De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:"

Transkript

1 De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Assistanslotsen, genomförande Sökande: AssistansLotsen AB EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Anni Wessén, Projektbeskrivning: Projektet vill driva en kompetensutveckling i projektform för att stärka de anställdas kompetens för att fortsatt vara attraktiva på den totala arbetsmarknaden. Bygg lärande! Sökande: Trångsviken Bygg Aktiebolag EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Ulf Bernhardsson, Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att deltagarna skall uppleva att de bidrar till att företaget utvecklas mot en lärande organisation med hjälp av sina nya förmågor. Man vill att alla anställda ska veta om de olika processerna som pågår inom företaget och på så sätt ha en helhetssyn. Projektet kommer att bygga på deltagarnas delaktighet i kombination med externa konsulters fackkunskaper, metoderna präglas av dialog och grupparbeten. Gemensamma Ragunda Sökande: Ragunda kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Tommy Lundkvist, Projektbeskrivning: Detta projekt syftar till att de resterande medarbetarna inom Ragunda kommuns skola och barnomsorg ska få samma kompetenser kring konstruktiv medarbetarskap som deras kollegor på Hansåkerskolan, som genomdrivit motsvarande projekt. Genom att utbilda de anställda att hantera sitt eget, men framförallt andras, motiverande värdesystem avser projektet att skapa en konstruktivare arbetsplatser som når större måluppfyllelse med mer välmående medarbetare. Genomförande kompetensförsörjning Sökande: Färgmagasinet i Ö-vik AB EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Magnus Westman, Projektbeskrivning: Färgmagasinet i Ö-vik AB har en verksamhet som innehåller både måleriverksamhet och butiksförsäljning av färg och tapeter. Företaget tillhandahåller helhetslösningar inom måleri oavsett om du är privatperson, fastighetsägare eller representant för ett byggbolag. Genom detta projekt vill man genom fortbildning ta bort några flaskhalsar inom företaget där bemanningen består av en enda person.

2 Helt rätt i Berg Sökande: Bergs kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Emma Lundbäck, Projektbeskrivning: Projektets syfte är att möjliggöra för fler att orka arbeta heltid. Projektet vill uppnå detta genom ett verksamhetsnära lärande som stimulerar till delaktighet, tydlighet i roller, samarbete, jämställdhet, tillgänglighet, lärande och hälsa. Väntade resultat är minskad ohälsa, ökad medelsysselsättningsgrad, ökad jämställdhet, bättre kvalitet och engagemang i verksamheten samt underlätta framtida kompetensförsörjning. Kompkulmen Sökande: Sundsvalls kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Paula Lundgren, Projektbeskrivning: Avsikten med projektet är att stärka och utveckla Musik- och kulturskolornas personal så att de kan möta de krav som ställs från huvudmän, elever och omvärld, samt att bredda individernas kompetens för att öka möjligheterna att behålla sitt arbete och/eller stå starkare på arbetsmarknaden vid ev. arbetslöshet Detta sker genom kompetensutveckling för de 15 Musik- och kulturskolorna i regionen inom bl.a. nya tekniker, ledarskap pedagogik metodik, jämställdhet och hälsa. Permobil, genomförande Sökande: Permobil Holding AB EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Maria Nordin, Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att säkerställa strategisk nödvändig kompetens bland företagets medarbetare, såväl kvinnor som män. Den samlade kompetensen inom företaget är den främsta framgångsfaktorn och man måste fortsätta utveckla den. Det är med hjälp av det man kan trygga huvudkontorets fortlevnad i Timrå. Permobil behöver bl.a. stärka den lokala kompetensen och expertisen inom produktutveckling, produktionssystem och engelska, samtidigt som det måste ske en anpassning till marknadernas krav på verksamheten. Småföretagarnas kompetensförsörjning Sökande: Ek. för Samhällsbyggarna EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Lena Schmidt, Projektbeskrivning: Projektet ska samordna kostnadseffektiva utbildningar med hög kvalitet för företag och anställda. Kompetensutvecklingen ska göra företagen mer lönsamma och konkurrenskraftiga vilket är nödvändigt för långsiktig utveckling, sysselsättning och tillväxt.

3 Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud, genomförandeprojekt SOLARIS (Nationell/regional utlysning) Sökande: Bräcke kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Monica Andersson, Projektbeskrivning: Projektets övergripande mål är att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få en förstärkt arbetsmarknadsanknytning genom att bl.a. utveckla ett tidigt och lättillgängligt hemspråksstöd i kombination med svenska, skapa nya arbeten genom en vidgad arbetsmarknad i form av fler arbetsintegrerande sociala företag och utveckla stödet till de 0-placerade Arbetskraftskoordinator - För sysselsättning och arbete Sökande: Strömsunds kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Elisabeth Lindholm, Projektbeskrivning: Att skapa bättre förutsättningar för målgrupperna (ålder, funktionshinder, långtidssjukskrivna) att få ett arbete, komma närmare den reguljära arbetsmarknaden eller skapa en grund för att deltagarna efter projektavslut, har bättre förutsättningar att starta egna företag, även inräknat socialt företagande eller kooperativ. Integration via Arbete (IVAR) Sökande: Sollefteå kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Maria Modin, Projektbeskrivning: Projektet vill skapa en arbetsmarknadsaktivitet för utomnordiska medborgare, som två år efter ankomst fortfarande står långt från arbetsmarknaden, för att stötta dem i att komma ur sitt bidragsberoende. Deltagarna ska genom riktade fördjupningar inom valt yrkesområde (restaurang, skogsvård, vård och lokalvård) få kunskaper som för dem närmare arbete/vidarestudier/starta eget. Projektet ska motivera till entreprenöriellt tänkande och motverka obalans i könsfördelning inom de valda yrkesområdena. Kraftsamling Härjedalen Sökande: Härjedalens kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Martin Södergårds, Projektbeskrivning: Med utgångspunkt från den erfarenhet och kunskap som erhållits genom Glesbygdsmodellens koncept och metoder syftar projektidén Kraftsamling Härjedalen till att hjälpa individer som står längst ifrån arbetsmarknaden genom att utöka

4 och utveckla samarbetet med främst skola och näringslivet. Målet är att förbereda individerna för arbetslivets villkor och hjälpa dem att bli anställningsbara genom att erbjuda möjlighet att få den yrkeskompetens som efterfrågas på den lokala arbetsmarknaden. Lärlingslotsen steg 2 Sökande: Regionförbundet Jämtlands Län EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Håkan Lundmark, Projektbeskrivning: Projektet vill vidareutveckla Lärlingslotsen i Jämtlands län så att lärlingsutbildning blir en dörr in till ett yrke för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Målgruppen för projektet är i första hand utlandsfödda, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Lärlingsutbildning innebär en nära samverkan mellan utbildning och näringsliv som gynnar såväl tillväxten i näringslivet som den enskildes möjligheter att utvecklas och hitta ett jobb. Min tur Sökande: Folkuniversitetet i Sundsvall EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Märtha Kleverman, Projektbeskrivning: Projektet vänder sig till långtidsarbetslösa med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund och fokuserar på deltagarnas ansvar, egna aktiviteter och påverkan på innehållet för att tillsammans i nätverk och med stöd från coacher och projektledning nå eller komma närmare målet egen försörjning. TUVA Tillvaratagande av utvecklingspotential och vilja till arbete Sökande: Sollefteå kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Elisabeth Edfeldt, Projektbeskrivning: Intellektuellt funktionshindrade och utvecklingsstörda är i dagens samhälle en grupp som står långt från arbetsmarknaden. Projektet ska erbjuda målgruppen en yrkesutbildning till servicebiträde inom vald inriktning, vilken kommer att öka deltagarnas möjligheter att gå från bidragsberoende till självförsörjning genom arbete. Syftet är också att öka arbetsgivares och omgivningens förståelse för målgruppen och vad denna kan bidra med. D e 3 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att inte p rioritera inom ESF, Socialfonden är: KulturKraft Nord

5 Sökande: TRS Servicebolag AB EU-stöd inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Eva Gustafsson Projektbeskrivning: KulturKraft Nord är ett kompetensutvecklingsprojekt för yrkesverksamma inom scen, ton och film med det övergripande målet att etablera en varaktig plattform för samordnad kompetensutveckling i hela Norrland. Lobben (Nationell/regional utlysning) Sökande: Jämtland Härjedalens Idrottsförbund EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Maria Norling, Projektbeskrivning: Lobben är ett ungdomspraktikprojekt som vill lobba över det negativa snacket om ungdomsarbetslösheten och istället se möjligheterna. Genom att ge den enskilde deltagaren idrottsrörelsens ledarutbildningar och praktik på en idrottsförening/skola, ska projektet ge de unga arbetssökande en ökad självkänsla, större tro på sin egen förmåga och stärka den enskildas möjlighet till arbete. Headway (Nationell/regional utlysning) Sökande: Kompetensia Resurs AB EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Lena Schmidt, Projektbeskrivning: Syftet med genomförandeprojektet är att öka möjligheterna för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen att bli mer anställningsbara och därigenom öka möjligheten till arbete och egen försörjning. De 16 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ERUF, Regionala fonden är: Åtgärd: 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling och FoU Ekonomiska relationer för affärs- och sysselsättningsutveckling i södra Västernorrland EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Peter Öhman, Projektbeskrivning: I aktuellt projekt är avsikten att tydligare än förut bedriva företagsnära forskning för aktörerna i CER-nätverket (bank, försäkring, pension, revision), stärka CER nätverket och vidga verksamheten till att även gälla nätverkets kunder inte bara i Sundsvall, utan även i Ånge, Timrå och Härnösand. Fokus Outdoor

6 EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Mats Tinnsten, Projektbeskrivning: Föreslaget projekt syftar till att optimera förutsättningarna för regionens företag att fortsatt befinna sig i fronten inom sina respektive produktsegment. Projektet kommer att stimulera till kvinnlig nyetablering av företag och branschanpassad utprovning av komplexa produkter i utvecklingens samtliga skeden. Förstudie: Metodutveckling av marmorerad björk Sökande: Regionförbundet Jämtlands län EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Gabriella Gärds, Projektbeskrivning: Projektet är en förstudie där möjligheterna för att utveckla en metod för framställning av marmorerad lövträ kommer att undersökas. Hållbara utvecklingsprocesser EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Lars Åke Mikaelsson, Projektbeskrivning: Det övergripande syftet med projektet är att stärka regionens förnyelseförmåga och konkurrenskraft främst för företag som arbetar med skog, förädling av skogsråvara, samt hållbart byggande och förvaltning. Detta ska ske genom kunskapsoch nätverksuppbyggnad, utveckling och utprovning av relevanta metoder för bl.a. hållbart byggande, ledarskap och styrning. Kompetensutbyggnad ETH Steg 2 (Energieffektiva och tillståndsövervakande Hydrauliska system) Sökande: Stiftelsen för tillämpad Hydraulik EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Jon Sandström, Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att via studier, tester, beräkningar i doktorandprojekt skapa kunskap för att minska energiförbrukning och höja tillgänglighet i hydraulssytem. Detta skall omsättas i produkter hos samarbetande företag. Kontextinformationsdelning för IoT-Tillämpningar (KITT) EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Ulf Jennehag, Projektbeskrivning: Projektet syftar till att skapa en teknisk plattform för sensorbaserade tjänster, vilken ska stödja intelligent och sömlös informationsdelning över Internet.

7 Live Paper EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Kaarlo Niskanen, Projektbeskrivning: Syftet är att skaffa nya arbetsmetoder åt FSCN (Fibre Science Network) inom Miun, för att skapa bättre förutsättningar att sprida framtida projekt. Miun Innovation för tillväxt i Mittregionen EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Eva Rosén, Projektbeskrivning: Projektet förstärker den innovationsfrämjande miljön inom universitetet och det Mittregionala innovationssystemet. Det innefattar nya innovationsframdrivande coachningsmetoder, nya arbetssätt som stödjer kommersialisering av forskningsresultat och studenters företagande och insatser för ett stärkt Mittregionalt innovationssystem. Profilområdet Peak Innovation Sökande: Mid Sweden Science Park AB EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Lars Lindqvist, Projektbeskrivning: Tre av totalt fem delområden utgör kärnan i detta regionalfondsprojekt. Utveckling Science Park - Regional Utveckling - Fler och bättre företag. Dessa tre delområden förväntas sammantaget ge en stark påverkan på hur regionen kan arbeta med utveckling och innovationsprocesser i näringslivet tillsammans med FoUden internationella miljöer för att lyckas på marknaden. Utveckling av innovationer inom fiberoptik för industriella tillämpningar EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Magnus Engholm, Projektbeskrivning: I projektet kommer innovationer inom fiberoptik och laserteknik att utvecklas för tillämpningar inom tillverkande och producerande regional och nationell industri. Detta görs genom forskning och innovativ teknikutveckling som främst sker hos Mittuniversitetet, men även Acreo och inom Fiber Optic Valley. Åtgärd: 1.2 Internationalisering och internationell handel Gränslös Tillväxt

8 Sökande: Almi Företagspartner Mitt AB EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Pia Edblad, Projektbeskrivning: I detta projekt vill Almi i huvudsak koncentrera osig på den breda målgruppen av presumtiva exportföretag bland SMEföretagen - såväl traditionella som nya spännande branscher (identifierade nyckelbranscher) som har en ambition att växa och se möjligheter i internationell handel, såväl export som import. Koordinerad kraftsamling Internationalisering Sökande: Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Jan-Olov Karlsson, Projektbeskrivning: Projektet syftar till att öka inlandskommunernas små och medelstora företags möjligheter att delta på den internationella marknaden genom att bygga upp ett kostnadseffektivt och hållbart internationaliseringsarbete i kommunerna. I projektet ingår omvärldsanalys, studieresor för deltagande företag, nätverksträffar, marknadsutveckling, verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Åtgärd: 1.3 Turism - Upplevelser Del 3 - Green Movie and eventmaking region allt under ett tak. Sökande: Jämtland Härjedalen Turism EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Karin Gydemo Grahnlöf, Projektbeskrivning: Projektet Green Movie & Event making region, del 3, ska skapa en gemensam funktion för film- och eventfrågor och därigenom skapa förutsättningar för att öka antalet produktioner genom bättre samverkan, mer strategisk bearbetning och ökad proffsighet. Skärgård i världsklass etapp 2 Sökande: Örnsköldsviks kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Peter Holmqvist, Projektbeskrivning: I denna satsning vill Örnsköldsviks kommun fortsätta att rusta Höga kusten som besöksmål. Som i föregående projekt ska satsningar göras i infrastruktur för ökad tillgänglighet och attraktivitet. I tillägg till detta ska marknadsföringsinsatser göras, i samarbete med Kramfors och Härnösands kommuner. Åtgärd 1.4 Entreprenörskap och nyföretagande Egenanställning, förenklat entreprenörskap i

9 Sökande: Coompanion Kooperativ Utveckling i Jämtlands län EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Per Olof Persson, Projektbeskrivning: Inom projektet ska förutsättningar skapas för fler sysselsättningsmöjligheter i s för kvinnor och unga vuxna i åldern år genom att omvandla egna färdigheter och idéer till näringsverksamhet med tillämpning av egenanställningsmodellen. Åtgärd 1.7 Energi- och miljöområdet, insatser för miljödriven tillväxt SAMT hållbar affärsutveckling för ökad konkurrenskraft och förnyelse Sökande: Sundsvalls kommun EU-stöd: kr Total omfattning inklusive medfinansiering: kr Kontaktperson: Andreaz Strömgren, Projektbeskrivning: Föreliggande projekt är en fortsättning på det arbete som sattes igång inom Arena miljölänet Västernorrland men med skillnaden att man ska arbeta bredare, mot en större grupp av företag, inte bara dem som är starkt miljöstörande, och inkludera hållbart ledarskap i modellen. Projektet ska arbeta för att företagen ska göra bättre affärer, förnyas, bli lönsammare och samtidigt belasta miljön mindre.