Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?"

Transkript

1 Privatochstatligtägande: Vadsägerforskningen? HenrikJordahl FORESPolicyPaper2009:1

2 Innehåll Förord... 1 Sammanfattning Inledning Skillnadermellanprivataochstatligaföretag Empiriskastudieravprivatiseringar... 8 Lönsamhet... 9 Effektivitetiproduktionen... 9 Sysselsättningochlöner Avslutandediskussion...12 Referenser...13 Omslagsbild:sandman,iStockphoto.com

3 Förord DettaPolicyPaperkomtillsedanSverigeunder2008förförstagångenpåmycketlänge återfåttendebattomstatligtellerprivatägandeavledandeindustriföretag,avvåra krisdrabbadepersonbilstillverkarevolvopersonvagnarochsaabautomobile. SomtankesmedjaharFOREStilluppdragattföranyaidéer,forskningsrönochfaktaini debatten.vårahuvudområdenärentreprenörskap,miljömarknader,positivaexempel påmigration.vigörocksåvidtillfällekortarestudieravämnenmedhögaktualiteti formavpolicypapers. IdebattenomVolvoochSaabharrösterhöjtsförförstatligandeochdeharrefereratstill bristenpåargumentmotdettaiforskningen.vivillhärkollahurdetliggertill,vad forskningenverkligensäger.foresbaddärförhenrikjordahl,påinstitutetför Näringslivsforskning(IFN),författaenkortöversiktöverforskningslitteraturenom statligtochprivatägande.slutsatsernabordevaraavstorrelevansfördebatten. HenrikJordahlärdocentinationalekonomifrånUppsalaUniversitetochprogramchef förtjänstesektornsekonomipåifn.hanharunderlångtidarbetatmedfrågeställningar gällandestatensochmarknadensroll.2008tilldeladeshanpeggyochrichard Musgrave prisetförbästakonferensuppsatsioffentligekonomiavförfattareyngreän 40år. MartinÅdahl ChefFORES 1

4 Sammanfattning Dettaärenkortfattadöversiktavnationalekonomiskforskningslitteraturrörande skillnadernamellanstatligtochprivatägande,medanledningavfråganomett eventuelltstatligtövertagandeavvolvopersonvagnaroch/ellersaabautomobile. Enligtekonomiskteoriochempirifinnsdetmångabetydelsefullaskillnadermellan privataochstatligaföretag. Effektiviteteniprivataföretaggynnasavattdetärlättareattstyradeanställdamotett endimensionelltmål lönsamhet.istatligaföretagriskerarmindretydligamålattge upphovtilltolkningsfrågor,mätproblemochmålkonflikter.statligtägdaföretagriskerar atthamnaiensituationdärhuvudaktörernadraråtolikahåll.sådanadragkamperkan tillåtaspågåsålängedestatligaföretagenslönsamhetintenämnvärtpåverkarde ansvarigapolitikernasvalframgångar. Statligaföretagharflerägare(allamedborgare)änprivatabolagochsomettmellanled mellanägareochföretagsledningdykerpolitikerupp.ägandeochkontrollärextremt separeradeistatligaföretag.skattebetalarnaägerrättentillföretagetskassaflöde,men kontrollenärkoncentreradhosdenpolitiskttillsattaföretagsledningen,varsegnamål intealltidöverensstämmermedskattebetalarnas. Statligaföretagtillåtssällangåikonkurs.Företagsledningenbehöverdärförintevara likaräddasomsinaprivatakollegorförattmisskötaverksamheten deharensåkallad mjukbudgetrestriktion. Statligaföretagtenderarattvaramindreriskbenägnaänprivata.Detkommersigavatt ledningenförväntarsigattstatenefterentidkommerattläggabeslagpåöverskottet frånenlyckadproduktionsomläggning.storaochriskfylldainvesteringarkommer därförinteattvaralikavanligasomiprivataföretagdärledningenharmerattvinnaom ansträngningarnafallervälut. Sålängeettstatligtföretaginteärtillsaluinkommeringeninformationomhureffektiv statenärsomägarejämförtmedandrapotentiellaintressenterpåattköpaföretaget. Sammangåendenochuppköpavslöjarvilkenägaresomtillförmestvärdetillettföretag. Denempiriskalitteraturenvisarattlönsamhetenökarnärettföretagprivatiseras.På grundavomstruktureringardykerlönsamhetshöjningenivissafalluppredaninnan företagetövergåriprivatägo,menkanävenidessafallhänförastillprivatiseringen. Mångaempiriskastudiervisarattprivatiseringarledertillattproduktionen effektiviseras.däremotframträderintenågraentydigaskillnaderisysselsättningoch löner. Påenstakamarknadermedinneboendekonkurrensproblemkanstatligaföretagvara mereffektivaänprivata.detärsvårareatthittaekonomiskaargumentförattföretag somverkarpånormalakonkurrensutsattamarknaderskaägasavstaten.attden svenskapersonbilsindustrinskullemåbraavstatligtägandeärdärmedenuppfattning somsaknarstödiekonomiskforskning. 2

5 1 Inledning Börstatenägaochdrivaföretag?Undervilkaförutsättningarbördettaisåfallske? Dessafrågorärkontroversiella,meddjupaideologiskaskiljelinjer.Bådeidénatt näringslivetbörsocialiserasochdenmotsattaidén,attstatensuppgifterbörvaraså begränsadeattstatligtföretagandekanuteslutas,harutövatettstortpolitisktinflytande underdetsenasteseklet. Vidsidanavdenrentideologiskakonflikenhargränsdragningenmellanstatligtoch privatägandeocksåenekonomiskdimension.nationalekonomiskteorigeren vägledningtillhurproblemetkanbetraktasochmedtidenhardesystematiska jämförelsernaavstatligaochprivataföretag inklusivestudieravprivatiseringaroch förstatliganden blivitalltflerochallmerinformativa.tillföljdavdenglobala privatiseringsvågsomunder1980 talettogsinbörjan,medmargaretthatchers försäljningaravenradstatligaföretagistorbritannien,domineras forskningslitteraturenavprivatiseringsstudier.denhäröversiktengerenkort sammanfattningavsådanastudieravdeekonomiskaeffekternaavattprivatisera statligtägdaföretagmedbetoningpålönsamhet,effektivitet,sysselsättningochlöner. 1 Tillattbörjamedvetviattettheltförstatligatnäringslivinomenplanekonomiintekan mätasigmedprivatägdaföretaginomenmarknadsekonomi.denekonomiskaklyfta somväxteframmellandefornakommunistländernaochderasmarknadsekonomiska grannländererbjuderetttydligthistorisktexempel. 2 Närdettaskrivsärdenstorafrågan iställetomenskildastatligaföretagkanutgöraeffektivainslagblandprivatägdaföretagi enmarknadsekonomi.dettaärförståsinteuteslutet,menbevisbördanfåransesligga hosdemsomförespråkarförstatligandetavettenskiltprivatföretagellersom motsättersigförsäljningenavettstatligtföretag. ISverigeärflerastatligaföretagknutnatilllandetsnaturresurser,tillexempelSveaskog, VattenfallochLKAB(somdockvarprivatägt ).Andraföretaghar förstatligatsiformavbrandkårsutryckningarmedsyftetatträddaarbetstillfälleni olönsammaindustrier.tilldessaexempelhörsvenskavarvochssabsomunderslutet av1970 talettogöverkrisdrabbadeföretagisverigesvarvs ochstålindustri. 3 Under 1950 och1960 taletvarsverigeenvärldsledandevarvsnationmedhögavinsteroch över30000personeranställdaivarvsindustrin.islutetav1960 taletslogvarvskrisen tillmedfallandelönsamhetidensvenskaproduktionen.närsvenskavarvbildades 1977hadekrisenförvärratsavstigandeoljeprisersomsnabbtminskadeefterfråganpå oljetankers(somdesvenskavarvenhadespecialiseratsigpå).svenskavarvdrev, omstrukturerade,ochlanedvarvunderentioårsperiodmedhjälpavenormastatliga 1 Översiktenbyggerdelvispåettstörreutredningsarbetesomförfattarenutfördepåuppdragav Näringsdepartementetsommaren Acemoglumfl(2005)lyfterframKoreasomettsådantnaturligtexperiment. 3 EfterattdeflestastoravarvhadelagtsnedbytteSvenskaVarv1987namntillCelsiusochändrade inriktningtillförsvarsindustri.celsius koncernenprivatiserades1999.ssabbörsnoterades1989ochden svenskastatensåldesinasistaaktier

6 subventioner.närdetstatligastödetupphörde1985hadeöver30miljarderkronor betalatsuttillenindustrisomintegickatträdda. Depolitiskaingreppenvarmerbegränsadenärstoradelaravtextilindustrinförsvann frånsverige.redanimittenav1950 talethadedethögalönelägetbörjatgörasig påmint.densvenskatextilindustrinsysselsattedårunt70000personer.vidslutetav 1970 talethademeränhälftenavdessaarbetstillfällenförsvunnitochsedandesshar avvecklingenfortsatt.mellan1994och2005flyttadetillexempelboråswäfverihelasin bomullsproduktionfrånsverigetillestland.attlåtalågproduktivabranscherslåsuttill förmånförmerhögproduktivavarettuttalatmålidensåkalladesolidariska lönepolitiken.jämförtmedvarvenficktextilföretagendärförmerbegränsade subventionerochstatengickintehellerinsomägareförattgaranteraattstörre textilfabrikerhöllsigång.krisensförlorarebleväldretextilarbetaresomintesålätt kundehittanyaarbeten,stadennorrköpingsomvuxitframkringtextilindustrinsamt förstås ägarnatilldeföretagsomgickikonkurs. Ijämförelsemedkrisernaivarvs ochtextilindustrinframstårintedagenssituationför densvenskabilindustrinsomlikadramatisk.fordägdavolvopersonsvagnarhar omkring17000anställdaisverigeochgm ägdasaabautomobileharomkring4000. Omnågotvisarerfarenheternafrånvarvskrisenattdetkanblioerhörtdyrtför skattebetalarnanärstatenförsökervändautvecklingenienolönsambransch. PersonbilarnaärintehellerlikaviktigaförGöteborgsomtextilindustrinvarför Norrköping. Statenslämplighetsomföretagsägareärdockenfrågasomharaktualiseratspånytt. RiksgäldenhartagitöverCarnegieförattvärnadenfinansiellastabilitetenochföratt skyddavärdetpåenstatligpant. 4 EnligtSocialdemokraternaspartiledareMonaSahlin börstatenövervägaattgåinsomägareisaabochvolvoföratträddakvarföretageni Sverige.RektornförHandelshögskolaniGöteborgRolfWolff,gårlängreänSahlinoch föreslårutanminstatvekanattstatenbörtarövervolvopersonvagnar. 5 EnligtWolff finnsingenekonomiskforskningsombeläggerattstatenperdefinitionärendålig ägare.densittanderegeringenharåsinsidavarittydligmedmålsättningenattminska detstatligaägandetavföretag.enligtregeringengerprivataföretagbättre förutsättningarförutvecklingochtillväxt,stärktkonkurrenskraftochsysselsättning. 6 Medsåtydligapolitiskaskiljelinjerochdebattinläggfyllerensammanfattningavden ekonomiskaforskningenettangelägetbehov.syftetmeddenhäröversiktenäratt tillhandahållajustensådansammanfattningavvadforskningenharattsägaomstatligt ochprivatägandeavföretag.detvisarsigfinnasbådeteoretiskaochempiriska argumentförattprivatägandeiallmänhetärattföredra. 4 RiksgäldenavserattsäljaCarnegiepåaffärsmässigavillkorochtänkerintekvarståsomlångsiktig ägare. 5 IsindebattartikeliDagensIndustri(24november2008)föreslårrektornförHandelshögskolani GöteborgdäremotinteattstatenbörtaöverSaabAutomobile. 6 SeProp2006/07:1ochProp2006/07:57. 4

7 2 Skillnadermellanprivataoch statligaföretag MegginsonochNetter(2001,s324)angersexmotivsomgemensammafördeflesta regeringarsomharprivatiseratföretag:(1)genereraintäktertillstaten,(2)främja ekonomiskeffektivitet,(3)minskastatensinblandningiekonomin,(4)främjaettutbrett aktieägande,(5)skapamöjligheterattintroducerakonkurrens,och(6)utsättastatliga företagförmarknadensdisciplinerandeeffekter.urettekonomisktperspektivkandet andramålet,attfrämjaekonomiskeffektivitet,betraktassomöverordnatdeandrafem. Ennödvändigförutsättningförattprivatiseringarskafrämjaekonomiskeffektivitetär attprivatägdaochstatligtägdaföretaguppvisarmarkantaskillnader.gördedet? Enligtekonomiskteorifinnsdetmångabetydelsefullaskillnadermellanprivataoch statligaföretag.ennationalekonomiskgrundsatsärattfriamarknaderinormalfallet ledertillekonomiskteffektivautfall.ekonomiskamotivtillstatligtägandehardärför traditionelltbyggtpåavvikelserfrånnormalfalletiformavsåkallade marknadsmisslyckanden.tvåmarknadsmisslyckandensomoftaharanvändssom argumentförstatligtägandeärexternaeffekterochnaturligamonopol. 7 Menmarknadsmisslyckandenochpolitiskamålsättningarkaninteutanvidarekan användasförattmotiverastatligtägande.marknadsmisslyckandenbörvägasmot politikmisslyckanden förattavgöraomstatligtägandeärmotiverat. Politikmisslyckandenärenbredtermsomfångaruppsituationerdärdepolitiska utfalleninteblirlikagodasommaniteorinskulleönska.dessutomkanstatenreglera ochfinansieraenverksamhetutanattägadeföretagsomutförden,någotsomblirallt vanligareinomvård,skolaochomsorg(shleifer1998,s136). Statligaföretagförsökersomregeluppnåflermålänprivataföretag.Effektiviteteni privataföretaggynnasavattdetärlättareattstyradeanställdamotettendimensionellt mål lönsamhet.istatligaföretagriskerarotydligamålavtypen maximerasocial välfärd attgeupphovtilltolkningsfrågor,mätproblemochmålkonflikter.statligtägda företagriskeraratthamnaiensituationdärhuvudaktörernadraråtolikahåll.och sådanadragkamperkantillåtaspågåsålängedestatligaföretagenslönsamhetinte nämnvärtpåverkardeansvarigapolitikernasvalframgångar.därförharpolitikersomav taktiskaskälvillattettföretagskaanställamerarbetskraftänvadsomärekonomiskt motiveratsvårareattdrivaigenomdettaiettprivatäniettstatligtföretag(shleiferoch Vishny1994;Boyckomfl1996). Statligabolagärsvåraattstyra.Deharflerägare(allamedborgare)änprivatabolagoch somettmellanledmellanägareochföretagsledningdykerpolitikerupp.enskilda medborgarekanintehellersäljasinaandelaristatligabolagomdeärmissnöjdamed 7 Utbildningärettexempelpåenaktivitetmedpositivaexternaeffektereftersomdengerfördelarsom gårutövervaddenenskildastudenteninkasserar.naturligamonopolkanuppståpåmarknaderdär stordriftsfördelarinnebärattdetendastfinnsekonomisktutrymmeförenproducent.distributionavel ochvattenbrukaranförassomexempel. 5

8 ledningen.shleiferochvishny(1997,s768)diskuterarprivatiseringarutifrånteorier förbolagsstyrning.ägandeochkontrollärextremtsepareradeistatligaföretag. Skattebetalarnaägerrättentillföretagetskassaflöde,menkontrollenärkoncentrerad hosdenpolitiskttillsattaföretagsledningen,varsegnamålintealltidöverensstämmer medskattebetalarnas.iprivatägdaföretagärägandetiallmänhetmerkoncentreratoch företagsledningensmålsättningaröverensstämmernärmaremedägarnas.statliga företagpåminnerhärvidlagomdeprivataföretagsomenligtteorinkanförväntasha storaproblemmedsinbolagsstyrning. Statligabolagtillåtssällangåikonkurs.Företagsledningenbehöverdärförintevaralika räddasomsinaprivatakollegorförattmisskötaverksamheten.dettaproblembrukar betecknassomattstatligaföretagstårinfören mjukbudgetrestriktion.mjuka budgetrestriktionerkanförståsävenåterfinnasidenprivatasektorn.bilindustrinskrisi USAochiSverigevisarattävenprivataägareundervissaförutsättningarharanledning attkalkyleramedmöjlighetenattskattebetalarnakommertillundsättning.men problemetärsannoliktstörreförstatligaföretag. Urettledningsperspektivkanmanvidareifrågasättaomstatenkanåterskapade incitamentsomfinnsiprivataföretag.ettgrundläggandeincitamentsproblemärdenså kalladespärrhjulseffektensomberliner(1952)användeförattbeskriva företagsledningensbeteendeisovjetiskaföretag.effektenuppståromledningen förväntarsigattstatenefterentidkommerattläggabeslagpåöverskottetfrånen lyckadproduktionsomläggning.iledningensögongerinvesteringardålågavkastning, mentillhögriskeftersomettmisslyckandealltidinnebärattensanställningkanvarai fara.storaochriskfylldainvesteringarkommerdärförinteattvaralikavanligasomi privataföretagdärledningenharmerattvinnaidefalldåansträngningarnafallervälut. Roland(2008,s14 16)betonarkapitalmarknadernasdisciplinerandeeffekter. Börskurserär(sålängeaktiemarknadenfungerareffektivt)merinformativaän företagensbokföring.belöningarsomkopplastillbokföringenunderskattartillexempel värdetavframtidavinster.dessutomkanbokföringenrelativtenkeltmanipulerasav företagsledningen.förledningenistatligaföretagäriställetbefordranoftaden viktigastebelöningsformen(cuervoochvillalonga2000).samtidigtmåstedet framhållasattteorierombonusarochsofistikeradebelöningssystemknappastheller upplevernågonhögkonjunkturideninternationellafinanskrisensspår.framtidenfår utvisaivilkengradmissriktadebelöningssystemharbidragittillkrisenochomdettaiså falläretttillfälligtellerbeståendeproblemhosprivataföretag. Sammangåendenochuppköpfungerarocksåsomenprocessförattutrönavilkenägare somkantillföramestvärdetillettföretag.rimligenärdenkapitalistsomhardebästa idéernavilligattbjudaöverandraintressenter.förstatligaföretagsominteärtillsalu finnsingensådaninformationomvemsomärbästlämpadattfattadestrategiska besluten. Förattsummerasägerdenteoretiskalitteraturenattägandeharbetydelse,specielltnär kontrollrättenavettföretagskiftarmellanstatligtochprivat.privatägandeger förmodligenstarkareincitamentförinvesteringar,innovationerochbesparingar.detär svårtatthittaekonomiskaargumentförattföretagsomverkarpånormala konkurrensutsattamarknaderskaägasavstaten.dettainnebärdockinteattprivat ägandealltidärbättreänstatligt.idefalldärstaten avanledningarsomnaturliga monopol,externaeffekterochsocialamålsättningar ändåblandarsigiföretagens 6

9 verksamhetkanprivatägandegeupphovtillförsämradkonkurrensochtillattsociala målsättningarinteuppfylls.huruvidadeföretagsomberörsavmarknadsmisslyckanden börägasprivatelleravstatenärsvårareattavgörautifrånekonomiskteoriallena.hur välregleringar,kontraktochoffentligaupphandlingarfungerarkommerisådanafall oftaattfällaavgörandet. 7

10 3 Empiriskastudierav privatiseringar Antaletstudieravprivatiseringarsekonomiskaeffekteräridagmycketstort.Vilka studiersombörliggatillgrundförensammanfattningmåstedärförblientillstoradelar subjektivbedömningutifrånvadsomkanansesvaraforskningavgodkvalitet.attutgå frånbefintligaöversiktsstudierärennaturligbörjan.debefintligaöversiktsstudierna måstesedanuppdaterasmednyutkomnastudier.förattstärkarelevansenförsvenska förhållandenbörhuvudviktenläggasvidstudieravoecd länder. Enligtbefintligaöversiktsstudier 8 ärdeekonomiskaargumentenförprivatiseringar starkareipraktikenäniteorin.medanekonomiskteoriäranvändbarförattidentifiera privatiseringarnasfördelarochnackdelarbehövsdetempiriskastudierförattavgöra hurviktigadessafördelarochnackdelarärutepåmarknaden.entydligslutsatsäratt privatiseringarhargynnsammaeffekterpåkonkurrensutsattamarknader.på monopolmarknaderäreffekternamerosäkra.åenasidanökarmonopolföretagens lönsamhetochimindreutsträckningävenderasproduktivitetnärdeprivatiseras.å andrasidanfinnsriskenattprivatamonopolutnyttjarsinmarknadsmakttillatthöja prisernafaständettainnebärattettantalkonsumenterinteharrådattköpavarantrots attderasbetalningsviljaöverstigerföretagetsmarginalkostnad. Återkommandevisarsigprivataföretagvaramerlönsammaochekonomiskteffektiva änjämförbarastatligaföretag.däremotfinnsdetingettydligtsambandsomvisarhur sysselsättningochlönerförändrasnärettföretagprivatiseras.samtidigtsomvissa empiriskamönsterärtydligaärflerametodproblemsvåraatthantera.detärsvårtatt hittastatligaföretagsomärheltjämförbaramedprivatiseradeföretag.tillexempel tenderarstoraföretagmedgodpotentialförökadlönsamhetattprivatiserastidigareän andraföretag.detärintehelleralltidmöjligtattisoleraeffektenavägandefråneffekten avliberaliseringarochförändraderegleringar.mätfelutgörytterligareensvårighet.ett företagslönsamhetäringenobjektivstorhet,utanberorivissmånpåvilkasiffrorsom ägarnaochföretagsledningenvillvisaupp.dessasvårighetertilltrotsframstår privatiseringarnaseffekterpådeenskildaföretagenslönsamhetändåimångafallsom positiv. 9 Mendetharvisatsigsvårtattidentifieraförklaringarnatilldetta. 8 DeöversiktsstudiersomhäravsesärMegginsonochNetter(2001),ShirleyochWalsh(2001), SheshinskiochLópez Calva(2003),samtBortolottiochMilella(2008). 9 Debeskrivnametodproblemeninnebärattdensnabbaochomfattandeprivatiseringsprocesseni Östeuropakansessomettlämpligt laboratorium.iösteuropaharprivatiseringenavstatligaföretag varitsnabbochrelativtosystematisk,samtidigtsommångaföretagharförblivitistatligägo.enligten framträdandestudieavbrownmfl(2006)harprivatiseradeföretagirumänien,ryssland,ungernoch Ukrainaökatsinproduktivitet,specielltvidförsäljningartillutländskaägare.Menävenomflera metodproblemärfrånvarandeidennastudieärdetförståssvårtattöverföraslutsatserfrånmassiva privatiseringariösteuropatillenskildaföretagivästeuropa. 8

11 Lönsamhet Etthuvudresultatidenempiriskaprivatiseringslitteraturenärattlönsamhetenökarnär ettföretagprivatiseras.sambandetärrelativtrobustochåterfinnstillattbörjamedien radmultinationellastudieravwilliammegginsonmedolikakonstellationerav medförfattare. 10 IMexicovisarenomfattandeochövertygandestudieavLaPortaochLópez de Silanes (1999)attfleraolikalönsamhetsmåttgickuppbetydligtnärstatligaföretag privatiserades.kontrollgruppenavprivataföretagvisarattlönsamhetenidestatliga företagenvarmycketmager,menattdeefterprivatiseringenhämtadeinhela lönsamhetsskillnadenjämförtmeddeprivatakontrollföretagen. DewenterochMalatesta(2001)visarienmultinationellstudieattlönsamhetenökari företagsomprivatiseras,menattenstordelavlönsamhetsförbättringenskerredantre årföreprivatiseringen.ettliknandemönsterframträderienfranskstudie(alexandre ochcharreaux2004)ochhosbritishsteelinnanföretagetprivatiserades1988(parker ochwu1998).fribergmfl(2008)gersomförklaringattnärprivatiseringsbeslutetväl ärfattatskiftardestatligabeslutsfattarnafokusmotattmaximeraköpeskillingen,bland annatgenomattomstruktureraföretaget.dewenterochmalatesta(2001,s333) betonarattprivatiseringenäravgörandeförattlönsamhetsförbättringenskauppnås. Ävenspanskastudiervisarpåhöjdlönsamhetiprivatiseradeföretag,menocksåattdet kantafemårellerlängreinnanförbättringenkommertillstånd(villalonga2000; CabezaGarcíaochGómezAnsón2007). 11 SlutligenfinnerBoardmanmfl(2003)att lönsamhetenmeränfördubbladesiniokanadensiskaföretagsomprivatiseradesmellan 1988och1995.Sammantagetpekardeempiriskastudiernatydligpåattlönsamheten ökarnärstatligaföretagprivatiseras. Effektivitetiproduktionen Lönsamhetärviktigtförägaren,menböranvändasmedförsiktigheti samhällsekonomiskautvärderingar.vidsvagkonkurrenskanettföretagslönsamhetöka samtidigtsomdessvärdeskapandeminskar.ettmonopolföretagkanhöjaprisetföratt kompenseraförenineffektivproduktion.urettsamhällsekonomisktperspektivär produktivitetocheffektivitetviktigareänlönsamhet. Mångaempiriskastudiervisarattprivatiseringarledertillattproduktionen effektiviseras.utslagetperanställdärmåttsomförsäljning,nettoinkomstoch produktionhögreiprivatiseradeänistatligaföretag.d SouzaochMegginson(1999) beskriversambandetsom remarkabelt eftersomdetgälleroavsettbransch,landets ekonomiskautvecklingsnivå,andelavföretagetsomprivatiseras,ochförändringav personalstyrkan.förbättringarnaäriflerafallistorleksordningen20procentellermer. BetydandeeffektivitetsvinsterefterprivatiseringarfinnsocksåbelagdaförMexico(La PortaochLópez de Silanes1999),Kanada(Boardmanmfl2003),Frankrike(Alexandre 10 SeMegginsonmfl(1994),D SouzaochMegginson(1999),MegginsonochNetter(2001),D Souzamfl (2005). 11 EnspanskstudieavFarinósmfl(2007)påvisarintenågonlönsamhetsförbättringtreårefter privatiseringarna(mengårintelängreframitidenänså). 9

12 ochcharreaux2004),turkiet(oktenocharin2006),samtspanien(gonzález Páramo ochhernándezcos2005;cabezagarcíaochgómezansón2007;farinósmfl2007). FörStorbritannienärbildenintelikatydlig,vilketdelvishängersammanmedattde privatiseradeföretagenharfunnitsibranschermedvarierandegradavkonkurrens. Prisernapåtelekomtjänster,gasochelföllkraftigtefterprivatiseringarnaidessa branscher,vilketenligtparker(2006,s382)reflekterarenökadekonomiskeffektiviteti produktionen.martinochparker(1997)finnerdockingetstabiltsambandmellan ägandeochproduktivitet.däremotföllarbetskraftensproduktivitetnärbritishtelecom ochbritishgasprivatiserades,menvändesedanuppåtnärdeutsattesförhårdare konkurrens.ienstudieavvattenochavloppienglandochwalesvisarsaalochparker (2001)attarbetskraftensproduktivitetökadeideprivatiseradeföretagenmeninte tillräckligtmycketföratttotalfaktorproduktivitetenskulleöka.ilinjemedekonomiska teorierförmarknadsmaktäreffektivitetsvinsternavidprivatiseringariallmänhetstörre ibranschermedhårdkonkurrens. 12 Sysselsättningochlöner Mångafackföreningarmotsättersigprivatiseringaravrädslaföruppsägningaroch lönesänkningar.ärderasorobefogad?omstatligaföretagäröverbemannadeärdet förståstroligtattderaspersonalstyrkaminskarnärdeprivatiseras.menomproduktion ochförsäljningsamtidigtökariprivatiseradeföretagkanpersonalbehovetlikagärnabli större. Denvanligasteempiriskaslutsatsenärattsysselsättningeninteförändrasviden företagsprivatisering(alexandreochcharreaux2004;d Souzamfl2005;CabezaGarcía ochgómezansón2007).mendetfinnsocksåstudiersompekarpåattföretagets sysselsättninggårupp(farinósmfl2007)ochstudiersompekarpåattdengårner (Boardmanmfl2003;González PáramoochHernándezCos2005).Mersäkertäratt efterenprivatiseringminskarsysselsättningensomandelavförsäljningenellerav företagetstillgångar(dewenterochmalatesta2001). Ienstudieavprivatiseringari23OECD länderlyfterd Souzamfl(2005)framtre situationerdärsysselsättningenpåverkas.fördetförstatycksprivatiseringtill utländskaägarehängasammanmedminskadsysselsättning.fördetandraverkar sysselsättningenökaiprivatiseradeföretagiländermedhögaindexvärdenför ekonomiskfrihet. 13 Dettasambandärsvårtolkat,menkanhängasammanmedstörre marknadsmöjligheterisådanaländer.fördettredjeärsysselsättningenlägrei privatiseradeföretagdärstatenharbehållitenhögandelavägandet. Bortolottimfl(2002)visarattprivatiseradetelekomföretagminskadesysselsättningen kraftigtidefalldeutsattesförtilltagandekonkurrens.tolkningenärattdenhårda konkurrensendriverupparbetstempotochtvingarframuppsägningar.imexicohar sysselsättningennästanhalveratsideprivatiseradeföretagen(laportaochlópez de 12 D SouzaochMegginson(1999,s1409)finnerdockoväntatdetomvändasambandet. 13 EnligtkanadensiskaFraserInstituteliggerSverigespåplats33av141länderitermeravekonomisk frihet. 10

13 Silanes1999).Arbetareochtjänstemändrabbadesilikaproportioner.Enkraftig överbemanningistatligaföretagutgjordedenfrämstaförklaringen. Lönemässigtfinnsdetsomnämntsocksåenrädslaförattprivatiseradeföretagskaöka sinvinstpåbekostnadavdeanställdaslöner.laportaochlópez de Silanes(1999) finnerdockintenågotstödfördennaomfördelningshypoteseftersomreallönernaökade imexicosprivatiseradeföretagsamtidigtsomlandetsgenomsnittligareallöner stagnerade.ideprivatiseradeföretagenstegarbetarnaslönerbetydligtmerän tjänstemännens. Outsourcingavoffentligtfinansieradetjänstertillprivataföretagharfleralikhetermed privatiseringaravstatligtägdaföretag.detfåtalempiriskastudiersombehandlardetta fenomentyderintepåattdekostnadsbesparingarsomrealiserasgenomoutsourcing förklarasavlägrelöneriprivataföretagänioffentligsektor(dombergerochjensen 1997,s74).Intehellerverkarkonkurrensutsättningeninomdensvenska äldreomsorgenhaletttillnågon lönedumpning (Socialstyrelsen2004,s77). Sammanfattningsvisfinnsdetingettydligtsambandmellanprivatiseringaråenasidan ochsysselsättningochlönerådenandra.uppsägningarochlönesänkningar förekommer,menärlångtifrånnågratypiskaföljderavprivatiseringar. 11

14 4 Avslutandediskussion Skillnadermellanstatligaochprivataföretaguppträdersomviharsettbådeiteorinoch ipraktiken.privataföretagäriallmänhetmerlönsammaocheffektivaänstatliga.den utbreddarädslanförattprivatiseringarskaledatillpersonalnedskärningaroch lönesänkningarharimångafallvisatsigvaraobefogad. Påenstakamarknadermedinneboendekonkurrensproblem,somel och vattendistribution,ärdethögstosäkertomprivataföretagärattföredraframförstatlig (ellerkommunal)drift.bådeteoretiskaargumentochvissaempiriskabeläggpekariden riktningen.däremotfinnsdetingentingsomtyderpåattpersonbilsindustrin eller någonannannormal,konkurrensutsattindustri skullegynnasavstatligtägande.om någotriskerarstatligaingripandensnarareattupprepademisstagsombegicksunder densvenskavarvskrisen. Detskaerkännasattkunskapenomstatligaochprivataföretagärlångtifrånsäker.Att koppladeempiriskastudiernatillenskildateoretiskaförklaringarhartyvärrvisatsig svårt.enannanluckailitteraturenärattdetheltsaknassystematiskastudieravde privatiseringarsomhargenomförtsisverige. Desenastemånadernasturerkringbilindustrinsproblemharlyftfråganomstatligt ellerprivatägandehögtupppådenpolitiskadagordningen.bådepolitiska beslutsfattareochakademisktverksammaekonomerbordeglädjasöverattforskningen tillhandahållerrelevantochavgörandeinputidennaladdadefråga.omforskningeninte fårnågotutrymmeidebattenkommerlokalasärintressenochstelbentaideologeratt bredautsigidessställe.enevidensbaseradpolitikärettattraktivtalternativtill dyrköptaerfarenheter. 12

15 Referenser Acemoglu,D,SJohnsonochJRobinson(2005), InstitutionsastheFundamentalCause oflong RunGrowth,iPAghionochSDurlauf,HandbookofEconomicGrowth, Amsterdam:Elsevier. Alexandre,HochGCharreaux(2004), EfficiencyofFrenchPrivatizations:ADynamic Vision,JournalofCorporateFinance,vol10,nr3,s Berliner,J(1952), TheInformalOrganizationoftheSovietFirm,QuarterlyJournalof Economics,vol66,nr3,s Boardman,A,CLaurinochAVining(2003), PrivatizationinNorthAmerica,iDParker ochdsaal(red),internationalhandbookonprivatization,cheltenham,uk:edward Elgar,s Bortolotti,B,JD Souza,MFantiniochWMegginson(2002), SourcesofPerformance ImprovementsinPrivatizedFirms:AClinicalStudyoftheGlobalTelecommunications Industry,TelecommunicationsPolicy,26(5 6), Bortolotti,BochVMilella(2008), PrivatizationinWesternEurope:StylizedFacts, Outcomes,andOpenIssues,iGRoland(red)Privatization:SuccessesandFailures,New York,ColumbiaUniversityPress. Boycko,M,AShleifer,RVishny(1996), ATheoryofPrivatisation,EconomicJournal,vol 106,nr435,s Brown,D,JEarleochÁTelegdy(2006), TheProductivityEffectsofPrivatization: LongitudinalEstimatesfromHungary,Romania,Russia,andUkraine,JournalofPolitical Economy,vol114,nr1,s CabezaGarcía,LochSGómezAnsón(2007), TheSpanishPrivatisationProcess: ImplicationsonthePerformanceofDivestedFirms,InternationalReviewofFinancial Analysis,vol16,nr4,s Cuervo,AochBVillalonga(2000), ExplainingtheVarianceinthePerformanceEffects ofprivatization,academyofmanagementreview,vol25,nr3,s Dewenter,KochPMalatesta(2001), State OwnedandPrivatelyOwnedFirms:An EmpiricalAnalysisofProfitability,Leverage,andLaborIntensity,AmericanEconomic Review,vol91,nr1,s Domberger,SochPJensen(1997), ContractingOutbythePublicSector:Theory, Evidence,Prospects,OxfordReviewofEconomicPolicy,vol13,nr4,s D Souza,JochWMegginson(1999), TheFinancialandOperatingPerformanceof PrivatizedFirmsduringthe1990s,JournalofFinance,vol54,nr4,s

16 D Souza,J,WMegginsonochRNash(2005), EffectofInstitutionalandFirm specific CharacteristicsonPost privatizationperformance:evidencefromdevelopedcountries, JournalofCorporateFinance,vol11,nr5,s Farinós,J,JGarcia,AIbáñez(2007), Operatingandstockmarketperformanceofstateownedenterpriseprivatizations:TheSpanishexperience,InternationalReviewof FinancialAnalysis,vol16,nr4,s Friberg,R,P JNorbäckochLPersson(2008), Privatization,InvestmentandOwnership Efficiency,IFNWorkingPapernr744,InstitutetförNäringslivsforskning(IFN). González Páramo,JMochPHernándezCos(2005), TheImpactofPublicOwnership andcompetitiononproductivity,kyklos,vol58,nr4,s LaPorta,RochFLópez de Silanes(1999), TheBenefitsofPrivatization:Evidencefrom Mexico,QuarterlyJournalofEconomics,vol114,nr4,s Martin,SochDParker(1997),TheImpactofPrivatization:OwnershipandCorporate PerformanceintheUK,London,Routledge. Megginson,W,RNashochMvanRandenborgh(1994), TheFinancialandOperating PerformanceofNewlyPrivatizedFirms:AnInternationalEmpiricalAnalysis,Journalof Finance,vol49,s Megginson,WochJNetter(2001), FromStatetoMarket:ASurveyofEmpiricalStudies onprivatization,journalofeconomicliterature,vol39,nr2,s Okten,CochPArin(2006), TheEffectsofPrivatizationonEfficiency:HowDoes PrivatizationWork?,WorldDevelopment,vol34,nr9,s Parker,D(2006), TheUnitedKingdom sprivatizationexperiment:thepassageoftime PermitsaSoberAssessment,iMKöthenbürger,H WSinnochJWhalley,Privatization ExperiencesintheEuropeanUnion,CambridgeMA,MITPress,s Parker,DochH LWu(1998), PrivatizationandPerformance:AStudyoftheBritish SteelIndustryunderPublicandPrivateOwnership,EconomicIssues,vol3,nr2,s Roland,G(2008), PrivateandPublicOwnershipinEconomicTheory,iGRoland(red), Privatization:SuccessesandFailures,NewYork,ColumbiaUniversityPress. Saal,DochDParker(2001), ProductivityandPricePerformanceinthePrivatized WaterandSewerageCompaniesofEnglandandWales,JournalofRegulatoryEconomics, vol20,nr1,s Sheshinski,EochLLópez Calva(2003), PrivatizationandItsBenefits:Theoryand Evidence,CESifoEconomicStudies,vol49,nr3,s Shirley,MochPWalsh(2001), Publicvs.PrivateOwnership:TheCurrentStateofthe Debate,WorldBankPolicyResearchWorkingPaper,nr2420. Shleifer,A(1998), StateVersusPrivateOwnership,JournalofEconomicPerspectives, vol12,nr4,s

17 Shleifer,AochRVishny(1994), PoliticiansandFirms,QuarterlyJournalofEconomics, vol109,nr4,s Shleifer,AochRVishny(1997), ASurveyofCorporateGovernance,JournalofFinance, vol52,nr2,s Socialstyrelsen(2004),Konkurrensutsättningeninomäldreomsorgen,Stockholm. Villalonga,B(2000), PrivatizationandEfficiency:DifferentiatingOwnershipEffects frompolitical,organizational,anddynamiceffects,journalofeconomicbehaviorand Organization,vol42,nr1,s

18

19 FORES FORUMFÖRREFORMEROCHENTREPRENÖRSKAP OmFORES FORESärennytankesmedjasomvillförändra.Globaliseringochklimatförändringinnebärutmaningarsomkrävernyasättatt se på samhället. FORES ger debatten nya perspektiv, frimodiga idéer och positiv energi. Vibyggernätverkavsamhällsintresseradeochexperter.Tillsammanskanvitaframtydligaochkonkretaförslagpålösningar förenhållbarframtid.

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Allmänheten om den nya arbetsrätten 8 Copyright (c) 1996 Demoskop AB --Kön--- ------ Ålder ------ --- Utbildning --- --- Inkomst --- Kvin- 15-25-

Allmänheten om den nya arbetsrätten 8 Copyright (c) 1996 Demoskop AB --Kön--- ------ Ålder ------ --- Utbildning --- --- Inkomst --- Kvin- 15-25- Allmänheten om den nya arbetsrätten 7 --Kön--- ------ Ålder ------ --- Utbildning --- --- Inkomst --- Kvin- 15-25- 45-65- Grund Gymna- Hög- ALLA Män nor 24år 44år 64år 89år skola sium skola Hög Medel Låg

Läs mer

Personligt brev, cv och annons. Telefonförsäljare i Norrköping. Utförd lördagen d. 25 mars 2017, kl

Personligt brev, cv och annons. Telefonförsäljare i Norrköping. Utförd lördagen d. 25 mars 2017, kl Personligt brev, cv och annons. Telefonförsäljare i Norrköping. Utförd lördagen d. 25 mars 2017, kl. 19.10 Personligt brev, cv och annons. Telefonförsäljare i Norrköping. Utförd lördagen d. 25 mars 2017,

Läs mer

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september RIKSDAGSVALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september Sid 2 (4) MANUS FÖR BLOCKBYTARE Hej! Jag heter X och kommer från Socialdemokraterna. Vi går

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Nationalekonomins grunder SNS Förlag

Nationalekonomins grunder SNS Förlag b j ö r n e l s ä s s e r Nationalekonomins grunder SNS Förlag Nationalekonomi - inlaga.indd 3 11-06-17 16.49.14 SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax: 08 507 025 25 info@sns.se

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Motioner till Distriktskongressen 2017 att behandla på Medlemsmötet 24 oktober

Motioner till Distriktskongressen 2017 att behandla på Medlemsmötet 24 oktober Motioner till Distriktskongressen 2017 och Partikongressen 2017 att behandla på medlemsmötet den 24 oktober. De som är kursiverade är ställda både till DK och PK. Styrelsens förslag till styrelsen är följande;

Läs mer

Allmänhetens förtroende för näringslivet

Allmänhetens förtroende för näringslivet Allmänhetens förtroende för näringslivet Februari 2004 T-110133 Temo: Arne Modig Datum: 2004-02 - 25 Undersökningens genomförande Svenskt Näringsliv har gett TEMO i uppdrag att ställa några frågor till

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Daglig verksamhet enligt LSS VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

Innehåll. Utgångspunkterna. Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21. Vägvalen

Innehåll. Utgångspunkterna. Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21. Vägvalen Innehåll Förord 11 Utgångspunkterna Kommunernas roll i samhället 13 Framtidens utmaningar 15 Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21 Vägvalen Välfärdens

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande

Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande KF 13:1 KF 13:2 PROTOKOLLSUTDRAG KF 13:3 Socialnämnden SN 128 Sammanträdesdatum 2014-10-28 1/2 Dnr SN/2014:272 034 Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2011 Ängelholm

Fastighetsföretagarklimatet 2011 Ängelholm Fastighetsföretagarklimatet 11 Fastighetsägarna Syd, januari 12 Bakgrund Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12. Brf Toppsockret

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12. Brf Toppsockret 1 av 10 SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12 Brf Toppsockret 2 av 10 Noteringar i anslut till besikt av lekmiljöer Lagar, förordar, föreskrifter och standarder som tillämpas Plan- och bygglagen

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Roadshow 2013. #4av5jobb

Roadshow 2013. #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Tillväxthinder och lösningar

Tillväxthinder och lösningar Tillväxthinder och lösningar Anders Krafft VäxtRåd VäxtRåd Tillhör Lantmännen Lantbruk Bedriver oberoende rådgivning i östra Mellansverige sedan början av 8-talet Idag 6 rådgivare med kontor i Uppsala

Läs mer

Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda.

Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda. Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda. Att driva företag innebär stor frihet men också mycket att tänka på. Du ansvarar inte bara för verksamheten, utan även för det ekonomiska skyddet

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2016

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4800 personer

Läs mer

Ekonomichefer i kommuner i förändring

Ekonomichefer i kommuner i förändring Ekonomichefer i kommuner i förändring Intervjuundersökning hösten 2007 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S-114417 Datum: 2007-10-09 Bakgrund

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

Rörelseresultat i välfärdsbolag - en jämförelse

Rörelseresultat i välfärdsbolag - en jämförelse www.pwc.se Uppdragsgivare Svenskt Näringsliv Oktober 2016 Rörelseresultat i välfärdsbolag - en jämförelse 1. Sammanfattning och slutsats har på uppdrag av Svenskt Näringsliv gjort en analys av de aktiebolag

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 10700 personer 2 2700

Läs mer

Företagsklimatet i Svalövs kommun 2016

Företagsklimatet i Svalövs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härnösands kommun 2016

Företagsklimatet i Härnösands kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 5500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sollefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Sollefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Karlshamns kommun 2016

Företagsklimatet i Karlshamns kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mariestads kommun 2016

Företagsklimatet i Mariestads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 5500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 11300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 10900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 9000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 9600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 11000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Solna stad 2016

Företagsklimatet i Solna stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 48200 personer 2 9700

Läs mer

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 22500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 38300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vaxholms stad 2016

Företagsklimatet i Vaxholms stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 2000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Haninge kommun 2016

Företagsklimatet i Haninge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 17900 personer

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet Ängelholm. Fastighetsägarna Syd, januari 2011

Fastighetsföretagarklimatet Ängelholm. Fastighetsägarna Syd, januari 2011 Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna Syd, januari 11 Bakgrund Fastighetsägarna Syd har, via demoskop, genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex

Läs mer

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Pajala kommun 2016

Företagsklimatet i Pajala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östra Göinge kommun 2016

Företagsklimatet i Östra Göinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strömsunds kommun 2016

Företagsklimatet i Strömsunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Laholms kommun 2016

Företagsklimatet i Laholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Götene kommun 2016

Företagsklimatet i Götene kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Säffle kommun 2016

Företagsklimatet i Säffle kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 57300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 50600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 25000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mora kommun 2016

Företagsklimatet i Mora kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2016

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 2200 personer 2 330

Läs mer

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4900 personer

Läs mer

Resultat av enkät till landstingspolitiker

Resultat av enkät till landstingspolitiker Resultat av enkät till landstingspolitiker 211-1-12 BILD 1 Enkät till landstingspolitiker om landstingets regionala utvecklingsarbete Landstingspolitiker är våra viktigaste målgrupp Vår verksamhet är ifrågasatt

Läs mer

Företagsklimatet i Hörby kommun 2016

Företagsklimatet i Hörby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Melleruds kommun 2016

Företagsklimatet i Melleruds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2000 personer

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Företagsklimatet i Torsås kommun 2016

Företagsklimatet i Torsås kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Norrköping, 2015-11-06 Jonas Huldt Utvärderingar av sociala satsningar med fokus på ekonomi GRATTIS till SM-guldet!!!

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning!

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning! Rena fakta Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Bestnr: 5390 Illustration: Ida Broberg Produktion: EO Tryck: LTAB, 2015 Sverige har bra välfärd. Det märks sällan i den allmänna debatten. Den handlar istället

Läs mer