Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?"

Transkript

1 Privatochstatligtägande: Vadsägerforskningen? HenrikJordahl FORESPolicyPaper2009:1

2 Innehåll Förord... 1 Sammanfattning Inledning Skillnadermellanprivataochstatligaföretag Empiriskastudieravprivatiseringar... 8 Lönsamhet... 9 Effektivitetiproduktionen... 9 Sysselsättningochlöner Avslutandediskussion...12 Referenser...13 Omslagsbild:sandman,iStockphoto.com

3 Förord DettaPolicyPaperkomtillsedanSverigeunder2008förförstagångenpåmycketlänge återfåttendebattomstatligtellerprivatägandeavledandeindustriföretag,avvåra krisdrabbadepersonbilstillverkarevolvopersonvagnarochsaabautomobile. SomtankesmedjaharFOREStilluppdragattföranyaidéer,forskningsrönochfaktaini debatten.vårahuvudområdenärentreprenörskap,miljömarknader,positivaexempel påmigration.vigörocksåvidtillfällekortarestudieravämnenmedhögaktualiteti formavpolicypapers. IdebattenomVolvoochSaabharrösterhöjtsförförstatligandeochdeharrefereratstill bristenpåargumentmotdettaiforskningen.vivillhärkollahurdetliggertill,vad forskningenverkligensäger.foresbaddärförhenrikjordahl,påinstitutetför Näringslivsforskning(IFN),författaenkortöversiktöverforskningslitteraturenom statligtochprivatägande.slutsatsernabordevaraavstorrelevansfördebatten. HenrikJordahlärdocentinationalekonomifrånUppsalaUniversitetochprogramchef förtjänstesektornsekonomipåifn.hanharunderlångtidarbetatmedfrågeställningar gällandestatensochmarknadensroll.2008tilldeladeshanpeggyochrichard Musgrave prisetförbästakonferensuppsatsioffentligekonomiavförfattareyngreän 40år. MartinÅdahl ChefFORES 1

4 Sammanfattning Dettaärenkortfattadöversiktavnationalekonomiskforskningslitteraturrörande skillnadernamellanstatligtochprivatägande,medanledningavfråganomett eventuelltstatligtövertagandeavvolvopersonvagnaroch/ellersaabautomobile. Enligtekonomiskteoriochempirifinnsdetmångabetydelsefullaskillnadermellan privataochstatligaföretag. Effektiviteteniprivataföretaggynnasavattdetärlättareattstyradeanställdamotett endimensionelltmål lönsamhet.istatligaföretagriskerarmindretydligamålattge upphovtilltolkningsfrågor,mätproblemochmålkonflikter.statligtägdaföretagriskerar atthamnaiensituationdärhuvudaktörernadraråtolikahåll.sådanadragkamperkan tillåtaspågåsålängedestatligaföretagenslönsamhetintenämnvärtpåverkarde ansvarigapolitikernasvalframgångar. Statligaföretagharflerägare(allamedborgare)änprivatabolagochsomettmellanled mellanägareochföretagsledningdykerpolitikerupp.ägandeochkontrollärextremt separeradeistatligaföretag.skattebetalarnaägerrättentillföretagetskassaflöde,men kontrollenärkoncentreradhosdenpolitiskttillsattaföretagsledningen,varsegnamål intealltidöverensstämmermedskattebetalarnas. Statligaföretagtillåtssällangåikonkurs.Företagsledningenbehöverdärförintevara likaräddasomsinaprivatakollegorförattmisskötaverksamheten deharensåkallad mjukbudgetrestriktion. Statligaföretagtenderarattvaramindreriskbenägnaänprivata.Detkommersigavatt ledningenförväntarsigattstatenefterentidkommerattläggabeslagpåöverskottet frånenlyckadproduktionsomläggning.storaochriskfylldainvesteringarkommer därförinteattvaralikavanligasomiprivataföretagdärledningenharmerattvinnaom ansträngningarnafallervälut. Sålängeettstatligtföretaginteärtillsaluinkommeringeninformationomhureffektiv statenärsomägarejämförtmedandrapotentiellaintressenterpåattköpaföretaget. Sammangåendenochuppköpavslöjarvilkenägaresomtillförmestvärdetillettföretag. Denempiriskalitteraturenvisarattlönsamhetenökarnärettföretagprivatiseras.På grundavomstruktureringardykerlönsamhetshöjningenivissafalluppredaninnan företagetövergåriprivatägo,menkanävenidessafallhänförastillprivatiseringen. Mångaempiriskastudiervisarattprivatiseringarledertillattproduktionen effektiviseras.däremotframträderintenågraentydigaskillnaderisysselsättningoch löner. Påenstakamarknadermedinneboendekonkurrensproblemkanstatligaföretagvara mereffektivaänprivata.detärsvårareatthittaekonomiskaargumentförattföretag somverkarpånormalakonkurrensutsattamarknaderskaägasavstaten.attden svenskapersonbilsindustrinskullemåbraavstatligtägandeärdärmedenuppfattning somsaknarstödiekonomiskforskning. 2

5 1 Inledning Börstatenägaochdrivaföretag?Undervilkaförutsättningarbördettaisåfallske? Dessafrågorärkontroversiella,meddjupaideologiskaskiljelinjer.Bådeidénatt näringslivetbörsocialiserasochdenmotsattaidén,attstatensuppgifterbörvaraså begränsadeattstatligtföretagandekanuteslutas,harutövatettstortpolitisktinflytande underdetsenasteseklet. Vidsidanavdenrentideologiskakonflikenhargränsdragningenmellanstatligtoch privatägandeocksåenekonomiskdimension.nationalekonomiskteorigeren vägledningtillhurproblemetkanbetraktasochmedtidenhardesystematiska jämförelsernaavstatligaochprivataföretag inklusivestudieravprivatiseringaroch förstatliganden blivitalltflerochallmerinformativa.tillföljdavdenglobala privatiseringsvågsomunder1980 talettogsinbörjan,medmargaretthatchers försäljningaravenradstatligaföretagistorbritannien,domineras forskningslitteraturenavprivatiseringsstudier.denhäröversiktengerenkort sammanfattningavsådanastudieravdeekonomiskaeffekternaavattprivatisera statligtägdaföretagmedbetoningpålönsamhet,effektivitet,sysselsättningochlöner. 1 Tillattbörjamedvetviattettheltförstatligatnäringslivinomenplanekonomiintekan mätasigmedprivatägdaföretaginomenmarknadsekonomi.denekonomiskaklyfta somväxteframmellandefornakommunistländernaochderasmarknadsekonomiska grannländererbjuderetttydligthistorisktexempel. 2 Närdettaskrivsärdenstorafrågan iställetomenskildastatligaföretagkanutgöraeffektivainslagblandprivatägdaföretagi enmarknadsekonomi.dettaärförståsinteuteslutet,menbevisbördanfåransesligga hosdemsomförespråkarförstatligandetavettenskiltprivatföretagellersom motsättersigförsäljningenavettstatligtföretag. ISverigeärflerastatligaföretagknutnatilllandetsnaturresurser,tillexempelSveaskog, VattenfallochLKAB(somdockvarprivatägt ).Andraföretaghar förstatligatsiformavbrandkårsutryckningarmedsyftetatträddaarbetstillfälleni olönsammaindustrier.tilldessaexempelhörsvenskavarvochssabsomunderslutet av1970 talettogöverkrisdrabbadeföretagisverigesvarvs ochstålindustri. 3 Under 1950 och1960 taletvarsverigeenvärldsledandevarvsnationmedhögavinsteroch över30000personeranställdaivarvsindustrin.islutetav1960 taletslogvarvskrisen tillmedfallandelönsamhetidensvenskaproduktionen.närsvenskavarvbildades 1977hadekrisenförvärratsavstigandeoljeprisersomsnabbtminskadeefterfråganpå oljetankers(somdesvenskavarvenhadespecialiseratsigpå).svenskavarvdrev, omstrukturerade,ochlanedvarvunderentioårsperiodmedhjälpavenormastatliga 1 Översiktenbyggerdelvispåettstörreutredningsarbetesomförfattarenutfördepåuppdragav Näringsdepartementetsommaren Acemoglumfl(2005)lyfterframKoreasomettsådantnaturligtexperiment. 3 EfterattdeflestastoravarvhadelagtsnedbytteSvenskaVarv1987namntillCelsiusochändrade inriktningtillförsvarsindustri.celsius koncernenprivatiserades1999.ssabbörsnoterades1989ochden svenskastatensåldesinasistaaktier

6 subventioner.närdetstatligastödetupphörde1985hadeöver30miljarderkronor betalatsuttillenindustrisomintegickatträdda. Depolitiskaingreppenvarmerbegränsadenärstoradelaravtextilindustrinförsvann frånsverige.redanimittenav1950 talethadedethögalönelägetbörjatgörasig påmint.densvenskatextilindustrinsysselsattedårunt70000personer.vidslutetav 1970 talethademeränhälftenavdessaarbetstillfällenförsvunnitochsedandesshar avvecklingenfortsatt.mellan1994och2005flyttadetillexempelboråswäfverihelasin bomullsproduktionfrånsverigetillestland.attlåtalågproduktivabranscherslåsuttill förmånförmerhögproduktivavarettuttalatmålidensåkalladesolidariska lönepolitiken.jämförtmedvarvenficktextilföretagendärförmerbegränsade subventionerochstatengickintehellerinsomägareförattgaranteraattstörre textilfabrikerhöllsigång.krisensförlorarebleväldretextilarbetaresomintesålätt kundehittanyaarbeten,stadennorrköpingsomvuxitframkringtextilindustrinsamt förstås ägarnatilldeföretagsomgickikonkurs. Ijämförelsemedkrisernaivarvs ochtextilindustrinframstårintedagenssituationför densvenskabilindustrinsomlikadramatisk.fordägdavolvopersonsvagnarhar omkring17000anställdaisverigeochgm ägdasaabautomobileharomkring4000. Omnågotvisarerfarenheternafrånvarvskrisenattdetkanblioerhörtdyrtför skattebetalarnanärstatenförsökervändautvecklingenienolönsambransch. PersonbilarnaärintehellerlikaviktigaförGöteborgsomtextilindustrinvarför Norrköping. Statenslämplighetsomföretagsägareärdockenfrågasomharaktualiseratspånytt. RiksgäldenhartagitöverCarnegieförattvärnadenfinansiellastabilitetenochföratt skyddavärdetpåenstatligpant. 4 EnligtSocialdemokraternaspartiledareMonaSahlin börstatenövervägaattgåinsomägareisaabochvolvoföratträddakvarföretageni Sverige.RektornförHandelshögskolaniGöteborgRolfWolff,gårlängreänSahlinoch föreslårutanminstatvekanattstatenbörtarövervolvopersonvagnar. 5 EnligtWolff finnsingenekonomiskforskningsombeläggerattstatenperdefinitionärendålig ägare.densittanderegeringenharåsinsidavarittydligmedmålsättningenattminska detstatligaägandetavföretag.enligtregeringengerprivataföretagbättre förutsättningarförutvecklingochtillväxt,stärktkonkurrenskraftochsysselsättning. 6 Medsåtydligapolitiskaskiljelinjerochdebattinläggfyllerensammanfattningavden ekonomiskaforskningenettangelägetbehov.syftetmeddenhäröversiktenäratt tillhandahållajustensådansammanfattningavvadforskningenharattsägaomstatligt ochprivatägandeavföretag.detvisarsigfinnasbådeteoretiskaochempiriska argumentförattprivatägandeiallmänhetärattföredra. 4 RiksgäldenavserattsäljaCarnegiepåaffärsmässigavillkorochtänkerintekvarståsomlångsiktig ägare. 5 IsindebattartikeliDagensIndustri(24november2008)föreslårrektornförHandelshögskolani GöteborgdäremotinteattstatenbörtaöverSaabAutomobile. 6 SeProp2006/07:1ochProp2006/07:57. 4

7 2 Skillnadermellanprivataoch statligaföretag MegginsonochNetter(2001,s324)angersexmotivsomgemensammafördeflesta regeringarsomharprivatiseratföretag:(1)genereraintäktertillstaten,(2)främja ekonomiskeffektivitet,(3)minskastatensinblandningiekonomin,(4)främjaettutbrett aktieägande,(5)skapamöjligheterattintroducerakonkurrens,och(6)utsättastatliga företagförmarknadensdisciplinerandeeffekter.urettekonomisktperspektivkandet andramålet,attfrämjaekonomiskeffektivitet,betraktassomöverordnatdeandrafem. Ennödvändigförutsättningförattprivatiseringarskafrämjaekonomiskeffektivitetär attprivatägdaochstatligtägdaföretaguppvisarmarkantaskillnader.gördedet? Enligtekonomiskteorifinnsdetmångabetydelsefullaskillnadermellanprivataoch statligaföretag.ennationalekonomiskgrundsatsärattfriamarknaderinormalfallet ledertillekonomiskteffektivautfall.ekonomiskamotivtillstatligtägandehardärför traditionelltbyggtpåavvikelserfrånnormalfalletiformavsåkallade marknadsmisslyckanden.tvåmarknadsmisslyckandensomoftaharanvändssom argumentförstatligtägandeärexternaeffekterochnaturligamonopol. 7 Menmarknadsmisslyckandenochpolitiskamålsättningarkaninteutanvidarekan användasförattmotiverastatligtägande.marknadsmisslyckandenbörvägasmot politikmisslyckanden förattavgöraomstatligtägandeärmotiverat. Politikmisslyckandenärenbredtermsomfångaruppsituationerdärdepolitiska utfalleninteblirlikagodasommaniteorinskulleönska.dessutomkanstatenreglera ochfinansieraenverksamhetutanattägadeföretagsomutförden,någotsomblirallt vanligareinomvård,skolaochomsorg(shleifer1998,s136). Statligaföretagförsökersomregeluppnåflermålänprivataföretag.Effektiviteteni privataföretaggynnasavattdetärlättareattstyradeanställdamotettendimensionellt mål lönsamhet.istatligaföretagriskerarotydligamålavtypen maximerasocial välfärd attgeupphovtilltolkningsfrågor,mätproblemochmålkonflikter.statligtägda företagriskeraratthamnaiensituationdärhuvudaktörernadraråtolikahåll.och sådanadragkamperkantillåtaspågåsålängedestatligaföretagenslönsamhetinte nämnvärtpåverkardeansvarigapolitikernasvalframgångar.därförharpolitikersomav taktiskaskälvillattettföretagskaanställamerarbetskraftänvadsomärekonomiskt motiveratsvårareattdrivaigenomdettaiettprivatäniettstatligtföretag(shleiferoch Vishny1994;Boyckomfl1996). Statligabolagärsvåraattstyra.Deharflerägare(allamedborgare)änprivatabolagoch somettmellanledmellanägareochföretagsledningdykerpolitikerupp.enskilda medborgarekanintehellersäljasinaandelaristatligabolagomdeärmissnöjdamed 7 Utbildningärettexempelpåenaktivitetmedpositivaexternaeffektereftersomdengerfördelarsom gårutövervaddenenskildastudenteninkasserar.naturligamonopolkanuppståpåmarknaderdär stordriftsfördelarinnebärattdetendastfinnsekonomisktutrymmeförenproducent.distributionavel ochvattenbrukaranförassomexempel. 5

8 ledningen.shleiferochvishny(1997,s768)diskuterarprivatiseringarutifrånteorier förbolagsstyrning.ägandeochkontrollärextremtsepareradeistatligaföretag. Skattebetalarnaägerrättentillföretagetskassaflöde,menkontrollenärkoncentrerad hosdenpolitiskttillsattaföretagsledningen,varsegnamålintealltidöverensstämmer medskattebetalarnas.iprivatägdaföretagärägandetiallmänhetmerkoncentreratoch företagsledningensmålsättningaröverensstämmernärmaremedägarnas.statliga företagpåminnerhärvidlagomdeprivataföretagsomenligtteorinkanförväntasha storaproblemmedsinbolagsstyrning. Statligabolagtillåtssällangåikonkurs.Företagsledningenbehöverdärförintevaralika räddasomsinaprivatakollegorförattmisskötaverksamheten.dettaproblembrukar betecknassomattstatligaföretagstårinfören mjukbudgetrestriktion.mjuka budgetrestriktionerkanförståsävenåterfinnasidenprivatasektorn.bilindustrinskrisi USAochiSverigevisarattävenprivataägareundervissaförutsättningarharanledning attkalkyleramedmöjlighetenattskattebetalarnakommertillundsättning.men problemetärsannoliktstörreförstatligaföretag. Urettledningsperspektivkanmanvidareifrågasättaomstatenkanåterskapade incitamentsomfinnsiprivataföretag.ettgrundläggandeincitamentsproblemärdenså kalladespärrhjulseffektensomberliner(1952)användeförattbeskriva företagsledningensbeteendeisovjetiskaföretag.effektenuppståromledningen förväntarsigattstatenefterentidkommerattläggabeslagpåöverskottetfrånen lyckadproduktionsomläggning.iledningensögongerinvesteringardålågavkastning, mentillhögriskeftersomettmisslyckandealltidinnebärattensanställningkanvarai fara.storaochriskfylldainvesteringarkommerdärförinteattvaralikavanligasomi privataföretagdärledningenharmerattvinnaidefalldåansträngningarnafallervälut. Roland(2008,s14 16)betonarkapitalmarknadernasdisciplinerandeeffekter. Börskurserär(sålängeaktiemarknadenfungerareffektivt)merinformativaän företagensbokföring.belöningarsomkopplastillbokföringenunderskattartillexempel värdetavframtidavinster.dessutomkanbokföringenrelativtenkeltmanipulerasav företagsledningen.förledningenistatligaföretagäriställetbefordranoftaden viktigastebelöningsformen(cuervoochvillalonga2000).samtidigtmåstedet framhållasattteorierombonusarochsofistikeradebelöningssystemknappastheller upplevernågonhögkonjunkturideninternationellafinanskrisensspår.framtidenfår utvisaivilkengradmissriktadebelöningssystemharbidragittillkrisenochomdettaiså falläretttillfälligtellerbeståendeproblemhosprivataföretag. Sammangåendenochuppköpfungerarocksåsomenprocessförattutrönavilkenägare somkantillföramestvärdetillettföretag.rimligenärdenkapitalistsomhardebästa idéernavilligattbjudaöverandraintressenter.förstatligaföretagsominteärtillsalu finnsingensådaninformationomvemsomärbästlämpadattfattadestrategiska besluten. Förattsummerasägerdenteoretiskalitteraturenattägandeharbetydelse,specielltnär kontrollrättenavettföretagskiftarmellanstatligtochprivat.privatägandeger förmodligenstarkareincitamentförinvesteringar,innovationerochbesparingar.detär svårtatthittaekonomiskaargumentförattföretagsomverkarpånormala konkurrensutsattamarknaderskaägasavstaten.dettainnebärdockinteattprivat ägandealltidärbättreänstatligt.idefalldärstaten avanledningarsomnaturliga monopol,externaeffekterochsocialamålsättningar ändåblandarsigiföretagens 6

9 verksamhetkanprivatägandegeupphovtillförsämradkonkurrensochtillattsociala målsättningarinteuppfylls.huruvidadeföretagsomberörsavmarknadsmisslyckanden börägasprivatelleravstatenärsvårareattavgörautifrånekonomiskteoriallena.hur välregleringar,kontraktochoffentligaupphandlingarfungerarkommerisådanafall oftaattfällaavgörandet. 7

10 3 Empiriskastudierav privatiseringar Antaletstudieravprivatiseringarsekonomiskaeffekteräridagmycketstort.Vilka studiersombörliggatillgrundförensammanfattningmåstedärförblientillstoradelar subjektivbedömningutifrånvadsomkanansesvaraforskningavgodkvalitet.attutgå frånbefintligaöversiktsstudierärennaturligbörjan.debefintligaöversiktsstudierna måstesedanuppdaterasmednyutkomnastudier.förattstärkarelevansenförsvenska förhållandenbörhuvudviktenläggasvidstudieravoecd länder. Enligtbefintligaöversiktsstudier 8 ärdeekonomiskaargumentenförprivatiseringar starkareipraktikenäniteorin.medanekonomiskteoriäranvändbarförattidentifiera privatiseringarnasfördelarochnackdelarbehövsdetempiriskastudierförattavgöra hurviktigadessafördelarochnackdelarärutepåmarknaden.entydligslutsatsäratt privatiseringarhargynnsammaeffekterpåkonkurrensutsattamarknader.på monopolmarknaderäreffekternamerosäkra.åenasidanökarmonopolföretagens lönsamhetochimindreutsträckningävenderasproduktivitetnärdeprivatiseras.å andrasidanfinnsriskenattprivatamonopolutnyttjarsinmarknadsmakttillatthöja prisernafaständettainnebärattettantalkonsumenterinteharrådattköpavarantrots attderasbetalningsviljaöverstigerföretagetsmarginalkostnad. Återkommandevisarsigprivataföretagvaramerlönsammaochekonomiskteffektiva änjämförbarastatligaföretag.däremotfinnsdetingettydligtsambandsomvisarhur sysselsättningochlönerförändrasnärettföretagprivatiseras.samtidigtsomvissa empiriskamönsterärtydligaärflerametodproblemsvåraatthantera.detärsvårtatt hittastatligaföretagsomärheltjämförbaramedprivatiseradeföretag.tillexempel tenderarstoraföretagmedgodpotentialförökadlönsamhetattprivatiserastidigareän andraföretag.detärintehelleralltidmöjligtattisoleraeffektenavägandefråneffekten avliberaliseringarochförändraderegleringar.mätfelutgörytterligareensvårighet.ett företagslönsamhetäringenobjektivstorhet,utanberorivissmånpåvilkasiffrorsom ägarnaochföretagsledningenvillvisaupp.dessasvårighetertilltrotsframstår privatiseringarnaseffekterpådeenskildaföretagenslönsamhetändåimångafallsom positiv. 9 Mendetharvisatsigsvårtattidentifieraförklaringarnatilldetta. 8 DeöversiktsstudiersomhäravsesärMegginsonochNetter(2001),ShirleyochWalsh(2001), SheshinskiochLópez Calva(2003),samtBortolottiochMilella(2008). 9 Debeskrivnametodproblemeninnebärattdensnabbaochomfattandeprivatiseringsprocesseni Östeuropakansessomettlämpligt laboratorium.iösteuropaharprivatiseringenavstatligaföretag varitsnabbochrelativtosystematisk,samtidigtsommångaföretagharförblivitistatligägo.enligten framträdandestudieavbrownmfl(2006)harprivatiseradeföretagirumänien,ryssland,ungernoch Ukrainaökatsinproduktivitet,specielltvidförsäljningartillutländskaägare.Menävenomflera metodproblemärfrånvarandeidennastudieärdetförståssvårtattöverföraslutsatserfrånmassiva privatiseringariösteuropatillenskildaföretagivästeuropa. 8

11 Lönsamhet Etthuvudresultatidenempiriskaprivatiseringslitteraturenärattlönsamhetenökarnär ettföretagprivatiseras.sambandetärrelativtrobustochåterfinnstillattbörjamedien radmultinationellastudieravwilliammegginsonmedolikakonstellationerav medförfattare. 10 IMexicovisarenomfattandeochövertygandestudieavLaPortaochLópez de Silanes (1999)attfleraolikalönsamhetsmåttgickuppbetydligtnärstatligaföretag privatiserades.kontrollgruppenavprivataföretagvisarattlönsamhetenidestatliga företagenvarmycketmager,menattdeefterprivatiseringenhämtadeinhela lönsamhetsskillnadenjämförtmeddeprivatakontrollföretagen. DewenterochMalatesta(2001)visarienmultinationellstudieattlönsamhetenökari företagsomprivatiseras,menattenstordelavlönsamhetsförbättringenskerredantre årföreprivatiseringen.ettliknandemönsterframträderienfranskstudie(alexandre ochcharreaux2004)ochhosbritishsteelinnanföretagetprivatiserades1988(parker ochwu1998).fribergmfl(2008)gersomförklaringattnärprivatiseringsbeslutetväl ärfattatskiftardestatligabeslutsfattarnafokusmotattmaximeraköpeskillingen,bland annatgenomattomstruktureraföretaget.dewenterochmalatesta(2001,s333) betonarattprivatiseringenäravgörandeförattlönsamhetsförbättringenskauppnås. Ävenspanskastudiervisarpåhöjdlönsamhetiprivatiseradeföretag,menocksåattdet kantafemårellerlängreinnanförbättringenkommertillstånd(villalonga2000; CabezaGarcíaochGómezAnsón2007). 11 SlutligenfinnerBoardmanmfl(2003)att lönsamhetenmeränfördubbladesiniokanadensiskaföretagsomprivatiseradesmellan 1988och1995.Sammantagetpekardeempiriskastudiernatydligpåattlönsamheten ökarnärstatligaföretagprivatiseras. Effektivitetiproduktionen Lönsamhetärviktigtförägaren,menböranvändasmedförsiktigheti samhällsekonomiskautvärderingar.vidsvagkonkurrenskanettföretagslönsamhetöka samtidigtsomdessvärdeskapandeminskar.ettmonopolföretagkanhöjaprisetföratt kompenseraförenineffektivproduktion.urettsamhällsekonomisktperspektivär produktivitetocheffektivitetviktigareänlönsamhet. Mångaempiriskastudiervisarattprivatiseringarledertillattproduktionen effektiviseras.utslagetperanställdärmåttsomförsäljning,nettoinkomstoch produktionhögreiprivatiseradeänistatligaföretag.d SouzaochMegginson(1999) beskriversambandetsom remarkabelt eftersomdetgälleroavsettbransch,landets ekonomiskautvecklingsnivå,andelavföretagetsomprivatiseras,ochförändringav personalstyrkan.förbättringarnaäriflerafallistorleksordningen20procentellermer. BetydandeeffektivitetsvinsterefterprivatiseringarfinnsocksåbelagdaförMexico(La PortaochLópez de Silanes1999),Kanada(Boardmanmfl2003),Frankrike(Alexandre 10 SeMegginsonmfl(1994),D SouzaochMegginson(1999),MegginsonochNetter(2001),D Souzamfl (2005). 11 EnspanskstudieavFarinósmfl(2007)påvisarintenågonlönsamhetsförbättringtreårefter privatiseringarna(mengårintelängreframitidenänså). 9

12 ochcharreaux2004),turkiet(oktenocharin2006),samtspanien(gonzález Páramo ochhernándezcos2005;cabezagarcíaochgómezansón2007;farinósmfl2007). FörStorbritannienärbildenintelikatydlig,vilketdelvishängersammanmedattde privatiseradeföretagenharfunnitsibranschermedvarierandegradavkonkurrens. Prisernapåtelekomtjänster,gasochelföllkraftigtefterprivatiseringarnaidessa branscher,vilketenligtparker(2006,s382)reflekterarenökadekonomiskeffektiviteti produktionen.martinochparker(1997)finnerdockingetstabiltsambandmellan ägandeochproduktivitet.däremotföllarbetskraftensproduktivitetnärbritishtelecom ochbritishgasprivatiserades,menvändesedanuppåtnärdeutsattesförhårdare konkurrens.ienstudieavvattenochavloppienglandochwalesvisarsaalochparker (2001)attarbetskraftensproduktivitetökadeideprivatiseradeföretagenmeninte tillräckligtmycketföratttotalfaktorproduktivitetenskulleöka.ilinjemedekonomiska teorierförmarknadsmaktäreffektivitetsvinsternavidprivatiseringariallmänhetstörre ibranschermedhårdkonkurrens. 12 Sysselsättningochlöner Mångafackföreningarmotsättersigprivatiseringaravrädslaföruppsägningaroch lönesänkningar.ärderasorobefogad?omstatligaföretagäröverbemannadeärdet förståstroligtattderaspersonalstyrkaminskarnärdeprivatiseras.menomproduktion ochförsäljningsamtidigtökariprivatiseradeföretagkanpersonalbehovetlikagärnabli större. Denvanligasteempiriskaslutsatsenärattsysselsättningeninteförändrasviden företagsprivatisering(alexandreochcharreaux2004;d Souzamfl2005;CabezaGarcía ochgómezansón2007).mendetfinnsocksåstudiersompekarpåattföretagets sysselsättninggårupp(farinósmfl2007)ochstudiersompekarpåattdengårner (Boardmanmfl2003;González PáramoochHernándezCos2005).Mersäkertäratt efterenprivatiseringminskarsysselsättningensomandelavförsäljningenellerav företagetstillgångar(dewenterochmalatesta2001). Ienstudieavprivatiseringari23OECD länderlyfterd Souzamfl(2005)framtre situationerdärsysselsättningenpåverkas.fördetförstatycksprivatiseringtill utländskaägarehängasammanmedminskadsysselsättning.fördetandraverkar sysselsättningenökaiprivatiseradeföretagiländermedhögaindexvärdenför ekonomiskfrihet. 13 Dettasambandärsvårtolkat,menkanhängasammanmedstörre marknadsmöjligheterisådanaländer.fördettredjeärsysselsättningenlägrei privatiseradeföretagdärstatenharbehållitenhögandelavägandet. Bortolottimfl(2002)visarattprivatiseradetelekomföretagminskadesysselsättningen kraftigtidefalldeutsattesförtilltagandekonkurrens.tolkningenärattdenhårda konkurrensendriverupparbetstempotochtvingarframuppsägningar.imexicohar sysselsättningennästanhalveratsideprivatiseradeföretagen(laportaochlópez de 12 D SouzaochMegginson(1999,s1409)finnerdockoväntatdetomvändasambandet. 13 EnligtkanadensiskaFraserInstituteliggerSverigespåplats33av141länderitermeravekonomisk frihet. 10

13 Silanes1999).Arbetareochtjänstemändrabbadesilikaproportioner.Enkraftig överbemanningistatligaföretagutgjordedenfrämstaförklaringen. Lönemässigtfinnsdetsomnämntsocksåenrädslaförattprivatiseradeföretagskaöka sinvinstpåbekostnadavdeanställdaslöner.laportaochlópez de Silanes(1999) finnerdockintenågotstödfördennaomfördelningshypoteseftersomreallönernaökade imexicosprivatiseradeföretagsamtidigtsomlandetsgenomsnittligareallöner stagnerade.ideprivatiseradeföretagenstegarbetarnaslönerbetydligtmerän tjänstemännens. Outsourcingavoffentligtfinansieradetjänstertillprivataföretagharfleralikhetermed privatiseringaravstatligtägdaföretag.detfåtalempiriskastudiersombehandlardetta fenomentyderintepåattdekostnadsbesparingarsomrealiserasgenomoutsourcing förklarasavlägrelöneriprivataföretagänioffentligsektor(dombergerochjensen 1997,s74).Intehellerverkarkonkurrensutsättningeninomdensvenska äldreomsorgenhaletttillnågon lönedumpning (Socialstyrelsen2004,s77). Sammanfattningsvisfinnsdetingettydligtsambandmellanprivatiseringaråenasidan ochsysselsättningochlönerådenandra.uppsägningarochlönesänkningar förekommer,menärlångtifrånnågratypiskaföljderavprivatiseringar. 11

14 4 Avslutandediskussion Skillnadermellanstatligaochprivataföretaguppträdersomviharsettbådeiteorinoch ipraktiken.privataföretagäriallmänhetmerlönsammaocheffektivaänstatliga.den utbreddarädslanförattprivatiseringarskaledatillpersonalnedskärningaroch lönesänkningarharimångafallvisatsigvaraobefogad. Påenstakamarknadermedinneboendekonkurrensproblem,somel och vattendistribution,ärdethögstosäkertomprivataföretagärattföredraframförstatlig (ellerkommunal)drift.bådeteoretiskaargumentochvissaempiriskabeläggpekariden riktningen.däremotfinnsdetingentingsomtyderpåattpersonbilsindustrin eller någonannannormal,konkurrensutsattindustri skullegynnasavstatligtägande.om någotriskerarstatligaingripandensnarareattupprepademisstagsombegicksunder densvenskavarvskrisen. Detskaerkännasattkunskapenomstatligaochprivataföretagärlångtifrånsäker.Att koppladeempiriskastudiernatillenskildateoretiskaförklaringarhartyvärrvisatsig svårt.enannanluckailitteraturenärattdetheltsaknassystematiskastudieravde privatiseringarsomhargenomförtsisverige. Desenastemånadernasturerkringbilindustrinsproblemharlyftfråganomstatligt ellerprivatägandehögtupppådenpolitiskadagordningen.bådepolitiska beslutsfattareochakademisktverksammaekonomerbordeglädjasöverattforskningen tillhandahållerrelevantochavgörandeinputidennaladdadefråga.omforskningeninte fårnågotutrymmeidebattenkommerlokalasärintressenochstelbentaideologeratt bredautsigidessställe.enevidensbaseradpolitikärettattraktivtalternativtill dyrköptaerfarenheter. 12

15 Referenser Acemoglu,D,SJohnsonochJRobinson(2005), InstitutionsastheFundamentalCause oflong RunGrowth,iPAghionochSDurlauf,HandbookofEconomicGrowth, Amsterdam:Elsevier. Alexandre,HochGCharreaux(2004), EfficiencyofFrenchPrivatizations:ADynamic Vision,JournalofCorporateFinance,vol10,nr3,s Berliner,J(1952), TheInformalOrganizationoftheSovietFirm,QuarterlyJournalof Economics,vol66,nr3,s Boardman,A,CLaurinochAVining(2003), PrivatizationinNorthAmerica,iDParker ochdsaal(red),internationalhandbookonprivatization,cheltenham,uk:edward Elgar,s Bortolotti,B,JD Souza,MFantiniochWMegginson(2002), SourcesofPerformance ImprovementsinPrivatizedFirms:AClinicalStudyoftheGlobalTelecommunications Industry,TelecommunicationsPolicy,26(5 6), Bortolotti,BochVMilella(2008), PrivatizationinWesternEurope:StylizedFacts, Outcomes,andOpenIssues,iGRoland(red)Privatization:SuccessesandFailures,New York,ColumbiaUniversityPress. Boycko,M,AShleifer,RVishny(1996), ATheoryofPrivatisation,EconomicJournal,vol 106,nr435,s Brown,D,JEarleochÁTelegdy(2006), TheProductivityEffectsofPrivatization: LongitudinalEstimatesfromHungary,Romania,Russia,andUkraine,JournalofPolitical Economy,vol114,nr1,s CabezaGarcía,LochSGómezAnsón(2007), TheSpanishPrivatisationProcess: ImplicationsonthePerformanceofDivestedFirms,InternationalReviewofFinancial Analysis,vol16,nr4,s Cuervo,AochBVillalonga(2000), ExplainingtheVarianceinthePerformanceEffects ofprivatization,academyofmanagementreview,vol25,nr3,s Dewenter,KochPMalatesta(2001), State OwnedandPrivatelyOwnedFirms:An EmpiricalAnalysisofProfitability,Leverage,andLaborIntensity,AmericanEconomic Review,vol91,nr1,s Domberger,SochPJensen(1997), ContractingOutbythePublicSector:Theory, Evidence,Prospects,OxfordReviewofEconomicPolicy,vol13,nr4,s D Souza,JochWMegginson(1999), TheFinancialandOperatingPerformanceof PrivatizedFirmsduringthe1990s,JournalofFinance,vol54,nr4,s

16 D Souza,J,WMegginsonochRNash(2005), EffectofInstitutionalandFirm specific CharacteristicsonPost privatizationperformance:evidencefromdevelopedcountries, JournalofCorporateFinance,vol11,nr5,s Farinós,J,JGarcia,AIbáñez(2007), Operatingandstockmarketperformanceofstateownedenterpriseprivatizations:TheSpanishexperience,InternationalReviewof FinancialAnalysis,vol16,nr4,s Friberg,R,P JNorbäckochLPersson(2008), Privatization,InvestmentandOwnership Efficiency,IFNWorkingPapernr744,InstitutetförNäringslivsforskning(IFN). González Páramo,JMochPHernándezCos(2005), TheImpactofPublicOwnership andcompetitiononproductivity,kyklos,vol58,nr4,s LaPorta,RochFLópez de Silanes(1999), TheBenefitsofPrivatization:Evidencefrom Mexico,QuarterlyJournalofEconomics,vol114,nr4,s Martin,SochDParker(1997),TheImpactofPrivatization:OwnershipandCorporate PerformanceintheUK,London,Routledge. Megginson,W,RNashochMvanRandenborgh(1994), TheFinancialandOperating PerformanceofNewlyPrivatizedFirms:AnInternationalEmpiricalAnalysis,Journalof Finance,vol49,s Megginson,WochJNetter(2001), FromStatetoMarket:ASurveyofEmpiricalStudies onprivatization,journalofeconomicliterature,vol39,nr2,s Okten,CochPArin(2006), TheEffectsofPrivatizationonEfficiency:HowDoes PrivatizationWork?,WorldDevelopment,vol34,nr9,s Parker,D(2006), TheUnitedKingdom sprivatizationexperiment:thepassageoftime PermitsaSoberAssessment,iMKöthenbürger,H WSinnochJWhalley,Privatization ExperiencesintheEuropeanUnion,CambridgeMA,MITPress,s Parker,DochH LWu(1998), PrivatizationandPerformance:AStudyoftheBritish SteelIndustryunderPublicandPrivateOwnership,EconomicIssues,vol3,nr2,s Roland,G(2008), PrivateandPublicOwnershipinEconomicTheory,iGRoland(red), Privatization:SuccessesandFailures,NewYork,ColumbiaUniversityPress. Saal,DochDParker(2001), ProductivityandPricePerformanceinthePrivatized WaterandSewerageCompaniesofEnglandandWales,JournalofRegulatoryEconomics, vol20,nr1,s Sheshinski,EochLLópez Calva(2003), PrivatizationandItsBenefits:Theoryand Evidence,CESifoEconomicStudies,vol49,nr3,s Shirley,MochPWalsh(2001), Publicvs.PrivateOwnership:TheCurrentStateofthe Debate,WorldBankPolicyResearchWorkingPaper,nr2420. Shleifer,A(1998), StateVersusPrivateOwnership,JournalofEconomicPerspectives, vol12,nr4,s

17 Shleifer,AochRVishny(1994), PoliticiansandFirms,QuarterlyJournalofEconomics, vol109,nr4,s Shleifer,AochRVishny(1997), ASurveyofCorporateGovernance,JournalofFinance, vol52,nr2,s Socialstyrelsen(2004),Konkurrensutsättningeninomäldreomsorgen,Stockholm. Villalonga,B(2000), PrivatizationandEfficiency:DifferentiatingOwnershipEffects frompolitical,organizational,anddynamiceffects,journalofeconomicbehaviorand Organization,vol42,nr1,s

18

19 FORES FORUMFÖRREFORMEROCHENTREPRENÖRSKAP OmFORES FORESärennytankesmedjasomvillförändra.Globaliseringochklimatförändringinnebärutmaningarsomkrävernyasättatt se på samhället. FORES ger debatten nya perspektiv, frimodiga idéer och positiv energi. Vibyggernätverkavsamhällsintresseradeochexperter.Tillsammanskanvitaframtydligaochkonkretaförslagpålösningar förenhållbarframtid.

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Allmänheten om den nya arbetsrätten 8 Copyright (c) 1996 Demoskop AB --Kön--- ------ Ålder ------ --- Utbildning --- --- Inkomst --- Kvin- 15-25-

Allmänheten om den nya arbetsrätten 8 Copyright (c) 1996 Demoskop AB --Kön--- ------ Ålder ------ --- Utbildning --- --- Inkomst --- Kvin- 15-25- Allmänheten om den nya arbetsrätten 7 --Kön--- ------ Ålder ------ --- Utbildning --- --- Inkomst --- Kvin- 15-25- 45-65- Grund Gymna- Hög- ALLA Män nor 24år 44år 64år 89år skola sium skola Hög Medel Låg

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Nationalekonomins grunder SNS Förlag

Nationalekonomins grunder SNS Förlag b j ö r n e l s ä s s e r Nationalekonomins grunder SNS Förlag Nationalekonomi - inlaga.indd 3 11-06-17 16.49.14 SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax: 08 507 025 25 info@sns.se

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Daglig verksamhet enligt LSS VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

Motioner till Distriktskongressen 2017 att behandla på Medlemsmötet 24 oktober

Motioner till Distriktskongressen 2017 att behandla på Medlemsmötet 24 oktober Motioner till Distriktskongressen 2017 och Partikongressen 2017 att behandla på medlemsmötet den 24 oktober. De som är kursiverade är ställda både till DK och PK. Styrelsens förslag till styrelsen är följande;

Läs mer

Allmänhetens förtroende för näringslivet

Allmänhetens förtroende för näringslivet Allmänhetens förtroende för näringslivet Februari 2004 T-110133 Temo: Arne Modig Datum: 2004-02 - 25 Undersökningens genomförande Svenskt Näringsliv har gett TEMO i uppdrag att ställa några frågor till

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2011 Ängelholm

Fastighetsföretagarklimatet 2011 Ängelholm Fastighetsföretagarklimatet 11 Fastighetsägarna Syd, januari 12 Bakgrund Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex

Läs mer

Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande

Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande KF 13:1 KF 13:2 PROTOKOLLSUTDRAG KF 13:3 Socialnämnden SN 128 Sammanträdesdatum 2014-10-28 1/2 Dnr SN/2014:272 034 Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12. Brf Toppsockret

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12. Brf Toppsockret 1 av 10 SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12 Brf Toppsockret 2 av 10 Noteringar i anslut till besikt av lekmiljöer Lagar, förordar, föreskrifter och standarder som tillämpas Plan- och bygglagen

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

Roadshow 2013. #4av5jobb

Roadshow 2013. #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda.

Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda. Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda. Att driva företag innebär stor frihet men också mycket att tänka på. Du ansvarar inte bara för verksamheten, utan även för det ekonomiska skyddet

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

Ekonomichefer i kommuner i förändring

Ekonomichefer i kommuner i förändring Ekonomichefer i kommuner i förändring Intervjuundersökning hösten 2007 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S-114417 Datum: 2007-10-09 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet Ängelholm. Fastighetsägarna Syd, januari 2011

Fastighetsföretagarklimatet Ängelholm. Fastighetsägarna Syd, januari 2011 Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna Syd, januari 11 Bakgrund Fastighetsägarna Syd har, via demoskop, genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex

Läs mer

Rörelseresultat i välfärdsbolag - en jämförelse

Rörelseresultat i välfärdsbolag - en jämförelse www.pwc.se Uppdragsgivare Svenskt Näringsliv Oktober 2016 Rörelseresultat i välfärdsbolag - en jämförelse 1. Sammanfattning och slutsats har på uppdrag av Svenskt Näringsliv gjort en analys av de aktiebolag

Läs mer

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vaxholms stad 2016

Företagsklimatet i Vaxholms stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 2000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Haninge kommun 2016

Företagsklimatet i Haninge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 17900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 57300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 25000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mora kommun 2016

Företagsklimatet i Mora kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2016

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3800 personer

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 2200 personer 2 330

Läs mer

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hörby kommun 2016

Företagsklimatet i Hörby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Melleruds kommun 2016

Företagsklimatet i Melleruds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2000 personer

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

Företagsklimatet i Torsås kommun 2016

Företagsklimatet i Torsås kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1700 personer

Läs mer

Resultat av enkät till landstingspolitiker

Resultat av enkät till landstingspolitiker Resultat av enkät till landstingspolitiker 211-1-12 BILD 1 Enkät till landstingspolitiker om landstingets regionala utvecklingsarbete Landstingspolitiker är våra viktigaste målgrupp Vår verksamhet är ifrågasatt

Läs mer

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Norrköping, 2015-11-06 Jonas Huldt Utvärderingar av sociala satsningar med fokus på ekonomi GRATTIS till SM-guldet!!!

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 Entré Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 I det nya avtalet från 2013-04-01 så ska VVS-montörer kunna spara övertidsarbete till kompensationsledighet istället för övertidsersättning/övertidstillägg.

Läs mer

Samverkan Om vad? Samordnade individuella planer (SIP) vid komplexa behov. Varför samverkan välfärdsstatens organisering

Samverkan Om vad? Samordnade individuella planer (SIP) vid komplexa behov. Varför samverkan välfärdsstatens organisering Samverkan Om vad? Samordnade individuella planer (SIP) vid komplexa behov Varför samverkan välfärdsstatens organisering Specialisering professioner och organisationer, bl.a. Utbildning Hälso- och sjukvård

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Socialdemokraternas utredningsarbete En referensgrupp tillsattes den 1 juni 2012 Referensgruppen har haft träffat akademiker, anställda, utförare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Effekter på kostnader, kvalitet etc? Debatten efter SNS-boken Konkurrensens

Läs mer

Vi har ett bättre förslag.

Vi har ett bättre förslag. Vi har ett bättre förslag. Den svenska modellen 2.0 e tt f ö r s l a g att d i s k u t e r a Sverige är ett bra land. De flesta av oss som bor här lever ett gott liv och har en spännande fritid. Vi är

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Ansökan från anhörig) Avseende behov av god man eller förvaltare Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare Ansökan skickas

Läs mer

Vad har hänt med ordet privat? Privat en diskussion

Vad har hänt med ordet privat? Privat en diskussion 1 2 Vad har hänt med ordet privat? Idag pratas det mycket om att vi måste lyfta blicken och vara visionärer. På detta seminarium väljer vi istället att sänka blicken och skärskåda ordet privat. Vad har

Läs mer

Utbyggnad. Långsam avveckling. Vi måste agera nu för att ersätta enegiproduktionen med hållbara alternativ. Ersätt hälften av energibehovet

Utbyggnad. Långsam avveckling. Vi måste agera nu för att ersätta enegiproduktionen med hållbara alternativ. Ersätt hälften av energibehovet L Lila partiet Näringsutskottet Spelare 1: Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje

Läs mer

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening Protokoll fört vid extra föreningsstämma den 16 juni 2015 i Göteborg Energi konferens, Johan Willinsgatan 3, Göteborg. Föreningens ordförande Ola Ståleby (2354) hälsade

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2016

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 49500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2016

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Skövde kommun 2016

Företagsklimatet i Skövde kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 19400 personer

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 21400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Norrköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Norrköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 40100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lidingö stad 2016

Företagsklimatet i Lidingö stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 8800 personer 2 1700

Läs mer

Företagsklimatet i Västerås stad 2016

Företagsklimatet i Västerås stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 49400 personer 2 8100

Läs mer

Företagsklimatet i Norrtälje kommun 2016

Företagsklimatet i Norrtälje kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 15500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2016

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 18300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2016

Företagsklimatet i Stockholms stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 508000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Österåkers kommun 2016

Företagsklimatet i Österåkers kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2016

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 22800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 15700 personer

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

(.vi ser världen med erfarna ögon.)

(.vi ser världen med erfarna ögon.) (.vi ser världen med erfarna ögon.) SPI är besjälade av att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. Vi är övertygade om att välfärden berikas av våra olika erfarenheter. SPI är fria att ta ställning

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

FÖRETAGET» Elan El & VVS AB. Från Ystad Fängelse. till Hawaii 2016 #8 ELINSTALLATÖREN

FÖRETAGET» Elan El & VVS AB. Från Ystad Fängelse. till Hawaii 2016 #8 ELINSTALLATÖREN FÖRETAGET» Elan El & VVS AB Från Ystad Fängelse till Hawaii 60 2016 #8 ELINSTALLATÖREN WWW.ELINSTALLATÖREN.SE FÖRETAGET» Elan El & VVS AB 90anställda har Elan El & VVS i dag. EGEN VERKSTAD MED VÄXANDE

Läs mer

FASTIGHETS FÖRETAGARKLIMATET LJUNGBY 2012

FASTIGHETS FÖRETAGARKLIMATET LJUNGBY 2012 FASTIGHETS FÖRETAGARKLIMATET LJUNGBY 212 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Ranking 2015 Värmland

Ranking 2015 Värmland Ranking 2015 Värmland Om företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. -John F. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatkennedy

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

FÖRHANDLINGSSCHEMA. Vecka 36 Ändringar kan förekomma

FÖRHANDLINGSSCHEMA. Vecka 36 Ändringar kan förekomma Sida 1 ( 5 ) FÖRHANDLINGSSCHEMA Vecka 36 Ändringar kan förekomma Frågor rörande hovrättens förhandlingar besvaras av hovrätten, även då hovrätten vid behov håller förhandling i annan domstols lokaler.

Läs mer

Olika kunskapsbudskaps påverkan på inställning till företagande i välfärdssektorn: medelvärden

Olika kunskapsbudskaps påverkan på inställning till företagande i välfärdssektorn: medelvärden Olika kunskapsbudskaps påverkan på inställning till företagande i välfärdssektorn: medelvärden Fråga: Vad är din inställning till företagande inom välfärdssektorn? Argument : personal trivs bättre på jobbet,,

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Postlista för Kommunstyrelsen Datum 2011-09-12 Diarienr. KS 2011/247 Diariebtkn. 11, VAL, RÄTTSVÄSEN Privatpersoner Synpunkter Borgerlig vigsel Synpunkter Borgerlig vigsel Datum 2011-09-12 Diarienr. KS

Läs mer

Hållbart KS-beslut om Välfärdstjänsternas organisering är det möjligt?

Hållbart KS-beslut om Välfärdstjänsternas organisering är det möjligt? Hållbart KS-beslut om Välfärdstjänsternas organisering är det möjligt? Komplettering till Workshop 2 februari 2015, efter intervjuer gjorda med privata utförare Anders Ottensten, Malin Danielsson, Roland

Läs mer