EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 22 december 2005 (9.1) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 22 december 2005 (9.1) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 22 december 2005 (9.1) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOT från: till: Ärende: Den österrikiska och den finländska delegationen Delegationerna Rådets verksamhetsprogram för 2006 från de kommande österrikiska och finländska ordförandeskapen För delegationerna bifogas rådets verksamhetsprogram för 2006 från de kommande österrikiska och finländska ordförandeskapen /05 mas/bl/mr 1

2 INNEHÅLL 1. FRAMTIDA BUDGETPLAN DET KONSTITUTIONELLA FÖRDRAGET STÖRRE TILLVÄXT OCH FLER ARBETSTILLFÄLLEN DEN NYLANSERADE LISSABONSTRATEGIN ALLMÄN EKONOMISK RAM/SAMORDNING AV POLITIKEN... 9 Stabilitets- och tillväxtpakten... 9 Eventuell uppdatering av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken Utvidgning av euroområdet Översyn av övergångsåtgärder Att säkerställa lämpliga budgetmedel för EU Finansiering av transeuropeiska transport- och energinät EIB:s utlåningsmandat Statistik ATT STÄRKA KONKURRENSKRAFTEN Bättre lagstiftning Innovation och företagande Forskning Utbildning Immateriell äganderätt ATT UTVECKLA EN VERKLIG INRE MARKNAD Tjänster Fri rörlighet för varor Finansiella tjänster Beskattning Bolagsrätt Teknisk harmonisering Gödselmedel Livsmedel Konsumenter Tull /05 mas/bl/mr 2

3 7. INFORMATIONSSAMHÄLLET, ENERGI, TRANSPORT OCH KEMIKALIEPOLITIK Informationssamhället och elektronisk kommunikation Energi Transport Kemikaliepolitik SYSSELSÄTTNING, ARBETSMARKNADSLAGSTIFTNING, SOCIALPOLITIK, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT JÄMSTÄLLDHET Sysselsättning Arbetsmarknadslagstiftning och arbetsmiljö Socialpolitik Hälsa Jämställdhet och icke-diskriminering Ungdom, kultur och audiovisuella frågor MILJÖ Pågående lagstiftningsarbete Klimatförändring Biologisk mångfald Miljöteknik Global miljöförvaltning HÅLLBAR UTVECKLING DEN GEMENSAMMA JORDBRUKS- OCH FISKERIPOLITIKEN ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA UTVIDGNINGEN YTTRE FÖRBINDELSER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER /05 mas/bl/mr 3

4 Inledning Allmänt I detta program anges de viktigaste målen för rådets arbete under Programmet har utarbetats av de kommande österrikiska och finländska ordförandeskapen på grundval av det fleråriga programmet för åren Under de senaste debatterna har man betonat att det är viktigt att unionen framför allt ägnar sig åt frågor som är av betydelse för medborgarna i deras dagliga liv. De båda ordförandeskapen kommer att samarbeta nära för att se till att rådets arbete under 2006 bidrar till ekonomisk och social välfärd, skydd för miljön, frihet och säkerhet för Europas medborgare samt till att stärka unionens roll i världen. Det pågående arbetet med ett antal viktiga prioriteringar avsedda att sörja för att EU svarar framgångsrikt på de utmaningar och möjligheter som globaliseringen erbjuder kommer att föras framåt. Ordförandeskapen kommer därför att samarbeta med alla medlemsstater inom rådet samt med Europaparlamentet och kommissionen för att öka den samlade effektiviteten och kontinuiteten i unionens åtgärder. Både Österrike och Finland kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt att rådet skall fungera smidigt och effektivt och åt att säkerställa så stor öppenhet som möjligt vid utövandet av ordförandeskapsfunktionen. Debatten om Europeiska unionens framtid Europeiska rådet beslutade vid mötet i juni 2005 att inleda en period av reflektion över Europas framtid med deltagande av både medlemsstaterna, genom nationella debatter, och Europeiska unionens institutioner. Ett av huvudsyftena är att främja en bred dialog för att identifiera viktiga frågor samt politikområden där unionsåtgärder anses nödvändiga för att möta kommande utmaningar för Europa. Debatten bör också inriktas på att undersöka hur beslut kan fattas på lägsta möjliga nivå, utan att åtgärderna förlorar sin effektivitet. Vidare bör debatten om den europeiska livsstilen och dess värderingar föras vidare /05 mas/bl/mr 4

5 Vid Europeiska rådets möte i juni enades man om att en samlad bedömning av de nationella debatterna skall göras under första halvåret Den interimsrapport om reflektionsperioden som lades fram för Europeiska rådet i december 2005 är en bra utgångspunkt för denna bedömning. Utifrån denna rapport och mot bakgrund av den fortsatta debatten kommer Europeiska rådet vid junimötet att göra en bedömning av reflektionsprocessen och bör försöka fastställa tydligare planer för framtiden och enas om fortsättningen av processen. Beroende på resultatet av denna bedömning kommer de båda ordförandeskapen att sörja för en lämplig uppföljning under resten av året. Unionens framtida finansiering Den aktuella budgetplanen löper ut i slutet av I den överenskommelse som nåddes vid Europeiska rådets möte i december 2005 fastställs ramen för unionens finanser under nästa finansieringsperiod. Denna överenskommelse bör nu omsättas i nödvändiga rättsliga instrument i nära samarbete med Europaparlamentet. Det ankommer på de båda ordförandeskapen att se till att dessa rättsakter antas så snart som möjligt så att de kan utgöra grunden för finansieringen av unionens politik under perioden Att arbeta för tillväxt och sysselsättning Lissabonstrategin från 2000 fortsätter att spela en viktig roll när det gäller att hjälpa Europeiska unionen och medlemsstaterna att anta de utmaningar som en åldrande befolkning och globaliseringen innebär. Att lyckas med detta kommer att vara en av unionens huvudprioriteringar under de närmaste åren anpassades Lissabonstrategin för att kunna bidra till antagandet av den viktigaste utmaningen att skapa tillväxt och sysselsättning, som en del av det övergripande målet att stärka den europeiska ekonomins konkurrenskraft och säkerställa hållbarheten i den europeiska välfärdsmodellen. Under 2006 kommer tonvikten att läggas på att se till att det nya förvaltningssystemet blir framgångsrikt, och särskilt på genomförandet av de första nationella reformprogrammen, som utarbetats och förhandlats fram tillsammans med berörda aktörer, samt av åtgärder på unionsnivå för att komplettera nationella program. Rådet ser fram emot att se över framstegen inom den befintliga multilaterala ramen. Ytterligare insatser kommer att ägnas åt att förklara behovet av reformer för allmänheten /05 mas/bl/mr 5

6 Kommande arbete på EU-nivå bör inriktas på åtgärder som skapar tillväxt och sysselsättning. Ordförandeskapen kommer som ett väsentligt inslag för att öka den ekonomiska dynamiken i Europa att ägna särskild uppmärksamhet åt att genomföra den inre marknaden, särskilt för tjänster, telekommunikation, energi och finansiella tjänster. Särskild tonvikt kommer även att läggas på att främja stöd till forskning och utveckling samt på att skapa en miljö som uppmuntrar innovationer och stärker ekonomi och färdigheter som baseras på kunskap. Arbetslivets attraktionskraft och kvalitet kommer att betonas som ett sätt att höja sysselsättningsnivån. Som en del av målet att stärka unionens konkurrenskraft kommer genomförandet av agendan för bättre lagstiftning att prioriteras särskilt. Hållbar utveckling Ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling är ett mycket viktigt mål för unionens politik och åtgärder. Unionens strategi för hållbar utveckling kommer att förnyas av Europeiska rådet i juni Europeiska rådet kommer även fortsättningsvis att bekämpa klimatförändringar både internationellt och inom unionen. Att stärka området med frihet, säkerhet och rättvisa Att säkerställa frihet, säkerhet och rättvisa är ett av de europeiska medborgarnas huvudönskemål. I Haagprogrammet, som antogs 2004, fastställs ramen för beaktandet av dessa önskemål. Genomförandet av detta program kommer därför att vara en av prioriteringarna under Insatserna kommer att inriktas på att genomföra programmets externa aspekter, intensifiera unionens insatser för att bekämpa terrorism och grova brott, förbättra utbytet av relevant information, främja ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden och skapa en gemensam asylpolitik samt en gemensam hantering av migration. Översynen av Haagprogrammet efter halva tiden, utifrån kommissionens bedömningsrapport, ger möjlighet att utvärdera programmet och bedöma vilka ändringar som kan göras för att bättre uppnå målen /05 mas/bl/mr 6

7 Ytterligare åtgärder kommer att vidtas under året för att utvidga den fria rörligheten för personer genom en uppdatering av Schengens informationssystem och genom genomförandet av en övergripande utvärdering av om de nya medlemsstaterna uppfyller villkoren för full tillämpning av Schengenregelverket. Utvidgning Genom utvidgning kan unionens stabilitet och välstånd utvidgas till ett allt större antal länder i Europa. Det är därför viktigt både för unionen och anslutande stater att anslutningsprocessen äger rum under bästa möjliga förhållanden. Under 2006 kommer övervakningen av Bulgarien och Rumänien att intensifieras som en del av förberedelserna för deras planerade anslutning Anslutningsförhandlingarna med Kroatien och Turkiet kommer dessutom att föras vidare i enlighet med de förhandlingsramar som man kommit överens om. Att stärka unionens roll i världen Med nästan en halv miljard invånare, en fjärdedel av världshandeln och som världens största givare av utvecklingsbistånd, har unionen en viktig roll internationellt. Unionens viktigaste mål på området yttre förbindelser är att stärka säkerhet, stabilitet och demokrati samt lindra fattigdom, särskilt i Afrika, genom att ta itu med andra orsaker till instabilitet och bidra till ett effektivt multilateralt system. Unionen kommer under 2006 att fortsätta att sträva efter uppnå dessa mål genom enhetlig och integrerad användning av de olika instrument som finns tillgängliga. Ett antal viktiga toppmöten planeras äga rum under året. Dessa kommer att hjälpa unionen att stärka sina strategiska partnerskap med både USA och Ryssland, med Latinamerika och länderna i Västindien samt med asiatiska partner i ASEM. Unionen kommer också att inrikta sig på att öka stabiliteten utanför sina gränser genom att fortsätta med stabiliseringspolitiken med västra Balkan, utveckla sina förbindelser med sina grannar i öster och i Medelhavsområdet, genom att ge den europeiska grannskapspolitiken mer substans och stärka den nordliga dimensionen. Unionen kommer också att arbeta med sina partner under 2006 för att uppnå resultat i handelssamtalen genom utvecklingsagendan från Doha /05 mas/bl/mr 7

8 1. FRAMTIDA BUDGETPLAN Den överenskommelse som nåddes i december 2005 om budgetplanen kommer att följas upp. Rådet kommer på grundval av ett förslag från kommissionen att inleda förhandlingar om ett nytt interinstitutionellt avtal för att komma fram till en lösning så tidigt som möjligt Detta avtal kommer att överensstämma med de relevanta slutsatserna från Europeiska rådets möte i december Parallellt med detta kommer arbetet att fortsätta med de olika rättsakter som kommer att utgöra grunden för finansieringen av unionens politik under nästa finansieringsperiod. Under arbetet kommer hänsyn att tas till resultatet från Europeiska rådets möte i december och till förslag från kommissionen om uppdelningen av utgifter per instrument. Målet är att färdigställa det interinstitutionella avtalet senast i juni 2006 och alla enskilda rättsakter senast i slutet av DET KONSTITUTIONELLA FÖRDRAGET Efter stats- och regeringschefernas diskussioner om förfarandet för ratificering av det konstitutionella fördraget nåddes i juni 2005 enighet om nödvändigheten av att under en reflektionsperiod anordna nationella debatter och göra en övergripande utvärdering av dessa under första halvåret 2006 samt enas om hur förfarandet därefter bör fortsätta. Nödvändiga förberedelser kommer att vidtas för att möjliggöra denna utvärdering. Beroende på utfallet kommer den att följas upp på lämpligt sätt under andra halvåret STÖRRE TILLVÄXT OCH FLER ARBETSTILLFÄLLEN DEN NYLANSERADE LISSABONSTRATEGIN Att gripa sig an de utmaningar som globaliseringen och de demografiska förändringarna utgör står fortfarande högst upp på den europeiska dagordningen för Europeiska rådet bekräftade i mars 2005 Lissabonstrategins giltighet och enades om att den bör inriktas på att stärka hållbar ekonomisk tillväxt och skapa fler och bättre arbetstillfällen. Europa måste förnya grunderna för sin konkurrenskraft, öka sin tillväxtpotential och sin produktivitet samt förstärka den sociala sammanhållningen, genom att främst satsa på kunskap, innovation och bättre utnyttjande av humankapitalet. Strategin, som grundar sig på partnerskapsanda, måste nu effektivt genomföras i sin helhet /05 mas/bl/mr 8

9 I samband med nylanseringen godkändes i juni 2005 de nya integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning , som består av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och riktlinjerna för sysselsättningen. Den reformerade styrramen kommer att förbättra förutsättningarna för att uppnå verkliga framsteg på såväl medlemsstatsnivå som gemenskapsnivå. Det kommer att krävas kraftfulla politiska åtaganden om att genomföra de åtgärder som ingår i de nationella reformprogrammen och gemenskapens Lissabonprogram. På grundval av de framsteg som tidigare ordförandeskap har gjort och kommissionens årliga framstegsrapport kommer ordförandeskapen att föra arbetet med Lissabonagendan framåt i Europeiska rådet och berörda rådskonstellationer. Ordförandeskapen kommer att främja makroekonomiska förhållanden som leder till stabilitet och hållbar tillväxt och göra allt de kan för att uppnå konkreta framsteg på Lissabonstrategins mest centrala områden (dvs. i fråga om strukturpolitik och mikroekonomisk politik samt sysselsättningspolitik) och andra områden som bidrar till ett framgångsrikt genomförande av strategin (se kapitlen 4 9 nedan). Ytterligare arbete med FoU, universitet, demografiska utmaningar och energi kommer att utföras på grundval av kommissionens interimsrapport om uppföljningen av stats- och regeringschefernas informella möte på Hampton Court. 4. ALLMÄN EKONOMISK RAM/SAMORDNING AV POLITIKEN STABILITETS- OCH TILLVÄXTPAKTEN Rådet kommer att fortsätta genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten med utgångspunkt i rådets rapport av den 20 mars 2005, de nya förordningar som rådet antog den 27 juni 2005 och den reviderade uppförandekod som ekonomiska och finansiella kommittén slutligen fastställde hösten kommer att bli ett avgörande år för många medlemsstater när det gäller att få kontroll över sina budgetunderskott i enlighet med de rekommendationer som rådet redan har utfärdat /05 mas/bl/mr 9

10 EVENTUELL UPPDATERING AV DE ALLMÄNNA RIKTLINJERNA FÖR DEN EKONOMISKA POLITIKEN Rådet kommer, i nära samarbete med kommissionen, att se över genomförandet av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och besluta om en uppdatering är nödvändig. Detta arbete sker för första gången inom ramen för de integrerade riktlinjerna och på grundval av de nationella handlingsprogram som alla medlemsstater skall upprätta. Arbetet kommer att koncentreras till de viktigaste pelarna för den ekonomiska politiken och skattepolitiken i Europa, nämligen att säkerställa stabilitetsinriktade offentliga finanser, förbättra deras hållbarhet och kvalitet samt påskynda ekonomiska och strukturella reformer. En slutlig text om eventuella förslag till revidering av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken kommer att utarbetas av Ekofinrådet och, tillsammans med dokumentet om huvudfrågorna, föreläggas Europeiska rådets vårmöte. UTVIDGNING AV EUROOMRÅDET Kommissionen och ECB har meddelat att de i juni 2006 kommer att överlämna konvergensrapporter om de medlemsstater som beviljats ett undantag. Vissa medlemsstater har redan förklarat sig vara intresserade av att införa euron senast De båda ordförandeskapen kommer att sörja för en grundlig granskning så tidigt som möjligt på grundval av relevanta kriterier, däribland stabil makroekonomisk utveckling och en hög grad av varaktig konvergens. ÖVERSYN AV ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER Rådet kommer att behandla en rapport från kommissionen om medlemsstaternas tillämpning av nationella åtgärder för reglering av tillträdet till arbetsmarknaderna för ungerska, lettiska, polska, slovakiska, tjeckiska, estniska, slovenska och litauiska medborgare enligt bilagorna V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII och XIV till anslutningsakten från /05 mas/bl/mr 10

11 ATT SÄKERSTÄLLA LÄMPLIGA BUDGETMEDEL FÖR EU När det gäller EU:s budget för 2007 kommer de båda ordförandeskapen att genomföra den nya budgetplan och de riktlinjer för budgeten som rådet har fastställt. Under utarbetandet av budgeten för 2007 kommer dessutom ansträngningar att göras för att på bästa sätt använda all relevant information om genomförandet av 2006 års budget och efterlevnaden av den nya budgetförordningens principer. För att förbättra EU:s budgetförfarande skall hänsyn tas till resultaten av utvärderingar och verksamhetsbeskrivningar. Förfarandet med medlingsmöte med Europaparlamentet kommer att vidareutvecklas. Slutligen kommer kontroll och bedrägeribekämpning att utgöra en viktig aspekt i rådets arbete med att ytterligare förbättra finansförvaltningen. FINANSIERING AV TRANSEUROPEISKA TRANSPORT- OCH ENERGINÄT Rådet förväntas anta förordningen om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska transport- och energinät. Detta förslag är avsett att garantera en effektivare förvaltning av gemenskapens finansiella stöd och verka som en katalysator för fullbordandet av de transeuropeiska infrastrukturnäten. Förordningen kommer att stimulera handel och stärka den inre marknaden, förstärka sammanhållning och bidra till hållbar utveckling. Förordningen bör träda i kraft i början av Den skulle kunna antas före juli EIB:s UTLÅNINGSMANDAT Rådet kommer att anta ett förnyat beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsländerna, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika). Kommissionen förväntas lägga fram sitt förslag första halvåret I detta förnyade mandat kommer de garantibelopp som skall beviljas EIB:s olika geografiska insatsområden att fastställas. Det skulle också kunna inbegripa nya geografiska områden som bör omfattas inför utvidgningen och den nya grannskapspolitiken. Förordningen bör antas före slutet av 2006 för att kunna träda i kraft i början av /05 mas/bl/mr 11

12 STATISTIK På statistikområdet kommer de båda ordförandeskapen att fortsätta arbetet på grundval av initiativ som för närvarande är under förhandling eller som väntas och bland annat omfattar användningen av prisstatistik för köpkraftspariteter, statistisk näringsgrensindelning i EU, statistik rörande företagsstrukturer samt överföring av nationella redovisningsuppgifter. De båda ordförandeskapen kommer också att som prioriteringar överväga genomförandet av uppförandekoden för europeisk statistik och minskningen av den börda som administration och regler innebär för de nationella statistiska myndigheterna. 5. ATT STÄRKA KONKURRENSKRAFTEN De båda ordförandeskapen kommer att försöka bidra till att skapa förhållanden som främjar ekonomisk tillväxt och skapandet av sysselsättning. I detta syfte kommer de båda ordförandeskapen att fortsätta arbetet med bättre lagstiftning, inremarknadspolitik, innovation, företagande, forskning, utbildning och yrkesutbildning. Områden som alla har erkänts som avgörande delar av den nylanserade Lissabonstrategin. Rådet (konkurrenskraft) kommer att stödja Europeiska unionens satsning på tillväxt och sysselsättning genom att effektivt bidra till ett framgångsrikt genomförande av Lissabonstrategin. I sin övergripande roll kommer rådet att koncentrera sig på sitt rättsliga ansvar för de viktigaste områdena när det gäller förordningar med betydande konsekvenser för konkurrenskraften samt relevanta mikroekonomiska och strukturpolitiska frågor i den nylanserade Lissabonstrategin. Rådet har därför för avsikt att utarbeta ett dokument om de mest prioriterade huvudfrågorna. BÄTTRE LAGSTIFTNING De båda ordförandeskapen kommer, i nära samarbete med kommissionen och Europaparlamentet, att föra arbetet framåt med lagstiftningsreformen, i enlighet med bland annat det gemensamma uttalandet om lagstiftningsreformen /05 mas/bl/mr 12

13 Ordförandeskapen kommer att främja övergripande användning av konsekvensanalyser i lagstiftningsförfarandet och kommer att stödja kommissionens ansträngningar att förfina sitt förfarande för konsekvensanalys genom att stärka konkurrenskraftsdimensionen, utan att minska sitt engagemang för målen att främja hållbar miljö och social sammanhållning. I detta sammanhang kommer de att noggrant följa den externa utvärdering av kommissionens system för konsekvensanalys som kommer att inledas i början av Ordförandeskapen välkomnar dessutom kommissionens åtagande att införliva en gemensam metod för mätning av administrativa bördor med de reviderade riktlinjerna för konsekvensanalys. I nära samarbete med kommissionen kommer ordförandeskapen att påskynda översynen av den nuvarande europeiska lagstiftningen genom att aktivt främja arbetet med förenkling. I detta sammanhang kommer ordförandeskapen också att försöka förbättra arbetsmetoderna i syfte att förenkla förslagen. Ordförandeskapen kommer på grundval av det arbete som påbörjades under det brittiska ordförandeskapet att eftersträva en överenskommelse om reformen av systemet med kommittéförfaranden i syfte att säkerställa ett större deltagande av Europaparlamentet. INNOVATION OCH FÖRETAGANDE De båda ordförandeskapen kommer att arbeta för att ett slutligt beslut om ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation ( ) skall kunna fattas före slutet av Programmet, som syftar till att stimulera investeringar i innovation, särskilt i fråga om små och medelstora företag, är nära kopplat till andra politikområden (energi, informationsteknik, forskning och miljö). På området för innovation och företagande kommer rådet att ägna vederbörlig uppmärksamhet åt följande initiativ, som förmodligen kommer att inledas eller vidareutvecklas under 2006: Meddelande om regelramen för bilindustrin (Cars 21). Nya aspekter på politiken för små och medelstora företag när det gäller tillväxt och sysselsättning. Ett nytt meddelande om industripolitik. En handlingsplan för forskning och innovation /05 mas/bl/mr 13

14 Rådet (konkurrenskraft), som erkänner den viktiga roll som små företag har för att skapa tillväxt och sysselsättning, kommer att diskutera genomförandet av Europeiska stadgan för småföretag. Diskussionerna kommer att hållas mot bakgrund av den information som medlemsstaterna lämnar i sina nationella reformprogram, efter det att rapporteringssystemet har rationaliserats. Inom ramen för den nylanserade Lissabonstrategin avser kommissionen att integrera rapporten om konkurrenskraft, resultattavlan för innovation och resultattavlan för företagspolitik i ett och samma konkurrenskraftspaket. Detta kommer förmodligen under andra halvåret 2006 att leda till en övergripande utvärdering av hur strategin fungerar och tjäna som utgångspunkt för de förberedande diskussionerna om bidragen till Europeiska rådets vårmöte Ordförandeskapen kommer att diskutera turismens bidrag till tillväxt och sysselsättning. Ny informations- och kommunikationsteknik kommer liksom turism och kultur att vara centrala frågor. När det gäller offentlig upphandling kommer rådet att påbörja arbetet med det förslag till ett nytt direktiv om rättsmedel i samband med offentlig upphandling som väntas Syftet med revideringen är att garantera effektiva och lämpliga förfaranden för översyn av offentlig upphandling i medlemsstaterna. Arbete kommer eventuellt också att påbörjas med ett kommissionsmeddelande om offentlig-privata partnerskap och upphandling av försvarsmateriel. När det gäller konkurrenskraft och statligt stöd kommer rådet att fortsätta eller påbörja arbete med förslaget till revidering av rådets förordning (EEG) nr 4056/86 avseende tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler på sjötransporter. Samtidigt som frågor om statligt stöd endast i begränsad omfattning är föremål för rådets överläggningar innehåller kommissionens handlingsplan för statligt stöd två punkter som berör rådet, nämligen ändring av förordning (EG) nr 994/98 som möjliggör gruppundantag (2005/6) och ändring av förordning (EG) nr 659/99 om förfaranden (2002/8). En snabb lösning av dessa frågor kommer att högprioriteras i enlighet med den tidsplan som fastställs i kommissionens handlingsplan för statligt stöd och med ledning av principerna om minskad administrativ börda för kontroll av statligt stöd som skall ge kommissionen möjlighet att koncentrera sig på fall av verklig snedvridning av konkurrensen /05 mas/bl/mr 14

15 De båda ordförandeskapen erkänner den viktiga roll som rymdpolitiken kan spela i Europa när det gäller industri- och innovationspolitik. Arbetet med att vidareutveckla och genomföra en övergripande europeisk rymdpolitik på grundval av EG:s och ESA:s ramavtal kommer att aktivt fortsätta. Ytterligare möten i rymdrådet kommer under 2006 att säkerställa fortsatta framsteg med beaktande av den rymdforskningsverksamhet som föreslås i det sjunde ramprogrammet samt genomförandet av Galileo och global övervakning för miljö och säkerhet (GMES). FORSKNING Ordförandeskapen kommer, i nära samråd med Europaparlamentet, att göra allt de kan för att se till att det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling inleds i god tid. För att undvika en lucka mellan det nuvarande ramprogrammet, som löper ut i slutet av 2006, och det nya programmet måste alla beslut om själva ramprogrammet och åtföljande genomförandebeslut (särskilda program, regler för deltagande, Gemensamma forskningscentret och verksamhet enligt artiklarna 169 och 171 i EG-fördraget) fattas i god tid före slutet av De båda ordförandeskapen kommer även fortsättningsvis att övervaka och uppmuntra genomförandet av handlingsplanen för treprocentsmålet. Detta kommer att följa på rådets diskussioner om denna fråga. När det gäller den internationella termonukleära försöksreaktor (ITER) som skall byggas i Cadarache, Frankrike, förväntas kommissionen i början av 2006 lägga fram sina förslag till ingåendet av ett internationellt avtal mellan de deltagande parterna och till skapandet av en europeisk juridisk person. Ordförandeskapen kommer att eftersträva ett snabbt antagande av dessa förslag /05 mas/bl/mr 15

16 UTBILDNING Arbetet med den gemensamma interimsrapporten om utbildning 2010 kommer att slutföras under första halvåret I detta sammanhang kommer ordförandeskapen att försöka stärka de strategiska målen för processen, nämligen utbildningens kvalitet, effektivitet och genomslagskraft samt tillträde till utbildning. De kommer också att främja en integrerad strategi för utbildningssamarbete, inbegripet effektiva arbetsmetoder. Rådet kommer att eftersträva ett slutligt antagande av det integrerade handlingsprogrammet inom livslångt lärande ( ) för att programmet skall kunna inledas i början av Ordförandeskapen kommer att stärka det europeiska samarbetet i fråga om yrkesutbildning. Rådet förväntas anta slutsatser om yrkesutbildning under andra halvåret Det finländska ordförandeskapet har för avsikt att anordna en uppföljningskonferens i december De båda ordförandeskapen kommer att eftersträva ett slutligt antagande av Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet samt rådets och Europaparlamentets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. De kommer att arbeta vidare med Europeisk indikator för språkkunskaper och en europeisk ram för kvalifikationer. Beroende på kommissionens förberedelser kan en punkt på rådets dagordning eventuellt bli en rekommendation om lärarutbildningens kvalitet. IMMATERIELL ÄGANDERÄTT Ordförandeskapen kommer att undersöka möjligheterna att göra framsteg mot en lösning på frågan om gemenskapspatentet för att uppnå ett kostnadseffektivt, användarvänligt och effektivt patentsystem i EU /05 mas/bl/mr 16

17 Ordförandeskapen kommer att eftersträva en kompromisslösning på förslaget till ändring av direktivet om mönsterskydd för beståndsdelar i sammansatta produkter. Arbetet med kollektiv förvaltning av upphovsrätter kommer att fortsätta på grundval av en rekommendation från kommissionen. Rådet förväntar sig en rapport från kommissionen om EG:s rättsliga ram i fråga om upphovsrätter och därtill hörande rättigheter. Rådet kommer att eftersträva antagande av ett beslut om EG:s anslutning till WIPO:s Genèveakt om internationell registrering av mönster och om en ändring av förordningen om mönsterskydd. 6. ATT UTVECKLA EN VERKLIG INRE MARKNAD TJÄNSTER Med hänsyn till vikten av att öppna upp den inre marknaden för tjänster har de båda ordförandeskapen åtagit sig att i nära samarbete med kommissionen och Europaparlamentet slutföra förhandlingarna om tjänstedirektivet. Under denna process kommer ordförandeskapen att ta vederbörlig hänsyn till den oro som Europaparlamentet och medlemsstaterna uttryckt, samtidigt som de kommer att försöka se till att direktivet behåller en så stor räckvidd som möjligt. Dessutom förväntas kommissionen lägga fram ett förslag till utvidgning av räckvidden för direktiv 98/34/EG (om fastställande av ett förfarande för anmälan av förslag till tekniska föreskrifter) till att även omfatta tjänster. Ordförandeskapen kommer att försöka föra arbetet med detta förslag framåt. FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR Kommissionen förväntas lägga fram ett förslag till ett beslut om konsolidering och förstärkning av direktiv, politik och principer "enligt den nya metoden" samt ett förslag till förordning om fri rörlighet för varor inom icke-harmoniserade områden. De båda ordförandeskapen kommer att arbeta för att ytterligare förbättra den inre marknaden för varor /05 mas/bl/mr 17

18 FINANSIELLA TJÄNSTER När det gäller finansmarknaderna kommer de båda ordförandeskapen att ägna särskild uppmärksamhet åt genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster och åtgärder som är kopplade till strategin efter detta. Arbetet kommer därför att inriktas på den nya rättsliga ramen för betalningssystem på den inre marknaden (och även på genomförandet av FATF:s särskilda rekommendation VI) samt förbättring av marknadstillträdet för företagens clearing och avveckling liksom på gränsöverskridande fusioner inom banksektorn (ändring av bankdirektivet 2000/12/EG). Dessutom kommer uppmärksamhet att ägnas åt ytterligare förbättring av övervakningen av gränsöverskridande institutioner, förbättrade stabilitets- och krishanteringsarrangemang och, i synnerhet, översynen av direktiv 94/19/EG om systemen för garanti av insättningar. Utvärderingar kommer att göras av konvergensen i övervakningsmetoderna. Ansträngningarna för att bekämpa finansiering av terrorism och penningtvätt kommer att fortsätta. En huvudfråga i detta sammanhang är förordningen om genomförande av FATF:s särskilda rekommendation VII om elektroniska överföringar. BESKATTNING Med hänsyn till det allmänna målet om ett mer kostnadseffektivt och öppet regelverk måste EU:s bestämmelser om beskattning delvis omarbetas och utvecklas ytterligare. Dessutom krävs det åtgärder för att undanröja hinder för gränsöverskridande verksamhet och snedvridning av konkurrensen mellan medlemsstaterna. Beträffande indirekta skatter kommer de båda ordförandeskapen därför att fortsätta initiativen till förenkling och modernisering av momssystemet och punktskatterna (t.ex. på alkoholhaltiga drycker). När det gäller direkt beskattning förväntas arbetet med en gemensam konsoliderad bas för företag fortsätta på teknisk och politisk nivå. Ordförandeskapen kommer också att stödja ett beslut om Fiscalis 2013-programmet, vilket är nödvändigt för att skattesystemen på den inre marknaden skall utvecklas enhetligt /05 mas/bl/mr 18

19 BOLAGSRÄTT Ordförandeskapen kommer rent allmänt att stödja kommissionens initiativ till förstärkning av trovärdigheten och jämförbarheten i årsredovisningar och konsoliderade redovisningar. De båda ordförandeskapen har åtagit sig att fullfölja arbetet med direktiven om lagstadgad revision respektive bokföring. Arbetet kommer att fortsätta för antagande av förslaget om överföring av företags säte (det fjortonde direktivet om bolagsrätt) och förslaget till direktiv om aktieägares rättigheter. Stöd kommer att ges till kommissionens initiativ till en framtida studie av ett alternativt system för bevarande av bolagskapital. TEKNISK HARMONISERING Beträffande förslaget till finansiering av europeisk standardisering kommer en politisk överenskommelse om en gemensam ståndpunkt eller, eventuellt, ett slutligt antagande av rättsakten att eftersträvas Ordförandeskapen kommer att försöka nå en slutlig överenskommelse med Europaparlamentet om (det omarbetade) direktivet om typgodkännande. Detta är det sista förslag som återstår på detta område, förutom rutinbeslut av rådet som skall fattas av artikel 133-kommittén (ECE-förordningar). GÖDSELMEDEL Rådets mål är att göra framsteg med det förslag till förordning om kadmium i gödselmedel som kommissionen förväntas lägga fram I förordningen fastställs högsta gränsvärden av kadmiuminnehåll i fosforhaltiga gödselmedel liksom ett antal klasser av gödselmedel med ett bestämt kadmiuminnehåll. Det kommer att bli första gången som den tillåtna mängden av tungmetaller i oorganiska gödselmedel regleras i EU /05 mas/bl/mr 19

20 LIVSMEDEL Rådet kommer att försöka nå en överenskommelse med Europaparlamentet om förordningen om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden. Det kommer även att påbörja arbete med förslag som väntas om agens för förbättring av livsmedel (livsmedelstillsatser, aromer och enzymer). KONSUMENTER Ordförandeskapen kommer att försöka nå en överenskommelse om beslutet om inrättande av ett gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder ( ). På grund av konsumentskyddspolitikens övergripande karaktär skall särskild vikt läggas vid konsumentrelevant utveckling på andra politikområden i syfte att integrera konsumenternas intressen. Ordförandeskapen kommer att behandla förslaget till ändring av direktivet om konsumentkrediter i syfte att finna en lösning som säkerställer en hög nivå av konsumentskydd och samtidigt upprätthåller den flexibilitet som är nödvändig för medlemsstaterna. Kommissionens initiativ till förstärkning av konsumentsäkerheten och översyn av regelverket för konsumentskydd kommer att stödjas. TULL På detta område kommer ordförandeskapen att fortsätta arbetet med följande två förslag: Förslaget till modernisering av tullkodexen. Förslaget, som innebär en omfattande och allmän omarbetning av den 1992 ursprungligen antagna tullkodexen, avser frågor rörande kraven på en elektronisk miljö för tullen och handeln, förenkling av tullreglerna och den föränderliga karaktären på tullmyndigheternas arbetsuppgifter. Förslaget till rådets beslut om elektronisk tullbehandling. Eftersom genomförande av en elektronisk och papperslös miljö för tullen är en förutsättning för den moderniserade tullkodexen kommer i detta beslut aktörerna, de nödvändiga åtgärderna och tidsfristerna för deras genomförande att fastställas för att så snart som möjligt säkerställa en gemenskapsövergripande elektronisk tullbehandling /05 mas/bl/mr 20

21 Ordförandeskapen kommer att fortsätta arbetet med ett beslut om programmet Tull 2013, som krävs för att tullunionen skall utvecklas enhetligt. Även fortsättningsvis kommer internationellt samarbete på tullområdet att främjas, eftersom detta är av avgörande betydelse för internationell handel och gränsöverskridande verksamhet. 7. INFORMATIONSSAMHÄLLET, ENERGI, TRANSPORT OCH KEMIKALIEPOLITIK INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Intensivare ansträngningar kommer att göras för att se till att informations- och kommunikationsteknik får en central roll inom ramen för den reviderade Lissabonstrategin. I detta avseende kommer de båda ordförandeskapen att försöka se till att initiativet "i2010 Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning" får en framgångsrik början och kommer att underlätta att det genomförs effektivt. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att främja säkerheten och interoperabiliteten i elektroniska kommunikationer och tjänster för att stärka den inre marknaden och europeiskt medborgarskap. I detta syfte kommer ordförandeskapen att arbeta med att förstärka nät- och informationssäkerheten genom att behandla ett meddelande som kommissionen förväntas lägga fram och genom att beakta internationell samordning och uppföljningsverksamhet avseende skräppost. Dessutom kommer ordförandeskapen att bidra till främjandet av sömlösa tjänster och kommunikationer genom att ägna särskild uppmärksamhet åt kommissionens meddelande om hållbarhet och infrastruktur. Diskussioner om översynen av den rättsliga ramen för elektronisk kommunikation kommer att inledas Kommissionen förväntas lägga fram möjliga lagstiftningsförslag före slutet av Därutöver är ordförandeskapen beredda att och förväntar sig att arbeta med följande frågor: Ett meddelande från kommissionen om e-förvaltning. Ett förslag till revidering av direktivet om posttjänster som kommissionen skall lägga fram före slutet av Uppföljning av det meddelande om dagordningen för en europeisk radiospektrumpolitik som kommissionen förväntas lägga fram före slutet av /05 mas/bl/mr 21

22 Slutlig samordning och uppföljningsverksamhet med anledning av resultatet av världstoppmötet om informationssamhället i november 2005, med särskild uppmärksamhet på frågan om e-förvaltning eftersom samförståndsavtalet mellan ICANN och USA:s förvaltning löper ut i september ENERGI Under 2006 kommer arbetet med olika aspekter att fortsätta, t.ex. den inre energimarknaden, försörjningstrygghet, hållbar energiproduktion och energikonsumtion, den internationella dimensionen samt kärnenergifrågor. Kommissionens grönbok om en säker, konkurrenskraftig och hållbar energipolitik för Europa kommer att utgöra grunden för omfattande diskussioner om den framtida energipolitiken. Den inre energimarknaden Ytterligare åtgärder för liberalisering av el- och gasmarknaderna kommer att övervägas mot bakgrund av en utvärdering av hur de fungerar, inbegripet konkurrensaspekterna. Försörjningstrygghet Arbetet med besluten om transeuropeiska energinät kommer eventuellt att slutföras i början av Arbetet med att stärka försörjningstryggheten kommer att fortsätta på grundval av meddelandet från kommissionen med en utvärdering av genomförandet av grönboken om energipolitik från Dialogerna mellan EU och Ryssland samt EU och OPEC (se Den internationella dimensionen nedan) kommer också att bidra till försörjningstrygghet. Hållbar energiproduktion och energikonsumtion Åtgärder kommer att vidtas med två inriktningar, nämligen förbättrad energieffektivitet och främjande av förnybar energi: Direktivet om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster kommer att bli klart i början av Mer allmänt bör arbetet med en handlingsplan för energieffektivitet fortsätta på grundval av det samråd som inletts genom grönboken och slutföras senast i mars 2006 för att därefter åtföljas av en utvärdering och förberedelse av handlingsplanen /05 mas/bl/mr 22

23 En strategi för att gripa sig an den medellånga och långa tidsramen för förnybar energi efter 2010 bör utarbetas på grundval av två meddelanden från kommissionen (finansiering av förnybara energikällor och handlingsplan för biomassa), varvid framsteg som gjorts på vägen mot 2010 års mål om energieffektivitet och i förhandlingar om klimatförändring bör beaktas. Den internationella dimensionen Ingåendet av avtalet mellan EU och sydöstra Europa om inrättande av en energigemenskap skulle kunna slutföras under första halvåret efter undertecknandet (den 25 oktober 2005). Med utgångspunkt i mötet den 3 oktober 2005 i ständiga partnerskapsrådet EU Ryssland (energi) skulle energidialogen mellan EU och Ryssland kunna stimuleras ytterligare genom att framsteg görs med genomförandet av de energirelaterade åtgärder som faller inom ramen för det gemensamma ekonomiska området. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt översynen och uppdateringen av energi- och kärnsäkerhetskapitlen i den nordliga dimensionen för att dess nya politiska dokument skall kunna antas före slutet av Fortsatt dialog mellan EU och OPEC, bland annat på ministernivå, efter det första mötet i juni Det bör även noteras att "energi för hållbar utveckling" kommer att bli ett av temana i FN:s kommission för hållbar utveckling under 2006 och Detta bör ge EU tillfälle att följa upp sina åtaganden i fråga om millennieutvecklingsmålen och i enlighet med genomförandeplanen från Johannesburg /05 mas/bl/mr 23

24 Atomfrågor Ordförandeskapen fäster stor vikt vid en hög nivå av kärnsäkerhet och vid lämplig kärnämneskontroll. De kommer därför att försöka att i praktiken omsätta de slutsatser om kärnsäkerhet och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som rådet antog den 28 juni 2004 och före slutet av 2006 utarbeta en slutrapport om det samrådsförfarande som dessa slutsatser resulterat i; ett direktiv om säker transport av radioaktivt avfall bör antas under första halvåret, finna en tillfredsställande lösning på de frågor som rör definitionen av en ny metod för kärnämneskontroll med förtydligande av Euratoms, medlemsstaternas respektive IAEA:s roll. TRANSPORT Landtransporter Trafiksäkerhet kommer fortfarande att stå högt på unionens politiska dagordning för Möjliga kommissionsinitiativ och/eller lagförslag om säkerhet inom det europeiska transportnätet ("infrastrukturdirektivet"), "dödavinkelnspegel" och halvljus på dagtid kommer att behandlas. Rådet kommer att fortsätta arbetet med körkortsdirektivet. Kommissionen kommer förmodligen att lägga fram ett förslag om gränsöverskridande verkställighet av trafiksäkerhetslagstiftning. Ordförandeskapen kommer, med vederbörligt beaktande av Europaparlamentets ståndpunkt, att fortsätta arbetet med det tredje järnvägspaketet. Utvärderingarna av genomförandet av direktiven 2001/12/EG, 2001/13/EG och 2001/14/EG (det första järnvägspaketet) kommer också att beaktas /05 mas/bl/mr 24

25 Kommissionen har antagit ett förslag till revidering av förordningen om krav på offentliga tjänster, och beroende på läget kommer ordförandeskapen att undersöka möjligheterna att arbeta med förslaget. Moderniseringen av de tekniska förordningarna om inlandssjöfart ses som ett viktigt steg mot ökad säkerhet och konkurrenskraft inom denna sektor. Kommissionens meddelande om inlandssjöfart kommer att följas upp. Beroende på arbetsläget kommer arbetet att fortsätta med direktivet om ändring av direktiv 82/714/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart, och arbete kan eventuellt påbörjas om ett förslag till ramdirektiv om transport av farligt gods på inre vattenvägar, antingen för sig självt eller som en del av ramdirektivet om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar. Luftfart De yttre förbindelserna i fråga om luftfart förblir en prioriterad fråga på luftfartsområdet. Ordförandeskapen kommer att fortsätta arbetet med de därtill kopplade ärendena avseende EU och USA, EU och tredjeländer samt medlemsstaterna och tredjeländer. Samtidigt kommer ordförandeskapen att på grundval av det övergripande mandatet stödja kommissionens förhandlingar med tredjeländer. Varje ny begäran från kommissionen om förhandlingsmandat med tredjeländer kommer att behandlas med vederbörlig uppmärksamhet. Kommissionens meddelande om stärkandet av passagerares rättigheter inom Europeiska unionen kommer att behandlas. Rådet kommer också att fortsätta och eventuellt fullfölja arbetet med det ändrade förslaget om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU-OPS). Andra initiativ eller förslag som förmodligen kommer att behandlas 2006 är utvidgningen av EASA:s (Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) mandat samt programmet för genomförande av det gemensamma europeiska luftrummet (SESAR) liksom revideringar av flygplatskapacitet, datoriserade bokningssystem, det tredje liberaliseringspaketet, marktjänster och luftfartssäkerhet /05 mas/bl/mr 25

26 Sjötransporter Ordförandeskapen kommer att undersöka vilka framsteg som kan göras med det väntade tredje sjösäkerhetspaketet, i vilket frågor som hamnstatskontroll, flaggstatsinitiativet, gemenskapens övervaknings- och informationssystem för sjötrafik samt rättsliga instrument avseende skadeståndsansvar och kompensation kommer att behandlas. Ordförandeskapen kommer också att undersöka möjligheten att, med beaktande av Europaparlamentets ståndpunkt, arbeta med det reviderade förslaget om tillträde till marknaden för hamntjänster. Under andra halvåret 2006 kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt frågan om närsjöfart tillsammans med kommissionens lägesrapport om programmet för främjande av närsjöfart. Beroende på framstegen kommer rådet att fortsätta eller slutföra arbetet med förordningen om den fleråriga finansieringen av Europeiska sjösäkerhetsbyrån. Övergripande frågor Effektiv logistisk är av avgörande betydelse för Europas konkurrenskraft och för ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Upprättandet av starka gemenskapsmarknader för transport och logistik logistikkluster måste påskyndas. Därför kommer under andra halvåret 2006 stor vikt att fästas vid ett kommande meddelande från kommissionen om logistik, som beskriver den nuvarande situationen och innehåller en handlingsplan för den första etappen samt behandlar frågor som intressenter, skadeståndsansvar, utbildning, flaskhalsar i näten, säkerhetsåtgärder i hamnar och terminaler samt elektronisk försegling av containrar. Under första halvåret 2006 kommer rådet att inleda diskussioner om halvtidsöversynen av vitboken "Den europeiska transportpolitiken 2010". Beroende på framstegen kommer rådet att fortsätta eller fullfölja arbetet med initiativet Marco Polo II. Kommissionen kommer eventuellt att under 2006 lägga fram ett initiativ till intermodal säkerhet /05 mas/bl/mr 26

27 Ordförandeskapen kommer att fortsätta arbetet med de olika aspekterna av det europeiska satellitnavigationssystemet Galileo och ägna särskild uppmärksamhet åt säkerhet och finansiella frågor samt tjänster, det internationella samarbetet och förhandlingarna om koncessionsavtal avseende Galileo. Ordförandeskapen kommer därför att göra allt de kan för att en slutlig överenskommelse skall nås om den föreslagna förordningen om utplacering och användning. KEMIKALIEPOLITIK Rådet är mycket angeläget om att nå en slutlig överenskommelse med Europaparlamentet om Reach-paketet. Kommissionen förväntas lägga fram tre förslag om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar). Rådets avsikt är att överenskommelse skall nås om dessa förslag. Kommissionen förväntas i mitten av 2006 anta ett förslag till förordning om klassificering och märkning av farliga ämnen och preparat (blandningar), varigenom det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier kommer att genomföras. Förslaget är nära kopplat till Reach-förordningen och bör därför antas 2006 så att det kan träda i kraft samtidigt som Reach-förordningen. EU, som erkänner den globala dimensionen av att EU:s kemikaliepolitik är framgångsrik, kommer vid den internationella konferensen om kemikaliehantering att ta ledningen när det gäller att nå fram till ett övergripande resultat i fråga om strategin för internationell kemikaliehantering, och kommer att noggrant förbereda sig för partskonferenserna om långlivade organiska föroreningar (POP) våren 2006 och om Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats, som skall hållas hösten /05 mas/bl/mr 27

28 8. SYSSELSÄTTNING, ARBETSMARKNADSLAGSTIFTNING, SOCIALPOLITIK, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT JÄMSTÄLLDHET SYSSELSÄTTNING Efter halvtidsöversynen 2005 av Lissabonstrategin kommer arbetet inledningsvis att koncentreras på slutförandet av den gemensamma sysselsättningsrapporten 2005, som skall föreläggas Europeiska rådet våren Inför Europeiska rådet kommer rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) som vanligt att utarbeta ett dokument med de viktigaste frågorna om sysselsättning och sociala frågor. Med hänsyn till att de nya riktlinjerna för sysselsättningen har antagits för perioden som en del av de integrerade riktlinjerna bör eventuella uppdateringar för 2006 vara strikt begränsade. ARBETSMARKNADSLAGSTIFTNING OCH ARBETSMILJÖ När det gäller arbetsvillkor kommer ordförandeskapen att eftersträva ett slutligt antagande av direktivet om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstider för att lösa de problem som domarna i ärendena SIMAP och Jaeger har lett till, och kommer eventuellt också att behandla direktivet om bemanningsföretagens verksamhet. Ordförandeskapen kommer även att ta upp arbetsmarknadslagstiftningens framtid med utgångspunkt i Europeiska kommissionens grönbok. När det gäller arbetsmiljö kommer ordförandeskapen att arbeta vidare på förslaget till direktiv om ändring av de rapporteringskrav som fastställs i direktiv 89/391/EEG. De kommer också att påbörja arbetet med det väntade förslaget om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet. I slutet av 2006 förväntas kommissionen lägga fram ett meddelande om en ny gemenskapsstrategi för arbetsmiljö /05 mas/bl/mr 28

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Inledning Sektorn för privat säkerhet i Europeiska unionen utvecklas snabbt.

Läs mer

EUROPEISKA U IO E S RÅD. Bryssel den 30 juni 2008 (1.7) (OR. en) 11249/08 1 POLGE 76

EUROPEISKA U IO E S RÅD. Bryssel den 30 juni 2008 (1.7) (OR. en) 11249/08 1 POLGE 76 EUROPEISKA U IO E S RÅD Bryssel den 30 juni 2008 (1.7) (OR. en) 11249/08 POLGE 76 OT från: till: Ärende: De kommande franska, tjeckiska och svenska ordförandeskapen Delegationerna Utkast till 18-månadersprogram

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2011 KOM(2011) 372 slutlig ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen ÄNDRINGSSKRIVELSE

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final C7-0267/13 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den...3.2008 X Förslag ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslagen till Europaparlamentets och rådets båda direktiv om ett förenklat

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession Ordförandens kansli Bryssel den 3 oktober 2011 GSPI Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso Konferens "Mot Rio+20 lokala och regionala åtgärder för en grön ekonomi" Anordnad av ReK och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.6.2002 KOM(2002) 341 slutlig 2002/0136 (CNS) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om tjänster på den inre marknaden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om tjänster på den inre marknaden EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel, den 13.1.2004 KOM(2004) 2 slutlig 2004/0001 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tjänster på den inre marknaden (framlagt av Kommissionen)

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ 2012-12-03 COM(2012) 715 2012-12-03 COM(2012) 720 S3/HB, T1/NK, FG RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Rapport om ansvar och ersättning för ekonomiska skador som drabbat skyddade

Läs mer

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 HORISONT 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Den fleråriga budgetramen 2014 2020: Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 Främsta utmaningen: att stabilisera det

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15.

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 januari 2008 (15.1) (OR. en) 5247/08 OJ/CRP1 2 PRELIMINÄR DAGORDNING Möte: 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

* * 1.1 Ekonomiska och sociala kommittén följer med stor oro den utveckling i EU och medlemsstaterna som

* * 1.1 Ekonomiska och sociala kommittén följer med stor oro den utveckling i EU och medlemsstaterna som TEN/030 FRÄMJANDE AV EL/FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Bryssel den 20 september 2000 YTTRANDE från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av el från

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.5.2015 2015/2107(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014 2020 (2015/2107(INI)) Utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer