryteringsbas. Då uppstår frågan: hur bär man sig åt i praktiken? För att finna goda förebilder är det rimligt att gå till länder som redan är i demografisk kris, och där man helt enkelt tvingats agera, av ekonomiska och strategiska skäl. I Tyskland har många företag funnit att man har svårt att rekrytera den arbetskraft man behöver för att säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning. Där har det bildats företagsnätverk som i samarbete med berörda ministerier och myndigheter genomför gemensamma projekt och som utbyter erfarenheter om arbetsmetoder och resultat. Många tyska företag har genomfört Age management i olika former i sin verksamhet. Biltillverkaren BMW säger: I ett åldrande samhälle kommer de företag som utvecklar de anställdas resurser och tar tillvara deras erfarenheter och kunnande vara de som hävdar sig bäst i konkurrensen. I vårt program Today for tomorrow svarar vi upp mot den demografiska utmaningen och förvandlar den till en möjlighet Ilmarinen. J. Towards a longer Working Life. Ageing and the quality of worklife in the European Union. Helsingfors: Finnish Institute of Occupational Health

14 14 nationella resultat UNDERLAG KOMPETENS, HÄLSA OCH ANSTÄLLNINGSBARHET Vilka är hindren för ett utsträckt arbetsliv? Intervjuer med Best Agers visar att det i första hand handlar om kompetens, hälsa och attityder. 6 Många äldre har inte haft tillgång till, eller tagit vara på, möjligheter till att kompetensutvecklas under sitt tidigare arbetsliv. Följden är att de i många fall saknar efterfrågad kompetens, och de upplever också själva att bristen på kompetens är ett stort hinder när det gäller att hitta ny anställning. Det är något som är svårt att reparera för en äldre person som blivit arbetslös. Äldre har ofta svårt att klara arbetssituationer som kräver högt tempo, oregelbundna arbetstider, skiftarbete och övertid. Hög fysisk belastning och ensidigt upprepat arbete innebär också problem för många. Det saknas alltför ofta en teknisk och organisatorisk anpassning till de äldres förutsättningar. Resultatet är att de äldres noggrannhet, tillförlitlighet och förmåga till erfarenhetsbaserad problemlösning inte kommer till användning. Det vore fel att säga att arbetsgivare i allmänhet har en negativ syn på äldre: det finns både goda och dåliga exempel. Många arbetsgivare har i grunden en positiv syn på äldres erfarenheter och sociala förmåga, men många ser särskilt negativt på äldres möjligheter att klara omorganisationer och att lära nytt. 7 Om många fler äldre ska kunna fortsätta att arbeta upp i åren är det denna triad av förhållanden som måste förändras: kompetens (genom livslångt lärande), hälsa (genom att ge äldre goda villkor i arbetsmiljön) och attityder (att få arbetsgivare att förstå att äldre ofta kan göra ett minst lika bra arbete som de yngre bara de ges goda förutsättningar). 6. Best Agers Project: Perceived employment situation of Best Agers in the Baltic Sea Region: an interview study. R. Kadefors, Göteborgs universitet Best Agers Project: Best Agers in the Baltic Sea Region A study of employers attitudes. J. Meixner, County of Pinneberg 2012

15 BESKRIVNING AV PROJEKTET 15 VARFÖR TALAR VI OM BEST AGERS? Människor har olika uppfattningar om vilka som är deras bästa år. Men i ekonomiska sammanhang betraktas ofta 55+ inte som produktiv ålder. Trots deras kunskaper och erfarenheter, och i många fall, trots deras vilja och möjlighet att vara fortsatt aktiva, utsätts äldre för diskriminering. Men det är de som är 55+ som är den ökande andelen i befolkningen. Vi har inte längre råd att avfärda deras beredskap att dela med sig av sin kompetens. Det är en resurs som måste användas. Insatserna från de äldre måste öka som kompensation för den minskande andelen yngre. Begreppet innovativ bör inte längre användas bara om den unga generationen. De som är 55+ kan vara fortsatt ekonomiskt aktiva, många också långt efter uppnådd pensionsålder. Det är därför som vi i vårt projekt betraktar de som uppnått 55 års ålder som Best Agers. ÄR ETT FÖRLÄNGT ARBETSLIV DEN ENDA LÖSNINGEN? I den diskussion om pensionssystemen som förs i många EU-länder, tycks man ibland glömma att den klassiska 8-timmarsdagen inte är den enda möjliga modellen för äldre att vara fortsatt ekonomiskt aktiva. En ökande andel äldre är redo att förändra sitt arbetsliv och engagera sig som: coacher, konsulter och experter, ofta på frivilligbas, med inriktning på exempelvis småföretag, mentorer och lärare för elever och studenter på olika nivåer i utbildningssystemet, och för unga företagare, entreprenörer och innovatörer. I Best Agers-projektet deltar ett spektrum av partners, exempelvis handelskammare, universitet, utbildnings- och forskningsinstitut, myndigheter och frivilligorganisationer. De finns i sju länder: Danmark, Lettland, Litauen, Polen, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Associated partners finns i exempelvis Norge och Ryssland.

16 16 BESKRIVNING AV PROJEKTET Det här är idéer som naturligtvis inte är helt nya, men antalet äldre som engageras i denna typ av verksamheter måste öka, om de äldres resurser ska tas till vara fullt ut. Det finns hinder på både individuell och strukturell nivå. Best Agers som vill engagera sig som entreprenörer behöver praktiskt och moraliskt stöd. De som vill bli mentorer behöver få pedagogiska och psykologiska insikter. De som vill utveckla sina egna idéer behöver nätverk och uppmuntran. Partners i Best Agers-projektet har tagit sig an också dessa aspekter av aktivt åldrande. De har ökat nätverksbyggande mellan projekt och individer, på både regional och transnationell nivå exempelvis genom att skapa en webbaserad plattform för seniora experter och för dem som efterfrågar tjänster. De har genomfört pilotprojekt inriktade på utbildning av mentorer, och utvecklat verktyg för att underlätta för organisationer att engagera frivilliga och för äldre som vill starta eget. De har sammanfört erfarna företagare och unga entreprenörer för att utveckla affärsidéer, och hållit seminarier på nätet och i fysiska möten. Mer information om dessa aktiviteter finns på För att visa exempel på äldre som har bestämt sig för att vara fortsatt aktiva, har projektet tagit fram en filmdokumentär, som berättar historierna om fyra Best Agers från olika länder. Filmen kan laddas ner från kortversioner kan ses på Hans-Georg Billmann från Eckernförde i Tyskland tvingades pensionera sig vid 62 års ålder på grund av cancersjukdom. När han återhämtat sig förverkligade han en dröm: att starta en egen konsultverksamhet. Karen Marie Ravn,, 65 år, har redan uppnått lagstadgad pensionsålder, men fortsätter att arbeta som museianställd i Give, Danmark. Där arbetar hon som mentor med att hjälpa personer med psykiska handikapp tillbaka in i arbetslivet. Miervaldis Rozenbergs från Riga gick i pension vid 68, men fortsatte med sitt stora intresse: att upptäcka och handleda unga talanger genom sitt engagemang i den lettiska uppfinnarföreningen. Kerstin Sofia Andersson, 70 år, återvände till Norrbotten efter ett framgångsrikt yrkesliv som affärskonsult. Hon var fast besluten att starta ett centrum för konferenser och turism på sin hemort. Det finns en kultur där man ifrågasätter varför de äldre ska vara kvar på arbetsplatsen och inte ge plats åt de yngre. Kvinna i tjänstemannayrke, 55

17 BESKRIVNING AV PROJEKTET punkter för att behålla äldres anställningsbarhet För de äldre: Försök hitta arbetsgivare som visar att de värnar om god arbetsmiljö, kompetensutveckling av anställda, och har en allmänt positiv inställning till äldre arbetskraft. Ta vara på arbetsgivarens erbjudanden om kompetensutveckling. Undvik så långt möjligt skiftarbete, samt tungt och repetitivt arbete. Lyssna till din egen kropp. Försök att utveckla bra relationer med dina chefer, så att de engagerar sig i ditt arbete och är medvetna om dina arbetsresultat. Engagera dig i facket och försök intressera dem att öppna diskussioner med arbetsledningen om hur ett åldersmedvetet ledarskap kan utvecklas på arbetsplatsen. Träna regelbundet på fritiden. Utveckla ett CV som visar hela din kompetens, inte bara över examina och tidigare arbeten. För arbetsgivare: Utveckla arbetsmiljö och organisation så att alla anställda får arbetsuppgifter som svarar mot deras förmåga, med hänsyn tagen till individfaktorer som ålder och kön. Utveckla, i samarbete med facket, ett åldersmedvetet ledarskap i organisationen. Utveckla karriärplaner, som innefattar kompetensutveckling, för alla anställda. Utveckla mentorsprogram som innebär att möjligheter till kompetensöverföring skapas mellan äldre och yngre. Utveckla stegvisa och flexibla pensioneringsmöjligheter som gör det möjligt att behålla vissa anställda och deras kompetens under längre tid, snarare än att tillämpa strikta pensioneringsregler som enbart bygger på uppnådd ålder. Arbeta med organisationen, i synnerhet med mellancheferna, för att utveckla en positiv attityd gentemot äldre anställda. Detta innebär att vara medveten om äldres kompetens och om att äldre ofta kan göra ett minst lika bra jobb som yngre, bara de ges tillräckligt bra förutsättningar. På samhällsnivå: Rensa ut alla inslag av åldersdiskriminering i lagar och förordningar som berör arbetslivet. Utveckla arbetssätt så att särbehandling enbart på grund av ålder undviks hos myndigheter med operativt ansvar inom arbetslivet. Följ myndigheters handläggning av klagomål från samhällsmedborgare som anser att de utsatts för åldersdiskriminering, med hänsyn till behov av förändrade rutiner och utvecklad lagstiftning. Var föregångare. Engagera äldre personer i riksdagsarbete och annan synlig offentlig verksamhet.

18 18 HUVUDRAPPORTER HUVUDRAPPORTER LABOUR MARKET & EMPLOYMENT De rapporter som tagits fram i projektet och som ligger till grund för sammanfattningen är skrivna på projektspråket engelska. De viktigaste rapporterna listas här. Work Participation and Employability of Best Agers in the Baltic Sea Region. Center for the Study of Demographic Change, University of Rostock (DE). This report contains a major overview of the demographic situation and work participation across the BSR countries and regions, and identifies the vulnerabilities linked to ageing and shrinkage. There is also a review of what is known about factors that constitute sustained employability of best agers. Appendices include specific reports contributed from partners in Germany, Poland, Sweden, and Lithuania. Study of employment patterns in selected BSR regions. County of Pinneberg, Schleswig-Holstein (DE). The aim of this report is to analyze the employment patterns of older workers mostly the age group 55 64, the so-called Best Agers in selected regions of the Baltic Sea Region, based on contributions from Germany, Poland, Latvia and Sweden. Best Agers in the Baltic Sea Region A comparative study of employers attitudes. County of Pinneberg, Schleswig-Holstein (DE). Based on data gathered by project partners in six BSR countries, results are presented concerning employers awareness of the demographic threats, and their attitudes toward older workers. For instance, the report identifies gaps between perceived incentives for older workers in terms of longer employment, and the actual offers enterprises are providing for their Best Agers. Man har så mycket att ge till de yngre. Kvinna i arbetaryrke, 55+

19 HUVUDRAPPORTER 19 Perceived employment situation of Best Agers in the Baltic Sea Region: an interview study. Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Göteborg (SE). Based on interview data retrieved by partners in six BSR countries, barriers to continued work participation are identified. Competence and health related barriers are highlighted by best agers in all countries, but the most prevalent barrier experienced is the negative attitudes. Analysis of rules, regulations, policies and strategies at national and regional level, in the fields of employment, retirement, education and training, and career planning. Institute for European Initiatives and Gdansk University of Technology (PL). In this report, the policy frameworks with respect to work participation of Best Agers in the BSR are outlined, with special emphasis on national and regional initiatives in Poland, Sweden and Lithuania. Survey on what support instruments are missing for stimulating activity of people 50+ Institute for European Initiatives (PL). In this report, an analysis is presented with respect to the need for new initiatives for stimulating professional activity of best agers in various regions of Europe, using Polish conditions as a point of departure. Costs and Benefits of Best Agers Employment. Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Göteborg (SE). Economic considerations and concerns present a major barrier with respect to sustained employment of Best Agers. In this report the costs and benefits of keeping or employing older workers are analyzed. Models for economic analysis are presented. It is shown that introduction of age management can be highly profitable. Competence preservation and transfer in a generation shift. Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Göteborg (SE). In a generation shift in a small or medium size company, the company may face closure due to problems to find a competent successor. Based on contributions from four countries, this report analyzes the level of problem awareness in the BSR countries and offers for benchmarking a Swedish tool for sellers and buyers of SMEs. PARTNERSKAP Projektpartners som bidragit till den aktuella studien: Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, Kiel (DE) County of Pinneberg (DE) University of Rostock (DE) University College of Lillebaelt, Vejle (DK) KTU Regional Science Park, Kaunas (LT) Šiauliai Branch of the National Regional Development Agency, Šiauliai (LT) Stockholm School of Economics in Riga (LV) Institute for European Initiatives, Gdansk (PL) Gdansk University of Technology (PL) West Pomeranian Business School, Szczecin (PL) Norrbottens läns landsting, Luleå (SE) Göteborgs universitet, Göteborg (SE)

20 Using the knowledge and experience of professionals in their primes to foster business and skills development in the Baltic Sea Region Hur vi kan möta den demografiska utmaningen: SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER FRÅN ETT TRANSNATIONELLT PROJEKT Med de demografiska förändringarna som av EU lyfts fram som en av de viktigaste utmaningarna som Europas regioner står inför kombinerade med den aktuella ekonomiska krisen, måste regionerna i Östersjöområdet inventera oanvända resurser och finna fram till nya sätt att använda dessa. En sådan resurs är människor i sina bästa år de som vi här kallar Best Agers, det är de som är 55 år eller äldre. De är många, de har erfarenhet från ett långt yrkesliv, de är friskare än någonsin, de är välutbildade, de är motiverade, och de kan mobiliseras för att möta de negativa effekterna av de demografiska förändringarna. I studien Arbetsmarknaden och den demografiska utvecklingen i Östersjöregionen har partners från sex länder gemensamt analyserat förhållandena i olika delar av regionen, för att dokumentera utvecklingsbehov och identifiera kreativa angreppssätt som kan inspirera till benchmarking. I denna rapportsammanfattning fokuserar vi på svenska förhållanden, men vi infogar dem i en internationell kontext. Den som vill ta del av länderspecifika resultat och nationella rekommendationer kan göra det på projektets hemsida. Där finns den övergripande projektsammanfattningen The Labour Market and Demographic Change in the Baltic Sea Region och de övriga delrapporter som rekommendationerna baseras på. Denna rapport riktar sig till beslutsfattare och till alla som har ett intresse av det demografiska problemet och hur Best Agers kan bli en del av lösningen. Projektägare: Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, Academy of Economics of Schleswig-Holstein, Kiel, Tyskland Svenska representanter: Roland Kadefors och Anders Östebo Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Box 720, Göteborg Tel: E-post: Ewa Hedkvist Petersen Norrbottens läns landsting Avdelningen för regional utveckling Luleå Tel: E-post: Best Agers PARTNERSKAP Academy of Economics Schleswig-Holstein, Germany County of Pinneberg, Germany University of Rostock, Rostock Center for the Study of Demographic Change, Germany Research Association Mecklenburg-Vorpommern, Germany The Paritätische Welfare Organisation Schleswig-Holstein, Germany Institute for European Initiatives, Poland Gdansk University of Technology, Poland West Pomeranian Business School, Poland Šiauliai Šiauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Lithuania Šiauliai Branch of the National Regional Development Agency, Lithuania KTU Regional Science Park, Lithuania CONNECT Latvia, Latvia Stockholm School of Economics in Riga, Latvia County Council of Norrbotten, Sweden University of Gothenburg, Sweden Green Network, Denmark University College Lillebaelt, Denmark Norwich Business School at the University of East Anglia, United Kingdom Estonian Association of SMEs EVEA, Estonia November 2012 Layout: Vera Marknadskommunikation. Foto: Johnér Bildbyrå/ Corbis/ Fancy/ OJO/ Zefa

Roland Kadefors Sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet

Roland Kadefors Sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Äldre anställda - en omistlig kompetensresurs? Roland Kadefors Sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Vi lever allt längre! År 2010 var den återstående beräknade medellivslängden, för dem

Läs mer

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Landstingsfullmäktiges utbildningsdag 20 februari 2013 Ewa Hedkvist Petersen

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Landstingsfullmäktiges utbildningsdag 20 februari 2013 Ewa Hedkvist Petersen Landstingsfullmäktiges utbildningsdag 20 februari 2013 Ewa Hedkvist Petersen Occasion, date, location 2 BEST AGERS Se 55-plussarna som en potential i regionerna Utarbeta och prova metoder för att använda

Läs mer

Roland Kadefors Sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet

Roland Kadefors Sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Age Management Åldersanpassad arbetsorganisation Roland Kadefors Sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Age Management Riktar sig till alla åldersgrupper! Age management promotes longer and

Läs mer

Hur överbryggar vi klyftan mellan yngre och äldre i arbetslivet?

Hur överbryggar vi klyftan mellan yngre och äldre i arbetslivet? Hur överbryggar vi klyftan mellan yngre och äldre i arbetslivet? Externa ESF-dagen, 7 november 2012 i Luleå Ewa Hedkvist Petersen Procentuell andel i olika åldersgrupper som betraktar sig själva som medelålders

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering

Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Roland Kadefors 2 3 Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Roland Kadefors Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg 4 Författarna svarar

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 Demografisk utmaning för de nya EU-länderna Ett gradvis krympande arbetskraftsutbud och en åldrande befolkning innebär att den potentiella BNP-tillväxten i

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Arbetstidsförlängning en ny trend?

Arbetstidsförlängning en ny trend? Arbetstidsförlängning en ny trend? Avtal om förlängd arbetstid i Tyskland på företagsnivå DaimlerChrysler Siemens Volkswagen MAN Thomas Cook Lufthansa Många mindre och medelstora företag Offentlig sektor

Läs mer

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet Till EU projektet Best Agers Bakgrund Läser psykologi på Luleå Tekniska Universitet I höstas valde jag inriktningen utredning Då kom förfrågan av lanstinget

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning Cirka 10-20 procent av befolkningen uppger, i olika undersökningar,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet

En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet Mats.Ryderheim@av.se Safety and health at work is everyone s concern. It s good for you. It s good for business. Arbetsmiljöfrågorna tar större plats

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Orsaker till och effekter av arbetstidsförlängning

Orsaker till och effekter av arbetstidsförlängning Orsaker till och effekter av arbetstidsförlängning Två huvudfrågor 1. Hur förklara tendenser till längre arbetstid? 2. Vilka blir effekterna på produktion och sysselsättning? ANNUAL HOURS WORKED PER CAPITA

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Roland Kadefors Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet. www.gu.se

Roland Kadefors Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet. www.gu.se Roland Kadefors Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet www.gu.se Syftet är att öka medvetenheten om vad det innebär att vi blir äldre och håller oss friskare idag än tidigare.

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt

Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt Should I stay or should I go Mikael Stattin Sociologiska institutionen Umeå universitet Innehåll Åldrande befolkning, äldre arbetskraft

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1

KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1 KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1 FOLKHELSEKONFERANSEN 2014 KULTURENS PÅVIRKING PÅ HELSE Hamar, 18 mars Sara Grut, NCK AGENDA DEL 1 -Kulturarv som resurs i arbetet för äldres hälsa och välfärd

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet Fem exempel Text: Enikö Koch Grafisk form: Emily Ingvarsson Tryck: Repro8 Upplaga: Första 2012 TemaLikabehandling 2012 ISBN: 978-91-87051-09-8 Distribution:

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Botniska korridoren. Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011. Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet

Botniska korridoren. Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011. Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet Botniska korridoren Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011 Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet Projektet.. Har en stark bakgrund (Mål2-projekt 2008-2011,

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Utvecklingsgruppen för äldrepolitik Delrapport 1 Äldre i arbete 29 december 2008 ÄLDRE I ARBETE

Utvecklingsgruppen för äldrepolitik Delrapport 1 Äldre i arbete 29 december 2008 ÄLDRE I ARBETE Utvecklingsgruppen för äldrepolitik Delrapport 1 Äldre i arbete 29 december 2008 ÄLDRE I ARBETE Det ligger fler värden i att fortsätta arbeta även sedan man blivit lite äldre än att bara uppbära lön. Forskningen

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Demografiska utmaningar och nordiskt erfarenhetsutbyte

Demografiska utmaningar och nordiskt erfarenhetsutbyte Demografiska utmaningar och nordiskt erfarenhetsutbyte Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 17-19 juni 2015 Lisa Hörnström Senior Research Fellow Nordregio 1. Beskriva och analysera befolkningsutveckling

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev #2, mars 2016

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev #2, mars 2016 Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev #2, mars 2016 HAR NI ÅLDERSDISKRIMINERING I ERT LAND? EU måste ha kunskap om de äldre medborgarnas situation! AGE Platform Europe har därför frågat sina medlemmar:

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Pär Sellberg, Nationell samordnare validering Myndighetens uppdrag avseende validering Ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering - utifrån

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Rapport från EPSU:s studie om löner i vårdbranschen i förhållande till övergripande lönenivåer och löneklyftan i olika länder inom

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) Hälsokonvent 2013 Ingemar Eriksson NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Fler äldre-äldre i vården

Fler äldre-äldre i vården Fler äldre-äldre i vården Om behovet av att prioritera Mats Thorslund Aging Research Center Starting points More and more elderly people 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Men

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Hälsosamt åldrande hela livet

Hälsosamt åldrande hela livet Hälsosamt åldrande hela livet Åldrande med livskvalitet Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Vi kan aldrig undvika det

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer