Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård och omsorg SOSFS 2005:12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård och omsorg SOSFS 2005:12"

Transkript

1 Uppdaterat februari 2012 Flik 2.4. Antaget av ON Bjurholm sept 2007 Antaget ändringar ON sept 2009 BJURHOLMKOMMUN ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård och omsorg SOSFS 2005:12 Inledning I egenskap av vårdgivare är Omsorgsnämnden Bjurholmskommun skyldig att erbjuda en god hälso- och sjukvård på lika villkor till alla som bor i kommunens särskilda boendeenheter. Ansvaret omfattar den sjukvård som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och den hälso- och sjukvård som delegerats till personal med reell kompetens. Hälso- och sjukvård ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Bjurholmkommunen ska inom hälso- och sjukvården även erbjuda rehabilitering, habilitering samt tillgodose behovet av hjälpmedel. För de läkarinsatser som behövs i kommunens särskilda boendeenheter ansvarar Primärvården i Bjurholm, Västerbottens läns landsting. Kommunens medborgare och den enskilde förväntar sig att få en god vård och att denna vård är lättillgänglig. Därför måste ledningssystemet för vården tillhandahålla och utveckla vården i enlighet med detta regelverk. Tillämpningsområde I verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2005:12. I ledningssystemet ska grundprinciperna för ledning framgå samt verksamhetens mål samt hur dessa mål ska uppnås. SOSFS 2008:1. Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet för MTP SOSFS 2008:20. Gemensamma insatser för habilitering/rehabilitering. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För att kontinuerligt och långsiktigt

2 utveckla och säkra vårdens kvalitet inrättas ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Det systematiska ledningsarbetet ska: Syfta till att förebygga vårdskador. Utgå från syftet med verksamheten, identifierade och prioriterade vårdbehov samt vårdprocesserna. Vara anpassat till verksamhetens inriktning, storlek och omfattning. Utgå ifrån mätbara mål, som dokumenteras och kontinuerligt följs upp. Vara väl förankrat bland alla medarbetare i organisationen. Ledningen för hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet samt kostnadseffektivitet. I Bjurholmskommuns äldre- och handikappomsorg har ansvaret fördelats: Verksamhetschef (äldre- och handikappomsorgschef) som har ett samlat ledningsansvar samt ansvar för att verksamheterna bedriver hälso- och sjukvård med god kvalitet och att patientsäkerheten är hög. Verksamhetschefen ansvarar även för att det finns ett ledningssystem som är diariefört och att det är väl känt i verksamheterna. Verksamhetschefens uppdrag begränsas av de uppgifter som faller under den medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppdrag inom den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för att hälso- och sjukvården inom Äldreomsorgen håller en god kvalitet och är säker för vårdtagare/brukare. Anmälningsplikt enligt Lex Maria vilar på MAS. Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen - sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast är underställda äldre- och handikappomsorgschefen. Vad innebär ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete? Ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i vården innebär att arbetet ska vara långsiktigt, patientorienterat och präglat av ett förebyggande syn- och arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan. Vid arbetet med förbättringar av verksamheten är det viktigt att problem angrips systematiskt och noggrant. Förbättringsarbetet baseras lämpligen på den dagliga verksamheten som är välkänd för medarbetarna. En modell som är välkänd är IVRP (individuell vård och rehabiliteringsplanering) Genomförande plan, som utgör regelbunden planering, uppföljning, utvärdering och revidering av vård och rehabilitering av den enskilde. Det förebyggande säkerhetsarbetet inom olika områden, fall, läkemedel, tillbud, våld och hot, o s v, omfattar strukturerade analyser och åtgärder mot risker och tillbud samt återkoppling av erfarenheter. Att undersöka och dra slutsatser av negativa händelser och tillbud anses viktigare än att skuldbelägga och straffa enskilda individer. Analyser av lokala negativa händelser och tillbud är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet men även fallbeskrivningar i Riskronden via Socialstyrelsens hemsida /riskronden. 2

3 Ansvar Vårdgivarens mål för den kommunala hälso- och sjukvården år Övergripande kvalitetsmål mål Bjurholmskommun Varje enskild person i Bjurholmskommun - Ska kunna känna jämlikhet i levnadsvillkor. Det innebär att ha inflytande i samhället och över sin vardag. - Ska inte behöva känna sig maklös och utelämnad, utan uppleva att man har makt över sitt liv genom delaktighet och självbestämmande. - Vård och omsorg ska utformas så att den enskildes oberoende stärks, - Ska bemötas med respekt och aktning, - Ska kunna känna trygghet - Ska ha tillgång till vård och omsorg av god kvalité - Ska få vård och omsorg av kompetent personal med relevant kunskap. Ledningssystemets syfte är att skapa en grundläggande ordning i verksamheten för att, så långt det är möjligt förebygga risker och misstag som kan leda till vårdskador. Det ska tydliggöra ansvarsstruktur, identifiera kvalitetsprocesser, dokumentera rutiner och rutiner för uppföljning och återkoppling av resultat samt synliggöra kvalitetsnivå. Övergripande mål som avser kvalité på hälsosjukvårds och omsorgs område Genom samverkan med landstingets primärvård säkerställs att en patientansvarig läkare, PAL, utses för alla boende. Genom samverkansöverenskommelse med primärvård ska gemensamma rutiner utarbetas: palliativ vård, egen vård, avvikelsehantering, habilitering/rehabilitering, informationsöverföring, dokumentation, läkemedel, läkarinsatser mm Varje boende skall få en patientansvarig sjuksköterska, PAS. Varje boende skall ha tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Varje boendes läkemedel skall få en årlig genomgång av läkemedel med PAL och PAS och helst tillsammans med omvårdnadspersonal, apotekare och anhörig. Individuell vårdplan Genomförande plan, skall upprättas inom sex veckor vid inflyttning till boendet och planen skall följas upp justeras minst 1 gång/år eller oftare efter behov. Samordnare för LSS ska finnas. Biståndsbedömare, enhetschefer för äldre och handikappomsorg, samordnare och boendeplaceringsgruppen ska känna till och kontrollera att rutiner för SVPL efterlevs. All vårdpersonal skall ha god kännedom om de riktlinjer och rutiner som finns samlade i Kvalitetshandboken Vård och omsorg. Alla boendeenheter ska bedriva avvikelse- och fallförebyggande arbete. Alla avvikelser skall riskanalyseras och återkopplas till platsen för riskhändelsen. Övergripande analys skall redovisas till Omsorgsnämnden två gånger/år. 3

4 Kvalitetsmätning, kvalitetsindikatorer skall göras en gång/år och redovisas till Omsorgsnämnden. Resultatet återkopplas till boendeenheten. Hälsosjukvård och omsorg ska vara av god hygienisk standard. Boendeenkäten skall göras och redovisas till Omsorgsnämnden en gång/år. Kvalitetshandboken för medicinsktekniska produkter ska beskriva kvalitetssystem inom förskrivning, anskaffning, användning, avvikelsehantering av MTP. Personer med förskrivningsrätt och ansvar över MTP ska namnges. Hälso- och sjukvårdspersonal ska handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Vägledande för detta är: Riktlinjer i Handbok för hälso- och sjukvård Lokala riktlinjer för hälso- och sjukvård Kvalitetskrav från BraVå för vård, rehabilitering och omsorg om äldre Nationella riktlinjer för vård och omsorg på olika område Föreningen BraVå består av några av följande medlemsorganisationer; SKTF, Kommunal, Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund, förbundet Sveriges arbetsterapeuter, leg sjukgymnasters riksförbund som alla ställt sig bakom gemensamma kvalitetskrav för en god och bra vård. Rehabilitering/Habilitering I hälso- och sjukvårdsansvaret ingår rehabilitering. Rehabiliteringsinsatserna ska startas så snabbt som möjligt efter inflyttning och ett rehabiliterande arbetssätt ska genomsyra hela verksamheten. För att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna upprätthålla en god och säker hälso- och sjukvård och omsorg krävs att personalen har adekvat utbildning och kompetens som svarar mot den enskildes behov. För personer i behov av habilitering/rehabilitering inom hemtjänst och LSS skall kommunen och landsting ta fram rutiner för samordning av insatser (planeras vara klara maj 2010). Läkemedelshantering Rutiner för läkemedelshantering ska vara kända och efterlevas av all hälsosjukvårds personal som hanterar läkemedel. För delegerings beslut och uppföljning ansvarar PAS. För transport, förvaring, distribution och iordningställande av ordinationer ansvarar SSK-teamet. Patientansvarig läkare har ansvaret att besluta om en hälsosjukvårdsinsats är egen vård. Sjuksköterska har det övergripande ansvaret för läkemedelshanteringen och kan delegera vissa moment i läkemedelshanteringen till personal med reell kompetens om det är förenligt med en säker vård. Medverkan i läkemedelsgenomgångar med apotekare genomföras i samverkan med apoteket. Palliativ vård Den palliativa vården ska utgå från det syn- och förhållningssätt som finns presenterat i nationellt kvalitetsregister för palliativ vård Två namngivna sjuksköterskor 4

5 ansvarar för Palliativa register samt handledning av personalen. Palliativa rutiner ska samordnas med primärvården. Demensvård Demensvården ska utvecklas med hjälp av; Vårdprogram En god demensvård från Sveriges kommuner och landsting Riktlinjer från regionalt demensnätverk i Västerbotten Nationella riktlinjer för demensvård 2009 Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län. Verksamhetschef för hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska Verksamhetschef (äldreomsorgschef) ansvar för att det finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem för att fortlöpande kunna styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvalitén i verksamheten. Verksamhetschefen ansvarar för att enhetscheferna inom Äldreomsorgen och deras personal tar fram lokala rutiner efter MAS riktlinjer. Verksamhetschefen ansvar även för att det finns framtagna mål för verksamheten och att dessa följs upp regelbundet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att den vård och behandling som bedrivs är säker, ändamålsenlig och håller en god kvalitet och att verksamheten följer de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation och anmälan av skador inom hälso- och sjukvård. Ansvaret omfattar även att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det kvalitetssystem som ska finnas i verksamheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska utövar sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. Redovisningar görs till Omsorgsnämnden. Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar Sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal är skyldiga att inom sitt yrkesutövande arbeta efter de mål, riktlinjer och rutiner som finns inom verksamheten. De är även skyldiga att dokumentera och rapportera alla negativa händelser och tillbud d v s avvikelser, och att bedöma konsekvensen för den enskilde samt att följa upp avvikelsen. 4. Områden som omfattas av Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet Jämlikhet, bemötande, delaktighet, självbestämmande er för diagnostik, vård och behandling/omhändertagande, egen vård Kompetens Samverkan Riskhantering Avvikelsehantering/anmälningar enligt Lex Maria, Lex Sarah, 5

6 Klagomålshantering Försörjning av tjänster, produkter och teknik Dokumentation - Spårbarhet Läkemedelshantering Egenkontroll Medicinsktekniska produkter (MTP-kvalitetshandbok) Samordning av enskildas rehabilitering Jämlikhet, bemötande, delaktighet - Den enskilde och närstående ska vara delaktiga i vård- och rehabiliteringsplanering. - Den enskildes värdighet och integritet ska respekteras. - Den enskildes ska visas omtanke och respekt, oavsett ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. - Den enskilde och deras närstående informeras och görs delaktiga, om inte hinder finns enligt sekretesslagen eller lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. - Välkomstsamtal vid inflyttning utifrån vårdtagarens upplevelse av hälsa. IVRP. Genomförande plan. Närstående görs delaktiga. - Informationsfolder med telefonnummer av patientansvarig sjuksköterska/ /patientansvarig läkare/arbetsterapeut/sjukgymnast/kontaktperson med beskrivning av uppdrag. - Informationsfolder på andra språk än svenska för vårdtagare/brukare/närstående med annat modersmål än svenska. - Information om hur klagomål kan framföras samt hur anmälan till Patientnämnden görs. Information om patientskadeförsäkring. - Dokumentation i journal om hur kontakt och information ska ges till den enskilde eller närstående samt vem som kontaktas i första hand och till vem vi ringer på natten vid hastigt insjuknande eller dödsfall. - av hur nöjd den enskilde är med service, vård, omsorg och behandling. - Att välkomstsamtal genomförs och dokumenteras i journal. - Att boende/närstående har fått information om särskilt boende, patientskadeförsäkringen, genomförandeplan och om hur de framför klagomål. - Att närståendes medverkan finns dokumenterad i journal. - Granskas av MAS, 5 journaler/år. - Mätning av hur nöjd den enskilde/närstående är via årlig enkät. - Klagomål analyseras, följs upp, sammanställs och redovisas till verksamhetschef (äldreomsorgschef) av enhetschefer 1gång/år. - Boendeenkäten 1 gång/år redovisas till Omsorgsnämnden och verksamheterna. 6

7 Diagnostik, vård och behandling - Alla vårdtagare/brukare med omvårdnads och/eller rehabiliteringsbehov ska ha en individuellt utformad vård/rehabiliteringsplan, IVRP eller Genomförande plan. - Aktuell status och individuell plan uppdateras minst två gånger per år samt vid förändrat tillstånd t ex efter ett fall. - Individuell vård- eller habilitering/rehabiliteringsplan ska utformas utifrån individens diagnos, vård, behandlingsordination samt behov av habilitering/rehabilitering. - Inom hemtjänsten och vård av funktionshindrade enligt den gemensamma rutinen för samordning av insatser för habilitering/rehabilitering VLL och Bjurholmskommun. - Använda aktuell forskning inom omvårdnad och rehabilitering t ex nationella riktlinjer för aktuella områden, SBU-rapporter, nationella kvalitetsregister. - Bedömningar om hälso- och sjukvårdsåtgärd som kan utföras som egen vård görs av legitimerad personal och i samverkan mellan hälsocentral och kommunen. Kvalitetshandbok för vård och omsorg, Handbok för kvalitet inom medicintekniska produkter (MTP), Checklistor ska användas för bedömning av MNA (risk för undernäring), Norton (risk för trycksår) och andra mätinstrument enligt Senior alert, läckagemätning (bedömning av kontinens/inkontinens) samt vid förskrivning av hjälpmedel. - Aktuell individuell vård- och rehabiliteringsplan ska finnas för alla boende. - Granskas årligen av MAS. - Enhetschef gör egenkontroll som redovisas till MAS 1 ggr/år. - ar av samverkansrutiner och interna rutiner för egen vård 1g/år. - av Kvalitetsrutiner för MTP och insatser inom LSS 1g/år. Kompetens Alla medarbetare ska ha reell kompetens för sitt uppdrag. - Nya medarbetare tillfrågas om inställning till delegering och följsamhet till basala hygienrutiner. - Introduktion efter checklista för alla medarbetare och som undertecknas. - Introduktionsutbildning för semestervikarier. - Individuella kompetens- och utbildningsplaner. - Medarbetare ska ges möjlighet att ta del av aktuell forskning inom sin verksamhet. - Medarbetarsamtal. Samverkan och samarbete 7

8 - Rutinen för informationsöverföring och samordnad vårdplanering (SVPL) ska vara känd och tillämpas i alla verksamheter. - Samverkansavtal mellan Bjurholmskommun och VLL och Bjurholms primärvård ska vara kända och följas upp. - All personal kring den enskilde ska känna till och arbeta efter individens vård- och rehabiliteringsplan. - Kommunen samverkar med VLL för enskildas habilitering och rehabilitering. - Hälso- och sjukvårdsavtal, läkarsamverkansavtal, remissrutiner, rondblad. - Aktuellt Viktigt meddelande/rapport till NUS ska finnas i vårdtagarens/brukarens omvårdnadspärm för att tas med till sjukhuset. - Avvikelser i SVPL ska rapporteras till MAS. - Avvikelser i egenvård rapporteras till MAS. - Avvikelser i samverkan kring habilitering och rehabilitering rapporteras till MAS. - Rapport av avvikelser för negativa händelser och tillbud i vårdkedjan samt i vård och behandling som skickas till MAS återkopplas till verksamhetsenheter. - Avvikelser följs upp av MAS kontinuerligt och rapporteras till verksamhetschef, enhetschefer och Omsorgsnämnden 1-2 ggr/år. - Primärvårdens chef och äldreomsorgschef samt MAS träffas en gång/termin för planering och uppföljning av gemensamma rutiner och verksamheten. - SVPL följs upp av arbetsgrupp VLL och kommuner 2 g/år. Riskhantering - Alla medarbetare ska känna till och förstå nödvändigheten av att göra riskanalyser. - Riskanalys ska göras vid alla organisationsförändringar, för riskavfallshantering, vid smitta och hantering av medicintekniska produkter. - Statistik för vårdrelaterade infektioner förs av patientansvarig sjuksköterska (PAS) på sina enheter och rapporteras till enhetschef och MAS. - Avvikelserapportering av negativa händelser och tillbud för alla verksamheter. - Statistik av vårdrelaterade infektioner följs upp av MAS 1 g/år. - Avvikelser följs upp av MAS och redovisas till enhetschefer, verksamhetschef och Omsorgsnämnden 1-2 ggr/per år. Avvikelsehantering, LexMaria, LexSarah - Riktlinjen för avvikelser och klagomålshantering ska vara väl känd av alla medarbetare. - Alla negativa händelser och tillbud, avvikelser, ska rapporteras till MAS. 8

9 - Bakomliggande orsaker till negativa händelser och tillbud ska identifieras för att undvika vårdskador. - Enhetschef och medarbetare ska diskutera negativa händelser och tillbud, avvikelser, på arbetsplatsträffar (APT) och ge förslag på förbättringsåtgärder. - MAS genomför händelseanalys vid vissa avvikelser på HSL området, tillsammans med personal och enhetschef vid APT. - MAS rapporterar halvårsstatistik för avvikelser till enhetschefer, äldreomsorgschef och Omsorgsnämnd. - Äldre- och handikappomsorgschef genomför händelseanalys vid vissa avvikelser på SoL området, tillsammans med personal och enhetschef på APT. - Äldre- och handikappomsorgschef rapporterar halvårsstatistik för SoL avvikelser till enhetschefer, MAS och Omsorgsnämnden. - Avvikelsestatistik - Enhetschef och personal utvärderar effekten av insatta förbättringsåtgärder på APT. - Enhetschef rapporterar halvårsrapport av avvikelser till personal på APT. Klagomålshantering Broschyr Klagomålshantering delas ut till samtliga boende och ska dessutom finnas tillgänglig på samtliga boendeformer och hos respektive arbetsledare. Information om patientskadeförsäkringen ges till varje boende vid inflyttning. - Broschyren Klagomålshantering och muntlig information - Enhetschef följer upp hur rutinen efterlevs i praktiken och informerar äldreomsorgsledningen Försörjning av tjänster, produkter och teknik - Upphandlade produkter ska användas i första hand. - All personal ska känna till bruksanvisning för aktuella medicintekniska produkter (MTP). - Alla produkter ska hanteras på ett säkert sätt. - Personal med förskrivningsrätt och ansvar ska namnges. Utgå ifrån Umeå upphandlingsbyrå vid nyanskaffning eller beställning av produkter och tjänster. Handbok för medicintekniska produkter ska hållas uppdaterad. Ansvaret för uppdatering har verksamhetschef. 9

10 Personal som är anmälningsansvariga för avvikelser där medicinsktekniska produkter var inblandade enligt Lex Maria ska vara namngivna. Personal som har förskrivningsrätt är namngivna (MTP-rutinpärm). - Ankomstkontroll, registrering och besiktning av grundutrustning registreras. - Att besiktningar är utförda kontrolleras av ansvarig enhetschef. Besiktningsprotokoll sparas. Dokumentation - Spårbarhet - Omvårdnads- och HSL-journal ska finnas från första dygnet hos alla patienter där det finns ett hälso- och sjukvårdsansvar. - Specifik omvårdnad, rehabilitering och förskrivning ska kunna följas i dokumentationen. - Omsorgs och hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar enligt vedertagna sökord enligt VIPS-modell. - Alla ordinationer ska vara skriftliga och verkställande ska signeras på signeringslistor. - Aktuella signerade omvårdnads/sjukgymnast/arbetsterapeut journaler. - Signeringslistor med signaturförtydligande är kompletta. - Granskas årligen av MAS, ca 5 journaler/år. - Varje verksamhet som utför hälso- och sjukvård ska systematiskt bedriva egenkontroll som redovisas till MAS 1 ggr/år. Egenkontroll - Alla granskningar planeras och utförs årsvis och ska spegla verksamhetens kvalitet/patientsäkerhet och utgå ifrån lokala riktlinjer/socialstyrelsens föreskrifter och rapporter. - MAS följer upp riktlinjer och rutiner en gång per år utifrån gällande lagar och styrdokument. - Kvalitetsledningssystem ska finnas i varje verksamhet och målen ska följas upp årligen. - Kvalitetsmätning görs av MAS och omvårdnad/hälso- och sjukvård/rehabiliterings indikatorer följs 1 ggr/år. - Avvikelserapporter sammanställs 2 ggr/år och avvikelserapportrutiner följs upp årligen. - Verksamhetschef för hälso- och sjukvård (äldreomsorgschef) utvärderar mål och följer upp kvalitetsledningssystem i samråd med MAS 1 ggr/år. 10

11 - Hur målen har uppfyllts utifrån MAS sammanfattning av kvalitetsmätning och avvikelseanalyser. - Vårdgivaren granskar kvalitetsledningssystemet, målen, hur målen uppfyllts samt MAS verksamhet 1 ggr/år samt vid behov. - Socialstyrelsen granskar MAS rutiner vid anmälningar enligt Lex Maria och vid tillsyn. Medicinsktekniska produkter : - Medicinsktekniska produkter är i gott skick, används på rätt sätt och är individuellt förskrivna av kompetenta förskrivare. : - Kvalitet på MTP, förskrivning, användning, beställning och återställning ansvarar för Rehab på SÄB och äldre- och handikappomsorgschef. - Hur målen har uppfyllts utifrån avvikelserapportering och analyser. - Verksamhetschef granskar och informerar vårdgivaren om MTP kvalitet, utifrån avvikelserapportering och analyser. Samordning av enskildas rehabilitering/habilitering : - Samordnade insatser mellan VLL och kommunen, som skall bidra till att en brukare med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet - Ansvarig samordnare från Bjurholmskommun deltar i planering och uppföljning av samordnade insatser - Hur målen har uppfyllts utifrån verksamhetsplan och genomförande - Äldre- och handikappomsorgschef analyserar och informerar Omsorsnämnden 1g/år 5. Ansvarsfördelning Detta ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård innebär följande ansvarsfördelning: 11

12 Vårdgivare/Omsorgsnämnden har ansvar för att: Fastställa verksamhetens övergripande mål Fastställa övergripande mål för kvalitets- och säkerhetsarbetet Följa upp och utvärdera målen Ge direktiv och säkerställa att varje verksamhet fortlöpande bedriver ändamålsenligt kvalitets- och säkerhetsarbete samt ange resurser, rutiner och metoder för dessa. Verksamhetschef/Äldreomsorgschef har ansvar för att: Nå målen, göra dem mätbara Att det finns den personal, de lokaler och den utrustning som krävs Medarbetare har den kompetens som krävs. Remissrutiner. Att ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög vårdtagarsäkerhet, god kvalitet av vården och främjar kostnadseffektivitet. Avtal med VLL, apotek och andra vårdgivare, leverantörer och kunder på vård och omsorgs område, samverkansavtal och överenskommelse med andra aktörer, Riktlinjer, rutiner för anskaffning, användning, och hantering av medicinsktekniska produkter. Att inom befintliga resurser ta fram och fastställa rutiner för hur kvalitetsoch säkerhetsarbetet fortlöpande skall bedrivas för att kunna styra, vägleda, följa upp, utvecklaoch dokumentera kvaliteten i verksamheten. Att vårdkedjan inom och mellan enheter och funktioner fungerar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ansvar för: Riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvård, Avvikelsehantering, analys Kvalitetsgranskning Riskanalys Informera verksamhetschef Rapportera till vårdgivare Att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för vårdtagare Gör anmälan enligt Lex Maria. Enhetschef har ansvar för: Göra kvalitetsmålen kända i verksamheten Fastställa checklistor för introduktion och informationsöverföring Informationsfoldrar för enheten Diskutera avvikelser på APT samt förbättringsåtgärder Rekrytera personal med rätt kompetens (bemanningen) Individuella utbildningsplaner för personal Introduktionsutbildning Sammankallande till vårdplaneringar Kontinuerlig uppföljning av hur föreskrivna rutiner efterlevs 12

13 Hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för att: Utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet Ge sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård Boende/brukare och närstående ska visas omtanke och respekt Boenden/brukaren ska få information om sitt hälsotillstånd Avlidna ska omhändertas på ett respektfullt sätt Legitimerad personal kan överlåta, delegera arbetsuppgift till annan endast när det är förenligt med en god och säker vård Avvikelser ska rapporteras och konsekvenser för boende/brukare analyseras Vården ska utformas i samråd med boenden/brukaren VERKSAMHETSCHEF ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSCHEF Britt-Inger Astergren MAS Fausta Marianovic Bjurholm, jan 09 Uppdat okt 09 13

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering.

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M) Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning BEMÖTANDE AV PATIENTER 4 kap 1 KRAV I FÖRFATTNING det finns rutiner

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse 2011 Forshaga 2012-02-06 Anders Olsson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Om SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården OM SOSFS 2005:12

Om SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården OM SOSFS 2005:12 Om SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården OH-version februari 2006 Kvalitet, patientsäkerhet och ledningssystem Introduktion

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEULÅTANDE DNR 105-243/2007 SID 1 (5) 2007-10-19 Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 15 november 2007 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M)

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund..sid. 1 2. Ansvar... sid 1 3. Krav på ledningssystem sid 2 4. Mål och inriktning...sid

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) Rev. 2013-11-17 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH : ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH Sjuksköterskor och

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011 2012-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Övergripande

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

BEMÖTANDE AV PATIENTER 4kap 1

BEMÖTANDE AV PATIENTER 4kap 1 BEMÖTANDE AV PATIENTER 4kap 1 KRAV I FÖRFATTNING finns rutiner så att - patientens värdighet och integritet respekteras. MAS riktliner för - inflyttning, vårdplanering, vård i livets slutskede. Vårdtagare

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad Uppföljning Lokevägens gruppbostad Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen... 3 1.2 Kontakt med läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun 2013 2014-08-25 Marie Blad Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Hälso- och sjukvårdsstrateg Socialförvaltningen Vallentuna kommun 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för:

Patientsäkerhetsberättelse för: Patientsäkerhetsberättelse för: 2014 Uppdaterad: 2015-02-24 Ansvarig: Josefine Boberg Verksamhetschef Betelhemmet Kvarnvägen 6 611 70 JÖNÅKER 0155 700 90 betelhemmet@telia.com www.betelhemmet.se Innehåll:

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet

Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet År 2016 2017-02-28 Elvira Avdic 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 Sammanställt av Karin Stenmark, MAS Vännäs kommun Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2010-03-01 Bilaga 2 Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård Sida 1 (5) 2016-01-18 Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida

Läs mer

LOKALA RUTINER EGENVÅRD

LOKALA RUTINER EGENVÅRD Flik 13.4. LOKALA RUTINER EGENVÅRD Hälsocentralerna Tre älvar Vännäs, Vindeln, Bjurholm 2011-04-06 Eva Basun avdelningschef Vindeln Arbetsgrupp Elisabeth Olsson, dsk Bjurholm Eva-Marie Hedman, dsk Vindeln

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12. Kvalitetsledningssystem 2010/02/10 1

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12. Kvalitetsledningssystem 2010/02/10 1 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12 Kvalitetsledningssystem 2010/02/10 1 Inledning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialstyrelsens allmänna

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 2016-02-22 Morvarid Moaven Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 3 Övergripande mål och strategier..4

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer