EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 22 december 2005 (9.1) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 22 december 2005 (9.1) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 22 december 2005 (9.1) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOT från: till: Ärende: Den österrikiska och den finländska delegationen Delegationerna Rådets verksamhetsprogram för 2006 från de kommande österrikiska och finländska ordförandeskapen För delegationerna bifogas rådets verksamhetsprogram för 2006 från de kommande österrikiska och finländska ordförandeskapen /05 mas/bl/mr 1

2 INNEHÅLL 1. FRAMTIDA BUDGETPLAN DET KONSTITUTIONELLA FÖRDRAGET STÖRRE TILLVÄXT OCH FLER ARBETSTILLFÄLLEN DEN NYLANSERADE LISSABONSTRATEGIN ALLMÄN EKONOMISK RAM/SAMORDNING AV POLITIKEN... 9 Stabilitets- och tillväxtpakten... 9 Eventuell uppdatering av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken Utvidgning av euroområdet Översyn av övergångsåtgärder Att säkerställa lämpliga budgetmedel för EU Finansiering av transeuropeiska transport- och energinät EIB:s utlåningsmandat Statistik ATT STÄRKA KONKURRENSKRAFTEN Bättre lagstiftning Innovation och företagande Forskning Utbildning Immateriell äganderätt ATT UTVECKLA EN VERKLIG INRE MARKNAD Tjänster Fri rörlighet för varor Finansiella tjänster Beskattning Bolagsrätt Teknisk harmonisering Gödselmedel Livsmedel Konsumenter Tull /05 mas/bl/mr 2

3 7. INFORMATIONSSAMHÄLLET, ENERGI, TRANSPORT OCH KEMIKALIEPOLITIK Informationssamhället och elektronisk kommunikation Energi Transport Kemikaliepolitik SYSSELSÄTTNING, ARBETSMARKNADSLAGSTIFTNING, SOCIALPOLITIK, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT JÄMSTÄLLDHET Sysselsättning Arbetsmarknadslagstiftning och arbetsmiljö Socialpolitik Hälsa Jämställdhet och icke-diskriminering Ungdom, kultur och audiovisuella frågor MILJÖ Pågående lagstiftningsarbete Klimatförändring Biologisk mångfald Miljöteknik Global miljöförvaltning HÅLLBAR UTVECKLING DEN GEMENSAMMA JORDBRUKS- OCH FISKERIPOLITIKEN ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA UTVIDGNINGEN YTTRE FÖRBINDELSER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER /05 mas/bl/mr 3

4 Inledning Allmänt I detta program anges de viktigaste målen för rådets arbete under Programmet har utarbetats av de kommande österrikiska och finländska ordförandeskapen på grundval av det fleråriga programmet för åren Under de senaste debatterna har man betonat att det är viktigt att unionen framför allt ägnar sig åt frågor som är av betydelse för medborgarna i deras dagliga liv. De båda ordförandeskapen kommer att samarbeta nära för att se till att rådets arbete under 2006 bidrar till ekonomisk och social välfärd, skydd för miljön, frihet och säkerhet för Europas medborgare samt till att stärka unionens roll i världen. Det pågående arbetet med ett antal viktiga prioriteringar avsedda att sörja för att EU svarar framgångsrikt på de utmaningar och möjligheter som globaliseringen erbjuder kommer att föras framåt. Ordförandeskapen kommer därför att samarbeta med alla medlemsstater inom rådet samt med Europaparlamentet och kommissionen för att öka den samlade effektiviteten och kontinuiteten i unionens åtgärder. Både Österrike och Finland kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt att rådet skall fungera smidigt och effektivt och åt att säkerställa så stor öppenhet som möjligt vid utövandet av ordförandeskapsfunktionen. Debatten om Europeiska unionens framtid Europeiska rådet beslutade vid mötet i juni 2005 att inleda en period av reflektion över Europas framtid med deltagande av både medlemsstaterna, genom nationella debatter, och Europeiska unionens institutioner. Ett av huvudsyftena är att främja en bred dialog för att identifiera viktiga frågor samt politikområden där unionsåtgärder anses nödvändiga för att möta kommande utmaningar för Europa. Debatten bör också inriktas på att undersöka hur beslut kan fattas på lägsta möjliga nivå, utan att åtgärderna förlorar sin effektivitet. Vidare bör debatten om den europeiska livsstilen och dess värderingar föras vidare /05 mas/bl/mr 4

5 Vid Europeiska rådets möte i juni enades man om att en samlad bedömning av de nationella debatterna skall göras under första halvåret Den interimsrapport om reflektionsperioden som lades fram för Europeiska rådet i december 2005 är en bra utgångspunkt för denna bedömning. Utifrån denna rapport och mot bakgrund av den fortsatta debatten kommer Europeiska rådet vid junimötet att göra en bedömning av reflektionsprocessen och bör försöka fastställa tydligare planer för framtiden och enas om fortsättningen av processen. Beroende på resultatet av denna bedömning kommer de båda ordförandeskapen att sörja för en lämplig uppföljning under resten av året. Unionens framtida finansiering Den aktuella budgetplanen löper ut i slutet av I den överenskommelse som nåddes vid Europeiska rådets möte i december 2005 fastställs ramen för unionens finanser under nästa finansieringsperiod. Denna överenskommelse bör nu omsättas i nödvändiga rättsliga instrument i nära samarbete med Europaparlamentet. Det ankommer på de båda ordförandeskapen att se till att dessa rättsakter antas så snart som möjligt så att de kan utgöra grunden för finansieringen av unionens politik under perioden Att arbeta för tillväxt och sysselsättning Lissabonstrategin från 2000 fortsätter att spela en viktig roll när det gäller att hjälpa Europeiska unionen och medlemsstaterna att anta de utmaningar som en åldrande befolkning och globaliseringen innebär. Att lyckas med detta kommer att vara en av unionens huvudprioriteringar under de närmaste åren anpassades Lissabonstrategin för att kunna bidra till antagandet av den viktigaste utmaningen att skapa tillväxt och sysselsättning, som en del av det övergripande målet att stärka den europeiska ekonomins konkurrenskraft och säkerställa hållbarheten i den europeiska välfärdsmodellen. Under 2006 kommer tonvikten att läggas på att se till att det nya förvaltningssystemet blir framgångsrikt, och särskilt på genomförandet av de första nationella reformprogrammen, som utarbetats och förhandlats fram tillsammans med berörda aktörer, samt av åtgärder på unionsnivå för att komplettera nationella program. Rådet ser fram emot att se över framstegen inom den befintliga multilaterala ramen. Ytterligare insatser kommer att ägnas åt att förklara behovet av reformer för allmänheten /05 mas/bl/mr 5

6 Kommande arbete på EU-nivå bör inriktas på åtgärder som skapar tillväxt och sysselsättning. Ordförandeskapen kommer som ett väsentligt inslag för att öka den ekonomiska dynamiken i Europa att ägna särskild uppmärksamhet åt att genomföra den inre marknaden, särskilt för tjänster, telekommunikation, energi och finansiella tjänster. Särskild tonvikt kommer även att läggas på att främja stöd till forskning och utveckling samt på att skapa en miljö som uppmuntrar innovationer och stärker ekonomi och färdigheter som baseras på kunskap. Arbetslivets attraktionskraft och kvalitet kommer att betonas som ett sätt att höja sysselsättningsnivån. Som en del av målet att stärka unionens konkurrenskraft kommer genomförandet av agendan för bättre lagstiftning att prioriteras särskilt. Hållbar utveckling Ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling är ett mycket viktigt mål för unionens politik och åtgärder. Unionens strategi för hållbar utveckling kommer att förnyas av Europeiska rådet i juni Europeiska rådet kommer även fortsättningsvis att bekämpa klimatförändringar både internationellt och inom unionen. Att stärka området med frihet, säkerhet och rättvisa Att säkerställa frihet, säkerhet och rättvisa är ett av de europeiska medborgarnas huvudönskemål. I Haagprogrammet, som antogs 2004, fastställs ramen för beaktandet av dessa önskemål. Genomförandet av detta program kommer därför att vara en av prioriteringarna under Insatserna kommer att inriktas på att genomföra programmets externa aspekter, intensifiera unionens insatser för att bekämpa terrorism och grova brott, förbättra utbytet av relevant information, främja ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden och skapa en gemensam asylpolitik samt en gemensam hantering av migration. Översynen av Haagprogrammet efter halva tiden, utifrån kommissionens bedömningsrapport, ger möjlighet att utvärdera programmet och bedöma vilka ändringar som kan göras för att bättre uppnå målen /05 mas/bl/mr 6

7 Ytterligare åtgärder kommer att vidtas under året för att utvidga den fria rörligheten för personer genom en uppdatering av Schengens informationssystem och genom genomförandet av en övergripande utvärdering av om de nya medlemsstaterna uppfyller villkoren för full tillämpning av Schengenregelverket. Utvidgning Genom utvidgning kan unionens stabilitet och välstånd utvidgas till ett allt större antal länder i Europa. Det är därför viktigt både för unionen och anslutande stater att anslutningsprocessen äger rum under bästa möjliga förhållanden. Under 2006 kommer övervakningen av Bulgarien och Rumänien att intensifieras som en del av förberedelserna för deras planerade anslutning Anslutningsförhandlingarna med Kroatien och Turkiet kommer dessutom att föras vidare i enlighet med de förhandlingsramar som man kommit överens om. Att stärka unionens roll i världen Med nästan en halv miljard invånare, en fjärdedel av världshandeln och som världens största givare av utvecklingsbistånd, har unionen en viktig roll internationellt. Unionens viktigaste mål på området yttre förbindelser är att stärka säkerhet, stabilitet och demokrati samt lindra fattigdom, särskilt i Afrika, genom att ta itu med andra orsaker till instabilitet och bidra till ett effektivt multilateralt system. Unionen kommer under 2006 att fortsätta att sträva efter uppnå dessa mål genom enhetlig och integrerad användning av de olika instrument som finns tillgängliga. Ett antal viktiga toppmöten planeras äga rum under året. Dessa kommer att hjälpa unionen att stärka sina strategiska partnerskap med både USA och Ryssland, med Latinamerika och länderna i Västindien samt med asiatiska partner i ASEM. Unionen kommer också att inrikta sig på att öka stabiliteten utanför sina gränser genom att fortsätta med stabiliseringspolitiken med västra Balkan, utveckla sina förbindelser med sina grannar i öster och i Medelhavsområdet, genom att ge den europeiska grannskapspolitiken mer substans och stärka den nordliga dimensionen. Unionen kommer också att arbeta med sina partner under 2006 för att uppnå resultat i handelssamtalen genom utvecklingsagendan från Doha /05 mas/bl/mr 7

8 1. FRAMTIDA BUDGETPLAN Den överenskommelse som nåddes i december 2005 om budgetplanen kommer att följas upp. Rådet kommer på grundval av ett förslag från kommissionen att inleda förhandlingar om ett nytt interinstitutionellt avtal för att komma fram till en lösning så tidigt som möjligt Detta avtal kommer att överensstämma med de relevanta slutsatserna från Europeiska rådets möte i december Parallellt med detta kommer arbetet att fortsätta med de olika rättsakter som kommer att utgöra grunden för finansieringen av unionens politik under nästa finansieringsperiod. Under arbetet kommer hänsyn att tas till resultatet från Europeiska rådets möte i december och till förslag från kommissionen om uppdelningen av utgifter per instrument. Målet är att färdigställa det interinstitutionella avtalet senast i juni 2006 och alla enskilda rättsakter senast i slutet av DET KONSTITUTIONELLA FÖRDRAGET Efter stats- och regeringschefernas diskussioner om förfarandet för ratificering av det konstitutionella fördraget nåddes i juni 2005 enighet om nödvändigheten av att under en reflektionsperiod anordna nationella debatter och göra en övergripande utvärdering av dessa under första halvåret 2006 samt enas om hur förfarandet därefter bör fortsätta. Nödvändiga förberedelser kommer att vidtas för att möjliggöra denna utvärdering. Beroende på utfallet kommer den att följas upp på lämpligt sätt under andra halvåret STÖRRE TILLVÄXT OCH FLER ARBETSTILLFÄLLEN DEN NYLANSERADE LISSABONSTRATEGIN Att gripa sig an de utmaningar som globaliseringen och de demografiska förändringarna utgör står fortfarande högst upp på den europeiska dagordningen för Europeiska rådet bekräftade i mars 2005 Lissabonstrategins giltighet och enades om att den bör inriktas på att stärka hållbar ekonomisk tillväxt och skapa fler och bättre arbetstillfällen. Europa måste förnya grunderna för sin konkurrenskraft, öka sin tillväxtpotential och sin produktivitet samt förstärka den sociala sammanhållningen, genom att främst satsa på kunskap, innovation och bättre utnyttjande av humankapitalet. Strategin, som grundar sig på partnerskapsanda, måste nu effektivt genomföras i sin helhet /05 mas/bl/mr 8

9 I samband med nylanseringen godkändes i juni 2005 de nya integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning , som består av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och riktlinjerna för sysselsättningen. Den reformerade styrramen kommer att förbättra förutsättningarna för att uppnå verkliga framsteg på såväl medlemsstatsnivå som gemenskapsnivå. Det kommer att krävas kraftfulla politiska åtaganden om att genomföra de åtgärder som ingår i de nationella reformprogrammen och gemenskapens Lissabonprogram. På grundval av de framsteg som tidigare ordförandeskap har gjort och kommissionens årliga framstegsrapport kommer ordförandeskapen att föra arbetet med Lissabonagendan framåt i Europeiska rådet och berörda rådskonstellationer. Ordförandeskapen kommer att främja makroekonomiska förhållanden som leder till stabilitet och hållbar tillväxt och göra allt de kan för att uppnå konkreta framsteg på Lissabonstrategins mest centrala områden (dvs. i fråga om strukturpolitik och mikroekonomisk politik samt sysselsättningspolitik) och andra områden som bidrar till ett framgångsrikt genomförande av strategin (se kapitlen 4 9 nedan). Ytterligare arbete med FoU, universitet, demografiska utmaningar och energi kommer att utföras på grundval av kommissionens interimsrapport om uppföljningen av stats- och regeringschefernas informella möte på Hampton Court. 4. ALLMÄN EKONOMISK RAM/SAMORDNING AV POLITIKEN STABILITETS- OCH TILLVÄXTPAKTEN Rådet kommer att fortsätta genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten med utgångspunkt i rådets rapport av den 20 mars 2005, de nya förordningar som rådet antog den 27 juni 2005 och den reviderade uppförandekod som ekonomiska och finansiella kommittén slutligen fastställde hösten kommer att bli ett avgörande år för många medlemsstater när det gäller att få kontroll över sina budgetunderskott i enlighet med de rekommendationer som rådet redan har utfärdat /05 mas/bl/mr 9

10 EVENTUELL UPPDATERING AV DE ALLMÄNNA RIKTLINJERNA FÖR DEN EKONOMISKA POLITIKEN Rådet kommer, i nära samarbete med kommissionen, att se över genomförandet av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och besluta om en uppdatering är nödvändig. Detta arbete sker för första gången inom ramen för de integrerade riktlinjerna och på grundval av de nationella handlingsprogram som alla medlemsstater skall upprätta. Arbetet kommer att koncentreras till de viktigaste pelarna för den ekonomiska politiken och skattepolitiken i Europa, nämligen att säkerställa stabilitetsinriktade offentliga finanser, förbättra deras hållbarhet och kvalitet samt påskynda ekonomiska och strukturella reformer. En slutlig text om eventuella förslag till revidering av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken kommer att utarbetas av Ekofinrådet och, tillsammans med dokumentet om huvudfrågorna, föreläggas Europeiska rådets vårmöte. UTVIDGNING AV EUROOMRÅDET Kommissionen och ECB har meddelat att de i juni 2006 kommer att överlämna konvergensrapporter om de medlemsstater som beviljats ett undantag. Vissa medlemsstater har redan förklarat sig vara intresserade av att införa euron senast De båda ordförandeskapen kommer att sörja för en grundlig granskning så tidigt som möjligt på grundval av relevanta kriterier, däribland stabil makroekonomisk utveckling och en hög grad av varaktig konvergens. ÖVERSYN AV ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER Rådet kommer att behandla en rapport från kommissionen om medlemsstaternas tillämpning av nationella åtgärder för reglering av tillträdet till arbetsmarknaderna för ungerska, lettiska, polska, slovakiska, tjeckiska, estniska, slovenska och litauiska medborgare enligt bilagorna V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII och XIV till anslutningsakten från /05 mas/bl/mr 10

11 ATT SÄKERSTÄLLA LÄMPLIGA BUDGETMEDEL FÖR EU När det gäller EU:s budget för 2007 kommer de båda ordförandeskapen att genomföra den nya budgetplan och de riktlinjer för budgeten som rådet har fastställt. Under utarbetandet av budgeten för 2007 kommer dessutom ansträngningar att göras för att på bästa sätt använda all relevant information om genomförandet av 2006 års budget och efterlevnaden av den nya budgetförordningens principer. För att förbättra EU:s budgetförfarande skall hänsyn tas till resultaten av utvärderingar och verksamhetsbeskrivningar. Förfarandet med medlingsmöte med Europaparlamentet kommer att vidareutvecklas. Slutligen kommer kontroll och bedrägeribekämpning att utgöra en viktig aspekt i rådets arbete med att ytterligare förbättra finansförvaltningen. FINANSIERING AV TRANSEUROPEISKA TRANSPORT- OCH ENERGINÄT Rådet förväntas anta förordningen om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska transport- och energinät. Detta förslag är avsett att garantera en effektivare förvaltning av gemenskapens finansiella stöd och verka som en katalysator för fullbordandet av de transeuropeiska infrastrukturnäten. Förordningen kommer att stimulera handel och stärka den inre marknaden, förstärka sammanhållning och bidra till hållbar utveckling. Förordningen bör träda i kraft i början av Den skulle kunna antas före juli EIB:s UTLÅNINGSMANDAT Rådet kommer att anta ett förnyat beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsländerna, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika). Kommissionen förväntas lägga fram sitt förslag första halvåret I detta förnyade mandat kommer de garantibelopp som skall beviljas EIB:s olika geografiska insatsområden att fastställas. Det skulle också kunna inbegripa nya geografiska områden som bör omfattas inför utvidgningen och den nya grannskapspolitiken. Förordningen bör antas före slutet av 2006 för att kunna träda i kraft i början av /05 mas/bl/mr 11

12 STATISTIK På statistikområdet kommer de båda ordförandeskapen att fortsätta arbetet på grundval av initiativ som för närvarande är under förhandling eller som väntas och bland annat omfattar användningen av prisstatistik för köpkraftspariteter, statistisk näringsgrensindelning i EU, statistik rörande företagsstrukturer samt överföring av nationella redovisningsuppgifter. De båda ordförandeskapen kommer också att som prioriteringar överväga genomförandet av uppförandekoden för europeisk statistik och minskningen av den börda som administration och regler innebär för de nationella statistiska myndigheterna. 5. ATT STÄRKA KONKURRENSKRAFTEN De båda ordförandeskapen kommer att försöka bidra till att skapa förhållanden som främjar ekonomisk tillväxt och skapandet av sysselsättning. I detta syfte kommer de båda ordförandeskapen att fortsätta arbetet med bättre lagstiftning, inremarknadspolitik, innovation, företagande, forskning, utbildning och yrkesutbildning. Områden som alla har erkänts som avgörande delar av den nylanserade Lissabonstrategin. Rådet (konkurrenskraft) kommer att stödja Europeiska unionens satsning på tillväxt och sysselsättning genom att effektivt bidra till ett framgångsrikt genomförande av Lissabonstrategin. I sin övergripande roll kommer rådet att koncentrera sig på sitt rättsliga ansvar för de viktigaste områdena när det gäller förordningar med betydande konsekvenser för konkurrenskraften samt relevanta mikroekonomiska och strukturpolitiska frågor i den nylanserade Lissabonstrategin. Rådet har därför för avsikt att utarbeta ett dokument om de mest prioriterade huvudfrågorna. BÄTTRE LAGSTIFTNING De båda ordförandeskapen kommer, i nära samarbete med kommissionen och Europaparlamentet, att föra arbetet framåt med lagstiftningsreformen, i enlighet med bland annat det gemensamma uttalandet om lagstiftningsreformen /05 mas/bl/mr 12

13 Ordförandeskapen kommer att främja övergripande användning av konsekvensanalyser i lagstiftningsförfarandet och kommer att stödja kommissionens ansträngningar att förfina sitt förfarande för konsekvensanalys genom att stärka konkurrenskraftsdimensionen, utan att minska sitt engagemang för målen att främja hållbar miljö och social sammanhållning. I detta sammanhang kommer de att noggrant följa den externa utvärdering av kommissionens system för konsekvensanalys som kommer att inledas i början av Ordförandeskapen välkomnar dessutom kommissionens åtagande att införliva en gemensam metod för mätning av administrativa bördor med de reviderade riktlinjerna för konsekvensanalys. I nära samarbete med kommissionen kommer ordförandeskapen att påskynda översynen av den nuvarande europeiska lagstiftningen genom att aktivt främja arbetet med förenkling. I detta sammanhang kommer ordförandeskapen också att försöka förbättra arbetsmetoderna i syfte att förenkla förslagen. Ordförandeskapen kommer på grundval av det arbete som påbörjades under det brittiska ordförandeskapet att eftersträva en överenskommelse om reformen av systemet med kommittéförfaranden i syfte att säkerställa ett större deltagande av Europaparlamentet. INNOVATION OCH FÖRETAGANDE De båda ordförandeskapen kommer att arbeta för att ett slutligt beslut om ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation ( ) skall kunna fattas före slutet av Programmet, som syftar till att stimulera investeringar i innovation, särskilt i fråga om små och medelstora företag, är nära kopplat till andra politikområden (energi, informationsteknik, forskning och miljö). På området för innovation och företagande kommer rådet att ägna vederbörlig uppmärksamhet åt följande initiativ, som förmodligen kommer att inledas eller vidareutvecklas under 2006: Meddelande om regelramen för bilindustrin (Cars 21). Nya aspekter på politiken för små och medelstora företag när det gäller tillväxt och sysselsättning. Ett nytt meddelande om industripolitik. En handlingsplan för forskning och innovation /05 mas/bl/mr 13

14 Rådet (konkurrenskraft), som erkänner den viktiga roll som små företag har för att skapa tillväxt och sysselsättning, kommer att diskutera genomförandet av Europeiska stadgan för småföretag. Diskussionerna kommer att hållas mot bakgrund av den information som medlemsstaterna lämnar i sina nationella reformprogram, efter det att rapporteringssystemet har rationaliserats. Inom ramen för den nylanserade Lissabonstrategin avser kommissionen att integrera rapporten om konkurrenskraft, resultattavlan för innovation och resultattavlan för företagspolitik i ett och samma konkurrenskraftspaket. Detta kommer förmodligen under andra halvåret 2006 att leda till en övergripande utvärdering av hur strategin fungerar och tjäna som utgångspunkt för de förberedande diskussionerna om bidragen till Europeiska rådets vårmöte Ordförandeskapen kommer att diskutera turismens bidrag till tillväxt och sysselsättning. Ny informations- och kommunikationsteknik kommer liksom turism och kultur att vara centrala frågor. När det gäller offentlig upphandling kommer rådet att påbörja arbetet med det förslag till ett nytt direktiv om rättsmedel i samband med offentlig upphandling som väntas Syftet med revideringen är att garantera effektiva och lämpliga förfaranden för översyn av offentlig upphandling i medlemsstaterna. Arbete kommer eventuellt också att påbörjas med ett kommissionsmeddelande om offentlig-privata partnerskap och upphandling av försvarsmateriel. När det gäller konkurrenskraft och statligt stöd kommer rådet att fortsätta eller påbörja arbete med förslaget till revidering av rådets förordning (EEG) nr 4056/86 avseende tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler på sjötransporter. Samtidigt som frågor om statligt stöd endast i begränsad omfattning är föremål för rådets överläggningar innehåller kommissionens handlingsplan för statligt stöd två punkter som berör rådet, nämligen ändring av förordning (EG) nr 994/98 som möjliggör gruppundantag (2005/6) och ändring av förordning (EG) nr 659/99 om förfaranden (2002/8). En snabb lösning av dessa frågor kommer att högprioriteras i enlighet med den tidsplan som fastställs i kommissionens handlingsplan för statligt stöd och med ledning av principerna om minskad administrativ börda för kontroll av statligt stöd som skall ge kommissionen möjlighet att koncentrera sig på fall av verklig snedvridning av konkurrensen /05 mas/bl/mr 14

15 De båda ordförandeskapen erkänner den viktiga roll som rymdpolitiken kan spela i Europa när det gäller industri- och innovationspolitik. Arbetet med att vidareutveckla och genomföra en övergripande europeisk rymdpolitik på grundval av EG:s och ESA:s ramavtal kommer att aktivt fortsätta. Ytterligare möten i rymdrådet kommer under 2006 att säkerställa fortsatta framsteg med beaktande av den rymdforskningsverksamhet som föreslås i det sjunde ramprogrammet samt genomförandet av Galileo och global övervakning för miljö och säkerhet (GMES). FORSKNING Ordförandeskapen kommer, i nära samråd med Europaparlamentet, att göra allt de kan för att se till att det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling inleds i god tid. För att undvika en lucka mellan det nuvarande ramprogrammet, som löper ut i slutet av 2006, och det nya programmet måste alla beslut om själva ramprogrammet och åtföljande genomförandebeslut (särskilda program, regler för deltagande, Gemensamma forskningscentret och verksamhet enligt artiklarna 169 och 171 i EG-fördraget) fattas i god tid före slutet av De båda ordförandeskapen kommer även fortsättningsvis att övervaka och uppmuntra genomförandet av handlingsplanen för treprocentsmålet. Detta kommer att följa på rådets diskussioner om denna fråga. När det gäller den internationella termonukleära försöksreaktor (ITER) som skall byggas i Cadarache, Frankrike, förväntas kommissionen i början av 2006 lägga fram sina förslag till ingåendet av ett internationellt avtal mellan de deltagande parterna och till skapandet av en europeisk juridisk person. Ordförandeskapen kommer att eftersträva ett snabbt antagande av dessa förslag /05 mas/bl/mr 15

16 UTBILDNING Arbetet med den gemensamma interimsrapporten om utbildning 2010 kommer att slutföras under första halvåret I detta sammanhang kommer ordförandeskapen att försöka stärka de strategiska målen för processen, nämligen utbildningens kvalitet, effektivitet och genomslagskraft samt tillträde till utbildning. De kommer också att främja en integrerad strategi för utbildningssamarbete, inbegripet effektiva arbetsmetoder. Rådet kommer att eftersträva ett slutligt antagande av det integrerade handlingsprogrammet inom livslångt lärande ( ) för att programmet skall kunna inledas i början av Ordförandeskapen kommer att stärka det europeiska samarbetet i fråga om yrkesutbildning. Rådet förväntas anta slutsatser om yrkesutbildning under andra halvåret Det finländska ordförandeskapet har för avsikt att anordna en uppföljningskonferens i december De båda ordförandeskapen kommer att eftersträva ett slutligt antagande av Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet samt rådets och Europaparlamentets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. De kommer att arbeta vidare med Europeisk indikator för språkkunskaper och en europeisk ram för kvalifikationer. Beroende på kommissionens förberedelser kan en punkt på rådets dagordning eventuellt bli en rekommendation om lärarutbildningens kvalitet. IMMATERIELL ÄGANDERÄTT Ordförandeskapen kommer att undersöka möjligheterna att göra framsteg mot en lösning på frågan om gemenskapspatentet för att uppnå ett kostnadseffektivt, användarvänligt och effektivt patentsystem i EU /05 mas/bl/mr 16

17 Ordförandeskapen kommer att eftersträva en kompromisslösning på förslaget till ändring av direktivet om mönsterskydd för beståndsdelar i sammansatta produkter. Arbetet med kollektiv förvaltning av upphovsrätter kommer att fortsätta på grundval av en rekommendation från kommissionen. Rådet förväntar sig en rapport från kommissionen om EG:s rättsliga ram i fråga om upphovsrätter och därtill hörande rättigheter. Rådet kommer att eftersträva antagande av ett beslut om EG:s anslutning till WIPO:s Genèveakt om internationell registrering av mönster och om en ändring av förordningen om mönsterskydd. 6. ATT UTVECKLA EN VERKLIG INRE MARKNAD TJÄNSTER Med hänsyn till vikten av att öppna upp den inre marknaden för tjänster har de båda ordförandeskapen åtagit sig att i nära samarbete med kommissionen och Europaparlamentet slutföra förhandlingarna om tjänstedirektivet. Under denna process kommer ordförandeskapen att ta vederbörlig hänsyn till den oro som Europaparlamentet och medlemsstaterna uttryckt, samtidigt som de kommer att försöka se till att direktivet behåller en så stor räckvidd som möjligt. Dessutom förväntas kommissionen lägga fram ett förslag till utvidgning av räckvidden för direktiv 98/34/EG (om fastställande av ett förfarande för anmälan av förslag till tekniska föreskrifter) till att även omfatta tjänster. Ordförandeskapen kommer att försöka föra arbetet med detta förslag framåt. FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR Kommissionen förväntas lägga fram ett förslag till ett beslut om konsolidering och förstärkning av direktiv, politik och principer "enligt den nya metoden" samt ett förslag till förordning om fri rörlighet för varor inom icke-harmoniserade områden. De båda ordförandeskapen kommer att arbeta för att ytterligare förbättra den inre marknaden för varor /05 mas/bl/mr 17

18 FINANSIELLA TJÄNSTER När det gäller finansmarknaderna kommer de båda ordförandeskapen att ägna särskild uppmärksamhet åt genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster och åtgärder som är kopplade till strategin efter detta. Arbetet kommer därför att inriktas på den nya rättsliga ramen för betalningssystem på den inre marknaden (och även på genomförandet av FATF:s särskilda rekommendation VI) samt förbättring av marknadstillträdet för företagens clearing och avveckling liksom på gränsöverskridande fusioner inom banksektorn (ändring av bankdirektivet 2000/12/EG). Dessutom kommer uppmärksamhet att ägnas åt ytterligare förbättring av övervakningen av gränsöverskridande institutioner, förbättrade stabilitets- och krishanteringsarrangemang och, i synnerhet, översynen av direktiv 94/19/EG om systemen för garanti av insättningar. Utvärderingar kommer att göras av konvergensen i övervakningsmetoderna. Ansträngningarna för att bekämpa finansiering av terrorism och penningtvätt kommer att fortsätta. En huvudfråga i detta sammanhang är förordningen om genomförande av FATF:s särskilda rekommendation VII om elektroniska överföringar. BESKATTNING Med hänsyn till det allmänna målet om ett mer kostnadseffektivt och öppet regelverk måste EU:s bestämmelser om beskattning delvis omarbetas och utvecklas ytterligare. Dessutom krävs det åtgärder för att undanröja hinder för gränsöverskridande verksamhet och snedvridning av konkurrensen mellan medlemsstaterna. Beträffande indirekta skatter kommer de båda ordförandeskapen därför att fortsätta initiativen till förenkling och modernisering av momssystemet och punktskatterna (t.ex. på alkoholhaltiga drycker). När det gäller direkt beskattning förväntas arbetet med en gemensam konsoliderad bas för företag fortsätta på teknisk och politisk nivå. Ordförandeskapen kommer också att stödja ett beslut om Fiscalis 2013-programmet, vilket är nödvändigt för att skattesystemen på den inre marknaden skall utvecklas enhetligt /05 mas/bl/mr 18

19 BOLAGSRÄTT Ordförandeskapen kommer rent allmänt att stödja kommissionens initiativ till förstärkning av trovärdigheten och jämförbarheten i årsredovisningar och konsoliderade redovisningar. De båda ordförandeskapen har åtagit sig att fullfölja arbetet med direktiven om lagstadgad revision respektive bokföring. Arbetet kommer att fortsätta för antagande av förslaget om överföring av företags säte (det fjortonde direktivet om bolagsrätt) och förslaget till direktiv om aktieägares rättigheter. Stöd kommer att ges till kommissionens initiativ till en framtida studie av ett alternativt system för bevarande av bolagskapital. TEKNISK HARMONISERING Beträffande förslaget till finansiering av europeisk standardisering kommer en politisk överenskommelse om en gemensam ståndpunkt eller, eventuellt, ett slutligt antagande av rättsakten att eftersträvas Ordförandeskapen kommer att försöka nå en slutlig överenskommelse med Europaparlamentet om (det omarbetade) direktivet om typgodkännande. Detta är det sista förslag som återstår på detta område, förutom rutinbeslut av rådet som skall fattas av artikel 133-kommittén (ECE-förordningar). GÖDSELMEDEL Rådets mål är att göra framsteg med det förslag till förordning om kadmium i gödselmedel som kommissionen förväntas lägga fram I förordningen fastställs högsta gränsvärden av kadmiuminnehåll i fosforhaltiga gödselmedel liksom ett antal klasser av gödselmedel med ett bestämt kadmiuminnehåll. Det kommer att bli första gången som den tillåtna mängden av tungmetaller i oorganiska gödselmedel regleras i EU /05 mas/bl/mr 19

20 LIVSMEDEL Rådet kommer att försöka nå en överenskommelse med Europaparlamentet om förordningen om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden. Det kommer även att påbörja arbete med förslag som väntas om agens för förbättring av livsmedel (livsmedelstillsatser, aromer och enzymer). KONSUMENTER Ordförandeskapen kommer att försöka nå en överenskommelse om beslutet om inrättande av ett gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder ( ). På grund av konsumentskyddspolitikens övergripande karaktär skall särskild vikt läggas vid konsumentrelevant utveckling på andra politikområden i syfte att integrera konsumenternas intressen. Ordförandeskapen kommer att behandla förslaget till ändring av direktivet om konsumentkrediter i syfte att finna en lösning som säkerställer en hög nivå av konsumentskydd och samtidigt upprätthåller den flexibilitet som är nödvändig för medlemsstaterna. Kommissionens initiativ till förstärkning av konsumentsäkerheten och översyn av regelverket för konsumentskydd kommer att stödjas. TULL På detta område kommer ordförandeskapen att fortsätta arbetet med följande två förslag: Förslaget till modernisering av tullkodexen. Förslaget, som innebär en omfattande och allmän omarbetning av den 1992 ursprungligen antagna tullkodexen, avser frågor rörande kraven på en elektronisk miljö för tullen och handeln, förenkling av tullreglerna och den föränderliga karaktären på tullmyndigheternas arbetsuppgifter. Förslaget till rådets beslut om elektronisk tullbehandling. Eftersom genomförande av en elektronisk och papperslös miljö för tullen är en förutsättning för den moderniserade tullkodexen kommer i detta beslut aktörerna, de nödvändiga åtgärderna och tidsfristerna för deras genomförande att fastställas för att så snart som möjligt säkerställa en gemenskapsövergripande elektronisk tullbehandling /05 mas/bl/mr 20

21 Ordförandeskapen kommer att fortsätta arbetet med ett beslut om programmet Tull 2013, som krävs för att tullunionen skall utvecklas enhetligt. Även fortsättningsvis kommer internationellt samarbete på tullområdet att främjas, eftersom detta är av avgörande betydelse för internationell handel och gränsöverskridande verksamhet. 7. INFORMATIONSSAMHÄLLET, ENERGI, TRANSPORT OCH KEMIKALIEPOLITIK INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Intensivare ansträngningar kommer att göras för att se till att informations- och kommunikationsteknik får en central roll inom ramen för den reviderade Lissabonstrategin. I detta avseende kommer de båda ordförandeskapen att försöka se till att initiativet "i2010 Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning" får en framgångsrik början och kommer att underlätta att det genomförs effektivt. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att främja säkerheten och interoperabiliteten i elektroniska kommunikationer och tjänster för att stärka den inre marknaden och europeiskt medborgarskap. I detta syfte kommer ordförandeskapen att arbeta med att förstärka nät- och informationssäkerheten genom att behandla ett meddelande som kommissionen förväntas lägga fram och genom att beakta internationell samordning och uppföljningsverksamhet avseende skräppost. Dessutom kommer ordförandeskapen att bidra till främjandet av sömlösa tjänster och kommunikationer genom att ägna särskild uppmärksamhet åt kommissionens meddelande om hållbarhet och infrastruktur. Diskussioner om översynen av den rättsliga ramen för elektronisk kommunikation kommer att inledas Kommissionen förväntas lägga fram möjliga lagstiftningsförslag före slutet av Därutöver är ordförandeskapen beredda att och förväntar sig att arbeta med följande frågor: Ett meddelande från kommissionen om e-förvaltning. Ett förslag till revidering av direktivet om posttjänster som kommissionen skall lägga fram före slutet av Uppföljning av det meddelande om dagordningen för en europeisk radiospektrumpolitik som kommissionen förväntas lägga fram före slutet av /05 mas/bl/mr 21

22 Slutlig samordning och uppföljningsverksamhet med anledning av resultatet av världstoppmötet om informationssamhället i november 2005, med särskild uppmärksamhet på frågan om e-förvaltning eftersom samförståndsavtalet mellan ICANN och USA:s förvaltning löper ut i september ENERGI Under 2006 kommer arbetet med olika aspekter att fortsätta, t.ex. den inre energimarknaden, försörjningstrygghet, hållbar energiproduktion och energikonsumtion, den internationella dimensionen samt kärnenergifrågor. Kommissionens grönbok om en säker, konkurrenskraftig och hållbar energipolitik för Europa kommer att utgöra grunden för omfattande diskussioner om den framtida energipolitiken. Den inre energimarknaden Ytterligare åtgärder för liberalisering av el- och gasmarknaderna kommer att övervägas mot bakgrund av en utvärdering av hur de fungerar, inbegripet konkurrensaspekterna. Försörjningstrygghet Arbetet med besluten om transeuropeiska energinät kommer eventuellt att slutföras i början av Arbetet med att stärka försörjningstryggheten kommer att fortsätta på grundval av meddelandet från kommissionen med en utvärdering av genomförandet av grönboken om energipolitik från Dialogerna mellan EU och Ryssland samt EU och OPEC (se Den internationella dimensionen nedan) kommer också att bidra till försörjningstrygghet. Hållbar energiproduktion och energikonsumtion Åtgärder kommer att vidtas med två inriktningar, nämligen förbättrad energieffektivitet och främjande av förnybar energi: Direktivet om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster kommer att bli klart i början av Mer allmänt bör arbetet med en handlingsplan för energieffektivitet fortsätta på grundval av det samråd som inletts genom grönboken och slutföras senast i mars 2006 för att därefter åtföljas av en utvärdering och förberedelse av handlingsplanen /05 mas/bl/mr 22

23 En strategi för att gripa sig an den medellånga och långa tidsramen för förnybar energi efter 2010 bör utarbetas på grundval av två meddelanden från kommissionen (finansiering av förnybara energikällor och handlingsplan för biomassa), varvid framsteg som gjorts på vägen mot 2010 års mål om energieffektivitet och i förhandlingar om klimatförändring bör beaktas. Den internationella dimensionen Ingåendet av avtalet mellan EU och sydöstra Europa om inrättande av en energigemenskap skulle kunna slutföras under första halvåret efter undertecknandet (den 25 oktober 2005). Med utgångspunkt i mötet den 3 oktober 2005 i ständiga partnerskapsrådet EU Ryssland (energi) skulle energidialogen mellan EU och Ryssland kunna stimuleras ytterligare genom att framsteg görs med genomförandet av de energirelaterade åtgärder som faller inom ramen för det gemensamma ekonomiska området. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt översynen och uppdateringen av energi- och kärnsäkerhetskapitlen i den nordliga dimensionen för att dess nya politiska dokument skall kunna antas före slutet av Fortsatt dialog mellan EU och OPEC, bland annat på ministernivå, efter det första mötet i juni Det bör även noteras att "energi för hållbar utveckling" kommer att bli ett av temana i FN:s kommission för hållbar utveckling under 2006 och Detta bör ge EU tillfälle att följa upp sina åtaganden i fråga om millennieutvecklingsmålen och i enlighet med genomförandeplanen från Johannesburg /05 mas/bl/mr 23

24 Atomfrågor Ordförandeskapen fäster stor vikt vid en hög nivå av kärnsäkerhet och vid lämplig kärnämneskontroll. De kommer därför att försöka att i praktiken omsätta de slutsatser om kärnsäkerhet och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som rådet antog den 28 juni 2004 och före slutet av 2006 utarbeta en slutrapport om det samrådsförfarande som dessa slutsatser resulterat i; ett direktiv om säker transport av radioaktivt avfall bör antas under första halvåret, finna en tillfredsställande lösning på de frågor som rör definitionen av en ny metod för kärnämneskontroll med förtydligande av Euratoms, medlemsstaternas respektive IAEA:s roll. TRANSPORT Landtransporter Trafiksäkerhet kommer fortfarande att stå högt på unionens politiska dagordning för Möjliga kommissionsinitiativ och/eller lagförslag om säkerhet inom det europeiska transportnätet ("infrastrukturdirektivet"), "dödavinkelnspegel" och halvljus på dagtid kommer att behandlas. Rådet kommer att fortsätta arbetet med körkortsdirektivet. Kommissionen kommer förmodligen att lägga fram ett förslag om gränsöverskridande verkställighet av trafiksäkerhetslagstiftning. Ordförandeskapen kommer, med vederbörligt beaktande av Europaparlamentets ståndpunkt, att fortsätta arbetet med det tredje järnvägspaketet. Utvärderingarna av genomförandet av direktiven 2001/12/EG, 2001/13/EG och 2001/14/EG (det första järnvägspaketet) kommer också att beaktas /05 mas/bl/mr 24

25 Kommissionen har antagit ett förslag till revidering av förordningen om krav på offentliga tjänster, och beroende på läget kommer ordförandeskapen att undersöka möjligheterna att arbeta med förslaget. Moderniseringen av de tekniska förordningarna om inlandssjöfart ses som ett viktigt steg mot ökad säkerhet och konkurrenskraft inom denna sektor. Kommissionens meddelande om inlandssjöfart kommer att följas upp. Beroende på arbetsläget kommer arbetet att fortsätta med direktivet om ändring av direktiv 82/714/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart, och arbete kan eventuellt påbörjas om ett förslag till ramdirektiv om transport av farligt gods på inre vattenvägar, antingen för sig självt eller som en del av ramdirektivet om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar. Luftfart De yttre förbindelserna i fråga om luftfart förblir en prioriterad fråga på luftfartsområdet. Ordförandeskapen kommer att fortsätta arbetet med de därtill kopplade ärendena avseende EU och USA, EU och tredjeländer samt medlemsstaterna och tredjeländer. Samtidigt kommer ordförandeskapen att på grundval av det övergripande mandatet stödja kommissionens förhandlingar med tredjeländer. Varje ny begäran från kommissionen om förhandlingsmandat med tredjeländer kommer att behandlas med vederbörlig uppmärksamhet. Kommissionens meddelande om stärkandet av passagerares rättigheter inom Europeiska unionen kommer att behandlas. Rådet kommer också att fortsätta och eventuellt fullfölja arbetet med det ändrade förslaget om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU-OPS). Andra initiativ eller förslag som förmodligen kommer att behandlas 2006 är utvidgningen av EASA:s (Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) mandat samt programmet för genomförande av det gemensamma europeiska luftrummet (SESAR) liksom revideringar av flygplatskapacitet, datoriserade bokningssystem, det tredje liberaliseringspaketet, marktjänster och luftfartssäkerhet /05 mas/bl/mr 25

26 Sjötransporter Ordförandeskapen kommer att undersöka vilka framsteg som kan göras med det väntade tredje sjösäkerhetspaketet, i vilket frågor som hamnstatskontroll, flaggstatsinitiativet, gemenskapens övervaknings- och informationssystem för sjötrafik samt rättsliga instrument avseende skadeståndsansvar och kompensation kommer att behandlas. Ordförandeskapen kommer också att undersöka möjligheten att, med beaktande av Europaparlamentets ståndpunkt, arbeta med det reviderade förslaget om tillträde till marknaden för hamntjänster. Under andra halvåret 2006 kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt frågan om närsjöfart tillsammans med kommissionens lägesrapport om programmet för främjande av närsjöfart. Beroende på framstegen kommer rådet att fortsätta eller slutföra arbetet med förordningen om den fleråriga finansieringen av Europeiska sjösäkerhetsbyrån. Övergripande frågor Effektiv logistisk är av avgörande betydelse för Europas konkurrenskraft och för ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Upprättandet av starka gemenskapsmarknader för transport och logistik logistikkluster måste påskyndas. Därför kommer under andra halvåret 2006 stor vikt att fästas vid ett kommande meddelande från kommissionen om logistik, som beskriver den nuvarande situationen och innehåller en handlingsplan för den första etappen samt behandlar frågor som intressenter, skadeståndsansvar, utbildning, flaskhalsar i näten, säkerhetsåtgärder i hamnar och terminaler samt elektronisk försegling av containrar. Under första halvåret 2006 kommer rådet att inleda diskussioner om halvtidsöversynen av vitboken "Den europeiska transportpolitiken 2010". Beroende på framstegen kommer rådet att fortsätta eller fullfölja arbetet med initiativet Marco Polo II. Kommissionen kommer eventuellt att under 2006 lägga fram ett initiativ till intermodal säkerhet /05 mas/bl/mr 26

27 Ordförandeskapen kommer att fortsätta arbetet med de olika aspekterna av det europeiska satellitnavigationssystemet Galileo och ägna särskild uppmärksamhet åt säkerhet och finansiella frågor samt tjänster, det internationella samarbetet och förhandlingarna om koncessionsavtal avseende Galileo. Ordförandeskapen kommer därför att göra allt de kan för att en slutlig överenskommelse skall nås om den föreslagna förordningen om utplacering och användning. KEMIKALIEPOLITIK Rådet är mycket angeläget om att nå en slutlig överenskommelse med Europaparlamentet om Reach-paketet. Kommissionen förväntas lägga fram tre förslag om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar). Rådets avsikt är att överenskommelse skall nås om dessa förslag. Kommissionen förväntas i mitten av 2006 anta ett förslag till förordning om klassificering och märkning av farliga ämnen och preparat (blandningar), varigenom det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier kommer att genomföras. Förslaget är nära kopplat till Reach-förordningen och bör därför antas 2006 så att det kan träda i kraft samtidigt som Reach-förordningen. EU, som erkänner den globala dimensionen av att EU:s kemikaliepolitik är framgångsrik, kommer vid den internationella konferensen om kemikaliehantering att ta ledningen när det gäller att nå fram till ett övergripande resultat i fråga om strategin för internationell kemikaliehantering, och kommer att noggrant förbereda sig för partskonferenserna om långlivade organiska föroreningar (POP) våren 2006 och om Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats, som skall hållas hösten /05 mas/bl/mr 27

28 8. SYSSELSÄTTNING, ARBETSMARKNADSLAGSTIFTNING, SOCIALPOLITIK, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT JÄMSTÄLLDHET SYSSELSÄTTNING Efter halvtidsöversynen 2005 av Lissabonstrategin kommer arbetet inledningsvis att koncentreras på slutförandet av den gemensamma sysselsättningsrapporten 2005, som skall föreläggas Europeiska rådet våren Inför Europeiska rådet kommer rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) som vanligt att utarbeta ett dokument med de viktigaste frågorna om sysselsättning och sociala frågor. Med hänsyn till att de nya riktlinjerna för sysselsättningen har antagits för perioden som en del av de integrerade riktlinjerna bör eventuella uppdateringar för 2006 vara strikt begränsade. ARBETSMARKNADSLAGSTIFTNING OCH ARBETSMILJÖ När det gäller arbetsvillkor kommer ordförandeskapen att eftersträva ett slutligt antagande av direktivet om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstider för att lösa de problem som domarna i ärendena SIMAP och Jaeger har lett till, och kommer eventuellt också att behandla direktivet om bemanningsföretagens verksamhet. Ordförandeskapen kommer även att ta upp arbetsmarknadslagstiftningens framtid med utgångspunkt i Europeiska kommissionens grönbok. När det gäller arbetsmiljö kommer ordförandeskapen att arbeta vidare på förslaget till direktiv om ändring av de rapporteringskrav som fastställs i direktiv 89/391/EEG. De kommer också att påbörja arbetet med det väntade förslaget om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet. I slutet av 2006 förväntas kommissionen lägga fram ett meddelande om en ny gemenskapsstrategi för arbetsmiljö /05 mas/bl/mr 28

EUROPEISKA U IO E S RÅD. Bryssel den 30 juni 2008 (1.7) (OR. en) 11249/08 1 POLGE 76

EUROPEISKA U IO E S RÅD. Bryssel den 30 juni 2008 (1.7) (OR. en) 11249/08 1 POLGE 76 EUROPEISKA U IO E S RÅD Bryssel den 30 juni 2008 (1.7) (OR. en) 11249/08 POLGE 76 OT från: till: Ärende: De kommande franska, tjeckiska och svenska ordförandeskapen Delegationerna Utkast till 18-månadersprogram

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER EUROPEISKA RÅDET I LAEKEN 14 15 DECEMBER 2001 SN 300/01 SV

ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER EUROPEISKA RÅDET I LAEKEN 14 15 DECEMBER 2001 SN 300/01 SV ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER EUROPEISKA RÅDET I LAEKEN 14 15 DECEMBER 2001 SN 300/01 1. Samtidigt som Europeiska unionen inför sin gemensamma valuta, utvidgningen blir oåterkallelig och unionen inleder

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

5DSSRUWIUnQNRPPLVVLRQHQ gyhuvlnw YHU(8VnWJlUGHUWLOOI OMGDYKlQGHOVHUQDGHQ VHSWHPEHURFKHQEHG PQLQJDYGHVDQQROLNDHNRQRPLVND NRQVHNYHQVHUQD

5DSSRUWIUnQNRPPLVVLRQHQ gyhuvlnw YHU(8VnWJlUGHUWLOOI OMGDYKlQGHOVHUQDGHQ VHSWHPEHURFKHQEHG PQLQJDYGHVDQQROLNDHNRQRPLVND NRQVHNYHQVHUQD '2& EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2001 KOM(2001) 611 slutlig 5DSSRUWIUnQNRPPLVVLRQHQ gyhuvlnw YHU(8VnWJlUGHUWLOOI OMGDYKlQGHOVHUQDGHQ VHSWHPEHURFKHQEHG PQLQJDYGHVDQQROLNDHNRQRPLVND

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 2006/1720/EG. av den 15 november 2006. om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 2006/1720/EG. av den 15 november 2006. om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande 24.11.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 327/45 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 2006/1720/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 23.10.2012 COM(2012) 629 final Vol. 2/2 BILAGA till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu RIKSDAG ADMINISTRATION SECRETARY-GENERAL OF THE RIKSDAG 2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu The Swedish Parliament has referred the Commission s working document

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Finansiella tjänster: Lägesrapport ANDRA RAPPORTEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Finansiella tjänster: Lägesrapport ANDRA RAPPORTEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.05.2000 KOM(2000)336 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Finansiella tjänster: Lägesrapport ANDRA RAPPORTEN RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Finansiella tjänster:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU Juli december 2009 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Europeiska ekonomiska och sociala kommittén:

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) Förhållandet till Ryssland Toppmötet mellan EU och Ryssland den 11 november 2002 har flyttats från Köpenhamn till Bryssel. Mot

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Bryssel den 26.11.2014 COM(2014) 903 final

Bryssel den 26.11.2014 COM(2014) 903 final EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2014 COM(2014) 903 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN, REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.2.2002 KOM(2002)72 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Kommissionens

Läs mer

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR - ec.europa.eu/soteu 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar Min första prioritering som kommissionens ordförande är

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005 12645/05 (Presse 247) PRESSMEDDELANDE 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 Ordförande Charles CLARKE

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer