KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Styrelse/Nämnd: Tekniska nämnden Dag, tid: Onsdag kl Plats: Tekniska kontorets sammanträdesrum Övrigt: Parkeringsavgifter FaR fysisk aktivitet på recept Val av justerare Informationsärenden: (inga handlingar): 2. Information från verksamheten 3. FaR fysisk aktivitet på recept 4. Samråd; Handlingsprogram räddningsinsats Beslutsärenden: 5. Månadsrapport Istider Aplarinken 7. Begäran om yttrande; Bredaryds vattenskyddsområde Beredningsärenden: 8. Parkeringsavgifter (inga handlingar) 9. Åtgärdsprogram Folkets park 2013 (inga handlingar) 10. Intern kontroll , delredovisning Nyckelhantering 11. Laganstråket, utbyggnad av infrastrukturen, anvisning av medel 12. Bolaskogen vidare utbyggnad av grönyta/park, anvisning av medel 13. Investeringar parker och grönområden Investeringar Simhall 2013, anvisning av medel 15. Innebandysarg 16. Inventarier Finnvedsvallen 17. Ridåvägg tinas Ö 18. Inventarier Aplarinken 19. Gummigolv Aplarinkens omklädningsrum 20. Ljudanläggning Värnamo sporthall 21. Taxor och avgifter fritidsanläggningar 22. Ombyggnad av grupprum Figy plan 2, projekt 0706, anvisning av medel 23. Installation av fjärrvärme Rydaholms sporthall, projekt 0707, anvisning av medel 24. Underhållsarbeten Hanahöjskolan, Forsheda (LM) driftprojekt 6939 lyft ur underhållsfond 25. Byte av köksinredning, Snäckans förskola - projekt 0708; anvisning av medel

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Enehagens skola, förråd, invändig ombyggnad och utemiljö projekt 0884, anvisning av medel 27. Enehagens skola, paviljonger projekt 0897, anvisning av medel 28. Övrigt Delegeringsärenden: 29. Anmälan av delegeringsbeslut Glenn Lund ordförande Anita Andersson sekreterare

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Månadsrapport april 2013 för Värnamo kommun Resultaträkning Samtliga belopp i rapporten är i kkr, om ej annat anges Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Nettokostnader Allmän kommunalskatt Kommunalek. utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatt och finansiella poster Årets resultat Kommentarer till resultaträkning: Prognostiserat resultat för helåret är +7 Mkr, vilket är 12 Mkr lägre än budget. De största förklaringarna är: * Högre skatteintäkter för 2013 enligt prognos från SKL. Ihop med inkomstutjämning och lägre fastighetsavgift förväntas dessa bli 7 Mkr högre än budgeterat. * En del andra delar inom finansiering beräknas ge ett nettoöverskott på totalt 6,5 Mkr. * Avskrivningar förväntas bli 2,7 Mkr lägre än budgeterat, till följd av tidsförskjutning av vissa projekt. * Förväntat underskott hos nämnderna om 27 Mkr. Nämndernas prognoser: De största avvikelserna redovisar följande nämnder: * Medborgarnämnd: -15,7 Mkr - kostnader för försörjningsstöd förväntas överstiga budget med 12,7 Mkr. Dessutom förväntas placeringskostnaderna främst inom barn- och ungdomssektionen överskridas med 4 Mkr i nuläget. * Omsorgsnämnd: -9,4 Mkr - främst pga kostnaderna för hemsjukvården förväntas överstiga tilldelad budget med 6,5 Mkr. Stor osäkerhet råder för prognosen pga frågor kring hjälpmedel, medicintekniska produkter och bemanning. * Barn- och utbildningsnämnd: -5,3 Mkr - obalans i budget från 2012 som man inte helt kommer komma tillrätta med under * Miljö och stadsbyggnadskontor: +3 Mkr - främst pga högre förväntade intäkter än budgeterat. Vad har hänt sedan mars 2013? Prognostiserat resultat är ca 2 Mkr lägre än i mars. Beror främst på att omsorgs- och medborganämnd har försämrat sina prognoser med 4,8 Mkr. Samtidigt har ny skatteunderlagsprognos från SKL kommit som förväntas ge 1,2 Mkr högre skatteintäkter för Driftredovisning per nämnd och totalt Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kommunstyrelse - KLK Teknisk nämnd Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Räddningstjänst Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Överförmyndare Kommunrevision Campus Värnamo Upphandlingsnämnd Nämndernas nettokostnader Finansiering - övriga verksamheter Verksamhetens nettokostnader Kommentarer till driftredovisning per nämnd De större avvikelserna kommenteras under respektive nämnd. 1 (9)

28 Investeringsredovisning (netto) per nämnd och totalt Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kommunstyrelse - KLK Teknisk nämnd Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Räddningstjänst Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Campus Värnamo Upphandlingsnämnd Investeringar särskilt beslut KF (rest) Investeringar särskilt beslut KS (rest) Nettoinvestering för verksamheten Kommentarer till avvikelser för investeringsredovisning: Kommunstyrelse: Någon investering framflyttad i tid 500 kkr. Teknisk nämnd: Fastighetsavdelningen: 6 Mkr kommer inte att aktiveras under 2013 pga avbrutna och försenade projekt t.ex. storköksombyggnader, senarelagd förskola Klöverängen, gruppbostad Lunnafållen och ombyggnad Östboskolan. Barn- och utbildningsnämd: Under 2013 kommer utbytet av gamla datorer inom förskolan och grundskolan att ske enligt tidigare beslut. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer enligt nuvarande plan att förflyttas till tingshuset under Denna flytt medför att förvaltningen kommer investera i nya inventarier som krävs för de nya lokalerna. Förvaltningen planerar att under året investera i pedagogisk programvara som beräknas uppgå till 500 kkr. Kostorganisationen kommer under året att behöva rusta upp köken med ny storköksutrustning i storlekssumman 400 kkr. Väsentliga förändringar mot mars 2013: Inga väsentliga förändringar sedan förra månaden. Årets största investeringar tom 1304: Överföring Värnamo-Pålslund: 15,8 Mkr Reningsverk Stomsjö-Pålslund: 6,5 Mkr Sanering fd Vmo tvätten: 2,5 Mkr 2 (9)

29 Driftredovisning Kommunstyrelse Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kf/Ks och partistöd Utredningar Kommunledningskontor exkl IT, växel & vaktm Personaladm-åtg, förvaltn.övergr Servicefunktioner (IT, växel & vaktm) Kollektivtrafik Medlemsavg Lämnade bidrag Fackliga företrädare förvaltn.övergr Överförmyndarorg. GGVV Tillväxt-, info- och marknadsföringsvht Näringslivs- och turismåtgärder Övrig verksamhet Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Utökad budgetram 2013, ex. attraktivitetsmässa, medarabetarundersökning, annonsering veckosida i gratis dagstidning. (Budgeram år 2012 var kkr) Mindre kostnader i samband med vakanser pga föräldrarlediget mm, 480 kkr Ev. ny prissättning gällande Rakel, kan påverka utfallet. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars Teknisk nämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack 2013 utfall ack Administration/stab Teknisk administration Summa administration Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning, exkl media Fastighetsdrift, media Fastighetsunderhåll 0 Fastighetsprojekt Summa fastighetsförv Övrig fastighetsverksamhet Övrig fastighetsförvaltning Summa övrig fastighetsverksamhet Produktion Gator/vägar Parker Skog/kalkning Miljöprojekt Summa produktion Avgiftsfinanserad verksamhet Vatten/avlopp Avfall Summa avgiftsfinansierad vht Fritid Administration Utom/inomhusanläggningar Turism Summa fritid Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Fastighetsavdelningen Röda villan i Bredaryd, (Bredaryd 44:1) och Trollebo, (Forsheda 5:134) har avyttrats. Rivningar av lantegeonomar och ladugårdar ska utföras under året inom driftsramen. Det pågår arbete med översyn av verksamhetsservice och lokavård för barn och utbildningsförvaltningen. Vi förväntar oss minskade intäkter gällande Östboskolan på andra 3 halvåret. (9)

30 Teknisk nämnd fortsättning Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Prognosen efter april månads utgång ser bättre ut än fg månad. På gator och vägar har underskottet minskat till -200 kkr på vinterväghållningen. På fritids anläggningarna bedömer vi fortfarande ett underskott på ca -150 kkr vilket framför allt är intäkter som är mindre än budgeterat på Värnamo simhall och extra kostnader till följd av superettanspel. Miljö- och stadsbyggnadskontor Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Miljö/Stadsbygg nämnd Miljö/Stadsbygg adm Mbk- och gis-avdelning Planverksamhet Bygglov Mark- och exploatering Kommunövergrip utredning Industriområden Marknadsföring industri/bostad Lantegendomar Obebyggda fastigheter Iståndsättning allmänna vägar Energisparrådgivning Bostadsområde Bostadanpassningsbidrag Inspekt.vht hälsoskydd Försurade ensk VA-täkter Inspekt.vht miljöskydd Miljöprojekt Luftmätningar Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Fortsatta höga intäkter från bygglov samt MBK och GIS verksamheten. Utfallet innehåller projektmedel för projekt som löper under året. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Lite bättre prognos jämfört med mars 2013 på grund av högre intäkter. Räddningstjänst Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Förebyggande hälsovård 0 Räddningstjänst heltid Räddningstjänst deltid Förebyggande Ambulans Uppdragsverksamhet Krisberedskap Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Debiteringar för larmabonnemangen och utbildningar görs under maj & juni. Nuvarande utfall ligger något högt, 37% mot riktpunkten 34%. Vid periodisering av beräknade intäkter ligger förvaltningen på riktpunkten 34 %. Larmen är 7 fler än vid motsvarande tidpunkt förra året (185 mot 178). Skog- och gräsbränder under april och maj kan påverka lönekostnaderna senare. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Ingen förändring. 4 (9)

31 Kulturförvaltning Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kulturnämnd Kulturförvaltning Stöd till kulturverksamhet Programverksamhet Bibliotek Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Under 2013 bedrivs tre projekt: Värnamo Möbelstaden med finansiering från Kommunstyrelsen. Boken beräknas vara klar i maj KoM med finansiering från Länsbiblioteket. Inriktningen på 2020 KoM är utveckling av biblioteksverksamheten i Gummifabriken. Mötesplats-Möbelbygd med finanasiering från Leader Linné. RFID-teknik införs på filialer och bokbuss. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars Barn- och utbildningsnämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Barn- och utbildningsnämnd Gemensamma intäkter/kostnader Skolområde Öster Skolområde Öster tätort Skolområde Väster Växthuset Skattkistan Kostorganisation Gymnasieskola/Vuxenutbildning Kulturskola Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Barn- och utbildningsförvaltningen uppvisade i bokslutet 2012 ett underskott på ca kkr. Denna oblans i budget gäller även Verksamhetsområderna ger totalt sett ett överskott på ca kkr, vilket är i nivå med vad som förväntas av dem. Centralt prognostiseras ett underskott på kkr. Bakgrunden till detta underskott är en obalanserad budget. För att komma till rätta med detta har förvaltningen tillsatt effektivitetsutredningar. Utredningarna är: Städorganisation Kostorganiasation Skolskjutsar Administration/IT Ledningsresurs Vuxenutbildning Förskola - taxa, avgiftskontroll, Läromedel Verksamhetsservice Energibesparingar Förvaltningens utvecklingstjänster Ovanstående utredningar avser inte besparingar på pedagogisk personal ("lärartäthet") utan övriga stödfunktioner. Förhoppningen är att dessa utredningar som presenteras under våren 2013 kommer att ge kostnadsbesparingar med helårseffekt på ca kkr. Resultatet av de utredningarna som har förankrats i barn- och utbildningsnämnden är följande: Förändringen av städorganisationen innebär en kostnadsreduktion på kkr på helår. Förändringen handlar om att frekvensen på städningen i klassrummen kommer att gå från varje dag till varannan dag på högstadiet och gymnasiet. Förändringen genomförs succesivt HT 2013 i takt med att tekniska förvaltningen anpssar personalstyrkan efter de nya förutsättningarna. I och med samverkansutredningen av kostorganisationen kommer BUN inte i detta skede gå vidare med besparningar på kostorganisationen. Det kommer att ske stora förändringar inom skolskjutsverksamheten 5 (9) i samband med att ett nytt skoskjutsavtal förhandlats fram.

32 Barn- och utbildningsnämnd fortsättning Tanken är att ett nytt skolskjutsavtal ska börja gälla från HT För att denna förändring ska kunna genomföras på bästa sätt kommer en skolskjutsplanerare att anställas på upphandlingsförvaltningen från HT 2013, där BUN kommer att vara med och finansiera denna anställning. För att möjliggöra en bra planering kommer ett skolskjutsprogram att köpas in. Det är ännu tidigt att säga hur stor besparing det handlar om. Från och med HT 2013 kommer skolområderna Öster Tätort och Öster att gå samman och bilda ett område kallat Öster. I samband med denna sammanslagning kommer en områdeschefstjänst att försvinna. På helår blir besparingen ca 700 kkr. Nämnden har fattat beslut om att inför en enhetstaxa inom förskoleverksamheten fr.o.m. 1 augusti Förändringen innebär att oavsett barnets omsorgstid på förskolan uttas en avgift enligt maxtaxan. Innan förändringen kan genomföras behöver KF fatta beslut i junisammanträdet. Förändringen beräknas ge en ökad intäkt på ca kkr per år. Nämnden har också fattat beslut om att införa en avgiftskontroll. Vid avgiftkontrollen görs en jämförelse av den taxerade inkomsten och den inkomst finns registrerad i kommunens barnomsorgssystem. Denna förändring förväntas ge ca 700 kkr på helår. När det gäller verksamhetsservicen så kommer en anpassning med 250 kkr genomföras från och med HT Anpassningen innebär att BUN:S verksamheter kommer att köpa mindre fastighetsskötartid av tekniska förvaltningen Av förvaltningens utvecklingstjänster på fyra årsarbetare kommer två att upphöra från och med HT Ovanstående beslutade förändringar förväntas ge kkr på helår. I år beräknas effekten till kkr. För att minska underskottet 2013 krävs ytterligare åtgärder av tillfällig karaktär. Dessa åtgärder är följande: 1. Besparing kompetensutveckling kkr (från kkr till kkr) 2. Skolområderna förväntas hålla sin budget samt fondera totalt kkr. 3. Restriktivitet vid vikarieanskaffning. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Jämfört med föregående månad så har prognosen för FiGy/Vux förbättras med ca 600 kkr. Orsaken är en förbättrad sökbild inför ht Karl-Oskar skolan har nu meddelat att de inte kommer att starta en f-9 skola i Värnamo kommun pga för lågt intresse från föräldrar, elever och lärare. Omsorgsnämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Gemensam verksamhet varav: Omsorgsnämnd SOL-verksamhet varav: Särskilt boende varav: Ordinärt boende LSS-verksamhet varav: Särskilt boende vuxna HSL-verksamhet Övrig verksamhet Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: - Verksamhetsindelningen är fr.om ny. Periodens utfall 2012 är därför svår att jämföra. - 1 januari 2013 övertog kommunen hemsjukvården från landstinget. Omsorgsnämnden har totalt tilldelats 17 mkr i budget Prognosen för året är mycket osäker bla pga frågor kring hjälpmedel, medicintekniska produkter och bemanning. Antalet inskrivna patienter har ökat med ca. 30% under första månaden och ingår inte i skatteväxlingen. Fortfarande pågår rekryteringsarbete och utveckling av organisationen Prognosen för 2013, jämfört med 2012 års resultat, påverkas inte längre av ej genomförda utökningar. Tex är den nya gruppbostaden på Brushanen nu öppnad och ledningsorganisationen fullt utvecklad. Omsorgsnämnden har beslutat att minska med totalt 29 platser i särskilt boende för att balansera återstående besparingskrav på totalt 10,5 Mkr. Områdenas delramar justeras efterhand som förändringarna genomförs. I vilken takt det kan ske är osäkert och gör årets prognos osäker (9)

33 Omsorgsnämnd, fortsättning - Kostnaden för personlig assistans förväntas överstiga budget. En orsak är att tex jourtid inte ersätts fullt ut av Försäkringskassan En köpt plats mindre för ungdom med beslut om boende enl. LSS jämfört med budget Intäkter från avgifter beräknas överstiga budget Antalet beslutade hemtjänsttimmar har varit högre än budgeterat Lokalkostnader Betalningsansvar för utskrivningsklara patienter beräknas bli lägre än budgeterat Övrigt 200 SUMMA PROGNOS AVVIKELSE Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Övertagande hemsjukvård Genomförande av sparbeslut för att minska boendeplatser -900 SUMMA FÖRÄNDRAD PROGNOS Medborgarnämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Medborgarnämnd Medborgarförvaltning Barn/familj/ungdom Vuxen/missbruk Ekonomisektion Arbetsmarknadssektion Fritidssektion Invandrarservice Ensamkommande barn Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: - Familjecentral byggs under året och verksamheten beräknas komma igång under Tilldelad budget på 800 kkr kommer inte utnyttjas Försörjningsstödet tros öka ytterligare trots aktiva åtgärder mot arbetslösheten. Tilldelad budget täcker inte den nivå försörjningsstödet ligger på och den befaras överskridas med kkr. Medborgarnämnden har under hösten 2012 inrättat Jobbcenter Unga och Jobbcenter Vuxna för att arbeta med försörjningstödstagare med målet att nå egen försörjning. Flera ungdomar har i denna verksamheten fått praktik och anställningar med stöd från arbetsförmedlingen. Rekrytering av en jobbcoach pågår för ett ännu intensivare arbete inom Jobbcenter Vuxna. Större delen av de personer man arbetar med står dock långt ifrån arbetsmarknaden och arbetet är långsiktigt. Trycket på socialsekreterarna som arbetar med försörjningsstödet är för närvarande högt och ytterligare anställningar utöver budget kan bli nödvändiga. - Placeringskostnaderna är svåra att förutspå och prognosen ändrar sig kontinuerligt i takt med att nya beslut fattas. På Barn- och ungdomssektionen kommer budgeten överskridas med kkr med rådande förutsättningar. Vuxensektionen ser i nuläget ut att klara hålla sin budget, men sannolikheten är stor att förutsättningarna ändras under året. Under 2012 inrättades ett ungdomsboende för att förstärka arbetet med ungdomar på hemmaplan, vilket i många fall kan förhindra en placering eller förkorta tiden på institution. Dock är detta inte alltid ett alternativ till placering. Även inom missbruksvården för vuxna arbetar man mycket med insatser på hemmaplan, och arbetet pågår fortfarande där med att forma öppenvården efter en omfattande förändring av Brogårdens verksamhet. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars Utvecklingen de senaste månaderna visar på en ytterligare ökning i försörjningsstödet. Prognosen ökas med kkr och ett totalt underskott mot budget med kkr 7 (9)

34 Överförmyndare Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Överförmyndare Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Kommunrevision Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Revision Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Campus Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Campus Värnamo Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Händelser som kan påverka 2013 års resultat: antal studerande per utbildning, nya uppdrag från kommunstyrelsen, den nya utbildningsformen - Förskollärare för pedagogiskt verksamma. Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars Upphandlingsnämnd Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Upphandlingsförvaltning Upphandlingsnämnd Summa nämnd Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars (9)

35 Finansiering - övrig verksamhet Månadsrapport Budget Prognos Avvikelse Periodens Periodens Period: utfall ack utfall ack Kf, anslag för oförutsedda behov Ks, anslag för oförutsedda behov Utredningar samverkansprojekt Samordning/effektvisering Satsning för kvalitetsutveckling Leaderprojekt Intraprenadutbildning Central lönepott GIS-utveckling Skogsdrift Ökad hyra gem delar (Gummifabr) Marknadsföring Gummifabr Reavinster/-förluster Övrigt Pensionering (netto) Personalomkostn (netto) Kapitaltjänstintäkter Summa verksamhet Avskrivning Allmän kommunalskatt Kommunalek.utjämning/Fast.avg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Väsentliga ekonomiska och verksamhetsrelaterade händelser under året: Resterande anslag för oförutsedda behov och satsningar för kvalitetsutveckling beräknas i nuläget helt användas under 2013 (5,0 Mkr). Samverkansutredningarna pågår. Tveksamt om besparingsmålet 2013 på 3 Mkr nås. I nuläget ligger prognosen på 1,5 Mkr. Löneökningarna 2013 bedöms i nuläget bli något lägre än vad som bedömts tidigare. Förseningar i färdigställandet av Gummifabriken medför fördröjning också i ökade hyror för kommunens verksamheter. Kostnaderna för pensioner bedöms i nuläget innebär 1,6 Mkr högre kostnader än budgeterat Realisationsvinster och -förluster beräknas innebära +0,4 Mkr. Tidsförskjutningar i investeringar medför lägre avskrivningar än budgeterat SKL har i april höjt skatteunderlagsprognosen avseende Detta medför bättre skatteintäkter för 2013 med 1,2 Mkr. Tillsammans med inkomstutjämning och något lägre fastighetsavgift är nuvarande prognos 7,0 Mkr högre än budget. Högre likviditet genom försenade investeringar innebär också att behovet att låna förskjuts i tid. Ränteutgifterna för detta minskar då, Väsentliga förändringar i prognosen jämfört med i mars 2013 Effekterna av samverkansutredningen beräknas fördröjas i tid (-500 kkr). Ny skatteunderlagsprognos från SKL innebär 1,2 Mkr högre skatteintäkter för (9)

36

37 (3) Miljö- och stadsbyggnadskontoret Miljö-och bygglovsavdelningen Charlotte Gustavsson, Miljöinspektör Telefon: (växel) E-post: Dnr: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Spridning av bekämpningsmedel inom Bredaryds vattenskyddsområde Fastighet: Bredaryd 5:5 Bakgrund och förutsättningar Mathias Bolmvall i Bredaryd har den 18 mars 2013 inkommit med ansökan om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom yttre vattenskyddsområde i Bredaryd. Mathias Bolmvall köper sedan en tid tillbaka in tjänsten om besprutning av bekämpningsmedel. På fastigheten Bredaryd 5:5 driver Mathias Bolmvall mjölkproduktion med rekrytering. Förutom sin egen mark arrenderas mark. Marken används till odling av vall, havre, korn med mera. Fastigheten Bredaryd 5:5 ligger inom yttre vattenskyddsområde. Beslut om vattenskyddsområde togs I 1c står det naturgödsel och andra gödningsmedel, djur- och växtbekämpningsmedel samt vägsalt och dammningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanlig underhåll av vägar. Enligt SNFS 1997 (naturvårdsverkets författningssamling om spridning av kemiska bekämpningsmedel) 14 får inte bekämpningsmedel utan tillstånd av kommunal nämnd användas inom vattenskyddsområde. I Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning (enligt 14 SNFS 1997:2) rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde står det bland annat om Miljöbalken 2 kap 3 som handlar om bästa möjliga teknik. Detta avser bland annat att man kan ställa krav på tekniska utrustningen så som regelbunden funktionstest av sprutan. Vidare i de allmänna råden beskrivs bekämpningsmedelsintensiva odlingar. Det är odlingar som behandlas med kemiska bekämpningsmedel sex gånger eller mer per år. Vidare i denna föreskrift står det att tillstånd ska sökas av den som utför spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Om tillstånd söks av verksamhetsutövaren istället för

38 2 (3) sprutföraren bör tillståndet förenas med ett villkor som talar om att avtal träffas mellan sprutförare och markens nyttjare om att sprutföraren överlåter åt den senare att söka tillstånd. Bedömning Tillstånd för yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom Bredaryds vattenskyddsområde bör kunna tillåtas under villkor att spridningen ej medför att bekämpningsmedelsrester kommer till Bredaryds vatten. Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att meddela sökanden tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel till och med 31 december 2018 under följande villkor: 1. Användandet av bekämpningsmedel med avseende på tidpunkt för bekämpningen, spridarutrustning, val av preparat mm sker så att påverkan på omgivande miljö minimeras. 2. Ett test av lantbrukssprutan ska vara genomfört och tiden mellan testet och användandet av sprutan får ej överstiga två år. Testet ska uppfylla Jordbruksverkets riktlinjer för funktionstest eller liknande. 3. Spridning av bekämpningsmedel får ej ske vid risk för kraftigt regn inom det närmaste dygnet. 4. Temperatur, vindhastighet och riktning mäts, antecknas och beaktas vid bestämmandet av vindanpassat skyddsavstånd. 5. Följande skyddsavstånd mot marktransport ska lämnas: - Minst 1 meter till diken och dräneringsbrunnar, - Minst 6 meter till större dike eller bäck, - Minst 50 meter till dricksvattenbrunnar. 6. Vid rengöring av bekämpningsvätska samt påfyllning och rengöring av spridningsutrustning skall minst 30 meters skyddsavstånd lämnas till samtliga ovanstående objekt. 7. På mer sluttande mark med större risk för yttransport eller på genomsläpplig mark (sand-/grusjord) ska skyddsavstånden vid spridning och påfyllning/rengöring utökas. Vid en marklutning på 10 % ska skyddsavståndet dubbleras. Vid en marklutning på 20 % ska skyddsavståndet fyrdubblas. 8. Påfyllning och rengöring av spruta ska ske på någon av följande platser: - Biobädd - Spol- eller gödselplatta kopplad till tätt uppsamlingskärl eller flytgödselbehållare - Biologiskt aktiv mark.

39 3 (3) 9. Hantering och spridning av bekämpningsmedel ska i övrigt ske i enlighet med bestämmelserna i Förordningen om växtskyddsmedel (2006:1010) och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2), och i enlighet med inlämnad ansökan. 10. Särskilt avdriftsreducerande utrustning skall användas för Sumi-Alpha 5 FW dock skall skyddsavstånden i hjälpredan bestämmas som om denna utrustning inte används. 11. Sprutförare och markens nyttjare har överenskommit att sprutföraren överlåter åt markens nyttjare att söka tillstånd. 12. Ansvaret för journalföringen åligger den som utför spridningen av bekämpningsmedel men markens nyttjare har ansvar för att sprutjournalen finns tillgänglig på gården. 12. Tillståndet kan återkallas om ovanstående villkor ej följs. Charlotte Gustavsson Miljöinspektör

40 (1) Miljö- och stadsbyggnadskontoret Miljö-och bygglovsavdelningen Charlotte Gustavsson, Miljöinspektör Telefon: (växel) E-post: Tekniska kontoret Birgitta Andersson Dnr: Begäran om yttrande Fastighet: Bredaryd 5:5 Ni ges härmed tillfälle att komma in med yttrande i ärendet spridning av bekämpningsmedel inom Bredarydsn vattenskyddsområde. Yttrandet kan lämnas muntligt eller skriftligt till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast Yttrandet bör innehålla vad ni anser är av betydelse inför beslutet. Beslut i ärendet kan fattas även om ni inte yttrar er. MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Charlotte Gustavsson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S Värnamo T E L E F ON vx O R G N R E P O S T W E B B P L A T S T E L E F A X B A N K G I R O

41 (2) Tekniska kontoret Stab PM Delrapport angående internkontrollprogrammet 2013 Riktlinjer för hantering av nycklar och kort på Tekniska kontoret. Det interna kontrollprogrammet för tekniska nämnden 2013 innefattar att rutiner för nycklar och kort skall säkerställas. Utgångspunkten för arbetet är de riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige och som har sin grund i det dokumentet som arbetsgruppen för kommunens interna skydd har utarbetat. Tekniska kontoret har skapat en arbetsgrupp som representerar hela verksamheten. Den består av: Ihrené Svensson stab Magnus Nilsson produktionsavdelningen Verner Arvidsson fritid/ park, anläggningar Peter Jacobsson fastighetsavdelningen samt sammankallande Stephan Lund, förvaltningschef Arbetet har delats in i fyra olika delmoment: 1. Inventering 2. Sammanställning och delredovisning till tekniska nämnden 3. Genomförande av åtgärdsprogram 4. Slutredovisning till tekniska nämnden oktober Inventering De grundläggande frågeställningarna vid inventeringen var Hur hanteras nycklar och kort Sker förvaringen på betryggande sätt Finns det enhetliga och kända rutiner I nuläget finns det ca 20 stycken nyckelskåp inom verksamheten. Av dessa är endast 2 st av den säkerhetsklass som föreskrivs i kommunens interna skydd. I flera av fallen finns skåpen placerade i byggnader med skalskydd

42 2 (2) Av praktiska skäl bör man se över om antalet skåp kan reduceras men då vår verksamhet är spridd över hela kommunen kommer troligen inte detta i nämnvärd grad vara möjligt. Enkla nyckelskåp som håller en hög. säkerhetsklassning men som ej i nuläget är kopplande men anpassade till det övergripande passagesystemet beräknas inkl installation till en summa av ca kr/st. De nyckelskåp som har en högre säkerhet och som också är anslutna till vårt övergripande kodsystem har en kostnad om ca kr/st. Några enhetliga och kända rutiner för hanteringen av nycklar m m finns ej och en årligen regelbunden kontroll av nyckelhanteringen saknas. Vi har också konstaterat att låssystemet ligger på en dataserver hos en entreprenör vilket inte är tillfredställande. Denna bör vara inom kommunens driftkontroll. Föreslagna åtgärder: Att skapa enhetliga regler med nyckelhanteringsansvarig inom varje verksamhet. Att lås och nyckelschema involveras i kommunen datahantering. Att för tekniska kontoret inköpa 9 st nyckelskåp för huvudnyckelshantering samt 5 st skåp för övrig nyckel- och korthantering Beslutsförslag: Tekniska Nämnden föreslås besluta att anvisa kr ur Tekniska Nämndens rörelsekapital för inköp av nyckelskåp. Stephan Lund förvaltningschef

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budgetberedning april 2013

Budgetberedning april 2013 Ärende 24 Tilläggsbudget 2011 Budgetberedning 23 24 april 2013 BUDGET 2014-2016 Ä2013-04-23 Schema Budgetdialoger 23-24 april 2013 Plats: KS-salen i Stadshuset 23 APRIL 08.00-09.10 Intern överläggning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2012-2014

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2012-2014 SAMMANSTÄLLNING DRIFTBUDGET Budgetberedning 19 april 2011 Antal invånare 1/11 f g år 32790 32876 32926 32976 Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 Kommunstyrelsen 64 442 65 471 65 645

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun Månadsrapport ekonomi Nybro kommun Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi 2(6) Ekonomi Driftsredovisning Budget helår Förbrukat per den 30 nov 2013 (%) Verksamhetens intäkter

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL KOMMUNSTYRELSEN INKL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 7 136 7 455-319 Övergripande utredningar 4 164 3 956 208 Kommunledningskontor 25

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 sida 1(6) TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 Anslag t.o.m 2011 som överförs till 2012 års investeringsbudget Campus IT-utrustning. Teknisk högskoleutbildning 2823 202 Upphandlingsnämnden

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Skölden Kommunhuset i Märsta Tisdagen den 20 oktober kl.18.30

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Sidan 1 av 3. Datum. Från och med: Till och med: Sökande

Sidan 1 av 3. Datum. Från och med: Till och med: Sökande Sidan 1 av 3 Ansökan om att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt Gäller för yrkesmässig spridning enligt 14 paragrafen i Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va-

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012 Tekniska nämnden Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN DRIFTREDOVISNING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadrummet 13:00-16:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Bengt Mattsson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt (m)

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer