Generaldirektören Datum Dnr /113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaldirektören Datum Dnr 2007-12-17 131 762423-07/113"

Transkript

1 *Skatteverket 1(2) Generaldirektören Dnr /113 Regeringen Finansdepartementet Erfarenheter av kontrollen av personalliggare samt hemställan om en utvidgning till byggbranschen Lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, BKL, den s.k. personanliggarkontrollen trädde i kraft den 1 januari Erfarenheterna av arbetet ska redovisas i samband med årsredovisningen, men Skatteverket vill med denna skrivelse redan nu peka på de erfarenheter som finns av lagstiftningen. Erfarenheterna är sådana att Skatteverket redan nu hemställer att lagen utvidgas till att omfatta även byggbranschen. Syftet med lagstiftningen är att minska svart arbete inom berörda branscher, dvs. restaurang och hårvård. Skatteverket kan sammanfatta arbetet med oannonserade besök som en billig och effektiv kontrollform. Stora informativa inslag följer även av besöken. Genomförda kontroller pekar på tydliga effekter, bl.a. visar beräkningar att ca 4000 svarta jobb blivit vita. Störst genomslag har lagen haft bland de så kallade microföretagen, dvs. företag med omsättning mindre än två miljoner kronor/år. Om berörda näringsidkare inte följer lagstiftningen kan Skatteverket påföra kontrollavgift. Av det totala antalet kontroller har avgifter påförts i 12 procent av fallen. I dagsläget finns ett femtiotal domar från länsrätter i landet som berör frågan om kontrollavgifter. I stort samtliga domar följer Skatteverkets bedömningar där kontrollavgifter påförts. I bifogade delrapport finns en redovisning av hitintills vunna erfarenheter. Rapporten har upprättats av projektledningen för det kontrollprojekt i vilket kontroll av personalliggare ingår. Postadress Telefon E-postadress Solna

2 Skatteverket 2(2) Generaldirektören Dnr /113 Under senare tid har från byggbranschens sida framförs starka önskemål om att få omfattats av BKL:s bestämmelser. Skatteverket delar byggbranschens bedömningen av behovet av oanmälda besök inom branschen. Mot bakgrund av de hitintills vunna erfarenheterna finner Skatteverket det möjligt att snarast utvidga lagstiftningens tillämpningsområde till att omfatta även denna bransch. I beredningen av detta ärende har deltagit avdelningschefen Suzanne Lindblom, enhetscheferna Jan-Erik Bäckman och Marie Berg, projektbeställarna Bo Arvidsson och Bertil Strömberg samt som föredragande riksprojektledaren Conny Svensson. Mats Sjöstrand Bo Arvidsson

3 *Skatteverket 1(7) / DELRAPPORT AV ARBETET MED PERSONALLIGGARE DECEMBER Sammanfattning Skatteverket har nu erfarenheter från över kontrollbesök med stöd av lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher (BKL). Skatteverket kan sammanfatta arbetet med oannonserade besök som en billig och effektiv kontrollform. Stora informativa inslag följer även besöken. BKL pekar på tydliga effekter. Skatteverkets preliminära bedömning är att effekterna av den nya lagstiftningen är mycket goda, inte minst vad gäller redovisade löner och arbetsgivaravgifter inom restaurangbranschen. Den nya lagstiftningen om personalliggare kan uppskattas ha medfört att ca: tidigare svarta arbetstillfällen blir vita under Störst effekt har noterats bland små företag (företag med en omsättning mindre än 2 mkr/år). Effekter syns även hos företag inom andra branscherna i övrigt där kontrollmöjligheten av exempelvis bemanningsföretag visat sig vara värdefull. Under 2007 har Skatteverket uppdraget att kontrollera 80 procent av näringsidkarna i de lagen förekommande branscherna restaurang och hårvård. Uppdraget har också genomförts i den omfattningen. Om berörda näringsidkare inte följer lagstiftningen kan Skatteverket påföra kontrollavgift. Av det totala antalet kontroller har avgifter påförts i 12 procent av fallen. Denna siffra ökar i takt med att Skatteverket vässar sitt urval. I dagsläget finns ett femtiotal domar från länsrätter i landet som berör frågan om kontrollavgifter. I stort samtliga domar följer Skatteverkets bedömningar där kontrollavgifter påförts. Vissa tillämpningsproblem finns med lagstiftningen t.ex. har Skatteverket ingen möjlighet att göra vissa undantag från lagen. Syftet med lagstiftningen är att minska förekomsten av svart arbete inom berörda branscher. Skatteverkets preliminära bedömning är att lagstiftningen har en positiv effekt i enlighet med syftet. Postadress Telefon E-postadress Box Göteborg

4 *Skatteverket 2(7) 2 Allmänt Skatteverket ska under 2007 genomföra kontrollbesök hos 80 procent av de näringsidkare som berörs av lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher (BKL). Detta motsvarar kontroller. Vid mitten av december månad har ca kontroller genomförts. Lagen innebär att restauranger, pizzabutiker, avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsalar, catering och centralkök samt hårvård från och med ingången av 2007 löpande ska föra personalliggare. Till detta följer att Skatteverket kan göra oannonserade besök med syfte att kontrollera att personalliggare förs enligt gällande krav. Syftet med lagen är att begränsa fusket med svart arbetskraft inom berörda branscher. Under 2007 genomförs kontroller inom ramen för Skatteverkets riksplansinsatser i form av ett Riksprojekt. Alla regioner inom landet deltar aktivt i projektet. Över kontroller har genomfört i landet till en rimlig kostnad; ca kontrolldagar har använts. Detta motsvarar ca årsarbetskrafter. Ögonblickskontrollen vid kontrollbesöket dokumenteras och används vid en efterföljande skrivbordskontroll av arbetsgivaravgifter. Detta tillsammans gör att det är en billig kontroll med hänsyn till effekt och utfall. Inom Riksprojektet bedrivs även restaurangkontroll i övrigt. Inriktningen i denna del berör i huvudsak intäktskontroll med koppling till den problematik vilken följer i användningen av manipulerade kassaregister bland berörda näringsidkare. Alkohollagen föreskriver kassaregister. På detta sätt kan kostnadssidan (personalkostnader) kopplas mot intäktssidan i näringen. 3 Effekter Vår bedömning så här långt är att effekterna av den nya lagstiftningen är goda, inte minst vad gäller redovisade löner och arbetsgivaravgifter. Blotta förekomsten av lagstiftningen har lett till en ökad redovisning av arbetsgivare i båda branscherna. I samband med lagens införande registrerades ett stort antal restauranger och frisörer som arbetsgivare. I januari och februari registrerades 899 restauranger och 122 frisörer som arbetsgivare, vilket är 92 respektive 118 procent fler än motsvarande period föregående år. Den massiva kontrollen, där de flesta näringsidkarna fått besök, har dessutom lett till en ökning av inbetalda källskatter och avgifter. Skatteverkets bedömning, så här långt, är att effekterna av den nya lagstiftningen är goda, inte minst vad gäller redovisade löner och

5 *Skatteverket 3(7) arbetsgivaravgifter inom restaurangbranschen. Antal restauranger som faktiskt har redovisat löner har också ökat markant, mellan 600 och 800 fler än vanligt per månad för februari - september I restaurangbranschen ökade löneredovisningarna också beloppsmässigt mycket starkt kring årsskiftet. Höjningen har varit bestående under året. För redovisningsmånaderna januari - oktober har redovisat underlag för arbetsgivaravgifter inom branschen ökat med 14,5 % jämfört med motsvarande period Detta är ca 8 procentenheter mer än vad man hade kunnat förvänta sig utifrån utvecklingen i restaurangbranschen och förändringen i den privata sektorn totalt sett Vid beräkningarna har beaktats effekterna av nu föreliggande högkonjunktur och att hushållens ekonomi förbättrats under 2007 vilket troligen har medfört ett förändrat konsumtionsmönster. Differens ovan motsvarar ca: 470 miljoner kronor i skatt räknat (arbetsgivaravgifter och inkomstskatt) eller ca: 750 miljoner kronor i underlag för arbetsgivaravgifter och källskatter. Om årslönen för en restauranganställd antas vara kronor motsvarar differensen i underlaget för källskatt och avgifter 750 miljoner kronor. Beloppet har fördelats på årets tio första månader vilket motsvarar knappt 4200 heltidsanställda. Ökningen förefaller vara som störst bland små företag (företag med en omsättning mindre än 2 mkr/år). Den nya lagstiftningen om personalliggare kan därför uppskattas ha medfört att ca: tidigare svarta arbetstillfällen blir vita under 2007 Inom frisörbranschen har den största effekten varit att Skatteverket genom oanmälda besök, kunnat identifiera tidigare inte kända utövare. Skatteverket har uppfattat att frisörerna såg över sina registreringar som arbetsgivare och avtal om hyrstolar vid årsskiftet. Den höga nivån avseende betalningar kan bibehållas med fortsatt hög kontrollfrekvens och en vässad arbetsgivarkontroll. Enbart förekomsten av frågor om redovisningen av skatter och avgifter efter personalliggarbesöket leder till självrättelser. Skatteverket gör återkommande besök, där det ofta visar sig att arbetsgivaren rättat till felaktigheter i personalliggaren vid återbesöket. 4 Branschkontakter 4.1 Restaurang Skatteverket har regelbundet träffat Sveriges Hotell & Restaurangföretagare (SHR) och deltagit aktivt i krögarmöten i hela landet. Bl. a. har fullgörandekostnader diskuterats. Företrädare för branschen har uttalat att

6 *Skatteverket 4(7) kostnaden är acceptabel om lagstiftningen leder till en sundare konkurrens i branschen. Någon mätning har dock inte gjorts varse sig av bransch eller Skatteverk. Vidare säger man från branschhåll att priserna för dagens lunch överlag höjts på grund av personalliggarkontrollen. Dessutom lär ett större antal företag än tidigare vara till salu, vilket har bekräftats av SHR. Detta kan tyda på att det inom branschen utvecklats en bättre konkurrenssituation och en självsanering. 4.2 Frisörer Skatteverket har haft kontakt med Sveriges Frisörföretagare och olika lokala föreningar. Frisörerna har inte framfört några synpunkter på fullgörandekostnader. Detta har sin naturliga förklaring i att andelen anställda är låg i branschen. Förekomsten av hyrda stolar är stor. Däremot tycker de att kontrollavgifterna är för höga och avgiften borde vara omsättningsbaserad. 5 Personalens syn på arbetssättet Inslaget av oanmälda besök och en hög närvaro på fältet är delvis nytt för Skatteverkets personal. De flesta upplever uppgiften som omväxlande och rolig. Kontakten med näringsidkaren upplevs som positiv. Endast ett ringa antal incidenter har rapporterats, 17 på besök. Incidenterna avser allt från irriterade näringsidkare, som när de fått beslutet om kontrollavgift ringt upp handläggaren, till ett med smärre handgemäng. Endast ett fåtal fall är kända, där näringsidkaren upplevt att Skatteverkets personal inte uppträtt korrekt. Projektet har vid sin utbildning av kontrollanter valt att lägga stor vikt vid bemötande och förståelse av andra kulturer vid sidan om traditionell säkerhetsutbildning 6 Lagstiftningens funktionalitet Lagstiftningen fungerar mycket väl i stort. Genom möjligheten till oannonserade besök ges Skatteverket befogenheter att exempelvis skaffa sig uppfattning kring det rimliga i en avlämnad skattedeklaration. Denna möjlighet bedöms som en viktig förutsättning för att göra en avstämning för vidare handläggning. En möjlighet till snabb och förhållandevis enkel kontroll har gjorts möjlig genom lagen. Kontrollen bedöms även som kostnadseffektiv i jämförelse med ordinär revision. Skatteverket vill ändå peka på några punkter i lagstiftningen där vissa problem har aktualiserats eller kan bli föremål för bedömningar. Detta bör ses i ljuset av att tillämpningen av lagen troligen kommer att te sig något annorlunda när Skatteverket tillämpar lagen mer med utgångspunkt från urval i termerna av risker

7 *Skatteverket 5(7) m.m. Under 2007 har mer eller mindre alla berörda näringsidkare fått ett besök. När Skatteverket framledes har ett vassare urval förväntas uppfinningsrikedomen att kringgå lagen öka BKL, begreppet huvudsakligen Av 2 2 st. BKL framgår att näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än sådan som lagen tar sikte på inte ska omfattas av lagstiftningen. Såsom ett mått för huvudsaklig del tillämpas motsvarande mått på huvudsaklig del som tillämpas inom inkomstskattelagen. Regeln innebär således en fördelning enligt principen att 25 procent eller mer av omsättningen i en verksamhet måste omfattas av lagen för att det ska finnas ett krav om att föra personalliggare. Skatteverket har bevisbördan. Det vore värdefullt om lagstiftningen vid en blandad verksamhet kunde utformas efter samma kriterium som lag om kassaregister d.v.s. där obetydlig omfattning anses vara ett riktvärde på fyra prisbasbelopp enligt prop. 2006/07:105 s. 38. Ex. I dag går vägkrogen fri som säljer bensin men inte det lilla gatuköket som ligger granne med vägkrogen. Möjligheten att göra besök bör däremot inte undantas sådana företag som hamnar under en omsättningsgräns på fyra prisbasbelopp BKL, begreppet verksam Begreppet har föranlett diskussioner kring gränsdragningsproblem om vem/vilka som ska vara att betrakta som verksamma inom en näring. Flera aktörer inom branscherna har sökt ställa sig utanför kategorin verksamma enligt lagen. Exempelvis åberopar kretsen förordnade vakter att dessa inte ska vara med i liggaren mot bakgrund av dessa står under ledning av polisen. Skatteverket syn i är dessa sammanhang att alla vakter ska vara inskrivna oavsett kategori. Alla är att beteckna såsom verksamma och omfattas således enligt vår bedömning av kretsen verksamma. Flertalet fall där vakter har övergått till att benämna sig såsom entrévärdar finns. Detta görs i syfte att motivera undantag från begreppet vakt. I en restaurang finns kategorier av personer som är att beteckna såsom verksamma. Utöver kockar, serveringspersonal m.fl. finns personer som är verksamma exempelvis vakter, musiker, discjockeys och festfixare. Inom frisörbranschen har problemet aktualiserats genom att viss personal renodlats och arbetar med administrativa sysslor i sin helhet; exempelvis butiksförsäljning av hårvårdsprodukter eller rena kassörssysslor. I de domar som finns så här långt på tillämpningen av BKL så finns det ännu inget avgörande som berör nämnda frågeställning. De mest förekommande

8 *Skatteverket 6(7) frågeställningarna i domarna som finns berör frågor kring eventuella eftergiftgrunder med utgångspunkt från att personal inte varit inskrivna eller att liggare inte uppfyllt gällande krav. Genom åren har Skatteverket ofta kunna konstatera att oklarheter finns kring vakter, garderober, trubadurer m.fl. Delar av de intäkter som fallit utanför det som redovisats har gått till att avlöna exempelvis trubadurer. Skatteverket har under det innevarande året kunnat konstatera flertalet fall där trubadurer erhållit ersättning utan att trubaduren innehaft F-skattsedel eller i övrigt varit att anse såsom självständig näringsidkare. Ofta handlar detta om oregistrerad verksamhet. Från Skatteverkets sida har vi hävdat att självständigheten varit avgörande för om artister, discjockeys, ljussättare ska vara med i liggaren. Föreligger ett tydligare krav om vilka som ska vara med, i detta sammanhang alla inom restaurangen verksamma, innebär detta ett klargörande i sig som i sin tur inte medför en inskränkning i tillämpningen. Hittills har vi ett femtiotal domar i länsrätten. De flesta har initierats av näringsidkare som påförts avgift och som vill åberopa någon form av ursäkt för att slippa kontrollavgift. I takt med att Skatteverket blir vassare i urvalet kommer verksamhetskriteriet att ifrågasättas. Skulle en eventuell kommande praxis på området peka mot att ovan nämnda kategorier inte ska vara med så innebär detta en stark inskränkning i möjligheten till en helhetsbedömning. Förhållandet mellan fördelningen mellan intäkter och kostnader i en viss verksamhet kan då bli svårt att kontrollera. En lösning är att Skatteverket får utökad föreskriftsrätt. Allmännyttiga ideella föreningar skulle också kunna undantas i samband därmed. I dag har vi heller ingen möjlighet att undanta företag där tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodose på annat sätt. Det vore önskvärt att det fanns en sådan möjlighet och att undantagen förenades med villkor. Jämför den nyligen införda kassaregisterlagen BKL, kontrollbesöket I propositionen på sidan 46 talas det om begränsade revisioner. Detta har inte fått något direkt uttryck i BKL, däremot var det med i departementspromemorian (DS 2005:28 sid. 29). Det betyder att vanliga regler gäller, vilket tar bort hela effekten av att vid kontrollbesöket kunna genomföra en begränsad revision. I praktiken har inga begränsade revisioner gjorts. Alternativet är att reglera revisionsinstitutet särskilt i denna del eller en utvidgning av taxeringslagen 3 kap Återstående att rapportera

9 *Skatteverket 7(7) För Skatteverket återstår att utvärdera effekterna av kontrollen vad gäller mervärdeskatt och inkomstskatt samt den årliga redovisningen av lönekontrolluppgifter. Bertil Strömberg Conny Svensson

Information om elektronisk personalliggare i byggbranschen

Information om elektronisk personalliggare i byggbranschen Information om elektronisk personalliggare i byggbranschen Conny Svensson, Kjell Sjöblom och Anders Ericson Solna 30 november 2015 Dagens agenda Bakgrund Viktiga begrepp Innan byggstart Under bygget Skatteverkets

Läs mer

Personalliggare i byggbranschen

Personalliggare i byggbranschen Personalliggare i byggbranschen Lars Osihn Anders Ericson Conny Svensson Planering/samordning IT Metod Innehåll för dagen Bakgrund till den nya lagstiftningen. Den nya lagstiftningen om elektroniska personalliggare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Datum 010-574 99 95/ 010-573 50 01 2011-06-13

Datum 010-574 99 95/ 010-573 50 01 2011-06-13 * Skatteverket 1(11) Lars Lundh/Conny Svensson 010-574 99 95/ 010-573 50 01 www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 Solna 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se * Skatteverket

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

Personalliggare i byggbranschen. Conny Svensson, Nationell Samordnare

Personalliggare i byggbranschen. Conny Svensson, Nationell Samordnare Personalliggare i byggbranschen Conny Svensson, Nationell Samordnare Ny lagstiftning från 1 januari 2016 Krav på att föra elektronisk personalliggare införs i byggbranschen Syfte motverka förekomsten av

Läs mer

Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheter

Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheter Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte-och tullavdelningen SN Dnr 59/2017 Katrin Fahlgren Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2017/01635/S3 2017-06-15 Remissvar Skatteverkets promemoria Personalliggare

Läs mer

Närvaroliggare och kontrollbesök

Närvaroliggare och kontrollbesök Ds 2009:43 Närvaroliggare och kontrollbesök En utvärdering och förslag till utvidgning Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Mars 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Promemorians lagförslag...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2016 KLAGANDE Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB, 556334-0560 Alfagatan 22 431 49 Mölndal MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:34

Regeringens proposition 2012/13:34 Regeringens proposition 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen Prop. 2012/13:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Anders

Läs mer

Elektronisk personalliggare i byggbranschen

Elektronisk personalliggare i byggbranschen Elektronisk personalliggare i byggbranschen Innehåll : Den nya lagstiftningen om elektroniska personalliggare i byggbranschen Syfte/bakgrund Regelverket Problem/FAQ Frågor som särskilt berör byggherrar

Läs mer

Stockholm den 8 april 2014

Stockholm den 8 april 2014 R-2014/0296 Stockholm den 8 april 2014 Till Finansdepartementet Fi2013/207 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 februari 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Minskat svartarbete

Läs mer

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet.

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet. Datum Dnr 2001-06-11 496-2001 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 1999:94) Förmåner och ökade levnadskostnader (Fi1999/3012) Sammanfattning Utredningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Minskat svartarbete i byggbranschen

Minskat svartarbete i byggbranschen Ds 2014:7 Minskat svartarbete i byggbranschen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av

Läs mer

DOM. 2112-11- i '* Sida l (4) Mål nr 7342-12. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l. Meddelad i Göteborg

DOM. 2112-11- i '* Sida l (4) Mål nr 7342-12. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l. Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I Avdelning l DOM 2112-11- i '* Meddelad i Göteborg Sida l (4) KLAGANDE Jimmy Fredriksson GT Box 417 401 26 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sociala resursforvaltningen i Göteborg kommuns beslut

Läs mer

Angående remiss av departementspromemorian Närvaroliggare och kontrollbesök, Ds 2009:43.

Angående remiss av departementspromemorian Närvaroliggare och kontrollbesök, Ds 2009:43. Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm Ert dnr Vårt dnr 2010-01-18 Fi2009/6412 2009/242 Angående remiss av departementspromemorian Närvaroliggare och kontrollbesök,

Läs mer

Personalliggare i fler verksamheter

Personalliggare i fler verksamheter PROMEMORIA Datum Bilaga till 2017-03-27 Dnr 131 183216-16/113 Personalliggare i fler verksamheter Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Mejl via "Kontakta oss" på www.skatteverket.se 2(65) Innehållsförteckning

Läs mer

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter 2008-2009 2009-06-03 1 Statistik 3.2 Förslag från näringslivet som SCB avser att arbeta vidare med I föregående underlag

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister.

Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister. HFD 2016 ref. 81 Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister. 39 kap. 7 andra stycket och 50 kap. 1 första och andra stycket skatteförfarandelagen

Läs mer

DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Enhet 3 DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6801-14 K L A G A N D E S t o c k h o l ms ma r k n a d e r A B, 5 5 6 8 0 5-5 9 0 8 M ö r b y d a l e n 3 0 1 8 2 5 2

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 november 2014 KLAGANDE Königs Restaurang och Konsult AB, 556495-0524 Ombud: Chefsjurist Stefan Lundin Visita Box 3546 103 69 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 november 2016 KLAGANDE Hos Pelle Danielsson AB, 556383-8795 Ombud: Branschjurist Anna Sandborgh Visita Box 3546 103 69 Stockholm MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 april 2013 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 februari 2012 i mål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m.

Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m. Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m. SFS nr: 2007:592 Departement/myndighet: Finansdepartementet Utfärdad: 2007-06-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2009:852 Registeruppgifter

Läs mer

Personalliggare i byggbranschen

Personalliggare i byggbranschen Syfte Motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen införs från 1 januari 2016 krav att använda personalliggare i byggbranschen. Byggherre Anmäla byggstart till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om kassaregister * SKV M Från och med den 1 januari 2010 ska företag som säljer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 17 november 2015 i

Läs mer

Lena Gustafson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lena Gustafson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Lena Gustafson (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm 18 november 2009 KLAGANDE Lantmännen Agrovärme AB, 556229-5666 Box 5 561 21 Huskvarna MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister

Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU29 Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:133) om att slopa kravet på att kassaregister

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet 1(7) Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

Remiss av Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7)

Remiss av Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7) Remissvar Dnr 2014/3.2.2/43 Sid. 1 (12) 2014-03-10 Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 29 758 Till Finansroteln Remiss av Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7) Svar på remiss från Finansroteln

Läs mer

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2013/2050 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Maj 2013 1 Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 Sammanfattning... 3 Förslag till lag

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

PRIORITERADE FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG INOM BESÖKSNÄRINGEN

PRIORITERADE FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG INOM BESÖKSNÄRINGEN PRIORITERADE FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG INOM BESÖKSNÄRINGEN ELVA KONKRETA OMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS I ARBETET MED ATT FÖRENKLA OCH FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR FÖRETAG Företagen i besöksnäringen belastas

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

28 Preliminär inkomstdeklaration

28 Preliminär inkomstdeklaration Preliminär, Avsnitt 28 1 28 Preliminär Övergångsbestämmelser 28.1 Inledning Regler om preliminär finns i 28 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om syftet med preliminär (28 kap. 1 ), se avsnitt

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Beslutet

Beslutet Beslutet http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/utskottensdokument/betankanden/arenden/201516/sku20/ Nej till motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU20) Riksdagen sa nej till motioner från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Krav på kassaregister. Effektutvärdering. Rapport 2013:2. * Skatteverket

Krav på kassaregister. Effektutvärdering. Rapport 2013:2. * Skatteverket Krav på kassaregister Effektutvärdering Rapport 2013:2 * Skatteverket Krav på kassaregister Effektutvärdering Rapport 2013:2 www.skatteverket.se FÖRORD Kravet på kassaregister inom kontanthandeln började

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Utökat elektroniskt informationsutbyte

Utökat elektroniskt informationsutbyte 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Utökat elektroniskt informationsutbyte Uppdraget Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2013 ref. 16 Kassaregister Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

Läs mer

Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen SVAR 2012-05-25 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fi2012/1100 Sveriges Redovisningskonsulters

Läs mer

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-25 1 31 137942-13/111 Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift www.skatteverket.se Postadress

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Dir. 2014:48

Kommittédirektiv. Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Dir. 2014:48 Kommittédirektiv Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt Dir. 2014:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om stöd vid korttidsarbete; utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:948 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

Personalliggare och kassaregister

Personalliggare och kassaregister Personalliggare och kassaregister En sammanställning och genomgång av underlagen för gjorda bedömningar av lagstiftningens effekter 17 maj 2017 17 maj 2017 Projekt personalliggare och kassaregister PwC

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 20 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Jonas Pernholt Advice Kvarnström Westin

Läs mer

Är en effektivare skattekontroll nödvändig?

Är en effektivare skattekontroll nödvändig? 704 SKATTENYTT 2006 Mats Höglund Är en effektivare skattekontroll nödvändig? Regeringen har genom skattekontrollagen pekat ut restauranger och frisörer som särskilt oseriösa branscher. Trots att lagen

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 10 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier Därför strider vi tillsammans för moderna lagar Fasaddagen Malmö 5 februari 2015 Peter Löfgren Utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier Telefon: +4631708 41 20 alt +46708210200

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

REMISSVAR. Finansdepartementet Stockholm

REMISSVAR. Finansdepartementet Stockholm REMISSVAR 2017-06-15 Dnr: Fi2017/01635/S3 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Skatteverkets promemoria personalliggare i fler verksamheter Sammanfattning: Småföretagarnas Riksförbund har getts möjlighet

Läs mer

Riktlinjer vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn

Riktlinjer vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2017.17 Datum: 2017-03-07 Planeringssekreterare Elin Sundberg E-post: elin.sundberg@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016

Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016 Beslutad 2017-06-14 Sida 1 (7) Handläggare Björn Andersson Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016 Det allmänna har ett särskilt ansvar för att motverka

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Bilaga Offentligfinansiell effekt. 1 Sammanfattning. Bilaga. Susanna Wanander 010-574 79 45

Bilaga Offentligfinansiell effekt. 1 Sammanfattning. Bilaga. Susanna Wanander 010-574 79 45 Bilaga Datum 2015-02-16 Dnr 131 770434-13/113 Bilaga Offentligfinansiell effekt Denna bilaga beskriver beräkningen av den offentligfinansiella effekten utifrån förslaget att även företag utan fast driftställe

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-08-27. Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-08-27. Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-08-27 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning

Läs mer

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström Arbetsförmedlingens Återrapportering -09-28 Tidsperiod: tertial 2 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-/414101 Datum: -09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för, Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 december 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den

Läs mer

Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande

Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande Promemoria 2005-05-18 Fi2005/2323 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för skatteadministration, S5 Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer

Läs mer

Svartarbete och social dumpning Förslag på personalliggare i ytterligare verksamheter

Svartarbete och social dumpning Förslag på personalliggare i ytterligare verksamheter Skatteudvalget 2015-16 L 13 Bilag 9 Offentligt Regleringsbrevsuppdrag Svartarbete och social dumpning Förslag på personalliggare i ytterligare verksamheter Bilaga till dnr. 1 31 575009-15/113 2015-10-26

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-07 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Effektivare skattekontroll

Läs mer