Fastställd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställd 2013-06-28"

Transkript

1 Utvecklingsplan Fastställd

2 Innehåll 1. Introduktion Vision Övergripande mål Utbildning Forskning och innovation Samverkan Stärka varumärket Resurser Organisation Rapportering och återkoppling

3 Utvecklingsplan Introduktion Skolan för teknik och hälsa, STH, är navet i KTH:s samlade ansats för att utveckla vård, omsorg och förebyggande hälsoarbete för ett framtida hållbart samhälle. STH är en huvudaktör inom forskning och utbildning som på olika sätt bidrar till att utveckla hälso- och sjukvården. Vid skolan bedrivs forskning i medicinsk teknik, bild- och signalanalys, ergonomi, vårdlogistik, systemsäkerhet, omgivningsfysiologi och informatik, alla områden med direkt nytta för och i behov av nära kontakter med vård och omsorg. STH innehar också landets första professurer i systemsäkerhet i vårdorganisationer. Inom ämnesområdet utvecklas metoder för att minimera riskerna i olika sjukvårdssituationer. KTH tillsätter nu också professorer i medicinsk bildbehandling och visualisering, vårdlogistik och teknisk vårdvetenskap med placering vid STH. STH bedriver många samarbeten med Karolinska Institutet, KI, och Stockholms läns landsting, SLL. Det finns personal med delade tjänster mellan de olika institutionerna. Vid STH finns Sveriges första civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik. Programmet utbildar framtidens ingenjörer för arbete i gränslandet mellan teknik och medicin. STH anordnar också högskoleingenjörsutbildningar i medicinsk teknik, datateknik, elektroteknik samt i teknik och ekonomi. Vid STH finns även magisterprogrammet Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling liksom masterprogrammet Ergonomi och människa, teknik, organisation. STH:s samverkan med det omgivande samhället och intresset för innovationer har resulterat i ett stort antal patent och nystartade företag. STH framstår i det här avseendet som särskilt framgångsrikt i den nyligen genomförda forskningsutvärdering som gjorts vid KTH. Ny byggnad KTH har beslutat att STH:s huvudsakliga verksamhet inom utbildning, forskning och innovationer ska bedrivas i en ny byggnad vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Detta innebär att KTH får ytterligare möjligheter att genomföra forskning i vårdmiljö och på sjukhusets vårdflöden där patienter utreds, behandlas och vårdas. Det stärker också kopplingen till området vård och omsorg i hemmet, där kommunerna kommer att vara ledande aktörer i framtiden. Ett utökat samarbete med Karolinska Institutets prekliniska och kliniska institutioner i Huddinge kommer också att stimuleras. STH ska genom sin verksamhet bidra till en hållbar utveckling. Detta ska ske dels genom en campusmiljö som skarpt följer dagens miljökrav, dels genom att integrera perspektivet hållbar utveckling i forskning och utbildning. STH skapar med byggnaden Technology for Health samarbete med intressenter inom vård och omsorg, akademi och näringsliv. STH tar också höjd för innovationer som inte bara berör tekniska lösningar för medicinska diagnos- och behandlingsmetoder utan också processer och logistiska flöden i vårdsituationen. KTH och Karolinska Universitetssjukhuset skapar tillsammans en tvärprofessionell miljö där idéer uppstår, utvecklas och utvärderas. Att utveckla testmiljöer inuti vårdsystemet, där patienter utreds och behandlas och samtidigt utvärdera metoder i samarbete mellan ingenjörer och vårdpersonalger möjligheter att värdera det som finns och tänka på nya sätt. I 3

4 skapandet av innovativa miljöer kommer det också att ges förutsättningar för ett fungerande samarbete mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Donation till bildgivande utrustning En stor del av forskningen på STH handlar om medicinsk teknik med inriktning mot medicinsk bildbehandling och visualisering. KTH erhöll 2011 en donation om 70 Mkr avsedd för inköp av bildgivande utrustning för att utveckla resurser och metoder inom området. Annan forskning som bedrivs inom den medicintekniska forskningsmiljön vid STH rör medicinska signaler och system, även innefattande e-hälsa, liksom organisation, ledningssystem och teknik för distribuerad vård och omsorg. 2. Vision STH är ett centrum på internationell nivå för tvärvetenskapligt samarbete kring utbildning och forskning inom områdena teknik, medicin och hälsa. Här tillvaratas kliniska erfarenheter och erfarenheter från vård och omsorg. Denna kunskap omsätts i utbildning, forskning och innovationer som resulterar i nya tankesätt och kommersiella produkter samt diagnos-, behandlings- och omsorgsformer. Målet är att skapa en kedja av kunskapsutbyte och resurser som stödjer människans hälsa genom hela livet. I detta ingår också att utveckla modeller för att ta tillvara den stora datamängd som vården producerar och som kan utnyttjas i forskningen för bättre produkter, tjänster och processer. Detta innebär också att forskningen utvecklas och även omfattar preventiva metoder för en bättre hälsa. 3. Övergripande mål Den akademiska profilen har stärkts genom långsiktig strategisk planering De externa forskningsmedlen har ökat Teknikprofilen Teknik och Hälsa är välkänd i forskningsvärlden Samarbete med näringsliv och offentlig sektor är integrerat i forskning och i samtliga utbildningsprogram och väl fungerande Tydliga gemensamma arenor för innovationsutbyten och strategiska samarbeten har skapats STH och KTH är väl integrerade i Flemingsberg och verksamheten är konsoliderad i en ny byggnad Fakulteten förnyas och omstruktureras kontinuerligt Andelen kvinnor i fakulteten och bland studenterna har ökat, jämställdheten förbättrats och minst 40 procent av de anställda är av underrepresenterat kön Ett multidisciplinärt samarbete med nationella och internationella högskolor och universitet har utvecklats STH präglas av kreativitet, kvalitet och hållbar utveckling 4

5 4. Utbildning STH bedriver undervisning som omfattar behörighetsgivande program; högskoleingenjörsprogram inom medicin-, elektro- och datateknik samt teknik och ekonomi; civilingenjörs-, kandidat- och masterprogram i medicinteknik, magister- och masterprogram i ergonomi och arbetsmiljö, forskarutbildning inom teknik och hälsa och tillämpad medicinsk teknik, uppdragsutbildning inom ex. patientsäkerhet, samt fristående kurser. Genomförande och vidareutveckling av utbildningsprogrammen på grundläggande och avancerad nivå är en prioriterad uppgift för skolan. En bättre integration av forskning och undervisning samt ett fortsatt och utbyggt samarbete med näringsliv och omgivande samhälle är viktigt för att utveckla programmens kvalitet. De behörighetsgivande utbildningarna kommer att få en allt större betydelse när det gäller att erbjuda fler ungdomar tillträde till tekniska studier och göra de studerande väl motiverade och förberedda för vidare studier på KTH. Detta åstadkommer vi genom följande generella kvalitetshöjande åtgärder, att: Låta forskning och utbildning interagera med varandra för att aktivt bidra till skolans utveckling Stärka programmens kontakter och nätverk med yrkesverksamma inom näringsliv och omgivande samhälle. Detta kan göras genom exempelvis branschorganisationer, nätverk för alumner och kurser som Karriärutveckling och ingenjörskompetens Kontinuerligt följa upp genomströmning och kvalitet i utbildningsprogrammen i ett samarbete mellan programansvariga, utbildningsledare och studievägledare Utveckla kompletterande former som underlag för antagning av studenter till programmen, t.ex. personliga intervjuer och antagningsprov Följa upp slutsatserna i EAE-utvärderingen (Education Assessment Exercise) och Högskoleverkets utvärdering av programmens uppfyllelse av examensmålen Kontinuerligt utveckla den pedagogiska diskussionen om effektiva undervisningsmetoder för ingenjörsutbildning. Utveckla pedagogik och metoder för nätbaserade kurser Vidareutveckla tillämpningar i samtliga utbildningsprogram Öka det internationella studentutbytet, programmens internationella samarbete och antalet utresande respektive inresande utbytesstudenter, i första hand från av KTH redan prioriterade universitet Vidareutveckla frågorna om hållbar utveckling i utbildningsprogrammen För respektive programområde gäller följande specifika målsättningar under perioden : Att inleda samarbeten kring nya vårdutbildningar, så väl med andra universitet och högskolor, däribland Röda Korsets Högskola, som med offentlig och privat sektor. Att utveckla nya kurser inom området säkerhet, med betoning på säkerhetsaspekter och ett multidisciplinärt förhållningssätt. Att skapa en enda masterutbildning inom ergonomi utifrån skolans befintliga masterutbildningar. 5

6 Mål 2016 Strategier för att uppnå fler förstahandssökande har tagits fram Antalet studenter som tillbringar minst en termin vid ett annat universitet har ökat Antalet betalande studenter har ökat Strategier har utvecklats så att fler studenter tar sin slutexamen 100 civilingenjörer, 160 högskoleingenjörer och 35 masterstudenter har examinerats 15 betalande helårsstudenter per läsår är inskrivna på STH STH har minst 15 utresande och 10 inresande studenter per läsår 5. Forskning och innovation En av samhällets stora utmaningar är hälsoaspekterna hos en åldrande befolkning. STH har här en vital roll och bör vara en naturlig länk till medicin och medicinsktekniska tillämpningar inom området. STH bör också påverka hur individens framtida hälsa upprätthålls genom preventiva åtgärder, säkerhet samt ledningssystem och teknik för distribuerad vård och omsorg. Vår forskning bidrar i mycket hög grad till en, för hela samhället, hållbar utveckling. Detta möjliggörs genom att forskningen har ämnesmässig bredd, håller excellent nivå och är väl integrerad i samhället. Strategiska forskningsområden för STH under planperioden är: Medicinsk och biomedicinsk bild och visualisering Systemsäkerhet och ergonomi i vård och omsorg Människans funktion under extrema förhållanden Långsiktig multidisciplinär forskningsfinansiering behöver byggas upp och strategiska samarbeten behöver utvecklas. Detta gör vi genom att: Bygga excellenta miljöer Studenter och anställda är STH:s viktigaste tillgång och främsta framgångsfaktor. Det är avgörande vilka personer som rekryteras samt hur vi skapar kreativa och vetenskapligt excellenta forskningsmiljöer. Att öka affilieringen och stärka samarbeten är vägar till att uppnå detta. STH har i förhållande till andra skolor en låg andel personal med läraranställning som kräver doktorsexamen. Framför allt handlar det om att antalet personer med meriteringsanställning, bitr. lektorat, är mycket få. Under planperioden kommer skolan därför att prioritera inrättandet av och rekryteringen till sådana anställningar. Andelen kvinnor inom lärargruppen ska öka. Rekrytera kompetenta och excellenta nyckelpersoner till varje strategiskt forskningsområde Öka den externa forskningsfinansieringen Samarbeta kring stora gemensamma forskningsansökningar t.ex. EU Horizon 2020 och andra multidisciplinära forskningsprogram i syfte att erhålla externa forskningsmedel som är långsiktiga Uppnå excellens inom något forskningsområde som möjliggör ansökningar till hårt konkurrensutsatta organ såsom ERC, European Research Council 6

7 Låta forskningsledaren inom varje strategiskt forskningsområde vara ansvarig för ansökningar av forskningsmedel Öka antalet publiceringar Förbättra publikations- och citeringsstatisktiken i högt rankade tidskrifter och öka deltagandet och presentationer vid internationella konferenser Förbättra infrastrukturen för forskning Ta fram en investerings- och underhållsplan för forskningsinfrastruktur Söka medel för uppgradring och nyanskaffning av tung apparatur Skapa gemensamma samlokaliserade demo-labb, där såväl simulering som arbetsprocesser och prototyper kan testas och undervisning genomföras Vara huvudman för användbarhetstester av medicinteknisk utrustning i Sverige Exploatera idéer tillsammans med nya eller existerande företag Skapa hållbara utbyten genom affiliering Förbättra kvaliteten i forskarutbildningen Genomföra fler seminariediskussioner för att skapa förutsättningar för ökat lärande mellan doktorander samt stimulera doktorander till internationellt utbyte Medverka till att nydisputerade får postdoktorsmeritering vid internationella universitet eller i näringslivet Introducera Innovationsdriven forskarutbildning som en del i EU-projekt Öka rekryteringen av, samt skapa goda förutsättningar för, industridoktorander vid STH. Utveckla ett mentorprogram för medarbetare Skapa fler kurser på forskarnivå inom området medicinteknik och hälsa Mål 2016 De externa forskningsmedlen uppgår till 65 Mkr (50 Mkr 2012) Den fältnormerade citeringsgraden har höjts till minst 1,20 Den adjungerade och affilierade fakulteten har utökats till 10 personer Biträdande lektorat har inrättats med åtta tjänster Två biträdande lektorer har befordrats till lektorer Antalet forskare och forskarstuderande som finansieras av industrin har ökat Utbildningen på forskarnivå har examinerat motsvarande 35 doktorer (licentiat räknas som 0,5) 7

8 6. Samverkan Strategiska samarbeten ökar exponeringen och stärker partnerskapet. Samarbeten måste vårdas, de ska initieras, drivas, följas upp och utvärderas. Vi bör sträva efter att skapa långsiktighet i våra samarbeten, de bör ej vara personbundna. Tillse att det som produceras inom forskning, utveckling och innovation kommer till praktisk nytta och bidrar till att de nya tekniska framstegen inom vård och omsorg för ett hållbart samhälle blir kända. Samarbetet inom KTH har utvecklats och påverkats genom aktivt deltagande i de olika plattformarna, bl.a. Life Science-plattformen Samarbetet med företag, intresseorganisationer, branschorganisationer och kommunala förvaltningar har utökats Det interna samarbetet inom STH består i: - Gemensamma lokaler för laboratorier och gemensam utrustning - Gemensamma forskningsansökningar - Gemensamma partnerskap med universitet utomlands Denna långsiktighet åstadkommer vi genom att: Planera, organisera och vårda våra samarbeten Skapa gemensamma arenor för innovationsutbyten med: Mål Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset så att innovationer kan utveckla vård, omsorg och företagande - Open Lab på KTH Campus i syfte att tillskapa ett Open Lab Syd där olika aktörer möts och kan testa och utveckla idéer - Postdoktorer, att vara en länk mellan hemuniversitetet och gästuniversitetet Tydliga gemensamma arenor för innovationsutbyten och strategiska samarbeten har skapats Antalet internationella strategiska universitetspartners har ökat, liksom antalet strategiska samarbeten med industri och offentlig sektor 7. Stärka varumärket På KTH är vi i människans tjänst för morgondagens samhälle och vill hitta smarta lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. KTH:s identitet och varumärke ska förknippas med en hållbar utveckling och KTH ska vara ett av Europas ledande tekniska universitet också inom detta område. KTH har ett stort förtroendekapital i sitt varumärke. Detta måste vårdas och användas i alla sammanhang där det är naturligt. Anställda och studenter identifierar sig som KTH:are och KTH-andan ska fortsätta utvecklas och stärkas. Varumärket är starkt och det är till KTHforskare media ska vända sig för att få förklaringar i olika teknikvetenskapliga frågor. 8

9 Campusmiljöerna utgör viktiga delar av KTH:s identitet. De ska upplevas som kreativa, hållbara och internationella mötesplatser för såväl studenter som lärare och forskare. I Flemingsberg utvecklas campus i direkt anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset. Den nya byggnad som STH flyttar in i vid årsskiftet 2015/16 ska leva upp till dagens miljökrav. STH kommer i och med den nya lokaliseringen i Flemingsberg att stärka sitt varumärke genom att koncentrera mycket grundutbildning till Flemingsberg. Forskning och innovationsverksamhet stärks också genom direkt närhet till, inte bara vård och omsorg inom landsting och kommuner, utan också till andra universitet såsom Karolinska Institutet och Södertörns högskola. Flyttar dessutom Röda Korsets Högskola in i den nya byggnaden innebär detta också att både grundutbildning, forskning och övrigt samarbete med nya inriktningar mot ett hållbart samhälle stärks. Genom samlokalisering med viktiga aktörer skapar detta också förutsättningar för att attrahera industrins möjligheter att engagera sig mer i Flemingsberg så att vi får ett fungerande "Tripple Helix" med akademi, vård och omsorg samt industri. Ett levande campus ökar attraktiviteten för såväl studenter som lärare och forskare. Samverkansmöjligheterna ökar när det övriga samhället och KTH rent fysiskt integreras i större utsträckning. STH:s etablering, Technology for Health, är väl integrerad i Flemingsberg och verksamheten samlad i en ny byggnad Det nya huset bidrar till att skapa STH:s profil genom att vara byggt för dagens skarpa miljökrav och för energieffektiva lösningar Vid STH skapar vi intressanta visningsmiljöer av t.ex. hållbar ekologisk stadsodling, demo-labb för användbarhetsstudier och simulering i vård- och omsorgsmiljö STH skapar i den nya byggnaden förutsättningar för forskningssamarbeten och samarbeten med företag, andra akademier samt offentlig sektor Under planeringsperioden utvecklar STH sitt kommunikationsarbete för att stärka skolans varumärke 8. Resurser STH ska utvecklas för att aktivt stödja utbildning, forskning och innovationer i linje med begreppet Technology for Health. Resurser behövs för att stärka den undervisande personalens erfarenheter av och kunskap om ingenjörens yrkesroll och arbetsuppgifter i en hållbar samhällsutveckling. Detta innebär också att resurser behövs för att stärka forskarnas kunskaper om vård och omsorg och den inverkan vård och omsorg har i ett väl utvecklat samhälle, samt hur forskningsprofilen kan stärkas. Resurser behöver också kanaliseras till tvärvetenskaplig samarbetsutveckling med andra universitet och högskolor, såsom KI, SU och RKH men också till samarbeten med SLL och kommunerna. Administrationen ansvarar för den centrala myndighetsutövningen och de gemensamma stödfunktionerna vid skolan. Administrationens arbete ska präglas av tydliga och utvecklade arbetsprocesser, transparens, tillgänglighet, effektivitet och god servicenivå. Finansieringen sker huvudsakligen gemensamt och verksamheten utformas med hänsyn till verksamhetens, avdelningarnas, enheternas och centrumbildningarnas behov. Prioriteringar av de gemensamma resurserna ska ske i kontinuerlig dialog med verksamheten. 9

10 Skolan har vid planperiodens inledning ett negativt myndighetskapital om -17 Mkr, fördelat som ett större underskott inom utbildningsverksamheten och ett mindre överskott inom forskningsverksamheten. Skolan ska inom två planperioder redovisa ett positivt myndighetskapital. En viktig del i detta är en utvecklad ekonomistyrning. Mål 2016 Det negativa myndighetskapitalet är halverat Skolans gemensamma kostnader omfattar maximalt 15 procent av omsättningen Skolans hyreskostnader omfattar maximalt 15 procent av omsättningen Den administrativa verksamheten är utvecklad i nära dialog med avdelningarna 9. Organisation STH avser att, under planperioden, fortsatt utveckla ett bra ledarskap med hög legitimitet och med djärva visioner vid val av ledare på olika nivåer. STH vill utveckla ledarskapet till att inte bara omfatta utvecklingen av kreativa miljöer för forskning, utan också för den utbildning av ingenjörer och forskare som sker inom skolans ansvarsområden. Organisationen vid STH skall stödja all verksamhet inom undervisning, forskning och utveckling i vid bemärkelse. STH:s organisation består av avdelningar inom områdena Naturvetenskap och biomedicin, Medicinsk teknik samt Hälso- och systemvetenskap. Administrationen stödjer aktivt forskningsaktiviteter så att mängden tidskrävande administrativa arbetsuppgifter minimeras för forskarna. En rent administrativ avdelning med övergripande stödfunktioner till verksamhetens avdelningar och enheter blir därmed en stabsfunktion. Organisationen består av: Centrumbildningar CHB CTMH SAPC STH skolchef vice skolchef Stab/ administration Naturvetenskap och biomedicin Hälso- och systemvetenskap Medicinsk teknik 10

11 Organisationen kännetecknas av tydliga roller och en uppdelning av befogenheter mellan avdelningschef och forskningsledare, i syfte att, efter internationell influens, avlasta forskarna tidskrävande administrativa arbetsuppgifter. Mål 2016 Strategier och metoder som relaterar till nya metoder och arbetssätt för organisationsuppbyggnad har utvecklats Ett effektivt och flexibelt administrativt stöd är etablerat, vilket är av stor betydelse för verksamhetens utveckling 10. Rapportering och återkoppling Denna strategiska utvecklingsplan ska återkopplas i STH:s verksamhetsplaner årligen mellan 2013 och Varje individuell årsrapport ska återkoppla till hur långt den strategiska utvecklingen nått, och också ta upp eventuella avvikelser. Individuella handlingsplaner ska redovisas i den årliga verksamhetsplanen och resultaten ska redovisas i varje års verksamhetsberättelse. Varje års verksamhetsplan kommer därmed att bli ett levande dokument som fortlöpande följs upp och revideras, först på enhetsnivå, sedan på avdelningsnivå och slutligen på skolnivå. STH kommer också att utveckla och implementera rutiner så att skolans kvalitetsutveckling prioriteras. Därmed skapas förutsättningar för skolan att vara ledande inom dess forsknings- och utbildningsområden. Skolan har 2013 tagit fram en handlingsplan för sitt miljöarbete med detaljerade miljömål. Denna plan, tillsammans en utvecklad verksamhetsstyrning, innebär att STH uppfyller kraven för KTH:s miljöcertifiering. Uppdatering av den strategiska planen ska ske inför nästa planperiod, som börjar

Strategisk handlingsplan 2010-2015

Strategisk handlingsplan 2010-2015 Strategisk handlingsplan 2010-2015 Beslut: Rektor 2011-09-12, 2010-05-17 Revidering: 2011-08-31 Dnr: DUC 2010/575/10 Gäller fr.o.m.: 2011-09-12 Ersätter: Strategisk handlingsplan för Högskolan Dalarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 ECE-SKOLAN Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 1 Innehåll Det moderna biblioteket och morgondagens lärande... 4 En mötesplats för kommunikation och lärande... 5 Informationsförsörjning... 5 Personlig

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 KTH Teknik och hälsa

Verksamhetsberättelse 2007 KTH Teknik och hälsa Verksamhetsberättelse 2007 KTH Teknik och hälsa 1 INNEHÅLL Dekan har ordet 3 Vår roll och vårt ansvar 4 Vår vision 4 Våra medarbetare, vår organisation och ledning 5 Våra studenter 6 Vårt arbete och våra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Högskolan i Gävle

ÅRSREDOVISNING 2011 Högskolan i Gävle ÅRSREDOVISNING 2011 Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Innehåll Verksamhetsåret 2011 4 ekonomiskt resultat 5 Intäkter och kostnader

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Ett medicinskt universitet

Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2007 Ett medicinskt universitet Karolinska Institutet (KI) är Sveriges enda universitet specialiserat på medicin. Karolinska Institutet bidrar genom forskning och utbildning till att förbättra

Läs mer

Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2011-13

Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2011-13 Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2011-13 1 Innehållsförteckning Därför har vi mål och strategisk plan 2 Dokumentets upplägg 2 Hälsohögskolan - en kortfattad nulägesbeskrivning

Läs mer

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 UTBILDNINGSNÄMNDER* Arkitektur, lantmäteri och väg- och vattenbyggnadsteknik (ALV) Datateknik, elektroteknik och teknisk fysik (DEF) Informationsteknik (ITU) Kemi, kemiteknik och bioteknik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier

Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier Strategisk plan för Lunds universitet Antagen av universitetsstyrelsen den 25 september 1995 LUNDS UNIVERSITET 1 INNEHÅLL FÖRORD..................................................

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 2 Innehåll 2014 i siffror 2014 förändring och nya möjligheter Året i korthet Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Kvalitet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan i Borås Årsredovisning 2013 Inledning Högskolan i Borås Medarbetare Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

miljöcertifierad akademi för teknik och miljö studentinflytande op 2016 2018 samverkan examina hälsofrämjande arbetsliv byggd miljö

miljöcertifierad akademi för teknik och miljö studentinflytande op 2016 2018 samverkan examina hälsofrämjande arbetsliv byggd miljö jämställdhet studenter samverkan examina hälsofrämjande arbetsliv byggd miljö forskning uppdragsutbildning distansutbildning program Budgetunderlag kurser studiemiljö co- op 2016 2018 stipendier kvalitet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 213 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 4 procent av den medicinska akademiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Budgetunderlag 2015-2017

Budgetunderlag 2015-2017 Diarienummer: Ö2013/307 Datum: 2014-02-14 Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: 2014-02-14 Budgetunderlag 2015-2017 Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona 2004-02-19

KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona 2004-02-19 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona Dnr 4401/03-100 Regeringen (Utbildningsdepartementet) Karolinska Institutets samverkan med samhället en redogörelse i samband med årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Magnus Hall Paul Håkansson Margareta Josefsson. Christer Mård Helena Persson Kerstin Wigzell

Årsredovisning. Magnus Hall Paul Håkansson Margareta Josefsson. Christer Mård Helena Persson Kerstin Wigzell Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2014 Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 februari 2015 att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

O m s l agsbild I minnesspelet Memory slits man ofta mellan önskan att få ett par och risken att ge motspelaren ny information om man vänder fel

O m s l agsbild I minnesspelet Memory slits man ofta mellan önskan att få ett par och risken att ge motspelaren ny information om man vänder fel Kungliga tekniska högskolan årsredovisning 2007 O m s l agsbild I minnesspelet Memory slits man ofta mellan önskan att få ett par och risken att ge motspelaren ny information om man vänder fel kort. Nu

Läs mer

Omslag. Överst till höger: Studenter vid Göteborgs universitet i vårsolen i stadsdelen Haga.

Omslag. Överst till höger: Studenter vid Göteborgs universitet i vårsolen i stadsdelen Haga. 2014 ÅRSREDOVISNING Omslag Överst till vänster: Göteborgs universitet medverkade som stolt samarbetspartner i West Pride i Göteborg 28 maj 1 juni. Den 1 juni deltog universitetet i regnbågsparaden och

Läs mer