Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, klockan 14:00-16:50 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Anita Tärneborg (S) Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S) Leif Eriksson (V) Lillebil Grass (M) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Curt-Åke Larsson (KD) Krister Nilsson (AIL) Ulf Bengtsson (S), ersättare för Wojciech Nedzewicz (MP) Lennart Karlsson (M), ersättare för Peter Green (M) Böril Jonsson (C), ersättare för Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande Anders Friberg, kommundirektör, Siw Karlsson, ekonomichef Tomas Hellgren, polisområdeschef Polisen Avesta, 134 Carina Johansson, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, 135 Rune Ohlsson, t f personalchef, 135 Jan Näslund, VD Gamla Byn AB, 136 Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB, 138 Mats Myrén (M), sammankallande kommunrevisionen Kjell Johansson (S), kommunrevisionen Christer Bergkvist (C), ej beslutande ersättare Sussanna Kippo, utredare, kommunkansliet Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Johan Thomasson (M) med Krister Nilsson (AIL) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet tisdag 14 oktober 2014 kl 11:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande ANSLAG Sammanträde Kommunstyrelsen Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 134 Information om ny polisorganisation Lägesrapport Avesta 2020, fokusområde 4, 5, 6, Information Stöld av ved eller massaved efter avverkad skog i Källhagsområdet Kommunrevisionens rapport om sopcontainrar Kommunrevisionens rapport om ny förskola i Horndal Kommunrevisionens rapport om hantering av moms IT-investeringar Godkännande av överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Jerry Harryssons medborgarförslag om turistinformation och besöksmål i Karlbo/Brunnbäck Johan Thomassons medborgarförslag och Gunilla Berglunds (C), Lis Linnbergs (FP) och Curt-Åke Larssons (KD) motion om fler servicegivare inom hemtjänsten Gunilla Berglunds (C) motion om landsbygdssäkra beslut Delårsbokslut inkl årsprognos för Avesta kommun Revidering av attestreglemente Förlängning av borgensåtagande Kommuninvest Fullmäktigeberedning om demokratiutveckling Bildningsstyrelsens vision i skolan (förskola- grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning) Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar 43

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Information om ny polisorganisation Polisområdeschef Tomas Hellgren medverkar och redovisar förslag till ny organisation för polisen i Sverige. Sverige ska bestå av 7 polisregioner. Avesta hör till region Bergslagen med huvudsäte i Örebro. Förslag är att Dalarna indelas i tre områden med säten i Falun, Borlänge och Mora. Planeras att Avesta hör till Faluområdet. Ordföranden föreslår att kommunkansliet ges i uppdrag att tillskriva Dan Persson, Polismyndigheten, där Avesta kommuns ståndpunkt redovisas och att skrivelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) och 2:e vice ordförande Johan Thomasson (M). Kommunstyrelsens beslut - Kommunkansliet ges i uppdrag att tillskriva Dan Persson, Polismyndigheten, där Avesta kommuns ståndpunkt redovisas och att skrivelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) och 2:e vice ordförande Johan Thomasson (M). Kommundirektören

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Lägesrapport Avesta 2020, fokusområde 4, 5, 6, Carina Johansson, fokusområdesansvarig för område 5, ger lägesrapport om medflyttarstöd. Utdelas åhörarkopior av presentationen. Redovisas vad som gjorts och vad som är på gång för nyinflyttade samt medflyttarservice. Projektets bidrag till Avesta 2020-målen: - Minskad flyttström de första två åren = ökad befolkning. - Stärka Avesta som varumärke och få fler att rekommendera Avesta (Index 75). - Medflyttandeservice stärker arbetsgivares konkurrenskraft vid rekrytering och bibehåller attraktiv arbetskraft på orten. - Ökad inflyttning och positiv befolkningstrend leder till bevarande av och fler arbetstillfällen. Efter 2015 planers/utreds följande: - Kommunal funktion med ansvar för nyinflyttade. Anordnande av utvalda aktiviteter, ansvara för kommunens information till den målgruppen, utskick, frågor etc. - Föreningsmässa om arenan för nyinflyttade att träffa föreningslivet ska leva vidare så behöver den på något sätt övergå i ordinarie verksamheter. - Medflyttarservice testas och utvärderas under 2014/2015 förhoppningen är att detta stöd faller väl ut. Om ej så är fallet kommer funktionen behöva införlivas i ordinarie verksamhet efter Facebook och hemsida Löpande arbete och locka nyinflyttade att ta del av aktiviteter och stadens utbud. Rune Ohlsson, fokusområdesansvarig för område 4, ger lägesrapport om förbättrad arbetsoch studiependling. Ångpanneföreningens rapport ligger som grund för det fortsatta arbetet. Rapporten finns att hämta via avesta.se. Redovisas synpunkter från fokusgruppen bestående av pendlare. Kommunens samhällsplanerare Agneta Johansson jobbar vidare med det som framkommit i projektet. Vissa resultat förs in i andra delprojektet i Avesta 2020.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Siw Karlsson, fokusområdesansvarig för område 6, ger lägesrapport om Förenkla Helt Enkelt. Omfattar - Företagsvägledare - Tydligare, roller, uppdrag och metoder - Bemötande, värdskap - Servicecenter/E-tjänster Syftet att det ska förenkla för medborgare och företagare vid kontakter med Avesta kommun. Att göra: - Ta fram en tjänstekarta/processkartläggning på ett komplicerat ärende, t ex restaurangetablering. - Implementera arbete i organisationen på lång och kort sikt vad gäller roller, uppdrag och metod. - Översyn av servicedelegation för miljö- och bygg. - Riktad utbildning till chefen (70 st) och arbetsställen (125) under tre år, vad avser bemötande och värdskap. Detaljbeslut är ännu inte taget. - Projekt servicecenter påbörjas Behov av ytterligare medel väcks inför nästa budgetperiod.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Information Aktuella styrelsefrågor, respektive ordförande redovisar Kommunstyrelsen ordförande Lars Isacsson (S) lämnar information om följande: - Läget polisens ledningscentral, etablering var? - Investeringsbehov för våra broar. - Ny personalchef Ulrika Emmot börjar direkt efter årsskiftet. - Rekrytering av ny bildningschef påbörjas. - Förbättrad tågkommunikation Falun-Arlanda både tidigt och sent stopp i Avesta. - Fagerstas medverkan i upphandlingssamverkan? Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB ordförande Susanne Berger (S) och VD Jan Näslund lämnar information om följande: - Byggnation av förskolelokal har tagit lång tid. Redovisas processen med förändringar i priser och andra förutsättningar. - Byggnation av ny förskola i Krylbo har inletts och projektstyrningsmodellen används i processen. - Från 1 januari kommer nya regler för buller som inte kräver bullerplank för Bruksklubben. Lägenheter planeras. Omsorgsstyrelsen vice ordförande Jan-Åke Andersson (S) lämnar information om följande: - 42 är inskrivna i hemsjukvården. - Vakanser (sjuksköterskor) har minskat från 10 till 6 tjänster inom hemsjukvården personer har hemtjänst vård- och omsorgsboenden särskilda boenden trygghetslägenheter - Utbyggnad Nybyvägen (LSS-boende) med två platser, ytterligare behov finns. - Utbyggnad LSS-boende kan minska kostnaderna? - Avtal om 18 ensamkommande flyktingbarn. Nu har vi 43 barn i Avesta. - Fortfarande stor kö för äldreboende. - Gemenerationsboendediskussion (förskola-äldreboende)

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 1:e vice ordförande Anita Tärneborg (S) lämnar information om följande: - Susanna Hall Karlsson börjar som miljöchef 5 januari Positivt ekonomiskt läge med god måluppfyllelse. - Alla gator inom Outokumpus område är nu namnsatta. Bildningsstyrelsen ordförande Mikael Westberg (S) lämnar information om följande: - Under 2014 har antalet barn i förskolan ökat med Kön till förskolan är 70 barn. - Utreds nya former för förskolelokaler nya barn i grundskolan under året. - Nya rutiner för musikskolan. - Kostenhetens investeringsbehov omfattar 20 Mkr ( ). - Köket i Framnäs stängs vid årsskiftet. - Besiktning ska ske av de tre återstående allaktivitetsplanerna i Krylbo, Karlbo och Folkärna. - Planerat kvalitetsarbete inom skolverksamheterna. - Årsprognos 2 Mkr. - Åtgärder mot skolk i gymnasiet gymnasieelever söker sig ifrån Avesta (ca 20 %) gymnasieelever söker sig till Avesta.

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Stöld av ved eller massaved efter avverkad skog i Källhagsområdet Dnr KK14/ Johan Thomasson (M) anför att det har kommit till hans kännedom att det förekommit stölder av ved eller massaved efter avverkad skog på Källhagsområdet. Då den misstänkte personen ifråga står högt upp och på valbar plats på ett av partierna som ställer upp i kommunvalet ser han mycket allvarligt på detta. Nära släktband finns även till en person med anställning i kommunkoncernen. Ögonvittnen ska enligt Johan Thomassons (M) uppgifter ha sett när det påstådda brottet begicks, samt att det även ska finnas en videoinspelning av händelsen. Johan Thomasson (M) anser att kommunstyrelsens arbetsutskott ska ta upp ärendet för diskussion och överväga en polisanmälan. Eftersom det befaras vara politiker inblandade bör frågan beslutas på politisk nivå. Företrädare för Moderaterna har pratat med ansvarig tjänsteman för kommunens avverkningar och enligt uppgift finns inget löfte om att ved får hämtas från det aktuella virkesupplaget eller området. Beredning - Johan Thomassons (M) skrivelse 11 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet medverkar inte Krister Nilsson (AIL) i beredning och beslut med anledning av jäv. Kommunstyrelsens beslut - Avesta kommun gör ingen polisanmälan i detta ärende. Oppositionsrådet

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Kommunrevisionens rapport om sopcontainrar Dnr KK14/ På uppdrag av kommunrevisonen i Avesta kommun har KPMG gått igenom hanteringen av sopcontainrar i upphandlat avtal mellan Sita Sverige AB och Avesta kommun. Under genomförde Avesta kommun en upphandling kring hantering av hushållsavfall. Upphandlingen avsåg brännbart kärl- och säckavfall, baserat på en årsvolym som 2008 uppgick till ton. Upphandlingen avsåg permanentboenden, verksamheter och fritidshus. I ovanstående upphandling ingick veckovis hämtning av sammanlagt 47 sopcontainrar fördelade på 2, 4, 6 respektive 8 m 3. Dessa ingick i det avtal som tecknats med Sita till ett offererat värde av 3,5 mkr. Priset per container låg mellan 183 kronor till 202 kronor, ett pris som sedan årligen har indexuppräknats. Trots det upprättade avtalet har Sita själva fakturerat kunderna för sopcontainrar istället för Avesta kommun och sedermera Avesta Vatten och Avfall AB. Avesta Vatten och Avfall AB har själva inte observerat felaktigheterna förrän felaktigheterna påtalats av Avesta Renhållning AB. Avesta Vatten och Avfall har nu själva gått igenom samtliga fakturor från Sita som berört dem från 2010 till 2013 och fått fram hur mycket man gått miste om. Man har även gjort en total beräkning om vilka pengar som det rör sig om när man inkluderar Gamla Byn AB, externa kunder, m m. Dessa beräkningar känns relevanta och det totala beloppet/ förlusten beräknas till kronor. Revisorernas bedömning - De bedömer att det framräknade beloppet på kronor är rimligt. - De bedömer det som synnerligen allvarligt att Avesta Vatten och Avfall AB inte av egen kraft uppmärksammat att SITA under ett flertal år, , i strid med föreliggande avtal, felaktigt fakturerat kunderna för hämtning av sopcontainrar. - Det är likaså bekymmersamt att Avesta Vatten och Avfall AB:s handläggning av frågan, efter det att felaktigheterna påpekats av Avesta Renhållnings AB, dragit ut på tiden. - De förväntar sig att uppgörelsen mellan SITA och därav följande återbetalning av oriktigt tillskansande medel om ca kronor ska vara avklarad senast 31 juli september 2014 inkom kommunrevisionen med ytterligare en skrivelse i ärendet. Kommunrevisionen Avesta Vatten och Avfall AB

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunrevisionen vänder sig nu till kommunstyrelsen med understrykande av att detta ärende faller under dess tillsynsplikt och till styrelsen för bolaget för att få densammas reaktion på rapporten. Det är viktigt att Avesta Vatten och Avfall AB driver på ärendet och ser till att uppgörelsen blir klar med Sita snarast. I ett mejl från VD för Avesta Vatten och Avfall AB av den 7 augusti 2014, ställt till kommunrevisionens granskningsbiträde Mats Lundberg, KPMG, avseende granskningsrapporten, skriver denne bl a att jag uppfattar kommunrevisionens hantering av ärendet som mycket märklig och att Mats Myrén riktar ju väldigt skarp kritik mot bolaget. Att notera är dels, att innan rapportens slutliga utformning, VD har haft rapporten för faktagranskning och inte framfört några erinringar mot slutrapportens innehåll, dels att det är kommunrevisionen i sin helhet som står bakom rapporten. Det har nu förflutit ca 840 dagar sedan VD för Avesta Vatten och Avfall AB, av Avesta Renhållning AB, medvetandegjordes om att Sita felaktigt fakturerat och fakturerade för containertömning. Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB lämnar följande förslag till svar på kommunrevisionens skrivelser 18 juni 2014 och 4 september 2014: I kommunrevisionens skrivelse finns fyra slutsatser i vårt svar väljer vi att kommentera respektive slutsats var för sig. Vi bedömer att det framräknade beloppet på 1,2 Mkr är rimligt Beloppet som åsyftas är Avesta Vattens uppskattning av vad Sita har tjänat på att fakturera kunderna direkt. Uppskattningen bygger på vad vi tror att Sita har fakturerat företagskunderna, vi har inte haft någon möjlighet att kontrollera vad de faktiskt fakturerat kunderna. I nuläget är den siffran att betrakta som internt arbetsmaterial och vi anser att det är väldigt olyckligt att kommunrevisionen offentliggjort vårt krav under pågående förhandlingar. Kommunrevisionen Avesta Vatten och Avfall AB

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Vi bedömer det som synnerligen allvarligt att AVAB inte av egen kraft uppmärksammat att Sita under ett flertal år, , i strid med föreliggande avtal, felaktigt fakturerat kunderna för hämtning av sopcontainrar Den här felaktigheten uppstod då det nya avtalet trädde i kraft och Avesta kommun var verksamhetsutövare, de tjänstemän i AVAB som tog över ansvaret efter att avfallsingenjören, som satt på detaljkunskaperna, slutade har givetvis utgått ifrån att avtalet har följts. Vid vårt möte med Sita som hölls i november 2012 då vi uppmanade dem att rätta till felaktigheten hävdade de att förfarandet att de skulle direktfakturera containerkunderna var efter en uppgörelse med avfallsingenjören. Vår inställning är självklart att det inte finns någon sådan uppgörelse och att avfallsingenjören inte haft mandat att göra sådana överenskommelser. Sita upphörde med att direktfakturera kunderna 1 januari 2013 och AVAB har sedan dess fakturerat kunderna. Felaktigheten har alltså inte pågått under 2013 som det påstås i kommunrevisorernas skrivelse. Det är likaså bekymmersamt att AVABs handläggning av frågan, efter det att felaktigheten påpekats av Avesta Renhållnings AB, dragit ut på tiden Att uppgörelsen dragit ut på tiden har bolagets VD förklarat för Mats Myrén i mail i februari i år, det beror helt enkelt på att materialet är mycket omfattande och rättsläget är komplext med flera juridiska parter inblandade. Vår inställning är att kravet mot Sita ska motsvara det belopp som Sita har berikats på genom att direktfakturera i stället för att följa avtalet. Vi anser att ju bättre underlag vi har för vårt krav desto större chans att nå en rimlig uppgörelse utan att det blir en rättslig process med avbräck för processkostnader etc. Det har under en tid pågått förhandlingar med Sita om en uppgörelse där Sita ska kompensera AVAB och Avesta kommun för att man inte följt avtalet under perioden Vid vårt senaste möte med Sita förklarade Sitas representanter att man självklart skulle rätta till de felaktigheter som varit. Vår bedömning är att vi under hösten 2014 kommer att nå en uppgörelse där AVAB och Avesta kommun kompenseras med det belopp jämte ränta som Sita har berikats på i förhållande till avtalet. Vi förväntar oss att uppgörelsen med Sita och därav följande återbetalning av oriktigt tillskansade medel om ca 1,2 mkr ska vara avklarad senast Att sätta deadlines för när enskilda åtgärder i verksamheten ska vara genomförda ingår i styrelsens och verkställande direktörens förvaltning enligt ABL 8 kap. I det nu aktuella fallet anser styrelsen att bolagets ledning har kontroll över situationen och bedömer att en lösning kommer att vara genomförd innan verksamhetsårets slut. Kommunrevisionen Avesta Vatten och Avfall AB

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Kommunrevisionens skrivelse 18 juni Kommunrevisionens skrivelse 4 september Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse 10 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet medverkar Erik Nordén, VD för Avesta Vatten och Avfall AB och besvarar frågor. Kommunstyrelsens beslut - VD i Avesta Vatten och Avfall AB:s förslag till svar godkänns och överlämnas till kommunrevisionen. Kommunrevisionen Avesta Vatten och Avfall AB

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Kommunrevisionens rapport om ny förskola i Horndal Dnr KK14/ På uppdrag av Avesta kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av processen för nybyggnation av förskola i Horndal. Kommunrevisionen överlämnar granskningsrapporten och önskar kommunstyrelsens yttrande. Kommunrevisionen redovisar följande slutsatser: - Den av kommunfullmäktige antagna projektstyrningsmodellen har inte nyttjats. - Kommunrevisionen kommer att fortsätta följa ärendet och i samband med ansvarsprövningen för innevarande år göra uttalande. - Kommunrevisionen förväntar sig att beslutat regelverk kring investeringar i fortsättningen följs. Administrativa chefens förslag till svar till kommunrevisionen: Den gällande projektstyrningsmodellen omfattar hela kommunkoncernen enligt beslut av kommunfullmäktige och resp. bolagsstämma. Projektstyrningsmodellen finns att tillgå via kommunens intranät under rubriken regler, riktlinjer och policys. Eftersom det visat sig att modellen inte är känd av alla berörda i organisationen beslutade koncernledningsgruppen vid möte 18 september 2014 att en översyn av modellen ska ske i form av en koncernövergripande utredning och att modellen på detta sätt implementeras i organisationen. Administrativa chefens förslag: - Kommunkansliets förslag till svar överlämnas till kommunrevisionen och delges Gamla Byn AB och bildningsstyrelsen. Beredning - Kommunrevisionens skrivelse 3 september Kommunkansliets skrivelse 22 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september Kommunrevisionen Gamla Byn AB Bildningsstyrelsen

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunstyrelsens beslut - Kommunkansliets förslag till svar överlämnas till kommunrevisionen och delges Gamla Byn AB och bildningsstyrelsen. Kommunrevisionen Gamla Byn AB Bildningsstyrelsen

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Kommunrevisionens rapport om hantering av moms Dnr KK14/ På uppdrag av Avesta kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens hantering av moms. Avesta kommun hanterar handläggningen av ingående moms på ett i stort sett tillfredsställande sätt. Vid kommunrevisionens granskning har de dock noterat ett antal punkter där rutinerna bör förbättras. Kommunrevisionen anser att: Den interna kontrollen av hanteringen av momsen, fördelning mellan de två olika momssystemen bör stärkas upp. Riktad information/utbildning i momsfrågor till berörd personal bör genomföras igen för en uppdatering av gällande regler. Kommunen bör göra en översyn av försäljning av varor och tjänster ur momssynpunkt för att kartlägga fördelning av ingående moms i respektive momssystem. En genomgång av omfattningen av belopp som redovisas i fel momssystem bör utredas för att eventuellt rättas. Kommunrevisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över rapporten senast 15 oktober Ekonomichef Siw Karlsson lämnar följande i sitt svar: Revisionens bedömning i samband med genomförd momsgranskning visade att handläggningen av ingående moms i stort sett bedömdes fungera på ett tillfredställande. De synpunkter som lyfts av revisionen kommer självklart att beaktas och åtgärdas. Årligen upprättas en internkontrollplan. Kontrollmomenten sker utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. Resultatet av självkontrollen återkopplas till kommunstyrelsen under mars månad kommande år. Momsavlyft har under de senaste åren varit en del av den interna kontrollen. Den kommande internkontrollplanen kommer att omfatta en inriktning på momskontrollen av fördelningen mellan de olika momssystemen. Kommunrevisionen Ekonomichefen

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Vid planeringen av den riktade informationen/utbildningen i ekonomifrågor är momsfrågorna en naturlig del. Dessutom lyfts förändringar i momsregler löpande av ansvarig ekonom till övriga kommunekonomer vid de månatliga Kommek-träffarna. För enhetlig hantering i kommunen tas riktlinjer fram, diskuteras i Kommekgruppen, registreras på intranätet och sprids i förvaltningen av förvaltningsekonomerna. Planering av utveckling av ekonomirutiner sker årligen centralt på ekonomienheten. En utredning som avser översyn av kommunens försäljning av varor och tjänster ur momssynpunkt för bättre fördelning mellan momssystemen kommer att prioriteras i kommande planering som är inplanerad i oktober Ekonomichefens förslag: - Att ekonomichefens svar ska delges revisionen. Beredning - Kommunrevisionens skrivelse 18 juni Kommunkansliets skrivelse 26 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september Kommunstyrelsens beslut - Ekonomichefens förslag till svar överlämnas till kommunrevisionen. Kommunrevisionen Ekonomichefen

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida IT-investeringar 2015 Dnr KK14/ Administrativa chefen Göran Johansson och IT-strateg Göran Ecström anför följande: En inventering har genomförts där enheterna, kopplade till både det administrativa nätet och skolnätet, har bedömt behov av datorer, handenheter, bildskärmar, program/licenser, projektorer, nätutbyggnad och serverkapacitet. Bilagd investeringssammanställning visar behovet där bedömning gjorts att årlig avskrivning och ränta ryms inom tilldelad ekonomisk ram. IT-enhetens centrala kostnader avser: Driftsäkerhet Dubblering av serverrum Under 2014 genomförs en nätutbyggnad som skall ge redundans i vårt förvaltningsnät och nästa steg för att minska risken för driftavbrott i centrala system är en redundans med en lagrings -servernod i nuvarande serverrum och en nod placerad i Skogsbo. Uppskattad kostnad 2,8 mkr Uppgradering av Exchange och Lync För att kunna vidareutveckla projektet resfria möten och att göra funktionen mer tillgänglig för kommunens personal krävs en uppgradering av vårt E-postsystem. Uppskattad kostnad 0,2 mkr Bredband Fortsatt bredbandssatsning för att nå målen i bredbandsstrategin Etablering av noder för fiberföreningarnas villanät centralt och på landsbygden samt ytterligare utbyggnad av nätet i kommunens industriområden. Uppskattad kostnad 3,5 mkr Administrativa chefen IT-chefen Förvaltningscheferna

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Följande investeringar äskas fördelat på respektive förvaltning för år (Räntor och avskrivningar ryms i respektive styrelses driftbudget) Omsorgsförvaltningen Kommunkansliet Bildningsförvaltningen Västmanland Dalarna Miljö & byggförvaltning Centrala investeringar Bredbandsutbyggnad 900 tkr 450 tkr tkr 400 tkr tkr tkr Total investering tkr Följande investeringsramar har beviljats de senaste åren: tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr När investeringsramen har fastställts av kommunstyrelsen kan respektive enhet avropa utrustning hos dataenheten som hanterar beställning och installation. Administrativa chefens och IT-strategens förslag: - Enheterna ges rätt att under år 2015 investera i datautrustning med maximalt tkr enligt redovisad sammanställning. Administrativa chefen IT-chefen Förvaltningscheferna

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Kommunkansliets skrivelse 16 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september Kommunstyrelsens beslut - Enheterna ges rätt att under år 2015 investera i datautrustning med maximalt tkr enligt redovisad sammanställning. Administrativa chefen IT-chefen Förvaltningscheferna

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Godkännande av överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Dnr KK14/ Omsorgsstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat rekommendera landsting, regioner och kommuner att anta överenskommelse mellan SKL, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Den ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som förbundet haft separat med respektive branschorganisation. Den nya överenskommelsen föreslås gälla fr o m 1 januari Den centrala frågeställningen för SKL har varit om industrin även fortsättningsvis ska tillåtas finansiera delar av medarbetarnas fortbildning. Samråd har skett med Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet och Svenska Läkaresällskapet som inte har framfört någon erinran mot förslaget. Reglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydligare ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri, bl a avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildning. Industrins möjlighet att finansiera 50 % av medarbetarnas resor, kost och logi i samband med extern fortbildning eller konferens utgår fr o m Under 2014 gäller en övergångslösning där 50 %-regeln kvarstår för att ge såväl hälso- och sjukvården som industrin möjlighet att planera för den nya situationen. Fem övergripande principer ska genomsyra samarbetet; Nyttoprincipen, transparensprincipen, proportionalitetsprincipen, måttfullhetsprincipen och dokumentationsprincipen. Detta tydliggörs bl a med; - Att regelverket gäller även högre befattningshavare i tjänstemannaorganisationen - Industrin har möjlighet att bjuda på en måttfull måltid i samband med sammankomst - Regler runt industrins möjligheter och skyldigheter att erbjuda produkt- och serviceinformation. Regler gällande sponsring av sammankomster i industrins, vårdens och tredje parts regi Omsorgsstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) - Regler runt marknadsföringsundersökningar, upphandling och donationer Respektive organisations medlemmar ska ha ett väl fungerande egenåtgärdssystem för att upprätthålla egen god följsamhet till samverkansreglerna. Varje landsting/region och kommun bör säkerställa att det finns en kontaktperson som kan bistå såväl verksamhetschefer som medarbetare i diskussion runt specifika samverkansfrågor. Beredning - Omsorgsförvaltningens skrivelse 16 december Omsorgsstyrelsen 11 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september Kommunstyrelsens beslut - Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin, godkänns. Omsorgsstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Jerry Harryssons medborgarförslag om turistinformation och besöksmål i Karlbo/Brunnbäck Dnr KK14/ Jerry Harryson anför följande i sitt medborgarförslag. Firandet av 150-årsjubileumet av Erik Axel Karlfeldt i år kommer att locka nya besökare till Karlbo och Brunnbäck. Jerry Harryssons förslag: Samtidigt som man firar 150-årsjubileum av Erik Axel Karlfeldt ska det finnas en informationstavla vid ingången till Karlfeldtsgården som informerar lite om bygden runt omkring Karlfeldtsgården där han levt och verkat. På samma plats bör en vägbeskrivning finnas, för den som är intresserad av en promenad, för att besöka missionär Erik Folkes minnessten och födelseplats där det finns en informationstavla. För den besökare som är intresserad av en längre promenad/tipspromenad i natursköna Karlbo med Dalälven som Karlfeldt skrivit så mycket om, ska det finnas en karta med information. Promenaden börjar vid Karlfeldtsgården och följer mossen och cykelvägen mot Karlbo, tar av första vägen till vänster mot Karlbo skola, går över en liten bäck, där det finns en liten stig till vänster genom mossen. Ett naturnära skogsområde som samtidigt är rogivande när man promenerar genom skogen. Promenaden fortsätter på Björkarsboleden till Sångsgränd som man följer ca 50 meter, där finns en gångstig till vänster som går förbi en lekpark och vidare till Tjärnsjön och Karlbos badplats. Där kan man ta ett dopp eller vila samtidigt som man beskådar naturen. Hoppas Avesta kommun prioriterar Karlbo badplats så att man är klar till sommaren. När man sedan kommer ut på Brunnbäcksvägen kan man beskåda åkrarna där danskarna slog läger före slaget vid Brunnbäck. Följer vägen till Brunnbäcksstenen där slaget ägde rum. Där måste något göras åt förgyllningen av siffror och bokstäver i texten på stenen. Gräsplanen framför stenen bör hållas snygg och en informationstavla om slaget bör ordnas. Promenaden går vidare ner till älven där slaget stod. Masarna gjorde en manöver och tog danskarna i ryggen och drev dem i älven. Promenaden fortsätter efter vår natursköna Dalälv som är vår följeslagare till vi når slutmålet Karlfeldtsgården.

23 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunfullmäktige beslutade 24 mars 2014 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 april 2014 att remittera medborgarförslaget till bildningsstyrelsen och teknisk service för yttrande med bildningsstyrelsen som samordnare. Teknisk service anför följande i sitt yttrande: Teknisk service är gärna behjälplig med uppsättning av informationstavlor om och kring de olika kulturminnesmärken som benämns i förslaget vid tillfälle när informationstavlor finns framtagna. Teknisk service föreslår att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående skrivelse. Kennet Linder, t f resultatenhetschef Kultur och Mikael Jansson, teknisk service, lämnar följande gemensamma yttrande: I förslaget finns en ambition att besökare vid Karlfeldtsgården även ska informeras om möjligheterna att promenera i närområdet och upptäcka natur- och kulturvärden. Inför 150 årsjubileet har ny informationstavla satts upp vid entrén till gården. Även gården har utrustats med mer information/skyltning. För den besökare som är intresserad av att upptäcka närområdet kan ett informationsblad med karta tas fram av bildningsförvaltningen i samarbete med Karlfeldtsföreningen. Informationsbladet finns att tillgå under turistsäsong då gården har flest besökare. Ett informationsblad blir mer tillgängligt och informationen blir mobil. Målet är att ta fram ett informationsblad till 2015 års turistsäsong. Om intresset visar sig stort för en sådan vandring kan även slingan förses med viss information såsom informationstavlor. Teknisk service är gärna behjälplig med uppsättning av informationstavlor om och kring de olika kulturminnesmärken som benämns i förslaget vid tillfälle om informationstavlor tas fram. Kennet Linder, t f resultatenhetschef Kultur och Mikael Jansson, teknisk service förslag: - Medborgarförslaget är besvarat med ovanstående skrivelse.

24 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Jerry Harryssons medborgarförslag 15 mars Kommunfullmäktige 24 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 april Teknisk service skrivelse 12 augusti Bildningsförvaltningens skrivelse 25 augusti Bildningsstyrelsen 10 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september Förslag till kommunfullmäktige - Medborgarförslaget tillstyrks med Kennet Linder, t f resultatenhetschef Kultur och Mikael Jansson, teknisk service gemensamma yttrande. - Ärendet överlämnas till turistgruppen för åtgärder.

25 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Johan Thomassons medborgarförslag och Gunilla Berglunds (C), Lis Linnbergs (FP) och Curt-Åke Larssons (KD) motion om fler servicegivare inom hemtjänsten Dnr KK14/ Johan Thomasson, Gunilla Berglund (C), Lis Linnberg (FP) och Curt-Åke Larsson (KD) anför i gemensamt medborgarförslag/motion att det borde vara en självklarhet att själv kunna välja vem som ska utföra tjänster i det egna hemmet. Möjligheten att få välja själv ger den enskilda bestämmanderätten över vem som kommer in i hemmet och på vilket sätt tjänsterna ska utföras. Detta är särskilt viktigt när det gäller hemtjänst. Är man inte nöjd och klagomål inte leder någon vart, kan den enskilde fritt välja att byta servicegivare. Som äldre i behov av hemtjänst befinner man sig i en ny och kanske främmande beroendeställning till någon annan, men genom att ha valet i sin hand återfår den enskilde till en inte oväsentlig del av makten att själv få bestämma över sitt liv. Det ger inte bara den äldre full valfrihet och självklart fokus på servicetagaren från dem som utför tjänsten, eftersom de är beroende av nöjda kunder. Det öppnar också för nya företag och valfrihet för den personal som idag bara har kommunen att gå till. Alternativ och möjligheten att pröva sina egna vingar och starta en egen verksamhet, eller kunna välja en annan arbetsgivare, andra arbetstider och arbetsformer, leder till ökat engagemang, delaktighet och ofta bättre löneutveckling. En väl så viktig positiv sidoeffekt av att öppna hemtjänsten på detta sätt är att det skapar nya möjligheter för människor som vill starta och driva egen verksamhet riktad till specifika grupper. Utöver kvinnor i den offentliga sektorn handlar det inte minst om invandrare, inte minst invandrarkvinnor. Den som blir äldre återknyter inte sällan till sitt ursprung och ibland rent av försvinner det nya språket. Det är oerhört viktigt att kunna möta dessa äldre på deras villkor. För dem kan alternativa hemtjänstgivare spela en viktig roll. Johan Thomassons, Gunilla Berglunds (C), Lis Linnbergs (FP) och Curt-Åke Larssons (KD) förslag: - Att omsorgsstyrelsen ges i uppdrag att skapa regelverk och förutsättningar för att öppna hemtjänsten för fler servicegivare än kommunen, och därmed ge människor i behov av hemtjänst frihet att välja vem som skall utföra hemtjänstinsatsen.

26 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunfullmäktige beslutade 24 mars att remittera medborgarförslaget/motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 april att remittera medborgarförslaget/motionen till omsorgsstyrelsen för yttrande. Utredare Bo Eriksson, omsorgsförvaltningen, har yttrat sig över medborgarförslaget- /motionen och föreslår att omsorgsstyrelsen beslutar om att avslag eller bifall av medborgarförslaget/motionen. Utredaren anger i sitt yttrande att det är ett i högsta grad politiskt laddat förslag och att frågan har varit dominerande i den politiska debatten under flera decennier. I svaret refereras till SOY 2014:2 betänkande från utredningen av framtida valfrihetssystem inom hemtjänsten med yttranden från olika remissinstanser. Omsorgsstyrelsen beslutade att medborgarförslaget/motionen skulle avslås. Beredning - Johan Thomassons medborgarförslag och Gunilla Berglunds (C), Lis Linnbergs (FP) och Curt-Åke Larssons (KD) motion 24 mars Kommunfullmäktige 24 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 april Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 augusti Omsorgsstyrelsen 9 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Johan Thomasson (M), Lis Linnberg (FP), Curt-Åke Larsson (KD), Lennart Karlsson (M), Lillebil Grass (M) och Böril Jonsson (C) att motionen tillstyrks. Susanne Berger (S) och Leif Eriksson (V) yrkar, enligt arbetsutskottets förslag, att motionen avslås med hänvisning till omsorgsstyrelsens yttrande. Efter fastställd proposition mellan de två förslagen meddelar ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

27 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Lis Linnberg (FP) begär votering som genomförs med justeraren som rösträknare. Propositionsordningen, Ja för arbetsutskottets förslag och Nej för Johan Thomassons (M) förslag, godkänns. Lars Isacsson (S), Susanne Berger (S), Laila Borger (S), Anita Tärneborg (S), Mikael Westberg (S), Jan-Åke Andersson (S), Leif Eriksson (V) och Ulf Bengtsson (S) röstar Ja. Lillebil Grass (M), Johan Thomasson (M), Lis Linnberg (FP), Curt-Åke Larsson (KD), Lennart Karlsson (M) och Böril Jonsson (C) röstar Nej. Krister Nilsson avstår att rösta. Omröstningen resulterar i 8 röster för Ja och 6 röster för Nej och en ledamot avstår att rösta, vilket innebär att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag Förslag till kommunfullmäktige - Medborgarförslaget/motionen avslås med hänvisning till omsorgsstyrelsens yttrande. Reservationer Lillebil Grass (M), Johan Thomasson (M), Lis Linnberg (FP), Curt-Åke Larsson (KD), Lennart Karlsson (M) och Böril Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Thomassons (M) förslag.

28 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Gunilla Berglunds (C) motion om landsbygdssäkra beslut Dnr KK13/ Gunilla Berglund anför följande i motionen. Centerpartiet strävar efter att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet. På landsbygden och i städerna, för kvinnor och män. Vi vill tillvarata landsbygdens unika potential och ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och efter egen strävan. Landsbygden är en plats där konsekvenserna av olika politiska åtgärder ofta är annorlunda än i städer. Om politikens konsekvenser på landsbygden avviker från konsekvenserna i städerna måste politikens konsekvenser bedömas. Landsbygdskonsekvenserna kan gälla landsbygdsinvånarnas levnadsförhållanden, trivsel, hälsa, näringar och arbete, kompetens, boende, tjänster, infrastruktur, tillgänglighet och förbindelser. Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut för att de politiska konsekvenserna av ett beslut ska synliggöras för landsbygden. Det är nu dags att ta nästa steg och landsbygdssäkra de politiska beslut som tas i kommunen. Detta kan ses som en vidareutveckling av kommunens landsbygdsprogram. Landsbygdsperspektivet kan enklast vävas in i beslutsprocessen genom frågor som: innebär beslutet att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden, innebär beslutet att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? Eller andra typer av frågor som är viktiga på den lokala agendan i ett längre perspektiv. Gunilla Berglunds (C) förslag: - att uppdra till kommunstyrelsen att införa landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att därigenom bidra till en långsiktigt hållbar utveckling på landsbygden. Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2013 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 7 januari 2014 att remittera motionen till kommunstyrelsen (kommunkansliet för yttrande).

29 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Utredningssekreterare Britt-Marie Färje lämnar följande yttrande: Ett landsbygdsprogram skapades för Avesta kommun Landsbygdsprogrammet föregicks av Folkare landsbygdsforum - Avesta kommunbygderåd för att i dialog och samverkan mellan kommunens ledning och lokal utvecklingsgrupper arbeta fram landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet är också kopplat till översiktplanen. Landsbygdsprogrammet kan efter pågående revidering även omfatta en landsbygdssäkring i form av checklista att använda inför fattandet av kommunala beslut. Utredningssekreterarens förslag: - Motionen är besvarad med kommunkansliets yttrande. Beredning - Gunilla Berglunds (C) motion 16 december Kommunfullmäktige 16 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 januari , - Kommunkansliets skrivelse 19 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september Förslag till kommunfullmäktige - Motionen är besvarad med kommunkansliets yttrande.

30 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Delårsbokslut inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK14/ Kommunkansliet överlämnar delårsbokslut inkl. årsprognos för Avesta kommun, dess kommunala bolag Gamla Byn AB, Avesta Industristad AB och Avesta Vatten och Avfall AB samt Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Delårsbokslutet innehåller följande delar: - Vision - Förvaltningsberättelse - Omvärldsanalys - Samhällsekonomisk utveckling - Regional samverkan - Näringsliv - Arbetsmarknad - Besöksnäring - Avesta Befolkning - Boende - God ekonomisk hushållning - Sammanfattning och bedömning för Avesta kommun - Sammanställd redovisning Koncernen - Mål och måluppfyllelse för verksamhetsåret Finansiell analys - Personalredovisning - Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, omsorgsstyrelsen, bildningsstyrelsen, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, Gamla Byn AB, Avesta Industristad AB, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund., Avesta Vatten och Avfall AB vad prognos, resultat, viktiga händelser och målredovisning. Befolkning Under första halvåret 2014 ökade Avestas befolkning med 288 personer. Befolkningsökningen 2013 samma period uppgick till 103 personer. Den 30 juni 2014 bodde personer i Avesta kommun.

31 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Boende Planer har tagits fram för att utöka utbyggnaden av flerfamiljshus i centrala Avesta i kvarteret Örnen och vid Bruksklubben. Planen för Bruksklubben avvaktar antagande utifrån nya bullerregler, där man i början av januari nästa år troligen kommer att öppna upp för mer generösa regler vad gäller buller och bostäder. Planerna ger möjlighet till ett femtiotal nya lägenheter varav Gamla Byn AB kommer att stå för samtliga. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kring LIS-områden, som kan möjliggöra byggnation i strandnära lägen har antagits av kommunfullmäktige i april Månsboområdet har öppnats för exploatering. Området blev klart hösten Fyra hus har färdigställts under 2011 och 2012 och ytterligare två är under byggnation Arbetsmarknad Den totala arbetslösheten i Avesta har förändrats i en negativ riktning under året och uppgår till 877 personer, varav 192 är ungdomar mellan år. För ungdomarna har dock en förbättring skett med 34 personer. Per 31 juli 2014 ligger den totala arbetslösheten, inklusive personer i åtgärder, i Avesta högre än både riket och Dalarna. För att motverka den höga ungdomsarbetslösheten har Tillväxt Avesta tillsammans med SIVA deltagit i länsprojektet Unga till arbete som initierats och leds av Region Dalarna. Projektet avslutas i december Avesta 2020 Länsstyrelse, Region Dalarna och andra regionala aktörer har arbetat fram ett omfattande projekt, Avesta 2020, med sikte på att vända trenden och uppnå invånare år Projektet Avesta 2020 har 26 delprojekt och sex fokusområden: Koppardalen som tillväxtmotor, Utvecklad nyföretagarservice, Utveckla kvinnors företagande, Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser, Attraktiv studie- och arbetspendling och Medflyttarstöd. Bland delprojekten återfinns även utredningar beträffande attraktivt boende, samt delprojekt från satsningen Förenkla helt Enkelt, som syftar till att ytterligare förbättra service och bemötande mot det lokala näringslivet.

32 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Region Dalarna är medfinansiär i de delprojekt som har direkt näringslivskoppling, och den delen av projekt Avesta 2020 löper mellan Grovplåten i Koppardalen förbereds som ett nav för Avesta Näringsliv Under första halvåret 2014 har det skett både positiva och negativa förändringar hos Avestas två större företag Outokumpu respektive Stora Enso Fors. Stora Enso Fors har verkställt företagets tidigare rationaliseringsbeslut vilket innebär att över 100 tjänster tagits bort på olika sätt. Outokumpu har trots en tuff ekonomisk situation förberett sig på olika sätt för en ökad produktion i höst genom skiftuppgång, nyanställningar på närmare 50 personer samt anpassning av produktionen. Stort intresse har visats för etableringar i det utökade Källhagens industriområde vilket även inneburit ökat tryck på behovet av ny utfart på riksväg 68. Dalahästområdet är, i och med nu pågående byggnation av ny Willys och Rustabutik, fullbelagt utifrån gällande detaljplan. Detta har inneburit ett ökat intresse för andra områden utefter riksväg 70. God ekonomisk hushållning Balanskravet har alltsedan 2009 uppfyllts i Avesta kommun. En tumregel för god ekonomisk hushållning när det gäller årets resultat enligt SKL är att resultatet ska uppgå till mellan en och två procent. Ett resultat på två procents är det långsiktiga resultatmålet i Avesta kommun. Under perioden har tvåprocentsmålet enligt god ekonomisk hushållning uppnåtts med undantag för 2012 när resultatet uppgick till en procent. Orsaken var kravet på avsättning för återställande av deponin i Karlslund. Sammanställd redovisning för kommunen I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel överstiger 20 procent, Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, Avesta VA och Avfall AB (100 %) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (49,2 %).

33 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 48,6 mkr (25,5 mkr) vilket är en förbättring från samma period föregående år med 23 mkr. Prognostiserade årsresultat för Avesta kommun 22,7mkr, Gamla Byn AB uppgår till 7,5 mkr, för Avesta Industristad AB till 2 mkr, Avesta VA och Avfall AB till 0 och för Räddningstjänstförbundet till -0,2 mkr, vilket totalt innebär en prognos med +32 mkr. Årets/periodens resultat för Avesta kommun Resultatet per augusti uppgick till 30,5 mkr att jämföras med samma period föregående år på 15,7 mkr. Resultatet har uppkommit genom dels positiva budgetavvikelser från verksamheterna med 7,4 mkr och att skatte- och statsbidragsprognosen är bättre än vid budgettillfället. Det sistnämnda förklaras av att konjunkturen stadigt förbättrats efter finanskrisen och att antal arbetade timmar i Sverige stadigt ökat. Även årsprognosen för 2014 är ett positivt resultat på 22,7 mkr jämfört budgeterat årsresultat på 1,8 mkr. Soliditet Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten är 41 % exklusive Internbankens verksamhet, och 19 % inklusive Internbanken per I soliditetsberäkningen ingår inte den del av pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen. Skulle den räknas med skulle kommunen ha en negativ soliditet, -23 % inklusive internbanken för , värdet , var -27 %. Budgetföljsamhet En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kommunens styrelser klarar av att bedriva verksamheten inom tilldelade budgetanslag, dvs. att det finns budgetföljsamhet i kommunen. För 2014 redovisar verksamheten ett positivt resultat i förhållande till budget för samtliga styrelser. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 29 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september

34 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förslag till kommunfullmäktige - Delårsrapport inkl årsprognos för Avesta kommun godkänns.

35 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Revidering av attestreglemente Dnr KK14/ Ekonomichef Siw Karlsson anför följande: Revidering av styrande dokument sker med viss regelbundenhet. Attestreglementet har framförallt reviderats i strukturen. Förutom förtydligande i vissa delar har klassificering i reglemente och tillämpningsanvisningar gjorts eftersom skilda instanser beslutar dessa. Ekonomichefens förslag: - Föreslås att tidigare upprättat attestreglemente revideras. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 28 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september Förslag till kommunfullmäktige - Upprättat attestreglemente revideras.

36 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Förlängning av borgensåtagande Kommuninvest Dnr KK14/ Ekonomichef Siw Karlsson anför följande: Avesta kommun utfärdade sin borgensförbindelse i Kommuninvest den 5 januari Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Avesta kommuns borgensåtagande kommer inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Avesta kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige. Ekonomichefens förslag: - Att Avesta kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 januari 2006 ( Borgensförbindelsen ), vari Avesta kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Avesta kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. - Att utse Lars Isacsson och Siw Karlsson att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 9 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september Administrativa chefen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-17:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 tisdag 21 april 2015 kl 09:00-11:10 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson (KL)

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass.

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass. Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 17,45 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

ANSLAG Avesta VA och Avfall AB

ANSLAG Avesta VA och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 18 september kl 13:15-15:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (AIL) Harry Eliasson (S), ersättare för

Läs mer

Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Rut Johansson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp

Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Rut Johansson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 18,00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,10 Beslutande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 17.30 18,00 Beslutande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 31 augusti, 2014 klockan 18.00 19.00 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Chatarina Ståhl (S) Olle Thorell (S) Johanna Skottman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 kl 09.00-10.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Wojciech Nedzewicz (MP) Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-15:55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Wojciech Nedzewicz (MP), ordförande Jan-Åke Andersson (S) Elisabeth

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s. Bo Brännström. Anders Eriksson, s Gerd Svedberg, s Lillebil Grass, m

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s. Bo Brännström. Anders Eriksson, s Gerd Svedberg, s Lillebil Grass, m Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,10 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Anders Eriksson, s Gerd

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer