KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Styrelse/Nämnd: Tekniska nämnden Dag, tid: Onsdag kl Plats: Tekniska kontorets sammanträdesrum Övrigt: Parkeringsavgifter FaR fysisk aktivitet på recept Val av justerare Informationsärenden: (inga handlingar): 2. Information från verksamheten 3. FaR fysisk aktivitet på recept 4. Samråd; Handlingsprogram räddningsinsats Beslutsärenden: 5. Månadsrapport Istider Aplarinken 7. Begäran om yttrande; Bredaryds vattenskyddsområde Beredningsärenden: 8. Parkeringsavgifter (inga handlingar) 9. Åtgärdsprogram Folkets park 2013 (inga handlingar) 10. Intern kontroll , delredovisning Nyckelhantering 11. Laganstråket, utbyggnad av infrastrukturen, anvisning av medel 12. Bolaskogen vidare utbyggnad av grönyta/park, anvisning av medel 13. Investeringar parker och grönområden Investeringar Simhall 2013, anvisning av medel 15. Innebandysarg 16. Inventarier Finnvedsvallen 17. Ridåvägg tinas Ö 18. Inventarier Aplarinken 19. Gummigolv Aplarinkens omklädningsrum 20. Ljudanläggning Värnamo sporthall 21. Taxor och avgifter fritidsanläggningar 22. Ombyggnad av grupprum Figy plan 2, projekt 0706, anvisning av medel 23. Installation av fjärrvärme Rydaholms sporthall, projekt 0707, anvisning av medel 24. Underhållsarbeten Hanahöjskolan, Forsheda (LM) driftprojekt 6939 lyft ur underhållsfond 25. Byte av köksinredning, Snäckans förskola - projekt 0708; anvisning av medel

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Enehagens skola, förråd, invändig ombyggnad och utemiljö projekt 0884, anvisning av medel 27. Enehagens skola, paviljonger projekt 0897, anvisning av medel 28. Övrigt Delegeringsärenden: 29. Anmälan av delegeringsbeslut Glenn Lund ordförande Anita Andersson sekreterare

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Månadsrapport april 2013 för Värnamo kommun Resultaträkning Samtliga belopp i rapporten är i kkr, om ej annat anges Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Nettokostnader Allmän kommunalskatt Kommunalek. utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatt och finansiella poster Årets resultat Kommentarer till resultaträkning: Prognostiserat resultat för helåret är +7 Mkr, vilket är 12 Mkr lägre än budget. De största förklaringarna är: * Högre skatteintäkter för 2013 enligt prognos från SKL. Ihop med inkomstutjämning och lägre fastighetsavgift förväntas dessa bli 7 Mkr högre än budgeterat. * En del andra delar inom finansiering beräknas ge ett nettoöverskott på totalt 6,5 Mkr. * Avskrivningar förväntas bli 2,7 Mkr lägre än budgeterat, till följd av tidsförskjutning av vissa projekt. * Förväntat underskott hos nämnderna om 27 Mkr. Nämndernas prognoser: De största avvikelserna redovisar följande nämnder: * Medborgarnämnd: -15,7 Mkr - kostnader för försörjningsstöd förväntas överstiga budget med 12,7 Mkr. Dessutom förväntas placeringskostnaderna främst inom barn- och ungdomssektionen överskridas med 4 Mkr i nuläget. * Omsorgsnämnd: -9,4 Mkr - främst pga kostnaderna för hemsjukvården förväntas överstiga tilldelad budget med 6,5 Mkr. Stor osäkerhet råder för prognosen pga frågor kring hjälpmedel, medicintekniska produkter och bemanning. * Barn- och utbildningsnämnd: -5,3 Mkr - obalans i budget från 2012 som man inte helt kommer komma tillrätta med under * Miljö och stadsbyggnadskontor: +3 Mkr - främst pga högre förväntade intäkter än budgeterat. Vad har hänt sedan mars 2013? Prognostiserat resultat är ca 2 Mkr lägre än i mars. Beror främst på att omsorgs- och medborganämnd har försämrat sina prognoser med 4,8 Mkr. Samtidigt har ny skatteunderlagsprognos från SKL kommit som förväntas ge 1,2 Mkr högre skatteintäkter för Driftredovisning per nämnd och totalt Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kommunstyrelse - KLK Teknisk nämnd Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Räddningstjänst Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Överförmyndare Kommunrevision Campus Värnamo Upphandlingsnämnd Nämndernas nettokostnader Finansiering - övriga verksamheter Verksamhetens nettokostnader Kommentarer till driftredovisning per nämnd De större avvikelserna kommenteras under respektive nämnd. 1 (9)

28 Investeringsredovisning (netto) per nämnd och totalt Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kommunstyrelse - KLK Teknisk nämnd Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Räddningstjänst Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Campus Värnamo Upphandlingsnämnd Investeringar särskilt beslut KF (rest) Investeringar särskilt beslut KS (rest) Nettoinvestering för verksamheten Kommentarer till avvikelser för investeringsredovisning: Kommunstyrelse: Någon investering framflyttad i tid 500 kkr. Teknisk nämnd: Fastighetsavdelningen: 6 Mkr kommer inte att aktiveras under 2013 pga avbrutna och försenade projekt t.ex. storköksombyggnader, senarelagd förskola Klöverängen, gruppbostad Lunnafållen och ombyggnad Östboskolan. Barn- och utbildningsnämd: Under 2013 kommer utbytet av gamla datorer inom förskolan och grundskolan att ske enligt tidigare beslut. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer enligt nuvarande plan att förflyttas till tingshuset under Denna flytt medför att förvaltningen kommer investera i nya inventarier som krävs för de nya lokalerna. Förvaltningen planerar att under året investera i pedagogisk programvara som beräknas uppgå till 500 kkr. Kostorganisationen kommer under året att behöva rusta upp köken med ny storköksutrustning i storlekssumman 400 kkr. Väsentliga förändringar mot mars 2013: Inga väsentliga förändringar sedan förra månaden. Årets största investeringar tom 1304: Överföring Värnamo-Pålslund: 15,8 Mkr Reningsverk Stomsjö-Pålslund: 6,5 Mkr Sanering fd Vmo tvätten: 2,5 Mkr 2 (9)

29 Driftredovisning Kommunstyrelse Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kf/Ks och partistöd Utredningar Kommunledningskontor exkl IT, växel & vaktm Personaladm-åtg, förvaltn.övergr Servicefunktioner (IT, växel & vaktm) Kollektivtrafik Medlemsavg Lämnade bidrag Fackliga företrädare förvaltn.övergr Överförmyndarorg. GGVV Tillväxt-, info- och marknadsföringsvht Näringslivs- och turismåtgärder Övrig verksamhet Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Utökad budgetram 2013, ex. attraktivitetsmässa, medarabetarundersökning, annonsering veckosida i gratis dagstidning. (Budgeram år 2012 var kkr) Mindre kostnader i samband med vakanser pga föräldrarlediget mm, 480 kkr Ev. ny prissättning gällande Rakel, kan påverka utfallet. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars Teknisk nämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack 2013 utfall ack Administration/stab Teknisk administration Summa administration Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning, exkl media Fastighetsdrift, media Fastighetsunderhåll 0 Fastighetsprojekt Summa fastighetsförv Övrig fastighetsverksamhet Övrig fastighetsförvaltning Summa övrig fastighetsverksamhet Produktion Gator/vägar Parker Skog/kalkning Miljöprojekt Summa produktion Avgiftsfinanserad verksamhet Vatten/avlopp Avfall Summa avgiftsfinansierad vht Fritid Administration Utom/inomhusanläggningar Turism Summa fritid Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Fastighetsavdelningen Röda villan i Bredaryd, (Bredaryd 44:1) och Trollebo, (Forsheda 5:134) har avyttrats. Rivningar av lantegeonomar och ladugårdar ska utföras under året inom driftsramen. Det pågår arbete med översyn av verksamhetsservice och lokavård för barn och utbildningsförvaltningen. Vi förväntar oss minskade intäkter gällande Östboskolan på andra 3 halvåret. (9)

30 Teknisk nämnd fortsättning Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Prognosen efter april månads utgång ser bättre ut än fg månad. På gator och vägar har underskottet minskat till -200 kkr på vinterväghållningen. På fritids anläggningarna bedömer vi fortfarande ett underskott på ca -150 kkr vilket framför allt är intäkter som är mindre än budgeterat på Värnamo simhall och extra kostnader till följd av superettanspel. Miljö- och stadsbyggnadskontor Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Miljö/Stadsbygg nämnd Miljö/Stadsbygg adm Mbk- och gis-avdelning Planverksamhet Bygglov Mark- och exploatering Kommunövergrip utredning Industriområden Marknadsföring industri/bostad Lantegendomar Obebyggda fastigheter Iståndsättning allmänna vägar Energisparrådgivning Bostadsområde Bostadanpassningsbidrag Inspekt.vht hälsoskydd Försurade ensk VA-täkter Inspekt.vht miljöskydd Miljöprojekt Luftmätningar Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Fortsatta höga intäkter från bygglov samt MBK och GIS verksamheten. Utfallet innehåller projektmedel för projekt som löper under året. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Lite bättre prognos jämfört med mars 2013 på grund av högre intäkter. Räddningstjänst Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Förebyggande hälsovård 0 Räddningstjänst heltid Räddningstjänst deltid Förebyggande Ambulans Uppdragsverksamhet Krisberedskap Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Debiteringar för larmabonnemangen och utbildningar görs under maj & juni. Nuvarande utfall ligger något högt, 37% mot riktpunkten 34%. Vid periodisering av beräknade intäkter ligger förvaltningen på riktpunkten 34 %. Larmen är 7 fler än vid motsvarande tidpunkt förra året (185 mot 178). Skog- och gräsbränder under april och maj kan påverka lönekostnaderna senare. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Ingen förändring. 4 (9)

31 Kulturförvaltning Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kulturnämnd Kulturförvaltning Stöd till kulturverksamhet Programverksamhet Bibliotek Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Under 2013 bedrivs tre projekt: Värnamo Möbelstaden med finansiering från Kommunstyrelsen. Boken beräknas vara klar i maj KoM med finansiering från Länsbiblioteket. Inriktningen på 2020 KoM är utveckling av biblioteksverksamheten i Gummifabriken. Mötesplats-Möbelbygd med finanasiering från Leader Linné. RFID-teknik införs på filialer och bokbuss. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars Barn- och utbildningsnämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Barn- och utbildningsnämnd Gemensamma intäkter/kostnader Skolområde Öster Skolområde Öster tätort Skolområde Väster Växthuset Skattkistan Kostorganisation Gymnasieskola/Vuxenutbildning Kulturskola Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Barn- och utbildningsförvaltningen uppvisade i bokslutet 2012 ett underskott på ca kkr. Denna oblans i budget gäller även Verksamhetsområderna ger totalt sett ett överskott på ca kkr, vilket är i nivå med vad som förväntas av dem. Centralt prognostiseras ett underskott på kkr. Bakgrunden till detta underskott är en obalanserad budget. För att komma till rätta med detta har förvaltningen tillsatt effektivitetsutredningar. Utredningarna är: Städorganisation Kostorganiasation Skolskjutsar Administration/IT Ledningsresurs Vuxenutbildning Förskola - taxa, avgiftskontroll, Läromedel Verksamhetsservice Energibesparingar Förvaltningens utvecklingstjänster Ovanstående utredningar avser inte besparingar på pedagogisk personal ("lärartäthet") utan övriga stödfunktioner. Förhoppningen är att dessa utredningar som presenteras under våren 2013 kommer att ge kostnadsbesparingar med helårseffekt på ca kkr. Resultatet av de utredningarna som har förankrats i barn- och utbildningsnämnden är följande: Förändringen av städorganisationen innebär en kostnadsreduktion på kkr på helår. Förändringen handlar om att frekvensen på städningen i klassrummen kommer att gå från varje dag till varannan dag på högstadiet och gymnasiet. Förändringen genomförs succesivt HT 2013 i takt med att tekniska förvaltningen anpssar personalstyrkan efter de nya förutsättningarna. I och med samverkansutredningen av kostorganisationen kommer BUN inte i detta skede gå vidare med besparningar på kostorganisationen. Det kommer att ske stora förändringar inom skolskjutsverksamheten 5 (9) i samband med att ett nytt skoskjutsavtal förhandlats fram.

32 Barn- och utbildningsnämnd fortsättning Tanken är att ett nytt skolskjutsavtal ska börja gälla från HT För att denna förändring ska kunna genomföras på bästa sätt kommer en skolskjutsplanerare att anställas på upphandlingsförvaltningen från HT 2013, där BUN kommer att vara med och finansiera denna anställning. För att möjliggöra en bra planering kommer ett skolskjutsprogram att köpas in. Det är ännu tidigt att säga hur stor besparing det handlar om. Från och med HT 2013 kommer skolområderna Öster Tätort och Öster att gå samman och bilda ett område kallat Öster. I samband med denna sammanslagning kommer en områdeschefstjänst att försvinna. På helår blir besparingen ca 700 kkr. Nämnden har fattat beslut om att inför en enhetstaxa inom förskoleverksamheten fr.o.m. 1 augusti Förändringen innebär att oavsett barnets omsorgstid på förskolan uttas en avgift enligt maxtaxan. Innan förändringen kan genomföras behöver KF fatta beslut i junisammanträdet. Förändringen beräknas ge en ökad intäkt på ca kkr per år. Nämnden har också fattat beslut om att införa en avgiftskontroll. Vid avgiftkontrollen görs en jämförelse av den taxerade inkomsten och den inkomst finns registrerad i kommunens barnomsorgssystem. Denna förändring förväntas ge ca 700 kkr på helår. När det gäller verksamhetsservicen så kommer en anpassning med 250 kkr genomföras från och med HT Anpassningen innebär att BUN:S verksamheter kommer att köpa mindre fastighetsskötartid av tekniska förvaltningen Av förvaltningens utvecklingstjänster på fyra årsarbetare kommer två att upphöra från och med HT Ovanstående beslutade förändringar förväntas ge kkr på helår. I år beräknas effekten till kkr. För att minska underskottet 2013 krävs ytterligare åtgärder av tillfällig karaktär. Dessa åtgärder är följande: 1. Besparing kompetensutveckling kkr (från kkr till kkr) 2. Skolområderna förväntas hålla sin budget samt fondera totalt kkr. 3. Restriktivitet vid vikarieanskaffning. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Jämfört med föregående månad så har prognosen för FiGy/Vux förbättras med ca 600 kkr. Orsaken är en förbättrad sökbild inför ht Karl-Oskar skolan har nu meddelat att de inte kommer att starta en f-9 skola i Värnamo kommun pga för lågt intresse från föräldrar, elever och lärare. Omsorgsnämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Gemensam verksamhet varav: Omsorgsnämnd SOL-verksamhet varav: Särskilt boende varav: Ordinärt boende LSS-verksamhet varav: Särskilt boende vuxna HSL-verksamhet Övrig verksamhet Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: - Verksamhetsindelningen är fr.om ny. Periodens utfall 2012 är därför svår att jämföra. - 1 januari 2013 övertog kommunen hemsjukvården från landstinget. Omsorgsnämnden har totalt tilldelats 17 mkr i budget Prognosen för året är mycket osäker bla pga frågor kring hjälpmedel, medicintekniska produkter och bemanning. Antalet inskrivna patienter har ökat med ca. 30% under första månaden och ingår inte i skatteväxlingen. Fortfarande pågår rekryteringsarbete och utveckling av organisationen Prognosen för 2013, jämfört med 2012 års resultat, påverkas inte längre av ej genomförda utökningar. Tex är den nya gruppbostaden på Brushanen nu öppnad och ledningsorganisationen fullt utvecklad. Omsorgsnämnden har beslutat att minska med totalt 29 platser i särskilt boende för att balansera återstående besparingskrav på totalt 10,5 Mkr. Områdenas delramar justeras efterhand som förändringarna genomförs. I vilken takt det kan ske är osäkert och gör årets prognos osäker (9)

33 Omsorgsnämnd, fortsättning - Kostnaden för personlig assistans förväntas överstiga budget. En orsak är att tex jourtid inte ersätts fullt ut av Försäkringskassan En köpt plats mindre för ungdom med beslut om boende enl. LSS jämfört med budget Intäkter från avgifter beräknas överstiga budget Antalet beslutade hemtjänsttimmar har varit högre än budgeterat Lokalkostnader Betalningsansvar för utskrivningsklara patienter beräknas bli lägre än budgeterat Övrigt 200 SUMMA PROGNOS AVVIKELSE Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Övertagande hemsjukvård Genomförande av sparbeslut för att minska boendeplatser -900 SUMMA FÖRÄNDRAD PROGNOS Medborgarnämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Medborgarnämnd Medborgarförvaltning Barn/familj/ungdom Vuxen/missbruk Ekonomisektion Arbetsmarknadssektion Fritidssektion Invandrarservice Ensamkommande barn Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: - Familjecentral byggs under året och verksamheten beräknas komma igång under Tilldelad budget på 800 kkr kommer inte utnyttjas Försörjningsstödet tros öka ytterligare trots aktiva åtgärder mot arbetslösheten. Tilldelad budget täcker inte den nivå försörjningsstödet ligger på och den befaras överskridas med kkr. Medborgarnämnden har under hösten 2012 inrättat Jobbcenter Unga och Jobbcenter Vuxna för att arbeta med försörjningstödstagare med målet att nå egen försörjning. Flera ungdomar har i denna verksamheten fått praktik och anställningar med stöd från arbetsförmedlingen. Rekrytering av en jobbcoach pågår för ett ännu intensivare arbete inom Jobbcenter Vuxna. Större delen av de personer man arbetar med står dock långt ifrån arbetsmarknaden och arbetet är långsiktigt. Trycket på socialsekreterarna som arbetar med försörjningsstödet är för närvarande högt och ytterligare anställningar utöver budget kan bli nödvändiga. - Placeringskostnaderna är svåra att förutspå och prognosen ändrar sig kontinuerligt i takt med att nya beslut fattas. På Barn- och ungdomssektionen kommer budgeten överskridas med kkr med rådande förutsättningar. Vuxensektionen ser i nuläget ut att klara hålla sin budget, men sannolikheten är stor att förutsättningarna ändras under året. Under 2012 inrättades ett ungdomsboende för att förstärka arbetet med ungdomar på hemmaplan, vilket i många fall kan förhindra en placering eller förkorta tiden på institution. Dock är detta inte alltid ett alternativ till placering. Även inom missbruksvården för vuxna arbetar man mycket med insatser på hemmaplan, och arbetet pågår fortfarande där med att forma öppenvården efter en omfattande förändring av Brogårdens verksamhet. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars Utvecklingen de senaste månaderna visar på en ytterligare ökning i försörjningsstödet. Prognosen ökas med kkr och ett totalt underskott mot budget med kkr 7 (9)

34 Överförmyndare Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Överförmyndare Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Kommunrevision Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Revision Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Campus Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Campus Värnamo Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Händelser som kan påverka 2013 års resultat: antal studerande per utbildning, nya uppdrag från kommunstyrelsen, den nya utbildningsformen - Förskollärare för pedagogiskt verksamma. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars Upphandlingsnämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Upphandlingsförvaltning Upphandlingsnämnd Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars (9)

35 Finansiering - övrig verksamhet Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kf, anslag för oförutsedda behov Ks, anslag för oförutsedda behov Utredningar samverkansprojekt Samordning/effektvisering Satsning för kvalitetsutveckling Leaderprojekt Intraprenadutbildning Central lönepott GIS-utveckling Skogsdrift Ökad hyra gem delar (Gummifabr) Marknadsföring Gummifabr Reavinster/-förluster Övrigt Pensionering (netto) Personalomkostn (netto) Kapitaltjänstintäkter Summa verksamhet Avskrivning Allmän kommunalskatt Kommunalek.utjämning/Fast.avg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Resterande anslag för oförutsedda behov och satsningar för kvalitetsutveckling beräknas i nuläget helt användas under 2013 (5,0 Mkr). Samverkansutredningarna pågår. Tveksamt om besparingsmålet 2013 på 3 Mkr nås. I nuläget ligger prognosen på 1,5 Mkr. Löneökningarna 2013 bedöms i nuläget bli något lägre än vad som bedömts tidigare. Förseningar i färdigställandet av Gummifabriken medför fördröjning också i ökade hyror för kommunens verksamheter. Kostnaderna för pensioner bedöms i nuläget innebär 1,6 Mkr högre kostnader än budgeterat Realisationsvinster och -förluster beräknas innebära +0,4 Mkr. Tidsförskjutningar i investeringar medför lägre avskrivningar än budgeterat SKL har i april höjt skatteunderlagsprognosen avseende Detta medför bättre skatteintäkter för 2013 med 1,2 Mkr. Tillsammans med inkomstutjämning och något lägre fastighetsavgift är nuvarande prognos 7,0 Mkr högre än budget. Högre likviditet genom försenade investeringar innebär också att behovet att låna förskjuts i tid. Ränteutgifterna för detta minskar då, Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Effekterna av samverkansutredningen beräknas fördröjas i tid (-500 kkr). Ny skatteunderlagsprognos från SKL innebär 1,2 Mkr högre skatteintäkter för (9)

36

37 (3) Miljö- och stadsbyggnadskontoret Miljö-och bygglovsavdelningen Charlotte Gustavsson, Miljöinspektör Telefon: (växel) E-post: Dnr: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Spridning av bekämpningsmedel inom Bredaryds vattenskyddsområde Fastighet: Bredaryd 5:5 Bakgrund och förutsättningar Mathias Bolmvall i Bredaryd har den 18 mars 2013 inkommit med ansökan om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom yttre vattenskyddsområde i Bredaryd. Mathias Bolmvall köper sedan en tid tillbaka in tjänsten om besprutning av bekämpningsmedel. På fastigheten Bredaryd 5:5 driver Mathias Bolmvall mjölkproduktion med rekrytering. Förutom sin egen mark arrenderas mark. Marken används till odling av vall, havre, korn med mera. Fastigheten Bredaryd 5:5 ligger inom yttre vattenskyddsområde. Beslut om vattenskyddsområde togs I 1c står det naturgödsel och andra gödningsmedel, djur- och växtbekämpningsmedel samt vägsalt och dammningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanlig underhåll av vägar. Enligt SNFS 1997 (naturvårdsverkets författningssamling om spridning av kemiska bekämpningsmedel) 14 får inte bekämpningsmedel utan tillstånd av kommunal nämnd användas inom vattenskyddsområde. I Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning (enligt 14 SNFS 1997:2) rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde står det bland annat om Miljöbalken 2 kap 3 som handlar om bästa möjliga teknik. Detta avser bland annat att man kan ställa krav på tekniska utrustningen så som regelbunden funktionstest av sprutan. Vidare i de allmänna råden beskrivs bekämpningsmedelsintensiva odlingar. Det är odlingar som behandlas med kemiska bekämpningsmedel sex gånger eller mer per år. Vidare i denna föreskrift står det att tillstånd ska sökas av den som utför spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Om tillstånd söks av verksamhetsutövaren istället för

38 2 (3) sprutföraren bör tillståndet förenas med ett villkor som talar om att avtal träffas mellan sprutförare och markens nyttjare om att sprutföraren överlåter åt den senare att söka tillstånd. Bedömning Tillstånd för yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom Bredaryds vattenskyddsområde bör kunna tillåtas under villkor att spridningen ej medför att bekämpningsmedelsrester kommer till Bredaryds vatten. Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att meddela sökanden tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel till och med 31 december 2018 under följande villkor: 1. Användandet av bekämpningsmedel med avseende på tidpunkt för bekämpningen, spridarutrustning, val av preparat mm sker så att påverkan på omgivande miljö minimeras. 2. Ett test av lantbrukssprutan ska vara genomfört och tiden mellan testet och användandet av sprutan får ej överstiga två år. Testet ska uppfylla Jordbruksverkets riktlinjer för funktionstest eller liknande. 3. Spridning av bekämpningsmedel får ej ske vid risk för kraftigt regn inom det närmaste dygnet. 4. Temperatur, vindhastighet och riktning mäts, antecknas och beaktas vid bestämmandet av vindanpassat skyddsavstånd. 5. Följande skyddsavstånd mot marktransport ska lämnas: - Minst 1 meter till diken och dräneringsbrunnar, - Minst 6 meter till större dike eller bäck, - Minst 50 meter till dricksvattenbrunnar. 6. Vid rengöring av bekämpningsvätska samt påfyllning och rengöring av spridningsutrustning skall minst 30 meters skyddsavstånd lämnas till samtliga ovanstående objekt. 7. På mer sluttande mark med större risk för yttransport eller på genomsläpplig mark (sand-/grusjord) ska skyddsavstånden vid spridning och påfyllning/rengöring utökas. Vid en marklutning på 10 % ska skyddsavståndet dubbleras. Vid en marklutning på 20 % ska skyddsavståndet fyrdubblas. 8. Påfyllning och rengöring av spruta ska ske på någon av följande platser: - Biobädd - Spol- eller gödselplatta kopplad till tätt uppsamlingskärl eller flytgödselbehållare - Biologiskt aktiv mark.

39 3 (3) 9. Hantering och spridning av bekämpningsmedel ska i övrigt ske i enlighet med bestämmelserna i Förordningen om växtskyddsmedel (2006:1010) och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2), och i enlighet med inlämnad ansökan. 10. Särskilt avdriftsreducerande utrustning skall användas för Sumi-Alpha 5 FW dock skall skyddsavstånden i hjälpredan bestämmas som om denna utrustning inte används. 11. Sprutförare och markens nyttjare har överenskommit att sprutföraren överlåter åt markens nyttjare att söka tillstånd. 12. Ansvaret för journalföringen åligger den som utför spridningen av bekämpningsmedel men markens nyttjare har ansvar för att sprutjournalen finns tillgänglig på gården. 12. Tillståndet kan återkallas om ovanstående villkor ej följs. Charlotte Gustavsson Miljöinspektör

40 (1) Miljö- och stadsbyggnadskontoret Miljö-och bygglovsavdelningen Charlotte Gustavsson, Miljöinspektör Telefon: (växel) E-post: Tekniska kontoret Birgitta Andersson Dnr: Begäran om yttrande Fastighet: Bredaryd 5:5 Ni ges härmed tillfälle att komma in med yttrande i ärendet spridning av bekämpningsmedel inom Bredarydsn vattenskyddsområde. Yttrandet kan lämnas muntligt eller skriftligt till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast Yttrandet bör innehålla vad ni anser är av betydelse inför beslutet. Beslut i ärendet kan fattas även om ni inte yttrar er. MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Charlotte Gustavsson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S Värnamo T E L E F ON vx O R G N R E P O S T W E B B P L A T S T E L E F A X B A N K G I R O

41 (2) Tekniska kontoret Stab PM Delrapport angående internkontrollprogrammet 2013 Riktlinjer för hantering av nycklar och kort på Tekniska kontoret. Det interna kontrollprogrammet för tekniska nämnden 2013 innefattar att rutiner för nycklar och kort skall säkerställas. Utgångspunkten för arbetet är de riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige och som har sin grund i det dokumentet som arbetsgruppen för kommunens interna skydd har utarbetat. Tekniska kontoret har skapat en arbetsgrupp som representerar hela verksamheten. Den består av: Ihrené Svensson stab Magnus Nilsson produktionsavdelningen Verner Arvidsson fritid/ park, anläggningar Peter Jacobsson fastighetsavdelningen samt sammankallande Stephan Lund, förvaltningschef Arbetet har delats in i fyra olika delmoment: 1. Inventering 2. Sammanställning och delredovisning till tekniska nämnden 3. Genomförande av åtgärdsprogram 4. Slutredovisning till tekniska nämnden oktober Inventering De grundläggande frågeställningarna vid inventeringen var Hur hanteras nycklar och kort Sker förvaringen på betryggande sätt Finns det enhetliga och kända rutiner I nuläget finns det ca 20 stycken nyckelskåp inom verksamheten. Av dessa är endast 2 st av den säkerhetsklass som föreskrivs i kommunens interna skydd. I flera av fallen finns skåpen placerade i byggnader med skalskydd

42 2 (2) Av praktiska skäl bör man se över om antalet skåp kan reduceras men då vår verksamhet är spridd över hela kommunen kommer troligen inte detta i nämnvärd grad vara möjligt. Enkla nyckelskåp som håller en hög. säkerhetsklassning men som ej i nuläget är kopplande men anpassade till det övergripande passagesystemet beräknas inkl installation till en summa av ca kr/st. De nyckelskåp som har en högre säkerhet och som också är anslutna till vårt övergripande kodsystem har en kostnad om ca kr/st. Några enhetliga och kända rutiner för hanteringen av nycklar m m finns ej och en årligen regelbunden kontroll av nyckelhanteringen saknas. Vi har också konstaterat att låssystemet ligger på en dataserver hos en entreprenör vilket inte är tillfredställande. Denna bör vara inom kommunens driftkontroll. Föreslagna åtgärder: Att skapa enhetliga regler med nyckelhanteringsansvarig inom varje verksamhet. Att lås och nyckelschema involveras i kommunen datahantering. Att för tekniska kontoret inköpa 9 st nyckelskåp för huvudnyckelshantering samt 5 st skåp för övrig nyckel- och korthantering Beslutsförslag: Tekniska Nämnden föreslås besluta att anvisa kr ur Tekniska Nämndens rörelsekapital för inköp av nyckelskåp. Stephan Lund förvaltningschef

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Jobb och framtidstro. Ansvar för kommande generationer. Pålitlig samhällsservice

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Jobb och framtidstro. Ansvar för kommande generationer. Pålitlig samhällsservice Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Jobb och framtidstro Ansvar för kommande generationer Pålitlig samhällsservice Inledning sid 2 Omvärld sid 3 Utmaningar sid 4 Övergripande mål sid

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 DELÅRSRAPPORT 2015 INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 FÖRVALTNINGSBERSÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL...4 UTVÄRDERING AV EKONOMISK STÄLLNING...9 PERSONALREDOVISNING...12

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015

SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 Ordförande: Maria Johansson (C) Förvaltningschef: Per Svensson SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 Medborgarnämndens utmaningar under den kommande planperioden är fortfarande

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Delårsrapport 2011 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Investeringsredovisning...17 Resultaträkning...18

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-02, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24. Tid och plats tisdagen den 29

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137

DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137 DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137 Innehåll Organisationsschema - politiskt och förvaltningen...3 Ekonomisk översikt...4 Redovisningsprinciper...6 Övergripande verksamhetsuppföljning...6

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31 SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9 Ks 117 Au 10 Dnr 2013.230 042 Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer