De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:"

Transkript

1 De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Assistanslotsen, genomförande Sökande: AssistansLotsen AB EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Anni Wessén, Projektbeskrivning: Projektet vill driva en kompetensutveckling i projektform för att stärka de anställdas kompetens för att fortsatt vara attraktiva på den totala arbetsmarknaden. Bygg lärande! Sökande: Trångsviken Bygg Aktiebolag EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Ulf Bernhardsson, Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att deltagarna skall uppleva att de bidrar till att företaget utvecklas mot en lärande organisation med hjälp av sina nya förmågor. Man vill att alla anställda ska veta om de olika processerna som pågår inom företaget och på så sätt ha en helhetssyn. Projektet kommer att bygga på deltagarnas delaktighet i kombination med externa konsulters fackkunskaper, metoderna präglas av dialog och grupparbeten. Gemensamma Ragunda Sökande: Ragunda kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Tommy Lundkvist, Projektbeskrivning: Detta projekt syftar till att de resterande medarbetarna inom Ragunda kommuns skola och barnomsorg ska få samma kompetenser kring konstruktiv medarbetarskap som deras kollegor på Hansåkerskolan, som genomdrivit motsvarande projekt. Genom att utbilda de anställda att hantera sitt eget, men framförallt andras, motiverande värdesystem avser projektet att skapa en konstruktivare arbetsplatser som når större måluppfyllelse med mer välmående medarbetare. Genomförande kompetensförsörjning Sökande: Färgmagasinet i Ö-vik AB EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Magnus Westman, Projektbeskrivning: Färgmagasinet i Ö-vik AB har en verksamhet som innehåller både måleriverksamhet och butiksförsäljning av färg och tapeter. Företaget tillhandahåller helhetslösningar inom måleri oavsett om du är privatperson, fastighetsägare eller representant för ett byggbolag. Genom detta projekt vill man genom fortbildning ta bort några flaskhalsar inom företaget där bemanningen består av en enda person.

2 Helt rätt i Berg Sökande: Bergs kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Emma Lundbäck, Projektbeskrivning: Projektets syfte är att möjliggöra för fler att orka arbeta heltid. Projektet vill uppnå detta genom ett verksamhetsnära lärande som stimulerar till delaktighet, tydlighet i roller, samarbete, jämställdhet, tillgänglighet, lärande och hälsa. Väntade resultat är minskad ohälsa, ökad medelsysselsättningsgrad, ökad jämställdhet, bättre kvalitet och engagemang i verksamheten samt underlätta framtida kompetensförsörjning. Kompkulmen Sökande: Sundsvalls kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Paula Lundgren, Projektbeskrivning: Avsikten med projektet är att stärka och utveckla Musik- och kulturskolornas personal så att de kan möta de krav som ställs från huvudmän, elever och omvärld, samt att bredda individernas kompetens för att öka möjligheterna att behålla sitt arbete och/eller stå starkare på arbetsmarknaden vid ev. arbetslöshet Detta sker genom kompetensutveckling för de 15 Musik- och kulturskolorna i regionen inom bl.a. nya tekniker, ledarskap pedagogik metodik, jämställdhet och hälsa. Permobil, genomförande Sökande: Permobil Holding AB EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Maria Nordin, Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att säkerställa strategisk nödvändig kompetens bland företagets medarbetare, såväl kvinnor som män. Den samlade kompetensen inom företaget är den främsta framgångsfaktorn och man måste fortsätta utveckla den. Det är med hjälp av det man kan trygga huvudkontorets fortlevnad i Timrå. Permobil behöver bl.a. stärka den lokala kompetensen och expertisen inom produktutveckling, produktionssystem och engelska, samtidigt som det måste ske en anpassning till marknadernas krav på verksamheten. Småföretagarnas kompetensförsörjning Sökande: Ek. för Samhällsbyggarna EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Lena Schmidt, Projektbeskrivning: Projektet ska samordna kostnadseffektiva utbildningar med hög kvalitet för företag och anställda. Kompetensutvecklingen ska göra företagen mer lönsamma och konkurrenskraftiga vilket är nödvändigt för långsiktig utveckling, sysselsättning och tillväxt.

3 Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud, genomförandeprojekt SOLARIS (Nationell/regional utlysning) Sökande: Bräcke kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Monica Andersson, Projektbeskrivning: Projektets övergripande mål är att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få en förstärkt arbetsmarknadsanknytning genom att bl.a. utveckla ett tidigt och lättillgängligt hemspråksstöd i kombination med svenska, skapa nya arbeten genom en vidgad arbetsmarknad i form av fler arbetsintegrerande sociala företag och utveckla stödet till de 0-placerade Arbetskraftskoordinator - För sysselsättning och arbete Sökande: Strömsunds kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Elisabeth Lindholm, Projektbeskrivning: Att skapa bättre förutsättningar för målgrupperna (ålder, funktionshinder, långtidssjukskrivna) att få ett arbete, komma närmare den reguljära arbetsmarknaden eller skapa en grund för att deltagarna efter projektavslut, har bättre förutsättningar att starta egna företag, även inräknat socialt företagande eller kooperativ. Integration via Arbete (IVAR) Sökande: Sollefteå kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Maria Modin, Projektbeskrivning: Projektet vill skapa en arbetsmarknadsaktivitet för utomnordiska medborgare, som två år efter ankomst fortfarande står långt från arbetsmarknaden, för att stötta dem i att komma ur sitt bidragsberoende. Deltagarna ska genom riktade fördjupningar inom valt yrkesområde (restaurang, skogsvård, vård och lokalvård) få kunskaper som för dem närmare arbete/vidarestudier/starta eget. Projektet ska motivera till entreprenöriellt tänkande och motverka obalans i könsfördelning inom de valda yrkesområdena. Kraftsamling Härjedalen Sökande: Härjedalens kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Martin Södergårds, Projektbeskrivning: Med utgångspunkt från den erfarenhet och kunskap som erhållits genom Glesbygdsmodellens koncept och metoder syftar projektidén Kraftsamling Härjedalen till att hjälpa individer som står längst ifrån arbetsmarknaden genom att utöka

4 och utveckla samarbetet med främst skola och näringslivet. Målet är att förbereda individerna för arbetslivets villkor och hjälpa dem att bli anställningsbara genom att erbjuda möjlighet att få den yrkeskompetens som efterfrågas på den lokala arbetsmarknaden. Lärlingslotsen steg 2 Sökande: Regionförbundet Jämtlands Län EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Håkan Lundmark, Projektbeskrivning: Projektet vill vidareutveckla Lärlingslotsen i Jämtlands län så att lärlingsutbildning blir en dörr in till ett yrke för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Målgruppen för projektet är i första hand utlandsfödda, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Lärlingsutbildning innebär en nära samverkan mellan utbildning och näringsliv som gynnar såväl tillväxten i näringslivet som den enskildes möjligheter att utvecklas och hitta ett jobb. Min tur Sökande: Folkuniversitetet i Sundsvall EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Märtha Kleverman, Projektbeskrivning: Projektet vänder sig till långtidsarbetslösa med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund och fokuserar på deltagarnas ansvar, egna aktiviteter och påverkan på innehållet för att tillsammans i nätverk och med stöd från coacher och projektledning nå eller komma närmare målet egen försörjning. TUVA Tillvaratagande av utvecklingspotential och vilja till arbete Sökande: Sollefteå kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Elisabeth Edfeldt, Projektbeskrivning: Intellektuellt funktionshindrade och utvecklingsstörda är i dagens samhälle en grupp som står långt från arbetsmarknaden. Projektet ska erbjuda målgruppen en yrkesutbildning till servicebiträde inom vald inriktning, vilken kommer att öka deltagarnas möjligheter att gå från bidragsberoende till självförsörjning genom arbete. Syftet är också att öka arbetsgivares och omgivningens förståelse för målgruppen och vad denna kan bidra med. D e 3 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att inte p rioritera inom ESF, Socialfonden är: KulturKraft Nord

5 Sökande: TRS Servicebolag AB EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Eva Gustafsson Projektbeskrivning: KulturKraft Nord är ett kompetensutvecklingsprojekt för yrkesverksamma inom scen, ton och film med det övergripande målet att etablera en varaktig plattform för samordnad kompetensutveckling i hela Norrland. Lobben (Nationell/regional utlysning) Sökande: Jämtland Härjedalens Idrottsförbund EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Maria Norling, Projektbeskrivning: Lobben är ett ungdomspraktikprojekt som vill lobba över det negativa snacket om ungdomsarbetslösheten och istället se möjligheterna. Genom att ge den enskilde deltagaren idrottsrörelsens ledarutbildningar och praktik på en idrottsförening/skola, ska projektet ge de unga arbetssökande en ökad självkänsla, större tro på sin egen förmåga och stärka den enskildas möjlighet till arbete. Headway (Nationell/regional utlysning) Sökande: Kompetensia Resurs AB EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Lena Schmidt, Projektbeskrivning: Syftet med genomförandeprojektet är att öka möjligheterna för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen att bli mer anställningsbara och därigenom öka möjligheten till arbete och egen försörjning. De 16 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ERUF, Regionala fonden är: Åtgärd: 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling och FoU Ekonomiska relationer för affärs- och sysselsättningsutveckling i södra Västernorrland EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Peter Öhman, Projektbeskrivning: I aktuellt projekt är avsikten att tydligare än förut bedriva företagsnära forskning för aktörerna i CER-nätverket (bank, försäkring, pension, revision), stärka CER nätverket och vidga verksamheten till att även gälla nätverkets kunder inte bara i Sundsvall, utan även i Ånge, Timrå och Härnösand. Fokus Outdoor

6 EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Mats Tinnsten, Projektbeskrivning: Föreslaget projekt syftar till att optimera förutsättningarna för regionens företag att fortsatt befinna sig i fronten inom sina respektive produktsegment. Projektet kommer att stimulera till kvinnlig nyetablering av företag och branschanpassad utprovning av komplexa produkter i utvecklingens samtliga skeden. Förstudie: Metodutveckling av marmorerad björk Sökande: Regionförbundet Jämtlands län EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Gabriella Gärds, Projektbeskrivning: Projektet är en förstudie där möjligheterna för att utveckla en metod för framställning av marmorerad lövträ kommer att undersökas. Hållbara utvecklingsprocesser EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Lars Åke Mikaelsson, Projektbeskrivning: Det övergripande syftet med projektet är att stärka regionens förnyelseförmåga och konkurrenskraft främst för företag som arbetar med skog, förädling av skogsråvara, samt hållbart byggande och förvaltning. Detta ska ske genom kunskapsoch nätverksuppbyggnad, utveckling och utprovning av relevanta metoder för bl.a. hållbart byggande, ledarskap och styrning. Kompetensutbyggnad ETH Steg 2 (Energieffektiva och tillståndsövervakande Hydrauliska system) Sökande: Stiftelsen för tillämpad Hydraulik EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Jon Sandström, Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att via studier, tester, beräkningar i doktorandprojekt skapa kunskap för att minska energiförbrukning och höja tillgänglighet i hydraulssytem. Detta skall omsättas i produkter hos samarbetande företag. Kontextinformationsdelning för IoT-Tillämpningar (KITT) EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Ulf Jennehag, Projektbeskrivning: Projektet syftar till att skapa en teknisk plattform för sensorbaserade tjänster, vilken ska stödja intelligent och sömlös informationsdelning över Internet.

7 Live Paper EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Kaarlo Niskanen, Projektbeskrivning: Syftet är att skaffa nya arbetsmetoder åt FSCN (Fibre Science Network) inom Miun, för att skapa bättre förutsättningar att sprida framtida projekt. Miun Innovation för tillväxt i Mittregionen EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Eva Rosén, Projektbeskrivning: Projektet förstärker den innovationsfrämjande miljön inom universitetet och det Mittregionala innovationssystemet. Det innefattar nya innovationsframdrivande coachningsmetoder, nya arbetssätt som stödjer kommersialisering av forskningsresultat och studenters företagande och insatser för ett stärkt Mittregionalt innovationssystem. Profilområdet Peak Innovation Sökande: Mid Sweden Science Park AB EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Lars Lindqvist, Projektbeskrivning: Tre av totalt fem delområden utgör kärnan i detta regionalfondsprojekt. Utveckling Science Park - Regional Utveckling - Fler och bättre företag. Dessa tre delområden förväntas sammantaget ge en stark påverkan på hur regionen kan arbeta med utveckling och innovationsprocesser i näringslivet tillsammans med FoUden internationella miljöer för att lyckas på marknaden. Utveckling av innovationer inom fiberoptik för industriella tillämpningar EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Magnus Engholm, Projektbeskrivning: I projektet kommer innovationer inom fiberoptik och laserteknik att utvecklas för tillämpningar inom tillverkande och producerande regional och nationell industri. Detta görs genom forskning och innovativ teknikutveckling som främst sker hos Mittuniversitetet, men även Acreo och inom Fiber Optic Valley. Åtgärd: 1.2 Internationalisering och internationell handel Gränslös Tillväxt

8 Sökande: Almi Företagspartner Mitt AB EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Pia Edblad, Projektbeskrivning: I detta projekt vill Almi i huvudsak koncentrera osig på den breda målgruppen av presumtiva exportföretag bland SMEföretagen - såväl traditionella som nya spännande branscher (identifierade nyckelbranscher) som har en ambition att växa och se möjligheter i internationell handel, såväl export som import. Koordinerad kraftsamling Internationalisering Sökande: Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Jan-Olov Karlsson, Projektbeskrivning: Projektet syftar till att öka inlandskommunernas små och medelstora företags möjligheter att delta på den internationella marknaden genom att bygga upp ett kostnadseffektivt och hållbart internationaliseringsarbete i kommunerna. I projektet ingår omvärldsanalys, studieresor för deltagande företag, nätverksträffar, marknadsutveckling, verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Åtgärd: 1.3 Turism - Upplevelser Del 3 - Green Movie and eventmaking region allt under ett tak. Sökande: Jämtland Härjedalen Turism EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Karin Gydemo Grahnlöf, Projektbeskrivning: Projektet Green Movie & Event making region, del 3, ska skapa en gemensam funktion för film- och eventfrågor och därigenom skapa förutsättningar för att öka antalet produktioner genom bättre samverkan, mer strategisk bearbetning och ökad proffsighet. Skärgård i världsklass etapp 2 Sökande: Örnsköldsviks kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Peter Holmqvist, Projektbeskrivning: I denna satsning vill Örnsköldsviks kommun fortsätta att rusta Höga kusten som besöksmål. Som i föregående projekt ska satsningar göras i infrastruktur för ökad tillgänglighet och attraktivitet. I tillägg till detta ska marknadsföringsinsatser göras, i samarbete med Kramfors och Härnösands kommuner. Åtgärd 1.4 Entreprenörskap och nyföretagande Egenanställning, förenklat entreprenörskap i

9 Sökande: Coompanion Kooperativ Utveckling i Jämtlands län EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Per Olof Persson, Projektbeskrivning: Inom projektet ska förutsättningar skapas för fler sysselsättningsmöjligheter i s för kvinnor och unga vuxna i åldern år genom att omvandla egna färdigheter och idéer till näringsverksamhet med tillämpning av egenanställningsmodellen. Åtgärd 1.7 Energi- och miljöområdet, insatser för miljödriven tillväxt SAMT hållbar affärsutveckling för ökad konkurrenskraft och förnyelse Sökande: Sundsvalls kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Andreaz Strömgren, Projektbeskrivning: Föreliggande projekt är en fortsättning på det arbete som sattes igång inom Arena miljölänet Västernorrland men med skillnaden att man ska arbeta bredare, mot en större grupp av företag, inte bara dem som är starkt miljöstörande, och inkludera hållbart ledarskap i modellen. Projektet ska arbeta för att företagen ska göra bättre affärer, förnyas, bli lönsammare och samtidigt belasta miljön mindre.

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Sidan 1 Bilaga Justerad och reviderad 091209 De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Birsta

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND PRESSMEDDELANDE EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15 16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Välkommen! Workshop ESF 2014-02-10

Välkommen! Workshop ESF 2014-02-10 Välkommen! Workshop ESF 2014-02-10 Syftet med dagen Underlag till den regionala handlingsplanen för ESF Vi fördjupar bilden av utmaningarna och vilka åtgärder som behövs i Övre Norrland Kunskapsutbyte

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

En stad för business och hjärta.

En stad för business och hjärta. En stad för business och hjärta. Sundsvall: Sveriges mittpunkt Strategiskt läge vid kusten mitt i Sverige 38 mil norr om Stockholm 27 mil söder om Umeå Goda pendlingsmöjligheter Max en timmes resväg till

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern Resonerande seminarium Utvecklingsområde i Vinnovas samverkansstrategiprojekt

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer