Guided Imagery and Music (GIM) Utbildning i Korta musikresor (KMR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guided Imagery and Music (GIM) Utbildning i Korta musikresor (KMR)"

Transkript

1 Guided Imagery and Music (GIM) Utbildning i Korta musikresor (KMR) Startar i mars 2014

2 Music You are the queen of time You bring me to the never-ending now. Margo Fuchs, Stockholm 1 november, 2013 Här presenteras en översikt av kursplanen till den reviderade utbildningen i Korta musikresor (KMR). Utbildningen utgör första fasen i den svenska GIM utbildningen (The Bonny Method) och beräknas starta 7 8 mars Nedan följer en beskrivning av bakgrund, sammanhang och teoretiska referensramar. Därefter presenteras innehållet i utbildningen med tider, omfattning och kostnader. Bakgrund: teori och metodutveckling Det har sagts att musik talar känslans språk och uttrycker det outsägliga. Tanken att musik kan påverka kroppen och känslolivet på ett positivt sätt har funnits i tusentals år. Från antiken till nutid har man ansett att komponerad musik kan påverka, lindra och läka genom sin inneboende musikaliska struktur. Hälsa var likställt med musikalisk ordning medan sjukdom var ett uttryck för att instrumentet inte var stämt. Det är lätt att förstå att musik genom tiderna har uppfattats som ett slags medicin. Idag vet vi att musiken påverkar hjärnan, nervsystemet och våra emotioner. Musiken ger upphov till neurologiska responser som relaterar till affektsystemet, och kan härledas till specifika situationer, inre bilder och händelser. När man arbetar med konstnärligt inriktade terapiformer (såsom GIM och KMR) är man uppmärksam på det som händer i kroppen. Här finns minnen, erfarenheter och föreställningar från det förflutna. Det är kroppen som upplever den pågående stunden i nuet. Kroppen är en väg till ökad närvaro. Människan som står i relation till något eller någon. Genom att uppmärksamma kroppen kan de förnimmelser (images), med de känslor (affekter) som följer med, mötas, bearbetas, fördjupas och förändras. Den neurobiologiska forskningen kring känsla och medvetande har tagit stora steg i riktning mot en större förståelse av dessa fenomen. Forskare menar att vi har 2

3 förspråkliga medvetanden, baserade enbart på de känslor som produceras i kroppen. På högre nivåer tillkommer självbiografiska minnesbilder och andra minnen, som kan kopplas till tankar och vidare till språk. Vi har alltså flera, parallella, medvetanden. Förenklat kan man säga att känslan (affekten) kommer först och tanken sen. Man menar att nästa utvecklingstrend inom psykoterapin handlar om metoder där man arbetar direkt med känslan, dvs. med en expressiv (konstnärlig), gestaltande och kroppsinriktad metodik. Det betyder att man i mindre utsträckning går via det verbala språket. I stället blir utgångspunkten det uppenbara, t.ex. den omedelbara upplevelsen av en relation och de känslor som ingår. Självklart behöver man också arbeta med det talade språket för att kunna bearbeta och förstå upplevelsens innehåll och lära sig vilka erfarenheter som färgar dem. Men det arbetet kommer först efter upplevelsen "här och nu", t.ex. efter ett spontant bildskapande eller en kort musikresa. I arbetet utgår vi från ett tvärvetenskapligt förhållningssätt där kunskaper i psykodynamisk teori, relationell psykoterapi, existentiell filosofi och psykologi, samt fenomenologi förenas med kunskaper om musik, konst och estetik som läkande och livsbefrämjande fenomen. Vi utgår från följande grundteser: att anknytningen spelar en central roll där människan blir till och utvecklas i relation med andra människor, och att brister i anknytningen kan läkas; att den tidiga spädbarnstiden, barndomens och ungdomstidens erfarenheter lever vidare i nuet och påverkar livskvalitet och relationer; att vi genom hela livet utvecklas och blir till i relation med andra människor att människan behöver estetiska rum och meningsbärande upplevelser för att utvecklas optimalt att det finns en grundläggande förbindelse mellan människans sinnen och olika konstnärliga språk och uttryck; att inom varje människa finns resurser och konstruktiva krafter som strävar efter helhet och integration; att konstnärligt skapande kan hjälpa människan att bära och bearbeta frågor kring lidande, mening, andlighet och existens; 3

4 Receptiv musikterapi Musiklyssnande kan öka närvaron och kontakten med kroppen och stimulera inre bilder, känslor, kroppsliga förnimmelser och minnen. Musiken upplevs ge energi åt inre föreställningar, och samtidigt förmedla struktur och kontinuitet. Via musiken och den terapeutiska relationen kan dessa gestalter/förnimmelser/berättelser bearbetas, integreras och läkas. Receptiv musikterapi innebär olika former av musiklyssnande och är en av de mer användbara formerna av musikterapi. Den kan anpassas till en mängd olika terapeutiska situationer och kan tillämpas för alla åldrar och i stort sett alla målgrupper. Således kan receptiv musikterapi användas under hela livscykeln; för gravida mammor, nyfödda barn, tonåringar, för människor i kris, med traumatiska erfarenheter, med fysiska och psykiska handikapp och begränsningar, inom åldringsvård och i livets slutskede. The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM) och Korta musikresor (KMR) är psykoterapioch självutvecklingsmetoder som bygger på musiklyssning, estetiska reflektioner och samtal och ingår i den receptiva musikterapitraditionen. GIM och KMR The Bonny Method of Guided Imagery and Music (Bonny metoden) utvecklades av Helen Bonny i USA i början av talet. Sedan dess har GIM-terapeuter utbildats i ett flertal länder runt om i världen. Metoden har beröringspunkter med symboldrama och andra psykoterapimetoder där man arbetar med inre bilder och förnimmelser i förändrade medvetandetillstånd. Begreppet image är ett mer omfattande begrepp än det svenska ordet bild. En image kan uppstå i alla sinnesmodaliteter och är något som varseblivs i kroppen. Musiklyssnandet pågår mellan tjugo och fyrtio minuter och den s.k. musikresan sker i ett förändrat medvetandetillstånd. Musiken består av noga utvalda musikstycken sammansatta i program för att möta olika behov och arbeta med skilda affekttillstånd. Bonny skapade omkring 18 musikprogram med varierande intensitetsprofiler, och numera finns omkring 100 dokumenterade GIM program. Under tiden som musiken spelas pågår en dialog mellan klient och terapeut. Därefter ges möjlighet att måla bilder för att fånga essensen av upplevelsen och sen följer ett reflekterande samtal och bearbetning kring musikupplevelsen och den aktuella livssituationen. För att möta olika behov i psykoterapi, självutveckling, rehabilitering och handledning har vi i Sverige har utvecklat och anpassat Bonny metoden för att möta olika terapeutiska och pedagogiska förutsättningar och behov. Denna metod kallar vi Korta musikresor (KMR). Som namnet antyder 4

5 används korta musikstycken i arbete med KMR, vilka varar mellan två till sex minuter. Man fokuserar på avgränsade frågor och teman där musiklyssningen sker i ett lätt förändrat medvetandetillstånd. Både i den inledande fasen av sessionen, och i bearbetandet efter musiklyssnandet, kan man arbeta med att måla och skapa bilder. I den ursprungliga GIM metoden används framförallt klassisk musik. Den musik som tillämpas i KMR kommer från olika musikstilar och genrer. Det kan vara enkla ledmotiv ur filmmusik, folkmusik och vaggvisor, men också mindre komplex klassisk musik. De föreställningar, känslor och bilder som kommer fram under musikupplevelsen kan ta många olika skepnader. Efter musikresan ges utrymme att arbeta med ett aktivt bildskapande. I den bearbetande fasen kan man även använda andra expressive arts metoder såsom kreativt skrivande, kroppsinriktade interventioner, musikimprovisation och drama. Centralt i arbetet med GIM och KMR är uppmärksamheten på det mellanmänskliga, det intersubjektiva mötet. En intersubjektiv kontakt innebär upplevelser av att dela. Det sker oftast tyst. När musiken spelas under några minuter påverkar den båda parter. De är samtidigt inbegripna i ett betydelsefullt kommunikativt förlopp som pågår implicit. Som omnämnts ovan menar man i den aktuella neuropsykologiska forskningen att psykoterapin behöver inriktas på att arbeta i det affektiva, icke verbala fältet. Den måste arbeta med det omedelbara, intuitiva och implicita som är lokaliserat till hjärnans högra hemisfär. Samtidigt måste psykoterapin kunna skapa en förståelse för människans erfarenhetsvärld, hennes historia, hennes allra tidigaste relationella erfarenheter och anknytningsmönster. Kunskaper kring betydelsen av mötet och kvaliteten på relationen är även användbar när KMR tillämpas i andra områden såsom handledning, rehabilitering och andra pedagogiska sammanhang. Forskning Som nämnt ovan är KMR utvecklad ur GIM vilket är den receptiva musikterapimetod som är mest beforskad. Det finns för närvarande flera hundra vetenskapliga publicerade arbeten och studier inom GIM området. Kunskapsutvecklingen av KMR metoden har pågått under flera år och är ett arbete som fortgår. När en ny terapimetod ser dagens ljus fortsätter den att utvecklas och definieras allteftersom den prövas och tillämpas. Ett vetenskapligt forskningsarbete på doktorandnivå startade 2010 där KMR är den centrala interventionen som prövas i en randomiserad kontrollerad studie inom onkologisk rehabilitering. Projektet är ett samarbete mellan Aalborgs Universitet, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Expressive Arts. Resultaten är beräknade att publiceras under 2015 och kommer att ge oss ökad kunskap och förståelse om effekterna av KMR 5

6 och om metodens tillämpning i onkologi. Det aktuella forskningsläget av nämnda studie, samt andra relevanta vetenskapliga projekt, kommer att presenteras under utbildningens gång. Olika användningsområden av KMR KMR kan tillämpas inom olika områden där man arbetar med människors behov och sökande efter förändring och läkning av mer eller mindre svåra livserfarenheter. Det kan innebära terapeutiska förlopp där man bearbetar kriser, existentiella dilemman och traumatiska erfarenheter. Det kan också handla om att finna resurser och kreativitet för att komma vidare efter sjukdom eller en livskris. KMR kan också användas i pedagogiska sammanhang där man är intresserad av reflektion och ökad förståelse för sammanhang och strukturella processer i en grupp eller organisation. KMR används enskilt eller i grupp i: psykoterapi rehabilitering psykoedukativa sammanhang pedagogik utveckla kreativitet och kommunikation coaching handledning psykoterapi social verksamhet - omvårdnad Utbildningens struktur och studieform: Fas I och Fas II Nästa utbildning i KMR planeras starta 7 8 mars 2014 och avslutas i maj Utbildningen genomförs av Expressive Arts och är godkänd av Association of Music and Imagery i USA. Utbildningen i GIM är uppdelad i två faser. Den första fasen är en ettårig utbildning i Korta musikresor (KMR), och syftar till att ge tydliga och konkreta redskap i hur musik kan användas i olika former av förändringsarbete och självutveckling (se ovan). KMR utbildningen kan genomföras som en separat och självständig utbildning. Här ges teoretiska och metodologiska kunskaper om musik och symbolisering där tyngdpunkten ligger på en musikalisk hantverksutbildning för professionella som arbetar med människor i terapi, självutveckling, vård och omsorg. Utbildningen är grundad i en expressive arts pedagogik där teoretiska moment vävs in i eget kreativt arbete med professionell självutveckling. Fas I genomförs som en ettårig avgränsad utbildning i Korta musikresor och leder till svensk auktorisation i metoden. 6

7 Fas II genomförs som en tvåårig påbyggnadsutbildning som leder till internationell auktorisation som GIM terapeut, även kallad Fellow of Guided Imagery and Music. Korta musikresor Fas I ett år - auktoriserad KMR terapeut Guided Imagery and Music Fas II två år - Fellow of GIM Fas I är upplagd i två delar vilka pågår parallellt. Den ena delen är en seminarieserie med två- eller tredagars seminarier och ett fyra dagars seminarium på internat under ett drygt år. Varje seminarium har ett avgränsat fokus och innehåll med tillhörande uppgifter och litteratur. De olika delarna bygger på varandra och är upplagd som en utvecklingsprocess där metodik, teori och reflektion flätas ihop och blir en bas för det praktiska arbetet i KMR. Den andra delen bedrivs som en individuell studiegång där den studerande genomför studieuppgifter, praktik under handledning, samt egenterapi i GIM. Upplägget av den andra delen görs tillsammans med kursansvarig ledare som följer den studerande under hela utbildningen. Utbildningen är således utformat så att den studerande erhåller de teoretiska och metodiska kunskaper som krävs. Praktiken, d.v.s. tillämpningen av metodiken och de egna sessionerna, kan ske mera långsiktigt. Det innebär att både tid och ekonomi kan anpassas till vad som är möjligt för den enskilda deltagaren. Efter genomförda studier kan den studerande söka vidare till GIM utbildningen i FAS II. Praktik Praktikuppgifterna består av olika steg och delar. Fokus ligger på att utveckla kompetensen för att kunna arbeta med KMR i psykoterapi, rehabilitering och självutveckling. En introduktion till GIM metoden ingår också (med praktikuppgift). Det första steget i praktiken är att genomföra fem KMR sessioner med olika personer (ej klienter), så kallade pröva på sessioner. Två individuella handledningstillfällen sker i anslutning till detta moment (kan ske via skype, telefon och mail). Därefter påbörjas två serier, en om fyra sessioner och en om sex sessioner (med nya eller pågående 7

8 terapiklienter). I samband med dessa avtalas fyra sex handledningssessioner (beroende på behov). Denna handledning kan också delvis ske via telefon eller Skype. Nästa moment är att genomföra tre gruppsessioner med KMR, dessa kan vara i skilda gruppkontexter. Därefter genomförs tre pröva på GIM sessioner med olika personer, dock ej med pågående klienter. Den studerande får tydliga anvisningar vilka GIM program som kan användas. I samband med GIM arbetet avtalas minst två handledningssessioner och en direkthandledning. Referenserna nedan är inte en avsett som en litteraturlista utan mera som hänvisningar till texten ovan. Referenser Bonde, L. O. (2010). Annotated list of guided imagery and music (GIM) music programs. (2nd ed.). Aalborg: Dept. of music and music therapy, Aalborg University. Bonde, L. O. (2007). Music as co-therapist. Investigations and reflections on the relationship between music and imagery in the bonny method of guided imagery and music (BMGIM). In I. Frohne-Hagemann (Ed.), Receptive music therapy. theory and practice (pp ). Wiesbaden: Reichert Verlag. Bonde, L. O. (2000). Metaphor and narrative in guided imagery and music. Journal of the Association for Music and Imagery, 7, Bonny, H. (1978). GIM monograph #2: The role of tape music programs in the GIM process. Salina, KS: Bonny Foundation. Bonny, H. L., & Summer, L. (2002). Music Consciousness: The evolution of guided imagery and music. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. Brusicia, K. E. & Grocke, D. E. (Eds.), Guided Imagery and Music: The Bonny Method and Beyond. Gilsum NH: Barcelona Publishers. Frohne-Hagemann (Ed.) (2007). Receptive Music Therapy: Theory and Practice. Wiesbaden: Zeitpunkt Musik. Grocke, D. E., & Wigram, T. (2007). Receptive methods in music therapy: Techniques and clinical applications for music therapy clinicians, educators and students London: Jessica Kingsley Publishers. Kaestele, G. & Muller, D. (2013). Kurze Musik-Reisen (KMT): Ein Tor Zur Innenwelt. In Frohne-Hageman, I. (Ed.). Guided Imagery and Music-Koncepte und Kliniche Anwendungen. Dr.Ludwig Reichert Verlag: Wiesbaden. Levine, S., & Levine, E. (Eds.). (2005). Principles and practice of expressive arts therapy:towards a therapeutic aesthetics. London: Jessica Kingsley Publishers. Mårtensson Blom, K. (2011). Transpersonal-spiritual BMGIM experiences and the process of surrender. Nordisk Tidskrift for Musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy, 20(2), Mårtensson Blom, K., Wrangsjö, B. (2013). Intersubjektivitet. Det mellanmänskliga I vård och vardag. Lund: Studentlitteratur. Nygaard Pedersen, I. (Ed.) (2013). Kunstneriska medier i supervision och psykoterapi. Aalborg Universitetsforlag. Paik-Maier, S. Supportive Music and Imagery Method. Voices: A World Forum for Music Therapy. https://voices.no/index.php/voices/article/view/453/421 Accessed: Vol 10, nr 3 (2010). 8

9 Philips & Holmquist (2008*). Vad är verksamt i psykoterapi? Stockholm: Liber. Summer, L. (2002). Group music and imagery therapy: Emergent receptive techniques in music therapy practice. In K. E. Bruscia, & D. E. Grocke (Eds.), Guided imagery and music: The bonny method and beyond (pp ). Gilsum NH: Barcelona Publishers. Wärja, M. (1999). Music as Mother. In S. Levine & E. Levine, Foundations of Expressive Arts Therapy: Theoretical and Clinical Perspectives. (pp ). London: Jessica Kingsley Publishers. Wärja, M. (2010). Korta musikresor (KMR) som musikterapeutisk metod. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan. Övergripande innehåll av utbildningen i KMR Innehållet för våren 2014 är fastställt. Reservation för ändringar under höst 2015 och våren Vi kommer att så långt det är möjligt att anpassa innehållet till de behov som finns i kursgruppen Seminarium Tid 1 Kurstart 7 8 mars Mellanrummet Teman - innehåll Reflektion kring musikalisk självbiografi Översikt av aktuell/relaterad forskning i receptiv musikterapi Metodik: Repetition av grunderna Musiken i KMR: taxonomi Inledande samtal, bedömning inför KMR Repertoarkännedom A Kriterier för musikval A Induktioner och förändrade medvetandetillstånd maj Stora Salen Praktik: påbörja fem KMR pröva på sessioner Individuell handledning i anslutning Teoretiska perspektiv: Musik symbolisering och intersubjektivitet Etik vid förändrade medvetandetillstånd Metodik: Utforska och formulera ett fokus inför KMR Expressive arts metodik och KMR Samtal och processarbete efter musikresa och bildskapande Att arbeta med en serie i KMR Praktik: påbörja serie om fyra KMR sessioner Individuell handledning i anslutning 9

10 3 2 5 oktober (fyra dagar internat) Repertoarkännedom B Kriterier för musikval B Introduktion till GIM (Bonny Metoden): Struktur av en session Grunderna i guidning Musiken i GIM Introduktion till andliga och existentiella perspektiv i KMR och GIM Grupphandledning/konsultation Praktik: påbörja en serie om sex KMR sessioner Individuell handledning i anslutning december Lokal ej fastställd KMR i arbete med kriser och trauma Metodik: Kriterier för att söka ny KMR musik (CD projekt) Repertoarkännedom C Grupphandledning/konslutation Praktik: pröva på GIM (tre sessioner) Direkthandledning i anslutning (en fjärde session) 5 Mars 2015 Två dagar Datum eller lokal Ej fastställd Metodik: KMR i arbete med grupper (terapi, handledning, coaching) Musiken i GIM: tre program inför praktiken översikt av fler musikprogram Grupphandledning/konsultation Fallstudie: Presentation en serie om fyra eller sex KMR sessioner 6 Maj 2015 Två dagar Datum eller lokal Ej fastställd Presentation av CD projekt och fallstudie (fortsättning) Avslutning 10

11 Sammanfattning av individuella uppgifter Praktik Fem KMR pröva på sessioner (olika personer) Två praktikserier i KMR: fyra och sex sessioner (två olika klienter) KMR i ett gruppkontext, tre sessioner (kan vara olika kontext: psykoterapi, handledning, pedagogik) Tre GIM pröva på sessioner (olika personer) samt en direkthandledning (fjärde session) Handledning Individuell åtta tio sessioner, a 45 min (utanför seminariet, ej inkluderat i terminsavgiften), samt en direkthandledning (GIM), ca 2,5 tim. Grupp (sex timmar under seminarietid, inkluderat i terminsavgiften) Egen GIM terapi Minst fyra sessioner (ej inkluderat i terminsavgiften) Övriga studieuppgifter Litteraturstudier med reflektioner, sessionsrapporter, utveckla musikrepertoaren, en fallstudie, ett CD projekt. Examination Inlämnade uppgifter granskas och godkänns av kursledaren samt ansvarig handledare. Antagningskriterier Terapeututbildning med minst grundläggande kompetens i psykoterapi eller motsvarande. Genomgången introduktion till KMR samt en GIM session. En introduktion innan kursstart kan anordnas för behöriga sökande. 11

12 Lärare Margareta Wärja, kursansvarig lärare, samt handledare Leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, musikterapeut, Fellow of GIM, auktoriserad lärare i GIM, doktorand vid Aalborg Universitet. Gästlärare och handledare Katarina Mårtensson-Blom, leg psykolog leg psykoterapeut, handledare, Fellow of GIM, doktorand vid Aalborg Universitet. Gabriella Rudstam, leg psykoterapeut, handledare, musikterapeut, Fellow of GIM Plats för undervisningen Under våren 2014 arbetar vi på Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm Då vi behövt ändra om i tidsplaneringen är lokalfrågan inte klar för resterande tid. Detta gäller också internatet. Vi återkommer om detta. Kursavgift och andra kostnader Avgifter för seminarier faktureras från Expressive Arts. Terminsavgiften är kronor (moms tillkommer). Kursavgiften betalas vid två tillfällen, (februari och december) eller delas upp per månad. Kostnader för individuell handledning och GIM terapi betalas direkt till respektive part. Kostnader för internat tillkommer. Moms tillkommer på undervisning och handledning, men inte på egen GIM terapi. Anmälan Ansökningshandlingar skickas via mail. När ansökan är inlämnad kallas du till en intervju/ alternativt via telefon eller skype. Frågor Skriv eller ring: Varmt välkommen med din anmälan! 12

13 Ur kaos hörs en nästan inte urskiljbar musik, den tar fel, överilar sig, skriker, gråter Den lever Den syntetiserar friheten oupphörligt Delarna återkommer, i helt nya kombinationer Delarna är gamla, nästan alla, men inte riktigt Plötsligt öppnar sig en ny värld, i en enda ton, en enda fras, en alldeles ny fågels rop! Ur Det omöjliga av Göran Sonnevi 13

Guided Imagery and Music (GIM) Ny utbildning i Korta musikresor (KMR)

Guided Imagery and Music (GIM) Ny utbildning i Korta musikresor (KMR) Guided Imagery and Music (GIM) Ny utbildning i Korta musikresor (KMR) Start i november 2013 Musik talar till kroppen Musik är näring för Självet Musik ger energi och formar upplevandet i nuet Musik är

Läs mer

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Vårterminen 2018 höstterminen 2019 INFORMATION I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed

Läs mer

Tvåårig utbildning i Konstnärlig Metodik (KOMP) för psykoterapeuter

Tvåårig utbildning i Konstnärlig Metodik (KOMP) för psykoterapeuter Maj 2010 Tvåårig utbildning i Konstnärlig Metodik (KOMP) för psykoterapeuter Konsten är omedelbar Konsten kommunicerar Konsten överraskar Konsten levandegör och formar erfarenheter ur människans liv Konsten

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd.

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd. KURSINFORMATION Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Basutbildning i psykoterapi 2016-2017 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2016 och pågår till december 2017, sammanlagt tre

Läs mer

Diplomutbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1)

Diplomutbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1) Diplomutbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1) Ny utbildning startar i maj 2012 Inledning Uttryckande konstterapi har sitt ursprung i gamla kunskaper om de

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Basutbildning i Psykoterapi med speciellt fokus på psykoterapeutiskt arbete med ungdomar och Unga Vuxna 2016-2017. Start 21 januari 2016 Den psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna ökar tillsammans

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Yrkesregister Sveriges Akademiska Musikterapeuter - SAM

Yrkesregister Sveriges Akademiska Musikterapeuter - SAM Föreningen vänder sig till musikterapeuter som har utbildning på avancerad nivå med utgångspunkt i en humanistisk grundsyn. Utbildningen ska vara processinriktad samt syfta till integrering av musikalisk

Läs mer

Yrkesregister Sveriges Akademiska Musikterapeuter - SAM

Yrkesregister Sveriges Akademiska Musikterapeuter - SAM Föreningen vänder sig till musikterapeuter som har utbildning på avancerad nivå med utgångspunkt i en humanistisk grundsyn. Utbildningen ska vara processinriktad samt syfta till integrering av musikalisk

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KBT för psykodynamiker Höstterminen 2015 vårterminen 2016 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjätte gången till en utbildning

Läs mer

KURSINFORMATION och KURSPLAN

KURSINFORMATION och KURSPLAN KURSINFORMATION och KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2017-2018 februari 2017 maj 2018 sammanlagt 3 terminer. -. - affektfokuserat-, - SAPU har ett samarbete med OCTC

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 2 år

DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 2 år DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 2 år Leda organisation, grupp och individ i utveckling - med gestaltmetodiken som grund 2013-02-27 Gestaltakademin i Skandinavien 2013 1 MÅL OCH SYFTE Mål: Att du

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 3 år

DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 3 år DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 3 år Leda organisation, grupp och individ i utveckling - med gestaltmetodiken som grund 2014-09-25/CR Gestaltakademin i Skandinavien 2013 1 MÅL Mål: Attduskaha Väl

Läs mer

Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1)

Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1) Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1) Inledning Uttryckande konstterapi har sitt ursprung i gamla kunskaper om de kreativa uttrycksformernas läkande, befriande

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-09-17 1 Ämnesområde I ämnet Musikalisk gestaltning studeras och gestaltas konstnärliga problemställningar

Läs mer

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp S:t Lukas utbildningsinstitut Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp Study programme in supervision and teaching in psychotherapy 45 ECTS Fastställd av Utbildnings- och

Läs mer

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNINGEN VID SAPU 2015 2016 uppdaterat 2014-12-16 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2015 och pågår till

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNING Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Motsvarande 45 högskolepoäng Det är en yrkeskompetens i sig

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning.

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjunde gången till en utbildning

Läs mer

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) En av föreningens viktigaste uppgifter är att: - främja forskning, utbildning och behandling

Läs mer

Livsresan SJÄLVUTVECKLING

Livsresan SJÄLVUTVECKLING Livsresan SJÄLVUTVECKLING BENIMAURELL - SPANIEN - JUNI 2015 EXPRESSIVE ARTS STOCKHOLM För sextonde året SJÄLVUTVECKLING i Spanien Denna gång på Hotel Alahuar nära den lilla pittoreska byn Benimaurell belägen

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI Behörighet och antagning Utbildningen vänder sig till personer som har utbildning i människovårdande yrken och ett arbete där individualsamtal

Läs mer

KORTA MUSIKRESOR (KMR)

KORTA MUSIKRESOR (KMR) Magisteruppsats i musikpedagogik (80 poäng) Inriktning musikterapi KORTA MUSIKRESOR (KMR) På väg mot en teori om KMR som en musikterapeutisk metod Margareta Wärja 2010 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr

FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr Att förstå vad som formar en människa - hur det kan ta sig uttryck och påverka relationen med andra 2014-02-12 Gestaltakademin i Skandinavien

Läs mer

INFORMATION OM BASUTBILDNINGEN I PSYKOTERAPI

INFORMATION OM BASUTBILDNINGEN I PSYKOTERAPI INFORMATION OM BASUTBILDNINGEN I PSYKOTERAPI 2015 2017 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2015 och pågår till februari 2017, sammanlagt tre terminer. Det första tillfället är i form av ett

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN KBT för psykodynamiker Höstterminen 2015 vårterminen 2016 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjätte gången till en utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) som vänder sig till

Läs mer

timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år.

timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år. Våra utbildningar, studieplaner Gestalt psykoterapeut, 4 år Organisationskonsult och coach, 4 år GIS-Internationals 4-åriga utbildningar uppfyller både danska och europeiska krav och certifieringer. Med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018 KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjunde gången till en utbildning

Läs mer

FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr

FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr Att förstå vad som formar en människa -hur det kan ta sig uttryck och påverka relationen med andra 2013-02-27 Gestaltakademin i Skandinavien

Läs mer

Inbjudan till kurs om gruppdynamik och grupprocesser

Inbjudan till kurs om gruppdynamik och grupprocesser Enheten för Samordning och Utveckling av Gruppbehandling Inbjudan till kurs om gruppdynamik och grupprocesser Inbjudan riktar sig i första hand till medarbetare inom Psykiatri Södra Stockholm men vi välkomnar

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi HT 2016 INFORMATION Inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi omfattande sex heldagar (kl 9-12

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Basutbildningen i psykoterapi med inriktning mot Unga vuxna

Basutbildningen i psykoterapi med inriktning mot Unga vuxna KURSINFORMATION Basutbildningen i psykoterapi med inriktning mot Unga vuxna 2016-2017 Allmän information Utbildningen börjar i januari 2016 och pågår till maj 2017, sammanlagt tre terminer. Det första

Läs mer

Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis)

Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis) Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis) Omfattning (högskolepoäng): 7,5 hp Start och slutdatum: 2016-04-05--2016-06-03 Utbildningsnivå: Forskarnivå Huvudområde: Inget Forskarutbildningsämne:

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I och Sociologi II, VT-14 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail:

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi VT 2017 INFORMATION Fördjupningsutbildningen i affektfokuserad psykodynamisk terapi omfattar sex heldagar, 9.15-16.00.

Läs mer

Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV, Second Level, 30 Credits

Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV, Second Level, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2014 Kursplan Musikhögskolan Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV,

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda professionella

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

64 tim grundkurs i Hypnos och imaginativa metoder. Tre veckoslut: maj, 4-5 juni, augusti 2016

64 tim grundkurs i Hypnos och imaginativa metoder. Tre veckoslut: maj, 4-5 juni, augusti 2016 Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos www.hypnosforeningen.se Västra Kretsen 64 tim grundkurs i Hypnos och imaginativa metoder. Tre veckoslut: 13-15 maj, 4-5 juni, 19-21 augusti 2016 Anmälningar mottas

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2212 Handledning och metodkurs i barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt utbildn terapi, 20 högskolepoäng Individual Child and Adolescent

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA OM7410 Avancerade vårdhandlingar vid psykiatriska tillstånd, 15 högskolepoäng Advanced nursing interventions in psychiatric conditions, 15 higher education credits

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 1

Samhälls och beteendevetenskap 1 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 1 Kurskod 1TH005 5,5 högskolepoäng 2015 ht Kursansvarig och examinator Anette Norman Föreläsare Anders Krüger Bengt Franzon Erik

Läs mer

KURSPLAN Psykoterapeutprogrammet, 2016 2019 Poäng: 90 hp Avancerad Nivå

KURSPLAN Psykoterapeutprogrammet, 2016 2019 Poäng: 90 hp Avancerad Nivå KURSPLAN Psykoterapeutprogrammet, 2016 2019 90 hp Start 25 26 augusti 2015. Beslutat av SAPU:s styrelse 2015-11-25 Psykoterapeutisk metod - Introduktion: Theories and Methods of Psychotherapy An introduction.

Läs mer

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda.

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. 1 PSYKOTERAPI ALA PETRI - Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. - Definition av psykoterapi: Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016 Handledarutbildning - med inriktning

Läs mer

Musikterapi metod eller mänskligt möte

Musikterapi metod eller mänskligt möte Musikterapi metod eller mänskligt möte ANN-SOFIE PAULANDER FIL.DR. Inledning 4/12/2013 WWW.RESPIROMUSICA.SE 2 ÅHH VAD JAG KÄNNER MIG KRASSLIG DET SKULLE JU VARA KUL ATT FÅ PROVA LITE MUSIKTERAPI DET VERKAR

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1200 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Psychology: Intermediate course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Sjuksköterskeprogrammet Termin 6: ht 2012 Kursansvarig: Åsa

Läs mer

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng KURSPLAN Kursens mål Efter genomgången kurs skall studenten: Kunskap och förståelse kunna analysera olika vetenskapliga metoders användning och värdera deras relevans i forskning och utveckling av kunskap

Läs mer

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Kurs 1: Barndom och lärande: Omvårdnad, omsorg, fostran och samverkan Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Sammanställningen bygger på svar från 56 studenter (3%) av

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy Dnr: HS 2014/95 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Danspedagogprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: HGDNS Föreliggande utbildningsplan är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

KURS I SEXOLOGI. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

KURS I SEXOLOGI. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURS I SEXOLOGI Hösten 2017 startar vi en utbildning i sexologi för psykoterapeuter och psykologer eller andra som i samtal möter människor som har svårigheter med sin sexualitet. Kursen pågår under två

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning. i kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar 45 högskolepoäng,

PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning. i kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar 45 högskolepoäng, Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar, 45 högskolepoäng Cognitive behaviour therapy with children

Läs mer

- på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr

- på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr Att förstå vad som formar en människa - hur det kan ta sig uttryck och påverka relationen med andra 1 MÅL, SYFTE OCH INNEHÅLL Mål: Ökad

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-12-08

Läs mer

Utbildning i familjeterapi, steg 1

Utbildning i familjeterapi, steg 1 Kursplan för Utbildning i familjeterapi, steg 1 60 högskolepoäng Kurskod 9C7000 Kursens benämning Utbildning i familjeterapi, steg 1 Högskolepoäng 60 Huvudområde Psykoterapi Nivå Gx - Grundnivå Betygsskala

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Handledning måndag eftermiddag

Handledning måndag eftermiddag STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet Kursanvisningar till Psykoterapi under handledning, (PDT) 25 hp PTU15 Handledning måndag eftermiddag Handledningens form: Handledningen

Läs mer

1) Introduktion. Jonas Aspelin

1) Introduktion. Jonas Aspelin 1) Introduktion Jonas Aspelin Uttrycket relationell förekommer i många sammanhang. Man talar till exempel om relationell psykoterapi, relationell estetik, relationell sociologi och relationell psykologi.

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 2 september 2013 22 november 2013 Innehållsförteckning KURSANVISNINGAR...

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng)

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Psychotherapy Training Programme, 60 credits (=90 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 1999-02-23 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Kursplan Uttagen: 2014-09-19 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Placement with Bachelors Essay in Sport Education 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2IP022 Inrättad: 2009-05-28 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer