Geografisk IT och geodata i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geografisk IT och geodata i Malmö"

Transkript

1 Geografisk IT och geodata i Malmö Organisation, uppgifter GIT-strategi Utvecklingsprojekt Malmö stadsatlas 3D Malmö mm Regional samverkan Nationell samverkan

2 Stadsmätningsavdelningen Stadsmätningsavdelningen skall vara en effektiv serviceorganisation inom våra verksamhetsområden mätning, kartframställning, fastighetsbildning, geografisk IT och arkivservice för att utveckla och effektivisera våra användares processer och kärnverksamheter Ca 55 personer, 5 enheter: Mätning Geodata, (kartor) Kommunal lantmäterimyndighet Ritnings- och kartarkiv IT/Geografisk IT

3 Stadsingenjörens instruktion från 1747 Stadsingenjören skall mäta både inom och utom staden.. när han dertill beordet eller anliten worder när han finner wäderleken för sig immer beqvämligt sådant arbete att förätta och att han ej av annat arbete hindrad är. Han skall hävda och vårda kartorna med tillhörande beskrivningar. Stadsingenjören hade också uppsyn över gatubeläggningen, över vattenledningarna samt var stadens stadsarkitekt och justerare

4 IT-stöd på stadsbyggnadskontoret Geodatabas: Oracle, SDE Uppbyggnad av Geodata, GIS: ARCGIS Fältdatainsamling: Autocad, Topocad Förr.karta, nyb.karta: AutoCad Förrättningshandl: Trossen Registerkarta: ARCGIS (ArcCadastre) Detaljplan: AutoCad, (Fokus) Bygglov: Winbär Webkartor: ArcIMS, Open source Digitalt arkiv: AGS A

5 Malmö Stads GIT-strategi Organisation Ansvar och roller Teknik Geografisk basinformation Tidplan Handlingsplaner Referensgrupp IT-råd Referensgrupp Arbetsgrupp Användare Planeringsgruppen Styrgrupp GIT-rådet Projektledning Arbetsgrupp Teknik Projekt Projekt Projekt

6 Vision GIT-strategi Verksamhetsinformation, som kan sökas och presenteras geografiskt ska vara lättillgänglig för alla som behöver den malmöbor, besökare, anställda, förtroendevalda och näringsliv i Malmö. GIT ska vara ett naturligt hjälpmedel vid planering och beslut såväl internt i Malmö stads organisation som för externa användare.

7 Projekt under GIT-rådet Malmö stadsatlas Revidering av GIT-strategi Sweref 99 Geodatalager Finansiering RH2000 Samlingskarta

8 Finansiering av grundläggande Geodata, Målbild enl GIT-strategi Omsättning ca 12 milj 1/3 intern fakturering 1/3 extern fakturering 1/3 kommunbidrag

9 Kostnadsfördelning,% Fakturering Kom.bidrag TOTALT Gatukontoret VA-verket Telia Malmö Energi AB Vägverket 1 1 Kabel-TV 1 1 Banverket 1 1 SBK-plan SBK-fast.bildning 6 6 FK Fritid 1 1 Malmö Brankår 1 1 Miljö 1 1 Museet 1 1 Stadsfastigheter 2 2 Posten 1 1 Polisen 1 1 Malmö Sjöterminal 2 2 Konsulter,entrepren. 7 7 Summa

10 Förslag till ny fördelningsmodell Användare Antal anv Nytta X Andelar % Kostn. SBK , GK FK ,4 816 Va-syd Eon Telia ,4 816 Miljöförv ,3 612 Fritidsförv ,2 408 SDF ,2 408 Utbildn.förv ,4 136 Kulturförv ,2 408 Räddningstj Syd , ,8 9792

11 Vad händer just nu i Malmö Aktuella utvecklingsprojekt RH 2000 Malmö StadsAtlas GeoDataLager 3D Malmö Snedbilder, Pictometri Digitalt ritnings- och kartarkiv Digitala detaljplaner NDRK GC-vägar Navigering för synskadade

12 Malmö StadsAtlas, Idéskiss Information om Malmö Stad samlad i en integrerad miljö med koppling till en karta och som medger sökning, analys och presentation av data angående fastigheter, befolkning, näringsliv, offentlig service mm Målgrupper är politiker, planerare/handläggare, näringsliv och allmänhet Tillgänglig via ett gemensamt användargränssnitt på Intranet och delar av informationen på Internet Projektet drivs av SBK och samordnas av GIT-rådet

13 Malmö StadsAtlas, Innehåll Kartor, Ortofoto, Fastigheter, Adresser Befolkningsstatistik Näringslivsinformation Offentlig service Skolor, Utbildning Kultur, Rekreation, Turism Boende, Mark, Lokaler Gator, Parker Kulturmiljö, Fornminnen Geologi

14 Informationsspridning Internet, Medborgarinformation Intranet, Komin Förvaltningsgemensam information Förvaltningssystem Förvaltnings- och verksamhetsspecifik information

15

16

17

18 Malmö Geodatalager KOMIN www Gemensamma data Verksamhetssystem X-förv

19 Nationella referenssystem SWEREF 99, RH 2000 Övergång till ett nationella referenssystem Mätning och dokumentation av befintligt nät Användarnas anpassning av system och data Underlättar dataöverföringar och mätning med GPS

20 3D-strategi för Malmö stad

21 Målbild: från 2D till 3D Heltäckande 3D byggnader, LOD 1-3 Drapera fasader 3D-träd DTM med hög noggrannhet 3D Primärkarta inkl uppdatering Lagring så att data är tillgängligt från flera system Flygfoto-omdrev 1000m, 2500 m Digital fotogrammetri för detaljerad mätning Enkla system för 3D-hantering

22 Användningsområden Stadsbyggnadskontoret översiktsplanering detaljplanering bygglovshandläggning bullerberäkning landskapsplanering solstudier, siktlinje 3D fastighetsbildning Gatukontoret projektering landskapsplanering trafikplanering Miljöförvaltningen avgasspridningsberäkning VA-verket Projektering, dräneringsanalyser ledningar Stadsfastigheter lokalplanering Kulturförvaltningen Arkeologiska utgrävningar schaktningberäkningar Räddningstjänst utryckning, olycksfallsberedskap Fastighetskontoret projektering Arkitektfirmor underlagsmaterial Övrigt turism, navigeringsstöd visualisering av detaljplaneförslag för allmänheten

23 Testprojekt Västra hamnen Detaljerade 3D-byggnader Filbaserad, LOD2 Detaljerad höjddata Laserscanning Flygfotografering DTM DSM Höjdkurvor Ortofoto True ortofoto Enklare 3D-modell Detaljerad 3D-modell VR-modell

24 Två detaljeringsgrader

25 True ortofoto Vanligt ortofoto

26 VR-modell över V Hamnen

27 Teliamodellen

28

29 Malmö 3D (Google Earth)

30 Digital fotogrammetri Uppdatering av 3D databas Komplettering av DTM och DSM Bygga upp 3D modeller med hög detaljerings grad (<10 cm) 3D primärkarta Blocktriangulering Ortofoto Höjdkurvor Anaglyfbilder

31 Laserskanning över Malmö Testprojekt V Hamnen 4p/kvm, < 5 cm Kustzonen 0.25p/kvm, 20 cm Hela Malmö kommun 1 p/kvm, 5-7 cm

32 Höjdkurvor för GIS analys

33 Malmö terrängmodell 20m grid

34 Service till Stadsdelarna Kartor och flygbilder GIS-stöd Färdiga analyser/kartor Utbildning, programvaror Databaser Grupp för information/erfarenhetsutbyte mellan SMA och SDF: SDF/GIT-nätverket

35

36

37

38

39

40 Antal elever Behöriga till gymnasium Obehöriga Elever i Malmös grundskolor år 9, som har betyg i behörighetsgivande ämne/ämnen, svenska/svenska som andra språk, engelska eller matematik.

41

42 Gatukontoret

43 Va-verket

44 Fritidsförvaltningen

45 Brandkåren

46 Skånekartan med adresser

47 1998 Förutsättningar och behov Kommunerna har bästa tätortsdata Kommunerna har behov av landsbygdsdata Lantmäteriet har bästa landsbygdsdata Lantmäteriet har behov av tätortsdata Omvärlden har behov av heltäckande databaser

48 1998Kunder, användare 1998 Kommuner Regionala myndigheter Räddningstjänst, Polis Transportnäringen, Skånetrafiken Sjukvården Turistnäringen Näringslivet

49 Värdkommunkonceptet

50 Uppbyggnad av kartdatabas Utgångsmaterial Kommunerna: Tätortsbas Skåne, primärkarta, adressregister Lantmäteriet: GSD-Ek, GGD, Ortsnamnsregister Databasuppbyggnad Skapa 33 kommun-databaser Sätt samman i central Lagring, distribution Malmö och Gävle Ajourföring Lokalt

51 Byggnader

52 Gemensam utveckling av karttjänster för Internet Ett samarbetsprojekt mellan Malmö, Helsingborg och Lund

53 Krav på nya kartjänster Generellt Snabbt, enkelt Standard Öppen källkod Malmö Enkel karta kopplad till adressuppgifter på hemsidan. Tydliga tekniska krav. Malmö stadsatlas i ny version Skånekartan med söktjänst på hemsidan Helsingborg Översyn och uppbyggnad av ny intern karttjänst Lund Intrakartan i ny version Skånekartan med söktjänst på hemsidan

54 Här integreras olika tjänster till applikationer med olika layout Exempel på integration vid ett utvecklat samarbete Applikationer Exempel: Fastighetssök Adressök Visa objekt på karta Gemensamma Webb-tjänster Publika e-tjänster Geodataproduktion Leverantörsoberoende datastruktur Gemensam datastruktur Skånekartan M fl. Malmö Helsingborg Lund

55 Nationell samverkan Adresser Byggnader ABT-avtal Topografi Registerkarta, NDRK Vägdata, NVDB

56 Geodataprojektet Lantmäteriet har nationell samordningsroll Nationellt geodataråd Nationell geodatastrategi INSPIRE, datadelning mellan 19 statliga myndigheter Utökad datadelning inkl kommuner Enklare tillgång till geodata Ett avtal Årlig avgift

57 Infrastrukturer för geodata på olika nivåer Globalt, t ex Google Earth EU, INSPIRE Nationellt, Geodatrådet och Geodataprojektet Regionalt, t ex Geodatacenter Skåne Lokalt, kommunalt

58 Produktkatalog för data och tjänster Geodata från alla statliga myndigheter med informationsansvar enligt INSPIRE + utökat innehåll enligt produktkatalog För kommunerna är det Lantmäteriets och SCB:s data som är viktigast och har de högsta kostnaderna idag

59 Tekniskt ramverk Tjänstebaserat datautbyte Distribuerade databaser Web-services Svårt att nå för små kommuner Kräver kommunal samverkan Kräver ökad standardisering Oklar målsättning i vissa delar

60 Kostnaden för att delta i datadelningen för kommunerna Avgifter i flera steg: 100 tkr, 71 kommuner 140 tkr, 62 kommuner 180 tkr, 58 kommuner 225 tkr, 46 kommuner 285 tkr, 32 kommuner 365 tkr, 18 kommuner 600, 900 och 1300 tkr, storstäderna Siffror enligt bearbetat förslag, ej fastställda

61 SLUT och tack för mig! Frågor?

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet Geodataportalen - Geodata.se Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Vad är syftet med den nationella geodatastrategin? Att utgöra planen för hur vi bygger en gemensam infrastruktur för geodata Att visa hur den nationella

Läs mer

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024 KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2011 Dnr: MBN 2011-0024 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätverksamheten

Läs mer

Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell

Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell sid 1 (35) Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell Redovisning av uppdrag från stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Kartdagar PROGRAM. 25-27 mars 2009 Jönköping. GITmässa MBK-Leverantörernas Intresseförening. Kartografiska Sällskapet

Kartdagar PROGRAM. 25-27 mars 2009 Jönköping. GITmässa MBK-Leverantörernas Intresseförening. Kartografiska Sällskapet Kartdagar 25-27 mars 2009 Jönköping Kartografiska Sällskapet PROGRAM GITmässa MBK-Leverantörernas Intresseförening KARTDAGAR 2009 och GIT-mässa Välkommen till de 33:e Kartdagarna och GIT-mässan på Elmia

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Sverige bygger en nationell infrastruktur för geodata

Sverige bygger en nationell infrastruktur för geodata Produktion Blomquist Annonsbyrå AB Illustrationer Cecilia Lundgren Bilder Johnér, istock, Fotolia, Försvarets bildbyrå/katja Öberg Sverige bygger en nationell infrastruktur för geodata Lantmäteriet, 801

Läs mer

GIS-samverkan i Norra Bohuslän

GIS-samverkan i Norra Bohuslän GIS-samverkan i Norra Bohuslän En plattform för fortsatt samarbete Rapport från tematisk arbetsgrupp för GIS Författare: Jon Resmark Datum: 2010-01-20 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

ess max iv i regionen tita Markregister Syd

ess max iv i regionen tita Markregister Syd ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ess max iv i regionen tita Markregister Syd ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25

E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25 E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25 Strategistudien är sammanställd av Katarina Nordmark, Länsstyrelsen i Värmlands län, inom projektet Baltic Rural

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Metria hjälper dig och din kommun

Metria hjälper dig och din kommun Metria hjälper dig och din kommun Anna Halvarsson, Jonny Halvarsson och Peo Öryd Kartdagarna 2012 Metrias erbjudande kring geodatahantering för kommuner Agenda 09.00 10.00 ehandel med kommunala data: Jonny

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

GIS-strategi för Gävle kommun

GIS-strategi för Gävle kommun GIS-strategi för Gävle kommun GIS skapar framtidens samhälle i Gävle FÄRDVÄGEN MOT VISION OCH MÅL - BESLUTSUNDERLAG 2012-03-13 Systematisk användning av GIS i kommunens verksamhet möjliggör att varje beslut

Läs mer

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö Rapport 2012:2 REGERINGSUPPDRAG Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö rapportering av uppdrag 9 enligt 2011 års regleringsbrev Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö -

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Geografiskt IT-stöd för Stockholms läns landsting

Geografiskt IT-stöd för Stockholms läns landsting Remisshandling Geografiskt IT-stöd för Stockholms läns landsting Förstudie om samordning Geografiskt IT-stöd för Stockholms läns landsting Förstudie om samordning Konsult: Eken och Arken AB Tryck: JUST

Läs mer

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Mölndals stad IT-strateg i för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Moindals stad Fortattare Version Innehålisförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2

Läs mer

GEOSECMA & ArcCadastre Användarkonferens 2015. 4 5 februari, Linköping

GEOSECMA & ArcCadastre Användarkonferens 2015. 4 5 februari, Linköping GEOSECMA & ArcCadastre Användarkonferens 2015 4 5 februari, Linköping 1 VD:N HAR ORDET Det har surrat bakom kulisserna hela hösten och vintern. Några av er har nog hört talas om planbestämmelsedatabasen.

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

Förstasida manifestet. Nytt från Lantmäteriet

Förstasida manifestet. Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KTs 1 kommunala lantmäteridagar maj 2009 Nytt från Lantmäteriet Aktuella uppbyggnadsprojekt Informationsförsörjningsfrågor

Läs mer