De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:"

Transkript

1 De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Assistanslotsen, genomförande Sökande: AssistansLotsen AB EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Anni Wessén, Projektbeskrivning: Projektet vill driva en kompetensutveckling i projektform för att stärka de anställdas kompetens för att fortsatt vara attraktiva på den totala arbetsmarknaden. Bygg lärande! Sökande: Trångsviken Bygg Aktiebolag EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Ulf Bernhardsson, Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att deltagarna skall uppleva att de bidrar till att företaget utvecklas mot en lärande organisation med hjälp av sina nya förmågor. Man vill att alla anställda ska veta om de olika processerna som pågår inom företaget och på så sätt ha en helhetssyn. Projektet kommer att bygga på deltagarnas delaktighet i kombination med externa konsulters fackkunskaper, metoderna präglas av dialog och grupparbeten. Gemensamma Ragunda Sökande: Ragunda kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Tommy Lundkvist, Projektbeskrivning: Detta projekt syftar till att de resterande medarbetarna inom Ragunda kommuns skola och barnomsorg ska få samma kompetenser kring konstruktiv medarbetarskap som deras kollegor på Hansåkerskolan, som genomdrivit motsvarande projekt. Genom att utbilda de anställda att hantera sitt eget, men framförallt andras, motiverande värdesystem avser projektet att skapa en konstruktivare arbetsplatser som når större måluppfyllelse med mer välmående medarbetare. Genomförande kompetensförsörjning Sökande: Färgmagasinet i Ö-vik AB EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Magnus Westman, Projektbeskrivning: Färgmagasinet i Ö-vik AB har en verksamhet som innehåller både måleriverksamhet och butiksförsäljning av färg och tapeter. Företaget tillhandahåller helhetslösningar inom måleri oavsett om du är privatperson, fastighetsägare eller representant för ett byggbolag. Genom detta projekt vill man genom fortbildning ta bort några flaskhalsar inom företaget där bemanningen består av en enda person.

2 Helt rätt i Berg Sökande: Bergs kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Emma Lundbäck, Projektbeskrivning: Projektets syfte är att möjliggöra för fler att orka arbeta heltid. Projektet vill uppnå detta genom ett verksamhetsnära lärande som stimulerar till delaktighet, tydlighet i roller, samarbete, jämställdhet, tillgänglighet, lärande och hälsa. Väntade resultat är minskad ohälsa, ökad medelsysselsättningsgrad, ökad jämställdhet, bättre kvalitet och engagemang i verksamheten samt underlätta framtida kompetensförsörjning. Kompkulmen Sökande: Sundsvalls kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Paula Lundgren, Projektbeskrivning: Avsikten med projektet är att stärka och utveckla Musik- och kulturskolornas personal så att de kan möta de krav som ställs från huvudmän, elever och omvärld, samt att bredda individernas kompetens för att öka möjligheterna att behålla sitt arbete och/eller stå starkare på arbetsmarknaden vid ev. arbetslöshet Detta sker genom kompetensutveckling för de 15 Musik- och kulturskolorna i regionen inom bl.a. nya tekniker, ledarskap pedagogik metodik, jämställdhet och hälsa. Permobil, genomförande Sökande: Permobil Holding AB EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Maria Nordin, Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att säkerställa strategisk nödvändig kompetens bland företagets medarbetare, såväl kvinnor som män. Den samlade kompetensen inom företaget är den främsta framgångsfaktorn och man måste fortsätta utveckla den. Det är med hjälp av det man kan trygga huvudkontorets fortlevnad i Timrå. Permobil behöver bl.a. stärka den lokala kompetensen och expertisen inom produktutveckling, produktionssystem och engelska, samtidigt som det måste ske en anpassning till marknadernas krav på verksamheten. Småföretagarnas kompetensförsörjning Sökande: Ek. för Samhällsbyggarna EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Lena Schmidt, Projektbeskrivning: Projektet ska samordna kostnadseffektiva utbildningar med hög kvalitet för företag och anställda. Kompetensutvecklingen ska göra företagen mer lönsamma och konkurrenskraftiga vilket är nödvändigt för långsiktig utveckling, sysselsättning och tillväxt.

3 Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud, genomförandeprojekt SOLARIS (Nationell/regional utlysning) Sökande: Bräcke kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Monica Andersson, Projektbeskrivning: Projektets övergripande mål är att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få en förstärkt arbetsmarknadsanknytning genom att bl.a. utveckla ett tidigt och lättillgängligt hemspråksstöd i kombination med svenska, skapa nya arbeten genom en vidgad arbetsmarknad i form av fler arbetsintegrerande sociala företag och utveckla stödet till de 0-placerade Arbetskraftskoordinator - För sysselsättning och arbete Sökande: Strömsunds kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Elisabeth Lindholm, Projektbeskrivning: Att skapa bättre förutsättningar för målgrupperna (ålder, funktionshinder, långtidssjukskrivna) att få ett arbete, komma närmare den reguljära arbetsmarknaden eller skapa en grund för att deltagarna efter projektavslut, har bättre förutsättningar att starta egna företag, även inräknat socialt företagande eller kooperativ. Integration via Arbete (IVAR) Sökande: Sollefteå kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Maria Modin, Projektbeskrivning: Projektet vill skapa en arbetsmarknadsaktivitet för utomnordiska medborgare, som två år efter ankomst fortfarande står långt från arbetsmarknaden, för att stötta dem i att komma ur sitt bidragsberoende. Deltagarna ska genom riktade fördjupningar inom valt yrkesområde (restaurang, skogsvård, vård och lokalvård) få kunskaper som för dem närmare arbete/vidarestudier/starta eget. Projektet ska motivera till entreprenöriellt tänkande och motverka obalans i könsfördelning inom de valda yrkesområdena. Kraftsamling Härjedalen Sökande: Härjedalens kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Martin Södergårds, Projektbeskrivning: Med utgångspunkt från den erfarenhet och kunskap som erhållits genom Glesbygdsmodellens koncept och metoder syftar projektidén Kraftsamling Härjedalen till att hjälpa individer som står längst ifrån arbetsmarknaden genom att utöka

4 och utveckla samarbetet med främst skola och näringslivet. Målet är att förbereda individerna för arbetslivets villkor och hjälpa dem att bli anställningsbara genom att erbjuda möjlighet att få den yrkeskompetens som efterfrågas på den lokala arbetsmarknaden. Lärlingslotsen steg 2 Sökande: Regionförbundet Jämtlands Län EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Håkan Lundmark, Projektbeskrivning: Projektet vill vidareutveckla Lärlingslotsen i Jämtlands län så att lärlingsutbildning blir en dörr in till ett yrke för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Målgruppen för projektet är i första hand utlandsfödda, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Lärlingsutbildning innebär en nära samverkan mellan utbildning och näringsliv som gynnar såväl tillväxten i näringslivet som den enskildes möjligheter att utvecklas och hitta ett jobb. Min tur Sökande: Folkuniversitetet i Sundsvall EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Märtha Kleverman, Projektbeskrivning: Projektet vänder sig till långtidsarbetslösa med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund och fokuserar på deltagarnas ansvar, egna aktiviteter och påverkan på innehållet för att tillsammans i nätverk och med stöd från coacher och projektledning nå eller komma närmare målet egen försörjning. TUVA Tillvaratagande av utvecklingspotential och vilja till arbete Sökande: Sollefteå kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Elisabeth Edfeldt, Projektbeskrivning: Intellektuellt funktionshindrade och utvecklingsstörda är i dagens samhälle en grupp som står långt från arbetsmarknaden. Projektet ska erbjuda målgruppen en yrkesutbildning till servicebiträde inom vald inriktning, vilken kommer att öka deltagarnas möjligheter att gå från bidragsberoende till självförsörjning genom arbete. Syftet är också att öka arbetsgivares och omgivningens förståelse för målgruppen och vad denna kan bidra med. D e 3 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att inte p rioritera inom ESF, Socialfonden är: KulturKraft Nord

5 Sökande: TRS Servicebolag AB EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Eva Gustafsson Projektbeskrivning: KulturKraft Nord är ett kompetensutvecklingsprojekt för yrkesverksamma inom scen, ton och film med det övergripande målet att etablera en varaktig plattform för samordnad kompetensutveckling i hela Norrland. Lobben (Nationell/regional utlysning) Sökande: Jämtland Härjedalens Idrottsförbund EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Maria Norling, Projektbeskrivning: Lobben är ett ungdomspraktikprojekt som vill lobba över det negativa snacket om ungdomsarbetslösheten och istället se möjligheterna. Genom att ge den enskilde deltagaren idrottsrörelsens ledarutbildningar och praktik på en idrottsförening/skola, ska projektet ge de unga arbetssökande en ökad självkänsla, större tro på sin egen förmåga och stärka den enskildas möjlighet till arbete. Headway (Nationell/regional utlysning) Sökande: Kompetensia Resurs AB EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Lena Schmidt, Projektbeskrivning: Syftet med genomförandeprojektet är att öka möjligheterna för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen att bli mer anställningsbara och därigenom öka möjligheten till arbete och egen försörjning. De 16 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ERUF, Regionala fonden är: Åtgärd: 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling och FoU Ekonomiska relationer för affärs- och sysselsättningsutveckling i södra Västernorrland EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Peter Öhman, Projektbeskrivning: I aktuellt projekt är avsikten att tydligare än förut bedriva företagsnära forskning för aktörerna i CER-nätverket (bank, försäkring, pension, revision), stärka CER nätverket och vidga verksamheten till att även gälla nätverkets kunder inte bara i Sundsvall, utan även i Ånge, Timrå och Härnösand. Fokus Outdoor

6 EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Mats Tinnsten, Projektbeskrivning: Föreslaget projekt syftar till att optimera förutsättningarna för regionens företag att fortsatt befinna sig i fronten inom sina respektive produktsegment. Projektet kommer att stimulera till kvinnlig nyetablering av företag och branschanpassad utprovning av komplexa produkter i utvecklingens samtliga skeden. Förstudie: Metodutveckling av marmorerad björk Sökande: Regionförbundet Jämtlands län EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Gabriella Gärds, Projektbeskrivning: Projektet är en förstudie där möjligheterna för att utveckla en metod för framställning av marmorerad lövträ kommer att undersökas. Hållbara utvecklingsprocesser EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Lars Åke Mikaelsson, Projektbeskrivning: Det övergripande syftet med projektet är att stärka regionens förnyelseförmåga och konkurrenskraft främst för företag som arbetar med skog, förädling av skogsråvara, samt hållbart byggande och förvaltning. Detta ska ske genom kunskapsoch nätverksuppbyggnad, utveckling och utprovning av relevanta metoder för bl.a. hållbart byggande, ledarskap och styrning. Kompetensutbyggnad ETH Steg 2 (Energieffektiva och tillståndsövervakande Hydrauliska system) Sökande: Stiftelsen för tillämpad Hydraulik EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Jon Sandström, Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att via studier, tester, beräkningar i doktorandprojekt skapa kunskap för att minska energiförbrukning och höja tillgänglighet i hydraulssytem. Detta skall omsättas i produkter hos samarbetande företag. Kontextinformationsdelning för IoT-Tillämpningar (KITT) EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Ulf Jennehag, Projektbeskrivning: Projektet syftar till att skapa en teknisk plattform för sensorbaserade tjänster, vilken ska stödja intelligent och sömlös informationsdelning över Internet.

7 Live Paper EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Kaarlo Niskanen, Projektbeskrivning: Syftet är att skaffa nya arbetsmetoder åt FSCN (Fibre Science Network) inom Miun, för att skapa bättre förutsättningar att sprida framtida projekt. Miun Innovation för tillväxt i Mittregionen EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Eva Rosén, Projektbeskrivning: Projektet förstärker den innovationsfrämjande miljön inom universitetet och det Mittregionala innovationssystemet. Det innefattar nya innovationsframdrivande coachningsmetoder, nya arbetssätt som stödjer kommersialisering av forskningsresultat och studenters företagande och insatser för ett stärkt Mittregionalt innovationssystem. Profilområdet Peak Innovation Sökande: Mid Sweden Science Park AB EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Lars Lindqvist, Projektbeskrivning: Tre av totalt fem delområden utgör kärnan i detta regionalfondsprojekt. Utveckling Science Park - Regional Utveckling - Fler och bättre företag. Dessa tre delområden förväntas sammantaget ge en stark påverkan på hur regionen kan arbeta med utveckling och innovationsprocesser i näringslivet tillsammans med FoUden internationella miljöer för att lyckas på marknaden. Utveckling av innovationer inom fiberoptik för industriella tillämpningar EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Magnus Engholm, Projektbeskrivning: I projektet kommer innovationer inom fiberoptik och laserteknik att utvecklas för tillämpningar inom tillverkande och producerande regional och nationell industri. Detta görs genom forskning och innovativ teknikutveckling som främst sker hos Mittuniversitetet, men även Acreo och inom Fiber Optic Valley. Åtgärd: 1.2 Internationalisering och internationell handel Gränslös Tillväxt

8 Sökande: Almi Företagspartner Mitt AB EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Pia Edblad, Projektbeskrivning: I detta projekt vill Almi i huvudsak koncentrera osig på den breda målgruppen av presumtiva exportföretag bland SMEföretagen - såväl traditionella som nya spännande branscher (identifierade nyckelbranscher) som har en ambition att växa och se möjligheter i internationell handel, såväl export som import. Koordinerad kraftsamling Internationalisering Sökande: Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Jan-Olov Karlsson, Projektbeskrivning: Projektet syftar till att öka inlandskommunernas små och medelstora företags möjligheter att delta på den internationella marknaden genom att bygga upp ett kostnadseffektivt och hållbart internationaliseringsarbete i kommunerna. I projektet ingår omvärldsanalys, studieresor för deltagande företag, nätverksträffar, marknadsutveckling, verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Åtgärd: 1.3 Turism - Upplevelser Del 3 - Green Movie and eventmaking region allt under ett tak. Sökande: Jämtland Härjedalen Turism EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Karin Gydemo Grahnlöf, Projektbeskrivning: Projektet Green Movie & Event making region, del 3, ska skapa en gemensam funktion för film- och eventfrågor och därigenom skapa förutsättningar för att öka antalet produktioner genom bättre samverkan, mer strategisk bearbetning och ökad proffsighet. Skärgård i världsklass etapp 2 Sökande: Örnsköldsviks kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Peter Holmqvist, Projektbeskrivning: I denna satsning vill Örnsköldsviks kommun fortsätta att rusta Höga kusten som besöksmål. Som i föregående projekt ska satsningar göras i infrastruktur för ökad tillgänglighet och attraktivitet. I tillägg till detta ska marknadsföringsinsatser göras, i samarbete med Kramfors och Härnösands kommuner. Åtgärd 1.4 Entreprenörskap och nyföretagande Egenanställning, förenklat entreprenörskap i

9 Sökande: Coompanion Kooperativ Utveckling i Jämtlands län EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Per Olof Persson, Projektbeskrivning: Inom projektet ska förutsättningar skapas för fler sysselsättningsmöjligheter i s för kvinnor och unga vuxna i åldern år genom att omvandla egna färdigheter och idéer till näringsverksamhet med tillämpning av egenanställningsmodellen. Åtgärd 1.7 Energi- och miljöområdet, insatser för miljödriven tillväxt SAMT hållbar affärsutveckling för ökad konkurrenskraft och förnyelse Sökande: Sundsvalls kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Andreaz Strömgren, Projektbeskrivning: Föreliggande projekt är en fortsättning på det arbete som sattes igång inom Arena miljölänet Västernorrland men med skillnaden att man ska arbeta bredare, mot en större grupp av företag, inte bara dem som är starkt miljöstörande, och inkludera hållbart ledarskap i modellen. Projektet ska arbeta för att företagen ska göra bättre affärer, förnyas, bli lönsammare och samtidigt belasta miljön mindre.

46 miljoner till kompetensutveckling och minskat utanförskap i Mellersta Norrland

46 miljoner till kompetensutveckling och minskat utanförskap i Mellersta Norrland Sidan 1 Pressmeddelande 2010-05-05 46 miljoner till kompetensutveckling och minskat utanförskap i Mellersta Norrland Vid gårdagens sammanträde har strukturfondspartnerskapet prioriterat 13 projekt i Europeiska

Läs mer

Pressmeddelande 2011-05-19

Pressmeddelande 2011-05-19 Sidan 1 Pressmeddelande 2011-05-19 270 miljoner till jobb och utveckling i 16,5 miljoner till Jamtli! Vid dagens sammanträde prioriterade strukturfondspartnerskapet 13 projekt i Europeiska Socialfonden

Läs mer

De 5 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

De 5 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Sidan 2 (7) BILAGA: De 5 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, förprojektering Skogsstyrelsen i omvandling Sökande:

Läs mer

Regionalfonden. Magnus Karlsson

Regionalfonden. Magnus Karlsson Regionalfonden Magnus Karlsson 20151030 Regionalfonden Projektägare Ansökan Medfinansiär Medfin intyg Tillväxtverket Handläggning Beslut Länsstyrelse/ Regionförbund Yttrande Strukturfondspartnerskap Till

Läs mer

2016-01-28 I Jämtland Härjedalens nyskapandeprocess ville vi skapa en regional arena för dialog om vilka frågor som är viktigast för oss att samskapa kring utifrån våra gemensamma behov och önskningar

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Beviljade projekt i ERUF Europeiska regionala utvecklingsfonden

Beviljade projekt i ERUF Europeiska regionala utvecklingsfonden 240 miljoner till projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde 10 december prioriterat 24 projekt som sammanlagt får 240 miljoner i EU-stöd. Greger

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Sidan 1 Bilaga Justerad och reviderad 091209 De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Birsta

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Samarbetspartner & projektägare

Samarbetspartner & projektägare Game Set Matchning Samarbetspartner & projektägare Båstads Turism och Näringsliv Båstads kommun Arbetsförmedlingen Bakgrund faktiska behov Företag på Bjäre uttryckt att de uppfattar brist på arbetskraft

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Sida 2009-03-23 1 (18)

Sida 2009-03-23 1 (18) 2009-03-23 1 (18) Tid Måndagen den 23 mars kl 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Justering Underskrifter Marie-Louise Hilmersson, ordförande (ej 12) Leif Larsson (ordförande

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Kommande möten Regionala ordförande och samordnare 19 april Diskussion

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

BLI FORSKARE PÅ DELTID

BLI FORSKARE PÅ DELTID BLI FORSKARE PÅ DELTID FORIC FORSKARSKOLA VI SÖKER FÖRETAG...... som har ett intresse av att medverka i den regionala bioekonomin och samtidigt utveckla företagets kompetens och verksamhet. Företagen bör

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 VÄLKOMMEN TILL TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 16 maj 2014 PROGRAM 8.00 8.30 Registrering och kaffe med smörgås 8.30 Välkommen och inledning Mats Hedenström - Länsstyrelsen 9.20 Paneldialog

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Turism 35 Genom Höga Kusten skapa en hög attraktionskraft som ger en långsiktig, konkurrenskraftig besöksnäring som bidrar till ökad tillväxt och social hållbarhet. (Härnösand Översiktsplan) 36 Turistnäringen

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige Reglab, Jobbregionen, 2016-03-10 Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Strukturfondspartnerskapet Västsverige Lag om Strukturfondspartnerskap Prioritera bland

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer