Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna en överföring av tkr från Falkenbergs Bostads AB till Falkenbergs kommun från bolagets reavinster från fastighetsförsäljningar Godkänna att 350 tkr per år under fem år överförs till kultur- och fritidsnämnden till en totalsumma av tkr (inklusive kostnadsuppräkning). Beslutsunderlag Beslutsunderlag från ekonomienheten Styrelseprotokoll 147 från Falkenbergs Bostads AB Projektansökan från kultur- och fritidsförvaltningen Sammanfattning av ärendet Som ett led i 2013 års effektiviseringsarbete beslöt kommunfullmäktige att i budget 2014 minska ramen för kultur- och fritidsnämnden med 350 tkr avseende nämndens grannskapsarbete. Kommunfullmäktiges avsikt var att låta Falkenbergs Bostads AB ta över en del av kostnaden för grannskapsarbetet. Grannskapsarbetet kommer även i fortsättningen att drivas av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltning har skickat en projektansökan till Falkenbergs Bostads AB som behandlats i bolagets styrelse. Ekonomi Förslaget påverkar inte resultatet för Falkenbergs Bostads AB utan endast hur vinsten disponeras. Övervägande Enligt den s.k. Allvillagen får inte medel överföras mellan ägaren och ett allmännyttigt bostadsbolag. Bolaget får inte stödja kommunal verksamhet och kommunen får inte stödja bolaget. I lagen finns dock ett undantag, avyttringsundantaget. Detta innebär att; Begränsningen av värdeöverföringar gäller inte för överföring av sådant nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår.

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 95 Med nettoöverskott avses skillnaden mellan en fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för försäljningskostnader. Värdeöverföringar enligt första stycket får dock inte överstiga hälften av nettoöverskottet och ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut. Då medel enligt dessa förutsättningar finns i bolagets resultat för 2013 beslutar styrelsen att ställa sig positiv till förslaget som ett begränsat projekt. Förfaringssättet påverkar inte bolagets resultat, utan endast hur vinsten disponeras. Beslutet avser att tkr avsätts från resultatet 2013 och att detta fördelas till kultur- och fritidsnämnden med en summa av 350 tkr plus kostnadsuppräkningar med 3 % per år under fem år. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna en överföring av tkr från Falkenbergs Bostads AB till Falkenbergs kommun från bolagets vinst Godkänna att 350 tkr per år under fem år överförs till kultur- och fritidsnämnden till en totalsumma av tkr (inklusive kostnadsuppräkning). Beslutsunderlag Beslutsunderlag från ekonomienheten Styrelseprotokoll 147 från Falkenbergs Bostads AB Projektansökan från kultur- och fritidsförvaltningen Sammanfattning av ärendet Som ett led i 2013 års effektiviseringsarbete beslöt kommunfullmäktige att i budget 2014 minska ramen för kultur- och fritidsnämnden med 350 tkr avseende nämndens grannskapsarbete. Kommunfullmäktiges avsikt var att låta Falkenbergs Bostads AB ta över en del av kostnaden för grannskapsarbetet. Grannskapsarbetet kommer även i fortsättningen att drivas av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltning har skickat en projektansökan till Falkenbergs Bostads AB som behandlats i bolagets styrelse. Ekonomi Förslaget påverkar inte resultatet för Falkenbergs Bostads AB utan endast hur vinsten disponeras. Övervägande Enligt den s.k. Allvillagen får inte medel överföras mellan ägaren och ett allmännyttigt bostadsbolag. Bolaget får inte stödja kommunal verksamhet och kommunen får inte stödja bolaget. I lagen finns dock ett undantag, avyttringsundantaget. Detta innebär att; - Begränsningen av värdeöverföringar gäller inte för överföring av sådant nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår. - Med nettoöverskott avses skillnaden mellan en fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för försäljningskostnader.

4 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts Värdeöverföringar enligt första stycket får dock inte överstiga hälften av nettoöverskottet och ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut. Då medel enligt dessa förutsättningar finns i bolagets resultat för 2013 beslutar styrelsen att ställa sig positiv till förslaget som ett begränsat projekt. Förfaringssättet påverkar inte bolagets resultat, utan endast hur vinsten disponeras. Beslutet avser att tkr avsätts från resultatet 2013 och att detta fördelas till kultur- och fritidsnämnden med en summa av 350 tkr plus kostnadsuppräkningar med 3 % per år under fem år. Vid protokollet o Oskar Ahrén Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

5 Projektansökan FALKENBERG Kultur- och fritidsförvaltningen Till Stadshus AB Grannskapsarbete Bakgrund Efter beslut om effektivisering av grannskapsuppdraget hos kultur- och fritidsnämnden ansöker nämnden om projektmedel hos Stadshus AB, genom att få disponera del av Fabos reavinst vid fastighetsförsäljning 2013, for fortsatt verksamhet i området Sloalyckan. Uppdraget omfattar 50 % tjänst och medel för verksamhet. Syfte är att befintlig verksamhet fortgår enligt uppdragsbeskrivning och utvecklas efter behov. Utvärdering av projektet sker efter fem år. Ekonomi Kostnad för att utföra uppdraget är kronor ( kr under fem år, med 3 % uppräkning per år). Summan avser 50 % tjänst, städ i lokalen "9 A", samt medel för verksamhet. Övervägande Dialog mellan FABO och kultur- och fritidsnämnden har utmynnat i att båda parter med fördel ser att grannskapsuppdraget fortgår som för närvarande och drivs av kultur- och fritidsförvaltningen. Grannskapsarbetet följer kultur- och fritidsnämndens mål och uppdrag. För område, boende, verksamhet och medarbetare är det alternativet mest gynnsamt. Samverkan finns redan mellan FABO och kultur- och fritidsförvaltningen. Falkenberg Peter Gerhardson Tf. förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen

6 Metod och samverkan kultur- och fritidsförvaltningen och Fabo Mål och uppdrag Grannskapsarbetet följer kultur- och fritidsnämndens mål. Visionen är ett tryggt och välmående bostadsområde som är väl integrerat i det övriga samhället Grundperspektiv Grannskapsarbetet ska utgå från ett hälsofrämjande perspektiv. Arbetet ska inriktas på att stärka och utveckla områdets frisk- och skyddsfaktorer istället för att inrikta sig på riskbeteenden eller risksituationer. Grannskapets verksamhet ska forma ett arbete tillsammans med de boende som ökar känslan av sammanhang som leder till social mobilisering och trygghet. Kultur- och fritidsaktiviteter är en hälsofrämjande kraft där boende via grannskapet stärks genom aktivt deltagande och skapande. Grannskapet ska bidra till områdesutvecklingen. Grannskapet ska skapa mötesplatser för området och stimulera till aktivt samhällsengagemang. I huvudsak ska utgångspunkten i grannskapsarbetet vara "det friska" och utvecklingsbara i området. Arbetssätt för ett främjande grannskapsarbete: aktiviteter innebär ett lärande för deltagarna kamratskap främjas genom goda relationer till andra boende organiserade fritids- och kulturaktiviteter främjas samt spontanidrott påverkan för boende genom delaktighet och inflytande i området delade värderingar och klara regler för det allmänna livet i området (FABO) en miljö där man uppmuntras att hjälpa andra vilket ger boende möjlighet att utveckla känslan av egenvärde, självtillit, trygghet samhörighet Samverkan med andra aktörer Samverkan sker med föreningar, studieförbund, fastighets- och bostadsbolag som finns i området, bostadsrättsföreningar, lokal hyresgästförening, Arbetsförmedlingen, öppen förskola, förskolor i området, skolor i upptagningsområdet, fritidsgårdar, Socialförvaltningen, Polis, Räddningstjänst Väst, Primärvården med flera. Förhållningssätt Arbeta för ett gott klimat på arbetsplatsen och gentemot den personal man möter. Tillsammans med berörd personal samt andra aktörer arbeta fram en struktur med tydliga riktlinjer för hur ett fungerande samarbete skall bedrivas. Utveckla sin egen roll i arbetsgruppen för att skapa ett öppet och respektfullt arbetsklimat. Kontinuerligt reflektera över sin egen roll, personlighet och utveckling för att på så sätt kunna hantera konfliktsituationer. Ständigt arbeta för att vara en god förebild både för personal och boende. Start av projekt Inventering och prioritering av behov i området, med hjälp av undersökning samt påvisade behov och pågående verksamheter från Utefter mål, uppdrag och behov sätts rimliga och mätbara aktiviteter. Grannskapsarbetaren ansvarar för att sammanställa dessa uppgifter. Förslag på områden för undersökningen Statistiska data samlades in (nedan följer ett urval) o Antal boende i området o Ålder och könsfördelning o Arbete/sysselsättning o Brottsstatistik

7 o Avgångsbetyg från grundskolan o Försörjningsstöd från socialtjänsten o Valdeltagande o Aktiva inom förening/studieförbund Fysisk områdesbeskrivning (nedan följer ett urval) o Kommunikationsmöjligheter o Lekplatser o Kontaktytor o Tillgängliga lokaler Enkätundersökning (nedan följer exempel på frågor) FABO ansvarar för "sina område", grannskap övriga o Hur ser de boende på sina livsvillkor och boendemiljö? o Vilka förändringar och förbättringar kan de tänka sig? Trygghet och trivsel Trygghetsvandring o Utförs av FABO/ Kof/ RV via BRÅ Uppföljning Verksamhetsberättelse, måluppfyllelse och ekonomisk redovisning årligen Ny undersökning (se ovan) och utvärdering av projektet efter fem år Grannskapsarbetets grundidé Genom att förebygga och åtgärda sociala problem i människors närområde skapas en bra grogrund för aktivt deltagande och individuellt engagemang. För att förbättra och utveckla, dels för sig själv och dels för hela bostadsområdet. Istället för att servera olika lösningar ligger fokus på att stärka människor, främja lokal demokrati och leda fram till en hållbar social utveckling. Social mobilisering Det traditionella perspektivet på socialt arbete utgår ifrån att olika samhälleliga instanser ska erbjuda individen olika möjligheter att förbättra sin livsmiljö och sina livsvillkor. Grannskapsarbete vänder på perspektiven och utgår i stället från individen, dess möjligheter och resurser. Där igenom får individen själv vara med och påverka och förbättra sin situation. Arbetet kan också ske på ett grupporienterat plan. Det här sättet att bedriva socialt arbete kallas för social mobilisering. Grannskapsarbetarens roll blir då möjliggörare. Grannskapsarbete i praktiken Arbetet utgår från att sätta de boende i centrum. De boende ska ges möjlighet att arbeta för en bättre boendemiljö för att skapa en hållbar utveckling. Därför är det viktigt att arbetet drivs av och för de boende. Målet är att de boende själva ska kunna leda vidare verksamheten i sitt bostadsområde. /ES

8 Falkenbergs Bostads AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Sammanträdesdatum Information om disposition av 2013 års vinst Beslut Styrelsen beslutar att ställa sig positiv till förslaget som ett begränsat projekt. Ärende Kultur & Fritidsnämnden har inom ramen för ett två-procentigt effektivitetsarbete beslutat att lägga ner grannskapsarbetet på Sloalyckan och Falkagård. Inom kommunen vill man dock att arbetet fortsätter och finansieras av FaBo. Enligt den nya lagstiftningen, Allvillagen, får medel inte överföras mellan ägaren och det allmännyttiga bostadsbolaget. Bolaget får inte stödja kommunal verksamhet och kommunen får inte stödja bolaget. Alla transaktioner skall vara strikt affärsmässiga. I lagen finns dock ett undantag, avyttringsundantaget, 4, se nedan. * Begränsningen av värdeöverföringar gäller inte för överföring av sådant nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår. ' Med nettoöverskott avses skillnaden mellan en fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för försäljningskostnader. " Värdeöverföringar enligt första stycket får dock inte överstiga hälften av nettoöverskottet och ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut. FaBo kommer under 2013 att få reavinster på ca 8 miljoner kronor. Eftersom det verkar finnas en utgångspunkt som innebär att verksamheten behövs men skall finansieras av FaBo diskuterades två möjligheter, 1. FaBo startar upp denna verksamhet i "egen regi" 2. Kommunen tar medel ur FaBos reavinster 2013 och säkerställer därmed verksamheten.

9 Falkenbergs Bostads AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Sammanträdesdatum Alternativ 2 anses vara det bästa. Kostnaden är i storleksordningen 350 tkr/år. Däremot kan det inte finansieras från år till år, då det förutsätter reavinster. Om det tas fram en projektbeskrivning med finansiering kan detta tillvägagångssätt säkert försvaras mot länsstyrelsen och boverket, som granskar utdelningar m m från bolaget till kommunen. Förfaringssätt påverkar inte FaBos resultat, utan endast hur vinsten disponeras. Stadshus AB har informerats om tankegången, och ärendet tas troligen upp där en gång till när tertial 2 behandlas.

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9

Innehåll. 1 Sammanfattning...9 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Författningsförslag...11 2.1 Förslag till lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag...11 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar...14

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2014-2016. Luleå kommun

Socialnämndens verksamhetsplan 2014-2016. Luleå kommun Socialnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Luleå kommun Verksamhetsplanen omfattar ett urval av de politiska intentionerna, både som de lokalt uttrycks i vision, riktningar, program och som komplement till

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-28, kl. 10.30 12.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Peter Åberg (S) Kurt Forsberg (S) tjänstgörande

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss Ärende 19 Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss 240 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-02 KS/2015/430 GODÄNNANDE AV PLAN

Läs mer

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 1 (8) Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag 1. Är förändringarna genomgripande? De förändringar som sker i reglerna för de allmännyttiga

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

28 Informationspunkt - HR chef Lena Hadad om medarbetarenkäten BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 29 Begäran om investeringsmedel, Alby fritidsgård

28 Informationspunkt - HR chef Lena Hadad om medarbetarenkäten BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 29 Begäran om investeringsmedel, Alby fritidsgård KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2013-02-04 Tid 2013-02-04, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba 2:3 Ärenden Justering 28 Informationspunkt - HR chef Lena Hadad om medarbetarenkäten BESLUTAS

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Äldreomsorgsplan 2013-2020

Äldreomsorgsplan 2013-2020 Äldreomsorgsplan 2013-2020 Politiskt planeringsdokument för Omsorgs- & socialutskottet Idéprogram Mål & resurser 2013-2014 Sidan 2/27 Innehållsförteckning Definitioner & begrepp... 4 Sammanfattning...

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016

KOMMUNPLAN 2014-2016 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad 2013-08-26 92 Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten

Läs mer