Välkommen till Tällberg Ekonomisk förening version 1.7. Rapport. Förstudie Gästavgift för besökare i Tällberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Tällberg 2013-09-30 Ekonomisk förening version 1.7. Rapport. Förstudie Gästavgift för besökare i Tällberg"

Transkript

1

2 Välkommen till Tällberg Ekonomisk förening version 1.7 Rapport Förstudie Gästavgift för besökare i Tällberg

3 Förord "" # " %& " ' %

4 Sammanfattning ( " # ) & ") * % +,-.& +,,.& / &0 # 12 " & & " & /4 " & /..52

5 Innehåll 1. Inledning Syfte Rapportens disposition Avgränsningar Definitioner Metod Bakgrund Lokalt Regionalt Nationellt, Sverige och Norden Internationellt, Europa Resultat Gästavgiftens benämning Målgrupper för erläggande av gästavgift Avgiftens betalningsform Gästavgiftens storlek Vad som ska avgiftsbeläggas Information och incitament att erlägga avgiften Gästanläggningens hantering av avgiften Redovisning och fakturering av avgiften Användning av medlen från avgiften Hantering och utanordningen av medlen Slutsatser och reflektioner Referenser Bilaga 1 Sammanställning, Enkät och intervjuer. Bilaga 2 Fellesgodefinansiering (Kurtax) i Lierne. Bilaga 3 Exempel på text till anslag om gästavgift. Bilaga 4 Rapport (Turistavgifter och skatter. En studieresa till Tyskland, Schweiz och Österrike).

6 1. Inledning 8+,..&9 # # 2/.+/ ( # & " # & / & : " # ; ; 3 " " " " # + <= ;8=;9 +

7 1.1 Syfte # & # & = " & > # "? Rapportens disposition # " " A " 1.3 Avgränsningar ; " " # & 1.4 Definitioner 7 B C 7 /

8 2. Metod 3 D " " " = " -

9 3. Bakgrund 3.1 Lokalt = ; "/...& " " " " / 3.2 Regionalt +,..& % % +, Nationellt, Sverige och Norden +,,.& # & /../ E /..5 6 /../A 8 ; (F G D # 0 0 /. 8/.+-9 /.+-; ; 5 & # & # / +H " - % # /.+/I # E 7/../J.-?E+G 6 I=/..5?-/ G I=/..5?-/ 5 +H " E

10 D 7 3 % A /..- A 0 % 0 K ( " 129 & L I " K 8/.+/9 1 =& & " A 00, > > %M# ) & ) ++ /.+/0 0 ) +6.. /.& # ' ) 3 )? = # L : &>/.+/&++&+., FFF"8) %M# 9 +. N>% A/.+/&.+&-+ ++ /H3 8 9) 6

11 " = > # # ;& # ' &# " ; ) ) # ) # & 6.. A% # 6..A%: /4 + 4./64.+4 <;& +6.A% " +.. A% ; 0 0 # 0 0 O; ; & ) 3 8 & ( A & 8(A9A & (( P A &; M &; G

12 ) " +/ 0 0 > " & ) # # "> " & & " # 3 " # ' A 3.4 Internationellt, Europa A # +- & "'( ) % ' +E " & & # # # & +/ * *3 )/.+/ +- 7 #&7 /.++ +E H% 8 D #FQ : 9 5

13 4. Resultat "3 & 4.1 Gästavgiftens benämning # A? + + +,,, " " + A,, 4.2 Målgrupper för erläggande av gästavgift 7 & # G ; Avgiftens betalningsform ; # H " # +6 " < +G =;H" D +5 % ;/.., L

14 4.4 Gästavgiftens storlek # 2 8/.+/9+6. +L ; & /.+/G-,EE +,,G... /. </.++G-G- /+ +4&/ ) -.&6.4 7 # #" 64 // 6. /- 4.5 Vad som ska avgiftsbeläggas " " 7 " & " R 4.6 Information och incitament att erlägga avgiften # " # /E +L +, <2G-+ /.?+6 /+ > #/.++&+.&/- // / /- /.+/; 8<29 /E -H,

15 # " " " " /6 4.7 Gästanläggningens hantering av avgiften & # /G ; 4.8 Redovisning och fakturering av avgiften ' & Användning av medlen från avgiften # ) 3 "? =H # /6 -H /G +H " +.

16 = =# &# 7 "# ## & ( ( & 7 " & " # = 27 " A# ( FF" #" # 4.10 Hantering och utanordningen av medlen 7 # # ++

17 5. Slutsatser och reflektioner & D 00D A # & 3 # A & 2 # # "" & ( " F& 89 " # ' & # & " & - - " +/

18 Referenser < # 8<9 = ; % %8I=9 ; 7# # FFF"8?/.+-&.L&.+9 & "(";1 : &> ) 3 ; 8A9 "A )8A9 % ; 8?/.+-&.5&+69 FFF& 8?/.+-&.5&+69 FFF& 8?/.+-&.5&+69 FFF 8?/.+-&.5&+69 FFF 8?/.+-&.5&+69 FFF&8?/.+-&.5&+69 FFF8?/.+-&.5&+69 FFF 8?/.+-&.5&+69 FFFF 8?/.+-&.L&.+9 <3 ";&' 8<29 2';8<29 22 S 8 9 2%7 #A3 8;9 >AA%8 9 ;7 8;9 %7 T8 9 &3> 8<29 &' 8<29 ;' U 8;9 U ' 8 9 S8;9 +-

19 Välkommen till Tällberg Ekonomisk förening Sammanställning Enkät gjord med hotellcheferna i Tällberg och intervjuer avseende administrativ hantering och inlämnad riksdagsmotion Gästavgift för besökare i Tällberg Bilaga 1

20 Enkät och intervjuer 1. Enkät genomförd med hotellcheferna i Tällberg Frågor ställda till representant för Rebnis Hotel Systems AB, för att kartlägga den administrativa hanteringen i kassasystemen, vid införandet av en frivillig gästavgift Intervju med riksdagsledamot Anders Ahlgren, med anledning av en inlämnad riksdagsmotion om gästavgifter/bäddpeng... 5

21 1. Enkät genomförd med hotellcheferna i Tällberg Sammanställning av enkäter avseende hotellens syn på en frivillig gästavgift i Tällberg. Förstudien har till uppgift att även undersöka och belysa vad de företag som mest berörs tycker om systemet med frivillig gästavgift. Följande frågor har lyfts fram med ansvariga på de berörda företagen. Erfarenheter och värderingar från andra besöksdestinationer som infört liknande avgift. Effekter och acceptans för en frivillig gästavgift hos besöksnäringen i Tällberg. Möjligheter till administrativa system för inbetalning och redovisning av avgiften. Möjligheter till information och marknadsföring för att åstadkomma positiv respons hos gästerna. Frågorna har tagits upp vid ett informationsmöte och vid individuella samtal med cheferna samt i den frågeenkät som besvarats av samtliga sju aktiva hotell. Här nedan finns de aktuella frågeställningarna från enkäten, med en sammanfattning av samtligas svar. 1. Har du själv varit med om att betala gästavgift vid utlandsbesök och hur reagerade du då? a. De flesta minns inte eller har inte varit med om att betala gästavgift på sina resor. Några har dock varit med om detta vid ett flertal tillfällen under sina utlandsresor. b. De som varit medvetna om att de betalat avgift, upplevde det positivt då de fick reda på att pengarna gick till ett gott syfte t.ex. byns bevarande. c. De som betalt avgift har de flesta fall blivit informerade vid utcheckningen. Någon blev informerad redan vid bokningstillfället och någon av ägaren själv. d. De som betalt har känt att de betalt en rimlig avgift. Några anser att det känt det som acceptabelt att betala kr per person och dygn. e. De som varit medvetna om gästavgiften har sett informationsblad i receptionsområdet som berättat vad avgiften används till. 1

22 2. Hur tror du att dina gäster skulle reagera på en frivillig gästavgift? a. De flesta ser det som enklast att få förståelse för en gästavgift från sina stamgäster. Några tror att gästerna kan uppfatta det negativt med en avgift, medan andra anser att frivilligheten medför att man troligtvis inte blir negativ. Någon anser att det till och med kan ge positiva reaktioner. b. För förstagångsbesökarna, framhäver alla att informationen är avgörande för hur gästen uppfattar avgiften. Man måste tydligt informera om ändamålet som pengarna går till. Alla hotellcheferna är dock oroliga för eventuell negativ publicitet. c. Det som kan motivera gäster att frivilligt betala en gästavgift är ändamål som syftar till att bevara och utveckla Tällberg by. Ändamål som man anser motiverande, är t.ex. spår och leder för olika friluftsaktiviteter. d. Alla anser att informationsblad är det viktigaste sättet att informera gästen. e. Sakligt, detaljerat med tydliga användningsområden är det som främst krävs av informationen. Även resultatredovisning, till gäster och allmänhet, av hur pengarna används är viktigt. 2. Hur skulle det fungera med en gästavgift på ditt hotell? a. De som är positiva till gästavgift anser att den ska betalas vid utcheckning. b. Bästa sättet att frivilligt betala en gästavgift vore genom ett extra påslag på räkningen. Någon anser att en bössa vid receptionen skulle öka valmöjligheten men medger att de flesta idag betalar sitt rum med kort. c. Inbetalning till kassan/fonden bör ske månadsvis från hotellen. d. Hinder som kan uppstå är Skatteverkets syn på avgiften. Skall den ingå i hotellen omsättning eller inte. Någon ser det även som en nackdel att hotellet ska behöva ta på sig ansvaret att ta in pengar på detta sätt. En annan anser däremot att tillfället ger möjlighet till att erbjuda rabatterade återbesök. 2

23 3. Vad anser du att intäkterna från gästavgiften kan användas till? a. För att utveckla byn lyfter de flesta fram spår och leder för vandring, skidor, cykel och häst samt skötsel av gemensamma aktivitetsområden som t.ex. stranden och idrottsplatsen. Någon nämner även miljövänliga transporter i byn och annan infrastruktur som gör det lätt att vara gäst i Tällberg. b. För att bevara byn vill de flesta se att bymiljön och traditionerna vårdas. Några nämner öppnare landskap genom betning och trädfällning. Sammanfattning De hotellchefer som varit med om gästavgifter utomlands är positiva till systemet och hur det kan användas. Flertalet av hotellcheferna anser att informationen till gästerna är avgörande för hur gästavgiften uppfattas och motiverar dem att betala. Flertalet av hotellcheferna ser möjligheten att ta en frivillig avgift i samband med utcheckning. Myndigheterna syn på avgiften är viktig för att undanröja eventuell oro för administreringen. Flertalet av hotellcheferna tycker att kostnader som uppkommer vid finansiering av gemensamma insatser och projekt kan lösas med en gästavgift. 3

24 2. Frågor ställda till representant för Rebnis Hotel Systems AB 1, för att kartlägga den administrativa hanteringen i kassasystemen, vid införandet av en frivillig gästavgift Kan en separat artikel för Gästavgift vara procentuell på räkningens eller fakturans summa (på alla eller vissa artiklar)? En särskild artikel kan läggas upp för att användas vid utcheckning och ge ett pålägg baserat på räkningens eller fakturans brutto- eller nettobelopp. Kan en separat artikel för Gästavgift vara kopplad till antalet för en annan artikel (dygn, personer etc)? En särskild artikel kan läggas upp för att användas vid utcheckning och ge ett pålägg baserat på antalet personer, övernattningar etc. Kan en momsfri artikel för Gästavgift läggas upp? Alla tänkbara momssatser och nollmoms kan läggas in i systemet. Går det tekniskt att - vid registreringstillfället - separera delar av kreditkortstransaktionen till olika BG/PG-konton i Babs/Paylinksystemet - så att delar av beloppet går till hotellet och andra till ett annat företag/organisation? Det går att separera men måste göras som ett separat utsökningsprogram, d.v.s. hela processen måste ske i samband med utcheckningen eller vid varje nattkörning. 1 Rebnis Hotel Systems AB tillhandahåller kassa- och bokningssystem för flertalet hotell i Tällberg. 4

25 3. Intervju med riksdagsledamot Anders Ahlgren, med anledning av en inlämnad riksdagsmotion om gästavgifter/bäddpeng Hur ser du på konkurrenssituation globalt när det gäller besöksnäringen? Resandet både i arbetet och på fritiden ökar samtidigt som den globala konkurrensen mellan regioner och platser blir hårdare. Detta gäller konkurrensen om både etableringar och om besökare. Konkurrensen inom besöksnäringen spelar en central roll i den ekonomiska tillväxten samt är en viktig strategisk faktor till den framtida samhällsutvecklingen och de nya arbetena. Ur ett sysselsättningsperspektiv utgör besöksnäringen en basnäring som skapar ett stort antal arbetstillfällen, inte sällan på landsbygden. En satsning på besöksnäringen ger en positiv samhällseffekt. Besöksnäringen är tjänsteintensiv och på varje omsatt miljon skapas ett arbetstillfälle. Utländska turister spenderar över 100 miljarder kronor per år i Sverige. Det innebär att turismen står för nästan 6 % av Sveriges totala export. Turistbranschen svarar för drygt årsarbetare. Allt enligt Tillväxtverket. FN:s vision är att globala turistresor ska öka med 45 % under de närmaste 7 åren och nästan dubbleras fram till Detta innebär goda förutsättningar för att starka destinationer kommer att ha en fortsatt stark utveckling. Vad ser du för möjligheter för att Sverige ska kunna hävda sig i konkurrensen? För att Sverige skall kunna hävda sig i en allt hårdare konkurrens om turisterna behövs ökad marknadsföring och resurser till att utveckla attraktiva reseanledningar och platser i hela landet. Nya lösningar måste få prövas, för att därigenom stimulera utveckling av befintliga destinationer och underlätta för nya besöksnäringsföretag att etablera sig. Med denna personalintensiva tjänstesektors behov av arbetskraft innebär en expansion med säkerhet nya arbetstillfällen, vilket inte alltid är fallet i andra branscher. Den regionalpolitiska betydelsen väger tungt, då besöksnäringen är en mycket viktig växande del av tjänstesektorn, också för landsbygden. Ofta lyfts det fram från besöksnäringsbranschen att Sverige ger mindre medel än övriga länder i vår närhet till marknadsföring. Bäddpeng, gästavgift eller annat avgiftsuttag som tillämpas i många länder både inom EU och i andra delar av världen, har aldrig prövats i Sverige. 5

26 Vilka positiva effekter ser du med att införa en gästavgift i Sverige? Avsikten med en bäddpeng/gästavgift är att det på besöksnäringens utbud av boende ska läggas en avgift på några kronor för lokal/regional marknadsföring, försäljning, utveckling och underhåll av reseanledningar/produkter, exportmognad, resurspersoner o dyl. Idag sker delar av finansieringen av destinationers marknadskommunikation genom kommunalt och regionalt skattefinansierade insatser. Ett system som fungerar ungefär likadant över hela världen. Men detta system gör att turistiskt intressanta destinationer får ett ekonomiskt stöd som bygger på antalet innevånare i en ort/region och inte attraktiviteten av själva destinationen. Som exempel får Dalarna stöd utifrån en befolkning på innevånare och inte på antalet kommersiella övernattningar som uppgår till I förlängningen ger det nuvarande systemet en konkurrensfördel till de stora befolkningscentra runt våra tre storstäder som kommer att ha muskler stora nog att konkurrera om besökaren på en helt annan nivå än reseanledningar som lockar besökare till landsbygden. Vilka förslag ser du som möjliga för att kunna ta ut en gästavgift? Hur en bäddpeng kan beräknas eller administreras finns det sedan tidigare förslag på. Pengen kan vara antingen obligatorisk eller frivillig, kommunal eller statlig. Redan vid låga belopp skapas det stora resurser för lokal/regional utveckling. Om vi tar Dalarna, som är Sveriges tredje största besöksnäringslän som exempel, så skedde där övernattningar under Med en bäddpeng på 10 kr/natt skulle detta upplägg tillföra besöksnäringen i Dalarna drygt 48 mkr/år. Pengar som kunde användas för att ytterligare utveckla destinationernas attraktivitet. Tar vi Västerbotten som ett annat exempel så gjordes övernattningar, vilket skulle tillföra över 15 mkr/år för destinationsutveckling. Vad kan göras i dagsläget? Nu är det dags att, som andra länder i Europa och i världen, våga tänka nytt och finna nya möjligheter till utveckling och finansiering. Erfarenheter vid resa både inom EU och i övriga världen är att bäddpeng upplevs som en del av priset. Låt oss ge besöksnäringen i Sverige nya resurser som rätt använda kommer att stärka vårt land som attraktivt för utländska turister att besöka. Men för att detta skall bli möjligt krävs det att vi hjälps åt för att påverka beslutsfattarna. Låt oss forma en strategi för hur detta skall gå till. 6

27 "##" %& %%% % ' (# (%% ) (( ) % % * Hva er fellesgodefinansiering/kurtax: Kurtax er en form for en frivillig avgift på reiseliv og andre tjenester i kommunen som skal gå til å drifte fellesfunksjoner/fellesgoder i Lierne. Dvs. funksjoner, tilbud og goder som vi alle vil ha og bruker, og som vi ønsker å tilby turister og besøkende, men som i seg selv er ulønnsomme som bare fellesskapet kan løse som ingen betaler for i dag som ikke er organisert i dag som kan gi store ringvirkninger Prinsippet er enkelt de som har glede av godene skal være med å betale dem (turister, hytteeiere, fastboende, bedrifter og kommunen) Fellesgodefinansiering (kurtax) er en form for avgift som er lovpålagt i en del andre europeiske land, men ikke i Norge. Noen destinasjoner har innført, eller er i ferd med å innføre ordningen, som f.eks Geilo, Valdres, Vestre Slidre, Lofoten, Narvik, Stryn og Røyrvik (Visit Børgefjell). Alle ordninger i Norge er foreløpig frivillige. Fellesgodefinansiering er i utgangspunktet en frivillig avgift som kan legges på prisen på varen/tjenesten vi selger. Avgiften kreves inn av hver enkelt bedrift/organisasjon som blir med i ordningen. Pengene videreføres til destinasjonen. Hvilke felles arbeidsoppgaver kan løses gjennom kurtax? Vedlikehold, preparering og merking av skiløypetraseer Tilrettelegging, vedlikehold og merking av turstier og vandringsruter Kartlegging, tilrettelegging og merking av sykkelruter Opparbeiding, vedlikehold og snørydding av parkeringsplasser ved utfartssteder Vedlikehold av rasteplasser (som ikke vegvesenet har ansvaret for) Beplantning, pynting og forskjønning av fellesarealer og utfartsområder, som ingen har noe ansvar for i dag Turistinformasjon (utvidelse av dagens turistinformasjon) Fjerning av søppel der dette hoper seg opp. Arbeide for en avfallsløsning for hytteeiere og turister Informasjonsskilt ved utfartssteder og langs turstier og vandringsruter Guiding og opplæring av guider Lage informasjon om kommunen og om, severdigheter, vandrings-/sykkelruter, aktiviteter og tilbud i kommunen Drive aktiv markedsføring av Lierne som reisemål for turister Etablere samarbeid mellom reiselivsaktørene i kommunen og lage ferdige pakketilbud til turister og gjennomreisende Bidra til utvikling av Lierne Fritids hjemmeside, bl.a bookingløsninger Legge til rette for fellesaktiviteter som skaper trivsel, bolyst og god Lierne-reklame. De fleste av disse arbeidsoppgavene utføres i dag på dugnad, og slik vil det nok til dels også fortsette i fremtiden. Men målet med fellesgodefinansieringen er at vi skal kunne ansatte folk til å løse en del av ovenstående oppgaver. På sikt håper vi at en god del av den enorme dugnadsjobben som gjøres i dag kan bli betalt arbeid. Kurtax er en måte å finansiere dette arbeidet på. Avgiften betales av våre besøkende og fastboende, og innkreves av næringslivet/organisasjoner. Alle tiltakene/oppgavene er med på å legge til rette for at turistene/hytteeierne våre vil trives og bruke enda mer tid Lierne. Dette fører igjen til at de legger igjen mer penger til næringslivet, som igjen vil bidra til enda flere goder og tilbud for oss som bor her fast. Vi vil etter hvert alle nyte godt av oppkjørte skiløyper, brøytede parkeringsplasser, merkede stier og sykkelløyper og fine/ryddige uteområder.

28 FOR GJESTENE ER PRODUKTET DEN TOTALE OPPLEVELSEN AV TILBUDENE OG AKTIVITETENE DE DELTAR PÅ MENS DE OPPHOLDER SEG I LIERNE EN GOD INFRASTRUKTUR FOR REISELIVET ER OGSÅ EN GOD KOMMUNAL OG LOKAL INFRASTRUKTUR Problemstillinger: - Gratispassasjerproblemet (frivillighet): Alle vil ha det, men ikke betale for det - Prioriteringsproblemet: Hva skal pengene brukes til, hvordan prioritere oppgavene, hvem avgjør dette? Veiledende finansieringssatser i Lierne (% av nettoomsetning): - Overnatting (utleie rom, leiligheter, hytter, lavvo etc) 2 % - Servering (kafé, restaurant, kro, catering, bar) 1 % - Opplevelser/Aktiviteter (hest, foto, guiding, museum etc) 1 % - Dagligvare og bensinstasjon 0,25 % - Annen detaljhandel (blomster, kunst, garn, skifer, lokal mat) 1 % - Håndverkere: (bygg, VVS, el, verksted) 0,25 % - Andre tjenester (jakt og fisk, fot/hudpleie, renhold) 1 % - Billettinntekter, inngangspenger og startkontigenter 3 % - Lokal transport (buss, taxi, varetransport) 1 % - Hytteeiere kr 500,- (fast årlig beløp) - Liernes egne innbyggere kr 500,- (fast årlig beløp) - Andre frivillige (private, bedrifter, lag og organisasjoner) kr?,- (fast årlig beløp) - Kommunen 0,1% av driftsinntektene NB Denne avgiften erstatter den tidligere løype-lisensen til Lierne Ski/Lierne Fritid der man kunne kjøpe oblat på verdi 200, 500 eller 1000 kroner. Innkreving: Det inngås en skriftlig partnerskapsavtale mellom destinasjonsselskapet Lierne Fritid og bedriften/organisasjonen. Man blir her enig om avgiftssats eller et fast årlig beløp. Alle avtaler gjelder kun for et år av gangen i oppstartsfasen. For å få med flest mulig tidlig i prosessen og for å finne den beste løsningen på lengre sikt vil det bli lagt vekt på tilpassninger til hver enkelt bedrift. Ut fra erfaringer fra første driftsår vil man kunne finne den løsningen som gjør ordningen mest mulig rettferdig for alle parter. Kurtax kreves inn av hver enkelt bedrift/organisasjon som blir med i ordningen. Avgiften anbefales å legges på den ordinære prisen slik at det er kunden som betale avgiften og ikke bedriften. For noen bedrifter kan det være en løsning å betale kurtax uten å legge på prisene. I noen tilfeller kan begge variantene være en utfordring, men da kan det gjøres en egen avtale slik at man finner en mest mulig rettferdig løsning. I Lierne vil det være Lierne Fritid som administrerer ordningen. Netto omsetning eller innkrevd avgift meldes inn til Lierne Fritid på tilsendt skjema. Lierne Fritid utsteder faktura med merverdiavgift (på hele beløpet) til de næringsdrivende to ganger årlig. De næringsdrivende vil da ha fradragsrett for inngående avgift på vanlig måte, under forutsetning av at de er avgiftspliktige. Kurtax som kreves inn av kundene skal det ikke beregnes merverdiavgift av. Ovenstående er avklart skriftlig med skattejurist hos Skatt Midt-Norge 9/ Noen vil nok oppleve dette problematisk i forhold til kassasystem, regnskapssystem og informasjon til kunden. Vi anbefaler dere å kontakte deres regnskapsfører/revisor og kassaleverandør for å finne den løsningen som passer din bedrift best. Målet er at dette skal være en enkel ordning som i utgangspunktet ikke skal skape unødig mye ekstraarbeid for den som krever inn avgiften. Når løsningene er på plass i hver enkelt bedrift skal i grunn dette systemet drifte seg selv uten for mye administrasjon. Det vil bli laget et informasjonsskriv som alle medlemsbedriftene/organisasjonene i ordningen får. Skrivet er ment som en informasjon til bedriftens ansatte og til kundene som vil vite mer om ordningen. Her vil det finnes informasjon om hva kurtax er, hva pengene brukes til og hva kunden selv har å tjene på dette. Erfaringer fra bl.a Visit Børgefjell viser at det er veldig få av kundene som reagerer eller spør om ordningen når de betaler. Avgiften må gjerne spesifiseres på fakturaen og kvitteringen, men dette er ikke et krav. Forvaltning: Lierne Fritid forvalter pengene som kommer inn gjennom fellesgodeordningen. Pengene settes på egen bankkonto og det føres eget regnskap over bruken av pengene. En gang i halvåret blir alle bedriftene som er med i ordningen kalt inn til et fellesmøte der ordningen evalueres og arbeidsoppgavene for neste halvår prioriteres. Styret i Lierne Fritid har den endelige beslutningsmyndigheten når det gjelder bruken av pengene.

29 Exempel på text till anslag om gästavgift " " ))*+ " " " " " " " " &" " '''( Exempel på text för gästavgiftskupong " " # " % &" " '''(

30 Välkommen till Tällberg Ekonomisk förening Hans Jensen Rapport Turistavgifter och skatter En studieresa till Tyskland, Schweiz och Österrike i juli 2013

31 Sammanfattning " ##"% & '( ')* + ')*, -'.'/&( 0 1 ' '* " ' ' '(

32 Innehåll 1. Inledning Syfte Avgränsning Definitioner Bakgrundsmaterial Tyskland Schweiz Österrike Metod Resultat Saas-Fee (Sydvästra Schweiz) Rust (Sydvästra Tyskland) Saas-Grund (Sydvästra Schweiz) Tyrolen, St Anton och Innsbruck (Österrike) Finkenberg (Zillertal i Tyrolen, Österrike) Mayrhofen (Zillertal i Tyrolen, Österrike) Zell am See (Salzburg, Österrike) Salzburg (Österrike) Deggendorf (Sydöstra Tyskland) Weimar (Östra Tyskland) Slutsats och reflektioner Referenslista Bilagor... 1 Bilaga 1 Bürgerpass, Saas-Fee, Schweiz... 1 Bilaga 2 Gästkort och förmånshäfte, Rust, Tyskland... 2

33 1. Inledning ' ' & 5 6( 7 6 ' 8 8 '(3' ' 9 - :;4<;=:;:> 2? ' A;4B 4

34 1.1 Syfte ' 3 C D E D E DE DE D E 77 E % E 1.2 Avgränsning / ' 1.3 Definitioner &' 66 0 & F5 G5 5 5 F * H 5. 5 C :

35 2. Bakgrundsmaterial 2.1 Tyskland " 4 :;4; 4>J =J+:;4; 5 " 5 "4:;4;F6 6 K " AJ " "DG./6 6&D/6 6 & :;44 0 L :A; M " ) 0 L?# 0 G 0 L &/ N D #L :;4:& :;44 66 <

36 H C Stad "#" " # %" & &"" ' "( )# * Gästskatter -4M<;MO <;M:MO4;;M<M -4MA;MO A;M:MO4;;M<M 'O4M O 4A;M< O:;;M '4M 'O;A;MO 4;;M O :;;M< O <;;M -C4M:A>>>MO :MA;M ':;;M -4O ;:AM4;MO :;;M44;MO A;;M -O4M>O :MA; Tabell 1 Översikt gästskatter i tyska städer

37 2.2 Schweiz &')* C5# 2.3 Österrike, PP ',' 6 ;4AM H,C Delstat Skattens benämning Städer och huvudorter # * +" F,#" H 5 (-# * 0 2 H '*11 ". *.* /0 &F*L#* )" & &#* * * Tabell 2 Översikt turistskatter i Österrike A

38 3. Metod ( 7 & 7 & " + Q

39 4. Resultat 4.1 Saas-Fee (Sydvästra Schweiz) "2 &'( 4>>Q 6 " #6 ;:A;RD( 4>>Q ')* '.L ')* O&/5 6BRD(S " 5:A;RD( / %#"2 '(6" " :;;;;;;RD(" 0 '(SD4;RD( ;BA RD( 5 ;Q; RD( " # Q RD( ( OA;;RD(<;;;RD(+ B;; "2 66 6" % 0 '( 6" =

40 & "')* 66 6& RD( "A;;;;;;RD( 5 ) / '( 4:;;;;; 4A;;;;; >;J " B '( 44;;; 6&6'( 4.2 Rust (Sydvästra Tyskland) '- F5 :;4: F5 4;M " 4:"F5 - ' '- B;;;;; 4:A Q;;;;; M. T 3 "5 B

41 5 &'/ ", " 4.3 Saas-Grund (Sydvästra Schweiz) '. ' 6 '(' /' 4.4 Tyrolen, St Anton och Innsbruck (Österrike) & 6 6' :;;< / ;AA M <;; M 4A & < <;;;;;; M &'// G5 44;M 4B;M' &' &'/ :;4: 4B4=BB >=>>;< ' <4=; 444B:Q:;4: 44;;;;;M 4.5 Finkenberg (Zillertal i Tyrolen, Österrike) &( 6F56 4A;M.. >

42 4.6 Mayrhofen (Zillertal i Tyrolen, Österrike) & 0 ( 4.7 Zell am See (Salzburg, Österrike) &1' 6'6 4A 4;A M ;>A M & ;;A M 6 D & F 44;M 4.8 Salzburg (Österrike) M44;M (4 44;M + O 4: '& ' 6" % "6" '* ( 4.9 Deggendorf (Sydöstra Tyskland) & " 'G Weimar (Östra Tyskland) '2 4>>> :;;A 66 4;

43 4B4;;M;=AM 3 A; O:;;M4A; M' A;;;;;M 44

44 5. Slutsats och reflektioner & " 5S& ' ". " 5 ')* / BRD( 7 A;; ')*, * <;A;J + & DS 4:

45 Referenslista? )))? )))? )))? )))? )))? )))? )))? ))))? DDF D <

46 Bilagor Bilaga I Bürgerpass, Saas-Fee, Schweiz

47 Bilaga II Gästkort och förmånshäfte, Rust, Tyskland

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling Nr 36 Avtal med Norge om enklare förfarande och kortare frister vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

Samverkan i Sälenfjällen

Samverkan i Sälenfjällen Samverkan i Sälenfjällen Kurt Podgorski Kommunalråd Malung-Sälens kommun Ingemar Kyhlberg Projektledare SITE Destination Charlotte Skott VD Destination Sälenfjällen SITE regionen Sälen Idre Trysil Engerdal

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt Shoppingturism i Sverige Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt 2016 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Another brick in the wall Vi kommer fra Växjö Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 7 gutter. Vi representerer Karl-Oskarskolan

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. The Family of Nyheden. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. The Family of Nyheden. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Family of Nyheden Vi kommer fra Krokom Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Nyhedens

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005.

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005. 41464_sö_23 05-12-28 10.11 Sida 1 Nr 23 Avtal med Norge om ändring av och tillägg till avtalet den 7 augusti 2002 (SÖ 2005:22) om den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget A-Team Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 7 jenter og 6 gutter. Vi representerer Häggdångers byskola

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Producerat av: Mattias Hermansson & Knut Espen Johansen, KGH Consulting Uppdragsgivare:

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Grundad 1999 Ett 40-tal medlemskommuner i skogslänen Föreningens syfte Föreningens syfte är att skapa opinion för att vattenkraftskommunerna får del i det värde

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-01 DIARIENUMMER N30441-101-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens Fotbollsförening Att: Peter Hansson Brogatan 13 830 90 Gäddede

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Söråker Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 0 jenter og 9 gutter. Vi representerer Söråkers skola Type

Läs mer

Rapport 2.0 Turismen på Åland

Rapport 2.0 Turismen på Åland Rapport 2.0 Turismen på Åland Sammanställd av Visit Åland r.f. Utgiven 24.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Turismens betydelse för Åland... 3 3. Turismutvecklingen 2015... 4 4. Omvärldskunskap

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Summering av gårdagens gruppdiskussioner. Temagrupper: fiske, vattenbruk, turism, friluftsliv

Summering av gårdagens gruppdiskussioner. Temagrupper: fiske, vattenbruk, turism, friluftsliv Summering av gårdagens gruppdiskussioner Temagrupper: fiske, vattenbruk, turism, friluftsliv Fiske - vision Aktiv fiskenäring med stolthet, framtidstro och ansvar i en levande nationalpark. Fiske mål &

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE - Ambisiøse planer - Felles utfordringer på tvers av grensa - Lettere i fellesskap å drive spørsmål på regionalt og nasjonalt nivå - Trysil en interessant

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Trendanalys: Vision 2020 151 miljarder 2000-2010 254 miljarder

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? För asfaltbranschens arbetare (asfaltarbetare) har man ordnat skolning, som en del av markanläggningsbranschens

Läs mer

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden 1 Bilaga 2 Vedlegg 2 Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och Svensk-norska överprövningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Denna stadga innehåller närmare bestämmelser för Svensk-norska renbetesnämnden

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Norrlands Trä Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 0 jenter og 25 gutter. Vi representerer Murbergsskolan

Läs mer

Resultater fra svensk forskning på bruk og vern. Hva kan vi lære av varandra?

Resultater fra svensk forskning på bruk og vern. Hva kan vi lære av varandra? Resultater fra svensk forskning på bruk og vern. Hva kan vi lære av varandra? Peter Fredman Seminar om forskning på vern og bruk Kunnskapsformidling og kunnskapsbehov Tirsdag 13. - onsdag 14. januar 2009

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter version 11.2.0 och Dashboard version 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter version 11.2.0 och Dashboard version 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter version 11.2.0 och Dashboard version 4.2.0 Logica Norge AS Innehållsförteckning OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS ANVÄNDNING... 4 VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVET FÖR?... 4 UPPBYGGNAD

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget PeO:s pensionärer Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 8 gutter. Vi representerer Klockarskolan

Läs mer

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende Det kunstfaglige fakultet Arkivref: Dato: 27.11.14 Saksnr: O-SAK KF 17-14 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 05.12.2014 NOTAT OM REKRUTTERING Fakultetsstyret ba i møtet 10.10.2014 om å få framlagt en sak som

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla?

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm Thorgersen Professor i musikpedagogik Luleå Tekniska Universitet (Lektor i estetiska lärprocesser Uppsala Universitet) FN Artikel

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget E-profilen Vi kommer fra Stockholm Snittalderen på våre deltakere er 33356 år Laget består av 9 jenter og 6 gutter. Vi representerer Äppelviksskolan

Läs mer

Hvem bestemmer hvilken algoritme elevene skal bruke?

Hvem bestemmer hvilken algoritme elevene skal bruke? Här fortsätter diskussionen om hur eleverna kan/ska räkna. Det första inlägget kommer från den internationellt kände forskaren och matematikdidaktikern Stieg Mellin-Olsen från Bergen vars specialintresse

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012 FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Szhwampzch Vi kommer fra Enköping Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer Korsängsskolan

Läs mer

Samhällets roll för besöksnäringen -

Samhällets roll för besöksnäringen - Samhällets roll för besöksnäringen - Västerås 2011-10-12 Jörgen Elbe Högskolan Dalarna www.du.se/tourism jel@du.se Kurbits Kurbits Destinationsutveckling Utveckla turistdestinationer Exportmognad Exportmognadsguiden

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

Møt sommeren med stil!

Møt sommeren med stil! Møt sommeren med stil! PREMIER verdt opptil RIG 8000,- A! PREMIER verdt opptil REKrutteringskampanje P7-8 (25 april - 5 juni, ) Produktpakke for bare kr 85,-! 1 85,- start i katalog 7 ELLER 8 verdi 757,-

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget HTexperience Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 9 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

RIKSMÄSTERSKAPET I GOLF 2012 GENOMFÖRS DEN 7-8 SEPTEMBER PÅ MALMÖ & RÖNNBÄCKS GC! ANMÄLAN SENAST DEN 25 JUNI! ARRANGÖR: MASIF, MALMÖ

RIKSMÄSTERSKAPET I GOLF 2012 GENOMFÖRS DEN 7-8 SEPTEMBER PÅ MALMÖ & RÖNNBÄCKS GC! ANMÄLAN SENAST DEN 25 JUNI! ARRANGÖR: MASIF, MALMÖ - 1 - (6) ÅRGÅNG 28 NR 1/2012 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet! Medlemsföreningarna

Läs mer

FIRST LEGO League. Skövde 2012

FIRST LEGO League. Skövde 2012 FIRST LEGO League Skövde 2012 Presentasjon av laget Tandvård Keller Vi kommer fra Skövde Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Helenaskolan Type

Läs mer

The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel

The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel Fredrik Green Country Manager Norway Det här är Klarna Group Grundat 2005 med fokus på att förenkla handeln online Ledande aktör i Europa inom

Läs mer

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Innehåll Generellt om havsplanering i Norge Projektet Kystplan Midt- og

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm Adam Fisher Gutt 13 år 0 Filippa Nyqvist Jente 12 år 0 Alexander Bicho Gutt 12 år 0 Jack Beckman Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stockholm Adam Fisher Gutt 13 år 0 Filippa Nyqvist Jente 12 år 0 Alexander Bicho Gutt 12 år 0 Jack Beckman Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stockholm 4-6 2012 Presentasjon av laget Helping Old People Elite (H.O.P.E) Vi kommer fra Stockholm Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 8 gutter. Vi representerer

Läs mer

Periodeplan. Huldreheim

Periodeplan. Huldreheim Periodeplan Huldreheim Våren 2016 Periodeplan för hösten 2016 på Huldreheim Välkommen till sista halvdel av barnehageåret. I denna periodeplanen kan ni läsa om vad vi har tänkt att arbeta med fram till

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin Stockholm Archipelago Skärgårdsstrategin Vi behöver fler starka destinationer i Sverige för att attrahera fler utländska besökare. Stockholms

Läs mer