Sammanträdeshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 m SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde Tid: kl 8:30 Plats: Helenelund Informationsärenden 1. Upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Justering 4. Förvaltningsinformation Dnr 2015/0004 VON 2015/0029 VON 2015/0028 VON 2015/0006 VON Noteringar Beslutsärenden 5. Vård- och omsorgsnämndens kontaktpolitikerskap 6. Konkurrensutsättningsplan AB SOLOM 7. Avtalsförlängning Gammelvägen 1 8. Avtalsförlängning Idrottsvägen Redovisning av korrelation mellan upplevd kvalitet i hemtjänst och ersättning till utförare 10. Överenskommelse om fortsatt samarbete med SeniorNet Sollentuna om öppen verksamhet i form av Internetcafé för seniorer 11. Hemställan till trafik- och fastighetskontoret att teckna hyresavtal för Malmvägens gruppboende 12. Remissyttrande över Trafikstrategi Sollentuna kommun Dnr 2015/0058 VON 2015/0067 VON 2015/0052 VON 2015/0053 VON 2014/0131 VON 2013/0243 VON 2014/0126 VON 2015/0081 VON Noteringar

3 Sidan 2 av Remissvar på detaljplaneprogram för 2015/0104 VON utbyggnad av 12 LSS-boenden inom fem kommundelar Informationsärenden Dnr Noteringar 14. Övriga frågor 2015/0005 VON Anna-Lena Johansson (FP) Ordförande Alexandra Algodin Sekreterare De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta vård- och omsorgskontoret. Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid eventuella frågor.

4 Informationsärenden

5 Beslutsärenden

6 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Alexandra Algodin Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0058 VON-1 Diariekod: 015 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens kontaktpolitikerskap Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden upphäver rutinbeskrivning för kontaktpolitiker antagna Vård- och omsorgsnämnden bifaller två tillfällen för verksamhetsbesök utförda av arbetsutskottet och två tillfällen för verksamhetsbesök utförda av ledamöter och ersättare ur nämnden per mandatperiod. 3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner plan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsbesök 2015 enligt bilaga 2. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden arbetar med ett kontaktpolitikersystem vars syfte är att nämndens förtroendevalda ska få insyn och inblick i de olika verksamheterna som berör nämndens ansvarsområde. Trots att detta kontaktpolitikersystem har många fördelar och att det varit uppskattat har resultatet blivit en ojämn fördelning av kontaktpolitikerbesök mellan de olika verksamheterna. Genom införandet av valfrihetssystemet har antalet utförare ökat, vilket har medfört svårigheter med att utse kontaktpolitiker till alla verksamheter. Mot denna bakgrund föreslår vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden upphäver de nu gällande riktlinjerna för kontaktpolitikersystemet och övergår till ett system baserat på verksam hetsbesök. Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden arbetar med ett kontaktpolitikersystem. Syftet med kontaktpolitikerskapet är att nämndens förtroendevalda ska fa insyn och inblick i de olika verksamheterna som berör nämndens ansvarsområde. Kontaktpol itikerskapet ger därmed nämnden möjlighet att få direktkontakt med dem som erhåller vård och omsorg, deras anhöriga samt den berörda personalen. De enskilda kontaktpolitikerna representerar nämnden, men har haft möjlighet att utforma sitt eget uppdrag med hänsyn till varje enhets behov och önskemål. Riktlinjerna för kontaktpolitiker reviderades av vård- och omsorgsnämnden. Enligt riktlinjerna per 2011 ska varje verksamhet tilldelas en till två stycken kontaktpolitiker och erhålla kontaktpolitikerbesök en till Besök Postadress Telefonväxel Fax reception Internet

7 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0058 VON-1 Sidan 2 av 3 två gånger per år. Trots att detta kontaktpolitikersystem har många fördelar och att det varit uppskattat har resultatet blivit en ojämn fördelning av kontaktpolitikerbesök mellan de olika verksamheterna. Det betyder att vissa enheter har fått ett flertal besök av nämndens kontaktpolitiker samtidigt som andra enheter inte fatt något besök alls. Förövrigt har tillämpandet av valfrihetssystemet på nämndens ansvarsområde resulterat i att det totala antalet verksamheter ökat, vilket har bidragit till att försvåra möjligheten för varje enskild enhet att bli tilldelad en kontaktpolitiker. För att vård- och omsorgsnämndens system för verksamhetsbesök ska användas på ett sådant sätt så att det motsvarar både nämndens och enheternas behov föreslår kontoret en upphävning av de gamla riktlinjerna och att ett nytt verksamhetsbesökssystem införs. Istället för att varje verksamhet blir besökt av den enskilde politikern föreslår kontoret att totalt fyra tillfällen för gemensamma verksamhetsbesök anordnas per år. Utav dessa fyra tillfällen genomförs totalt två stycken av vård- och omsorgsnämnden. Under varje tillfälle besöks fyra olika verksamheter, besöken utförs av fyra separata grupper som består av en sammansättning av maximalt fyra ledamöter och ersättare från nämnden. Val av vilka ledamöter och ersättare som genomför verksamhetsbesöken sker genom att en intresseanmälan görs för deltagande i besök på en specifik enhet. De resterande två besökstillfällena genomförs av de ordinarie ledamöterna i vård- och omsorgsnämndensarbetsutskott. Vård- och omsorgskontoret väljer vilka verksamheter som besöks med hänsyn tagen till verksamhetens behov, önskemål och övergripande lämplighet för ändamålet. I bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande finns en plan över nämndens fyra verksamhetsbesök som genomförs år denna plan föreslår vård- och omsorgskontoret vilka verksamheter som besöks och när. En plan över nämndens verksamhetsbesök kommer årligen att föreslås till vård- och omsorgsnämnden. Utifrån denna bakgrund föreslår vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden upphäver de nu gällande riktlinjerna för kontaktpolitikersystemet. Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden bifaller två tillfallen för verksamhetsbesök utförda av arbetsutskottet per mandatperiod och två tillfallen för verksamhetsbesök utförda av ledamöter och ersättare ur vård- och omsorgsnämnden per år. Slutligen föreslår vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen plan för nämndens verksamhetsbesök 2015 enligt bilaga 2.

8 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0058 VON-1 Sidan 3 av 3 Karin Proos Förvaltningschef Alexandra Algodin-Paulic Nämndsekreterare Bilagor 1. Rutinbeskrivning för vård- och omsorgsnämndens kontaktpolitiker 2. Plan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsbesök 2015 Beslutexpediering Kommunstyrelsen Förvaltningschef, Karin Proos Chef för administrativa avdelningen, Katarina Salomonsson Nämndsekreterare, Alexandra Algodin-Paulic

9 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Rutinbeskrivning Bilaga 1 Rev Gäller fr.o.m Dnr. 2011/86 VON.710 Sidan 1 av 2 Rutinbeskrivning för vård- och omsorgsnämndens kontaktpolitiker Syfte Kontaktpolitikeruppdraget ska vara en del av ett lärande för vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare Kontaktpolitikerna ska ge vård- och omsorgsnämnden ett "ansikte" för brukare och anhöriga Kontaktpolitikerna ska ute i verksamheten informera om nämndens arbete Kontaktpolitikerna ska genom rapporter ge nämnden information från besöken Personalfrågor hanteras inte inom ramen för uppdraget som kontaktpolitiker Kontaktpolitikeruppdraget är jnte en del i nämndens kvalitetsuppföljning, nämndens årliga kvalitetsrapporter kan dock vara ett stöd i uppdraget som kontaktpolitiker Organisation Vård- och omsorgsnämnden utser kontaktpolitiker på lämpligt sätt. Kontaktpolitikeruppdrag fördelas mellan ledamöter och ersättare i nämnden. Varje enhet bör få besök av en kontaktpolitiker 1-2 gånger per år. Kontoret informerar enheterna om vilka kontaktpolitikerna är. Kontaktpolitikerna tar kontakt med respektive verksamhetschef och planerar datum och tidpunkt för deras besök. Åtagande Som kontaktpolitiker åtar man sig att: representera nämnden och inte sitt parti informera om nämnden arbete Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

10 Riktlinjer Dnr. 2011/86 VON.710 Sidan 2 av 2 kontakta verksamhetschef samt förtroenderåd, anhörigråd eller liknande för att informera om sitt uppdrag som kontaktpolitiker delta i möten med förtroenderåd, anhörigråd eller liknande ett par gånger per år för respektive enhet Redovisning och rapportering Efter varje kontaktpolitikerbesök ska en kontaktpolitikerrapport skrivas utifrån mall som finns tillgänglig på under Kontaktpolitiker. I rapporten ska frågor av allmänt intresse för nämnden lyftas. Rapporten skickas till Kontoret vidarebefordrar rapporten till nämndens ledamöter och ersättare per e-post. Ersättning För kontaktpolitikerbesök ges ersättning som för nämndsammanträde upp till fyra timmar per gång. Ersättning utbetalas när ifylld kontaktpolitikerrapport inkommit till Kontaktpolitiker far ersättning för två besöktillfallen per år och enhet. Information om enheterna Ansvarsfördelningen mellan nämnd och utförare skiljer sig åt mellan olika enheter. Inför ett nytt kontaktpolitikeruppdrag tar kontoret fram följande material: För kontaktpolitiker Övergripande information om respektive enhet Riktlinjer för kontaktpolitiker Uppdelning av kontaktpolitiker för enheterna Information om verksamheten För enheterna Riktlinjer för kontaktpolitiker Uppdelning av kontaktpolitiker för enheterna Skylt med information om kontaktpolitiker för enheten På förfrågan kan kontoret ta fram ytterliggare underlag som t.ex. den årliga kvalitetsrapporten respektive förfrågningsunderlag och uppdragsbeställning.

11 iti SOLLENTUNA KOMMUN LiiX \ / <> I i! l - _ Vård- och omsorgsnämnden Plan för verksamhetsbesök Bilaga 2 Plan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsbesök 2015 Verksamhetsbesök 1 - Funktionshinder Genomförs av: Arbetsutskottet Verksamhet: Linnés väg, serviceboende (11 lägenheter) Datum: april, 2015 Verksamhetsbesök 2 - Funktionshinder Genomförs av: Nämnden Verksamhet 1: Vetevägen, gruppboende (mindre enhet för personer med funktionsnedsättning inom autismspektrat) Verksamhet 2: Gröndalsvägen, gruppboende (enhet för flertalet äldre personer) Verksamhet 3: Soldatvägen, barnboende Verksamhet 4: Boendestöd (Stödverksamhet för personer med lättare funktionsnedsättning som ofta också har tilläggsproblematik och som bor i eget boende) Datum: maj, 2015 Verksamhetsbesök 3 - Äldreomsorg Genomförs av: Arbetsutskottet Verksamhet: Ribbingsbacke, äldreboende Datum: september, 2015 Verksamhetsbesök 4 - Äldreomsorg Genomförs av: Nämnden Verksamhet 1: Humana Hemtjänst AB, hemtjänst Verksamhet 2: Häggviksgården, dagverksamhet (inriktning demens) Verksamhet 3: Norrgården, äldreboende Verksamhet 4: Nytorps korttidsboende, korttidsboende Datum: november, 2015

12 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Sofia Clarin Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0067 VON-1 Diariekod: 159 Vård- och omsorgsnämnden Konkurrensutsättningsplan AB SOLOM Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden upphäver planen för konkurrensutsättning av AB SOLOMs direktuppdrag, beslutspunkt 1 i ärendet "Konkurrensutsättning och försäljning av platser för AB SOLOM", dnr 2013/ Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen för vård- och omsorgskontoret i uppdrag att till dess att ny konkurrensutsättningsplan har antagits av nämnden, förlänga direktuppdrag som löper ut i enlighet med kontorets föreslagna riktlinjer för förlängning. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden antog den 1 oktober 2013 en plan för konkurrensutsättning av de verksamheter som SOLOM/AB SOLOM driver på direktuppdrag från nämnden. Avtalen har olika löptider varierande mellan två och fem år och ska därefter konkurrensutsättas enligt konkurrensutsättningsplanen. Med anledning av de frågor kring bolagiseringen som håller på att utredas av kommunledningskontoret samt att AB SOLOM ännu inte har erhållit tillstånd från IVO att driva LSSverksamheterna föreslår vård- och omsorgskontoret att konkurrensutsättingsplanen upphävs. Så snart de återstående frågorna kring bolaget är utredda kommer vård- och omsorgskontoret, i enlighet med tidigare uppdrag (dnr 2014/0101 VON-5), att återkomma till nämnden med förslag till ny/reviderad konkurrensutsättningsplan. Vård- och omsorgskontoret förslår att beslutet från den 1 oktober 2013 upphävs. Bakgrund Enligt den beslutade konkurrensutsättningsplanen för AB SOLOM skulle driften av Lenalundsgården och Gillbogården ha upphandlats under slutet av år september 2014 beslutade dock nämnden att upphandlingarna skulle senareläggas bl.a. på grund av att AB SOLOM saknade den organisation och ekonomiska bas som förutsågs vara gällande då konkurrensutsättningsplanen antogs. Kontoret fick även i uppdrag att se över och föreslå ändringar i konkurrensutsättningsplanen. Besök Postadress Telefonväxel Fax reception Internet

13 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0067 VON-1 Sidan 2 av 3 Oklarheterna kring AB SOLOM kvarstår fortfarande. Kommunledningskontoret håller på att utreda vissa frågor kring bolagiseringen och IVO har ännu inte utfärdat tillstånd för drift av LSSverksamheterna. Direktuppdragen avseende driften av LSS-boendena Vetevägen och Mässvägen löper ut och ska enligt konkurrensutsättningsplanen upphandlas under andra kvartalet Under rådande omständigheter anser vård- och omsorgskontoret att även dessa upphandlingar bör senareläggas. Det går i dagsläget inte att förutsäga när frågorna kring AB SOLOM kommer att vara utredda. Direktuppdragen avseende driften av Ulrikas gård och Stupvägen ska enligt planen upphandlas senare under året För att undvika återkommande ärenden med förslag till senareläggning av specifika upphandlingar så föreslår vård- och omsorgskontoret att nämnden upphäver konkurrensutsättningsplanen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att vid behov förlänga direktuppdrag som löper ut. Tidsåtgången för en upphandling från det att ett förfrågningsunderlag arbetas fram till dess att nytt avtal kan träda i kraft är normalt ca ett år, varför kontoret föreslår att riktlinjen för förlängning bör vara 1+1 år. Så snart de återstående frågorna kring bolaget är utredda kommer vård- och omsorgskontoret, i enlighet med tidigare uppdrag, att återkomma till nämnden med förslag till ny/reviderad konkurrensutsättningsplan. I den konkurrensutsättningsplan som föreslås kommer hänsyn bl.a. tas till gällande avtalstider för direktuppdrag, i vilken takt det är rimligt att upphandla verksamheter samt uppdraget att se över om det finns verksamheter som inte bör kokurrensutsättas (dnr 2013/0124). Vissa avtalstider kan komma att justeras med hänsyn till den nya konkurrensutsättningsplanen. Kontorets förslag till beslut Sammanfattningsvis föreslår vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden upphäver planen för konkurrensutsättning av AB SOLOM samt ger förvaltningschefen i uppdrag att till dess att ny konkurrensutsättningsplan har antagits av nämnden, förlänga direktuppdrag som löper ut i enlighet med kontorets föreslagna riktlinjer för förlängning, 1+1 år.

14 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0067 VON-1 Sidan 3 av 3 Karin Proos Förvaltningschef vård- och omsorgskontoret Sofia Clarin Utredare Bilagor: 1. Konkurrensutsättningsplan AB SOLOM Expediering: VD AB SOLOM Ulf Bergh Förvaltningschef för vård- och omsorgskontoret Karin Proos Chef för avdelningen avtal och uppföljning Johanna Bång Chef för avdelningen äldreomsorg Anette Ceder Utredare Sofia Clarin Akt

15 Bilaga 3 Plan för konkurrensutsättning Avtalsstart Avtalets utgångsdatum Annonsering Utvärdering anbud Tilldelningsbeslut Ev. verksamhetsövergång Lenalundsgården Kv Kv Kv Kv. 2/ Gillbogården Kv Kv Kv Kv. 2/ Vetevägen Kv Kv Kv Kv. 1/ Mässvägen Kv Kv Kv Kv. 1/ Ulrikas gård Kv Kv Kv.l 2016 Kv.2/ Stupvägen Kv Kv Kv.l 2016 Kv. 2/ Nytorps korttidsboende Kv Kv Kv Kv. 1/ Risvägen Kv Kv Kv Kv. 1/ Tors Backe servicehus Kv Kv Kv Kv.2/ Rotsundagårdsvägen Kv Kv Kv Kv. 2/ Drevkarlsstigen Kv Kv Kv Kv. 2/ Tomtegränd Kv Kv Kv Kv. 1/ Lantgårdsvägen Kv Kv Kv Kv. 1/ Dalbogården Kv Kv Kv Kv. 2/ Gröndalsvägen Kv Kv Kv Kv. 2/ Gransangarevägen Kv Kv Kv Kv. 2/3 2018

16 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Micael Svanström Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0052 VON-2 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Avtalsförlängning Gammelvägen 1 Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att förlänga avtalet med Nytida avseende Gammelvägen 1 (dnr 2008/48 INK.884) t.o.m Sammanfattning Avtalet med Nytida avseende Gammelvägen 1 löper ut och innehåller en option att förlänga avtalet ytterligare tre år t.o.m Vård- och omsorgskontoret har genomfört en avtalsuppföljning och utifrån det sammanlagda resultatet föreslår kontoret att avtalet med Nytida förlängs. Bakgrund Vård- och omsorgskontoret tecknade avtal med Nytida att driva gruppbostad enligt LSS på Gammelvägen 1. Boendet ligger i området Törnskogen och har 6 lägenheter avsedda för personer med så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Avtalet med Nytida avseende Gammelvägen 1 löper ut och innehåller en option att förlänga avtalet ytterligare tre år t.o.m Vård- och omsorgskontoret har genomfört en avtalsuppföljning (se bilaga 1) vars sammanlagda resultat visar att Nytida lever upp till kraven enligt avtal. Uppföljningen visar även på ett antal utvecklingsområden såsom efterlevande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation. Utvecklingsområdena kommer att följas upp vid ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning. Kontorets förslag Mot bakgrund av genomförd avtalsuppföljning föreslår kontoret att avtalet avseende Gammelvägen 1 förlängs. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

17 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0052 VON-2 Sidan 2 av 2 Karin Proos Förvaltningschef Micael Svanström Utredare Bilagor Bilaga 1 - Uppföljning inför beslut om förlängning av avtal gällande Gammelvägen 1 Beslutsexpediering: Förvaltningschef Karin Proos Chef för avdelning avtal och uppföljning Johanna Bång Kvalitetsansvarig Jeanette Wåhslén Utredare Micael Svanström Akt

18 SOLLENTUNA KOMMUN Rapport D-nr 2015/0052VON-3 Uppföljning inför beslut om förlängning av avtal gällande Gammelvägen 1 1. Sammanfattning Vård- och omsorgskontoret har inför vård- och omsorgsnämndens beslut om förlängning av avtal följt upp Nytidas (före detta Carema Care AB) drift av Gammelvägen 1 genom en intervju med verksamhetschef och platschef samt granskat social dokumentation. Vård- och omsorgskontoret rekommenderar att avtalet förlängs. Uppföljningen påvisar följande utvecklingsområden för Nytidas drift av Gammelvägen 1: - upprätta och vidareutveckla rutiner för att och hur personalen ska respektera och försöka förstå den boendes vilja, - upprätta säkra rutiner gällande hjälpmedel och medicintekniska produkter - upprätta rutiner för att säkerställa samt säkerställa att personalen behärskar det svenska språket i tal och skrift - säkerställa personalens kunskap och kännedom om företagets ledningssystem för kvalitet - gällande social dokumentation säkerställa den enskildes inflytande i genomförandeplaneringen, ange vilka personer som deltagit i genomförandeplaneringen och när planen fastställts och ska följas upp, samt i journal följa upp hur arbetet fortlöper i förhållande till planen och målen. Utvecklingsområdena kommer att följas upp vid ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning. 2. Bakgrund Vård- och omsorgskontoret har följt upp Nytidas drift av Gammelvägen 1 genom en intervju med verksamhetschef och platschef samt granskat social dokumentation. 3. Syfte Syftet med uppföljningen gällande Gammelvägen 1 är att ge underlag för vård- och omsorgsnämndens beslut om eventuell förlängning av avtal. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

19 SOLLENTUNA KOMMUN R app r t D " n r 2015/0052VON-3 4. Metod Kvalitetsansvarig för LSS har intervjuat verksamhetschefen/platschefen för det särskilda boendet samt granskat ett urval av social dokumentation. Under intervjun har frågor ställts utifrån de avtalade kvalitetsområdena helhetssyn, kontinuitet, inflytande och delaktighet, tillgänglighet, självbestämmande och integritet samt ett antal övergripande områden. Social dokumentation har granskats utifrån SOSFS 2014:5 som gäller from 1/ Går det att följa genomförandet av insatsen? - Finns datum för insatsens start? - Finns datum för uppföljningar av insatsen? - Är dokumentationen utformad med respekt? - Förekommer ovidkommande värdeomdömen av nedsättande/kränkande karaktär? - Finns fortlöpande dokumentation/social journal? - Är alla handlingar/anteckningar daterade och signerade i den sociala journalen? 4.2 Bakgrundsinformation om verksamheten Enhet Verksamhetschef Utförare Avtalsperiod Gammelvägen 1 Karin Ginsburg Nytida till och med med möjlighet till års förlängning 5. Resultat intervju med verksamhetschef (platschef) 5.1 Helhetssyn Intervjun visar att nämndens vision, mål och kvalitetsområden är kända bland personal och ledning, att det finns rutiner för medarbetarnas introduktion, utbildning och fortbildning i social dokumentation, att det finns rutiner för upprättande och löpande utveckling av genomförandeplaner och social journal, för hur dokumentation ska förvaras och gallras samt för information om att man dokumenterar och den boendes rätt till insyn i samtliga dokumentation i personakten. 5.2 Kontinuitet Intervjun visar att det finns rutiner för att säkerställa att omvårdnaden utformas utifrån den boendes personliga behov och önskemål. På boendet finns 10 tillsvidareanställd personal och en vikariebank. Bemanningen och omvårdnaden anpassas utifrån den boendes behov och önskemål. Bemanningen är flexibel och behov förändras ständigt hos boendegruppen. Personalgruppen har handledning och stöd av Besök Postadress Telefonväxel Fax reception Internet

20 SOLLENTUNA KOMMUN R app r t D " n r 2015/0052VON-3 habiliteringen för att finna lämpliga arbetssätt. Personal ska veta varför och hur de ska göra det de gör och bära detta medvetet i sitt arbete. Metodiken är att pröva sig fram genom att följa upp och utvärdera resultat för att åter upprätta en genomförandeplan. Samtliga boende har en stödperson i personalgruppen och uppdraget att vara stödperson är specificerat. Eventuella önskemål om att byta stödperson hanteras enligt rutinen för synpunkter och klagomål. Det finns ingen särskilt upprättad, skriftlig rutin för hur den boende ska gå tillväga för att byta stödperson. 5.3 Inflytande och delaktighet Intervjun visar att det finns rutiner för att stödja den boende i att utforma sin lägenhet efter egna önskemål och behov. På boendet har det huvudsakligen varit de boendes anhöriga som har varit behjälpliga. Den boendes stödperson kan liksom all personal vara behjälplig. Det finns rutiner för att stödja den boende i vilken mat han/hon vill äta och när han/hon vill äta. Boendet utgår från genomförandeplanen för varje enskild individ med hänsyn tagen till att hålla en varierad kost. Variationen i kosten upprätthålls genom de valsituationer som erbjuds. Det finns rutiner för att stödja den boende när han/hon vill stiga upp respektive gå att lägga sig. Varje boende har sin planering som dokumenterats i genomförandeplan. Det finns rutiner för att uppmuntra den boende till ett aktivt samhällsliv samt kultur- och fritidsaktiviteter. Boendet har ett "bomöte" där aktiviteter planeras för helgen och den kommande veckan. Boendet har ett aktivitetsombud som bevakar i huvudsak närområdesaktiviteter. Det finns rutiner för att säkerställa att den boende får möjlighet till medföljande personal för att tillgodose behov och önskemål gällande kulturoch fritidsaktiviteter. Medföljande personal på aktiviteter är en förutsättning för de boende. Extra personal sätts in om så behövs för att inte neka uttalade önskemål. Det finns rutiner för samverkan med den boendes anhöriga och legala företrädare. Boendet har två anhörigträffar per år, samt fester i samband med högtider. Anhöriga är ofta på besök. Genomförandeplanerna har uppgifter om hur samverkan ska och får ske. Det finns rutiner för samverkan med den boendes dagliga verksamhet samt för samverkan med kommunens LSS-handläggare. Idag samverkas med två LSS-handläggare. Vid uppföljningar kallas den enskilde till kommunhuset. Önskemål finns om att LSS-handläggaren besöker boendet. Det finns också rutiner för samverkan med beställaren i utvecklandet av vård- och omsorgen i kommunen. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

21 SOLLENTUNA KOMMUN Rapport D-nr 2015/0052VON Tillgänglighet Intervjun visar att det finns rutiner för inflyttning till respektive avflyttning från boendet samt informationsmaterial och rutiner för hur man beskriver verksamheten för den boende (legal företrädare). Vid inflyttning har man ett inflyttningssamtal med den boende och företrädare där man informerar om boendet. Det finns också information om enheten via företagets hemsida. Det finns rutiner för att säkerställa att gemensamma utrymmen är tillgängliga för alla boende och ger möjlighet till sociala kontakter. Boendet har "bomöten" en gång per vecka med samtliga boende i det gemensamma allrummet som också inkluderar kök och uteplats. Varje lördag äter de boende som vill gemensam middag. På sommaren använder man grillen och äter ute på altanen. Det sker för övrigt inga regelbundet arrangerade aktiviteter. Det gemensamma utrymmet är alltid öppet och den boende väljer själva om och när de vill vistas där. Det finns regler för accepterade beteenden i de gemensamma utrymmena. Det finns rutiner för att stödja den boende för att kunna sköta hushållsarbete som t.ex. tvätt och städning, för att stödja den boende för att kunna sköta inköp av olika slag, samt bank- och postärenden och för att stödja den boende för att kunna laga mat enskilt eller att delta i gemensamma måltider. Detta styrs av den boendes genomförandeplan. Det finns tydliga bildscheman, som är anpassade för varje boende, med information om vilken personal som är i tjänst. Det finns personal på plats under hela dygnet så att personalen alltid är nåbar för de boende. Det finns rutiner för att schemalägga personalens arbetstider på ett sådant sätt att de boendes behov och önskemål tillgodoses och för att kunna anpassa antalet personal till de boendes aktuella behov under hela dygnet. Boendet tar in timvikarier vid behov. 5.5 Självbestämmande och integritet Intervjun visar att det delvis finns rutiner för att och hur personalen ska respektera och försöka förstå den boendes vilja. Verksamhetschefen uppger att detta är ett utvecklingsområde, framförallt när det gäller området kommunikation och att använda teckenspråk som ett gemensamt språk. Det finns rutiner för hur den boende i omvårdnaden ska fa utrymme att använda sina fysiska, intellektuella, emotionella och sociala förmågor. Genomförandeplanen och de rutiner som följer av dess innehåll, styr utformandet av stödet. Det finns rutiner för att säkerställa att den boende bemöts på ett sådant sätt att den personliga integriteten upprätthålls och för att säkerställa att den boendes integritet alltid respekteras i bostaden/lägenheten. Detta återfinns i företagets koncept "Vi växer tillsammans" som är styrande för verksamheten. Felaktigt bemötande awikelserapporteras och hanteras direkt av arbetsledningen med den berörde. Verksamhetschefen betonar att inget sker utan samtycke från den boende. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

22 s SOLLENTUNA KOMMUN Rapport D-nr 2015/0052VON-3 Det finns rutiner för att säkerställa att användandet av gemensamhetsutrymmena utgår från den boendes önskemål och behov av gemenskap och för att stödja den boende att utveckla ett varierat socialt nätverk. Personalen är behjälplig de boende gällande stöd i sociala interaktioner med t.ex. vänner och anhöriga. Aktivitetsombudet föreslår och arrangerar aktiviteter och personal uppmuntrar de boende att delta i aktiviteter anpassade för dem. Det finns rutiner för synpunkts- och klagomålshantering samt rutiner för att använda synpunkter och klagomål för att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten och identifiera nya och ej tillgodosedda behov. Information om hur man som boende kan föra fram synpunkter eller klaga, skickas tillsammans med en blankett till legala företrädare två gånger om året. Boendet arbetar utifrån företagets system för avvikelser där en synpunkt eller ett klagomål av personalen ska skrivas in ett datasystem i vilket uppgifterna sedan hanteras av platschef, verksamhetschef, företagets kvalitetsavdelning och därefter tillbaka till boendet. Det är verksamhetschefen som ansvarar för utredning, åtgärder och återkoppling. Medarbetarnas kunskap om 24a LSS (lex Sarah) säkerställs genom att detta tas upp på arbetsplatsträffar två gånger om året. Avvikelserapporteringar sker och det gör att verksamheten bedömer att kunskapen i hög grad är implementerad. Det finns även rutiner för anmälan av missförhållanden enligt 24a LSS (lex Sarah). Enligt verksamhetschefen har boendets medarbetare kunskap om sekretess och tystnadsplikt och det finns rutiner för att säkerställa detta. 5.6 Övrigt Det finns rutiner för hantering av de boendes nycklar. Det saknas rutiner gällande hjälpmedel och medicintekniska produkter. Verksamhetschefen uppger att det inte är aktuellt med sådana rutiner då det idag inte bor någon på boendet som är i behov av hjälpmedel och medicintekniska produkter. Boendet rekommenderas att förbereda och upprätta rutiner för detta, som även inbegriper tillvägagångssätt ifall behov av hjälpmedel och medicintekniska produkter uppstår. Det har upprättats en gällande kris- och beredskapsplan för verksamheten och enligt verksamhetschefen bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete enligt riktlinjer från kommunens räddningstjänst. Det finns en plan för att minimera negativ miljöpåverkan avseende miljöaspekter till livsmedelsanvändning och kemiska produkter för renhållning. Enligt verksamhetschefen uppfyller samtliga personal kravet gällande adekvat utbildning och/eller erfarenhet som kan jämställas med vårdbiträdesutbildning, omvårdnadsprogrammet eller motsvarande. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

23 SOLLENTUNA KOMMUN Rapport D-nr 2015/OO52VON-3 Rutiner för att säkerställa att personalen behärskar det svenska språket i tal och skrift saknas. Enheten arbetar med detta som ett utvecklingsområde. Stavningsprogram ska användas vid dokumentation. Utbildning i tal och skrift ska planeras in i kommande kompetensplaner. Det finns rutiner för att säkerställa att personalen behärskar de kommunikationssätt som krävs för att kunna tolka, förtydliga och förmedla det den boende vill kommunicera. Samtlig personal utbildades i TAKK under 2014 och denna utbildning fortsätter under Boendet har regelbunden hjälp från habiliteringen. Enlig verksamhetschefen uppfyller samtliga personal kravet gällande grundläggande kunskaper om matlagning, livsmedelshygien och matens betydelse för de boende. Boendet använder sig av en webbaserad utbildning som de anställda genomgår en gång per år. Det finns ett ledningssystem för kvalitet enligt gällande författningar och personalen har delvis kunskap och kännedom om ledningssystemet. Verksamhetschefen uppger att det är ett utvecklingsområde då mer fördjupad kunskap om ledningssystemet behövs hos personalen. I nuläget tas olika delar av ledningssystemet upp vid APT. Den del som upplevs vara väl implementerad är rapportering av avvikelser. 5. Resultat dokumentationsgranskning Vård- och omsorgskontoret bedömer att Nytida för Gammelvägen 1 till stor del uppfyller de krav som ställs gällande social dokumentation Nytida bör för Gammelvägen 1 generellt: - säkerställa den enskildes inflytande i genomförandeplaneringen, - ange vilka personer som deltagit i genomförandeplaneringen och när planen fastställt och ska följas upp, samt - i journal följa upp hur arbetet fortlöper i förhållande till planen och målen. Jeanette Wåhslén Kvalitetsansvarig LSS Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

24 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Micael Svanström Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0053 VON-2 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Avtalsförlängning Idrottsvägen 56 Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att förlänga avtalet med Indies omsorg avseende Idrottsvägen 56 (dnr 2008/47 INK.884) t.o.m Sammanfattning Avtalet med Indies omsorg avseende Idrottsvägen 56 löper ut men innehåller en option att förlänga avtalet ytterligare tre år t.o.m Vård- och omsorgskontoret har genomfört en avtalsuppföljning och utifrån det sammanlagda resultatet föreslår kontoret att avtalet med Indies omsorg förlängs. Bakgrund Vård- och omsorgskontoret tecknade avtal med Indies omsorg att driva serviceboende enligt LSS på Idrottsvägen 56. Boendet ligger i Norrviken och har 8 lägenheter avsedda för personer med så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Avtalet med Indies omsorg avseende Idrottsvägen 56 löper ut men innehåller en option att förlänga avtalet ytterligare tre år t.o.m Vård- och omsorgskontoret har genomfört en avtalsuppföljning (se bilaga 1) vars sammanlagda resultat visar att Indies omsorg lever upp till kraven enligt avtal. Uppföljningen visar även på ett antal utvecklingsområden som dokumentation inom både ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och social dokumentation. Utvecklingsområdena kommer att följas upp vid ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning. Kontorets förslag Mot bakgrund av genomförd avtalsuppföljning föreslår kontoret att avtalet avseende Idrottsvägen 56 förlängs. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

25 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0053 VON-2 Sidan 2 av 2 Karin Proos Förvaltningschef Micael Svanström Utredare Bilagor Bilaga 1 - Uppföljning inför beslut om förlängning av avtal Idrottsvägen 56 Beslutsexpediering: Förvaltningschef Karin Proos Chef för avdelning avtal och uppföljning Johanna Bång Kvalitetsansvarig Jeanette Wåhslén Utredare Micael Svanström Akt

26 SOLLENTUNA KOMMUN Rapport D-nr 2015/0053VON-3 Uppföljning inför beslut om förlängning av avtal gällande Idrottsvägen Sammanfattning Vård- och omsorgskontoret har inför vård- och omsorgsnämndens beslut om förlängning av avtal följt upp Indies Omsorgs AB drift av Idrottsvägen 56 genom en intervju med verksamhetschef och platschef samt granskat social dokumentation. Vård- och omsorgskontoret rekommenderar att avtalet förlängs. Uppföljningen påvisar följande utvecklingsområden för Indies Omsorgs AB drift av Idrottsvägen 56: - vidareutveckla rutiner för hur den boende i omvårdnaden ska få utrymme att använda sina fysiska, intellektuella, emotionella och sociala förmågor - upprätta säkra rutiner gällande hjälpmedel och medicintekniska produkter - att säkerställa att personalen dokumenterar de synpunkter och klagomål som mottagits och åtgärdas direkt upprätta rutiner för att säkerställa att personalen behärskar det svenska språket i tal och skrift - gällande social dokumentation beakta mål angivna i biståndsuppdragen, säkerställa den enskildes inflytande i genomförandeplaneringen, ange vilka personer som deltagit i genomförandeplaneringen och när planen fastställts och ska följas upp, i journal följa upp hur arbetet fortlöper i förhållande till planen och målen, samt säkerställa underskrifter och signering. Utvecklingsområdena kommer att följas upp vid ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning. 2. Bakgrund Vård- och omsorgskontoret har följt upp Indies Omsorgs AB drift av Idrottsvägen 56 genom en intervju med verksamhetschef och platschef samt granskat social dokumentation. 3. Syfte Syftet med uppföljningen gällande Idrottsvägen 56 är att ge underlag för vård- och omsorgsnämndens beslut om eventuell förlängning av avtal. 4. Metod Kvalitetsansvarig för LSS har intervjuat verksamhetschefen/platschefen för det särskilda boendet samt granskat ett urval av social dokumentation. Under intervjun har frågor ställts utifrån de avtalade kvalitetsområdena Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

27 73m SOLLENTUNA KOMMUN Rapport D-nr 2015/0053VON-3 helhetssyn, kontinuitet, inflytande och delaktighet, tillgänglighet, självbestämmande och integritet samt ett antal övergripande områden. Social dokumentation har granskats utifrån SOSFS 2014:5 som gäller from 1/ Går det att följa genomförandet av insatsen? Finns datum för insatsens start? - Finns datum för uppföljningar av insatsen? Är dokumentationen utformad med respekt? Förekommer ovidkommande värdeomdömen av nedsättande/kränkande karaktär? - Finns fortlöpande dokumentation/social journal? - Är alla handlingar/anteckningar daterade och signerade i den sociala journalen? 4.1 Bakgrundsinformation om verksamheten Enhet Verksamhetschef Utförare Avtalsperiod Idrotts vägen 56 Fredrik Lagerholm Indies omsorg AB till och med med möjlighet till års förlängning 5. Resultat intervju med verksamhetschef 5.1 Helhetssyn Intervjun visar att nämndens vision, mål och kvalitetsområden är kända bland personal och ledning, att det finns rutiner för medarbetarnas introduktion, utbildning och fortbildning i social dokumentation, att det finns rutiner för upprättande och löpande utveckling av genomförandeplaner och social journal, för hur dokumentation ska förvaras och gallras samt för information om att man dokumenterar och den boendes rätt till insyn i samtliga dokumentation i personakten. 5.2 Kontinuitet Intervjun visar att det finns rutiner för att säkerställa att omvårdnaden utformas utifrån den boendes personliga behov och önskemål. Boendet har schemaläggning för att minimera antalet personal. De flesta i personalgruppen arbetar deltid vilket innebär att man i första hand tar in ordinarie personal vid särskilda behov istället för vikarier. Vikariepoolen består av omkring 6 personer. Bemanningen och omvårdnaden anpassas utifrån den boendes behov och önskemål. Det är genomförandeplanen som styr arbetet. Verksamhetschefen menar att personalen är flexibel genom det flertalet deltidsanställningar som finns. Det gör att verksamheten snabbt kan anpassa sin bemanning efter rådande behov Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

28 SOLLENTUNA KOMMUN Rapport D-nr 2015/0053VON-3 Samtliga boende har en stödperson i personalgruppen och uppdraget att vara stödperson är specificerat. Det finns en rutin på företagets intranät som anger hur man byter stödperson. Den boende tillfrågas vid uppföljning årsvis om man är nöjd med hur stödmannaskapet fungerar. Om den boende vill byta stödperson så ska den boende säga detta till verksamhetschefen eller till den personal den boende vill berätta för. 5.3 Inflytande och delaktighet Intervjun visar att det finns rutiner för att stödja den boende i att utforma sin lägenhet efter egna önskemål och behov. På enheten har det huvudsakligen varit den boendes anhöriga som har varit behjälpliga. Den boendes stödperson kan liksom all personal vara behjälplig om den boende efterfrågar detta. Boendet kartlägger önskemål och behov vid insatsens start och lägger ett veckoschema utifrån detta. Den boende styr sin tid i ett veckoschema med tillhörande arbetsbeskrivningar. Det finns rutiner för att stödja den boende när han/hon vill stiga upp respektive gå och lägga sig. Det finns en veckoplanering för varje boende samt arbetsbeskrivningar så att de boende får rätt stöd. Det finns rutiner för att uppmuntra den boende till ett aktivt samhällsliv samt kultur- och fritidsaktiviteter. Personal har överrapportering till varandra som innehåller en arbetsfördelning och ger en dagsplanering. Personal möter den enskilde och har en samtalsstund när denne kommer hem. Vid detta samtal planerar den enskilde sin eftermiddag och kväll och personalen koordinerar vilket ger utrymme för spontana aktiviteter. Verksamheten har också husmöten där de boende kan diskutera och planera gemensamma aktiviteter. Verksamheten erbjuder gemensamma söndagsaktiviteter. Det finns även en aktivitetsgrupp som planerar 4 gemensamma aktiviteter per år utifrån hela företaget. Det finns rutiner för att säkerställa att den boende får möjlighet till medföljande personal för att tillgodose behov och önskemål gällande kulturoch fritidsaktiviteter. Det finns ingen begränsning för individuell tid och enheten försöker tillmötesgå önskemål. Det finns rutiner för samverkan med den boendes anhöriga och legala företrädare. Boendet har även rutiner för samverkan med den boendes dagliga verksamhet. En gång om året besöker personal från boendet de dagliga verksamheterna. Det finns rutiner för samverkan med kommunens LSS-handläggare samt rutiner för samverkan med beställaren i utvecklandet av kommunens vårdoch omsorg. 5.4 Tillgänglighet Intervjun visar att boendet har rutiner för inflyttning till respektive avflyttning från boendet samt boendet informationsmaterial och rutiner för hur man beskriver verksamheten för den boende (legal företrädare). Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

29 SOLLENTUNA KOMMUN Rapport D-nr 2015/0053VON-3 Information anpassas utifrån den enskildes behov och material sätts samman utifrån detta. Det finns information på företagets hemsida. Den enskilde och dess företrädare far även muntlig information. Det finns rutiner för att säkerställa att gemensamma utrymmen är tillgängliga för alla boenden och ger möjlighet till sociala kontakter. Enheten har boenderåd/husmöten där boende och personal tillsammans bestämt förhållningsregler gällande gemensamma utrymmen. Det finns TVspel och man har haft filmkvällar, men enligt verksamhetchefen kommer de boende oftast själva på vad de vill göra. Gemensamma måltider är återkommande. Det finns rutiner för att stödja den boende för att kunna sköta hushållsarbete som t.ex. tvätt och städning. Detta finns reglerat i genomförandeplanerna och man har veckoplanering. Det finns rutiner för att stödja den boende för att kunna sköta inköp av olika slag, samt bank- och postärenden. Rutiner finns individuellt och som inriktning i verksamheten. Det är viktigt att de boende gör så mycket de kan själva så personalen endast ger stöd när den boende behöver det. Det finns rutiner för att stödja den boende för att kunna laga mat enskilt eller att delta i gemensamma måltider. Det finns möjlighet för den enskilt att äta gemensamt med sina grannar på söndagar. Det finns tydliga scheman för de boende om vilken personal som är i tjänst, samt rutiner för hur personalen under hela dygnet är nåbar för de boende. Verksamheten har arbetsfördelning och personal söker upp den boende och berättar att denne är i tjänst. Arbetsfördelningen visas också tydligt med bilder på tjänstgörande personal på en tavla för de boende. Samtliga boende har personalnumret inlagt i sina mobiltelefoner. Det finns rutiner för att schemalägga personalens arbetstider på ett sådant sätt att de boendes behov och önskemål tillgodoses, samt rutiner för att under hela dygnet anpassa antalet personal till de boendes aktuella behov. I första hand tar man in ordinarie personal. Enheten har dock vikarier som man tar in vid behov. Dessa vikarier bjuds in till personalmöten och temadagar. 5.5 Självbestämmande och integritet Intervjun visar att det finns rutiner för hur personalen ska respektera och försöka förstå den boendes vilja. Enligt verksamhetschefen är det viktigt att personal har kännedom om vad det innebär att ha en kognitiv funktionsnedsättning. Detta och verksamhetens värdegrund diskuteras regelbundet och är en stående punkt på personalmöten. Man följer upp och har reflektion. Man har extern handledare. Företaget har en policy gällande bemötande och verksamheten har internutbildning i detta. Det finns delvis rutiner för hur den boende i omvårdnaden ska få utrymme att använda sina fysiska, intellektuella, emotionella och sociala förmågor. Besök Postadress Telefonväxel Fax reception Internet

30 SOLLENTUNA KOMMUN Rapport D-nr 2015/0053VON-3 Genomforandeplanen med dess tillhörande arbetsbeskrivningar och stödplaner är grunden för detta. Verksamhetschefen uppger att detta är ett utvecklingsområde. Det finns rutiner för att säkerställa att den boende bemöts på ett sådant sätt att den personliga integriteten upprätthålls. Genomförandeplan, scheman, uppföljning och policy för bemötande är en grund för att den personliga integriteten upprätthålls. All personal far information gällande tystnadsplikt. På personalmöten går man igenom tystnadsplikt. Det finns system för synpunkter och klagomål. Det finns rutiner för att säkerställa att den boendes integritet alltid respekteras i bostaden/lägenheten, samt rutiner för att säkerställa att användandet av gemensamhetsutrymmena utgår från den boendes önskemål och behov av gemenskap. Det finns rutiner för att stödja den boende att utveckla ett varierat socialt nätverk. Enligt verksamhetschefen hjälper personalen den boende när det gäller stöd i att umgås med andra samt upprätthålla och utveckla ett socialt nätverk. I genomförandeplanen regleras formerna för stöd, behov och önskemål. Enheten arbetar med sociala berättelser som en stödform. Genom företaget har man utbyte med andra enheter inom företaget och man åker på gemensamma resor. Det finns också möjlighet till medföljande personal till olika aktiviteter. Det finns rutiner för synpunkts- och klagomålshantering, samt rutiner för att använda synpunkter och klagomål för att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten och identifiera nya och ej tillgodosedda behov. Det finns tillgänglig information om hur man som boende kan föra fram synpunkter eller klaga. Det är verksamhetschefen som tar emot ärendet, utreder det, åtgärdar om det är möjligt och återkopplar till den som klagar. Företagets rutin reglerar att den klagande ska få svar inom 14 dagar. Detta har för den aktuella enhetens skärpts till 7 dagar i enlighet med Sollentunas rutin. Synpunkter och klagomål skickas vidare till företagets ledning. Målgruppen kräver direkt reaktion/åtgärd på sin synpunkt. Ett utvecklingsområde uppges vara att nedteckna synpunkter/klagomål som de enskilde framfört muntligt då det ofta missas åtgärd sker direkt. Enligt verksamhetschefen har boendets medarbetare kunskap om 24a LSS (lex Sarah), samt kunskap om kunskap om sekretess och tystnadsplikt. Det finns rutiner för anmälan av missförhållanden enligt 24a LSS (lex Sarah), samt rutiner för att säkerställa sekretess och tystnadsplikt 5.6 Övrigt Det finns rutiner för hantering av de boendes nycklar, samt rutiner gällande hjälpmedel och medicintekniska produkter. Verksamhetschefen uppger att i de fall den enskilde har behov av personalstöd för att hantera hjälpmedel eller medicintekniska produkter arbetar man för att trappa ut behovet av det mänskliga stödet. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

31 s SOLLENTUNA KOMMUN Rapport D-nr 2015/0053VON-3 Det har upprättats en gällande kris- och beredskapsplan för verksamheten och enligt verksamhetschefen bedriver boendet systematiskt brandskyddsarbete enligt riktlinjer från kommunens räddningstjänst. Enheten har krisrutin, lokal rutin för nåbarhet och företagets rutin vid kris. Enheten har brandskyddspärm. Det finns en plan för att minimera negativ miljöpåverkan avseende miljöaspekter till livsmedelsanvändning och kemiska produkter för renhållning. Företaget har en miljöpolicy. Man har ett program för sopsortering, kemikalier och en miljöansvarig på enheten. Samtliga boende är med och har ansvarsområden i enlighet med företagets miljöpolicy. Enligt verksamhetschefen uppfyller inte samtlig personal kravet gällande adekvat utbildning och/eller erfarenhet som kan jämställas med vårdbiträdesutbildning, omvårdnadsprogrammet eller motsvarande. En av sex tillsvidareanställd personal uppfyller inte kraven, och inte samtliga timvikarier. Den tillsvidareanställda har tidigare varit vikarie. Vid det kommande medarbetarsamtalet kommer en utbildningsplan att läggas för denna person. Rutiner för att säkerställa att personalen behärskar det svenska språket i tal och skrift saknas men enligt verksamhetschefen anställs endast personal som behärskar det svenska språket i tal. Vid rekrytering sker en muntlig kontroll. När det gäller skrift hänvisar man, vid behov, till övriga kollegor för stöd. Det finns rutiner för att säkerställa att personalen behärskar de kommunikationssätt som krävs för att kunna tolka, förtydliga och förmedla det den boende vill kommunicera. Enligt verksamhetschefen uppfyller samtliga i personalen kravet gällande grundläggande kunskaper om matlagning, livsmedelshygien och matens betydelse för de boende. All personal genomgår webutbildning i livsmedelshygien Det finns ett ledningssystem för kvalitet enligt gällande författningar och enligt verksamhetschefen har personalen kunskap och kännedom om ledningssystemet. Personalen uppges ha fått introduktion om hur ledningssystemet fungerar. Systemet finns på företagets intranät och är tillgängligt för personalen. Verksamhetschefen uppger att det bedrivs ett kontinuerligt arbete med implementering av ledningssystemet. 6. Resultat dokumentationsgranskning Vård- och omsorgskontoret bedömer att Indies Omsorg AB för Idrottsvägen 56 till stor del uppfyller de krav som ställs gällande social dokumentation Indies Omsorg AB bör för Idrottsvägen 56 generellt: - beakta mål angivna i biståndsuppdragen, - säkerställa den enskildes inflytande i genomförandeplaneringen, Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9

LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9 Gunnar nson 2.11.3-852/2013

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsberättelse år 2012 Sollentuna kommun

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsberättelse år 2012 Sollentuna kommun ej Dnr. 2013/0018 VON-16 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsberättelse år 2012 Sollentuna kommun ^ SOLLENTUNA KOMMUN *-V, Vard- och omsorgsnämnden www.sollentuna.se Sidan 2 av 23 2013-03-20 Innehåll Kvalitetsberättelse

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Sidan 3 av 146 Ärende 1 Sidan 4 av 146 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Annika Holmström 2014-11-13

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-11-07 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ärlans serviceboende Adress: Söderströms väg 247 Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Raymond Paulsson, 070-245

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019.

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. Skriftligt godkännande 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. 2. Ickevalsalternativ För den kund som inte önskar välja leverantör ska

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Upphandling i Härryda kommun

Upphandling i Härryda kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda kommun gällande VALFRIHET INOM HEMTJÄNST Beslutat 2013-07-01 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013 Sidan 3 av 126 Ärende 1 Sidan 4 av 126 Sidan 5 av 126 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marianne Iggmark Datum Vår beteckning 08-58169563 2013-05-22

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete.

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete. 1 av 81 KALLELSE med föredragningslista 1(1) Nämnd/Styrelse: Omsorgsnämnden Sekreterare: Charlotta Sandahl Tfn: 044-136815 E-post: charlotta.sandahl@kristianstad.se Tid och plats torsdagen den 31 oktober

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer