Datum Dnr Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne"

Transkript

1 Regionstyrelsen Marie Jacobsson Strateg BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (6) Regionstyrelsen Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner fortsatt planering med inriktning att uppföra och förvalta en verkstadsdepå i Hässleholms kommun för Öresundstågstrafiken. 2. Regionfullmäktige godkänner köp av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19, i Hässleholms kommun, genom förvärv av aktierna i Jernhusen Depå Hässleholm AB, under förutsättning av att övriga delägare i Öresundståg AB godkänner att Öresundståg AB ingår ramavtal och 25-årigt hyreskontrakt med avseende verkstadsdepå i Hässleholm. 3. Fortsatta planeringsinsatser om 40 miljoner kronor och förvärv av aktierna i Jernhusen Depå Hässleholm AB med 28 miljoner kronor finansieras ur regionstyrelsens investeringsram Regionfullmäktige uppdrar till kollektivtrafiknämnden att ansvara för att kollektivtrafikens behov beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet. 5. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fatta beslut om ramavtal och hyreskontrakt avseende verkstadsdepå. Sammanfattning Verkstadskapaciteten för att säkerställa hög service och kvalitet i den dagliga skötseln av Öresundståg, och för att driva effektiv och kontinuerligt underhåll av tågen, är idag otillräcklig. Studier har gjorts om att äga eller hyra med resultat som visar att den bästa ekonomiska lösningen kan skapas med ett samhällsägande. Överläggningar med ägarna i Öresundståg AB har visat att det finns intresse för att, som är den största C:\pactdok\Regionstyrelsen\ \Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne\ U2 RS_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (6) intressenten av den svenska delen av Öresundstågssystemet, påtar sig ansvaret för att uppföra och hyra ut anläggningen till Öresundståg AB. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Kollektivtrafiknämndens beslut , 24 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Bakgrund Öresundstågen har sedan starten år 2000 underhållits och reparerats av DSB på deras tågverkstad i Helgoland utanför Köpenhamn. Verkstaden ligger geografiskt fel vilket medför fördyringar i drift samt ger försämrad kvalitet i förlängningen på grund av ledtider. Om motsvarande tjänst skulle upphandlas bedöms konkurrensläget vara mycket svagt. Önskvärt hade varit att trafikföretag svarar både för drift och underhåll men marknadsförutsättningarna finns inte för att aktörerna ska kunna bygga egen anläggning. För att säkerställa hög service och kvalitet har Öresundståg AB på ägarnas uppdrag utrett hur fler alternativ kan skapas. Studier har gjorts om att äga eller hyra med resultat som visar att den bästa ekonomiska lösningen kan skapas med ett samhällsägande. Detta kan genomföras genom att Öresundståg uppför och äger en anläggning inom ramen för ett nytt dotterbolag eller att kan någon av ägarna till Öresundståg AB uppför och hyr ut anläggningen till Öresundståg AB. Överläggningar med ägarna i Öresundståg AB har visat att det finns intresse för att, som är den största intressenten av den svenska delen av Öresundstågssystemet, påtar sig ansvaret för att uppföra och hyra ut anläggningen till Öresundståg AB. ska då bygga och äga verkstaden. upphandlar byggentreprenader för verkstaden och sedan förvaltar fastigheten som hyrs ut till Öresundståg AB. Arbetsgrupper Under hösten tillsattes en arbetsgrupp med representanter från Öresundståg AB, regionservice samt koncernkontoret för att utreda möjligheterna för att uppföra och förvalta en verkstadsdepå. Parallellt har ett arbete bedrivits tillsammans med representanter för övriga delägare i Öresundståg AB (Region Halland, Västra Götaland genom Västtrafik AB, Region Kronoberg, Region Blekinge samt Landstinget i Kalmar län), med syfte att säkerställa övriga delägares intresse och godkännande för att tar ansvar för depån. Projektets omfattning

3 Datum (6) Öresundståg AB har ansvarat för genomförandet av en behovsanalys kring depån med syfte att klarlägga investeringens omfattning. I denna behovsanalys har två olika scenarion arbetats fram, en verkstad med 6 verkstadsplatser där tåg som ägs av svenska intressenter underhålls (75 fordon) och ett scenario med 10 verkstadsplatser där alla tåg i Öresundstågssystemet kan underhållas (111 fordon). Utöver verkstadsplatser har även behov av tvätt- och saneringsanläggning med två verkstadsspår, uppställningsplats för 22 fordon med städperronger, anläggning för fekalietömning och vattenfyllnad samt en svarv. Trafikverket har gjort en behovsinventering och analys av uppställningsplatser för persontåg i Skåne fram till Av denna framgår att det i Hässleholm finns behov av 22 platser varav 7 för Öresundståg och 15 för Pågatåg. De två alternativet 6 respektive 10 verkstadsplatser bygger på nuvarande behov samt behov utifrån antagna framtida reseökningar. I det fortsatta arbetet krävs fördjupade studier kring behov och tidpunkt för när behov uppstår för att slutligt dimensionera anläggningen. Anläggningen kommer i begränsad omfattning, utöver uppställningsplatserna, att användas för Pågatag men de ekonomiska åtagandena till följd av detta kommer att skiljas ut från det som berör Öresundstågstrafiken. Nästa steg i projektet är upphandling av projekterande konsulter och därefter startar projektering som ska resultera i att regionstyrelsen under våren 2016 underställs beslut om upphandling av byggprojekt. Lokalisering I utredningsarbetet har fyra altenativa lokaliseringar utretts. Ett område i Malmö kommun och tre i Hässleholms kommun. Lokaliseringen har bedömts utifrån följande kriterier: Kostnader - lokaliseringsspecifika kostnader för spåranslutning, markarbeten, VA-, el- och media anslutningar samt tomkörning. Tid - avser faktorer som bedömts påverka den tid som krävs för att etablera depån. Kapacitet - har bedömts utifrån uppskattat kapacitetsbehov och lokaliseringarnas möjlighet att hantera a) fordonsrörelser till/från depå och b) underhållsaktiviteter inom depån Expansion - belyser vilka möjligheter som finns att expandera verksamheten, vilket bedöms begränsas av spåranslutningar och tillhörande kapacitetsutrymme samt planbestämmelser,

4 Datum (6) Utifrån dessa kriterier är alternativetet Kärråkra/Hässleholm (Hässleholm Kärråkra 114:19) det mest fördelaktiga. Fastighet ägs av Jernhusen AB genom fastighetsbolaget Jernhusen Depå Hässleholm AB. Möte Hässleholms kommun Möte har genomförts med företrädare för kommunledningen i Hässleholms kommun och företrädare för regionala utvecklingsnämnden med anledning av att kommunens tidigare försäljning av mark till Jernhusen, är villkorad av att nytt godkännande från kommunen, vid en vidareförsäljning. Vid mötet lyftes även parternas åtagande vid ett uppförande av depå. Förvärv mark Den aktuella marken har säkrats genom att Öresundståg AB har ingått avtal med Jernhusen om rätt att förvärva marken. Avtalet är villkorat ställningstagande av men innehåller också möjlighet för att förvärva marken. Marken ägs av Jernhusen AB genom aktiebolaget Jernhusen Depå Hässleholm AB. Köpeskillingen är 28 miljoner kronor. Efter köp har för avsikt att avveckla aktiebolaget. Ekonomi Kostnaden för underhåll av de svenska tågen (75 fordon) uppgick 2014 till cirka 260 miljoner kronor och dagligt underhåll såsom städning, tvätt och klottersanering kostade cirka 70 miljoner kronor. Huvuddelen av den bakomliggande kostnaden bedöms vara rörliga. Kostnaden fördelas på de olika trafikhuvudmännen per tågkilometer. I arbete kring uppförande av en verkstadsdepå har ett antal övergripande kostnadsberäkningar genomförts. Inom ramen för detta arbete har även ett antal kostnadsreducerande faktorer identifierats. De viktigaste kostnadsreducerande faktorerna är Möjlighet att konkurrensutsätta verksamheten i tidigare utredning har en schablonmässig bedömning gjorts baserad på att personalkostnadsnivån i Sverige är cirka 10 % lägre än i Danmark och att cirka 50 % av kostnader för underhåll är personalkostnader. Effektivare trafikupplägg - de rörliga trafikkostnaderna hänförliga till och från lätt underhåll bedöms minska. Snabbare flöden genom verkstaden vilket ger större tillgänglighet till fordon - effektivare underhåll och snabbare flöden bedöms ge bättre tillgång till fordon som kan antingen förstärka kapaciteten i systemet eller skjuta upp framtida fordonsinvesteringar. Den sammantaget bedömda möjliga reduceringen av rörliga kostnader enligt ovan uppgår till cirka 50 miljoner kronor per år. Mot detta ska ställas en

5 Datum (6) högre fast kostnad i form av kapitalkostnader kopplat till en ny och modern anläggning. Denna styrs av investeringsutgiftens omfattning och räntenivå. I behovsanalysen har investeringskostnaden för depån med utformning som redovisats ovan kalkylerats till följande i 2019 års prisläge: 6 verkstadsspår 1 miljard 10 verkstadsspår 1,2 miljarder Att göra en bedömning av framtida fastighetskostnader i förhållande till nuvarande är inte enkelt då nuvarande fastighetskostnader inte är kända eftersom de ingår som en del i den totala underhållskostnaden som erläggs till nuvarande entreprenör. Med ett antagande om att värdet av hyreskostnader uppgår till 10 % av totala underhållskostnader och detta ställt mot en översiktlig kostnadsberäkning av en ny verkstadsdepå, med en avskrivningstid om 25 år noll kronor i restvärde och med beaktande av de kostnadsreducerade faktorerna visar denna jämförelse i stort sett oförändrad kostnad. Det finns en stor osäkerhet med att i detta tidiga skede göra ekonomiska skattningar. Osäkerheten finns i antagande om huruvida 10 % är ett rimligt antagande beträffande hyresdelen i nuvarande underhållskostnader samt antagande om hur framtida underhållskostnader kan utvecklas vid den kommande upphandling beroende på om det finns konkurrens eller inte. Investeringsutgiftens storlek är också en stor osäkerhetsfaktor. Ägarförhållande och trafikvolym är största ägare i Öresundtåg AB med en ägarandel om 40 % övriga delägare, Region Halland, Västra Götaland genom Västtrafik AB, Region Kronoberg, Region Blekinge samt Landstinget i Kalmar län innehar vardera 12 %. De kostnader som idag finns för fordonsunderhåll fördelas enligt en fördelningsnyckel som är antalet fordonskilometer. Och i dagsläget fördelas kostnaderna för fordonsunderhåll enligt följande: Skåne Halland Västtrafik Kronoberg Kalmar Blekinge 61,36% 19,79% 2,61% 6,81% 3,02% 6,41% Framtida underhållskostnader där hyreskostnaden är en del, ska även framöver fördelas enligt fördelningsnyckel som fastställs av delägarna.

6 Datum (6) Hyresavtal Öresundstågs AB förutsätts, givet att nödvändiga beslut tas, ingå ramavtal som reglerar förutsättningarna för det slutliga hyresavtalet, ett 25-årigt hyreskontrakt som bygger på självkostnadsprincip, med. Budget 2015 med verksamhetsplan Projektet finns omnämnt i s budget 2015 med verksamhetsplan och medel ska avsättas för genomförande under planperioden. Ekonomiska konsekvenser och finansiering ska upplåta fastigheten utifrån självkostnadsprincip utan vinstmarginaler och avkastningskrav vilket direkt inte medför några kostnader för. Kostnaden uppstår istället indirekt i de ersättningar som genom Skånetrafiken betalar till Öresundståg AB för uppdraget att trafikera Öresundstågssystemet. Med de antagande som redovisats bedöms detta vara i stort sett kostnadsneutralt i förhållande till nuvarande underhållskostnader. Juridisk bedömning Samråd har skett med regionjurist som inte har något att invända mot förslaget. Miljökonsekvenser En ny verkstad bedöms sammantaget vara positiv för miljön. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan i ärendet har inte bedömts aktuellt. Uppföljning Ärendet ska fortlöpande hanteras inom ramen för s investeringsprocess. Henrik Fritzon Ordförande Jonas Rastad Regiondirektör

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27 Peder Björn 2014-08-27 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Anskaffning av fordon för regional tågtrafik LiÖ 2014-790 137 I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland,

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Anna Bothom Avd Försäljning anna.bothom@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-05 Dnr [Diarienummer] 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Utökad omfattning av studeranderabatt i kollektivtrafiken

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset

Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset investeringsprocess avseende Ridhuset Revisionsrapport KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Inledning, syfte och metod 1 1.1 Revisionsfrågor och avgränsningar 1 2. Styrdokument relevanta för ärendehanteringen

Läs mer

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013 Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013 RAPPORT 2013:02 VERSION 1.3 2013-05-10 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

KF 316 10 DEC 2012. Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av. fastigheter. KSN-2012-1143

KF 316 10 DEC 2012. Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av. fastigheter. KSN-2012-1143 KF 316 10 DEC 2012 Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av fastigheter KSN-2012-1143 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna

Läs mer

Vindbruk Skåne ett samarbete mellan Stiftelserna Skånska Landskap m.fl. och Regionservice

Vindbruk Skåne ett samarbete mellan Stiftelserna Skånska Landskap m.fl. och Regionservice Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-10-30 1 (7) Vindbruk Skåne ett samarbete mellan Stiftelserna Skånska Landskap m.fl. och Regionservice Ordförandens förslag 1. Fastighets- och servicenämnden

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2013 Uddevalla kommun Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer"

Läs mer

Arlandabanan. Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt

Arlandabanan. Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt Arlandabanan Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt ISBN 91 7086 025 4 RiR 2004:22 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2004-09-21 Dnr 33-2003-0640 Arlandabanan

Läs mer

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten hur har det blivit och vad har det kostat? RiR 2011:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Mark, bostadsbyggande och konkurrens

Mark, bostadsbyggande och konkurrens 2012:25 Mark, bostadsbyggande och konkurrens En granskning av den kommunala markanvisningsprocessen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-09-12 2011/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-24 S2011/10454/PBB (delvis)

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06 TRAFIKNÄMNDEN Tid torsdag 12 mars 2015 09:00 Plats Kallade Kosta Boda Art Hotel Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice ordförande

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012

Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012 Dnr TSG 2012:123 Februari 2013 Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012 Transportstyrelsen Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de 28 Februari 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Transaktionsdatabasen

Transaktionsdatabasen 2013:18 Transaktionsdatabasen för vem och till vad? MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-10-29 2013/107-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-04-04 Fi2013/1377 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:10

Regeringens proposition 2009/10:10 Regeringens proposition 2009/10:10 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion Prop. 2009/10:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer