Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING. Hälso- och sjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-01-01-2013-12-31 ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING. Hälso- och sjukvård"

Transkript

1 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING Hälso- och sjukvård

2 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten Parter Giltighetstid Uppdragsbeskrivningar Uppdrag och inriktning Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Myndighetsutövning och individuppdrag Kvalitetsarbete Säkerhet Verksamhet Värdegrund och bemötande Ledningen Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Kost Hälsofrämjande verksamhet Dokumentation och förvaring av handlingar Genomförandeplan och vårdplan Sekretess Misstanke om brott Avgifter och privata medel Nyckelhantering Lokaler och inventarier Transporter Tolk Verksamhetsövergång Miljö Kommunikation, samverkan, insyn och tillsyn Synpunktshantering Kommunikation Samverkan och samarbete Parternas samverkan Insyn i utförarens verksamhet Tillsyn och kostnadsansvar Personal Arbetsgivaransvar Bemanning Rekrytering och kompetens Arbetstekniska hjälpmedel Studerande och praktikanter Uppföljning och utvärdering Ekonomi Ersättning Statsbidrag Utskrivningsklara Skadeståndsansvar Övrigt Överlåtelse av delar av denna överenskommelse Krav på eventuella underleverantörer Tvist Uppdragsbeskrivning för kommunal hälso- och sjukvård... 12

3 12.1. Uppdrag och målgrupp Hälso- och sjukvård i eget ordinärt boende (hemsjukvård) Hälso- och sjukvård i vård- och omsorgsboende/korttidsplatser enligt SOL och LSS Hälso- och sjukvård i dagverksamhet och daglig verksamhet/sysselsättning Kunskapsspridning Övergripande mål Kvalitets- och verksamhetskrav Volym och ersättning... 17

4 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten Denna överenskommelse består av dels en gemensam del för hela utförarverksamheten dels verksamhetsspecifika uppdragsbeskrivningar. Överenskommelsen är ett verktyg för ledning, styrning och uppföljning av vuxenförvaltningens verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Överenskommelsen reglerar åtagandet i form av verksamhetens innehåll, kvalitetskrav, volymer och ersättning. Uppdragsfunktionens uppdrag (beställare) Uppdragsfunktionens uppdrag är att säkerställa att vård och sociala tjänster av god kvalitet tillhandahålls till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske utifrån befolkningens behov, gällande lagstiftning, vuxennämndens mål och prioriteringar samt givna resursramar. Inom uppdragsfunktionen finns också Myndighetskontoret som utreder och beslutar om insatser på individnivå enligt bland annat socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utförarverksamhetens uppdrag (utförare) Utförarverksamhetens uppdrag är att producera vård och social omsorg enligt träffade överenskommelser och styrdokument. 2. Parter Mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten (kallas fortsättningsvis utföraren), vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun har denna överenskommelse träffats för drift av verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Överenskommelsen träffas mellan uppdragschef och utförarchef med förvaltningschefens godkännande. 3. Giltighetstid Överenskommelsen gäller Uppdragsfunktionen ansvarar för att kalla parterna till uppföljning med möjlighet till revidering av denna överenskommelse för båda parter. 4. Uppdragsbeskrivningar Det finns uppdragsbeskrivningar för alla verksamhetsdelar inom vuxenförvaltningens utförarverksamhet. Uppdragsbeskrivningar finns för: 1. Avlösarservice LSS 2. Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning 3. Boende med särskild service LSS 4. Daglig verksamhet/sysselsättning 1

5 5. Dagverksamhet för äldre 6. Hjälp i hemmet 7. Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning 8. Kommunal hälso- och sjukvård 9. Kontaktperson LSS 10. Korttidsvistelse LSS 11. Korttidsvistelse SoL 12. Kostverksamheten 13. Ledsagarservice LSS 14. Personlig assistans 15. Anhörigcentrum 16. Vård och omsorgsboende för äldre 17. Öppen verksamhet och fritid för personer med funktionsnedsättningar 18. Öppen verksamhet för personer över 65 år och hälsofrämjande verksamhet 5. Uppdrag och inriktning Utföraren ska verkställa beslut som fattats enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt utföra hälso- och sjukvård och personlig assistans enligt gällande lagstiftning. Utföraren ska också bedriva öppen verksamhet som framgår av berörda uppdragsbeskrivningar Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Utföraren ska följa gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella riktlinjer för verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Utföraren ska också följa den lagstiftning som reglerar skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv. Utföraren ska följa gällande styrdokument, riktlinjer och rutiner som gäller för Eskilstuna kommun och vuxenförvaltningen Myndighetsutövning och individuppdrag Vuxennämndens handläggare på myndighetskontoret tar emot ansökningar, utreder, bedömer behov och fattar beslut om bistånd enligt SoL och LSS. Överlämning av beslut från myndighetskontoret till utföraren för verkställighet görs genom att beställning skickas i förvaltningens datasystem för ärendehantering, Viva. Om beställningen skickas till felaktig utförarenhet har mottagande enhet skyldighet att skicka beställningen vidare till rätt enhet. I de fall detta inte är möjligt skall myndighetshandläggaren meddelas och åtgärder vidtas av kontaktad handläggare. Utföraren ska rapportera alla avvikelser från beslutet, dödsfall och in- och utflyttningar till berörd handläggare på myndighetskontoret genom att flagga journalanteckning i verksamhetssystemet. Om brukaren har lidit skada eller skulle kunna ha lidit skada skall formell avvikelse göras. I individärenden ska representanter från utföraren respektive uppdragsfunktionen eftersträva ett gott samarbete. Syftet med samarbetet ska vara att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och att den enskilde får det stöd och den omsorg som den behöver och som beslutats enligt berörd lag. Verkställighetsdatum ska tolkas som den första dagen då insatsen är tillgänglig för brukaren. 2

6 5.3. Kvalitetsarbete Utföraren ska ha ett kvalitetssystem enligt SOSFS 2011:9 anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Kvalitetssystemet/egenkontrollen ska säkerställa att den enskildes behov tillgodoses samt att lagar och föreskrifter följs. Kvalitén i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande säkras och utvecklas. All personal ska delta i detta arbete. Utföraren ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete där avvikelserapportering blir en naturlig del av kvalitetssäkringen för verksamheten. Detta gäller avvikelser enligt socialtjänstlagen, LSS och hälso- och sjukvårdslagen. Rapportering enligt Lex Sarah vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden gäller såväl aktiva handlingar som försummelser, och ska ske omgående och gäller all personal, uppdragstagare m.fl. i verksamheten. Socialt ansvarig samordnare utreder och rapporterar till nämnd. Socialt ansvarig samordnare gör på delegation från vuxennämnden en anmälan till Socialstyrelsen om rapporten och/eller utredningen visar att det var ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Detta gäller oavsett om det allvarliga missförhållandet har avhjälpts eller inte. Avvikelserapportering utifrån hälso- och sjukvårdslagen inklusive Lex Maria ska ske omgående. Medicinsk ansvarig sjuksköterska bedömer om avvikelsen sedan ska rapporteras enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. Utföraren ansvarar för att kommunens riktlinjer för anmälan enligt Lex Sarah och Lex Maria och avvikelser görs kända och efterlevs i verksamheten. Utföraren ska i all verksamhet arbeta utifrån en evidensbaserad och/eller en kunskapsbaserad praktik. Det innebär att verksamheten grundar sig på ett samspel mellan den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen alternativt bästa kända praxis, brukarens erfarenhet och önskemål samt den professionelles erfarenhet och förmåga. Utföraren har ett ansvar för att tillse att verksamheterna bedrivs på ett för kvinnor och män jämställt sätt, avseende tillgänglighet, kvalité och anpassning Säkerhet Utföraren ansvarar för säkerheten inom verksamheten. Rutiner för systematiskt säkerhetsarbete ska finnas till exempel rutiner för brandsäkerhet, IT-säkerhet, hotoch våld och inbrott för att ha god beredskap vid krissituationer. Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda brukare, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande rutiner. Säkerhetsutrustningen ska hållas i driftdugligt skick. Utföraren ska medverka i kommunens krisledningsarbete. All personal som är i kontakt med brukare ska kunna styrka att de är anställda av vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun. Rutin för återlämnande av presentationskort/ tjänstelegitimation ska finnas. 3

7 6. Verksamhet 6.1. Värdegrund och bemötande Verksamheten ska präglas av respekt för varje enskild individs behov, resurser och önskemål och bygga på grundtanken att den enskilde har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Detta innebär att personal i mötet med den enskilde brukaren ska ha respekt för självbestämmandet, värna integritet, trygghet och värdighet, oavsett exempelvis kön, etnicitet, sexualitet, religiös övertygelse etc. Utförarens verksamhet för äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Inom vuxenförvaltningens verksamhetsområde ska socialt stöd, service och omsorg ges utifrån ett socialt synsätt där den enskilde brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. I verksamheterna ska dagen utformas så att den stärker brukarens fysiska och psykiska välbefinnande genom att tillvarata brukarens egna initiativ och uppmuntra till samspel med omvärlden. Ett professionellt bemötande ska vara utgångspunkt i mötet med brukaren. Utföraren ska i det dagliga arbetet utgå från vuxenförvaltningens verksamhetsidé; Med tanke och känsla skapar vi förutsättningar för en meningsfull och trygg tillvaro för individens bästa. Brukaren ska ha delaktighet och inflytande över sin person och vardag. Brukarens självständighet och hälsa ska främjas genom ett förebyggande, habiliterande och rehabiliterande synsätt. Utföraren ska se till att varje brukare har en kontaktpersonal (gäller inte personlig assistans, trygghetslarm och tillfälliga insatser). Kontaktpersonalen har ett särskilt ansvar att bidra till trygghet och kontinuitet för brukaren. En skriftlig rutin för kontaktpersonal, som beskriver vad som ingår i uppdraget, ska finnas upprättad. Rutinen ska vara känd av personalen. Utföraren ska säkerställa att den enskilde, och i förekommande fall legal företrädare och/eller anhörig, vet vem som är kontaktpersonal. Den enskilde ska informeras om möjligheten att byta kontaktpersonal Ledningen Utföraren ansvarar för att kompetent arbetsledning finns tillgänglig i tillräcklig omfattning för att leda och styra verksamheten Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälso- och sjukvård Vårdgivaren svarar för att det finns verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschef har det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvården och ansvarar för att hälso- och sjukvården utförs på ett säkert sätt med god kvalitet och kostnadseffektivitet. Undantaget är ledningsansvaret för uppgifter som MAS ansvarar för enligt HSL 24 och 4

8 Patientsäkerhetsförordningen 7kap 3. som ska säkerställa att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Hälso- och sjukvård Utföraren ska erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet och omfatta såväl förebyggande hälsovård som sjukvårdsinsatser till de personer som bor i särskilda boendeformer och till de som vistas i utförarens dagverksamheter och daglig verksamhet och sysselsättning, samt hemsjukvård och hembesök till befolkningen över 18 år i eget ordinärt boende. Ansvaret för hälso- och sjukvården regleras i uppdragsbeskrivningen Kommunal hälso- och sjukvård Kost Måltiderna ska ses som en del av individens livssituation. Måltiderna ska ge en positiv upplevelse och främja hälsa och välbefinnande. De verksamheter som hanterar och serverar mat och andra livsmedel ska se till att måltidsmiljön präglas av lugn och ro och att den är individuellt anpassad. Ett gott bemötande vid måltidssituationen ska bekräfta den enskildes behov och bidra till matglädje. Ansvaret för kosten regleras i uppdragsbeskrivningen Kostverksamhet Hälsofrämjande verksamhet Hälsofrämjande verksamhet ska bedrivas i boenden, på mötesplatser och i fritidsverksamhet för att underlägga hälsosamma val i syfte att uppnå en mer jämställd och jämlik folkhälsa Dokumentation och förvaring av handlingar Utföraren ansvarar för att dokumentation sker i enlighet med socialtjänstlagen, LSS och patientdatalagen. Här erinras särskilt om utförarens skyldighet att dokumentera faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Syftet med dokumentation är att säkerställa den enskildes rätt till en god och säker service, stöd, vård och omsorg, samt personalens rättssäkerhet vid händelse av internkoll, oenighet mm. Dokumentationen ska, utifrån den enskildes behov, beskriva insatsernas planering, genomförande och resultat. Dokumentationen ska utformas så att den bidrar till att trygga den enskildes säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande utvärdering, revidering och planering av insatserna. Dokumentation som rör enskilda personer ska förvaras på ett säkert sätt, så att endast de som behöver den för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får tillgång till dokumentationen. Arkivlagen och vuxennämndens dokumenthanteringsplan ska följas. Utföraren ska ha rutiner som säkerställer att nödvändig dokumentation finns tillgänglig även vid datorproblem. 5

9 Genomförandeplan och vårdplan Utföraren ansvarar för att en genomförandeplan upprättas för varje brukare utifrån dennes myndighetsbeslut (SoL och LSS). Utföraren ansvarar för att en vårdplan upprättas vid behov för brukare/patienter med hälso och sjukvårdsinsatser. I planerna ska det framgå hur den enskildes insatser konkret ska utföras. Brukaren, eller dennes, företrädare ska göras delaktiga i planernas upprättande. Genomförandeplanen och vårdplanen är verktyg för att individanpassa vården och omsorgen, planerna ska vara aktuella och prägla det dagliga arbetet med den enskilde. Genomförandeplanen och vårdplanen ska upprättas och följas upp enligt gällande rutiner. Varje upprättad genomförandeplan och varje ny version av genomförandeplan skall flaggas i verksamhetssystemet så att handläggare kan ta del av den Sekretess Utföraren ansvarar för att all personal som är verksam hos utföraren har kunskaper om sekretesslagstiftningen samt patientsäkerhetslagen 2010:659. Utföraren ansvarar för att frivilligaktörer avger tystnadslöfte Misstanke om brott Utföraren ansvarar för att all personal har kännedom om regelverket kring muta. Utföraren ansvarar för att ha skriftliga rutiner för personalens agerande om brukaren blir utsatt för brott eller då det föreligger misstanke om att brukaren har blivit utsatt för brott. Rutinerna ska innehålla styrning av situationer gällande brott/misstanke om brott begått av utomstående/närstående, brott/misstanke om brott begått av annan brukare samt brott/misstanke om brott begått av personal. Utföraren ansvarar för att personalen har kännedom om lagstiftningens reglering av sekretess vid misstanke om brott och/eller försök till brott Avgifter och privata medel Uppdragsfunktionen debiterar och tar in avgift från den enskilde för vård, omsorg och mat enligt den taxa som kommunfullmäktige fastställt. Den enskilde betalar själv sin egen hyra/ boavgift. Utföraren får inte ta ut avgift av den enskilde för åtaganden och skyldigheter som omfattas av överenskommelsen. Utföraren ansvarar för att verkställighetsdatum, frånvaro, förändringar av insatsens omfattning och andra förhållanden som påverkar den enskildes avgift registreras omgående i verksamhetssystemet, så att faktura med rätt belopp kan skickas till den enskilde. Personalen ska i så liten omfattning som möjligt hantera den enskildes privata medel, när så sker ska vuxenförvaltningens rutiner för kontanthantering och god redovisningssed följas. Om enskild brukare inte klarar att hantera sin 1 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:4 10 kap. 23 6

10 hushållsekonomi ska enhetschef anmäla detta behov till överförmyndaren. Utförarens personal kan vara behjälplig med ansökan om god man Nyckelhantering Utföraren ska ha rutiner för nyckelhantering samt ansvara för att nycklar förvaras på ett betryggande sätt. Utföraren ska stå för eventuella kostnader om nycklar kommer bort när utföraren har övertagit ansvaret för brukarens nycklar. Rutin för återlämnande av nycklar och passerkort ska finnas Lokaler och inventarier Utföraren ansvarar för att tillhandahålla lokaler och inventarier och att dessa vårdas väl. Utföraren ska ha en effektiv lokalanvändning och planering Transporter Utföraren ansvarar för att personalen har tillgång till de transportmedel som behövs för att utföra uppdraget Tolk Utföraren ska vid behov anlita och bekosta tolk med undantag för den tolktjänst som landstinget har ansvar för Verksamhetsövergång Vid politiska beslut om verksamhetsövergång till annan utförare eller annan förändring, ska utföraren medverka till att övergången sker utan olägenheter för kommunen och brukarna. Utföraren är skyldig att utan kostnad, efter anmodan, tillställa uppdragsfunktionen de uppgifter som behövs vid en eventuell övergång till annan utförare eller annan förändring Miljö Utföraren ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling av miljön enligt gällande lagstiftning, kommunens riktlinjer och rutiner. 7. Kommunikation, samverkan, insyn och tillsyn 7.1. Synpunktshantering Utföraren ska aktivt verka för att den enskilde, dennes anhöriga eller annan person ges möjlighet att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten eller begära rättelse för något som man anser vara fel. Gäller anmälan något som behöver åtgärdas akut ska det göras omgående. Informationen om kommunens synpunktshantering ska vara synliggjord. Den enskilde ska alltid veta vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Eskilstuna kommuns broschyr och blankett om synpunktshantering, patientnämndens broschyr, information om vart man vänder sig om man utsätts för felaktig eller 7

11 kränkande behandling eller i övrigt har synpunkter på insatser eller verksamhet ska finnas tillgänglig och synlig ute i verksamheten. Utföraren ansvarar för att alla medarbetare vet vad som räknas som en synpunkt och hur de kan hjälpa till att fylla i synpunktsblanketterna Kommunikation Utföraren har ett kommunikationsansvar för sitt ansvarsområde och ska verka för att den egna verksamhetens kommunikation fungerar. Utföraren ansvarar för att skapa delaktighet och att en öppen och förtroendefull dialog förs med den enskilde, anhöriga och företrädare. Det innebär att ge aktuell information om verksamheten, bland annat genom att se till att det finns aktuella beskrivningar och kontaktuppgifter på eskilstuna.se. Detta är särskilt viktigt för nya brukare och deras anhöriga och företrädare. Vid förändringar av öppettider, byte av tid eller dag för insatsen och annan information av vikt för brukaren och/eller dess företrädare ska utföraren se till att denna information når berörda i tid. Utföraren ska säkerställa en säker informationsöverföring, såväl mellan arbetspass på samma arbetsplats som mellan olika yrkesgrupper och organisatoriska gränser. Utföraren ansvarar även för att skapa delaktighet och att en öppen och förtroendefull dialog förs med medarbetarna. Det innebär bland annat ansvaret för att medarbetare vet var de ska söka information och för att de har tillgång till informations- och kommunikationskanalerna. Utföraren ansvarar dessutom för mediekontakter inom sitt sakområde Samverkan och samarbete För att säkerställa en vård och omsorg av god kvalitet ansvarar utföraren för att nödvändig samverkan och samarbete sker i vård- och omsorgsprocesserna inom och mellan olika yrkesgrupper, olika funktioner och enheter, olika verksamheter och vårdgivare. För att nå brukarens individuella mål ska samverkan och samarbete ske med såväl professionella som andra aktörer som finns i brukarens nätverk. Utföraren ska ha väl fungerande rutiner för detta Parternas samverkan Parterna, utföraren och uppdragsfunktionen, ska ha ett ömsesidigt utbyte av information, kunskap och erfarenhet. Parterna ska ömsesidigt informera om väsentliga förändringar som påverkar verksamhet och förutsättningar för verksamheten Insyn i utförarens verksamhet Uppdragsfunktionen äger rätt att kontrollera och följa upp verksamheten. Uppdragsfunktionen ska för detta ändamål få tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs med undantag av brukarens egna boende. Uppdragsfunktionen ska också få tillgång till uppgifter om verksamheten som är nödvändiga. 8

12 Insyn innebär även att resultat och kvalitetsdokument publiceras på eskilstuna.se. 8. Tillsyn och kostnadsansvar Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Räddningstjänst mfl har tillsynsansvar för verksamheten. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande vid tillsyn. Utföraren ska svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från tillsynsmyndigheterna. Uppdragsfunktionen ska informeras och vid behov utarbetas en gemensam åtgärdsplan där kostnadsansvar anges. Medicinskt ansvarig sjuksköterska utövar tillsyn över hälso- och sjukvården. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande. Utföraren ska på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från medicinskt ansvarig sjuksköterska. 8. Personal 8.1. Arbetsgivaransvar Utföraren är arbetsgivare med fullt ansvar för medarbetare och chefer inom utförarens ansvarsområde samt utifrån den delegation som givits från vuxennämnden. Utföraren har som arbetsgivare ansvar att följa gällande lagar, avtal, föreskrifter och Eskilstuna kommuns riktlinjer och rutiner inom personalområdet Bemanning Utföraren ska ha den bemanning som krävs för att tillgodose brukarens behov Rekrytering och kompetens Utföraren ansvarar för att medarbetare som anställs har adekvat utbildning 2 och lämplig erfarenhet för att kunna utföra uppdraget. Utföraren ansvarar för att ha tillräckligt med personal med grundkompetens för att kunna utföra delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats dygnet runt årets alla dagar. Personalen ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera med svensktalande brukare, deras anhöriga och övrig persona, kan förstå instruktioner kopplade till verksamheten samt kan fullgöra sin dokumentationsplikt. Utföraren ska eftersträva att utifrån behov ha personal med kompetens att möta brukare med annan språk- och/eller kulturtillhörighet. Personal ska ha sådana datorkunskaper att dokumentationsskyldigheten kan fullföljas samt att andra arbetsuppgifter som fodrar datorkunskap kan utföras. Vid rekrytering till chefsbefattningar ska det krävas relevant högskoleutbildning och lämplig erfarenhet för att kunna utföra uppdraget. 2 Kompetenskrav vid anställning av personliga assistenter beskrivs i Uppdragsbeskrivning Personlig assistans. 9

13 Utföraren ska utarbeta och följa introduktionsprogram för nyanställda. Nyanställd personal ska få tillräcklig introduktion för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett adekvat sätt. Utföraren ansvarar för att regelbundna tillfällen skapas för lärande och reflektion kring etik och bemötandefrågor för all personal. Utföraren ansvarar även för att regelbundet stödja och handleda personal. Utförarens ansvarar för att all personal får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Detta ska speglas i personalens medarbetaröverenskommelser Arbetstekniska hjälpmedel Utföraren ska bekosta och ansvara för att personalen har de arbetstekniska hjälpmedel som behövs för att utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Med arbetstekniska hjälpmedel avses sådana hjälpmedel som de anställda behöver för att förebygga arbetsskador Studerande och praktikanter Utföraren ska regelbundet ta emot studenter/praktikanter på gymnasie- och högskolenivå utifrån dialog, samtal/avtal med Mälardalens högskola och andra utbildningsaktörer. 9. Uppföljning och utvärdering Utföraren ska kontinuerligt följa upp den enskildes genomförandeplan, vårdplan och måluppfyllelse för en god omsorg, god hälso- och sjukvård och service. Utföraren ska också följa upp hur nöjd och trygg brukaren är med insatsernas utförande. Vid förändrade behov hos den enskilde ska utföraren påkalla detta genom att kontakta berörd handläggare på Myndighetskontoret. Utföraren ska medverka vid uppdragsfunktionens uppföljning dels av denna överenskommelse dels individuell uppföljning som utförs av handläggare från vuxenförvaltningens myndighetskontor. Eventuella kostnader som uppstår vid uppföljning bekostas av utföraren. Med medverka menas till exempel att vid förfrågan delta på uppföljningen och att möjliggöra att uppdragsfunktionen får del av dokumentation. Uppföljningen från handläggaren är en systematisk genomgång av insatsernas resultat. Uppföljningen kan resultera i oförändrat, förändrat eller avslutat uppdrag/beställning. Uppdragsfunktionen kommer att göra uppföljningar för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt denna överenskommelse. Utföraren ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan på de eventuella brister som framkommit vid uppföljningen och att åtgärda dessa. Utföraren ska fortlöpande följa upp resultat av utförda insatser inom vård- och omsorgsverksamhet både på individnivå och på organisationsnivå samt ge uppdragsfunktionen möjlighet att ta del av utförarens uppföljning. Egenkontrollen är en del av denna uppföljning. 10

14 Utföraren ska medverka i brukarundersökningar och andra uppföljningar som kräver inrapportering av uppgifter, som vuxenförvaltningen initierar eller av annan anmodas att delta i. 10. Ekonomi Ersättning Ett gemensamt arbete pågår mellan parterna, med att utarbeta ersättningsmodeller som utgår från brukarens behov med målsättning att alla verksamheter ska ersättas utifrån ett resursfördelningssystem under Statsbidrag Uppdragsfunktionen ansöker på vuxennämndens uppdrag om riktade statsbidrag, till exempel stimulansmedel, och ansvarar för dessa Utskrivningsklara Brukare som vistats på sjukhus ska kunna återvända hem enligt gällande regler, under förutsättning att sjukhuset bedömt brukaren vara utskrivningsklar. Utföraren ska medverka till att kostnader för betalningsansvar är så låga om möjligt utan att brukaren far illa. Utföraren har betalningsansvar för utskrivningsklara personer Skadeståndsansvar Om utförarens personal orsakar skada på brukaren eller brukarens egendom svarar utföraren för eventuellt skadestånd och ersättning. 11. Övrigt Överlåtelse av delar av denna överenskommelse Hela eller delar av denna överenskommelse får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan uppdragsfunktionens skriftliga medgivande. Detta gäller även eventuella underleverantörer. Utföraren ansvarar för köp av externa placeringar när utföraren inte kan verkställa beviljade beslut Krav på eventuella underleverantörer Utföraren ansvarar för att eventuella underleverantörer innehar F-skattebevis. Utföraren ansvarar för att förändringar beträffande utförarens eller underentreprenörens F-skatt meddelas uppdragsfunktionen Tvist Om en part inte uppfyller sin del i överenskommelsen ska frågan lyftas till förvaltningschef. Eventuell tvist hanteras av förvaltningschef. 11

15 12. Uppdragsbeskrivning för kommunal hälso- och sjukvård Uppdrag och målgrupp Utföraren ska erbjuda god och säker hälso- och sjukvård av god kvalitet. Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till: Personer över 18 år med varaktig eller tillfällig funktionsnedsättning som på grund av skada eller sjukdom bedöms behöva hälso- och sjukvård i hemmet, i eget ordinärt boende Äldre personer i vård- och omsorgsboende enligt socialtjänstlagen (SOL) Personer med funktionsnedsättning i boende med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS eller SOL Äldre och personer med funktionsnedsättning i dagverksamhet SOL Personer med funktionsnedsättning i daglig verksamhet LSS eller sysselsättning SOL Den hälso- och sjukvård som omfattas är insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 på primärvårdsnivå. Insatserna omfattar vård och behandling, habilitering, rehabilitering samt förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Hälso- och sjukvårdsinsatser ska bedömas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och kan även utföras av omvårdnadspersonal på delegering eller efter instruktion. Utföraren ska följa överenskommelser med Landstinget Sörmland samt följa vårdprogram och riktlinjer som rör den kommunala hälso- och sjukvården. Utföraren ska upprätta avtal om tjänsteköp gällande hälso- och sjukvård om det efterfrågas av annan förvaltning eller extern utförare som vuxenförvaltningen har driftavtal med Hälso- och sjukvård i eget ordinärt boende (hemsjukvård) Hemsjukvård i eget ordinärt boende innefattar hälso- och sjukvård, rehabilitering, habilitering samt vissa hjälpmedel för personer över 18 år som inte kan ta sig till en öppenvårdsmottagning/vårdcentral. Även hembesök som av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömts vara motiverat för att kunna erbjuda en god och säker vård ingår i åtagandet. Kriterier för inskrivning hemsjukvård regleras i Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län. Uppdraget gäller årets alla dagar, dygnet runt. 12

16 12.3. Hälso- och sjukvård i vård- och omsorgsboende/korttidsplatser enligt SOL och LSS Hälso- och sjukvård i vård och omsorgsboenden och inom vuxenförvaltingens korttidsplatser innefattar hälso- och sjukvård, rehabilitering, habilitering samt vissa hjälpmedel. Uppdraget gäller årets alla dagar, dygnet runt Hälso- och sjukvård i dagverksamhet och daglig verksamhet/sysselsättning Utföraren ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser som måste ske under vistelsen till personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL eller daglig verksamhet enligt LSS eller sysselsättning SoL. Uppdraget gäller vardagar under dagtid Kunskapsspridning Kommunal hälso- och sjukvård ska ha god kännedom om evidens och kunskapsbaserade behandlingsmetoder och att dessa tillämpas inom den kommunala hälso- och sjukvården. Information och kunskapsspridning till omvårdnadspersonal och andra berörda ingår i uppdraget Övergripande mål Målet för den kommunala hälso- och sjukvården regleras av Hälso- och sjukvårdslagen och innebär en god hälsa och en vård på lika villkor. Vården ska vara individfokuserad med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet Kvalitets- och verksamhetskrav God kvalitet - Sjuksköterska/distriktssköterska ska ha kompetens att handleda och ge instruktion till omvårdnadspersonal och övriga i utförarverksamheten för utförande av hälso- och sjukvård. - Arbetsterapeut och sjukgymnast ska ha kompetens att handleda och ge instruktion till omvårdnadspersonal och övriga i utförarverksamheten för utförande av habiliterings- och rehabiliteringsinsatser samt för hur tekniska hjälpmedel ska hanteras på ett säkert sätt. - Ett systematiskt förbättringsarbete ska bedrivas inom följande områden: Fall - alla med risk för fall ska erbjudas riskbedömning, vid behov ha dokumentrade åtgärder och följas upp. Arbetet med fallprevention ska följa det länsgemensamma vårdprogrammet I alla fall och gäller för alla patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården. Nutrition - alla med risk för undernäring ska erbjudas riskbedömning, vid behov ha dokumentrade åtgärder och följas upp. Munhälsa ska vid behov bedömas i samband med nutritionsstatus. Trycksår - alla med risk för trycksår ska erbjudas riskbedömning, vid behov ha dokumenterade åtgärder och följas upp. - Den kommunala hälso- och sjukvården ska säkerställa att registrering sker i de av förvaltningen beslutade kvalitetsregistren i enlighet med framtagen rutin. 13

17 - Den kommunala hälso- och sjukvården ska följa det Länsgemensamt program för vård och omsorg av demenssjuka - Det ska finnas rutiner för hur fastställda metoder för vård och behandling tillämpas, följs upp och omprövas samt rutiner för hur nya metoder för diagnostik, vård och behandling introduceras så att patientsäkerheten säkerställs. Inaktuella metoder ska identifieras och avvecklas. - Den kommunala hälso- och sjukvården ska arbeta aktivt på olika nivåer i organisationen med avvikelser inom ansvarsområdet. Uppdraget innebär att analysera, åtgärda, följa upp samt ta tillvara och sprida erfarenheter. - Den kommunala hälso- och sjukvården ska erbjuda individer inom, av Tandvårdslagen(1985:125), beskrivna målgrupper, uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård enligt överenskommelse med Landstinget Sörmland, tandvårdsenheten. God hygienisk standard - Den kommunala hälso- och sjukvården ska arbeta i enlighet med Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland. - Den kommunala hälso- och sjukvården ska infektionsregistrera enligt framtagen instruktion. Trygghet - Den kommunala hemsjukvården ska arbeta i enlighet med Avtal om omhändertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län. - Den kommunala hälso- och sjukvården ska tillförsäkra den enskilde individen värdighet och trygghet vid vård och behandling i livets slutskede. - Vård i livets absoluta slutskede ska präglas av medmänsklighet, omvårdnad, smärt- och ångestlindring. - Den kommunala hälso- och sjukvården ska följa Nationellt Vårdprogram för palliativ vård. - Alla dödsfall som sker på kommunens särskilda boendeformer och i eget ordinärt boende inom hemsjukvården, d v s där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar, ska registreras i Palliativregistret. Tillgänglighet - Vårdpersonal på vård- och omsorgsboenden ska kunna nå sjuksköterska på telefon dygnet runt. När sjuksköterskan har bedömt att ett besök behövs 14

18 brådskande, ska inställelsetiden vara högst 40 minuter. Sjuksköterskan bedömer och prioriterar behov av hälso- och sjukvårdsinsats. - Vårdpersonal arbetande dagtid inom hemtjänst eller kvällar och nätter inom kommunens larmgrupp ska kunna nå distrikssköterska/sjuksköterska inom hemsjukvården dygnet runt. - Patienter inskrivna i hemsjukvården ska kunna nå hälso- och sjukvården dygnet runt. Information om hur kommunikation och kontaktvägar sker, ska aktivt kommuniceras vid inskrivning i hemsjukvård. - Vårdpersonal och patienter ska kunna nå sjukgymnast och arbetsterapeut på vardagar mellan kl 8.00 och Telefonsvarare ska lyssnas av dagligen. Då ett ärende inkommer ska arbetsterapeut och sjukgymnast ta kontakt inom fem arbetsdagar. Arbetsterapeut och sjukgymnast bedömmer och prioriterar behov av hälso- och sjukvårdsinsatser/rehabiliterings-/habiliteringsinsatser. Respekt för patientens självbestämmande och integritet - Den kommunala hälso- och sjukvården ska tillförsäkra att den enskilde individen är delaktig i den egna vårdens planering och genomförande. Främja god kontakter - Den kommunala hälso- och sjukvården ska samverka i tvärprofessionella team, internt och externt, för att säkerställa en god och säker hälso- och sjukvård. Samverkan ska ske enligt fastställd rutin och insatser ska samordnas. - Den kommunala hälso- och sjukvården ska arbeta i enlighet med godkända gemensamma samordningsöverenskommelser med annan huvudman. - Den kommunala hälso- och sjukvården ska samverka med berörda aktörer för att åtgärda eventuella brister och när det finns behov av andra förbättringar som berör brukarens/patientens möjligheter att få en god och säker hälso- och sjukvård. - När den enskilde har behov av insatser både från landstingets hälso- och sjukvård och från kommunen ska det upprättas en gemensam individuell plan. Kontinuitet - Patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården ska ha en aktuell namngiven ansvarig sjuksköterska/distriktssköterska. - Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården ska hanteras i enlighet med Avtal om läkarmedverkan. Säkerhet - Dokumentationen ska, utifrån patientens individuella behov, beskriva vårdens planering, genomförande och resultat. - Dokumentationen ska utformas så att den bidrar till att trygga patientens säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande utvärdering och revidering av 15

19 omvårdnads- och behandlingsinsatserna i enligt med Patientdatalagen och av medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställd rutin. - Alla åtgärder som rör en viss patient ska kunna identifieras och spåras i dokumentationen. - Den kommunala hälso- och sjukvården ska årligen bidra till formuleringen och innehållet av en patientsäkerhetsberättelse utgående från de insatser och aktiviteter som genomförts under året gällande patientsäkerhetsarbetet. - Den kommunala hälso- och sjukvården ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och med ett hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt. Brister i kompetens runt ett hälsofrämjande arbetssätt hos vårdpersonalen ska uppmärksammas och aktiviteter för kompetenshöjning ska erbjudas. - Den kommunala hälso- och sjukvården ska arbeta med egenkontroll, uppföljning och säkert arbetssätt enligt rutin. - Egenkontroll av journaldokumentation ska ske årligen. - Risk- och händelseanalyser ska genomföras i enlighet med Socialstyrelsens handbok för patientsäkerhetsarbete för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa i verksamheten som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. - Den kommunala hälso- och sjukvården ska arbeta för säker delegering och instruktion enligt rutin. - Den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för medicintekniska produkter (MTP), i enlighet med Gemensamma Nämnden för Vård, Omsorg och Hjälpmedel i Sörmland, och ska ha rutin för hantering och användning för dessa. - Läkemedelgenomgångar ska erbjudas och genomföras minst en gång årligen i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter gällande läkemedelshantering i hälsooch sjukvården. Kompetens - Hälso- och sjukvårdsinsatser/ordinationer ska utföras av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller dietist 3 eller av omvårdnadspersonal med reell kompetens med delegering eller efter instruktion. - Legitimerad personal med vidareutbildning/fortbildning inom bland annat demens, psykiatri, öppen hälso- och sjukvård, geriatrik, palliativ vård och habilitering ska finnas inom utförarverksamheten. Information 3 Se uppdragsbeskrivning för Kostverksamheten 16

20 - Den kommunala hälso- och sjukvården ska aktivt informera om patientens rätt att lämna synpunkter på verksamheten Säg vad du tycker samt möjligheten att kontakta Patientnämnden och Socialstyrelsen. Uppföljning - Den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för att analysera resultaten från kvalitetsregistren och annan relevant uppföljning och att utgå från dessa resultat för att förbättra verksamheten. 13. Volym och ersättning Kommunal hälso- och sjukvård ersätts genom anslag år

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge

Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge 2015-06-02 1 (23) Kommunförvaltningen Åsa Lindberg Kvalitetsansvarig Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge Dnr: On 2015/75

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019.

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. Skriftligt godkännande 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. 2. Ickevalsalternativ För den kund som inte önskar välja leverantör ska

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Upphandling i Härryda kommun

Upphandling i Härryda kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda kommun gällande VALFRIHET INOM HEMTJÄNST Beslutat 2013-07-01 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem 1 Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Gäller från och med 2015-07-01 beslutad i Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04 42 Von 15/40 Bilagor: Bilaga 1: Blankett

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (25) Dnr: 2014:114 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst. Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5

Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst. Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5 Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5 Innehållsförteckning Information om Motala kommun 1 1. Affärsförutsättningar 1 1.1 Verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer