Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård och omsorg SOSFS 2005:12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård och omsorg SOSFS 2005:12"

Transkript

1 Uppdaterat februari 2012 Flik 2.4. Antaget av ON Bjurholm sept 2007 Antaget ändringar ON sept 2009 BJURHOLMKOMMUN ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård och omsorg SOSFS 2005:12 Inledning I egenskap av vårdgivare är Omsorgsnämnden Bjurholmskommun skyldig att erbjuda en god hälso- och sjukvård på lika villkor till alla som bor i kommunens särskilda boendeenheter. Ansvaret omfattar den sjukvård som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och den hälso- och sjukvård som delegerats till personal med reell kompetens. Hälso- och sjukvård ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Bjurholmkommunen ska inom hälso- och sjukvården även erbjuda rehabilitering, habilitering samt tillgodose behovet av hjälpmedel. För de läkarinsatser som behövs i kommunens särskilda boendeenheter ansvarar Primärvården i Bjurholm, Västerbottens läns landsting. Kommunens medborgare och den enskilde förväntar sig att få en god vård och att denna vård är lättillgänglig. Därför måste ledningssystemet för vården tillhandahålla och utveckla vården i enlighet med detta regelverk. Tillämpningsområde I verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2005:12. I ledningssystemet ska grundprinciperna för ledning framgå samt verksamhetens mål samt hur dessa mål ska uppnås. SOSFS 2008:1. Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet för MTP SOSFS 2008:20. Gemensamma insatser för habilitering/rehabilitering. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För att kontinuerligt och långsiktigt

2 utveckla och säkra vårdens kvalitet inrättas ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Det systematiska ledningsarbetet ska: Syfta till att förebygga vårdskador. Utgå från syftet med verksamheten, identifierade och prioriterade vårdbehov samt vårdprocesserna. Vara anpassat till verksamhetens inriktning, storlek och omfattning. Utgå ifrån mätbara mål, som dokumenteras och kontinuerligt följs upp. Vara väl förankrat bland alla medarbetare i organisationen. Ledningen för hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet samt kostnadseffektivitet. I Bjurholmskommuns äldre- och handikappomsorg har ansvaret fördelats: Verksamhetschef (äldre- och handikappomsorgschef) som har ett samlat ledningsansvar samt ansvar för att verksamheterna bedriver hälso- och sjukvård med god kvalitet och att patientsäkerheten är hög. Verksamhetschefen ansvarar även för att det finns ett ledningssystem som är diariefört och att det är väl känt i verksamheterna. Verksamhetschefens uppdrag begränsas av de uppgifter som faller under den medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppdrag inom den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för att hälso- och sjukvården inom Äldreomsorgen håller en god kvalitet och är säker för vårdtagare/brukare. Anmälningsplikt enligt Lex Maria vilar på MAS. Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen - sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast är underställda äldre- och handikappomsorgschefen. Vad innebär ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete? Ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i vården innebär att arbetet ska vara långsiktigt, patientorienterat och präglat av ett förebyggande syn- och arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan. Vid arbetet med förbättringar av verksamheten är det viktigt att problem angrips systematiskt och noggrant. Förbättringsarbetet baseras lämpligen på den dagliga verksamheten som är välkänd för medarbetarna. En modell som är välkänd är IVRP (individuell vård och rehabiliteringsplanering) Genomförande plan, som utgör regelbunden planering, uppföljning, utvärdering och revidering av vård och rehabilitering av den enskilde. Det förebyggande säkerhetsarbetet inom olika områden, fall, läkemedel, tillbud, våld och hot, o s v, omfattar strukturerade analyser och åtgärder mot risker och tillbud samt återkoppling av erfarenheter. Att undersöka och dra slutsatser av negativa händelser och tillbud anses viktigare än att skuldbelägga och straffa enskilda individer. Analyser av lokala negativa händelser och tillbud är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet men även fallbeskrivningar i Riskronden via Socialstyrelsens hemsida /riskronden. 2

3 Ansvar Vårdgivarens mål för den kommunala hälso- och sjukvården år Övergripande kvalitetsmål mål Bjurholmskommun Varje enskild person i Bjurholmskommun - Ska kunna känna jämlikhet i levnadsvillkor. Det innebär att ha inflytande i samhället och över sin vardag. - Ska inte behöva känna sig maklös och utelämnad, utan uppleva att man har makt över sitt liv genom delaktighet och självbestämmande. - Vård och omsorg ska utformas så att den enskildes oberoende stärks, - Ska bemötas med respekt och aktning, - Ska kunna känna trygghet - Ska ha tillgång till vård och omsorg av god kvalité - Ska få vård och omsorg av kompetent personal med relevant kunskap. Ledningssystemets syfte är att skapa en grundläggande ordning i verksamheten för att, så långt det är möjligt förebygga risker och misstag som kan leda till vårdskador. Det ska tydliggöra ansvarsstruktur, identifiera kvalitetsprocesser, dokumentera rutiner och rutiner för uppföljning och återkoppling av resultat samt synliggöra kvalitetsnivå. Övergripande mål som avser kvalité på hälsosjukvårds och omsorgs område Genom samverkan med landstingets primärvård säkerställs att en patientansvarig läkare, PAL, utses för alla boende. Genom samverkansöverenskommelse med primärvård ska gemensamma rutiner utarbetas: palliativ vård, egen vård, avvikelsehantering, habilitering/rehabilitering, informationsöverföring, dokumentation, läkemedel, läkarinsatser mm Varje boende skall få en patientansvarig sjuksköterska, PAS. Varje boende skall ha tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Varje boendes läkemedel skall få en årlig genomgång av läkemedel med PAL och PAS och helst tillsammans med omvårdnadspersonal, apotekare och anhörig. Individuell vårdplan Genomförande plan, skall upprättas inom sex veckor vid inflyttning till boendet och planen skall följas upp justeras minst 1 gång/år eller oftare efter behov. Samordnare för LSS ska finnas. Biståndsbedömare, enhetschefer för äldre och handikappomsorg, samordnare och boendeplaceringsgruppen ska känna till och kontrollera att rutiner för SVPL efterlevs. All vårdpersonal skall ha god kännedom om de riktlinjer och rutiner som finns samlade i Kvalitetshandboken Vård och omsorg. Alla boendeenheter ska bedriva avvikelse- och fallförebyggande arbete. Alla avvikelser skall riskanalyseras och återkopplas till platsen för riskhändelsen. Övergripande analys skall redovisas till Omsorgsnämnden två gånger/år. 3

4 Kvalitetsmätning, kvalitetsindikatorer skall göras en gång/år och redovisas till Omsorgsnämnden. Resultatet återkopplas till boendeenheten. Hälsosjukvård och omsorg ska vara av god hygienisk standard. Boendeenkäten skall göras och redovisas till Omsorgsnämnden en gång/år. Kvalitetshandboken för medicinsktekniska produkter ska beskriva kvalitetssystem inom förskrivning, anskaffning, användning, avvikelsehantering av MTP. Personer med förskrivningsrätt och ansvar över MTP ska namnges. Hälso- och sjukvårdspersonal ska handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Vägledande för detta är: Riktlinjer i Handbok för hälso- och sjukvård Lokala riktlinjer för hälso- och sjukvård Kvalitetskrav från BraVå för vård, rehabilitering och omsorg om äldre Nationella riktlinjer för vård och omsorg på olika område Föreningen BraVå består av några av följande medlemsorganisationer; SKTF, Kommunal, Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund, förbundet Sveriges arbetsterapeuter, leg sjukgymnasters riksförbund som alla ställt sig bakom gemensamma kvalitetskrav för en god och bra vård. Rehabilitering/Habilitering I hälso- och sjukvårdsansvaret ingår rehabilitering. Rehabiliteringsinsatserna ska startas så snabbt som möjligt efter inflyttning och ett rehabiliterande arbetssätt ska genomsyra hela verksamheten. För att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna upprätthålla en god och säker hälso- och sjukvård och omsorg krävs att personalen har adekvat utbildning och kompetens som svarar mot den enskildes behov. För personer i behov av habilitering/rehabilitering inom hemtjänst och LSS skall kommunen och landsting ta fram rutiner för samordning av insatser (planeras vara klara maj 2010). Läkemedelshantering Rutiner för läkemedelshantering ska vara kända och efterlevas av all hälsosjukvårds personal som hanterar läkemedel. För delegerings beslut och uppföljning ansvarar PAS. För transport, förvaring, distribution och iordningställande av ordinationer ansvarar SSK-teamet. Patientansvarig läkare har ansvaret att besluta om en hälsosjukvårdsinsats är egen vård. Sjuksköterska har det övergripande ansvaret för läkemedelshanteringen och kan delegera vissa moment i läkemedelshanteringen till personal med reell kompetens om det är förenligt med en säker vård. Medverkan i läkemedelsgenomgångar med apotekare genomföras i samverkan med apoteket. Palliativ vård Den palliativa vården ska utgå från det syn- och förhållningssätt som finns presenterat i nationellt kvalitetsregister för palliativ vård Två namngivna sjuksköterskor 4

5 ansvarar för Palliativa register samt handledning av personalen. Palliativa rutiner ska samordnas med primärvården. Demensvård Demensvården ska utvecklas med hjälp av; Vårdprogram En god demensvård från Sveriges kommuner och landsting Riktlinjer från regionalt demensnätverk i Västerbotten Nationella riktlinjer för demensvård 2009 Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län. Verksamhetschef för hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska Verksamhetschef (äldreomsorgschef) ansvar för att det finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem för att fortlöpande kunna styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvalitén i verksamheten. Verksamhetschefen ansvarar för att enhetscheferna inom Äldreomsorgen och deras personal tar fram lokala rutiner efter MAS riktlinjer. Verksamhetschefen ansvar även för att det finns framtagna mål för verksamheten och att dessa följs upp regelbundet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att den vård och behandling som bedrivs är säker, ändamålsenlig och håller en god kvalitet och att verksamheten följer de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation och anmälan av skador inom hälso- och sjukvård. Ansvaret omfattar även att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det kvalitetssystem som ska finnas i verksamheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska utövar sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. Redovisningar görs till Omsorgsnämnden. Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar Sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal är skyldiga att inom sitt yrkesutövande arbeta efter de mål, riktlinjer och rutiner som finns inom verksamheten. De är även skyldiga att dokumentera och rapportera alla negativa händelser och tillbud d v s avvikelser, och att bedöma konsekvensen för den enskilde samt att följa upp avvikelsen. 4. Områden som omfattas av Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet Jämlikhet, bemötande, delaktighet, självbestämmande er för diagnostik, vård och behandling/omhändertagande, egen vård Kompetens Samverkan Riskhantering Avvikelsehantering/anmälningar enligt Lex Maria, Lex Sarah, 5

6 Klagomålshantering Försörjning av tjänster, produkter och teknik Dokumentation - Spårbarhet Läkemedelshantering Egenkontroll Medicinsktekniska produkter (MTP-kvalitetshandbok) Samordning av enskildas rehabilitering Jämlikhet, bemötande, delaktighet - Den enskilde och närstående ska vara delaktiga i vård- och rehabiliteringsplanering. - Den enskildes värdighet och integritet ska respekteras. - Den enskildes ska visas omtanke och respekt, oavsett ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. - Den enskilde och deras närstående informeras och görs delaktiga, om inte hinder finns enligt sekretesslagen eller lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. - Välkomstsamtal vid inflyttning utifrån vårdtagarens upplevelse av hälsa. IVRP. Genomförande plan. Närstående görs delaktiga. - Informationsfolder med telefonnummer av patientansvarig sjuksköterska/ /patientansvarig läkare/arbetsterapeut/sjukgymnast/kontaktperson med beskrivning av uppdrag. - Informationsfolder på andra språk än svenska för vårdtagare/brukare/närstående med annat modersmål än svenska. - Information om hur klagomål kan framföras samt hur anmälan till Patientnämnden görs. Information om patientskadeförsäkring. - Dokumentation i journal om hur kontakt och information ska ges till den enskilde eller närstående samt vem som kontaktas i första hand och till vem vi ringer på natten vid hastigt insjuknande eller dödsfall. - av hur nöjd den enskilde är med service, vård, omsorg och behandling. - Att välkomstsamtal genomförs och dokumenteras i journal. - Att boende/närstående har fått information om särskilt boende, patientskadeförsäkringen, genomförandeplan och om hur de framför klagomål. - Att närståendes medverkan finns dokumenterad i journal. - Granskas av MAS, 5 journaler/år. - Mätning av hur nöjd den enskilde/närstående är via årlig enkät. - Klagomål analyseras, följs upp, sammanställs och redovisas till verksamhetschef (äldreomsorgschef) av enhetschefer 1gång/år. - Boendeenkäten 1 gång/år redovisas till Omsorgsnämnden och verksamheterna. 6

7 Diagnostik, vård och behandling - Alla vårdtagare/brukare med omvårdnads och/eller rehabiliteringsbehov ska ha en individuellt utformad vård/rehabiliteringsplan, IVRP eller Genomförande plan. - Aktuell status och individuell plan uppdateras minst två gånger per år samt vid förändrat tillstånd t ex efter ett fall. - Individuell vård- eller habilitering/rehabiliteringsplan ska utformas utifrån individens diagnos, vård, behandlingsordination samt behov av habilitering/rehabilitering. - Inom hemtjänsten och vård av funktionshindrade enligt den gemensamma rutinen för samordning av insatser för habilitering/rehabilitering VLL och Bjurholmskommun. - Använda aktuell forskning inom omvårdnad och rehabilitering t ex nationella riktlinjer för aktuella områden, SBU-rapporter, nationella kvalitetsregister. - Bedömningar om hälso- och sjukvårdsåtgärd som kan utföras som egen vård görs av legitimerad personal och i samverkan mellan hälsocentral och kommunen. Kvalitetshandbok för vård och omsorg, Handbok för kvalitet inom medicintekniska produkter (MTP), Checklistor ska användas för bedömning av MNA (risk för undernäring), Norton (risk för trycksår) och andra mätinstrument enligt Senior alert, läckagemätning (bedömning av kontinens/inkontinens) samt vid förskrivning av hjälpmedel. - Aktuell individuell vård- och rehabiliteringsplan ska finnas för alla boende. - Granskas årligen av MAS. - Enhetschef gör egenkontroll som redovisas till MAS 1 ggr/år. - ar av samverkansrutiner och interna rutiner för egen vård 1g/år. - av Kvalitetsrutiner för MTP och insatser inom LSS 1g/år. Kompetens Alla medarbetare ska ha reell kompetens för sitt uppdrag. - Nya medarbetare tillfrågas om inställning till delegering och följsamhet till basala hygienrutiner. - Introduktion efter checklista för alla medarbetare och som undertecknas. - Introduktionsutbildning för semestervikarier. - Individuella kompetens- och utbildningsplaner. - Medarbetare ska ges möjlighet att ta del av aktuell forskning inom sin verksamhet. - Medarbetarsamtal. Samverkan och samarbete 7

8 - Rutinen för informationsöverföring och samordnad vårdplanering (SVPL) ska vara känd och tillämpas i alla verksamheter. - Samverkansavtal mellan Bjurholmskommun och VLL och Bjurholms primärvård ska vara kända och följas upp. - All personal kring den enskilde ska känna till och arbeta efter individens vård- och rehabiliteringsplan. - Kommunen samverkar med VLL för enskildas habilitering och rehabilitering. - Hälso- och sjukvårdsavtal, läkarsamverkansavtal, remissrutiner, rondblad. - Aktuellt Viktigt meddelande/rapport till NUS ska finnas i vårdtagarens/brukarens omvårdnadspärm för att tas med till sjukhuset. - Avvikelser i SVPL ska rapporteras till MAS. - Avvikelser i egenvård rapporteras till MAS. - Avvikelser i samverkan kring habilitering och rehabilitering rapporteras till MAS. - Rapport av avvikelser för negativa händelser och tillbud i vårdkedjan samt i vård och behandling som skickas till MAS återkopplas till verksamhetsenheter. - Avvikelser följs upp av MAS kontinuerligt och rapporteras till verksamhetschef, enhetschefer och Omsorgsnämnden 1-2 ggr/år. - Primärvårdens chef och äldreomsorgschef samt MAS träffas en gång/termin för planering och uppföljning av gemensamma rutiner och verksamheten. - SVPL följs upp av arbetsgrupp VLL och kommuner 2 g/år. Riskhantering - Alla medarbetare ska känna till och förstå nödvändigheten av att göra riskanalyser. - Riskanalys ska göras vid alla organisationsförändringar, för riskavfallshantering, vid smitta och hantering av medicintekniska produkter. - Statistik för vårdrelaterade infektioner förs av patientansvarig sjuksköterska (PAS) på sina enheter och rapporteras till enhetschef och MAS. - Avvikelserapportering av negativa händelser och tillbud för alla verksamheter. - Statistik av vårdrelaterade infektioner följs upp av MAS 1 g/år. - Avvikelser följs upp av MAS och redovisas till enhetschefer, verksamhetschef och Omsorgsnämnden 1-2 ggr/per år. Avvikelsehantering, LexMaria, LexSarah - Riktlinjen för avvikelser och klagomålshantering ska vara väl känd av alla medarbetare. - Alla negativa händelser och tillbud, avvikelser, ska rapporteras till MAS. 8

9 - Bakomliggande orsaker till negativa händelser och tillbud ska identifieras för att undvika vårdskador. - Enhetschef och medarbetare ska diskutera negativa händelser och tillbud, avvikelser, på arbetsplatsträffar (APT) och ge förslag på förbättringsåtgärder. - MAS genomför händelseanalys vid vissa avvikelser på HSL området, tillsammans med personal och enhetschef vid APT. - MAS rapporterar halvårsstatistik för avvikelser till enhetschefer, äldreomsorgschef och Omsorgsnämnd. - Äldre- och handikappomsorgschef genomför händelseanalys vid vissa avvikelser på SoL området, tillsammans med personal och enhetschef på APT. - Äldre- och handikappomsorgschef rapporterar halvårsstatistik för SoL avvikelser till enhetschefer, MAS och Omsorgsnämnden. - Avvikelsestatistik - Enhetschef och personal utvärderar effekten av insatta förbättringsåtgärder på APT. - Enhetschef rapporterar halvårsrapport av avvikelser till personal på APT. Klagomålshantering Broschyr Klagomålshantering delas ut till samtliga boende och ska dessutom finnas tillgänglig på samtliga boendeformer och hos respektive arbetsledare. Information om patientskadeförsäkringen ges till varje boende vid inflyttning. - Broschyren Klagomålshantering och muntlig information - Enhetschef följer upp hur rutinen efterlevs i praktiken och informerar äldreomsorgsledningen Försörjning av tjänster, produkter och teknik - Upphandlade produkter ska användas i första hand. - All personal ska känna till bruksanvisning för aktuella medicintekniska produkter (MTP). - Alla produkter ska hanteras på ett säkert sätt. - Personal med förskrivningsrätt och ansvar ska namnges. Utgå ifrån Umeå upphandlingsbyrå vid nyanskaffning eller beställning av produkter och tjänster. Handbok för medicintekniska produkter ska hållas uppdaterad. Ansvaret för uppdatering har verksamhetschef. 9

10 Personal som är anmälningsansvariga för avvikelser där medicinsktekniska produkter var inblandade enligt Lex Maria ska vara namngivna. Personal som har förskrivningsrätt är namngivna (MTP-rutinpärm). - Ankomstkontroll, registrering och besiktning av grundutrustning registreras. - Att besiktningar är utförda kontrolleras av ansvarig enhetschef. Besiktningsprotokoll sparas. Dokumentation - Spårbarhet - Omvårdnads- och HSL-journal ska finnas från första dygnet hos alla patienter där det finns ett hälso- och sjukvårdsansvar. - Specifik omvårdnad, rehabilitering och förskrivning ska kunna följas i dokumentationen. - Omsorgs och hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar enligt vedertagna sökord enligt VIPS-modell. - Alla ordinationer ska vara skriftliga och verkställande ska signeras på signeringslistor. - Aktuella signerade omvårdnads/sjukgymnast/arbetsterapeut journaler. - Signeringslistor med signaturförtydligande är kompletta. - Granskas årligen av MAS, ca 5 journaler/år. - Varje verksamhet som utför hälso- och sjukvård ska systematiskt bedriva egenkontroll som redovisas till MAS 1 ggr/år. Egenkontroll - Alla granskningar planeras och utförs årsvis och ska spegla verksamhetens kvalitet/patientsäkerhet och utgå ifrån lokala riktlinjer/socialstyrelsens föreskrifter och rapporter. - MAS följer upp riktlinjer och rutiner en gång per år utifrån gällande lagar och styrdokument. - Kvalitetsledningssystem ska finnas i varje verksamhet och målen ska följas upp årligen. - Kvalitetsmätning görs av MAS och omvårdnad/hälso- och sjukvård/rehabiliterings indikatorer följs 1 ggr/år. - Avvikelserapporter sammanställs 2 ggr/år och avvikelserapportrutiner följs upp årligen. - Verksamhetschef för hälso- och sjukvård (äldreomsorgschef) utvärderar mål och följer upp kvalitetsledningssystem i samråd med MAS 1 ggr/år. 10

11 - Hur målen har uppfyllts utifrån MAS sammanfattning av kvalitetsmätning och avvikelseanalyser. - Vårdgivaren granskar kvalitetsledningssystemet, målen, hur målen uppfyllts samt MAS verksamhet 1 ggr/år samt vid behov. - Socialstyrelsen granskar MAS rutiner vid anmälningar enligt Lex Maria och vid tillsyn. Medicinsktekniska produkter : - Medicinsktekniska produkter är i gott skick, används på rätt sätt och är individuellt förskrivna av kompetenta förskrivare. : - Kvalitet på MTP, förskrivning, användning, beställning och återställning ansvarar för Rehab på SÄB och äldre- och handikappomsorgschef. - Hur målen har uppfyllts utifrån avvikelserapportering och analyser. - Verksamhetschef granskar och informerar vårdgivaren om MTP kvalitet, utifrån avvikelserapportering och analyser. Samordning av enskildas rehabilitering/habilitering : - Samordnade insatser mellan VLL och kommunen, som skall bidra till att en brukare med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet - Ansvarig samordnare från Bjurholmskommun deltar i planering och uppföljning av samordnade insatser - Hur målen har uppfyllts utifrån verksamhetsplan och genomförande - Äldre- och handikappomsorgschef analyserar och informerar Omsorsnämnden 1g/år 5. Ansvarsfördelning Detta ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård innebär följande ansvarsfördelning: 11

12 Vårdgivare/Omsorgsnämnden har ansvar för att: Fastställa verksamhetens övergripande mål Fastställa övergripande mål för kvalitets- och säkerhetsarbetet Följa upp och utvärdera målen Ge direktiv och säkerställa att varje verksamhet fortlöpande bedriver ändamålsenligt kvalitets- och säkerhetsarbete samt ange resurser, rutiner och metoder för dessa. Verksamhetschef/Äldreomsorgschef har ansvar för att: Nå målen, göra dem mätbara Att det finns den personal, de lokaler och den utrustning som krävs Medarbetare har den kompetens som krävs. Remissrutiner. Att ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög vårdtagarsäkerhet, god kvalitet av vården och främjar kostnadseffektivitet. Avtal med VLL, apotek och andra vårdgivare, leverantörer och kunder på vård och omsorgs område, samverkansavtal och överenskommelse med andra aktörer, Riktlinjer, rutiner för anskaffning, användning, och hantering av medicinsktekniska produkter. Att inom befintliga resurser ta fram och fastställa rutiner för hur kvalitetsoch säkerhetsarbetet fortlöpande skall bedrivas för att kunna styra, vägleda, följa upp, utvecklaoch dokumentera kvaliteten i verksamheten. Att vårdkedjan inom och mellan enheter och funktioner fungerar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ansvar för: Riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvård, Avvikelsehantering, analys Kvalitetsgranskning Riskanalys Informera verksamhetschef Rapportera till vårdgivare Att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för vårdtagare Gör anmälan enligt Lex Maria. Enhetschef har ansvar för: Göra kvalitetsmålen kända i verksamheten Fastställa checklistor för introduktion och informationsöverföring Informationsfoldrar för enheten Diskutera avvikelser på APT samt förbättringsåtgärder Rekrytera personal med rätt kompetens (bemanningen) Individuella utbildningsplaner för personal Introduktionsutbildning Sammankallande till vårdplaneringar Kontinuerlig uppföljning av hur föreskrivna rutiner efterlevs 12

13 Hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för att: Utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet Ge sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård Boende/brukare och närstående ska visas omtanke och respekt Boenden/brukaren ska få information om sitt hälsotillstånd Avlidna ska omhändertas på ett respektfullt sätt Legitimerad personal kan överlåta, delegera arbetsuppgift till annan endast när det är förenligt med en god och säker vård Avvikelser ska rapporteras och konsekvenser för boende/brukare analyseras Vården ska utformas i samråd med boenden/brukaren VERKSAMHETSCHEF ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSCHEF Britt-Inger Astergren MAS Fausta Marianovic Bjurholm, jan 09 Uppdat okt 09 13

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-03-01 Susanna Wahlman-Sjöbring, Verksamhetschef Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Sammanställt av Karin Stenmark, MAS Vännäs kommun Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-08 Beslutad av Ninette Hansson sidan 1(9) Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende 2012 Datum och ansvarig för innehållet 20130117 Katarina Romehed Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS Fruktvägens Gruppboende Målargränds Serviceboende Långgatans Gruppboende Varpvägens Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 15/2-2015 Verksamhetschef

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten Patientsäkerhetsberättelse för Agaten År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Ann-Charlotte Adamsson Verksamhetschef Agaten Omsorg Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

22. Riktlinje för risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

22. Riktlinje för risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård 22. Riktlinje för risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Gemensam för Södertörn 2011-11-01 Rev.2012-02-17 MAS/MAR i Södertörn Stockholms län Denna riktlinje har tagits fram av Erland

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Riktlinjer. Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 2012-11-20

Riktlinjer. Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 2012-11-20 Riktlinjer Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvårdsverksamhet Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 2012-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 RISKHANTERING... 3 Riskanalys...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Inom verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (inklusive äldreomsorg), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet 5 GOD OCH SÄKER VÅRD 5.1 Varför kvalitetsarbete? Intresset och engagemanget för att följa upp, värdera, analysera och förbättra vård och behandling har lika lång historia som läkekonsten, dvs. sen Hippokrates

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet 2014 01 10 Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Liss-Marie Nyström Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar 2012-12-06 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar 1 Innehållsförteckning Syfte och mål... 3 Syfte... 3 Kommunens övergripande mål... 3 Kvalitet... 3 Grund

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-16 Eija Sjödin Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Älvsbyns kommuns ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården

Älvsbyns kommuns ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården 2009-06-10 43/09-770 Margareta Åkerlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0928-17281, 070-88 98 502 Antagen av socialnämnden 2009-06-10, 59 Älvsbyns kommuns ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso-

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Diarienummer ALN-2013-0246 NHO-2013-0201 Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande ÄLN och NHO

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer