Utgivare: Karolinska Institutet Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se"

Transkript

1

2 Utgivare: Karolinska Institutet Dnr: 05728/2009 För fler exemplar, kontakta

3 INNEHÅLL Rektors inledning...1 Uppdrag...3 Vision Värdegrund...3 Utmaningar Bedriva medicinsk forskning av hög kvalitet i ett internationellt perspektiv Korta tiden mellan forskningsresultat och praktisk tillämpning Kvalitetssäkra utbildningen och lyfta fram lärandet Stärka utbildningen på forskarnivå så att den hävdar sig väl i en ökande global konkurrens Stärka ledarskapet för att åstadkomma en effektiv verksamhet och konkurrenskraftiga miljöer Förbättra villkoren för kärnverksamheten genom effektivare administrativt stöd Förbättra integrationen mellan vården, forskningen och utbildningen... 12

4 Rektors inledning När Karolinska Institutet nu står inför sitt 200-årsjubileum finns det anledning att både blicka bakåt på en framgångsrik historia och framåt mot spännande utmaningar. Tidigare generationer av medarbetare och studenter har genom sina insatser byggt KIs varumärke till den internationella styrka det har idag. Ansvaret för Nobelpriset i medicin eller fysiologi är ett mer än hundra år gammalt prestigefyllt uppdrag som tilldelats KI. Åtskilliga andra uppdrag och resurser har från olika håll tillförts KI under årens lopp. Det är ett stort ansvar att väl förvalta och utveckla dessa tillgångar, men också att skapa nya förutsättningar och möjligheter för framtiden. Glädjande nog befinner vi oss idag i en gynnsam ekonomisk situation. Riksdag och regering har det senaste året ökat satsningarna på den medicinska forskningen. KIs externt finansierade forskning har expanderat tack vare framgångsrika ansökningar i såväl nationell som internationell konkurrens. Även KIs egen fundraisingverksamhet har tillfört oss stora resurser. KI är ett medicinskt universitet mitt i samhället. Vi verkar på en global forskningsarena, men också i nära samarbete med hälso- och sjukvård och näringsliv. KIs starka forskningsprofil medför ett ansvar att ta en ledarroll inom hela det medicinska vetenskapsområdet. Den akademiska miljön är idag både komplex och föränderlig och vi står inför helt nya utmaningar. För att nå våra mål är det av avgörande betydelse att vi kan rekrytera de allra bästa ledarna och medarbetarna. Vi måste skapa kreativa och innovativa miljöer som ger förutsättningar för KI att verka i den internationella forskningsfronten. Vi måste ständigt förnya och förändra utbildningsutbudet så att det motsvarar samhällets behov, skapa klara definierbara karriärmöjlighet för våra lärare samt integrera utbildning, forskning och sjukvård. KIs strategi för de kommande tre åren, Strategi 2012, utgår både från det omfattande strategiarbete som kom till uttryck i KI 05 och från den forsknings- och utbildningsstrategi som KI under 2007 lämnade som underlag till regeringens forskningspolitiska proposition. Tidsperspektivet i Strategi 2012 är medvetet kort. Vi befinner oss i en dynamisk period då utvecklingen inom det biomedicinska området sker mycket snabbt, inte minst tekniskt och metodologiskt. Nya kunskaper gör det idag möjligt att skapa nya vävnader och organ, byta ut skadade celler och på andra sätt behandla sjukdomar som för bara något decennium sedan ansågs vara obotliga. 1

5 På den internationella arenan sker stora ekonomiska satsningar och strategiska omstruktureringar för att dra nytta av denna nya kunskapsflora. Strategi 2012 kommer de närmaste tre åren att vara vägvisare för KIs aktiva deltagande i denna utveckling och för att vi ska kunna leda, utbilda och träna nästa generations forskare, lärare och vårdgivare. I 200 år har KI bidragit till att förbättra människors hälsa. Förväntningarna på oss är stora; från hälso- och sjukvården, från industrin, från forskarsamhället, från dagens och morgondagens studenter och inte minst från allmänheten. Med Strategi 2012 tar vi ytterligare ett steg framåt för att förverkliga vår vision att vara ett av världens ledande medicinska universitet. Med gemensamma krafter ska vi fortsätta bidra till att skapa en bättre och friskare värld, för alla dem som lever idag men också för kommande generationer. Stockholm december 2009 Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 2

6 Uppdrag Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Vision Karolinska Institutet ska vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området. Värdegrund Karolinska Institutet bedriver verksamhet inom ett område där de grundläggande värderingarna spelar en viktig roll. Ett etiskt och humanistiskt förhållningssätt är därför ständigt aktuellt för alla medarbetare. Den enskilde samhällsmedborgaren har rätt att ställa mycket långtgående krav på verksamheten vid KI. KIs verksamhet ska präglas av hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt. KI ska värna forskningens frihet. KIs utbildning och forskning ska samverka i ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet. KIs utbildning och forskning ska kännetecknas av ett starkt samhällsansvar och därmed bidra till en hållbar utveckling i och utanför Sveriges gränser. KIs verksamhet ska präglas av tilltro och stöd till alla medarbetares och studenters initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens. KI ska som studie- och arbetsplats präglas av gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre. 3

7 Utmaningar 1. Bedriva medicinsk forskning av hög kvalitet i ett internationellt perspektiv Den medicinska forskningen vid Karolinska Institutet bör fokusera på viktiga biologiska och medicinska frågeställningar som kan leda till fundamentalt ny kunskap och därmed på lång sikt bidra till bättre hälso- och sjukvård. En aktiv samverkan med det internationella forskarsamhället och ett konstant in- och utflöde av kunskap, idéer och metoder krävs för ett framgångsrikt universitet. Även samverkan med betydelsefulla aktörer i närområdet och övriga Sverige är av vikt för att stärka KIs forskningsprofil. En annan förutsättning är rekrytering av kompetenta forskare och ekonomiskt stöd till vid KI redan verksamma forskare. Särskilt viktigt är att stödja yngre, lovande forskare under postdocperioden och de närmast därpå följande nivåerna. KIs forskning bedrivs genom ett nära samarbete mellan akademi och hälso- och sjukvård. En viktig del av samarbetet är överföring av forskningsresultat till medicinska tillämpningar i vården. KI och Stockholms läns landsting har gemensamt beslutat om en färdplan för utveckling av forskningen. Även KIs innovationsverksamhet spelar en betydande roll som en brygga mellan forskningsmiljön och läkemedels- samt medicinteknisk industri. Utfallet av externa kvalitetsgranskningar spelar en allt större roll som underlag för statsmakternas resurstilldelning. En ökande andel av statsanslagen fördelas prestationsrelaterat i förhållande till andelen externa medel och genom utfallet av bibliometriska analyser. Dessa faktorer ska också avspeglas i KIs interna resursfördelning. Alla KIs verksamheter oavsett finansieringsform ska kvalitetssäkras. För detta krävs att vi tydliggör vilka aspekter och kriterier som är relevanta och vilka indikatorer som beskriver dessa på ett tillfredsställande sätt. Åtgärder Prioritera högkvalitativ forskning som skapar ny kunskap inom biologi och livsvetenskaper, samt om sjukdomsmekanismer och folkhälsa, vilket kan leda till bättre hälso- och sjukvård. Stärka KIs forskningsprofil genom satsningar på translationella tematiska centrumbildningar, särskilda anslag för framstående professorer, strategiska rekryteringar av professorer som är världsledande inom sitt område samt förstärkning av forskningens infrastruktur vid KI. 4

8 Förbättra möjligheterna till rekrytering och finansiering för yngre forskare under främst postdoc- och forskarassistentperioden. Använda resultaten från KIs externa utvärdering om forskningens kvalitet (ERA 2010) vid strategiska överväganden. Utveckla det nationella Science for Life Laboratorium (SciLifeLab) till ett laboratorium i världsklass för storskalig biovetenskaplig forskning, i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms universitet och Uppsala universitet. 5

9 2. Korta tiden mellan forskningsresultat och praktisk tillämpning I arbetet med Karolinska Institutets uppdrag att förbättra människors hälsa är förmågan att föra ut nya kunskaper för tillämpning i såväl tand-, hälso- och sjukvård som läkemedels- och medicinteknisk industri av stor betydelse. Det är därför en angelägen uppgift att korta tiden mellan upptäckt och tillämpning samt att kunna mäta den nytta tillämpningen innebär för patienter och andra. KI och Stockholms läns landsting (SLL) måste kraftfullt utveckla och kvalitetshöja kunskapsöverföringen såväl inom vården som mellan forskningen och vården. Detta kräver betydande investeringar, men rymmer samtidigt en stor potential i form av ökad patientnytta, högre kvalitet i vården, förbättrade förutsättningar för forskningen samt i förlängningen minskade kostnader. I ett nordiskt perspektiv har KI kommit långt i utvecklingen av sitt innovationssystem inom livsvetenskaper. Utmaningen ligger i att skapa ett långsiktigt, uthålligt system som genom egna intäkter kan finansiera utvecklingen av nya innovationer som kan föras ut till marknaden. Genom samverkan med övriga universitet i regionen kan innovationssystemet i större utsträckning komma att innefatta områden som till exempel medicinsk teknik och tjänsteföretag. Strategisk samverkan med näringslivet syftar både till att stärka KIs forskning och att genom partnerskap överföra upptäckter till produkter, tjänster eller motsvarande. Läkemedelsindustrin och den medicintekniska industrin genomgår för närvarande stora strukturförändringar. KI måste därför tillsammans med SLL finna former för att bli hemvist för ett ökat antal kliniska prövningar liksom för att gemensamt utveckla medicinsk teknik och andra tillämpningar. För att stärka innovationsförmågan måste systematiska och aktiva insatser göras inom hela universitetet. Åtgärder Utveckla innovationssystemet mot att bli ett långsiktigt, uthålligt och självfinansierat system för att föra ut upptäckter till marknaden. Korta tiden från upptäckt till praktisk klinisk tillämpning genom att skapa bättre system för att mäta värdet av nya behandlingsmetoder och nya läkemedel inom hälso- och sjukvården. Utveckla entreprenörskap och innovationsförmåga hos forskare, lärare och studenter. 6

10 3. Kvalitetssäkra utbildningen och lyfta fram lärandet Flera av Karolinska Institutets utbildningar hör till de mest eftersökta i landet. Detta innebär att KI har en stor andel högt motiverade och målmedvetna studenter som lyckas väl i sina studier. Arbetsmarknaden efterfrågar deras kompetens och studenterna har därmed goda möjligheter att få arbete efter examen. Inom KI bedrivs forskning av hög internationell standard och med den som bas kan KI erbjuda sina studenter en akademisk utbildning som svarar mot det aktuella kunskapsläget och forskningsfronten. KI har därmed utomordentligt goda förutsättningar att mäta sig med utbildningarna vid de internationellt sett mest framstående universiteten och kan attrahera inte bara inhemska studenter utan också studenter från andra delar av världen. För att bibehålla KIs roll som ledande universitet krävs att alla delar av universitetet samverkar och att utbildning värderas på samma sätt som forskning. Investeringar i utbildningen - i utbildningsmiljöer och infrastruktur liksom i kompetenta och innovativa lärare - är nödvändiga. Det ska vara attraktivt att undervisa och undervisningsmeriter ska ha betydelse för karriär och resurser. KI ska arbeta för en strategisk samverkan inom utbildningsområdet med andra lärosäten, nationellt och internationellt. Samverkan ska syfta till att effektivisera resursutnyttjandet, att erbjuda hög kvalitet i student- och lärarutbyte samt till att erbjuda unik kompetens i gemensamt utvecklade utbildningar. Genom dessa samarbeten förbereds också studenterna för en internationell och mångkulturell arbetsmarknad. KI har genom sina starka forskningsområden stora möjligheter att ge kvalificerad utbildning inom ett flertal kompetensområden. Denna möjlighet tas bäst tillvara genom att utbildningsutbudet anpassas mot en ökad andel utbildningar på avancerad nivå. All utbildning ska ha en tydlig forskningsanknytning för att på så sätt skapa förutsättningar för en evidensbaserad yrkesutövning och för att ge våra studenter en god förberedelse för framtida forskarutbildning och forskning. Forskningsanknytning redan från utbildningsstarten, integration av teori och praktik, interprofessionell utbildning liksom tillgången till kliniska utbildningsplatser av god kvalitet är alla nyckelfaktorer för en framgångsrik utbildning vid KI. För att uppnå detta krävs en aktiv medverkan av lärare/forskare på alla nivåer, att studenterna ses som en viktig resurs i det kontinuerliga kvalitets- och förändringsarbetet samt ett nära samarbete med Stockholms läns landsting. Institutionernas utbildningsuppdrag behöver tydliggöras och följas upp så att resurser kan styras till de områden som håller högsta utbildningskvalitet. 7

11 Åtgärder Se över och anpassa utbildningsutbudet så att en ökad andel utbildning ges på avancerad nivå inom områden som svarar mot KIs profil med avseende på starka forskningsområden. Premiera utbildningsmiljöer som levererar utbildning av hög kvalitet genom att koppla resurser till ett antal fastställda kriterier. Premiera pedagogisk skicklighet och engagemang i utbildning och undervisning genom en för ändamålet kraftfull tillämpning av KIs incitament- och karriärsystem. Stärka utbildningens ställning genom att tillvarata utbildningens behov vid nyrekryteringar. Förstärka den verksamhetsförlagda utbildningen genom att inrätta fler kliniska adjungeringar och förenade anställningar samt genom att höja de kliniska handledarnas akademiska och pedagogiska kompetens. 8

12 4. Stärka utbildningen på forskarnivå så att den hävdar sig väl i en ökande global konkurrens Forskarutbildning vid Karolinska Institutet har av tradition ett högt värde, där närheten till starka forskare och forskningsmiljöer är den viktigaste konkurrensfördelen. Omvärlden förändras dock snabbt och därmed också forskningens villkor. Forskning och utbildning är viktiga för den globala utvecklingen och föremål för stora investeringar. Dagens doktorander kommer att möta en ökande internationell konkurrens och en forskningsarena där exempelvis fördelningen av medel och tillgången till forskartjänster förändras. En ökad internationalisering, bland annat genom Bolognaprocessen, kommer att ställa höga krav på kvalitet och effektivitet inom forskarutbildningen. För att kunna möta dessa krav är det viktigt att renodla det som är unikt för KI och som kan göra KIs doktorander attraktiva och framgångsrika på en framtida arbetsmarknad. En forskarutbildning vid KI ska ge god vetenskaplig skolning med förmåga till kritisk granskning, självständighet och kreativt tänkande. Tyngdpunkten i KIs forskarutbildning är, och kommer även i framtiden att vara, egen aktiv forskning under handledning. KI kan idag erbjuda forskarutbildning i internationellt framstående forskargrupper. För att utbildning på forskarnivå vid KI ska kunna svara upp mot högsta internationella standard måste kurser och handledarkompetens hålla motsvarande kvalitet. Under lång tid har den kliniska forskningen varit särskilt stark i Sverige, men försprånget har delvis förlorats. Utbildningen på forskarnivå vid KI måste utformas så att även kliniker stimuleras att forskarutbilda sig. Forskning sker i allt större utsträckning i nätverk, där forskare och doktorander inte nödvändigtvis befinner sig i varandras närhet. Med hjälp av den tekniska utvecklingen inom kommunikationsområdet kan denna typ av samarbete hålla god kvalitet, men det kräver då utveckling av nya modeller för exempelvis handledning. En god miljö för utbildning på forskarnivå förutsätter en kontinuerlig utveckling av formerna för metodinlärning samt synliggörande och utveckling av pedagogiken i handledningen. Åtgärder Utveckla rekryteringen och urvalet av forskarstuderande. Stimulera och utveckla forskarutbildning i translationell miljö; utbildningen ska utformas så att den stimulerar till överföring av kunskaper och frågeställningar mellan patientnära och experimentell forskning. Utveckla forskarutbildningens pedagogik inom kurser, forskarutbildningsprogram och forskarskolor såväl som inom handledning samt arbeta för implementering av målstyrning inom utbildning på forskarnivå. Säkerställa kvaliteten av utbildningen på forskarnivå för kliniker. 9

13 5. Stärka ledarskapet för att åstadkomma en effektiv verksamhet och konkurrenskraftiga miljöer Ledare i en akademisk miljö befinner sig i en föränderlig och komplex verksamhet, där kraven ofta är motstridiga och där det gäller att balansera olika intressen. Ett tydligt och utvecklande ledarskap är därför en viktig framgångsfaktor för KI och avgörande för framtida resultat. En tydlighet i ansvar och befogenheter liksom framtida organisationsstrukturer ska underlätta utövandet av ledarskap. För att i högre grad attrahera medarbetare som har intresse och förmåga för ledarskap behöver rollen bli mer attraktiv och meriterande. Ledare på alla nivåer är viktiga bärare av organisationens värderingar. Det innebär att dessa har en viktig uppgift att skapa en organisation där övergripande mål och riktlinjer genomsyrar verksamheten och där medarbetarna involveras och därmed känner sig motiverade att delta i universitetets utveckling. En god kommunikation är viktigt för att få kraft i ledarskapet. Både att kunna förmedla tydliga budskap och att vara lyhörd för medarbetarnas synpunkter bidrar till att stärka delaktigheten inom organisationen. För att uppnå framgång i ledarskap inom den akademiska miljön krävs god förankring i universitetets kärnverksamhet. Viktiga färdigheter är också att kunna hantera förändrings- och utvecklingsprocesser samt att kunna leda framgångsrika team och komplexa projekt. Detta kopplat till att rätt medarbetare rekryteras och att tydliga verksamhetsmål fastställs samtidigt som goda relationer med olika intressenter skapas. Åtgärder Utveckla en strategisk ledarförsörjning genom att identifiera framtida ledarförmågor som förbereds och utvecklas för kommande ledaruppdrag. Förbättra och utveckla kvaliteten i ledarskapet genom att skapa en tydlig målbild för ledarskapet inom KI samt att utveckla ett system för regelbundna uppföljningar och mätningar. Goda exempel på ledarskap ska kontinuerligt uppmärksammas. Förbättra kommunikationsflödet så att övergripande mål och förändringsprocesser kan få genomslag i hela verksamheten. Ge ledare på alla nivåer stöd i den kommunikativa ledarrollen så att medarbetarna involveras och känner sig delaktiga. 10

14 6. Förbättra villkoren för kärnverksamheten genom effektivare administrativt stöd De administrativa funktionerna på alla nivåer inom universitetet ska präglas av hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande och därmed utgöra ett självklart stöd för kärnverksamheten. Universitetsadministrationen befinner sig i skärningspunkten mellan verksamhetens krav på ett administrativt stöd präglat av flexibilitet och statsmakternas krav på regelefterlevnad och noggrann uppföljning inom olika områden. Dessa båda, delvis motstridiga uppdrag, kan bara balanseras och utvecklas i en administration som präglas av ett tydligt processtänkande, professionalism och hög integritet. Genom ett kompetent och effektivt samarbete mellan central och lokal administration kan kärnverksamheten ges ett tydligt stöd samtidigt som utrymme kan ges för att strategiskt utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra hela universitetets administration. Exempel på områden där administrationens bidrag till verksamheten blir tydliga är processen med att säkra forskningsfinansieringen både i ansöknings- och i redovisningsskedet liksom behovet av hög kompetens inom personaladministration och arbetsrätt när anställningslagarna förändras. Till detta kan läggas den nationella ambitionen att Sverige ska återta en världsledande position inom e-förvaltningsområdet, vilket ställer krav på ett systematiskt utvecklingsarbete och god samordning mellan de olika administrativa delarna inom KI. Åtgärder Göra uppdragen i administrationen mer attraktiva genom att tydliggöra mandat och stärka kompetensen. Förstärka samarbetet mellan central och lokal administration. Effektivisera och standardisera de administrativa processerna genom att administrativt förbättringsarbete prioriteras. Utveckla infrastrukturen för informationsförsörjning inom KI. 11

15 7. Förbättra integrationen mellan vården, forskningen och utbildningen Hälso- och sjukvårdens organisation, ledning och utveckling är av grundläggande betydelse för den kliniska forskningen och den verksamhetsförlagda utbildningen. Det regionala ALF-avtalet har möjliggjort dagens långtgående samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting (SLL) för gemensam prioritering av de samlade resurserna för forskning, utbildning och utveckling. Denna samverkan är det första steget i utvecklingen mot ett akademiskt sjukvårdssystem där vård, forskning och utbildning är väl integrerade delar, vilket inte är fallet idag. Ett nästa steg i utvecklingen av det akademiska sjukvårdssystemet måste därför nu tas för att ge forskningen och utbildningen en mer jämbördig ställning med vården. Detta arbete ska bedrivas i samverkan mellan SLL som huvudman för sjukvård och tandvård, privata aktörer på dessa områden och KI. Gemensamma strategier måste fastställas för hur verksamheterna ska utvecklas, organiseras och ledas samt, inte minst, utvärderas och premieras. KIs ambition är att all hälso- och sjukvård inklusive tandvård och folkhälsa i Stockholms län ska innefattas i detta arbete, inte minst de växande privata delarna samt de omfattande satsningar som görs för det nya universitetssjukhuset NKS och därmed för hela universitetssjukvården. Målet för arbetet ska vara högklassig forskning och utbildning som snabbt och effektivt förbättrar hälso- och sjukvården, som i sin tur genererar nya utmaningar för samarbetet. Stockholmsregionen ska vara ett internationellt framträdande exempel på hur gemensamma ambitioner för hälso- och sjukvård, utbildning och forskning främjar de ingående delarnas kvalitet och konkurrenskraft. Åtgärder Formulera och förverkliga en för KI och SLL gemensam strategi för vårdens, utbildningens och forskningens utveckling. Tydliggöra uppdragen inom den akademiska hälso- och sjukvårdsorganisationen för verksamhetsområdena vård, forskning och utbildning. Utforma en ändamålsenlig organisation, incitamentsstruktur och ledning för hälso- och sjukvård, klinisk forskning och verksamhetsförlagd utbildning. 12

16 Karolinska Institutet Stockholm ki.se

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET Strategisk plan 2017 2026 LUNDS UNIVERSITET 2 STRATEGISK PLAN 2017 2026 Förord Universitetet ska skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund ett uppdrag viktigare nu, än kanske någonsin.

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Dnr: 3989/2012-300 Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2012-06-15 1 Utgångspunkter KIs utbildningsstrategi för åren 2009-2012 har som övergripande

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015 Utbildning, forskning och tandvård i symbios Odontologiska fakultetens vision för år 2015 utgår från Malmö högskolas visionsdokument Där mångfald gör

Läs mer

Program för internationalisering

Program för internationalisering Dnr UFV 2015/280 Program för internationalisering Fastställt av konsistoriet 2015-11-12 Innehåll 1. Inledning 3 2. Förutsättningar för framgång 3 3. Världsledande forskning 4 3.1 Stärka Uppsala universitets

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Bilaga 2. Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet

Bilaga 2. Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet Bilaga 2 Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet 1 KI-övergripande indikatorer för forskarutbildning Indikatorer Datakälla Vi följer idag Vi kan mäta idag Crown factor (R) ** Genomströmning

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård Ett lyft för befolkningens bästa Kent Ögren Landstingsstyrelsens ordförande Landstinget i Norrbotten har stora

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Strategisk plan för Lunds universitet Bo Ahrén 3 MARS 2016

Strategisk plan för Lunds universitet Bo Ahrén 3 MARS 2016 Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 Bo Ahrén 3 MARS 2016 Inledning Lunds universitet ska stå stadigt men samtidigt initiera en förflyttning genom att ta vara på de möjligheter som utbildning,

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

Strategi för internationalisering

Strategi för internationalisering Dnr: ORU 1.3.2-823/2014 Strategi för internationalisering 2015 2020 Fastställd av: rektor Datum: 2015-09-08 INLEDNING Örebro universitet är ett relativt ungt lärosäte inom svensk högre utbildning. Universitetets

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle Dnr KS 15-2013/674 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Strategidokument 2013-11-25 Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Högskolan i Borås vision och mål

Högskolan i Borås vision och mål Högskolan i Borås vision och mål Vision det tredje universitetet i Västsverige Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer samt en tydlig

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2012-12-17 1 (5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013-2016 2(5) Samverkan för utveckling Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Patienter behöver klinisk forskning för att få tillgång till bästa möjliga vård idag och i morgon

Patienter behöver klinisk forskning för att få tillgång till bästa möjliga vård idag och i morgon SKLs positionspapper om klinisk forskning Patienter behöver klinisk forskning för att få tillgång till bästa möjliga vård idag och i morgon Bertil Lindahl f.d. forskningsstrateg SKL - Samma fråga diskuteras

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda baserad på lagar och förordningar som styr verksamheten

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda baserad på lagar och förordningar som styr verksamheten Demokrati: all offentlig makt utgår från folket. Legalitet: den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet, saklighet och likabehandling: alla är lika inför lag. Myndigheter och domstolar ska

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer