Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 30 juni European Spallation Source ESS AB

2 Uttalande från VD Arbetet under det första halvåret har fokuserat på att uppfylla de tre återstående förutsättningarna för en byggstart: erhålla de nödvändiga tillstånden från Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten; slutföra en framgångsrik uppföljning av den första årliga projektutvärderingen, som gjordes av externa granskare förra året; och säkra finansieringsåtagandena från medlemsländerna. Framstegen på alla tre fronter har varit utmärkta och ESS förbereder nu det tänkta området för anläggningen för en byggstart i höst Den 12 juni meddelade Mark- och miljödomstolen sitt beslut om att bevilja ESS tillstånd att starta förberedelserna på byggplatsen. Det positiva beslutet är resultatet av organisationens mångåriga arbete. Vi var försiktigt optimistiska efter Mark- och miljödomstolens två dagar långa offentliga utfrågning i april. Utfrågningen gav möjlighet att åtgärda eventuellt återstående frågor och problem och de lokalt styrande organen och den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) vittnade till stöd för ESS. Vid förhandlingen noterade SSM sin avsikt att godkänna det första steget i sin tillståndsprocess i mitten av juli. Kombinationen av bygglovet, som beviljades förra året, miljötillståndet som erhölls i juni, och SSMs godkännande i juli innebär att ESS kan börja konstruktionen som planerat. Den första årliga projektgranskningen genomfördes november. En genomlysning av framstegen som gjorts sedan dess genomfördes den maj i år. I granskningen deltog ESS projektteam, nio ledamöter från granskningskommittén, som var organiserad i åtta subkommittér och tre observatörer. Kommittén utvärderade ESS svar på de rekommendationer som gjordes vid den första granskningen; de bedömde framstegen mot starten av byggnationen, som planeras till juni ; och de bedömde framstegen med att utveckla de första verksamhetsplanerna inklusive övergången från konstruktion till drift. Kommitténs slutsats var att det inte fanns några stora frågor eller "showstoppers" som måste lösas innan en byggstart. Vidare ansåg man att ESS har agerat på rekommendationerna från november, de flesta i linje med vad Kommittén avsett, och bör gratuleras för utvecklingen som gjorts generellt i projektet. Den andra årliga Projektgranskningen kommer att göras i april 2015 och kommer att vara en fyra dagars genomgång för att granska byggprojektet och planerna för driftsfasen. Nästan 98% av finansieringen för byggnationen av ESS är nu säkrad med fortsatt pågående diskussioner med partnerländerna Nederländerna, Lettland och Litauen. Det finns också diskussioner med potentiella nya medlemmar, bland andra Belgien, Finland, Grekland, Israel, Portugal, Rumänien, Ryssland, Singapore och Turkiet. Målet är att säkra de planerade bidragen från de nuvarande medlemsländerna och att söka nya medlemmar efter att byggnationen påbörjats. Nya medlemmar förväntas bidra ekonomiskt till såväl byggnationen som till driften. ESS värdländer, Sverige och Danmark, har tillsammans med ESS Steering Committee, stått för ledarskapet som behövdes för att driva ESS-projektet fram till en byggstart under. Vi inom ESS organisationen är oerhört tacksamma för det starka som stöd vi har fått under de senaste fem åren. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med värdländerna och medlemmarna i ESS Steering Committee för att innan slutet av det här decenniet ha färdigställt och påbörjat driften av den bästa och mest kraftfulla neutronkällan i världen. James H Yeck VD European Spallation Source ESS AB

3 Delårsrapport 1 januari 30 juni Verksamheten European Spallation Source ESS AB (ESS AB) är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer ESS AB har till uppgift att projektera, konstruera, bygga, äga och driva forskningsanläggningen European Spallation Source i Lund. Bolaget har också en aktiv roll i förhandlingarna med nuvarande och potentiella partnerländer, och då särskilt vad gäller framtagandet av ett rättsligt bindande internationellt avtal om medverkan och finansiering. ESS AB beräknar att byggnationen av anläggningen ska påbörja sommaren för att kunna inleda sin verksamhet i 2019 och vara i full drift till Bolagets styrelse består av 9 personer varav 8 personer tillsätts av de två ägarna svenska och danska staten (för närvarande en vakans) samt 1 arbetstagarrepresentant. Partnerländerna representeras av ESS Steering Committee (styrkommitté) med delegater från samtliga 17 partnerländer. Denna styrkommitté behandlar den vetenskapliga, tekniska och finansiella planeringen för anläggningen. Besluten från styrkommittén utgör sedan beslutsunderlag för bolagets styrelse. Resultatutvecklingen Periodens resultat med väsentligt ökade kostnader för personal och konsulter i jämförelse med föregående år är enligt förväntan och avspeglar den utökning av organisationen som krävs för det fortsatta arbetet med att säkerställa tillräcklig administrativ och teknisk infrastruktur för konstruktionsfasen. Under sista delen av perioden har det också tillkommit kostnader för det nyligen startade arbetet med markförberedelser på anläggningsområdet. Första halvåret Nettoomsättning 1 januari 30 jun uppgick till 0 (0) miljoner kronor Periodens resultat 1 januari - 30 jun uppgick till -355,5 (-236,8) miljoner kronor Andra kvartalet Nettoomsättning 1 april 30 jun uppgick till 0 (0) miljoner kronor Periodens resultat 1 april 30 jun uppgick till -201,4 (-138,3) miljoner kronor Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgår under perioden till 38,1 (1,0) miljoner kronor. Finansiering och likviditet ESS AB har under årets sex första månader mottagit ovillkorat aktieägartillskott på totalt 472,7 miljoner kronor varav 350,0 miljoner kronor från den svenska staten och 122,7 miljoner kronor från den danska staten. Likvida medel har under perioden ökat med 135,0 (164,3) miljoner kronor och uppgick vid periodens slut till 285,8 (265,9) miljoner kronor. Risker och osäkerhetsfaktorer De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför beskrivs utförligt i årsredovisningen för. Viktiga händelser efter periodens slut Efter balansdagen har ytterligare aktieägartillskott på 63,2 miljoner kronor mottagits från den danska staten.

4 Resultaträkning i sammandrag april juni april juni Nettoomsättning Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Periodens resultat Balansräkning i sammandrag 30 juni 31 december Materiella anläggningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Bank Summa tillgångar Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

5 Förändringar i eget kapital Ingående eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Aktieägartillskott Balanserad förlust Periodens resultat Total kapital Föregående års resultat Erhållna aktieägartillskott Periodens resultat Utgående eget kapital Kassaflödesanalys i sammandrag Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

6 Redovisningsprinciper Enligt svenska statens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande skall årsredovisning, delårsrapporter samt bokslutskommuniké i sådana företag upprättas enligt reglerna i NASDAQ OMX Stockholm AB:s noteringsavtal i tillämpliga delar. Noterade bolag är skyldiga att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS). Då något koncernförhållande inte föreligger kan ESS inte tillämpa IFRS. Före den 1 januari har ESS redovisat i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Från och med den 1 januari tillämpas istället Bokföringsnämndens allmänna råd K3 (BFNAR 2012:1). Övergången till K3 har dock inte haft någon påverkan på balans- och resultaträkning eller kassaflödesanalys, vare sig för den aktuella perioden eller för jämförelseperioden. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendation BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. För närmare beskrivning av företagets redovisningsprinciper hänvisas till Årsredovisningen för. Kommande rapporteringstillfällen Tidplan för publicering av delårsrapporter är enligt riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande. Granskning av bolagets revisorer Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

7 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Lund Sven Landelius Ordförande Katarina Bjelke Lars Börjesson Per Eriksson Lars Goldschmidt Lena Gustafsson Hans Müller Pedersen Bo Smith Mikael Palade James Yeck VD

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Fjärde Kvartalet. European Spallation Source ESS AB

Bokslutskommuniké 2010 för Fjärde Kvartalet. European Spallation Source ESS AB Bokslutskommuniké 2010 för Fjärde Kvartalet European Spallation Source ESS AB 1 Innehållsförteckning Uttalande från VD... 3! Allmänt om verksamheten... 4! Utveckling av resultat och ställning under det

Läs mer

Delårsrapport 2010 för Tredje Kvartalet. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 2010 för Tredje Kvartalet. European Spallation Source ESS AB Delårsrapport 2010 för Tredje Kvartalet European Spallation Source ESS AB I nnehållsfö rteckning Uttalande från VD...3 Allmänt om verksamheten...4 Ägarförhållanden...4 Investeringar...4 Finansiering...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING innehåll VD HAR ORDET 4 ESS ett världsledande forskningscenter 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 8 Information om risker och osäkerhetsfaktorer 11 Miljöinformation

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (39,7) och rörelsemarginalen uppgick till 0,5 % (8,3).

Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (39,7) och rörelsemarginalen uppgick till 0,5 % (8,3). Delårsrapport 2 Januari-Juni 2015 Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 2,2 % till 491,3 MSEK (480,6). Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) Crown Energy AB (publ) Delårsrapport 2012-06-30 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01--2012-06-30. Några jämförelsetal för motsvarande period 2011 har inte medtagits då koncernförhållande inte förelåg

Läs mer

Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till 0,16 (-0,57).

Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till 0,16 (-0,57). Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-juni 2012 Ökad försäljning och positivt rörelseresultat Andra kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 20,0 (9,8) MSEK. Rörelseresultatet, EBIT,

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fragus Group AB (publ)

Fragus Group AB (publ) AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Kristianstad den 31 oktober 2008. VD Rolf-Ingar Schou har ordet Årets tredje kvartal har varit en av de viktigaste perioderna i Fragus Groups historia. Ett

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Bokslutskommuniké. Oktober december 2012 2011

Bokslutskommuniké. Oktober december 2012 2011 Bokslutskommuniké 2012 Oktober december 2012 2011 Nettoomsättning 116,1 125,8 Periodens rörelseresultat 4,3-9,3 Periodens resultat efter skatt 2,3-6,9 Kassaflödet från den löpande verksamheten 9,7 4,2

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2011 30 april 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (106) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké 2007 Sammandrag Nettoomsättningen ökade med 42 % mot föregående år till 12,1 MSEK (8,5) under fjärde kvartalet. För helåret 2007 uppgick nettoomsättningen till 45,2 MSEK (35,3), en ökning

Läs mer

PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport. Januari-juni 2014

PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport. Januari-juni 2014 PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport Januari-juni 2014 Prime Living AB (publ) Sturegatan 32 Box 5317 102 47 Stockholm +46 (0)8 410 491 30 www.primeliving.se PRIME LIVING AB (publ) tillika

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 september 2008 31 augusti 2009 för Bergs Timber AB (publ)

Bokslutskommuniké 1 september 2008 31 augusti 2009 för Bergs Timber AB (publ) Bokslutskommuniké 1 september 2008 31 augusti 2009 för Bergs Timber AB (publ) Sammanfattning -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Sammanfattning av kvartalsrapport Första kvartalet (2015-01-01 till 2015-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 1 483 943 SEK (1 609 979). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015. Petrogrand AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2015. Petrogrand AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Petrogrand AB (publ) 28 augusti 2015 Andra kvartalet 2015 Förvärv av andel om 49% i Ripiano Holdings Ltd, med tre producerande oljefält i Komi i Ryssland Under andra kvartalet

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2011

Delårsrapport. januari - juni 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Varenne utnyttjade under juni sin option på tilläggsinvestering i Zound Industries och tecknade aktier för 5,4 Mkr. Därtill köptes aktier

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer