Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?"

Transkript

1 Privatochstatligtägande: Vadsägerforskningen? HenrikJordahl FORESPolicyPaper2009:1

2 Innehåll Förord... 1 Sammanfattning Inledning Skillnadermellanprivataochstatligaföretag Empiriskastudieravprivatiseringar... 8 Lönsamhet... 9 Effektivitetiproduktionen... 9 Sysselsättningochlöner Avslutandediskussion...12 Referenser...13 Omslagsbild:sandman,iStockphoto.com

3 Förord DettaPolicyPaperkomtillsedanSverigeunder2008förförstagångenpåmycketlänge återfåttendebattomstatligtellerprivatägandeavledandeindustriföretag,avvåra krisdrabbadepersonbilstillverkarevolvopersonvagnarochsaabautomobile. SomtankesmedjaharFOREStilluppdragattföranyaidéer,forskningsrönochfaktaini debatten.vårahuvudområdenärentreprenörskap,miljömarknader,positivaexempel påmigration.vigörocksåvidtillfällekortarestudieravämnenmedhögaktualiteti formavpolicypapers. IdebattenomVolvoochSaabharrösterhöjtsförförstatligandeochdeharrefereratstill bristenpåargumentmotdettaiforskningen.vivillhärkollahurdetliggertill,vad forskningenverkligensäger.foresbaddärförhenrikjordahl,påinstitutetför Näringslivsforskning(IFN),författaenkortöversiktöverforskningslitteraturenom statligtochprivatägande.slutsatsernabordevaraavstorrelevansfördebatten. HenrikJordahlärdocentinationalekonomifrånUppsalaUniversitetochprogramchef förtjänstesektornsekonomipåifn.hanharunderlångtidarbetatmedfrågeställningar gällandestatensochmarknadensroll.2008tilldeladeshanpeggyochrichard Musgrave prisetförbästakonferensuppsatsioffentligekonomiavförfattareyngreän 40år. MartinÅdahl ChefFORES 1

4 Sammanfattning Dettaärenkortfattadöversiktavnationalekonomiskforskningslitteraturrörande skillnadernamellanstatligtochprivatägande,medanledningavfråganomett eventuelltstatligtövertagandeavvolvopersonvagnaroch/ellersaabautomobile. Enligtekonomiskteoriochempirifinnsdetmångabetydelsefullaskillnadermellan privataochstatligaföretag. Effektiviteteniprivataföretaggynnasavattdetärlättareattstyradeanställdamotett endimensionelltmål lönsamhet.istatligaföretagriskerarmindretydligamålattge upphovtilltolkningsfrågor,mätproblemochmålkonflikter.statligtägdaföretagriskerar atthamnaiensituationdärhuvudaktörernadraråtolikahåll.sådanadragkamperkan tillåtaspågåsålängedestatligaföretagenslönsamhetintenämnvärtpåverkarde ansvarigapolitikernasvalframgångar. Statligaföretagharflerägare(allamedborgare)änprivatabolagochsomettmellanled mellanägareochföretagsledningdykerpolitikerupp.ägandeochkontrollärextremt separeradeistatligaföretag.skattebetalarnaägerrättentillföretagetskassaflöde,men kontrollenärkoncentreradhosdenpolitiskttillsattaföretagsledningen,varsegnamål intealltidöverensstämmermedskattebetalarnas. Statligaföretagtillåtssällangåikonkurs.Företagsledningenbehöverdärförintevara likaräddasomsinaprivatakollegorförattmisskötaverksamheten deharensåkallad mjukbudgetrestriktion. Statligaföretagtenderarattvaramindreriskbenägnaänprivata.Detkommersigavatt ledningenförväntarsigattstatenefterentidkommerattläggabeslagpåöverskottet frånenlyckadproduktionsomläggning.storaochriskfylldainvesteringarkommer därförinteattvaralikavanligasomiprivataföretagdärledningenharmerattvinnaom ansträngningarnafallervälut. Sålängeettstatligtföretaginteärtillsaluinkommeringeninformationomhureffektiv statenärsomägarejämförtmedandrapotentiellaintressenterpåattköpaföretaget. Sammangåendenochuppköpavslöjarvilkenägaresomtillförmestvärdetillettföretag. Denempiriskalitteraturenvisarattlönsamhetenökarnärettföretagprivatiseras.På grundavomstruktureringardykerlönsamhetshöjningenivissafalluppredaninnan företagetövergåriprivatägo,menkanävenidessafallhänförastillprivatiseringen. Mångaempiriskastudiervisarattprivatiseringarledertillattproduktionen effektiviseras.däremotframträderintenågraentydigaskillnaderisysselsättningoch löner. Påenstakamarknadermedinneboendekonkurrensproblemkanstatligaföretagvara mereffektivaänprivata.detärsvårareatthittaekonomiskaargumentförattföretag somverkarpånormalakonkurrensutsattamarknaderskaägasavstaten.attden svenskapersonbilsindustrinskullemåbraavstatligtägandeärdärmedenuppfattning somsaknarstödiekonomiskforskning. 2

5 1 Inledning Börstatenägaochdrivaföretag?Undervilkaförutsättningarbördettaisåfallske? Dessafrågorärkontroversiella,meddjupaideologiskaskiljelinjer.Bådeidénatt näringslivetbörsocialiserasochdenmotsattaidén,attstatensuppgifterbörvaraså begränsadeattstatligtföretagandekanuteslutas,harutövatettstortpolitisktinflytande underdetsenasteseklet. Vidsidanavdenrentideologiskakonflikenhargränsdragningenmellanstatligtoch privatägandeocksåenekonomiskdimension.nationalekonomiskteorigeren vägledningtillhurproblemetkanbetraktasochmedtidenhardesystematiska jämförelsernaavstatligaochprivataföretag inklusivestudieravprivatiseringaroch förstatliganden blivitalltflerochallmerinformativa.tillföljdavdenglobala privatiseringsvågsomunder1980 talettogsinbörjan,medmargaretthatchers försäljningaravenradstatligaföretagistorbritannien,domineras forskningslitteraturenavprivatiseringsstudier.denhäröversiktengerenkort sammanfattningavsådanastudieravdeekonomiskaeffekternaavattprivatisera statligtägdaföretagmedbetoningpålönsamhet,effektivitet,sysselsättningochlöner. 1 Tillattbörjamedvetviattettheltförstatligatnäringslivinomenplanekonomiintekan mätasigmedprivatägdaföretaginomenmarknadsekonomi.denekonomiskaklyfta somväxteframmellandefornakommunistländernaochderasmarknadsekonomiska grannländererbjuderetttydligthistorisktexempel. 2 Närdettaskrivsärdenstorafrågan iställetomenskildastatligaföretagkanutgöraeffektivainslagblandprivatägdaföretagi enmarknadsekonomi.dettaärförståsinteuteslutet,menbevisbördanfåransesligga hosdemsomförespråkarförstatligandetavettenskiltprivatföretagellersom motsättersigförsäljningenavettstatligtföretag. ISverigeärflerastatligaföretagknutnatilllandetsnaturresurser,tillexempelSveaskog, VattenfallochLKAB(somdockvarprivatägt ).Andraföretaghar förstatligatsiformavbrandkårsutryckningarmedsyftetatträddaarbetstillfälleni olönsammaindustrier.tilldessaexempelhörsvenskavarvochssabsomunderslutet av1970 talettogöverkrisdrabbadeföretagisverigesvarvs ochstålindustri. 3 Under 1950 och1960 taletvarsverigeenvärldsledandevarvsnationmedhögavinsteroch över30000personeranställdaivarvsindustrin.islutetav1960 taletslogvarvskrisen tillmedfallandelönsamhetidensvenskaproduktionen.närsvenskavarvbildades 1977hadekrisenförvärratsavstigandeoljeprisersomsnabbtminskadeefterfråganpå oljetankers(somdesvenskavarvenhadespecialiseratsigpå).svenskavarvdrev, omstrukturerade,ochlanedvarvunderentioårsperiodmedhjälpavenormastatliga 1 Översiktenbyggerdelvispåettstörreutredningsarbetesomförfattarenutfördepåuppdragav Näringsdepartementetsommaren Acemoglumfl(2005)lyfterframKoreasomettsådantnaturligtexperiment. 3 EfterattdeflestastoravarvhadelagtsnedbytteSvenskaVarv1987namntillCelsiusochändrade inriktningtillförsvarsindustri.celsius koncernenprivatiserades1999.ssabbörsnoterades1989ochden svenskastatensåldesinasistaaktier

6 subventioner.närdetstatligastödetupphörde1985hadeöver30miljarderkronor betalatsuttillenindustrisomintegickatträdda. Depolitiskaingreppenvarmerbegränsadenärstoradelaravtextilindustrinförsvann frånsverige.redanimittenav1950 talethadedethögalönelägetbörjatgörasig påmint.densvenskatextilindustrinsysselsattedårunt70000personer.vidslutetav 1970 talethademeränhälftenavdessaarbetstillfällenförsvunnitochsedandesshar avvecklingenfortsatt.mellan1994och2005flyttadetillexempelboråswäfverihelasin bomullsproduktionfrånsverigetillestland.attlåtalågproduktivabranscherslåsuttill förmånförmerhögproduktivavarettuttalatmålidensåkalladesolidariska lönepolitiken.jämförtmedvarvenficktextilföretagendärförmerbegränsade subventionerochstatengickintehellerinsomägareförattgaranteraattstörre textilfabrikerhöllsigång.krisensförlorarebleväldretextilarbetaresomintesålätt kundehittanyaarbeten,stadennorrköpingsomvuxitframkringtextilindustrinsamt förstås ägarnatilldeföretagsomgickikonkurs. Ijämförelsemedkrisernaivarvs ochtextilindustrinframstårintedagenssituationför densvenskabilindustrinsomlikadramatisk.fordägdavolvopersonsvagnarhar omkring17000anställdaisverigeochgm ägdasaabautomobileharomkring4000. Omnågotvisarerfarenheternafrånvarvskrisenattdetkanblioerhörtdyrtför skattebetalarnanärstatenförsökervändautvecklingenienolönsambransch. PersonbilarnaärintehellerlikaviktigaförGöteborgsomtextilindustrinvarför Norrköping. Statenslämplighetsomföretagsägareärdockenfrågasomharaktualiseratspånytt. RiksgäldenhartagitöverCarnegieförattvärnadenfinansiellastabilitetenochföratt skyddavärdetpåenstatligpant. 4 EnligtSocialdemokraternaspartiledareMonaSahlin börstatenövervägaattgåinsomägareisaabochvolvoföratträddakvarföretageni Sverige.RektornförHandelshögskolaniGöteborgRolfWolff,gårlängreänSahlinoch föreslårutanminstatvekanattstatenbörtarövervolvopersonvagnar. 5 EnligtWolff finnsingenekonomiskforskningsombeläggerattstatenperdefinitionärendålig ägare.densittanderegeringenharåsinsidavarittydligmedmålsättningenattminska detstatligaägandetavföretag.enligtregeringengerprivataföretagbättre förutsättningarförutvecklingochtillväxt,stärktkonkurrenskraftochsysselsättning. 6 Medsåtydligapolitiskaskiljelinjerochdebattinläggfyllerensammanfattningavden ekonomiskaforskningenettangelägetbehov.syftetmeddenhäröversiktenäratt tillhandahållajustensådansammanfattningavvadforskningenharattsägaomstatligt ochprivatägandeavföretag.detvisarsigfinnasbådeteoretiskaochempiriska argumentförattprivatägandeiallmänhetärattföredra. 4 RiksgäldenavserattsäljaCarnegiepåaffärsmässigavillkorochtänkerintekvarståsomlångsiktig ägare. 5 IsindebattartikeliDagensIndustri(24november2008)föreslårrektornförHandelshögskolani GöteborgdäremotinteattstatenbörtaöverSaabAutomobile. 6 SeProp2006/07:1ochProp2006/07:57. 4

7 2 Skillnadermellanprivataoch statligaföretag MegginsonochNetter(2001,s324)angersexmotivsomgemensammafördeflesta regeringarsomharprivatiseratföretag:(1)genereraintäktertillstaten,(2)främja ekonomiskeffektivitet,(3)minskastatensinblandningiekonomin,(4)främjaettutbrett aktieägande,(5)skapamöjligheterattintroducerakonkurrens,och(6)utsättastatliga företagförmarknadensdisciplinerandeeffekter.urettekonomisktperspektivkandet andramålet,attfrämjaekonomiskeffektivitet,betraktassomöverordnatdeandrafem. Ennödvändigförutsättningförattprivatiseringarskafrämjaekonomiskeffektivitetär attprivatägdaochstatligtägdaföretaguppvisarmarkantaskillnader.gördedet? Enligtekonomiskteorifinnsdetmångabetydelsefullaskillnadermellanprivataoch statligaföretag.ennationalekonomiskgrundsatsärattfriamarknaderinormalfallet ledertillekonomiskteffektivautfall.ekonomiskamotivtillstatligtägandehardärför traditionelltbyggtpåavvikelserfrånnormalfalletiformavsåkallade marknadsmisslyckanden.tvåmarknadsmisslyckandensomoftaharanvändssom argumentförstatligtägandeärexternaeffekterochnaturligamonopol. 7 Menmarknadsmisslyckandenochpolitiskamålsättningarkaninteutanvidarekan användasförattmotiverastatligtägande.marknadsmisslyckandenbörvägasmot politikmisslyckanden förattavgöraomstatligtägandeärmotiverat. Politikmisslyckandenärenbredtermsomfångaruppsituationerdärdepolitiska utfalleninteblirlikagodasommaniteorinskulleönska.dessutomkanstatenreglera ochfinansieraenverksamhetutanattägadeföretagsomutförden,någotsomblirallt vanligareinomvård,skolaochomsorg(shleifer1998,s136). Statligaföretagförsökersomregeluppnåflermålänprivataföretag.Effektiviteteni privataföretaggynnasavattdetärlättareattstyradeanställdamotettendimensionellt mål lönsamhet.istatligaföretagriskerarotydligamålavtypen maximerasocial välfärd attgeupphovtilltolkningsfrågor,mätproblemochmålkonflikter.statligtägda företagriskeraratthamnaiensituationdärhuvudaktörernadraråtolikahåll.och sådanadragkamperkantillåtaspågåsålängedestatligaföretagenslönsamhetinte nämnvärtpåverkardeansvarigapolitikernasvalframgångar.därförharpolitikersomav taktiskaskälvillattettföretagskaanställamerarbetskraftänvadsomärekonomiskt motiveratsvårareattdrivaigenomdettaiettprivatäniettstatligtföretag(shleiferoch Vishny1994;Boyckomfl1996). Statligabolagärsvåraattstyra.Deharflerägare(allamedborgare)änprivatabolagoch somettmellanledmellanägareochföretagsledningdykerpolitikerupp.enskilda medborgarekanintehellersäljasinaandelaristatligabolagomdeärmissnöjdamed 7 Utbildningärettexempelpåenaktivitetmedpositivaexternaeffektereftersomdengerfördelarsom gårutövervaddenenskildastudenteninkasserar.naturligamonopolkanuppståpåmarknaderdär stordriftsfördelarinnebärattdetendastfinnsekonomisktutrymmeförenproducent.distributionavel ochvattenbrukaranförassomexempel. 5

8 ledningen.shleiferochvishny(1997,s768)diskuterarprivatiseringarutifrånteorier förbolagsstyrning.ägandeochkontrollärextremtsepareradeistatligaföretag. Skattebetalarnaägerrättentillföretagetskassaflöde,menkontrollenärkoncentrerad hosdenpolitiskttillsattaföretagsledningen,varsegnamålintealltidöverensstämmer medskattebetalarnas.iprivatägdaföretagärägandetiallmänhetmerkoncentreratoch företagsledningensmålsättningaröverensstämmernärmaremedägarnas.statliga företagpåminnerhärvidlagomdeprivataföretagsomenligtteorinkanförväntasha storaproblemmedsinbolagsstyrning. Statligabolagtillåtssällangåikonkurs.Företagsledningenbehöverdärförintevaralika räddasomsinaprivatakollegorförattmisskötaverksamheten.dettaproblembrukar betecknassomattstatligaföretagstårinfören mjukbudgetrestriktion.mjuka budgetrestriktionerkanförståsävenåterfinnasidenprivatasektorn.bilindustrinskrisi USAochiSverigevisarattävenprivataägareundervissaförutsättningarharanledning attkalkyleramedmöjlighetenattskattebetalarnakommertillundsättning.men problemetärsannoliktstörreförstatligaföretag. Urettledningsperspektivkanmanvidareifrågasättaomstatenkanåterskapade incitamentsomfinnsiprivataföretag.ettgrundläggandeincitamentsproblemärdenså kalladespärrhjulseffektensomberliner(1952)användeförattbeskriva företagsledningensbeteendeisovjetiskaföretag.effektenuppståromledningen förväntarsigattstatenefterentidkommerattläggabeslagpåöverskottetfrånen lyckadproduktionsomläggning.iledningensögongerinvesteringardålågavkastning, mentillhögriskeftersomettmisslyckandealltidinnebärattensanställningkanvarai fara.storaochriskfylldainvesteringarkommerdärförinteattvaralikavanligasomi privataföretagdärledningenharmerattvinnaidefalldåansträngningarnafallervälut. Roland(2008,s14 16)betonarkapitalmarknadernasdisciplinerandeeffekter. Börskurserär(sålängeaktiemarknadenfungerareffektivt)merinformativaän företagensbokföring.belöningarsomkopplastillbokföringenunderskattartillexempel värdetavframtidavinster.dessutomkanbokföringenrelativtenkeltmanipulerasav företagsledningen.förledningenistatligaföretagäriställetbefordranoftaden viktigastebelöningsformen(cuervoochvillalonga2000).samtidigtmåstedet framhållasattteorierombonusarochsofistikeradebelöningssystemknappastheller upplevernågonhögkonjunkturideninternationellafinanskrisensspår.framtidenfår utvisaivilkengradmissriktadebelöningssystemharbidragittillkrisenochomdettaiså falläretttillfälligtellerbeståendeproblemhosprivataföretag. Sammangåendenochuppköpfungerarocksåsomenprocessförattutrönavilkenägare somkantillföramestvärdetillettföretag.rimligenärdenkapitalistsomhardebästa idéernavilligattbjudaöverandraintressenter.förstatligaföretagsominteärtillsalu finnsingensådaninformationomvemsomärbästlämpadattfattadestrategiska besluten. Förattsummerasägerdenteoretiskalitteraturenattägandeharbetydelse,specielltnär kontrollrättenavettföretagskiftarmellanstatligtochprivat.privatägandeger förmodligenstarkareincitamentförinvesteringar,innovationerochbesparingar.detär svårtatthittaekonomiskaargumentförattföretagsomverkarpånormala konkurrensutsattamarknaderskaägasavstaten.dettainnebärdockinteattprivat ägandealltidärbättreänstatligt.idefalldärstaten avanledningarsomnaturliga monopol,externaeffekterochsocialamålsättningar ändåblandarsigiföretagens 6

9 verksamhetkanprivatägandegeupphovtillförsämradkonkurrensochtillattsociala målsättningarinteuppfylls.huruvidadeföretagsomberörsavmarknadsmisslyckanden börägasprivatelleravstatenärsvårareattavgörautifrånekonomiskteoriallena.hur välregleringar,kontraktochoffentligaupphandlingarfungerarkommerisådanafall oftaattfällaavgörandet. 7

10 3 Empiriskastudierav privatiseringar Antaletstudieravprivatiseringarsekonomiskaeffekteräridagmycketstort.Vilka studiersombörliggatillgrundförensammanfattningmåstedärförblientillstoradelar subjektivbedömningutifrånvadsomkanansesvaraforskningavgodkvalitet.attutgå frånbefintligaöversiktsstudierärennaturligbörjan.debefintligaöversiktsstudierna måstesedanuppdaterasmednyutkomnastudier.förattstärkarelevansenförsvenska förhållandenbörhuvudviktenläggasvidstudieravoecd länder. Enligtbefintligaöversiktsstudier 8 ärdeekonomiskaargumentenförprivatiseringar starkareipraktikenäniteorin.medanekonomiskteoriäranvändbarförattidentifiera privatiseringarnasfördelarochnackdelarbehövsdetempiriskastudierförattavgöra hurviktigadessafördelarochnackdelarärutepåmarknaden.entydligslutsatsäratt privatiseringarhargynnsammaeffekterpåkonkurrensutsattamarknader.på monopolmarknaderäreffekternamerosäkra.åenasidanökarmonopolföretagens lönsamhetochimindreutsträckningävenderasproduktivitetnärdeprivatiseras.å andrasidanfinnsriskenattprivatamonopolutnyttjarsinmarknadsmakttillatthöja prisernafaständettainnebärattettantalkonsumenterinteharrådattköpavarantrots attderasbetalningsviljaöverstigerföretagetsmarginalkostnad. Återkommandevisarsigprivataföretagvaramerlönsammaochekonomiskteffektiva änjämförbarastatligaföretag.däremotfinnsdetingettydligtsambandsomvisarhur sysselsättningochlönerförändrasnärettföretagprivatiseras.samtidigtsomvissa empiriskamönsterärtydligaärflerametodproblemsvåraatthantera.detärsvårtatt hittastatligaföretagsomärheltjämförbaramedprivatiseradeföretag.tillexempel tenderarstoraföretagmedgodpotentialförökadlönsamhetattprivatiserastidigareän andraföretag.detärintehelleralltidmöjligtattisoleraeffektenavägandefråneffekten avliberaliseringarochförändraderegleringar.mätfelutgörytterligareensvårighet.ett företagslönsamhetäringenobjektivstorhet,utanberorivissmånpåvilkasiffrorsom ägarnaochföretagsledningenvillvisaupp.dessasvårighetertilltrotsframstår privatiseringarnaseffekterpådeenskildaföretagenslönsamhetändåimångafallsom positiv. 9 Mendetharvisatsigsvårtattidentifieraförklaringarnatilldetta. 8 DeöversiktsstudiersomhäravsesärMegginsonochNetter(2001),ShirleyochWalsh(2001), SheshinskiochLópez Calva(2003),samtBortolottiochMilella(2008). 9 Debeskrivnametodproblemeninnebärattdensnabbaochomfattandeprivatiseringsprocesseni Östeuropakansessomettlämpligt laboratorium.iösteuropaharprivatiseringenavstatligaföretag varitsnabbochrelativtosystematisk,samtidigtsommångaföretagharförblivitistatligägo.enligten framträdandestudieavbrownmfl(2006)harprivatiseradeföretagirumänien,ryssland,ungernoch Ukrainaökatsinproduktivitet,specielltvidförsäljningartillutländskaägare.Menävenomflera metodproblemärfrånvarandeidennastudieärdetförståssvårtattöverföraslutsatserfrånmassiva privatiseringariösteuropatillenskildaföretagivästeuropa. 8

11 Lönsamhet Etthuvudresultatidenempiriskaprivatiseringslitteraturenärattlönsamhetenökarnär ettföretagprivatiseras.sambandetärrelativtrobustochåterfinnstillattbörjamedien radmultinationellastudieravwilliammegginsonmedolikakonstellationerav medförfattare. 10 IMexicovisarenomfattandeochövertygandestudieavLaPortaochLópez de Silanes (1999)attfleraolikalönsamhetsmåttgickuppbetydligtnärstatligaföretag privatiserades.kontrollgruppenavprivataföretagvisarattlönsamhetenidestatliga företagenvarmycketmager,menattdeefterprivatiseringenhämtadeinhela lönsamhetsskillnadenjämförtmeddeprivatakontrollföretagen. DewenterochMalatesta(2001)visarienmultinationellstudieattlönsamhetenökari företagsomprivatiseras,menattenstordelavlönsamhetsförbättringenskerredantre årföreprivatiseringen.ettliknandemönsterframträderienfranskstudie(alexandre ochcharreaux2004)ochhosbritishsteelinnanföretagetprivatiserades1988(parker ochwu1998).fribergmfl(2008)gersomförklaringattnärprivatiseringsbeslutetväl ärfattatskiftardestatligabeslutsfattarnafokusmotattmaximeraköpeskillingen,bland annatgenomattomstruktureraföretaget.dewenterochmalatesta(2001,s333) betonarattprivatiseringenäravgörandeförattlönsamhetsförbättringenskauppnås. Ävenspanskastudiervisarpåhöjdlönsamhetiprivatiseradeföretag,menocksåattdet kantafemårellerlängreinnanförbättringenkommertillstånd(villalonga2000; CabezaGarcíaochGómezAnsón2007). 11 SlutligenfinnerBoardmanmfl(2003)att lönsamhetenmeränfördubbladesiniokanadensiskaföretagsomprivatiseradesmellan 1988och1995.Sammantagetpekardeempiriskastudiernatydligpåattlönsamheten ökarnärstatligaföretagprivatiseras. Effektivitetiproduktionen Lönsamhetärviktigtförägaren,menböranvändasmedförsiktigheti samhällsekonomiskautvärderingar.vidsvagkonkurrenskanettföretagslönsamhetöka samtidigtsomdessvärdeskapandeminskar.ettmonopolföretagkanhöjaprisetföratt kompenseraförenineffektivproduktion.urettsamhällsekonomisktperspektivär produktivitetocheffektivitetviktigareänlönsamhet. Mångaempiriskastudiervisarattprivatiseringarledertillattproduktionen effektiviseras.utslagetperanställdärmåttsomförsäljning,nettoinkomstoch produktionhögreiprivatiseradeänistatligaföretag.d SouzaochMegginson(1999) beskriversambandetsom remarkabelt eftersomdetgälleroavsettbransch,landets ekonomiskautvecklingsnivå,andelavföretagetsomprivatiseras,ochförändringav personalstyrkan.förbättringarnaäriflerafallistorleksordningen20procentellermer. BetydandeeffektivitetsvinsterefterprivatiseringarfinnsocksåbelagdaförMexico(La PortaochLópez de Silanes1999),Kanada(Boardmanmfl2003),Frankrike(Alexandre 10 SeMegginsonmfl(1994),D SouzaochMegginson(1999),MegginsonochNetter(2001),D Souzamfl (2005). 11 EnspanskstudieavFarinósmfl(2007)påvisarintenågonlönsamhetsförbättringtreårefter privatiseringarna(mengårintelängreframitidenänså). 9

12 ochcharreaux2004),turkiet(oktenocharin2006),samtspanien(gonzález Páramo ochhernándezcos2005;cabezagarcíaochgómezansón2007;farinósmfl2007). FörStorbritannienärbildenintelikatydlig,vilketdelvishängersammanmedattde privatiseradeföretagenharfunnitsibranschermedvarierandegradavkonkurrens. Prisernapåtelekomtjänster,gasochelföllkraftigtefterprivatiseringarnaidessa branscher,vilketenligtparker(2006,s382)reflekterarenökadekonomiskeffektiviteti produktionen.martinochparker(1997)finnerdockingetstabiltsambandmellan ägandeochproduktivitet.däremotföllarbetskraftensproduktivitetnärbritishtelecom ochbritishgasprivatiserades,menvändesedanuppåtnärdeutsattesförhårdare konkurrens.ienstudieavvattenochavloppienglandochwalesvisarsaalochparker (2001)attarbetskraftensproduktivitetökadeideprivatiseradeföretagenmeninte tillräckligtmycketföratttotalfaktorproduktivitetenskulleöka.ilinjemedekonomiska teorierförmarknadsmaktäreffektivitetsvinsternavidprivatiseringariallmänhetstörre ibranschermedhårdkonkurrens. 12 Sysselsättningochlöner Mångafackföreningarmotsättersigprivatiseringaravrädslaföruppsägningaroch lönesänkningar.ärderasorobefogad?omstatligaföretagäröverbemannadeärdet förståstroligtattderaspersonalstyrkaminskarnärdeprivatiseras.menomproduktion ochförsäljningsamtidigtökariprivatiseradeföretagkanpersonalbehovetlikagärnabli större. Denvanligasteempiriskaslutsatsenärattsysselsättningeninteförändrasviden företagsprivatisering(alexandreochcharreaux2004;d Souzamfl2005;CabezaGarcía ochgómezansón2007).mendetfinnsocksåstudiersompekarpåattföretagets sysselsättninggårupp(farinósmfl2007)ochstudiersompekarpåattdengårner (Boardmanmfl2003;González PáramoochHernándezCos2005).Mersäkertäratt efterenprivatiseringminskarsysselsättningensomandelavförsäljningenellerav företagetstillgångar(dewenterochmalatesta2001). Ienstudieavprivatiseringari23OECD länderlyfterd Souzamfl(2005)framtre situationerdärsysselsättningenpåverkas.fördetförstatycksprivatiseringtill utländskaägarehängasammanmedminskadsysselsättning.fördetandraverkar sysselsättningenökaiprivatiseradeföretagiländermedhögaindexvärdenför ekonomiskfrihet. 13 Dettasambandärsvårtolkat,menkanhängasammanmedstörre marknadsmöjligheterisådanaländer.fördettredjeärsysselsättningenlägrei privatiseradeföretagdärstatenharbehållitenhögandelavägandet. Bortolottimfl(2002)visarattprivatiseradetelekomföretagminskadesysselsättningen kraftigtidefalldeutsattesförtilltagandekonkurrens.tolkningenärattdenhårda konkurrensendriverupparbetstempotochtvingarframuppsägningar.imexicohar sysselsättningennästanhalveratsideprivatiseradeföretagen(laportaochlópez de 12 D SouzaochMegginson(1999,s1409)finnerdockoväntatdetomvändasambandet. 13 EnligtkanadensiskaFraserInstituteliggerSverigespåplats33av141länderitermeravekonomisk frihet. 10

13 Silanes1999).Arbetareochtjänstemändrabbadesilikaproportioner.Enkraftig överbemanningistatligaföretagutgjordedenfrämstaförklaringen. Lönemässigtfinnsdetsomnämntsocksåenrädslaförattprivatiseradeföretagskaöka sinvinstpåbekostnadavdeanställdaslöner.laportaochlópez de Silanes(1999) finnerdockintenågotstödfördennaomfördelningshypoteseftersomreallönernaökade imexicosprivatiseradeföretagsamtidigtsomlandetsgenomsnittligareallöner stagnerade.ideprivatiseradeföretagenstegarbetarnaslönerbetydligtmerän tjänstemännens. Outsourcingavoffentligtfinansieradetjänstertillprivataföretagharfleralikhetermed privatiseringaravstatligtägdaföretag.detfåtalempiriskastudiersombehandlardetta fenomentyderintepåattdekostnadsbesparingarsomrealiserasgenomoutsourcing förklarasavlägrelöneriprivataföretagänioffentligsektor(dombergerochjensen 1997,s74).Intehellerverkarkonkurrensutsättningeninomdensvenska äldreomsorgenhaletttillnågon lönedumpning (Socialstyrelsen2004,s77). Sammanfattningsvisfinnsdetingettydligtsambandmellanprivatiseringaråenasidan ochsysselsättningochlönerådenandra.uppsägningarochlönesänkningar förekommer,menärlångtifrånnågratypiskaföljderavprivatiseringar. 11

14 4 Avslutandediskussion Skillnadermellanstatligaochprivataföretaguppträdersomviharsettbådeiteorinoch ipraktiken.privataföretagäriallmänhetmerlönsammaocheffektivaänstatliga.den utbreddarädslanförattprivatiseringarskaledatillpersonalnedskärningaroch lönesänkningarharimångafallvisatsigvaraobefogad. Påenstakamarknadermedinneboendekonkurrensproblem,somel och vattendistribution,ärdethögstosäkertomprivataföretagärattföredraframförstatlig (ellerkommunal)drift.bådeteoretiskaargumentochvissaempiriskabeläggpekariden riktningen.däremotfinnsdetingentingsomtyderpåattpersonbilsindustrin eller någonannannormal,konkurrensutsattindustri skullegynnasavstatligtägande.om någotriskerarstatligaingripandensnarareattupprepademisstagsombegicksunder densvenskavarvskrisen. Detskaerkännasattkunskapenomstatligaochprivataföretagärlångtifrånsäker.Att koppladeempiriskastudiernatillenskildateoretiskaförklaringarhartyvärrvisatsig svårt.enannanluckailitteraturenärattdetheltsaknassystematiskastudieravde privatiseringarsomhargenomförtsisverige. Desenastemånadernasturerkringbilindustrinsproblemharlyftfråganomstatligt ellerprivatägandehögtupppådenpolitiskadagordningen.bådepolitiska beslutsfattareochakademisktverksammaekonomerbordeglädjasöverattforskningen tillhandahållerrelevantochavgörandeinputidennaladdadefråga.omforskningeninte fårnågotutrymmeidebattenkommerlokalasärintressenochstelbentaideologeratt bredautsigidessställe.enevidensbaseradpolitikärettattraktivtalternativtill dyrköptaerfarenheter. 12

15 Referenser Acemoglu,D,SJohnsonochJRobinson(2005), InstitutionsastheFundamentalCause oflong RunGrowth,iPAghionochSDurlauf,HandbookofEconomicGrowth, Amsterdam:Elsevier. Alexandre,HochGCharreaux(2004), EfficiencyofFrenchPrivatizations:ADynamic Vision,JournalofCorporateFinance,vol10,nr3,s Berliner,J(1952), TheInformalOrganizationoftheSovietFirm,QuarterlyJournalof Economics,vol66,nr3,s Boardman,A,CLaurinochAVining(2003), PrivatizationinNorthAmerica,iDParker ochdsaal(red),internationalhandbookonprivatization,cheltenham,uk:edward Elgar,s Bortolotti,B,JD Souza,MFantiniochWMegginson(2002), SourcesofPerformance ImprovementsinPrivatizedFirms:AClinicalStudyoftheGlobalTelecommunications Industry,TelecommunicationsPolicy,26(5 6), Bortolotti,BochVMilella(2008), PrivatizationinWesternEurope:StylizedFacts, Outcomes,andOpenIssues,iGRoland(red)Privatization:SuccessesandFailures,New York,ColumbiaUniversityPress. Boycko,M,AShleifer,RVishny(1996), ATheoryofPrivatisation,EconomicJournal,vol 106,nr435,s Brown,D,JEarleochÁTelegdy(2006), TheProductivityEffectsofPrivatization: LongitudinalEstimatesfromHungary,Romania,Russia,andUkraine,JournalofPolitical Economy,vol114,nr1,s CabezaGarcía,LochSGómezAnsón(2007), TheSpanishPrivatisationProcess: ImplicationsonthePerformanceofDivestedFirms,InternationalReviewofFinancial Analysis,vol16,nr4,s Cuervo,AochBVillalonga(2000), ExplainingtheVarianceinthePerformanceEffects ofprivatization,academyofmanagementreview,vol25,nr3,s Dewenter,KochPMalatesta(2001), State OwnedandPrivatelyOwnedFirms:An EmpiricalAnalysisofProfitability,Leverage,andLaborIntensity,AmericanEconomic Review,vol91,nr1,s Domberger,SochPJensen(1997), ContractingOutbythePublicSector:Theory, Evidence,Prospects,OxfordReviewofEconomicPolicy,vol13,nr4,s D Souza,JochWMegginson(1999), TheFinancialandOperatingPerformanceof PrivatizedFirmsduringthe1990s,JournalofFinance,vol54,nr4,s

16 D Souza,J,WMegginsonochRNash(2005), EffectofInstitutionalandFirm specific CharacteristicsonPost privatizationperformance:evidencefromdevelopedcountries, JournalofCorporateFinance,vol11,nr5,s Farinós,J,JGarcia,AIbáñez(2007), Operatingandstockmarketperformanceofstateownedenterpriseprivatizations:TheSpanishexperience,InternationalReviewof FinancialAnalysis,vol16,nr4,s Friberg,R,P JNorbäckochLPersson(2008), Privatization,InvestmentandOwnership Efficiency,IFNWorkingPapernr744,InstitutetförNäringslivsforskning(IFN). González Páramo,JMochPHernándezCos(2005), TheImpactofPublicOwnership andcompetitiononproductivity,kyklos,vol58,nr4,s LaPorta,RochFLópez de Silanes(1999), TheBenefitsofPrivatization:Evidencefrom Mexico,QuarterlyJournalofEconomics,vol114,nr4,s Martin,SochDParker(1997),TheImpactofPrivatization:OwnershipandCorporate PerformanceintheUK,London,Routledge. Megginson,W,RNashochMvanRandenborgh(1994), TheFinancialandOperating PerformanceofNewlyPrivatizedFirms:AnInternationalEmpiricalAnalysis,Journalof Finance,vol49,s Megginson,WochJNetter(2001), FromStatetoMarket:ASurveyofEmpiricalStudies onprivatization,journalofeconomicliterature,vol39,nr2,s Okten,CochPArin(2006), TheEffectsofPrivatizationonEfficiency:HowDoes PrivatizationWork?,WorldDevelopment,vol34,nr9,s Parker,D(2006), TheUnitedKingdom sprivatizationexperiment:thepassageoftime PermitsaSoberAssessment,iMKöthenbürger,H WSinnochJWhalley,Privatization ExperiencesintheEuropeanUnion,CambridgeMA,MITPress,s Parker,DochH LWu(1998), PrivatizationandPerformance:AStudyoftheBritish SteelIndustryunderPublicandPrivateOwnership,EconomicIssues,vol3,nr2,s Roland,G(2008), PrivateandPublicOwnershipinEconomicTheory,iGRoland(red), Privatization:SuccessesandFailures,NewYork,ColumbiaUniversityPress. Saal,DochDParker(2001), ProductivityandPricePerformanceinthePrivatized WaterandSewerageCompaniesofEnglandandWales,JournalofRegulatoryEconomics, vol20,nr1,s Sheshinski,EochLLópez Calva(2003), PrivatizationandItsBenefits:Theoryand Evidence,CESifoEconomicStudies,vol49,nr3,s Shirley,MochPWalsh(2001), Publicvs.PrivateOwnership:TheCurrentStateofthe Debate,WorldBankPolicyResearchWorkingPaper,nr2420. Shleifer,A(1998), StateVersusPrivateOwnership,JournalofEconomicPerspectives, vol12,nr4,s

17 Shleifer,AochRVishny(1994), PoliticiansandFirms,QuarterlyJournalofEconomics, vol109,nr4,s Shleifer,AochRVishny(1997), ASurveyofCorporateGovernance,JournalofFinance, vol52,nr2,s Socialstyrelsen(2004),Konkurrensutsättningeninomäldreomsorgen,Stockholm. Villalonga,B(2000), PrivatizationandEfficiency:DifferentiatingOwnershipEffects frompolitical,organizational,anddynamiceffects,journalofeconomicbehaviorand Organization,vol42,nr1,s

18

19 FORES FORUMFÖRREFORMEROCHENTREPRENÖRSKAP OmFORES FORESärennytankesmedjasomvillförändra.Globaliseringochklimatförändringinnebärutmaningarsomkrävernyasättatt se på samhället. FORES ger debatten nya perspektiv, frimodiga idéer och positiv energi. Vibyggernätverkavsamhällsintresseradeochexperter.Tillsammanskanvitaframtydligaochkonkretaförslagpålösningar förenhållbarframtid.