Noteringsprospekt för Rejlerkoncernen AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noteringsprospekt för Rejlerkoncernen AB (publ)"

Transkript

1 Noteringsprospekt för Rejlerkoncernen AB (publ) VERKSAMHETEN 2002

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Året som gått 2 Koncernchefens översikt 4 Bakgrund och motiv 5 Bransch och marknad 6 Rejlerkoncernen 8 Medarbetarna 9 Arbetsmiljö och hälsoprofilering 10 Teknik i framkant och utkant 14 Rejlers Ingenjörer - Bygg och Fastighet 16 Rejlers Ingenjörer - Elkraft och Energi 18 Rejlers Ingenjörer - Industriell El och Automation 20 Rejlers Ingenjörer - Järnväg 22 Rejlers Ingenjörer - Mekanik 24 Rejlers Ingenjörer - Telecom 26 Internationell verksamhet 28 ComIT Rejlers, Rejlers EnergiTjänster och Mirakelbolaget 30 Flerårsöversikt 32 Kommentarer till flerårsöversikt 34 Hantering av finansiella risker 36 Riskfaktorer 38 Legala frågor och utdrag ur bolagsordning 37 Förvaltningsberättelse 38 Resultaträkningar 39 Kassaflödesanalyser 40 Balansräkningar 42 Redovisningsprinciper och noter 47 Revisorns granskningsberättelse 48 Aktie- och ägarstruktur 49 Styrelse och revisor 50 Koncernledning 51 Skattefrågor i Sverige 52 Definitioner 53 Adresser EKONOMISK INFORMATION Årsredovisningar och rapporter kan beställas från Rejlerkoncernen AB, Box 49061, Stockholm. Tel 08/ eller hämtas på bolagets hemsida För räkenskapsåret 2003 lämnar bolaget ekonomiska rapporter enligt följande: Delårsrapport avseende första kvartalet 2003: 28 april 2003 Delårsrapport avseende andra kvartalet 2003: 9 aug 2003 Delårsrapport avseende tredje kvartalet 2003: 4 nov 2003 Med Rejlers, Koncernen eller Bolaget menas i detta prospekt Rejlerkoncernen AB (publ). NGM-NOTERING Nordic Growth Market NGM, som är en auktoriserad börs under Finansinspektionens tillsyn har beslutat att notera Rejlerkoncernens aktie av serie B på NGM Equity. Noteringen beräknas ske den 8 maj 2003 och handelsposten kommer att omfatta 100 aktier. Rejlerkoncernen AB (publ) har träffat ett noteringsavtal med NGM om bland annat informationsgivning i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling. Detta innebär att Bolaget i sin informationsgivning följer tillämpliga lagar och författningar samt rekommendationer som gäller för aktiemarknadsbolag noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News - Prospekt är upprättat med anledning av notering av Bolagets aktie av serie B på NGM Equity. NGM har granskat och godkänt prospektet. NGMs godkännande innebär inte någon garanti från NGMs sida att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Då prospektet ej omfattar något erbjudande eller någon emission har det ej godkänts eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:1980) om handel med finansiella instrument.

3 Året som gått Rörelseresultatet förbättrades för femte året i rad till 9,3 Mkr Omsättningen ökade med 16 procent Verksamheten i Kraftkontrollen fusionerad med Rejlers Ingenjörer AB Förvärv av Vattenfall Energimätning Antal årsanställda ökade med 10 procent En satsning på internationalisering påbörjades Rejlers firade 60 år Resultat och nyckeltal Rejlerkoncernen Mkr Intäkter 233,4 201,6 169,9 148,9 148,4 Rörelseresultat 9,3 7,4 41,8 1,7 0,5 Resultat efter finansnetto 10,5 8,4 40,9 1,0 0,6 Eget kapital 56,8 49,9 45,0 19,7 19,5 Balansomslutning 110,9 119,6 109,1 74,1 65,1 Rörelsemarginal, % 4,0 3,7 24,4 1,1 0,3 Soliditet, % 51,2 41,7 41,2 26,6 30,0 Vinst per aktie, kr 3,99 2,87 16,89 0,12-0,65 Rejlers är en teknisk kunskapskoncern som erbjuder tjänster och produkter inom kompetensområdena Elteknik, Energi, Automation, IT, Telecom och Mekanik. Rejlers har idag 14 kontor i Sverige och 7 kontor i Finland genom delägt bolag. Koncernen har cirka 500 medarbetare. 1 1

4 Koncernchefens översikt Rejlers 60 år - still going strong! Vi står inför nya utmaningar i en orolig och oförutsägbar omvärld. Det är inte längre möjliga framtida vinster som räknas utan vilka kassaflöden som kan levereras nu och idag. Rejlers har fortsatt att hävda sig väl i en bransch där problemen tycks hopa sig. Det finns ett latent tryck hos våra större medtävlare att fusionera sig vilket leder till att gamla ansedda varumärken försvinner. Rejlers kommer att bestå som ett självständigt varumärke men ändå delta i omstruktureringen av branschen. I Rejlers har vi tillsammans skapat en stadig plattform bestående av engagemang, vilja och kunskap och där vi bemästrar konsten att vara lönsamma på ett hälsosamt och långsiktigt sätt. Under 2002 lyckades vi för femte året i rad att förbättra resultatet trots det svåra konjunkturläget. Våra framgångar kan i huvudsak härledas till en strategiskt konjunkturbalanserad verksamhet. Järnväg, Telecom, Bygg och Fastighet samt Elkraft och Energi har överträffat mina förväntningar medan Industriell El och Automation och Mekanik haft det svårare i den rådande konjunkturen med Malmö som ett lysande undantag. Elkraft och Energi har liksom Järnväg varit stabilt och förvärvet av Vattenfall Energimätning är en utmärkt bedrift av vår tekniske direktör Lars Wikman, som också är affärsområdeschef för Elkraft och Energi. Vår marsch mot en nordisk koncern fortsätter. Genom strategiska förvärv och en stabil organisk tillväxt kommer vi att öka våra marknadsandelar på den nordiska marknaden. Knytningen till finska Rejlers är starkare genom en ökad andel gemensamma projekt och en gemensam satsning inom Industriell El och Automation. I Danmark gör vi fortsatt bra affärer i huvudsak beroende på ett framgångsrikt arbete på Öresundsbron. Detta har gett oss blodad tand att utöka verksamheten i vårt sydliga grannland. I Norge finns för närvarande inga konkreta planer men visst samarbete sker och på längre sikt kan detta utvecklas till en djupare relation där 2 2

5 projekt för byggande av järnvägar och annan infrastruktur blir bärande. Under 2002 har även vår aptit på flera och större internationella engagemang ökat. Det har inneburit marknadsföring och offerter till så vitt skilda områden som Kina, England och Saudi-Arabien. Vi avslutar i år ett stort kraftförsörjningsprojekt i Abu Dhabi som pågått sedan Ytterligare en sektor inom internationella uppdrag som vi på utlandssidan intresserat oss för är Världsbanken, SIDA och andra biståndsorganisationer. Våra framsteg inom IT fortsätter. Genom ComIT, är vi numera en Microsoft Certified Partner. I ComIT bedrivs en lönsam konsultrörelse inom väginformatik och uppbyggnad av Citrixnät samtidigt som en utveckling av nya spännande programvaror sker. Rejlers har ett ambitiöst program för att säkerställa en god arbetsmiljö och personalens hälsa. Företagets 60-årsjubileum firades genom en företagskonferens på Ronneby Brunn, under parollen I hälsans tecken där fler än 250 medarbetare deltog. Jag är övertygad om att investeringar i friskvårdsaktiviteter och ergonomiskt bra arbetsförhållanden är lönsamma liksom att tillräckligt med sömn och sund kost ger oss kraft att ta hand om familjen, motionera och göra ett bra jobb. Efter några år som ledare för Rejlers känner jag betydelsen av att fokusera på god anda, intressanta arbetsuppgifter samt utvecklande kundkontakter där samtliga motivationsfaktorer ska föra Rejlers framåt. Vi ska ha god kontroll på vår ekonomi och med stolthet våga ta betalt för de insatser vi gör för våra kunder. Jag anser att ingenjörskonsten är den enskilt viktigaste kompetensen för att driva Sverige framåt. I en jämförelse med advokater, revisorer, managementkonsulter och IT-konsulter anser jag ingenjörens arbete ligga väl i nivå med dessa. Med den iakttagelsen finns det ett stort utrymme uppåt i ersättningsnivån. Ingenjörsföretagen ska få samma möjlighet till vidareutbildning, studieresor, branschmedverkan, teknisk utveckling och forskning. Vår affärsfilosofi är inte att kortsiktigt maximera vinsten för varje kvartal utan istället fokusera på kunskapskapital och strukturkapital. I Rejlers känner vi att vi har ordentligt med substans i båda dessa mjuka parametrar. Våra kvalitets- och miljösystem är effektiva och har förbättrats år efter år. Nu hälsocertifierar vi företaget och de anställda och förstärker vårt humankapital ytterligare. Resultatet för koncernen blev 10,5 Mkr (8,4 Mkr) på en omsättning om 233 Mkr (200 Mkr), en betydande expansion som i viss utsträckning skett på bekostnad av resultatet. Svårigheterna på industrisidan har dock dragit ned resultatet. Soliditet och likviditet är dock bra och utrymmet för att genomföra förvärv är gott. Avkastningen på totala kapitalet blev 10,4 procent, på sysselsatt kapital 15 procent samt på eget kapital 12,7 procent. Det goda resultatet tillskriver jag alla våra kunniga och entusiastiska medarbetare. De har skapat en bra plattform för en fortsatt expansion. Inför 2003 är jag något osäker om utvecklingen beroende på att industrin ännu inte visat någon större investeringsvilja men dristar mig ändå till att förutspå en fortsatt resultatförbättring i koncernen för sjätte året i rad. I min bedömning ligger en intuitiv känsla av en uppgång i världskonjunkturen i slutet på året. I Sverige verkar byggmarknaden ha försvagats, medan infrastruktursatsningarna successivt ökar. Rejlers är som jag försökt ge uttryck för en ung och livlig 60-åring still going strong, ja, Rejlers ser snarare ut att vara i 30-årsåldern med stora ambitioner och med den egentliga karriären framför sig. Målet är att inom ett par år vara 600 anställda och ha en omsättning på 400 Mkr för en koncern som också räknar in Rejlers i Finland. Stockholm i april 2003 Peter Rejler VD och koncernchef 3 3

6 Bakgrund och motiv Rejlers är ett begrepp som tekniskt kunskapsföretag sedan lång tid tillbaka. Koncernen bedriver idag en omfattande konsultverksamhet inom elteknik, energi, automation, it, telekom och mekanik. Arbetet med att produktifiera vissa tjänster pågår och det utgör grunden för vissa av koncernens produktbolag. Koncernen har idag en position som ett av de större konsultbolagen, omkring nummer femton i Sverige. Styrelsen har gjort bedömningen att det är nödvändigt att fortsätta att växa såväl organiskt som genom förvärv i Norden. Organiskt har koncernen vuxit med lönsamhet med cirka 15 procent per år under de senaste tre åren, trots att konjunkturen varit nedåtgående. Bedömningen är att det finns goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt organiskt. Genom förvärv av bolag och verksamheter som kompletterar nuvarande tjänsteutbud bedöms möjligheterna som goda att erhålla synergieffekter som även kan leda till merförsäljning. Ett sådant förvärv var Energimätning som förvärvades från Vattenfall under Vidare har koncernen förvärvat drygt 20 procent i Rejlers Invest OY med option på resterande del av bolagets aktier. Båda dessa förvärv har varit positiva för Rejlerkoncernen. Styrelsen gör bedömningen att en noterad aktie innebär fördelar i samband med andra förvärv eftersom man erhåller ett ytterligare instrument att använda som betalningsmedel. Som tjänsteföretag är koncernens försäljning och tjänsteproduktion beroende av medarbetarnas delaktighet i företagets utveckling. För att stimulera till delägarskap genomförde bolaget ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för tre år sedan. För att möjliggöra ett positivt utfall av teckning av nya aktier bedömer styrelsen det som nödvändigt att aktien kan omsättas på en organiserad marknadsplats. Styrelsen har därför gjort bedömningen att tiden nu är mogen för att notera bolagets B-aktie som ett led i bolagets ambitioner att växa till ett stort konsultbolag i ett Nordiskt perspektiv. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, som upprättats av styrelsen i Rejlerkoncernen med anledning av föreliggande notering på Nordic Growth Market (NGM). Styrelsen är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Rejlerkoncernen som skapas i prospektet. Stockholm den 17 april 2003 Rejlerkoncernen AB (publ) Styrelsen 4 4

7 Bransch och marknad Branschstruktur Den tekniska konsultbranschen består idag av ett stort antal företag där dock huvuddelen är relativt små, färre än 20 anställda. De största konsultbolagen i Sverige har varit aktiva i den omstrukturering som pågår i branschen. ÅF har exempelvis förvärvat ett flertal mindre bolag och SWECO har deltagit i fusionssamtal med både ÅF och danska Carl Bro. I takt med att kunderna blir mer internationella ökar även trycket på konsultbolagen att både bli mer internationella men även att få en större bredd. Den tekniska konsultbranschen håller på att konsolideras till att större och mer internationella bolag skapas. För mellanstora konsultbolag drivs även konsolideringen av att de nått en kritisk storlek då beroendet av enskilda personer minskar och istället vikten av bolagets strukturkapital blir väsentligt. De tio största teknik- och industrikonsultbolagen i Sverige 2001 framgår av tabellen nedan. De största konsultbolagen i norden är Jaakko Pöyry Group samt därefter Ramböll efter deras förvärv av Scandiaconsult. Det tredje största bolaget är Carl Bro. I ett europeiskt perspektiv är de svenska konsultbolagen relativ små. Enligt Svensk Teknik och Design, STD, är de största svenska konsultbolagen, ÅF och Sweco, omkring nummer 20 mätt på antal anställda per den sista december De största svenska arkitekt-, teknik- och industrikonsultkoncernerna Bolag Omsättning Balansomsl. Antal MKr Mkr Anställda ÅF SWECO Scandiaconsult WSP (fd J&W) Teleca (exkl AU-system) Semcon WM-Data Total Design Carl Bro Sverige Epsilon Tyréns Källa: STD Konjunkturutsikter Konsultbranschen har sedan halvårsskiftet 2001 fram till hösten 2002 upplevt en markant avmattning. Efterfrågan på konsulttjänster har enligt branschföreningen STD stabiliserats under hösten För teknikkonsultbolagen bedöms de vara i balans med efterfrågan under våren Enligt Konjunkturinstitutets (KI) bedömning från mars 2003 bedöms det ske en svag investeringsutveckling fram till sommaren Industrins maskininvesteringar väntas öka under andra hälften av 2003 medan industrins bygg- och anläggningsinvesteringar fortsätter att minska hela året. År 2004 bedöms industriinvesteringarna öka ytterligare i takt med allt starkare produktion. Investeringar i tjänstebranschen, bland annat telenätsutbyggnad (3G), bedöms öka något under Förutsättningarna för 2004 är ändå gynnsamma bland annat tack vare en låg ränta och ett stigande kapacitetsutnyttjande. Tjänstesektorns investeringar bedöms öka med drygt 6 procent år De offentliga investeringarna ökade kraftigt 2002 på grund av infrastruktursatsningar av bland annat Banverket och Vägverket. Investeringarna väntas fortsätta att öka även i år, enligt KIs bedömning, dock i långsammare takt. Investeringarna förväntas minska svagt under Bostadsinvesteringarna bedöms minska ytterligare under 2003 och byggandet börjar återhämta sig under 2004 vilket även stämmer överens med STDs Investeringssignal från februari

8 Rejlerkoncernen Affärsidé Rejlers är en teknisk kunskapskoncern som erbjuder tjänster och produkter inom kompetensområdena; Elteknik, Energi, Automation, IT, Telecom och Mekanik. Med god etik, säker kvalitet och miljö samt dynamisk medarbetarutveckling säkerställer koncernen kundens krav och upplevelse av mervärden i tjänsten eller produkten. Genom detta arbetssätt säkerställs långsiktiga kundrelationer vilket även skapar förutsättningar för en god lönsamhet. Mål och visioner Rejlers ska uppfattas som en betydande och högkvalitativ aktör på den nordiska marknaden. Inom uttalade kompetensområden ska Rejlers framstå som det självklara valet för kunden. Rejlers ska sträva efter produktifierade lösningar med funktionsansvar inom angivna kompetensområden. Dessa lösningar kan även bilda grunden för egna produktbolag. Rejlers ska vara branschens ledande företag inom kompetensutveckling och personlig utveckling. Rejlers lönsamhetsmål är att ha en rörelsemarginal om 6 procent över en konjunkturcykel. För att säkerställa en långsiktig och stabil utveckling av verksamheten eftersträvas en soliditet om minst 30 procent. Strategier Rejlers ska ha en balanserad kundbas inom olika branscher med differentierad konjunkturkänslighet. Bolaget ska vara observant på långsiktiga förändringar och trender i näringslivet och samhället för att kunna erbjuda rätt mix av produkter. Kundens upplevda värde är av stor vikt för Rejlers långvariga relationer och kräver därför hög kvalitet på såväl social som teknisk kompetens. Genom en tydlig profilering mot marknaden skapas en identitet som kunderna känner igen. Rejlers ska vara rikstäckande i Sverige samt ha strategiska etableringar i övriga Norden. Positioneringen på marknaden sker genom platskontoren och deras lokala marknad. Rejlers personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling inom de områden som marknaden efterfrågar. Möjlighet till karriär i såväl linjeorganisationen som i tekniska funktioner ska ges. Historik Rejlers grundades 1942 av ingenjör Gunnar Rejler. Elektrifiering av landsbygden och uppbyggnad, utveckling och rationalisering av eldistributionsföretag utgjorde basen för den inledande rådgivande verksamheten. På 1950-talet blev Rejlers ett betydande ingenjörsföretag vid uppbyggnaden av svensk pappers- och varvsindustri för att på 1960-talet ta ytterligare ett steg in på marknaden som el- och telekonsulter i större byggnadsprojekt. Under 1970-talet medverkade Rejlers i betydande omfattning i konstruktions- och igångkörningsprojekt för kärnkraftsindustrin. På 1980-talet kom internationella projekt och stora flygplatsprojekt att dominera. Vidare startades finlandsverksamheten i Rejlers OY. På 1990-talet kom koncernens verksamhet att domineras av stora järnvägsprojekt, vägprojekt och Öresundsbron. Rejlers som nu leds av tredje generationen i familjen Rejler har trots detta haft olika ägarkonstellationer. Fram till 1985 var bolaget familjeägt men avyttrades då till OTC-noterade konsultbolaget VIAK. Ledning och anställda köpte ut bolaget från VIAK 1989 genom en management buy out (MBO). Det finska dotterbolaget Rejlers OY förvärvades vid samma tid genom en separat MBO av den finska ledningen. Rejlers förvärvade drygt 20 procent av Rejlers Invest OY år 2000 med option att förvärva resten av bolaget under 2003/2004. Varumärket Omvärldens uppfattning om vad Rejlers är och står för är av avgörande betydelse för företagets överlevnad. Lika viktigt är det för medarbetarna i företaget att känna till de värderingar som är styrande i Rejlers. Varumärket Rejlers ska förknippas med god etik och moral i alla de aktiviteter som företaget genomför. För medarbetarna är företagets sociala ansvarstagande och icke diskriminerande värderingar avgörande. För att stärka varumärkets inre värden har ett omfattande arbete inletts. Under 2002 initierades inom olika områden satsningar för att stärka företagets image och profil mot omvärlden. Under parollen I hälsans tecken genomförde hela företaget olika friskvårdssatsningar kopplade till en hälsocertifiering. Satsningar för att stödja svensk idrott fortsätter. 6 6

9 Organisation och styrning Bolagets verksamhet är organiserat i ett moderbolag samt fyra dotterbolag. Moderbolaget är ett rent holdingbolag med endast samordnande uppgifter mellan dotterbolagen samt förvaltning av koncernens fastigheter i Kalmar och Växjö. Fastigheterna används i huvudsak som kontor i konsultrörelsen. Det största dotterbolaget, Rejlers Ingenjörer AB, svarar för cirka 90 procent av koncernens omsättning. Rejlers Ingenjörer är organiserat i sex olika affärsområden på 14 olika orter i Sverige. Platscheferna har personal- och lönsamhetsansvaret för respektive kontor. Tillsammans med affärsområdescheferna gör platschefen de affärs- och marknadsmässiga bedömningarna avseende kontorens profileringar. Övriga dotterbolag, Rejlers International AB, svarar för koncernens internationella uppdragsverksamhet. Rejlers EnergiTjänster AB, marknadsför produktifierade tjänster inom energimätning. ComIT Rejlers AB erbjuder tjänster och programvaruutveckling inom områden för bland annat väginformatik, Internet och intranät. Kundstruktur För att minimera konjunkturens påverkan på verksamheten är företagets policy att ha en balanserad kundbas med differentierad konjunkturkänslighet och kunder inom många olika branscher. Företaget har i dagsläget en stor kundspridning, drygt 2000 uppdrag år 2002 och risken för större kundförluster bedöms som små. Historiskt har kundförlusterna varit mycket små. De fem största kunderna svarar för 1/5 av Rejlers totala omsättning, den offentliga sektorn står för 33 procent av den totala omsättningen och den enskilt största kunden står för 5 procent. Det är siffror som ligger i paritet med Rejlers mål att begränsa de risker som finns med att ha allt för stora och få beställare. Kvalitet och miljö Rejlers kvalitets- och miljösystem, är anpassat till SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO och dokumenteras i kvalitets- och miljöhandboken. Systemet förverkligar företagets kvalitets- och miljöpolicy och omfattar organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för att leda och styra verksamheten med avseende på kvalitet och miljö. Vidare syftar kvalitets- och miljösystemet till att på ett kontinuerligt, systematiskt och planerat sätt se till att uppsatta mål uppnås i uppdragsverksamheten i Rejlers. Med detta system som bas samt utifrån kontraktsspecificerade krav kan kvalitets- och miljöplaner för enskilda uppdrag upprättas. Uppdragsverksamheten i Rejlers kännetecknas av stor variation i uppdragen och med långt delegerat ansvar. Stor vikt fästs vid personella resurser som teknisk kompetens, kreativitet och kommunikationsförmåga. Kontraktsgenomgång och verktyg för styrning av uppdragen i form av instruktioner, anvisningar och checklistor är väsentliga element i kvalitets- och miljösystemet. Rejlers kvalitetspolicy Med kvalitet menar Rejlers att göra rätt saker rätt. Trivsel i arbetet, ordning och reda samt leveranser i tid är Rejlers främsta kvalitetsmål. Varje uppdrag genomförs så att kunden i relationen med Rejlers upplever ett mervärde utöver överenskommen eller förväntad insats. Ansvaret för Rejlers kvalitet delas av samtliga medarbetare och förutsätter aktiv engagerad medverkan från varje anställd. Rejlers miljöpolicy Inom Rejlers skall vi genom en hög kompetensnivå i miljöfrågor och tillsammans med våra kunder, utforma anläggningar med hänsyn tagen till kretsloppsprincipen och vad som är genomförbart utifrån de tekniska, ekonomiska och ekologiska ramarna. Med hänsyn till krav och önskemål från våra beställare skall vi i alla våra uppdrag prioritera material som är energisnåla, återvinningsbara och miljövänliga. Vi skall verka för att resor i tjänst och till/från arbetsplatsen skall ske på ett miljövänligt sätt och inneha en miljövänlig bilpark. Genom ett ständigt förbättringsarbete och kontinuerlig utbildning skall vi förebygga och minimera negativ miljöpåverkan i alla våra aktiviteter och tjänster som berör verksamheten. Vi skall som ett minimikrav följa gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör verksamheten. 7 7

10 Medarbetarna Rejlers värde är mycket beroende av medarbetarnas kunskap och samarbetskompetens. Inom koncernen arbetas målmedvetet med att erbjuda det stöd som behövs för att förbättra var och ens möjligheter att göra ett ännu bättre arbete. Detta omfattar bland annat områden som utbildning, personlig utveckling samt hälso- och friskvård. Rejlersskolan En ständig vidareutbildning är ett krav för rådgivande ingenjörer och konsulter. Rejlersskolan är en utbildning för all personal och omfattar bland annat marknadsföring, uppdragsprocessen, projektekonomi, entreprenadjuridik och företagsekonomi. Programmet i skolan anpassas till varje individ och är en oavbruten process i takt med löpande förändringar. För företagets chefer anpassas skräddarsydda utbildningar i förhållanden till nuvarande kunskaper och erfarenheter. Ämnen som ingår är psykologi, personalledning, arbetsrätt, lönsamhetsstyrning och försäljningsteknik. Rekrytering och karriär Rejlers strävar efter att vara en attraktiv och efterfrågad arbetsplats. Bolaget arbetar aktivt med att informera om de möjligheter koncernen kan erbjuda på högskolor och universitet för studerande och nyexaminerade. För nyanställda har företaget ett faddersystem som är av mentorkaraktär. Internrekrytering och interna karriärvägar är en del av koncernens rekryteringspolicy. I Rejlers kan man välja på att antingen göra chefskarriär i linjen eller att göra teknisk karriär som projektchef eller chefsingenjör. Balanced scorecard På alla nivåer inom företaget introduceras nu "Balanced scorecard" som ett hjälpmedel för den anställde att följa den egna och företagets utveckling. De fyra parametrarna som bearbetas med så mycket mätbara faktorer som möjligt är - Utvecklingsperspektivet, personalorienterat - Processperspektivet, hur arbetet utförs - Kundperspektivet, marknadsaktiviteter - Finansperspektivet, resultat och avkastning Balanced scorecard följs upp i samband med de utvecklingssamtal som genomförs mellan medarbetare och närmaste chef. Medarbetardata Rejlerkoncernen hade per den 1 mars 2003 cirka 350 medarbetare i Sverige och cirka 150 genom delägt bolag i Finland. Medelåldern på bolagets medarbetare är 41 år vilken vi målmedvetet strävar efter att föryngra. Konsultens anställningstid speglar en lång erfarenhet såväl i yrket och som kulturbärare av varumärket Rejlers. Under den snabba expansionen 2001 och 2002 har många nyanställda tillkommit, se vidstående diagram. Personalomsättningen var under 2002 cirka 15 procent vilket är en minskning jämfört med Rejlers mål är att personalomsättningen inte ska överstiga procent. Av koncernens anställda är 85 procent män och 15 procent kvinnor. Yrket är av tradition mansdominerat men företaget strävar efter att öka andelen kvinnor. Företagets jämställdhetspolicy syftar bland annat till detta. 8 8

11 Arbetsmiljö- och hälsoprofilering Arbetsmiljö- och hälsoprofilering i Rejlers syftar till att erbjuda medarbetare möjlighet till ett hälsosamt liv och en säker och trygg arbetsplats. Detta är den helhetssyn på hälsoarbetet som präglar Rejlers och som integreras med det pågående arbetsmiljöarbetet. En intern utbildningsplan håller på att utarbetas för att ge kunskap om grundläggande hälsofrågor. Genom detta arbete minskas även risken för psykisk och fysisk ohälsa som till exempel utbrändhet. Genom ett nära samarbete med företagshälsovården görs intensiva insatser för att förebygga långtidssjukskrivningar samt att identifiera riskfall för den typen av sjukskrivningar. På samma sätt som bolaget kvalitets- och miljöcertifierats, kommer bolaget under 2003 att bedriva ett arbete med att hälsocertifiera bolaget och dess medarbetare. I ett senare skede siktar bolaget även på att inarbeta hälsofrågorna i bolagets ISO-rutiner. Jubileumskonferens i hälsans tecken I månadsskiftet augusti-september 2002 firade Rejlers 60-årsjubileum genom att konferera kring temat friskvård och hälsa. Föreläsarna var konst- och musikterapeuten Gert Ohlsson och Sveriges förutvarande Davis Cupkapten Carl-Axel Hageskog. Gert Ohlsson arbetar dagligen med klienter som tappat fotfästet i arbetslivet genom utbrändhet eller arbetslöshet. Han konstaterade också att de största påfrestningarna finns i privatsfären. Men arbetsplatsen kan vara en katalysator för att ta tag i livssituationen som naturligtvis också kan inrymma för tung arbetsbörda samt psykiskt och fysiskt dåligt klimat. Här måste man lära sig lyssna på signalerna både hos sig själv och hos andra. Calle Hageskog höll ett humoristiskt anförande om ledarskap med många referenser till det framgångsrika tennislandslaget. Framgångsrikt ledarskap handlar om att lyssna på lagmedlemmarna och ta stor individuell hänsyn. Laganda skapas genom ömsesidig respekt mellan spelarna och mellan ledare och spelare. En ledare måste också bjuda på sig själv och vara prestigelös. Konferensen genomfördes i övrigt genom aktivt idrottande och motionerande i Ronneby Brunns vackra omgivningar. Banketten innehöll revyframträdanden från ett antal Rejlersensembler från Malmö i söder till Luleå i norr. Hälsoekonomi När kvalitetsarbetet i standardiserade former i Sverige inleddes i senare delen av 1900-talet hade man visionen att 25 miljarder investerade i kvalitetssäkring skulle få en effekt av 75 miljarder i ekonomisk vinst. Således ett netto på 50 miljarder. Det är sannolikt att den beräkningen höll. Större delen av svenskt näringsliv och förvaltning är certifierade eller arbetar i varje fall efter standardiserade kvalitetssystem. När Rejlers nu griper sig an hälsofrågorna i en tid av utsatthet, otrygghet och stress kan säkert motsvarande kalkyler ställas upp. Antalet sjukskrivningar i landet har på fyra år fördubblats. Kostnaden är idag 120 miljarder per år. En satsning på friskvård, trivsel och snabba insatser vid sjukdom, utbrändhet och vantrivsel kommer att ge motsvarande samhällsekonomiska vinster som kvalitetssatsningen. Varje krona som satsas på förebyggande åtgärder ger en besparing på två till fyra kronor i sjukvårds- och sjukskrivningskostnader. Det ökar incitamentet att göra stora satsningar i företagen. Intranät i hälsans tjänst Via väl utbyggda hälsosidor på koncernens intranät får varje anställd tillgång till information om grundläggande hälsofrågor såsom sunda kostvanor, vikten av motion och avkoppling samt "Senaste nytt" på hälsofronten. Här finns också kontinuerlig uppgift om vad Rejlers erbjuder de anställda inom friskvården. För att ytterligare motivera alla anställda att "tänka hälsa" finns på intranätet en Friskvårdstävling med fina priser. Denna har redan sporrat till ökade regelbundna motionsaktiviteter som kommer både individen och företaget till godo. 9 9

12 Teknik i framkant - och utkant Robottruckar till partikelforskningen i CERN Rejlers Oy har tillsammans med Rocla AB deltagit i ett projekt där två toppmoderna robottruckar levererats till den Europeiska partikelforskningscentralen CERN i Schweiz. I CERN investeras över 3,3 miljarder euro i en ny generation av partikelacceleratorer, där atomernas partiklar kolliderar med en energi som är tiofaldig jämfört med dagens acceleratorer. Detta ger forskarna möjlighet till partikelforskning inom ett helt nytt energiområde. Robottruckarna som Rocla levererat har till uppgift att flytta de dipolmagneter som används i acceleratorn. kommer magneter att finnas. Trots sin storlek är magneterna mycket exakt planerade och lätt förstörbara känsliga instrument, vars hantering kräver både försiktighet och styrka. För installation av magneterna krävs millimeterprecision. Bland de 14 leverantörer som deltog i offertskedet föredrog CERN finländska Roclas automatiska grensletruck med traverskran, en så kallad robottruck. Robottrucken är en truck som utför transportoch lyftarbeten helt automatiskt utan förare längs en på förhand planerad rutt. Beställningen omfattade två robottruckar. Samarbete I Finland utfördes projektet i ett samarbete mellan Gigaideas Oy som stod för utveckling av lyftanordningen, Rejlers Oy med Jouni Vidqvist som svarade för planering av vagnens stomme och hållfasthetskalkylering samt Rocla som tillverkade. Courtesy of CERN Avancerad teknik Dipolmagneterna är upp till 17,5 m långa och väger 35 ton. Magneterna har som uppgift att få partiklarna att böja av på den cirkelformade 27 km långa banan i den underjordiska partikelacceleratorn. När den är i bruk kyls magnetens inre ned till -271 C. I acceleratorn som är under byggnation Krävande planering Till Rejlers uppgifter hörde förutom planering av stomme och lyftanordning även strukturanalys, kvalitetskontroll, accelerationsmätningar samt dokumentation som omfattade bland annat instruktions- och underhållsmanualer samt reservdelsförteckning. Speciellt krävande delområden i planeringen var utvecklandet och planeringen av det aktiva systemet för lastens stabilisering och det med millimeterprecision fungerande maskineriet för finjustering av lasten. Den första robottrucken levererades till CERN i början av februari 2001 och den andra i november. Radioaktiva delar sågas sönder - teknik som håller Aarne Autio, chefsingenjör emeritus i Rejlers Ingenjörer har i ett uppmärksammat projekt tillsammans med Westinghouse tagit fram avancerad teknik och utrustning som möjliggör segmentering och skrotning av radioaktivt material från kärnkraftsreaktorer. I första hand är det kärnkraftverken i Forsmark och Oskarshamn som berörs. Det är delar i reaktorerna som av olika anledningar behöver bytas ut eller modifieras. För att kunna utföra arbetet flyttas delarna som ska bearbetas från själva reaktorn till en intilliggande lagringsbassäng där segmenteringen utförs. Kamerastyrt arbete under vatten Allt arbete utförs under vatten då materialet som ska hanteras är starkt radioaktivt. Detta innebär att övervakning av arbetet måste ske via ett antal undervattenskameror som finns monterade på 10 10

13 utrustningen. I Forsmark ska locket till moderatortanken lyftas bort för att det gamla systemet för nödkylning -härdstrilen- som finns i locket ska kunna tas bort. Därefter ska locket tillbaka på plats igen. Arbetet sker via ett antal olika moment där olika plattformar, transportanordningar och verktyg används. Allt konstruerat, byggt och testat vid Westinghouse anläggningar i Västerås under ledning av Aarne Autio. Projekttiden kommer att uppgå till ca 1,5 år från idé till första bearbetning, en mycket kort tid i detta sammanhang då det i mycket handlar om ny och oprövad teknik. Arbetet i Forsmark ska utföras under revisionen i maj Under de tio dagar som står till förfogande kommer två arbetslag om 3 man i 12-timmarsskift att genomföra arbetet. Den slutliga segmenteringen av utrangerat material samt packningen i förvaringslådor kan sedan slutföras då anläggningen åter tagits i drift. Höga krav på renhet I Oskarshamn kommer ett moderatortanklock att bytas ut. Tillsammans med tidigare utbytta delar ska 60 ton radioaktivt skrot med godstjocklekar på upp till 80 mm delas upp i mindre bitar om ca 1x1 meter. Segmentering av delarna utförs på liknande sätt som i Forsmark med den skillnaden att tidsschemat inte blir lika pressat. De olika verktyg som kommer till användning är bandsåg, sax, kniv, samt en mycket specialiserad skärtrissa för invändig kapning av rör. I Forsmark sker en stor del av arbetet med ett så kallat gnistverktyg. Vid arbetet uppkommer aktivt avfall som måste tas om hand för att inte förorena det avjoniserade vattnet. Kraven på renhet är extremt höga inom kärnkraftsindustrin. Detta gäller i hög grad även för arbetet med segmenteringen. Tyngre partiklar tas upp via stora vattendammsugare -Luxemburgaremedan mindre partiklar ned till 1 my tas om hand via filtrering. Enbart sönderdelningen av locket till moderatortanken resulterar i ca 32 liter spån, lika med ca 250 kg. Botniabanan Ett av Rejlers mer omfattande uppdrag för närvarande är åtaganden i samband med byggandet av Botniabanan. I uppdraget, som startade under vintern och som kommer att pågå med varierande intensitet fram till 2008, ansvarar Rejlers för all projektering av det kanalisationssystem som ska innehålla kablage för olika tekniska system som elkraft, signalsäkerhet och telekommunikation. Projekteringen utförs på en mycket detaljerad nivå och det handlar om tusentals ritningar som tas fram för 500 meters sektioner av hela den 19 mil långa sträckan. I uppdraget ingår också så kallad objektssamordning där Rejlers svarar för samordningen av samtliga el-, signal- och teleobjekt längs banan Objektssamordningen innebär kontroll av kanalisationen samt att objekt ej kolliderar med varandra. Samtidigt kontrolleras att objekten finns på sina rätta platser för trafikutövarnas behov. Fakta Botniabanan Botniabanan AB har statens uppdrag att bygga Botniabanan som blir en enkelspårig järnväg som dras från Nyland, norr om Kramfors, via Örnsköldsvik, Husum, Nordmaling och Hörnefors till Umeå. Sträckan omfattar 19 mil ny järnväg med 140 broar och 2,5 mil tunnlar. Beslutet att bygga Botniabanan togs 1997 och startskottet gick den 14 augusti Banan ska vara färdig för trafik Botniabanan är det största svenska järnvägsprojektet i modern tid och binder inte bara samman norra och södra Sverige utan även det befintliga och framväxande nätet av järnvägar i Ryssland och Barents hav

14 Projektering av diamantgruva i Sibirien Metso Minerals Systems AB i Sala har tillverkat och levererat en komplett anläggning för diamantutvinning till det ryska företaget Alrosa. I projektet har Rejlers svarat för all projektering av automation samt elektriska och mekaniska konstruktioner. Totalt har projektet omfattat mer än mantimmar för ingenjörerna på Rejlers. De mekaniska konstruktionerna har omfattat hållfasthetsberäkningar, layoutritningar, montageritningar, material och komponentförteckningar, samt drift- och underhållsinstruktioner. Elkonstruktionen har omfattat ledningsdimensionering, kretsschema, montageritning samt materialoch komponentförteckningar. Automationsdelen har omfattat systemering och programmering av PLC- och SCADA-system. Rejlers åtagande har även omfattat montageövervakning, kontroll, testning och idrifttagning. Den för anläggningen nödvändiga elutrustningen monterades på plats i Sverige i en 20 fots container. Leverans skedde sedan tillsammans med övrig utrustning till gruvan som ligger på den Sibiriska taigan, 6 timmars flygtid från Moskva. Projektet är en fortsättning på ett sedan tre år tillbaka genomfört pilotprojekt. Det var dåvarande Svedala Systems som introducerade ny teknik för avskiljande av diamanter, Dense Media Separation, (DMS). Rejlers deltog även i detta projekt. Det är stora mängder råmaterial som hanteras. Processen innebär att 200 ton kimberlit/tim passerar igenom anläggningen. Först krossas materialet i den stora kvarnen för att sedan via ett antal avskiljningssteg reduceras till några gram diamanter/ton råmaterial. Elnätsutbyggnad i Abu Dhabi Under september 2002 slutfördes ett projekt för Water & Electricity Department i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Projektet har omfattat upprustning och utökning av eldistributionsnätet i Mussafah-området. I projektet har ingått: - Nya fördelningsstationer, 33/11 kv - Förstärkning och utbyggnad av 11 kv jordkabelnät för 35 km 2 industriområde, 180 MVA samt 8 km 2 bostadsområde bestående av 4 våningsbyggnader. - 11/0,4 kv nätstationer och lågspänningsnät. Rejlers arbete har omfattat: - Kartläggning, beräkning och projektering av nya nät samt förstärkningar inom befintliga delar. - Upprättande av anbudshandlingar för internationell upphandling, utvärdering av anbud - Kontroll och besiktning av entreprenaderna under hela entreprenadtiden

15 RePORT, ny intranätlösning från ComIT Com IT Rejlers AB har på uppdrag av Rejlers tagit fram och driftsatt ett nytt intranät. Intranätet har döpts till RePORT (Rejlers Portal) och ska vara den plats där medarbetare inom koncernen ska kunna få information om vad som händer i företaget, hitta kompetenser, personalinformation, se beläggningssituationen för grupper och affärsområden och mycket mer. Inloggningen till RePORT är personifierad, det vill säga att inloggningen sker som enskild person med personliga inställningar oavsett varifrån inloggningen sker. Det kan vara från den ordinarie arbetsstationen eller från en Internet-terminal på andra sidan jorden. I och med att inloggningen är personlig kan den inloggade få personliga meddelanden om saknad tidrapportering, mötesbokningar och mycket annat. Avancerad teknik RePORT är byggt på den senaste tekniken från Microsoft,.NET och är via sin modulära uppbyggnad enkel att anpassa till olika miljöer och språk. Administrationsverkyget som är inbyggt i Re- PORT gör att systemet fungerar som ett CMSsystem, (Content Management System) för både intranätet och Rejlers Internet-sajter. RePORT har aktiva länkar till olika typer av affärssystem och Backoffice-system för rapportering och publicering av information till och från dessa system. Framgångar för Mirakel Besiktning Mirakelbolaget har lanserat en handdatorapplikation, Mirakel Besiktning för drift- och underhållsbesiktning samt kontroll av elnät. Användarna av Mirakelbolagets verksamhetssystem har länge fått förlita sig på olika handterminallösningar med ingen eller dålig kommunikation till de egna systemen. Den nya applikationen erbjuder ett enkelt och smidigt alternativ för registrering av data i fält och synkronisering med något av systemen Mickel eller Rakel. I den första versionen hanteras transformatorstationer, kabelskåp, stolpar och jordtag. Mirakel Besiktning är byggt på operativsystemet Pocket PC från Microsoft som används i handdatorer som tillverkas av datorföretag som Compaq, HP, Casio och Symbol. Mirakel Besiktning är helt anpassat till EBRstandarden. Systemet består av en modermodul och en handdatormodul. Modermodulen används för att importera anläggningsinformation från nätinformationssystemen Mickel eller Rakel. I senare versioner kommer även importfunktioner till andra system att finnas. Anläggningsuppgifterna förs över till handdatorerna och utgör underlag vid besiktningen. Efter avslutad besiktning förs de digitala och signerade protokollen tillbaka till modermodulen för efterbearbetning, statistik och utskrift. Handdatorn kan även användas som webbläsare mot Internet eller mot Mirakelbolagets webbprodukt Mirakel Webbserver. Programmet On Site View från Autodesk exporterar den digitala kartan till handdatorn. Om GPS-funktionalitet kopplas till handdatorn innebär det att besiktningsmannens position alltid kommer att vara synkroniserad mot kartan. I kartan kan han även direkt föra in de förändringar och avvikelser som upptäcks

16 Rejlers Ingenjörer Bygg och Fastighet 14 14

17 Omsättningen ökade med 37 % till 39,1 Mkr (28,5). Rörelsemarginalen blev 6,6 % (5). Affärsområdet har 48 anställda på tre orter. Bakgrund Verksamheten i affärsområdet Bygg och Fastighet har en lång historik inom Rejlers. Under 1960-talet initierades och byggdes en stor elprojekteringssida för fastigheter upp i företaget med stöd av miljonprogrammet. Den stora bygg-boomen under 1980-talet medverkade till att Rejlers utvecklade sin bygg- och fastighetssida till att bli en av de ledande i Sverige inom el, belysning, tele och larm. Verksamheten klarade sig relativt väl igenom 1990-talet för att återigen gå in i en tillväxtfas kring år Idag har affärsområdet ca 50 medarbetare inom kompetensområdena el- och teleteknisk installation. Områden inom vilka ett komplett utbud av tjänster kan erbjudas. Tanken är att oavsett typ av anläggning och installation ska Rejlers leverera en prisvärd och kvalitativ lösning. Marknaden Marknaden har haft en kontinuerlig tillväxt under med ca 5% per år. Främst är det nybyggnation av kommersiella fastigheter som har vuxit under perioden. I huvudsak har Rejlers uppdrag varit koncentrerade till sjukhus, skolor och kontorsfastigheter men även större bostadsprojekt har varit en starkt bidragande orsak till en god beläggning. Ett mycket intressant uppdrag avslutades i slutet av Det var projekteringen av m 2 kontorsoch verkstadslokaler till en av världens ledande tillverkare av radarutrustning, Ericsson Microwave Systems AB. Kraven har varit mycket höga och speciella med flexibilitet som ledord i byggprocessen. Meningen är att huset ska vara så flexibelt att produktionen ska kunna förändras utan några fasta strukturer. Den goda samordningen mellan beställaren, arkitekten, elkonsulten, vvs-konsulten, byggkonsulten och enteprenörerna har varit en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att klara tidplan och höga krav. För Rejlers del har det bland annat handlat om dimensionering av stora effekter för kraftförsörjning, avancerad belysningsprojektering och design av komplexa bus-system för styrning av elinstallationer. Affärsområdet besitter även en hög säkerhetsteknisk kompetensnivå. Detta är viktigt då många projekteringsuppdrag av larm- och inpasseringssystem kommer från försvarsindustrin, polis- och kriminalvårdmyndigheterna. Det finns en stor variation i projekteringsuppdragen. Från sjukhus, skolor och universitet till industrifastigheter, nöjeslokaler och bostäder. Kontroll och besiktning I och med förvärvet av Kraftkontrollen i Malmö tillfördes en betydande kompetens inom kontroll och besiktning. Tillväxten under de senaste åren har inneburit att Rejlers idag är en av de större aktörerna inom detta område i Sverige. Rejlers har ett unikt system för effektiv och säker hantering av besiktningsuppdrag vilket ger en framtida trygghet för kunderna. Några uppdrag som är värda att nämna är leveransbesiktningen av Sveriges största reservkraftanläggning på Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus, bestående av 8 st dieseldrivna generatorer à 2MW per styck samt tillhörande fördelningsstationer. Kontroll och besiktning av elinstallationerna på Öresundsbron har också varit ett både volymmässigt och till sin komplexitet avancerat uppdrag. Storkök Storköksprojekteringen inom Rejlers har en lång historia med en erfaren grupp som arbetar mot kunder som IKEA, Astra Zeneca, Stena, Volvo, skolor, sjukhus mm. Framtiden Rejlers kommer att fortsätta satsa på installationsområdet. Främst i storstadsregionerna men det utesluter inte mindre etableringar i övriga Sverige och i övriga Norden. Andel av Rejlers Ingenjörers nettoomsättning 16 % De fem största kundernas andel av affärsområdets nettoomsättning 24 % 15 15

18 Rejlers Ingenjörer Elkraft och Energi 16 16

19 Omsättningen ökade 14 % till 37,7 Mkr (33). Rörelsemarginalen blev 7,4 % (6,8). Affärsområdet har 46 anställda på sex orter. Marknad och kunder Inom energibranschen har fokuseringen på elförsäljning ändrats till ett allt större intresse för elnätfrågor efter ett antal besvärande elavbrott. Ökande investeringar på nätområdet har resulterat i flera intressanta uppdrag. Den ökade efterfrågan ställer stora krav på nyrekrytering och utbildning. Under 2003 behöver affärsområdet nyrekrytera ett större antal elnätsprojektörer. Affärsområdet vänder sig till kundsegmenten energibolag och kommuner samt till leverantörer och entreprenörer inom området. Tjänsteutbudet har omfattat tekniska och ekonomiska utredningar, förstudier och analyser, projektering, nätanalyser, dokumentation av anläggningar, mätinsamling, kontrollantuppdrag, besiktning och utbildning. IT-kompetens Affärsområdet och dess konsulter har genom uppdragsverksamheten byggt upp specialiserad kompetens inom olika teknikområden och som ytterligare förstärker bilden av Rejlers som en kvalificerad partner. Kundföretagens krav på IT-kompetens och anpassade programlösningar tillför ständigt ny stimulans och utvecklar affärsområdet vidare. I projekten används såväl egna som externa dataprogram. Beställarorganisationer skapar efterfrågan Efterfrågan på olika belysningsprojekt har ökat under året. Affärsområdet kan här erbjuda allt från landskapsarkitekter, ljussättare, projektörer och projektledare. Detta har passat många kommuner som utan att behöva anställa mer personal tagit över hanteringen av offentlig belysning från energibolagen. Mätning och avräkning Den 1 juli 2002 köpte Rejlers stora delar av Vattenfall Energimätning. Rejlers blev därmed Sveriges störste aktör på elmarknaden inom mätning och avräkning genom att vara ombud för ett 70-tal nätägare och elförsäljare. Rejlers sköter allt ifrån insamling av mätvärden, avräkning på nätområden, hantering av all information i samband med leverantörsbyten samt beräkning av andelstal. Staten kommer inom en snar framtid att kräva tätare avläsning för alla elkunder. Detta innebär att flera nätföretag planerat att investera i system för automatisk avläsning. Rejlers kunskap inom detta område har kommit till nytta vid förstudier och systemupphandlingar under året. Rejlers har idag alla nödvändiga system som behövs för att möta de behov som uppstår i det fall lagstiftning om tätare avläsning införs. Genom omstruktureringen av kraftbranschen har även kraftbolagen gått in i utbyggnaden av bredbandsnäten. Rejlers har varit aktiv på många platser i landet. Rejlers har bland annat erhållit totalansvaret för att hantera uppbyggnaden av VEABs bredbandsnät i Växjö. Ökad efterfrågan I takt med nätföretagens beslut att i allt större omfattning köpa projektering och beredning av elnät från entreprenörer och konsulter har affärsområdets kärnverksamhet i stor utsträckning ökat hos de större företagen i storstäderna. Med detta följer också uppdrag med taxeutredningar, koncessionsansökningar och besiktning. Dokumentation av elnät har alltid varit en stark nisch i Rejlers. Med lagstiftarens krav har det nu praktiskt taget blivit en nödvändighet för nätföretagen att upprätta och vidmakthålla en fungerande dokumentation över sina elnät. Nätnyttomodellens förestående introduktion har också resulterat i ökad efterfrågan på dokumentationsrelaterade tjänster. Under året har flera konverteringsuppdrag avseende elnät genomförts med framgång. Under året slutfördes det för affärsområdet intressanta uppdraget avseende konvertering av gas- och fjärrvärmedokumentation för Lunds Energi. Ett uppdrag som ytterligare bekräftar dokumentalisterna i Rejlers breda kompetensbas. Andel av Rejlers Ingenjörers nettoomsättning 17 % De fem största kundernas andel av affärsområdets nettoomsättning 52 % 17 17

20 Rejlers Ingenjörer Industriell El och Automation 18 18

21 Omsättningen ökade 3 % till 89,2 Mkr (86,7). Rörelsemarginalen blev 3,4 % (5,0). Affärsområdet har 112 anställda på tio orter. Marknaden Industrimarknaden har under året uppvisat en svag utveckling. Basindustrier som Skog och Stål har visat låg investeringsvilja, vilket slagit hårt mot konsultbranschen i stort och även påverkat lönsamheten negativt för Rejlers. Bäst har de enheter lyckats som fördelar omsättningen på många kunder inom ett flertal olika branscher. Glädjande nog kan konstateras att Rejlers ändå klarat nedgången bättre än flera av konkurrenterna vilket tyder på styrka och en välbalanserad kundbas. Kunder Det enskilt största kundsegmentet under året har varit kärnkraftindustrin som svarat för 20 procent av den totala omsättningen med Westinghouse Atom och OKG som största kunder. Sandvikkoncernen med dotterbolag har under året utgjort en av Rejlers större kunder. Här har uppdrag i samarbete med kollegorna inom Mekanik öppnat nya intressanta affärsmöjligheter. Öresundsbro Konsortiet fortsätter att generera omfattande uppdragsvolymer. Underhåll och kompletteringar i styr- och övervakningssystemen tar en stor del av uppdragen. Rejlers ansvarar även för jourverksamheten styr- och övervakningssystemen på broförbindelsen. Underhåll av anläggningar I affärsområdet finns ett gediget kunnande inom underhåll. Under senare tid har uppdragsverksamheten inom detta område vuxit. Bland annat kan nämnas unika kundanpassningar av underhållsrutiner kopplade till det egna underhållssystemet REJUS. Multimediabaserade presentationer av säkerhetsrutiner i samband med avställning av processanläggningar är ett annat exempel. Underhållssystemet REJUS finns idag hos ca 150 företag i Sverige och under året har även de första systemen sålts till företag i Finland. Vatten och avlopp Inom VA-sektorn har affärsområdet flyttat fram positionerna under det gångna året. Den sedan tidigare starka styr- och reglersidan har kompletterats med processingenjörer. Genom detta ges möjlighet att genomföra större projektåtaganden som upprättande av processbeskrivningar och anbudshandlingar inom VA-verkens samtliga processområden. Större uppdrag har under året genomförts till VA-verken i Göteborg och Falun. Båda dessa uppdrag utgör utmärkta referenser i den fortsatta satsningen mot fler uppdrag för de kommunala VA-verken. Industrikonsult Rejlers profilering av affärsområdena Industriell El och Automation samt Mekanik som en gemensam resurs för industrimarknaden har under det gångna året satts i fokus. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Idag uppfattas Rejlers som en bred och kompetent partner av industri- och verkstadsföretagen. Nya kunskapsområden har lagts till de mera traditionella för att idag omfatta allt från rena logistiklösningar till automationssystem samt överordnade operatörsgränssnitt och kommunikationslösningar. Denna insikt hos kunderna har ökat intresset för ett bredare samarbete och Rejlers finns allt oftare med efter de vanligtvis omfattande utvärderingarna i valet av samarbetsparter. Framtiden Marknaden för affärsområdet Industriell El och Automation förutspås en bättre utveckling under kommande år. Utvecklingen får ändå anses som svårbedömd då det fortfarande råder stor osäkerhet på exportmarknaden, något som starkt påverkar investeringsviljan i företagen. En positiv trend som kan noteras är att industrin till allt större del genomför utvecklingsarbeten i samverkan med konsulter. Ett förhållande som bidrar till ökad tillväxt för affärsområdet. Positivt för utvecklingen av affärsområdet är också Rejlerkoncernens breda kompetens som teknikkonsult, vilket ger synergieffekter i mer sammansatta projekt. Andel av Rejlers Ingenjörers nettoomsättning 40 % De fem största kundernas andel av affärsområdets nettoomsättning 31 % 19 19

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Omsättningen uppgick till 64,3 Mkr (54,4) Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,4 Mkr (1,6) Debiteringsgraden ökade med 8 % procent

Läs mer

2003 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2003 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Bokslutskommuniké 2003 Fjärde kvartalet Omsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 71,4 MSEK (65,9) Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (2,4) Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Delårsrapport januari - juni 2003 Omsättningen ökade med 12 procent till 130,0 Mkr (115,7) Debiteringsgraden ökade från 67,5 till 69,5 procent Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER Delårsrapport januari - september 2003 Juli - september 2003 Omsättningen ökade med 2,1 procent till 52,9 MSEK (51,8). Rörelseresultatet uppgick till 0 MSEK (0,6).

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC)

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 1 ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 2 Entreprenad- och serviceföretaget inom Telekom och IT-miljö ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Räkenskapsåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer