Guided Imagery and Music (GIM) Utbildning i Korta musikresor (KMR)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guided Imagery and Music (GIM) Utbildning i Korta musikresor (KMR)"

Transkript

1 Guided Imagery and Music (GIM) Utbildning i Korta musikresor (KMR) Startar i mars 2014

2 Music You are the queen of time You bring me to the never-ending now. Margo Fuchs, Stockholm 1 november, 2013 Här presenteras en översikt av kursplanen till den reviderade utbildningen i Korta musikresor (KMR). Utbildningen utgör första fasen i den svenska GIM utbildningen (The Bonny Method) och beräknas starta 7 8 mars Nedan följer en beskrivning av bakgrund, sammanhang och teoretiska referensramar. Därefter presenteras innehållet i utbildningen med tider, omfattning och kostnader. Bakgrund: teori och metodutveckling Det har sagts att musik talar känslans språk och uttrycker det outsägliga. Tanken att musik kan påverka kroppen och känslolivet på ett positivt sätt har funnits i tusentals år. Från antiken till nutid har man ansett att komponerad musik kan påverka, lindra och läka genom sin inneboende musikaliska struktur. Hälsa var likställt med musikalisk ordning medan sjukdom var ett uttryck för att instrumentet inte var stämt. Det är lätt att förstå att musik genom tiderna har uppfattats som ett slags medicin. Idag vet vi att musiken påverkar hjärnan, nervsystemet och våra emotioner. Musiken ger upphov till neurologiska responser som relaterar till affektsystemet, och kan härledas till specifika situationer, inre bilder och händelser. När man arbetar med konstnärligt inriktade terapiformer (såsom GIM och KMR) är man uppmärksam på det som händer i kroppen. Här finns minnen, erfarenheter och föreställningar från det förflutna. Det är kroppen som upplever den pågående stunden i nuet. Kroppen är en väg till ökad närvaro. Människan som står i relation till något eller någon. Genom att uppmärksamma kroppen kan de förnimmelser (images), med de känslor (affekter) som följer med, mötas, bearbetas, fördjupas och förändras. Den neurobiologiska forskningen kring känsla och medvetande har tagit stora steg i riktning mot en större förståelse av dessa fenomen. Forskare menar att vi har 2

3 förspråkliga medvetanden, baserade enbart på de känslor som produceras i kroppen. På högre nivåer tillkommer självbiografiska minnesbilder och andra minnen, som kan kopplas till tankar och vidare till språk. Vi har alltså flera, parallella, medvetanden. Förenklat kan man säga att känslan (affekten) kommer först och tanken sen. Man menar att nästa utvecklingstrend inom psykoterapin handlar om metoder där man arbetar direkt med känslan, dvs. med en expressiv (konstnärlig), gestaltande och kroppsinriktad metodik. Det betyder att man i mindre utsträckning går via det verbala språket. I stället blir utgångspunkten det uppenbara, t.ex. den omedelbara upplevelsen av en relation och de känslor som ingår. Självklart behöver man också arbeta med det talade språket för att kunna bearbeta och förstå upplevelsens innehåll och lära sig vilka erfarenheter som färgar dem. Men det arbetet kommer först efter upplevelsen "här och nu", t.ex. efter ett spontant bildskapande eller en kort musikresa. I arbetet utgår vi från ett tvärvetenskapligt förhållningssätt där kunskaper i psykodynamisk teori, relationell psykoterapi, existentiell filosofi och psykologi, samt fenomenologi förenas med kunskaper om musik, konst och estetik som läkande och livsbefrämjande fenomen. Vi utgår från följande grundteser: att anknytningen spelar en central roll där människan blir till och utvecklas i relation med andra människor, och att brister i anknytningen kan läkas; att den tidiga spädbarnstiden, barndomens och ungdomstidens erfarenheter lever vidare i nuet och påverkar livskvalitet och relationer; att vi genom hela livet utvecklas och blir till i relation med andra människor att människan behöver estetiska rum och meningsbärande upplevelser för att utvecklas optimalt att det finns en grundläggande förbindelse mellan människans sinnen och olika konstnärliga språk och uttryck; att inom varje människa finns resurser och konstruktiva krafter som strävar efter helhet och integration; att konstnärligt skapande kan hjälpa människan att bära och bearbeta frågor kring lidande, mening, andlighet och existens; 3

4 Receptiv musikterapi Musiklyssnande kan öka närvaron och kontakten med kroppen och stimulera inre bilder, känslor, kroppsliga förnimmelser och minnen. Musiken upplevs ge energi åt inre föreställningar, och samtidigt förmedla struktur och kontinuitet. Via musiken och den terapeutiska relationen kan dessa gestalter/förnimmelser/berättelser bearbetas, integreras och läkas. Receptiv musikterapi innebär olika former av musiklyssnande och är en av de mer användbara formerna av musikterapi. Den kan anpassas till en mängd olika terapeutiska situationer och kan tillämpas för alla åldrar och i stort sett alla målgrupper. Således kan receptiv musikterapi användas under hela livscykeln; för gravida mammor, nyfödda barn, tonåringar, för människor i kris, med traumatiska erfarenheter, med fysiska och psykiska handikapp och begränsningar, inom åldringsvård och i livets slutskede. The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM) och Korta musikresor (KMR) är psykoterapioch självutvecklingsmetoder som bygger på musiklyssning, estetiska reflektioner och samtal och ingår i den receptiva musikterapitraditionen. GIM och KMR The Bonny Method of Guided Imagery and Music (Bonny metoden) utvecklades av Helen Bonny i USA i början av talet. Sedan dess har GIM-terapeuter utbildats i ett flertal länder runt om i världen. Metoden har beröringspunkter med symboldrama och andra psykoterapimetoder där man arbetar med inre bilder och förnimmelser i förändrade medvetandetillstånd. Begreppet image är ett mer omfattande begrepp än det svenska ordet bild. En image kan uppstå i alla sinnesmodaliteter och är något som varseblivs i kroppen. Musiklyssnandet pågår mellan tjugo och fyrtio minuter och den s.k. musikresan sker i ett förändrat medvetandetillstånd. Musiken består av noga utvalda musikstycken sammansatta i program för att möta olika behov och arbeta med skilda affekttillstånd. Bonny skapade omkring 18 musikprogram med varierande intensitetsprofiler, och numera finns omkring 100 dokumenterade GIM program. Under tiden som musiken spelas pågår en dialog mellan klient och terapeut. Därefter ges möjlighet att måla bilder för att fånga essensen av upplevelsen och sen följer ett reflekterande samtal och bearbetning kring musikupplevelsen och den aktuella livssituationen. För att möta olika behov i psykoterapi, självutveckling, rehabilitering och handledning har vi i Sverige har utvecklat och anpassat Bonny metoden för att möta olika terapeutiska och pedagogiska förutsättningar och behov. Denna metod kallar vi Korta musikresor (KMR). Som namnet antyder 4

5 används korta musikstycken i arbete med KMR, vilka varar mellan två till sex minuter. Man fokuserar på avgränsade frågor och teman där musiklyssningen sker i ett lätt förändrat medvetandetillstånd. Både i den inledande fasen av sessionen, och i bearbetandet efter musiklyssnandet, kan man arbeta med att måla och skapa bilder. I den ursprungliga GIM metoden används framförallt klassisk musik. Den musik som tillämpas i KMR kommer från olika musikstilar och genrer. Det kan vara enkla ledmotiv ur filmmusik, folkmusik och vaggvisor, men också mindre komplex klassisk musik. De föreställningar, känslor och bilder som kommer fram under musikupplevelsen kan ta många olika skepnader. Efter musikresan ges utrymme att arbeta med ett aktivt bildskapande. I den bearbetande fasen kan man även använda andra expressive arts metoder såsom kreativt skrivande, kroppsinriktade interventioner, musikimprovisation och drama. Centralt i arbetet med GIM och KMR är uppmärksamheten på det mellanmänskliga, det intersubjektiva mötet. En intersubjektiv kontakt innebär upplevelser av att dela. Det sker oftast tyst. När musiken spelas under några minuter påverkar den båda parter. De är samtidigt inbegripna i ett betydelsefullt kommunikativt förlopp som pågår implicit. Som omnämnts ovan menar man i den aktuella neuropsykologiska forskningen att psykoterapin behöver inriktas på att arbeta i det affektiva, icke verbala fältet. Den måste arbeta med det omedelbara, intuitiva och implicita som är lokaliserat till hjärnans högra hemisfär. Samtidigt måste psykoterapin kunna skapa en förståelse för människans erfarenhetsvärld, hennes historia, hennes allra tidigaste relationella erfarenheter och anknytningsmönster. Kunskaper kring betydelsen av mötet och kvaliteten på relationen är även användbar när KMR tillämpas i andra områden såsom handledning, rehabilitering och andra pedagogiska sammanhang. Forskning Som nämnt ovan är KMR utvecklad ur GIM vilket är den receptiva musikterapimetod som är mest beforskad. Det finns för närvarande flera hundra vetenskapliga publicerade arbeten och studier inom GIM området. Kunskapsutvecklingen av KMR metoden har pågått under flera år och är ett arbete som fortgår. När en ny terapimetod ser dagens ljus fortsätter den att utvecklas och definieras allteftersom den prövas och tillämpas. Ett vetenskapligt forskningsarbete på doktorandnivå startade 2010 där KMR är den centrala interventionen som prövas i en randomiserad kontrollerad studie inom onkologisk rehabilitering. Projektet är ett samarbete mellan Aalborgs Universitet, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Expressive Arts. Resultaten är beräknade att publiceras under 2015 och kommer att ge oss ökad kunskap och förståelse om effekterna av KMR 5

6 och om metodens tillämpning i onkologi. Det aktuella forskningsläget av nämnda studie, samt andra relevanta vetenskapliga projekt, kommer att presenteras under utbildningens gång. Olika användningsområden av KMR KMR kan tillämpas inom olika områden där man arbetar med människors behov och sökande efter förändring och läkning av mer eller mindre svåra livserfarenheter. Det kan innebära terapeutiska förlopp där man bearbetar kriser, existentiella dilemman och traumatiska erfarenheter. Det kan också handla om att finna resurser och kreativitet för att komma vidare efter sjukdom eller en livskris. KMR kan också användas i pedagogiska sammanhang där man är intresserad av reflektion och ökad förståelse för sammanhang och strukturella processer i en grupp eller organisation. KMR används enskilt eller i grupp i: psykoterapi rehabilitering psykoedukativa sammanhang pedagogik utveckla kreativitet och kommunikation coaching handledning psykoterapi social verksamhet - omvårdnad Utbildningens struktur och studieform: Fas I och Fas II Nästa utbildning i KMR planeras starta 7 8 mars 2014 och avslutas i maj Utbildningen genomförs av Expressive Arts och är godkänd av Association of Music and Imagery i USA. Utbildningen i GIM är uppdelad i två faser. Den första fasen är en ettårig utbildning i Korta musikresor (KMR), och syftar till att ge tydliga och konkreta redskap i hur musik kan användas i olika former av förändringsarbete och självutveckling (se ovan). KMR utbildningen kan genomföras som en separat och självständig utbildning. Här ges teoretiska och metodologiska kunskaper om musik och symbolisering där tyngdpunkten ligger på en musikalisk hantverksutbildning för professionella som arbetar med människor i terapi, självutveckling, vård och omsorg. Utbildningen är grundad i en expressive arts pedagogik där teoretiska moment vävs in i eget kreativt arbete med professionell självutveckling. Fas I genomförs som en ettårig avgränsad utbildning i Korta musikresor och leder till svensk auktorisation i metoden. 6

7 Fas II genomförs som en tvåårig påbyggnadsutbildning som leder till internationell auktorisation som GIM terapeut, även kallad Fellow of Guided Imagery and Music. Korta musikresor Fas I ett år - auktoriserad KMR terapeut Guided Imagery and Music Fas II två år - Fellow of GIM Fas I är upplagd i två delar vilka pågår parallellt. Den ena delen är en seminarieserie med två- eller tredagars seminarier och ett fyra dagars seminarium på internat under ett drygt år. Varje seminarium har ett avgränsat fokus och innehåll med tillhörande uppgifter och litteratur. De olika delarna bygger på varandra och är upplagd som en utvecklingsprocess där metodik, teori och reflektion flätas ihop och blir en bas för det praktiska arbetet i KMR. Den andra delen bedrivs som en individuell studiegång där den studerande genomför studieuppgifter, praktik under handledning, samt egenterapi i GIM. Upplägget av den andra delen görs tillsammans med kursansvarig ledare som följer den studerande under hela utbildningen. Utbildningen är således utformat så att den studerande erhåller de teoretiska och metodiska kunskaper som krävs. Praktiken, d.v.s. tillämpningen av metodiken och de egna sessionerna, kan ske mera långsiktigt. Det innebär att både tid och ekonomi kan anpassas till vad som är möjligt för den enskilda deltagaren. Efter genomförda studier kan den studerande söka vidare till GIM utbildningen i FAS II. Praktik Praktikuppgifterna består av olika steg och delar. Fokus ligger på att utveckla kompetensen för att kunna arbeta med KMR i psykoterapi, rehabilitering och självutveckling. En introduktion till GIM metoden ingår också (med praktikuppgift). Det första steget i praktiken är att genomföra fem KMR sessioner med olika personer (ej klienter), så kallade pröva på sessioner. Två individuella handledningstillfällen sker i anslutning till detta moment (kan ske via skype, telefon och mail). Därefter påbörjas två serier, en om fyra sessioner och en om sex sessioner (med nya eller pågående 7

8 terapiklienter). I samband med dessa avtalas fyra sex handledningssessioner (beroende på behov). Denna handledning kan också delvis ske via telefon eller Skype. Nästa moment är att genomföra tre gruppsessioner med KMR, dessa kan vara i skilda gruppkontexter. Därefter genomförs tre pröva på GIM sessioner med olika personer, dock ej med pågående klienter. Den studerande får tydliga anvisningar vilka GIM program som kan användas. I samband med GIM arbetet avtalas minst två handledningssessioner och en direkthandledning. Referenserna nedan är inte en avsett som en litteraturlista utan mera som hänvisningar till texten ovan. Referenser Bonde, L. O. (2010). Annotated list of guided imagery and music (GIM) music programs. (2nd ed.). Aalborg: Dept. of music and music therapy, Aalborg University. Bonde, L. O. (2007). Music as co-therapist. Investigations and reflections on the relationship between music and imagery in the bonny method of guided imagery and music (BMGIM). In I. Frohne-Hagemann (Ed.), Receptive music therapy. theory and practice (pp ). Wiesbaden: Reichert Verlag. Bonde, L. O. (2000). Metaphor and narrative in guided imagery and music. Journal of the Association for Music and Imagery, 7, Bonny, H. (1978). GIM monograph #2: The role of tape music programs in the GIM process. Salina, KS: Bonny Foundation. Bonny, H. L., & Summer, L. (2002). Music Consciousness: The evolution of guided imagery and music. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. Brusicia, K. E. & Grocke, D. E. (Eds.), Guided Imagery and Music: The Bonny Method and Beyond. Gilsum NH: Barcelona Publishers. Frohne-Hagemann (Ed.) (2007). Receptive Music Therapy: Theory and Practice. Wiesbaden: Zeitpunkt Musik. Grocke, D. E., & Wigram, T. (2007). Receptive methods in music therapy: Techniques and clinical applications for music therapy clinicians, educators and students London: Jessica Kingsley Publishers. Kaestele, G. & Muller, D. (2013). Kurze Musik-Reisen (KMT): Ein Tor Zur Innenwelt. In Frohne-Hageman, I. (Ed.). Guided Imagery and Music-Koncepte und Kliniche Anwendungen. Dr.Ludwig Reichert Verlag: Wiesbaden. Levine, S., & Levine, E. (Eds.). (2005). Principles and practice of expressive arts therapy:towards a therapeutic aesthetics. London: Jessica Kingsley Publishers. Mårtensson Blom, K. (2011). Transpersonal-spiritual BMGIM experiences and the process of surrender. Nordisk Tidskrift for Musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy, 20(2), Mårtensson Blom, K., Wrangsjö, B. (2013). Intersubjektivitet. Det mellanmänskliga I vård och vardag. Lund: Studentlitteratur. Nygaard Pedersen, I. (Ed.) (2013). Kunstneriska medier i supervision och psykoterapi. Aalborg Universitetsforlag. Paik-Maier, S. Supportive Music and Imagery Method. Voices: A World Forum for Music Therapy. https://voices.no/index.php/voices/article/view/453/421 Accessed: Vol 10, nr 3 (2010). 8

9 Philips & Holmquist (2008*). Vad är verksamt i psykoterapi? Stockholm: Liber. Summer, L. (2002). Group music and imagery therapy: Emergent receptive techniques in music therapy practice. In K. E. Bruscia, & D. E. Grocke (Eds.), Guided imagery and music: The bonny method and beyond (pp ). Gilsum NH: Barcelona Publishers. Wärja, M. (1999). Music as Mother. In S. Levine & E. Levine, Foundations of Expressive Arts Therapy: Theoretical and Clinical Perspectives. (pp ). London: Jessica Kingsley Publishers. Wärja, M. (2010). Korta musikresor (KMR) som musikterapeutisk metod. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan. Övergripande innehåll av utbildningen i KMR Innehållet för våren 2014 är fastställt. Reservation för ändringar under höst 2015 och våren Vi kommer att så långt det är möjligt att anpassa innehållet till de behov som finns i kursgruppen Seminarium Tid 1 Kurstart 7 8 mars Mellanrummet Teman - innehåll Reflektion kring musikalisk självbiografi Översikt av aktuell/relaterad forskning i receptiv musikterapi Metodik: Repetition av grunderna Musiken i KMR: taxonomi Inledande samtal, bedömning inför KMR Repertoarkännedom A Kriterier för musikval A Induktioner och förändrade medvetandetillstånd maj Stora Salen Praktik: påbörja fem KMR pröva på sessioner Individuell handledning i anslutning Teoretiska perspektiv: Musik symbolisering och intersubjektivitet Etik vid förändrade medvetandetillstånd Metodik: Utforska och formulera ett fokus inför KMR Expressive arts metodik och KMR Samtal och processarbete efter musikresa och bildskapande Att arbeta med en serie i KMR Praktik: påbörja serie om fyra KMR sessioner Individuell handledning i anslutning 9

10 3 2 5 oktober (fyra dagar internat) Repertoarkännedom B Kriterier för musikval B Introduktion till GIM (Bonny Metoden): Struktur av en session Grunderna i guidning Musiken i GIM Introduktion till andliga och existentiella perspektiv i KMR och GIM Grupphandledning/konsultation Praktik: påbörja en serie om sex KMR sessioner Individuell handledning i anslutning december Lokal ej fastställd KMR i arbete med kriser och trauma Metodik: Kriterier för att söka ny KMR musik (CD projekt) Repertoarkännedom C Grupphandledning/konslutation Praktik: pröva på GIM (tre sessioner) Direkthandledning i anslutning (en fjärde session) 5 Mars 2015 Två dagar Datum eller lokal Ej fastställd Metodik: KMR i arbete med grupper (terapi, handledning, coaching) Musiken i GIM: tre program inför praktiken översikt av fler musikprogram Grupphandledning/konsultation Fallstudie: Presentation en serie om fyra eller sex KMR sessioner 6 Maj 2015 Två dagar Datum eller lokal Ej fastställd Presentation av CD projekt och fallstudie (fortsättning) Avslutning 10

11 Sammanfattning av individuella uppgifter Praktik Fem KMR pröva på sessioner (olika personer) Två praktikserier i KMR: fyra och sex sessioner (två olika klienter) KMR i ett gruppkontext, tre sessioner (kan vara olika kontext: psykoterapi, handledning, pedagogik) Tre GIM pröva på sessioner (olika personer) samt en direkthandledning (fjärde session) Handledning Individuell åtta tio sessioner, a 45 min (utanför seminariet, ej inkluderat i terminsavgiften), samt en direkthandledning (GIM), ca 2,5 tim. Grupp (sex timmar under seminarietid, inkluderat i terminsavgiften) Egen GIM terapi Minst fyra sessioner (ej inkluderat i terminsavgiften) Övriga studieuppgifter Litteraturstudier med reflektioner, sessionsrapporter, utveckla musikrepertoaren, en fallstudie, ett CD projekt. Examination Inlämnade uppgifter granskas och godkänns av kursledaren samt ansvarig handledare. Antagningskriterier Terapeututbildning med minst grundläggande kompetens i psykoterapi eller motsvarande. Genomgången introduktion till KMR samt en GIM session. En introduktion innan kursstart kan anordnas för behöriga sökande. 11

12 Lärare Margareta Wärja, kursansvarig lärare, samt handledare Leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, musikterapeut, Fellow of GIM, auktoriserad lärare i GIM, doktorand vid Aalborg Universitet. Gästlärare och handledare Katarina Mårtensson-Blom, leg psykolog leg psykoterapeut, handledare, Fellow of GIM, doktorand vid Aalborg Universitet. Gabriella Rudstam, leg psykoterapeut, handledare, musikterapeut, Fellow of GIM Plats för undervisningen Under våren 2014 arbetar vi på Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm Då vi behövt ändra om i tidsplaneringen är lokalfrågan inte klar för resterande tid. Detta gäller också internatet. Vi återkommer om detta. Kursavgift och andra kostnader Avgifter för seminarier faktureras från Expressive Arts. Terminsavgiften är kronor (moms tillkommer). Kursavgiften betalas vid två tillfällen, (februari och december) eller delas upp per månad. Kostnader för individuell handledning och GIM terapi betalas direkt till respektive part. Kostnader för internat tillkommer. Moms tillkommer på undervisning och handledning, men inte på egen GIM terapi. Anmälan Ansökningshandlingar skickas via mail. När ansökan är inlämnad kallas du till en intervju/ alternativt via telefon eller skype. Frågor Skriv eller ring: Varmt välkommen med din anmälan! 12

13 Ur kaos hörs en nästan inte urskiljbar musik, den tar fel, överilar sig, skriker, gråter Den lever Den syntetiserar friheten oupphörligt Delarna återkommer, i helt nya kombinationer Delarna är gamla, nästan alla, men inte riktigt Plötsligt öppnar sig en ny värld, i en enda ton, en enda fras, en alldeles ny fågels rop! Ur Det omöjliga av Göran Sonnevi 13

Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1)

Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1) Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1) Inledning Uttryckande konstterapi har sitt ursprung i gamla kunskaper om de kreativa uttrycksformernas läkande, befriande

Läs mer

Livsresan SJÄLVUTVECKLING

Livsresan SJÄLVUTVECKLING Livsresan SJÄLVUTVECKLING BENIMAURELL - SPANIEN - JUNI 2015 EXPRESSIVE ARTS STOCKHOLM För sextonde året SJÄLVUTVECKLING i Spanien Denna gång på Hotel Alahuar nära den lilla pittoreska byn Benimaurell belägen

Läs mer

timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år.

timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år. Våra utbildningar, studieplaner Gestalt psykoterapeut, 4 år Organisationskonsult och coach, 4 år GIS-Internationals 4-åriga utbildningar uppfyller både danska och europeiska krav och certifieringer. Med

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng

SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos har utbildat tre omgångar psykoterapeuter för legitimation sedan 1994. Nu startar SFKH en handledar- och lärarutbildning

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer Mindfulness som intervention i Familjekonstellationer Vad är mindfulness? Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det. Jon Kabat Zinn Vad är mindfulness? Ett förhållningssätt: o

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

MINDFULNESS GUIDE TRAINING MANUAL KRISTINA LINDGREN

MINDFULNESS GUIDE TRAINING MANUAL KRISTINA LINDGREN MINDFULNESS GUIDE TRAINING MANUAL KRISTINA LINDGREN KRISTINA LINDGREN MINDFULNESS GUIDE TRAINING MANUAL MINDFUL PEOPLE i Mindful People Publishing www.mindfulpeople.se/pub Mindfulness Guide - Training

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE.

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. Kursen är ackrediterad specialistkurs inom specialistordningen för psykologer. Kursens syfte Utbildningen innebär att deltagarna får lära sig en specifik

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Missbrukspsykologi En introduktion till ämnet Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset claudia.fahlke@psy.gu.se

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB Kursstart 2015-11-20 Sista ansökningsdag: 2015-10-12 GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV

Läs mer

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Är kognitiv beteendeterapi något för dig?

Är kognitiv beteendeterapi något för dig? Målet med kognitiv psykoterapi är att lindra individens känslomässiga lidande via tankar, föreställningar, mentala bilder, principer eller kognitioner som kan resultera i plågsamma känslor och försämrad

Läs mer

Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Vt 2017 Malmö

Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Vt 2017 Malmö Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Vt 2017 Malmö Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 30 högskolepoäng Inledning Många organisationer och verksamheter såväl privata

Läs mer

ANTROPOSOFI IDAG. En kurs för ledare inom antroposofiska verksamheter. Arrangör: Järna Kompetens

ANTROPOSOFI IDAG. En kurs för ledare inom antroposofiska verksamheter. Arrangör: Järna Kompetens ANTROPOSOFI IDAG En kurs för ledare inom antroposofiska verksamheter Arrangör: Järna Kompetens OM KURSEN Presentation Att vara ledare idag i en antroposofisk verksamhet ställer många krav. Förutom de formella

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan.

Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan. HÖGSKOLAN I GÄVLE Protokoll, Institutionsstyrelsen Institutionen för Pedagogik, didaktik 4(6) 2007-06-12 och psykologi /agf Tid Tisdagen den 12 juni Plats Högskolan i Gävle, 31:470 klockan 09:00-12.00

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping Grundkurs - Öronakupunktur Öronakupunktur är precis som namnet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

INBJUDAN TILL. Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Steg I (motsvarande 1-45 poäng)

INBJUDAN TILL. Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Steg I (motsvarande 1-45 poäng) Kognitiva Utbildningsenheten Lund AB Datum 2009-02-20 Utbildningsansvarig: Jens Knutsson 0768-582413 jens.knutsson@kueab.se INBJUDAN TILL Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT)

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Reflektion & Mindfulness

Reflektion & Mindfulness Reflektion & Mindfulness Charlotte Almkvist-Hall & Sofia Sandersson 2011-12-13 Vad betyder Reflektion för dig? Definitioner av Reflektion Ordet reflektion härstammar från den latinska termen refléctere

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Ht 2017 Stockholm

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Ht 2017 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Ht 2017 Stockholm Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 30 högskolepoäng

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152

STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152 STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152 Med start i oktober 2015 anordnar Kognio - centrum för KBT följande grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan 2013-12-02 Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola program och anmälan Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet anordnar en utbildning för

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i = Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Att leda i förändring systemiskt ledarskap, 15 högskolepoäng Inledning

Läs mer

KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi

KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs 3. Ämnesområde Medicinsk radiofysik Röntgendiagnostik och

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm Nätverks- och områdesarbete, 7,5 högskole ögskolepoäng oäng Inledning Vid olika

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer