ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 36/12 Mål nr A 114/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 36/12 Mål nr A 114/11"

Transkript

1 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 36/12 Mål nr A 114/11 Sammanfattning En kommun har avskedat ett vårdbiträde under påstående av att han vid två tillfällen agerat sexuellt mot en brukare i samband med intimhygien. Förbundet har förnekat att vårdbiträdet agerat på sätt kommunen påstått. Fråga om det har förelegat laga grund för avskedandet alternativt saklig grund för uppsägning. Postadress Telefon Expeditionstid Box Måndag-fredag STOCKHOLM Telefax Besöksadress Stora Nygatan 2 A och B

2 2 ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 36/ Mål nr A 114/11 Stockholm KÄRANDE Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, Stockholm SVARANDE Stockholms kommun, Stockholm Ombud: chefsjuristen Annika Elmér, Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Stockholm och arbetsrättsjuristen Hans-Henrik Helldahl, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm SAKEN ogiltigförklaring av avskedande m.m. Bakgrund och yrkanden Mellan parterna gäller kollektivavtal. B.B. är medlem i Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundet). Han har sedan år 2004 varit anställd som vårdbiträde inom Hässelby/Vällingby stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun (kommunen) och tillsvidareanställd sedan den 1 januari Den 1 december 2010 stängdes B.B. av från arbetet och den 3 januari 2011 avskedades han. Till grund för avskedandet angav kommunen att B.B. grovt brutit mot sitt anställningsavtal genom att, vid två tillfällen under år 2010, agera sexuellt mot en kvinnlig brukare i samband med intimhygien. Tvist har uppstått mellan parterna om laga grund för avskedandet förelegat. Parterna har tvisteförhandlat utan att ha enats. Förbundet har väckt talan mot kommunen i Arbetsdomstolen och yrkat att Arbetsdomstolen ska ogiltigförklara avskedandet av B.B. samt förplikta kommunen att till B.B. betala allmänt skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 14 juli 2011, till dess betalning sker. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det har förelegat saklig grund för uppsägning men inte för avskedande har förbundet i andra hand yrkat att kommunen ska förpliktas att till B.B. betala allmänt skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från dagen för delgivning av stämning till dess betalning sker. Kommunen har bestritt käromålet. Inte något belopp har vitsordats som skäligt i och för sig. Sättet att beräkna ränta har vitsordats.

3 3 Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande. Förbundet Bakgrund B.B. utbildade sig under anställningen till undersköterska och fick goda betyg. Han har trivts bra med arbetet och har av kommunen ansetts som en mycket duktig undersköterska. I september 2009 började han arbeta inom Hässelby strands hemtjänst. Arbetet i hemtjänsten består av att vårda äldre personer i deras hem. Det är ett i många avseenden krävande arbete. En mycket viktig arbetsuppgift är att sköta brukarnas hygien, vilket ska ske med omtanke om och med respekt för brukaren. Det är vidare viktigt att ta hänsyn till den enskilda brukarens särskilda behov och önskemål. B.B. har varit mån om att vid omvårdnaden ställa brukaren i centrum och föra en dialog med vederbörande. Från och med september 2009 till dess att han avskedades ingick det i B.B:s arbetsuppgifter att ta hand om den i målet aktuella kvinnliga brukaren. På kvällstid arbetar man ofta parvis, s.k. dubbelbemanning. Brukaren bodde tillsammans med sin son K.N. Brukaren hade vid den aktuella tiden kraftigt nedsatt syn och hörsel och var i stort sett blind. Brukaren motsatte sig fysisk kontakt med vårdbiträdena om de inte inför varje moment informerade henne om vad som skulle ske. Det förekom att brukaren vägrade låta personalen byta blöja på henne och tvätta henne. När brukaren var vid gott humör kunde hon vara väldigt frispråkig och skämtsam, ofta med sexuella anspelningar. Brukaren hade en ovana att fylla blöjorna med toalettpapper, vilket försvårade tvättningen. B.B. brukade vara den av de två vårdbiträdena som oftast utförde tvättningen av brukaren. Han hade god kontakt med henne och kunde kommunicera bra med henne. Brukarens son hade stort förtroende för B.B. B.B. arbetade oftast tillsammans med någon av E.B., S.K. och C.F. Händelseförloppet Den 1 december 2010 kallades B.B. plötsligt till ett samtal med personalchefen U.C. Han fick då reda på att han anklagades för övergrepp av sexuell natur, men anklagelserna preciserades inte närmare. Det angavs bara vilken brukare det rörde sig om, men inte när övergreppen skulle ha skett eller vad han närmare skulle ha gjort. B.B. kunde därför inte bemöta anklagelserna mer än att han förnekade vad som lades honom till last. Han fick uppfattningen att kommunen redan hade bestämt sig för att han var skyldig till de anklagelser som riktats mot honom. Samma dag som samtalet med personalchefen, den 1 december 2010, stängdes B.B. av från arbetet. Kommunen vidtog därefter en utredning, men hörde aldrig

4 4 B.B. Kommunen har påstått att B.B. utan skäl uteblivit från möten den 9 och 16 december 2010, men det är felaktigt. Efter mötet den 1 december 2010 tog B.B. kontakt med en advokat, B.M., och fick rådet att inte ensam träffa företrädare för kommunen. Mot den bakgrunden skickade B.B. ett e-postmeddelande till enhetschefen J.T., där han informerade om det råd han fått av advokaten samt avbokade mötet den 9 december Någon kallelse till ett möte den 16 december har han inte fått. Den 15 december 2010 skickade B.M. en skrivelse till kommunen med ett antal frågor. Dagen därpå fick hon svar av personalchefen. Av svaret framgår bland annat att kommunen ville få till stånd ett möte med B.B. för att diskutera avstängningen. Kommunen åtog sig att återkomma med förslag på tider, men så skedde inte. Den 3 januari 2011 hölls en överläggning med förbundet, varvid B.B. avskedades. Först vid det tillfället, efter att det skriftliga avskedandet hade överlämnats till honom, fick B.B. del av kommunens utredning. B.B. fick alltså inte möjlighet att bemöta anklagelserna innan kommunen avskedade honom. Under utredningen hade kommunen hört de två anmälande kollegorna, däremot inte B.B. B.B. har aldrig gjort något otillbörligt mot brukaren. Inte vid något av de påstådda tillfällena har någon av kollegorna framfört anklagelser eller kritik mot honom. De två kollegorna påstår sig ha sett vad han gjort under tvättningen. Det framstår som osannolikt eftersom den som står på andra sidan av brukaren vid tvättningen inte kan se vad den som utför tvättningen gör. Under alla förhållanden grundades avskedandet på ett ofullständigt underlag eftersom han inte hördes före avskedandet. Sammanfattning av grunderna för talan B.B. har inte gjort sig skyldig till de anklagelser som riktas mot honom. I vart fall är de omständigheter som läggs honom till last, de oprecisa påståendena om vad han påstås ha gjort, inte tillräckliga för att ens saklig grund för uppsägning ska föreligga. Enbart om kommunen skulle visa att B.B. har utfört handlingarna och det varit fråga om ett uppsåtligt brott kan B.B. skiljas från anställningen. Därtill är den utredning som kommunen har vidtagit bristfällig. Avskedandet ska således ogiltigförklaras och B.B. är berättigad till allmänt skadestånd för det felaktiga avskedandet. Om Arbetsdomstolen finner att det förelegat saklig grund för uppsägning men inte laga grund för avskedande är B.B. berättigad till allmänt skadestånd för det felaktiga avskedandet. Skäl för jämkning av ett allmänt skadestånd föreligger inte. B.B. kan på intet sätt anses medvållande genom att inte ha medverkat i utredningen. Kommunen

5 5 Allmänt om äldreomsorgen inom kommunen Kommunen är skyldig att bedriva äldreomsorg på ett tryggt sätt. Omvårdnaden ska ske med respekt för varje enskild brukare och präglas av respekt och kvalitet. Verksamheten bedrivs i enlighet med bland annat socialtjänstlagen. Enligt 5 kap. 4 socialtjänstlagen ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Lagen ger uttryck för en värdegrund som ska ligga till grund för all äldreomsorg. Kommunens äldreomsorg ska präglas av personligt inflytande, trygghet, värdighet och respekt. Brukarna befinner sig ofta i en mycket utsatt situation, där de behöver hjälp och stöd med de mest grundläggande behoven, bland annat att sköta hygienen. Brukarna är beroende av den vårdpersonal som kommunen tillhandahåller. Vid intimhygien, hjälp med tvätt av underlivet, är utsattheten extra stor och därför ställs också extra höga krav på personalen. I en sådan situation har de anställda ett stort ansvar att agera professionellt. För att säkerställa kvaliteten i äldreomsorgen och för att se till att de värdegrunder som uppställs i socialtjänstlagen efterföljs finns olika kontrollsystem. Kommunen har egna inspektioner, men även Socialstyrelsen inspekterar verksamheten. Det finns enligt socialtjänstlagen en skyldighet att anmäla missförhållanden eller misstänkta missförhållanden, vilket B.B:s kollegor också har gjort. Något om brukaren Händelserna utspelade sig vid omsorg av brukaren i hennes hem. Brukaren hade ett omfattande omsorgsbehov. Hon var tidvis förvirrad, men emellanåt adekvat och kunde då skämta friskt. Hon hade kraftigt nedsatt syn och hörsel. Brukaren, som under år 2010 var 93 år gammal, bodde tillsammans med sin son som ofta befann sig i bostaden när hemtjänsten utförde omvårdnaden. Brukaren var känslig, vilket möjligen berodde på att hon var så gott som blind och döv. Hon kunde skrika och göra utfall mot personalen. Brukaren var sängliggande. Omsorgen genomfördes huvudsakligen av två vårdbiträden tillsammans, s.k. dubbelbemanning. Vid intimhygien innebar detta att vårdbiträdena stod på varsin sida om brukaren, som låg i sängen. Den ena höll i brukaren och den andra skötte tvättningen. Händelsen den 2 november 2010 Den 2 november 2010 utförde H.A. och B.B. omvårdnaden av brukaren. Brukaren låg på sidan och B.B. utförde tvättningen. H.A. stod mittemot B.B. och såg att han, efter det att tvättningen hade avslutats, berörde brukarens underliv på ett sätt som H.A. reagerade mycket starkt på. Det var en upprepad rörelse mot brukarens underliv. Rörelsen var onormal i sammanhanget och hade inte något samband med tvättningen. Rörelsen var sexuellt betingad och brukaren blev glad och upphetsad. H.A. ifrågasatte B.B., som avfärdade henne. Han upphörde dock med rörelserna när H.A. sade till honom. Brukarens son var inte närvarande i rummet vid detta tillfälle.

6 6 När H.A. återvände till kontoret stötte hon på D.K. och berättade vad som hänt hos brukaren. D.K. hade själv upplevt en liknande händelse den 7 juni Hon hade dock inte berättat om det för någon företrädare för kommunen, utan enbart för en väninna. H.A. kände alltså inte till att D.K. varit med om en liknande händelse. Händelsen den 7 juni 2010 Den 7 juni 2010 arbetade D.K. tillsammans med B.B. hos brukaren. Brukaren låg på sidan i sängen när B.B. skulle utföra tvättningen. D.K. stod mittemot B.B., det vill säga på andra sidan brukaren. När B.B. inledde tvättningen såg D.K. att B.B. utförde en onormal rörelse av smekande natur mot brukarens underliv. Brukaren blev sexuellt upphetsad och började tala om sex. B.B. försökte då tysta ned brukaren. Brukarens son var inte heller vid detta tillfälle närvarande i rummet. När D.K. fick höra H.A:s berättelse om händelsen i november 2010 insåg hon att det hon iakttagit inte var en engångsföreteelse. Hon bestämde sig då för att berätta för enhetschefen J.T. vad hon upplevt. Så skedde den 26 november Möten den 1 december 2010 Den 1 december 2010 träffade J.T., tillsammans med två medarbetare från personalenheten, D.K. och H.A. var för sig. Personalchefen U.C. beslutade därefter att händelserna skulle fortsatt utredas. Samma dag kallades B.B. till ett möte. På mötet var denne, personalchefen och enhetschefen närvarande. Av minnesanteckningarna från mötet framgår att kommunen redogjorde för de aktuella händelserna och att B.B. tog avstånd från anklagelserna. Den omständigheten att B.B. tillbakavisade anklagelserna måste rimligen innebära att han fick klart för sig vad anklagelserna innebar. Det framgår vidare av minnesanteckningarna att kommunen såg allvarligt på vad som framkommit, men att arbetsgivaren ännu inte tagit ställning i sak. Det framgår slutligen att B.B. ombads att närvara vid ett sedan tidigare inbokat möte den 9 december Kommunens utredning B.B. var avstängd från arbetet under perioden den 1 december 31 december 2010, med förlängning till den 3 januari Under avstängningen vidtog kommunen ytterligare utredningsarbete. Två handläggare från kommunens personalavdelning träffade D.K. och H.A. De fick var för sig beskriva sina upplevelser och allt dokumenterades. Kommunens avsikt var att även B.B. skulle få komma till tals och att så skulle ske vid ett möte den 9 december Mötet var ursprungligen bokat för att diskutera B.B:s korttidsfrånvaro. Eftersom mötet redan var inbokat talade man, redan den 1 december 2010, om för B.B. att mötet i stället skulle avhandla de

7 7 aktuella anklagelserna. Det e-postmeddelande som B.B. den 6 december 2010 skickade till J.T. angående mötet den 9 december 2010 visar att han var medveten om mötet, men inte hade för avsikt att inställa sig. U.C. kallade därefter B.B. per telefon till ett nytt möte den 16 december B.B. har alltså fått möjlighet att komma till tals, men valt att inte komma till de utsatta mötena. Avskedandet m.m. Strax före julhelgen 2010 bedömde kommunen att vad som framkommit genom utredningen var mycket allvarligt. Det framgick att brukaren hade utsatts för sexuella övergrepp och härigenom kränkts i en utsatt situation. Den 22 december 2010 beslutade kommunen att underrätta B.B. om avskedande och att varsla förbundet om detta. B.B. tog del av underrättelsen den 27 december Vid den tidpunkten hade B.B. gått med som medlem i förbundet. En överläggning hölls med förbundet den 3 januari B.B. och förbundet fick då del av utredningen som hade genomförts. Av redogörelsen framgår i detalj vad som lades B.B. till last. Förbundet och B.B. fick möjlighet att ställa frågor till kommunen. B.B. lämnade också sin syn på vad som kan ha hänt. Inte något av vad förbundet eller B.B. anförde vid överläggningen förändrade kommunens uppfattning om vad som hänt. Avskedandet verkställdes därför den dagen, direkt efter överläggningen. Dagen därpå, den 4 januari 2011, skickade B.B. ett e- postmeddelande till kommunen med vad han ansåg kunde vara en förklaring till den uppkomna situationen. Av det e-postmeddelandet framgår att B.B. menade att han plockat bort pappersludd som fastnat i brukarens pubeshår. De rörelser som D.K. och H.A. såg kan dock omöjligen ha haft till syfte att ta bort pappersludd. Den 13 januari 2011 skickade B.B. ytterligare ett e- postmeddelande med en förklaring. Förklaringen gick dock enbart ut på att svartmåla D.K. och H.A. B.B:s förklaringar är inte trovärdiga. Det kommunen lägger B.B. till last utgör ett allvarligt missförhållande i socialtjänstlagens mening. Kommunen har en skyldighet att anmäla missförhållanden, vilket också skedde genom en Lex Sarah-anmälan. Kommunen har också polisanmält händelserna. Förundersökningen lades ned, dock utan att H.A. eller D.K. hördes. Det är i sig anmärkningsvärt, men för frågan om avskedande saknar det betydelse att förundersökningen lades ned. Sammanfattning av grunderna för bestridandet B.B. har grovt brutit mot sitt anställningsavtal genom att den 7 juni och den 2 november 2010 agera sexuellt mot en brukare. Det har därmed förelegat laga grund för avskedandet. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det inte har förelegat laga grund för avskedande har det i vart fall funnits saklig grund för uppsägning. Frågan om det föreligger grund för skiljande från anställningen är inte beroende av om B.B. hörts under utredningen. B.B. har fått möjlighet att komma till tals, men har valt att inte medverka. Ett eventuellt allmänt skadestånd bör jämkas till noll eller det lägre belopp Arbetsdomstolen finner skäligt. B.B. har inte medverkat i utredningen. Han fick

8 8 den 1 december 2010 klart för sig vad anklagelserna handlade om och han gavs möjlighet att bemöta anklagelserna vid möten den 9 december och den 16 december B.B. borde under alla omständigheter ha insett att det krävdes en förklaring av vad som lagts honom till last, men någon sådan lämnades inte. Domskäl Tvisten B.B. har varit anställd som vårdbiträde hos kommunen sedan år Den 3 januari 2011 avskedades han från sin anställning. Tvisten gäller om det har förelegat laga grund för avskedandet alternativt saklig grund för uppsägning. Tvisten rör i första hand om B.B. den 7 juni 2010 och den 2 november 2010 otillbörligt berört en brukare på ett sexuellt sätt. Kommunen har bevisbördan för att så har skett. Utredningen i målet m.m. Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på förbundets begäran hållits förhör under sanningsförsäkran med B.B. samt vittnesförhör med brukarens son K.N., vårdbiträdena S.K., E.B., C.F., N.M. och M.B. På kommunens begäran har vittnesförhör hållits med vårdbiträdena H.A., D.K. och A.W. samt med personalchefen U.C. och enhetschefen J.T. Händelsen den 7 juni 2010 Kommunen har gjort gällande att B.B., när han inledde tvättningen av brukaren, utförde en onormal rörelse av smekande natur mot brukarens underliv. Brukaren har, enligt kommunen, då blivit sexuellt upphetsad och börjat tala om sex, varvid B.B. skulle ha försökt tysta ned brukaren. Förbundet har förnekat att B.B. skulle ha agerat på det sätt som kommunen gjort gällande. Förbundet har anfört att det vårdbiträde som inte utför tvättningen, utan står på brukarens framsida, inte närmare kan se vad den som tvättar gör och har därför ifrågasatt uppgiften att D.K. sett vad B.B. närmare gjort. Följande har framkommit av förhören. B.B. och D.K. arbetade tillsammans hos brukaren. Brukaren skulle tvättas i underlivet och låg på sedvanligt sätt på sidan i sängen. B.B. var den som utförde tvättningen. Han hade under hela skedet en tvättlapp i handen. D.K. stod mittemot B.B. med brukarens framsida mot sig. D.K. har berättat följande. B.B. tog en tvättlapp och började tvätta brukaren i underlivet. Han utförde långsamma små smekande cirkulerande rörelser. Hon reagerade på B.B:s rörelse med handen och kände att allt inte var i sin ordning. Han gjorde inte som man brukar göra. Hon kände sig generad och ställd och vände bort blicken. Hon tittade då på brukaren som log och var nöjd. Rörelsen pågick under fem till tio sekunder. Hon såg inte B.B:s fingrar. Efter tvättningen,

9 9 när brukaren låg på rygg, frågade brukaren B.B. om de skulle ha sex. B.B. försökte då att få henne tyst. B.B. har förnekat vad som lagts honom till last och anfört att det måste röra sig om ett missförstånd. B.B. har, med hänvisning till att han inte känner igen händelsen, uppgett att han inte kunnat lämna några närmare uppgifter om densamma. Arbetsdomstolen gör följande bedömning. Vid händelsen har, utöver brukaren, enbart B.B. och D.K. varit närvarande. D.K. har berättat att hon reagerade på B.B:s rörelse med handen och att hon övertygades om sin uppfattning att den var av sexuell natur när hon såg brukarens reaktion. Arbetsdomstolen finner inte anledning att ifrågasätta att D.K. upplevde situationen på det sätt hon redogjort för. Hon har emellertid också berättat att hon inte såg B.B:s fingrar och vad han gjorde med dem. Det är ostridigt att den person som utför tvättningen måste vidröra brukarens underliv. Det är också ostridigt att den aktuella brukaren inte sällan talade om sex med personalen. Enbart den omständigheten att brukaren såg nöjd ut och talade om sex kan således inte tas till intäkt för att det förekommit något otillbörligt. Arbetsdomstolen finner vid en samlad bedömning att det har funnits ett inte obetydligt utrymme för missförstånd, särskilt med beaktande av att D.K. faktiskt inte har sett vad B.B. gjorde med sina fingrar. Under sådana förhållanden kan det inte anses visat att B.B. har berört brukaren på ett sexuellt sätt. Händelsen den 2 november 2010 Kommunen har gjort gällande följande. B.B. berörde brukarens underliv på ett otillbörligt sätt. Det var en upprepad och i sammanhanget onormal rörelse mot brukarens underliv. Rörelsen var sexuellt betingad och brukaren blev glad och upphetsad. H.A. ifrågasatte B.B., som då upphörde med rörelsen. Förbundet har förnekat att B.B. skulle ha agerat på det sätt som kommunen gör gällande. Förbundet har även här invänt att det vårdbiträde som inte utför tvättningen, utan står på brukarens framsida, inte närmare kan se vad den som tvättar gör. Följande har framkommit av förhören. Vid det aktuella tillfället arbetade H.A. och B.B. med omvårdnaden av brukaren. Brukaren låg på sidan och B.B. utförde tvättningen. H.A. stod mittemot B.B., med brukarens framsida mot sig. H.A. har berättat följande. När B.B. hade tvättat klart såg hon att han rörde brukaren på ett sätt som inte var normalt. Rörelsen pågick under några sekunder. Hon såg B.B:s arm, men inte handen eller fingrarna. Hon vet inte om B.B. vidrörde brukaren där bak eller där fram. Hon frågade vad B.B. gjorde, varvid han svarade hon gillar det här. Brukaren var glad och skrattade samt sade vad trevligt. B.B. slutade direkt när hon frågade vad han gjorde. Hon var tagen av händelsen och trodde inte att B.B. kunde göra något sådant. Hon blev övertygad

10 10 om att rörelsen var av sexuell natur eftersom B.B. svarade henne som han gjorde. B.B. har, enligt vad som ovan angetts, förnekat vad som lagts honom till last och har anfört att det måste röra sig om ett missförstånd. B.B. har, med hänvisning till att han inte känner igen händelsen, uppgett att han inte kunnat lämna några närmare uppgifter om densamma. Arbetsdomstolen gör följande bedömning. I likhet med den påstådda händelsen i juni 2010 har utöver brukaren enbart B.B. och hans kollega varit närvarande. B.B. har inte lämnat några närmare uppgifter om händelsen. Vid bedömningen är därför H.A:s uppgifter av avgörande betydelse. H.A. har på ett trovärdigt sätt berättat om sin upplevelse av händelsen. Det har inte framkommit någon omständighet som i och för sig ger anledning att ifrågasätta hennes uppgift om att hon av någon anledning reagerade på B.B:s rörelse med armen. I likhet med händelsen i juni 2010 finns det dock inte några iakttagelser av vad B.B. har gjort med sina fingrar. H.A:s uppfattning om att det var fråga om en sexuellt präglad beröring grundar sig alltså på slutsatser av hennes övriga iakttagelser. Det måste av den anledningen anses råda en inte obetydlig osäkerhet om vad som faktiskt har skett. B.B. har inte känts vid att han fällt det uttalande som H.A. påstått att han fällt om att brukaren gillade vad han gjorde. Det har inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta H.A:s berättelse heller i denna del. H.A:s uppgift om uttalandet får därför tas för god. B.B:s uttalande kan å ena sidan anses ge visst stöd åt kommunens påstående att det var fråga om en beröring av sexuell natur. Det kan å andra sidan inte uteslutas att uttalandet syftade på något annat, till exempel tvättningen i sig. Som redan konstaterats innebär tvättningen med nödvändighet att personalen vidrör brukarens underliv. Under sådana förhållanden måste försiktighet iakttas vid bedömningen. Vid en samlad bedömning finner Arbetsdomstolen att kommunen inte heller i detta fall har visat att B.B. har berört brukaren på ett sexuellt sätt. Sammanfattande bedömning Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att kommunen inte lyckats visa att B.B. berört brukaren otillbörligt på ett sexuellt sätt. Det har därmed inte förelegat ens saklig grund för uppsägning av B.B. Avskedandet ska därför ogiltigförklaras. Kommunen har också ådragit sig skadeståndsskyldighet. Allmänt skadestånd och rättegångskostnader Kommunen har yrkat att det allmänna skadeståndet ska jämkas till i första hand noll. Kommunen har gjort gällande att B.B. varit medvållande till avskedandet under påstående att han inte har medverkat i kommunens utredning. Förbundet har bestritt att B.B. skulle ha varit medvållande och att det skulle föreligga skäl för jämkning.

11 11 Det är ostridigt att B.B. inför mötet den 9 december 2010 meddelade att han, i enlighet med instruktioner från sitt dåvarande ombud, inte avsåg att närvara vid det mötet. Det är vidare utrett att kommunen åtagit sig att återkomma med förslag till ombudet på tider för ett nytt möte. Att så inte blev fallet är ostridigt. I målet finner domstolen inte utrett att B.B. blivit ombedd att komma till något möte den 16 december Enligt Arbetsdomstolens mening borde B.B. ha hörts innan kommunen fattade beslut i avskedandefrågan. Arbetsdomstolen finner inte att utredningen ger stöd för att B.B. ensidigt kan lastas för att så inte blev fallet. Arbetsdomstolen gör bedömningen att det inte finns skäl att jämka det allmänna skadestånd som B.B. är berättigad till med anledning av det felaktiga avskedandet. Arbetsdomstolen finner att det allmänna skadeståndet bör bestämmas till kr. Kommunen ska som tappande part förpliktas att ersätta förbundet för dess rättegångskostnader. Om beloppet råder inte tvist. Domslut 1. Arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedandet av B.B. 2. Arbetsdomstolen förpliktar Stockholms kommun att till B.B. betala kr i allmänt skadestånd, med ränta enligt 6 räntelagen från den 14 juli 2011 till dess betalning sker. 3. Arbetsdomstolen förpliktar Stockholms kommun att ersätta Svenska Kommunalarbetareförbundet för dess rättegångskostnader med kr, varav kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker. Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Berndt Molin, Karl Olof Stenqvist, Gösta Rehnstam, Eva-Lena Danielsson och Margareta Öhberg. Enhälligt. Sekreterare: Martin Ulfving

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 Sammanfattning Förhandling enligt 10 medbestämmandelagen har inte kommit till stånd trots vissa kontakter mellan den arbetstagarorganisation som begärt förhandling

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 Sammanfattning En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 Sammanfattning Frågor om förhandlingsvägran. Arbetsdomstolen finner att kravet, i 4 kap. 7 lagen om rättegången i arbetstvister, på förhandling för att få väcka

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm KÄRANDE Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Box 1105, 111 81 Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit att det inte förelegat grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning. Fråga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 Sammanfattning Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående avstängning omedelbart skulle upphöra. Arbetsgivarparten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 47/10 Mål nr A 115/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 47/10 Mål nr A 115/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 47/10 Mål nr A 115/09 Sammanfattning Fråga om en arbetsgivare har gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. För bedömningen av den frågan är avgörande om, som arbetsgivaren hävdat,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm KLAGANDE C P med firma Björkvallens Entreprenad och Allservice Björkö Ombud: advokaten T Ö, T Ö Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 2,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/13 Mål nr A 42/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/13 Mål nr A 42/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/13 Mål nr A 42/12 En vd lovade en anställd att betala för en middag för en grupp anställda. Den anställde satte upp en inbjudan där det bl.a. angavs att inbjudan gällde alla utom

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagarorganisation brutit mot bestämmelserna i 45 medbestämmandelagen genom att inte varsla ett berört företag om en förestående

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30/10 Stockholm KLAGANDE HEDGU Bilfrakt Aktiebolag, 556129-1344, Hedentorp, 260 39 Hasslarp Ombud: arbetsrättsjuristen E G, Transportgruppen TGS Service

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/10 Mål nr A 173/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/10 Mål nr A 173/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/10 Mål nr A 173/09 Sammanfattning Fråga om ogiltigförklaring av avskedande av en arbetstagare som enligt arbetsgivaren har gjort sig skyldig till hot om och försök till misshandel

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11 Sammanfattning En arbetstagare har blivit avskedad. Mot arbetstagarens skadeståndskrav har arbetsgivaren invänt att talan är preskriberad enligt 41 anställningsskyddslagen.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/08 Mål nr A 217/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/08 Mål nr A 217/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/08 Mål nr A 217/07 Sammanfattning Enligt ett personligt avtal om premielön är det en förutsättning för premielönen att arbetstagaren är anställd den 31 december 2006 och att uppsägningstid

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11 Sammanfattning Sedan en arbetstagare i december 2009 sagts upp på grund av arbetsbrist, väckte hans fackliga organisation talan i Arbetsdomstolen med yrkande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04 Sammanfattning Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trots avskedande skall bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Rotel 13 DOM 2016-04-14 Malmö Mål nr T 1157-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hässleholms tingsrätts dom 2015-04-08 i mål T 1370-13, se bilaga A KLAGANDE POLOP Aktiebolag, 556382-8283

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 7/17 Mål nr A 201/15

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 7/17 Mål nr A 201/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 7/17 Mål nr A 201/15 En arbetstagare hade ansökt om föräldraledighet i drygt ett år. Han blev några dagar senare uppsagd under åberopande av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen hade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/16 Mål nr A 99/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/16 Mål nr A 99/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/16 Mål nr A 99/15 En barnskötare hos en kommun, som varit medlem i både en kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation och en arbetstagarorganisation utan kollektivavtal, har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 41/12 Mål nr A 139/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 41/12 Mål nr A 139/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 41/12 Mål nr A 139/11 Sammanfattning Två deltidsanställda säljare i en kosmetikbutik anmälde till sin arbetsgivare att de ville ha en anställning med en högre sysselsättningsgrad

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 Sammanfattning Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 Sammanfattning Fråga om förhandlingsvägran. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM Telefax www.arbetsdomstolen.se

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

LO-TCO RÄTTSSKYDD AB

LO-TCO RÄTTSSKYDD AB LO-TCO RÄTTSSKYDD AB Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Datum 2010-10-13 Beteckning (bör anges i brev till oss) KOM-73539-SG 2010-10 Måinr fl AkSbiSaga nr / Stämningsansökan Kärande: Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad,

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, omplaceringsskyldighet Datum:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 46/11 Mål nr A 211/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 46/11 Mål nr A 211/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 46/11 Mål nr A 211/09 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har begärt förhandling med en arbetsgivare, ett bolag. Fråga om bolaget har gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 Sammanfattning Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt yrkande om lön till att avse även lönebelopp som förfallit i tiden efter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/06 Mål nr A 219/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/06 Mål nr A 219/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/06 Mål nr A 219/05 Sammanfattning En terminalarbetare vid en av Postens godsterminaler har dömts till fängelse i tre år för rån. Arbetsdomstolen har funnit att uppsägningen av

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16 Bestämmelsen i 5 kap. 2 första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittning av rättegångskostnader är inte tillämplig när Arbetsdomstolen avgör ett mål om ett

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/04 Mål nr A 247/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/04 Mål nr A 247/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/04 Mål nr A 247/03 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har åsidosatt den i 45 medbestämmandelagen föreskrivna varselskyldigheten genom att utvidga en pågående stridsåtgärd

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/12 Mål nr 106/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/12 Mål nr 106/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/12 Mål nr 106/11 Sammanfattning En arbetstagarorganisation påkallade förhandling med en enskild näringsidkare efter att i en pågående process mot ett bolag avseende lönefordringar

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 49/04 Mål nr A 168/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 49/04 Mål nr A 168/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 49/04 Mål nr A 168/03 Sammanfattning Fråga om arbetsgivare har gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att avbryta en provanställning i förtid. Postadress Telefon Box

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 64/08 Mål nr A 139/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 64/08 Mål nr A 139/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 64/08 Mål nr A 139/07 Sammanfattning Fråga om ett hotells byte av städentreprenör inneburit en övergång av verksamhet mellan den gamla och den nya entreprenören. Postadress Telefon

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/08 Mål nr A 165/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/08 Mål nr A 165/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/08 Mål nr A 165/07 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder. Fråga om varslet har innehållit uppgift om anledningen till stridsåtgärden på det sätt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/15 Mål nr A 113/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/15 Mål nr A 113/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/15 Mål nr A 113/14 Fråga om en arbetstagare har rätt till ytterligare ersättning för intjänad arbetstidsförkortning och därvid bl.a. om det är visat att arbetsgivaren tillämpade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/14 Mål nr A 198/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/14 Mål nr A 198/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/14 Mål nr A 198/12 En ishockeyspelare träffade ett anställningsavtal med en elitserieklubb för fyra säsonger. Fråga om avtalet upphörde när klubben åkte ur elitserien. Även fråga

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet

Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet Johanna Read Hilmarsdottir Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 58/10 Mål nr A 193/09

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 58/10 Mål nr A 193/09 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 58/10 Mål nr A 193/09 Sammanfattning Fråga huruvida kravet på förhandling enligt 4 kap. 7 arbetstvistlagen varit uppfyllt i ett fall där parterna ostridigt inte har hållit central

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2013-04- ^ T 6198-12 Rotel 020108 Stockholm Sid l (7) KÄRANDE Independent Finans Aktiebolags konkursbo, 556117-6560 Adress hos ombuden Ombud: Advokaten Bill Kronqvist och jur.kand.

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 Sammanfattning En arbetsplats var försatt i blockad av SEKO. På arbetsplatsen arbetade arbetstagare som var medlemmar i Byggnadsarbetareförbundet. Arbetstagarna

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 Sammanfattning Fråga om tillämpning av 34 andra och tredje stycket anställningsskyddslagen i en situation då en arbetstagare väckt talan om ogiltigförklaring

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER Kärande Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04

Läs mer

DOM 2015-11-16 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-11-16 Meddelad i Helsingborg 1 HELSINGBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2015-11-16 Meddelad i Helsingborg Mål nr Ombud: Processföraren Anna Rosenmüller Nordlander

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 12/13 Mål nr B 144/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 12/13 Mål nr B 144/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 12/13 Mål nr B 144/11 Fråga om ogiltigförklaring av avskedande på grund av bland annat sexuella trakasserier innefattande även fråga om arbetsgivaren till följd av den så kalllade

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38 Cirkulärnr: 12:67 Diarienr: 12/6958 P-cirknr: 12-2:28 Nyckelord: AD, uppsägning, preskription, rekommenderat brev, 10 LAS Handläggare: Tommy Larsson Avdelning: Datum: 2012-12-03 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/14 Mål nr B 132/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/14 Mål nr B 132/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/14 Mål nr B 132/13 Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid? Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617

Läs mer

Cirkulärnr: 2007:23 Diarienr: 2007/0733 Arbetsgivarpolitik: :14 Arbetsrätt, AD, förflyttning, diskriminering, avskedande

Cirkulärnr: 2007:23 Diarienr: 2007/0733 Arbetsgivarpolitik: :14 Arbetsrätt, AD, förflyttning, diskriminering, avskedande Cirkulärnr: 2007:23 Diarienr: 2007/0733 Arbetsgivarpolitik: 2007-2:14 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsrätt, AD, förflyttning, diskriminering, avskedande Datum: 2007-03-23 Mottagare:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping 1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Nyköping Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Johanna Nilsson Samma adress

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen Box Solna. företrädd av: Svarande: Bolaget AB ( ) Skånela Stensta Rosersberg

Diskrimineringsombudsmannen Box Solna. företrädd av: Svarande: Bolaget AB ( ) Skånela Stensta Rosersberg 2017-06-21 Ärende ANM 2017/1128 handling 2 Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Ansökan om stämning Kärande: Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna företrädd av: Processföraren Karin Ernfors

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2017-02-20 Stockholm Mål nr F 8160-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-13 i mål nr F 2991-16, se bilaga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 111/05 Mål nr A 46/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 111/05 Mål nr A 46/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 111/05 Mål nr A 46/04 Sammanfattning Fråga huruvida en arbetsgivarorganisation A haft skyldighet att på begäran av en arbetstagarorganisation träda i central tvisteförhandling rörande

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12 Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid bl.a. om bolaget anmält förhinder. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/10 Mål nr B xx/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/10 Mål nr B xx/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/10 Mål nr B xx/09 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/16 Mål nr A 82/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/16 Mål nr A 82/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/16 Mål nr A 82/15 En lärare vid ett universitet har haft en tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen. Universitetet har ansetts skyldigt att lämna besked om att läraren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 53/11 2011-06-08 Mål nr A 187/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 53/11 2011-06-08 Mål nr A 187/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 53/11 2011-06-08 Mål nr A 187/10 Stockholm KÄRANDE OCH GENSVARANDE 1. VVS Företagen, Box 47160, 100 74 Stockholm 2. IPL Skandinavien Aktiebolag, 556267-5776, Hammervägen 3, 432

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 50/14 Mål nr A 157/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 50/14 Mål nr A 157/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 50/14 Mål nr A 157/13 En tjänsteman vid Försäkringskassan har sagts upp med anledning av att hon ostridigt utfört otillåtna slagningar avseende sin make i Försäkringskassans ärendehanteringssystem.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/06 Mål nr A 7/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/06 Mål nr A 7/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/06 Mål nr A 7/05 Sammanfattning En arbetstagarorganisation påkallade förhandling med ett bolag och påstod därvid att en av organisationens medlemmar oriktigt hade blivit skild

Läs mer

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008)

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008) SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2011-04-08 T 740-10 Rotel 020105 Stockholm Sid l (8) KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 Sammanfattning Skiljeklausul gäller mellan parterna. Arbetstagaren, en personlig assistent, har avskedats från sin anställning och har i en förtryckt avskedandehandling

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/15 Mål nr B 15/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/15 Mål nr B 15/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/15 Mål nr B 15/15 Vid en lokal förhandling som hölls med anledning av att en arbetstagare hade avskedats drog arbetsgivaren tillbaka avskedandet och parterna enades om en uppsägning

Läs mer

Cirkulärnr: 15:5 Diarienr: 15/0484 P-cirknr: 15-2:2 Nyckelord:

Cirkulärnr: 15:5 Diarienr: 15/0484 P-cirknr: 15-2:2 Nyckelord: Cirkulärnr: 15:5 Diarienr: 15/0484 P-cirknr: 15-2:2 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, tingsrättsdom, avsked, sjuksköterska, ambulansverksamhet, interimistiskt beslut, yttrandefrihet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 74/13 Mål nr A 187/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 74/13 Mål nr A 187/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 74/13 Mål nr A 187/12 En kvinna som erbjudits anställning som säljare har sedan hon meddelat arbetsgivaren att hon var gravid inte tillträtt tjänsten. Kvinnan har gjort gällande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes. Postadress

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 Sammanfattning Ett byggbolag anställde en person som löneingenjör. Arbetet innefattade bl.a. ackordsförhandlingar med den lokala fackliga organisationen och

Läs mer

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Datum 2015-09-14 Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO Mål nr fi löo //5 i Stämningsansökan Kärande: OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/14 Mål nr A 95/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/14 Mål nr A 95/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/14 Mål nr A 95/13 En kommun har hävt ett avtal om tillsvidareanställning efter att en lärare under anställningsförfarandet felaktigt angett att hon var behörig att undervisa i

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 7/11 Mål nr A 37/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 7/11 Mål nr A 37/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 7/11 Mål nr A 37/10 Sammanfattning Fråga om ogiltigförklaring av avskedande av en förskollärare som enligt arbetsgivaren har slagit ett barn på förskolan. Postadress Telefon Expeditionstid

Läs mer

DOM 2010-10-05 Jönköping

DOM 2010-10-05 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 17 DOM Jönköping Mål nr T 3330-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom den 18 november 2009 i mål T 4710-08, se bilaga A KLAGANDE Skinnmäster i Örebro AB, 556317-8721, Saluvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/03 Mål nr A 193/02

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/03 Mål nr A 193/02 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/03 Mål nr A 193/02 Sammanfattning Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 första stycket arbetstvistlagen uppfyllts i en situation då partsställningen vid den lokala förhandlingen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 18/10 Mål nr A 74/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 18/10 Mål nr A 74/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 18/10 Mål nr A 74/09 Sammanfattning Ett el- och VVS-företag har sagt upp en VVS-montör. Som grund för uppsägningen har gjorts gällande att montören olovligen med tillägnelseuppsåt

Läs mer