NÄMNDEN FÖR PRIMÄRVÅRD OCH FOLKTANDVÅRD PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄMNDEN FÖR PRIMÄRVÅRD OCH FOLKTANDVÅRD PROTOKOLL"

Transkript

1 NÄMNDEN FÖR PRIMÄRVÅRD OCH FOLKTANDVÅRD PROTOKOLL Nr: 4 Datum: 23 maj 2012

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Bilaga Delårsrapport april

16 Innehållsförteckning Rapportering...1 Resurser i allmäntandvård... 1 Resurser i specialisttandvård... 2 Tandläkare i privattandvården... 2 Lokaler... 2 Administration... 2 Vård... 3 Omvärld och konkurrens... 3 Fokusområde: God Vård... 4 Fokusområde: Organisationens utveckling... 7 Fokusområde: Identitet... 9 Ekonomi...11 Mätetal produktion, personal och ekonomi...13 Antal anställda Sjukfrånvaro Produktion Ekonomi Avslutande diskussion...14 Personella resurser Behov av fortsatt rekrytering Rekryteringsaktiviteter Bristande resursfördelning inom länet Utökad mobil verksamhet Behov av aktiv utbildningsverksamhet Samverkan inom regionen Konkurrenssituation Bilagor..17

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Rapportering Resurser i allmäntandvård Tandläkare Precis som förutsågs i årsbokslutet 2011 har antalet väntande patienter dvs. de revisionspatienter, som inte kallas den månad de vid det senaste behandlingstillfället blev utlovade, fortsatt att minska. Vid april månads utgång var antalet 5046 (av totalt vuxna patienter). Sedan våren 2011 har antalet väntande minskat kontinuerligt (från ca till dagens 5000). Alla nytillkomna patienter får idag tider inom en acceptabel tidsrymd. Vid ett mindre antal av klinikerna i länets ytterområden föreligger fortfarande en icke acceptabel kösituation. Anledningen till den förbättrade situationen är att antalet allmäntandläkare successivt ökat genom aktiv rekrytering. Eftersom i stort sett alla tandläkare, som rekryterats de senaste åren, väljer Örebro som bostadsort så är Folktandvårdens nuvarande och framtida resursproblem ett demografiskt problem. Hur få resurser till de mindre orterna i länet? Idag har detta löst med att tandläkare reser ut till klinikerna. Sett till numerären bedömer vi att antalet tandläkare är i paritet med eller faktiskt något över ett kommande behov av tandläkarresurser. Detta är emellertid svårt att bedöma då tandläkargruppen är ung (medianålder 33,7 år) och därmed geografiskt rörlig samt att ett ökande antal föräldraledigheter bedöms minska tandläkarresurserna de närmaste åren. Sammantaget ser vi dock ett positivt tecken i att medelåldern bland tandläkarna ökat under vilket innebär att ett större antal medarbetare stannar i vår organisation och i länet. 21 tandläkare har under den senaste 12 månaders perioden anställts (13 nyutexaminerade och 8 med erfarenhet) medan 11 har lämnat organisationen och 3 har påbörjat specialistutbildning. Tandhygienister Antalet tandhygienister är i balans gentemot Folktandvårdens nuvarande behov. Vi har ett samarbete med tandhygienistutbildningen i Karlstad som innebär att tandhygieniststuderande från länet gör en stor del av sin kliniska utbildning i Örebro. Tandsköterskor Folktandvården har haft svårt att rekrytera tandsköterskor de senaste åren. Medelåldern för våra sköterskor är hög och utbildningstillfällena för denna yrkesgrupp är begränsade. Vi har också ett löneproblem. Tandsköterskor har en lönenivå i paritet med undersköterskors nivå, medan privattandvården ofta har möjlighet att erbjuda högre lönenivåer. Detta bedömer vi är ett skäl att vi har relativt många tandsköterskor som byter till privat anställning. Tandtekniker Medelålder hos våra tandtekniker (13.st) ökar. Att rekrytera välutbildade erfarna tandtekniker är svårt. Vi har under åren erbjudit ett antal nyutexaminerade tekniker anställning men inte ännu fått stabilitet i gruppen. Vi har lönemässigt satsat något på denna grupp under 4 år. Detta har ännu inte gett resultat. 1

18 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Resurser i specialisttandvård Ett mindre underskott på specialisttandläkarresurser finns och vi har också ett antal specialister som veckopendlar in till Örebro. Sammantaget är dock läget gott och vi har under anställt 6 nya egna tandläkare som påbörjat specialistutbildning inom vår egen verksamhet. Dessutom har 2 sjukhustandläkare påbörjat sin utbildning. Utbildningstiden för specialister och sjukhustandläkare är 3 år. Vi bedömer att vi är väl rustade för att möta ett framtida resursbehov av specialisttandläkare. Tandläkare i privattandvården En tandläkare har under tertialen övergått till privat verksamhet i länet vilket understryker Folktandvårdens viktiga roll för den totala tandläkarförsörjningen för medborgarna i landstingsområdet. Den absoluta majoriteten av privattandläkare kommer till länet via anställning i Folktandvården. Lokaler För att ha möjlighet att ha ett visst övertal av tandläkare utan att öka antalet behandlingsrum har Folktandvården under 2011 infört skiftgång (2 skift) på 4 kliniker i Örebro stad. Att överrekrytera till Örebro skall också ses som ett sätt att få resurser som efterhand kan pendla ut till kliniker i övriga delar av länet. En ny klinik i Askersund har invigts under året. Minskad privat tandvårdsutbud förväntas varför vi successivt tror oss att få en ökad vårdefterfrågan. Planeringen av en ny klinik i Tybble har genomförts. Projektledare för Folktandvårdens Tybbleprojekt är tillsatt och skall påbörja sin planering så snart byggnationen kommer igång. Denna klinik skall dels fungera dels som vanlig klinik och dels som utbildningsklinik för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för tandläkarstuderande och tandhygieniststuderande från Karolinska institutet respektive Karlstads universitet. Administration Vår översyn av administrationen som påbörjades förra året fortsätter. Under våren har specialisttandvården inkluderas i översynen. Eventuellt kommer vi att ha möjlighet att jämföra vår verksamhet vad gäller administrativ belastning med specialisttandvården i Jönköping. Administration medför att den kliniska tiden för vår personal minskar. Vi har inte nått upp till målet att 72% av arbetstiden skall vara debiterbar klinisk tid. Inte heller tycks verksamheten vid vårt centrala Kundcenter hittills ha inneburit att klinikernas administrativa tid minskat. Arbetet med att förbättra rutinerna och gränssnittet mellan klinikerna och Kundcenter pågår. Antalet ombokningar och nybokningar via MVK ökar successivt men det kommer sannolikt att dröja ett par år innan detta får genomslag i minskat administrativt arbetet. Arbetet med att modifiera MVK till mobiltelefonbruk bör påskyndas. Allt fler Folktandvårdsorganisationer, liksom andra samhälleliga verksamheter, förenklar sin hantering av patientavgifter och betalningar. Kostnaden för denna hantering är stor i relation till mängden pengar som hanteras kontant och är också stadigt krympande eftersom flertalet patienter använder kort eller önskar faktura samt autogiro avseende betalning av Frisktandvård. Medarbetarna på klinikerna upplever också att denna hantering är förenat med risk och önskemål/krav har kommit med önskemål på dubbelbemanning. Det senare bedömer 2

19 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården vi som mycket kostsamt speciellt som vi har kliniker som är öppna utanför normal arbetstid. Vi ser möjligheter till besparingar på mellan tkr samt en förenklad administration. Vi ser utvecklingen av arbetet med sociala media som en viktig del i arbetet med information liksom med marknadsföring av Folktandvården. Att utveckla dessa informationskanaler är viktigt och Folktandvården Örebro läns landsting har tagit de första stegen med en Facebooksida. Vård Implementeringen av nationella riktlinjer pågår. Planering för utbildning av klinikteam specialiserade på patienter med tandlossningssjukdom har genomförts och skall implementeras under våren Frisktandvårdskonceptet är också en del i en effektivisering av befintliga resurser. Riskgrupperingen som är en grundbult i systemet innebär att patienterna tas hand om på rätt nivå och att intervallen mellan behandlingstillfällena individualiseras. Genom månadsbaserad autogirering av avgifterna minskar också den ekonomiska hanteringen. Idag har folktandvården över Frisktandvårdskunder. Utvärderingen av funktionen av FME (Folktandvårdens mobila enhet) är genomförd och vårt uppdrag att undersöka samverkan med grannlandsting med ytterligare en enhet har påbörjats. Utvecklingsverksamhet De aktiviteter som arbetats med under 1:a tertialen är följande: Utvärdering av FME (se ovan) Utredning av Kompetencentrum för äldretandvård Planering av Chefstraineeutbildning för Folktandvårdens personal. Detta är fjärde utbildningen som genomförs. Folktandvården Örebro läns landsting står för planering och har inbjudit grannlandsting att delta. I år genomförs utbildningen tillsammans med Dalarnas, Västmanlands och Värmlands läns Folktandvård. Utbildningen av specialister i sjukhustandvård/orofacial medicin är ett projekt som är initierat och planerat av Folktandvården Örebro läns landsting. Vi utbildar tillsammans med Folktandvården Värmland, Västmanland, Östergötland och Uppsala läns landsting 10 st tandläkare. En del av utbildningen har genomförts med bistånd från KTC (Klinisk träningscenter) Denna del av utbildning kommer vi i samverkan med KTC att erbjuda tandvårdsorganisationer i hela landet våren De första specialisterna (Certifierade tandläkare) i allmäntandvård har examinerats och till hösten påbörjas utbildningen av två st nya certifierade tandläkare. Detta är ett sätt att i framtiden få en karriärväg för allmäntandläkare liksom ett sätt att öka och bredda kompetensen i allmäntandvården. Vi har besökt Wroclaws tandläkarutbildning i Polen. Detta på grund att där finns ett hundratal svenskar som genomför tandläkarutbildningen. Vi ser detta som en framtida rekryteringsmöjlighet och har varit angelägna om att vara först på plan. Omvärld och konkurrens Folktandvården är i stor utsträckning konkurrensutsatt. Hittills har sedan ett par år två större företag funnits i länet Smile (fd Thea) i Kumla och Orasolv i Degerfors. Vi förväntar oss framtida ökande konkurrens, kanske inte i så stor utsträckning vad gäller patienter utan i högre grad om vår personal. Under innevarande år etableras en ny Smileklinik i centrala Örebro. 3

20 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Fokusområde: God Vård Grönt = aktiviteten helt genomförd Gult = aktiviteten påbörjad Rött = aktiviteten ej påbörjad Mål Vården är utformad så att den möter patientens behov enligt bästa tillgängliga kunskap Alla patienter ska få möjlighet att vara delaktiga i sin vård Alla patienter ska ha fått korrekt information om Frisktandvård utifrån sitt individuella perspektiv Aktivitet Implementera de nationella riktlinjerna Implementering av nya vårdprocesser inom parodontologiskt omhändertagande Utvärdering av följsamheten gällande kariesriktlinjer inom allmäntandvården Implementering av nationella riktlinjer inom specialisttandvården Implementera begreppet God Vård hos alla medarbetare Alla patienter ska få behandlingsplan, kostnadsförslag och usprotokoll Julklapp/presentkort Information till föräldrar att köpa Frisktandvård till unga vuxna Utveckla informationen om Frisktandvård via sociala medier Informera om Frisktandvård på kallelsen Revidera broschyren om Frisktandvård Ansvarig /kompetens Vårdstrategigruppen, OC Anna Westin VC OC OC, VC OC/VC Frisktandvårdsansvarig, Frisktandvårdscoacher, Kommunikationssstrateg Kommunikationssstrateg VC, FKC FKC, Frisktandvårdsansvarig Frisktandvårdsansvarig, Kommunikationssstrateg Kommunikationssstrateg Frisktandvårdsansvarig Relation Organisation Klart när Parodkliniken, BOC, Ekonomiavd Alla medarbetare Amnesföreträdare Vårdstrategigruppen Amnesföreträdare Vårdstrategigrupp Q4 Q4 Q1 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q2 4

21 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Ökad tillgänglighet utifrån länsinvånarnas individuella behov Utreda möjligheten att bedriva hemtandvård VC, FHE STV, sjukhustandvård Q1 Invånarna i länet upplever sin munhälsa god i större utsträckning än i andra län. Se över klinikernas möjligheter att ta emot patienter med olika funktionshinder Rekrytera personal till resursteamet Kartläggning av patienternas behovsprofil Designa och dokumentera vårdprocesser/resursomfördelning Optimera användandet av mobila enheten Nischning av personal inom gerodontologi Utreda möjlighet att få in en global hälsofråga i Effica VC, FHE OC Q1 OC Personalavd Q1 BOC OC Q4 BOC OC, OATDL, STV Q4 OC norr Projektledare, Q2 VC? TD VCFHE Q4 VC, FHE Samhällsodontol og, Efficasupport Q4 Ge pedagogiska hälsosamtal. VC, FHE Utbildningschef, utbildningsgrupp Q4 Ta fram en tillämpningsmodell enligt åtgärdstrappan för populationsåtgärder VC, FHE Utbildningschef, utbildningsgrupp Q4 5

22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Minska antalet vårdskador Öka antalet rapporterade avvikelser Förbättra återföring av avvikelser Genomföra minst en riskanalys inom område patientsäkerhet Implementering av nya hygienrutiner Genomföra efterlevandemätningar avseende hygienrutiner OC, VC Avvikelsesamordnare, BOC Q4 BOC, VC OC Q4 TD TD TD Säkerhetssamordnare, Områdeschefer Hygiensamordnare, Områdeschefer, Verksamhetschefer Hygien- Samordnare, Områdeschefer, Verksamhetschefer Q3 Q2 Q2 och Q4 6

23 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Fokusområde: Organisationens utveckling Grönt = aktiviteten helt genomförd Gult = aktiviteten påbörjad Rött = aktiviteten ej påbörjad Mål Hela organisationen ska präglas av en utvecklingsfrämjan de attityd Öka medarbetarnas miljömedvetenhet Ansvarig Aktivitet Relation Organisation Klart när /kompetens Fortsatt chefsutveckling TD Verk utskott Q4 Policydokumentförhållningssätt till utveckling Erbjuda en orientering i vetenskapligt tänkandeaptitretare/alla personalkategorier TD Verk utskott Q4 Forskningschef, Utbildningschef Ledningsgrupp Energiutbildning via Intranätet Tjänstecyklar inom specialisttandvården Minimera lustgasanvändning Minimera kemikalieanvändandet Miljödiplomering av Specialisttandvården samt minst en klinik per område i ATV Länsstämman TD Arbetsgrupp Q3 Videokonsultationer OC, VC IT-chef, Med teknik Q4 Säkerställa hela kedjan Miljöombud OC,VC, Q2 av sortering av sopor Miljösamordnare samt att miljöombud ges möjlighet att informera Miljösamordnare Miljöombud, OC, VC Pedodontiavdelning Ledningsgrupp Miljöombud Materialgrupp OC, VC Miljösamordnare Miljösamordnare VC Fast i Specialisttandvården Miljösamordnare Cykelleverantör Miljöombud, Landstingets Miljöenhet Videokonsultationer OC, VC IT-chef, Med teknik Q1 Q3 Q1 Q2 Q4 Q4 Q4 7

24 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Aktiv forskning och utbildning knuten till Örebro Universitet Registrera en doktorand på Örebro universitet Forskningschef, Utbildningschef Örebro universitetet Q4 Anpassa förberedande forskningsutbildning till olika nivåer, väcka intresse Forskningschef, Utbildningschef OC, VC Q4 Informera om och underlätta möjlighet att söka forskningsmedel Forskningschef FTV Forskningskommitté Q4 Dokumenterade, effektiva vård- och administrativa processer som efterföljs Identifiera och prioritera bland såväl vård- som administrativa processer i allmäntandvården OC, VC Spec BOC Verk utskott Q2 Tydliggöra klinikernas och FKC:s administrativa arbetsuppgifter TD Verk utskott OC VC FKC Q1 Processöversyn av administrativa processer inom specialisttandvården TD VC Spec Sven-Åke Lundin Odont inst, Jönköping Verk utskott Q2 Processöversyn av administrativa processer inom Ledningskansli, Folkhälsoenheten och Effica-support TD Verk utskott VC FHE Objektsansvarig Effica Q4 Utveckla Effica-stödet i verksamhetsstyrningen Objektansvarig, Förvaltnings objekt Effica Ekonomichef Bitr TD Effica-support Q4 Kartlägga, värdera, överenskomma och dokumentera process pelare/singelkrona BOC VC, Protetikavd Q3 8

25 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Fokusområde: Identitet Grönt = aktiviteten helt genomförd Gult = aktiviteten påbörjad Rött = aktiviteten ej påbörjad Mål Folktandvården ska både internt och externt framstå som en enhet Tydlig miljöprofil Aktivitet Stärka samhörighet med loggaförsedda högkvalitativa produkter Ansvarig /kompetens Kommunikationsstrateg Relation Organisation Klart när Ekonomichef Verk utskott Länsstämman TD Arbetsgrupp Q3 I alla kontakter utåt ska det tydligt framgå att det är FTV som kommunicerar OC, VC Alla medarbetare, Kommunikationsstrateg Q4 I alla lägen inom alla Alla chefer områden: Prata Vi inte dom Fortsatt chefsutveckling VU Utöka Vårdstrategigruppen med specialistrepr vid behov Öka medvetenheten och OC, VC viljan att arbeta över områdesgränserna inom/mellan allmäntandvården och specialisttandvård Minska energiförbrukningen Miljödiplomering av minst en klinik per allmäntandvårdsområde samt Specialisttandvård Information till alla om Faire trade på APT Webbaserad utbildning för förskrivare Inventera motståndet till Frisktandvård hos medarbetarna Extra utbildning för Frisktandvårdscoacherna Alla medarbetare Q2 Q4 Q1 Bitr TD VC Spec Q1 Miljösamordnare Miljösamordnare Miljösamordnare Miljösamordnare OC Thomas Hjort Miljösombud, alla medarbetare OC, VC OC, VC OC, VC Alla medarbetare förstår och ställer sig bakom Frisktandvårdskonceptet Frisktandvårdscoacher BOC Frisktandvårdsansvarig Frisktandvårdscoacher BOC Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 9

26 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Utöka motivation och kunskap angående Frisktandvård under traineeprogrammet Frisktandvård sansvarig Programansvariga för trainee Q4 Delta i nationell Frisktandvårdskonferens Frisktandvårdsansvarig Frisktandvårdscoacher Q3 Utvärdera Frisktandvården utifrån vård och ekonomi TD Ekonomichef, Bitr TD, Ekonomiavd, Frisktandvårdsansvarig Q4 Folktandvården kännetecknas av kvalitet och ständig utveckling Påbörja Europacertifiering av specialistutbildningen Utbildningschef VU, VC Q2 Utvärdera digital avtryckstagning VC protetik VU, Protetikavd, FTV s tandtekniska lab Q2 Mäta antalet omgörningar. Egna + andras IT-chef Ekonomi avd, LIT Q4 Implementera SkaPa Bitr tandvårdsdirektör BOC Q4 Implementera NPÖ Objektsansvarig Effica BOC, IT-chef Q4 Börja använda E-learning med hjälp av Lectora Utbildningschef Utbildningsgrupp, FHE, Effica support Q4 Bättre saluföra vårt interna kursutbud och seminarier Utbildningschef Utbildningsgrupp, OC, VC Q4 Utreda möjligheter till kunskapsträdet för obligatorisk efterutbildning för alla i organisation Utbildningschef VC, VU Q4 Stärkt medarbetarskap Medarbetarutbildning inom alla verksamheter Personalchef OC, VC, PA-konsult Q4 10

27 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Ekonomi Resultatet per den 30 april 2012 visar på ett underskott om 0,6 miljoner kronor. Folktandvården har lagt en prognos på årsbasis som innebär ett underskott på 0,9 miljoner kronor för verksamhetsåret Folktandvården har under de senaste tre åren haft en mycket stabil ekonomisk resultatutveckling med stigande intäkter och goda överskott på sista raden. För första gången på mycket länge så finns det nu dessvärre en tendens till att intäkterna stagnerar och att det viktigaste styrtalet för verksamheterna, andel bokad vårdtid, uppvisar en svagt nedåtgående trend. Målnivån 2012 för styrtalet andelen bokad vårdtid för tandläkare är satt till 72 %. De senaste åren har utfallet på det här styrtalet legat på 70 %. Aktuellt läge per den 30 april 2012 är 68,5 %. Det ekonomiska värdet av en höjning på en procentenhet är ca 3 miljoner kronor i ökade intäkter. Motsvarande uppgifter för tandhygienister är i nuläget att de ligger på 65 % vilket är i paritet gällande målnivå (65 %). Vi har initierat ett omfattande internt arbete med att analysera orsakerna till att vi har tappat i nivå i styrtalet andel bokad vårdtid gällande allmäntandläkare. En bidragande orsak är ganska uppenbar och det gäller de extraordinära nivåerna på kortsiktig sjukfrånvaro under första tertialet (7,7 %), men det behöver göras mer finkänsliga analyser utifrån hur det sett ut i schemaläggning och tidboksplanering. Tandvårdsdirektören har lagt ut uppdrag till Områdeschefer i allmäntandvården att inkomma med analyser och åtgärdsförslag som syftar till att förbättra andelen bokad vårdtid och på så sätt öka intäkterna. Folktandvården har varit fortsatt framgångsrik när det gäller rekrytering av nya tandläkare till organisationen. En starkt bidragande orsak till den stabila ekonomiska utvecklingen de senaste åren är att Folktandvården har lyckats hålla en förhållandevis hög grad av kontinuitet beträffande andelen unga tandläkare som stannar kvar i Folktandvården efter att traineeperioden löpt ut. Det tar regelmässigt upp till fem år innan man kan avläsa mer av stabilitet och säkerhet sett till val av hemmaort för framtida karriär. Under den perioden får Folktandvården leva med en hög grad av osäkerhet och ett stort ekonomiskt risktagande eftersom det handlar om en omfattande investering i den kliniskpraktiska introduktionen som erbjuds samtliga nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister under de första två anställningsåren. Det är mycket viktigt för stabiliteten i produktionsvolymen sett över längre tid att Folktandvården har en god kontinuitet i tandläkarbemanningen inom allmäntandvården. Specialisttandvården har under en lång tidsperiod haft ett stabilt bemanningsläge men där står Folktandvården inför större utmaningar inom den närmaste framtiden till följd av pensionsavgångar på ett stort antal nyckelbefattningar. Detta kan leda till relativt omfattande kostnadsökningar på sikt eftersom det tillgängliga kompetensutbudet inom vissa specialistgrenar är mycket begränsat nationellt sett. En stor satsning har under de senaste åren gjorts på att säkerställa återväxten på nya specialisttandläkare utifrån intern rekrytering. Vi har fler pågående egna uppdragsutbildningsplatser än vi haft någon gång tidigare. Detta innebär en ekonomisk belastning kortsiktigt men är långsiktigt nödvändigt för att säkerställa framtida kompetensförsörjning inom specialisttandvården. 11

28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Frisktandvården fortsätter att utvecklas i positiv riktning och antalet frisktandvårdsavtal uppgår nu till Under förutsättning att Frisktandvården hanteras i enlighet med beslutade odontologiska riktlinjer så kommer Folktandvårdens intäkter inom vuxentandvård totalt sett att öka genom att tandläkarna i allt högre utsträckning kan ägna sin tid och kompetens till mer kvalificerad tandvårdsbehandling. Frisktandvården innebär också att klinikadministrationen kan effektiviseras genom att betalningshanteringen försvinner helt från kliniken vad gäller frisktandvårdspatienter. Folktandvården arbetar målmedvetet med att sänka kostnaderna inom flertalet områden. Gällande tandtekniska produkter (inköpsvolym ca 20 miljoner på årsbasis) så pågar ett projekt som skall förbättra möjligheterna för behandlarna att få pris- och kvalitetsjämförelser i anslutning till de beslut som tas kring val av tandteknisk produkt i patientbehandlingen. Syftet är att långsiktigt kunna sänka kostnaderna för tandteknik. Parallellt med detta har Folktandvårdens ledning tagit initiativ till att bättre följa upp hur avtalen inom det tandtekniska produktområdet fungerar och hur de åtföljs av de avtalade leverantörerna under löpande avtalsperiod. Folktandvården har iscensatt ett projekt utifrån Lean-konceptet som syftar till att effektivisera de administrativa processerna på alla nivåer och enheter i organisationen. En kartläggning visar att det inom allmäntandvården åtgår motsvarande 60 heltidstjänster för att hantera de administrativa uppgifterna som krävs på klinikerna. Målsättningen är att kunna effektivisera genomförandet av de administrativa processerna med 5 % vilket i krontal innebär ca 1 miljon kronor. Motsvarande kartläggning av de administrativa processerna inom Specialisttandvården har inletts och ska avrapporteras till tandvårdsdirektören i september

29 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Mätetal produktion, personal och ekonomi Antal anställda Antal anställda i Folktandvården är 519 personer (inkl heltid/deltid samt tillsvidare/- tidsbegränsat anställda), varav 455 kvinnor och 64 män. Medelåldern är 44,9 år. Åldersfördelning uppdelad på kön: Ålder Kvinnor Män år år år år år (2011 hade Folktandvården 511 anställda, varav 445 kvinnor och 66 män. Medelåldern var 45,1 år). Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för perioden låg på totalt 7,7 %, dvs betydligt högre än för samma period 2011 (3,95 %). Trenden med hög frisknärvaro i organisationen har därmed brutits, dock kan vi konstatera att det inte är den arbetsrelaterade sjukfrånvaron som ökat utan vi kan se att framförallt vårens influensa har bidragit till hög frånvaro i Folktandvården med många sjuka som också har återinsjuknat en och två gånger. Vi kommer nogsamt följa upp sjukfrånvaron för kommande period innan ev särskilda insatser planeras. Produktion Andel bokad vårdtid för allmäntandläkare ligger på 68,5 % per den 30 april 2012, vilket är en försämring på två procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Inom specialisttandvården ligger kategori övertandläkare på 57 % andel bokad vårdtid per den 30 april Andel bokad vårdtid för tandhygienister i allmäntandvården ligger på 65 % per den 30 april 2012 vilket innebär oförändrad nivå jämfört med motsvarande period föregående år. Ekonomi Målet för styrmåttet Intäkter per lönekrona är satt till 2,7 för allmäntandvården under 2012 respektive 3,3 för specialisttandvården. På områdesnivå ser det ut som följer per den 30 april 2012: Område Väster 2,7 OmrådeNorr 2,6 Område Örebro 2,7 Område Söder 2,4 Specialisttandvård 2,9 13

30 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården Avslutande diskussion Personella resurser För närvarande är Folktandvården i balans vad gäller personella resurser förutom tandsköterskegruppen där viss brist finns. Proportionen tandläkare med liten erfarenhet är dock fortfarande stor vilket innebär att vi ännu inte har optimal produktion. Med en mer erfaren tandläkargrupp är sannolikt numerären tandläkare något för stor. Å andra sidan kan vi inte förutsäga hur många tandläkare som lämnar oss de närmsta åren. Det finns idag alternativa karriärvägar till privattandvården i form av tandvårdsbolag t.ex. Smile som oftast anställer tandläkare från Folktandvårdsorganisationerna. Att erbjuda vår personal stora utvecklingsmöjligheter är ett sätt att få stabil personalgrupp. Behov av fortsatt rekrytering Vi har på grund av vår unga tandläkargrupp har vi en relativt stor personalomsättning på tandläkarsidan, den har legat på ca 10 % de senaste åren. Detta är ingen anmärkningsvärt hög siffra. Flera Folktandvårdsorganisationer har uppgivit personalomsättningsnivåer för denna grupp på över 20%. I och med att vi rekryterat många nyutexminerade tandläkare under rätt många år har vi idag relativt många socialt etablerade i Örebro vilket innebär att nya unga tandläkare som kommer till Örebro har lätt att få en social förankring. Ett stort antal unga medarbetare står också inför familjebildning, vilket i sig är positivt vad gäller sannolikheten att man stannar inom landstingsområdet, men detta innebär också att vi kan förutse ett stort antal framtida föräldraledigheter. Sammantaget innebär detta att Folktandvården även fortsättningsvis måste ha ett aktivt rekryteringsarbete. Rekryteringsaktiviteter Vi ser den lärlings verksamhet som vi startade i förra året som ett viktigt inslag i vårt långsiktiga rekryteringsarbete. I år ökar vi antalet platser från 2 till 4. I samverkan med Karolinska institutet planeras Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid den nya kliniken i Tybble för tandläkarstuderande. Tybblekliniken kommer också att användas för VFU för tandhygieniststuderande från Karlstad universitet. Att samla VFU vid en klinik ser vi som ekonomiskt fördelaktigare och med bättre kvalitetssäkring jämfört med att fördela verksamheten på flera kliniker. Att skapa en studentklinik kan också generera en positiv bild av vår verksamhet för studerande och utbildningsinstitutioner. Det är viktigt att stödet till den av Folktandvården initierade tandsköterskeutbildning i Lindesberg fortsätter. Detta är en YH-utbildning som får medel för 3 år i taget och vi bör fortsätta att hjälpa till med ansökningsförfarandet liksom ge hjälp med utbildningsresurser. De närmsta åren kommer många tandsköterskor i vår organisation att uppnå pensionsålder och tandsköterskearbetet är redan idag ett bristyrke. Bristande resursfördelning inom länet Idag är i stort sett alla tandläkare som rekryterats de senaste åren bosatta i Örebro. Man reser ut till klinikerna i länet. Vår bedömning att detta kommer att accentueras. Idag ställs ofta 14

31 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården kraven på att resor på arbetstid skall ingå i anställningsavtalet. Detta är ett växande problem allteftersom antalet bofasta äldre tandläkare i orterna utanför Örebro går i pension. Att notera är att även privat tandläkarverksamhet ute i länet har rekryteringssvårigheter. Ser man det historiskt så är detta en konsekvens av svårigheterna för Folktandvården att rekrytera tandläkare som också bosätter sig på dessa orter då i stort sett alla de tidigare verksamma privattandläkarna kommit till sin ort via anställning i Folktandvården. Att utveckla resurscentrum eller liknande aktiviteter är ett sätt att lösa temporära bister men ytterligare åtgärder måste göras. Att som ett antal andra glesbygdslandsting t.ex. Värmland gör, erbjuda stöd för studielånsåterbetalning vid tjänstgöring på sådana orter, kan vara en annan möjlig väg att öka intresset. Utökad mobil verksamhet Kliniker som inte har heltidsverksamhet har hög driftskostnad i relation till produktionsnivå. Att undersöka möjligheten att ytterligare kliniker kan ersättas av mobila enheter bör göras. Folktandvården har ställt fram ett sådant förslag för politisk hantering i nämnd och landstingsstyrelse. Behov av aktiv utbildningsverksamhet De nyutexaminerade tandläkarna, tandhygienisterna och tandsköterskorna kommer att ha stora möjligheter till kompetensutveckling hos alla arbetsgivare. Att vi Folktandvården Örebro läns landsting kan erbjuda kvalificerad kompetensutveckling är viktigt. Centrum för specialisttandvård med sina tre övergripande verksamhetsmål, vård, utbildning och forskning utgör idag ett regionalt och nationellt centrum. Att förbli och utveckla centrumbildning med ett stort utbud av kompetensutvecklingsmöjligheter är viktigt liksom att närmare knyta utbildningsverksamheten till Örebro Universitet och dess Hälsoakademi. Att fortsätta utveckla certifieringsutbildningen i allmäntandvård liksom sjukhustandläkarutbildningen är andra viktiga strategiska frågor. Samverkan inom regionen Vi samverkar i viss mån med våra grannlandsting. Det gäller framför allt specialistutbildning och fortbildning där vi har gemensamma aktiviteter men vi bör utveckla samarbetet ytterligare då det gäller fortbildning, ledarskapsutveckling, specialisttandvård, rekryteringsaktiviteter m.m. Konkurrenssituation Patienter Vi inser att det i framtiden, på grund av tandhälsoläget, kommer att bli en ökad konkurrens om patienterna på tandvårdsmarknaden. Vi strävar efter att ge patienterna ett så bra vårderbjudande som möjligt och vi tror att kvalitetsfaktorerna kommer att vara avgörande för hur patienterna väljer. Det tycks utifrån bland annat Epi-undersökningen i Dalarna som konkurrensfördelen som privat tandvård tidigare haft genom sin mera säkra kontinuitet spelar mindre roll för unga vuxna patienter. Kvaliteten på omhändertagandet är viktigare. Arbetet med att förbättra tillgänglighet och service måste prioriteras. Frisktandvårdskonceptet har 15

32 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folktandvården varit framgångsrikt men målet skall ställas betydligt högre till exempel i paritet med de nivåer som Folktandvården Sörmland har. Personal De senaste åren har en rad tandvårdsbolag i koncernform med anställda tandläkare etablerat sig i Sverige, så också i Örebro. I och med att man i stort sett uteslutande etablerar sig på större orter och har möjlighet att välja sina patienter så har man ett högre löneläge, ofta tantiembaserat, som kan vara lockande för vissa unga tandläkare. Detta är sannolikt en mycket viktig faktor som påverkar Folktandvårdens möjlighet att klara sitt länsövergripande uppdrag. Att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och bra utvecklingsmöjligheter är avgörande för att kunna bibehålla volymen på verksamheten inom Örebro vilket i sin tur möjliggör verksamhet i resterande del av länet. Då det gäller löneläget i övrigt så är det idag ett problem med tandsköterskelöner och tandhygienistlöner. Privata vårdgivare anser sig kunna erbjuda betydligt högre lön för dessa grupper än Folktandvården som delvis är bundna till löneläget för det offentligt anställda kollektivet. Örebro den 7 maj 2012 Bengt Sjödin Tandvårdsdirektör Folktandvården Örebro läns landsting 16

33 Period-/delårsrapport Förvaltning: Folktandvården Resultaträkning, tkr Budget Period-/delårs- Prognos 2012 bokslut Verksamhetens intäkter Övriga intäkter , , ,0 Summa intäkter , , ,0 Verksamhetens kostnader Löner , , ,0 Övriga personalkostnader -9374,0-1453,8-6405,5 Sociala avgifter och andra avgifter enl lag och avtal , , ,0 Övriga driftkostnader , , ,2 Avskrivningar: Inventarier -7670,4-2397,8-7670,4 Fastigheter Summa kostnader , , ,1 Verksamhetens nettokostnader , , ,0 Finansnetto -2759,3-909,6-2756,3 Landstingsbidrag/-ersättning -1000,0-333,2-1000,0 Utbet av ersättning hälso- och sjukvård / forskning , , ,0 Årets resultat 0,0-606,9-993,4 Orsak till avvikelse samt vidtagna åtgärder Se den skriftliga delårsrapporten!

34

35 Period-/delårsrapport Förvaltning: Folktandvården Sammanställning uppföljning av investeringar, Budget Period-/delårs- Prognos tkr ( Nettoinvestering ar) 2012 bokslut Byggnadsinvesteringar innevarande års budget Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget Medicinteknisk utrustning innevarande års budget 9500,0 101,3 9500,0 Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget IT-utrustning innevarande års budget IT-utrustning överfört från tidigare års budget Övrig utrustning innevarande års budet 1100,0 398,2 1100,0 Övrig utrustning överfört från tidigare års budget SUMMA 10600,0 499, ,0 Orsak till avvikelse samt vidtagna åtgärder Beställningarna av MT-utrustning i form av Dentala unitar ligger efter pga av anpassningar till planerade ombyggnationer.

36

37 Lk, A. Lindqvist, M. Sjöberg VP2012 Den röda tråden 1(21) Verksamhetsplan 2012 mål och uppdrag; en matris för att kunna följa den röda tråden Målområde Planering Uppföljning Folkhälsa Mål & uppdrag Mål 1: Landstinget ska bedriva ett aktivt arbete för jämlik och jämställd hälsa samt i samverkan med andra aktörer. Ansvarigt kansli LK-HOS i samverkan med: LK-REGUTV Utförande förvaltning Samtliga sjukvårdsförvaltningar Kommentarer Mål 2: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ska ingå som en naturlig del i hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanorna framför allt rökning, kost, alkohol och fysisk aktivitet. Uppdrag 1: Kunskapen om folkhälsans utveckling inom de stora folksjukdomarna ska fördjupas. Fokus läggs på hälsans fördelning när det gäller kön, etnicitet och social bakgrund. Kunskapen ska visa vilka strategier som är framgångsrika för att motverka ojämlikhet i hälsa. Uppdrag 2. Nämnden för Folkhälsa ges i uppdrag att at utvärdera projekt och befolkningsundersökningar (Liv och Hälsa undersökningarna) samt fortsätta att göra fördjupade analyser av utvecklingen av de stora sjukdomsgrupperna i länet. LK-HOS Samtliga sjukvårdsförvaltningar LK-HOS Ledningskansliet LK-HOS Ledningskansliet

38 Lk, A. Lindqvist, M. Sjöberg VP2012 Den röda tråden 2(21) Uppdrag 3. Folkhälsonämnden har LK-HOS Ledningskansliet ett särskilt ansvar att följa utvecklingen av hälsans sociala fördelning. Nämnden ges i uppdrag att fortsätta arbetet för att öka kunskap och kännedom om socialt betingade skillnader i hälsa och vilka strategier som har visat sig vara framgångsrika för att motverka ojämlikheter i hälsa samt hitta verktyg för att få till en förändring. Uppdrag 4. Nämnden för folkhälsa LK-HOS Ledningskansliet ges i uppdrag att, utifrån Liv och Hälsa undersökningen 2012, studera sambandet mellan skydds- och riskfaktorer och människors hälsa med särskilt fokus på skyddsfaktorernas betydelse. Uppdrag 5. Hälsosjukvårdsnämnderna LK-HOS Ledningskansliet ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera folkhälsoplanens mål och intentioner i överenskommelserna för Uppdrag 6. Nämnden för folkhälsa LK-HOS Ledningskansliet ges i uppdrag att i samverkan med länets kommuner och idrottsrörelse genomföra intentionerna och målen i folkhälsoavtalen. Uppdrag 7. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att stödja och utvärdera projektet Hälsosatsning inom invandrargrupper i syfte att utveckla en målgruppsanpassad metod för hälsoupplysning och rådgivning i Örebro län. LK-HOS Ledningskansliet

39 Lk, A. Lindqvist, M. Sjöberg VP2012 Den röda tråden 3(21) Folkhälsa God och patientsäker vård Uppdrag 8. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att stödja och utvärdera projektet Framtidstro, hälsa och delaktighet, som särskilt riktar sig till barn och unga i Ljusnarsbergs kommun. Uppdrag 9. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att följa utvecklingen inom området Kultur på recept utifrån erfarenheter av det nationella pilotprojekt som avslutats under år Mål & uppdrag LK-HOS Ledningskansliet LK-HOS i samverkan med: LK-REGUTV Kulturenheten Ansvarigt kansli Ledningskansliet Utförande Förvaltning Kommentarer Mål 3: Invånarna i Örebro län ska höra till de tre mest nöjda länsbefolkningarna i landet i Vårdbarometerns mätningar av hur vården upplevs. Mål 4: Inga omotiverade skillnader får finnas utifrån Örebro läns landstings grundprinciper för jämlik och jämställd vård och behandling utifrån resultat i kvalitetsregistren Mål 5: Vid utgången av 2012 ska föreslagna områden inom nationella cancerstrategin vara införda i ordinarie verksamhet. Mål 6: Vid utgången av 2012 ska den skärpta vårdgarantin för Barnoch ungdomspsykiatrin, kontakt inom 30 dagar/behandling inom 30 dagar, vara uppfylld. Mål 7: Vid utgången av år 2012 ska vårdgarantin, , vara uppfylld inom alla områden. LK-HOS LK-HOS Samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar Samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar LK-HOS Sjukhusförvaltningar LK-HOS LK-HOS Psykiatriförvaltningen Alla vårdförvaltningar Nationell enkät för tandvården saknas, men är under utveckling. Folktandvården ämnar delta. Folktandvården har under 2011 infört nya riktlinjer för behandling av kariessjukdomen. Ett arbete för att följa upp efterlevanden har påbörjats. I denna uppföljning beaktas även genderaspekten. Arbetet med att ta fram en riktlinje för behandling av tandlossning har genomförts under 2012, denna riktlinje går ut i verksamheten i juni 2012, uppföljning av följsamheten kommer att ske på liknande sätt. Sedan tidigare fördelar Folktandvården ersättningen i barntandvården enligt socioekonomiska parametrar den sk clusteranalysen.

40 Lk, A. Lindqvist, M. Sjöberg VP2012 Den röda tråden 4(21) God och patientsäker vård Mål 8. Minst 90 procent av alla patienter på landstingets akutmottagningar ska ha en total genomströmningstid på mindre än 4 timmar. Mål 9. Minst 90 procent av patienterna ska ha fått återbesök inom planerad tid. Mål 10. Minst 80 procent av de medicinska underlagen till Försäkringskassan ska vara godkända. Mål 11. Vid utgången av 2012 ska rehabiliteringsgarantin vara uppfylld Mål 12. Alla verksamheter tilllämpar senaste evidens avseende diagnos, vård och behandling. Mål 13. Alla medarbetare ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens för att ge god och patientsäker vård. Mål 14. Vid utgången av 2012 ska användningen av tjänsterna i Mina vårdkontakter ökat från 2011 års nivå. Mål 15. Alla verksamheter ger patienterna information om hur de själva kan påverka sin hälsa för att förebygga sjukdom eller skada. Mål 16. Nollvision inga undvikbara vårdskador eller dödsfall ska uppkomma i samband med vård och behandling. Mål 17. Örebro läns landsting har enhetliga, tydliga och effektiva vårdprocesser. LK-HOS LK-HOS LK-HOS LK-HOS LK-HOS LK-HOS samt LKpers LK-HOS samt LKkommunikation LK-HOS samt LKkommunikation LK-HOS LK-HOS Samtliga sjukhusförvaltningar Alla vårdförvaltningar Alla vårdförvaltningar Alla vårdförvaltningar Alla vårdförvaltningar Alla vårdförvaltningar Alla vårdförvaltningar Alla vårdförvaltningar Alla vårdförvaltningar Alla vårdförvaltningar Folktandvården ser ut att kunna uppfylla målet. Folktandvården har skapat en strukturerad process för att föra ut nationella riktlinjer till alla personal, i detta ingår framtagande av lokala riktlinjer, vårdprogram och kompetensutveckling Se ovan mål 12 Folktandvården följer kontinuerligt användningen av Mina Vårdkontakter och ser en positiv utveckling i användningen av dessa tjänster. Samtliga kliniker i allmäntandvård och specialisttandvård är sedan jan 2011 anslutna till MVK. Folktandvården har tagit fram en serie informationsmaterial inom tandvårdsområdet som används av flera av landets Folktandvårdsorganisationer. Folktandvårdens folkhälsoenhet arbetar systematiskt med information och informationsmaterial inom området förebyggande tandvård. Folktandvården har startat implementeringen av nationella riktlinjer för vuxentandvård där förebyggande och hälsorådgivnining utgör en stor del.. Folktandvården deltar också i den landstingsgemensamma grupp som arbetar med denna fråga., Folktandvården har startat en översyn av vårdens processer i detta ingår patientsäkerhet. Antalet händelseanalyser som slutförts 2012 är 8. Ett fall har anmälts enligt Lex Maria. Hygienarbetet har intensifierats. Ett hygienombud finns på alla arbetsplatser och en förvaltningsövergripande hygienansvarig tandsköterska har utsetts och startat sitt arbete. Folktandvården har startat ett arbete med att se över och förbättra såväl vårdprocesser som administrativa processer.

41 Lk, A. Lindqvist, M. Sjöberg VP2012 Den röda tråden 5(21) God och patientsäker vård Mål 18. Under år 2012 ska en barnoch ungdomsakut tas i drift på Universitetssjukhuset Örebro. Uppdrag 1. Fortsatt kartläggning av ett urval av diagnosområden med avseende på om det finns skillnader i vårdinsatser utifrån könsperspektiv. Uppdrag 2. Presentera ett förslag på hur en mobil distriktssköterskemottagning i länet skulle kunna fungera. Uppdrag 3. En utvärdering av effekterna av omorganisationen inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) verksamheten ska genomföras. Uppdrag 4. Gender budget analys ska göras inom områdena stroke, rehabilitering och hjälpmedel under år Uppdrag 5. Utreda möjlighet att tillskapa en Närsjukvårdslösning i Södra länsdelen. Uppdrag 6. Landstinget ska ta fram tydliga processbeskrivningar för verksamhetsidén akutcentrum, det vill säga en gemensam ingång till akutsjukvård för att förenkla för länsinvånarna. Uppdrag 7. Att strukturera om läkemedelsarbetet så att fler patienter, i alla åldersgrupper, som använder många läkemedel, oavsett bostadsform, omfattas av läkemedelsgenomgångar. Uppdrag 8. Utreda möjliggörande av akutvårdsavdelningar (AVA) på Lindesberg och Karlskoga lasarett. LK-HOS Universitetssjukhuset Hälso- o sjukvårdsdir Dir. folkhälsoenheten Ledningskansliet Hälso- o sjukvårdsdir Ledningskansliet Dir folkhälsoenheten Psykiatriförvaltning Hälso- o sjukvdir. Ledningskansliet Dir folkhälsoenheten Ledningskansliet Hälso- och sjukvdir. Sjukhusförvaltningar Hälso- och sjukvdir. Dir folkhälsoenheten Läkemedelsenheten Ledningskansliet Hälso- och sjukvdir. Ledningskansliet

42 Lk, A. Lindqvist, M. Sjöberg VP2012 Den röda tråden 6(21) Forskning och högskoleutbildning Uppdrag 9. Ett förslag på hur sårbarheten avseende vattenförsörjning till sjukhusen ska åtgärdas. Uppdrag 10. Ett utredningsförslag om möjligheterna av att ge bloddialys med ökad geografisk tillgänglighet i länet ska presenteras. Uppdrag 11. Att förbättra metoder att förbereda och informera patienter som är i behov av operation mot övervikt samt föreslå metoder för att minska behovet att dessa operationer. Uppdrag 12. Satsningen med att förstärka öppenvårdspediatriken på Universitetssjukhuset Örebro ska Mål 19. Örebro läns landsting ska tillsammans med Örebro universitet bedriva ett starkt och högkvalitativt forskningsarbete, med fokus på klinisk patientnära forskning. Mål 21. Landstingets verksamhetsförlagda utbildning ska vara väl integrerad med Örebro universitets utbildningsprogram. Hälso- och sjukvdir LoVS fastigheter Hälso- och sjukvdir Ledningskansliet Hälso- och sjukvdir Sjukhusförvaltningar Ledningskansliet Hälso- och sjukvdir Universitetssjukhuset Hälso- och sjukvdir Dir folkhälsoenheten fortsätta och utvidgas. Uppdrag 13. Att utreda hur ett verksamhetsutvecklingsarbete för länets hela primärvård kan stärkas inom ramen för dagens hälsovalsmodell. Forskningsfunktionen Mål 20. Det medicinska vetenskapsområdet ska stärkas ytterligare för att läkarutbildningen i Örebro ska få en god vetenskaplig förankring. Forskningsfunktionen Forskningsfunktionen samt LK pers Ledningskansliet Ledningskansliet Ledningskansliet Ledningskansliet

43 Lk, A. Lindqvist, M. Sjöberg VP2012 Den röda tråden 7(21) Regionalutveckling Mål 22. Specialisttandvårdens roll som nationellt och regionalt centrum ska stärkas genom intensifierad forskningsverksamhet och specialistutbildning knuten till Örebro universitet. Uppdrag 1. I samarbete med Örebro universitet ska en plan tas fram för fortsatt utveckling av högskoleutbildningar inom området hälsooch sjukvård. Mål 23. Landstinget har ingått en överenskommelse med berörda län om den geografiska omfattningen av en framtida regionkommun. Mål 24. Kvaliteten och resandet i kollektivtrafiken ska öka samtidigt som restiderna minskar. Mål 25. Landstinget är en aktiv part inom den storregionala tågtrafiken. Mål 26. Landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ägare av Länstrafiken. Mål 27. Landstinget är en av huvudaktörerna i den regionala utvecklingsstrategin och har ett stort ansvar för att jobba för hela länets utveckling. Mål 28. Landstinget har ett internt system för att tillvarata innovationer. Forskningsfunktionen Forskningsfunktionen Folktandvården Ledningskansliet Regional utveckling Ledningskansliet Regional utveckling LK- Trafikenheten /Länstrafiken Regional utveckling LK- Trafikenheten Regional utveckling LK- Trafikenheten Regional utveckling Forskning Personal Miljö Regional utveckling Forskning Ledningskansliet Ledningskansliet Folktandvårdens relation till Örebro universitet är god. Under 2012 har en Docentur knutits till ÖU. Folktandvården planerar att i samarbete med ÖU under året genomföra minst 2 poängkurser, med nationellt intag, inom tandvårdsområdet. 2 nya forskarstuderande har inskrivits som doktorander, dock inte vid ÖU då vetenskapsområdet inte finns där ännu. Folktandvården bedriver utbildning av specialisttandläkare i egen regi.. utbildningsplatserna är såväl sådana som solidariskt finansieras av landstingen nationellt och sk uppdragsutbildningar där ett landsting står för utbildningskostnaden. Folktandvården utbildar specialister för det egna behovet på detta sätt men ger också utbildning enligt avtal med andra Folktandvårdsorganisationer i landet, totalt 24 platser. Därutöver bedriver Folktandvården CT-utbildningar inom allmäntandvård 2 platser (som enda Folktandvård i landet) och CT-utbildning inom sjukhustandvård, denna utbildning är regional med 10 deltagare från 5 landsting..

44 Lk, A. Lindqvist, M. Sjöberg VP2012 Den röda tråden 8(21) Mål 29. Landstinget har en överenskommelsemodell för samarbete med föreningsliv och organisationer i länet för att främja samhällsutvecklingen och för att skapa ett mervärde för människors hälsa. Mål 30. Örebro läns landsting ska bidra till ökad produktion av lokal förnybar el. Uppdrag 1. Landstinget ska utveckla sin samverkan med omkringliggande landsting i syfte att öka medborgarnyttan och söka mer kostnadseffektiva gemensamma lösningar. Uppdrag 2. Landstinget ska tillsammans med Länstrafiken ta initiativ till en utbyggd expressbusstrafik i länet. Uppdrag 3. Landstinget tar fram underlag och analyser som kan ligga till grund för bildandet av framtida regionkommun. Uppdrag 4. Landstinget deltar aktivt i de handlingsplanegrupper inom den regionala utvecklingsstrategin för Örebroregionen som har koppling till Landstingets verksamhet. Uppdrag 5. Förbereda organisationen för de regionala utvecklingsfrågorna för bildandet av en regionkommun. Uppdrag 6. Landstinget ska intensifiera sitt engagemang inom den storregionala tågtrafiken. Regional utveckling LK HOS Miljö Regional utveckling Ledningskansliet LoVS Landstingsdirektör Ledningskansliet Regional utveckling/trafikenheten Ledningskansliet Landstingsdirektör Ledningskansliet Landstingsdirektör Ledningskansliet Landstingsdirektör Ledningskansliet Regional utveckling/ trafikenheten Ledningskansliet

45 Lk, A. Lindqvist, M. Sjöberg VP2012 Den röda tråden 9(21) Uppdrag 7. Landstinget ska tillsammans med övriga kommuner i länet och Länstrafiken se över ägandeformerna för flygplatsen i syfte att bredda ägandet med privata aktörer. Uppdrag 8. Landstinget ska utreda hur den interna strukturen för att ta vara på innovationer ska utformas. Uppdrag 9. Landstinget ska ta fram underlag för överenskommelse om samarbete med föreningar och organisationer i Örebro län. Uppdrag 10. Landstinget ska bidra till arbetet med framtagande av en regional energiplan. Landstingsdirektören Ledningskansliet Landstingsdirektör Ledningskansliet Landstingsdirektör Ledningskansliet Miljöenheten Ledningskansliet Kultur och bildning Mål 31. En organisation för det nya regionala kulturpolitiska uppdraget har utvecklats med fungerande arbetsformer. Mål 32. Samverkansmodellen är etablerad i Örebro län med fungerande struktur för dialog och samarbeten över sektorsgränser. Mål 33. Landstinget arbetar aktivt för att utveckla insatser där kulturen blir en resurs inom hälso- och sjukvården Mål 34. Samverkan med andra regioner har fördjupats genom fler konkreta samarbeten inom kulturområdet Uppdrag 1. En struktur för strategisk kommunikation och omvärldsbevakning för kulturverksamheten och samverkansmodellen ska byggas upp Regional utveckling/kulturenhet Regional utveckling/kulturenhet Hälso och sjukvårdsdirektör Kulturchef Regional utveckling/kulturenhet Regional utveckling/kulturenhet Ledningskansliet Ledningskansliet Ledningskansliet Ledningskansliet Ledningskansliet

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

2012 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Syfte/uppdrag... 1 Rapportering... 1 Vårderbjudande... 1 Resurser i allmäntandvård... 1 Specialistresurser... 1 Tandläkare i privattandvården... 1 Frisktandvård...

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget 2012 Verksamhetsplan med budget ÖREBRO LÄNS LANDSTING Innehållsförteckning Ärende...3 Organisation...3 Landstingsdirektören...3 Funktioner knutna till landstingets huvuduppdrag...4 Funktionsområde Hälso-

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland 1(9) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2014-11-05 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2014 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till Tandvårdsstyrelsen Resultatdelning

Läs mer

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne Populärversion Årsredovisning 2012 Folktandvården Skåne 2012 präglades av en omfattande förändring av Folktandvården Skånes klinikstruktur. Förändringarna grundades på omvärldens krav på moderna kliniker

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram Landstingsdirektörens stab Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2016-04-29 Diarienummer 160304 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Välkomna till äldresamordnarträff 15/9!

Välkomna till äldresamordnarträff 15/9! Välkomna till äldresamordnarträff 15/9! Program Vi välkomnar nytillkomna ÄS! 13.00 Inledning: Presentationsrunda och vad har hänt inom KCÄM 13.45 Anna Hartwig Gerioweb, lyftar 14.00 Maria Holmgren Återbudsrutiner

Läs mer

BUDGET 2013, FORSKNINGSNÄMNDEN FOU-gemensamt VFU - Örebro universitet VFU - Övriga utbildningsanordnare 16 340 000 kr -6 000 000 kr 184 000 kr Forskningsbidrag inom ÖLL 71 801 000 kr * Landstingsbidrag

Läs mer

VO Tandvård organisation. Förändring

VO Tandvård organisation. Förändring Lorem Ipsum VO Tandvård organisation. Förändring 2016-08-03 Bakgrund Verksamhetsområde (VO) Tandvård har ett mångfasetterat uppdrag. Inom verksamhetsområdet ingår totalt 33 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård,

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring s kansli Tandvårdschef Helena Ozolins helena.ozolins@skane.se Datum 2011-08-15 1 (6) Förändrad ledning och styrning av - avsiktsförklaring Bakgrund I Tandvårdslagen SFS 1985:125 framgår att det ska finnas

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Delårsrapport januari-augusti 2017

Delårsrapport januari-augusti 2017 1 (5) Delårsrapport januari-augusti 2017 Finansiellt perspektiv Intäkterna efter augusti är 151 mkr, vilket är 4,2% lägre än ifjol. Intäkter från Frisktandvårdspatienter uppgår till 3,4 mkr (2016: 2,7

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Stockholms läns landsting i (2)

Stockholms läns landsting i (2) Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1309-1077 lamos^lgsstmseh Landstingsstyrelsen 13*11-19 00 Skrivelse från Lars Dahlberg (S) och Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting Patientsäkerhet Samverkan mellan kommun och landsting 2011-11-21 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nollvision avseende undvikbara vårdskador Patientsäkerhetsmiljarden 2011-2014 Målsättning att

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Bilaga 39 Årsredovisning 2012 1

Bilaga 39 Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 2 Örebro läns landsting Årsredovisning 2012 Beslutad av landstingsfullmäktige den 25 april 2013 3 Innehåll Förord 6 Sammanfattande resultat av 2012 och framtida utmaningar 8 Mål 2012

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov?

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? 1 Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? SAS Forum Stockholm 2014 rasmus.kaneld@sll.se SÄKRA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN INOM LÄNET 2 Vem är Rasmus? 3 Modell

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

1(7) LS 0810-0897 Bilaga 3. Varje avknoppning som sker påverkar Folktandvården som bolag.

1(7) LS 0810-0897 Bilaga 3. Varje avknoppning som sker påverkar Folktandvården som bolag. 1(7) LS 0810-0897 Bilaga 3 Stockholms län AB 2008-10-09 Konsekvensanalys Landstingsfullmäktige har i december 2007 beslutat om att personal i Stockholms län AB har rätt att anmäla intresse för att överta

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

HFS Konferens Utvecklingskraft 30 maj Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet vad blev resultatet?

HFS Konferens Utvecklingskraft 30 maj Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet vad blev resultatet? HFS Konferens Utvecklingskraft 30 maj Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet vad blev resultatet? Pia Lindeskog Global burden of disease, Sweden 2015 Sid 2. 2017-06-19

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Regionalt program för ehälsa

Regionalt program för ehälsa Regionalt program för ehälsa April 2010 Margareta Hansson Ulrika Landström 1. Bakgrund IT i vården är en viktig fråga. Med en genomtänkt strategi kan vården och omsorgen bli bättre på att hantera stora

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-09-01 De nationella riktlinjerna 2014-09-01 2 Varför riktlinjer för

Läs mer

Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans. Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: mnkr

Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans. Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: mnkr Hälso- och sjukvård Bilaga 1 DATUM DIARIENR 2010-09-06 HN-HOS10-311 Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans I enlighet med uppdraget från HS-nämnden den 2 september presenteras nedan åtgärder för

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Bilaga 3 Uppföljning av överenskommelsen om hälso- och sjukvård 2014 med områdena Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och områdena inom Universitetssjukhuset Örebro Anvisningar För att åstadkomma

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer