119 Ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område (KSKF/2015:286)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "119 Ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område (KSKF/2015:286)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(3) 119 Ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område (KSKF/2015:286) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Ansvaret för hemsjukvården inom Torshälla geografiska område kvarstår i vård- och omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen för egen del 2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att initiera ett utvecklingsarbete för att stärka hemsjukvården i hela kommunen. Reservation Maria Chergui (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga A). Ingrid Sermeno-Escobar (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga B). Särskilt yttrande Ingrid Sermeno-Escobar (MP) samt Magnus Arreflod (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga C). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4 maj Av skrivelsen framgår bland annat att den 11 december 2014 beslutade kommunfullmäktige att genomföra en utredning inför en överflytt av ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utredningen ska vara klar senast 1 juli 2015 (KSKF/2014: ). För att genomföra uppdraget från kommunfullmäktige tillsattes en styrgrupp ledd av kommundirektören och med representanter från kommunledningskontoret, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(3) omsorgsförvaltningen. Torshälla stads förvaltning har medverkat i utredningen och lämnat synpunkter på den färdiga utredningen. Syftet med Eskilstuna kommuns nämnd och förvaltningsstruktur är att bygga en organisation som kan möta Eskilstunas utmaningar och skapa fler jobb, fokusera på utbildningsfrågan, skapa fler bostäder, möta behovet av äldreomsorg och stärka det förebyggande sociala arbetet riktat till barn och unga. Det har även inneburit en översyn för att pröva möjligheten att stärka Torshällas självständighet som nämnd inom ramen för tillhörighet och känsla som helhet. Det är det sistnämnda syftet som denna utredning har sin bakgrund i. Utredningen har undersökt vad man behöver ta hänsyn till i en överflytt av ansvaret för hemsjukvården från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utgångspunkten har varit att titta på en överföring av ansvaret dygnet runt. Den omfattar personalresurser, medicintekniska hjälpmedel, förbrukningsmaterial och inkontinenshjälpmedel. Utredningen har även utgått från att inga ekonomiska medel ska behöva tillföras. Utredningen belyser särskilt frågor kring kompetensförsörjning, patientsäkerhet, resurser för att bedriva dygnet-runt verksamhet, brukarperspektiv, samt andra konsekvenser för samverkan. Förslaget för den nya organisationen från Torshälla stads förvaltning är att skapa ett sammanhållet ansvar i Torshälla Stads nämnd avseende såväl hemsjukvård som vård och omsorgsboende (särskilt boende). Förvaltningen bedömer att man kommer att kunna trygga en dygnet-runt-bemanning på såväl särskilda boenden som i hemsjukvården. Enligt verksamheten ska en tillförsel av 1,95 årsarbetare för nattbemanningen täcka behovet för natten i Torshälla fördelat på tre tjänster med 65 procent tjänstgöringsgrad. Behovet dagtid bedöms vara en utökning av 1,5 sjukskötersketjänst. När det gäller rehabilitering planeras vidare en förstärkning med 0,5 fysioterapeuttjänst. Utredningen uppmärksammar risker med en mindre bemanning nattetid som kan anses relativt sårbar vid en överföring. I en mindre organisation krävs också att större delen av personalen har en fördjupad kompetens inom ett flertal områden för att kunna ge patienten den vård hen har behov av. Under utredningens gång har det varit tydligt att det finns behov av att göra processkartläggning av hemsjukvården och därför rekommenderas en fortsatt utveckling av processarbetet för att kunna trygga en jämlik vård inom hemsjukvården oavsett var i kommunen brukaren bor. Det behöver ske i samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. Finansiering Den ekonomiska beräkningen, som är baserad på underlag framtagna av Torshälla stads förvaltning, visar en budget som motsvarar den beräkning som är gjord för överföringen samt köpt tjänst för natt, dvs. 3,3 mnkr. Däremot redovisar vård- och Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 3(3) omsorgsförvaltningen att om överföringen inte ska påverka den hemsjukvård som ska utföras även fortsättningsvis, exklusive Torshälla, kommer 2,2 mnkr behöva tillföras organisationen. Bedömningen är att en flytt av ansvaret för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område kommer att bli dyrare. Därför föreslås att ansvaret kvarstår i vård- och omsorgsnämnden. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Annelie Klavins Nyström (M), Göran Gredfors (M), Ulf Ståhl (M), Niklas Frykman (FP) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar avslag på punkten 1 i kommunledningskontorets förslag och yrkar istället på följande; Ansvaret för hemsjukvården inom Torshälla geografiska område flyttas över till Torshälla stads nämnd. Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar därefter bifall till punkten 2 i kommunledingskontortes förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Cherguis (V) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobars (MP) yrkande om avslag på punkten 1 till förmån för eget förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att alla tre förslagen ställs mot varnadra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4

5

6

7 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:286 Sara Molander (2) Kommunstyrelsen Ansvar för hemsjukvården inom Torshälla geografiska område Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Ansvaret för hemsjukvården inom Torshälla geografiska område kvarstår i vårdoch omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen för egen del Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att initiera ett utvecklingsarbete för att stärka hemsjukvården i hela kommunen. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att genomföra en utredning inför en överflytt av ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utredningen ska vara klar senast 1 juli 2015 (KSKF/2014: ). För att genomföra uppdraget från kommunfullmäktige tillsattes en styrgrupp ledd av kommundirektören och med representanter från kommunledningskontoret, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Torshälla stads förvaltning har medverkat i utredningen och lämnat synpunkter på den färdiga utredningen. Syftet med Eskilstuna kommuns nämnd och förvaltningsstruktur är att bygga en organisation som kan möta Eskilstunas utmaningar och skapa fler jobb, fokusera på utbildningsfrågan, skapa fler bostäder, möta behovet av äldreomsorg och stärka det förebyggande sociala arbetet riktat till barn och unga. Det har även inneburit en översyn för att pröva möjligheten att stärka Torshällas självständighet som nämnd inom ramen för tillhörighet och känsla som helhet. Det är det sistnämnda syftet som denna utredning har sin bakgrund i. Utredningen har undersökt vad man behöver ta hänsyn till i en överflytt av ansvaret för hemsjukvården från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utgångspunkten har varit att titta på en överföring av ansvaret dygnet runt. Den omfattar personalresurser, medicintekniska hjälpmedel, förbrukningsmaterial och Eskilstuna den stolta Fristaden

8 Eskilstuna kommun / 2 (2) inkontinenshjälpmedel. Utredningen har även utgått från att inga ekonomiska medel ska behöva tillföras. Utredningen belyser särskilt frågor kring kompetensförsörjning, patientsäkerhet, resurser för att bedriva dygnet-runt verksamhet, brukarperspektiv, samt andra konsekvenser för samverkan. Förslaget för den nya organisationen från Torshälla stads förvaltning är att skapa ett sammanhållet ansvar i Torshälla Stads nämnd avseende såväl hemsjukvård som vård och omsorgsboende (särskilt boende). Förvaltningen bedömer att man kommer att kunna trygga en dygnet-runt-bemanning på såväl särskilda boenden som i hemsjukvården. Enligt verksamheten ska en tillförsel av 1,95 årsarbetare för nattbemanningen täcka behovet för natten i Torshälla fördelat på tre tjänster med 65% tjänstgöringsgrad. Behovet dagtid bedöms vara en utökning av 1,5 sjukskötersketjänst. När det gäller rehabilitering planeras vidare en förstärkning med 0,5 fysioterapeuttjänst. Utredningen uppmärksammar risker med en mindre bemanning nattetid som kan anses relativt sårbar vid en överföring. I en mindre organisation krävs också att större delen av personalen har en fördjupad kompetens inom ett flertal områden för att kunna ge patienten den vård hen har behov av. Under utredningens gång har det varit tydligt att det finns behov av att göra processkartläggning av hemsjukvården och därför rekommenderas en fortsatt utveckling av processarbetet för att kunna trygga en jämlik vård inom hemsjukvården oavsett var i kommunen brukaren bor. Det behöver ske i samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. Finansiering Den ekonomiska beräkningen, som är baserad på underlag framtagna av Torshälla stads förvaltning, visar en budget som motsvarar den beräkning som är gjord för överföringen samt köpt tjänst för natt, dvs. 3,3 mnkr. Däremot redovisar vård- och omsorgsförvaltningen att om överföringen inte ska påverka den hemsjukvård som ska utföras även fortsättningsvis, exklusive Torshälla, kommer 2,2 mnkr behöva tillföras organisationen. Bedömningen är att en flytt av ansvaret för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område kommer att bli dyrare. Därför föreslås att ansvaret kvarstår i vård- och omsorgsnämnden. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Tryggve Lundh Utvecklingsdirektör Beslutet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden Torshälla stads nämnd Eskilstuna den stolta Fristaden

9 Kommunstyrelsen Konsult och uppdrag Utveckling Sofia Eriksson, (11) Styrgrupp Utredning över ansvar för hemsjukvården inom Torshälla geografiska område Inledning Kommunfullmäktige beslutade i ärendet om Eskilstuna kommuns nämnd- och förvaltningsstruktur den 11 december 2014, att genomföra en utredning inför en överflytt av ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utredningen ska vara klar senast 1 juli Genomförandet av en ändrad nämnd- och förvaltningsstruktur i Eskilstuna kommun har som huvudsyften att stärka arbetet med att skapa goda förutsättningar i arbetet med att få fler i jobb, samt att stärka den sociala dimensionen i allt arbete för att förbättra barn och ungdomars livsvillkor. Det har även inneburit att man sett över organisationen för att skapa bästa förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat i skolan. Vidare har det inneburit en översyn för att pröva möjligheten att stärka Torshällas självständighet som nämnd inom ramen för tillhörighet och känsla för helhet. Det är det sistnämnda syftet som denna utredning har sin bakgrund i. Beslutet om denna utredning är ett av de sexton beslut som är fattade av kommunfullmäktige i ärendet om ny nämnd- och förvaltningsstruktur. Utredningen har som inriktning att undersöka vad man behöver ta hänsyn till i en överflytt av ansvaret för hemsjukvården från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utgångspunkten har varit att titta på en överföring av ansvaret dygnet runt, och omfattar personalresurser, samt medicintekniska hjälpmedel, förbrukningsmaterial och inkontinenshjälpmedel. Utredningen har även utgått från att inga ekonomiska medel ska behöva tillföras. Utredningen belyser särskilt frågor kring kompetensförsörjning, patientsäkerhet, resurser för att bedriva dygnet-runt-verksamhet, brukarperspektiv, samt andra konsekvenser för samverkan. Utredningen har bedrivits under mars och april 2015 och information har samlats in genom intervjuer med representanter från Torshälla stads förvaltning och vård- och omsorgsförvaltningen, samt dokument rörande kommunalisering av hemsjukvården. Två brukarintervjuer samt en risk- och konsekvensanalys utifrån arbetsmiljöperspektiv har genomförts. Ekonomisk beräkning är gjord av ekonomi och kvalitet på Kommunledningskontoret. sdns0v3g.inr.docx

10 Eskilstuna kommun (11) Bakgrund och nuläge 1 januari 2010 överfördes ansvaret för hemsjukvård från Landstinget Sörmland till kommunerna i länet. Intentionen med överföringen var att patienterna skulle få en bättre och mer kontinuerlig tillgång till hälso- och sjukvård när hemsjukvårdsansvaret i ordinärt och särskilt boende samordnades i ett huvudmannaskap. Det skulle ge helhetssyn över den enskildes problem med sammansatta och/eller snabbt föränderliga behov av vård och omsorg. 1 I Eskilstuna kommun fick vård- och omsorgsnämnden (dåvarande vuxennämnden) ta över ansvaret för hemsjukvård avseende invånare i kommunen. Ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser har för boende i Torshälla sedan kommunaliseringen sköts av Torshälla stads förvaltning när det gäller särskilt boende och av vård- och omsorgsförvaltningen när det gäller hemsjukvården. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret inom Eskilstuna kommun består av hälso- och sjukvård i hemmet s.k. hemsjukvård, i eget ordinärt boende för personer över 18 år som på pga. av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till sin vårdcentral eller annan vårdgivare. Ansvaret omfattar även hembesök som av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömts vara motiverat. Det innefattar däremot inte läkarvård. Det är hälso- och sjukvårdspersonal på vårdcentralen eller sjukhus som bedömer behovet av hemsjukvård och ger kommunen i uppdrag att utföra insatsen. Uppdrag av hälso- och sjukvårdsinsatser kan även komma från patienten själv, anhörig, hemtjänstpersonal eller legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut i den kommunala verksamheten. Hemsjukvården har sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster som utifrån sina hälso- och sjukvårdskompetensområden hjälper brukaren/patienten i hemmet. Den legitimerade personalen kan även efter bedömning delegera eller instruera arbetsuppgifter som kan utföras av hemtjänstpersonal. Hemsjukvårdens organisation idag Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Eskilstuna kommun har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdens säkerhet och kvalitet i hemsjukvården. Det finns i hemsjukvården i Eskilstuna kommun idag totalt 28 anställda sjuksköterskor på dagtid (kl. 8-21), 11 arbetsterapeuter och 8 fysioterapeuter (arbetstid kl. 8-17). Två av sjuksköterskorna arbetar i Torshälla på dagtid, och man har fram till början av 2015 haft ett kontor förlagt för hemsjukvården i Torshälla i Spångagården. När behov uppstår arbetar sjuksköterska med ansvar över ett annat område i Eskilstuna även timmar i Torshälla. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån uppdrag som inkommer från hemtjänstpersonal, brukare, anhörig eller sjuksköterska, för att utföra hemsjukvården i Torshälla. Det är samma arbetsterapeut respektive sjukgymnast som får uppdrag som berör Torshälla i första hand. Det finns dock ingen uppgift på hur mycket av arbetstiden som förläggs just i Torshälla. 1 Se bla. SOU 2004:68 Sammanhållen hemvård, prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre sdns0v3g.inr.docx

11 Eskilstuna kommun (11) Vård- och omsorgsförvaltningens nattsjuksköterskor ansvarar för bemanningen i hela Eskilstuna kommuns verksamheter nattetid (kl ). Bemanningen består av tre sjuksköterskor per natt vilket innebär totalt nio medarbetare med 78% respektive 82% sysselsättningsgrad, för att täcka nattbemanningen sju dagar i veckan. Nattbemanningen ansvarar för såväl brukare i ordinärt boende samt särskilt boende, Attendo och Torshälla. Volymer Antalet inskrivna i hemsjukvården varierar från månad till månad. I mitten av mars 2015 fanns det 520 inskrivna patienter i hemsjukvården i Eskilstuna kommun varav 52 av dessa i Torshällas geografiska område (10 procent). Från kommunaliseringen 2010 har det varierat mellan inskrivna patienter i hemsjukvård i Torshälla. Under 2014 gjordes hembesök av sjuksköterskor till inskrivna patienter i hemsjukvården i Eskilstuna, varav 605 var i Torshälla (ca 5 procent). Utöver detta tillkommer hembesöken hos patienter som bedöms ha behov av det (3873 totalt varav 581 i Torshälla dvs. 15 procent). Rehabenheten (fysioterapeuter och arbetsterapeuter) gjorde under 2014 totalt 5870 besök inom hemsjukvården i Eskilstuna, varav 488 var i Torshälla (8,3 procent). 2 Till detta tillkommer de besök som utförs av hemtjänsten utifrån delegerade uppgifter. Dessa besök finns det ingen statistik på. Torshällas organisation idag samt tilltänkt organisation med hemsjukvård Torshälla stads nämnd ansvarar idag för vård, stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning Förvaltningen organiserar arbetet inom vård och omsorgsverksamheten. LSS och Socialpsykiatri ansvarar dock vård och omsorgsförvaltningen för. Förvaltningschefen, som tillika är verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), leder arbetet tillsammans med fem enhetschefer. I ledningsfunktionen ingår medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kvalitetschef, och utvecklingsstrateg vård och sociala tjänster. En översyn av ledningsorganisationen har genomförts och rekrytering pågår där en förstärkning med en områdeschef, enligt Torshälla stads förvaltning, är aktuell. Medicinsk ansvarig sjuksköterska ansvarar för kvalitetssäkring och uppföljning inom vård och omsorgsboende i Torshälla tillika utvecklingsstrateg inom vård och omsorg. Vård och omsorgsboende: Tor och Freja korttidsvård (belägna i Eskilstuna) för 10 personer efter sjukhusvistelse. 2 Statistik frånvård-och omsorgsförvaltningens verksamhetssystem. sdns0v3g.inr.docx

12 Eskilstuna kommun (11) Torsiliahemmet (28 lägenheter för personer med demenssjukdom) i Spångagården liksom 28 platser i Hagalund (äldreboende) och Fridhem (för 10 finsktalande med demenssjukdom). Snäckberget (äldreboende med 29 lägenheter med beslut om vård- och omsorgsboende, och gruppboende för 10 personer med demenssjukdom). Legitimerade yrkesutövare samlade under enhetschef för Hagalund/Fridhem/Tor och Freja. Två arbetsterapeuter, en fysioterapeut och åtta sjuksköterskor utgör den legitimerade resurs för insatser och konsultativt stöd till undersköterskor i vårdoch omsorgsboende. Nattetid köper Torshälla sjuksköterskekompetens från vård och omsorgsförvaltningen sedan några år tillbaka. Torshälla hemtjänst (två chefsområden) Två chefsområden har skapats till följd av en ökad andel äldre, som har behov av och rätt till insatser från hemtjänsten. Beviljade hemtjänsttimmar har ökat med 3000 timmar första kvartalet 2015 jämfört med första kvartalet Hemtjänsten är bemannad dygnet runt och utför även insatser efter trygghetslarm som under första kvartalet finns installerat hos 214 personer. Inom enheterna genomförs hemsjukvårdsinsatser, som delegerats från hemsjukvården i vård och omsorgsförvaltningen och primärvården. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Tora och Stegen, kan ta emot 8 personer/enhet och dag. Förslaget för den nya organisationen från Torshälla stads förvaltning är att skapa ett sammanhållet ansvar i Torshälla stads nämnd avseende såväl hemsjukvård som vård och omsorgsboende (särskilt boende). Det innebär att de skulle samla de legitimerade medarbetarna. Förvaltningen bedömer att detta är förenligt med evidensbaserad kunskap och att man även kommer att kunna trygga en dygnetrunt-bemanning på såväl särskilda boenden som i hemsjukvården. Det finns idag nattpersonal på särskilda boendena med undersköterskekompetens. Hemtjänsten utför även dygnet runt de uppgifter som genereras av trygghetslarm i det geografiska området. Verksamhetens bedömning idag är att en sjuksköterska per natt kan tillgodose behovet i Torshälla för såväl hemsjukvård som vård- och omsorgsboende. Enligt verksamheten ska en tillförsel av 1,95 årsarbetare för nattbemanningen täcka behovet för natten i Torshälla fördelat på tre tjänster med 65 % tjänstgöringsgrad. Behovet dagtid bedöms vara en utökning av 1,5 sjukskötersketjänst. När det gäller rehabilitering planeras vidare en förstärkning med 0,5 fysioterapeuttjänst. Bedömningen av utökade behov av alla legitimerade yrkesgrupper beror på att Torshälla stads förvaltning har uppdrag att bygga till Spångagården för att bereda ytterligare 40 personer vård- och omsorgsboende som senast ska vara klart Organisationen planeras bygga på en utveckling av teamarbete med olika kompetenser samlat kring brukaren. Detta är en utveckling som Torshälla stads sdns0v3g.inr.docx

13 Eskilstuna kommun (11) förvaltning velat ha sedan kommunaliseringen genomfördes. Förvaltningen vill vidare utveckla en mer aktiv samverkan med de öppna mötesverksamheterna i Torshälla som har ett hälsofrämjande fokus. Lokalmässigt planeras ett nytt vårdoch omsorgsboende i Torshälla där en samlad kompetensgrupp för vård- och omsorgsboende samt hemsjukvården då ska finnas. I samma byggnad finns idag även primärvård och folktandvården i Torshälla. Arbetssättet med team runt brukaren har ambitionen att stärka möjligheterna för brukaren att bo kvar i ordinärt boende längre. Det har även en stark koppling till förmågan att kunna ta hem personer som är utskrivningsklara tillbaka till hemmet. Detta pekar Torshälla förvaltning på är en förutsättning för att minska behovet av att ta omvägen via en korttidsplats. Patientsäkerhet Det finns fyra områden som har kommit upp i utredningens intervjuer som är viktiga utifrån patientsäkerhetshänseende i en överföring av hemsjukvården. Dessa är överrapportering, delegering och uppföljning, nattbemanning, och kompetens. Det innebär alltid risker när överrapportering måste ske från en myndighet till en annan, det är mer effektivt att planera utifrån ett samlat ansvar där man kan följa brukaren genom hela processen, och det gör att det inte blir frågor kring vem som har ansvar inom olika verksamhetsdelar eller sekretess när man arbetar inom samma förvaltning. Genom det gemensamma vårdplaneringssystemet Prator skickas signal från Landstinget till primärvård, biståndshandläggare (även i Torshälla) och till hemsjukvården, för att bedöma möjlighet och vad som krävs för att ta emot den utskrivningsklara patienten. Den informationen rapporteras således från en huvudman till en annan och alla berörda får samma information. Detta gäller oavsett om det är en eller flera förvaltningar som är utförare i hemsjukvården. Delegering av arbetsuppgifter i hälso- och sjukvård måste alltid ske från legitimerad personal till annan personal, det gäller oavsett om det är mellan eller inom samma förvaltning. Legitimerad yrkesutövare, oavsett var de är organiserade, har ansvar att utbilda och kunskapspröva medarbetare inom hemtjänst och vårdoch omsorgsboende, innan de delegerar arbetsuppgifter till icke legitimerade yrkesutövare. Den legitimerade personalen har när de inte själva utför arbetsuppgiften, ansvar att följa upp hur delegeringen fungerat och även bistå med handledning /konsultation till medarbetare i hemtjänst och vård- och omsorgsboende. En organisation med färre anställda blir mer sårbar vid frånvaro eller när någon slutar. Det gäller såväl dag- som nattbemanning. Nattbemanning bestående av en sjuksköterska blir väldigt sårbar som kan påverka patientsäkerheten. Hemsjukvården idag består av alltmer avancerade uppgifter än tidigare och det är viktigt att säkra att det finns sjuksköterskor med kompetens och erfarenhet för att t.ex. sätta dropp. I en större organisation kan det vara lättare att säkra att det finns sdns0v3g.inr.docx

14 Eskilstuna kommun (11) fördjupade kunskaper inom flertal viktiga arbetsområden och att medarbetare lättare kan ta stöd av varandra i avancerade arbetsuppgifter som inte är vanligt förekommande men som är viktiga utifrån ett patientsäkerhetsavseende. I en mindre organisation krävs att större delen av personalen har en fördjupad komptens inom ett flertal områden för att kunna ge patienten den vård hen har behov av. Utredningens bedömning av patientsäkerheten är att överrapportering och delegering och uppföljning är områden som inte ska ha en direkt påverkan av en överföring av ansvaret från en förvaltning till en annan. Däremot ger en överföring av ansvaret Torshälla stads förvaltning möjlighet att styra och utveckla hur arbetet med delegering och uppföljning ska ske. När det gäller nattbemanning finns det större risker med en mindre organisation. I Eskilstuna idag finns möjlighet att utföra servicen på natten även vid en persons eventuella frånvaro (t.ex. sjukdom). Det blir svårare att lösa för Torshälla om det ska finnas en sjuksköterska per natt. Det går inte att sia om hur en överföring kan påverka möjligheterna att utföra de avancerade uppgifter som kan finnas i hemsjukvården i dag mer än att det behöver säkras att det finns sjuksköterskor i Torshälla som kan utföra dessa arbetsuppgifter vid en överföring av ansvaret. Kompetensförsörjning För att kunna ge den service som medborgarna efterfrågar är det viktigt att se över frågor gällande kompetensförsörjning. Det handlar både om att kunna rekrytera, behålla och utveckla anställdas kompetens. Under genomfördes en övergripande översyn av dåvarande vuxenförvaltningens organisation för legitimerad personal. Översynen ledde till att man behöll den sammanhållna organisation för legitimerad personal i en särskild hälso- och sjukvårdsorganisation som skapats Detta utifrån att översynen bl.a. visade att den sammanhållna organisationen medfört goda förutsättningar för ett arbete med att säkra att det finns rätt kompetens och gemensamma kompetensutvecklingsprogram för legitimerad personal. I översynen lyftes också fram att tidigare kunde det variera utifrån olika enhetschefers prioriteringar gällande kompetensutveckling. I den samlade organisationen pekar man bl.a. på att spridningen av information kring nya riktlinjer, lagar och liknande underlättas. Detta är av vikt för att personalen ska utföra en god vård. Det har även lett till att medarbetare inom paramedicin (arbetsterapeut och fysioterapeut) har bättre möjligheter till att specialisera sig. 3 Vård och omsorgsförvaltningen pekar på att överföring av hemsjukvårdsansvaret för Torshälla geografiska område till Torshälla stads nämnd medför konsekvensen att Torshälla stads nämnd själva behöver ombesörja motsvarande kompetensförsörjningsfrågor vilket kan vara betungande för en liten organisation. Torshälla stads förvaltning menar dock att ansvaret för kompetensutveckling ligger i processen vård och sociala tjänster. Vård och omsorgsförvaltningen pekar också på att i en större organisation behöver medarbetare inte jobba kvällspass eller helg lika ofta som i en mindre organisation vilket också kan bli en svårighet för 3 Översyn av vuxenförvaltningens organisation för legitimerad personal sdns0v3g.inr.docx

15 Eskilstuna kommun (11) Torshälla att kunna rekrytera sjuksköterskor som kommer att arbeta kvälls- och helgpass betydligt oftare än vad som är i vård- och omsorgsförvaltningen idag. Torshälla stads förvaltning upplever dock inte att rekrytering skulle vara ett problem. Samverkan i länet Torshälla stads förvaltning finns representerad i länsövergripande arbetsgrupp gällande äldre-frågor, Medicinskt ansvarig sjuksköterska finns även med i länsövergripande MAS-nätverk. Det sker även en samverkan mellan MAS i Torshälla och Eskilstuna. Det är idag förvaltningschefer från arbetsmarknads- och familjeförvaltningen samt vård och omsorgsförvaltningen som delar på ansvaret för att representera Eskilstuna kommun i länsstyrgrupp för närvård. I arbetsgrupp norra äldre (ANÄ) är en områdes/enhetschef för närvarande Torshällas representant. Samverkan inom kommunen sker i processutvecklingsgruppen vård och sociala tjänster samt i processteam äldre där Torshälla stads förvaltning deltar. Det sker även idag viss samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning gällande en del komptensutveckling, dock inte allt, men vissa delar. Politisk samverkan i länet sker inom gemensam nämnd kring samverkan om socialtjänst och vård tidigare VOHJS. Representant utses av kommunfullmäktige. Brukarperspektiv Resultatet av de två brukarintervjuer som genomförts är att de är nöjda med hemsjukvårdens insatser idag. De upplever att de får den vård de behöver och att personalen är tillgänglig. I den första intervjun påtalade brukaren att det viktiga är att kunna komma i kontakt med sjuksköterskan och att det idag fungerar bra genom att hemtjänsten tar kontakt, och att sjuksköterskan brukar komma snabbt om det är något som man behöver. I den andra brukarintervjun framkom att brukaren tyckte det var positivt att sjuksköterskan tog sig tid att prata en stund och att de kunde byta några ord om ett gemensamt intresse. Ingen av de två hade någon synpunkt på att det kunde göras bättre än idag. Två intervjuer är på inget sätt representativt för brukare i Torshälla, det kan dock i sammanhanget ses som ett nedslag som belyser brukarens perspektiv. Ekonomiska konsekvenser Den ekonomiska beräkningen bygger på statistik avseende antal besök i hemsjukvården, skatteväxlingen från 2010, befintliga ekonomiska resurser avseende nattbemanning, kostnader för medicintekniska hjälpmedel, förbrukningsmaterial och inkontinenshjälpmedel. sdns0v3g.inr.docx

16 Eskilstuna kommun (11) Sammanställning besök Hemsjukvården Hembesök ssk Enstaka besök/ej inskrivna Eskilstuna kommun totalt Varav antal i Torshälla Procentuell andel Torshälla % 15% 8,3% Statistik framtagen av vård- och omsorgsförvaltningen från verksamhetssystem Hembesök fysioterapeuter och arbetsterapeuter Skatteväxlingen med landstinget avseende hemsjukvård skedde 2010 och innebar att kostnader för distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och tekniska hjälpmedel samt inkontinenshjälpmedel togs över av kommunerna. Grund för skatteväxling 2010: 1 distriktsköterska på 600 invånare 65 år och äldre 0,006 arbetsterapeut per hemsjukvårdspatient 0,0035 sjukgymnast (fysioterapeut) per hemsjukvårdspatient Dåvarande vuxennämnden fick totalansvar för hemsjukvården i Eskilstuna kommun och fick en ramökning med 27,4 mnkr 2010 samt ett besparingskrav 2011 på 1,0 mnkr- Dessa totalt 26,4 mnkr motsvarar efter uppräkning med inflation, effektiviseringskrav samt övriga generella förändringar fram till ,8 mnkr (ökning 9,2 %). Detta bör utgöra grunden för ramförändring till Torshälla stads nämnd eftersom eventuella andra förändringar som skett avseende hemsjukvården inom vuxennämnden hanterats genom omfördelning inom befintlig budgetram. Den normalt använda principen för fördelning till Torshälla är 10 % och detta skulle då innebära en ramökning med 2,9 mnkr för Torshälla stads nämnd och motsvarande minskning för vård- och omsorgsnämnden. Mot bakgrund av att Torshälla 2010 hade c:a 9 % av befolkningen och 11 % av antalet äldre så bedöms 10 % vara en rimlig fördelningsgrund. Utöver dessa 2,9 mnkr så köper Torshälla stads nämnd nattsjuksköterska från vårdoch omsorgsnämnden motsvarande 0,4 mnkr per år. Totalt ger detta en finansiering av egen samlad hemsjukvårdsorganisation i Torshälla med 3,3 mnkr. Den föreslagna organisationen är: - 1,5 distriktssköterska à 550 tkr - 1,95 sjuksköterska natt à 550 tkr - 0,5 fysioterapeut à 450 tkr sdns0v3g.inr.docx

17 Eskilstuna kommun (11) Kostnader för tekniska hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel c:a 270 tkr (totalt ,7 mnkr) betalar Torshälla stads förvaltning för redan idag, utöver det tillkommer omkostnader. För vård och omsorgsnämnden blir ramförändringen 2,9 mnkr och bortfall av såld tjänst natt -0,4 mnkr, totalt -3,3 mnkr. Vård och omsorgsförvaltningen uppger att de inte kan reducera tjänster gällande arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjugymnast i motsvarande grad som överlämnas till Torshälla, eller dra ner på nattpersonal. Det som kan överföras utan att det ska få effekter för den fortsatta driften av hemsjukvård i Eskilstuna är motsvarande två sjukskötersketjänster. Av de 3,3 mnkr uppger vård- och omsorgsförvaltningen att de kan överföra 1,1 mnkr utan att det får negativa effekter på det fortsatta ansvaret exklusive Torshälla. Utifrån detta kvarstår en oklarhet motsvarande 2,2 mnkr kring finansieringen i en överföring av ansvaret för hemsjukvården till Torshälla stads förvaltning. Konsekvenser för hållbar utveckling och effektiv organisation Syftet med att Torshälla stad har en egen nämnd är att kunna verka sammanhållet gentemot invånare i staden och att därmed skapa en hållbar utveckling i Torshälla. Det kan ställas mot konsekvenser utifrån en effektiv organisation där det finns ekonomiska fördelar med en samlad organisation för hemsjukvården i hela Eskilstuna kommun som det ser ut idag. Stordriftsfördelar kan inte jämföras med vinster utifrån hållbar utveckling men avvägandet måste ske mellan dessa båda perspektiv. Övrigt uppmärksammat under utredningen En överföring av hemsjukvården gör att det blir ett sammanhållet ansvar för Torshälla avseende hemsjukvård och särskilt boende. Fortfarande finns ansvaret för sjukvårdsinsatser avseende LSS och socialpsykiatri under vård- och omsorgsnämnden. Det blir på så sätt fortfarande inte ett samlat ansvar för boende i Torshälla geografiska områden avseende kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser med en överföring av ansvaret för hemsjukvården. Utredningen har ej omfattat en processkartläggning av hemsjukvården, utan översiktligt belyst vad man behöver ta hänsyn till i en överföring av hemsjukvården. Under utredningens gång har det uppmärksammats behov av att se över och kartlägga hemsjukvårdsprocessen. Detta för att säkerställa att det ges en likvärdig vård oavsett var i kommunen brukaren bor, samt skapa transparens i ledningssystem. Det har även uppmärksammats att processkartläggning och det fortsatta arbetet med processen behöver ske i närmre samverkan med Torshälla stads förvaltning än vad som sker idag. De olika aktörer som ingår i hemsjukvårdsprocessen behöver alla vara delaktiga i arbetet. Detta gäller oavsett om en överföring sker eller inte. Med fördel kan även brukare involveras genom t.ex. tjänstedesign för att säkra att utvecklingen utgår från brukarens behov. sdns0v3g.inr.docx

18 Eskilstuna kommun (11) Sammanfattning Utredningen har haft som uppdrag att titta på vad man behöver ta hänsyn till i en överflytt av ansvaret för hemsjukvården från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd för hemsjukvården i Torshälla geografiska område. Förslaget för den nya organisationen från Torshälla stads förvaltning är att skapa ett sammanhållet ansvar i Torshälla stads nämnd avseende såväl hemsjukvård som vård och omsorgsboende (särskilt boende). Det innebär att de skulle samla de legitimerade medarbetarna. Förvaltningen bedömer att detta är förenligt med evidensbaserad kunskap och att man även kommer att kunna trygga en dygnetrunt-bemanning på såväl särskilda boenden som i hemsjukvården. Enligt verksamheten ska en tillförsel av 1,95 årsarbetare för nattbemanningen täcka behovet för natten i Torshälla fördelat på tre tjänster med 65% tjänstgöringsgrad. Behovet dagtid bedöms vara en utökning av 1,5 sjukskötersketjänst. När det gäller rehabilitering planeras vidare en förstärkning med 0,5 fysioterapeuttjänst. Utredningen uppmärksammar risker med en mindre bemanning nattetid som kan anses relativt sårbar vid en överföring. I en mindre organisation krävs också att större delen av personalen har en fördjupad kompetens inom ett flertal områden för att kunna ge patienten den vård hen har behov av. I en överföring behöver det säkras att det finns sjuksköterskor som kan utföra de avancerade arbetsuppgifter som krävs idag i hemsjukvården. Vidare har utredningen uppmärksammat att ett tydliggörande behövs av hur samverkan ska se ut mellan Torshälla stads förvaltning och vård- och omsorgsförvaltningen gentemot externa aktörer som landstinget, men även vad gäller kompetensutveckling av personal. Utredningen har inte haft som uppdrag att titta på hur processen för hemsjukvård fungerar idag, men under utredningens gång har det varit tydligt att det finns behov av att göra processkartläggning och oavsett om en överföring sker eller inte, är processkartläggning och fortsatt utveckling av processarbetet en viktig del för förvaltningarna att göra tillsammans för att kunna trygga en jämlik vård inom hemsjukvården oavsett var i kommunen brukaren bor. De aktörer som ingår i hemsjukvårdsprocessen behöver vara delaktiga i det arbetet. Den ekonomiska beräkningen, som är baserad på underlag framtagna av Torshälla stads förvaltning, visar en budget som motsvarar den beräkning som är gjord för överföringen dvs. en ramförändring motsvarande 2,9 mnkr. Däremot redovisar vård- och omsorgsförvaltningen att om överföringen inte ska påverka den hemsjukvård som ska utföras även fortsättningsvis, exklusive Torshälla, kommer 2,2 mnkr behöva tillföras organisationen. Utifrån detta kvarstår en oklarhet motsvarande 2,2 mnkr kring finansieringen i en överföring av ansvaret för hemsjukvården till Torshälla stads förvaltning. sdns0v3g.inr.docx

19 Eskilstuna kommun (11) Bilaga 1: Riskanalys arbetsmiljö Bilaga 2: Torshälla stads förvaltnings underlag för hemsjukvård Referenser: SOU 2004:68 Sammanhållen hemvård, prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre Översyn av vuxenförvaltningens organisation för legitimerad personal sdns0v3g.inr.docx

20 Kommunstyrelsen Datum Konsult och uppdrag Utveckling Sofia Eriksson 1 (2) Riskanalys Riskanalysen är baserad på den utredning som är gjord avseende en överföring av ansvaret för hemsjukvården i Torshälla geografiska område, från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Riskanalysen är en övergripande analys inför beslut. En mer fördjupad risk- och konsekvensanalys behöver göras med berörda aktörer i nästa steg. Analysen avser belysa konsekvenser och förslag på åtgärder utifrån arbetsmiljöperspektiv. Vård och omsorgsförvaltningen har vakanta tjänster och uppger att det därmed inte kommer behöva flytta någon medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen till Torshälla stads förvaltning. Det innebär i så fall att Torshälla stads förvaltning får nyrekrytera den personal som behöver tillföras i organisationen. En överföring medför således inga risker när det gäller medarbetares ändrade organisatoriska tillhörighet. Den största risken som uppmärksammas i utredningen är att en mindre organisation som blir i Torshälla kan ha svårare att hantera medarbetares frånvaro särskilt gällande nattbemanning. Det kan även medföra risk för ökad arbetsbelastning för medarbetare. Ett förslag på åtgärd är att det behöver tas fram tydliga handlingsplaner i hur bemanningen ska skötas och hur man säkerställer bemanning vid ordinarie personals frånvaro. Utredningen har även uppmärksammat att utifrån de allt mer avancerade arbetsuppgifter som utförs i hemsjukvården idag, behöver man säkra att personalen har kompetens i att utföra de arbetsuppgifter som inte är vanligt förekommande men som är viktiga för att kunna säkra en god vård. Nya arbetsuppgifter kan också skapa ökad stress och oro hos medarbetare. Vård- och omsorgsförvaltningen ser risker i att det kan bli svårt att rekrytera legitimerad personal till Torshälla stads förvaltning. De pekar på att i en mindre organisation behöver medarbetare arbeta kvällspass och helger oftare vilket inte ses som attraktivt hos flertalet medarbetare. Åtgärder Vid en överföring behöver en mer ingående risk- och konsekvensanalys göras tillsammans med berörda medarbetare inom Torshälla stads- förvaltning. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon E-post Webbplats Eskilstuna den stolta Fristaden

21 Kommunstyrelsen Datum Konsult och uppdrag Utveckling Sofia Eriksson 2 (2) Risk Åtgärd Ansvarig Grad av risk Grad av konsekvens Att det blir svårt att rekrytera Påbörja rekrytering tidigt Torshälla stads mellan mellan sjuksköterskor till en mindre organisation förvaltning Att det blir svårt med bemanning Ta fram handlingsplan, säkra Torshälla stads mellan stor vid medarbetares frånvaro Att det saknas kompetens utifrån de mer avancerade uppgifter som utförs inom hemsjukvården. Oro och stress hos personal vid nya arbetsuppgifter samt vid frånvaro av personal när det är en mindre bemanning. rutiner vid frånvaro. Kompetensutvecklingsplan. Säkra kompetensen vid rekrytering. Att tillsammans med berörd personal ta fram lämpliga åtgärder. förvaltning Torshälla stads förvaltning. Torshälla stads förvaltning mellan mellan stor mellan Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon E-post Webbplats Eskilstuna den stolta Fristaden

22

23

24

25

26

27

28 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 141 Ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område (KSKF/2015:286) Beslut Ärendet bordläggs. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4 maj Av skrivelsen framgår bland annat att den 11 december 2014 beslutade kommunfullmäktige att genomföra en utredning inför en överflytt av ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utredningen ska vara klar senast 1 juli 2015 (KSKF/2014: ). För att genomföra uppdraget från kommunfullmäktige tillsattes en styrgrupp ledd av kommundirektören och med representanter från kommunledningskontoret, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Torshälla stads förvaltning har medverkat i utredningen och lämnat synpunkter på den färdiga utredningen. Syftet med Eskilstuna kommuns nämnd och förvaltningsstruktur är att bygga en organisation som kan möta Eskilstunas utmaningar och skapa fler jobb, fokusera på utbildningsfrågan, skapa fler bostäder, möta behovet av äldreomsorg och stärka det förebyggande sociala arbetet riktat till barn och unga. Det har även inneburit en översyn för att pröva möjligheten att stärka Torshällas självständighet som nämnd inom ramen för tillhörighet och känsla som helhet. Det är det sistnämnda syftet som denna utredning har sin bakgrund i. Utredningen har undersökt vad man behöver ta hänsyn till i en överflytt av ansvaret för hemsjukvården från vård- och omsorgsnämnden till Torshälla stads nämnd. Utgångspunkten har varit att titta på en överföring av ansvaret dygnet runt. Den omfattar personalresurser, medicintekniska hjälpmedel, förbrukningsmaterial och inkontinenshjälpmedel. Utredningen har även utgått från att inga ekonomiska medel ska behöva tillföras. Utredningen belyser särskilt frågor kring kompetensförsörjning, patientsäkerhet, resurser för att bedriva dygnet-runt verksamhet, brukarperspektiv, samt andra konsekvenser för samverkan. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

29 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) Förslaget för den nya organisationen från Torshälla stads förvaltning är att skapa ett sammanhållet ansvar i Torshälla Stads nämnd avseende såväl hemsjukvård som vård och omsorgsboende (särskilt boende). Förvaltningen bedömer att man kommer att kunna trygga en dygnet-runt-bemanning på såväl särskilda boenden som i hemsjukvården. Enligt verksamheten ska en tillförsel av 1,95 årsarbetare för nattbemanningen täcka behovet för natten i Torshälla fördelat på tre tjänster med 65 procent tjänstgöringsgrad. Behovet dagtid bedöms vara en utökning av 1,5 sjukskötersketjänst. När det gäller rehabilitering planeras vidare en förstärkning med 0,5 fysioterapeuttjänst. Utredningen uppmärksammar risker med en mindre bemanning nattetid som kan anses relativt sårbar vid en överföring. I en mindre organisation krävs också att större delen av personalen har en fördjupad kompetens inom ett flertal områden för att kunna ge patienten den vård hen har behov av. Under utredningens gång har det varit tydligt att det finns behov av att göra processkartläggning av hemsjukvården och därför rekommenderas en fortsatt utveckling av processarbetet för att kunna trygga en jämlik vård inom hemsjukvården oavsett var i kommunen brukaren bor. Det behöver ske i samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. Finansiering Den ekonomiska beräkningen, som är baserad på underlag framtagna av Torshälla stads förvaltning, visar en budget som motsvarar den beräkning som är gjord för överföringen samt köpt tjänst för natt, dvs. 3,3 mnkr. Däremot redovisar vård- och omsorgsförvaltningen att om överföringen inte ska påverka den hemsjukvård som ska utföras även fortsättningsvis, exklusive Torshälla, kommer 2,2 miljoner kronor behöva tillföras organisationen. Bedömningen är att en flytt av ansvaret för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område kommer att bli dyrare. Därför föreslås att ansvaret kvarstår i vård- och omsorgsnämnden. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna 25 november 2014 Dagens upplägg och innehåll 09.00 09.15 Samling med fika utanför FÖ2 (fika

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bakgrund Handikappreformen 1994 innebar

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Styrdokument er inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.13) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 16 Beslutshistorik 2 (5) Omtryckt och kompletterad

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 193 Svar på medborgarförslag - Ställ krav vid upphandling så att de mineraler som används vid tillverkning av IT-produkter har utvunnits i områden där befolkningens säkerhet

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Utökade läkarinsatser genom hembesök till personer i ordinärt boende med hemsjukvård.

Utökade läkarinsatser genom hembesök till personer i ordinärt boende med hemsjukvård. Rapport 2008:08 Utökade läkarinsatser genom hembesök till personer i ordinärt boende med hemsjukvård. En utvärdering Januari 2008 FoU Välfärd Margareta Hansson FoU-samordnare Innehåll Sammanfattning 3

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Inledning Roknäsgårdens vård- och omsorgsboende är ett särskilt boende som är beläget ca 15 km utanför Piteå. Roknäsgården är ett modernt boende

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VÄLKOMMEN! Partille är till ytan en av Sveriges minsta kommuner, men har drygt 35 000 invånare. Därmed är kommunen tillräckligt stor att erbjuda

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Sammanträdesdag 2009-01-29

Sammanträdesdag 2009-01-29 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-01-29 Tid kl 13.00-14.55 Plats Omsorgsförvaltningen, Riskvarnen Omfattning 1-19 ande Steve Sjögren (S) ordförande Ingegerd Petersson (C) Jean

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30-17.35 Sammanträdet ajourneras kl. 14.50-15.15 (paus) samt kl.16.05-16.25 7 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Mikael Hahn (S), Eva-Karin

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M)

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-11-28, kl. 13.30-15.50 ande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Föredragande 94 Utses att

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Andréa Hellsberg, sekreterare

Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) Plats Sammanträdesrum Tekniska förvaltningens sammanträdesrum, Torggatan 10B, Tingsryd Tid Onsdagen den 6 oktober 2010, kl. 13.30 15.35 Närvarande Göran Andersson, ordförande Rune Hammargren, SPF

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2

!!  # # $  # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2 !! " ## $ " ##%% & &' ('#) * %% ) 2 "# Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer