CHARLOTTE STÖLTEN ANNA -KARIN WAHN KLINISKT L ÄR ANDE I SJUK SKÖTERSKEUTBILDNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHARLOTTE STÖLTEN ANNA -KARIN WAHN KLINISKT L ÄR ANDE I SJUK SKÖTERSKEUTBILDNINGEN"

Transkript

1 P E DA G O G I S K R A P P O R T F R Å N FA K U LT E T E N F Ö R H Ä L S A O C H S A M H Ä L L E, : 1 isbn (tryck) isbn (pdf) MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ, SWEDEN CHARLOTTE STÖLTEN ANNA -KARIN WAHN KLINISKT L ÄR ANDE I SJUK SKÖTERSKEUTBILDNINGEN Om framväxten av en klinisk utbildningsavdelning (KUA)

2

3 KLINISKT LÄRANDE I SJUK- SKÖTERSKEUTBILDNINGEN CHARLOTTE STÖLTEN ANNA-KARIN WAHN Om framväxten av en klinisk utbildningsavdelning (KUA) Malmö högskola, 2015 Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap

4 INNEHÅLL FÖRORD... 3 INTRODUKTION OCH BAKGRUND... 4 Tankar kring en klinisk utbildningsavdelning växer fram...6 KUA EN PRESENTATION... 9 Handledarfunktionen...9 Gemensamt syfte för samtliga professioner...11 Yrkesspecifika syften...12 En dag på KUA...14 Ansvar och kompetens...14 Tid för reflexion...15 Avslutning med träningsmoment på Practicum...15 DEN KLINISKA LÄRARFUNKTIONEN SLUTORD REFERENSER BILAGA... 20

5 FÖRORD Det är med stolthet och glädje vi publicerar denna rapport om ett mycket lyckat pedagogiskt utvecklingsprojekt kallat Klinisk utbildningsavdelning (KUA). KUA är ett samverkansprojekt mellan Institutionen för vårdvetenskap (dåvarande Enheten för omvårdnad), Malmö högskola, arbetsteapeututbildningen, läkarutbildningen och sjukgymnastutbildningen vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och SUS/Malmö, Region Skåne som handlar om att vi byggt en klinisk utbildningsmiljö för att sjuksköterskestudenter ska kunna lära och träna tillsammans med andra vårdprofessioner. Uppdraget att beskriva KUA:s historia och de processer som ledde till att projektet kunde realiseras har vi gett till en av initiativtagarna enhetschef emerita, leg. sjuksköterskan och filosofie doktor Charlotte Stölten tillsammans med Anna-Karin Wahn, Institutionen för vårdvetenskap, som är leg. sjuksköterska, magister i omvårdnad och pedagogik, klinisk lärare på KUA. Det är vår förhoppning att vi med denna skrift lägger grunden till fortsatt utveckling för KUA, bland annat för att vi tror att kraven på väl utbildad och samtränad personal inom vård och omsorg kommer att vara fortsatt höga. Malmö i maj 2015 Ania Willman Professor/prefekt Institutionen för vårdvetenskap Fakulteten Hälsa och samhälle Malmö högskola 3

6 INTRODUKTION OCH BAKGRUND I det följande ges en beskrivning av framväxten av en klinisk undervisningsavdelning vid Skånes universitetssjukhus/malmö. Förändringar i samhället och inom hälso- och sjukvården sker kontinuerligt. Idag ses en ökande andel av äldre personer, som har sin grund bland annat i att vi blir äldre. Idag botas sjukdomar eller behandlas på ett sådant sätt att man kan leva också med svåra sjukdomstillstånd med någorlunda bibehållen hälsa, vilket gör att levnadsåldern ökar. Samtidigt sker stora förändringar i hälso- och sjukvården med allt kortare vårdtider (t ex dagkirurgi, utbyggd primärvård). Detta har lett till att antalet vårdplatser kraftigt minskat vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, där sjuksköterskestudenterna vid Malmö högskola genomför största delen av sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Ständiga diskussioner har därför förts av kollegiet inom sjuksköterskeutbildningen under de senaste 15 åren om hur man på bästa sätt kan genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för ett växande antal studenter med hög kvalitet när antal vårdplatser reduceras. I dessa diskussioner har även tankar kring en klinisk utbildningsavdelning (KUA) ofta förekommit. År 1996 genomförde dåvarande Högskoleverket för första gången en utvärdering av samtliga sjuksköterskeutbildningar i landet. Resultaten av denna visade särskilt vad gäller VFU att det fanns stora brister. Man menade att det fanns svagheter vad gäller kvalitet och högskolemässighet, särskilt vid utvärderingen 1996, men vid motsvarande utvärdering år 2000 hade sjuksköterskeutbildningen i stort genomgått positiva förändringar. Dock kvarstod kritiken mot VFU (Högskoleverket, 1996 och 2000). Det fanns sålunda skäl att på 4

7 allvar fundera över genomgripande förändringar av VFU. Liknande diskussioner fördes också inom Region Skåne. Deras intresse för VFU hängde också samman med att regeringen ungefär samtidigt beslutade om utökat antalet utbildningsplatser för sjuksköterskeutbildningens del. Detta ställer särskilt stora krav på VFU. Ett tvåårigt projekt startades, där medel avsattes för att inrätta kliniska lärartjänster (Region Skåne, ). Målet med projektet var skapa möjligheter för en effektiv klinisk undervisning för fler studenter och av högre kvalitet än som var fallet vid starten. Detta innebar också att prova nya undervisningsformer och former av lärande i verksamhetsförlagd utbildning med knytning till aktuell omvårdnadsforskning och beprövad erfarenhet för att patienterna ska ges en sakkunnig och säker vård. Det innebar också att ansvara för att antalet praktikplatser utnyttjas optimalt så att sjukhuset i sin helhet klarar sitt studentåtagande med hög kvalitet. Ett nära samarbete med chefsjuksköterskan vid Skånes universitetssjukhus Malmö inleddes vad gällde verksamhetsförlagd utbildning och efter studier och diskussioner fastställdes att VFU för sjuksköterskestudenter vid Malmö högskola ska genomföras enligt den så kallade Malmömodellen. Denna innebär i korthet att en adjunkt från lärosätet (50% tjänstgöring) tillsammans med en handledande sjuksköterska (50% tjänstgöring) utgör ett klinisk lärarpar under den verksamhetsförlagda utbildningen vid en klinik eller motsvarande. Tanken bakom modellen med kliniska lärarpar är att två personer tillsammans, där den ena har sin utgångspunkt i undervisningen/lärosätet och den andra har sin utgångspunkt i den kliniska verksamheten/det patientnära omvårdnadsarbetet, har större förutsättningar att lyckas med att leda lärandet i VFU och lärandet i verksamheten på respektive avdelning. Förhoppningen med denna modell är att den ska öka förutsättningarna för att utbildningens teoretiska studier tar sin utgångspunkt i den beprövade erfarenheten samtidigt som den kliniska utbildningen förankras i teori och forskning. Härmed skapas en växelverkan där båda verksamheterna kan öka sin professionella utveckling. Den s k Malmömodellen har använts och vidareutvecklas successivt sedan höstterminen 2001 (Hamilton & Stölten, 2005, Islamoska, 2014). 5

8 Tankar kring en klinisk utbildningsavdelning växer fram Det kliniska lärarparprojektet enligt Malmömodellen som beskrivits ovan startade höstterminen 2001 och två år senare framkom önskemål från såväl sjuksköterskeutbildningen vid Malmö högskola som inom läkarutbildningen vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet om att skapa en klinisk utbildningsavdelning, där det övergripande syftet skulle vara att lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans. Studentkategorierna skulle ges tillfälle till ökat yrkesspecifikt kunnande och samarbete mellan professionerna och uppnå ökad förståelse för varandras kompetensområden. Samverkan, samarbete och tvärprofessionellt tänkande skulle vara nyckelord. Initialt startade en informell arbetsgrupp med chefsjuksköterskan, verksamhetschefen och vårdchefen för Akutkliniken och chefen för rekryteringsservice, SUS/Malmö, prodekanus, Medicinska fakulteten och en lektor vid Malmö högskola. Gruppen hade tidigt bjudit in en representant från en undervisningsavdelning på Södersjukhuset som hade funnits i ett par år och deras erfarenheter var mycket positiva. Diskussionerna i denna arbetsgrupp bestod inledningsvis i att ta ställning till vilken typ av vårdavdelning som skulle kunna vara lämplig och man enades ganska snabbt om att knyta utbildningsavdelningen till den redan befintliga akutklinikens korttidsvårdsavdelning (AKVA). Motiveringen till detta val var att det finns en relativt hög omsättning av patienter och därmed korta vårdtider. Man diskuterade bemanning och tog ställning för att i startskedet enbart ta med läkar- och sjuksköterskestudenter. I ett senare skede skulle även arbetsterapistudenter och sjukgymnaststudenter ingå. Man enades också om att utbildningsavsnittet skulle omfatta 2 veckor och komma förhållandevis sent i respektive utbildningar. Vidare diskuterades utbildningsmål och strategier för lärande. Efter någon tids arbete formulerades en skrivelse till Region Skåne undertecknat av dåvarande sjukhuschefen Karin Christensson där uppdraget beskrevs enligt nedan: Uppdrag: Att starta upp en undervisningsavdelning för läkare och sjuksköterskor i klinisk utbildning förlagd på Akutklinikens korttidsvårdsavdelning (AKVA). Arbetet ska genomföras i samverkan med Lunds universitet/medicinska fakulteten, Malmö högskola/hälsa och samhälle och Akutkliniken. 6

9 Mål: Att utifrån verksamhetens, högskolans och fakultetens gemensamma vilja ha en undervisningsavdelning klar för drift vid projekttidens slut. Syfte: Finna nya former för handledning, tvärprofessionellt samarbete och lärande. Finna former för de studerande att tvärprofessionellt omsätta teori till realistiskt kliniskt lärande. Skapa en avdelning på Universitetssjukhuset MAS, som blir centrum för nyheter inom området, vilket kan påverka rekrytering av personal positivt samt skapa utvecklingsmöjligheter för personal med pedagogiskt intresse. Delmål: 1. Att kartlägga och sammanfoga Medicinska fakultetens, Malmö högskolas och verksamhetens vision om undervisnings avdelningen. 2. Konkretisera visionen till tydliga mål avseende antal studenter, när under utbildningen placering på utbildningsavdelningen skall ske, tjänstgöringstider osv. 3. Genom samverkan med berörda parter klarlägga pedagogiska mål och vårdfilosofi. 4. Genom samverkan med berörda parter klarlägga ansvar och kompetens för studenter och handledare. 5. Klarlägga hur lokalmässiga förutsättningar matchar målen. 6. Utreda personal-/handlednings behov. Kvalitets- och prestationsmått. 7. Klarlägga behov av insatser för befintlig personal i samband med uppstart och ur perspektivet ständig kunskapsutveckling. 8. Marknadsföring. 9. Information. 10. Introduktion. 11. Rekrytering. 12. Utvärdering. Projektperiod: hösten (Universitetssjukhuset MAS (2003) Skrivelse till Hälso och sjukvårdsledningen, Region Skåne (Dnr: MAS/030052). Efter bifall från Region Skåne påbörjades ett omfattande arbete med att planera för att kunna starta AKVA-U, som avdelningen kom att kallas. Utöver styrgruppen bildades en referensgrupp och en arbetsgrupp med representanter från den aktuella vårdavdelningen och läkar- och sjuksköterskeutbildningarna som skulle arbeta som student handledare. I april 2003 togs en första kontakt med representanter för arbetsterapiutbildningen och sjukgymnastutbildningen. Från och med 2004 ingår även representanter för dessa båda utbildningar i arbetsgruppen. Det visade sig att det fanns problem som måste 7

10 lösas som hänger samman med terminsplaneringar i utbildningarna. Dessutom saknades ännu formella beslut från medicinska fakulteten, där alla beslut av detta slag för arbetsterapi-, läkar- och sjukgymnastutbildningarna måste fattas. Man beslutade att starta med samtliga involverade studentgrupper vecka 3, Den 19 januari 2005 invigdes undervisningsavdelningen. Något år senare beslutades att avdelningen AKVA skulle ändra inriktning. Avdelningen skulle bli en internmedicinsk kortvårdsavdelning som får patienterna direkt från akutintaget eller akutvårdsavdelningen. Det beslutades också att man, i enlighet med liknande undervisningsavdelningar i landet, skulle ändra namn till klinisk undervisningsavdelning (KUA). 8

11 KUA EN PRESENTATION Utbildningsmomentet på KUA omfattar 2 veckor och är förlagt till sjuksköterskestudenternas avslutande termin 6. På KUA är studenterna indelade i 3 team. Medlemmarna i teamen utgörs av 1 2 läkarstudenter, 3 4 sjuksköterskestudenter, 1 arbetsterapistudent och 1 sjukgymnaststudent. Studenterna ansvarar för 8 patienter och arbetar tvärprofessionellt. Teamen arbetar morgon- alternativt kvällspass samtliga veckodagar under en tvåveckorsperiod. Varje period startar med en introduktion, som ligger på fredagen innan den helg som inleder utbildningsavsnittet och avslutas torsdagen i andra veckan. Referensbibliotek, undersökningsrum och samtalsrum finns för studenterna på KUA. Studenterna har också en gemensam expedition. Syftet med detta är att skapa en arena för tvärprofessionella diskussioner och att få en inblick i varandras arbetsuppgifter. Handledarfunktionen Bärande grundstruktur i KUA:s arbete är studenthandledarfunktionen. Dessa handledare ska utmana studenternas egna tankar och reflexioner. De ska ge återkoppling och vara förebilder. Arbets terapeut, läkare, sjukgymnast och sjuksköterska har handledaransvar för respektive studentgrupp. Sjuksköterskor med handledaransvar tjänstgör vid varje arbetspass och förutom att handleda sjuksköterske studenter i deras specifika yrkesfunktion ansvarar de också för det gemensamma arbetet på KUA. Genomgången handledarutbildning och intresse för att arbeta tillsammans med studenter är nödvändiga förutsättningar för arbetet som studenthandledare på utbildningsavdelningen. 9

12 Läkarstudenterna handleds av olika ST-läkare som ett led i deras ledarskapsutbildning. De erfarna sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnasthandledarna är anställda på KUA och utgörs inte sällan av f d studenter med KUA - erfarenhet. Undervisningsmomentet på KUA visar sig vara en bra och viktig rekryteringsbas. För sjuksköterskeutbildningens del används samma modell som på övriga vårdavdelningar på SUS nämligen den kliniska lärarparmodellen. Sålunda finns en lärarhandledare, klinisk adjunkt (50% tjänstgöring) och en sjuksköterskehandledare (50% tjänstgöring). Det kliniska lärarparet med adjunkt/lärare från sjuksköterskeutbildningen och den kliniska läraren, sjuksköterska från kliniken. Detta par har till uppgift att vara pedagogiska resurspersoner för samtliga studenthandledare. Därigenom bibehålles den pedagogiska och kunskapsmässiga kompetensen hos studenthandledarna och den utvecklas genom regelbundet återkommande handlednings- och reflexionstillfällen. Studenthandledargruppen ska vara tvärprofessionell där handledarna ansvarar för den yrkesspecifika handledningen och utgör en gemensam pedagogisk resurs vid seminarier, reflexions- och utvärderingsmöten med studenterna. Det är viktigt att samtliga utbildningar/ yrken är representerade av studenthandledare alternativt kliniska lärare för att kunna ge både gemensam och yrkesspecifik feedback till studenterna. Den pedagogiska ansatsen är en reflektiv handledning. Handledarna ska växla mellan olika pedagogiska metoder, men det reflektiva förhållningssättet är utgångspunkten. Handledarna ska förmå studenterna att plocka fram sina egna kunskaper. Dessutom ska de stödja kommunikationen med de andra yrkesgrupperna för ett ökat kunskapsutbyte. Sjuksköterskestudenter och läkarstudenter betygsätts inte. Obligatorisk närvaro är ett krav, vilket även innefattar introduktion och teamavslutning på Practicum (se nedan). 10

13 Gemensamt syfte för samtliga professioner Det gemensamma syftet för de fyra studentgrupperna; arbetsterapistudenter, läkarstudenter, sjugymnaststudenter och sjuksköterskestudenter är att självständigt tillgodose patientens behov av medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering, samarbeta i interprofessionellt team med respekt och ökad förståelse för de olika professionernas ansvars- och kompetensområde, utveckla förmågan att ge handledning till övriga i teamet utifrån det egna professionsområdet, fördjupa sin yrkesspecifika kompetens i teamarbetet träna kritiskt förhållningssätt och fördjupa sin förmåga att dokumentera, utvärdera och såväl muntligt som skriftligt rapportera bedömningar samt åtgärder inom medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering, träna sin förmåga att kommunicera och informera såväl patient som närstående öka sin medvetenhet om sitt förhållningssätt ur såväl ett genus-, som ur ett kulturellt och etiskt perspektiv, aktivt medverka i etiska diskussioner med respekt och lyhördhet gentemot teamet, träna att tillsammans i teamet planera, leda och fördela arbetsuppgifter. 11

14 Yrkesspecifika syften Arbetsterapistudenter Under utbildningsveckorna på KUA ska arbetsterapistudenten skaffa sig insikt i de ställningstaganden som arbetsterapeuten ställs inför i det dagliga arbetet på en vårdavdelning, träna sin förmåga till att självständigt kunna identifiera, analysera och bedöma patientens aktivitetsproblem och aktivitetsförmåga, i samverkan med patient, närstående och teamet formulera adekvata mål och delmål utifrån ett aktivitetsperspektiv för patientens rehabilitering, träna sin förmåga att självständigt genomföra arbetsterapeutisk behandling och åtgärder, självständigt kunna medverka i samordnad vårdplanering och överrapportera till arbetsterapeut på mottagande vårdinstanser om patientens behov av fortsatta åtgärder, skaffa sig kunskap och insikt i de teoretiska referensramar, praxismodeller och evidens som är tillämplig för den arbetsterapeutiska interventionen på KUA. Läkarstudenter Under utbildningsveckorna på KUA ska läkarstudenten med hög grad av självständighet ta upp anamnes, utföra status, ställa diagnos, föreslå utredning och behandling. Praktiskt träna moment som: in- och utskrivning, ge ordinationer, skriva slutanteckningar, daganteckningar och remisser, genomgång av provsvar etc., leda ronden, genom samtal med patienten och närstående diskutera den medicinska behandling dvs utveckla patient läkarrelationen, leda den medicinska behandlingen av patienten i samråd med vårdteamet. 12

15 Sjukgymnaststudenter Under utbildningsveckorna på KUA ska sjukgymnaststudenten bedöma behovet av sjukgymnastisk behandling och sätta upp behandlingsmål, prova ut gånghjälpmedel och föreslå tekniska hjälpmedel, utföra sjukgymnastisk behandling såsom mobilisering, funktionsträning, rörelseträning. Smärtlindring, information mm, göra funktionsbedömning inför utskrivning, aktivt delta i ronder och vid planering av patientens fortsatta behov inför utskrivning, överrapportera till sjukgymnast i stadsdelen eller primärvården för hjälpmedelsutskrivning och fortsatt rehabilitering och uppföljning, instruera patient och övrig personal avseende förflyttningsteknik och ergonomi, reflektera och granska sin professionella kompetens. Sjuksköterskestudenter Under utbildningsveckorna på KUA ska sjuksköterskestudenten självständigt träna följande läraktiviteter genom samtal med patient och/eller anhöriga identifiera och bedöma patientens omvårdnadsbehov samt såväl planera, prioritera som korrekt utföra omvårdnadsåtgärder, utvärdera, dokumentera och rapportera omvårdnadshandlingar på ett fullgott sätt planera, prioritera och korrekt utföra de ordinerade medicinska ordinationerna inklusive läkemedelshantering och medicintekniska arbetsuppgifter i enlighet med gällande författningar och riktlinjer, självständigt kunna medverka i samordnad vårdplanering och överrapportera till sjuksköterska på mottagande vårdinstanser om patientens behov av fortsatta omvårdnadshandlingar. 13

16 En dag på KUA De uppgifter som studenterna ska genomföra under placeringen på KUA består av förmiddagspass och kvällspass: Rapport och team/vårdlagsplanering 9.30 Rond och efterföljande yrkesspecifikt patientarbete Lunch Yrkesspecifikt patientarbete Reflektion över dagen Kvällspasset börjar med yrkesspecifik överrapportering Hälsa på patienterna Team/vårdlagsplanering Yrkesspecifikt patientarbete Middag Överrapportering till nattpersonal Ansvar och kompetens Alla studenter på KUA har dels gemensamma omvårdnadsuppgifter och dels yrkesspecifika uppgifter. Det innebär tillfälle till träning i teamarbete i en realistisk vårdmiljö. I detta arbete involveras alla studenter på KUA. Verksamheten på utbildningsavdelningen och all hälso- och sjukvårdspersonal ska följa Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763, Reg. Prop, 2013/14:106). Samtlig tjänstgörande hälso- och sjukvårdspersonal inklusive studenter på avdelningen omfattas av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400). Generellt för all legitimerad personal gäller kravet på dokumentation enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) och SOSFS 2008:14, Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i Hälso- och sjukvården. Andra föreskrifter som bör framhållas är SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete) och SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter. Därutöver tillkommer de specifika lagar som reglerar den specifika yrkesfunktionen. 14

17 Tid för reflexion Vid två tillfällen under studenternas 2-veckorsperiod på KUA finns tid avsatt för reflexion. Det är studenthandledarna som är ansvariga för genomförandet. Minst två studenthandledare ska ansvara för genomförandet av reflexionstillfällen. Den ena leder samtalet och den andra för anteckningar. Syftet är att teamet ska reflektera över sitt samarbete i teamet och/eller en händelse som behöver reflekteras. Genom att ställa frågor till studenten om den aktuella situationen stimuleras dennes förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning (Carlsson, 2003). Avslutning med träningsmoment på Practicum Practicum Clinical Skill Center vid SUS-Malmö erbjuder högkvalitativ praktisk teamutbildning och träning i simulerad miljö kring en datoriserade patient /docka. Sedan vårterminen 2012 är de 3 avslutande timmarna för KUA-utbildningens studenter förlagd till Practicum, där studenterna i sina respektive team arbetar tillsammans. Under dessa tre timmar ges en introduktion, träning i två olika medicinska scenarier med efterföljande samtal samt summering. Målet är att utveckla studenternas medvetenhet om vikten av interprofessionellt teamarbete i akuta situationer för att öka patientsäkerheten. 15

18 DEN KLINISKA LÄRARFUNKTIONEN Det kliniska lärarparet representerande sjuksköterskeutbildningen har ett särskilt pedagogiskt ansvar för övriga studenthandledare. Detta innebär bland annat att de organiserar och genomför en uppstart -dag per termin. Innehållet kan vara rent pedagogiskt med t ex nya rön inom handledningsforskningen eller inbjuds någon aktuell forskare. Vidare ingår diskussion kring aktuella frågor om studenter, attityder samt direkt uppläggning och genomförande. Två halvdagar per termin används också till studenthandledarnas fortbildning. Här tar man ofta upp problemställningar kring de reflexionstillfällen som förekommer varje vecka och som studenthandledarna leder. Här sker också viss fortbildning och fördjupning kring t ex former för feed-back. Man läser ofta någon aktuell artikel inom området. En resurs vid dessa tillfällen är en av lektorerna vid Institutionen för vårdvetenskap, Elisabeth Carlsson, som har publicerat sin doktorsavhandling inom området handledning. Hon har medverkat i gruppen och även bistått med aktuell vetenskaplig litteratur inom området. Det kliniska lärarparet inom sjuksköterskeutbildningen ansvarar för att i samband med studentbyte varannan vecka reflektera tillsammans med studenthandledarna där man dels kan utvärdera de gångna två veckorna och ofta kan lösa mindre problem under arbetets gång. För sjuksköterskeutbildningens del har det kliniska lärarparet också ansvar för att administrera sjuksköterskestudenternas utvärderingar. Dessa administreras i elektronisk form till studenterna efter avslutad VFU på KUA. Inför varje termin kan aktuella utvärderingar presenteras för handledarna och eventuella åtgärder vidtagas. Arbetsterapistudenter, läkarstudenter och sjukgymnaststudenter gör sina utvärderingar genom Medicinska fakulteten, Lunds universitet. 16

19 SLUTORD Den verksamhetsförlagda utbildningen på KUA har nu 10 år på nacken och många erfarenheter har inhämtats. Tack var den organisation som råder med ständiga möten mellan de olika yrkeskategoriernas lärare och studenthandledare kan mycket tillrättaläggas snabbt och smidigt när problem uppstår. Det råder en stor benägenhet och vilja till utveckling på KUA. T ex har det under vårterminen 2015 ett mindre försök genomförts med att även innefatta socionomstudenter till studentgrupperna på KUA. Det är i nuläget väl tidigt att uttala sig om resultatet av detta försök. Systemet med utvärderingar för studenterna fungerar mycket bra, med snabb återkoppling till berörda handledare. Det har under dessa tio år gjorts en del smärre förändringar, åtgärder som höjt kvaliteten i utbildningsavsnittet. Det kan sammanfattningsvis konstateras att organisation, uppläggning och genomförande av KUA-verksamheten fungerar mycket bra och förefaller vara både gedigen och väl genomtänkt. Både studenter och handledare uttrycker sig oftast i positiva ordalag. Kanske är det dags att systematiskt studera om effekterna av utbildningsmålen kan identifieras hos den nyutexaminerade sjuksköterskan. När Universitetskanslerämbetet (tidigare HSV) genomförde sin senaste utvärdering som presenterades år 2013 visade det sig att sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola var landets bästa och att den verksamhetsförlagda utbildningen ansågs vara mycket bra med högsta betyg. Detta är då första gången som KUAutbildningsavsnittet ingår i utvärderingen. Det finns skäl att anta att detta betytt en hel del för det positiva utslaget. 17

20 Läkarstudenter gav läsåret 2008 pris till den verksamhetsförlagda utbildningen på KUA som bästa avdelningen för VFU. Genom dessa båda utmärkelser stimuleras självklart lärare och handledare i sitt arbete. Det arbetssätt som utvecklats under de tio åren på KUA beror sannolikt på goda rutiner och ett gott och stimulerande samarbete som möjligen präglas av gemensam nybyggaranda, något som förhoppningsvis fortsätter lång tid framöver för fortsatt positiv utveckling. 18

21 REFERENSER Carlsson, E. (2003) Pedagogik inom vård och handledning. Lund, Studentlitteratur. Hamilton, I & Stölten, C (2005) Kliniska lärare i par enligt Malmömodellen för lärande i verksamhet och klinisk utbildning i sjuksköterskeprogrammet. Malmö högskola Utbildningsområde omvårdnad. Högskoleverket (1996) Vårdutbildningar i högskolan. En utvärdering. Stockholm: Högskoleverkets rapportserie 1996:7 R. Högskoleverket (2000) Utbildningar inom vård och omsorg - en uppföljande utvärdering. Stockholm: Högskoleverkets rapportserie 2000:5 R. Islamoska, J (2014) Kliniska lärarpar. Malmömodellen för pedagogisk handledning i verksamhetsförlagd (VFU) för sjuksköterskestudenter. Malmö högskola, Pedagogisk rapport från Fakulteten för hälsa och samhälle 2014:2. Region Skåne (2000) Handledningsrutiner för medel till kliniska lärartjänster Kristianstad: Region Skåne, Regionkontoret. Reg. Prop, 2013/2014:6 Patientlagen. SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslagen. SFS 2008:355. Patientdatalagen. SOSFS 2011:14. Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. SOSFS 2011:9. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2008:1. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) (2014) Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen. Reg.nr Universitetssjukhuset MAS: Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsledningen, Region Skåne Dnr: MAS/

22 BILAGA Malmö högskola, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten, Region Skåne (2012 rev 2014). KUA Malmö, Klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukvård/Malmö. 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27

28 P E DA G O G I S K R A P P O R T F R Å N FA K U LT E T E N F Ö R H Ä L S A O C H S A M H Ä L L E, : 1 isbn (tryck) isbn (pdf) MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ, SWEDEN CHARLOTTE STÖLTEN ANNA -KARIN WAHN KLINISKT L ÄR ANDE I SJUK SKÖTERSKEUTBILDNINGEN Om framväxten av en klinisk utbildningsavdelning (KUA)

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Malmö högskola Lunds universitet Region Skåne STUDIEHANDLEDNING KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö VT 2011 www.skane.se www.mah.se www.arb.lu.se www.sjukgym.lu.se

Läs mer

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukhus/ Malmö

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukhus/ Malmö KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukhus/ Malmö Fastställld 2012-08-23 Anna-Karin Wahn, Cecilia Benoni, Gertrud Nilsson, Birgitta Wästberg Kursansvariga Varmt välkommen till

Läs mer

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukvård/ Malmö

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukvård/ Malmö KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård/ Malmö Fastställd 2012-08-23 Reviderad 2015-01-15 Charlotte Gillrell, Sara Halldèn, Liselott Persson, Monika Vestling Kurs- och momentansvariga

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning (KUA) i Malmö! KUA är en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS INTERNMEDICINSKA KLINIKEN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA TILLSAMMANS

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KUA-MALMÖ

VÄLKOMMEN TILL KUA-MALMÖ MALMÖ HÖGSKOLA Lunds universitet Universitetssjukhuset MAS Hälsa och samhälle MEDICINSKA FAKULTETEN Medicinkliniken VÄLKOMMEN TILL KUA-MALMÖ Att lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans 1 (5 )

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning(KUA)i Lund! KUA är en del

Läs mer

Beskrivning av Klinisk undervisningsavdelning (KUA)

Beskrivning av Klinisk undervisningsavdelning (KUA) INFORMATION 1 (5) INLEDNING Det övergripande syftet med klinisk undervisningsavdelning (KUA) är att du som student ska få träning i teamarbete kring vård, omvårdnad och rehabilitering. Med patienten i

Läs mer

KUA/35 Klinisk utbildningsavdelning

KUA/35 Klinisk utbildningsavdelning STUDIEHANDLEDNING Höstterminen 2009 KUA/35 Klinisk utbildningsavdelning Södersjukhuset hiss D plan 5 VÄLKOMMEN TILL KUA ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA TILLSAMMANS är ett viktigt mål för Karolinska

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning I kursen finns en integrering mellan teoretiskt innehåll och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursplanens lärandemål

Läs mer

Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning

Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning Geriatriska medicinavdelningen 30A Akademiska Sjukhuset Geriatrikavdelning 2 i Tierp Akademiska Sjukhuset Studentinformation Klinisk utbildningsavdelning, KUA

Läs mer

STUDIEGUIDE. Vårterminen 2015 KUA. Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning Klinisk Utbildningsavdelning (KUA) 35 Södersjukhuset hiss D plan 5

STUDIEGUIDE. Vårterminen 2015 KUA. Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning Klinisk Utbildningsavdelning (KUA) 35 Södersjukhuset hiss D plan 5 STUDIEGUIDE Vårterminen 2015 KUA Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning Klinisk Utbildningsavdelning (KUA) 35 hiss D plan 5 Karolinska Institutet Röda Korsets Högskola Sophiahemmets Högskola

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för sjuksköterskor

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KUA. Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning vid Södersjukhuset, 3hp Höstterminen 2016

STUDIEHANDLEDNING KUA. Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning vid Södersjukhuset, 3hp Höstterminen 2016 STUDIEHANDLEDNING KUA Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning vid Södersjukhuset, 3hp Höstterminen 2016 Karolinska Institutet Röda Korsets Högskola Sophiahemmets Högskola Ersta Sköndal Högskola

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Höstterminen 2011. Klinisk Utbildnings Avdelning KUA/avd.35. Södersjukhuset hiss D plan 5

STUDIEHANDLEDNING. Höstterminen 2011. Klinisk Utbildnings Avdelning KUA/avd.35. Södersjukhuset hiss D plan 5 STUDIEHANDLEDNING Höstterminen 2011 Klinisk Utbildnings Avdelning KUA/avd.35 Södersjukhuset hiss D plan 5 1 VÄLKOMMEN TILL KUA ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT ARBETA TILLSAMMANS Interprofessionell utbildning

Läs mer

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Sjuksköterskeprogrammet termin 4 2VÅ620 Professionskunskap II BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Student: VFU-placering: År, veckor: Yrkeshandledare: Klinisk adjunkt: 13 december 2016 1 BEDÖMNING

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

STUDIEGUIDE. Vårterminen 2014 KUA

STUDIEGUIDE. Vårterminen 2014 KUA STUDIEGUIDE Vårterminen 2014 KUA Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning Klinisk Utbildningsavdelning avdelning 35 hiss D plan 5 Karolinska Institutet Röda Korsets Högskola Sophiahemmets Högskola

Läs mer

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg UTBILDNING Läkare Totalt 21 läkarstudenter, 100 % Sjuksköterska Totalt 21 sjuksköterskestudenter, 100 % TEAMARBETE. Kommunikation: Jag har insett att kommunikation är

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Dnr 2925/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KLINISK UTBILDNINGSAVDELNING KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL KLINISK UTBILDNINGSAVDELNING KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, LUND VÄLKOMMEN TILL KLINISK UTBILDNINGSAVDELNING KUA-LUND Dokumentansvariga: Pernilla Alm, Ingela Dahlqvist

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter på Klinisk undervisningsavdelning (KUA) 2014-10-16 Miriam Söderström Varför interprofessionell praktik (IPP)? Flera professioner samarbetar

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård TRE PEDAGOGISKA PERSPEKTIV Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande Universitet och högskola i SAMVERKAN med hälso- och sjukvård samt tandvård Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Dnr 2929/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer

STUDIEGUIDE För verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2011

STUDIEGUIDE För verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2011 STUDIEGUIDE För verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2011 Introduktion På Hälsouniversitet i Linköping deltar studenterna i ett curriculum för interprofessionellt

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter

SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter Uppdrag Förvalta och utveckla KUA Utveckla och etablera nya interprofessionella aktiviteter inom ramen för VFU,KUV, KUM Följa utvecklingen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) Graduate Diploma in General Health

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Student Portfolio. Vad är en Student Portfolio? Hur används en Student Portfolio?

Student Portfolio. Vad är en Student Portfolio? Hur används en Student Portfolio? Akademin för hälsa, vård och välfärd Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

SVÄP13, Geriatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Geriatric Nursing, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SVÄP13, Geriatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Geriatric Nursing, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SVÄP13, Geriatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Geriatric Nursing, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning

Läs mer

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en betydande del av sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Bakgrund Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFU-ansvarig läkare)/primärvård, Region Östergötland, avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet Uppdragsbeskrivningen för

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) AMSN2 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II 5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (AF) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Ambulanssjukvård,

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp Nursing Science BA (C), General Health Care Nursing Practise IV, 15 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet

Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet Bakgrund Barnmorskeprogrammet bedrivs inom ramen för Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid Mälardalens

Läs mer

Specialistsjuksköterskans roll i det multidisciplinära teamet

Specialistsjuksköterskans roll i det multidisciplinära teamet Specialistsjuksköterskans roll i det multidisciplinära teamet och Jenny Karlsson specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre, magister i vårdvetenskap Ljungby lasarett, Region Kronoberg Vad

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen 2010 Nr 4 Reviderad 12 05 07 Ta texter från Manual för examinationsformulär. Skicka ett

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för fysioterapeuter

Läs mer

MAS Riktlinje för rehabilitering utifrån personcentrerat arbetssätt inom Värmdö kommun

MAS Riktlinje för rehabilitering utifrån personcentrerat arbetssätt inom Värmdö kommun MAS Riktlinje för rehabilitering utifrån personcentrerat arbetssätt inom Värmdö kommun Riktlinjen har tagits fram i samverkan mellan MAS, sjukgymnaster och arbetsterapeuter på Djuröhemmet och Gustavsgården.

Läs mer

Student Portfolio. 2. till att planera, tillämpa och ge stöd till patient i omvårdnadssituationer (professionsblock 2)

Student Portfolio. 2. till att planera, tillämpa och ge stöd till patient i omvårdnadssituationer (professionsblock 2) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Inga-Britt Lindh Introduktion Etisk kompetens och professionellt förhållningssätt är viktiga utbildningsmål i sjuksköterskeexamen

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KUA

STUDIEHANDLEDNING KUA STUDIEHANDLEDNING KUA för interprofessionell utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2015 Glöm inte E- legitimation + pinkod 2 hänglås till klädskåp Vid medicinska fakulteten, Linköpings

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Grundnivå 1 Grundnivå Mål för den verksamhetsförlagda delen av

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

DSKN15 Primärvård, verksamhetsförlagd utbildning

DSKN15 Primärvård, verksamhetsförlagd utbildning 1 (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) DSKN15 Primärvård, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A1F) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Primärvård Typ av

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Rev. 2014-01-27 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Futurums verksamhetsidé

Futurums verksamhetsidé Futurum ska Futurums verksamhetsidé utveckla och stödja lärande, forskning och kunskapsspridning inom landstingets verksamheter i samverkan med andra aktörer bidra till en kultur präglad av öppna attityder,

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet

Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet Bedömningsformuläret AssCe för verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet är omarbetat efter

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFUansvarig läkare) inom Landstinget i Östergötland avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet. Uppdragsbeskrivningen för VFU-ansvarig

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 20110922, 20120306, 20130814, 20140828, 20150210, 0902 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KUA

STUDIEHANDLEDNING KUA STUDIEHANDLEDNING KUA för interprofessionell utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Vårterminen 2014 OBS! Endast 2 vårdlag på avd 30 kalendervecka 16-17 och 18-19 Glöm inte E- legitimation

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen reviderad december 2017 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 2 VAE207 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård Sida 1 (5) 2016-01-18 Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida

Läs mer

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (BeVut)

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (BeVut) Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (BeVut) Utbildning: Distriktssköterskeutbildning Kurs: Klinisk omvårdnad i relation till vuxna och äldres hälsa och ohälsa 7,5 hp. Kurs kod: OM6030

Läs mer

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02 Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU PLANERINGSGUIDE VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Guide för kort VFU/fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll

Läs mer