Marknadsplan för konsultföretaget HHC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsplan för konsultföretaget HHC"

Transkript

1 Marknadsplan för konsultföretaget HHC Marknadsföring, 723G04 Jonathan Herrlin & Oscar Lätth

2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Beskrivning av företaget... 3 Problemområde... 4 INLEDNING - MARKNADSPLAN... 5 NULÄGESANALYS... 6 Marknadsmix 7P... 6 SWOT-analys... 9 KONKURRENTER Vilka konkurrenter finns på marknaden? Wise Consulting Aditro add HR MARKNADSSTRATEGI Ansoff-Matris STP-processen FÖRSLAG TILL BUDGETERING

3 BAKGRUND OCH SYFTE I delkursen marknadsföring i Företagsekonomi 1 ingår det att göra en marknadsplan för ett företag. Då vi precis skrivit en C-uppsats hos konsultföretaget och deras nyutvecklade konsulttjänst tänkte vi att det skulle passa bra att även göra en marknadsplan för denna tjänst. Syftet är att lära sig att tillämpa marknadsföringsteorier och modeller samt att bidra med en marknadsföringsstrategi åt HHC inför en ny produkt på en ny marknad. Beskrivning av företaget Företaget vi marknadsför åt vill vara anonyma och vi kommer därför att kalla företaget för HHC i marknadsplanen. Tjänsten som vi marknadsför är en konsulttjänst där HHC ska gå in konsultativt i företag och efter kartläggning av verksamhet ha en lösning åt deras HR-problem. Fördelen är att kundföretagen inte behöver ha någon utbredd HR-verksamhet utan i stället outsourca dessa processer till konsultföretaget. HHC som konsultföretag är genuint engagerade i relationen till kunder och måna om att allt de gör ska förknippas med hög kvalitet. Deras akademiska angreppssätt och personliga förhållningssätt gör det tryggt, utvecklande och okomplicerat att samarbeta med HHC. Konsultföretaget är specialister på att identifiera rätt medarbetare till deras uppdragsgivare. Som uppdrag har de ett brett spektrum av branscher, rekryterar chefer, specialister och lovande talanger, samt erbjuder HR-Consulting till företag i hela Sverige. Det är denna HR-Consulttjänsten vi har valt att marknadsföra och den kommer att avgränsas till Stockholms- och Göteborgsområdet till en början för att lättare arbeta sida vid sida med kunderna samt att dessa blir lättare att nå. HHC grundades för cirka tre år sedan och drivs av tillväxt och utveckling och de har en vision att växa genom nära och långsiktiga samarbeten med andra tillväxtorienterade företag. Fördelen med att anlita HHC är att kundföretagen får in specialistkompetens inom HR-området. Man får en lösning på sitt HR-problem, konsulterna är inne en kortare tid men återkommer givetvis med uppföljning för att se att arbetet gett resultat. Det finns en ambition och vision om att skapa långsiktiga relationer med kunderna. Företaget har varit etablerade i tre år och har då arbetat inom Executive Search, chefrekrytering. Nu har man valt att utöka verksamheten till att bli konsulter och hjälpa företag som efterfrågar externa konsulter inom HR. 3

4 Problemområde Då konsultföretaget håller på och utvecklar sin verksamhet till nya marknader samt nya produkter/tjänster blir det en utmaning att nå ut till de nya kunderna. Det gäller att bygga upp ett starkt varumärke som företag känner igen. Då företaget har funnits i cirka tre år har de redan ett kontaktnät av kunder som kan vara bra att utnyttja för att skapa ett så kallat word of mouth. Men man måste även skapa kontakter på nya marknader och med nya kunder. - HHC är nystartat och relativt okänt och behöver därför göra sig kända. - Företaget har ingen befintlig marknadsplan och därför ingen klar bild av segmentering, val av målsegment och hur man ska positionera sig. - De måste identifiera styrkor och svagheter samt öka kunskaperna om konkurrenterna för att lättare segmentera och positionera sig. - HHC behöver ta fram nya marknadsföringsmetoder och snabbt sätta igång med arbetet kring den nya verksamheten och göra denna känd. 4

5 INLEDNING - MARKNADSPLAN En marknadsplan är en beskrivning av hur ett företag ska fungera och verka och hur man ska nå framgång med hjälp av sin marknadsföring. Den ska fungera som riktmärke i hur företaget styrs. Det bör finnas en tydlig koppling mellan företagets vision, långsiktiga mål, affärsidén och målen med marknadsföringen. Marknadsplanen kan ta upp vilka produkter som finns och inom vilket affärsområde som företaget verkar inom. Syftet med en marknadsplan är att ha en gemensam utgångspunkt för hur marknadsföringen ska gå tillväga. Kortsiktiga mål är att etablera den nya satsningen på HR-tjänster i Stockholm och Göteborg. De långsiktiga målen blir att arbeta upp nysatsningen till en lika hög nivå som den övriga verksamheten. HR-tjänsterna ska vara det ena benet av företaget. Det andra benet är den redan befintliga avdelningen som arbetar med rekrytering av högre uppsatta chefer. Först när nysatsning har nått upp i den nivån kan det bli tal om att titta på andra områden som HHC kan slå sig in på. Eventuellt försöka etablera sig i den tredje storstadsregionen Malmö. Utveckling av företagets tjänster kommer ske i samspråk med kunderna. Det finns en vision och ett intresse i att utvecklas till att anställa fler och arbeta konsultativt med allt inom HR. 5

6 NULÄGESANALYS Nedan presenteras teorier kring analyser av företagets marknadsföring för att fastställa företagets ställning i nuläget. Marknadsmix 7P Marknadsmixen eller tjänstemarknadsmixen är en blandning av åtgärder eller medel i marknadsföringen för att skapa konkurrensfördelar. När det kommer till HHCs marknadsmix och på grund av att de levererar en service/tjänst till kunderna skulle vi lägga lika stor vikt vid de 3 utökade p:na (Jobber & Fahy, 2009). I ett tjänsteföretag av denna sort handlar nästan allt om bemötande med kunder och sedan arbetsgång samt presentation av resultat. Nedan följer en beskrivning av de fyra p:na produkt, pris, plats och påverkan och sedan kommer vi in på de resterande 3 p:na. Produkt Produkten är det som efterfrågas av kundföretag inom HR såsom kompetensförsörjning och ledarskap. På en snabbt föränderlig marknad krävs ökade kunskaper av företag för att vara konkurrenskraftiga. Detta gäller även inom HR och personal. Företag och organisationer börjar inse vikten av att ha utvecklade HRfunktioner. Mindre företag har ofta inte de resurser som krävs både när det gäller kompetent personal och ekonomiska resurser för att driva en utvecklad HR-funktion. Det är inom detta område HHC har sett ett behov. Gällande garantier för den service som erbjuds och utförs kommer det att utföras utvärderingar efteråt och det kommer att finnas garantier för arbetet. 6

7 Pris Det är svårt att sätta ett pris idag då företaget är i startgroparna och de har inte gjort något uppdrag än. De kommer att konsultera inom flera områden, hos flera kunder och under olika lång tid. Men eftersom man syftar till att leverera ett visst värde kommer priset vara värdebaserat och givetvis kommer man att titta på konkurrenter och deras priser samt utbud. Efter att ha inventerat kundföretaget och kommit fram till vad som ska göras kommer ett paketpris att sättas efter förhandling med kunden. Eftersom HHC ämnar ha relativt få kunder, längre relationer med dessa och hög kvalitet kommer priset att vara högt. Marknadsbaserat pris med uträkningar och fokus på vad kundföretaget kan komma at spara som säljargument. Kunderna ska se detta som en investering och en utvecklingsmöjlighet. Denna investering ska sedermera ge avkastning och det är väldigt viktigt att kunna sätta siffror på avkastningen. Plats och påverkan Att produkten är tillgänglig och hur man gör produkten tillgänglig för ens potentiella kunder är väldigt viktig. Det gäller att synas. Företaget har en hemsida där det ännu inte finns så mycket information om dem utökade verksamheten. Sidan kommer att uppdateras och det ska även länkas i annonser såsom tidningen Chef. Eftersom HHC har ett relativt bredd kontaktnät och kompetensområde kommer man att utnyttja tidigare kontakter med företag och skapa relationer med dessa. HHC kommer att synas på HR-dagar och event och de kommer även att annonsera i tidningen Chef. Konsultföretagets kontor ligger på en finare gata i Stockholm vilket sänder vissa signaler och sänder ut ett exklusivt budskap. Kvinnan som är ansvarig för denna del av verksamheten kommer även att synas på HR-konferensen i Stockholm 2011 samt HR-management events i Stockholm i maj. Vad gäller pris och garantier säger vår informant på företaget följande: Gällande HR-management och garantier på tjänsten har vi diskuterat att det absolut är något som vi måste ha. Men det är superviktigt som ett säljargument. Att ni kommer spara på att betala mig. Kostnader har vi något som heter, vad tänker ni att ett uppdrag ska kosta för kunden? Än sålänge har jag timarvode men att vi när vi ska göra koncept och produktifiera ska vi sälja projekt istället och att man har ett fast prist ist, och då kan man återanvända sin kompetens. Styra på ett annat sätt och det är lättare för kunden att ta till sig. Fast pris och hur mycket det ska kosta är jättesvårt att säga och det beror på storlek och på uppdraget och sådär. De andra tre p:na som blir viktiga för HHC är People, Process och Physical (evidence och design). Det första handlar om personal och kunder, den andra om att attrahera nya kunder och/eller behålla existerande kunder och den sistnämnda om företagets utseende och hur det uppfattas av kunderna. 7

8 People En viktig del för alla företag som levererar en tjänst där kundbemötande är det viktigt med kompetent personal. Här blir people viktigt då det kommer att skapas en tydlig relation mellan konsult och kund. Rekrytera eller ha rätt personal och att bemöta kunderna på rätt sätt i leveransen av tjänsten eller när denna ska presenteras. Det är mycket viktigt att vara professionell, kompetent och kunna bemöta kunderna på ett bra sätt för att öka konkurrensfördelarna. Då konsumenterna betalar för en service eller tjänst är det väldigt viktig att personalen som kommer att arbeta med detta på HHC är kompetenta och kan leverera då kundernas bedömande av tjänsten delvis bygger på bemötande och kontakt mellan parterna. Process Eftersom HHC kommer att vara inne i företaget i fråga gäller det att hela arbetsprocessen fungerar på ett bra sätt. Hela arbetsprocessen ligger till grund för hur det slutgiltiga arbetet blir. Arbetsordning och flödet av aktiviteter är noga genomtänkta är oerhört viktigt då man arbetar i nära relation till kunden och de söker en lösning på ett problem som HHC ska kunna lösa. Till en början gäller det att inventera organisationen i fråga för att skapa en exakt bild av vad som behöver göras, var det finns ett behov - behovsanalys eller gapanalys i varje specifikt kundföretag. När detta är gjort och man tagit fasta på vad som saknas i företaget kommer analyser att ske i samverkan med kunden för att senare komma tillbaka och presentera lösningar på problemet och ännu senare utvärdera resultat. I vissa företag kommer det krävas att man arbetar konsultativt inne i företaget och stöttar chefer inom respektive problemområde. Arbetet kommer helt enkelt se olika ut inom varje företag. Physical evidence Gällande fysiska bevis är även här bemötande och arbetsprocess viktiga. Det första mötet med kunden och hur man agerar ger många intryck och det gäller att ge ett seriöst, kompetent och professionellt intryck redan från början. Oftast kommer konsulterna på HHC komma ut till kunderna och då blir exempelvis kläder och dylikt fysiska bevis vilket också säger något om hur man är. Sedan kan det hända att kunderna kommer till kontoret och där skapar man sig direkt uppfattningar om företaget. Dessa tre p:na blir mycket intressanta då HHCs vision är att arbeta med hela processer inom HR och då blir till exempel priset svårt att sätta eftersom det skiljer sig från kund till kund och på hur länge man är inne som konsult i varje kundföretaget. Det handlar mer om en arbetsprocess än vad det handlar om att sätta ett pris som täcker kostnaderna. 8

9 SWOT-analys Den övergripande analysen av ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot kallas SWOT-analysen. Denna utvärdering består av en analys på makronivå (möjligheter och hot) samt en analys på mikronivå (styrkor och svagheter). En SWOT-analys kan göras på hela företaget eller en specifik produkt. I vårt fall kommer analyser att ske på en specifik tjänst. På makronivå handlar det om att mäta kärnområden inom demografi, ekonomi, teknologi, juridik, politik samt social och kulturella faktorer. Det gäller att kunna läsa av trender och utvecklingar. På mikronivå handlar det om att analysera styrkor och svagheter inom företaget. Styrkor och Svagheter är faktorer som företaget kan påverka genom egna beslut. Styrkor Styrkor för HHP är att de är etablerade både i Stockholm och Göteborg med kontor och en pågående affärsverksamhet. Personalen är mycket kompetent och de har höga krav på att man ska ha arbetat inom olika områden exempelvis IT för att kunna respektive bransch som företaget har kontakt och arbetar med. Informanten på företaget beskriver dem som hungriga och att det finns en väldig utvecklingsvilja. Nu när man ska satsa på en ny verksamhet är det bra att ha chefsrekryteringsdelen som är 9

10 igång sedan några år för både kompetens, kapital och kontakter vilket är tre viktiga styrkor. Svagheter De svagheter som kan urskiljas är att HHC är ett litet företag, detta är en svaghet just därför att det kan vara svårt att konkurrera med de större etablerade företagen samt att skapa sig ett namn inom branschen. Givetvis har man en begränsad budget för marknadsföringen såsom med mycket annat. Det gäller att ta reda på att det ger avkastning och att man kan täcka upp för kostnaderna. Andra svagheter är att företaget är nystartade, de har inte så mycket erfarenhet av den nya branschen samt att i dagsläget är det endast en person som arbetar med att utveckla konsultdelen heltid, resterande personal arbetar fortfarande med chefrekrytering. Detta kan göra att det till en början blir lite rörigt. Möjligheter De möjligheter som kan skönjas är att marknaden växer, den förändras ständigt och mer och mer fokus hamnar på kompetent personal. Företagen satsar mer på personal och i och med employer branding och allt som skrivs kring det är personalen något man SKA satsa på för att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Hot Vad gäller hot är den ökade konkurrensen ett starkt hot. Det gäller att ha koll på konkurrenterna, vad de gör och hur mycket pengar deras liknande tjänster kostar. Andra hot kan vara kundernas köpkraft. Då många företag styrs av en stram budget kan det tyvärr vara så att man åsidosätter viktiga HR-processer och i stället tänker att det löser sig, vi kan inte satsa på det här, det blir för dyrt. 10

11 KONKURRENTER Innan varje uppdrag kommer en kartläggning av organisationen och dess problemområde att utföras för bästa möjliga resultat. Med många års erfarenhet av HR inom organisationer och organisationsförändringar kan man slå sig starka på konsultmarknaden. HHC ser helst att kunderna efterfrågar en helhetslösning så att man får arbeta i samarbete under en längre tid. Då det finns många företag på marknaden med samma erbjudande av tjänster gäller det att profilera sig tydligt för att hamna i de potentiella kundernas medvetande och varför de just ska anställa HHC som konsulter. HHC är i startgroparna av denna del av verksamheten. Det är därför viktigt att visa vad man är bra på, synas på konferenser och olika event och skapa ett intresse. Detta kommer det att läggas stor vikt vid i marknadsföringen i ett tidigt skede. Vad gäller segmentering av produkten/tjänsten kommer denna inte ske på individnivå utan vi har segmenterat marknaden utefter potentiella kunder vilka är SMF:s med utvecklingspotential till största del i Stockholm och Göteborg. Nedan följer två citat från intervjupersonen på HHC som beskriver idéer om den egna verksamheten, konkurrenter och samarbete med dessa. Vi måste ju också försöka lyfta oss ifrån att bara vara en resurs till att ha ett koncept kring KF. Vi ska ju vara mer en strategisk HR-partner än att bara vara en resurs gå in med det typ. Så att man kan ta lite mer betalt och nischa sig. Mmm, det är väl mest genom nätverk tex har jag kontakt med en headhunter som är fantastisk hon är liksom kändis i Kista inom telecom liksom. Och där har jag fått ett uppdrag som hon inte hann med, så då tog jag det. Samarbete med konkurrenter då eller? Jag har skickat in mitt konsult CV till större konsultbolag liksom om man ska jobba som underkonsult men det är klart man vill få in egna uppdrag. Tex har jag skickat till ett outplacementbolag som behöver utbildare och då kan jag kliva in. När vi är ute på olika uppdrag så berättar jag om det tjänster vi har och viseversa. Eftersom det finns många större konkurrenter på marknaden med vilka det är svårt att konkurrera är tanken att HHC ska skapa långvariga relationer (genom eget befintligt kontaktnät och nätverksskapande, befintliga samt nya marknadssegment), ett nära samarbete med mindre företag (SMFs) som behöver hjälp och stöd med sitt arbete kring HR. 11

12 Vilka konkurrenter finns på marknaden? Wise Consulting Wise Group är en stor koncern med fyra dotterbolag. Wise Consulting är en av dessa. Alla bolag har tjänster inom personalområdet/human Resources. Wise Group erbjuder tjänster som täcker upp allt inom operativ och strategisk HR. Genom att förstå kundernas affärer och se hela HR-processen (likt HHC) som ett verktyg för att nå uppsatta affärsmål gör vi våra kunder mer lönsamma. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Som VD, personalchef och/eller personalansvarig ställs man dagligen inför komplicerade frågor som berör medarbetarna. HR-arbetet är väldigt omfattande och vissa frågor eller HR-projekt kan vara svåra att ta tag i eller rent praktiskt hinna med. Wise har tillgång till hela Wise Groups HR-kompetens. Deras gemensamma erfarenhet från tidigare HR-uppdrag hjälper kunden att få en professionell och tydlig struktur samt en effektiv hantering av personalfrågorna. Wise är Sveriges ledande HR-bolag. Genom att agera tillfällig personalchef eller HR Business Partner under t ex en föräldraledighet, projektleda olika HR-projekt, ge råd i det långsiktiga HRarbetet, ge hjälp i de dagliga HR-processerna stöttar Wise generalister och specialister inom sina kundföretag. Aditro Är ett stort företag som erbjuder en mängd olika lösningar för företag. De tillhandahåller bl.a. programvarulösningar, outsourcad löne- och/eller HR funktioner. De säljer dessutom programvaror. Dessa delar de upp i tre olika kategorier programvara, molntjänster och outsourcing. Det är företagets outsourcade HR funktion som konkurrera med HHC. add HR Erbjuder en del liknande tjänster som HHC. De erbjuder framförallt tre olika typer av tjänster. HR lease som innebär att kunden helt outsourcar sin HR funktion till add HR. Den andra tjänsten är HR interim där kunder tillfälligt kan hyra en HR person på hel- eller deltid. Den tredje typen av tjänst är HR development där add HR hjälper till med strategisk HR. Mentorskap, rådgivning,ledningsgruppsutveckling o.s.v. add HR är ett Stockholmsföretag. Utöver add HR så finns en mängd olika små företag med ungefär samma upplägg med blandad kvalité. 12

13 MARKNADSSTRATEGI Ansoff-Matris I ansoff-matrisen kan företaget se vilken position man har idag och i vilken riktning man ska gå i framtiden. Marknadspenetration: Eftersom att det redan finns en marknad med konkurrenter som arbetar hårt för att fånga företag som behöver hjälp inom området HR gäller det att marknadspenetrera och slå sig stark på denna marknad. Detta eftersom att produkten också funnit ett tag. Därför gäller det att synas extra och verkligen penetrera marknaden för att vinna marknadsandelar. För att komma in på den redan befintliga marknaden krävs en framgångsrik marknadsföring. I många fall gäller det att få kunden att inse att de har ett behov för just den här tjänsten. Det gäller att synas på de ställen där de potentiella kunderna rör sig. HHC kommer att befinna sig på olika mässor runt om i landet, men framförallt i Stockholm och Göteborg. Genom att annonsera i olika branschtidningar som läses av kunderna kommer HHC förhoppningsvis att hamna i deras medvetande. Det ska märkas att de nu klivet in på ett nytt affärsområde. Framförallt gäller det att informera redan befintliga kunder och kunder de tidigare har varit i kontakt med om att företaget har utvecklat och utökat sin organisation till att även arbeta konsultativt med HR. 13

14 Sociala medier har även det en viktig del i marknadsföringen. Sidor som Twitter, Facebook och Linkdin kommer användas för att sprida budskapet. På Facebook kan man rikta in sig på personer inom speciella områden och på sätt sprida information om den nya inriktningen/affärsverksamheten. Marknadsutveckling: Någon större marknadsutveckling är inte aktuell i dagsläget. HHC försöker i nuläget i första hand koncentrera sig på att etablera nysatsningen i Stockholm och Göteborg. Det finns en vision om att bli ett ledande konsultföretag och verka i hela Sverige. Man kommer hela tiden att verka på konsultmarknaden. Det som kan tänkas bli en marknadsutveckling är att öka segmentet till att täcka hela Sverige. Produktutveckling: Produktutveckling sker tillsammans med eller i samarbete med kunderna för bästa resultat och att ständigt vara uppdaterad. Här finns även vissa samarbeten med forskningen inom området. Allt grundar sig i vad som efterfrågas. Eftersom man är i utvecklingsfasen av verksamheten och verkar inom ett brett område kommer det krävas kompetens och utveckling och satsningar på den egna verksamheten för att ständigt kunna utveckla produkten. Produktutvecklingen är något som är i full gång och man arbetar hela tiden med att försöka etablera en stabil HR-konsulttjänst som företag kan tänkas efterfråga. Produktvariation: Detta är något som heller inte är aktuellt i dagsläget. HHC försöker precis slå sig in på marknaden med en ny typ av tjänst (för dem). Det finns dock ett flertal områden som HHC skulle kunna arbeta med i framtiden. Det finns en existerande marknad och tjänsten som HHC erbjuder finns, och har funnits, en längre tid. Därför kommer man satsa allt här och några nya produkter har inte kommit på tal ännu. STP-processen Efter en väl utarbetat SWOT-analys kan man lättare konstatera huruvida det finns möjligheter att satsa på fler marknader och kunder. Nedan följer ett avsnitt om olika valmöjligheter HHC har för att mer noggrant kunna analysera sin marknadsföring. Hur stora är kunderna? Organisationernas storlek har betydelse i målet av kunder. Stora väletablerade företag har ofta stora och utbredda HR-avdelningarna. De vet hur de ska få kompetens inom HR till deras företag. De har ofta stora ekonomiska resurser att lägga på denna typ av frågor. De företagen är inte tänkta som huvudkunder satsningen. De kunder som är intressanta är SMFs som inte har samma möjligheter. Kanske är företaget nystartat och är på god väg att expandera. Nystartade företag med endast några få anställda har ofta inte behov eller möjlighet att ta hänsyn till HR-frågor. Men när företaget växer sig större och får mer anställda så ökar behovet. Problemet för dessa företag är att de ofta inte har behov av en anställd som arbetar 100 procent med dessa frågor. Här 14

15 kommer HHC hjälpa dessa små- och medelstora företag med denna typ av uppgifter. Även om företaget redan innan har en ganska välutvecklad HR-avdelning kan behovet av specialistkompetens uppkomma och man kan behöva utvecklas inom detta. Även här kan HHC hjälpa kunde att bistå med den specialistkompetensen. I vilka branscher finns kunderna? Eftersom HHC inte är bundna till någon specifik bransch är kundkretsen bred. HRfrågor går egentligen att applicera på alla organisationer som har medarbetare även om branscherna skiljer sig åt. Tjänsterna kan behövas hos allt från tillverkningsföretag, till reklambyråer, till vårdenheter och finansbolag. Var finns kunderna? Den geografiska positionen kan ha betydelse. De allra flesta kunderna kommer vara företag från storstadsområdena och det är här marknadsföringsfokus kommer att vara. HHC har valt att till en början lägga fokus på kunder i dessa områden då de kan vara lättare att nå och inleda samarbete med. Kontoren är belägna i Stockholm och Göteborg och det är i dessa regioner som satsningarna främst kommer att ske. Det kan bli aktuellt med några mindre landsomfattande kampanjer så det kan komma förfrågningar även från andra delar av landet. Jobber och Fahy (2009) tar upp kriterier för en lyckad segmentering av marknaden vilka är: Effektiv: det gäller att kundernas behov inom ett segment är relativt lika men olika de i andra segment. Här gäller det att dela in kundföretagen i olika segment beroende på vad de efterfrågar (ledarskap, kompetensförsörjning etc). Mätbara: det är viktigt att dela in kunderna i mätbara segment och förstå deras specifika egenskaper och beteende såsom organisationsstorlek, organisationsstruktur-, kultur samt vilken typ av företag. Tillgänglighet: Man måste kunna formulera effektiva marknadsföringsprogram för ett specifikt segment. Alltså bör man veta vad som fungerar bäst för ett visst segment och hur man ska nå sina kunder genom exempelvis olika kampanjer. Actionable: Man måste ha de resurser och den kunskap som krävs för att kunna utnyttja de möjligheter som finns inom ett visst segment. Lönsamt: Segmentet måste vara stort nog för att vara lönsamt. Vilka kriterier använder kunderna när de ska välja leverantör? De kunder som ska attraheras är de som efterfrågar hög kvalité och som är beredda att betala lite extra för det. Vi hoppas att kunderna letar efter långa samarbeten och därför efterfrågar trygghet och varaktighet samt specialisthjälp. Detta är av största vikt för att HHCs kunder känner trygghet i samarbetet. Ambitionen är att vårda kunderna genom långa och varaktiga samarbeten. 15

16 Target marketeting Target marketing som Jobber och Fahy (2009) talar om innebär att man väljer ett specifikt segment av marknaden att satsa på. Detta segment väljs ut ifrån ovanstående fem kriterier. Vilket är vårt segment och var bör vi satsa? Med detta som bakgrund kommer HHC att segmentera sin marknad till SMFs som är benägna att outsourca delar av sin HR-verksamhet i Stockholm och Göteborg. Marknadssegmentet kommer att vara relativt stort och kommer därför att delas in ytterligare i delsegment såsom organisationstyp, storlek etcetera enligt ovan. Resurser och kunskap för att kunna utnyttja de möjligheter som finns i ett segment har konsultföretaget HHC, inte minst på grund av att de även håller på med chefsrekrytering och har skapat sig ett namn inom detta. Detta är något som man kommer att utnyttja även i den nya verksamheten i form av exempelvis befintliga kontaktnät. HHC kommer att satsa på kunder som vill ha specialanpassade tjänster skapade just för dem. När kontakten är tagen är tanken att ett möte genomföras face-to-face för att diskutera fram vad det är för tjänster kunden är intresserad av. HHC kan lyfta fram vilka möjligheter som finns och vad de kan hjälpa kunden med. Sedan är det viktigt att räkna på vad dessa tjänster kommer att kosta och sedan återkomma till kund med ett specialanpassat förslag och vad ett sådant förslag skulle kosta att genomföra. Det är därför viktigt att vi på HHC är flexibla och kan bemöta alla de olika krav som våra kunder efterfrågar. Position marketing HHC ska positionera sig som ett företag med trygga, kundanpassad tjänster med hög kvalité.(trygga kvalitétslösningar för just dina HR-behov). HHC ska stå för kunskap, framgång och utveckling. Handlingsplan konkreta tips När det gäller handlingsplanen och vad som konkret kommer att behöva göras är det först att inleda en informationsspridningskampanj. Satsa mycket på att synas i olika sammanhang exempelvis tidningar, internetsajter, event, konferenser HR-dagar etcetera. Först och främst kontakta befintliga och gamla kunder och upplysa om den nya satsningen. HHC kommer att använda det breda kontaktnätet att sprida informationen. Andra konkreta saker som bör göras är att ta fram ekonomiska kalkyler på vad det kan kosta för en kund att få hjälp med till exempel sin kompetensförsörjning och hur mycket de kan tänkas spara långsiktigt. Detta är viktiga säljargument. 16

17 Eftersom HHC är ett kundorienterat företag och ska tillgodose ett behov hos sina kunder är det ett marknadsdrivet företag och då blir det enligt Jobber och Fahy (2009) viktigt att tänka på exempelvis: - att man hela tiden under arbetsprocessen har kundfokus, - vet vad kunden vill ha och att detta matchas, - välkomnar innovation och förändringar - arbetar snabbt och ständigt söker konkurrensfördelar - segmenterar marknaden, investerar i marknadsresearch samt spårar marknadsförändringar. 17

18 FÖRSLAG TILL BUDGETERING Den största kostnaden för nysatsning är lönen för den anställde som arbetar 100 procent med nysatsningen. Hennes månadskostnad med skatter och sociala avgifter uppgår till kr/månad. Under ett år skulle det innebära en kostnad på kronor. Det gäller att synas och därför kommer HHC att synas på ett antal mässor och events. Framförallt kommer HHC medverka på mässor och events i Stockholm- och Göteborgsområdet. Kostnaden för dessa uppskattas till cirka kronor per mässa. En mässa i Stockholm och en i Göteborg skulle således kosta totalt kronor. Annonsering kommer ske i tidningen Chef vid två tillfällen i deras storstadsupplaga kostnad uppskattas till cirka kronor. Två tillfällen skulle då tillsammans kosta cirka kronor. HHC vill även synas på lämpliga internetsajter såssom Facebook och Linkdin. Budgeten för det kommer läggas runt kronor. HHC kommer behöva rusta upp hemsidan och få in nysatsningen även där. Kostnad cirka kronor. Utöver det kommer marknadsföringen medföra en hel del extra resor. Dels till de olika mässorna och eventen men även för möten med kunder och kontakter. Denna summa uppskattas till 5000 kronor. Totalt räknar HHC med marknadsförings- och driftskostnad under det första året till crika kronor. 18

19 REFERENSER Jobber, D. & Fahy, J. (2009). Foundations of marketing. (3. ed.) London: McGraw- Hill Higher Education. 19

Andmotion AB. Marknadsplan grupp C5 Marknadsföring (7,5 hp) 722G83. Andreas Lindahl. Mattias Wilzén. Lydia Tolliner. Linn Andersson.

Andmotion AB. Marknadsplan grupp C5 Marknadsföring (7,5 hp) 722G83. Andreas Lindahl. Mattias Wilzén. Lydia Tolliner. Linn Andersson. Andmotion AB Marknadsplan grupp C5 Marknadsföring (7,5 hp) 722G83 Andreas Lindahl Mattias Wilzén Lydia Tolliner Linn Andersson Jimmie Niklasson 2013-01-09 Andmotion AB. Sammanfattning I denna marknadsplan

Läs mer

Årsredovisning. tjugohundra11

Årsredovisning. tjugohundra11 Årsredovisning tjugohundra11 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt.

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Företagsekonomi 1 HT2012 Marknadsföring 722G83 Datum: 2013-01-09 Marknadsplan Grupp B4, Rickard Ericson 871101-0176, Jonathan

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Processen att skapa en marknadsplan

Processen att skapa en marknadsplan UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Examensarbete C Processen att skapa en marknadsplan Ett framhållande av teoretiska och praktiska roller Handledare: Nils Kinch Författare: Johan Jönsson

Läs mer

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer!

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! VIVIANN LABBA Agera Business Smart -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas

Läs mer

Framgångsfaktorer inom Employer Branding - en studie av hur attraktiva arbetsgivare arbetar med Employer Branding

Framgångsfaktorer inom Employer Branding - en studie av hur attraktiva arbetsgivare arbetar med Employer Branding GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Framgångsfaktorer inom Employer Branding - en studie av hur attraktiva arbetsgivare arbetar med Employer Branding Frida Karlsson Examensarbete 15 hp Magisterkurs:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Marknadsföring för nystartade modeföretag

Marknadsföring för nystartade modeföretag Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan 2013-05-31 Rapportnr. 2013.10.17 Marknadsföring för nystartade modeföretag Moa Arnell, Emma Axgart, Moa

Läs mer

Lansering av webbutik Sara Auriel Pia Kvarlin Christin Rampeltin

Lansering av webbutik Sara Auriel Pia Kvarlin Christin Rampeltin Marknadsplan Lansering av webbutik Sammanfattning Ogräs startade år 2006 och är en klädbutik som säljer dam, herr och barnkläder. Ogräs säljer även noga utvalda designföremål och leksaker. Ogräs har redan

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Hur marknadsför sig pensionsbolagen?

Hur marknadsför sig pensionsbolagen? UPPSALA UNIVERISTET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTUTITIONEN KANDIDATUPPSATS VT-12 2012-03-14 HANDLEDARE: OLIVIA KANG FÖRFATTARE: JOAKIM ANDERSSON, TIMUR ERMAN Hur marknadsför sig pensionsbolagen? En kvalitativ

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi

en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi Linköpings universitet HFÖA42, Ekonomisk styrning & marknadsföring Projektarbete ht 2007 Anna Andersson PA2 Cecilia Andrén PA2 Anna-Lotta Haraldsson PA2 Henny Tesch PA2 Linda Vestin PA2 You look great

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer