Noteringsprospekt för Rejlerkoncernen AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noteringsprospekt för Rejlerkoncernen AB (publ)"

Transkript

1 Noteringsprospekt för Rejlerkoncernen AB (publ) VERKSAMHETEN 2002

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Året som gått 2 Koncernchefens översikt 4 Bakgrund och motiv 5 Bransch och marknad 6 Rejlerkoncernen 8 Medarbetarna 9 Arbetsmiljö och hälsoprofilering 10 Teknik i framkant och utkant 14 Rejlers Ingenjörer - Bygg och Fastighet 16 Rejlers Ingenjörer - Elkraft och Energi 18 Rejlers Ingenjörer - Industriell El och Automation 20 Rejlers Ingenjörer - Järnväg 22 Rejlers Ingenjörer - Mekanik 24 Rejlers Ingenjörer - Telecom 26 Internationell verksamhet 28 ComIT Rejlers, Rejlers EnergiTjänster och Mirakelbolaget 30 Flerårsöversikt 32 Kommentarer till flerårsöversikt 34 Hantering av finansiella risker 36 Riskfaktorer 38 Legala frågor och utdrag ur bolagsordning 37 Förvaltningsberättelse 38 Resultaträkningar 39 Kassaflödesanalyser 40 Balansräkningar 42 Redovisningsprinciper och noter 47 Revisorns granskningsberättelse 48 Aktie- och ägarstruktur 49 Styrelse och revisor 50 Koncernledning 51 Skattefrågor i Sverige 52 Definitioner 53 Adresser EKONOMISK INFORMATION Årsredovisningar och rapporter kan beställas från Rejlerkoncernen AB, Box 49061, Stockholm. Tel 08/ eller hämtas på bolagets hemsida För räkenskapsåret 2003 lämnar bolaget ekonomiska rapporter enligt följande: Delårsrapport avseende första kvartalet 2003: 28 april 2003 Delårsrapport avseende andra kvartalet 2003: 9 aug 2003 Delårsrapport avseende tredje kvartalet 2003: 4 nov 2003 Med Rejlers, Koncernen eller Bolaget menas i detta prospekt Rejlerkoncernen AB (publ). NGM-NOTERING Nordic Growth Market NGM, som är en auktoriserad börs under Finansinspektionens tillsyn har beslutat att notera Rejlerkoncernens aktie av serie B på NGM Equity. Noteringen beräknas ske den 8 maj 2003 och handelsposten kommer att omfatta 100 aktier. Rejlerkoncernen AB (publ) har träffat ett noteringsavtal med NGM om bland annat informationsgivning i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling. Detta innebär att Bolaget i sin informationsgivning följer tillämpliga lagar och författningar samt rekommendationer som gäller för aktiemarknadsbolag noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News - Prospekt är upprättat med anledning av notering av Bolagets aktie av serie B på NGM Equity. NGM har granskat och godkänt prospektet. NGMs godkännande innebär inte någon garanti från NGMs sida att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Då prospektet ej omfattar något erbjudande eller någon emission har det ej godkänts eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:1980) om handel med finansiella instrument.

3 Året som gått Rörelseresultatet förbättrades för femte året i rad till 9,3 Mkr Omsättningen ökade med 16 procent Verksamheten i Kraftkontrollen fusionerad med Rejlers Ingenjörer AB Förvärv av Vattenfall Energimätning Antal årsanställda ökade med 10 procent En satsning på internationalisering påbörjades Rejlers firade 60 år Resultat och nyckeltal Rejlerkoncernen Mkr Intäkter 233,4 201,6 169,9 148,9 148,4 Rörelseresultat 9,3 7,4 41,8 1,7 0,5 Resultat efter finansnetto 10,5 8,4 40,9 1,0 0,6 Eget kapital 56,8 49,9 45,0 19,7 19,5 Balansomslutning 110,9 119,6 109,1 74,1 65,1 Rörelsemarginal, % 4,0 3,7 24,4 1,1 0,3 Soliditet, % 51,2 41,7 41,2 26,6 30,0 Vinst per aktie, kr 3,99 2,87 16,89 0,12-0,65 Rejlers är en teknisk kunskapskoncern som erbjuder tjänster och produkter inom kompetensområdena Elteknik, Energi, Automation, IT, Telecom och Mekanik. Rejlers har idag 14 kontor i Sverige och 7 kontor i Finland genom delägt bolag. Koncernen har cirka 500 medarbetare. 1 1

4 Koncernchefens översikt Rejlers 60 år - still going strong! Vi står inför nya utmaningar i en orolig och oförutsägbar omvärld. Det är inte längre möjliga framtida vinster som räknas utan vilka kassaflöden som kan levereras nu och idag. Rejlers har fortsatt att hävda sig väl i en bransch där problemen tycks hopa sig. Det finns ett latent tryck hos våra större medtävlare att fusionera sig vilket leder till att gamla ansedda varumärken försvinner. Rejlers kommer att bestå som ett självständigt varumärke men ändå delta i omstruktureringen av branschen. I Rejlers har vi tillsammans skapat en stadig plattform bestående av engagemang, vilja och kunskap och där vi bemästrar konsten att vara lönsamma på ett hälsosamt och långsiktigt sätt. Under 2002 lyckades vi för femte året i rad att förbättra resultatet trots det svåra konjunkturläget. Våra framgångar kan i huvudsak härledas till en strategiskt konjunkturbalanserad verksamhet. Järnväg, Telecom, Bygg och Fastighet samt Elkraft och Energi har överträffat mina förväntningar medan Industriell El och Automation och Mekanik haft det svårare i den rådande konjunkturen med Malmö som ett lysande undantag. Elkraft och Energi har liksom Järnväg varit stabilt och förvärvet av Vattenfall Energimätning är en utmärkt bedrift av vår tekniske direktör Lars Wikman, som också är affärsområdeschef för Elkraft och Energi. Vår marsch mot en nordisk koncern fortsätter. Genom strategiska förvärv och en stabil organisk tillväxt kommer vi att öka våra marknadsandelar på den nordiska marknaden. Knytningen till finska Rejlers är starkare genom en ökad andel gemensamma projekt och en gemensam satsning inom Industriell El och Automation. I Danmark gör vi fortsatt bra affärer i huvudsak beroende på ett framgångsrikt arbete på Öresundsbron. Detta har gett oss blodad tand att utöka verksamheten i vårt sydliga grannland. I Norge finns för närvarande inga konkreta planer men visst samarbete sker och på längre sikt kan detta utvecklas till en djupare relation där 2 2

5 projekt för byggande av järnvägar och annan infrastruktur blir bärande. Under 2002 har även vår aptit på flera och större internationella engagemang ökat. Det har inneburit marknadsföring och offerter till så vitt skilda områden som Kina, England och Saudi-Arabien. Vi avslutar i år ett stort kraftförsörjningsprojekt i Abu Dhabi som pågått sedan Ytterligare en sektor inom internationella uppdrag som vi på utlandssidan intresserat oss för är Världsbanken, SIDA och andra biståndsorganisationer. Våra framsteg inom IT fortsätter. Genom ComIT, är vi numera en Microsoft Certified Partner. I ComIT bedrivs en lönsam konsultrörelse inom väginformatik och uppbyggnad av Citrixnät samtidigt som en utveckling av nya spännande programvaror sker. Rejlers har ett ambitiöst program för att säkerställa en god arbetsmiljö och personalens hälsa. Företagets 60-årsjubileum firades genom en företagskonferens på Ronneby Brunn, under parollen I hälsans tecken där fler än 250 medarbetare deltog. Jag är övertygad om att investeringar i friskvårdsaktiviteter och ergonomiskt bra arbetsförhållanden är lönsamma liksom att tillräckligt med sömn och sund kost ger oss kraft att ta hand om familjen, motionera och göra ett bra jobb. Efter några år som ledare för Rejlers känner jag betydelsen av att fokusera på god anda, intressanta arbetsuppgifter samt utvecklande kundkontakter där samtliga motivationsfaktorer ska föra Rejlers framåt. Vi ska ha god kontroll på vår ekonomi och med stolthet våga ta betalt för de insatser vi gör för våra kunder. Jag anser att ingenjörskonsten är den enskilt viktigaste kompetensen för att driva Sverige framåt. I en jämförelse med advokater, revisorer, managementkonsulter och IT-konsulter anser jag ingenjörens arbete ligga väl i nivå med dessa. Med den iakttagelsen finns det ett stort utrymme uppåt i ersättningsnivån. Ingenjörsföretagen ska få samma möjlighet till vidareutbildning, studieresor, branschmedverkan, teknisk utveckling och forskning. Vår affärsfilosofi är inte att kortsiktigt maximera vinsten för varje kvartal utan istället fokusera på kunskapskapital och strukturkapital. I Rejlers känner vi att vi har ordentligt med substans i båda dessa mjuka parametrar. Våra kvalitets- och miljösystem är effektiva och har förbättrats år efter år. Nu hälsocertifierar vi företaget och de anställda och förstärker vårt humankapital ytterligare. Resultatet för koncernen blev 10,5 Mkr (8,4 Mkr) på en omsättning om 233 Mkr (200 Mkr), en betydande expansion som i viss utsträckning skett på bekostnad av resultatet. Svårigheterna på industrisidan har dock dragit ned resultatet. Soliditet och likviditet är dock bra och utrymmet för att genomföra förvärv är gott. Avkastningen på totala kapitalet blev 10,4 procent, på sysselsatt kapital 15 procent samt på eget kapital 12,7 procent. Det goda resultatet tillskriver jag alla våra kunniga och entusiastiska medarbetare. De har skapat en bra plattform för en fortsatt expansion. Inför 2003 är jag något osäker om utvecklingen beroende på att industrin ännu inte visat någon större investeringsvilja men dristar mig ändå till att förutspå en fortsatt resultatförbättring i koncernen för sjätte året i rad. I min bedömning ligger en intuitiv känsla av en uppgång i världskonjunkturen i slutet på året. I Sverige verkar byggmarknaden ha försvagats, medan infrastruktursatsningarna successivt ökar. Rejlers är som jag försökt ge uttryck för en ung och livlig 60-åring still going strong, ja, Rejlers ser snarare ut att vara i 30-årsåldern med stora ambitioner och med den egentliga karriären framför sig. Målet är att inom ett par år vara 600 anställda och ha en omsättning på 400 Mkr för en koncern som också räknar in Rejlers i Finland. Stockholm i april 2003 Peter Rejler VD och koncernchef 3 3

6 Bakgrund och motiv Rejlers är ett begrepp som tekniskt kunskapsföretag sedan lång tid tillbaka. Koncernen bedriver idag en omfattande konsultverksamhet inom elteknik, energi, automation, it, telekom och mekanik. Arbetet med att produktifiera vissa tjänster pågår och det utgör grunden för vissa av koncernens produktbolag. Koncernen har idag en position som ett av de större konsultbolagen, omkring nummer femton i Sverige. Styrelsen har gjort bedömningen att det är nödvändigt att fortsätta att växa såväl organiskt som genom förvärv i Norden. Organiskt har koncernen vuxit med lönsamhet med cirka 15 procent per år under de senaste tre åren, trots att konjunkturen varit nedåtgående. Bedömningen är att det finns goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt organiskt. Genom förvärv av bolag och verksamheter som kompletterar nuvarande tjänsteutbud bedöms möjligheterna som goda att erhålla synergieffekter som även kan leda till merförsäljning. Ett sådant förvärv var Energimätning som förvärvades från Vattenfall under Vidare har koncernen förvärvat drygt 20 procent i Rejlers Invest OY med option på resterande del av bolagets aktier. Båda dessa förvärv har varit positiva för Rejlerkoncernen. Styrelsen gör bedömningen att en noterad aktie innebär fördelar i samband med andra förvärv eftersom man erhåller ett ytterligare instrument att använda som betalningsmedel. Som tjänsteföretag är koncernens försäljning och tjänsteproduktion beroende av medarbetarnas delaktighet i företagets utveckling. För att stimulera till delägarskap genomförde bolaget ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för tre år sedan. För att möjliggöra ett positivt utfall av teckning av nya aktier bedömer styrelsen det som nödvändigt att aktien kan omsättas på en organiserad marknadsplats. Styrelsen har därför gjort bedömningen att tiden nu är mogen för att notera bolagets B-aktie som ett led i bolagets ambitioner att växa till ett stort konsultbolag i ett Nordiskt perspektiv. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, som upprättats av styrelsen i Rejlerkoncernen med anledning av föreliggande notering på Nordic Growth Market (NGM). Styrelsen är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Rejlerkoncernen som skapas i prospektet. Stockholm den 17 april 2003 Rejlerkoncernen AB (publ) Styrelsen 4 4

7 Bransch och marknad Branschstruktur Den tekniska konsultbranschen består idag av ett stort antal företag där dock huvuddelen är relativt små, färre än 20 anställda. De största konsultbolagen i Sverige har varit aktiva i den omstrukturering som pågår i branschen. ÅF har exempelvis förvärvat ett flertal mindre bolag och SWECO har deltagit i fusionssamtal med både ÅF och danska Carl Bro. I takt med att kunderna blir mer internationella ökar även trycket på konsultbolagen att både bli mer internationella men även att få en större bredd. Den tekniska konsultbranschen håller på att konsolideras till att större och mer internationella bolag skapas. För mellanstora konsultbolag drivs även konsolideringen av att de nått en kritisk storlek då beroendet av enskilda personer minskar och istället vikten av bolagets strukturkapital blir väsentligt. De tio största teknik- och industrikonsultbolagen i Sverige 2001 framgår av tabellen nedan. De största konsultbolagen i norden är Jaakko Pöyry Group samt därefter Ramböll efter deras förvärv av Scandiaconsult. Det tredje största bolaget är Carl Bro. I ett europeiskt perspektiv är de svenska konsultbolagen relativ små. Enligt Svensk Teknik och Design, STD, är de största svenska konsultbolagen, ÅF och Sweco, omkring nummer 20 mätt på antal anställda per den sista december De största svenska arkitekt-, teknik- och industrikonsultkoncernerna Bolag Omsättning Balansomsl. Antal MKr Mkr Anställda ÅF SWECO Scandiaconsult WSP (fd J&W) Teleca (exkl AU-system) Semcon WM-Data Total Design Carl Bro Sverige Epsilon Tyréns Källa: STD Konjunkturutsikter Konsultbranschen har sedan halvårsskiftet 2001 fram till hösten 2002 upplevt en markant avmattning. Efterfrågan på konsulttjänster har enligt branschföreningen STD stabiliserats under hösten För teknikkonsultbolagen bedöms de vara i balans med efterfrågan under våren Enligt Konjunkturinstitutets (KI) bedömning från mars 2003 bedöms det ske en svag investeringsutveckling fram till sommaren Industrins maskininvesteringar väntas öka under andra hälften av 2003 medan industrins bygg- och anläggningsinvesteringar fortsätter att minska hela året. År 2004 bedöms industriinvesteringarna öka ytterligare i takt med allt starkare produktion. Investeringar i tjänstebranschen, bland annat telenätsutbyggnad (3G), bedöms öka något under Förutsättningarna för 2004 är ändå gynnsamma bland annat tack vare en låg ränta och ett stigande kapacitetsutnyttjande. Tjänstesektorns investeringar bedöms öka med drygt 6 procent år De offentliga investeringarna ökade kraftigt 2002 på grund av infrastruktursatsningar av bland annat Banverket och Vägverket. Investeringarna väntas fortsätta att öka även i år, enligt KIs bedömning, dock i långsammare takt. Investeringarna förväntas minska svagt under Bostadsinvesteringarna bedöms minska ytterligare under 2003 och byggandet börjar återhämta sig under 2004 vilket även stämmer överens med STDs Investeringssignal från februari

8 Rejlerkoncernen Affärsidé Rejlers är en teknisk kunskapskoncern som erbjuder tjänster och produkter inom kompetensområdena; Elteknik, Energi, Automation, IT, Telecom och Mekanik. Med god etik, säker kvalitet och miljö samt dynamisk medarbetarutveckling säkerställer koncernen kundens krav och upplevelse av mervärden i tjänsten eller produkten. Genom detta arbetssätt säkerställs långsiktiga kundrelationer vilket även skapar förutsättningar för en god lönsamhet. Mål och visioner Rejlers ska uppfattas som en betydande och högkvalitativ aktör på den nordiska marknaden. Inom uttalade kompetensområden ska Rejlers framstå som det självklara valet för kunden. Rejlers ska sträva efter produktifierade lösningar med funktionsansvar inom angivna kompetensområden. Dessa lösningar kan även bilda grunden för egna produktbolag. Rejlers ska vara branschens ledande företag inom kompetensutveckling och personlig utveckling. Rejlers lönsamhetsmål är att ha en rörelsemarginal om 6 procent över en konjunkturcykel. För att säkerställa en långsiktig och stabil utveckling av verksamheten eftersträvas en soliditet om minst 30 procent. Strategier Rejlers ska ha en balanserad kundbas inom olika branscher med differentierad konjunkturkänslighet. Bolaget ska vara observant på långsiktiga förändringar och trender i näringslivet och samhället för att kunna erbjuda rätt mix av produkter. Kundens upplevda värde är av stor vikt för Rejlers långvariga relationer och kräver därför hög kvalitet på såväl social som teknisk kompetens. Genom en tydlig profilering mot marknaden skapas en identitet som kunderna känner igen. Rejlers ska vara rikstäckande i Sverige samt ha strategiska etableringar i övriga Norden. Positioneringen på marknaden sker genom platskontoren och deras lokala marknad. Rejlers personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling inom de områden som marknaden efterfrågar. Möjlighet till karriär i såväl linjeorganisationen som i tekniska funktioner ska ges. Historik Rejlers grundades 1942 av ingenjör Gunnar Rejler. Elektrifiering av landsbygden och uppbyggnad, utveckling och rationalisering av eldistributionsföretag utgjorde basen för den inledande rådgivande verksamheten. På 1950-talet blev Rejlers ett betydande ingenjörsföretag vid uppbyggnaden av svensk pappers- och varvsindustri för att på 1960-talet ta ytterligare ett steg in på marknaden som el- och telekonsulter i större byggnadsprojekt. Under 1970-talet medverkade Rejlers i betydande omfattning i konstruktions- och igångkörningsprojekt för kärnkraftsindustrin. På 1980-talet kom internationella projekt och stora flygplatsprojekt att dominera. Vidare startades finlandsverksamheten i Rejlers OY. På 1990-talet kom koncernens verksamhet att domineras av stora järnvägsprojekt, vägprojekt och Öresundsbron. Rejlers som nu leds av tredje generationen i familjen Rejler har trots detta haft olika ägarkonstellationer. Fram till 1985 var bolaget familjeägt men avyttrades då till OTC-noterade konsultbolaget VIAK. Ledning och anställda köpte ut bolaget från VIAK 1989 genom en management buy out (MBO). Det finska dotterbolaget Rejlers OY förvärvades vid samma tid genom en separat MBO av den finska ledningen. Rejlers förvärvade drygt 20 procent av Rejlers Invest OY år 2000 med option att förvärva resten av bolaget under 2003/2004. Varumärket Omvärldens uppfattning om vad Rejlers är och står för är av avgörande betydelse för företagets överlevnad. Lika viktigt är det för medarbetarna i företaget att känna till de värderingar som är styrande i Rejlers. Varumärket Rejlers ska förknippas med god etik och moral i alla de aktiviteter som företaget genomför. För medarbetarna är företagets sociala ansvarstagande och icke diskriminerande värderingar avgörande. För att stärka varumärkets inre värden har ett omfattande arbete inletts. Under 2002 initierades inom olika områden satsningar för att stärka företagets image och profil mot omvärlden. Under parollen I hälsans tecken genomförde hela företaget olika friskvårdssatsningar kopplade till en hälsocertifiering. Satsningar för att stödja svensk idrott fortsätter. 6 6

9 Organisation och styrning Bolagets verksamhet är organiserat i ett moderbolag samt fyra dotterbolag. Moderbolaget är ett rent holdingbolag med endast samordnande uppgifter mellan dotterbolagen samt förvaltning av koncernens fastigheter i Kalmar och Växjö. Fastigheterna används i huvudsak som kontor i konsultrörelsen. Det största dotterbolaget, Rejlers Ingenjörer AB, svarar för cirka 90 procent av koncernens omsättning. Rejlers Ingenjörer är organiserat i sex olika affärsområden på 14 olika orter i Sverige. Platscheferna har personal- och lönsamhetsansvaret för respektive kontor. Tillsammans med affärsområdescheferna gör platschefen de affärs- och marknadsmässiga bedömningarna avseende kontorens profileringar. Övriga dotterbolag, Rejlers International AB, svarar för koncernens internationella uppdragsverksamhet. Rejlers EnergiTjänster AB, marknadsför produktifierade tjänster inom energimätning. ComIT Rejlers AB erbjuder tjänster och programvaruutveckling inom områden för bland annat väginformatik, Internet och intranät. Kundstruktur För att minimera konjunkturens påverkan på verksamheten är företagets policy att ha en balanserad kundbas med differentierad konjunkturkänslighet och kunder inom många olika branscher. Företaget har i dagsläget en stor kundspridning, drygt 2000 uppdrag år 2002 och risken för större kundförluster bedöms som små. Historiskt har kundförlusterna varit mycket små. De fem största kunderna svarar för 1/5 av Rejlers totala omsättning, den offentliga sektorn står för 33 procent av den totala omsättningen och den enskilt största kunden står för 5 procent. Det är siffror som ligger i paritet med Rejlers mål att begränsa de risker som finns med att ha allt för stora och få beställare. Kvalitet och miljö Rejlers kvalitets- och miljösystem, är anpassat till SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO och dokumenteras i kvalitets- och miljöhandboken. Systemet förverkligar företagets kvalitets- och miljöpolicy och omfattar organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för att leda och styra verksamheten med avseende på kvalitet och miljö. Vidare syftar kvalitets- och miljösystemet till att på ett kontinuerligt, systematiskt och planerat sätt se till att uppsatta mål uppnås i uppdragsverksamheten i Rejlers. Med detta system som bas samt utifrån kontraktsspecificerade krav kan kvalitets- och miljöplaner för enskilda uppdrag upprättas. Uppdragsverksamheten i Rejlers kännetecknas av stor variation i uppdragen och med långt delegerat ansvar. Stor vikt fästs vid personella resurser som teknisk kompetens, kreativitet och kommunikationsförmåga. Kontraktsgenomgång och verktyg för styrning av uppdragen i form av instruktioner, anvisningar och checklistor är väsentliga element i kvalitets- och miljösystemet. Rejlers kvalitetspolicy Med kvalitet menar Rejlers att göra rätt saker rätt. Trivsel i arbetet, ordning och reda samt leveranser i tid är Rejlers främsta kvalitetsmål. Varje uppdrag genomförs så att kunden i relationen med Rejlers upplever ett mervärde utöver överenskommen eller förväntad insats. Ansvaret för Rejlers kvalitet delas av samtliga medarbetare och förutsätter aktiv engagerad medverkan från varje anställd. Rejlers miljöpolicy Inom Rejlers skall vi genom en hög kompetensnivå i miljöfrågor och tillsammans med våra kunder, utforma anläggningar med hänsyn tagen till kretsloppsprincipen och vad som är genomförbart utifrån de tekniska, ekonomiska och ekologiska ramarna. Med hänsyn till krav och önskemål från våra beställare skall vi i alla våra uppdrag prioritera material som är energisnåla, återvinningsbara och miljövänliga. Vi skall verka för att resor i tjänst och till/från arbetsplatsen skall ske på ett miljövänligt sätt och inneha en miljövänlig bilpark. Genom ett ständigt förbättringsarbete och kontinuerlig utbildning skall vi förebygga och minimera negativ miljöpåverkan i alla våra aktiviteter och tjänster som berör verksamheten. Vi skall som ett minimikrav följa gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör verksamheten. 7 7

10 Medarbetarna Rejlers värde är mycket beroende av medarbetarnas kunskap och samarbetskompetens. Inom koncernen arbetas målmedvetet med att erbjuda det stöd som behövs för att förbättra var och ens möjligheter att göra ett ännu bättre arbete. Detta omfattar bland annat områden som utbildning, personlig utveckling samt hälso- och friskvård. Rejlersskolan En ständig vidareutbildning är ett krav för rådgivande ingenjörer och konsulter. Rejlersskolan är en utbildning för all personal och omfattar bland annat marknadsföring, uppdragsprocessen, projektekonomi, entreprenadjuridik och företagsekonomi. Programmet i skolan anpassas till varje individ och är en oavbruten process i takt med löpande förändringar. För företagets chefer anpassas skräddarsydda utbildningar i förhållanden till nuvarande kunskaper och erfarenheter. Ämnen som ingår är psykologi, personalledning, arbetsrätt, lönsamhetsstyrning och försäljningsteknik. Rekrytering och karriär Rejlers strävar efter att vara en attraktiv och efterfrågad arbetsplats. Bolaget arbetar aktivt med att informera om de möjligheter koncernen kan erbjuda på högskolor och universitet för studerande och nyexaminerade. För nyanställda har företaget ett faddersystem som är av mentorkaraktär. Internrekrytering och interna karriärvägar är en del av koncernens rekryteringspolicy. I Rejlers kan man välja på att antingen göra chefskarriär i linjen eller att göra teknisk karriär som projektchef eller chefsingenjör. Balanced scorecard På alla nivåer inom företaget introduceras nu "Balanced scorecard" som ett hjälpmedel för den anställde att följa den egna och företagets utveckling. De fyra parametrarna som bearbetas med så mycket mätbara faktorer som möjligt är - Utvecklingsperspektivet, personalorienterat - Processperspektivet, hur arbetet utförs - Kundperspektivet, marknadsaktiviteter - Finansperspektivet, resultat och avkastning Balanced scorecard följs upp i samband med de utvecklingssamtal som genomförs mellan medarbetare och närmaste chef. Medarbetardata Rejlerkoncernen hade per den 1 mars 2003 cirka 350 medarbetare i Sverige och cirka 150 genom delägt bolag i Finland. Medelåldern på bolagets medarbetare är 41 år vilken vi målmedvetet strävar efter att föryngra. Konsultens anställningstid speglar en lång erfarenhet såväl i yrket och som kulturbärare av varumärket Rejlers. Under den snabba expansionen 2001 och 2002 har många nyanställda tillkommit, se vidstående diagram. Personalomsättningen var under 2002 cirka 15 procent vilket är en minskning jämfört med Rejlers mål är att personalomsättningen inte ska överstiga procent. Av koncernens anställda är 85 procent män och 15 procent kvinnor. Yrket är av tradition mansdominerat men företaget strävar efter att öka andelen kvinnor. Företagets jämställdhetspolicy syftar bland annat till detta. 8 8

11 Arbetsmiljö- och hälsoprofilering Arbetsmiljö- och hälsoprofilering i Rejlers syftar till att erbjuda medarbetare möjlighet till ett hälsosamt liv och en säker och trygg arbetsplats. Detta är den helhetssyn på hälsoarbetet som präglar Rejlers och som integreras med det pågående arbetsmiljöarbetet. En intern utbildningsplan håller på att utarbetas för att ge kunskap om grundläggande hälsofrågor. Genom detta arbete minskas även risken för psykisk och fysisk ohälsa som till exempel utbrändhet. Genom ett nära samarbete med företagshälsovården görs intensiva insatser för att förebygga långtidssjukskrivningar samt att identifiera riskfall för den typen av sjukskrivningar. På samma sätt som bolaget kvalitets- och miljöcertifierats, kommer bolaget under 2003 att bedriva ett arbete med att hälsocertifiera bolaget och dess medarbetare. I ett senare skede siktar bolaget även på att inarbeta hälsofrågorna i bolagets ISO-rutiner. Jubileumskonferens i hälsans tecken I månadsskiftet augusti-september 2002 firade Rejlers 60-årsjubileum genom att konferera kring temat friskvård och hälsa. Föreläsarna var konst- och musikterapeuten Gert Ohlsson och Sveriges förutvarande Davis Cupkapten Carl-Axel Hageskog. Gert Ohlsson arbetar dagligen med klienter som tappat fotfästet i arbetslivet genom utbrändhet eller arbetslöshet. Han konstaterade också att de största påfrestningarna finns i privatsfären. Men arbetsplatsen kan vara en katalysator för att ta tag i livssituationen som naturligtvis också kan inrymma för tung arbetsbörda samt psykiskt och fysiskt dåligt klimat. Här måste man lära sig lyssna på signalerna både hos sig själv och hos andra. Calle Hageskog höll ett humoristiskt anförande om ledarskap med många referenser till det framgångsrika tennislandslaget. Framgångsrikt ledarskap handlar om att lyssna på lagmedlemmarna och ta stor individuell hänsyn. Laganda skapas genom ömsesidig respekt mellan spelarna och mellan ledare och spelare. En ledare måste också bjuda på sig själv och vara prestigelös. Konferensen genomfördes i övrigt genom aktivt idrottande och motionerande i Ronneby Brunns vackra omgivningar. Banketten innehöll revyframträdanden från ett antal Rejlersensembler från Malmö i söder till Luleå i norr. Hälsoekonomi När kvalitetsarbetet i standardiserade former i Sverige inleddes i senare delen av 1900-talet hade man visionen att 25 miljarder investerade i kvalitetssäkring skulle få en effekt av 75 miljarder i ekonomisk vinst. Således ett netto på 50 miljarder. Det är sannolikt att den beräkningen höll. Större delen av svenskt näringsliv och förvaltning är certifierade eller arbetar i varje fall efter standardiserade kvalitetssystem. När Rejlers nu griper sig an hälsofrågorna i en tid av utsatthet, otrygghet och stress kan säkert motsvarande kalkyler ställas upp. Antalet sjukskrivningar i landet har på fyra år fördubblats. Kostnaden är idag 120 miljarder per år. En satsning på friskvård, trivsel och snabba insatser vid sjukdom, utbrändhet och vantrivsel kommer att ge motsvarande samhällsekonomiska vinster som kvalitetssatsningen. Varje krona som satsas på förebyggande åtgärder ger en besparing på två till fyra kronor i sjukvårds- och sjukskrivningskostnader. Det ökar incitamentet att göra stora satsningar i företagen. Intranät i hälsans tjänst Via väl utbyggda hälsosidor på koncernens intranät får varje anställd tillgång till information om grundläggande hälsofrågor såsom sunda kostvanor, vikten av motion och avkoppling samt "Senaste nytt" på hälsofronten. Här finns också kontinuerlig uppgift om vad Rejlers erbjuder de anställda inom friskvården. För att ytterligare motivera alla anställda att "tänka hälsa" finns på intranätet en Friskvårdstävling med fina priser. Denna har redan sporrat till ökade regelbundna motionsaktiviteter som kommer både individen och företaget till godo. 9 9

12 Teknik i framkant - och utkant Robottruckar till partikelforskningen i CERN Rejlers Oy har tillsammans med Rocla AB deltagit i ett projekt där två toppmoderna robottruckar levererats till den Europeiska partikelforskningscentralen CERN i Schweiz. I CERN investeras över 3,3 miljarder euro i en ny generation av partikelacceleratorer, där atomernas partiklar kolliderar med en energi som är tiofaldig jämfört med dagens acceleratorer. Detta ger forskarna möjlighet till partikelforskning inom ett helt nytt energiområde. Robottruckarna som Rocla levererat har till uppgift att flytta de dipolmagneter som används i acceleratorn. kommer magneter att finnas. Trots sin storlek är magneterna mycket exakt planerade och lätt förstörbara känsliga instrument, vars hantering kräver både försiktighet och styrka. För installation av magneterna krävs millimeterprecision. Bland de 14 leverantörer som deltog i offertskedet föredrog CERN finländska Roclas automatiska grensletruck med traverskran, en så kallad robottruck. Robottrucken är en truck som utför transportoch lyftarbeten helt automatiskt utan förare längs en på förhand planerad rutt. Beställningen omfattade två robottruckar. Samarbete I Finland utfördes projektet i ett samarbete mellan Gigaideas Oy som stod för utveckling av lyftanordningen, Rejlers Oy med Jouni Vidqvist som svarade för planering av vagnens stomme och hållfasthetskalkylering samt Rocla som tillverkade. Courtesy of CERN Avancerad teknik Dipolmagneterna är upp till 17,5 m långa och väger 35 ton. Magneterna har som uppgift att få partiklarna att böja av på den cirkelformade 27 km långa banan i den underjordiska partikelacceleratorn. När den är i bruk kyls magnetens inre ned till -271 C. I acceleratorn som är under byggnation Krävande planering Till Rejlers uppgifter hörde förutom planering av stomme och lyftanordning även strukturanalys, kvalitetskontroll, accelerationsmätningar samt dokumentation som omfattade bland annat instruktions- och underhållsmanualer samt reservdelsförteckning. Speciellt krävande delområden i planeringen var utvecklandet och planeringen av det aktiva systemet för lastens stabilisering och det med millimeterprecision fungerande maskineriet för finjustering av lasten. Den första robottrucken levererades till CERN i början av februari 2001 och den andra i november. Radioaktiva delar sågas sönder - teknik som håller Aarne Autio, chefsingenjör emeritus i Rejlers Ingenjörer har i ett uppmärksammat projekt tillsammans med Westinghouse tagit fram avancerad teknik och utrustning som möjliggör segmentering och skrotning av radioaktivt material från kärnkraftsreaktorer. I första hand är det kärnkraftverken i Forsmark och Oskarshamn som berörs. Det är delar i reaktorerna som av olika anledningar behöver bytas ut eller modifieras. För att kunna utföra arbetet flyttas delarna som ska bearbetas från själva reaktorn till en intilliggande lagringsbassäng där segmenteringen utförs. Kamerastyrt arbete under vatten Allt arbete utförs under vatten då materialet som ska hanteras är starkt radioaktivt. Detta innebär att övervakning av arbetet måste ske via ett antal undervattenskameror som finns monterade på 10 10

13 utrustningen. I Forsmark ska locket till moderatortanken lyftas bort för att det gamla systemet för nödkylning -härdstrilen- som finns i locket ska kunna tas bort. Därefter ska locket tillbaka på plats igen. Arbetet sker via ett antal olika moment där olika plattformar, transportanordningar och verktyg används. Allt konstruerat, byggt och testat vid Westinghouse anläggningar i Västerås under ledning av Aarne Autio. Projekttiden kommer att uppgå till ca 1,5 år från idé till första bearbetning, en mycket kort tid i detta sammanhang då det i mycket handlar om ny och oprövad teknik. Arbetet i Forsmark ska utföras under revisionen i maj Under de tio dagar som står till förfogande kommer två arbetslag om 3 man i 12-timmarsskift att genomföra arbetet. Den slutliga segmenteringen av utrangerat material samt packningen i förvaringslådor kan sedan slutföras då anläggningen åter tagits i drift. Höga krav på renhet I Oskarshamn kommer ett moderatortanklock att bytas ut. Tillsammans med tidigare utbytta delar ska 60 ton radioaktivt skrot med godstjocklekar på upp till 80 mm delas upp i mindre bitar om ca 1x1 meter. Segmentering av delarna utförs på liknande sätt som i Forsmark med den skillnaden att tidsschemat inte blir lika pressat. De olika verktyg som kommer till användning är bandsåg, sax, kniv, samt en mycket specialiserad skärtrissa för invändig kapning av rör. I Forsmark sker en stor del av arbetet med ett så kallat gnistverktyg. Vid arbetet uppkommer aktivt avfall som måste tas om hand för att inte förorena det avjoniserade vattnet. Kraven på renhet är extremt höga inom kärnkraftsindustrin. Detta gäller i hög grad även för arbetet med segmenteringen. Tyngre partiklar tas upp via stora vattendammsugare -Luxemburgaremedan mindre partiklar ned till 1 my tas om hand via filtrering. Enbart sönderdelningen av locket till moderatortanken resulterar i ca 32 liter spån, lika med ca 250 kg. Botniabanan Ett av Rejlers mer omfattande uppdrag för närvarande är åtaganden i samband med byggandet av Botniabanan. I uppdraget, som startade under vintern och som kommer att pågå med varierande intensitet fram till 2008, ansvarar Rejlers för all projektering av det kanalisationssystem som ska innehålla kablage för olika tekniska system som elkraft, signalsäkerhet och telekommunikation. Projekteringen utförs på en mycket detaljerad nivå och det handlar om tusentals ritningar som tas fram för 500 meters sektioner av hela den 19 mil långa sträckan. I uppdraget ingår också så kallad objektssamordning där Rejlers svarar för samordningen av samtliga el-, signal- och teleobjekt längs banan Objektssamordningen innebär kontroll av kanalisationen samt att objekt ej kolliderar med varandra. Samtidigt kontrolleras att objekten finns på sina rätta platser för trafikutövarnas behov. Fakta Botniabanan Botniabanan AB har statens uppdrag att bygga Botniabanan som blir en enkelspårig järnväg som dras från Nyland, norr om Kramfors, via Örnsköldsvik, Husum, Nordmaling och Hörnefors till Umeå. Sträckan omfattar 19 mil ny järnväg med 140 broar och 2,5 mil tunnlar. Beslutet att bygga Botniabanan togs 1997 och startskottet gick den 14 augusti Banan ska vara färdig för trafik Botniabanan är det största svenska järnvägsprojektet i modern tid och binder inte bara samman norra och södra Sverige utan även det befintliga och framväxande nätet av järnvägar i Ryssland och Barents hav

14 Projektering av diamantgruva i Sibirien Metso Minerals Systems AB i Sala har tillverkat och levererat en komplett anläggning för diamantutvinning till det ryska företaget Alrosa. I projektet har Rejlers svarat för all projektering av automation samt elektriska och mekaniska konstruktioner. Totalt har projektet omfattat mer än mantimmar för ingenjörerna på Rejlers. De mekaniska konstruktionerna har omfattat hållfasthetsberäkningar, layoutritningar, montageritningar, material och komponentförteckningar, samt drift- och underhållsinstruktioner. Elkonstruktionen har omfattat ledningsdimensionering, kretsschema, montageritning samt materialoch komponentförteckningar. Automationsdelen har omfattat systemering och programmering av PLC- och SCADA-system. Rejlers åtagande har även omfattat montageövervakning, kontroll, testning och idrifttagning. Den för anläggningen nödvändiga elutrustningen monterades på plats i Sverige i en 20 fots container. Leverans skedde sedan tillsammans med övrig utrustning till gruvan som ligger på den Sibiriska taigan, 6 timmars flygtid från Moskva. Projektet är en fortsättning på ett sedan tre år tillbaka genomfört pilotprojekt. Det var dåvarande Svedala Systems som introducerade ny teknik för avskiljande av diamanter, Dense Media Separation, (DMS). Rejlers deltog även i detta projekt. Det är stora mängder råmaterial som hanteras. Processen innebär att 200 ton kimberlit/tim passerar igenom anläggningen. Först krossas materialet i den stora kvarnen för att sedan via ett antal avskiljningssteg reduceras till några gram diamanter/ton råmaterial. Elnätsutbyggnad i Abu Dhabi Under september 2002 slutfördes ett projekt för Water & Electricity Department i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Projektet har omfattat upprustning och utökning av eldistributionsnätet i Mussafah-området. I projektet har ingått: - Nya fördelningsstationer, 33/11 kv - Förstärkning och utbyggnad av 11 kv jordkabelnät för 35 km 2 industriområde, 180 MVA samt 8 km 2 bostadsområde bestående av 4 våningsbyggnader. - 11/0,4 kv nätstationer och lågspänningsnät. Rejlers arbete har omfattat: - Kartläggning, beräkning och projektering av nya nät samt förstärkningar inom befintliga delar. - Upprättande av anbudshandlingar för internationell upphandling, utvärdering av anbud - Kontroll och besiktning av entreprenaderna under hela entreprenadtiden

15 RePORT, ny intranätlösning från ComIT Com IT Rejlers AB har på uppdrag av Rejlers tagit fram och driftsatt ett nytt intranät. Intranätet har döpts till RePORT (Rejlers Portal) och ska vara den plats där medarbetare inom koncernen ska kunna få information om vad som händer i företaget, hitta kompetenser, personalinformation, se beläggningssituationen för grupper och affärsområden och mycket mer. Inloggningen till RePORT är personifierad, det vill säga att inloggningen sker som enskild person med personliga inställningar oavsett varifrån inloggningen sker. Det kan vara från den ordinarie arbetsstationen eller från en Internet-terminal på andra sidan jorden. I och med att inloggningen är personlig kan den inloggade få personliga meddelanden om saknad tidrapportering, mötesbokningar och mycket annat. Avancerad teknik RePORT är byggt på den senaste tekniken från Microsoft,.NET och är via sin modulära uppbyggnad enkel att anpassa till olika miljöer och språk. Administrationsverkyget som är inbyggt i Re- PORT gör att systemet fungerar som ett CMSsystem, (Content Management System) för både intranätet och Rejlers Internet-sajter. RePORT har aktiva länkar till olika typer av affärssystem och Backoffice-system för rapportering och publicering av information till och från dessa system. Framgångar för Mirakel Besiktning Mirakelbolaget har lanserat en handdatorapplikation, Mirakel Besiktning för drift- och underhållsbesiktning samt kontroll av elnät. Användarna av Mirakelbolagets verksamhetssystem har länge fått förlita sig på olika handterminallösningar med ingen eller dålig kommunikation till de egna systemen. Den nya applikationen erbjuder ett enkelt och smidigt alternativ för registrering av data i fält och synkronisering med något av systemen Mickel eller Rakel. I den första versionen hanteras transformatorstationer, kabelskåp, stolpar och jordtag. Mirakel Besiktning är byggt på operativsystemet Pocket PC från Microsoft som används i handdatorer som tillverkas av datorföretag som Compaq, HP, Casio och Symbol. Mirakel Besiktning är helt anpassat till EBRstandarden. Systemet består av en modermodul och en handdatormodul. Modermodulen används för att importera anläggningsinformation från nätinformationssystemen Mickel eller Rakel. I senare versioner kommer även importfunktioner till andra system att finnas. Anläggningsuppgifterna förs över till handdatorerna och utgör underlag vid besiktningen. Efter avslutad besiktning förs de digitala och signerade protokollen tillbaka till modermodulen för efterbearbetning, statistik och utskrift. Handdatorn kan även användas som webbläsare mot Internet eller mot Mirakelbolagets webbprodukt Mirakel Webbserver. Programmet On Site View från Autodesk exporterar den digitala kartan till handdatorn. Om GPS-funktionalitet kopplas till handdatorn innebär det att besiktningsmannens position alltid kommer att vara synkroniserad mot kartan. I kartan kan han även direkt föra in de förändringar och avvikelser som upptäcks

16 Rejlers Ingenjörer Bygg och Fastighet 14 14

17 Omsättningen ökade med 37 % till 39,1 Mkr (28,5). Rörelsemarginalen blev 6,6 % (5). Affärsområdet har 48 anställda på tre orter. Bakgrund Verksamheten i affärsområdet Bygg och Fastighet har en lång historik inom Rejlers. Under 1960-talet initierades och byggdes en stor elprojekteringssida för fastigheter upp i företaget med stöd av miljonprogrammet. Den stora bygg-boomen under 1980-talet medverkade till att Rejlers utvecklade sin bygg- och fastighetssida till att bli en av de ledande i Sverige inom el, belysning, tele och larm. Verksamheten klarade sig relativt väl igenom 1990-talet för att återigen gå in i en tillväxtfas kring år Idag har affärsområdet ca 50 medarbetare inom kompetensområdena el- och teleteknisk installation. Områden inom vilka ett komplett utbud av tjänster kan erbjudas. Tanken är att oavsett typ av anläggning och installation ska Rejlers leverera en prisvärd och kvalitativ lösning. Marknaden Marknaden har haft en kontinuerlig tillväxt under med ca 5% per år. Främst är det nybyggnation av kommersiella fastigheter som har vuxit under perioden. I huvudsak har Rejlers uppdrag varit koncentrerade till sjukhus, skolor och kontorsfastigheter men även större bostadsprojekt har varit en starkt bidragande orsak till en god beläggning. Ett mycket intressant uppdrag avslutades i slutet av Det var projekteringen av m 2 kontorsoch verkstadslokaler till en av världens ledande tillverkare av radarutrustning, Ericsson Microwave Systems AB. Kraven har varit mycket höga och speciella med flexibilitet som ledord i byggprocessen. Meningen är att huset ska vara så flexibelt att produktionen ska kunna förändras utan några fasta strukturer. Den goda samordningen mellan beställaren, arkitekten, elkonsulten, vvs-konsulten, byggkonsulten och enteprenörerna har varit en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att klara tidplan och höga krav. För Rejlers del har det bland annat handlat om dimensionering av stora effekter för kraftförsörjning, avancerad belysningsprojektering och design av komplexa bus-system för styrning av elinstallationer. Affärsområdet besitter även en hög säkerhetsteknisk kompetensnivå. Detta är viktigt då många projekteringsuppdrag av larm- och inpasseringssystem kommer från försvarsindustrin, polis- och kriminalvårdmyndigheterna. Det finns en stor variation i projekteringsuppdragen. Från sjukhus, skolor och universitet till industrifastigheter, nöjeslokaler och bostäder. Kontroll och besiktning I och med förvärvet av Kraftkontrollen i Malmö tillfördes en betydande kompetens inom kontroll och besiktning. Tillväxten under de senaste åren har inneburit att Rejlers idag är en av de större aktörerna inom detta område i Sverige. Rejlers har ett unikt system för effektiv och säker hantering av besiktningsuppdrag vilket ger en framtida trygghet för kunderna. Några uppdrag som är värda att nämna är leveransbesiktningen av Sveriges största reservkraftanläggning på Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus, bestående av 8 st dieseldrivna generatorer à 2MW per styck samt tillhörande fördelningsstationer. Kontroll och besiktning av elinstallationerna på Öresundsbron har också varit ett både volymmässigt och till sin komplexitet avancerat uppdrag. Storkök Storköksprojekteringen inom Rejlers har en lång historia med en erfaren grupp som arbetar mot kunder som IKEA, Astra Zeneca, Stena, Volvo, skolor, sjukhus mm. Framtiden Rejlers kommer att fortsätta satsa på installationsområdet. Främst i storstadsregionerna men det utesluter inte mindre etableringar i övriga Sverige och i övriga Norden. Andel av Rejlers Ingenjörers nettoomsättning 16 % De fem största kundernas andel av affärsområdets nettoomsättning 24 % 15 15

18 Rejlers Ingenjörer Elkraft och Energi 16 16

19 Omsättningen ökade 14 % till 37,7 Mkr (33). Rörelsemarginalen blev 7,4 % (6,8). Affärsområdet har 46 anställda på sex orter. Marknad och kunder Inom energibranschen har fokuseringen på elförsäljning ändrats till ett allt större intresse för elnätfrågor efter ett antal besvärande elavbrott. Ökande investeringar på nätområdet har resulterat i flera intressanta uppdrag. Den ökade efterfrågan ställer stora krav på nyrekrytering och utbildning. Under 2003 behöver affärsområdet nyrekrytera ett större antal elnätsprojektörer. Affärsområdet vänder sig till kundsegmenten energibolag och kommuner samt till leverantörer och entreprenörer inom området. Tjänsteutbudet har omfattat tekniska och ekonomiska utredningar, förstudier och analyser, projektering, nätanalyser, dokumentation av anläggningar, mätinsamling, kontrollantuppdrag, besiktning och utbildning. IT-kompetens Affärsområdet och dess konsulter har genom uppdragsverksamheten byggt upp specialiserad kompetens inom olika teknikområden och som ytterligare förstärker bilden av Rejlers som en kvalificerad partner. Kundföretagens krav på IT-kompetens och anpassade programlösningar tillför ständigt ny stimulans och utvecklar affärsområdet vidare. I projekten används såväl egna som externa dataprogram. Beställarorganisationer skapar efterfrågan Efterfrågan på olika belysningsprojekt har ökat under året. Affärsområdet kan här erbjuda allt från landskapsarkitekter, ljussättare, projektörer och projektledare. Detta har passat många kommuner som utan att behöva anställa mer personal tagit över hanteringen av offentlig belysning från energibolagen. Mätning och avräkning Den 1 juli 2002 köpte Rejlers stora delar av Vattenfall Energimätning. Rejlers blev därmed Sveriges störste aktör på elmarknaden inom mätning och avräkning genom att vara ombud för ett 70-tal nätägare och elförsäljare. Rejlers sköter allt ifrån insamling av mätvärden, avräkning på nätområden, hantering av all information i samband med leverantörsbyten samt beräkning av andelstal. Staten kommer inom en snar framtid att kräva tätare avläsning för alla elkunder. Detta innebär att flera nätföretag planerat att investera i system för automatisk avläsning. Rejlers kunskap inom detta område har kommit till nytta vid förstudier och systemupphandlingar under året. Rejlers har idag alla nödvändiga system som behövs för att möta de behov som uppstår i det fall lagstiftning om tätare avläsning införs. Genom omstruktureringen av kraftbranschen har även kraftbolagen gått in i utbyggnaden av bredbandsnäten. Rejlers har varit aktiv på många platser i landet. Rejlers har bland annat erhållit totalansvaret för att hantera uppbyggnaden av VEABs bredbandsnät i Växjö. Ökad efterfrågan I takt med nätföretagens beslut att i allt större omfattning köpa projektering och beredning av elnät från entreprenörer och konsulter har affärsområdets kärnverksamhet i stor utsträckning ökat hos de större företagen i storstäderna. Med detta följer också uppdrag med taxeutredningar, koncessionsansökningar och besiktning. Dokumentation av elnät har alltid varit en stark nisch i Rejlers. Med lagstiftarens krav har det nu praktiskt taget blivit en nödvändighet för nätföretagen att upprätta och vidmakthålla en fungerande dokumentation över sina elnät. Nätnyttomodellens förestående introduktion har också resulterat i ökad efterfrågan på dokumentationsrelaterade tjänster. Under året har flera konverteringsuppdrag avseende elnät genomförts med framgång. Under året slutfördes det för affärsområdet intressanta uppdraget avseende konvertering av gas- och fjärrvärmedokumentation för Lunds Energi. Ett uppdrag som ytterligare bekräftar dokumentalisterna i Rejlers breda kompetensbas. Andel av Rejlers Ingenjörers nettoomsättning 17 % De fem största kundernas andel av affärsområdets nettoomsättning 52 % 17 17

20 Rejlers Ingenjörer Industriell El och Automation 18 18

21 Omsättningen ökade 3 % till 89,2 Mkr (86,7). Rörelsemarginalen blev 3,4 % (5,0). Affärsområdet har 112 anställda på tio orter. Marknaden Industrimarknaden har under året uppvisat en svag utveckling. Basindustrier som Skog och Stål har visat låg investeringsvilja, vilket slagit hårt mot konsultbranschen i stort och även påverkat lönsamheten negativt för Rejlers. Bäst har de enheter lyckats som fördelar omsättningen på många kunder inom ett flertal olika branscher. Glädjande nog kan konstateras att Rejlers ändå klarat nedgången bättre än flera av konkurrenterna vilket tyder på styrka och en välbalanserad kundbas. Kunder Det enskilt största kundsegmentet under året har varit kärnkraftindustrin som svarat för 20 procent av den totala omsättningen med Westinghouse Atom och OKG som största kunder. Sandvikkoncernen med dotterbolag har under året utgjort en av Rejlers större kunder. Här har uppdrag i samarbete med kollegorna inom Mekanik öppnat nya intressanta affärsmöjligheter. Öresundsbro Konsortiet fortsätter att generera omfattande uppdragsvolymer. Underhåll och kompletteringar i styr- och övervakningssystemen tar en stor del av uppdragen. Rejlers ansvarar även för jourverksamheten styr- och övervakningssystemen på broförbindelsen. Underhåll av anläggningar I affärsområdet finns ett gediget kunnande inom underhåll. Under senare tid har uppdragsverksamheten inom detta område vuxit. Bland annat kan nämnas unika kundanpassningar av underhållsrutiner kopplade till det egna underhållssystemet REJUS. Multimediabaserade presentationer av säkerhetsrutiner i samband med avställning av processanläggningar är ett annat exempel. Underhållssystemet REJUS finns idag hos ca 150 företag i Sverige och under året har även de första systemen sålts till företag i Finland. Vatten och avlopp Inom VA-sektorn har affärsområdet flyttat fram positionerna under det gångna året. Den sedan tidigare starka styr- och reglersidan har kompletterats med processingenjörer. Genom detta ges möjlighet att genomföra större projektåtaganden som upprättande av processbeskrivningar och anbudshandlingar inom VA-verkens samtliga processområden. Större uppdrag har under året genomförts till VA-verken i Göteborg och Falun. Båda dessa uppdrag utgör utmärkta referenser i den fortsatta satsningen mot fler uppdrag för de kommunala VA-verken. Industrikonsult Rejlers profilering av affärsområdena Industriell El och Automation samt Mekanik som en gemensam resurs för industrimarknaden har under det gångna året satts i fokus. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Idag uppfattas Rejlers som en bred och kompetent partner av industri- och verkstadsföretagen. Nya kunskapsområden har lagts till de mera traditionella för att idag omfatta allt från rena logistiklösningar till automationssystem samt överordnade operatörsgränssnitt och kommunikationslösningar. Denna insikt hos kunderna har ökat intresset för ett bredare samarbete och Rejlers finns allt oftare med efter de vanligtvis omfattande utvärderingarna i valet av samarbetsparter. Framtiden Marknaden för affärsområdet Industriell El och Automation förutspås en bättre utveckling under kommande år. Utvecklingen får ändå anses som svårbedömd då det fortfarande råder stor osäkerhet på exportmarknaden, något som starkt påverkar investeringsviljan i företagen. En positiv trend som kan noteras är att industrin till allt större del genomför utvecklingsarbeten i samverkan med konsulter. Ett förhållande som bidrar till ökad tillväxt för affärsområdet. Positivt för utvecklingen av affärsområdet är också Rejlerkoncernens breda kompetens som teknikkonsult, vilket ger synergieffekter i mer sammansatta projekt. Andel av Rejlers Ingenjörers nettoomsättning 40 % De fem största kundernas andel av affärsområdets nettoomsättning 31 % 19 19

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Systematiska Fonders fonder Tornado och Risk Reward bland de bästa fonderna hitills i år. Verksamheten har expanderat och

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 o Nettoomsättning för perioden 2,2 Mkr (3,1) o Resultat efter finansnetto 1,2 Mkr (-0,3) o Resultat per aktie -0,27 kr (-1,07) o Likvida medel vid

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSREDOGÖRELSE Januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 33,4 mkr (27,4). Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,7 mkr (-1,6). Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer