Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?"

Transkript

1 Privatochstatligtägande: Vadsägerforskningen? HenrikJordahl FORESPolicyPaper2009:1

2 Innehåll Förord... 1 Sammanfattning Inledning Skillnadermellanprivataochstatligaföretag Empiriskastudieravprivatiseringar... 8 Lönsamhet... 9 Effektivitetiproduktionen... 9 Sysselsättningochlöner Avslutandediskussion...12 Referenser...13 Omslagsbild:sandman,iStockphoto.com

3 Förord DettaPolicyPaperkomtillsedanSverigeunder2008förförstagångenpåmycketlänge återfåttendebattomstatligtellerprivatägandeavledandeindustriföretag,avvåra krisdrabbadepersonbilstillverkarevolvopersonvagnarochsaabautomobile. SomtankesmedjaharFOREStilluppdragattföranyaidéer,forskningsrönochfaktaini debatten.vårahuvudområdenärentreprenörskap,miljömarknader,positivaexempel påmigration.vigörocksåvidtillfällekortarestudieravämnenmedhögaktualiteti formavpolicypapers. IdebattenomVolvoochSaabharrösterhöjtsförförstatligandeochdeharrefereratstill bristenpåargumentmotdettaiforskningen.vivillhärkollahurdetliggertill,vad forskningenverkligensäger.foresbaddärförhenrikjordahl,påinstitutetför Näringslivsforskning(IFN),författaenkortöversiktöverforskningslitteraturenom statligtochprivatägande.slutsatsernabordevaraavstorrelevansfördebatten. HenrikJordahlärdocentinationalekonomifrånUppsalaUniversitetochprogramchef förtjänstesektornsekonomipåifn.hanharunderlångtidarbetatmedfrågeställningar gällandestatensochmarknadensroll.2008tilldeladeshanpeggyochrichard Musgrave prisetförbästakonferensuppsatsioffentligekonomiavförfattareyngreän 40år. MartinÅdahl ChefFORES 1

4 Sammanfattning Dettaärenkortfattadöversiktavnationalekonomiskforskningslitteraturrörande skillnadernamellanstatligtochprivatägande,medanledningavfråganomett eventuelltstatligtövertagandeavvolvopersonvagnaroch/ellersaabautomobile. Enligtekonomiskteoriochempirifinnsdetmångabetydelsefullaskillnadermellan privataochstatligaföretag. Effektiviteteniprivataföretaggynnasavattdetärlättareattstyradeanställdamotett endimensionelltmål lönsamhet.istatligaföretagriskerarmindretydligamålattge upphovtilltolkningsfrågor,mätproblemochmålkonflikter.statligtägdaföretagriskerar atthamnaiensituationdärhuvudaktörernadraråtolikahåll.sådanadragkamperkan tillåtaspågåsålängedestatligaföretagenslönsamhetintenämnvärtpåverkarde ansvarigapolitikernasvalframgångar. Statligaföretagharflerägare(allamedborgare)änprivatabolagochsomettmellanled mellanägareochföretagsledningdykerpolitikerupp.ägandeochkontrollärextremt separeradeistatligaföretag.skattebetalarnaägerrättentillföretagetskassaflöde,men kontrollenärkoncentreradhosdenpolitiskttillsattaföretagsledningen,varsegnamål intealltidöverensstämmermedskattebetalarnas. Statligaföretagtillåtssällangåikonkurs.Företagsledningenbehöverdärförintevara likaräddasomsinaprivatakollegorförattmisskötaverksamheten deharensåkallad mjukbudgetrestriktion. Statligaföretagtenderarattvaramindreriskbenägnaänprivata.Detkommersigavatt ledningenförväntarsigattstatenefterentidkommerattläggabeslagpåöverskottet frånenlyckadproduktionsomläggning.storaochriskfylldainvesteringarkommer därförinteattvaralikavanligasomiprivataföretagdärledningenharmerattvinnaom ansträngningarnafallervälut. Sålängeettstatligtföretaginteärtillsaluinkommeringeninformationomhureffektiv statenärsomägarejämförtmedandrapotentiellaintressenterpåattköpaföretaget. Sammangåendenochuppköpavslöjarvilkenägaresomtillförmestvärdetillettföretag. Denempiriskalitteraturenvisarattlönsamhetenökarnärettföretagprivatiseras.På grundavomstruktureringardykerlönsamhetshöjningenivissafalluppredaninnan företagetövergåriprivatägo,menkanävenidessafallhänförastillprivatiseringen. Mångaempiriskastudiervisarattprivatiseringarledertillattproduktionen effektiviseras.däremotframträderintenågraentydigaskillnaderisysselsättningoch löner. Påenstakamarknadermedinneboendekonkurrensproblemkanstatligaföretagvara mereffektivaänprivata.detärsvårareatthittaekonomiskaargumentförattföretag somverkarpånormalakonkurrensutsattamarknaderskaägasavstaten.attden svenskapersonbilsindustrinskullemåbraavstatligtägandeärdärmedenuppfattning somsaknarstödiekonomiskforskning. 2

5 1 Inledning Börstatenägaochdrivaföretag?Undervilkaförutsättningarbördettaisåfallske? Dessafrågorärkontroversiella,meddjupaideologiskaskiljelinjer.Bådeidénatt näringslivetbörsocialiserasochdenmotsattaidén,attstatensuppgifterbörvaraså begränsadeattstatligtföretagandekanuteslutas,harutövatettstortpolitisktinflytande underdetsenasteseklet. Vidsidanavdenrentideologiskakonflikenhargränsdragningenmellanstatligtoch privatägandeocksåenekonomiskdimension.nationalekonomiskteorigeren vägledningtillhurproblemetkanbetraktasochmedtidenhardesystematiska jämförelsernaavstatligaochprivataföretag inklusivestudieravprivatiseringaroch förstatliganden blivitalltflerochallmerinformativa.tillföljdavdenglobala privatiseringsvågsomunder1980 talettogsinbörjan,medmargaretthatchers försäljningaravenradstatligaföretagistorbritannien,domineras forskningslitteraturenavprivatiseringsstudier.denhäröversiktengerenkort sammanfattningavsådanastudieravdeekonomiskaeffekternaavattprivatisera statligtägdaföretagmedbetoningpålönsamhet,effektivitet,sysselsättningochlöner. 1 Tillattbörjamedvetviattettheltförstatligatnäringslivinomenplanekonomiintekan mätasigmedprivatägdaföretaginomenmarknadsekonomi.denekonomiskaklyfta somväxteframmellandefornakommunistländernaochderasmarknadsekonomiska grannländererbjuderetttydligthistorisktexempel. 2 Närdettaskrivsärdenstorafrågan iställetomenskildastatligaföretagkanutgöraeffektivainslagblandprivatägdaföretagi enmarknadsekonomi.dettaärförståsinteuteslutet,menbevisbördanfåransesligga hosdemsomförespråkarförstatligandetavettenskiltprivatföretagellersom motsättersigförsäljningenavettstatligtföretag. ISverigeärflerastatligaföretagknutnatilllandetsnaturresurser,tillexempelSveaskog, VattenfallochLKAB(somdockvarprivatägt ).Andraföretaghar förstatligatsiformavbrandkårsutryckningarmedsyftetatträddaarbetstillfälleni olönsammaindustrier.tilldessaexempelhörsvenskavarvochssabsomunderslutet av1970 talettogöverkrisdrabbadeföretagisverigesvarvs ochstålindustri. 3 Under 1950 och1960 taletvarsverigeenvärldsledandevarvsnationmedhögavinsteroch över30000personeranställdaivarvsindustrin.islutetav1960 taletslogvarvskrisen tillmedfallandelönsamhetidensvenskaproduktionen.närsvenskavarvbildades 1977hadekrisenförvärratsavstigandeoljeprisersomsnabbtminskadeefterfråganpå oljetankers(somdesvenskavarvenhadespecialiseratsigpå).svenskavarvdrev, omstrukturerade,ochlanedvarvunderentioårsperiodmedhjälpavenormastatliga 1 Översiktenbyggerdelvispåettstörreutredningsarbetesomförfattarenutfördepåuppdragav Näringsdepartementetsommaren Acemoglumfl(2005)lyfterframKoreasomettsådantnaturligtexperiment. 3 EfterattdeflestastoravarvhadelagtsnedbytteSvenskaVarv1987namntillCelsiusochändrade inriktningtillförsvarsindustri.celsius koncernenprivatiserades1999.ssabbörsnoterades1989ochden svenskastatensåldesinasistaaktier

6 subventioner.närdetstatligastödetupphörde1985hadeöver30miljarderkronor betalatsuttillenindustrisomintegickatträdda. Depolitiskaingreppenvarmerbegränsadenärstoradelaravtextilindustrinförsvann frånsverige.redanimittenav1950 talethadedethögalönelägetbörjatgörasig påmint.densvenskatextilindustrinsysselsattedårunt70000personer.vidslutetav 1970 talethademeränhälftenavdessaarbetstillfällenförsvunnitochsedandesshar avvecklingenfortsatt.mellan1994och2005flyttadetillexempelboråswäfverihelasin bomullsproduktionfrånsverigetillestland.attlåtalågproduktivabranscherslåsuttill förmånförmerhögproduktivavarettuttalatmålidensåkalladesolidariska lönepolitiken.jämförtmedvarvenficktextilföretagendärförmerbegränsade subventionerochstatengickintehellerinsomägareförattgaranteraattstörre textilfabrikerhöllsigång.krisensförlorarebleväldretextilarbetaresomintesålätt kundehittanyaarbeten,stadennorrköpingsomvuxitframkringtextilindustrinsamt förstås ägarnatilldeföretagsomgickikonkurs. Ijämförelsemedkrisernaivarvs ochtextilindustrinframstårintedagenssituationför densvenskabilindustrinsomlikadramatisk.fordägdavolvopersonsvagnarhar omkring17000anställdaisverigeochgm ägdasaabautomobileharomkring4000. Omnågotvisarerfarenheternafrånvarvskrisenattdetkanblioerhörtdyrtför skattebetalarnanärstatenförsökervändautvecklingenienolönsambransch. PersonbilarnaärintehellerlikaviktigaförGöteborgsomtextilindustrinvarför Norrköping. Statenslämplighetsomföretagsägareärdockenfrågasomharaktualiseratspånytt. RiksgäldenhartagitöverCarnegieförattvärnadenfinansiellastabilitetenochföratt skyddavärdetpåenstatligpant. 4 EnligtSocialdemokraternaspartiledareMonaSahlin börstatenövervägaattgåinsomägareisaabochvolvoföratträddakvarföretageni Sverige.RektornförHandelshögskolaniGöteborgRolfWolff,gårlängreänSahlinoch föreslårutanminstatvekanattstatenbörtarövervolvopersonvagnar. 5 EnligtWolff finnsingenekonomiskforskningsombeläggerattstatenperdefinitionärendålig ägare.densittanderegeringenharåsinsidavarittydligmedmålsättningenattminska detstatligaägandetavföretag.enligtregeringengerprivataföretagbättre förutsättningarförutvecklingochtillväxt,stärktkonkurrenskraftochsysselsättning. 6 Medsåtydligapolitiskaskiljelinjerochdebattinläggfyllerensammanfattningavden ekonomiskaforskningenettangelägetbehov.syftetmeddenhäröversiktenäratt tillhandahållajustensådansammanfattningavvadforskningenharattsägaomstatligt ochprivatägandeavföretag.detvisarsigfinnasbådeteoretiskaochempiriska argumentförattprivatägandeiallmänhetärattföredra. 4 RiksgäldenavserattsäljaCarnegiepåaffärsmässigavillkorochtänkerintekvarståsomlångsiktig ägare. 5 IsindebattartikeliDagensIndustri(24november2008)föreslårrektornförHandelshögskolani GöteborgdäremotinteattstatenbörtaöverSaabAutomobile. 6 SeProp2006/07:1ochProp2006/07:57. 4

7 2 Skillnadermellanprivataoch statligaföretag MegginsonochNetter(2001,s324)angersexmotivsomgemensammafördeflesta regeringarsomharprivatiseratföretag:(1)genereraintäktertillstaten,(2)främja ekonomiskeffektivitet,(3)minskastatensinblandningiekonomin,(4)främjaettutbrett aktieägande,(5)skapamöjligheterattintroducerakonkurrens,och(6)utsättastatliga företagförmarknadensdisciplinerandeeffekter.urettekonomisktperspektivkandet andramålet,attfrämjaekonomiskeffektivitet,betraktassomöverordnatdeandrafem. Ennödvändigförutsättningförattprivatiseringarskafrämjaekonomiskeffektivitetär attprivatägdaochstatligtägdaföretaguppvisarmarkantaskillnader.gördedet? Enligtekonomiskteorifinnsdetmångabetydelsefullaskillnadermellanprivataoch statligaföretag.ennationalekonomiskgrundsatsärattfriamarknaderinormalfallet ledertillekonomiskteffektivautfall.ekonomiskamotivtillstatligtägandehardärför traditionelltbyggtpåavvikelserfrånnormalfalletiformavsåkallade marknadsmisslyckanden.tvåmarknadsmisslyckandensomoftaharanvändssom argumentförstatligtägandeärexternaeffekterochnaturligamonopol. 7 Menmarknadsmisslyckandenochpolitiskamålsättningarkaninteutanvidarekan användasförattmotiverastatligtägande.marknadsmisslyckandenbörvägasmot politikmisslyckanden förattavgöraomstatligtägandeärmotiverat. Politikmisslyckandenärenbredtermsomfångaruppsituationerdärdepolitiska utfalleninteblirlikagodasommaniteorinskulleönska.dessutomkanstatenreglera ochfinansieraenverksamhetutanattägadeföretagsomutförden,någotsomblirallt vanligareinomvård,skolaochomsorg(shleifer1998,s136). Statligaföretagförsökersomregeluppnåflermålänprivataföretag.Effektiviteteni privataföretaggynnasavattdetärlättareattstyradeanställdamotettendimensionellt mål lönsamhet.istatligaföretagriskerarotydligamålavtypen maximerasocial välfärd attgeupphovtilltolkningsfrågor,mätproblemochmålkonflikter.statligtägda företagriskeraratthamnaiensituationdärhuvudaktörernadraråtolikahåll.och sådanadragkamperkantillåtaspågåsålängedestatligaföretagenslönsamhetinte nämnvärtpåverkardeansvarigapolitikernasvalframgångar.därförharpolitikersomav taktiskaskälvillattettföretagskaanställamerarbetskraftänvadsomärekonomiskt motiveratsvårareattdrivaigenomdettaiettprivatäniettstatligtföretag(shleiferoch Vishny1994;Boyckomfl1996). Statligabolagärsvåraattstyra.Deharflerägare(allamedborgare)änprivatabolagoch somettmellanledmellanägareochföretagsledningdykerpolitikerupp.enskilda medborgarekanintehellersäljasinaandelaristatligabolagomdeärmissnöjdamed 7 Utbildningärettexempelpåenaktivitetmedpositivaexternaeffektereftersomdengerfördelarsom gårutövervaddenenskildastudenteninkasserar.naturligamonopolkanuppståpåmarknaderdär stordriftsfördelarinnebärattdetendastfinnsekonomisktutrymmeförenproducent.distributionavel ochvattenbrukaranförassomexempel. 5

8 ledningen.shleiferochvishny(1997,s768)diskuterarprivatiseringarutifrånteorier förbolagsstyrning.ägandeochkontrollärextremtsepareradeistatligaföretag. Skattebetalarnaägerrättentillföretagetskassaflöde,menkontrollenärkoncentrerad hosdenpolitiskttillsattaföretagsledningen,varsegnamålintealltidöverensstämmer medskattebetalarnas.iprivatägdaföretagärägandetiallmänhetmerkoncentreratoch företagsledningensmålsättningaröverensstämmernärmaremedägarnas.statliga företagpåminnerhärvidlagomdeprivataföretagsomenligtteorinkanförväntasha storaproblemmedsinbolagsstyrning. Statligabolagtillåtssällangåikonkurs.Företagsledningenbehöverdärförintevaralika räddasomsinaprivatakollegorförattmisskötaverksamheten.dettaproblembrukar betecknassomattstatligaföretagstårinfören mjukbudgetrestriktion.mjuka budgetrestriktionerkanförståsävenåterfinnasidenprivatasektorn.bilindustrinskrisi USAochiSverigevisarattävenprivataägareundervissaförutsättningarharanledning attkalkyleramedmöjlighetenattskattebetalarnakommertillundsättning.men problemetärsannoliktstörreförstatligaföretag. Urettledningsperspektivkanmanvidareifrågasättaomstatenkanåterskapade incitamentsomfinnsiprivataföretag.ettgrundläggandeincitamentsproblemärdenså kalladespärrhjulseffektensomberliner(1952)användeförattbeskriva företagsledningensbeteendeisovjetiskaföretag.effektenuppståromledningen förväntarsigattstatenefterentidkommerattläggabeslagpåöverskottetfrånen lyckadproduktionsomläggning.iledningensögongerinvesteringardålågavkastning, mentillhögriskeftersomettmisslyckandealltidinnebärattensanställningkanvarai fara.storaochriskfylldainvesteringarkommerdärförinteattvaralikavanligasomi privataföretagdärledningenharmerattvinnaidefalldåansträngningarnafallervälut. Roland(2008,s14 16)betonarkapitalmarknadernasdisciplinerandeeffekter. Börskurserär(sålängeaktiemarknadenfungerareffektivt)merinformativaän företagensbokföring.belöningarsomkopplastillbokföringenunderskattartillexempel värdetavframtidavinster.dessutomkanbokföringenrelativtenkeltmanipulerasav företagsledningen.förledningenistatligaföretagäriställetbefordranoftaden viktigastebelöningsformen(cuervoochvillalonga2000).samtidigtmåstedet framhållasattteorierombonusarochsofistikeradebelöningssystemknappastheller upplevernågonhögkonjunkturideninternationellafinanskrisensspår.framtidenfår utvisaivilkengradmissriktadebelöningssystemharbidragittillkrisenochomdettaiså falläretttillfälligtellerbeståendeproblemhosprivataföretag. Sammangåendenochuppköpfungerarocksåsomenprocessförattutrönavilkenägare somkantillföramestvärdetillettföretag.rimligenärdenkapitalistsomhardebästa idéernavilligattbjudaöverandraintressenter.förstatligaföretagsominteärtillsalu finnsingensådaninformationomvemsomärbästlämpadattfattadestrategiska besluten. Förattsummerasägerdenteoretiskalitteraturenattägandeharbetydelse,specielltnär kontrollrättenavettföretagskiftarmellanstatligtochprivat.privatägandeger förmodligenstarkareincitamentförinvesteringar,innovationerochbesparingar.detär svårtatthittaekonomiskaargumentförattföretagsomverkarpånormala konkurrensutsattamarknaderskaägasavstaten.dettainnebärdockinteattprivat ägandealltidärbättreänstatligt.idefalldärstaten avanledningarsomnaturliga monopol,externaeffekterochsocialamålsättningar ändåblandarsigiföretagens 6

9 verksamhetkanprivatägandegeupphovtillförsämradkonkurrensochtillattsociala målsättningarinteuppfylls.huruvidadeföretagsomberörsavmarknadsmisslyckanden börägasprivatelleravstatenärsvårareattavgörautifrånekonomiskteoriallena.hur välregleringar,kontraktochoffentligaupphandlingarfungerarkommerisådanafall oftaattfällaavgörandet. 7

10 3 Empiriskastudierav privatiseringar Antaletstudieravprivatiseringarsekonomiskaeffekteräridagmycketstort.Vilka studiersombörliggatillgrundförensammanfattningmåstedärförblientillstoradelar subjektivbedömningutifrånvadsomkanansesvaraforskningavgodkvalitet.attutgå frånbefintligaöversiktsstudierärennaturligbörjan.debefintligaöversiktsstudierna måstesedanuppdaterasmednyutkomnastudier.förattstärkarelevansenförsvenska förhållandenbörhuvudviktenläggasvidstudieravoecd länder. Enligtbefintligaöversiktsstudier 8 ärdeekonomiskaargumentenförprivatiseringar starkareipraktikenäniteorin.medanekonomiskteoriäranvändbarförattidentifiera privatiseringarnasfördelarochnackdelarbehövsdetempiriskastudierförattavgöra hurviktigadessafördelarochnackdelarärutepåmarknaden.entydligslutsatsäratt privatiseringarhargynnsammaeffekterpåkonkurrensutsattamarknader.på monopolmarknaderäreffekternamerosäkra.åenasidanökarmonopolföretagens lönsamhetochimindreutsträckningävenderasproduktivitetnärdeprivatiseras.å andrasidanfinnsriskenattprivatamonopolutnyttjarsinmarknadsmakttillatthöja prisernafaständettainnebärattettantalkonsumenterinteharrådattköpavarantrots attderasbetalningsviljaöverstigerföretagetsmarginalkostnad. Återkommandevisarsigprivataföretagvaramerlönsammaochekonomiskteffektiva änjämförbarastatligaföretag.däremotfinnsdetingettydligtsambandsomvisarhur sysselsättningochlönerförändrasnärettföretagprivatiseras.samtidigtsomvissa empiriskamönsterärtydligaärflerametodproblemsvåraatthantera.detärsvårtatt hittastatligaföretagsomärheltjämförbaramedprivatiseradeföretag.tillexempel tenderarstoraföretagmedgodpotentialförökadlönsamhetattprivatiserastidigareän andraföretag.detärintehelleralltidmöjligtattisoleraeffektenavägandefråneffekten avliberaliseringarochförändraderegleringar.mätfelutgörytterligareensvårighet.ett företagslönsamhetäringenobjektivstorhet,utanberorivissmånpåvilkasiffrorsom ägarnaochföretagsledningenvillvisaupp.dessasvårighetertilltrotsframstår privatiseringarnaseffekterpådeenskildaföretagenslönsamhetändåimångafallsom positiv. 9 Mendetharvisatsigsvårtattidentifieraförklaringarnatilldetta. 8 DeöversiktsstudiersomhäravsesärMegginsonochNetter(2001),ShirleyochWalsh(2001), SheshinskiochLópez Calva(2003),samtBortolottiochMilella(2008). 9 Debeskrivnametodproblemeninnebärattdensnabbaochomfattandeprivatiseringsprocesseni Östeuropakansessomettlämpligt laboratorium.iösteuropaharprivatiseringenavstatligaföretag varitsnabbochrelativtosystematisk,samtidigtsommångaföretagharförblivitistatligägo.enligten framträdandestudieavbrownmfl(2006)harprivatiseradeföretagirumänien,ryssland,ungernoch Ukrainaökatsinproduktivitet,specielltvidförsäljningartillutländskaägare.Menävenomflera metodproblemärfrånvarandeidennastudieärdetförståssvårtattöverföraslutsatserfrånmassiva privatiseringariösteuropatillenskildaföretagivästeuropa. 8

11 Lönsamhet Etthuvudresultatidenempiriskaprivatiseringslitteraturenärattlönsamhetenökarnär ettföretagprivatiseras.sambandetärrelativtrobustochåterfinnstillattbörjamedien radmultinationellastudieravwilliammegginsonmedolikakonstellationerav medförfattare. 10 IMexicovisarenomfattandeochövertygandestudieavLaPortaochLópez de Silanes (1999)attfleraolikalönsamhetsmåttgickuppbetydligtnärstatligaföretag privatiserades.kontrollgruppenavprivataföretagvisarattlönsamhetenidestatliga företagenvarmycketmager,menattdeefterprivatiseringenhämtadeinhela lönsamhetsskillnadenjämförtmeddeprivatakontrollföretagen. DewenterochMalatesta(2001)visarienmultinationellstudieattlönsamhetenökari företagsomprivatiseras,menattenstordelavlönsamhetsförbättringenskerredantre årföreprivatiseringen.ettliknandemönsterframträderienfranskstudie(alexandre ochcharreaux2004)ochhosbritishsteelinnanföretagetprivatiserades1988(parker ochwu1998).fribergmfl(2008)gersomförklaringattnärprivatiseringsbeslutetväl ärfattatskiftardestatligabeslutsfattarnafokusmotattmaximeraköpeskillingen,bland annatgenomattomstruktureraföretaget.dewenterochmalatesta(2001,s333) betonarattprivatiseringenäravgörandeförattlönsamhetsförbättringenskauppnås. Ävenspanskastudiervisarpåhöjdlönsamhetiprivatiseradeföretag,menocksåattdet kantafemårellerlängreinnanförbättringenkommertillstånd(villalonga2000; CabezaGarcíaochGómezAnsón2007). 11 SlutligenfinnerBoardmanmfl(2003)att lönsamhetenmeränfördubbladesiniokanadensiskaföretagsomprivatiseradesmellan 1988och1995.Sammantagetpekardeempiriskastudiernatydligpåattlönsamheten ökarnärstatligaföretagprivatiseras. Effektivitetiproduktionen Lönsamhetärviktigtförägaren,menböranvändasmedförsiktigheti samhällsekonomiskautvärderingar.vidsvagkonkurrenskanettföretagslönsamhetöka samtidigtsomdessvärdeskapandeminskar.ettmonopolföretagkanhöjaprisetföratt kompenseraförenineffektivproduktion.urettsamhällsekonomisktperspektivär produktivitetocheffektivitetviktigareänlönsamhet. Mångaempiriskastudiervisarattprivatiseringarledertillattproduktionen effektiviseras.utslagetperanställdärmåttsomförsäljning,nettoinkomstoch produktionhögreiprivatiseradeänistatligaföretag.d SouzaochMegginson(1999) beskriversambandetsom remarkabelt eftersomdetgälleroavsettbransch,landets ekonomiskautvecklingsnivå,andelavföretagetsomprivatiseras,ochförändringav personalstyrkan.förbättringarnaäriflerafallistorleksordningen20procentellermer. BetydandeeffektivitetsvinsterefterprivatiseringarfinnsocksåbelagdaförMexico(La PortaochLópez de Silanes1999),Kanada(Boardmanmfl2003),Frankrike(Alexandre 10 SeMegginsonmfl(1994),D SouzaochMegginson(1999),MegginsonochNetter(2001),D Souzamfl (2005). 11 EnspanskstudieavFarinósmfl(2007)påvisarintenågonlönsamhetsförbättringtreårefter privatiseringarna(mengårintelängreframitidenänså). 9

12 ochcharreaux2004),turkiet(oktenocharin2006),samtspanien(gonzález Páramo ochhernándezcos2005;cabezagarcíaochgómezansón2007;farinósmfl2007). FörStorbritannienärbildenintelikatydlig,vilketdelvishängersammanmedattde privatiseradeföretagenharfunnitsibranschermedvarierandegradavkonkurrens. Prisernapåtelekomtjänster,gasochelföllkraftigtefterprivatiseringarnaidessa branscher,vilketenligtparker(2006,s382)reflekterarenökadekonomiskeffektiviteti produktionen.martinochparker(1997)finnerdockingetstabiltsambandmellan ägandeochproduktivitet.däremotföllarbetskraftensproduktivitetnärbritishtelecom ochbritishgasprivatiserades,menvändesedanuppåtnärdeutsattesförhårdare konkurrens.ienstudieavvattenochavloppienglandochwalesvisarsaalochparker (2001)attarbetskraftensproduktivitetökadeideprivatiseradeföretagenmeninte tillräckligtmycketföratttotalfaktorproduktivitetenskulleöka.ilinjemedekonomiska teorierförmarknadsmaktäreffektivitetsvinsternavidprivatiseringariallmänhetstörre ibranschermedhårdkonkurrens. 12 Sysselsättningochlöner Mångafackföreningarmotsättersigprivatiseringaravrädslaföruppsägningaroch lönesänkningar.ärderasorobefogad?omstatligaföretagäröverbemannadeärdet förståstroligtattderaspersonalstyrkaminskarnärdeprivatiseras.menomproduktion ochförsäljningsamtidigtökariprivatiseradeföretagkanpersonalbehovetlikagärnabli större. Denvanligasteempiriskaslutsatsenärattsysselsättningeninteförändrasviden företagsprivatisering(alexandreochcharreaux2004;d Souzamfl2005;CabezaGarcía ochgómezansón2007).mendetfinnsocksåstudiersompekarpåattföretagets sysselsättninggårupp(farinósmfl2007)ochstudiersompekarpåattdengårner (Boardmanmfl2003;González PáramoochHernándezCos2005).Mersäkertäratt efterenprivatiseringminskarsysselsättningensomandelavförsäljningenellerav företagetstillgångar(dewenterochmalatesta2001). Ienstudieavprivatiseringari23OECD länderlyfterd Souzamfl(2005)framtre situationerdärsysselsättningenpåverkas.fördetförstatycksprivatiseringtill utländskaägarehängasammanmedminskadsysselsättning.fördetandraverkar sysselsättningenökaiprivatiseradeföretagiländermedhögaindexvärdenför ekonomiskfrihet. 13 Dettasambandärsvårtolkat,menkanhängasammanmedstörre marknadsmöjligheterisådanaländer.fördettredjeärsysselsättningenlägrei privatiseradeföretagdärstatenharbehållitenhögandelavägandet. Bortolottimfl(2002)visarattprivatiseradetelekomföretagminskadesysselsättningen kraftigtidefalldeutsattesförtilltagandekonkurrens.tolkningenärattdenhårda konkurrensendriverupparbetstempotochtvingarframuppsägningar.imexicohar sysselsättningennästanhalveratsideprivatiseradeföretagen(laportaochlópez de 12 D SouzaochMegginson(1999,s1409)finnerdockoväntatdetomvändasambandet. 13 EnligtkanadensiskaFraserInstituteliggerSverigespåplats33av141länderitermeravekonomisk frihet. 10

13 Silanes1999).Arbetareochtjänstemändrabbadesilikaproportioner.Enkraftig överbemanningistatligaföretagutgjordedenfrämstaförklaringen. Lönemässigtfinnsdetsomnämntsocksåenrädslaförattprivatiseradeföretagskaöka sinvinstpåbekostnadavdeanställdaslöner.laportaochlópez de Silanes(1999) finnerdockintenågotstödfördennaomfördelningshypoteseftersomreallönernaökade imexicosprivatiseradeföretagsamtidigtsomlandetsgenomsnittligareallöner stagnerade.ideprivatiseradeföretagenstegarbetarnaslönerbetydligtmerän tjänstemännens. Outsourcingavoffentligtfinansieradetjänstertillprivataföretagharfleralikhetermed privatiseringaravstatligtägdaföretag.detfåtalempiriskastudiersombehandlardetta fenomentyderintepåattdekostnadsbesparingarsomrealiserasgenomoutsourcing förklarasavlägrelöneriprivataföretagänioffentligsektor(dombergerochjensen 1997,s74).Intehellerverkarkonkurrensutsättningeninomdensvenska äldreomsorgenhaletttillnågon lönedumpning (Socialstyrelsen2004,s77). Sammanfattningsvisfinnsdetingettydligtsambandmellanprivatiseringaråenasidan ochsysselsättningochlönerådenandra.uppsägningarochlönesänkningar förekommer,menärlångtifrånnågratypiskaföljderavprivatiseringar. 11

14 4 Avslutandediskussion Skillnadermellanstatligaochprivataföretaguppträdersomviharsettbådeiteorinoch ipraktiken.privataföretagäriallmänhetmerlönsammaocheffektivaänstatliga.den utbreddarädslanförattprivatiseringarskaledatillpersonalnedskärningaroch lönesänkningarharimångafallvisatsigvaraobefogad. Påenstakamarknadermedinneboendekonkurrensproblem,somel och vattendistribution,ärdethögstosäkertomprivataföretagärattföredraframförstatlig (ellerkommunal)drift.bådeteoretiskaargumentochvissaempiriskabeläggpekariden riktningen.däremotfinnsdetingentingsomtyderpåattpersonbilsindustrin eller någonannannormal,konkurrensutsattindustri skullegynnasavstatligtägande.om någotriskerarstatligaingripandensnarareattupprepademisstagsombegicksunder densvenskavarvskrisen. Detskaerkännasattkunskapenomstatligaochprivataföretagärlångtifrånsäker.Att koppladeempiriskastudiernatillenskildateoretiskaförklaringarhartyvärrvisatsig svårt.enannanluckailitteraturenärattdetheltsaknassystematiskastudieravde privatiseringarsomhargenomförtsisverige. Desenastemånadernasturerkringbilindustrinsproblemharlyftfråganomstatligt ellerprivatägandehögtupppådenpolitiskadagordningen.bådepolitiska beslutsfattareochakademisktverksammaekonomerbordeglädjasöverattforskningen tillhandahållerrelevantochavgörandeinputidennaladdadefråga.omforskningeninte fårnågotutrymmeidebattenkommerlokalasärintressenochstelbentaideologeratt bredautsigidessställe.enevidensbaseradpolitikärettattraktivtalternativtill dyrköptaerfarenheter. 12

15 Referenser Acemoglu,D,SJohnsonochJRobinson(2005), InstitutionsastheFundamentalCause oflong RunGrowth,iPAghionochSDurlauf,HandbookofEconomicGrowth, Amsterdam:Elsevier. Alexandre,HochGCharreaux(2004), EfficiencyofFrenchPrivatizations:ADynamic Vision,JournalofCorporateFinance,vol10,nr3,s Berliner,J(1952), TheInformalOrganizationoftheSovietFirm,QuarterlyJournalof Economics,vol66,nr3,s Boardman,A,CLaurinochAVining(2003), PrivatizationinNorthAmerica,iDParker ochdsaal(red),internationalhandbookonprivatization,cheltenham,uk:edward Elgar,s Bortolotti,B,JD Souza,MFantiniochWMegginson(2002), SourcesofPerformance ImprovementsinPrivatizedFirms:AClinicalStudyoftheGlobalTelecommunications Industry,TelecommunicationsPolicy,26(5 6), Bortolotti,BochVMilella(2008), PrivatizationinWesternEurope:StylizedFacts, Outcomes,andOpenIssues,iGRoland(red)Privatization:SuccessesandFailures,New York,ColumbiaUniversityPress. Boycko,M,AShleifer,RVishny(1996), ATheoryofPrivatisation,EconomicJournal,vol 106,nr435,s Brown,D,JEarleochÁTelegdy(2006), TheProductivityEffectsofPrivatization: LongitudinalEstimatesfromHungary,Romania,Russia,andUkraine,JournalofPolitical Economy,vol114,nr1,s CabezaGarcía,LochSGómezAnsón(2007), TheSpanishPrivatisationProcess: ImplicationsonthePerformanceofDivestedFirms,InternationalReviewofFinancial Analysis,vol16,nr4,s Cuervo,AochBVillalonga(2000), ExplainingtheVarianceinthePerformanceEffects ofprivatization,academyofmanagementreview,vol25,nr3,s Dewenter,KochPMalatesta(2001), State OwnedandPrivatelyOwnedFirms:An EmpiricalAnalysisofProfitability,Leverage,andLaborIntensity,AmericanEconomic Review,vol91,nr1,s Domberger,SochPJensen(1997), ContractingOutbythePublicSector:Theory, Evidence,Prospects,OxfordReviewofEconomicPolicy,vol13,nr4,s D Souza,JochWMegginson(1999), TheFinancialandOperatingPerformanceof PrivatizedFirmsduringthe1990s,JournalofFinance,vol54,nr4,s

16 D Souza,J,WMegginsonochRNash(2005), EffectofInstitutionalandFirm specific CharacteristicsonPost privatizationperformance:evidencefromdevelopedcountries, JournalofCorporateFinance,vol11,nr5,s Farinós,J,JGarcia,AIbáñez(2007), Operatingandstockmarketperformanceofstateownedenterpriseprivatizations:TheSpanishexperience,InternationalReviewof FinancialAnalysis,vol16,nr4,s Friberg,R,P JNorbäckochLPersson(2008), Privatization,InvestmentandOwnership Efficiency,IFNWorkingPapernr744,InstitutetförNäringslivsforskning(IFN). González Páramo,JMochPHernándezCos(2005), TheImpactofPublicOwnership andcompetitiononproductivity,kyklos,vol58,nr4,s LaPorta,RochFLópez de Silanes(1999), TheBenefitsofPrivatization:Evidencefrom Mexico,QuarterlyJournalofEconomics,vol114,nr4,s Martin,SochDParker(1997),TheImpactofPrivatization:OwnershipandCorporate PerformanceintheUK,London,Routledge. Megginson,W,RNashochMvanRandenborgh(1994), TheFinancialandOperating PerformanceofNewlyPrivatizedFirms:AnInternationalEmpiricalAnalysis,Journalof Finance,vol49,s Megginson,WochJNetter(2001), FromStatetoMarket:ASurveyofEmpiricalStudies onprivatization,journalofeconomicliterature,vol39,nr2,s Okten,CochPArin(2006), TheEffectsofPrivatizationonEfficiency:HowDoes PrivatizationWork?,WorldDevelopment,vol34,nr9,s Parker,D(2006), TheUnitedKingdom sprivatizationexperiment:thepassageoftime PermitsaSoberAssessment,iMKöthenbürger,H WSinnochJWhalley,Privatization ExperiencesintheEuropeanUnion,CambridgeMA,MITPress,s Parker,DochH LWu(1998), PrivatizationandPerformance:AStudyoftheBritish SteelIndustryunderPublicandPrivateOwnership,EconomicIssues,vol3,nr2,s Roland,G(2008), PrivateandPublicOwnershipinEconomicTheory,iGRoland(red), Privatization:SuccessesandFailures,NewYork,ColumbiaUniversityPress. Saal,DochDParker(2001), ProductivityandPricePerformanceinthePrivatized WaterandSewerageCompaniesofEnglandandWales,JournalofRegulatoryEconomics, vol20,nr1,s Sheshinski,EochLLópez Calva(2003), PrivatizationandItsBenefits:Theoryand Evidence,CESifoEconomicStudies,vol49,nr3,s Shirley,MochPWalsh(2001), Publicvs.PrivateOwnership:TheCurrentStateofthe Debate,WorldBankPolicyResearchWorkingPaper,nr2420. Shleifer,A(1998), StateVersusPrivateOwnership,JournalofEconomicPerspectives, vol12,nr4,s

17 Shleifer,AochRVishny(1994), PoliticiansandFirms,QuarterlyJournalofEconomics, vol109,nr4,s Shleifer,AochRVishny(1997), ASurveyofCorporateGovernance,JournalofFinance, vol52,nr2,s Socialstyrelsen(2004),Konkurrensutsättningeninomäldreomsorgen,Stockholm. Villalonga,B(2000), PrivatizationandEfficiency:DifferentiatingOwnershipEffects frompolitical,organizational,anddynamiceffects,journalofeconomicbehaviorand Organization,vol42,nr1,s

18

19 FORES FORUMFÖRREFORMEROCHENTREPRENÖRSKAP OmFORES FORESärennytankesmedjasomvillförändra.Globaliseringochklimatförändringinnebärutmaningarsomkrävernyasättatt se på samhället. FORES ger debatten nya perspektiv, frimodiga idéer och positiv energi. Vibyggernätverkavsamhällsintresseradeochexperter.Tillsammanskanvitaframtydligaochkonkretaförslagpålösningar förenhållbarframtid.

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Roadshow 2013. #4av5jobb

Roadshow 2013. #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Ansökan från anhörig) Avseende behov av god man eller förvaltare Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare Ansökan skickas

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare 1 Hur kan man i Surahammar på bästa sätt ta hand om resultatet av Projekt

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens

Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens Nikola den 26 oktober 2012 Marianne Lidbrink Agenda Uppdrag i utveckling Olika produkter, olika målgrupper, olika datakällor Behov av kunskap Analyshandboken

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Uppföljning av granskning avseende hemvård

Uppföljning av granskning avseende hemvård Revisions-PM Uppföljning av granskning avseende hemvård Christina Widerstrand Cert. kommunal revisor oktober 2012 Svalövs kommuns revisorer Uppföljning av granskning avseende hemvård Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se. 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus. 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet?

BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se. 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus. 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet? Planera för solvärme! Hur kan Framtidens Solstad se ut? BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet? 3. Delar ur en verktygslåda.

Läs mer

Studentbostad student eller bostad?

Studentbostad student eller bostad? Studentbostad studentellerbostad? Undersökningavmotivenbakomtidigtbortfallavantagnastudenter underperioden2008 2009 ThereseKinnberg Malmöhögskola juli2009 Rektorskansli Sammanfattning DennarapportärettledikvalitetsarbetetvidMalmöhögskolaochbyggerpåenundersökning,

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROGRAMGRUPPSMÖTE 2 14 APRIL 2011

PROGRAMGRUPPSMÖTE 2 14 APRIL 2011 PROGRAMGRUPPSMÖTE 2 14 APRIL 2011 De värsta människor jag vet det är de som säger: Så här har vi alltid gjort. De värsta människor jag vet det är de som säger: Så här har vi aldrig gjort. Dokumentation

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin 2012-11-12 Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin Utveckling av antalet arbetstillfällen 1990-2010 Index (1990=100) 140 130 120 110 100

Läs mer

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson Att svära i kyrkan Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet Röst 3: Sara Karlsson Kapitelvis publicering Detta är ett av tjugofyra dokument som tillsammans utgör hela innehållet i antologin

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Uppföljning och utvärdering av insatserna Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Sammanfattande bedömningar av socialsekreterare avseende pågående placeringar Pågående placering i januari

Läs mer

Vi har ett bättre förslag.

Vi har ett bättre förslag. Vi har ett bättre förslag. Den svenska modellen 2.0 e tt f ö r s l a g att d i s k u t e r a Sverige är ett bra land. De flesta av oss som bor här lever ett gott liv och har en spännande fritid. Vi är

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt?

Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp.

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 1 2 Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 13 procent kände inte till debatten. (Var åttonde person) 55 procent hade

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Att få och få behålla LSS-insatser i Uppsala - En studie av myndighetsutövningen 2010-2014

Att få och få behålla LSS-insatser i Uppsala - En studie av myndighetsutövningen 2010-2014 Att få och få behålla LSS-insatser i Uppsala - En studie av myndighetsutövningen 2010-2014 Infoteket Uppsala 2015-01-28 Med dr Barbro Lewin, funktionshinderforskare vid nätverket Centrum för forskning

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR

RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR Maj 2014 Sveriges Radio: Novus: Markus Boger Viktor Wemminger Torbjörn Sjöström Datum: 2014 05 19 Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Peggy Hall, förvaltningssekreterare

Peggy Hall, förvaltningssekreterare Omsorgsnämnden 2014-03-12 1(12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 15.30 Ajournering under 17 kl. 14.15 14.30 och mellan 17 och 18 kl. 14.50 15.00. Justerade

Läs mer

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah 2013-09-20 13/99 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok

Läs mer

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats?

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Av: Åsa Wallqvist, Jack Axelsson, Kjell Fransson och Lotta Larsson Innehåll: Vad ska en genomförandeplan

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED09-675 148 Samverkan kring upphandling med Landstinget Västmanland Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören

Läs mer

Upphandling och kundval av välfärdstjänster för bättre kvalitet i välfärden. Mats Bergman

Upphandling och kundval av välfärdstjänster för bättre kvalitet i välfärden. Mats Bergman Upphandling och kundval av välfärdstjänster för bättre kvalitet i välfärden Mats Bergman Andel privata alternativ (%) Område Tidigt 90-tal Idag (ofta =2008) Barnomsorg 10 18 Grundskola 2 10 Gymnasium 2

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN

KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN HOS ARTROSPATIENTER? EN PROSPEKTIV INTERVENTIONSSTUDIE och EXAMENSARBETE NAPRAPATHÖGSKOLANS RAPPORTSERIE, STOCKHOLM I MAJ 01 Sammanfattning Den här prospektiva interventionsstudien

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening Protokoll fört vid extra föreningsstämma den 16 juni 2015 i Göteborg Energi konferens, Johan Willinsgatan 3, Göteborg. Föreningens ordförande Ola Ståleby (2354) hälsade

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Bergvärme, kyla och frånluftsåtervinning

Bergvärme, kyla och frånluftsåtervinning Bergvärme, kyla och frånluftsåtervinning GEROX VERKSAMHETSOMRÅDEN Värmepumpar och fjärrvärmeväxlare med rapportering, service och support installerar: Solfångare och solceller Frånluft Övervakningssystem

Läs mer

(.vi ser världen med erfarna ögon.)

(.vi ser världen med erfarna ögon.) (.vi ser världen med erfarna ögon.) SPI är besjälade av att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. Vi är övertygade om att välfärden berikas av våra olika erfarenheter. SPI är fria att ta ställning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Effekter på kostnader, kvalitet etc? Debatten efter SNS-boken Konkurrensens

Läs mer

NORDIC MODULAR LEASING. Flexators hyresalternativ

NORDIC MODULAR LEASING. Flexators hyresalternativ NORDIC MODULAR LEASING Flexators hyresalternativ www.nordic-modular.com Det är inte alltid så lätt att veta om dagens behov fortfarande kommer att råda om tio år. Att bygga nya lokaler när framtiden är

Läs mer

Släpp kontrollen Vinn friheten!

Släpp kontrollen Vinn friheten! Släpp kontrollen Vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Släpp kontrollen Vinn friheten! Copyright 2012, Carina Bång Ansvarig utgivare: Coaching & Motivation Scandinavia

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011 Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom Revisionsrapport KPMG AB 31 mars 2011 Revrapp Olofström.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6.

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah 2014-12-22 15/38 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/företaget Socialnämnden (motsv) Enskilda assistansanordnare LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Socialpolitik och socialt arbete

Socialpolitik och socialt arbete LEIF HOLGERSSON Socialpolitik och socialt arbete Historia och idéer Tredje upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehåll Förord 11 1. Definitioner och avgränsningar 13 2. Socialpolitikens framväxt 17 Socknarna

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda Frälsningsarmén, som finns i 127 länder, är engagerade för att erbjuda utsatta en trygg och fredad zon. Allt stöd vi ger syftar till att återupprätta människors frihet och värdighet så att varje människa

Läs mer

Framtiden känns många gånger avlägsen, samtidigt som de flesta av oss ger uttryck för att tiden går allt fortare. Oavsett upplevelse närmar sig den

Framtiden känns många gånger avlägsen, samtidigt som de flesta av oss ger uttryck för att tiden går allt fortare. Oavsett upplevelse närmar sig den Nu ringer vi igen! Framtiden känns många gånger avlägsen, samtidigt som de flesta av oss ger uttryck för att tiden går allt fortare. Oavsett upplevelse närmar sig den tid då vi riskerar att stå inför

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Förord I svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst finns sedan länge en stark tradition

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Sol i Väst. Välkomna! Göteborg: 22 September 2015. WIFI: Centralhuset Konferens Lösen: CentralKonferens2

Sol i Väst. Välkomna! Göteborg: 22 September 2015. WIFI: Centralhuset Konferens Lösen: CentralKonferens2 Välkomna! Sol i Väst Göteborg: 22 September 2015 WIFI: Centralhuset Konferens Lösen: CentralKonferens2 Program 9:30 Drop in med fika 10:00 Välkommen! Sari Strömblad Skövde Kommun och Therese Näsman Hållbar

Läs mer

Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda.

Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda. Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda. Att driva företag innebär stor frihet men också mycket att tänka på. Du ansvarar inte bara för verksamheten, utan även för det ekonomiska skyddet

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer