Kvalitetssystem. Socialförvaltningen Falköpings kommun. Bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetssystem. Socialförvaltningen Falköpings kommun. Bilaga"

Transkript

1 Kvalitetssystem Socialförvaltningen Falköpings kommun Bilaga

2 Innehållsförteckning Sida 2 Kvalitetssystem i äldre- och handikappomsorgen...3 Läsanvisning...3 Bemötande av den enskilde...4 Behovsbedömning och rättsäkerhet i handläggning och dokumentation...5 Samverkan och samarbete...6 Metoder och förhållningssätt...7 Kompetens...8 Inköp och teknik...9 Riskanalys, avvikelser och klagomål...10 Egenkontroll...11 Dokumentation...12 Kvalitetssystem inom Individ- och familjeomsorg...13 Utvärdering...14 Synpunkter från den enskilde och andra intressenter...15 Egenkontroll...16 Dokumentation...17 Arbetsprocesser...18 Kompetens...19 Förhållningssätt och metoder...20 Internt och externt samarbete...21 Köp av tjänster...22 Personal...23 Ekonomi...24 Metoder i kvalitetsarbetet...25

3 Kvalitetssystem i äldre- och handikappomsorgen 3 Läsanvisning till socialförvaltningens kvalitetssystem Kvalitetssystemet bygger på fem avsnitt. Vilka är: - Brukaren, äldre- och handikappomsorg - Klienten, individ- och familjeomsorg - Personal och arbetsmiljö - Ekonomi - Metoder som används i kvalitetsarbetet Under varje avsnitt finns ett utdrag ur socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om vilka krav som ställs. Detta följs av en tabell som beskriver: Vad gör vi?: Vilken rutin, riktlinje eller instruktion det handlar om Hur gör vi?: Var kan man finna beskrivningen av rutin, riktlinje, instruktion m.m. Hur ofta ska uppföljning ske?: Anger när rutinen, riktlinjen eller instruktionen etc. ska följas upp och utvärderas. : Anger vem som är ansvarig för att uppföljning/utvärdering sker : Anger vad vi behöver förbättra och utveckla Bemötande av den enskilde Hälso- och sjukvårdslagen Patientens värdighet, integritet, delaktighet och säkerhet SOSFS 1996:24 2 Kvalitetssystemet bör säkerställa att kvalitet och säkerhet i patientens vård och omhändertagande tillgodoses att patientens och dennes närstående visas omtanke och respekt att patientens värdighet och integritet tillgodoses att patientens och dennes närstående informeras och görs delaktiga att förslag och klagomål från patienter och närstående tas om hand och beaktas Socialtjänstlagen (Sol) och Lagen om särskild stöd och service (LSS) Den enskildes trygghet, självbestämmande och integritet SOSFS 1998:8 Kvalitetssystemet bör säkerställa att den enskilde får möjlighet att leva och bo självständigt och under trygga förhållanden och blir bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet att det ges information om omsorgens innehåll så att den enskilde och dennes ställföreträdare kan hävda sina rättigheter att den enskildes behov av hälso- och sjukvårdsinsatser uppmärksammas och tillgodoses, att insatserna utformas efter den enskildes behov och i samråd med den enskilde och/eller dennes närstående att de som vårdar närstående äldre och långvarig sjuka ges stöd och avlösning, och att den fysiska miljön i lokaler och bostäder utformas efter den enskildes behov och förutsättningar

4 Vad gör vi? Hur gör vi? Dokumentation Hur ofta ska uppfölj.utvärd. ske? 4 IVP individuell vårdplanering Mall i procapita och v.b IP Individuell planering LSS SVP samordnad vårdplanering Mall för individuell plan Kvalitetssäkringspärm HSL flik 10 LSS-handläggare PAS patientansvarig sjuksköterska Information om ÄHO på lättläst Kvalitetsgaranti information Broschyr Kvalitetspärm flik 5 1/går Avd.chef biståndsenheten Kvalitetsgaranti kontaktpersonskap Kvalitetspärm flik 5 +riktlinjer+broschyr Mål för socialtjänsten SN Handbok flik 3 Socialchef. Socialnämnd Hantering av synpunkter och klagomål Kvalitetspärm, rutiner Flik 6 2ggr/år Avvikelsehantering Plan för anhörigstöd Kvalitetssäkringspärm flik 16 SN Handbok flik 6 Anhörigsamordnare Sol planering Uppsökande verksamhet Planering för den fysiska miljön Riktlinjer kontaktpersonskap Utskick till alla över 80 år folder Bostadsanpassning Rutiner Bitr. socialchef Avd.chef biståndsenheten Arbetsterapeut, Tekniska nämnden Olika vårdprogram diabetes- bensår-inkontinensvård i livets slut m.m. Etiska regler för omvårdnadspersonal Vårdprogram Kvalitetssäkringspärm flik 1 Sol planering riktlinjer. dokumentation Informationsplan Diskussion med Ec. Checklista Bitr. socialchef, Bitr. socialchef Anhörigråd Diskussion med Ec Socialchef PAS dokumentation

5 Behovsbedömning och rättssäkerhet i handläggning och dokumentation 5 Socialtjänstlagen (Sol) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) Kvalitetssystemet bör säkerställa enligt SOSFS 1998:8 att behovsbedömningar bygger på en helhetssyn på den enskildes situation, möjligheter och behov där sociala, fysiska, medicinska, psykiska och existentiella behov beaktas att beslut om insatsernas mål, inriktning och omfattning är tydliga och kan förstås att individuella planer upprättas att insatserna utformas tillsammans med den enskildes och/eller dennes närstående/ställföreträdare, och att en systematisk uppföljning av beslut, planer och insatser, som berör den enskilde, genomförs och dokumenteras samt vid behov omprövas Vad gör vi? Hur gör vi? Dokumentation Hur ofta ska utvärdering ske? IVP individuell vårdplanering HSL IP Individuell planering LSS SVP samordnad vårdplanering Dokumentation Procapita Mall för individuell plan Kvalitetssäkringspärm HSL flik 10 LSS-handläggare Biståndsbedömning Handbok flik 7 Riktlinjer Uppföljning av Avstämningsmöte biståndsinsatser biståndshandläggare och enhetschefer Dokumentation SoL Riktlinjer för kontaktperson Dokumentation HSL Kvalitetssäkringspärm flik 7 Procapita Datastöd Vid behov Avd.chef biståndsenheten 3:e månad Avd.chef biståndsenheten Bitr. socialchef Datasamordnare Ärendegranskning Ärendegranskning Samverkan mellan Ulricehamn, Skövde och Lidköping Internt Avd.chef biståndsenheten Avd.chef biståndsenheten Handledning Vid behov Avd.chef biståndsenheten Dokumentation SoL och LSS verkställighet Biståndshandläggare utbildas i att skriva lättläst Riktlinjer Utbildning genom Kommunförbundet SoL 2005 höst LSS 2005 Bitr. socialchef 2005 Avd.chef biståndsenheten

6 Samverkan och samarbete Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 6 Samverkan och samarbete SOSFS 1996:24 4a Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för klargörande av ansvar för samarbete och samverkan mellan kring vård och omhändertagande av patienten mellan personal, mellan funktioner och gentemot andra enheter, nivåer och ansvarsområden rapportering mellan personal om patientens behov, vård och omhändertagande Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Extern och intern samverkan och samarbete 1998:8 Kvalitetssystemet bör klargöra hur samverkan och samarbete skall ske internt mellan personal som har det dagliga ansvaret för den enskilde samt mellan verksamhetens olika enheter och externt med myndigheter och organisationer. Kvalitetssystemet bör därför genom rutiner eller annan dokumentation klargöra att ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden är definierande och dokumenterade, och hur rapportering och informationsöverföring kan ske Vad gör vi? SVP samordnad vårdplanering Hur gör vi? Dokumentation Kvalitetssäkringspärm flik 10 Hur ofta ska Slussen Rutiner? avd.chef bistånd Samverkansrutiner Kvalitetssäkringspärm HSL flik 24 Avtal Läkarkontakter Kvalitetssäkringspärm HSL flik 5 Riktlinjer Delegering Kvalitetssäkringspärm flik 4 Delegeringsbest. Vid behov Samarbete -Skaraborg träffar 1g/mån Dagliga rapporter Lokalt vårdprogram Organisations vårdprogram Lokal samverkansrutin rehab-demens Samarb. Kommunprimärvård Samarb. primärvårdkommun-landsting Kvalitetssäkringspärmen flik? 3:e år 3:e år Tandvårdsstöd för äldre- och handikappade Folder från Västra Götalandsregionen Västra Götalands regionen Dokumentation på data Dagliga rapporter Riktlinjer SoL

7 Metoder och förhållningssätt 7 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Metoder för diagnostik, vård och omhändertagande SOSFS 1996:24 4b Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för hur nya metoder diagnostik, vård och omhändertagande skall introduceras hur lämpliga metoder för diagnostik, vård och omhändertagande skall tillämpas hur inaktuella metoder för diagnostik, vård och omhändertagande skall identifieras och avvecklas Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Förhållningssätt och metoder SOSFS 1998:8 Det är viktigt att det finns rutiner för hur metoder för omsorg introduceras, tillämpas, utvecklas och avvecklas. De metoder som används bör vara förankrade i forskning eller beprövad erfarenhet. I arbetet med att säkra och utveckla kvaliteten är det viktigt att identifiera och dokumentera förhållningssätt, metoder och rutiner inom de delar av omsorgen som är viktiga för hur den enskilde upplever verksamheten kvalitet. Exempel på detta är person -, tids -, och omsorgskontinuitet, hur information om den enskilde överförs mellan berörd personal, riktlinjer för bemötande och förhållningssätt till den enskilde. Vad gör vi? Hur gör vi? Hur ofta ska utvärdering ske? fortbildningar i vårdarbete Kompetensutvecklings plan Utbildningssamordnare Information av vårdnyheter De 4 v.a.vecka Rutiner/riktlinjer för metoder, diagnostik, vård och läkemedelshantering Kvalitetssäkringspärm Flik 6 Förhållningssätt. Bemötande Kvalitetsgaranti hemtjänst, Äbo, HO 1g/v a år Tidskontinuitet Kvalitetsgaranti 1g/v a år Brukarundersökningar Kvalitetspärmen flik 7 1g/v a år Etiska regler för omvårdnadsarbete Kvalitetssäkringspärm flik 1 Uppföljning av kvalitetsäkringspärmen De 4 Bemötande Rapportering riktlinjer Utarbeta riktlinjer och förhållningssätt för bemötande

8 Kompetens 8 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Kompetens SOSFS 1996:24 4c Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för att säkerställa att personalen har och underhåller den utbildning, erfarenhet och kompetens som behövs för att utföra tilldelade arbetsuppgifter ansvar, befogenheter och samarbetsförhållande är definierade och dokumenterade för personal som leder och utför arbete som påverkar kvaliteten planer finns för fortlöpande kompetensutveckling och fortbildning/efterutbildning av personalen med hänsyn till kraven på verksamheten Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Kompetens SOSFS 1998:8 Kvalitetssystemet bör säkerställa att nyanställd personal ges nödvändig introduktion, att det inom verksamheten finns tillräckligt med personal med adekvat kompetens och personlig lämplighet för arbetsuppgifter, att planer finns för fortlöpande kompetensutveckling av personalen med beaktande av kraven på verksamheten, och att ledningen och övrig personal utbildar sig i att arbetet efter de krav och riktlinjer som det lokala kvalitetssystemet ställer Vad gör vi? Hur gör vi? Hur ofta ska Utbildning och fortbildning Kompetensutvecklingsplan Utbildningssamordnare Introduktion för nyanställda Övergripande 4ggr/år Efter varje tillfälle Biträdande soc.chef Introduktion för nyanställda Arbetsplatsvis, kontinuerligt Enhetschef Utvecklingssamtal Grupp eller enskilt chef Delegering Introduktion för sjuksköterskor Kvalitetssäkringspärmen flik 4 Kvalitetssäkringspärmen flik 13 Div. föreläsningar Ansvarsfördelning i läkemedelshantering Rekryteringsplan Inbjudningar från Primärvård, Landsting Kvalitetssäkringspärmen flik 6 Arbetsgrupp EC resurs Utvecklingssamtal Rutiner och riktlinjer för utvecklingssamtal och egen kompetensutvecklingsplan Bitr. socialchef

9 Inköp och teknik 9 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Försörjning och teknik SOSFS 1996:24 4d Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för inköp av produkter och tjänster från leverantörer som är bedömda och godkända säkra produktval, säker teknikanvändning och utrangering. Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Upphandling, inköp, tekniska system och produkter SOSFS 1998:8 Kvalitetssystemet bör innehålla rutiner för att säkra att de varor som upphandlas/köps har god kvalitet. Därför bör varje upphandling och inköp börja med en klar definitions av kraven på varan. Vidare avser rutinerna att säkerställa att kraven vid varje upphandling och inköp är delgivna och förstådda av leverantören utvärdering ske? Inköp av produkter Policy och strategi för upphandlingsärenden i Falköpings kommun Riktlinjer i handboken kvalitetssäkring på medicinsktekniska produkter Kommunal författningssamling 5:e år Kommunens inköpssamordnare Inköpsgrupp övergripande Funktionskontroll av medicintekniska produkter Avstämning av upphandlingar Instruktioner finns på respektive enhet????

10 10 Riskanalys, avvikelser och klagomålshantering Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Riskanalys och avvikelsehantering SOSFS 1996:24 4e Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för identifiering, analys och bedömning av risker identifiering, dokumentation och analys av felaktigheter, skador och avvikelser från det förväntade förloppet som kan ha betydelse för kvaliteten hur orsaker till uppkomna fler eller brister åtgärdas och för hur erfarenheter från avvikelsehantering återförs i förebyggande syfte hur anmälan enligt Lex Maria skall göras Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Riskanalys, avvikelsehantering och klagomålshantering SOSFS 1998:8 Synpunkter och klagomål från den enskilde och/eller dennes närstående är en viktig informationskälla för att åtgärda brister för den enskilde samt för att identifiera områden som behövs förbättras. En lika viktig del av allt kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsarbete är att med hjälp av riskanalyser förebygga fel och brister och att med hjälp av avvikelsehantering lära sig av de fel och misstag som begåtts. Kvalitetssystemet bör därför innehålla rutiner och metoder för hur förslag och klagomål från den enskilde och närstående tas om hand, utreds och vid behov åtgärdas, hur anmälan om missförhållanden, övergrepp och skada skall rapporteras, tas om hand och åtgärdas, identifiering, analys och bedömning av risker identifiering, dokumentation och analys av felaktigheter, skador och avvikelser som kan ha betydelse för kvaliteten, hur orsaker till uppkomna fel eller brister åtgärdas, och hur erfarenheter från avvikelsehanteringen återförs i förebyggande syfte Vad gör vi? Hur gör vi? Hur ofta ska Avvikelserapportering Kvalitetssäkringspärmen flik 15 Synpunkter och klagomålshantering Kvalitetspärmen rutiner och förhållningssätt flik 6 2ggr/år Lex Sara Instruktioner Bitr.soc.chef Lex Maria Riskbedömning av fallskador Kvalitetsdagen Kvalitetssäkringspärmen flik 23 Kvalitetsäkringspärmen flik 23 Erfarenhetsutbyte APT Information Regelbundet Enhetschef Avvikelserutin medicintekniska produkter Fallincindenter Anmälan om personskada LSS Avvikelserapport SoL Avvikelsehantering av personalens synpunkter Pärm för medicintekniska produkter flik 4 Rapportmall Arbeta fram riktlinjer Se över 2005? Enhetschef Handikappsekreterare

11 Egenkontroll 11 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Egenkontroll, erfarenhetsåterföring SOSFS 1996:24 5 Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för egenkontroll genom systematisk resultatuppföljning av verksamheten egenkontroll genom periodisk granskning av kvalitetssystemet tillämpning, ändamålsenlighet och effektivitet för att uppnå kvalitetsmålen, hur resultatet av granskningar skall dokumenteras och återföras till verksamhetschefen/motsvarade och berörd personal Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Egenkontroll, erfarenhetsåterföring SOSFS 1998:8 Egenkontrollen avser en regelbunden uppföljning av verksamhetens planerings, utförande, resultat och utveckling. Utifrån fastställda mål och mått analyserads de interna processerna. Om avvikelser identifieras bör åtgärdas vidtas för att analysera orsaker och genomföra förbättringar. Uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet bör genomföras med bestämda intervaller. Observationer, slutsatser och rekommendationer som framkommer bör dokumenteras som underlag för nödvändiga åtgärder. För att säkerställa systematisk och kontinuerlig säkring och utveckling av verksamhetens kvalitet är det viktigt att kvalitetssystemet innehåller rutiner för egenkontroll genom systematisk resultatuppföljning av verksamheten egenkontroll genom periodisk granskning av kvalitetssystemet tillämpning, ändamålsenlighet och effektivitet för att uppnå kvalitetsmålen, och hur resultatet av granskningar skall dokumenteras och återföras till den politiska ledningen, förvaltningsledning och berörd personal. utvärdering ske? Verksamhetsberättelse Budgetprognos Brukarundersökning Årlig rapport till SN och verksamhet Rapport till SN och verksamhet 1g/ år 4:e mån 1g/ v. a år Socialchef/ekonom Socialchef/ ekonom Uppföljning av kvalitetsgarantier 1g/va år Uppföljning av synpunkter och klagomål 1ggr/år Internrevision av kvalitetsplan/system Rapport till Stab Avvikelserapport Ärendegranskning Redovisning till verksamheten Avdelningschef Bistånd Kollegial granskning HSL

12 Dokumentation 12 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Dokumentation och spårbarhet SOSFS 1996:24 6 Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för hur åtgärder rörande en viss patient skall kunna identifieras och spåras i dokumentationen dokumentationen av genomförda förbättringsåtgärder i kvalitetssystemet och i verksamheten hur verksamhetens resultat och kvalitetssystemets effekter redovisas relaterade till kvalitetsplanen i verksamhetsberättelsen Socialtjänstlagen (Sol) och lagen om särskilt stöd och service (LSS) Dokumentation och spårbarhet SOSFS 1998:8 För att möjliggöra utvärdering av verksamhetens kvalitet bör kvalitetssystemet innehålla rutiner för hur ansökan, utredning, beslut och insatser som gäller den enskilde skall kunna identifieras och spåras i dokumentationen dokumentation av genomförda förbättringsåtgärder i kvalitetssystemet och i verksamheten, och hur verksamhetens resultat och kvalitetssystemets effekter redovisas relaterade till kvalitetsplanen Riktlinjer för journalföring HSL Kvalitetssäkringspärm flik 7 Riktlinjer för handläggning av ärenden inom hemvården Handbok flik 10 Avdelningschef Bistånd Dokumentation HSL Procapita, datasamordnare Riktlinjer för journalhantering Arkivplan Kvalitetssäkringspärmen flik 7 Kvalitetssäkringspärmen flik 7 5.e år Dokumentation av förbättringsåtgärder Träff med Ec. Mall?? Resultat och effekter redovisade i verksamhetsberättelsen Socialchef, ekonom, verksamhetsutvecklare Riktlinjer för dokumentation Bitr. socialchef Utveckla dokumentationen i procapita, hjälptexter Arbetsgrupp Pågår

13 Kvalitetssystem Individ- och familjeomsorg 13 Socialtjänstlagen (Sol) Kvalitetssystem inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg SOSFS 2000:15 Syfte och omfattning Ett kvalitetssystem bör ses som ett medel för att uppnå målet om god kvalitet. Som exempel på god kvalitet kan nämnas att den enskilde anser sig bli bemött med respekt, att den enskilde får och anser sig få tillräcklig information om verksamhetens innehåll så att han eller hon kan ta till vara sina rättigheter och att verksamheten även på annat sätt bedrivs så att den enskildes rättssäkerhet garanteras, att den enskilde anser att insatserna utformas efter hans eller hennes behov och så långt möjligt i samråd, att insatserna utformas så att de inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes och gruppers egna resurser, och att barnperspektivet särskilt beaktas i verksamheten. Kvalitetssystemet bör omfatta organisation och rutiner för att fastställa mål, att planera och utföra arbetet, och att följa upp, utvärdera och utveckla verksamhetens kvalitet. SN tar upp barnperspektivet Finns på dagordningen 3g/mån vid varje möte Socialnämnd, arbetsutskott Kvalitetsgarantier om information och rättigheter Kvalitetspärmen flik5 Mål Handbok flik 3 Socialchef Socialnämnd Brukarundersökning Kvalitetspärm flik 6 1g/ va år Synpunkts och klagomålshantering Kvalitetspärmen flik 6 2ggr/år Lösningsfokuserat arbetssätt Rutiner barn- och familj Rutiner ang. arbetshandledning Styrande dokumentation Föreläsning etik Kompetensutvecklingsplan Handbok 1g/v i grupp va individuellt Sektionschef Socialsekreterare Socialsekreterare Målarbete Uppföljning på klientnivå Processkartläggning Socialchef, socialnämnd

14 Utvärdering SOSFS 2000:15 14 Verksamhetens kvalitet bör utvärderas utifrån hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och intentioner samt kommunala mål och riktlinjer, vilka effekter insatserna ger relaterat till den enskildes livssituation, och hur verksamhetens kvalitet bedöms av den enskilde och andra intressenter. Verksamhetens kvalitet och kvalitetssystemets användbarhet bör utvärderas regelbundet. Brukarundersökning Kvalitetspärmen flik 7 1g/va år Synpunkts och klagomålshantering Kvalitetspärmen flik 6 1ggr/år Ärendegranskning av barnavårdsutredningar Mall för granskning Socialsekreterare Internrevision av kvalitetsplan/system Rapport till Stab Utvärdering av klientärenden Fokusgrupper?

15 15 Synpunkter från den enskilde och andra intressenter SOSFS 2000:15 Synpunkter från den enskilde och andra intressenter bör utgöra ett centralt underlag för att utvärdera och utveckla verksamhetens kvalitet. Det bör därför finnas rutiner och metoder för hur sådan information skall inhämtas. Klagomåls- och avvikelsehantering SOSFS 2000:15 Klagomål bör användas som en viktig informationskälla för att åtgärda brister samt för att identifiera områden som kan behöva förbättras. För att lära av erfarenheterna bör information från avvikelsehantering användas. Kvalitetssystemet bör innehålla rutiner och metoder för hur man uppmuntrar och underlättar för den enskilde att komma med förslag och klagomål, hur förslag och klagomål skall tas om hand, utredas och åtgärdas, att identifiera, dokumentera och analysera avvikelser som har betydelse för kvaliteten, hur orsakerna till uppkomna avvikelser skall kunna åtgärdas, och hur erfarenheterna från avvikelsehanteringen skall återföras i förebyggande syfte. Rutiner för synpunkts och klagomålshantering Kvalitetspärmen flik 6 1ggr/år IFO-dag Erfarenhetsutbyte Avdelningschef IFO Kvalitetsdag Erfarenhetsutbyte APT Rapport 1g/mån Sektionschef SVG samverkansgrupp Fack.org-sektionschefavd.chef 1g/mån Avd.chef Återkoppling till personalen Rutin Avd.chef

16 16 Egenkontroll SOSFS 2000:15 För att säkerställa att verksamhetens kvalitet regelbundet följs upp, utvärderas och utvecklas bör kvalitetssystemet innehålla rutiner för egenkontroll. De bör omfatta uppföljning av verksamhetens resultat, granskning av hur kvalitetssystemet tillämpas och dess användbarhet för att uppnå kvalitetsmålen, och hur information från egenkontrollen skall återföras till ledningen och den berörda personalen. Verksamhetsberättelse Rapport till SN och KS Förvaltningschef/ekonom Budgetprognos Rapport till SN och verksamhet 4:e mån Ekonom/avdelningschef/ Sektionschef Uppföljning av kvalitetsgarantier Uppföljning av synpunkter och klagomål 1ggr/år Internrevision av kvalitetsplan/system Rapport till Stab Årsredovisning verksamhetsberättelse

17 Dokumentation SOSFS 2000:15 17 Kvalitetssystemet bör innehålla rutiner för dokumentation av ansökningar, anmälningar, utredningar, bedömningar, beslut och insatser som gäller den enskilde, dokumentation av genomförda förbättringsåtgärder i verksamheten och i kvalitetssystemet, och hur verksamhetens resultat och kvalitetssystemets effekter skall redovisas. Riktlinjer för handläggning av socialbidrag Handbok flik 7s Regelbundet Sektionschef Riktlinjer för dokumentation barn och ungdom Handbok flik 7b Sektionschef Verksamhetsberättelse/bokslut Rapport till SN och KS Förvaltningschef/ekonom Dokumenthanteringsplan Handbok flik 6j Bitr. soc.chef Styrande dokumentation G-katalogen på respektive sektion Sektionschef Dokumentation av för bättringsåtgärder Genomgång av förbättringsförsök som har gjorts och dokumentation Plan Avd. chef

18 Arbetsprocesser SOSFS 2000:15 18 De viktigaste arbetsprocesserna bör planeras och beskrivas för att säkerställa att insatsernas inriktning och omfattning blir tydliga och i möjligaste mån utformas tillsammans med den enskilde eller berörda grupper, de resultat som skall uppnås anges och relateras till behoven, och insatsernas utförande och resultat systematiskt följs upp och utvärderas. Planeringen och beskrivningen av processerna bör ha sin utgångspunkt i en analys av den enskildes eller olika gruppers behov och möjligheter. Arbetsplan Behandlingsplan Klientakt Klientakt 6:e mån Socialsekreterare Processkartläggning av arbetet Utvärdering av klientärenden Interngranskning, hur jobbar vi med kontaktpersonsärenden

19 Kompetens SOSFS 2000:15 19 Ledningen bör säkerställa att all personal har adekvat kompetens och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna, att nyanställd personal ges nödvändig introduktion och stöd, att planer finns för fortlöpande kompetensutveckling av personalen, och att all personal kan arbeta efter de krav och riktlinjer som följer av det lokala kvalitetssystemet. Utbildning/fortbildning Kompetensutvecklings plan Utbildningssamordnare Introduktion för nyanställda Övergripande 4ggr/år Efter varje tillfälle Bitr. soc.chef Egen introduktion mall Introduktionsplan Arbetsgrupp, receptionist Utvecklingssamtal Enskilda samtal Sektionschef Handledning extern Grupp 3:e v Avdelningschef Rekryteringsplan Rutiner/riktlinjer för utvecklingssamtal individuell kompetensutveckling Utbildning i rekrytering, anställningsintervjuer Kontakta personalkontoret

20 Förhållningssätt och metoder SOSFS 2000:15 20 Ledningen för verksamheten bör verka för att personalen har ett förhållningssätt som kännetecknas av respekt, delaktighet, tillit, engagemang och empati i bemötandet av den enskilde, att det är lätt för enskilda och andra intressenter att komma i kontakt med personal, och att lokalerna är funktionella och utformade så att de underlättar det eftersträvade förhållningssättet. Det bör finnas rutiner för hur metoder inom socialt arbete introduceras, utvärderas, utvecklas eller avvecklas. Handledning Grupp 3:e v Avdelningschef Utbildning/fortbildning Lösningsfokuserat arbetssätt Nätverksmetoden Kompetensutvecklings plan Kompetensutvecklingspl an Kompetensutvecklingspl an Utbildningssamordnare Avdelningschef/ sektionschef Avdelningschef/ sektionschef Förhållningssätt/bemötande Kvalitetsgaranti, kvalitetspärm flik 5 Tillgänglighet Kvalitetsgaranti Kvalitetspärm flik 5 Lokaler reception? Bemötande Utarbeta riktlinjer och förhållningssätt Rutiner för metoder

21 Internt och externt samarbete SOSFS 2000:15 21 I kvalitetssystemet bör det finnas rutiner för hur verksamhetens olika enheter skall samarbeta internt samt externt med myndigheter och organisationer. Rutinerna bör beskriva vilket ansvar och vilka befogenheter som personalen har inom verksamheten, och möjligheten, enligt gällande sekretessregler, att rapportera och föra över information. Kontaktperson i skolan G-katalogen Sektionschef barn o familj Samarbetsorganet kultur, skola soc. Pärm, dokument v.a. vecka Ordf. skiftar mellan förvaltningarna Ledningsmöten IFO Nätverksmetoden Stabsmöten IFO POSOM Personligt ombud samarb Falköping Vara Personal utb. handledning POSOM pärm med rutiner Folder om personligt ombud Vid behov 14.e dag v.a månad 1g/mån Avd.chef Socialsekreterare Avd.chef Avd.chef Sektionschef AME samarb Möten 14:e dag? Frivårdsmyndigheten samarb vuxensektion ANE samv primärvård, läkare V.b?? Familjecentralen samverkan, BU, SN och primärvård Avtal, diariet Efter 3 år? Sekt.chef,rektor spc, vårdchef? Sluss, samverkan primärv,landsting.kommun Avtal SESAM Avtal ek. stöd? Socialchef Familjerådgivning Tidaholm- Falköping Avtal Varje tertial Sektionschef barn o familj Rutiner samverkan internt, biståndsenheten Arkivmöten 4ggr/år v.b Avd.chef Polis BRÅ Pärm 4ggr/år Avd.chef På spåret AF, FK. G-katalog 4ggr/år Avd.chef Barnmisshandelsgrupp 3 nivåer Skaraborgsgrupp, folder v.b Soc.sekr. avd.chef Sc BoF Kvinnojouren Utväg Avtal Soc.chef Tibro Fastighetsägarna i Falköping Samarbete Utveckla samarbetet med andra kommuner inom IFO

22 Köp av tjänster SOSFS 2000:15 22 Kvalitetssystemet bör innehålla rutiner för att säkra att de tjänster som upphandlas har god kvalitet. Rutiner saknas Upphandlingsrutiner/riktlinjer Köp av soc.sekreterartjänster Köp av handledning Behandlingshem Rutin riktlinjer vid köp av tjänster Uppföljning vid köp av tjänster

23 23 Personal och arbetsmiljö Vision Vi är varandras arbetsmiljö. Jag vill trivas på jobbet och vara en god arbetsmiljö för andra. Socialförvaltningen ska inte producera sjukdom. Tvärtom; vi ska producera hälsa. Det ska vara lika roligt att gå till jobbet som att gå hem. Lars Åke Gustafsson socialchef Socialnämndens mål Antalet långtidsfriska bland anställda i socialförvaltningen ska öka med 10% per år Korttidsfrånvaron ska minska med 30% fram till För att år 2006 ha ett väl fungerande och levande systematiskt arbetsmiljöarbete ska varje arbetsplats göra en grundläggande riskbedömning av arbetsplatsens arbetsmiljö under 2003 Alla chefer ska före år 2006 utgång genomgå försäkringskassans utbildning i rehabiliterings- och förebyggande ohälsofrågor. uppfölj. och utvärd. ske? Lokala mål på varje Arbetsmiljöpärm flik 6:5 arbetsplats EC,avd.chef, SC, FC Arbetsmiljökartläggning nyckeltal Enkät v.a år Personalutvecklare Systematiskt arbetsmiljöarbete Olycks tillbud Riskanalys/handlingsplan arbetsmiljöpärm flik 7 Rapport till personalass. Arbetsmiljöpärm flik 12 Avd.chef, EC, SC, FC, Personalutv. chef Rehab rutiner Manual i rehabpärm Personalutvecklare Årlig handlingsplan för arbetsmiljön Sjukskrivningar endagsmätning KLAR-gruppen Broschyr delas ut till verksamheten Enkät Gruppaktivitet 2ggr/år Arbetsmiljödag Rutiner för hemarbete För chefer, skyddsombud, hälsoinspiratörer Riktlinjer i arbetsmiljöpärmen flik Rutiner för arbete i hemtjänst, pers. ass Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet Stick och skärskador Lokal anvisning för riskavfall, smittbärande avfall Checklista Enkät arbetsmiljöpärmen flik Arbetsmiljöpärm flik Kvalitetssäkringspärmen flik 9, v.b Ryggombud Uppföljning

24 24 Övriga personalfrågor Rekryteringsgrupp Jämställdhetsplan Handbok flik 6 i Kompetensutvecklingsplan Handbok flik 6 e Utbildningssamordnare HIF Aktiviteter/årlig plan Riktlinjer hemarbete Arbetsmiljöpärmen flik Bitr. soc.chef Resepolicy Övergripande Förvaltningschef Etisk policy KS Personalförsörjningspolicy Företagshälsovård Rekryteringsplan Personal administrativ Handbok Dokument HIF Personalpolitik Personaladministration

25 25 Ekonomi Utgångspunkten för budgeten är de finansiella målen. De finansiella målen är överordnade målen för verksamheten. Utan en stark ekonomi kan inte mål och visioner genomföras. Det är därför av största vikt att kommunens ekonomi är i balans. Tillgängliga resurser skall användas effektivt och där de bäst behövs. Detta står i kommunens budgetskrivelse Nedan finns beskrivet hur vi på socialförvaltningen planerar, följer upp, utvärderar och säkrar ekonomin för att uppnå ett gott resultat. Budgetuppföljning Verksamhetsberättelse/bokslut Revision externt Revision internt Rapport till SN och verksamhet Rapport till SN och verksamhet Granskning efter uppdrag Granskning 1g/mån Ekonom Socialchef/ekonom Externs revisorer Interna revisorer Fakturahantering Ekonomihandbok Ekonom Beslutsattest Beslutsattestlistor Revideras Ekonomiassistent Handkassa Ekonomihandbok Ekonomikontoret Statistik SCB Rapport till SCB Ekonom Ekonomihandbok Kommunens intranät Kommunens ekonomichef Avgiftshantering Riktlinjer, maxtaxa Kollegiegranskning Utredningssekreterare/ avd.chef bistånd Internkontroll Rutiner/kontroll Ekonom Kvalitativ verksamhetsberättelse Mall. Struktur. nyckeltal Ekonom

26 Metoder i kvalitetsarbetet 26 Socialförvaltningen använder ett antal metoder/verktyg som tillsammans förväntas garantera en god kvalitet på socialförvaltningen insatser samt medverkar till en kontinuerlig utveckling av kvaliteten. Metoderna används för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Metoderna finns beskrivna mer i detalj i kvalitetspärmen. Fokusgrupper Kvalitetspärmen flik7 Efter behov Brukarundersökningar Kvalitetspärmen flik 7 1g/va år Ärendegranskning Kvalitetspärmen flik 7 Avd.chef Bistånd Synpunkts- och klagomålshantering Kvalitetspärmen flik 6 1ggr/år Utveckling och erfarenhetsutbyte Utveckling och nytänkande Kvalitetsdag och IFOdag. Kvalitetspärmen flik 6 Projektmedel till förbättringsidéer initierat av personalen. Kvalitetspärmen bilaga och avd.chef IFO Utvecklingsgrupp Kollegial granskning av HSL journaler Kvalitetssäkringspärmen flik 7 Observationer Processkartläggning

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen 2012-08-10 1 Innehållsförteckning Varför ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?...3 Ledningssystemets uppbyggnad enligt

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialförvaltningen Foto: Karolina Edgren Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Utgångspunkter, principer och ansvar

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg thomas.hallgren@kommunakuten.se När utformas kvalitetskraven Det politiska förarbetet Det administrativa förarbetet Upphandlingsprocessen (förfrågningsunderlaget)

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-05 Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Rev. 2008-01-07. Kvalitetssystem för socialtjänsten i Nacka

Rev. 2008-01-07. Kvalitetssystem för socialtjänsten i Nacka Rev. 2008-01-07 Kvalitetssystem för socialtjänsten i Nacka Kvalitetsplan 2007 2008 Innehåll KVALITETSPLAN... 1 VARFÖR EN KVALITETSPLAN?... 1 VAD INGÅR I KVALITETSPLANEN?... 1 SYFTE OCH MÅL MED KVALITETSARBETET...

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Respekt för människors egen vilja och integritet. Se till individuella behov och önskemål. Delaktighet för brukare/vårdtagare och personal

Respekt för människors egen vilja och integritet. Se till individuella behov och önskemål. Delaktighet för brukare/vårdtagare och personal Kvalitetspolicy 2(6) Bakgrund All kommunal verksamhet grundas främst på kommuninvånarnas behov. Socialtjänsten skall enligt lagstiftningen ge vård,service och bistånd med hänsyn till människors egna resurser,

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Uppföljning 2014-04-08 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2014-04-08 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140408 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i Socialtjänst

Ledningssystem för kvalitet i Socialtjänst Ledningssystem för kvalitet i Vindelns kommun 2014 Fastställd av Socialförvaltningen 2014-06-18 Ledningssystem för kvalitet i Sida 2(17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Ledningssystem för kvalitet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-04-26 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Ekerö Hemtjänst Adress: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Kerstin Henriksson, 08-560

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Innehåll Bakgrund 3 Syftet med tillsynen 3 Länsstyrelsens ansvar 3 Kommunens ansvar 4 Hur ofta ska kommunernas tillsyn ske? 4 Hur ska tillsyn bedrivas? 4 Vad

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV sida 1 (6) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Revisionsrapport Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Uppvidinge kommun Jard Larsson 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer