Kvalitetssystem. Socialförvaltningen Falköpings kommun. Bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetssystem. Socialförvaltningen Falköpings kommun. Bilaga"

Transkript

1 Kvalitetssystem Socialförvaltningen Falköpings kommun Bilaga

2 Innehållsförteckning Sida 2 Kvalitetssystem i äldre- och handikappomsorgen...3 Läsanvisning...3 Bemötande av den enskilde...4 Behovsbedömning och rättsäkerhet i handläggning och dokumentation...5 Samverkan och samarbete...6 Metoder och förhållningssätt...7 Kompetens...8 Inköp och teknik...9 Riskanalys, avvikelser och klagomål...10 Egenkontroll...11 Dokumentation...12 Kvalitetssystem inom Individ- och familjeomsorg...13 Utvärdering...14 Synpunkter från den enskilde och andra intressenter...15 Egenkontroll...16 Dokumentation...17 Arbetsprocesser...18 Kompetens...19 Förhållningssätt och metoder...20 Internt och externt samarbete...21 Köp av tjänster...22 Personal...23 Ekonomi...24 Metoder i kvalitetsarbetet...25

3 Kvalitetssystem i äldre- och handikappomsorgen 3 Läsanvisning till socialförvaltningens kvalitetssystem Kvalitetssystemet bygger på fem avsnitt. Vilka är: - Brukaren, äldre- och handikappomsorg - Klienten, individ- och familjeomsorg - Personal och arbetsmiljö - Ekonomi - Metoder som används i kvalitetsarbetet Under varje avsnitt finns ett utdrag ur socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om vilka krav som ställs. Detta följs av en tabell som beskriver: Vad gör vi?: Vilken rutin, riktlinje eller instruktion det handlar om Hur gör vi?: Var kan man finna beskrivningen av rutin, riktlinje, instruktion m.m. Hur ofta ska uppföljning ske?: Anger när rutinen, riktlinjen eller instruktionen etc. ska följas upp och utvärderas. : Anger vem som är ansvarig för att uppföljning/utvärdering sker : Anger vad vi behöver förbättra och utveckla Bemötande av den enskilde Hälso- och sjukvårdslagen Patientens värdighet, integritet, delaktighet och säkerhet SOSFS 1996:24 2 Kvalitetssystemet bör säkerställa att kvalitet och säkerhet i patientens vård och omhändertagande tillgodoses att patientens och dennes närstående visas omtanke och respekt att patientens värdighet och integritet tillgodoses att patientens och dennes närstående informeras och görs delaktiga att förslag och klagomål från patienter och närstående tas om hand och beaktas Socialtjänstlagen (Sol) och Lagen om särskild stöd och service (LSS) Den enskildes trygghet, självbestämmande och integritet SOSFS 1998:8 Kvalitetssystemet bör säkerställa att den enskilde får möjlighet att leva och bo självständigt och under trygga förhållanden och blir bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet att det ges information om omsorgens innehåll så att den enskilde och dennes ställföreträdare kan hävda sina rättigheter att den enskildes behov av hälso- och sjukvårdsinsatser uppmärksammas och tillgodoses, att insatserna utformas efter den enskildes behov och i samråd med den enskilde och/eller dennes närstående att de som vårdar närstående äldre och långvarig sjuka ges stöd och avlösning, och att den fysiska miljön i lokaler och bostäder utformas efter den enskildes behov och förutsättningar

4 Vad gör vi? Hur gör vi? Dokumentation Hur ofta ska uppfölj.utvärd. ske? 4 IVP individuell vårdplanering Mall i procapita och v.b IP Individuell planering LSS SVP samordnad vårdplanering Mall för individuell plan Kvalitetssäkringspärm HSL flik 10 LSS-handläggare PAS patientansvarig sjuksköterska Information om ÄHO på lättläst Kvalitetsgaranti information Broschyr Kvalitetspärm flik 5 1/går Avd.chef biståndsenheten Kvalitetsgaranti kontaktpersonskap Kvalitetspärm flik 5 +riktlinjer+broschyr Mål för socialtjänsten SN Handbok flik 3 Socialchef. Socialnämnd Hantering av synpunkter och klagomål Kvalitetspärm, rutiner Flik 6 2ggr/år Avvikelsehantering Plan för anhörigstöd Kvalitetssäkringspärm flik 16 SN Handbok flik 6 Anhörigsamordnare Sol planering Uppsökande verksamhet Planering för den fysiska miljön Riktlinjer kontaktpersonskap Utskick till alla över 80 år folder Bostadsanpassning Rutiner Bitr. socialchef Avd.chef biståndsenheten Arbetsterapeut, Tekniska nämnden Olika vårdprogram diabetes- bensår-inkontinensvård i livets slut m.m. Etiska regler för omvårdnadspersonal Vårdprogram Kvalitetssäkringspärm flik 1 Sol planering riktlinjer. dokumentation Informationsplan Diskussion med Ec. Checklista Bitr. socialchef, Bitr. socialchef Anhörigråd Diskussion med Ec Socialchef PAS dokumentation

5 Behovsbedömning och rättssäkerhet i handläggning och dokumentation 5 Socialtjänstlagen (Sol) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) Kvalitetssystemet bör säkerställa enligt SOSFS 1998:8 att behovsbedömningar bygger på en helhetssyn på den enskildes situation, möjligheter och behov där sociala, fysiska, medicinska, psykiska och existentiella behov beaktas att beslut om insatsernas mål, inriktning och omfattning är tydliga och kan förstås att individuella planer upprättas att insatserna utformas tillsammans med den enskildes och/eller dennes närstående/ställföreträdare, och att en systematisk uppföljning av beslut, planer och insatser, som berör den enskilde, genomförs och dokumenteras samt vid behov omprövas Vad gör vi? Hur gör vi? Dokumentation Hur ofta ska utvärdering ske? IVP individuell vårdplanering HSL IP Individuell planering LSS SVP samordnad vårdplanering Dokumentation Procapita Mall för individuell plan Kvalitetssäkringspärm HSL flik 10 LSS-handläggare Biståndsbedömning Handbok flik 7 Riktlinjer Uppföljning av Avstämningsmöte biståndsinsatser biståndshandläggare och enhetschefer Dokumentation SoL Riktlinjer för kontaktperson Dokumentation HSL Kvalitetssäkringspärm flik 7 Procapita Datastöd Vid behov Avd.chef biståndsenheten 3:e månad Avd.chef biståndsenheten Bitr. socialchef Datasamordnare Ärendegranskning Ärendegranskning Samverkan mellan Ulricehamn, Skövde och Lidköping Internt Avd.chef biståndsenheten Avd.chef biståndsenheten Handledning Vid behov Avd.chef biståndsenheten Dokumentation SoL och LSS verkställighet Biståndshandläggare utbildas i att skriva lättläst Riktlinjer Utbildning genom Kommunförbundet SoL 2005 höst LSS 2005 Bitr. socialchef 2005 Avd.chef biståndsenheten

6 Samverkan och samarbete Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 6 Samverkan och samarbete SOSFS 1996:24 4a Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för klargörande av ansvar för samarbete och samverkan mellan kring vård och omhändertagande av patienten mellan personal, mellan funktioner och gentemot andra enheter, nivåer och ansvarsområden rapportering mellan personal om patientens behov, vård och omhändertagande Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Extern och intern samverkan och samarbete 1998:8 Kvalitetssystemet bör klargöra hur samverkan och samarbete skall ske internt mellan personal som har det dagliga ansvaret för den enskilde samt mellan verksamhetens olika enheter och externt med myndigheter och organisationer. Kvalitetssystemet bör därför genom rutiner eller annan dokumentation klargöra att ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden är definierande och dokumenterade, och hur rapportering och informationsöverföring kan ske Vad gör vi? SVP samordnad vårdplanering Hur gör vi? Dokumentation Kvalitetssäkringspärm flik 10 Hur ofta ska Slussen Rutiner? avd.chef bistånd Samverkansrutiner Kvalitetssäkringspärm HSL flik 24 Avtal Läkarkontakter Kvalitetssäkringspärm HSL flik 5 Riktlinjer Delegering Kvalitetssäkringspärm flik 4 Delegeringsbest. Vid behov Samarbete -Skaraborg träffar 1g/mån Dagliga rapporter Lokalt vårdprogram Organisations vårdprogram Lokal samverkansrutin rehab-demens Samarb. Kommunprimärvård Samarb. primärvårdkommun-landsting Kvalitetssäkringspärmen flik? 3:e år 3:e år Tandvårdsstöd för äldre- och handikappade Folder från Västra Götalandsregionen Västra Götalands regionen Dokumentation på data Dagliga rapporter Riktlinjer SoL

7 Metoder och förhållningssätt 7 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Metoder för diagnostik, vård och omhändertagande SOSFS 1996:24 4b Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för hur nya metoder diagnostik, vård och omhändertagande skall introduceras hur lämpliga metoder för diagnostik, vård och omhändertagande skall tillämpas hur inaktuella metoder för diagnostik, vård och omhändertagande skall identifieras och avvecklas Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Förhållningssätt och metoder SOSFS 1998:8 Det är viktigt att det finns rutiner för hur metoder för omsorg introduceras, tillämpas, utvecklas och avvecklas. De metoder som används bör vara förankrade i forskning eller beprövad erfarenhet. I arbetet med att säkra och utveckla kvaliteten är det viktigt att identifiera och dokumentera förhållningssätt, metoder och rutiner inom de delar av omsorgen som är viktiga för hur den enskilde upplever verksamheten kvalitet. Exempel på detta är person -, tids -, och omsorgskontinuitet, hur information om den enskilde överförs mellan berörd personal, riktlinjer för bemötande och förhållningssätt till den enskilde. Vad gör vi? Hur gör vi? Hur ofta ska utvärdering ske? fortbildningar i vårdarbete Kompetensutvecklings plan Utbildningssamordnare Information av vårdnyheter De 4 v.a.vecka Rutiner/riktlinjer för metoder, diagnostik, vård och läkemedelshantering Kvalitetssäkringspärm Flik 6 Förhållningssätt. Bemötande Kvalitetsgaranti hemtjänst, Äbo, HO 1g/v a år Tidskontinuitet Kvalitetsgaranti 1g/v a år Brukarundersökningar Kvalitetspärmen flik 7 1g/v a år Etiska regler för omvårdnadsarbete Kvalitetssäkringspärm flik 1 Uppföljning av kvalitetsäkringspärmen De 4 Bemötande Rapportering riktlinjer Utarbeta riktlinjer och förhållningssätt för bemötande

8 Kompetens 8 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Kompetens SOSFS 1996:24 4c Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för att säkerställa att personalen har och underhåller den utbildning, erfarenhet och kompetens som behövs för att utföra tilldelade arbetsuppgifter ansvar, befogenheter och samarbetsförhållande är definierade och dokumenterade för personal som leder och utför arbete som påverkar kvaliteten planer finns för fortlöpande kompetensutveckling och fortbildning/efterutbildning av personalen med hänsyn till kraven på verksamheten Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Kompetens SOSFS 1998:8 Kvalitetssystemet bör säkerställa att nyanställd personal ges nödvändig introduktion, att det inom verksamheten finns tillräckligt med personal med adekvat kompetens och personlig lämplighet för arbetsuppgifter, att planer finns för fortlöpande kompetensutveckling av personalen med beaktande av kraven på verksamheten, och att ledningen och övrig personal utbildar sig i att arbetet efter de krav och riktlinjer som det lokala kvalitetssystemet ställer Vad gör vi? Hur gör vi? Hur ofta ska Utbildning och fortbildning Kompetensutvecklingsplan Utbildningssamordnare Introduktion för nyanställda Övergripande 4ggr/år Efter varje tillfälle Biträdande soc.chef Introduktion för nyanställda Arbetsplatsvis, kontinuerligt Enhetschef Utvecklingssamtal Grupp eller enskilt chef Delegering Introduktion för sjuksköterskor Kvalitetssäkringspärmen flik 4 Kvalitetssäkringspärmen flik 13 Div. föreläsningar Ansvarsfördelning i läkemedelshantering Rekryteringsplan Inbjudningar från Primärvård, Landsting Kvalitetssäkringspärmen flik 6 Arbetsgrupp EC resurs Utvecklingssamtal Rutiner och riktlinjer för utvecklingssamtal och egen kompetensutvecklingsplan Bitr. socialchef

9 Inköp och teknik 9 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Försörjning och teknik SOSFS 1996:24 4d Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för inköp av produkter och tjänster från leverantörer som är bedömda och godkända säkra produktval, säker teknikanvändning och utrangering. Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Upphandling, inköp, tekniska system och produkter SOSFS 1998:8 Kvalitetssystemet bör innehålla rutiner för att säkra att de varor som upphandlas/köps har god kvalitet. Därför bör varje upphandling och inköp börja med en klar definitions av kraven på varan. Vidare avser rutinerna att säkerställa att kraven vid varje upphandling och inköp är delgivna och förstådda av leverantören utvärdering ske? Inköp av produkter Policy och strategi för upphandlingsärenden i Falköpings kommun Riktlinjer i handboken kvalitetssäkring på medicinsktekniska produkter Kommunal författningssamling 5:e år Kommunens inköpssamordnare Inköpsgrupp övergripande Funktionskontroll av medicintekniska produkter Avstämning av upphandlingar Instruktioner finns på respektive enhet????

10 10 Riskanalys, avvikelser och klagomålshantering Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Riskanalys och avvikelsehantering SOSFS 1996:24 4e Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för identifiering, analys och bedömning av risker identifiering, dokumentation och analys av felaktigheter, skador och avvikelser från det förväntade förloppet som kan ha betydelse för kvaliteten hur orsaker till uppkomna fler eller brister åtgärdas och för hur erfarenheter från avvikelsehantering återförs i förebyggande syfte hur anmälan enligt Lex Maria skall göras Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Riskanalys, avvikelsehantering och klagomålshantering SOSFS 1998:8 Synpunkter och klagomål från den enskilde och/eller dennes närstående är en viktig informationskälla för att åtgärda brister för den enskilde samt för att identifiera områden som behövs förbättras. En lika viktig del av allt kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsarbete är att med hjälp av riskanalyser förebygga fel och brister och att med hjälp av avvikelsehantering lära sig av de fel och misstag som begåtts. Kvalitetssystemet bör därför innehålla rutiner och metoder för hur förslag och klagomål från den enskilde och närstående tas om hand, utreds och vid behov åtgärdas, hur anmälan om missförhållanden, övergrepp och skada skall rapporteras, tas om hand och åtgärdas, identifiering, analys och bedömning av risker identifiering, dokumentation och analys av felaktigheter, skador och avvikelser som kan ha betydelse för kvaliteten, hur orsaker till uppkomna fel eller brister åtgärdas, och hur erfarenheter från avvikelsehanteringen återförs i förebyggande syfte Vad gör vi? Hur gör vi? Hur ofta ska Avvikelserapportering Kvalitetssäkringspärmen flik 15 Synpunkter och klagomålshantering Kvalitetspärmen rutiner och förhållningssätt flik 6 2ggr/år Lex Sara Instruktioner Bitr.soc.chef Lex Maria Riskbedömning av fallskador Kvalitetsdagen Kvalitetssäkringspärmen flik 23 Kvalitetsäkringspärmen flik 23 Erfarenhetsutbyte APT Information Regelbundet Enhetschef Avvikelserutin medicintekniska produkter Fallincindenter Anmälan om personskada LSS Avvikelserapport SoL Avvikelsehantering av personalens synpunkter Pärm för medicintekniska produkter flik 4 Rapportmall Arbeta fram riktlinjer Se över 2005? Enhetschef Handikappsekreterare

11 Egenkontroll 11 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Egenkontroll, erfarenhetsåterföring SOSFS 1996:24 5 Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för egenkontroll genom systematisk resultatuppföljning av verksamheten egenkontroll genom periodisk granskning av kvalitetssystemet tillämpning, ändamålsenlighet och effektivitet för att uppnå kvalitetsmålen, hur resultatet av granskningar skall dokumenteras och återföras till verksamhetschefen/motsvarade och berörd personal Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Egenkontroll, erfarenhetsåterföring SOSFS 1998:8 Egenkontrollen avser en regelbunden uppföljning av verksamhetens planerings, utförande, resultat och utveckling. Utifrån fastställda mål och mått analyserads de interna processerna. Om avvikelser identifieras bör åtgärdas vidtas för att analysera orsaker och genomföra förbättringar. Uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet bör genomföras med bestämda intervaller. Observationer, slutsatser och rekommendationer som framkommer bör dokumenteras som underlag för nödvändiga åtgärder. För att säkerställa systematisk och kontinuerlig säkring och utveckling av verksamhetens kvalitet är det viktigt att kvalitetssystemet innehåller rutiner för egenkontroll genom systematisk resultatuppföljning av verksamheten egenkontroll genom periodisk granskning av kvalitetssystemet tillämpning, ändamålsenlighet och effektivitet för att uppnå kvalitetsmålen, och hur resultatet av granskningar skall dokumenteras och återföras till den politiska ledningen, förvaltningsledning och berörd personal. utvärdering ske? Verksamhetsberättelse Budgetprognos Brukarundersökning Årlig rapport till SN och verksamhet Rapport till SN och verksamhet 1g/ år 4:e mån 1g/ v. a år Socialchef/ekonom Socialchef/ ekonom Uppföljning av kvalitetsgarantier 1g/va år Uppföljning av synpunkter och klagomål 1ggr/år Internrevision av kvalitetsplan/system Rapport till Stab Avvikelserapport Ärendegranskning Redovisning till verksamheten Avdelningschef Bistånd Kollegial granskning HSL

12 Dokumentation 12 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Dokumentation och spårbarhet SOSFS 1996:24 6 Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för hur åtgärder rörande en viss patient skall kunna identifieras och spåras i dokumentationen dokumentationen av genomförda förbättringsåtgärder i kvalitetssystemet och i verksamheten hur verksamhetens resultat och kvalitetssystemets effekter redovisas relaterade till kvalitetsplanen i verksamhetsberättelsen Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Dokumentation och spårbarhet SOSFS 1998:8 För att möjliggöra utvärdering av verksamhetens kvalitet bör kvalitetssystemet innehålla rutiner för hur ansökan, utredning, beslut och insatser som gäller den enskilde skall kunna identifieras och spåras i dokumentationen dokumentation av genomförda förbättringsåtgärder i kvalitetssystemet och i verksamheten, och hur verksamhetens resultat och kvalitetssystemets effekter redovisas relaterade till kvalitetsplanen Riktlinjer för journalföring HSL Kvalitetssäkringspärm flik 7 Riktlinjer för handläggning av ärenden inom hemvården Handbok flik 10 Avdelningschef Bistånd Dokumentation HSL Procapita, datasamordnare Riktlinjer för journalhantering Arkivplan Kvalitetssäkringspärmen flik 7 Kvalitetssäkringspärmen flik 7 5.e år Dokumentation av förbättringsåtgärder Träff med Ec. Mall?? Resultat och effekter redovisade i verksamhetsberättelsen Socialchef, ekonom, verksamhetsutvecklare Riktlinjer för dokumentation Bitr. socialchef Utveckla dokumentationen i procapita, hjälptexter Arbetsgrupp Pågår

13 Kvalitetssystem Individ- och familjeomsorg 13 Socialtjänstlagen (Sol) Kvalitetssystem inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg SOSFS 2000:15 Syfte och omfattning Ett kvalitetssystem bör ses som ett medel för att uppnå målet om god kvalitet. Som exempel på god kvalitet kan nämnas att den enskilde anser sig bli bemött med respekt, att den enskilde får och anser sig få tillräcklig information om verksamhetens innehåll så att han eller hon kan ta till vara sina rättigheter och att verksamheten även på annat sätt bedrivs så att den enskildes rättssäkerhet garanteras, att den enskilde anser att insatserna utformas efter hans eller hennes behov och så långt möjligt i samråd, att insatserna utformas så att de inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes och gruppers egna resurser, och att barnperspektivet särskilt beaktas i verksamheten. Kvalitetssystemet bör omfatta organisation och rutiner för att fastställa mål, att planera och utföra arbetet, och att följa upp, utvärdera och utveckla verksamhetens kvalitet. SN tar upp barnperspektivet Finns på dagordningen 3g/mån vid varje möte Socialnämnd, arbetsutskott Kvalitetsgarantier om information och rättigheter Kvalitetspärmen flik5 Mål Handbok flik 3 Socialchef Socialnämnd Brukarundersökning Kvalitetspärm flik 6 1g/ va år Synpunkts och klagomålshantering Kvalitetspärmen flik 6 2ggr/år Lösningsfokuserat arbetssätt Rutiner barn- och familj Rutiner ang. arbetshandledning Styrande dokumentation Föreläsning etik Kompetensutvecklingsplan Handbok 1g/v i grupp va individuellt Sektionschef Socialsekreterare Socialsekreterare Målarbete Uppföljning på klientnivå Processkartläggning Socialchef, socialnämnd

14 Utvärdering SOSFS 2000:15 14 Verksamhetens kvalitet bör utvärderas utifrån hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och intentioner samt kommunala mål och riktlinjer, vilka effekter insatserna ger relaterat till den enskildes livssituation, och hur verksamhetens kvalitet bedöms av den enskilde och andra intressenter. Verksamhetens kvalitet och kvalitetssystemets användbarhet bör utvärderas regelbundet. Brukarundersökning Kvalitetspärmen flik 7 1g/va år Synpunkts och klagomålshantering Kvalitetspärmen flik 6 1ggr/år Ärendegranskning av barnavårdsutredningar Mall för granskning Socialsekreterare Internrevision av kvalitetsplan/system Rapport till Stab Utvärdering av klientärenden Fokusgrupper?

15 15 Synpunkter från den enskilde och andra intressenter SOSFS 2000:15 Synpunkter från den enskilde och andra intressenter bör utgöra ett centralt underlag för att utvärdera och utveckla verksamhetens kvalitet. Det bör därför finnas rutiner och metoder för hur sådan information skall inhämtas. Klagomåls- och avvikelsehantering SOSFS 2000:15 Klagomål bör användas som en viktig informationskälla för att åtgärda brister samt för att identifiera områden som kan behöva förbättras. För att lära av erfarenheterna bör information från avvikelsehantering användas. Kvalitetssystemet bör innehålla rutiner och metoder för hur man uppmuntrar och underlättar för den enskilde att komma med förslag och klagomål, hur förslag och klagomål skall tas om hand, utredas och åtgärdas, att identifiera, dokumentera och analysera avvikelser som har betydelse för kvaliteten, hur orsakerna till uppkomna avvikelser skall kunna åtgärdas, och hur erfarenheterna från avvikelsehanteringen skall återföras i förebyggande syfte. Rutiner för synpunkts och klagomålshantering Kvalitetspärmen flik 6 1ggr/år IFO-dag Erfarenhetsutbyte Avdelningschef IFO Kvalitetsdag Erfarenhetsutbyte APT Rapport 1g/mån Sektionschef SVG samverkansgrupp Fack.org-sektionschefavd.chef 1g/mån Avd.chef Återkoppling till personalen Rutin Avd.chef

16 16 Egenkontroll SOSFS 2000:15 För att säkerställa att verksamhetens kvalitet regelbundet följs upp, utvärderas och utvecklas bör kvalitetssystemet innehålla rutiner för egenkontroll. De bör omfatta uppföljning av verksamhetens resultat, granskning av hur kvalitetssystemet tillämpas och dess användbarhet för att uppnå kvalitetsmålen, och hur information från egenkontrollen skall återföras till ledningen och den berörda personalen. Verksamhetsberättelse Rapport till SN och KS Förvaltningschef/ekonom Budgetprognos Rapport till SN och verksamhet 4:e mån Ekonom/avdelningschef/ Sektionschef Uppföljning av kvalitetsgarantier Uppföljning av synpunkter och klagomål 1ggr/år Internrevision av kvalitetsplan/system Rapport till Stab Årsredovisning verksamhetsberättelse

17 Dokumentation SOSFS 2000:15 17 Kvalitetssystemet bör innehålla rutiner för dokumentation av ansökningar, anmälningar, utredningar, bedömningar, beslut och insatser som gäller den enskilde, dokumentation av genomförda förbättringsåtgärder i verksamheten och i kvalitetssystemet, och hur verksamhetens resultat och kvalitetssystemets effekter skall redovisas. Riktlinjer för handläggning av socialbidrag Handbok flik 7s Regelbundet Sektionschef Riktlinjer för dokumentation barn och ungdom Handbok flik 7b Sektionschef Verksamhetsberättelse/bokslut Rapport till SN och KS Förvaltningschef/ekonom Dokumenthanteringsplan Handbok flik 6j Bitr. soc.chef Styrande dokumentation G-katalogen på respektive sektion Sektionschef Dokumentation av för bättringsåtgärder Genomgång av förbättringsförsök som har gjorts och dokumentation Plan Avd. chef

18 Arbetsprocesser SOSFS 2000:15 18 De viktigaste arbetsprocesserna bör planeras och beskrivas för att säkerställa att insatsernas inriktning och omfattning blir tydliga och i möjligaste mån utformas tillsammans med den enskilde eller berörda grupper, de resultat som skall uppnås anges och relateras till behoven, och insatsernas utförande och resultat systematiskt följs upp och utvärderas. Planeringen och beskrivningen av processerna bör ha sin utgångspunkt i en analys av den enskildes eller olika gruppers behov och möjligheter. Arbetsplan Behandlingsplan Klientakt Klientakt 6:e mån Socialsekreterare Processkartläggning av arbetet Utvärdering av klientärenden Interngranskning, hur jobbar vi med kontaktpersonsärenden

19 Kompetens SOSFS 2000:15 19 Ledningen bör säkerställa att all personal har adekvat kompetens och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna, att nyanställd personal ges nödvändig introduktion och stöd, att planer finns för fortlöpande kompetensutveckling av personalen, och att all personal kan arbeta efter de krav och riktlinjer som följer av det lokala kvalitetssystemet. Utbildning/fortbildning Kompetensutvecklings plan Utbildningssamordnare Introduktion för nyanställda Övergripande 4ggr/år Efter varje tillfälle Bitr. soc.chef Egen introduktion mall Introduktionsplan Arbetsgrupp, receptionist Utvecklingssamtal Enskilda samtal Sektionschef Handledning extern Grupp 3:e v Avdelningschef Rekryteringsplan Rutiner/riktlinjer för utvecklingssamtal individuell kompetensutveckling Utbildning i rekrytering, anställningsintervjuer Kontakta personalkontoret

20 Förhållningssätt och metoder SOSFS 2000:15 20 Ledningen för verksamheten bör verka för att personalen har ett förhållningssätt som kännetecknas av respekt, delaktighet, tillit, engagemang och empati i bemötandet av den enskilde, att det är lätt för enskilda och andra intressenter att komma i kontakt med personal, och att lokalerna är funktionella och utformade så att de underlättar det eftersträvade förhållningssättet. Det bör finnas rutiner för hur metoder inom socialt arbete introduceras, utvärderas, utvecklas eller avvecklas. Handledning Grupp 3:e v Avdelningschef Utbildning/fortbildning Lösningsfokuserat arbetssätt Nätverksmetoden Kompetensutvecklings plan Kompetensutvecklingspl an Kompetensutvecklingspl an Utbildningssamordnare Avdelningschef/ sektionschef Avdelningschef/ sektionschef Förhållningssätt/bemötande Kvalitetsgaranti, kvalitetspärm flik 5 Tillgänglighet Kvalitetsgaranti Kvalitetspärm flik 5 Lokaler reception? Bemötande Utarbeta riktlinjer och förhållningssätt Rutiner för metoder

21 Internt och externt samarbete SOSFS 2000:15 21 I kvalitetssystemet bör det finnas rutiner för hur verksamhetens olika enheter skall samarbeta internt samt externt med myndigheter och organisationer. Rutinerna bör beskriva vilket ansvar och vilka befogenheter som personalen har inom verksamheten, och möjligheten, enligt gällande sekretessregler, att rapportera och föra över information. Kontaktperson i skolan G-katalogen Sektionschef barn o familj Samarbetsorganet kultur, skola soc. Pärm, dokument v.a. vecka Ordf. skiftar mellan förvaltningarna Ledningsmöten IFO Nätverksmetoden Stabsmöten IFO POSOM Personligt ombud samarb Falköping Vara Personal utb. handledning POSOM pärm med rutiner Folder om personligt ombud Vid behov 14.e dag v.a månad 1g/mån Avd.chef Socialsekreterare Avd.chef Avd.chef Sektionschef AME samarb Möten 14:e dag? Frivårdsmyndigheten samarb vuxensektion ANE samv primärvård, läkare V.b?? Familjecentralen samverkan, BU, SN och primärvård Avtal, diariet Efter 3 år? Sekt.chef,rektor spc, vårdchef? Sluss, samverkan primärv,landsting.kommun Avtal SESAM Avtal ek. stöd? Socialchef Familjerådgivning Tidaholm- Falköping Avtal Varje tertial Sektionschef barn o familj Rutiner samverkan internt, biståndsenheten Arkivmöten 4ggr/år v.b Avd.chef Polis BRÅ Pärm 4ggr/år Avd.chef På spåret AF, FK. G-katalog 4ggr/år Avd.chef Barnmisshandelsgrupp 3 nivåer Skaraborgsgrupp, folder v.b Soc.sekr. avd.chef Sc BoF Kvinnojouren Utväg Avtal Soc.chef Tibro Fastighetsägarna i Falköping Samarbete Utveckla samarbetet med andra kommuner inom IFO

22 Köp av tjänster SOSFS 2000:15 22 Kvalitetssystemet bör innehålla rutiner för att säkra att de tjänster som upphandlas har god kvalitet. Rutiner saknas Upphandlingsrutiner/riktlinjer Köp av soc.sekreterartjänster Köp av handledning Behandlingshem Rutin riktlinjer vid köp av tjänster Uppföljning vid köp av tjänster

23 23 Personal och arbetsmiljö Vision Vi är varandras arbetsmiljö. Jag vill trivas på jobbet och vara en god arbetsmiljö för andra. Socialförvaltningen ska inte producera sjukdom. Tvärtom; vi ska producera hälsa. Det ska vara lika roligt att gå till jobbet som att gå hem. Lars Åke Gustafsson socialchef Socialnämndens mål Antalet långtidsfriska bland anställda i socialförvaltningen ska öka med 10% per år Korttidsfrånvaron ska minska med 30% fram till För att år 2006 ha ett väl fungerande och levande systematiskt arbetsmiljöarbete ska varje arbetsplats göra en grundläggande riskbedömning av arbetsplatsens arbetsmiljö under 2003 Alla chefer ska före år 2006 utgång genomgå försäkringskassans utbildning i rehabiliterings- och förebyggande ohälsofrågor. uppfölj. och utvärd. ske? Lokala mål på varje Arbetsmiljöpärm flik 6:5 arbetsplats EC,avd.chef, SC, FC Arbetsmiljökartläggning nyckeltal Enkät v.a år Personalutvecklare Systematiskt arbetsmiljöarbete Olycks tillbud Riskanalys/handlingsplan arbetsmiljöpärm flik 7 Rapport till personalass. Arbetsmiljöpärm flik 12 Avd.chef, EC, SC, FC, Personalutv. chef Rehab rutiner Manual i rehabpärm Personalutvecklare Årlig handlingsplan för arbetsmiljön Sjukskrivningar endagsmätning KLAR-gruppen Broschyr delas ut till verksamheten Enkät Gruppaktivitet 2ggr/år Arbetsmiljödag Rutiner för hemarbete För chefer, skyddsombud, hälsoinspiratörer Riktlinjer i arbetsmiljöpärmen flik Rutiner för arbete i hemtjänst, pers. ass Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet Stick och skärskador Lokal anvisning för riskavfall, smittbärande avfall Checklista Enkät arbetsmiljöpärmen flik Arbetsmiljöpärm flik Kvalitetssäkringspärmen flik 9, v.b Ryggombud Uppföljning

24 24 Övriga personalfrågor Rekryteringsgrupp Jämställdhetsplan Handbok flik 6 i Kompetensutvecklingsplan Handbok flik 6 e Utbildningssamordnare HIF Aktiviteter/årlig plan Riktlinjer hemarbete Arbetsmiljöpärmen flik Bitr. soc.chef Resepolicy Övergripande Förvaltningschef Etisk policy KS Personalförsörjningspolicy Företagshälsovård Rekryteringsplan Personal administrativ Handbok Dokument HIF Personalpolitik Personaladministration

25 25 Ekonomi Utgångspunkten för budgeten är de finansiella målen. De finansiella målen är överordnade målen för verksamheten. Utan en stark ekonomi kan inte mål och visioner genomföras. Det är därför av största vikt att kommunens ekonomi är i balans. Tillgängliga resurser skall användas effektivt och där de bäst behövs. Detta står i kommunens budgetskrivelse Nedan finns beskrivet hur vi på socialförvaltningen planerar, följer upp, utvärderar och säkrar ekonomin för att uppnå ett gott resultat. Budgetuppföljning Verksamhetsberättelse/bokslut Revision externt Revision internt Rapport till SN och verksamhet Rapport till SN och verksamhet Granskning efter uppdrag Granskning 1g/mån Ekonom Socialchef/ekonom Externs revisorer Interna revisorer Fakturahantering Ekonomihandbok Ekonom Beslutsattest Beslutsattestlistor Revideras Ekonomiassistent Handkassa Ekonomihandbok Ekonomikontoret Statistik SCB Rapport till SCB Ekonom Ekonomihandbok Kommunens intranät Kommunens ekonomichef Avgiftshantering Riktlinjer, maxtaxa Kollegiegranskning Utredningssekreterare/ avd.chef bistånd Internkontroll Rutiner/kontroll Ekonom Kvalitativ verksamhetsberättelse Mall. Struktur. nyckeltal Ekonom

26 Metoder i kvalitetsarbetet 26 Socialförvaltningen använder ett antal metoder/verktyg som tillsammans förväntas garantera en god kvalitet på socialförvaltningen insatser samt medverkar till en kontinuerlig utveckling av kvaliteten. Metoderna används för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Metoderna finns beskrivna mer i detalj i kvalitetspärmen. Fokusgrupper Kvalitetspärmen flik7 Efter behov Brukarundersökningar Kvalitetspärmen flik 7 1g/va år Ärendegranskning Kvalitetspärmen flik 7 Avd.chef Bistånd Synpunkts- och klagomålshantering Kvalitetspärmen flik 6 1ggr/år Utveckling och erfarenhetsutbyte Utveckling och nytänkande Kvalitetsdag och IFOdag. Kvalitetspärmen flik 6 Projektmedel till förbättringsidéer initierat av personalen. Kvalitetspärmen bilaga och avd.chef IFO Utvecklingsgrupp Kollegial granskning av HSL journaler Kvalitetssäkringspärmen flik 7 Observationer Processkartläggning

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun Bilaga 35 Kvalitetsplan Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005 Reviderad 2011 Innehåll Sida Inledning...3 Våra utgångspunkter...3 Kvalitets- och målstyrningsprocessen...4 Kvalitetssystem...4

Läs mer

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2010-03-01 Bilaga 2 Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-

Läs mer

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering.

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M) Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning BEMÖTANDE AV PATIENTER 4 kap 1 KRAV I FÖRFATTNING det finns rutiner

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen 2012-08-10 1 Innehållsförteckning Varför ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?...3 Ledningssystemets uppbyggnad enligt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialförvaltningen Foto: Karolina Edgren Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Utgångspunkter, principer och ansvar

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialförvaltningen Foto: Karolina Edgren Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Utgångspunkter, principer och ansvar

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Lomma kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Lomma kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Socialförvaltningen Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Lomma kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 29 mars

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

BEMÖTANDE AV PATIENTER 4kap 1

BEMÖTANDE AV PATIENTER 4kap 1 BEMÖTANDE AV PATIENTER 4kap 1 KRAV I FÖRFATTNING finns rutiner så att - patientens värdighet och integritet respekteras. MAS riktliner för - inflyttning, vårdplanering, vård i livets slutskede. Vårdtagare

Läs mer

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.3.-028/2010 SID 1 (5) 2010-01-19 Handläggare: Annalena Hellmin

Läs mer

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg thomas.hallgren@kommunakuten.se När utformas kvalitetskraven Det politiska förarbetet Det administrativa förarbetet Upphandlingsprocessen (förfrågningsunderlaget)

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Om SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården OM SOSFS 2005:12

Om SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården OM SOSFS 2005:12 Om SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården OH-version februari 2006 Kvalitet, patientsäkerhet och ledningssystem Introduktion

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer