FULLMÄKTIGE BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE /02/06/01/10/2010 FMGE 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16"

Transkript

1 FULLMÄKTIGE BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE /02/06/01/10/2010 FMGE 16 Bokslutet liksom även koncernbokslutet skall upprättas före utgången av mars månad det år som följer på räkenskapsåret och lämnas till revisorerna för granskning. Efter revisionen ska bokslutet föreläggas fullmäktige för behandling före utgången av juni månad. Enligt kommunallagen omfattar bokslutet för en samkommun balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Vid upprättandet av bokslutet tillämpas förutom kommunallagen och bokföringslagen även Arbets- och näringsministeriets bokföringsnämnds kommunsektions allmänna anvisningar om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse, koncernbokslut och noter samt allmänna anvisning om behandling av affärsverk i bokföringen. Enligt kommunallagen ska affärsverkens direktioner besluta om affärsverkets bokslut innan styrelsen godkänner samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse. De av affärsverkens direktioner godkända och undertecknade boksluten och verksamhetsberättelserna jämte noter finns till påseende på sammanträdet. Koncernbokslutet upprättas som en sammanställning av moderbolagets och dotterbolagens resultaträkningar, balansräkningar och noter till dem. I koncernbokslutet skall dessutom inkluderas en finansieringsanalys för koncernen, i vilken anskaffningen och användningen av kommunkoncernens medel under räkenskapsperioden utreds. Budgeten för 2009 och ekonomiplanen för godkändes vid fullmäktiges sammanträde den 17 december Fullmäktige beviljade den 11 november 2009 en överskridningsrätt på 42,36 miljoner euro av det bindande målet för verksamhetskostnaderna (samkommunens externa verksamhetskostnader exklusive affärsverken, inklusive köp från affärsverk och dotterbolag). Den föreslagna överskridningsrätten grundade sig på den årsprognos som framlades i oktober De sammanlagda verksamhetskostnaderna stannade 2,8 miljoner euro under prognosen. Samkommunen HNS:s bokslut och verksamhetsberättelse följer till innehållet uppställningen i budgeten för De strategiska målen presenterades grupperade enligt de fyra perspektiven i styrkortet: kunden och samhälleliga verkningar, ekonomin, processerna och strukturerna samt personal, begåvning och

2 Bindande mål ledning. I driftsbudgeten presenterades de centrala målen för verksamheten och ekonomin, ovannämnda fyra perspektiv i styrkortet och riktlinjerna för FoU-verksamheten per sjukvårdsområde samt uppställdes målen för vart och ett av de nio affärsverken och för resultatområdena HNS-Lokalcentralen och Koncernförvaltning. Dessutom fastställdes mål för HNS:s två dotterbolag, HNS-Fastigheter Ab och Uudenmaan Sairaalapesula Oy. Affärsverkens budgeter utgjorde en del av samkommunens budget. I verksamhetsberättelsen presenteras de centrala utfallen för verksamheten och ekonomin per sjukvårdsområde samt för resultatområdena HNS-Lokalcentralen och Koncernförvaltning. De strategiska målen och utfallen för dem presenteras utifrån styrkortets fyra perspektiv. I samkommunens och i affärsverkens verksamhetsberättelser presenteras utfallen för de centrala målen för verksamheten och ekonomin samt utfallen för målen i styrkortet. I verksamhetsberättelsen ges även en uppskattning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt en redogörelsen för ordnandet av den interna kontrollen. I den del som berör koncernens verksamhet och ekonomi presenteras även utfallet för dotterbolagens mål för verksamheten och ekonomin. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2009 finns i bilaga 2 till föredragningslistan och den separata Personalberättelsen finns i bilaga 3. Fullmäktige fastställde den 17 december 2008 som bindande anslagsmål i driftsbudgeten samkommunens externa verksamhetskostnader exklusive affärsverken men inklusive köp från affärsverk och dotterbolag. Även ordnandet av brådskande och icke-brådskande vård inom de tidsgränser som förutsätts och stadgas i lag uppställdes av fullmäktige som bindande mål. De bindande målen för sjukvårdsområdena var deras resultatmål och produktivitetsmål. Bindande mål i investeringsbudgeten var samkommunens investeringar sammanlagt, exklusive affärsverken. Anslagen för projekt på minst 10 miljoner euro fastställs separat för varje projekt. De bindande målen i finansieringsbudgeten var förändringen i de långfristiga lånen samt ökningen av utlåningen till dotterbolag. De bindande målen för affärsverken i samkommunens budget var det för varje affärsverk särskilt fastställda produktivitetsmålet, den tillåtna förändringen i prisnivå och det belopp affärsverket

3 redovisar som ersättning för det kapital samkommunen har placerat i affärsverket (ränta 3 %). Servicemål Servicemål Antalet producerade DRG-produkter överskred budgeten med 10,1 procent. De antalsmässigt vanligaste DRG-produktifierade behandlingarna inom HNS år 2009 var dialysbehandling, strålbehandling av cancer i bröstkörtel, strålbehandling av cancer i manliga könsorgan, diagnostisk åtgärd på huvud, nacke eller centrala nervsystemet, diagnostisk åtgärd på rörelseapparaten, diagnostisk åtgärd på gastrointestinalkanalen och komplikationsfri vaginal förlossning. Deras andel uppgick till 27 procent av samtliga produkter (totalt produkter). Totalfaktureringen för de 25 vanligaste NordDRG-produkterna utgjorde cirka 25 procent av totalfaktureringen för DRG-produkter (alla DRG-produkter totalt 859,0 miljoner euro). År 2008 var faktureringen för de 25 vanligaste DRG-produkterna 205,2 miljoner euro (24,4 %) och totalfaktureringen 840,9 miljoner euro. De psykiatriska (inkl. barn- och ungdomspsykiatri) vårddagarnas ( vårddagar) andel var 93 procent av samtliga fakturerbara vårddagar (exkl. överanvändningsdagar, totalt vårddagar). Den systematiska betoningen av öppenvård i den psykiatriska vården har minskat behovet av avdelningsvård, vilket visar sig i en minskning med cirka vårddagar jämfört med föregående år. Antalet boendeservicedagar och familjevårddagar uppgick till sammanlagt vårddagar (9 300 vårddagar år 2008). Minskningen beror på att boendeservicen och familjevården i allt högre grad överförts till primärvården. Vårdtjänster till medlemskommuner och övriga betalare totalt Produkter (antal) BS 2008 BU 2009 BS 2009 Avvikelse Avvikels % e % BS09/BS 08 BS09/BU ,4 % 10,1 % NordDRG-produkt er Vårddagar ,0 % -2,7 % Öppenvårdsbesök ,6 % 1,8 % *) I vårddagarna ingår psykiatriska vårddagar och rehabiliteringsvårddagar samt vårddagar för andningsförlamade patienter. Avgift för överanvändning Antalet överanvändningsdagar uppgick för samtliga betalare till ( dagar år 2008) fram till den 1 september Sammanlagt fakturerades samtliga betalare 5,7 miljoner euro överanvändningsavgifter, varav på fullmäktiges beslut 10 procent,

4 dvs. 0,517 miljoner euro, återbetalades till medlemskommunerna i december. Fördröjd förflyttning, rapportering av antalet patienter och dagar fr.o.m Fullmäktige beslutade den 11 juni 2009 att slopa förfarandet med överanvändningsavgift och införa en ersättande modell. Vid ingången av september 2009 infördes rapportering av antalet fördröjda patientförflyttningar samt antalet fördröjningsdagar per månad, sjukvårdsområde, resultatenhet och kommun. Som ett led i uppföljningen av antalet fördröjda patientförflyttningar startade en beredning av anvisningar för vårdkedjan. Vid HNS vårdades år 2009 sammanlagt olika personer (olika personnummer) från medlemskommunerna. Antalet vårdade personer ökade med 1,5 procent från året innan, medan invånarantalet i medlemskommunerna ökade med 1,0 procent. Det sammanlagda antalet olika personer (samtliga betalare medräknade) som vårdades vid HNS var Jämfört med år 2008 var ökningen och jämfört med år 2007 var ökningen anställda. Vårdtillgång och väntetider till vård Målen för intagning till brådskande och icke-brådskande vård inom de i lagen fastställda tidsgränserna nåddes ännu inte år I slutet av året väntade sammanlagt patienter på vård, varav var invånare i medlemskommunerna (motsvarande siffror var och ). Antalet patienter som hade väntat över sex månader var 1 896, varav var bosatta i medlemskommunerna (motsvarande siffror var 625, varav 532 i medlemskommunerna). I slutet av året hade patienter väntat på behandling för ögonsjukdom i mer än 6 månader; inom ortopedin var motsvarande antal 124, inom hals-, näs- och öronsjukdar 120 och inom barnkirurgi 87 patienter. Den 1 juni 2009 behandlade styrelsen den till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården lämnade utredningen om utfallet av tillgången till vård per Intagningen till vård kunde bringas till den lagstadgade nivån med hjälp av köptjänster samt merarbete på kvällar och lördagar. Tillgången till vård hade på våren 2009 genom de i utredningen återgivna åtgärderna i praktiken nått den nivå som lagen föreskriver. Likaså hade hanteringen av remisser och starten för bedömning av vårdbehovet blivit avsevärt snabbare. Efter semesterperioden 2009 vände antalet väntande på vård återigen uppåt i en jämn ökning. En bidragande orsak till detta var beredskapen för intensivvård av H1N1-patienter i slutet av året samt att detta ledde till att elektiva operationer sköts fram. HUCS sjukvårdsområde hade i oktober 2009 berett en specificerad plan för att ännu under slutet av 2009 behandla patienter som väntat

5 på vård i mer än sex månader inom områdena ögonsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar samt ortopedi och urologi. Inom specialområdena ortopedi samt öron-, näs- och halssjukdomar lyckades man få ner antalet väntande, medan antalet väntande inom specialområdet ögonsjukdomar var stort ännu i slutet av året. Styrelsen godkände den 30 november 2009 ett förslag om införande av servicesedel inom specialiteten ögonsjukdomar vid HUCS sjukvårdsområdes operativa resultatenhet. I detta pilotprojekt ges patienterna en servicesedel till starroperation och efterkontroll eller till poliklinisk behandling och uppföljning av glaukom. Remissvolymer Det kumulativa antalet ursprungliga remisser och jourbesök från samtliga remittenter minskade med jämfört med år 2008; i slutet av år 2009 var antalet kumulativa remisser och jourbesök Antalet elektiva, ursprungliga remisser, st., var 7,2 procent färre än det kumulativa antalet år Antalet remisser från hälsocentraler minskade jämfört med föregående år; antalet elektiva remisser från hälsocentral var färre än föregående år (-11,6 %). Antalet remisser från företagshälsovården och den privata sektorn ökade med cirka 500, men de elektiva remisserna från dessa remittenter minskade med 100. Dessutom kom sammanlagt cirka remisser från andra universitetssjukhus och centralsjukhus samt andra remittenter; det var cirka 250 fler än året innan. Minskningen av antalet elektiva remisser påverkades av en förändring i patientdatasystemet Oberons registreringspraxis för UL-undersökningar i tidig graviditet som remitterats av rådgivningarna. För dessa utskrevs inte längre remiss år Effekten av denna förändring innebar en minskning på cirka remisser enbart i HUCS sjukvårdsområde. Undervisning, forskning och utveckling Totalt fick närmare 600 studerande medicinsk eller odontologisk klinisk grundundervisning år Inom specialistläkarutbildningen utexaminerades 185 specialistläkare och 12 specialisttandläkare. Under året fick sammanlagt 3700 hälsovårdsstuderande i huvudstadsregionen praktisk undervisning ( studieveckor) inom HNS. Dessutom gavs även studerande inom andra branscher (t.ex. socialarbetare) praktisk undervisning. Inom undervisningen i hälsosektorn breddades användningen av en modell för lärare i kliniskt vårdarbete. Undervisningens kvalitet utvecklades systematiskt. Enligt responsen från de studerande hade kvaliteten på studiemiljön och studiehandledningen stigit till en utmärkt nivå (CLES medelvärde 8,28, medan det år 2008 var 7,94). År 2009 inleddes beredningen av en forskningsstrategi för HNS för åren Arbetet inleddes samtidigt med strategiplaneringen för Helsingfors universitets medicinska fakultet och utarbetades av en arbetsgrupp som utsetts i samråd mellan dessa organisationer.

6 HNS hade i genomsnitt 2 906,5 publikationspoäng som berättigar till specialstatsandel under treårsperioden , vilket gav HNS 13,7 miljoner euro i finansiering för hälsovetenskaplig forskning år En särskild styrka i forskningen är samarbetet mellan grundvetenskaperna och den kliniska forskningen, tillräckliga satsningar på akademisk forskning vid sidan av serviceverksamheten samt regional, nationell och internationell nätverksbildning och ständig utveckling av forskningen. År 2009 bildade HNS en projektportfölj som sammanställde grunduppgifterna för alla pågående utvecklingsprojekt (133 st.). Projektportföljens totalbudget var 42,6 miljoner euro. Utöver de egenfinansierade projekten pågick ett flertal projekt som finansierades staten, Tekes och EU. Av HNS:s omkostnadsanslag för 2009 beviljades 0,35 miljoner euro till 19 projekt för forskningsoch utvecklingsprojekt för utveckling av den interna verksamheten. HNS anslöt sig till det för sjukvårdsdistrikt med universitetssjukhus gemensamt projektet för en attraktiv och hälsofrämjande hälsovård (VeTe -projektet, ), som erhöll satlig KASTE-finansiering. Hur målen i sjukvårdsområdenas budget har uppfyllts Fullmäktige fastställde målen för sjukvårdsområdenas resultat och produktivitet i driftsbudgeten. Målet för sjukvårdsområdenas produktivitetstillväxt fastställdes till 2 procent och resultatmålet till noll. I nedanstående tabell presenteras den somatiska specialsjukvårdens produktivitet (kostnader/drg-poäng) per sjukvårdsområde samt resultat för räkenskapsperioden. Utfallet av de målen för verksamheten och ekonomin Sjukvårdsområde Produktivitetstillväxt Räkenskapsperiodens resultat (1 000 euro) BU 2009 BS 2009 BU 2009 BS 2009 Korrigerin BS 2009 *) gar **) HUCS 2% 2,2% Västra Nyland 2% 0,7% Lojo 2% 7,5% Hyvinge 2% 3,3% Borgå 2% 1,5% Totalt 2% 2,4% * räkenskapsperiodens resultat före affärsverkens kundgottgörelser, koncernförvaltningens återbäring av överskott och tilläggsuppbörd hos medlemskommunerna **) posten korrigeringar omfattar affärsverkens kundgottgörelser 2,7 miljoner euro, koncernförvaltningens återbäring av överskott 11,3 miljoner euro och tilläggsuppbörd hos medlemskommunerna 1,3 miljoner euro Kostnaden per DRG-poäng år 2009 var i de olika sjukvårdsområdena följande: HUCS Västra Nyland Lojo Hyvinge Borgå 682,3 euro 589,1 euro 596,8 euro 550,6 euro 540,3 euro

7 Utfallet av verksamhetskostnaderna per sjukvårdsområde presenteras nedan i föredragningslistans punkt Ekonomi. Sjukvårdsområdenas strategiska mål presenterades grupperade enligt de fyra perspektiven i styrkortet: kunden och samhälleliga verkningar, ekonomin, processerna och strukturerna samt personal, begåvning och ledning. Driftsplanerna godkändes även i sjukvårdsområdenas nämnder skilt för varje resultatenhet. År 2009 utvidgades samordningen av verksamheten på distriktsnivå och samarbetet mellan sjukvårdsområdena i syfte att optimera resursanvändningen och förkorta vårdköerna. Starrkirurgin och ledproteskirurgin byggdes ut i Lojo och ledproteskirurgin i Borgå. I början denna verksamhet fördes i synnerhet patienter från huvudstadsregionen och Västra Nyland vilka köat i mer än 6 månader till vård i dessa områden. Kellokoski sjukhus i Hyvinge sjukvårdsområdes övertog sinnesundersökningarna och rättspsykiatrin från HUCS-området. Verkställda centrala förändringar i verksamheten per sjukvårdsområde HUCS SJUKVÅRDSOMRÅDE Då affärsverken HNS-Servis och HNS-Medicinteknik samt resultatområdet HNS-Lokalcentralen inrättades den 1 januari 2009 överfördes behövliga personalresurser från HUCS sjukvårdsområde till dessa enheter. För att trygga en högklassig tillgång till vård i rätt tid för jourpatienterna flyttades vården av primärvårdens barnpatienter vid Jorvs sjukhus samjour i början av september administrativt över från medicinska resultatenheten till gynekologiska och pediatriska resultatenheten. Arbetsgruppen för den svenskspråkiga polikliniska barnpsykiatrin överfördes i augusti 2009 från Helsingfors stad till gynekologiska och pediatriska resultatenheten. Den polikliniska verksamheten i anslutning till sinnesundersökningar och rättspsykiatri centraliserades genom styrelsens beslut den 3 augusti 2009 till Kellokoski sjukhus i Hyvinge sjukvårdsområde. HUCS kliniska ögonpatologi överfördes i början av september 2009 till affärsverket HUSLAB. Inom pediatrik centraliserades från och med våren 2008 vården av nya barn och unga med diabetes och från och med början av 2009 alla diabetespatienter till Barnkliniken och Jorvs sjukhus. I början av 2009 överfördes större delen av vården av Barnklinikens astma- och allergipatienter till Hudoch Allergisjukhuset. VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE De största förändringarna i verksamheten skedde vid årsskiftet 2008/2009, då huvuddelen av den tidigare servicecentralens verksamhet och personal överfördes till affärsverken.

8 Den barnpsykiatriska avdelningen började utöver avdelningsvården även göra hembesök. Av avdelningens åtta platser är två reserverade för barn som får vård i hemmet. Neurologiska polikliniken var avbruten hela året till följd av brist på neurologer. Patienter måste därför skickas till HUCS, och primärvården lämnade även betalningsförbindelser till privatläkare så att patienterna inte skulle lämnas helt utan vård. LOJO SJUKVÅRDSOMRÅDE Den i verksamhetsplanen för 2009 ingående uppstarten av skopiverksamhet i nya lokaler som färdigställdes i början av året genomfördes planenligt. Gynekologiska poliklinikens see and treat-verksamhet inleddes planenligt, vilket resulterade i att man inledde urodynamiska undersökningar vid polikliniken och utförande av olika åtgärder överfördes från operationsavdelningen till polikliniken. I mars inleddes Leiko-verksamhet (direkt från hemmet till operation) inom gynekologin. Starrkirurgin utvecklades genom att man gick över till principen om ett besök, och verksamhetsvolymen fördubblades i enlighet med HNS:s principbeslut. I maj 2009 inleddes förberedelser för en ökning av antalet ledprotesoperationer från 200 till 600 per år. Före utgången av året var den månatliga operationsvolymen på avtalad nivå. Förändringarna i verksamheten verkställdes genom specialarrangemang som justeras under följande verksamhetsår. HYVINGE SJUKVÅRDSOMRÅDE Saneringen av gynekologins och obstetrikens lokaler slutfördes, varigenom hela verksamheten kunde centraliseras till en enda poliklinikavdelning. Sinnesundersökningarna och rättspsykiatrins återstående övriga funktioner överfördes från HUCS till Kellokoski i augusti. Överföringen gav avsevärda resursinbesparingar. Vårdkedjorna för bipolärt syndrom och psykos fick ökade öppenvårdsresurser och nya handlingsmodeller, varvid avdelningskapaciteten under året minskades med 16 vårdplatser. BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE Vid Borgå sjukhus genomfördes först ett pilotprojekt för ledproteskirurgi (december 2008), varefter sjukhuset förband sig att göra 500 ledprotesoperationer av patienter från hela HNS. Detta åtagande fullgjordes även. Verksamheten genomfördes med ytterst små resursökningar och huvudsakligen med redan befintliga resurser. Hur affärsverkens mål har uppnåtts HNS:s affärsverk producerar merparten av de sjukvårdsrelaterade och andra stödtjänster som HNS-sjukhusen behöver. Syftet med

9 införandet av en beställar-producent-modell är att öka verksamhetens transparens, förbättra kostnadsmedvetenheten och utveckla servicekvaliteten. Antalet affärsverk ökade från sex till nio vid ingången av år Affärsverken utgjordes av HNS-Röntgen, HUSLAB och Ravioli, som inledde sin verksamhet år 2004, samt HNS-Apotek, HNS-Desiko och HNS-Logistik, som startade den 1 januari Den 1 januari 2009 inledde de nya affärsverken HNS-IT-teknik, HNS-Medicinteknik och HNS-Servis sin verksamhet. I budgeten fastställdes mål för affärsverkens resultat (för alla var målet ett nollresultat), avkastningen på grundkapitalet (ränta 3 %) och produktivitetsökningen och förändringarna i prisnivån. Samtliga affärsverk lyckades effektivisera sin verksamhet så att tjänsternas prisnivå kunde hållas på planerad eller lägre nivå. En del av affärsverken uppnådde dock inte målen för produktivitetsökningen eller resultatet. Affärsverken BU 2009 BS 2009 Räkenskapsperioden s resultat (1 000 euro) Resultat före återbäring av överskott Återbäring av överskott Resultat efter återbäring av överskott HNS-Apotek HNS-Röntgen HUSLAB Ravioli HNS-Desiko HNS-Logistik HNS-IT-teknik HNS-Medicinteknik HNS-Servis Totalt Affärsverken hade i slutet av anställda, vilket utgjorde 29,6 procent av hela HNS:s personalvolym. Räknat i årsverken var affärsverkens andel av HNS:s samtliga årsverken 31,1 procent. De till personalstyrkan största affärsverken var HNS-Desiko (1 764 anställda), HUSLAB (1 721 anställda) och HNS-Servis (885 anställda). Affärsverkens verksamhetsintäkter (658,3 milj. euro) utgjorde 42,5 procent av samkommunen HUS:s verksamhetsintäkter och 44,4 procent av verksamhetskostnaderna (644,8 milj. euro). De största affärsverken, mätt i verksamhetsintäkter, var HUSLAB (152,7 milj. euro), HNS-Logistik (124,1 milj. euro) ja HNS-Apotek (107,1 milj. euro). Affärsverkens bokslut och verksamhetsberättelser presenteras i kapitlet Särredovisade bokslut i bokslutshandlingen. Resultatområdet HNS-Lokalcentralen Som budgetmål för Lokalcentralen fastställde fullmäktige en effektiv start för verksamheten samt ett nollresultat.

10 HNS-Lokalcentralen, som bildades i början av 2009, gjorde en förlust på euro. Lokalcentralens debiteringar grundar sig på en i budgeteringsfasen prognostiserad kostnadsnivå. Den väntade kostnadsnivån överskreds till följd av osäkerhetsmomenten i anslutning till beredningen av den första budgeten samt de stigande energikostnaderna. Resultatområdet koncernförvaltning Personal Fullmäktige fastställde som bindande budgetmål för resultatområdet koncernförvaltning ett resultatmål på 0,5 miljoner euro. Koncernförvaltningens resultat för räkenskapsperioden före överskottsåterbäring till de kliniska enheterna visade ett överskott på 11,3 miljoner euro. Återbäringen fördelades i enlighet med betalningsandelarna år Räkenskapsperiodens resultat efter återbäringen visade ett underskott på euro. Resultatområdets Koncernförvaltningens överskott bildades genom den allmänna sänkningen av räntenivån (= en minskning av nettofinansieringskostnaderna), de till koncernförvaltningen allokerade avgifterna för överanvändningsdagar samt genom underskridning av koncernförvaltningens egna verksamhetskostnader. Antalet anställda per var Jämfört med år 2008 minskade antalet anställda med 47. De fast anställda utgjorde 80,1 procent av hela personalen. Den fast anställda personalens procentuella andel är relativt hög, vilket stödjer linjedragningarna i personalstrategin. Merparten (88,3 %) var heltidsanställda. Antalet årsverken var , vilket är 1,0 procent mindre än föregående år. Den procentuella andelen fast anställda som slutade var 6,1 procent. För prognostisering av tillgången på arbetskraft deltar HNS i ett av Europeiska socialfonden (ESF) delfinansierat projekt för främjande av rörligheten bland professionella inom hälsovården ( Attraktiivinen Suomi terveydenhuollon osaajien liikkuvuuden edistäminen ). Projektet började hösten 2008 och fortsätter till utgången av år Syftet är att skapa en handlingsmodell som möjliggör etisk rekrytering inom EU-länderna utifrån den egna organisationens behov. Utöver detta startade HNS ett småskaligt pilotprojekt som syftar till att inhämta erfarenheter av rekrytering av utländska skötare. Som rekryteringsland utsågs Filippinerna. Samkommunen HNS erlade år 2009 totalt 922,6 miljoner euro i löner och arvoden inklusive lönebikostnader, vilket var 0,2 procent (ca 1,9 miljoner euro) mindre än budgeterat. Lönekostnaderna för år 2009 ökade med cirka 3,9 procent jämfört med året innan. Utvecklingen av lönekostnaderna har förutom av löneförhöjningarna även påverkats av förändringarna i personaloch frånvarostrukturen (avlönad och oavlönad frånvaro) samt skyldigheterna i vårdgarantin. HNS fick totalt cirka 0,4 miljoner

11 euro i låglönestöd som beviljas med stöd av en lag som trädde i kraft vid ingången av Stödet har kunnat dras av direkt från den månatliga redovisningen av förskottsinnehållning. Inhyrd arbetskraft utnyttjades till ett belopp av 16,7 miljoner euro, vilket motsvarar 279 årsverken. Användningen av inhyrd arbetskraft fördelar sig ojämnt i organisationen och 48 ansvarsenheter stod för 70 procent av nämnda belopp. Smidigt ledarskap utgör ett centralt kriterium för en bra arbetsplats. En bra arbetsgivare skapar en trygg ledningsmiljö. Ledningens och förmännens uppgift är att främja ett inspirerande och uppmuntrande arbetsklimat och i enlighet med HNS värden och mål bära sitt ansvar som ledare. HNS erbjuder genom fortgående utbildning cheferna möjlighet att utveckla sina kunskaper och ledningsfärdigheter. Målet är att ytterligare stärka samkommunens kunniga och människonära ledningskultur. Förändringarna i omvärlden och i vårdmetoderna samt den snabba tekniska utvecklingen kräver gedigen kompetens och förmåga att tillägna sig nya verksamhetssätt. Uppgiftsfältet är omfattande, men bred kompetens och starkt yrkeskunnande är också typiska egenskaper hos de HNS-anställda. Mer än en tredjedel av de anställda har högskoleexamen och tack vare det nuvarande utbildningssystemet kommer siffran att stiga i framtiden. Att främja arbetshälsan utgör ett väsentligt led i en framgångsrik personalledning. Ett av målen i personalstrategin är att arbetshälsan ska främjas. Under år 2008 har HNS i enlighet med förslagen i det av styrelsen godkända arbetshälsoprogrammet utvecklat åtgärder som främjar arbetshälsan. I portföljen för strategiprojekt finns ett projekt för ledningsutbildning för åren Den omvärdering av strategin och de justeringar som gjorts i ledningssystemet har under räkenskapsperioden återspeglats i den långsiktiga planeringen och utvecklingen av träningen och utbildningen. Reformen av ledningssystemet utgjorde en av utmaningarna år På lång sikt innebär detta även utveckling av verksamhetspraxisen och verksamhetsprocesserna, val av rätt personer till ledande uppgifter, möjlighet att välja mellan karriär som expert eller som chef samt utbildning och träning i ledande uppgifter. Till stöd för detta planerades ett nytt chefsträningsprogram på HNS-nivå. HNS:s belöningssystem i sin helhet - löne- och incitamentsportföljen - utgörs av fyra delområden, dvs. totallön, personalförmåner, organisationens utveckling och arbetsklimat. Under de närmaste åren kommer satsningar att göras på samtliga dessa delområden i samråd med personalen. Särskilda insatsområden år 2009 var tydliggörandet av grundstrukturen för

12 löne- och incitamentsportföljen samt beredningen av en reform av resultatlönesystemet. Siffror som anknyter till personalen samt samkommunens personalförvaltning i sin helhet behandlas i en separat Personalredovisning 2009, föredragningslistans bilaga 5. Ekonomi Verksamhetsintäkter Av verksamhetsintäkterna (1 547,9 miljoner euro) kom 80 procent från medlemskommunerna serviceplaner, 13,4 procent från övrig servicefakturering, 2,3 procent från specialstatsandelen och 1,0 procent från övriga verksamhetsintäkter samt understöd och bidrag. Medlemskommunernas serviceplaner överskred budgeten med 46,5 miljoner euro (3,9 %) efter en tilläggsuppbörd på 1,3 miljoner euro hos medlemskommunerna. Samkommunen HNS (1 000 euro) BS 2008 BU 2009 BS 2009 Föränd. % BS2009/ BU2009 Föränd. % BS2009/ BS2008 Verksamhetsintäkter ,5 % 3,8 % medlemskommunernas serviceplaner ,9 % 4,4 % Personalkostnader ,2 % 3,2 % Inköp av tjänster totalt ,0 % 3,0 % Material, förnödenheter och varor totalt ,7 % 4,1 % Övriga verksamhetskostnader ,8 % 0,3 % Verksamhetskostnader totalt ,0 % 3,3 % Driftsbidrag ,2 % 13,4 % Finansiella intäkter och kostnader ,7 % 16,3 % Årsbidrag ,2 % 12,9 % Avskrivningar och nedskrivningar ,2 % 8,8 % Räkenskapsperiodens resultat ,2 % Verksamhetens kostnader och avskrivningar totalt ,7 % 3,6 % Medlemskommunernas serviceanvändning överskred volymmässigt budgeten med 2,4 procent. Överskridningen av den budgeterade serviceanvändningen höjde servicefaktureringen av medlemskommunerna med 68,0 miljoner euro jämfört med budgeten. Det faktiska utfallet av vården till medlemskommunernas patienter hänförde sig dock på totalnivå till åtgärder vars medelkostnader var 3,6 procent lägre än budgeterat. Den minskande effekten på faktureringen av medlemskommunerna var 42,6 miljoner euro jämfört med budgeten. Kostnaderna för rehabilitering och mentalsjukhus för fångar samt andra köptjänster överskred å sin sida budgeten med 19,8 miljoner euro. Den faktiska tilläggsuppbörden för samkommunens underskott, dvs. 1,3 miljoner euro, höjde dessutom faktureringen av medlemskommunerna.

13 De övriga serviceintäkterna, 182,8 miljoner euro, underskred budgeten med 10,1 miljoner euro (-5,2 %). Underskridningen av budgeten föranleddes av den separata avtalsförsäljningen till medlemskommunerna, vilken underskred budgeten med 3,8 miljoner euro. Den resterande delen av underskridningen berodde på minskad försäljning till andra sjukvårdsdistrikt och kommuner. Övriga försäljningsintäkter, 24,3 miljoner euro, överskred budgeten med 1,4 miljoner euro (6,2 %). Överskridningen följde av en ökning av försäljningen av tekniska stödtjänster efter att Haartmanska sjukhuset öppnats. Intäkterna från specialstatsandelen uppgick till 35,9 miljoner euro, vilket var 0,9 miljoner euro (2,5 %) mer än budgeterat. Överskridningen berodde på de utbildningsmånader för läkare som direkt fakturerades länsstyrelsen. Avgiftsintäkterna, 52,9 miljoner euro, underskred budgeten med 2,4 miljoner euro (-4,3 %) trots den ökande serviceproduktionen och höjningen av kundavgifterna den 1 januari Understöd och bidrag uppgick till 6,3 miljoner euro, vilket var 0,5 miljoner euro mer än budgeterat. Överskridningen föranleddes huvudsakligen av att EU-stöden var 0,5 miljoner euro större än beräknat. Budgetunderskridningen av erhållna donationer och överskridningen av statliga understöd kompenserade varandra. Övriga verksamhetsintäkter uppgick till 9,3 miljoner euro, vilket var 0,6 miljoner euro mer än budgeterat. Överskridningen berodde på vinst av försäljning av anläggningstillgångar (0,2 miljoner euro) och försäkringsersättningar (0,4 miljoner euro). Verksamhetskostnader Sjukvårdsområde/resultatomr åde (1 000 euro) BS 2008 BU 2009 BS 2009 Avvik.-% BS20089 BU2009 HUCS sjukvårdsområde ,7 % Västra Nylands sjukvårdsområde ,4 % Lojo sjukvårdsområde ,1 % Hyvinge sjukvårdsområde ,8 % Borgå sjukvårdsområde ,4 % Resultatområdet HNS-Lokalcentralen **) ,6 % Resultatområdet Koncernförvaltningen ,7 % HNS tot. exkl. affärsverk *) ,9 % *) inkl. köp hos affärsverk samt interna poster mellan sjukvårdsområdena och resultatområdena **) Resultatområdet HNS-Lokalcentralen bildades Verksamhetskostnaderna, 1 451,9 miljoner euro, överskred budgeten med 42,7 miljoner euro (3,0 %). Samkommunen HNS:s

14 verksamhetskostnader exklusive affärsverken men inklusive inköp hos affärsverken, 1 401,1 miljoner euro, överskred det som bindande mål i budgeten fastställda maxbeloppet för verksamhetskostnaderna med 39,6 miljoner euro (2,9 %). Verksamhetskostnaderna stannade dock 2,8 miljoner euro under den överskridningsrätt som beviljades av fullmäktige i december. Personalkostnaderna, 922,6 miljoner euro, underskred budgeten med 1,9 miljoner euro (-0,2 %). Lönerna överskred budgeten med 8,5 miljoner euro (1,2 %). Överskridningen av de budgeterade lönekostnaderna berodde på löneglidningen och på att avtalsförhöjningarna var 0,4 procent högre än förväntat. Med löneglidning avses den ökning av inkomstnivån som överskrider de avtalsenliga förhöjningarna. Som maxnivå för löneglidningen uppsattes vid budgetberedningen 0,2 procent, medan löneglidningen för år 2009 uppgick till cirka 1 procent. Lönebikostnaderna underskred budgeten med 5,6 procent (10,4 miljoner euro), vilket berodde på att arbetsgivarens FPA-avgift sänktes med 0,8 procentenheter från och med den 1 april 2009; kostnadseffekten var cirka 4,6 miljoner euro. Den i budgetberedningen tillämpade pensionskostnadsprocenten var 0,3 procent högre än utfallet; kostnadseffekten var 0,6 miljoner euro. Dessutom underskred socialförsäkringsavgifterna budgeten med 5,2 miljoner euro. Köptjänsterna uppgick till 201,4 miljoner euro och överskred budgeten med 16,7 miljoner euro (9,0 %). Orsaken till överskridningen var att serviceproduktionen utökades för att få ned vårdköerna till lagstadgad nivå. De största kostnadsavvikelserna förekom inom köp av sjukvårdstjänster, som överskred budgeten med 9,2 miljoner euro, samt inom inhyrd arbetskraft, som överskred budgeten med 8,4 miljoner euro. Inköpen av sjukvårdstjänster överskreds i HUCS sjukvårdsområde (överskridning 6,0 miljoner euro), Hyvinge sjukvårdsområde (0,6 miljoner euro), Borgå sjukvårdsområde (0,9 miljoner euro) och affärsverket HUSLAB (1,9 miljoner euro). HUCS sjukvårdsområdes överskridning berodde på en livligare vårdverksamhet än planerat, medan Borgå sjukvårdsområdes överskridning huvudsakligen föranleddes av en ökning av antalet ledprotesoperationer. För Hyvinge sjukvårdsområdes del berodde budgetöverskridningen på att sinnesundersökningarna och rättspsykiatrin flyttades till Kellokoski sjukhus Genom förflyttningen överskred köpen hos statliga mentalsjukhus samt det ökande behovet av terapitjänster budgeten. Ett centralt element i anpassningsprogrammet var att anlitandet av inhyrd arbetskraft gradvis skulle minskas betydligt. Målet började nås först under sista kvartalet 2009, då användningen av inhyrd arbetskraft (3,8 miljoner euro) underskred föregående års motsvarande period med cirka 1,6 miljoner euro. Användningen av inhyrd arbetskraft fördelar sig ojämnt i organisationen och 48 ansvarsenheter stod för 70 procent av nämnda belopp. Merparten av överskridningen för inhyrd arbetskraft uppstod i HUCS

15 sjukvårdsområde (5,8 miljoner euro), Hyvinge sjukvårdsområde (0,5 miljoner euro), Borgå sjukvårdsområde (0,7 miljoner euro) samt affärsverket HNS-Röntgen (0,7 miljoner euro). Överskridningarna berodde huvudsakligen på köavvecklingsåtgärder, och för HNS-Röntgens del på köp av radiologiska tjänster. Kostnaderna för material, förnödenheter och varor uppgick till 285,5 miljoner euro, vilket överskred budgeten med 25,1 miljoner euro (9,7 %). Överskridningen berodde i huvudsak på att serviceproduktionen var större än planerat. De främsta orsakerna till överskridningarna av läkemedels- och blodkostnaderna var införandet av nya, dyra cancerläkemedel, det ökande antalet läkemedelsbehandlingar mot cancer och patienter med smittsamma sjukdomar (t.ex. HIV-patienter) samt att den förväntade livslängden ökat. Av överskridningen inom läkemedel och apoteksförnödenheter (6,6 miljoner euro) hänförde sig merparten till cancerläkemedel och immunoglobulin. Överskridningar gjordes även inom blodprodukter (1,7 miljoner euro), rehabiliteringshjälpmedel (3,3 miljoner euro) samt implantat och proteser (5,9 miljoner euro). Värme-, el- och vattenkostnaderna överskred budgeten med sammanlagt 0,6 miljoner euro. Anskaffningarna av inventarier och andra varaktiga varor överskred budgeten med sammanlagt 1,6 miljoner euro. Övriga verksamhetskostnader överskred budgeten med 2,6 miljoner euro (7,1 %), vilket främst berodde på kreditförluster. Det allmänna ekonomiska läget ökade kreditförlusterna. Finansiella poster och avskrivningar Ränteintäkterna blev 1,2 miljoner euro lägre än budgeterat, men i gengäld var även räntekostnaderna 3,8 miljoner euro lägre. Nettoeffekten var +2,6 miljoner euro. Ränteintäkterna och räntekostnaderna påverkades av att räntenivån sjönk till följd av det allmänna ekonomiska läget. Strukturen för lånestocken balanserades genom att det nyaste lånet på 60 miljoner euro togs till fast ränta; vid budgetberedningen tillämpades en räntenivå på 5 procent för nya lån. Medelräntan för låneportföljen på 189,6 miljoner euro var 2,8 procent (2008: 4,7 %). De långfristiga lånen fördelade sig på balansdagen enligt följande: lån till fast ränta 45 procent och lån till rörlig ränta 55 procent. Övriga finansiella intäkter uppgick till 0,1 miljoner euro och utgjordes främst av dröjsmålsräntor. Övriga finansiella kostnader överskred budgeten med 0,1 miljoner euro (1,0 %). Orsaken till detta var redovisningen av en försäljningsförlust för en korträntefond i januari Samkommunen HNS:s avskrivningar enligt plan underskred budgeten med 2,7 miljoner euro (-3,2 %). Orsaken till att avskrivningsnivån underskreds var att investeringarnas tyngdpunkt låg på slutdelen av året och att investeringsnivån stannade 6 procent under budgeten. Till följd av de stora

16 Utjämning av dyr vård investeringsprojekten i Mejlansområdet steg dock avskrivningsnivån med 6,7 miljoner euro (8,8 %) jämfört med året innan. Medlemskommunerna debiterades en förskottsavgift på 28 euro per invånare för utjämningen av dyr vård. Det förskott som uppbärs av medlemskommunerna dimensioneras inte så att det skulle täcka hela utjämningen, utan i samband med bokslutet görs en tilläggsuppbörd. Tilläggsuppbörden år 2009 var 14,76 euro/invånare (11,99 euro/invånare enligt BS 2008). Vårdkostnader för sammanlagt 63,1 miljoner euro täcktes genom utjämningen av dyr vård (58,4 milj. euro år 2008, en ökning på 8,1 %). Faktureringen för utjämningen uppgick till 42,76 euro/invånare (39,99 euro/invånare enligt BS 2008). Tilläggsuppbörden gjordes liksom förskottsuppbörden utifrån invånarantalet År 2009 omfattade utjämningen av dyr vård sammanlagt patienter (2 007 år 2008). Serviceproduktion till andra kommuner och samkommuner samt andra betalande Faktureringen av andra kommuner och samkommuner (inkl. avtalsservice) uppgick till sammanlagt 111,3 miljoner euro, vilket var 2,8 miljoner euro mer än år Andra kommuners och samkommuners andel av HNS:s fakturering var 89,1 miljoner euro (84,2 miljoner euro år 2008); ökningen var 5,8 procent. Tabellen nedan visar fördelningen av verksamhetsintäkterna. HNS VERKSAMHETSINTÄKTER FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER Intäkter från försäljning till medlemskommuner , ,83 försäljning enligt serviceplan , ,00 övrig försäljning till medlemskommuner , ,83 Intäkter från försäljning till övriga , ,09 övriga kommuner och samkommuner , ,35 staten , ,06 privata sektorn , ,68 Medlemskommunernas avgifter för särskilda , ,22 skyldigheter Specialstatsandel , ,76 Övriga försäljningsintäkter , ,88 FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER TOTALT , ,78 AVGIFTSINTÄKTER , ,31 UNDERSTÖD OCH BIDRAG , ,60 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER , ,13 VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT , ,82

17 Investeringar Investeringsplanen för år 2009 utarbetades i ett läge där koncernens ekonomi ansågs kräva ännu mer kritisk utvärdering av projektens behov och möjligheterna att finansiera investeringarna. För att få balans i ekonomin sköts dock flera investeringar som redan befann sig i upphandlingsfasen fram till senare. År 2007 investerade HNS cirka 90 miljoner euro och år 2008 cirka 80 miljoner euro. Enligt bokslutet för år 2009 uppgick resultatområdenas och affärsverkens investeringar till 109 miljoner euro. Förändringen jämfört med året innan berodde på de stora byggprojekten i Mejlansområdet. De enskilda projekten följde väl de ursprungliga kostnadsberäkningarna. Investeringsbudgetens bindande mål var det sammanlagda beloppet av de investeringar för vilka koncernförvaltningen, sjukvårdsområdena och HNS-Lokalcentralen ansvarade samt projekt värda minst 10 miljoner euro, vilka angavs projekt för projekt. För stora projekt värda minst euro utarbetades ett investeringsprogram som styrelsen godkände efter godkännandet av budgeten. Under år 2009 ändrade styrelsen sitt beslut om verksamhetsårets investeringsprogram tre gånger. Ändringarna berodde i första hand på målet att anpassa sjukvårdsdistriktets kostnader till det försvagade ekonomiska läget i medlemskommunerna. I den ursprungliga budgeten reserverades totalt 123 miljoner euro för investeringar, varav resultatområdenas andel var 102 miljoner euro. Fullmäktige ändrade den 11 november 2009 maxbeloppet för resultatområdenas investeringar till 96 miljoner euro. Affärsverkens direktioner har beslutanderätt gällande investeringsplanerna. Direktionen för affärsverket HNS-Röntgen -ändrade under verksamhetsåret den ursprungliga investeringsbudgetens 9,3 miljoner euro till 10 miljoner euro, varav 2 miljoner euro utgjorde samkommunsinterna inlösningsersättningar för apparatur och cirka 8 miljoner euro var externa kostnader. Utfallet av investeringarna Under året användes 109 miljoner euro för byggprojekt, datasystem, medicinsk utrustning och andra anskaffningar, då affärsverken medräknas. Utfallet för investeringarna var för hela samkommunen 94 % jämfört med den ändrade och godkända budgeten. Sjukvårdsområdenas och de övriga resultatområdenas investeringar uppgick till 94 miljoner euro. Utfallet av investeringarna exklusive affärsverken var 98 procent. Affärsverken utnyttjade sammanlagt 77 procent av de medel som i budgeten reserverats för investeringar.

18 Koncernbokslut Mejlans sjukhusområde kommer ännu i åtskilliga år att utgöra HNS:s största investeringsobjekt. I enlighet med fullmäktiges beslut pågick i området under år 2009 byggprojekten för Triangelsjukhuset och Barnklinikens utbyggnad, utbyggnaden de underjordiska utrymmena (tunnelnätverket), projektet för entréhallen och trafikarrangemangen, projektplaneringen av renovering av Mejlans sjukhus patienttorn samt vissa andra renoveringar. Vid Jorvs sjukhus genomfördes en ombyggnad som gjorde det möjligt att utvidga områdets samjour. Vid Lojo sjukhus färdigställdes endoskopienhetens nya lokaler och vid Hyvinge sjukhus lokaler för stödtjänsterna. Under verksamhetsåret startade planeringen av en nybyggnation vid Pejas sjukhus barnoch ungdomspsykiatri, en tillbyggnad vid Jorvs sjukhus och en renovering av Ohkola sjukhus i Kellokoski. Vid Mejlans sjukhus togs HNS:s första operationsrobot i bruk. De till kostnaderna största IT-projektet var de under tidigare år startade utvecklings- och ibruktagandeprojekten för patientdatasystemen URANUS, utbyggnaden av operationsverksamhetens styrsystem OPERA samt införandet av personalförvaltningens verksamhetsstyrningssystem HUSPLUS. Boksluten för samtliga dotterbolag har sammanslagits med koncernbokslutet: två bolag med affärsverksamhet (HNS-Fastigheter Ab och Uudenmaan Sairaalapesula Oy) samt tio fastighets- och bostadsaktiebolag. Boksluten för intresse- och samföretagen, totalt 10 stycken, har konsoliderats med koncernboksluten genom kapitalandelsmetoden. Räkenskapsperiodens resultat Samkommunens resultatmål för räkenskapsperioden var ett nollresultat. Samkommunen HNS resultat för räkenskapsperiodens före tilläggsuppbörden visade ett underskott på 1,3 miljoner euro. Efter tilläggsuppbörden visade bokslutet ett överskott på 4 657,48 euro. Koncernförvaltningens överskott på 11,2 miljoner euro återbars till sjukvårdsområdena i proportion till deras koncerndebiteringar. De affärsverk som nådde ett överskott på över euro, dvs. HNS-Logistik, HNS-Servis, HNS-Medicinteknik och Ravioli, gav en intern kundgottgörelse på procent till samkommunens kliniska enheter. Denna kundgottgörelse har på totalnivå ingen effekt på samkommunens resultat för räkenskapsperioden. Dessutom gav HNS-Fastigheter Ab 75 procent (0,8 miljoner euro) av sitt överskott som kundgottgörelse till HNS-Lokalcentralen.

19 Finansiell ställning Det negativa nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna anger hur stor del av investeringarna som ska täckas med kassaflödet för finansieringsverksamheten. I budgeten för 2009 uppskattades det belopp som skulle täckas genom finansieringens kassaflöde till 30,6 miljoner euro. I bokslutet för 2009 uppgår den andel av investeringarna som ska täckas med finansieringens kassaflöde (inklusive aktier) till 25,9 miljoner euro. År 2009 upptog samkommunen långfristiga lån på 60 miljoner euro. Lånen amorterades med 9,2 miljoner euro. I slutet av år 2009 hade samkommunen långfristiga lån på 189,6 miljoner euro (inkl. följande års amorteringar av långfristiga lån). I slutet av år 2010 beräknas de långfristiga lånen uppgå till cirka 264,9 miljoner euro. Kortfristig likviditetskredit behövdes inte under år HNS-Fastigheter Ab fick ett långfristigt lån på 2,8 miljoner euro av samkommunen. Affärsverken behövde ingen finansiering genom långfristiga lån. Samkommunens penningmedel ökade med 14,5 miljoner euro jämfört med föregående års bokslut. Likviditeten (i kassadagar) beräknad enligt finansieringsanalysens nyckeltal var planenlig, det vill säga 27,6 dagar. Styrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat Samkommunen HNS:s bokslut för 2009 uppvisar ett överskott på 4 657,48 euro. Styrelsen föreslår att samkommunens (exkl. affärsverken) och affärsverkens resultat för räkenskapsperioden upptas på över-/underskottskontot bland eget kapital i samkommunens och respektive affärsverks balansräkning enligt beslutsförslaget. Samkommunen HNS:s (exkl. affärsverk) överskott är ,62 euro HNS:s balansräkning visar ett överskott från tidigare räkenskapsperioder på ,72 euro. Efter att överskottet för räkenskapsperioden 2009 har bokförts är överskottet ,20 euro. Styrelsen Fullmäktige beslutar att godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2009 att samkommunen HNS:s (exkl. affärsverken) och affärsverkens resultat för räkenskapsperioden redovisas på över-/underskottskontot bland eget kapital i samkommunens och respektive affärsverks balansräkning enligt följande:

20 Samkommunen HNS (exkl. affärsverk), överskott ,62 euro Affärsverket HNS-Apotek, överskott ,90 euro Affärsverket HNS-Röntgen, underskott ,95 euro Affärsverket HUSLAB, underskott ,38 euro Affärsverket Ravioli, överskott ,92 euro Affärsverket HNS-Desiko, överskott ,62 euro Affärsverket HNS-Logistik, överskott ,96 euro Affärsverket HNS-IT-teknik, underskott ,34 euro Affärsverket HNS-Medicinteknik, överskott ,52 euro Affärsverket HNS-Servis, överskott ,61 euro Beslut Förslaget godkändes.

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan:

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VNSNAMND 4/2014 VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal 2012-2013 - 2014 euro i 1000-tal bsl 2012

Läs mer

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården FULLMÄKTIGE 26 12.06.2013 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 195/02/02/00/01/2011 FMGE 26 Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen 8.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Verkställande direktörens översikt...6 2 SAMKOMMUNENS UPPGIFT OCH ORGANISATION...8 2.1 Förtroendemannaorganisationen...8

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018 FULLMÄKTIGE 44 16.12.2015 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018 312/02/02/00/01/2015 FMGE 44 Allmänt Budgeten för 2016 och ekonomiplanen för 2016-2018 baseras på den gällande strategin.

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014 FULLMÄKTIGE 44 15.12.2011 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014 195/02/02/00/01/2011 FMGE 44 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplaneperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna Styrelsen 3.12.2012 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2013 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2013

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Fullmäktige 15.12., BILAGA 5 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Del 1 (3): Samkommunen samt bilagor Styrelsen 7.12. 1 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2012 2014

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010

9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 NÄMNDEN FÖR BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE 9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 BORGÅNÄM 9 Genom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts tidsbestämda direktiv 11/2010 har

Läs mer

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13 Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden Barnsjukhuset Barnkliniken och användningen av de trånga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska godkänna avtalet i det organ som avses i 81 1 mom. i kommunallagen (365/1995).

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska godkänna avtalet i det organ som avses i 81 1 mom. i kommunallagen (365/1995). FULLMÄKTIGE 42 13.12.2012 AVTAL OM ORDNANDE AV SPECIALISERAD SJUKVÅRD INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 2/03/00/2011 FMGE 42 Enligt 43 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska samkommuner för

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 21.10.2011 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 2 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Västra Nylands sjukvårdsområde

Västra Nylands sjukvårdsområde Västra Nylands sjukvårdsområde 28.1.2010 1. Verksamhetsöversikt Den grundläggande uppgiften för Västra Nylands sjukvårdsområde är att erbjuda befolkningen i det egna området specialsjukvård på basnivå

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning 245 FONDERNA 2011 2014 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Marja-Vandafonden, Fonden för social kreditgivning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

FULLMÄKTIGE 15.06.2016 9 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 238/02/02/00/01/2014 FMGE

FULLMÄKTIGE 15.06.2016 9 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 238/02/02/00/01/2014 FMGE FULLMÄKTIGE 15.06.2016 9 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 238/02/02/00/01/2014 FMGE Mer vård med större effekt (Verkställande direktörens översikt i bokslutet 2015) HNS är den största organisationen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGETBEREDNING 2014

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGETBEREDNING 2014 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 31 26.09.2013 BUDGETBEREDNING 2014 VNSNAMND 31/2013 VNS nämnd förde på sitt sammanträde 13.6.2013 23 en principdiskussion kring de utmaningar sjukvårdsområdet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 VNSNAMND 41/2010 Enligt HNS koncernlednings kompletterande budgetdirektiv 1.9.2010 skall respektive sjukvårdsområde

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

FULLMÄKTIGE BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE /02/06/01/10/2008 FMGE 22

FULLMÄKTIGE BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE /02/06/01/10/2008 FMGE 22 FULLMÄKTIGE 22 11.06.2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 1048/02/06/01/10/2008 FMGE 22 Såväl bokslutet som koncernbokslutet ska upprättas före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden

Läs mer

FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT

FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT FULLMÄKTIGE 27 11.12.2014 FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT 264/02/02/00/01/2013 FMGE 27 Budgeten för 2014 godkändes i HNS fullmäktige 11.12.2013.

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer