Utgivare: Karolinska Institutet Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se"

Transkript

1

2 Utgivare: Karolinska Institutet Dnr: 05728/2009 För fler exemplar, kontakta

3 INNEHÅLL Rektors inledning...1 Uppdrag...3 Vision Värdegrund...3 Utmaningar Bedriva medicinsk forskning av hög kvalitet i ett internationellt perspektiv Korta tiden mellan forskningsresultat och praktisk tillämpning Kvalitetssäkra utbildningen och lyfta fram lärandet Stärka utbildningen på forskarnivå så att den hävdar sig väl i en ökande global konkurrens Stärka ledarskapet för att åstadkomma en effektiv verksamhet och konkurrenskraftiga miljöer Förbättra villkoren för kärnverksamheten genom effektivare administrativt stöd Förbättra integrationen mellan vården, forskningen och utbildningen... 12

4 Rektors inledning När Karolinska Institutet nu står inför sitt 200-årsjubileum finns det anledning att både blicka bakåt på en framgångsrik historia och framåt mot spännande utmaningar. Tidigare generationer av medarbetare och studenter har genom sina insatser byggt KIs varumärke till den internationella styrka det har idag. Ansvaret för Nobelpriset i medicin eller fysiologi är ett mer än hundra år gammalt prestigefyllt uppdrag som tilldelats KI. Åtskilliga andra uppdrag och resurser har från olika håll tillförts KI under årens lopp. Det är ett stort ansvar att väl förvalta och utveckla dessa tillgångar, men också att skapa nya förutsättningar och möjligheter för framtiden. Glädjande nog befinner vi oss idag i en gynnsam ekonomisk situation. Riksdag och regering har det senaste året ökat satsningarna på den medicinska forskningen. KIs externt finansierade forskning har expanderat tack vare framgångsrika ansökningar i såväl nationell som internationell konkurrens. Även KIs egen fundraisingverksamhet har tillfört oss stora resurser. KI är ett medicinskt universitet mitt i samhället. Vi verkar på en global forskningsarena, men också i nära samarbete med hälso- och sjukvård och näringsliv. KIs starka forskningsprofil medför ett ansvar att ta en ledarroll inom hela det medicinska vetenskapsområdet. Den akademiska miljön är idag både komplex och föränderlig och vi står inför helt nya utmaningar. För att nå våra mål är det av avgörande betydelse att vi kan rekrytera de allra bästa ledarna och medarbetarna. Vi måste skapa kreativa och innovativa miljöer som ger förutsättningar för KI att verka i den internationella forskningsfronten. Vi måste ständigt förnya och förändra utbildningsutbudet så att det motsvarar samhällets behov, skapa klara definierbara karriärmöjlighet för våra lärare samt integrera utbildning, forskning och sjukvård. KIs strategi för de kommande tre åren, Strategi 2012, utgår både från det omfattande strategiarbete som kom till uttryck i KI 05 och från den forsknings- och utbildningsstrategi som KI under 2007 lämnade som underlag till regeringens forskningspolitiska proposition. Tidsperspektivet i Strategi 2012 är medvetet kort. Vi befinner oss i en dynamisk period då utvecklingen inom det biomedicinska området sker mycket snabbt, inte minst tekniskt och metodologiskt. Nya kunskaper gör det idag möjligt att skapa nya vävnader och organ, byta ut skadade celler och på andra sätt behandla sjukdomar som för bara något decennium sedan ansågs vara obotliga. 1

5 På den internationella arenan sker stora ekonomiska satsningar och strategiska omstruktureringar för att dra nytta av denna nya kunskapsflora. Strategi 2012 kommer de närmaste tre åren att vara vägvisare för KIs aktiva deltagande i denna utveckling och för att vi ska kunna leda, utbilda och träna nästa generations forskare, lärare och vårdgivare. I 200 år har KI bidragit till att förbättra människors hälsa. Förväntningarna på oss är stora; från hälso- och sjukvården, från industrin, från forskarsamhället, från dagens och morgondagens studenter och inte minst från allmänheten. Med Strategi 2012 tar vi ytterligare ett steg framåt för att förverkliga vår vision att vara ett av världens ledande medicinska universitet. Med gemensamma krafter ska vi fortsätta bidra till att skapa en bättre och friskare värld, för alla dem som lever idag men också för kommande generationer. Stockholm december 2009 Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 2

6 Uppdrag Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Vision Karolinska Institutet ska vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området. Värdegrund Karolinska Institutet bedriver verksamhet inom ett område där de grundläggande värderingarna spelar en viktig roll. Ett etiskt och humanistiskt förhållningssätt är därför ständigt aktuellt för alla medarbetare. Den enskilde samhällsmedborgaren har rätt att ställa mycket långtgående krav på verksamheten vid KI. KIs verksamhet ska präglas av hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt. KI ska värna forskningens frihet. KIs utbildning och forskning ska samverka i ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet. KIs utbildning och forskning ska kännetecknas av ett starkt samhällsansvar och därmed bidra till en hållbar utveckling i och utanför Sveriges gränser. KIs verksamhet ska präglas av tilltro och stöd till alla medarbetares och studenters initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens. KI ska som studie- och arbetsplats präglas av gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre. 3

7 Utmaningar 1. Bedriva medicinsk forskning av hög kvalitet i ett internationellt perspektiv Den medicinska forskningen vid Karolinska Institutet bör fokusera på viktiga biologiska och medicinska frågeställningar som kan leda till fundamentalt ny kunskap och därmed på lång sikt bidra till bättre hälso- och sjukvård. En aktiv samverkan med det internationella forskarsamhället och ett konstant in- och utflöde av kunskap, idéer och metoder krävs för ett framgångsrikt universitet. Även samverkan med betydelsefulla aktörer i närområdet och övriga Sverige är av vikt för att stärka KIs forskningsprofil. En annan förutsättning är rekrytering av kompetenta forskare och ekonomiskt stöd till vid KI redan verksamma forskare. Särskilt viktigt är att stödja yngre, lovande forskare under postdocperioden och de närmast därpå följande nivåerna. KIs forskning bedrivs genom ett nära samarbete mellan akademi och hälso- och sjukvård. En viktig del av samarbetet är överföring av forskningsresultat till medicinska tillämpningar i vården. KI och Stockholms läns landsting har gemensamt beslutat om en färdplan för utveckling av forskningen. Även KIs innovationsverksamhet spelar en betydande roll som en brygga mellan forskningsmiljön och läkemedels- samt medicinteknisk industri. Utfallet av externa kvalitetsgranskningar spelar en allt större roll som underlag för statsmakternas resurstilldelning. En ökande andel av statsanslagen fördelas prestationsrelaterat i förhållande till andelen externa medel och genom utfallet av bibliometriska analyser. Dessa faktorer ska också avspeglas i KIs interna resursfördelning. Alla KIs verksamheter oavsett finansieringsform ska kvalitetssäkras. För detta krävs att vi tydliggör vilka aspekter och kriterier som är relevanta och vilka indikatorer som beskriver dessa på ett tillfredsställande sätt. Åtgärder Prioritera högkvalitativ forskning som skapar ny kunskap inom biologi och livsvetenskaper, samt om sjukdomsmekanismer och folkhälsa, vilket kan leda till bättre hälso- och sjukvård. Stärka KIs forskningsprofil genom satsningar på translationella tematiska centrumbildningar, särskilda anslag för framstående professorer, strategiska rekryteringar av professorer som är världsledande inom sitt område samt förstärkning av forskningens infrastruktur vid KI. 4

8 Förbättra möjligheterna till rekrytering och finansiering för yngre forskare under främst postdoc- och forskarassistentperioden. Använda resultaten från KIs externa utvärdering om forskningens kvalitet (ERA 2010) vid strategiska överväganden. Utveckla det nationella Science for Life Laboratorium (SciLifeLab) till ett laboratorium i världsklass för storskalig biovetenskaplig forskning, i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms universitet och Uppsala universitet. 5

9 2. Korta tiden mellan forskningsresultat och praktisk tillämpning I arbetet med Karolinska Institutets uppdrag att förbättra människors hälsa är förmågan att föra ut nya kunskaper för tillämpning i såväl tand-, hälso- och sjukvård som läkemedels- och medicinteknisk industri av stor betydelse. Det är därför en angelägen uppgift att korta tiden mellan upptäckt och tillämpning samt att kunna mäta den nytta tillämpningen innebär för patienter och andra. KI och Stockholms läns landsting (SLL) måste kraftfullt utveckla och kvalitetshöja kunskapsöverföringen såväl inom vården som mellan forskningen och vården. Detta kräver betydande investeringar, men rymmer samtidigt en stor potential i form av ökad patientnytta, högre kvalitet i vården, förbättrade förutsättningar för forskningen samt i förlängningen minskade kostnader. I ett nordiskt perspektiv har KI kommit långt i utvecklingen av sitt innovationssystem inom livsvetenskaper. Utmaningen ligger i att skapa ett långsiktigt, uthålligt system som genom egna intäkter kan finansiera utvecklingen av nya innovationer som kan föras ut till marknaden. Genom samverkan med övriga universitet i regionen kan innovationssystemet i större utsträckning komma att innefatta områden som till exempel medicinsk teknik och tjänsteföretag. Strategisk samverkan med näringslivet syftar både till att stärka KIs forskning och att genom partnerskap överföra upptäckter till produkter, tjänster eller motsvarande. Läkemedelsindustrin och den medicintekniska industrin genomgår för närvarande stora strukturförändringar. KI måste därför tillsammans med SLL finna former för att bli hemvist för ett ökat antal kliniska prövningar liksom för att gemensamt utveckla medicinsk teknik och andra tillämpningar. För att stärka innovationsförmågan måste systematiska och aktiva insatser göras inom hela universitetet. Åtgärder Utveckla innovationssystemet mot att bli ett långsiktigt, uthålligt och självfinansierat system för att föra ut upptäckter till marknaden. Korta tiden från upptäckt till praktisk klinisk tillämpning genom att skapa bättre system för att mäta värdet av nya behandlingsmetoder och nya läkemedel inom hälso- och sjukvården. Utveckla entreprenörskap och innovationsförmåga hos forskare, lärare och studenter. 6

10 3. Kvalitetssäkra utbildningen och lyfta fram lärandet Flera av Karolinska Institutets utbildningar hör till de mest eftersökta i landet. Detta innebär att KI har en stor andel högt motiverade och målmedvetna studenter som lyckas väl i sina studier. Arbetsmarknaden efterfrågar deras kompetens och studenterna har därmed goda möjligheter att få arbete efter examen. Inom KI bedrivs forskning av hög internationell standard och med den som bas kan KI erbjuda sina studenter en akademisk utbildning som svarar mot det aktuella kunskapsläget och forskningsfronten. KI har därmed utomordentligt goda förutsättningar att mäta sig med utbildningarna vid de internationellt sett mest framstående universiteten och kan attrahera inte bara inhemska studenter utan också studenter från andra delar av världen. För att bibehålla KIs roll som ledande universitet krävs att alla delar av universitetet samverkar och att utbildning värderas på samma sätt som forskning. Investeringar i utbildningen - i utbildningsmiljöer och infrastruktur liksom i kompetenta och innovativa lärare - är nödvändiga. Det ska vara attraktivt att undervisa och undervisningsmeriter ska ha betydelse för karriär och resurser. KI ska arbeta för en strategisk samverkan inom utbildningsområdet med andra lärosäten, nationellt och internationellt. Samverkan ska syfta till att effektivisera resursutnyttjandet, att erbjuda hög kvalitet i student- och lärarutbyte samt till att erbjuda unik kompetens i gemensamt utvecklade utbildningar. Genom dessa samarbeten förbereds också studenterna för en internationell och mångkulturell arbetsmarknad. KI har genom sina starka forskningsområden stora möjligheter att ge kvalificerad utbildning inom ett flertal kompetensområden. Denna möjlighet tas bäst tillvara genom att utbildningsutbudet anpassas mot en ökad andel utbildningar på avancerad nivå. All utbildning ska ha en tydlig forskningsanknytning för att på så sätt skapa förutsättningar för en evidensbaserad yrkesutövning och för att ge våra studenter en god förberedelse för framtida forskarutbildning och forskning. Forskningsanknytning redan från utbildningsstarten, integration av teori och praktik, interprofessionell utbildning liksom tillgången till kliniska utbildningsplatser av god kvalitet är alla nyckelfaktorer för en framgångsrik utbildning vid KI. För att uppnå detta krävs en aktiv medverkan av lärare/forskare på alla nivåer, att studenterna ses som en viktig resurs i det kontinuerliga kvalitets- och förändringsarbetet samt ett nära samarbete med Stockholms läns landsting. Institutionernas utbildningsuppdrag behöver tydliggöras och följas upp så att resurser kan styras till de områden som håller högsta utbildningskvalitet. 7

11 Åtgärder Se över och anpassa utbildningsutbudet så att en ökad andel utbildning ges på avancerad nivå inom områden som svarar mot KIs profil med avseende på starka forskningsområden. Premiera utbildningsmiljöer som levererar utbildning av hög kvalitet genom att koppla resurser till ett antal fastställda kriterier. Premiera pedagogisk skicklighet och engagemang i utbildning och undervisning genom en för ändamålet kraftfull tillämpning av KIs incitament- och karriärsystem. Stärka utbildningens ställning genom att tillvarata utbildningens behov vid nyrekryteringar. Förstärka den verksamhetsförlagda utbildningen genom att inrätta fler kliniska adjungeringar och förenade anställningar samt genom att höja de kliniska handledarnas akademiska och pedagogiska kompetens. 8

12 4. Stärka utbildningen på forskarnivå så att den hävdar sig väl i en ökande global konkurrens Forskarutbildning vid Karolinska Institutet har av tradition ett högt värde, där närheten till starka forskare och forskningsmiljöer är den viktigaste konkurrensfördelen. Omvärlden förändras dock snabbt och därmed också forskningens villkor. Forskning och utbildning är viktiga för den globala utvecklingen och föremål för stora investeringar. Dagens doktorander kommer att möta en ökande internationell konkurrens och en forskningsarena där exempelvis fördelningen av medel och tillgången till forskartjänster förändras. En ökad internationalisering, bland annat genom Bolognaprocessen, kommer att ställa höga krav på kvalitet och effektivitet inom forskarutbildningen. För att kunna möta dessa krav är det viktigt att renodla det som är unikt för KI och som kan göra KIs doktorander attraktiva och framgångsrika på en framtida arbetsmarknad. En forskarutbildning vid KI ska ge god vetenskaplig skolning med förmåga till kritisk granskning, självständighet och kreativt tänkande. Tyngdpunkten i KIs forskarutbildning är, och kommer även i framtiden att vara, egen aktiv forskning under handledning. KI kan idag erbjuda forskarutbildning i internationellt framstående forskargrupper. För att utbildning på forskarnivå vid KI ska kunna svara upp mot högsta internationella standard måste kurser och handledarkompetens hålla motsvarande kvalitet. Under lång tid har den kliniska forskningen varit särskilt stark i Sverige, men försprånget har delvis förlorats. Utbildningen på forskarnivå vid KI måste utformas så att även kliniker stimuleras att forskarutbilda sig. Forskning sker i allt större utsträckning i nätverk, där forskare och doktorander inte nödvändigtvis befinner sig i varandras närhet. Med hjälp av den tekniska utvecklingen inom kommunikationsområdet kan denna typ av samarbete hålla god kvalitet, men det kräver då utveckling av nya modeller för exempelvis handledning. En god miljö för utbildning på forskarnivå förutsätter en kontinuerlig utveckling av formerna för metodinlärning samt synliggörande och utveckling av pedagogiken i handledningen. Åtgärder Utveckla rekryteringen och urvalet av forskarstuderande. Stimulera och utveckla forskarutbildning i translationell miljö; utbildningen ska utformas så att den stimulerar till överföring av kunskaper och frågeställningar mellan patientnära och experimentell forskning. Utveckla forskarutbildningens pedagogik inom kurser, forskarutbildningsprogram och forskarskolor såväl som inom handledning samt arbeta för implementering av målstyrning inom utbildning på forskarnivå. Säkerställa kvaliteten av utbildningen på forskarnivå för kliniker. 9

13 5. Stärka ledarskapet för att åstadkomma en effektiv verksamhet och konkurrenskraftiga miljöer Ledare i en akademisk miljö befinner sig i en föränderlig och komplex verksamhet, där kraven ofta är motstridiga och där det gäller att balansera olika intressen. Ett tydligt och utvecklande ledarskap är därför en viktig framgångsfaktor för KI och avgörande för framtida resultat. En tydlighet i ansvar och befogenheter liksom framtida organisationsstrukturer ska underlätta utövandet av ledarskap. För att i högre grad attrahera medarbetare som har intresse och förmåga för ledarskap behöver rollen bli mer attraktiv och meriterande. Ledare på alla nivåer är viktiga bärare av organisationens värderingar. Det innebär att dessa har en viktig uppgift att skapa en organisation där övergripande mål och riktlinjer genomsyrar verksamheten och där medarbetarna involveras och därmed känner sig motiverade att delta i universitetets utveckling. En god kommunikation är viktigt för att få kraft i ledarskapet. Både att kunna förmedla tydliga budskap och att vara lyhörd för medarbetarnas synpunkter bidrar till att stärka delaktigheten inom organisationen. För att uppnå framgång i ledarskap inom den akademiska miljön krävs god förankring i universitetets kärnverksamhet. Viktiga färdigheter är också att kunna hantera förändrings- och utvecklingsprocesser samt att kunna leda framgångsrika team och komplexa projekt. Detta kopplat till att rätt medarbetare rekryteras och att tydliga verksamhetsmål fastställs samtidigt som goda relationer med olika intressenter skapas. Åtgärder Utveckla en strategisk ledarförsörjning genom att identifiera framtida ledarförmågor som förbereds och utvecklas för kommande ledaruppdrag. Förbättra och utveckla kvaliteten i ledarskapet genom att skapa en tydlig målbild för ledarskapet inom KI samt att utveckla ett system för regelbundna uppföljningar och mätningar. Goda exempel på ledarskap ska kontinuerligt uppmärksammas. Förbättra kommunikationsflödet så att övergripande mål och förändringsprocesser kan få genomslag i hela verksamheten. Ge ledare på alla nivåer stöd i den kommunikativa ledarrollen så att medarbetarna involveras och känner sig delaktiga. 10

14 6. Förbättra villkoren för kärnverksamheten genom effektivare administrativt stöd De administrativa funktionerna på alla nivåer inom universitetet ska präglas av hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande och därmed utgöra ett självklart stöd för kärnverksamheten. Universitetsadministrationen befinner sig i skärningspunkten mellan verksamhetens krav på ett administrativt stöd präglat av flexibilitet och statsmakternas krav på regelefterlevnad och noggrann uppföljning inom olika områden. Dessa båda, delvis motstridiga uppdrag, kan bara balanseras och utvecklas i en administration som präglas av ett tydligt processtänkande, professionalism och hög integritet. Genom ett kompetent och effektivt samarbete mellan central och lokal administration kan kärnverksamheten ges ett tydligt stöd samtidigt som utrymme kan ges för att strategiskt utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra hela universitetets administration. Exempel på områden där administrationens bidrag till verksamheten blir tydliga är processen med att säkra forskningsfinansieringen både i ansöknings- och i redovisningsskedet liksom behovet av hög kompetens inom personaladministration och arbetsrätt när anställningslagarna förändras. Till detta kan läggas den nationella ambitionen att Sverige ska återta en världsledande position inom e-förvaltningsområdet, vilket ställer krav på ett systematiskt utvecklingsarbete och god samordning mellan de olika administrativa delarna inom KI. Åtgärder Göra uppdragen i administrationen mer attraktiva genom att tydliggöra mandat och stärka kompetensen. Förstärka samarbetet mellan central och lokal administration. Effektivisera och standardisera de administrativa processerna genom att administrativt förbättringsarbete prioriteras. Utveckla infrastrukturen för informationsförsörjning inom KI. 11

15 7. Förbättra integrationen mellan vården, forskningen och utbildningen Hälso- och sjukvårdens organisation, ledning och utveckling är av grundläggande betydelse för den kliniska forskningen och den verksamhetsförlagda utbildningen. Det regionala ALF-avtalet har möjliggjort dagens långtgående samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting (SLL) för gemensam prioritering av de samlade resurserna för forskning, utbildning och utveckling. Denna samverkan är det första steget i utvecklingen mot ett akademiskt sjukvårdssystem där vård, forskning och utbildning är väl integrerade delar, vilket inte är fallet idag. Ett nästa steg i utvecklingen av det akademiska sjukvårdssystemet måste därför nu tas för att ge forskningen och utbildningen en mer jämbördig ställning med vården. Detta arbete ska bedrivas i samverkan mellan SLL som huvudman för sjukvård och tandvård, privata aktörer på dessa områden och KI. Gemensamma strategier måste fastställas för hur verksamheterna ska utvecklas, organiseras och ledas samt, inte minst, utvärderas och premieras. KIs ambition är att all hälso- och sjukvård inklusive tandvård och folkhälsa i Stockholms län ska innefattas i detta arbete, inte minst de växande privata delarna samt de omfattande satsningar som görs för det nya universitetssjukhuset NKS och därmed för hela universitetssjukvården. Målet för arbetet ska vara högklassig forskning och utbildning som snabbt och effektivt förbättrar hälso- och sjukvården, som i sin tur genererar nya utmaningar för samarbetet. Stockholmsregionen ska vara ett internationellt framträdande exempel på hur gemensamma ambitioner för hälso- och sjukvård, utbildning och forskning främjar de ingående delarnas kvalitet och konkurrenskraft. Åtgärder Formulera och förverkliga en för KI och SLL gemensam strategi för vårdens, utbildningens och forskningens utveckling. Tydliggöra uppdragen inom den akademiska hälso- och sjukvårdsorganisationen för verksamhetsområdena vård, forskning och utbildning. Utforma en ändamålsenlig organisation, incitamentsstruktur och ledning för hälso- och sjukvård, klinisk forskning och verksamhetsförlagd utbildning. 12

16 Karolinska Institutet Stockholm ki.se

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06

Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06 1 Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper Beslutad: 2012-02-06 2 1 Bakgrund Målen i verksamhetsplan 2012 utgår från Umeå universitets verksamhetsplan, med prioriterade mål och verksamhetsuppdrag.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 T E T E T I S R E V I N U T MIT STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017 Dnr: MIUN 2012/612 Foto: Sandra Pettersson. Strategi för verksamhetens

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Strategisk plan för Lunds universitet 2007 2011

Strategisk plan för Lunds universitet 2007 2011 BESLUT 1(7) 2006-12-18 Dnr I A9 4470/2006 Styrelsen Strategisk plan för Lunds universitet 2007 2011 Beslut av Lunds universitets styrelse 2006-12-18, 68. Föredragande var Göran Bexell och Mats Benner Hela

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

På väg mot ett Stockholm i världsklass

På väg mot ett Stockholm i världsklass På väg mot ett Stockholm i världsklass Utmaningar inom upphandling och inköp Daniel Moius Chef upphandling och konkurrens Stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Det tredje stora steget The Capital

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17 Verksamhetsplan Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-668/2014 Fastställd: 2014-11-17 Styrelsen för forskarutbildning (FUS) Dekanus: Anders Gustafsson Prodekanus: Marianne Schultzberg

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer