119 Ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område (KSKF/2015:286)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "119 Ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område (KSKF/2015:286)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(3) 119 Ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område (KSKF/2015:286) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Ansvaret för hemsjukvården inom Torshälla geografiska område kvarstår i vård- och omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen för egen del 2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att initiera ett utvecklingsarbete för att stärka hemsjukvården i hela kommunen. Reservation Maria Chergui (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga A). Ingrid Sermeno-Escobar (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga B). Särskilt yttrande Ingrid Sermeno-Escobar (MP) samt Magnus Arreflod (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga C). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4 maj Av skrivelsen framgår bland annat att den 11 december 2014 beslutade kommunfullmäktige att genomföra en utredning inför en överflytt av ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utredningen ska vara klar senast 1 juli 2015 (KSKF/2014: ). För att genomföra uppdraget från kommunfullmäktige tillsattes en styrgrupp ledd av kommundirektören och med representanter från kommunledningskontoret, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(3) omsorgsförvaltningen. Torshälla stads förvaltning har medverkat i utredningen och lämnat synpunkter på den färdiga utredningen. Syftet med Eskilstuna kommuns nämnd och förvaltningsstruktur är att bygga en organisation som kan möta Eskilstunas utmaningar och skapa fler jobb, fokusera på utbildningsfrågan, skapa fler bostäder, möta behovet av äldreomsorg och stärka det förebyggande sociala arbetet riktat till barn och unga. Det har även inneburit en översyn för att pröva möjligheten att stärka Torshällas självständighet som nämnd inom ramen för tillhörighet och känsla som helhet. Det är det sistnämnda syftet som denna utredning har sin bakgrund i. Utredningen har undersökt vad man behöver ta hänsyn till i en överflytt av ansvaret för hemsjukvården från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utgångspunkten har varit att titta på en överföring av ansvaret dygnet runt. Den omfattar personalresurser, medicintekniska hjälpmedel, förbrukningsmaterial och inkontinenshjälpmedel. Utredningen har även utgått från att inga ekonomiska medel ska behöva tillföras. Utredningen belyser särskilt frågor kring kompetensförsörjning, patientsäkerhet, resurser för att bedriva dygnet-runt verksamhet, brukarperspektiv, samt andra konsekvenser för samverkan. Förslaget för den nya organisationen från Torshälla stads förvaltning är att skapa ett sammanhållet ansvar i Torshälla Stads nämnd avseende såväl hemsjukvård som vård och omsorgsboende (särskilt boende). Förvaltningen bedömer att man kommer att kunna trygga en dygnet-runt-bemanning på såväl särskilda boenden som i hemsjukvården. Enligt verksamheten ska en tillförsel av 1,95 årsarbetare för nattbemanningen täcka behovet för natten i Torshälla fördelat på tre tjänster med 65 procent tjänstgöringsgrad. Behovet dagtid bedöms vara en utökning av 1,5 sjukskötersketjänst. När det gäller rehabilitering planeras vidare en förstärkning med 0,5 fysioterapeuttjänst. Utredningen uppmärksammar risker med en mindre bemanning nattetid som kan anses relativt sårbar vid en överföring. I en mindre organisation krävs också att större delen av personalen har en fördjupad kompetens inom ett flertal områden för att kunna ge patienten den vård hen har behov av. Under utredningens gång har det varit tydligt att det finns behov av att göra processkartläggning av hemsjukvården och därför rekommenderas en fortsatt utveckling av processarbetet för att kunna trygga en jämlik vård inom hemsjukvården oavsett var i kommunen brukaren bor. Det behöver ske i samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. Finansiering Den ekonomiska beräkningen, som är baserad på underlag framtagna av Torshälla stads förvaltning, visar en budget som motsvarar den beräkning som är gjord för överföringen samt köpt tjänst för natt, dvs. 3,3 mnkr. Däremot redovisar vård- och Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 3(3) omsorgsförvaltningen att om överföringen inte ska påverka den hemsjukvård som ska utföras även fortsättningsvis, exklusive Torshälla, kommer 2,2 mnkr behöva tillföras organisationen. Bedömningen är att en flytt av ansvaret för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område kommer att bli dyrare. Därför föreslås att ansvaret kvarstår i vård- och omsorgsnämnden. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Annelie Klavins Nyström (M), Göran Gredfors (M), Ulf Ståhl (M), Niklas Frykman (FP) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar avslag på punkten 1 i kommunledningskontorets förslag och yrkar istället på följande; Ansvaret för hemsjukvården inom Torshälla geografiska område flyttas över till Torshälla stads nämnd. Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar därefter bifall till punkten 2 i kommunledingskontortes förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Cherguis (V) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobars (MP) yrkande om avslag på punkten 1 till förmån för eget förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att alla tre förslagen ställs mot varnadra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4

5

6

7 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:286 Sara Molander (2) Kommunstyrelsen Ansvar för hemsjukvården inom Torshälla geografiska område Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Ansvaret för hemsjukvården inom Torshälla geografiska område kvarstår i vårdoch omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen för egen del Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att initiera ett utvecklingsarbete för att stärka hemsjukvården i hela kommunen. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att genomföra en utredning inför en överflytt av ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utredningen ska vara klar senast 1 juli 2015 (KSKF/2014: ). För att genomföra uppdraget från kommunfullmäktige tillsattes en styrgrupp ledd av kommundirektören och med representanter från kommunledningskontoret, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Torshälla stads förvaltning har medverkat i utredningen och lämnat synpunkter på den färdiga utredningen. Syftet med Eskilstuna kommuns nämnd och förvaltningsstruktur är att bygga en organisation som kan möta Eskilstunas utmaningar och skapa fler jobb, fokusera på utbildningsfrågan, skapa fler bostäder, möta behovet av äldreomsorg och stärka det förebyggande sociala arbetet riktat till barn och unga. Det har även inneburit en översyn för att pröva möjligheten att stärka Torshällas självständighet som nämnd inom ramen för tillhörighet och känsla som helhet. Det är det sistnämnda syftet som denna utredning har sin bakgrund i. Utredningen har undersökt vad man behöver ta hänsyn till i en överflytt av ansvaret för hemsjukvården från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utgångspunkten har varit att titta på en överföring av ansvaret dygnet runt. Den omfattar personalresurser, medicintekniska hjälpmedel, förbrukningsmaterial och Eskilstuna den stolta Fristaden

8 Eskilstuna kommun / 2 (2) inkontinenshjälpmedel. Utredningen har även utgått från att inga ekonomiska medel ska behöva tillföras. Utredningen belyser särskilt frågor kring kompetensförsörjning, patientsäkerhet, resurser för att bedriva dygnet-runt verksamhet, brukarperspektiv, samt andra konsekvenser för samverkan. Förslaget för den nya organisationen från Torshälla stads förvaltning är att skapa ett sammanhållet ansvar i Torshälla Stads nämnd avseende såväl hemsjukvård som vård och omsorgsboende (särskilt boende). Förvaltningen bedömer att man kommer att kunna trygga en dygnet-runt-bemanning på såväl särskilda boenden som i hemsjukvården. Enligt verksamheten ska en tillförsel av 1,95 årsarbetare för nattbemanningen täcka behovet för natten i Torshälla fördelat på tre tjänster med 65% tjänstgöringsgrad. Behovet dagtid bedöms vara en utökning av 1,5 sjukskötersketjänst. När det gäller rehabilitering planeras vidare en förstärkning med 0,5 fysioterapeuttjänst. Utredningen uppmärksammar risker med en mindre bemanning nattetid som kan anses relativt sårbar vid en överföring. I en mindre organisation krävs också att större delen av personalen har en fördjupad kompetens inom ett flertal områden för att kunna ge patienten den vård hen har behov av. Under utredningens gång har det varit tydligt att det finns behov av att göra processkartläggning av hemsjukvården och därför rekommenderas en fortsatt utveckling av processarbetet för att kunna trygga en jämlik vård inom hemsjukvården oavsett var i kommunen brukaren bor. Det behöver ske i samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. Finansiering Den ekonomiska beräkningen, som är baserad på underlag framtagna av Torshälla stads förvaltning, visar en budget som motsvarar den beräkning som är gjord för överföringen samt köpt tjänst för natt, dvs. 3,3 mnkr. Däremot redovisar vård- och omsorgsförvaltningen att om överföringen inte ska påverka den hemsjukvård som ska utföras även fortsättningsvis, exklusive Torshälla, kommer 2,2 mnkr behöva tillföras organisationen. Bedömningen är att en flytt av ansvaret för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område kommer att bli dyrare. Därför föreslås att ansvaret kvarstår i vård- och omsorgsnämnden. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Tryggve Lundh Utvecklingsdirektör Beslutet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden Torshälla stads nämnd Eskilstuna den stolta Fristaden

9 Kommunstyrelsen Konsult och uppdrag Utveckling Sofia Eriksson, (11) Styrgrupp Utredning över ansvar för hemsjukvården inom Torshälla geografiska område Inledning Kommunfullmäktige beslutade i ärendet om Eskilstuna kommuns nämnd- och förvaltningsstruktur den 11 december 2014, att genomföra en utredning inför en överflytt av ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utredningen ska vara klar senast 1 juli Genomförandet av en ändrad nämnd- och förvaltningsstruktur i Eskilstuna kommun har som huvudsyften att stärka arbetet med att skapa goda förutsättningar i arbetet med att få fler i jobb, samt att stärka den sociala dimensionen i allt arbete för att förbättra barn och ungdomars livsvillkor. Det har även inneburit att man sett över organisationen för att skapa bästa förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat i skolan. Vidare har det inneburit en översyn för att pröva möjligheten att stärka Torshällas självständighet som nämnd inom ramen för tillhörighet och känsla för helhet. Det är det sistnämnda syftet som denna utredning har sin bakgrund i. Beslutet om denna utredning är ett av de sexton beslut som är fattade av kommunfullmäktige i ärendet om ny nämnd- och förvaltningsstruktur. Utredningen har som inriktning att undersöka vad man behöver ta hänsyn till i en överflytt av ansvaret för hemsjukvården från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utgångspunkten har varit att titta på en överföring av ansvaret dygnet runt, och omfattar personalresurser, samt medicintekniska hjälpmedel, förbrukningsmaterial och inkontinenshjälpmedel. Utredningen har även utgått från att inga ekonomiska medel ska behöva tillföras. Utredningen belyser särskilt frågor kring kompetensförsörjning, patientsäkerhet, resurser för att bedriva dygnet-runt-verksamhet, brukarperspektiv, samt andra konsekvenser för samverkan. Utredningen har bedrivits under mars och april 2015 och information har samlats in genom intervjuer med representanter från Torshälla stads förvaltning och vård- och omsorgsförvaltningen, samt dokument rörande kommunalisering av hemsjukvården. Två brukarintervjuer samt en risk- och konsekvensanalys utifrån arbetsmiljöperspektiv har genomförts. Ekonomisk beräkning är gjord av ekonomi och kvalitet på Kommunledningskontoret. sdns0v3g.inr.docx

10 Eskilstuna kommun (11) Bakgrund och nuläge 1 januari 2010 överfördes ansvaret för hemsjukvård från Landstinget Sörmland till kommunerna i länet. Intentionen med överföringen var att patienterna skulle få en bättre och mer kontinuerlig tillgång till hälso- och sjukvård när hemsjukvårdsansvaret i ordinärt och särskilt boende samordnades i ett huvudmannaskap. Det skulle ge helhetssyn över den enskildes problem med sammansatta och/eller snabbt föränderliga behov av vård och omsorg. 1 I Eskilstuna kommun fick vård- och omsorgsnämnden (dåvarande vuxennämnden) ta över ansvaret för hemsjukvård avseende invånare i kommunen. Ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser har för boende i Torshälla sedan kommunaliseringen sköts av Torshälla stads förvaltning när det gäller särskilt boende och av vård- och omsorgsförvaltningen när det gäller hemsjukvården. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret inom Eskilstuna kommun består av hälso- och sjukvård i hemmet s.k. hemsjukvård, i eget ordinärt boende för personer över 18 år som på pga. av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till sin vårdcentral eller annan vårdgivare. Ansvaret omfattar även hembesök som av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömts vara motiverat. Det innefattar däremot inte läkarvård. Det är hälso- och sjukvårdspersonal på vårdcentralen eller sjukhus som bedömer behovet av hemsjukvård och ger kommunen i uppdrag att utföra insatsen. Uppdrag av hälso- och sjukvårdsinsatser kan även komma från patienten själv, anhörig, hemtjänstpersonal eller legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut i den kommunala verksamheten. Hemsjukvården har sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster som utifrån sina hälso- och sjukvårdskompetensområden hjälper brukaren/patienten i hemmet. Den legitimerade personalen kan även efter bedömning delegera eller instruera arbetsuppgifter som kan utföras av hemtjänstpersonal. Hemsjukvårdens organisation idag Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Eskilstuna kommun har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdens säkerhet och kvalitet i hemsjukvården. Det finns i hemsjukvården i Eskilstuna kommun idag totalt 28 anställda sjuksköterskor på dagtid (kl. 8-21), 11 arbetsterapeuter och 8 fysioterapeuter (arbetstid kl. 8-17). Två av sjuksköterskorna arbetar i Torshälla på dagtid, och man har fram till början av 2015 haft ett kontor förlagt för hemsjukvården i Torshälla i Spångagården. När behov uppstår arbetar sjuksköterska med ansvar över ett annat område i Eskilstuna även timmar i Torshälla. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån uppdrag som inkommer från hemtjänstpersonal, brukare, anhörig eller sjuksköterska, för att utföra hemsjukvården i Torshälla. Det är samma arbetsterapeut respektive sjukgymnast som får uppdrag som berör Torshälla i första hand. Det finns dock ingen uppgift på hur mycket av arbetstiden som förläggs just i Torshälla. 1 Se bla. SOU 2004:68 Sammanhållen hemvård, prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre sdns0v3g.inr.docx

11 Eskilstuna kommun (11) Vård- och omsorgsförvaltningens nattsjuksköterskor ansvarar för bemanningen i hela Eskilstuna kommuns verksamheter nattetid (kl ). Bemanningen består av tre sjuksköterskor per natt vilket innebär totalt nio medarbetare med 78% respektive 82% sysselsättningsgrad, för att täcka nattbemanningen sju dagar i veckan. Nattbemanningen ansvarar för såväl brukare i ordinärt boende samt särskilt boende, Attendo och Torshälla. Volymer Antalet inskrivna i hemsjukvården varierar från månad till månad. I mitten av mars 2015 fanns det 520 inskrivna patienter i hemsjukvården i Eskilstuna kommun varav 52 av dessa i Torshällas geografiska område (10 procent). Från kommunaliseringen 2010 har det varierat mellan inskrivna patienter i hemsjukvård i Torshälla. Under 2014 gjordes hembesök av sjuksköterskor till inskrivna patienter i hemsjukvården i Eskilstuna, varav 605 var i Torshälla (ca 5 procent). Utöver detta tillkommer hembesöken hos patienter som bedöms ha behov av det (3873 totalt varav 581 i Torshälla dvs. 15 procent). Rehabenheten (fysioterapeuter och arbetsterapeuter) gjorde under 2014 totalt 5870 besök inom hemsjukvården i Eskilstuna, varav 488 var i Torshälla (8,3 procent). 2 Till detta tillkommer de besök som utförs av hemtjänsten utifrån delegerade uppgifter. Dessa besök finns det ingen statistik på. Torshällas organisation idag samt tilltänkt organisation med hemsjukvård Torshälla stads nämnd ansvarar idag för vård, stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning Förvaltningen organiserar arbetet inom vård och omsorgsverksamheten. LSS och Socialpsykiatri ansvarar dock vård och omsorgsförvaltningen för. Förvaltningschefen, som tillika är verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), leder arbetet tillsammans med fem enhetschefer. I ledningsfunktionen ingår medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kvalitetschef, och utvecklingsstrateg vård och sociala tjänster. En översyn av ledningsorganisationen har genomförts och rekrytering pågår där en förstärkning med en områdeschef, enligt Torshälla stads förvaltning, är aktuell. Medicinsk ansvarig sjuksköterska ansvarar för kvalitetssäkring och uppföljning inom vård och omsorgsboende i Torshälla tillika utvecklingsstrateg inom vård och omsorg. Vård och omsorgsboende: Tor och Freja korttidsvård (belägna i Eskilstuna) för 10 personer efter sjukhusvistelse. 2 Statistik frånvård-och omsorgsförvaltningens verksamhetssystem. sdns0v3g.inr.docx

12 Eskilstuna kommun (11) Torsiliahemmet (28 lägenheter för personer med demenssjukdom) i Spångagården liksom 28 platser i Hagalund (äldreboende) och Fridhem (för 10 finsktalande med demenssjukdom). Snäckberget (äldreboende med 29 lägenheter med beslut om vård- och omsorgsboende, och gruppboende för 10 personer med demenssjukdom). Legitimerade yrkesutövare samlade under enhetschef för Hagalund/Fridhem/Tor och Freja. Två arbetsterapeuter, en fysioterapeut och åtta sjuksköterskor utgör den legitimerade resurs för insatser och konsultativt stöd till undersköterskor i vårdoch omsorgsboende. Nattetid köper Torshälla sjuksköterskekompetens från vård och omsorgsförvaltningen sedan några år tillbaka. Torshälla hemtjänst (två chefsområden) Två chefsområden har skapats till följd av en ökad andel äldre, som har behov av och rätt till insatser från hemtjänsten. Beviljade hemtjänsttimmar har ökat med 3000 timmar första kvartalet 2015 jämfört med första kvartalet Hemtjänsten är bemannad dygnet runt och utför även insatser efter trygghetslarm som under första kvartalet finns installerat hos 214 personer. Inom enheterna genomförs hemsjukvårdsinsatser, som delegerats från hemsjukvården i vård och omsorgsförvaltningen och primärvården. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Tora och Stegen, kan ta emot 8 personer/enhet och dag. Förslaget för den nya organisationen från Torshälla stads förvaltning är att skapa ett sammanhållet ansvar i Torshälla stads nämnd avseende såväl hemsjukvård som vård och omsorgsboende (särskilt boende). Det innebär att de skulle samla de legitimerade medarbetarna. Förvaltningen bedömer att detta är förenligt med evidensbaserad kunskap och att man även kommer att kunna trygga en dygnetrunt-bemanning på såväl särskilda boenden som i hemsjukvården. Det finns idag nattpersonal på särskilda boendena med undersköterskekompetens. Hemtjänsten utför även dygnet runt de uppgifter som genereras av trygghetslarm i det geografiska området. Verksamhetens bedömning idag är att en sjuksköterska per natt kan tillgodose behovet i Torshälla för såväl hemsjukvård som vård- och omsorgsboende. Enligt verksamheten ska en tillförsel av 1,95 årsarbetare för nattbemanningen täcka behovet för natten i Torshälla fördelat på tre tjänster med 65 % tjänstgöringsgrad. Behovet dagtid bedöms vara en utökning av 1,5 sjukskötersketjänst. När det gäller rehabilitering planeras vidare en förstärkning med 0,5 fysioterapeuttjänst. Bedömningen av utökade behov av alla legitimerade yrkesgrupper beror på att Torshälla stads förvaltning har uppdrag att bygga till Spångagården för att bereda ytterligare 40 personer vård- och omsorgsboende som senast ska vara klart Organisationen planeras bygga på en utveckling av teamarbete med olika kompetenser samlat kring brukaren. Detta är en utveckling som Torshälla stads sdns0v3g.inr.docx

13 Eskilstuna kommun (11) förvaltning velat ha sedan kommunaliseringen genomfördes. Förvaltningen vill vidare utveckla en mer aktiv samverkan med de öppna mötesverksamheterna i Torshälla som har ett hälsofrämjande fokus. Lokalmässigt planeras ett nytt vårdoch omsorgsboende i Torshälla där en samlad kompetensgrupp för vård- och omsorgsboende samt hemsjukvården då ska finnas. I samma byggnad finns idag även primärvård och folktandvården i Torshälla. Arbetssättet med team runt brukaren har ambitionen att stärka möjligheterna för brukaren att bo kvar i ordinärt boende längre. Det har även en stark koppling till förmågan att kunna ta hem personer som är utskrivningsklara tillbaka till hemmet. Detta pekar Torshälla förvaltning på är en förutsättning för att minska behovet av att ta omvägen via en korttidsplats. Patientsäkerhet Det finns fyra områden som har kommit upp i utredningens intervjuer som är viktiga utifrån patientsäkerhetshänseende i en överföring av hemsjukvården. Dessa är överrapportering, delegering och uppföljning, nattbemanning, och kompetens. Det innebär alltid risker när överrapportering måste ske från en myndighet till en annan, det är mer effektivt att planera utifrån ett samlat ansvar där man kan följa brukaren genom hela processen, och det gör att det inte blir frågor kring vem som har ansvar inom olika verksamhetsdelar eller sekretess när man arbetar inom samma förvaltning. Genom det gemensamma vårdplaneringssystemet Prator skickas signal från Landstinget till primärvård, biståndshandläggare (även i Torshälla) och till hemsjukvården, för att bedöma möjlighet och vad som krävs för att ta emot den utskrivningsklara patienten. Den informationen rapporteras således från en huvudman till en annan och alla berörda får samma information. Detta gäller oavsett om det är en eller flera förvaltningar som är utförare i hemsjukvården. Delegering av arbetsuppgifter i hälso- och sjukvård måste alltid ske från legitimerad personal till annan personal, det gäller oavsett om det är mellan eller inom samma förvaltning. Legitimerad yrkesutövare, oavsett var de är organiserade, har ansvar att utbilda och kunskapspröva medarbetare inom hemtjänst och vårdoch omsorgsboende, innan de delegerar arbetsuppgifter till icke legitimerade yrkesutövare. Den legitimerade personalen har när de inte själva utför arbetsuppgiften, ansvar att följa upp hur delegeringen fungerat och även bistå med handledning /konsultation till medarbetare i hemtjänst och vård- och omsorgsboende. En organisation med färre anställda blir mer sårbar vid frånvaro eller när någon slutar. Det gäller såväl dag- som nattbemanning. Nattbemanning bestående av en sjuksköterska blir väldigt sårbar som kan påverka patientsäkerheten. Hemsjukvården idag består av alltmer avancerade uppgifter än tidigare och det är viktigt att säkra att det finns sjuksköterskor med kompetens och erfarenhet för att t.ex. sätta dropp. I en större organisation kan det vara lättare att säkra att det finns sdns0v3g.inr.docx

14 Eskilstuna kommun (11) fördjupade kunskaper inom flertal viktiga arbetsområden och att medarbetare lättare kan ta stöd av varandra i avancerade arbetsuppgifter som inte är vanligt förekommande men som är viktiga utifrån ett patientsäkerhetsavseende. I en mindre organisation krävs att större delen av personalen har en fördjupad komptens inom ett flertal områden för att kunna ge patienten den vård hen har behov av. Utredningens bedömning av patientsäkerheten är att överrapportering och delegering och uppföljning är områden som inte ska ha en direkt påverkan av en överföring av ansvaret från en förvaltning till en annan. Däremot ger en överföring av ansvaret Torshälla stads förvaltning möjlighet att styra och utveckla hur arbetet med delegering och uppföljning ska ske. När det gäller nattbemanning finns det större risker med en mindre organisation. I Eskilstuna idag finns möjlighet att utföra servicen på natten även vid en persons eventuella frånvaro (t.ex. sjukdom). Det blir svårare att lösa för Torshälla om det ska finnas en sjuksköterska per natt. Det går inte att sia om hur en överföring kan påverka möjligheterna att utföra de avancerade uppgifter som kan finnas i hemsjukvården i dag mer än att det behöver säkras att det finns sjuksköterskor i Torshälla som kan utföra dessa arbetsuppgifter vid en överföring av ansvaret. Kompetensförsörjning För att kunna ge den service som medborgarna efterfrågar är det viktigt att se över frågor gällande kompetensförsörjning. Det handlar både om att kunna rekrytera, behålla och utveckla anställdas kompetens. Under genomfördes en övergripande översyn av dåvarande vuxenförvaltningens organisation för legitimerad personal. Översynen ledde till att man behöll den sammanhållna organisation för legitimerad personal i en särskild hälso- och sjukvårdsorganisation som skapats Detta utifrån att översynen bl.a. visade att den sammanhållna organisationen medfört goda förutsättningar för ett arbete med att säkra att det finns rätt kompetens och gemensamma kompetensutvecklingsprogram för legitimerad personal. I översynen lyftes också fram att tidigare kunde det variera utifrån olika enhetschefers prioriteringar gällande kompetensutveckling. I den samlade organisationen pekar man bl.a. på att spridningen av information kring nya riktlinjer, lagar och liknande underlättas. Detta är av vikt för att personalen ska utföra en god vård. Det har även lett till att medarbetare inom paramedicin (arbetsterapeut och fysioterapeut) har bättre möjligheter till att specialisera sig. 3 Vård och omsorgsförvaltningen pekar på att överföring av hemsjukvårdsansvaret för Torshälla geografiska område till Torshälla stads nämnd medför konsekvensen att Torshälla stads nämnd själva behöver ombesörja motsvarande kompetensförsörjningsfrågor vilket kan vara betungande för en liten organisation. Torshälla stads förvaltning menar dock att ansvaret för kompetensutveckling ligger i processen vård och sociala tjänster. Vård och omsorgsförvaltningen pekar också på att i en större organisation behöver medarbetare inte jobba kvällspass eller helg lika ofta som i en mindre organisation vilket också kan bli en svårighet för 3 Översyn av vuxenförvaltningens organisation för legitimerad personal sdns0v3g.inr.docx

15 Eskilstuna kommun (11) Torshälla att kunna rekrytera sjuksköterskor som kommer att arbeta kvälls- och helgpass betydligt oftare än vad som är i vård- och omsorgsförvaltningen idag. Torshälla stads förvaltning upplever dock inte att rekrytering skulle vara ett problem. Samverkan i länet Torshälla stads förvaltning finns representerad i länsövergripande arbetsgrupp gällande äldre-frågor, Medicinskt ansvarig sjuksköterska finns även med i länsövergripande MAS-nätverk. Det sker även en samverkan mellan MAS i Torshälla och Eskilstuna. Det är idag förvaltningschefer från arbetsmarknads- och familjeförvaltningen samt vård och omsorgsförvaltningen som delar på ansvaret för att representera Eskilstuna kommun i länsstyrgrupp för närvård. I arbetsgrupp norra äldre (ANÄ) är en områdes/enhetschef för närvarande Torshällas representant. Samverkan inom kommunen sker i processutvecklingsgruppen vård och sociala tjänster samt i processteam äldre där Torshälla stads förvaltning deltar. Det sker även idag viss samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning gällande en del komptensutveckling, dock inte allt, men vissa delar. Politisk samverkan i länet sker inom gemensam nämnd kring samverkan om socialtjänst och vård tidigare VOHJS. Representant utses av kommunfullmäktige. Brukarperspektiv Resultatet av de två brukarintervjuer som genomförts är att de är nöjda med hemsjukvårdens insatser idag. De upplever att de får den vård de behöver och att personalen är tillgänglig. I den första intervjun påtalade brukaren att det viktiga är att kunna komma i kontakt med sjuksköterskan och att det idag fungerar bra genom att hemtjänsten tar kontakt, och att sjuksköterskan brukar komma snabbt om det är något som man behöver. I den andra brukarintervjun framkom att brukaren tyckte det var positivt att sjuksköterskan tog sig tid att prata en stund och att de kunde byta några ord om ett gemensamt intresse. Ingen av de två hade någon synpunkt på att det kunde göras bättre än idag. Två intervjuer är på inget sätt representativt för brukare i Torshälla, det kan dock i sammanhanget ses som ett nedslag som belyser brukarens perspektiv. Ekonomiska konsekvenser Den ekonomiska beräkningen bygger på statistik avseende antal besök i hemsjukvården, skatteväxlingen från 2010, befintliga ekonomiska resurser avseende nattbemanning, kostnader för medicintekniska hjälpmedel, förbrukningsmaterial och inkontinenshjälpmedel. sdns0v3g.inr.docx

16 Eskilstuna kommun (11) Sammanställning besök Hemsjukvården Hembesök ssk Enstaka besök/ej inskrivna Eskilstuna kommun totalt Varav antal i Torshälla Procentuell andel Torshälla % 15% 8,3% Statistik framtagen av vård- och omsorgsförvaltningen från verksamhetssystem Hembesök fysioterapeuter och arbetsterapeuter Skatteväxlingen med landstinget avseende hemsjukvård skedde 2010 och innebar att kostnader för distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och tekniska hjälpmedel samt inkontinenshjälpmedel togs över av kommunerna. Grund för skatteväxling 2010: 1 distriktsköterska på 600 invånare 65 år och äldre 0,006 arbetsterapeut per hemsjukvårdspatient 0,0035 sjukgymnast (fysioterapeut) per hemsjukvårdspatient Dåvarande vuxennämnden fick totalansvar för hemsjukvården i Eskilstuna kommun och fick en ramökning med 27,4 mnkr 2010 samt ett besparingskrav 2011 på 1,0 mnkr- Dessa totalt 26,4 mnkr motsvarar efter uppräkning med inflation, effektiviseringskrav samt övriga generella förändringar fram till ,8 mnkr (ökning 9,2 %). Detta bör utgöra grunden för ramförändring till Torshälla stads nämnd eftersom eventuella andra förändringar som skett avseende hemsjukvården inom vuxennämnden hanterats genom omfördelning inom befintlig budgetram. Den normalt använda principen för fördelning till Torshälla är 10 % och detta skulle då innebära en ramökning med 2,9 mnkr för Torshälla stads nämnd och motsvarande minskning för vård- och omsorgsnämnden. Mot bakgrund av att Torshälla 2010 hade c:a 9 % av befolkningen och 11 % av antalet äldre så bedöms 10 % vara en rimlig fördelningsgrund. Utöver dessa 2,9 mnkr så köper Torshälla stads nämnd nattsjuksköterska från vårdoch omsorgsnämnden motsvarande 0,4 mnkr per år. Totalt ger detta en finansiering av egen samlad hemsjukvårdsorganisation i Torshälla med 3,3 mnkr. Den föreslagna organisationen är: - 1,5 distriktssköterska à 550 tkr - 1,95 sjuksköterska natt à 550 tkr - 0,5 fysioterapeut à 450 tkr sdns0v3g.inr.docx

17 Eskilstuna kommun (11) Kostnader för tekniska hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel c:a 270 tkr (totalt ,7 mnkr) betalar Torshälla stads förvaltning för redan idag, utöver det tillkommer omkostnader. För vård och omsorgsnämnden blir ramförändringen 2,9 mnkr och bortfall av såld tjänst natt -0,4 mnkr, totalt -3,3 mnkr. Vård och omsorgsförvaltningen uppger att de inte kan reducera tjänster gällande arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjugymnast i motsvarande grad som överlämnas till Torshälla, eller dra ner på nattpersonal. Det som kan överföras utan att det ska få effekter för den fortsatta driften av hemsjukvård i Eskilstuna är motsvarande två sjukskötersketjänster. Av de 3,3 mnkr uppger vård- och omsorgsförvaltningen att de kan överföra 1,1 mnkr utan att det får negativa effekter på det fortsatta ansvaret exklusive Torshälla. Utifrån detta kvarstår en oklarhet motsvarande 2,2 mnkr kring finansieringen i en överföring av ansvaret för hemsjukvården till Torshälla stads förvaltning. Konsekvenser för hållbar utveckling och effektiv organisation Syftet med att Torshälla stad har en egen nämnd är att kunna verka sammanhållet gentemot invånare i staden och att därmed skapa en hållbar utveckling i Torshälla. Det kan ställas mot konsekvenser utifrån en effektiv organisation där det finns ekonomiska fördelar med en samlad organisation för hemsjukvården i hela Eskilstuna kommun som det ser ut idag. Stordriftsfördelar kan inte jämföras med vinster utifrån hållbar utveckling men avvägandet måste ske mellan dessa båda perspektiv. Övrigt uppmärksammat under utredningen En överföring av hemsjukvården gör att det blir ett sammanhållet ansvar för Torshälla avseende hemsjukvård och särskilt boende. Fortfarande finns ansvaret för sjukvårdsinsatser avseende LSS och socialpsykiatri under vård- och omsorgsnämnden. Det blir på så sätt fortfarande inte ett samlat ansvar för boende i Torshälla geografiska områden avseende kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser med en överföring av ansvaret för hemsjukvården. Utredningen har ej omfattat en processkartläggning av hemsjukvården, utan översiktligt belyst vad man behöver ta hänsyn till i en överföring av hemsjukvården. Under utredningens gång har det uppmärksammats behov av att se över och kartlägga hemsjukvårdsprocessen. Detta för att säkerställa att det ges en likvärdig vård oavsett var i kommunen brukaren bor, samt skapa transparens i ledningssystem. Det har även uppmärksammats att processkartläggning och det fortsatta arbetet med processen behöver ske i närmre samverkan med Torshälla stads förvaltning än vad som sker idag. De olika aktörer som ingår i hemsjukvårdsprocessen behöver alla vara delaktiga i arbetet. Detta gäller oavsett om en överföring sker eller inte. Med fördel kan även brukare involveras genom t.ex. tjänstedesign för att säkra att utvecklingen utgår från brukarens behov. sdns0v3g.inr.docx

18 Eskilstuna kommun (11) Sammanfattning Utredningen har haft som uppdrag att titta på vad man behöver ta hänsyn till i en överflytt av ansvaret för hemsjukvården från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd för hemsjukvården i Torshälla geografiska område. Förslaget för den nya organisationen från Torshälla stads förvaltning är att skapa ett sammanhållet ansvar i Torshälla stads nämnd avseende såväl hemsjukvård som vård och omsorgsboende (särskilt boende). Det innebär att de skulle samla de legitimerade medarbetarna. Förvaltningen bedömer att detta är förenligt med evidensbaserad kunskap och att man även kommer att kunna trygga en dygnetrunt-bemanning på såväl särskilda boenden som i hemsjukvården. Enligt verksamheten ska en tillförsel av 1,95 årsarbetare för nattbemanningen täcka behovet för natten i Torshälla fördelat på tre tjänster med 65% tjänstgöringsgrad. Behovet dagtid bedöms vara en utökning av 1,5 sjukskötersketjänst. När det gäller rehabilitering planeras vidare en förstärkning med 0,5 fysioterapeuttjänst. Utredningen uppmärksammar risker med en mindre bemanning nattetid som kan anses relativt sårbar vid en överföring. I en mindre organisation krävs också att större delen av personalen har en fördjupad kompetens inom ett flertal områden för att kunna ge patienten den vård hen har behov av. I en överföring behöver det säkras att det finns sjuksköterskor som kan utföra de avancerade arbetsuppgifter som krävs idag i hemsjukvården. Vidare har utredningen uppmärksammat att ett tydliggörande behövs av hur samverkan ska se ut mellan Torshälla stads förvaltning och vård- och omsorgsförvaltningen gentemot externa aktörer som landstinget, men även vad gäller kompetensutveckling av personal. Utredningen har inte haft som uppdrag att titta på hur processen för hemsjukvård fungerar idag, men under utredningens gång har det varit tydligt att det finns behov av att göra processkartläggning och oavsett om en överföring sker eller inte, är processkartläggning och fortsatt utveckling av processarbetet en viktig del för förvaltningarna att göra tillsammans för att kunna trygga en jämlik vård inom hemsjukvården oavsett var i kommunen brukaren bor. De aktörer som ingår i hemsjukvårdsprocessen behöver vara delaktiga i det arbetet. Den ekonomiska beräkningen, som är baserad på underlag framtagna av Torshälla stads förvaltning, visar en budget som motsvarar den beräkning som är gjord för överföringen dvs. en ramförändring motsvarande 2,9 mnkr. Däremot redovisar vård- och omsorgsförvaltningen att om överföringen inte ska påverka den hemsjukvård som ska utföras även fortsättningsvis, exklusive Torshälla, kommer 2,2 mnkr behöva tillföras organisationen. Utifrån detta kvarstår en oklarhet motsvarande 2,2 mnkr kring finansieringen i en överföring av ansvaret för hemsjukvården till Torshälla stads förvaltning. sdns0v3g.inr.docx

19 Eskilstuna kommun (11) Bilaga 1: Riskanalys arbetsmiljö Bilaga 2: Torshälla stads förvaltnings underlag för hemsjukvård Referenser: SOU 2004:68 Sammanhållen hemvård, prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre Översyn av vuxenförvaltningens organisation för legitimerad personal sdns0v3g.inr.docx

20 Kommunstyrelsen Datum Konsult och uppdrag Utveckling Sofia Eriksson 1 (2) Riskanalys Riskanalysen är baserad på den utredning som är gjord avseende en överföring av ansvaret för hemsjukvården i Torshälla geografiska område, från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Riskanalysen är en övergripande analys inför beslut. En mer fördjupad risk- och konsekvensanalys behöver göras med berörda aktörer i nästa steg. Analysen avser belysa konsekvenser och förslag på åtgärder utifrån arbetsmiljöperspektiv. Vård och omsorgsförvaltningen har vakanta tjänster och uppger att det därmed inte kommer behöva flytta någon medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen till Torshälla stads förvaltning. Det innebär i så fall att Torshälla stads förvaltning får nyrekrytera den personal som behöver tillföras i organisationen. En överföring medför således inga risker när det gäller medarbetares ändrade organisatoriska tillhörighet. Den största risken som uppmärksammas i utredningen är att en mindre organisation som blir i Torshälla kan ha svårare att hantera medarbetares frånvaro särskilt gällande nattbemanning. Det kan även medföra risk för ökad arbetsbelastning för medarbetare. Ett förslag på åtgärd är att det behöver tas fram tydliga handlingsplaner i hur bemanningen ska skötas och hur man säkerställer bemanning vid ordinarie personals frånvaro. Utredningen har även uppmärksammat att utifrån de allt mer avancerade arbetsuppgifter som utförs i hemsjukvården idag, behöver man säkra att personalen har kompetens i att utföra de arbetsuppgifter som inte är vanligt förekommande men som är viktiga för att kunna säkra en god vård. Nya arbetsuppgifter kan också skapa ökad stress och oro hos medarbetare. Vård- och omsorgsförvaltningen ser risker i att det kan bli svårt att rekrytera legitimerad personal till Torshälla stads förvaltning. De pekar på att i en mindre organisation behöver medarbetare arbeta kvällspass och helger oftare vilket inte ses som attraktivt hos flertalet medarbetare. Åtgärder Vid en överföring behöver en mer ingående risk- och konsekvensanalys göras tillsammans med berörda medarbetare inom Torshälla stads- förvaltning. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon E-post Webbplats Eskilstuna den stolta Fristaden

21 Kommunstyrelsen Datum Konsult och uppdrag Utveckling Sofia Eriksson 2 (2) Risk Åtgärd Ansvarig Grad av risk Grad av konsekvens Att det blir svårt att rekrytera Påbörja rekrytering tidigt Torshälla stads mellan mellan sjuksköterskor till en mindre organisation förvaltning Att det blir svårt med bemanning Ta fram handlingsplan, säkra Torshälla stads mellan stor vid medarbetares frånvaro Att det saknas kompetens utifrån de mer avancerade uppgifter som utförs inom hemsjukvården. Oro och stress hos personal vid nya arbetsuppgifter samt vid frånvaro av personal när det är en mindre bemanning. rutiner vid frånvaro. Kompetensutvecklingsplan. Säkra kompetensen vid rekrytering. Att tillsammans med berörd personal ta fram lämpliga åtgärder. förvaltning Torshälla stads förvaltning. Torshälla stads förvaltning mellan mellan stor mellan Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon E-post Webbplats Eskilstuna den stolta Fristaden

22

23

24

25

26

27

28 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 141 Ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område (KSKF/2015:286) Beslut Ärendet bordläggs. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4 maj Av skrivelsen framgår bland annat att den 11 december 2014 beslutade kommunfullmäktige att genomföra en utredning inför en överflytt av ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utredningen ska vara klar senast 1 juli 2015 (KSKF/2014: ). För att genomföra uppdraget från kommunfullmäktige tillsattes en styrgrupp ledd av kommundirektören och med representanter från kommunledningskontoret, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Torshälla stads förvaltning har medverkat i utredningen och lämnat synpunkter på den färdiga utredningen. Syftet med Eskilstuna kommuns nämnd och förvaltningsstruktur är att bygga en organisation som kan möta Eskilstunas utmaningar och skapa fler jobb, fokusera på utbildningsfrågan, skapa fler bostäder, möta behovet av äldreomsorg och stärka det förebyggande sociala arbetet riktat till barn och unga. Det har även inneburit en översyn för att pröva möjligheten att stärka Torshällas självständighet som nämnd inom ramen för tillhörighet och känsla som helhet. Det är det sistnämnda syftet som denna utredning har sin bakgrund i. Utredningen har undersökt vad man behöver ta hänsyn till i en överflytt av ansvaret för hemsjukvården från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utgångspunkten har varit att titta på en överföring av ansvaret dygnet runt. Den omfattar personalresurser, medicintekniska hjälpmedel, förbrukningsmaterial och inkontinenshjälpmedel. Utredningen har även utgått från att inga ekonomiska medel ska behöva tillföras. Utredningen belyser särskilt frågor kring kompetensförsörjning, patientsäkerhet, resurser för att bedriva dygnet-runt verksamhet, brukarperspektiv, samt andra konsekvenser för samverkan. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

29 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) Förslaget för den nya organisationen från Torshälla stads förvaltning är att skapa ett sammanhållet ansvar i Torshälla Stads nämnd avseende såväl hemsjukvård som vård och omsorgsboende (särskilt boende). Förvaltningen bedömer att man kommer att kunna trygga en dygnet-runt-bemanning på såväl särskilda boenden som i hemsjukvården. Enligt verksamheten ska en tillförsel av 1,95 årsarbetare för nattbemanningen täcka behovet för natten i Torshälla fördelat på tre tjänster med 65 procent tjänstgöringsgrad. Behovet dagtid bedöms vara en utökning av 1,5 sjukskötersketjänst. När det gäller rehabilitering planeras vidare en förstärkning med 0,5 fysioterapeuttjänst. Utredningen uppmärksammar risker med en mindre bemanning nattetid som kan anses relativt sårbar vid en överföring. I en mindre organisation krävs också att större delen av personalen har en fördjupad kompetens inom ett flertal områden för att kunna ge patienten den vård hen har behov av. Under utredningens gång har det varit tydligt att det finns behov av att göra processkartläggning av hemsjukvården och därför rekommenderas en fortsatt utveckling av processarbetet för att kunna trygga en jämlik vård inom hemsjukvården oavsett var i kommunen brukaren bor. Det behöver ske i samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. Finansiering Den ekonomiska beräkningen, som är baserad på underlag framtagna av Torshälla stads förvaltning, visar en budget som motsvarar den beräkning som är gjord för överföringen samt köpt tjänst för natt, dvs. 3,3 mnkr. Däremot redovisar vård- och omsorgsförvaltningen att om överföringen inte ska påverka den hemsjukvård som ska utföras även fortsättningsvis, exklusive Torshälla, kommer 2,2 miljoner kronor behöva tillföras organisationen. Bedömningen är att en flytt av ansvaret för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område kommer att bli dyrare. Därför föreslås att ansvaret kvarstår i vård- och omsorgsnämnden. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015) Kommunstyrelsen 2015-09-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor Kommunstyrelsen 2016-05-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:324 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om finansiering för utredning av upphandling av Hem och vård

Läs mer

Hemsjukvård inriktning

Hemsjukvård inriktning SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-02 Handläggare: Ulla söderlind Telefon: 08 508 03 281 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården

Kommunalisering av hemsjukvården Kommunfullmäktige 2012-06-18 124 281 Kommunstyrelsen 2012-06-18 152 376 Arbets- och personalutskottet 2012-05-28 126 262 Dnr 12.142-73 junikf11 Kommunalisering av hemsjukvården Bilagor: Hemsjukvården,

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(3) 218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

Läs mer

Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende

Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende 2005-11-28. 1(6) Social- och omsorgsförvaltningen Social- och omsorgsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT Riktlinje Utgåva Antal sidor 8 Dokumentets namn Delegering ansvarsfördelning Utfärdare/handläggare Irene Johansson Margareta Oswald Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabilitering Datum 2010-08-10 Reviderad

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2016:293 Lars Niska 016-710 24 46 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över ansökan från Vårdcentralen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(4) 211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222)

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(3) 48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles.

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512)

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512) Torshälla stads nämnd 2017-01-03 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:151 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Hemsjukvården Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6)

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Beslut

Läs mer

Svar på motion om att ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna

Svar på motion om att ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna Kommunstyrelsen 2016-09-08 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:217 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna

Läs mer

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2016-07-22 KSKF/2016:152 HR Ulrika Jonsson, 016-7107301 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Förslag till beslut

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län PROMEMORIA 2011-10-05 Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2011-10-13 Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län Avsiktförklaring Kommunerna i Stockholms

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-12-21 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg

Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING VUXNA, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH ÄLDRE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-30 Handläggare: Krisztina Buki Telefon: 08-508 21 079 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-10-28 Framtida Medicinskt

Läs mer

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare Socialnämnden Datum Socialförvaltningen 2017-02-20 Hr och Adminitration Lena-Marie Adèrn, 2003 1 (3) Socialnämnden Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-03-23 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

118 Ansvar för myndighetsutövning enligt LSS för barn och unga (KSKF/2015:285)

118 Ansvar för myndighetsutövning enligt LSS för barn och unga (KSKF/2015:285) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-26 Sida 1(3) 118 Ansvar för myndighetsutövning enligt LSS för barn och unga (KSKF/2015:285) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Ansvaret

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar

Läs mer

Remissvar över förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Remissvar över förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 1.6-0195/2012 SID 1 (8) 2012-05- 14 Remissvar

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Motion till kommunfullmäktige

Motion till kommunfullmäktige 2016-03-15 Motion till kommunfullmäktige Underlätta rekrytering genom kombitjänster Räddningstjänstens verksamhet är av stor vikt för invånarnas säkerhet och trygghet i kommunen. Räddningstjänst organiserad

Läs mer

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(3) 19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Svar på motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer

Svar på motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer Kommunstyrelsen 2015-09-01 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:95 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer

Läs mer

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna 25 november 2014 Dagens upplägg och innehåll 09.00 09.15 Samling med fika utanför FÖ2 (fika

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet 2014-10-06 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/450-739 Social och äldrenämnden Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Förslag

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Svar på motion om obligatoriskt skolval

Svar på motion om obligatoriskt skolval Kommunstyrelsen 2016-12-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEULÅTANDE DNR 105-243/2007 SID 1 (5) 2007-10-19 Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 15 november 2007 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom

Läs mer

10 Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral (KSKF/2016:404)

10 Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral (KSKF/2016:404) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 10 Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral (KSKF/2016:404) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget Kommunstyrelsen 2016-10-20 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:171 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på

Läs mer

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende 1(6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Social- och omsorgsnämnden Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen 2004 Fördelningen av statsbidraget 2001 1 miljard till Gotland 7mkr 2002 1

Läs mer

223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466)

223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466)

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland

Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland Bakgrund I Sörmland överfördes ansvaret för hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering och habilitering

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Hemsjukvården i Svedala kommun

Hemsjukvården i Svedala kommun Hemsjukvården i Svedala kommun VAD ÄR HEMSJUKVÅRD? Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som Svedala kommun ansvarar för upp till sjuksköterskenivå. Kommunen ska erbjuda habilitering, rehabilitering och

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(2) 49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer