Marknadsplan för konsultföretaget HHC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsplan för konsultföretaget HHC"

Transkript

1 Marknadsplan för konsultföretaget HHC Marknadsföring, 723G04 Jonathan Herrlin & Oscar Lätth

2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Beskrivning av företaget... 3 Problemområde... 4 INLEDNING - MARKNADSPLAN... 5 NULÄGESANALYS... 6 Marknadsmix 7P... 6 SWOT-analys... 9 KONKURRENTER Vilka konkurrenter finns på marknaden? Wise Consulting Aditro add HR MARKNADSSTRATEGI Ansoff-Matris STP-processen FÖRSLAG TILL BUDGETERING

3 BAKGRUND OCH SYFTE I delkursen marknadsföring i Företagsekonomi 1 ingår det att göra en marknadsplan för ett företag. Då vi precis skrivit en C-uppsats hos konsultföretaget och deras nyutvecklade konsulttjänst tänkte vi att det skulle passa bra att även göra en marknadsplan för denna tjänst. Syftet är att lära sig att tillämpa marknadsföringsteorier och modeller samt att bidra med en marknadsföringsstrategi åt HHC inför en ny produkt på en ny marknad. Beskrivning av företaget Företaget vi marknadsför åt vill vara anonyma och vi kommer därför att kalla företaget för HHC i marknadsplanen. Tjänsten som vi marknadsför är en konsulttjänst där HHC ska gå in konsultativt i företag och efter kartläggning av verksamhet ha en lösning åt deras HR-problem. Fördelen är att kundföretagen inte behöver ha någon utbredd HR-verksamhet utan i stället outsourca dessa processer till konsultföretaget. HHC som konsultföretag är genuint engagerade i relationen till kunder och måna om att allt de gör ska förknippas med hög kvalitet. Deras akademiska angreppssätt och personliga förhållningssätt gör det tryggt, utvecklande och okomplicerat att samarbeta med HHC. Konsultföretaget är specialister på att identifiera rätt medarbetare till deras uppdragsgivare. Som uppdrag har de ett brett spektrum av branscher, rekryterar chefer, specialister och lovande talanger, samt erbjuder HR-Consulting till företag i hela Sverige. Det är denna HR-Consulttjänsten vi har valt att marknadsföra och den kommer att avgränsas till Stockholms- och Göteborgsområdet till en början för att lättare arbeta sida vid sida med kunderna samt att dessa blir lättare att nå. HHC grundades för cirka tre år sedan och drivs av tillväxt och utveckling och de har en vision att växa genom nära och långsiktiga samarbeten med andra tillväxtorienterade företag. Fördelen med att anlita HHC är att kundföretagen får in specialistkompetens inom HR-området. Man får en lösning på sitt HR-problem, konsulterna är inne en kortare tid men återkommer givetvis med uppföljning för att se att arbetet gett resultat. Det finns en ambition och vision om att skapa långsiktiga relationer med kunderna. Företaget har varit etablerade i tre år och har då arbetat inom Executive Search, chefrekrytering. Nu har man valt att utöka verksamheten till att bli konsulter och hjälpa företag som efterfrågar externa konsulter inom HR. 3

4 Problemområde Då konsultföretaget håller på och utvecklar sin verksamhet till nya marknader samt nya produkter/tjänster blir det en utmaning att nå ut till de nya kunderna. Det gäller att bygga upp ett starkt varumärke som företag känner igen. Då företaget har funnits i cirka tre år har de redan ett kontaktnät av kunder som kan vara bra att utnyttja för att skapa ett så kallat word of mouth. Men man måste även skapa kontakter på nya marknader och med nya kunder. - HHC är nystartat och relativt okänt och behöver därför göra sig kända. - Företaget har ingen befintlig marknadsplan och därför ingen klar bild av segmentering, val av målsegment och hur man ska positionera sig. - De måste identifiera styrkor och svagheter samt öka kunskaperna om konkurrenterna för att lättare segmentera och positionera sig. - HHC behöver ta fram nya marknadsföringsmetoder och snabbt sätta igång med arbetet kring den nya verksamheten och göra denna känd. 4

5 INLEDNING - MARKNADSPLAN En marknadsplan är en beskrivning av hur ett företag ska fungera och verka och hur man ska nå framgång med hjälp av sin marknadsföring. Den ska fungera som riktmärke i hur företaget styrs. Det bör finnas en tydlig koppling mellan företagets vision, långsiktiga mål, affärsidén och målen med marknadsföringen. Marknadsplanen kan ta upp vilka produkter som finns och inom vilket affärsområde som företaget verkar inom. Syftet med en marknadsplan är att ha en gemensam utgångspunkt för hur marknadsföringen ska gå tillväga. Kortsiktiga mål är att etablera den nya satsningen på HR-tjänster i Stockholm och Göteborg. De långsiktiga målen blir att arbeta upp nysatsningen till en lika hög nivå som den övriga verksamheten. HR-tjänsterna ska vara det ena benet av företaget. Det andra benet är den redan befintliga avdelningen som arbetar med rekrytering av högre uppsatta chefer. Först när nysatsning har nått upp i den nivån kan det bli tal om att titta på andra områden som HHC kan slå sig in på. Eventuellt försöka etablera sig i den tredje storstadsregionen Malmö. Utveckling av företagets tjänster kommer ske i samspråk med kunderna. Det finns en vision och ett intresse i att utvecklas till att anställa fler och arbeta konsultativt med allt inom HR. 5

6 NULÄGESANALYS Nedan presenteras teorier kring analyser av företagets marknadsföring för att fastställa företagets ställning i nuläget. Marknadsmix 7P Marknadsmixen eller tjänstemarknadsmixen är en blandning av åtgärder eller medel i marknadsföringen för att skapa konkurrensfördelar. När det kommer till HHCs marknadsmix och på grund av att de levererar en service/tjänst till kunderna skulle vi lägga lika stor vikt vid de 3 utökade p:na (Jobber & Fahy, 2009). I ett tjänsteföretag av denna sort handlar nästan allt om bemötande med kunder och sedan arbetsgång samt presentation av resultat. Nedan följer en beskrivning av de fyra p:na produkt, pris, plats och påverkan och sedan kommer vi in på de resterande 3 p:na. Produkt Produkten är det som efterfrågas av kundföretag inom HR såsom kompetensförsörjning och ledarskap. På en snabbt föränderlig marknad krävs ökade kunskaper av företag för att vara konkurrenskraftiga. Detta gäller även inom HR och personal. Företag och organisationer börjar inse vikten av att ha utvecklade HRfunktioner. Mindre företag har ofta inte de resurser som krävs både när det gäller kompetent personal och ekonomiska resurser för att driva en utvecklad HR-funktion. Det är inom detta område HHC har sett ett behov. Gällande garantier för den service som erbjuds och utförs kommer det att utföras utvärderingar efteråt och det kommer att finnas garantier för arbetet. 6

7 Pris Det är svårt att sätta ett pris idag då företaget är i startgroparna och de har inte gjort något uppdrag än. De kommer att konsultera inom flera områden, hos flera kunder och under olika lång tid. Men eftersom man syftar till att leverera ett visst värde kommer priset vara värdebaserat och givetvis kommer man att titta på konkurrenter och deras priser samt utbud. Efter att ha inventerat kundföretaget och kommit fram till vad som ska göras kommer ett paketpris att sättas efter förhandling med kunden. Eftersom HHC ämnar ha relativt få kunder, längre relationer med dessa och hög kvalitet kommer priset att vara högt. Marknadsbaserat pris med uträkningar och fokus på vad kundföretaget kan komma at spara som säljargument. Kunderna ska se detta som en investering och en utvecklingsmöjlighet. Denna investering ska sedermera ge avkastning och det är väldigt viktigt att kunna sätta siffror på avkastningen. Plats och påverkan Att produkten är tillgänglig och hur man gör produkten tillgänglig för ens potentiella kunder är väldigt viktig. Det gäller att synas. Företaget har en hemsida där det ännu inte finns så mycket information om dem utökade verksamheten. Sidan kommer att uppdateras och det ska även länkas i annonser såsom tidningen Chef. Eftersom HHC har ett relativt bredd kontaktnät och kompetensområde kommer man att utnyttja tidigare kontakter med företag och skapa relationer med dessa. HHC kommer att synas på HR-dagar och event och de kommer även att annonsera i tidningen Chef. Konsultföretagets kontor ligger på en finare gata i Stockholm vilket sänder vissa signaler och sänder ut ett exklusivt budskap. Kvinnan som är ansvarig för denna del av verksamheten kommer även att synas på HR-konferensen i Stockholm 2011 samt HR-management events i Stockholm i maj. Vad gäller pris och garantier säger vår informant på företaget följande: Gällande HR-management och garantier på tjänsten har vi diskuterat att det absolut är något som vi måste ha. Men det är superviktigt som ett säljargument. Att ni kommer spara på att betala mig. Kostnader har vi något som heter, vad tänker ni att ett uppdrag ska kosta för kunden? Än sålänge har jag timarvode men att vi när vi ska göra koncept och produktifiera ska vi sälja projekt istället och att man har ett fast prist ist, och då kan man återanvända sin kompetens. Styra på ett annat sätt och det är lättare för kunden att ta till sig. Fast pris och hur mycket det ska kosta är jättesvårt att säga och det beror på storlek och på uppdraget och sådär. De andra tre p:na som blir viktiga för HHC är People, Process och Physical (evidence och design). Det första handlar om personal och kunder, den andra om att attrahera nya kunder och/eller behålla existerande kunder och den sistnämnda om företagets utseende och hur det uppfattas av kunderna. 7

8 People En viktig del för alla företag som levererar en tjänst där kundbemötande är det viktigt med kompetent personal. Här blir people viktigt då det kommer att skapas en tydlig relation mellan konsult och kund. Rekrytera eller ha rätt personal och att bemöta kunderna på rätt sätt i leveransen av tjänsten eller när denna ska presenteras. Det är mycket viktigt att vara professionell, kompetent och kunna bemöta kunderna på ett bra sätt för att öka konkurrensfördelarna. Då konsumenterna betalar för en service eller tjänst är det väldigt viktig att personalen som kommer att arbeta med detta på HHC är kompetenta och kan leverera då kundernas bedömande av tjänsten delvis bygger på bemötande och kontakt mellan parterna. Process Eftersom HHC kommer att vara inne i företaget i fråga gäller det att hela arbetsprocessen fungerar på ett bra sätt. Hela arbetsprocessen ligger till grund för hur det slutgiltiga arbetet blir. Arbetsordning och flödet av aktiviteter är noga genomtänkta är oerhört viktigt då man arbetar i nära relation till kunden och de söker en lösning på ett problem som HHC ska kunna lösa. Till en början gäller det att inventera organisationen i fråga för att skapa en exakt bild av vad som behöver göras, var det finns ett behov - behovsanalys eller gapanalys i varje specifikt kundföretag. När detta är gjort och man tagit fasta på vad som saknas i företaget kommer analyser att ske i samverkan med kunden för att senare komma tillbaka och presentera lösningar på problemet och ännu senare utvärdera resultat. I vissa företag kommer det krävas att man arbetar konsultativt inne i företaget och stöttar chefer inom respektive problemområde. Arbetet kommer helt enkelt se olika ut inom varje företag. Physical evidence Gällande fysiska bevis är även här bemötande och arbetsprocess viktiga. Det första mötet med kunden och hur man agerar ger många intryck och det gäller att ge ett seriöst, kompetent och professionellt intryck redan från början. Oftast kommer konsulterna på HHC komma ut till kunderna och då blir exempelvis kläder och dylikt fysiska bevis vilket också säger något om hur man är. Sedan kan det hända att kunderna kommer till kontoret och där skapar man sig direkt uppfattningar om företaget. Dessa tre p:na blir mycket intressanta då HHCs vision är att arbeta med hela processer inom HR och då blir till exempel priset svårt att sätta eftersom det skiljer sig från kund till kund och på hur länge man är inne som konsult i varje kundföretaget. Det handlar mer om en arbetsprocess än vad det handlar om att sätta ett pris som täcker kostnaderna. 8

9 SWOT-analys Den övergripande analysen av ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot kallas SWOT-analysen. Denna utvärdering består av en analys på makronivå (möjligheter och hot) samt en analys på mikronivå (styrkor och svagheter). En SWOT-analys kan göras på hela företaget eller en specifik produkt. I vårt fall kommer analyser att ske på en specifik tjänst. På makronivå handlar det om att mäta kärnområden inom demografi, ekonomi, teknologi, juridik, politik samt social och kulturella faktorer. Det gäller att kunna läsa av trender och utvecklingar. På mikronivå handlar det om att analysera styrkor och svagheter inom företaget. Styrkor och Svagheter är faktorer som företaget kan påverka genom egna beslut. Styrkor Styrkor för HHP är att de är etablerade både i Stockholm och Göteborg med kontor och en pågående affärsverksamhet. Personalen är mycket kompetent och de har höga krav på att man ska ha arbetat inom olika områden exempelvis IT för att kunna respektive bransch som företaget har kontakt och arbetar med. Informanten på företaget beskriver dem som hungriga och att det finns en väldig utvecklingsvilja. Nu när man ska satsa på en ny verksamhet är det bra att ha chefsrekryteringsdelen som är 9

10 igång sedan några år för både kompetens, kapital och kontakter vilket är tre viktiga styrkor. Svagheter De svagheter som kan urskiljas är att HHC är ett litet företag, detta är en svaghet just därför att det kan vara svårt att konkurrera med de större etablerade företagen samt att skapa sig ett namn inom branschen. Givetvis har man en begränsad budget för marknadsföringen såsom med mycket annat. Det gäller att ta reda på att det ger avkastning och att man kan täcka upp för kostnaderna. Andra svagheter är att företaget är nystartade, de har inte så mycket erfarenhet av den nya branschen samt att i dagsläget är det endast en person som arbetar med att utveckla konsultdelen heltid, resterande personal arbetar fortfarande med chefrekrytering. Detta kan göra att det till en början blir lite rörigt. Möjligheter De möjligheter som kan skönjas är att marknaden växer, den förändras ständigt och mer och mer fokus hamnar på kompetent personal. Företagen satsar mer på personal och i och med employer branding och allt som skrivs kring det är personalen något man SKA satsa på för att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Hot Vad gäller hot är den ökade konkurrensen ett starkt hot. Det gäller att ha koll på konkurrenterna, vad de gör och hur mycket pengar deras liknande tjänster kostar. Andra hot kan vara kundernas köpkraft. Då många företag styrs av en stram budget kan det tyvärr vara så att man åsidosätter viktiga HR-processer och i stället tänker att det löser sig, vi kan inte satsa på det här, det blir för dyrt. 10

11 KONKURRENTER Innan varje uppdrag kommer en kartläggning av organisationen och dess problemområde att utföras för bästa möjliga resultat. Med många års erfarenhet av HR inom organisationer och organisationsförändringar kan man slå sig starka på konsultmarknaden. HHC ser helst att kunderna efterfrågar en helhetslösning så att man får arbeta i samarbete under en längre tid. Då det finns många företag på marknaden med samma erbjudande av tjänster gäller det att profilera sig tydligt för att hamna i de potentiella kundernas medvetande och varför de just ska anställa HHC som konsulter. HHC är i startgroparna av denna del av verksamheten. Det är därför viktigt att visa vad man är bra på, synas på konferenser och olika event och skapa ett intresse. Detta kommer det att läggas stor vikt vid i marknadsföringen i ett tidigt skede. Vad gäller segmentering av produkten/tjänsten kommer denna inte ske på individnivå utan vi har segmenterat marknaden utefter potentiella kunder vilka är SMF:s med utvecklingspotential till största del i Stockholm och Göteborg. Nedan följer två citat från intervjupersonen på HHC som beskriver idéer om den egna verksamheten, konkurrenter och samarbete med dessa. Vi måste ju också försöka lyfta oss ifrån att bara vara en resurs till att ha ett koncept kring KF. Vi ska ju vara mer en strategisk HR-partner än att bara vara en resurs gå in med det typ. Så att man kan ta lite mer betalt och nischa sig. Mmm, det är väl mest genom nätverk tex har jag kontakt med en headhunter som är fantastisk hon är liksom kändis i Kista inom telecom liksom. Och där har jag fått ett uppdrag som hon inte hann med, så då tog jag det. Samarbete med konkurrenter då eller? Jag har skickat in mitt konsult CV till större konsultbolag liksom om man ska jobba som underkonsult men det är klart man vill få in egna uppdrag. Tex har jag skickat till ett outplacementbolag som behöver utbildare och då kan jag kliva in. När vi är ute på olika uppdrag så berättar jag om det tjänster vi har och viseversa. Eftersom det finns många större konkurrenter på marknaden med vilka det är svårt att konkurrera är tanken att HHC ska skapa långvariga relationer (genom eget befintligt kontaktnät och nätverksskapande, befintliga samt nya marknadssegment), ett nära samarbete med mindre företag (SMFs) som behöver hjälp och stöd med sitt arbete kring HR. 11

12 Vilka konkurrenter finns på marknaden? Wise Consulting Wise Group är en stor koncern med fyra dotterbolag. Wise Consulting är en av dessa. Alla bolag har tjänster inom personalområdet/human Resources. Wise Group erbjuder tjänster som täcker upp allt inom operativ och strategisk HR. Genom att förstå kundernas affärer och se hela HR-processen (likt HHC) som ett verktyg för att nå uppsatta affärsmål gör vi våra kunder mer lönsamma. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Som VD, personalchef och/eller personalansvarig ställs man dagligen inför komplicerade frågor som berör medarbetarna. HR-arbetet är väldigt omfattande och vissa frågor eller HR-projekt kan vara svåra att ta tag i eller rent praktiskt hinna med. Wise har tillgång till hela Wise Groups HR-kompetens. Deras gemensamma erfarenhet från tidigare HR-uppdrag hjälper kunden att få en professionell och tydlig struktur samt en effektiv hantering av personalfrågorna. Wise är Sveriges ledande HR-bolag. Genom att agera tillfällig personalchef eller HR Business Partner under t ex en föräldraledighet, projektleda olika HR-projekt, ge råd i det långsiktiga HRarbetet, ge hjälp i de dagliga HR-processerna stöttar Wise generalister och specialister inom sina kundföretag. Aditro Är ett stort företag som erbjuder en mängd olika lösningar för företag. De tillhandahåller bl.a. programvarulösningar, outsourcad löne- och/eller HR funktioner. De säljer dessutom programvaror. Dessa delar de upp i tre olika kategorier programvara, molntjänster och outsourcing. Det är företagets outsourcade HR funktion som konkurrera med HHC. add HR Erbjuder en del liknande tjänster som HHC. De erbjuder framförallt tre olika typer av tjänster. HR lease som innebär att kunden helt outsourcar sin HR funktion till add HR. Den andra tjänsten är HR interim där kunder tillfälligt kan hyra en HR person på hel- eller deltid. Den tredje typen av tjänst är HR development där add HR hjälper till med strategisk HR. Mentorskap, rådgivning,ledningsgruppsutveckling o.s.v. add HR är ett Stockholmsföretag. Utöver add HR så finns en mängd olika små företag med ungefär samma upplägg med blandad kvalité. 12

13 MARKNADSSTRATEGI Ansoff-Matris I ansoff-matrisen kan företaget se vilken position man har idag och i vilken riktning man ska gå i framtiden. Marknadspenetration: Eftersom att det redan finns en marknad med konkurrenter som arbetar hårt för att fånga företag som behöver hjälp inom området HR gäller det att marknadspenetrera och slå sig stark på denna marknad. Detta eftersom att produkten också funnit ett tag. Därför gäller det att synas extra och verkligen penetrera marknaden för att vinna marknadsandelar. För att komma in på den redan befintliga marknaden krävs en framgångsrik marknadsföring. I många fall gäller det att få kunden att inse att de har ett behov för just den här tjänsten. Det gäller att synas på de ställen där de potentiella kunderna rör sig. HHC kommer att befinna sig på olika mässor runt om i landet, men framförallt i Stockholm och Göteborg. Genom att annonsera i olika branschtidningar som läses av kunderna kommer HHC förhoppningsvis att hamna i deras medvetande. Det ska märkas att de nu klivet in på ett nytt affärsområde. Framförallt gäller det att informera redan befintliga kunder och kunder de tidigare har varit i kontakt med om att företaget har utvecklat och utökat sin organisation till att även arbeta konsultativt med HR. 13

14 Sociala medier har även det en viktig del i marknadsföringen. Sidor som Twitter, Facebook och Linkdin kommer användas för att sprida budskapet. På Facebook kan man rikta in sig på personer inom speciella områden och på sätt sprida information om den nya inriktningen/affärsverksamheten. Marknadsutveckling: Någon större marknadsutveckling är inte aktuell i dagsläget. HHC försöker i nuläget i första hand koncentrera sig på att etablera nysatsningen i Stockholm och Göteborg. Det finns en vision om att bli ett ledande konsultföretag och verka i hela Sverige. Man kommer hela tiden att verka på konsultmarknaden. Det som kan tänkas bli en marknadsutveckling är att öka segmentet till att täcka hela Sverige. Produktutveckling: Produktutveckling sker tillsammans med eller i samarbete med kunderna för bästa resultat och att ständigt vara uppdaterad. Här finns även vissa samarbeten med forskningen inom området. Allt grundar sig i vad som efterfrågas. Eftersom man är i utvecklingsfasen av verksamheten och verkar inom ett brett område kommer det krävas kompetens och utveckling och satsningar på den egna verksamheten för att ständigt kunna utveckla produkten. Produktutvecklingen är något som är i full gång och man arbetar hela tiden med att försöka etablera en stabil HR-konsulttjänst som företag kan tänkas efterfråga. Produktvariation: Detta är något som heller inte är aktuellt i dagsläget. HHC försöker precis slå sig in på marknaden med en ny typ av tjänst (för dem). Det finns dock ett flertal områden som HHC skulle kunna arbeta med i framtiden. Det finns en existerande marknad och tjänsten som HHC erbjuder finns, och har funnits, en längre tid. Därför kommer man satsa allt här och några nya produkter har inte kommit på tal ännu. STP-processen Efter en väl utarbetat SWOT-analys kan man lättare konstatera huruvida det finns möjligheter att satsa på fler marknader och kunder. Nedan följer ett avsnitt om olika valmöjligheter HHC har för att mer noggrant kunna analysera sin marknadsföring. Hur stora är kunderna? Organisationernas storlek har betydelse i målet av kunder. Stora väletablerade företag har ofta stora och utbredda HR-avdelningarna. De vet hur de ska få kompetens inom HR till deras företag. De har ofta stora ekonomiska resurser att lägga på denna typ av frågor. De företagen är inte tänkta som huvudkunder satsningen. De kunder som är intressanta är SMFs som inte har samma möjligheter. Kanske är företaget nystartat och är på god väg att expandera. Nystartade företag med endast några få anställda har ofta inte behov eller möjlighet att ta hänsyn till HR-frågor. Men när företaget växer sig större och får mer anställda så ökar behovet. Problemet för dessa företag är att de ofta inte har behov av en anställd som arbetar 100 procent med dessa frågor. Här 14

15 kommer HHC hjälpa dessa små- och medelstora företag med denna typ av uppgifter. Även om företaget redan innan har en ganska välutvecklad HR-avdelning kan behovet av specialistkompetens uppkomma och man kan behöva utvecklas inom detta. Även här kan HHC hjälpa kunde att bistå med den specialistkompetensen. I vilka branscher finns kunderna? Eftersom HHC inte är bundna till någon specifik bransch är kundkretsen bred. HRfrågor går egentligen att applicera på alla organisationer som har medarbetare även om branscherna skiljer sig åt. Tjänsterna kan behövas hos allt från tillverkningsföretag, till reklambyråer, till vårdenheter och finansbolag. Var finns kunderna? Den geografiska positionen kan ha betydelse. De allra flesta kunderna kommer vara företag från storstadsområdena och det är här marknadsföringsfokus kommer att vara. HHC har valt att till en början lägga fokus på kunder i dessa områden då de kan vara lättare att nå och inleda samarbete med. Kontoren är belägna i Stockholm och Göteborg och det är i dessa regioner som satsningarna främst kommer att ske. Det kan bli aktuellt med några mindre landsomfattande kampanjer så det kan komma förfrågningar även från andra delar av landet. Jobber och Fahy (2009) tar upp kriterier för en lyckad segmentering av marknaden vilka är: Effektiv: det gäller att kundernas behov inom ett segment är relativt lika men olika de i andra segment. Här gäller det att dela in kundföretagen i olika segment beroende på vad de efterfrågar (ledarskap, kompetensförsörjning etc). Mätbara: det är viktigt att dela in kunderna i mätbara segment och förstå deras specifika egenskaper och beteende såsom organisationsstorlek, organisationsstruktur-, kultur samt vilken typ av företag. Tillgänglighet: Man måste kunna formulera effektiva marknadsföringsprogram för ett specifikt segment. Alltså bör man veta vad som fungerar bäst för ett visst segment och hur man ska nå sina kunder genom exempelvis olika kampanjer. Actionable: Man måste ha de resurser och den kunskap som krävs för att kunna utnyttja de möjligheter som finns inom ett visst segment. Lönsamt: Segmentet måste vara stort nog för att vara lönsamt. Vilka kriterier använder kunderna när de ska välja leverantör? De kunder som ska attraheras är de som efterfrågar hög kvalité och som är beredda att betala lite extra för det. Vi hoppas att kunderna letar efter långa samarbeten och därför efterfrågar trygghet och varaktighet samt specialisthjälp. Detta är av största vikt för att HHCs kunder känner trygghet i samarbetet. Ambitionen är att vårda kunderna genom långa och varaktiga samarbeten. 15

16 Target marketeting Target marketing som Jobber och Fahy (2009) talar om innebär att man väljer ett specifikt segment av marknaden att satsa på. Detta segment väljs ut ifrån ovanstående fem kriterier. Vilket är vårt segment och var bör vi satsa? Med detta som bakgrund kommer HHC att segmentera sin marknad till SMFs som är benägna att outsourca delar av sin HR-verksamhet i Stockholm och Göteborg. Marknadssegmentet kommer att vara relativt stort och kommer därför att delas in ytterligare i delsegment såsom organisationstyp, storlek etcetera enligt ovan. Resurser och kunskap för att kunna utnyttja de möjligheter som finns i ett segment har konsultföretaget HHC, inte minst på grund av att de även håller på med chefsrekrytering och har skapat sig ett namn inom detta. Detta är något som man kommer att utnyttja även i den nya verksamheten i form av exempelvis befintliga kontaktnät. HHC kommer att satsa på kunder som vill ha specialanpassade tjänster skapade just för dem. När kontakten är tagen är tanken att ett möte genomföras face-to-face för att diskutera fram vad det är för tjänster kunden är intresserad av. HHC kan lyfta fram vilka möjligheter som finns och vad de kan hjälpa kunden med. Sedan är det viktigt att räkna på vad dessa tjänster kommer att kosta och sedan återkomma till kund med ett specialanpassat förslag och vad ett sådant förslag skulle kosta att genomföra. Det är därför viktigt att vi på HHC är flexibla och kan bemöta alla de olika krav som våra kunder efterfrågar. Position marketing HHC ska positionera sig som ett företag med trygga, kundanpassad tjänster med hög kvalité.(trygga kvalitétslösningar för just dina HR-behov). HHC ska stå för kunskap, framgång och utveckling. Handlingsplan konkreta tips När det gäller handlingsplanen och vad som konkret kommer att behöva göras är det först att inleda en informationsspridningskampanj. Satsa mycket på att synas i olika sammanhang exempelvis tidningar, internetsajter, event, konferenser HR-dagar etcetera. Först och främst kontakta befintliga och gamla kunder och upplysa om den nya satsningen. HHC kommer att använda det breda kontaktnätet att sprida informationen. Andra konkreta saker som bör göras är att ta fram ekonomiska kalkyler på vad det kan kosta för en kund att få hjälp med till exempel sin kompetensförsörjning och hur mycket de kan tänkas spara långsiktigt. Detta är viktiga säljargument. 16

17 Eftersom HHC är ett kundorienterat företag och ska tillgodose ett behov hos sina kunder är det ett marknadsdrivet företag och då blir det enligt Jobber och Fahy (2009) viktigt att tänka på exempelvis: - att man hela tiden under arbetsprocessen har kundfokus, - vet vad kunden vill ha och att detta matchas, - välkomnar innovation och förändringar - arbetar snabbt och ständigt söker konkurrensfördelar - segmenterar marknaden, investerar i marknadsresearch samt spårar marknadsförändringar. 17

18 FÖRSLAG TILL BUDGETERING Den största kostnaden för nysatsning är lönen för den anställde som arbetar 100 procent med nysatsningen. Hennes månadskostnad med skatter och sociala avgifter uppgår till kr/månad. Under ett år skulle det innebära en kostnad på kronor. Det gäller att synas och därför kommer HHC att synas på ett antal mässor och events. Framförallt kommer HHC medverka på mässor och events i Stockholm- och Göteborgsområdet. Kostnaden för dessa uppskattas till cirka kronor per mässa. En mässa i Stockholm och en i Göteborg skulle således kosta totalt kronor. Annonsering kommer ske i tidningen Chef vid två tillfällen i deras storstadsupplaga kostnad uppskattas till cirka kronor. Två tillfällen skulle då tillsammans kosta cirka kronor. HHC vill även synas på lämpliga internetsajter såssom Facebook och Linkdin. Budgeten för det kommer läggas runt kronor. HHC kommer behöva rusta upp hemsidan och få in nysatsningen även där. Kostnad cirka kronor. Utöver det kommer marknadsföringen medföra en hel del extra resor. Dels till de olika mässorna och eventen men även för möten med kunder och kontakter. Denna summa uppskattas till 5000 kronor. Totalt räknar HHC med marknadsförings- och driftskostnad under det första året till crika kronor. 18

19 REFERENSER Jobber, D. & Fahy, J. (2009). Foundations of marketing. (3. ed.) London: McGraw- Hill Higher Education. 19

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Källa: Rapporten Nya spelregler på talangmarknaden 2014, Insightlab 6 drivkrafter som präglar

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs konsultmäklare Konsultmäklaren KeyMan ett av nordens största mäklarföretag Tio år efter företagsstarten 1998 brinner vi på KeyMan fortfarande

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor HUMAN RELATIONS Din samarbetspartner i HR-frågor Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Trender och tendenser inom HR

Trender och tendenser inom HR Trender och tendenser inom HR vid konferensen Magiska mönster & magnifika modeller 29 november 2010 Tina Lindeberg IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala Universitet www.ipf.se

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Vår vision. Vår affärsidé. Vår historia

Vår vision. Vår affärsidé. Vår historia Det här är SkolPool! SkolPool erbjuder flexibla, högkvalitativa och kostnadseffektiva personallösningar för skolor, kommuner och utbildningsorganisationer. Vi arbetar idag från Ystad i söder till Sundsvall

Läs mer

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

Välkommen. Agera din egen headhunter på sociala medier /Katy Caroan Malmö, 21 maj, 2014

Välkommen. Agera din egen headhunter på sociala medier /Katy Caroan Malmö, 21 maj, 2014 Välkommen Agera din egen headhunter på sociala ier / Malmö, 21 maj, 2014 Vilka är ni på sociala ier? För att hitta nästa jobb idag 1. använder du inte sociala ier / LinkedIn alls 2. har du valt att ha

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Välkommen till HRK. Idag en av få kvalitetsstämplar som finns inom HR! - Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter

Välkommen till HRK. Idag en av få kvalitetsstämplar som finns inom HR! - Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter Välkommen till HRK - Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter HRK har som mål att samla professionella och seriöst arbetande konsultföretag inom HR-området. Föreningens avsikt är att symbolen

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 2 Secureguard komplett distributör av nätverkssäkerhet med toppkompetens Secureguard har en genomtänkt

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

- AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET

- AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET - AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET VILKA ÄR VI? VARFÖR HR PÅ SLOTTET? TRENDSPANING EMPLOYER BRAND Simon Barrow and Tim Ambler define the employer brand as: the package of

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

All rights reserved A box of AB. CVplay - Skills in mo0on

All rights reserved A box of AB. CVplay - Skills in mo0on A box of AB CVplay - Skills in mo0on Affärsidé Problem: CV är e5 trubbigt verktyg a5 visa den samlade bilden av begåvning, personlighet och kunskap. Lösning: E5 ny5 virtuellt format som ny5jar senaste

Läs mer

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02 PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Wise Happiness 2013. En undersökning om vad som driver lycka. Sandra Szepesi, Sales Only

Wise Happiness 2013. En undersökning om vad som driver lycka. Sandra Szepesi, Sales Only Wise Happiness 2013 En undersökning om vad som driver lycka Sandra Szepesi, Sales Only Vad gör oss lyckliga? Alla strävar efter att vara lyckliga. Men lycka kan ibland kännas som ett abstrakt begrepp som

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

IDROTTENS CHEFSUTBILDNING

IDROTTENS CHEFSUTBILDNING LEDARSKAP UTVECKLING LÖNSAMHET KOMMUNIKATION IDROTTENS CHEFSUTBILDNING Bli en bättre chef utveckla dig med idrottens chefsutbildning 2016-2017 2016-2017 ETT SAMARBETE MELLAN Idrottens chefsutbildning på

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund! 137 000 medlemmar! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer! Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden! Förhandling och förhandlingsstöd! Rådgivning

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer