Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma riktlinjer inför budget och plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma riktlinjer inför budget och plan 2015-2017"

Transkript

1 Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma riktlinjer inför budget och plan På väg mot Sveriges säkraste sjukvård Vi i den rödgröna politiska majoriteten arbetar för att alla patienter i Landstinget i Kalmar län ska få den mest tillgängliga, trygga och säkra sjukvården som finns i Sverige. Alla ska ha rätt till en köfri vård efter behov och en god hälsa på lika villkor. För att vi ska veta att alla patienter är nöjda ska vården hela tiden jämföras med andras. Sjukvården i Kalmar län ska ligga i framkanten av utvecklingen och hela tiden förbättra kvaliteten och säkerheten. Våra framgångar bestäms utifrån hur nöjda och trygga patienterna och medborgarna är. Patient- och medborgarinflytandet ska vara stort. Landstinget i Kalmar län ska arbeta öppet och vilja ta del av medborgarnas, patienternas och medarbetarnas tankar och idéer om hur sjukvården kan göras bättre. Det är i vardagen som förbättringarna ska genomföras. Vi i den rödgröna majoriteten vill arbeta för en långsiktigt hållbar, jämställd och solidarisk sjukvård. Vi är stolta över att få förtroendet att fortsätta resan mot Sveriges säkraste vård och Sveriges nöjdaste patienter. * * * Tidigare uppdrag i riktlinjer och beslut i Landstingsplan ligger fast. * * * 1. Sveriges säkraste sjukvård utan köer Sjukvården ska hela tiden sträva efter att förbättra kvalitén. Att ta vara på den medicintekniska utvecklingen är viktigt för att skapa en kvalitets- och resurseffektiv organisation och nå målet om Sveriges säkraste sjukvård. Särskild uppmärksamhet och kraft ska riktas mot att förbättra de medicinska resultaten inom cancer, hjärtsjukdomar, stroke, diabetes, mest sjuka äldre och neuropsykiatri. Samverkan mellan länets sjukhus ska utvecklas. Alla som besöker sjukvården ska känna sig trygga. Därför ska vi fortsätta arbetet med att öka patientsäkerheten. Vi har en nollvision för undvikbara vårdskador och målet är att Landstinget i Kalmar län ska ha Sveriges säkraste sjukvård. Alla medarbetare ska involveras i förbättringsarbetet Varje dag lite bättre. Sveriges kortaste köer ska bli ännu kortare. Sjukvården ska ta nya steg för att tillgodose medborgarnas behov. Vårdgarantin ska därför förbättras och utvecklas under de kommande åren. Långsiktigt ska sjukvården vara helt köfri samtidigt som återbesök följer vårdprogram och riktlinjer. Landstinget i Kalmar län ska ha Sveriges säkraste sjukvård 2018 ska vården vara helt köfri Ett system ska arbetas fram för att kvalitetssäkra hela sjukvården 1

2 Den medicinska kvalitén ska förbättras för cancer, hjärt- och kärlsjukvård, strokevård, diabetesvård, mest sjuka äldre samt inom neuropsykiatrin Konkreta förslag för hur patientens möjlighet att själv delta i säkerhetsarbetet ska utvecklas Könsuppdelad statistik ska användas och redovisas i patientsäkerhetsarbetet En landstingsgemensam modell för produktions- och kapacitetsstyrning ska tas fram 2. Ännu nöjdare patienter Landstinget i Kalmar län har Sveriges nöjdaste patienter! Vi ska bli ännu bättre på att tillvarata patienternas och de anhörigas kunskap och se den som en viktig resurs för att kunna erbjuda den bästa vården. Ett gott bemötande ger friskare patienter. Landstinget ska därför involvera patienterna och prioritera bemötandefrågorna. Sjukvården ska ha fokus på hur patienterna upplever sin vårdsituation. Ny teknik ska användas för att öka tryggheten och säkerheten. Genom att praktiskt använda sig av patienternas erfarenheter och synpunkter kan sjukvården förbättras. Användandet av brukarrevisioner ska därför breddas. Sjukvården ska bejaka att medborgarna vill påverka och göra egna val. Patienter och närstående är en viktig resurs för utvecklingen av sjukvården. Det är därför viktigt att göra det så enkelt som möjligt för patienter att inkomma med synpunkter till Patientnämnden och att sedan analysera och tillvarata de synpunkter som inkommit. En handlingsplan för genomförandet av vårdkontrakt/vårdöverenskommelser ska tas fram Patienternas möjlighet att påverka innehållet i vården ska stärkas genom ett förhållningssätt utifrån inga beslut om mig utan mig Satsningen på god och hälsosam mat med fler alternativ ska fortsätta Landstinget ska inspireras av de bästa serviceföretagens systematiska arbete med kundrelationer för att få ännu nöjdare patienter Patientberättelser ska fortsätta användas aktivt i förbättringsarbetet Arbetet med att förebygga undvikbar slutenvård ska fortsätta Nya förslag ska presenteras för att ge fler och nya vägar att kontakta Patientnämnden 3. Jämlik och jämställd vård och hälsa Sambandet mellan klasstillhörighet och hälsa är tydligt. När klyftorna i samhället ökar, så blir också skillnaderna i hälsa och livslängd större. Eftersom klyftorna mellan fattiga och rika, liksom mellan kvinnor och män, ökar i Sverige så faller det tyngre på landstinget att motverka konsekvenserna av den politik som den borgerliga regeringen fört under snart åtta år. Hälso- och sjukvården ska därför särskilt prioritera arbetet för en jämlik och jämställd vård. Klass-, etnicitets- och könsskillnader i ohälsa ska motverkas, liksom de skillnader i ohälsotal som finns mellan länets olika delar. Fokus ska läggas på att säkerställa att inte undanträngningseffekter uppstår. 2

3 Resultatet från Kommissionen för jämlik och jämställd vård och hälsa ska användas som bas för hur hälsan ska kunna förbättras för alla invånare i Kalmar län, särskilt för de mest utsatta. Ersättningssystemet inom Hälsovalet ska i största möjliga mån utgå ifrån socioekonomiska faktorer och därmed styra resurserna till dem som behöver dem bäst. HBT (homo, bi och trans) -personers situation ska uppmärksammas och deras rättigheter garanteras genom att medarbetarna utbildas i bemötande. Även kunskapen kring olika funktionsnedsättningar ska bli bättre. Det förebyggande arbetet genom den folkhälsopolitiska planen är en viktig del för att nå en jämlik och jämställd vård och hälsa. Landstinget ska i årsredovisningen särskilt redovisa de insatser som har genomförts för att uppnå en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård Statistik för hälso- och sjukvården skall vara könsuppdelad och slutsatserna resultera till aktiviteter/handlingsplaner inom förvaltningarna Landstingsplanen ska granskas och utvärderas utifrån jämlikhet och jämställdhet Jämställdhet ska vara en del av det långsiktiga fortbildningsarbetet Landstinget ska använda sig av SKL:s checklista för jämställdhetsanalys vid all beredning, beslutsfattande och uppföljning Alla landstingets medarbetare ska genomföra SKL:s jämställdhetsutbildning 4. Cancervård som akutsjukvård Cancer är vår tids största folksjukdom. Cancervården ska därför ses som akutsjukvård. Det är även tydligt att det finns en stor ojämlikhet i cancervården. Ju längre teoretisk utbildning du har desto bättre vård får du och du har större chans att överleva din cancer. Att sjukvården behandlar människor ojämlikt beror på strukturer som återspeglas i hela samhället. Det krävs krafttag för att komma tillrätta med denna ojämlikhet i vården. Satsningen på cancervården kommer att fullföljas genom en rad konkreta åtgärder och ska utgå ifrån Regionalt cancercentrum sydösts sex patientlöften: - Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor - Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice - Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan - Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort - Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram - Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet Den regionala cancervårdplanen kommer att ligga till grund för detta omfattande arbete och resultatet ska regelbundet redovisas i landstingsstyrelsen. Patienter med diagnostiserad cancer ska garanteras ett kontaktteam på behandlande klinik Införandet av en kirurgrobot ska förberedas för att förbättra vårdkvaliteten med modern teknik Arbetet med att förbättra cancervårdens processer ska fortsätta Användandet av läsplattor som hjälpmedel och ett sätt att utveckla patientinflytande och delaktighet ska vidareutvecklas 3

4 Cancervården ska ses som akutsjukvård 5. Kraftsamling för barn och unga Barn och ungdomars möjligheter att föra fram klagomål, ge synpunkter och delge sina erfarenheter från vården ska stärkas. Barn och unga är en särskilt viktig grupp i samhället och de ska ha bästa möjliga vård. Vi ser hur barnfattigdomen ökar och hur allt fler barn mår psykiskt dåligt. Att satsa på förebyggande insatser är avgörande för att stärka barns och ungas utveckling, liksom att det finns en vardagsnära och tillgänglig psykiatri vid behov. Arbetet med att införa första linjens psykiatri har påbörjats och kommer att fullföljas under planperioden för att ge ännu snabbare stöd och hjälp till barn och unga. För att förbättra barns och ungas hälsa krävs en samverkan kring deras uppväxtvillkor genom familjecentraler och genom ökad samverkan med olika samhällsaktörer samt genom att stödja hälsofrämjande metoder inom skola och barnomsorg. Det krävs att det finns en helhetssyn kring barn och ungas hälsa. Skillnader i hälsa hos barn och ungdomar ska särskilt uppmärksammas och barn och ungdomars inflytande ska stärkas. Genom att ge rätt vård, i rätt tid och på rätt nivå säkerställs att effektiva vård- och stödinsatser möter de behov som finns för att säkerställa barn och ungas psykiska och kroppsliga hälsa. Alla verksamheter ska ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv och FN:s Barnkonvention ska självklart genomsyra hela landstingets arbete. Ett initiativ ska tas för att inrätta en barn- och ungdomspanel med syfte att granska vården ur ett barn- och ungdomsperspektiv Familjecentraler ska färdigställas i Torsås, Emmaboda, Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Lindsdal Barnchecklista med nyckeltal och målformulering ska användas i all landstingsverksamhet En barnkonsekvensbedömning ska ske vid beslut på verksamhetsnivå som berör barn och ungas situation som patienter, brukare, besökare eller närstående Bildandet av ett nationellt kompetenscenter för asylsökande barn i Hultsfred ska utredas Fri tandvård för asylsökande mellan ska genomföras Hälsoläget för barn i länet ska analyseras för att användas i det förebyggande folkhälsoarbetet 6. Samverkan kring äldres hälsa Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen kommer att öka ganska kraftigt under de närmaste årtiondena. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt välfärdssamhälle. Men det ställer ökade krav på sjukvården och på samverkan. Vårdkedjan som inkluderar många av kommunens verksamheter måste vara sammanhängande mellan eget boende, olika former av äldreboende, primärvård, akutvård och slutenvård. En högkvalitativ vård måste erbjudas för alla oavsett ålder och hälsobild. Patienternas önskemål om vård i livets slutskede och palliativ vård vid svåra sjukdomstillstånd ska 4

5 tillvaratas. Det krävs ett fortsatt arbete för att komma till rätta med orsakerna till återinläggningar och undvikbar slutenvård. Ett viktigt fokusområde för framtiden är att stödja forskning kring äldres vård och hälsa, inte minst ur ett genusperspektiv. Som första landsting i Sverige så införde Landstinget i Kalmar Län fri sjukvård för våra äldsta medborgare. Åldersgränsen är idag 85 år. Nu vill vi se över förutsättningarna för att ta ytterligare steg och succesivt sänka den gränsen. Läkemedelsbehandlingar och enhetliga läkemedelsgenomgångar ska säkras Samverkan och samarbete mellan vårdgivare ska utvecklas för att skapa en helhetssyn kring vården för äldre och dess kvalitet Psykisk hälsa hos äldre ska särskilt uppmärksammas och redovisas i aktuella verksamhetsplaner Vårdplaneringen för äldre ska följas upp och kvalitetssäkras i samarbete med kommunerna Förutsättningarna ska ses över för att ta ytterligare steg och succesivt sänka åldersgränsen för fri sjukvård för äldre 7. En psykiatri i framkant Den psykiatriska vården i Landstinget i Kalmar län ska hålla hög klass i allt från det förebyggande arbetet i primärvården till akut- och slutenvård. Vi ser arbetet med barn och unga som en viktig del i det förebyggande arbetet. Samverkan mellan landstinget och kommunerna behöver fortsätta utvecklas för att möta den ökande ohälsan hos barn och unga. Psykiatrin ska ha fortsatt fokus på bemötande och jobba mot sina fyra patientlöften. Obligatoriska utbildningar för medarbetare ska genomföras och varje enhet ska ha en hälsoinspiratör, som arbetar mot såväl personal som patienter. Patientinflytande ska intensifieras och patienternas möjligheter att kunna delta ska underlättas. Alla patienter ska ha en vårdplan. För att kunna erbjuda alla patienter rätt vård ska en än större palett av behandlingsformer tas fram och en översyn av paramedicinsk kompetens ska göras. Nya lokaler för psykiatrin ska uppföras i samråd med patienter En vårdgaranti för beroendevården ska implementeras för att säkerställa jämlik vård över länet Samverkan med kommunerna kring psykisk ohälsa ska förtydligas och förbättras Första linjen psykiatri för barn och unga ska implementeras och följas upp Arbetet med kvalitetsregister, kliniknära forskning och vård kring självskadebeteende ska fortsätta Suicidriktlinjerna ska implementeras 8. En starkare nära hälso- och sjukvård Den vård som finns närmast patienterna är primärvården och ska vara det naturliga förstahandsvalet vid besök inom hälso- och sjukvården. Primärvården är den nära sjukvården som finns för invånarna genom hela livet vid hälsoförebyggande sjukvård och vid sjukdom. Vår Hälsovalsmodell, med tyngdpunkt på allmänmedicinsk specialitet, sätter fokus på kvalitet 5

6 och tillgänglighet. Den offentligtdrivna primärvården utvecklar sin konkurrenskraft inom ramen för uppdraget, sitt ägardirektiv och genom en forsknings- och utvecklingsstrategi. För att stödja primärvårdens utvecklingskraft kommer det behövas nya resurser. Många bra förbättringsarbeten görs inom primärvården. I Mönsterås har man utvecklat akutteam som tar hand om patienterna direkt utan väntetider. I Nybro finns en äldresjuksköterska och i Borgholm har man utvecklat samarbetet med kommunen och har mellanvårdsplatser på äldreboendet. Den här typen av utvecklingsarbete vill vi stimulera. Vi vill fortsätta att utveckla Hälsocentralernas livsstilsmottagningar till att även innefatta riskbruk och beroendevård för andra beroenden än alkohol och tobak. Primärvårdens forskningsanknytning ska utvecklas liksom användningen av Kliniskt träningscentrum (KTC) Primärvårdens utvecklingskraft ska stödjas genom utökade resurser Satsningen på psykologer inom primärvården ska följas upp och utvecklas 9. Hälsa för livskvalitet Landstinget i Kalmar län är i ett nationellt perspektiv en föregångare i folkhälsoarbetet. Vi vill nu vidareutveckla det folkhälsopolitiska arbetet genom att ett Folkhälso- och miljöutskott inrättas och ges ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla dessa frågor. Fler samverkansformer mellan landstinget och andra aktörer ska utvecklas Under planperioden ska rehabilitering och habilitering utvecklas och förbättras. Kultur liksom grön rehab ska vara naturliga delar i samarbete med vården. Genom mödra- och barnhälsovården ska en satsning göras på hälsofrämjande insatser för gravida kvinnor och nyblivna föräldrar avseende såväl tobaksvanor, kostvanor som fysisk aktivitet. Arbetet med hälsocentralernas livsstilsmottagningar ska följas upp och utvecklas. På samma sätt som motion ska kultur kunna rekommenderas i syfte att förbättra hälsan Förslag av utveckling av riktlinjen för tobaksfritt landsting ska tas fram, inkluderat en policy för e-cigaretter Tobaksfri duo ska utvecklas även mot gymnasieungdomar 10. Engagerade medarbetare Landstinget i Kalmar län har kompetenta, engagerade och stolta medarbetare. Landstinget ska vara ett föredöme som arbetsgivare med goda arbetsmiljöer och ändamålsenliga lokaler. Landstinget behöver också klara rekryteringen av medarbetare inom områden där det idag råder en bristsituation. Detta gäller framförallt vissa läkarspecialiteter men också ett flertal andra yrkesgrupper. Idag används bemanningsföretag i alldeles för stor utsträckning vilket leder till ökade kostnader och sämre kontinuitet. Stora pensionsavgångar kräver åtgärder som ska leda till att flera vill utbilda sig och arbetet inom hälso- och sjukvården. Arbetet med attraktivitetsresan fortsätter med särskilt fokus på att rekrytera och behålla medarbetare utifrån fyra perspektiv: - Landstingets arbetsgivarvarumärke - Rekrytering och personalförsörjning -Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 6

7 - Delaktighet och påverkansmöjligheter Ett viktigt verktyg i det arbetet är att kunna erbjuda heltid, med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Vi ska fortsätta att varje år genomföra lönekartläggning. Målet är att fortsätta ha landets friskaste medarbetare. Chefer och ledare har stor betydelse för en arbetsplats attraktivitet, alla ledare ska få förutsättningar att bedriva ett bra chefs- och ledarskap. Det aktiva förbättringsarbetet som startats ska även i fortsättningen stöttas och stimuleras. Alla medarbetare ska utbildas i förbättringskunskap. Även fortsättningsvis ska medarbetare kunna ansöka om medel för att bedriva konkreta förbättringsarbeten. Arbetet med etableringen av en läkarutbildning kommer att fortsätta. Alla medarbetare ska fortsätta att involveras och utbildas i förbättringsarbetet Varje dag lite bättre Landstingets arbetsplatser ska vara jämlika och jämställda i enlighet med CEMRdeklarationen Riktlinjen Önskad sysselsättningsgrad ska följas av samtliga förvaltningar och handlingsplaner för genomförandet ska redovisas för personaldelegationen En tidsatt handlingsplan för att minimera behovet av bolagsläkare ska tas fram Förutsättningarna att skapa en resurspool för allmänläkare ska utredas Landstinget ska bidra i bildandet av ett regionalt vård- och omsorgscollege Projektet Rätt vårdadministration på rätt nivå ska utvärderas och implementeras Ytterligare satsningar på de arbetsgivarfinansierade utbildningarna ska göras Löneutrymmet inför 2015 ska förstärkas mot svårrekryterade personalgrupper 11. En hållbar utveckling I det nya hållbarhetsprogrammet läggs fokus på en hållbar utveckling inom landstingets verksamhet. Vi vill att sjukvården i Kalmar län ska gå före i miljöomställningen. Landstinget ska ha en medveten inriktning på förebyggande miljöarbete och ett konsekvent kretsloppstänkande. En hållbar ekologisk utveckling är även starkt förknippad med en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Som stor aktör ska landstinget göra hållbara upphandlingar och ta ett stort etiskt och socialt ansvar vid upphandling. Detta ska ske med inspiration från Kalmar kommuns upphandlingspolicy och deras krav på exempelvis kollektivavtal. Gällande energi, livsmedel, byggnationer och transporter ska konstruktiva idéer lyftas fram. Satsningar på vindkraft och minskad energianvändning ska genomföras. Inom tandvård och sjukvård ska målet vara att kemikalie- och antibiotikaanvändningen minskas. Vi vill att maten som serveras på sjukhusen i största möjliga mån är klimatsmart, närproducerad och ekologiskt producerad. Miljömålen ska integreras i verksamhetsmålen Andelen ekologisk, närproducerad och klimatsmart mat i landstingets verksamhet ska ökas 7

8 Landstinget ska arbeta aktivt med lösningar för att göra hållbara upphandlingar utifrån kvalitet, miljö och sociala/etiska villkor Lek- och hobbymaterial i våra väntrum och lekrum ska väljas utifrån ambitionen att minska barnens utsatthet för miljögifter och kemikalier 12. Hållbart resande En väl utbyggd kollektivtrafik är viktig för att hela regionen ska leva. Det är ett miljövänligt transportmedel som möjliggör arbets- och utbildningspendling och turism/kulturbesök. De satsningar på kollektivtrafiken som har påbörjats kommer att fortsätta. Kollektivtrafiken ska planeras på ett sådant sätt att den är så tillgänglig som möjligt för alla utifrån de behov som finns och alltid med trygghet och säkerhet i fokus. Den nuvarande resegarantin för sjukresor ska följas och utvärderas. En fortsätt utveckling av trafiksystemen med buss/tåg/cykel är nödvändig för att skapa långsiktighet i tilltron på arbetspendling. Införandet av styv tidtabell (avgår samma klockslag) och halvtimmes- och timmestrafik är ett annat sätt att öka resandet. Kollektivtrafiken ska granskas och planeras utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt tillgänglighetsperspektiv Kontinuerlig redovisning av kundnöjdhet ska redovisas Vid nästa stora upphandling ska kollektivtrafiken vara fossilbränslefri och krav på biogas ska ställas Närtrafiken ska utvecklas för att hitta anpassade och flexibla lösningar för olika målgrupper och orter Utvecklingsplanen för kollektivtrafiken i Kalmar län ska fullföljas Satsningar på utbildningar i bemötande ska fortsätta Tillsammans med Linneuniversitetet ska förutsättningarna för att underlätta för studenter att pendla mellan studieorter ses över 13. Folkhögskolorna för det livslånga lärandet Folkhögskolorna är en viktig resurs som ska användas och ses som en utvecklingskraft för landstinget och regionen. Folkbildningens roll, att ge människor en andra chans och vara en viktig del i det livslånga lärandet, ska framhållas. Folkhögskolans unika pedagogik ska värnas, liksom folkhögskolan som skolform. Folkhögskolorna har en viktig roll att spela när det gäller riktade insatser till grupper som står långt från arbetsmarknaden och saknar formell utbildning. Nu har folkhögskolan dessutom fått fler statliga uppdrag som ställer nya krav. Folkhögskolornas kunskaper och kompetens ska aktivt användas för att förstärka landstingets arbete med kultur och hälsa och användas som ytterligare ett spår inom den gröna rehabiliteringen. Samarbetet med landstingets övriga verksamheter ska utvecklas Folkhögskolorna ska användas som resurs i arbetet med kultur och hälsa Folkhögskolorna ska användas inom den gröna rehabiliteringen Samarbetet med psykiatrin ska utvecklas ytterligare 8

9 14. Kulturen som regional motor och utvecklingskraft Kulturens roll som motor i ett allmänt lokalt och regionalt utvecklingsarbete är av stor betydelse. Idag organiserar Regionförbundet kulturen. Vi vill se över om det är bästa lösningen för att optimalt understödja kulturen. I landstinget har också kulturen lyfts fram som en viktig del i vård och rehabilitering. Landstinget är en del av satsningen på Hälsa och Kultur där landstinget och regionförbundet ska hitta en modell för hur kultur kan användas i förebyggande och/eller i rehabiliterande syfte för bättre hälsa. Det kräver ökad kunskap för att kunna vara en aktiv part. Vi ska utveckla landstingets konstarbete med utgångspunkt från regionförbundets konstpolicy. Vid nybyggnation eller större ombyggnationer av förhyrda lokaler gäller att minst 0,5% av byggkostnaden skall reserveras för konstnärlig utsmyckning. Hälsodesign och konstnärlig utsmyckning skall in tidigt i processen. Medel för konstnärlig utsmyckning skall finnas med i beslutsunderlaget. En arbetsgrupp med regionförbundet, Kalmar kommun och landstinget ska ta fram plan för Kulturcentrum, som tas med i kommande budget Organisationstillhörigheten ska utredas Ett uppdrag ges att arbeta med hälsofrämjande miljöer inklusive konsten Hälsodesign och konstnärlig utsmyckning ska vara en självklarhet vid all byggnation 15. Ökad tillgänglighet genom E-hälsa E-hälsa är samlingsbegreppet för vård och stöd på distans som inte enbart handlar om en teknisk utveckling utan om att göra hälso- och sjukvården till en integrerad del av vårt informationssamhälle. Genom användandet av informations- och kommunikationsteknologi kan man öka tillgängligheten och bättre möta behoven hos patienter och deras närstående. Den nära vården ökar tillgängligheten för patienterna genom att det där är möjligt införa tekniska lösningar, e-hälsolösningar, som bidrar till att patienterna är mer fria i sin vardag även när de behöver vård. Gränsen mellan vad som kan göras i hemmet/på arbetsplatsen eller i sommarstugan istället för på hälsocentralen eller på sjukhusens öppenmottagningar förflyttas hela tiden. Vi vill att patienterna i länet ska kunna ta del av den utvecklingen och därmed öka tillgängligheten ytterligare. Ett första steg är att göra det möjligt för patienter att ta vissa blodprov och mäta sitt blodtryck själva. Handlingsplanen för E-hälsa ska fortsätta vidareutvecklas och implementeras för att öka tillgängligheten och förenkla för patienterna Möjligheten för patienter och anhöriga att söka kunskap och information via nätet ska utökas Landstinget ska följa upp och utveckla hur information används digitalt i sjukvården, exempelvis genom läsplattor En modell för att skapa trygghet i vårdkedjan och förebygga undvikbar primärvård ska utarbetas Landstinget ska förbereda en modell för att ge patienterna möjlighet att läsa sina journaler på nätet 9

10 Patientnära e-hälsolösningar införs succesivt 16. Varje dag lite bättre Landstinget i Kalmar läns förbättringsarbete är numer ett nationellt riktmärke. Vi ska fortsätta vår satsning på Varje dag lite bättre med inriktningen att nå Sveriges säkraste och tillgängligaste vård. Vi kommer att stärka patientinflytandet och förbättra patienternas vårdkedjor samt utveckla ledarskapet inom landstinget. Under planperioden fortsätter satsningen på Varje dag lite bättre Varje dag lite bättre ska vara en huvudstrategi som genomsyrar hela verksamheten Alla medarbetare ska vara involverade i förbättringsarbetet 17. Forskning och utveckling Med hjälp av Skillcenter får medarbetarna möjlighet att testa nya metoder och får mer rutin på komplicerade situationer. Detta blir till stor nytta för patienterna. Den patientnära vården och omsorgen inom såväl primärvård som psykiatri och sluten vård ska utvecklas och den patientnära forskningen ska stimuleras ytterligare. Detta ska ske tillsammans med Linnéuniversitetet och E-hälsoinstitutet. Samarbetet med näringslivet kring innovationer i vården ska utvecklas Samverkan med universiteten ska fortsätta att utvecklas Digital vårdplanering ska fortsätta utvecklas med patienten i fokus Förutsättningar ska skapas för genomförandet av läkarutbildningen Administrationen i vården ska underlättas genom effektivt IT-stöd FOU-enheten och den kliniknära forskningen ska stärkas 18. Ordning på ekonomin Landstinget i Kalmar län har en välskött ekonomi men står liksom många andra landsting inför stora utmaningar de närmaste åren. Demografi och medicinteknisk utveckling gör att sjukvården hela tiden kostar mer. Detta kombineras med urholkade statsbidrag och osäkra skatteintäkter som ger landstingen sämre förutsättningar och ett minskat ekonomiskt utrymme. För att möta framtida utmaningar är det viktigt med en fortsatt långsiktigt stabil och stark ekonomi. Det krävs överskott i ekonomin och en god hushållning för att finansiera nödvändiga förbättringar. Att äventyra ekonomin är i grunden att äventyra medborgarnas rätt till en väl fungerande sjukvård. Med ökad kunskapsstyrning ges incitament för att nå uppställda kvalitets- och tillgänglighetsmål. Överskottsmålet ska vara 2 % Kvalitetsersättningssystemet inom hälso- och sjukvården ska fortsätta utvecklas 10

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Victoria Fomichov Statistiker Koloncancer i sydöstra regionen Medelåldern för diagnosår 2010 är 72 år. Ca 400 fall

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Planeringsförutsättningar 2016

Planeringsförutsättningar 2016 1 Planeringsförutsättningar 2016 10 utmaningar för Landstinget Blekinge Helene Kratz Anna Lindeberg Planeringsavdelningen 2 Vad är Planeringsförutsättningar 2016? Kartläggning av omvärldsfaktorer som påverkar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

2014-11-11 Landstingsplan 2015-2017

2014-11-11 Landstingsplan 2015-2017 2014-11-11 Landstingsplan 2015-2017 Landstinget i Kalmar län Till Landstingsfullmäktige den 27-28 november 2014 Innehåll 1 Planen styr verksamheten... 3 2 Utmaningar under planperioden... 4 3 Hälsa och

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Landstinget i Jönköpings län Vi anser att vården ska vara solidariskt finansierad via skattsedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet.

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Fokusområden ett steg till

Fokusområden ett steg till Handlingsplan Fokusområden ett steg till År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Det är landstingets vision som antogs år 2000. Landstinget hade då länge arbetat

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-02-04 14REV67 2(10) Sammanfattning Målet för hälso- och sjukvården är en god

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-02 Dnr 1500111 1 (8) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN Miljö ger jobb nya livschanser 2006-2010 LÄNSPROGRAM RÖSTA LÅNGSIKTIGT Miljöpartiet de Gröna är ett brett och aktivt parti. Vi har grön skatteväxling, grundtrygghet för

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

IT inom vård o omsorg Kommun - Region. Bo Nilsson Kommunförbundet Skåne samarbetsorganisation för Skånes kommuner. bo.nilsson@kfsk.

IT inom vård o omsorg Kommun - Region. Bo Nilsson Kommunförbundet Skåne samarbetsorganisation för Skånes kommuner. bo.nilsson@kfsk. IT inom vård o omsorg Kommun - Region Bo Nilsson Kommunförbundet Skåne samarbetsorganisation för Skånes kommuner bo.nilsson@kfsk.se 0709-71 99 20 Nationell vision för IT inom vård o omsorg Några självklara

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Sida 1. Paragraf LF/LS/HSN. Uppföljningsda tum Månadsvis. Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende. Paragraf HSN Datum Beslutsformulering HSN

Sida 1. Paragraf LF/LS/HSN. Uppföljningsda tum Månadsvis. Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende. Paragraf HSN Datum Beslutsformulering HSN Beslutslogg 2013-2014 Rev: 2013-06-26 Rev. 2013-09-11 Rev. 2013-10-02 Rev. 2013-12-19 Rev. 2014-02-20 Rev 2014-03-20 Rev 2014-04-29 Rev 2014-06-03 Rev 2014-06-26 Paragraf Datum Beslutsformulering 5 BLS

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform DATUM DIARIENR 2004-02-23 LKD04124 15 Återkallande av uppdragen för de förtroendevalda i landstingsstyrelsen och övriga nämnder Bakgrund Sedan valet 2002 har socialdemokraterna och vänsterpartiet bedrivit

Läs mer

Värdelyftet Framtidens primärvård

Värdelyftet Framtidens primärvård Värdelyftet Framtidens primärvård Eva Pilsäter Faxner Samordnande chef primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten verksamhetsutveckling

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer