Utmaningarna kan vi räkna. Lösningarna är oändliga. 4 okt 2012 BGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmaningarna kan vi räkna. Lösningarna är oändliga. 4 okt 2012 BGE"

Transkript

1 Utmaningarna kan vi räkna. Lösningarna är oändliga.

2 1. Större andel äldre i befolkningen

3

4 Antal invånare ,9% 24,9% 22% 18,2% 23,1% 32,7% 25,3% 18,9% 22,7% 30,2% 23,7% 23,4%

5 Demografin blir den viktigaste underliggande faktorn i de närmaste årtiondenas politik Gunnar Wetterberg Samhällspolitisk chef SACO

6 Befolkningsökning Sverige Ökat med invånare 0-64 år 65- år

7 Befolkningsökning Sverige Ökat med invånare 0-64 år 65- år Ökar med invånare 0-64 år 65- år :

8 Befolkningsökning Sverige Ökat med invånare 0-64 år 65- år Ökar med invånare 0-64 år 65- år var 18 procent 65 år och äldre. Om vi vill uppnå 18 procent år 2030: 2,4 miljoner fler 0-64 år

9 Demografins effekter Större behov av och kostnad för hälso- och sjukvård för äldre En minskad andel i arbetsför ålder: Ökad försörjarkvot Fler pensionsavgångar Tuffare konkurrens om utbildad personal -mellan sektorerna i samhället -mellan sjukvårdshuvudmännen -lönedrivande

10 Varför större vårdbehov och ökade kostnader?

11 Index Vårddagar och kostnader per invånare i åldersgrupper Antal vårddagar per invånare Totalkostnad per invånare Genomsnitt per invånare

12 Hjärt- och kärl Tumörer Skador och förgiftningar Psykiska Muskel Faktorer av hälsobetydelse Andningsorgan Symtom och sjukdomstillstånd Kostnader för sjukdomsgrupper sluten vård 2008 Miljoner kronor Matsmältningsorganen Urin- och könsorganen Nervsystemet Endokrina Graviditet och förlossningar Infektioner Rött = Äldre 65- står för mer än hälften av kostnaderna Ögon Hud Öron Perinatala Missbildningar Blod/immunsystem Källa: KPP Österg

13 Procentuell ökning av vårdkonsumtion Primärvård Öppenvård Slutenvård Läkemedel Befolkning Slutenvård Befolkning

14 Men vi äldre blir väl allt friskare?

15 Utökad sjuklighet Lever längre men insjuknar vid samma ålder som idag Uppskjuten sjuklighet Sjuklighet och död skjuts upp lika mycket Komprimerad sjuklighet De sjuka åren i slutet av livet minskas

16 Antal patienter per 100 invån 30,0 Inneliggande vård östgötar år 2004 och 2011 Antal patienter per 100 invånare i åldersgrupper 25,0 Äldregruppen har samma kostnadsutveckling som övriga åldersgrupper 20,0 15,0 10, ,0 0,

17 Patienterna blir i allt högre grad äldre med kroniska sjukdomar och behov av kontinuerlig kontakt med vården En allt viktigare uppgift i samhället blir att ge människor möjligheter att leva ett gott liv som äldre trots sjukdom och funktionsnedsättningar Den ljusnande framtid är vård Socialdepartementet 2010

18

19

20 2. Ständigt ökad effektivitet för att klara ekonomin

21

22 Finansiellt mål Eftersatta behov Ökad ambitionsnivå Kostnadsdrivande Kollektivtrafikansvar Demografiska effekter Personal o kompetens Fastighetsinvesteringar Läkemedel o medicinteknik

23

24 Procent Ökade kostnader mellan 2010 och 2020 (KPP Östergötland) Hjärt- och kärl Ögon Tumörer Muskel Endokrina Blod/Immunsystem Urin- och könsorganen Andningsorganen Symtom och sjukdomstillstånd Infektioner Matsmältningen Skador och förgiftningar Hud Nervsystemet Fakt av hälsobetydelse Öron Psykiska

25 Vägval Finansieringsmodeller, Besparingar eller Effektivisering?

26 Möjliga/omöjliga intäkter med effekter på finansieringen (motsv skattekrona) Höjning av matmomsen från 12% till 25 % 1,5 Effektivisering med 3 % 1,25 Höjning av kommunalskatten med 1 krona Höjning av momsen med 1 procentenhet Ökad sysselsättning bland dagens utrikes födda 1 års tidigare inträde på arbetsmarknaden 1 års senare utträde från arbetsmarknaden Kraftig höjning av barnomsorgstaxan Kraftig höjning av äldreomsorgstaxan Avgift för mat inom gymnasieskolan Höjning av slutenvårdsavgiften till 120 kr per vårddag 0,02 0,07 0,19 0,24 0,35 0,5 0,47 0, ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

27

28

29 Vi äger själva framtidslösningarna Strukturella åtgärder Öppnare vårdformer Vårdval specialiserad vård Vård o info på distans E-hälsa Telemedicin Samverkan med kommunerna Specialisering sjukhus Utbudsbegränsningar Upphandling Uppföljning 4 okt o 2012 återkoppling BGE Vårdnära agerande Hälsofrämjande o förebyggande Ökad egenvård Kunskapsstyrning Ökad produktivitet Ökad effektivitet Patientsäkerhet Processer för bättre vårdflöden Minska vårdskador och VRI Läkemedelsanvändning

30 Inkomst Integrerad Utbildning Ledtider Samtidig Etnicitet Kön Processer Gruppv skilln Sverige LJL Geogr skillnader Jämlik Vårdlogik Organisation Tillgänglig FoU Kunskapsunderlag Nationella riktlinjer HTA Vårdprogram Implementering Med teknisk utv Faktadok Uppföljning MPG/RMPG Kunskapsbaserad Erfarenhet Öppna jämförelser Specialisering Närvård Enkäter Transparens Schemaläggn Personalplanering Långsiktig plan Horisontal Budgetprocessen Globalisering Vårdplatser Vårdtider Dagkirurgi Central/decentral. Prioritering Läkemedl Flex komp utny Fördeln öv/sv Teamarbete Effektiv Proaktiv styrn Behovsplanering Individualiserad Multisjuka Palliativa Metoder rådg Hälsostyrning God vård 2020 Helhetsperspektiv Patientfokuserad Hälsoinr livskval. Självdiagnos Valfrihet Egenuppf. Säker Ledningssystem Säkerhetskultur Systematik Mätningar VRI, GTT. Informerad Aktivt deltagande Behandl alt Ronder Kvalitet Mobil vård Kval register 14p progr Strama EMBARGO Avvikelser Kunskapssökande Webben Vårdpers ny roll Rådgivning Öppenvård Akut v Planerad Närstående Barn,ungdom Förebyggande Över org gränser Egenvård

31 Hur kan vi få oss att se det som vi borde se? De stora sprången eller de små stegen?

32 4. Standardutveckling och generationskrav

33 Man ska inte klaga generationen Storlek: Typ: 99KB 55KB PNG JPG. Rock n roll generationen Kaffelattegenerationen

34 Överleva Leva längre Må bättre än bra

35 Standardutveckling ökad köpkraft : 1 procent per år mer än demografiska behov Väl pålästa Kan behandlingsalternativen Nyaste tekniken Tillgänglighet Valfrihet Individuellt utformade tjänster

36 Kaffelattegenerationen Hjälp mig nu! Nöjer sig inte med att vården ringer upp Behov att veta att man inte har något behov Rätt till det mesta. Kränkt om man inte får det man tänkt sig

37 5. Genombrott och sammanbrott

38

39

40

41

42 6. Flexibla vårdformer

43 Flexibilitet och förändrade vårdformer En av de viktigaste strategiska frågorna

44 Index 100 Förändring inneliggande vård Östergötland Vårdtillfällen 90 Vårddagar Index Psykiatri Förlossning Hud Ögon Öron Index

45 Förändring inneliggande vård nationellt Antal Procent Invånare 4,5 Patienter 8,0 Vårdtillfällen 10,7 Vårddagar Medelvårdtid

46 Förändring inneliggande vård nationellt Antal Procent Invånare 4,5 Patienter 8,0 Vårdtillfällen 10,7 Vårddagar 0,9 Medelvårdtid -8,9

47 Antal vårdplatser 20 procent fler vårdplatser om 20 år? Från 1000 vårdplatser år 2011 till 1200 vårdplatser år 2030? Prognos demografisk utveckling allt annat lika Grav o förlossn Ögon Öron Hud Blodsjukd Endokrina Nervsystemet Psykiska Urin/könsorg Infektioner Muskel Cirkul övriga Matsmältning Hjärna Andningsorgan Hjärtsjukd Skador/förgiftn Tumörer

48 eller fortsatt sänkt medelvårdtid? Behov demografisk utveckling Invånarna har samma behov att läggas in som idag utefter ålder (Samma andel patienter och vårdtillfällen) Ej räknat med ytterligare behovsgrupper Sänkt medelvårdtid : 8,9 % = 1,5 % per år Behov sänkt medelvårdtid : 14 % = 0,7 % per år Källa: SCB+Vårddatalagret Östergötland

49 Sverige = index 100 Antal vårddagar per 100 invånare samt andel 65- år 2010 Index Lägst andel äldre (15%) 102 Högst andel äldre (22,4%) Skillnad mellan landstingen vårddagar lägst-högst = 60 % Östergötland Stockholm Halland Västernorrland Kalmar Riket Gävleborg Västmanland Värmland Skåne Gotland Dalarna Örebro Västra Götaland Blekinge Jönköping Uppsala Kronoberg Södermanland Jämtland Norrbotten Västerbotten

50 Klara oss på de vårdplatser vi har Dörren är stängd för effektivisering genom vårdplatser, andra åtgärder måste vidtas

51 7. Rekrytering och kompetens

52

53 Prognos antal medarbetare som pensioneras Landstinget i Östergötland (65 år i pension) Läkare Sjuksköterskor Övrig vårdpersonal Medicinteknisk personal Social-terapeutisk personal Övriga Totalt %

54 Skiftbyte i välfärdsfabriken Rekryteringsbehov inom tio år landsting och kommuner : undersköterskor sjuksköterskor läkare Avgångar + utökat behov

55 Kommer studenterna att räcka till för vårdens kommande rekryteringsbehov? rekryteringsbehov? Sista studentexamen 1968 Högre allmänna läroverket i Jönköping

56 Elevunderlaget till gymnasiet minskar Minus 25 procent till år 2015 År 2027 nått 90 procent av dagens nivå Två av tre elever uppnår gymnasiekompetens 14 procent har inte behörighet efter åk 9 24 procent fullföljer inte gymnasieutbildningen En av fyra elever påbörjar studier på högskola inom tre år efter avslutat gymnasiet 3 av 4 anställda i landstingets hälso- och sjukvård har Högskole/universitetsutbildning

57

58 Ingen gymnasieutbildning: Förklarar en stor del av ungdomsarbetslösheten Försämrar hälsan Ökar psykisk ohälsa När elevunderlaget minskar måste kommunerna se till att öka kunskaperna i alla led för att öka fullföljande och behörighet till högre utbildning

59

60 Tre välfärdsområden åt olika håll? Vård Skola Omsorg

61 Tre välfärdsområden åt olika håll? Vård Skola Omsorg?

62 Framtiden och de sju utmaningarna 1. Större andel äldre i befolkningen 2. Ständigt ökad effektivitet 3. Den polariserade hälsan 4. Standardutveckling och generationskrav 5. Genombrott och sammanbrott 6. Flexibla vårdformer 7. Rekrytering och kompetens

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Delresultat från LEV-projektet Den ljusnande framtid är vård Beställningsnr: S2010.021 Formgivning och layout: Svensk Information Omslagsfoto: PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Tryckning:

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion Budget 2010 med flerårsplan för 2011 2012 En populärversion Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Aktuell utveckling

Hälso- och sjukvård. Aktuell utveckling Hälso- och sjukvård Sammanfattande iakttagelser Medellivslängden och överlevnaden i de stora folksjukdomarna som cancer och hjärt- och kärlsjukdom fortsätter att öka. Däremot minskar inte de sociala skillnaderna

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 ÄRENDE 6 LF november 2010 Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslår besluta att godkänna föreliggande budget för 2011 och flerårsplan för åren 2012-2013

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Innehållsförteckning 1 Vision och målbild 2 1.1 Landstinget Kronobergs vision 2 1.2 Målbild

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1 Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Stor utmaning att tillgodose framtida behov Äldreboom

Läs mer

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 Innehåll Förslag till beslut... 4 Sammanfattning... 5 Patienten i centrum... 7 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 1.2. Lägg rätt patient i rätt säng i rätt tid...10 1.3. Kortare väntetider på akutmottagningarna...10

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader

Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader Sammanfattning År 2007 uppgick Sveriges befolkning till nästan 9,2 miljoner. År 2020 beräknas den ha ökat till 9,7 miljoner. Främst ökar antalet personer

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN - underlag för diskussion Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län INLEDNING... 2 SAMMANFATTNING... 2 BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

Läs mer

Framställan om dialog om det ytterst svåra ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen

Framställan om dialog om det ytterst svåra ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen 1(8) Regionstyrelsens ordförande 2015-05-22 Dnr RS/737/2015 Ann-Marie Johansson Tfn: 070-311 45 30 E-post: ann-marie.johansson@regionjh.se Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Civilminister

Läs mer

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet:

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning för år 2013 Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-04-08 MISSIV 2014-04-08

Läs mer

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012?

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad MÅL OCH INRIKTNING 2010-2012 2013-2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad Beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnden april 2012 Fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Kallelse Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Tid: Onsdagen den 24 september 2014, kl. 08,30 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare Föredragande 2. GR- projekt Utanförskap

Läs mer

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Inledning Välfärdsfrågor i centrum av debatten Under de 100 år som gått sedan den första svenska folkpensionen infördes 1913 har välfärdspolitiken

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer