Guided Imagery and Music (GIM) Utbildning i Korta musikresor (KMR)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guided Imagery and Music (GIM) Utbildning i Korta musikresor (KMR)"

Transkript

1 Guided Imagery and Music (GIM) Utbildning i Korta musikresor (KMR) Startar i mars 2014

2 Music You are the queen of time You bring me to the never-ending now. Margo Fuchs, Stockholm 1 november, 2013 Här presenteras en översikt av kursplanen till den reviderade utbildningen i Korta musikresor (KMR). Utbildningen utgör första fasen i den svenska GIM utbildningen (The Bonny Method) och beräknas starta 7 8 mars Nedan följer en beskrivning av bakgrund, sammanhang och teoretiska referensramar. Därefter presenteras innehållet i utbildningen med tider, omfattning och kostnader. Bakgrund: teori och metodutveckling Det har sagts att musik talar känslans språk och uttrycker det outsägliga. Tanken att musik kan påverka kroppen och känslolivet på ett positivt sätt har funnits i tusentals år. Från antiken till nutid har man ansett att komponerad musik kan påverka, lindra och läka genom sin inneboende musikaliska struktur. Hälsa var likställt med musikalisk ordning medan sjukdom var ett uttryck för att instrumentet inte var stämt. Det är lätt att förstå att musik genom tiderna har uppfattats som ett slags medicin. Idag vet vi att musiken påverkar hjärnan, nervsystemet och våra emotioner. Musiken ger upphov till neurologiska responser som relaterar till affektsystemet, och kan härledas till specifika situationer, inre bilder och händelser. När man arbetar med konstnärligt inriktade terapiformer (såsom GIM och KMR) är man uppmärksam på det som händer i kroppen. Här finns minnen, erfarenheter och föreställningar från det förflutna. Det är kroppen som upplever den pågående stunden i nuet. Kroppen är en väg till ökad närvaro. Människan som står i relation till något eller någon. Genom att uppmärksamma kroppen kan de förnimmelser (images), med de känslor (affekter) som följer med, mötas, bearbetas, fördjupas och förändras. Den neurobiologiska forskningen kring känsla och medvetande har tagit stora steg i riktning mot en större förståelse av dessa fenomen. Forskare menar att vi har 2

3 förspråkliga medvetanden, baserade enbart på de känslor som produceras i kroppen. På högre nivåer tillkommer självbiografiska minnesbilder och andra minnen, som kan kopplas till tankar och vidare till språk. Vi har alltså flera, parallella, medvetanden. Förenklat kan man säga att känslan (affekten) kommer först och tanken sen. Man menar att nästa utvecklingstrend inom psykoterapin handlar om metoder där man arbetar direkt med känslan, dvs. med en expressiv (konstnärlig), gestaltande och kroppsinriktad metodik. Det betyder att man i mindre utsträckning går via det verbala språket. I stället blir utgångspunkten det uppenbara, t.ex. den omedelbara upplevelsen av en relation och de känslor som ingår. Självklart behöver man också arbeta med det talade språket för att kunna bearbeta och förstå upplevelsens innehåll och lära sig vilka erfarenheter som färgar dem. Men det arbetet kommer först efter upplevelsen "här och nu", t.ex. efter ett spontant bildskapande eller en kort musikresa. I arbetet utgår vi från ett tvärvetenskapligt förhållningssätt där kunskaper i psykodynamisk teori, relationell psykoterapi, existentiell filosofi och psykologi, samt fenomenologi förenas med kunskaper om musik, konst och estetik som läkande och livsbefrämjande fenomen. Vi utgår från följande grundteser: att anknytningen spelar en central roll där människan blir till och utvecklas i relation med andra människor, och att brister i anknytningen kan läkas; att den tidiga spädbarnstiden, barndomens och ungdomstidens erfarenheter lever vidare i nuet och påverkar livskvalitet och relationer; att vi genom hela livet utvecklas och blir till i relation med andra människor att människan behöver estetiska rum och meningsbärande upplevelser för att utvecklas optimalt att det finns en grundläggande förbindelse mellan människans sinnen och olika konstnärliga språk och uttryck; att inom varje människa finns resurser och konstruktiva krafter som strävar efter helhet och integration; att konstnärligt skapande kan hjälpa människan att bära och bearbeta frågor kring lidande, mening, andlighet och existens; 3

4 Receptiv musikterapi Musiklyssnande kan öka närvaron och kontakten med kroppen och stimulera inre bilder, känslor, kroppsliga förnimmelser och minnen. Musiken upplevs ge energi åt inre föreställningar, och samtidigt förmedla struktur och kontinuitet. Via musiken och den terapeutiska relationen kan dessa gestalter/förnimmelser/berättelser bearbetas, integreras och läkas. Receptiv musikterapi innebär olika former av musiklyssnande och är en av de mer användbara formerna av musikterapi. Den kan anpassas till en mängd olika terapeutiska situationer och kan tillämpas för alla åldrar och i stort sett alla målgrupper. Således kan receptiv musikterapi användas under hela livscykeln; för gravida mammor, nyfödda barn, tonåringar, för människor i kris, med traumatiska erfarenheter, med fysiska och psykiska handikapp och begränsningar, inom åldringsvård och i livets slutskede. The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM) och Korta musikresor (KMR) är psykoterapioch självutvecklingsmetoder som bygger på musiklyssning, estetiska reflektioner och samtal och ingår i den receptiva musikterapitraditionen. GIM och KMR The Bonny Method of Guided Imagery and Music (Bonny metoden) utvecklades av Helen Bonny i USA i början av talet. Sedan dess har GIM-terapeuter utbildats i ett flertal länder runt om i världen. Metoden har beröringspunkter med symboldrama och andra psykoterapimetoder där man arbetar med inre bilder och förnimmelser i förändrade medvetandetillstånd. Begreppet image är ett mer omfattande begrepp än det svenska ordet bild. En image kan uppstå i alla sinnesmodaliteter och är något som varseblivs i kroppen. Musiklyssnandet pågår mellan tjugo och fyrtio minuter och den s.k. musikresan sker i ett förändrat medvetandetillstånd. Musiken består av noga utvalda musikstycken sammansatta i program för att möta olika behov och arbeta med skilda affekttillstånd. Bonny skapade omkring 18 musikprogram med varierande intensitetsprofiler, och numera finns omkring 100 dokumenterade GIM program. Under tiden som musiken spelas pågår en dialog mellan klient och terapeut. Därefter ges möjlighet att måla bilder för att fånga essensen av upplevelsen och sen följer ett reflekterande samtal och bearbetning kring musikupplevelsen och den aktuella livssituationen. För att möta olika behov i psykoterapi, självutveckling, rehabilitering och handledning har vi i Sverige har utvecklat och anpassat Bonny metoden för att möta olika terapeutiska och pedagogiska förutsättningar och behov. Denna metod kallar vi Korta musikresor (KMR). Som namnet antyder 4

5 används korta musikstycken i arbete med KMR, vilka varar mellan två till sex minuter. Man fokuserar på avgränsade frågor och teman där musiklyssningen sker i ett lätt förändrat medvetandetillstånd. Både i den inledande fasen av sessionen, och i bearbetandet efter musiklyssnandet, kan man arbeta med att måla och skapa bilder. I den ursprungliga GIM metoden används framförallt klassisk musik. Den musik som tillämpas i KMR kommer från olika musikstilar och genrer. Det kan vara enkla ledmotiv ur filmmusik, folkmusik och vaggvisor, men också mindre komplex klassisk musik. De föreställningar, känslor och bilder som kommer fram under musikupplevelsen kan ta många olika skepnader. Efter musikresan ges utrymme att arbeta med ett aktivt bildskapande. I den bearbetande fasen kan man även använda andra expressive arts metoder såsom kreativt skrivande, kroppsinriktade interventioner, musikimprovisation och drama. Centralt i arbetet med GIM och KMR är uppmärksamheten på det mellanmänskliga, det intersubjektiva mötet. En intersubjektiv kontakt innebär upplevelser av att dela. Det sker oftast tyst. När musiken spelas under några minuter påverkar den båda parter. De är samtidigt inbegripna i ett betydelsefullt kommunikativt förlopp som pågår implicit. Som omnämnts ovan menar man i den aktuella neuropsykologiska forskningen att psykoterapin behöver inriktas på att arbeta i det affektiva, icke verbala fältet. Den måste arbeta med det omedelbara, intuitiva och implicita som är lokaliserat till hjärnans högra hemisfär. Samtidigt måste psykoterapin kunna skapa en förståelse för människans erfarenhetsvärld, hennes historia, hennes allra tidigaste relationella erfarenheter och anknytningsmönster. Kunskaper kring betydelsen av mötet och kvaliteten på relationen är även användbar när KMR tillämpas i andra områden såsom handledning, rehabilitering och andra pedagogiska sammanhang. Forskning Som nämnt ovan är KMR utvecklad ur GIM vilket är den receptiva musikterapimetod som är mest beforskad. Det finns för närvarande flera hundra vetenskapliga publicerade arbeten och studier inom GIM området. Kunskapsutvecklingen av KMR metoden har pågått under flera år och är ett arbete som fortgår. När en ny terapimetod ser dagens ljus fortsätter den att utvecklas och definieras allteftersom den prövas och tillämpas. Ett vetenskapligt forskningsarbete på doktorandnivå startade 2010 där KMR är den centrala interventionen som prövas i en randomiserad kontrollerad studie inom onkologisk rehabilitering. Projektet är ett samarbete mellan Aalborgs Universitet, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Expressive Arts. Resultaten är beräknade att publiceras under 2015 och kommer att ge oss ökad kunskap och förståelse om effekterna av KMR 5

6 och om metodens tillämpning i onkologi. Det aktuella forskningsläget av nämnda studie, samt andra relevanta vetenskapliga projekt, kommer att presenteras under utbildningens gång. Olika användningsområden av KMR KMR kan tillämpas inom olika områden där man arbetar med människors behov och sökande efter förändring och läkning av mer eller mindre svåra livserfarenheter. Det kan innebära terapeutiska förlopp där man bearbetar kriser, existentiella dilemman och traumatiska erfarenheter. Det kan också handla om att finna resurser och kreativitet för att komma vidare efter sjukdom eller en livskris. KMR kan också användas i pedagogiska sammanhang där man är intresserad av reflektion och ökad förståelse för sammanhang och strukturella processer i en grupp eller organisation. KMR används enskilt eller i grupp i: psykoterapi rehabilitering psykoedukativa sammanhang pedagogik utveckla kreativitet och kommunikation coaching handledning psykoterapi social verksamhet - omvårdnad Utbildningens struktur och studieform: Fas I och Fas II Nästa utbildning i KMR planeras starta 7 8 mars 2014 och avslutas i maj Utbildningen genomförs av Expressive Arts och är godkänd av Association of Music and Imagery i USA. Utbildningen i GIM är uppdelad i två faser. Den första fasen är en ettårig utbildning i Korta musikresor (KMR), och syftar till att ge tydliga och konkreta redskap i hur musik kan användas i olika former av förändringsarbete och självutveckling (se ovan). KMR utbildningen kan genomföras som en separat och självständig utbildning. Här ges teoretiska och metodologiska kunskaper om musik och symbolisering där tyngdpunkten ligger på en musikalisk hantverksutbildning för professionella som arbetar med människor i terapi, självutveckling, vård och omsorg. Utbildningen är grundad i en expressive arts pedagogik där teoretiska moment vävs in i eget kreativt arbete med professionell självutveckling. Fas I genomförs som en ettårig avgränsad utbildning i Korta musikresor och leder till svensk auktorisation i metoden. 6

7 Fas II genomförs som en tvåårig påbyggnadsutbildning som leder till internationell auktorisation som GIM terapeut, även kallad Fellow of Guided Imagery and Music. Korta musikresor Fas I ett år - auktoriserad KMR terapeut Guided Imagery and Music Fas II två år - Fellow of GIM Fas I är upplagd i två delar vilka pågår parallellt. Den ena delen är en seminarieserie med två- eller tredagars seminarier och ett fyra dagars seminarium på internat under ett drygt år. Varje seminarium har ett avgränsat fokus och innehåll med tillhörande uppgifter och litteratur. De olika delarna bygger på varandra och är upplagd som en utvecklingsprocess där metodik, teori och reflektion flätas ihop och blir en bas för det praktiska arbetet i KMR. Den andra delen bedrivs som en individuell studiegång där den studerande genomför studieuppgifter, praktik under handledning, samt egenterapi i GIM. Upplägget av den andra delen görs tillsammans med kursansvarig ledare som följer den studerande under hela utbildningen. Utbildningen är således utformat så att den studerande erhåller de teoretiska och metodiska kunskaper som krävs. Praktiken, d.v.s. tillämpningen av metodiken och de egna sessionerna, kan ske mera långsiktigt. Det innebär att både tid och ekonomi kan anpassas till vad som är möjligt för den enskilda deltagaren. Efter genomförda studier kan den studerande söka vidare till GIM utbildningen i FAS II. Praktik Praktikuppgifterna består av olika steg och delar. Fokus ligger på att utveckla kompetensen för att kunna arbeta med KMR i psykoterapi, rehabilitering och självutveckling. En introduktion till GIM metoden ingår också (med praktikuppgift). Det första steget i praktiken är att genomföra fem KMR sessioner med olika personer (ej klienter), så kallade pröva på sessioner. Två individuella handledningstillfällen sker i anslutning till detta moment (kan ske via skype, telefon och mail). Därefter påbörjas två serier, en om fyra sessioner och en om sex sessioner (med nya eller pågående 7

8 terapiklienter). I samband med dessa avtalas fyra sex handledningssessioner (beroende på behov). Denna handledning kan också delvis ske via telefon eller Skype. Nästa moment är att genomföra tre gruppsessioner med KMR, dessa kan vara i skilda gruppkontexter. Därefter genomförs tre pröva på GIM sessioner med olika personer, dock ej med pågående klienter. Den studerande får tydliga anvisningar vilka GIM program som kan användas. I samband med GIM arbetet avtalas minst två handledningssessioner och en direkthandledning. Referenserna nedan är inte en avsett som en litteraturlista utan mera som hänvisningar till texten ovan. Referenser Bonde, L. O. (2010). Annotated list of guided imagery and music (GIM) music programs. (2nd ed.). Aalborg: Dept. of music and music therapy, Aalborg University. Bonde, L. O. (2007). Music as co-therapist. Investigations and reflections on the relationship between music and imagery in the bonny method of guided imagery and music (BMGIM). In I. Frohne-Hagemann (Ed.), Receptive music therapy. theory and practice (pp ). Wiesbaden: Reichert Verlag. Bonde, L. O. (2000). Metaphor and narrative in guided imagery and music. Journal of the Association for Music and Imagery, 7, Bonny, H. (1978). GIM monograph #2: The role of tape music programs in the GIM process. Salina, KS: Bonny Foundation. Bonny, H. L., & Summer, L. (2002). Music Consciousness: The evolution of guided imagery and music. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. Brusicia, K. E. & Grocke, D. E. (Eds.), Guided Imagery and Music: The Bonny Method and Beyond. Gilsum NH: Barcelona Publishers. Frohne-Hagemann (Ed.) (2007). Receptive Music Therapy: Theory and Practice. Wiesbaden: Zeitpunkt Musik. Grocke, D. E., & Wigram, T. (2007). Receptive methods in music therapy: Techniques and clinical applications for music therapy clinicians, educators and students London: Jessica Kingsley Publishers. Kaestele, G. & Muller, D. (2013). Kurze Musik-Reisen (KMT): Ein Tor Zur Innenwelt. In Frohne-Hageman, I. (Ed.). Guided Imagery and Music-Koncepte und Kliniche Anwendungen. Dr.Ludwig Reichert Verlag: Wiesbaden. Levine, S., & Levine, E. (Eds.). (2005). Principles and practice of expressive arts therapy:towards a therapeutic aesthetics. London: Jessica Kingsley Publishers. Mårtensson Blom, K. (2011). Transpersonal-spiritual BMGIM experiences and the process of surrender. Nordisk Tidskrift for Musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy, 20(2), Mårtensson Blom, K., Wrangsjö, B. (2013). Intersubjektivitet. Det mellanmänskliga I vård och vardag. Lund: Studentlitteratur. Nygaard Pedersen, I. (Ed.) (2013). Kunstneriska medier i supervision och psykoterapi. Aalborg Universitetsforlag. Paik-Maier, S. Supportive Music and Imagery Method. Voices: A World Forum for Music Therapy. https://voices.no/index.php/voices/article/view/453/421 Accessed: Vol 10, nr 3 (2010). 8

9 Philips & Holmquist (2008*). Vad är verksamt i psykoterapi? Stockholm: Liber. Summer, L. (2002). Group music and imagery therapy: Emergent receptive techniques in music therapy practice. In K. E. Bruscia, & D. E. Grocke (Eds.), Guided imagery and music: The bonny method and beyond (pp ). Gilsum NH: Barcelona Publishers. Wärja, M. (1999). Music as Mother. In S. Levine & E. Levine, Foundations of Expressive Arts Therapy: Theoretical and Clinical Perspectives. (pp ). London: Jessica Kingsley Publishers. Wärja, M. (2010). Korta musikresor (KMR) som musikterapeutisk metod. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan. Övergripande innehåll av utbildningen i KMR Innehållet för våren 2014 är fastställt. Reservation för ändringar under höst 2015 och våren Vi kommer att så långt det är möjligt att anpassa innehållet till de behov som finns i kursgruppen Seminarium Tid 1 Kurstart 7 8 mars Mellanrummet Teman - innehåll Reflektion kring musikalisk självbiografi Översikt av aktuell/relaterad forskning i receptiv musikterapi Metodik: Repetition av grunderna Musiken i KMR: taxonomi Inledande samtal, bedömning inför KMR Repertoarkännedom A Kriterier för musikval A Induktioner och förändrade medvetandetillstånd maj Stora Salen Praktik: påbörja fem KMR pröva på sessioner Individuell handledning i anslutning Teoretiska perspektiv: Musik symbolisering och intersubjektivitet Etik vid förändrade medvetandetillstånd Metodik: Utforska och formulera ett fokus inför KMR Expressive arts metodik och KMR Samtal och processarbete efter musikresa och bildskapande Att arbeta med en serie i KMR Praktik: påbörja serie om fyra KMR sessioner Individuell handledning i anslutning 9

10 3 2 5 oktober (fyra dagar internat) Repertoarkännedom B Kriterier för musikval B Introduktion till GIM (Bonny Metoden): Struktur av en session Grunderna i guidning Musiken i GIM Introduktion till andliga och existentiella perspektiv i KMR och GIM Grupphandledning/konsultation Praktik: påbörja en serie om sex KMR sessioner Individuell handledning i anslutning december Lokal ej fastställd KMR i arbete med kriser och trauma Metodik: Kriterier för att söka ny KMR musik (CD projekt) Repertoarkännedom C Grupphandledning/konslutation Praktik: pröva på GIM (tre sessioner) Direkthandledning i anslutning (en fjärde session) 5 Mars 2015 Två dagar Datum eller lokal Ej fastställd Metodik: KMR i arbete med grupper (terapi, handledning, coaching) Musiken i GIM: tre program inför praktiken översikt av fler musikprogram Grupphandledning/konsultation Fallstudie: Presentation en serie om fyra eller sex KMR sessioner 6 Maj 2015 Två dagar Datum eller lokal Ej fastställd Presentation av CD projekt och fallstudie (fortsättning) Avslutning 10

11 Sammanfattning av individuella uppgifter Praktik Fem KMR pröva på sessioner (olika personer) Två praktikserier i KMR: fyra och sex sessioner (två olika klienter) KMR i ett gruppkontext, tre sessioner (kan vara olika kontext: psykoterapi, handledning, pedagogik) Tre GIM pröva på sessioner (olika personer) samt en direkthandledning (fjärde session) Handledning Individuell åtta tio sessioner, a 45 min (utanför seminariet, ej inkluderat i terminsavgiften), samt en direkthandledning (GIM), ca 2,5 tim. Grupp (sex timmar under seminarietid, inkluderat i terminsavgiften) Egen GIM terapi Minst fyra sessioner (ej inkluderat i terminsavgiften) Övriga studieuppgifter Litteraturstudier med reflektioner, sessionsrapporter, utveckla musikrepertoaren, en fallstudie, ett CD projekt. Examination Inlämnade uppgifter granskas och godkänns av kursledaren samt ansvarig handledare. Antagningskriterier Terapeututbildning med minst grundläggande kompetens i psykoterapi eller motsvarande. Genomgången introduktion till KMR samt en GIM session. En introduktion innan kursstart kan anordnas för behöriga sökande. 11

12 Lärare Margareta Wärja, kursansvarig lärare, samt handledare Leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, musikterapeut, Fellow of GIM, auktoriserad lärare i GIM, doktorand vid Aalborg Universitet. Gästlärare och handledare Katarina Mårtensson-Blom, leg psykolog leg psykoterapeut, handledare, Fellow of GIM, doktorand vid Aalborg Universitet. Gabriella Rudstam, leg psykoterapeut, handledare, musikterapeut, Fellow of GIM Plats för undervisningen Under våren 2014 arbetar vi på Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm Då vi behövt ändra om i tidsplaneringen är lokalfrågan inte klar för resterande tid. Detta gäller också internatet. Vi återkommer om detta. Kursavgift och andra kostnader Avgifter för seminarier faktureras från Expressive Arts. Terminsavgiften är kronor (moms tillkommer). Kursavgiften betalas vid två tillfällen, (februari och december) eller delas upp per månad. Kostnader för individuell handledning och GIM terapi betalas direkt till respektive part. Kostnader för internat tillkommer. Moms tillkommer på undervisning och handledning, men inte på egen GIM terapi. Anmälan Ansökningshandlingar skickas via mail. När ansökan är inlämnad kallas du till en intervju/ alternativt via telefon eller skype. Frågor Skriv eller ring: Varmt välkommen med din anmälan! 12

13 Ur kaos hörs en nästan inte urskiljbar musik, den tar fel, överilar sig, skriker, gråter Den lever Den syntetiserar friheten oupphörligt Delarna återkommer, i helt nya kombinationer Delarna är gamla, nästan alla, men inte riktigt Plötsligt öppnar sig en ny värld, i en enda ton, en enda fras, en alldeles ny fågels rop! Ur Det omöjliga av Göran Sonnevi 13

Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1)

Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1) Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1) Inledning Uttryckande konstterapi har sitt ursprung i gamla kunskaper om de kreativa uttrycksformernas läkande, befriande

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Samtalet i musikterapi

Samtalet i musikterapi Kurs: 27216 Självständigt arbete 15 hp 2012 Filosofie magisterexamen i musikpedagogik med inriktning musikterapi Institutionen för musik, pedagogik och samhälle Handledare: Katarina Pernler och Ann-Sofie

Läs mer

Skaparkväll. En mötesplats i skapande och kreativitet, inom och mellan oss människor. Examensarbete EXA 2009 Mats Stenlund Handledare: Ulla Andersson

Skaparkväll. En mötesplats i skapande och kreativitet, inom och mellan oss människor. Examensarbete EXA 2009 Mats Stenlund Handledare: Ulla Andersson Skaparkväll En mötesplats i skapande och kreativitet, inom och mellan oss människor Examensarbete EXA 2009 Mats Stenlund Handledare: Ulla Andersson Bild: Mats Stenlund 1 Sammanfattning På institutet Expressive

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 SYFTE...3 PROBLEMFORMULERING...3 BAKGRUND...4 PTSD, KOMPLEX PTSD och DISSOCIATION...4 PTSD...4 Komplex PTSD eller DESNOS...6 Dissociativa störningar...7

Läs mer

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Eva Norman Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar Kurser och utbildningar 2011/2012 2012/2013 I över 30 år har Gestalt Akademin arbetat för att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande.

Läs mer

Kulturkompetens på gott och ont

Kulturkompetens på gott och ont Kulturkompetens på gott och ont En kvalitativ studie om vad kulturkompetens är och hur det används i det sociala arbetet på ett familjecenter i Västra Götaland. Socionomprogrammet C-uppsats Författare:

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Barn, musik och hälsa; om självutveckling och känslohantering

Barn, musik och hälsa; om självutveckling och känslohantering Barn, musik och hälsa; om självutveckling och känslohantering Björn Wrangsjö & Gro Trondalen Inledning Denna text fokuserar på barn, musik och hälsa genom att knyta ihop självutveckling och känslohantering

Läs mer

OM JAG VAR EN PATIENT...

OM JAG VAR EN PATIENT... OM JAG VAR EN PATIENT... HUR UTTRYCKANDE KONSTTERAPI KAN UTGÖRA ETT STÖD FÖR VÅRDPERSONAL I KRIS Angela Rizzo Utbildningen till Uttryckande Konstterapeut årskurs 2005 Handledare Klara Yvonne Jonsson 2

Läs mer

För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin

För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin arrangerar PsykoterapiMässan 2010! Stiftelsen har till ändamål att främja psykisk hälsa genom psykoterapi.

Läs mer

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Originalets titel: Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Copywright Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman och Susanne Syrén

Läs mer

Föräldraskap i förändring - föräldrars upplevelse av en samspelsbehandling

Föräldraskap i förändring - föräldrars upplevelse av en samspelsbehandling GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Föräldraskap i förändring - föräldrars upplevelse av en samspelsbehandling Katarina Susena Examensarbete 15 hp Psykoterapiprogrammet Vuxenpsykoterapi Vårterminen

Läs mer

Individuell avlastning eller kollektiv utveckling? Erfarenheter från ett fortbildningsprogram för lärare vid InfoKomps skolor

Individuell avlastning eller kollektiv utveckling? Erfarenheter från ett fortbildningsprogram för lärare vid InfoKomps skolor SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No 2007:9 Individuell avlastning eller kollektiv utveckling? Erfarenheter från ett fortbildningsprogram för lärare vid InfoKomps skolor Riitta Hoffrén-Larsson

Läs mer

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 10 poäng Räcker det med G-kompet? En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik Martina Arvidsson & Sophia Berg Ansvarig institution: Intitiutionen för pedagogik

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Vad händer i handledning?

Vad händer i handledning? Vad händer i handledning? Några pedagogers upplevelser ur processen i handledning Karin H Bladh Examensarbete, 15 hp, inom det Specialpedagogiska programmet Nivå: Grundnivå Termin/år: ht 2007 Handledare:

Läs mer

Förändringskunskap & Utvecklingsarbete

Förändringskunskap & Utvecklingsarbete Institutet för Liv & Arbete Institutet för Liv och Arbete har sedan 20 år utbildat näringsliv, offentlig sektor och organisationer i förändringskunskap och utvecklingsarbete. Över ett tusen personer har

Läs mer

Ett musikprojekt för socialt utsatta En intervjustudie om betydelsefulla faktorer

Ett musikprojekt för socialt utsatta En intervjustudie om betydelsefulla faktorer ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

Du blir aldrig färdig och det är som det ska

Du blir aldrig färdig och det är som det ska Master of Science Gestalt Psychotherapy Du blir aldrig färdig och det är som det ska En studie om vuxnas identitet Maria Delmar Januari 2003 Handledare Sari Scheinberg 1 Innehåll 1. Inledning och syfte

Läs mer

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel,

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel, i p a r e t k i s Mu ikterapeuter bedrivs av mus m so rm fo pi ra Konstnärlig te t SSR emikerförbunde anslutna till Akad 1 Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson,

Läs mer

Lärarprogrammet Examensarbete, 10 poäng vt 2006. Lärares yrkesetiska principer

Lärarprogrammet Examensarbete, 10 poäng vt 2006. Lärares yrkesetiska principer Lärarprogrammet Examensarbete, 10 poäng vt 2006 Kurs: Pedagogiskt arbete C Lärares yrkesetiska principer Fenomenografisk studie kring sex gymnasielärares uppfattningar om principernas syfte, applicerbarhet

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Välkommen att ta del av sektionens årsutskick 2012!

Välkommen att ta del av sektionens årsutskick 2012! 1 Det har varit ett viktigt år, där hela vår yrkeskår tagit riktning framåt. Sektionen bytte namn till Fysioterapeuter inom Mental Hälsa i samband med årsmötet. Kongressen i november beslutade att verka

Läs mer

Gestaltbaserat ledarskap? En studie av gestaltutbildade chefers ledarskap

Gestaltbaserat ledarskap? En studie av gestaltutbildade chefers ledarskap Master of Science Gestalt in Organisations Gestaltbaserat ledarskap? En studie av gestaltutbildade chefers ledarskap Susanne Markovska O20 Dissertation, januari 2009 Handledare: Ph.D. Anita Cederström

Läs mer

Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie

Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie GÖTEBORGSUNIVERSITET PSYKOLOGISKAINSTITUTIONEN Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie Charlotte Andersson Examensarbete 12 hp

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer