Svensk Förening för Klinisk Fysiologi. Protokoll fört vid ordinarie föreningsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Förening för Klinisk Fysiologi. Protokoll fört vid ordinarie föreningsmöte"

Transkript

1 Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll fört vid ordinarie föreningsmöte (årsmöte) Torsdagen den 16 september, kl 16:30-17 i anslutning till Höstmötet i Jönköping. 1. Mötets öppnande Mötet bedömdes vara behörigen utlyst 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. a. Mötet valde Eva Nylander till ordförande och Niklas Storck till sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän. a. Eva Persson och Magnus Hansson valdes 4. Redogörelse för styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning a. Ordf. redogör för årsberättelsen. V.g. se bilaga 1. b. Skattmästaren föredrog den ekonomiska rapporten c. Rapporter från vetenskapliga nämnden, utbildningsnämnden, kvalitetsnämnden och facklige sekreteraren föredrogs, och kommer liksom årsberättelsen att läggas ut på hemsidan. (bilaga 1) 5. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. a. Revisorer har under året varit Ernst Zu ber och Thomas Larsson Ernst Zuber föredrog revisionsberättelsen, revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. b. Arsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år Budgeten. Fastställande av årsavgift. a. Budgeten antas med den ändringen att det budgeterade överskottet avsätts för föredrags- och posterpriser. b. Arsavgiften föreslås bli oförändrad. 7. Val till kommande mandatperiod: a. Arsmötet valde styrelse och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag. (bilaga 2) 8. Övriga frågor. a. Inga övriga frågor ~fi/~ Eva Nylander ordförande Niklas Storck sekreterare Justera~ ~ Eva Persson ~ Magnus Hansson

2 SVENSK FÖRENING FÖR KLINISK FYSIOLOGI o ARSBERATTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET I föreningen fanns knappt 200 yrkesverksamma läkare, c:a 85 pensionerade läkare och c:a 90 betalande associerade medlemmar år FÖRENINGSSTRUKTUR Föreningens styrelse har under året utgjorts av: Ordförande Eva Nylander; vice ordförande Eva Maret, sekreterare Niklas Storck; skattmästare Jan Svedenhag; sekreterare i vetenskapliga nämnden Jan Engvall; sekreterare i utbildningsnämnden Marcus Carlsson, sekreterare i kvalitetsnämnden Peter Blomstrand, facklig sekreterare Annkristin Svensbergh; redaktör Martin Anderson; Ledamöterna Håkan Arheden och Eva Persson; Ledamot associerade medlemmar Elisabeth Volkmann; suppleanter Bo Lindgren, Magnus Simonsson och Paula Lipponen. Revisorer har under året varit Ernst Zuber och Tomas Larsson. Valberedning har utgjorts av Maria Ericsson, Urban Niklasson och Hans Hedenström. Representanter i Läkarsällskapets Fullmäktige har varit Jan Engvall med Håkan Arheden som suppleant. Representant för Läkarförbundets Representantskap har varit Annkristin Svensbergh med Bo Lindgren som suppleant. Representant i Nordiska Sällskapet för klinisk fysiologi och nuklearmedicin har varit Göran Hedenstierna. Representanter i Svenska Hjärtförbundet har varit Jan Engvall och Eva Nylander. FÖRENINGSMÖTEN Ordinarie årsmöte/föreningsmöte hölls i Linköping STYRELSEMÖTEN Styrelsen hade ett heldagmöte i Stockholm , samt ett längre styrelsemöte i Göteborg Övriga diskussioner har skett via e-post, samt inom de olika nämnderna och styrelsens presidium. EKONOMI V.g. se skattmästarens rapport som bilaga

3 UTBILDNINGSFRÅGOR LÄKARSPECIALITETEN Milena Sundstedt och Eva Nylander har av styrelsen utsetts till externa bedömare vid prövning av ansökan om specialistbevis, och har genomgått föreskriven utbildning för detta i Socialstyrelsens regi. Ytterligare stöd brev för vår strävan att bli egen basspecialitet har erhållits från American Physiological Society. Vår samlade dokumentation, och anhållan om basspecialitet har ingivits till Socialstyrelsen inför aviserad översyn av specialiteterna med start hösten. Utbildningssekreteraren har vidareutvecklat förslag till utbildningsbokför specialiteten. V.g. se även utbildningssekreterarens rapport BMA- UTBILDNINGEN Elisabeth Volkmann, ledamot representerade associerade medlemmar, har kontinuerligt bevakat frågan och haft upprepade kontakter med Sveriges Kommuner och landsting, bl. a. med platsbesök i Göteborg. Hon ingår också i den referensgrupp som Högskoleverket tillsatt för att följa upp utvärderingen av biomedicinsk analytikerexamen. Vid en hearing med Högskoleverket i Stockholm juni representerades föreningen av Eva Nylander och klinisk fysiologi av ett flertal fysiologer från landet, däribland Flemming Larsen, Sthlm som redogjorde för specialitetens behov och krav. SPUR Införandet av SPUR - inspektioner leds av Eva Persson. Nio inspektörer är nu utbildade. En klinik är hittills inspekterad och flera är på väg. VETENSKAPLIGA AKTIVITETER Se även separat rapport från den vetenskaplige sekreteraren. Föreningen hade en hög aktivitet vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma med fria föredrag, posters och Sjöstrandföreläsning. Uppskattat kvällssamkväm ordnades av Fysiologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Klinisk fysiologi bidrog aktivt i organisation, planering och genomförande av det Kardiovaskulära vårmötet. Marcus Carlsson var vice ordförande i organisatlonskornrnitten, Jan Engvall och Maria Eriksson representerade föreningen i arbetet med det vetenskapliga programmet och bidrog starkt till ett mötesinnehåll av stort intresse för kliniska fysiologer. Vid röntgenveckan september deltar kliniska fysiologer i symposier. KVALITETSARBETE Kliniska fysiologer finns på tunga poster inom Equalis expertgrupper för kärldiagnostik, ekokardiografi och nuklearmedicin. I kärl- och ekokardiografiverksamheten deltar 83 respektive 87 % av de kliniskt fysiologiska avdelningarna, i nuklearmedicin nära 50 %.

4 Ordföranden har deltagit i höstmöte för Nysam's röntgengrupp för informationsutbyte och framtida diskussioner om eventuellt deltagande av klinisk fysiologi. Hittills har dock styrelsen velat awakta utfall av vår egen kvalitets- och verksamhetsenkät. Denna distribuerades på försommaren och preliminär sammanställning är gjord. Svarsfrekvensen var 90 % trots att relativt omfattande statistik skulle rapporteras, vilket befäster att verksamheterna ser behovet aven bred och mångfacetterad statistik för att beskriva vår verksamhet. V.g. se även rapport från kvalitetsnämnden. REMISSER Styrelsen har under året besvarat remiss om namnbyte för Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, samt remiss angående medicinska krav för innehav av körkort Eva Nylander, ordförande BILAGOR: Ekonomisk rapport Rapport från vetenskaplige sekreteraren Rapport från utbildningssekreteraren Rapport från sekreteraren i tekniska kvalitetsnämnden

5 EKONOMISKT UTFALL 2009: Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Medlemsavgifter , ,00 SFKF hemsida , ,00 Reseräkningar , ,00 Stipendier , , ,00 Nord.sällskapet 0,00 Bokutgivning (1) , ,27 Bokutgivning (2) + 100, ,00 Skatt + 98, ,00 Ränta ,20 Övrigt/adm , , ,03 Saldo på konton: , , ,08 KOMMENTARER Medlemavgifter: I föreningen fanns knappt 200 yrkesverksamma läkare (årsavgift 250 kr), c:a 85 pensionerade läkare (avgiftsbefriade) och c:a 90 betalande associerade medlemmar (årsavgift 60 kr) år SFKF hemsida: Sedan 2004 har vi lagt ut hemsidan (www.sfkf.se) på nätet med hjälp av ett webbföretag. Reseräkningar: Utgifter för styrelsemöten, specialitetsarbete samt inbjudna gästföreläsare i samband med Riksstämman och Kardiovaskulärt vårmöte.

6 Resestipendier: Stipendiesummorna In och Ut skall egentligen gå jämnt ut. Differensen beror på att rekvirering och utbetalning av stipendier i flera fall har skett på olika sidor om årsskiftet. Nordiska sällskapet: Arsavgiften har ej betalats sedan år 2008, då vi enligt Nordiska Sällskapet har betalat för mycket tidigare år. Bokutgivning 1: Studentlitteratur har hand om försäljning av tidigare utgivna böcker och föreningen erhåller royalty årligen. Avräkning gällande bokförsäljning utbetalades på totalt kr, varav 369 kr moms. Bokutgivning 2: Under året har vi sålt 1 bok ("Klinisk fysiologi: dåtid, nutid, framtid") a 100 kr. Efter styrelsebeslut år 2007 delas böckerna ut kostnadsfritt till nya medlemmar. Vid starten av 2009 fanns drygt 300 böcker i lager Skatt: Saldot i bokslutet för år 2008 beräknas till -98 kr (insatt preliminärskatt minus återbäring), dvs återbäringen övervägde något. Detta orsakades av inbetalningar på andra sidan årskiftet. Enligt Skatteverket blev den slutliga skatten för 2009 års taxering 351 kr. Ränta: Föreningen har ett sparkonto och ett Plusgirokonto. På sparkontot bokfördes år 2009 en ränta på 1180 kr och på Plusgirokontot en ränta på Okr. Övr/adm: Under denna punkt ligger diverse administrativa kostnader inklusive kostnad för Plusgiro (950 kr). De större posterna är deklarations- och bokslutskonsultation ( kr) samt medlemsutskick (2.916 kr). Lidingö Jan Svedenhag Kassör i SFKF (fr.o.m. senare delen av räkenskapsåret 2009)

7 Rapport från kvalitetsnämnden Svensk Förening Klinisk Fysiologi Kvalitetsnämnden har tillsammans med Annkristin Svensbergh och styrelsen samt IT-konsult, Aperio AB tagit fram ett kvalitets- och verksamhetsregister. Registret är avsett att ge ett underlag som belyser Klinisk Fysiologis roll och betydelse i Svensk Hälso- och Sjukvård samt driva kvalitetsfrågan framåt. Enkäten distribuerades under försommaren till 33 verksamhetsföreträdare och svar inkom från 30 enheter. Resultatet presenteras vid Höstrnötet i Jönköping september. Peter Blomstrand

8 Här kommer rapporten: Under året så har två versioner av utbildningsboken och utbildningsplanen för Klinisk Fysiologi färdigställts. En version som gäller under den nuvarande författningen där Klinisk Fysiologi är en grenspecialitet till BFM och dels en version som kan gälla när/om Klinisk Fysiologi blir basspecialitet. Versionerna kommer presenteras för årsmötet för diskussion om antagande om dessa. Det har sedan föreqående årsmöte ej inkommit nåqon kallelse till möte med representanter för Svensk Förening för Bild och Funktionsmedicin, Svensk Förening för Nuklearmedicin och Svensk Förening för Neuroradiologi för att fortsätta arbetet med utbildningsboken för BFM. Vid dags dato är utbildningsboken för BFM arbetsmaterial enligt SFBFM:s hemsida. Det har inkommit förfråqan om att delta i Läkarförbundets Fortbildningsnätverk och denna fråqa kommer diskuteras på årsmötet, FÖljande SK-kurser kommer anordnas som är riktade till Kliniska Fysiologer: Akut och kronisk hjärtsvikt ink!. kardiomyopati Barnkardiologi Ekokardiografi 0357 Gastrointestinai GCP-utbildning radiologi (1 eller 2 dagar) B:16 B:39 17 okt apr apr okt 6: flera Good Clinical Practice (GCP) for investigators and other research personnel 0219 flera Kardiopulmonell fysiologi Kurs i hjärt-mr för läkare, sjuksköterskor och BMA Kurs i mät- och datateknik inklusive bild behandling Kärlkirurgi Medfödda hjärtfel hos vuxna. Postgraduate kurs i kardiologi Njuren och högt blodtryck PAH Akademin - för utredning av oklar dyspne med fokus på Pulmonell Arteriell Hypertension Svår hjärtsvikt, medicinsk och kirurgisk behandling Umeå Cardiology Kurs i mät- och datateknik inklusive bild behandling Akut och kronisk hjärtsvikt ink!. kardiomyopati Barnkardiologi Ekokardiografi Gastrointestinai radiologi sep okt - 11 okt B: mar B: okt okt flera jan B:1S sep - B:49 11 okt okt B: apr B: apr okt

9 GCP-utbildning el eller 2 dagar) 6: flera Good Clinical Practice egcp) for investigators and other research personnel 0219 flera Kardiopulmonell fvsiologi Kurs i hjärt-mr för läkare, sjuksköterskor och BMA Kurs i mät- och datateknik inklusive bildbehandling Kärlkirurgi Medfödda hjärtfel hos vuxna, Postgraduate kurs i kardiologi Njuren och högt blodtryck PAH Akademin - för utredning av oklar dyspne med fokus på Pulmonell Arteriell Hypertension Svår hjärtsvikt, medicinsk och kirurgisk behandling Akut och kronisk hjärtsvikt ink!. kardiomyopati Barnkardiologi Ekokardiografi Gastrointestinai radiologi GCP-utbildning el eller 2 dagar) sep okt - 11 okt 8: mar B: okt okt flera jan 8: okt 8: apr B: apr okt 6: flera Good Clinical Practice egcp) for investigators and other research personnel 0219 flera Kardiopulmonell fysiologi Kurs i hjärt-mr för läkare, sjuksköterskor och BMA Kurs i mät- och datateknik inklusive bild behandling Kärlkirurgi Medfödda hjärtfel hos vuxna, Postgraduate kurs i kardiologi Njuren och högt blodtryck PAH Akademin - för utredning av oklar dyspne med fokus på Pulmonell Arteriell Hypertension Svår hjärtsvikt, medicinsk och kirurgisk behandling Kurs i mät- och datateknik inklusive bildbehandling Kurs i mät och datateknik inklusive bildbehandling Svår hjärtsvikt, medicinsk och kirurgisk behandling sep okt - 11 okt B: mar B: okt okt flera jan 8: :49 11 okt

10 Kärlkirurgi Barnkardiologi Gastrointestinai radiologi Akut och kronisk hjärtsvikt ink!. kardiomyopati Akut och kronisk hjärtsvikt ink!. kardiomyopati Barnkardiologi Ekokardiografi Gastrointestinai radiologi GCP-utbildning (1 eller 2 dagar) okt B: apr 8: apr okt 6: flera Good Clinical Practice CGCP)for investigators and other research personnel 0219 flera Kardiopulmonell fysiologi Kurs i hjärt-mr för läkare, sjuksköterskor och 8MA Kurs i mät- och datateknik inklusive bild behandling Kärlkirurgi Medfödda hjärtfel hos vuxna. Postgraduate kurs i kardiologi Njuren och högt blodtryck PAH Akademin - för utredning av oklar dyspne med fokus på Pulmonell Arteriell Hypertension Svår hjärtsvikt, medicinsk och kirurgisk behandling Umeå Cardiology sep okt - 11 okt B: mar B: okt okt flera jan 8: sep

11 Rapport från vetenskaplige sekreteraren, verksamhetsåret Föreningens medlemmar har under året medverkat i många internationella vetenskapliga möten. SFKF har som delfårening i Svenska Läkaresällskapet varit medarrangör får Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm Som gästföreläsare ("Sjöstrand-fåreläsare") medverkade professor Eike Nagel, Kings College, London, som talade över ämnet bestämning av myokardperfusion med MR. I föreningens regi presenterades vid mötet ca 20 muntliga föredrag och ett tiotal postrar. Föredrags- och posterpriser utdelades. Föreningens resestipendier har tilldelats följande medlemmar: -Siemens-Acuson stipendiet: Fredrik Lindgren, Sahlgrenska sjukhuset -GE Healthcare Wranne stip: Samir Saha, Sundsvall -AstraZeneca Lund R&D: Peter Blomstrand, Jönköping -AstraZeneca Mölndahl R&D: Jonas Jenner, Karolinska -Covidien AB: BMA Reza Kaboteh, Sahlgrenska, civ ing Johannes Töger, Lund SFKF är medlem i Svenska Hjärtförbundet som arrangerar det kardiovaskulära vårrnötet, vilket avhölls i Malmö april Drygt tusentalet deltagare, varav många från klinisk fysiologi, diskuterade epidemiologi, prevention, diagnostik och behandling. Röntgenveckan genomförs i början av september i Örebor, med aktivt deltagande från klinisk fysiologi i muntliga sessioner och med postrar.

12 Rapport från fackliga sekreteraren: Under året har undertecknad, tillsammans med Peter Blomstrand, ffa arbetat med det nationella kvalitetsregister vars preliminära resultat kommer att redovisas under detta höstmöte. I övrigt har turerna kring vår egna basspecialitet bevakats. Kalmar 20 l Annkristin Svensbergh

13 Valberedningen_SFKF _förslag_ :40 Valberedningens för SFKF styrelse -10 förslag Funktion INamn/period Ordförande HakanArheden EvaNylander EvaNylander Vice ordförande EvaNylander EvaMaret Sekreterare INiklas Storck INiklas Storck NiklasStorck!Cök::.ttm;i,c:;:t;u"" LucynaNeuger Jan Svedenhag Sekreterare i vetenskapliga nämnden Jan Engvall Jan Engvall Sekreterare i utbildningsnämnden IMarcusCarlsson IMarcusCarlsson Sekreterare i tekniska nämnden IPeterBlomstrand IPeter Blomstrand Facklig sekreterare [Annkristin Svensbergh [Annkristin Svensbergh Redaktör IMartin Andersson IMartinAndersson IMartinAndersson Ledamot IMagnusSimonsson IHåkanArheden IHåkanArheden Ledamot leva Persson leva Persson levapersson(omval) Ledamot (associerade medlemmar) [ElisabethVolkmann IElisabethVolkmann(omval) IElisabethVolkmann Suppleant LucynaNeuger MagnusSimonsson MagnusSimonsson Suppleant Bo Lindgren Bo Lindgren Johan Petrini Suppleant Egil Henriksen PaulaLipponen PaulaLipponen Revisor IErnstZuber IErnstZuber IErnstZuber Revisor IBoHeden IThomasLarsson IThomasLarsson Revisorsuppleant vakant PeterThermaenius PeterThermaenius Valberedning 1 (sammankallande) Eva Maret Urban Niklasson Valberedning 2 lurban Niklasson IHans Hedenström Valberedning 3 IHansHedenström IMaria Eriksson Representant i Läkarsällskapets Fullmäktige [Jan Engvall [Jan Engvall \V1l:,ldl:' 1;(il:<-,:::~J,)jl1l ~. ~ SuppleantlHakan Arheden IHakan Arheden \IH,!~~:~~:1,~lli>!k~:f~!.olr. *Representant i Läkarförbundets Representantskap AnnkristinSvensbergh AnnkristinSvensbergh Suppleant BoLindgren BoLindgren Suppleant vakant vakant *Representanter i Nordiska Sällskapet för Klinisk Fysic GöranHedenstierna GöranHedenstierna Suppleant vakant vakant *Representanter i Svenska Hjärtförbundet :l! JanEngvall JanEngvall *Representanter i Svenska Hjärtförbundet 2 HåkanArheden EvaNvlander ~ I * Beslutsfråga för styrelsen (ej formellt val) (styrelsebeslut) (styrelsebeslut) (styrelsebeslut) GöranHedenstierna (styrelsebeslut) (styrelsebeslut) ~,EvaNylander

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping 1) Ordföranden, Magnus Andersson, förklarar mötet öppnat. 2) Till mötesordförande väljs Magnus

Läs mer

Klinisk fysiologi anhåller om att bli egen basspecialitet

Klinisk fysiologi anhåller om att bli egen basspecialitet Svensk Förening för ST rådet, Socialstyrelsen Klinisk Fysiologi Kopia Sveriges Läkarförbund 2010 09 10 Svenska Läkarsällskapet Sveriges Kommuner och Landsting Klinisk fysiologi anhåller om att bli egen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN Nummer 1, April 2008, Årgång 13 Innehåll sida Ordföranden har ordet 1 Fackliga frågor 2 Svenska Migränsällskapet 40 år 2 Europeisk strokeutbildning 4 Sök medel från SNF 5 Förslag

Läs mer

4 Revisionsberättelsen föredrogs av Miodrag Palfi, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

4 Revisionsberättelsen föredrogs av Miodrag Palfi, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 19 maj 2008,

Läs mer

Årsmöte den 27 och 28 mars 2003 Huddinge

Årsmöte den 27 och 28 mars 2003 Huddinge 1 Svenska Barnläkarföreningen, Sektionen för Gastroenterologi och Nutrition Årsmöte den 27 och 28 mars 2003 Huddinge Torsdagen 27 mars Plats: Hörsalen, Novum Huset, Blickagången 6, invid Huddinge Universitetssjukhus

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Infektionsläkarföreningen 2011-12-01 till 2012-11-29

Verksamhetsberättelse för Svenska Infektionsläkarföreningen 2011-12-01 till 2012-11-29 Verksamhetsberättelse för Svenska Infektionsläkarföreningen 2011-12-01 till 2012-11-29 Styrelse Jan Källman (ordförande), Maria Werner (vice ordförande), Johan Westin (vetenskaplig sekreterare), Stephan

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2014

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2014 Svensk Kirurgisk Förening Verksamhetsberättelse för år 2014 Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 20 augusti under Kirurgveckan i Karlstad. Föreningen hade den 1 januari 2014

Läs mer

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Sektion i Svenska Läkaresällskapet Specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Sektion i Svenska Läkaresällskapet Specialistförening i Sveriges Läkarförbund Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Sektion i Svenska Läkaresällskapet Specialistförening i Sveriges Läkarförbund Protokoll Datum Årsmöte 111130 Närvarande: 33 personer 1. Årsmötets öppnande Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening Tid: 25 september 2009-10-11 Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm Deltagande: Icke deltagande: Elisabet Lidbrink Sara Kinhult Henrik

Läs mer

Plenummöte SLMF Åre 2015-02-20 21

Plenummöte SLMF Åre 2015-02-20 21 Svensk Lungmedicinsk förening SLMF Plenummöte SLMF Åre 2015-02-20 21 Närvarande: Inger Dahlén ( ID ) ordförande, Magnus Sköld ( MS), Anders Blomberg (AB), Pierre Sobrino (PS), Lennart Nilholm ( LN), Lena

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN. Innehåll. Ordföranden har ordet. Akut Neurologi Nätverk 5. Nummer 2, Oktober 2005. Årgång 10

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN. Innehåll. Ordföranden har ordet. Akut Neurologi Nätverk 5. Nummer 2, Oktober 2005. Årgång 10 SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN Nummer 2, Oktober 2005. Årgång 10 Innehåll sida Ordföranden har ordet 1 Svenska MS Sällskapet 4 Akut huvudvärk 4 Akut Neurologi Nätverk 5 ST-utbildningsfrågor 5 SCAST-studien

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet 18196sfogom1 07-09-21 13.45 Sida 1 MB4/07 7-09-18 20.24 Sidan 1 MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Åsa Magnusson Tel 0340-48 10 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens till föreningen skall ställas till:

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015 Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015 1. Carl-Johan Wickerts hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Röstberättigade är de som betalat 2014

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2013

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2013 Svensk Kirurgisk Förening Verksamhetsberättelse för år 2013 Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 21 augusti under Kirurgveckan i Uppsala. Styrelsen har under året haft ett internat,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Åre 2010-10-13: Ordförande:

Läs mer

När detta skrivs i mitten av maj har ett ljuvligt högtryck

När detta skrivs i mitten av maj har ett ljuvligt högtryck MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Inger Sundström-Poromaa tel: 090-785 34 61 Layout: Marie-Louise Schyberg Adress: SFOG-kansliet, Svenska Läkaresällskapet, Box 738, 101 35 Stockholm tel: 08-440 88 68 fax:

Läs mer

Dagordning: Årsmöte 2015

Dagordning: Årsmöte 2015 Dagordning: Årsmöte 2015 Förening: Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer 802462-6767 Datum: 2015-08-18 Tid: 18:00 Plats: Örebro, Conventum, Tunnbindaren

Läs mer

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden. 7 Brev från vetenskaplige sekreteraren 9 Brev från utbildningsansvarig och yngreläkarerepresentanten

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden. 7 Brev från vetenskaplige sekreteraren 9 Brev från utbildningsansvarig och yngreläkarerepresentanten ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Innehåll 3/2010 3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden Ansvarig utgivare Redaktör

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2013 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2013-01-01 2013-12-31 2 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den 22 mars 2013 bestått

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svensk Internmedicinsk Förening 2014-2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svensk Internmedicinsk Förening 2014-2015 Verksamhetsberättelse för SIM,, SIM avseende verksamhetsåret 2014-09-01 2014-08-31 Styrelsens sammansättning Ordförande, 2013-2015 Vice ordförande, 2014-2016 Vetenskaplig sekreterare, 2013-2015 Facklig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer