KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Styrelse/Nämnd: Tekniska nämnden Dag, tid: Onsdag kl Plats: Tekniska kontorets sammanträdesrum Övrigt: Parkeringsavgifter FaR fysisk aktivitet på recept Val av justerare Informationsärenden: (inga handlingar): 2. Information från verksamheten 3. FaR fysisk aktivitet på recept 4. Samråd; Handlingsprogram räddningsinsats Beslutsärenden: 5. Månadsrapport Istider Aplarinken 7. Begäran om yttrande; Bredaryds vattenskyddsområde Beredningsärenden: 8. Parkeringsavgifter (inga handlingar) 9. Åtgärdsprogram Folkets park 2013 (inga handlingar) 10. Intern kontroll , delredovisning Nyckelhantering 11. Laganstråket, utbyggnad av infrastrukturen, anvisning av medel 12. Bolaskogen vidare utbyggnad av grönyta/park, anvisning av medel 13. Investeringar parker och grönområden Investeringar Simhall 2013, anvisning av medel 15. Innebandysarg 16. Inventarier Finnvedsvallen 17. Ridåvägg tinas Ö 18. Inventarier Aplarinken 19. Gummigolv Aplarinkens omklädningsrum 20. Ljudanläggning Värnamo sporthall 21. Taxor och avgifter fritidsanläggningar 22. Ombyggnad av grupprum Figy plan 2, projekt 0706, anvisning av medel 23. Installation av fjärrvärme Rydaholms sporthall, projekt 0707, anvisning av medel 24. Underhållsarbeten Hanahöjskolan, Forsheda (LM) driftprojekt 6939 lyft ur underhållsfond 25. Byte av köksinredning, Snäckans förskola - projekt 0708; anvisning av medel

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Enehagens skola, förråd, invändig ombyggnad och utemiljö projekt 0884, anvisning av medel 27. Enehagens skola, paviljonger projekt 0897, anvisning av medel 28. Övrigt Delegeringsärenden: 29. Anmälan av delegeringsbeslut Glenn Lund ordförande Anita Andersson sekreterare

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Månadsrapport april 2013 för Värnamo kommun Resultaträkning Samtliga belopp i rapporten är i kkr, om ej annat anges Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Nettokostnader Allmän kommunalskatt Kommunalek. utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatt och finansiella poster Årets resultat Kommentarer till resultaträkning: Prognostiserat resultat för helåret är +7 Mkr, vilket är 12 Mkr lägre än budget. De största förklaringarna är: * Högre skatteintäkter för 2013 enligt prognos från SKL. Ihop med inkomstutjämning och lägre fastighetsavgift förväntas dessa bli 7 Mkr högre än budgeterat. * En del andra delar inom finansiering beräknas ge ett nettoöverskott på totalt 6,5 Mkr. * Avskrivningar förväntas bli 2,7 Mkr lägre än budgeterat, till följd av tidsförskjutning av vissa projekt. * Förväntat underskott hos nämnderna om 27 Mkr. Nämndernas prognoser: De största avvikelserna redovisar följande nämnder: * Medborgarnämnd: -15,7 Mkr - kostnader för försörjningsstöd förväntas överstiga budget med 12,7 Mkr. Dessutom förväntas placeringskostnaderna främst inom barn- och ungdomssektionen överskridas med 4 Mkr i nuläget. * Omsorgsnämnd: -9,4 Mkr - främst pga kostnaderna för hemsjukvården förväntas överstiga tilldelad budget med 6,5 Mkr. Stor osäkerhet råder för prognosen pga frågor kring hjälpmedel, medicintekniska produkter och bemanning. * Barn- och utbildningsnämnd: -5,3 Mkr - obalans i budget från 2012 som man inte helt kommer komma tillrätta med under * Miljö och stadsbyggnadskontor: +3 Mkr - främst pga högre förväntade intäkter än budgeterat. Vad har hänt sedan mars 2013? Prognostiserat resultat är ca 2 Mkr lägre än i mars. Beror främst på att omsorgs- och medborganämnd har försämrat sina prognoser med 4,8 Mkr. Samtidigt har ny skatteunderlagsprognos från SKL kommit som förväntas ge 1,2 Mkr högre skatteintäkter för Driftredovisning per nämnd och totalt Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kommunstyrelse - KLK Teknisk nämnd Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Räddningstjänst Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Överförmyndare Kommunrevision Campus Värnamo Upphandlingsnämnd Nämndernas nettokostnader Finansiering - övriga verksamheter Verksamhetens nettokostnader Kommentarer till driftredovisning per nämnd De större avvikelserna kommenteras under respektive nämnd. 1 (9)

28 Investeringsredovisning (netto) per nämnd och totalt Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kommunstyrelse - KLK Teknisk nämnd Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Räddningstjänst Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Campus Värnamo Upphandlingsnämnd Investeringar särskilt beslut KF (rest) Investeringar särskilt beslut KS (rest) Nettoinvestering för verksamheten Kommentarer till avvikelser för investeringsredovisning: Kommunstyrelse: Någon investering framflyttad i tid 500 kkr. Teknisk nämnd: Fastighetsavdelningen: 6 Mkr kommer inte att aktiveras under 2013 pga avbrutna och försenade projekt t.ex. storköksombyggnader, senarelagd förskola Klöverängen, gruppbostad Lunnafållen och ombyggnad Östboskolan. Barn- och utbildningsnämd: Under 2013 kommer utbytet av gamla datorer inom förskolan och grundskolan att ske enligt tidigare beslut. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer enligt nuvarande plan att förflyttas till tingshuset under Denna flytt medför att förvaltningen kommer investera i nya inventarier som krävs för de nya lokalerna. Förvaltningen planerar att under året investera i pedagogisk programvara som beräknas uppgå till 500 kkr. Kostorganisationen kommer under året att behöva rusta upp köken med ny storköksutrustning i storlekssumman 400 kkr. Väsentliga förändringar mot mars 2013: Inga väsentliga förändringar sedan förra månaden. Årets största investeringar tom 1304: Överföring Värnamo-Pålslund: 15,8 Mkr Reningsverk Stomsjö-Pålslund: 6,5 Mkr Sanering fd Vmo tvätten: 2,5 Mkr 2 (9)

29 Driftredovisning Kommunstyrelse Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kf/Ks och partistöd Utredningar Kommunledningskontor exkl IT, växel & vaktm Personaladm-åtg, förvaltn.övergr Servicefunktioner (IT, växel & vaktm) Kollektivtrafik Medlemsavg Lämnade bidrag Fackliga företrädare förvaltn.övergr Överförmyndarorg. GGVV Tillväxt-, info- och marknadsföringsvht Näringslivs- och turismåtgärder Övrig verksamhet Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Utökad budgetram 2013, ex. attraktivitetsmässa, medarabetarundersökning, annonsering veckosida i gratis dagstidning. (Budgeram år 2012 var kkr) Mindre kostnader i samband med vakanser pga föräldrarlediget mm, 480 kkr Ev. ny prissättning gällande Rakel, kan påverka utfallet. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars Teknisk nämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack 2013 utfall ack Administration/stab Teknisk administration Summa administration Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning, exkl media Fastighetsdrift, media Fastighetsunderhåll 0 Fastighetsprojekt Summa fastighetsförv Övrig fastighetsverksamhet Övrig fastighetsförvaltning Summa övrig fastighetsverksamhet Produktion Gator/vägar Parker Skog/kalkning Miljöprojekt Summa produktion Avgiftsfinanserad verksamhet Vatten/avlopp Avfall Summa avgiftsfinansierad vht Fritid Administration Utom/inomhusanläggningar Turism Summa fritid Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Fastighetsavdelningen Röda villan i Bredaryd, (Bredaryd 44:1) och Trollebo, (Forsheda 5:134) har avyttrats. Rivningar av lantegeonomar och ladugårdar ska utföras under året inom driftsramen. Det pågår arbete med översyn av verksamhetsservice och lokavård för barn och utbildningsförvaltningen. Vi förväntar oss minskade intäkter gällande Östboskolan på andra 3 halvåret. (9)

30 Teknisk nämnd fortsättning Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Prognosen efter april månads utgång ser bättre ut än fg månad. På gator och vägar har underskottet minskat till -200 kkr på vinterväghållningen. På fritids anläggningarna bedömer vi fortfarande ett underskott på ca -150 kkr vilket framför allt är intäkter som är mindre än budgeterat på Värnamo simhall och extra kostnader till följd av superettanspel. Miljö- och stadsbyggnadskontor Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Miljö/Stadsbygg nämnd Miljö/Stadsbygg adm Mbk- och gis-avdelning Planverksamhet Bygglov Mark- och exploatering Kommunövergrip utredning Industriområden Marknadsföring industri/bostad Lantegendomar Obebyggda fastigheter Iståndsättning allmänna vägar Energisparrådgivning Bostadsområde Bostadanpassningsbidrag Inspekt.vht hälsoskydd Försurade ensk VA-täkter Inspekt.vht miljöskydd Miljöprojekt Luftmätningar Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Fortsatta höga intäkter från bygglov samt MBK och GIS verksamheten. Utfallet innehåller projektmedel för projekt som löper under året. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Lite bättre prognos jämfört med mars 2013 på grund av högre intäkter. Räddningstjänst Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Förebyggande hälsovård 0 Räddningstjänst heltid Räddningstjänst deltid Förebyggande Ambulans Uppdragsverksamhet Krisberedskap Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Debiteringar för larmabonnemangen och utbildningar görs under maj & juni. Nuvarande utfall ligger något högt, 37% mot riktpunkten 34%. Vid periodisering av beräknade intäkter ligger förvaltningen på riktpunkten 34 %. Larmen är 7 fler än vid motsvarande tidpunkt förra året (185 mot 178). Skog- och gräsbränder under april och maj kan påverka lönekostnaderna senare. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Ingen förändring. 4 (9)

31 Kulturförvaltning Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kulturnämnd Kulturförvaltning Stöd till kulturverksamhet Programverksamhet Bibliotek Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Under 2013 bedrivs tre projekt: Värnamo Möbelstaden med finansiering från Kommunstyrelsen. Boken beräknas vara klar i maj KoM med finansiering från Länsbiblioteket. Inriktningen på 2020 KoM är utveckling av biblioteksverksamheten i Gummifabriken. Mötesplats-Möbelbygd med finanasiering från Leader Linné. RFID-teknik införs på filialer och bokbuss. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars Barn- och utbildningsnämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Barn- och utbildningsnämnd Gemensamma intäkter/kostnader Skolområde Öster Skolområde Öster tätort Skolområde Väster Växthuset Skattkistan Kostorganisation Gymnasieskola/Vuxenutbildning Kulturskola Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Barn- och utbildningsförvaltningen uppvisade i bokslutet 2012 ett underskott på ca kkr. Denna oblans i budget gäller även Verksamhetsområderna ger totalt sett ett överskott på ca kkr, vilket är i nivå med vad som förväntas av dem. Centralt prognostiseras ett underskott på kkr. Bakgrunden till detta underskott är en obalanserad budget. För att komma till rätta med detta har förvaltningen tillsatt effektivitetsutredningar. Utredningarna är: Städorganisation Kostorganiasation Skolskjutsar Administration/IT Ledningsresurs Vuxenutbildning Förskola - taxa, avgiftskontroll, Läromedel Verksamhetsservice Energibesparingar Förvaltningens utvecklingstjänster Ovanstående utredningar avser inte besparingar på pedagogisk personal ("lärartäthet") utan övriga stödfunktioner. Förhoppningen är att dessa utredningar som presenteras under våren 2013 kommer att ge kostnadsbesparingar med helårseffekt på ca kkr. Resultatet av de utredningarna som har förankrats i barn- och utbildningsnämnden är följande: Förändringen av städorganisationen innebär en kostnadsreduktion på kkr på helår. Förändringen handlar om att frekvensen på städningen i klassrummen kommer att gå från varje dag till varannan dag på högstadiet och gymnasiet. Förändringen genomförs succesivt HT 2013 i takt med att tekniska förvaltningen anpssar personalstyrkan efter de nya förutsättningarna. I och med samverkansutredningen av kostorganisationen kommer BUN inte i detta skede gå vidare med besparningar på kostorganisationen. Det kommer att ske stora förändringar inom skolskjutsverksamheten 5 (9) i samband med att ett nytt skoskjutsavtal förhandlats fram.

32 Barn- och utbildningsnämnd fortsättning Tanken är att ett nytt skolskjutsavtal ska börja gälla från HT För att denna förändring ska kunna genomföras på bästa sätt kommer en skolskjutsplanerare att anställas på upphandlingsförvaltningen från HT 2013, där BUN kommer att vara med och finansiera denna anställning. För att möjliggöra en bra planering kommer ett skolskjutsprogram att köpas in. Det är ännu tidigt att säga hur stor besparing det handlar om. Från och med HT 2013 kommer skolområderna Öster Tätort och Öster att gå samman och bilda ett område kallat Öster. I samband med denna sammanslagning kommer en områdeschefstjänst att försvinna. På helår blir besparingen ca 700 kkr. Nämnden har fattat beslut om att inför en enhetstaxa inom förskoleverksamheten fr.o.m. 1 augusti Förändringen innebär att oavsett barnets omsorgstid på förskolan uttas en avgift enligt maxtaxan. Innan förändringen kan genomföras behöver KF fatta beslut i junisammanträdet. Förändringen beräknas ge en ökad intäkt på ca kkr per år. Nämnden har också fattat beslut om att införa en avgiftskontroll. Vid avgiftkontrollen görs en jämförelse av den taxerade inkomsten och den inkomst finns registrerad i kommunens barnomsorgssystem. Denna förändring förväntas ge ca 700 kkr på helår. När det gäller verksamhetsservicen så kommer en anpassning med 250 kkr genomföras från och med HT Anpassningen innebär att BUN:S verksamheter kommer att köpa mindre fastighetsskötartid av tekniska förvaltningen Av förvaltningens utvecklingstjänster på fyra årsarbetare kommer två att upphöra från och med HT Ovanstående beslutade förändringar förväntas ge kkr på helår. I år beräknas effekten till kkr. För att minska underskottet 2013 krävs ytterligare åtgärder av tillfällig karaktär. Dessa åtgärder är följande: 1. Besparing kompetensutveckling kkr (från kkr till kkr) 2. Skolområderna förväntas hålla sin budget samt fondera totalt kkr. 3. Restriktivitet vid vikarieanskaffning. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Jämfört med föregående månad så har prognosen för FiGy/Vux förbättras med ca 600 kkr. Orsaken är en förbättrad sökbild inför ht Karl-Oskar skolan har nu meddelat att de inte kommer att starta en f-9 skola i Värnamo kommun pga för lågt intresse från föräldrar, elever och lärare. Omsorgsnämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Gemensam verksamhet varav: Omsorgsnämnd SOL-verksamhet varav: Särskilt boende varav: Ordinärt boende LSS-verksamhet varav: Särskilt boende vuxna HSL-verksamhet Övrig verksamhet Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: - Verksamhetsindelningen är fr.om ny. Periodens utfall 2012 är därför svår att jämföra. - 1 januari 2013 övertog kommunen hemsjukvården från landstinget. Omsorgsnämnden har totalt tilldelats 17 mkr i budget Prognosen för året är mycket osäker bla pga frågor kring hjälpmedel, medicintekniska produkter och bemanning. Antalet inskrivna patienter har ökat med ca. 30% under första månaden och ingår inte i skatteväxlingen. Fortfarande pågår rekryteringsarbete och utveckling av organisationen Prognosen för 2013, jämfört med 2012 års resultat, påverkas inte längre av ej genomförda utökningar. Tex är den nya gruppbostaden på Brushanen nu öppnad och ledningsorganisationen fullt utvecklad. Omsorgsnämnden har beslutat att minska med totalt 29 platser i särskilt boende för att balansera återstående besparingskrav på totalt 10,5 Mkr. Områdenas delramar justeras efterhand som förändringarna genomförs. I vilken takt det kan ske är osäkert och gör årets prognos osäker (9)

33 Omsorgsnämnd, fortsättning - Kostnaden för personlig assistans förväntas överstiga budget. En orsak är att tex jourtid inte ersätts fullt ut av Försäkringskassan En köpt plats mindre för ungdom med beslut om boende enl. LSS jämfört med budget Intäkter från avgifter beräknas överstiga budget Antalet beslutade hemtjänsttimmar har varit högre än budgeterat Lokalkostnader Betalningsansvar för utskrivningsklara patienter beräknas bli lägre än budgeterat Övrigt 200 SUMMA PROGNOS AVVIKELSE Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Övertagande hemsjukvård Genomförande av sparbeslut för att minska boendeplatser -900 SUMMA FÖRÄNDRAD PROGNOS Medborgarnämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Medborgarnämnd Medborgarförvaltning Barn/familj/ungdom Vuxen/missbruk Ekonomisektion Arbetsmarknadssektion Fritidssektion Invandrarservice Ensamkommande barn Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: - Familjecentral byggs under året och verksamheten beräknas komma igång under Tilldelad budget på 800 kkr kommer inte utnyttjas Försörjningsstödet tros öka ytterligare trots aktiva åtgärder mot arbetslösheten. Tilldelad budget täcker inte den nivå försörjningsstödet ligger på och den befaras överskridas med kkr. Medborgarnämnden har under hösten 2012 inrättat Jobbcenter Unga och Jobbcenter Vuxna för att arbeta med försörjningstödstagare med målet att nå egen försörjning. Flera ungdomar har i denna verksamheten fått praktik och anställningar med stöd från arbetsförmedlingen. Rekrytering av en jobbcoach pågår för ett ännu intensivare arbete inom Jobbcenter Vuxna. Större delen av de personer man arbetar med står dock långt ifrån arbetsmarknaden och arbetet är långsiktigt. Trycket på socialsekreterarna som arbetar med försörjningsstödet är för närvarande högt och ytterligare anställningar utöver budget kan bli nödvändiga. - Placeringskostnaderna är svåra att förutspå och prognosen ändrar sig kontinuerligt i takt med att nya beslut fattas. På Barn- och ungdomssektionen kommer budgeten överskridas med kkr med rådande förutsättningar. Vuxensektionen ser i nuläget ut att klara hålla sin budget, men sannolikheten är stor att förutsättningarna ändras under året. Under 2012 inrättades ett ungdomsboende för att förstärka arbetet med ungdomar på hemmaplan, vilket i många fall kan förhindra en placering eller förkorta tiden på institution. Dock är detta inte alltid ett alternativ till placering. Även inom missbruksvården för vuxna arbetar man mycket med insatser på hemmaplan, och arbetet pågår fortfarande där med att forma öppenvården efter en omfattande förändring av Brogårdens verksamhet. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars Utvecklingen de senaste månaderna visar på en ytterligare ökning i försörjningsstödet. Prognosen ökas med kkr och ett totalt underskott mot budget med kkr 7 (9)

34 Överförmyndare Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Överförmyndare Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Kommunrevision Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Revision Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Campus Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Campus Värnamo Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Händelser som kan påverka 2013 års resultat: antal studerande per utbildning, nya uppdrag från kommunstyrelsen, den nya utbildningsformen - Förskollärare för pedagogiskt verksamma. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars Upphandlingsnämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Upphandlingsförvaltning Upphandlingsnämnd Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars (9)

35 Finansiering - övrig verksamhet Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kf, anslag för oförutsedda behov Ks, anslag för oförutsedda behov Utredningar samverkansprojekt Samordning/effektvisering Satsning för kvalitetsutveckling Leaderprojekt Intraprenadutbildning Central lönepott GIS-utveckling Skogsdrift Ökad hyra gem delar (Gummifabr) Marknadsföring Gummifabr Reavinster/-förluster Övrigt Pensionering (netto) Personalomkostn (netto) Kapitaltjänstintäkter Summa verksamhet Avskrivning Allmän kommunalskatt Kommunalek.utjämning/Fast.avg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Resterande anslag för oförutsedda behov och satsningar för kvalitetsutveckling beräknas i nuläget helt användas under 2013 (5,0 Mkr). Samverkansutredningarna pågår. Tveksamt om besparingsmålet 2013 på 3 Mkr nås. I nuläget ligger prognosen på 1,5 Mkr. Löneökningarna 2013 bedöms i nuläget bli något lägre än vad som bedömts tidigare. Förseningar i färdigställandet av Gummifabriken medför fördröjning också i ökade hyror för kommunens verksamheter. Kostnaderna för pensioner bedöms i nuläget innebär 1,6 Mkr högre kostnader än budgeterat Realisationsvinster och -förluster beräknas innebära +0,4 Mkr. Tidsförskjutningar i investeringar medför lägre avskrivningar än budgeterat SKL har i april höjt skatteunderlagsprognosen avseende Detta medför bättre skatteintäkter för 2013 med 1,2 Mkr. Tillsammans med inkomstutjämning och något lägre fastighetsavgift är nuvarande prognos 7,0 Mkr högre än budget. Högre likviditet genom försenade investeringar innebär också att behovet att låna förskjuts i tid. Ränteutgifterna för detta minskar då, Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Effekterna av samverkansutredningen beräknas fördröjas i tid (-500 kkr). Ny skatteunderlagsprognos från SKL innebär 1,2 Mkr högre skatteintäkter för (9)

36

37 (3) Miljö- och stadsbyggnadskontoret Miljö-och bygglovsavdelningen Charlotte Gustavsson, Miljöinspektör Telefon: (växel) E-post: Dnr: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Spridning av bekämpningsmedel inom Bredaryds vattenskyddsområde Fastighet: Bredaryd 5:5 Bakgrund och förutsättningar Mathias Bolmvall i Bredaryd har den 18 mars 2013 inkommit med ansökan om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom yttre vattenskyddsområde i Bredaryd. Mathias Bolmvall köper sedan en tid tillbaka in tjänsten om besprutning av bekämpningsmedel. På fastigheten Bredaryd 5:5 driver Mathias Bolmvall mjölkproduktion med rekrytering. Förutom sin egen mark arrenderas mark. Marken används till odling av vall, havre, korn med mera. Fastigheten Bredaryd 5:5 ligger inom yttre vattenskyddsområde. Beslut om vattenskyddsområde togs I 1c står det naturgödsel och andra gödningsmedel, djur- och växtbekämpningsmedel samt vägsalt och dammningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanlig underhåll av vägar. Enligt SNFS 1997 (naturvårdsverkets författningssamling om spridning av kemiska bekämpningsmedel) 14 får inte bekämpningsmedel utan tillstånd av kommunal nämnd användas inom vattenskyddsområde. I Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning (enligt 14 SNFS 1997:2) rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde står det bland annat om Miljöbalken 2 kap 3 som handlar om bästa möjliga teknik. Detta avser bland annat att man kan ställa krav på tekniska utrustningen så som regelbunden funktionstest av sprutan. Vidare i de allmänna råden beskrivs bekämpningsmedelsintensiva odlingar. Det är odlingar som behandlas med kemiska bekämpningsmedel sex gånger eller mer per år. Vidare i denna föreskrift står det att tillstånd ska sökas av den som utför spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Om tillstånd söks av verksamhetsutövaren istället för

38 2 (3) sprutföraren bör tillståndet förenas med ett villkor som talar om att avtal träffas mellan sprutförare och markens nyttjare om att sprutföraren överlåter åt den senare att söka tillstånd. Bedömning Tillstånd för yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom Bredaryds vattenskyddsområde bör kunna tillåtas under villkor att spridningen ej medför att bekämpningsmedelsrester kommer till Bredaryds vatten. Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att meddela sökanden tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel till och med 31 december 2018 under följande villkor: 1. Användandet av bekämpningsmedel med avseende på tidpunkt för bekämpningen, spridarutrustning, val av preparat mm sker så att påverkan på omgivande miljö minimeras. 2. Ett test av lantbrukssprutan ska vara genomfört och tiden mellan testet och användandet av sprutan får ej överstiga två år. Testet ska uppfylla Jordbruksverkets riktlinjer för funktionstest eller liknande. 3. Spridning av bekämpningsmedel får ej ske vid risk för kraftigt regn inom det närmaste dygnet. 4. Temperatur, vindhastighet och riktning mäts, antecknas och beaktas vid bestämmandet av vindanpassat skyddsavstånd. 5. Följande skyddsavstånd mot marktransport ska lämnas: - Minst 1 meter till diken och dräneringsbrunnar, - Minst 6 meter till större dike eller bäck, - Minst 50 meter till dricksvattenbrunnar. 6. Vid rengöring av bekämpningsvätska samt påfyllning och rengöring av spridningsutrustning skall minst 30 meters skyddsavstånd lämnas till samtliga ovanstående objekt. 7. På mer sluttande mark med större risk för yttransport eller på genomsläpplig mark (sand-/grusjord) ska skyddsavstånden vid spridning och påfyllning/rengöring utökas. Vid en marklutning på 10 % ska skyddsavståndet dubbleras. Vid en marklutning på 20 % ska skyddsavståndet fyrdubblas. 8. Påfyllning och rengöring av spruta ska ske på någon av följande platser: - Biobädd - Spol- eller gödselplatta kopplad till tätt uppsamlingskärl eller flytgödselbehållare - Biologiskt aktiv mark.

39 3 (3) 9. Hantering och spridning av bekämpningsmedel ska i övrigt ske i enlighet med bestämmelserna i Förordningen om växtskyddsmedel (2006:1010) och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2), och i enlighet med inlämnad ansökan. 10. Särskilt avdriftsreducerande utrustning skall användas för Sumi-Alpha 5 FW dock skall skyddsavstånden i hjälpredan bestämmas som om denna utrustning inte används. 11. Sprutförare och markens nyttjare har överenskommit att sprutföraren överlåter åt markens nyttjare att söka tillstånd. 12. Ansvaret för journalföringen åligger den som utför spridningen av bekämpningsmedel men markens nyttjare har ansvar för att sprutjournalen finns tillgänglig på gården. 12. Tillståndet kan återkallas om ovanstående villkor ej följs. Charlotte Gustavsson Miljöinspektör

40 (1) Miljö- och stadsbyggnadskontoret Miljö-och bygglovsavdelningen Charlotte Gustavsson, Miljöinspektör Telefon: (växel) E-post: Tekniska kontoret Birgitta Andersson Dnr: Begäran om yttrande Fastighet: Bredaryd 5:5 Ni ges härmed tillfälle att komma in med yttrande i ärendet spridning av bekämpningsmedel inom Bredarydsn vattenskyddsområde. Yttrandet kan lämnas muntligt eller skriftligt till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast Yttrandet bör innehålla vad ni anser är av betydelse inför beslutet. Beslut i ärendet kan fattas även om ni inte yttrar er. MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Charlotte Gustavsson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S Värnamo T E L E F ON vx O R G N R E P O S T W E B B P L A T S T E L E F A X B A N K G I R O

41 (2) Tekniska kontoret Stab PM Delrapport angående internkontrollprogrammet 2013 Riktlinjer för hantering av nycklar och kort på Tekniska kontoret. Det interna kontrollprogrammet för tekniska nämnden 2013 innefattar att rutiner för nycklar och kort skall säkerställas. Utgångspunkten för arbetet är de riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige och som har sin grund i det dokumentet som arbetsgruppen för kommunens interna skydd har utarbetat. Tekniska kontoret har skapat en arbetsgrupp som representerar hela verksamheten. Den består av: Ihrené Svensson stab Magnus Nilsson produktionsavdelningen Verner Arvidsson fritid/ park, anläggningar Peter Jacobsson fastighetsavdelningen samt sammankallande Stephan Lund, förvaltningschef Arbetet har delats in i fyra olika delmoment: 1. Inventering 2. Sammanställning och delredovisning till tekniska nämnden 3. Genomförande av åtgärdsprogram 4. Slutredovisning till tekniska nämnden oktober Inventering De grundläggande frågeställningarna vid inventeringen var Hur hanteras nycklar och kort Sker förvaringen på betryggande sätt Finns det enhetliga och kända rutiner I nuläget finns det ca 20 stycken nyckelskåp inom verksamheten. Av dessa är endast 2 st av den säkerhetsklass som föreskrivs i kommunens interna skydd. I flera av fallen finns skåpen placerade i byggnader med skalskydd

42 2 (2) Av praktiska skäl bör man se över om antalet skåp kan reduceras men då vår verksamhet är spridd över hela kommunen kommer troligen inte detta i nämnvärd grad vara möjligt. Enkla nyckelskåp som håller en hög. säkerhetsklassning men som ej i nuläget är kopplande men anpassade till det övergripande passagesystemet beräknas inkl installation till en summa av ca kr/st. De nyckelskåp som har en högre säkerhet och som också är anslutna till vårt övergripande kodsystem har en kostnad om ca kr/st. Några enhetliga och kända rutiner för hanteringen av nycklar m m finns ej och en årligen regelbunden kontroll av nyckelhanteringen saknas. Vi har också konstaterat att låssystemet ligger på en dataserver hos en entreprenör vilket inte är tillfredställande. Denna bör vara inom kommunens driftkontroll. Föreslagna åtgärder: Att skapa enhetliga regler med nyckelhanteringsansvarig inom varje verksamhet. Att lås och nyckelschema involveras i kommunen datahantering. Att för tekniska kontoret inköpa 9 st nyckelskåp för huvudnyckelshantering samt 5 st skåp för övrig nyckel- och korthantering Beslutsförslag: Tekniska Nämnden föreslås besluta att anvisa kr ur Tekniska Nämndens rörelsekapital för inköp av nyckelskåp. Stephan Lund förvaltningschef

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

DRIFTBUDGET. Reviderad Budget 150226

DRIFTBUDGET. Reviderad Budget 150226 DRIFTBUDGET Reviderad Budget 150226 Antal invånare 1/11 f g år 33 106 33 320 33 442 33 602 33 782 Bokslut Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr 2014 2015 2016 2017 2018 Kommunstyrelsen - Klk 67 621 60 327

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Sidan 1 av 4. Sökande. Datum. Från och med: Till och med: Samma som sökande (fyll dock i behörighetsnumret) Vem ska sprida ut bekämpningsmedlet?

Sidan 1 av 4. Sökande. Datum. Från och med: Till och med: Samma som sökande (fyll dock i behörighetsnumret) Vem ska sprida ut bekämpningsmedlet? Sidan 1 av 4 Ansökan om att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt Gäller för yrkesmässig spridning enligt 14 paragrafen i Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska

Läs mer

13 A Växtskydd/ Hantering. Magnus Sandström Välkomna!

13 A Växtskydd/ Hantering. Magnus Sandström Välkomna! 13 A Växtskydd/ Hantering Magnus Sandström Välkomna! 13 A Växtskydd/Hantering Vilka är vi?: Magnus Sandström, kursansvarig, Jordbruksverket Thomas Wildt-Persson, rådgivningsexpert, Hushållningssällskapet

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-01

Sammanträdesdatum 2007-03-01 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset klockan 08.00-12:00 Pia Tysklind (s) Johanna Franson (s) tjg ers Björn-Ole Adamsson ( stp) Rita

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Delårsrapport juni 2012

Delårsrapport juni 2012 Delårsrapport juni Innehållsförteckning Inledning Sida Kommunledningen har ordet 1 Ekonomisk sammanfattning 2 Fem år i sammandrag 3 Förvaltningsberättelse Avstämning av kommunens övergripande mål 4 Finansiell

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-08-11 1 (14) Plats och tid Storstugan Högalid, 09.00 13.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordförande Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordförande

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Protokoll Förvaltningsråd

Protokoll Förvaltningsråd Protokoll Förvaltningsråd Datum: 2012-05-31 Plats: Socialkontoret Närvarande: Christin Elofsson-Arons, Marie van-geffen Blomberg, Adam Sundstedt, Magnus Bjurman, Pia Ström, Lars Hansson, Lena Wörlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2013-09-04 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 15.00 16.58 Beslutande: Arnold Carlzon, Omsorgsnämnden, ordförande Gun-Britt Klingberg, Omsorgsnämnden Håkan Andersson,

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Månadsuppföljning. September 2008

Månadsuppföljning. September 2008 A Månadsuppföljning September 2008 Månadsuppföljning 1 januari - 30 september 2008 Jämfört med budget visar skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 95-109

Sammanträdesprotokoll 95-109 Sammanträdesprotokoll 95-109 Sammanträde med Sammanträdesdatum Styrelsen för proaros Tisdagen den 14 oktober Plats och tid KomVux, kl 14.00 17.30 Närvarande ledamöter Lars Kallsäby (c), Rodrigo Romo (m),

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Utkast 2015-02-25 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den [datum] NFS 2015:[nr] Utkom från trycket den

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Sidan 58 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen Verksamhetsplan 2016-2018 Förvaltningschef: Stephan Lund Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för verksamheten 3 Organisationsbeskrivning

Läs mer

Alliansens förslag till budget 2015

Alliansens förslag till budget 2015 Alliansens förslag till budget 2015 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Budgeten är framtagen under en tid där ett förbättrat skatteunderlag lett till att kommunens prognostiserade intäkter förändrats positivt under

Läs mer