Fastställd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställd 2013-06-28"

Transkript

1 Utvecklingsplan Fastställd

2 Innehåll 1. Introduktion Vision Övergripande mål Utbildning Forskning och innovation Samverkan Stärka varumärket Resurser Organisation Rapportering och återkoppling

3 Utvecklingsplan Introduktion Skolan för teknik och hälsa, STH, är navet i KTH:s samlade ansats för att utveckla vård, omsorg och förebyggande hälsoarbete för ett framtida hållbart samhälle. STH är en huvudaktör inom forskning och utbildning som på olika sätt bidrar till att utveckla hälso- och sjukvården. Vid skolan bedrivs forskning i medicinsk teknik, bild- och signalanalys, ergonomi, vårdlogistik, systemsäkerhet, omgivningsfysiologi och informatik, alla områden med direkt nytta för och i behov av nära kontakter med vård och omsorg. STH innehar också landets första professurer i systemsäkerhet i vårdorganisationer. Inom ämnesområdet utvecklas metoder för att minimera riskerna i olika sjukvårdssituationer. KTH tillsätter nu också professorer i medicinsk bildbehandling och visualisering, vårdlogistik och teknisk vårdvetenskap med placering vid STH. STH bedriver många samarbeten med Karolinska Institutet, KI, och Stockholms läns landsting, SLL. Det finns personal med delade tjänster mellan de olika institutionerna. Vid STH finns Sveriges första civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik. Programmet utbildar framtidens ingenjörer för arbete i gränslandet mellan teknik och medicin. STH anordnar också högskoleingenjörsutbildningar i medicinsk teknik, datateknik, elektroteknik samt i teknik och ekonomi. Vid STH finns även magisterprogrammet Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling liksom masterprogrammet Ergonomi och människa, teknik, organisation. STH:s samverkan med det omgivande samhället och intresset för innovationer har resulterat i ett stort antal patent och nystartade företag. STH framstår i det här avseendet som särskilt framgångsrikt i den nyligen genomförda forskningsutvärdering som gjorts vid KTH. Ny byggnad KTH har beslutat att STH:s huvudsakliga verksamhet inom utbildning, forskning och innovationer ska bedrivas i en ny byggnad vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Detta innebär att KTH får ytterligare möjligheter att genomföra forskning i vårdmiljö och på sjukhusets vårdflöden där patienter utreds, behandlas och vårdas. Det stärker också kopplingen till området vård och omsorg i hemmet, där kommunerna kommer att vara ledande aktörer i framtiden. Ett utökat samarbete med Karolinska Institutets prekliniska och kliniska institutioner i Huddinge kommer också att stimuleras. STH ska genom sin verksamhet bidra till en hållbar utveckling. Detta ska ske dels genom en campusmiljö som skarpt följer dagens miljökrav, dels genom att integrera perspektivet hållbar utveckling i forskning och utbildning. STH skapar med byggnaden Technology for Health samarbete med intressenter inom vård och omsorg, akademi och näringsliv. STH tar också höjd för innovationer som inte bara berör tekniska lösningar för medicinska diagnos- och behandlingsmetoder utan också processer och logistiska flöden i vårdsituationen. KTH och Karolinska Universitetssjukhuset skapar tillsammans en tvärprofessionell miljö där idéer uppstår, utvecklas och utvärderas. Att utveckla testmiljöer inuti vårdsystemet, där patienter utreds och behandlas och samtidigt utvärdera metoder i samarbete mellan ingenjörer och vårdpersonalger möjligheter att värdera det som finns och tänka på nya sätt. I 3

4 skapandet av innovativa miljöer kommer det också att ges förutsättningar för ett fungerande samarbete mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Donation till bildgivande utrustning En stor del av forskningen på STH handlar om medicinsk teknik med inriktning mot medicinsk bildbehandling och visualisering. KTH erhöll 2011 en donation om 70 Mkr avsedd för inköp av bildgivande utrustning för att utveckla resurser och metoder inom området. Annan forskning som bedrivs inom den medicintekniska forskningsmiljön vid STH rör medicinska signaler och system, även innefattande e-hälsa, liksom organisation, ledningssystem och teknik för distribuerad vård och omsorg. 2. Vision STH är ett centrum på internationell nivå för tvärvetenskapligt samarbete kring utbildning och forskning inom områdena teknik, medicin och hälsa. Här tillvaratas kliniska erfarenheter och erfarenheter från vård och omsorg. Denna kunskap omsätts i utbildning, forskning och innovationer som resulterar i nya tankesätt och kommersiella produkter samt diagnos-, behandlings- och omsorgsformer. Målet är att skapa en kedja av kunskapsutbyte och resurser som stödjer människans hälsa genom hela livet. I detta ingår också att utveckla modeller för att ta tillvara den stora datamängd som vården producerar och som kan utnyttjas i forskningen för bättre produkter, tjänster och processer. Detta innebär också att forskningen utvecklas och även omfattar preventiva metoder för en bättre hälsa. 3. Övergripande mål Den akademiska profilen har stärkts genom långsiktig strategisk planering De externa forskningsmedlen har ökat Teknikprofilen Teknik och Hälsa är välkänd i forskningsvärlden Samarbete med näringsliv och offentlig sektor är integrerat i forskning och i samtliga utbildningsprogram och väl fungerande Tydliga gemensamma arenor för innovationsutbyten och strategiska samarbeten har skapats STH och KTH är väl integrerade i Flemingsberg och verksamheten är konsoliderad i en ny byggnad Fakulteten förnyas och omstruktureras kontinuerligt Andelen kvinnor i fakulteten och bland studenterna har ökat, jämställdheten förbättrats och minst 40 procent av de anställda är av underrepresenterat kön Ett multidisciplinärt samarbete med nationella och internationella högskolor och universitet har utvecklats STH präglas av kreativitet, kvalitet och hållbar utveckling 4

5 4. Utbildning STH bedriver undervisning som omfattar behörighetsgivande program; högskoleingenjörsprogram inom medicin-, elektro- och datateknik samt teknik och ekonomi; civilingenjörs-, kandidat- och masterprogram i medicinteknik, magister- och masterprogram i ergonomi och arbetsmiljö, forskarutbildning inom teknik och hälsa och tillämpad medicinsk teknik, uppdragsutbildning inom ex. patientsäkerhet, samt fristående kurser. Genomförande och vidareutveckling av utbildningsprogrammen på grundläggande och avancerad nivå är en prioriterad uppgift för skolan. En bättre integration av forskning och undervisning samt ett fortsatt och utbyggt samarbete med näringsliv och omgivande samhälle är viktigt för att utveckla programmens kvalitet. De behörighetsgivande utbildningarna kommer att få en allt större betydelse när det gäller att erbjuda fler ungdomar tillträde till tekniska studier och göra de studerande väl motiverade och förberedda för vidare studier på KTH. Detta åstadkommer vi genom följande generella kvalitetshöjande åtgärder, att: Låta forskning och utbildning interagera med varandra för att aktivt bidra till skolans utveckling Stärka programmens kontakter och nätverk med yrkesverksamma inom näringsliv och omgivande samhälle. Detta kan göras genom exempelvis branschorganisationer, nätverk för alumner och kurser som Karriärutveckling och ingenjörskompetens Kontinuerligt följa upp genomströmning och kvalitet i utbildningsprogrammen i ett samarbete mellan programansvariga, utbildningsledare och studievägledare Utveckla kompletterande former som underlag för antagning av studenter till programmen, t.ex. personliga intervjuer och antagningsprov Följa upp slutsatserna i EAE-utvärderingen (Education Assessment Exercise) och Högskoleverkets utvärdering av programmens uppfyllelse av examensmålen Kontinuerligt utveckla den pedagogiska diskussionen om effektiva undervisningsmetoder för ingenjörsutbildning. Utveckla pedagogik och metoder för nätbaserade kurser Vidareutveckla tillämpningar i samtliga utbildningsprogram Öka det internationella studentutbytet, programmens internationella samarbete och antalet utresande respektive inresande utbytesstudenter, i första hand från av KTH redan prioriterade universitet Vidareutveckla frågorna om hållbar utveckling i utbildningsprogrammen För respektive programområde gäller följande specifika målsättningar under perioden : Att inleda samarbeten kring nya vårdutbildningar, så väl med andra universitet och högskolor, däribland Röda Korsets Högskola, som med offentlig och privat sektor. Att utveckla nya kurser inom området säkerhet, med betoning på säkerhetsaspekter och ett multidisciplinärt förhållningssätt. Att skapa en enda masterutbildning inom ergonomi utifrån skolans befintliga masterutbildningar. 5

6 Mål 2016 Strategier för att uppnå fler förstahandssökande har tagits fram Antalet studenter som tillbringar minst en termin vid ett annat universitet har ökat Antalet betalande studenter har ökat Strategier har utvecklats så att fler studenter tar sin slutexamen 100 civilingenjörer, 160 högskoleingenjörer och 35 masterstudenter har examinerats 15 betalande helårsstudenter per läsår är inskrivna på STH STH har minst 15 utresande och 10 inresande studenter per läsår 5. Forskning och innovation En av samhällets stora utmaningar är hälsoaspekterna hos en åldrande befolkning. STH har här en vital roll och bör vara en naturlig länk till medicin och medicinsktekniska tillämpningar inom området. STH bör också påverka hur individens framtida hälsa upprätthålls genom preventiva åtgärder, säkerhet samt ledningssystem och teknik för distribuerad vård och omsorg. Vår forskning bidrar i mycket hög grad till en, för hela samhället, hållbar utveckling. Detta möjliggörs genom att forskningen har ämnesmässig bredd, håller excellent nivå och är väl integrerad i samhället. Strategiska forskningsområden för STH under planperioden är: Medicinsk och biomedicinsk bild och visualisering Systemsäkerhet och ergonomi i vård och omsorg Människans funktion under extrema förhållanden Långsiktig multidisciplinär forskningsfinansiering behöver byggas upp och strategiska samarbeten behöver utvecklas. Detta gör vi genom att: Bygga excellenta miljöer Studenter och anställda är STH:s viktigaste tillgång och främsta framgångsfaktor. Det är avgörande vilka personer som rekryteras samt hur vi skapar kreativa och vetenskapligt excellenta forskningsmiljöer. Att öka affilieringen och stärka samarbeten är vägar till att uppnå detta. STH har i förhållande till andra skolor en låg andel personal med läraranställning som kräver doktorsexamen. Framför allt handlar det om att antalet personer med meriteringsanställning, bitr. lektorat, är mycket få. Under planperioden kommer skolan därför att prioritera inrättandet av och rekryteringen till sådana anställningar. Andelen kvinnor inom lärargruppen ska öka. Rekrytera kompetenta och excellenta nyckelpersoner till varje strategiskt forskningsområde Öka den externa forskningsfinansieringen Samarbeta kring stora gemensamma forskningsansökningar t.ex. EU Horizon 2020 och andra multidisciplinära forskningsprogram i syfte att erhålla externa forskningsmedel som är långsiktiga Uppnå excellens inom något forskningsområde som möjliggör ansökningar till hårt konkurrensutsatta organ såsom ERC, European Research Council 6

7 Låta forskningsledaren inom varje strategiskt forskningsområde vara ansvarig för ansökningar av forskningsmedel Öka antalet publiceringar Förbättra publikations- och citeringsstatisktiken i högt rankade tidskrifter och öka deltagandet och presentationer vid internationella konferenser Förbättra infrastrukturen för forskning Ta fram en investerings- och underhållsplan för forskningsinfrastruktur Söka medel för uppgradring och nyanskaffning av tung apparatur Skapa gemensamma samlokaliserade demo-labb, där såväl simulering som arbetsprocesser och prototyper kan testas och undervisning genomföras Vara huvudman för användbarhetstester av medicinteknisk utrustning i Sverige Exploatera idéer tillsammans med nya eller existerande företag Skapa hållbara utbyten genom affiliering Förbättra kvaliteten i forskarutbildningen Genomföra fler seminariediskussioner för att skapa förutsättningar för ökat lärande mellan doktorander samt stimulera doktorander till internationellt utbyte Medverka till att nydisputerade får postdoktorsmeritering vid internationella universitet eller i näringslivet Introducera Innovationsdriven forskarutbildning som en del i EU-projekt Öka rekryteringen av, samt skapa goda förutsättningar för, industridoktorander vid STH. Utveckla ett mentorprogram för medarbetare Skapa fler kurser på forskarnivå inom området medicinteknik och hälsa Mål 2016 De externa forskningsmedlen uppgår till 65 Mkr (50 Mkr 2012) Den fältnormerade citeringsgraden har höjts till minst 1,20 Den adjungerade och affilierade fakulteten har utökats till 10 personer Biträdande lektorat har inrättats med åtta tjänster Två biträdande lektorer har befordrats till lektorer Antalet forskare och forskarstuderande som finansieras av industrin har ökat Utbildningen på forskarnivå har examinerat motsvarande 35 doktorer (licentiat räknas som 0,5) 7

8 6. Samverkan Strategiska samarbeten ökar exponeringen och stärker partnerskapet. Samarbeten måste vårdas, de ska initieras, drivas, följas upp och utvärderas. Vi bör sträva efter att skapa långsiktighet i våra samarbeten, de bör ej vara personbundna. Tillse att det som produceras inom forskning, utveckling och innovation kommer till praktisk nytta och bidrar till att de nya tekniska framstegen inom vård och omsorg för ett hållbart samhälle blir kända. Samarbetet inom KTH har utvecklats och påverkats genom aktivt deltagande i de olika plattformarna, bl.a. Life Science-plattformen Samarbetet med företag, intresseorganisationer, branschorganisationer och kommunala förvaltningar har utökats Det interna samarbetet inom STH består i: - Gemensamma lokaler för laboratorier och gemensam utrustning - Gemensamma forskningsansökningar - Gemensamma partnerskap med universitet utomlands Denna långsiktighet åstadkommer vi genom att: Planera, organisera och vårda våra samarbeten Skapa gemensamma arenor för innovationsutbyten med: Mål Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset så att innovationer kan utveckla vård, omsorg och företagande - Open Lab på KTH Campus i syfte att tillskapa ett Open Lab Syd där olika aktörer möts och kan testa och utveckla idéer - Postdoktorer, att vara en länk mellan hemuniversitetet och gästuniversitetet Tydliga gemensamma arenor för innovationsutbyten och strategiska samarbeten har skapats Antalet internationella strategiska universitetspartners har ökat, liksom antalet strategiska samarbeten med industri och offentlig sektor 7. Stärka varumärket På KTH är vi i människans tjänst för morgondagens samhälle och vill hitta smarta lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. KTH:s identitet och varumärke ska förknippas med en hållbar utveckling och KTH ska vara ett av Europas ledande tekniska universitet också inom detta område. KTH har ett stort förtroendekapital i sitt varumärke. Detta måste vårdas och användas i alla sammanhang där det är naturligt. Anställda och studenter identifierar sig som KTH:are och KTH-andan ska fortsätta utvecklas och stärkas. Varumärket är starkt och det är till KTHforskare media ska vända sig för att få förklaringar i olika teknikvetenskapliga frågor. 8

9 Campusmiljöerna utgör viktiga delar av KTH:s identitet. De ska upplevas som kreativa, hållbara och internationella mötesplatser för såväl studenter som lärare och forskare. I Flemingsberg utvecklas campus i direkt anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset. Den nya byggnad som STH flyttar in i vid årsskiftet 2015/16 ska leva upp till dagens miljökrav. STH kommer i och med den nya lokaliseringen i Flemingsberg att stärka sitt varumärke genom att koncentrera mycket grundutbildning till Flemingsberg. Forskning och innovationsverksamhet stärks också genom direkt närhet till, inte bara vård och omsorg inom landsting och kommuner, utan också till andra universitet såsom Karolinska Institutet och Södertörns högskola. Flyttar dessutom Röda Korsets Högskola in i den nya byggnaden innebär detta också att både grundutbildning, forskning och övrigt samarbete med nya inriktningar mot ett hållbart samhälle stärks. Genom samlokalisering med viktiga aktörer skapar detta också förutsättningar för att attrahera industrins möjligheter att engagera sig mer i Flemingsberg så att vi får ett fungerande "Tripple Helix" med akademi, vård och omsorg samt industri. Ett levande campus ökar attraktiviteten för såväl studenter som lärare och forskare. Samverkansmöjligheterna ökar när det övriga samhället och KTH rent fysiskt integreras i större utsträckning. STH:s etablering, Technology for Health, är väl integrerad i Flemingsberg och verksamheten samlad i en ny byggnad Det nya huset bidrar till att skapa STH:s profil genom att vara byggt för dagens skarpa miljökrav och för energieffektiva lösningar Vid STH skapar vi intressanta visningsmiljöer av t.ex. hållbar ekologisk stadsodling, demo-labb för användbarhetsstudier och simulering i vård- och omsorgsmiljö STH skapar i den nya byggnaden förutsättningar för forskningssamarbeten och samarbeten med företag, andra akademier samt offentlig sektor Under planeringsperioden utvecklar STH sitt kommunikationsarbete för att stärka skolans varumärke 8. Resurser STH ska utvecklas för att aktivt stödja utbildning, forskning och innovationer i linje med begreppet Technology for Health. Resurser behövs för att stärka den undervisande personalens erfarenheter av och kunskap om ingenjörens yrkesroll och arbetsuppgifter i en hållbar samhällsutveckling. Detta innebär också att resurser behövs för att stärka forskarnas kunskaper om vård och omsorg och den inverkan vård och omsorg har i ett väl utvecklat samhälle, samt hur forskningsprofilen kan stärkas. Resurser behöver också kanaliseras till tvärvetenskaplig samarbetsutveckling med andra universitet och högskolor, såsom KI, SU och RKH men också till samarbeten med SLL och kommunerna. Administrationen ansvarar för den centrala myndighetsutövningen och de gemensamma stödfunktionerna vid skolan. Administrationens arbete ska präglas av tydliga och utvecklade arbetsprocesser, transparens, tillgänglighet, effektivitet och god servicenivå. Finansieringen sker huvudsakligen gemensamt och verksamheten utformas med hänsyn till verksamhetens, avdelningarnas, enheternas och centrumbildningarnas behov. Prioriteringar av de gemensamma resurserna ska ske i kontinuerlig dialog med verksamheten. 9

10 Skolan har vid planperiodens inledning ett negativt myndighetskapital om -17 Mkr, fördelat som ett större underskott inom utbildningsverksamheten och ett mindre överskott inom forskningsverksamheten. Skolan ska inom två planperioder redovisa ett positivt myndighetskapital. En viktig del i detta är en utvecklad ekonomistyrning. Mål 2016 Det negativa myndighetskapitalet är halverat Skolans gemensamma kostnader omfattar maximalt 15 procent av omsättningen Skolans hyreskostnader omfattar maximalt 15 procent av omsättningen Den administrativa verksamheten är utvecklad i nära dialog med avdelningarna 9. Organisation STH avser att, under planperioden, fortsatt utveckla ett bra ledarskap med hög legitimitet och med djärva visioner vid val av ledare på olika nivåer. STH vill utveckla ledarskapet till att inte bara omfatta utvecklingen av kreativa miljöer för forskning, utan också för den utbildning av ingenjörer och forskare som sker inom skolans ansvarsområden. Organisationen vid STH skall stödja all verksamhet inom undervisning, forskning och utveckling i vid bemärkelse. STH:s organisation består av avdelningar inom områdena Naturvetenskap och biomedicin, Medicinsk teknik samt Hälso- och systemvetenskap. Administrationen stödjer aktivt forskningsaktiviteter så att mängden tidskrävande administrativa arbetsuppgifter minimeras för forskarna. En rent administrativ avdelning med övergripande stödfunktioner till verksamhetens avdelningar och enheter blir därmed en stabsfunktion. Organisationen består av: Centrumbildningar CHB CTMH SAPC STH skolchef vice skolchef Stab/ administration Naturvetenskap och biomedicin Hälso- och systemvetenskap Medicinsk teknik 10

11 Organisationen kännetecknas av tydliga roller och en uppdelning av befogenheter mellan avdelningschef och forskningsledare, i syfte att, efter internationell influens, avlasta forskarna tidskrävande administrativa arbetsuppgifter. Mål 2016 Strategier och metoder som relaterar till nya metoder och arbetssätt för organisationsuppbyggnad har utvecklats Ett effektivt och flexibelt administrativt stöd är etablerat, vilket är av stor betydelse för verksamhetens utveckling 10. Rapportering och återkoppling Denna strategiska utvecklingsplan ska återkopplas i STH:s verksamhetsplaner årligen mellan 2013 och Varje individuell årsrapport ska återkoppla till hur långt den strategiska utvecklingen nått, och också ta upp eventuella avvikelser. Individuella handlingsplaner ska redovisas i den årliga verksamhetsplanen och resultaten ska redovisas i varje års verksamhetsberättelse. Varje års verksamhetsplan kommer därmed att bli ett levande dokument som fortlöpande följs upp och revideras, först på enhetsnivå, sedan på avdelningsnivå och slutligen på skolnivå. STH kommer också att utveckla och implementera rutiner så att skolans kvalitetsutveckling prioriteras. Därmed skapas förutsättningar för skolan att vara ledande inom dess forsknings- och utbildningsområden. Skolan har 2013 tagit fram en handlingsplan för sitt miljöarbete med detaljerade miljömål. Denna plan, tillsammans en utvecklad verksamhetsstyrning, innebär att STH uppfyller kraven för KTH:s miljöcertifiering. Uppdatering av den strategiska planen ska ske inför nästa planperiod, som börjar

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Programbeskrivning för doktorsprogram

Programbeskrivning för doktorsprogram Programbeskrivning för doktorsprogram i Teknik och Hälsa vid KTH Programbeskrivningen är fastställd av Lars-Åke Brodin, Ewa Wigaeus Tornqvist, Svein Kleiven 2010-09-10, ändrad: 2010-09-10 Programbeskrivning

Läs mer

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Dnr: 3989/2012-300 Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2012-06-15 1 Utgångspunkter KIs utbildningsstrategi för åren 2009-2012 har som övergripande

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Program för internationalisering

Program för internationalisering Dnr UFV 2015/280 Program för internationalisering Fastställt av konsistoriet 2015-11-12 Innehåll 1. Inledning 3 2. Förutsättningar för framgång 3 3. Världsledande forskning 4 3.1 Stärka Uppsala universitets

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Forskningspolitiskt program

Forskningspolitiskt program Forskningspolitiskt program Forskningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde är

Läs mer

STRATEGISKA PRIORITERINGAR UNDER PERIODEN VID FAKULTETEN HÄLSA OCH SAMHÄLLE

STRATEGISKA PRIORITERINGAR UNDER PERIODEN VID FAKULTETEN HÄLSA OCH SAMHÄLLE STRATEGISKA PRIORITERINGAR UNDER PERIODEN 2018-2022 VID FAKULTETEN HÄLSA OCH SAMHÄLLE Inledning och bakgrund Fakultetens strategiska prioriteringar för 2018-2022 bygger vidare på den utveckling som fakulteten

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Verksamhetsplan Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Medicinska fakultetens verksamhetsplan 1 Bakgrund Målen i medicinska fakultetens verksamhetsplan

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 fakulteten DATUM: 2016-10-27 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan Dnr V 2016/526 FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 695-16 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2017-2019 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision och mål (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2009

Årsredovisningsenkäten 2009 Årsredovisningsenkäten 2009 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: 2010-01-14 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2009 godkännes:.............................

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 7 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård TRE PEDAGOGISKA PERSPEKTIV Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande Universitet och högskola i SAMVERKAN med hälso- och sjukvård samt tandvård Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-01-16 BESLUTAD AV: Elisabet Ahlberg, dekan KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Vision 2020 Vårt

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor RIKTLINJE Gäller från och med 2014-01-01 Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor Gäller från och med 1 april 2014. Beslutad av fakultetsrådet (protokoll nr 2/2014) I denna riktlinje finns

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Institutionen för kulturvård DATUM: 2014-11-07 BESLUTAD AV: Institutionsrådet, Kulturvård KONTAKTPERSON: Bosse Lagerqvist FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH

Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH Projektplan Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH 2014-2015 Bakgrund I handlingsplanen till KTH:s kvalitetspolicy slås fast att kvalitetsuppföljning ska göras regelbundet.

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle Dnr KS 15-2013/674 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Strategidokument 2013-11-25 Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Stockholms läns landsting 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Handläggare: Magnus Hammarberg FoUU-budget 2013 Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms

Läs mer

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN VISION & LÅNGSIKTIG PLAN 2011-2014 Innehåll 1. Vision 3 2. Strategi 3 3. Strategiska mål 3 4. Den långsiktiga planens målstruktur 4 5. Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 4 5.1 EXAMINA 4

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

KOMMENTARER TILL INDIKATORRAPPORTEN

KOMMENTARER TILL INDIKATORRAPPORTEN KOMMENTARER TILL INDIKATORRAPPORTEN 2009-2012 I utvecklingsplanen som täcker perioden 2009-2012 fastslås att KTH skall tillhöra toppskiktet av tekniska universitet i Europa och att KTH:s utbildning och

Läs mer

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum 2015 2017 Språk- och litteraturcentrums (SOLs) strategiska plan är en fördjupning och konkretisering av de planer som tagits fram av Lunds universitet (LU)

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE DATUM: 130823 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI12

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI12 Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI12 1.2. Programmets

Läs mer

Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Statsvetenskapliga institutionen DATUM: 2015-11-27 BESLUTAD AV: Mikael Gilljam KONTAKTPERSON: Anna Engkvist FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och strategier enligt

Läs mer

Verksamhetsplan för Tolk- och översättarinstitutet 2014

Verksamhetsplan för Tolk- och översättarinstitutet 2014 1 (5) Verksamhetsplan för Tolk- och översättarinstitutet 2014 Planen är fastställd av TÖI:s styrelse 2014-01-29 ALLMÄNT Tolk- och översättarinstitutet anordnar för närvarande tolk- och översättarutbildningar

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Linköpings universitet 2015

Linköpings universitet 2015 Linköpings universitet 2015 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 IT-FAKULTETEN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 IT-FAKULTETEN Dnr V 2013/780 HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 IT-FAKULTETEN DATUM: 2013-10-17, behandlas på fakultetsstyrelsens sammanträde den 5 december FASTSTÄLLD AV: Jan Smith, dekanus KONTAKTPERSON:

Läs mer

Skolan för teknik och hälsa (STH)

Skolan för teknik och hälsa (STH) Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 3-36 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE DATUM: 2013-12-10 FASTSTÄLLD AV: Ulla Mauritzson, prefekt, Mona Lundin, proprefekt, Elisabeth Mellgren,

Läs mer

Bilaga 2. Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet

Bilaga 2. Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet Bilaga 2 Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet 1 KI-övergripande indikatorer för forskarutbildning Indikatorer Datakälla Vi följer idag Vi kan mäta idag Crown factor (R) ** Genomströmning

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

FORSKNINGSSTRATEGISK PLAN INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER VID LUNDS UNIVERSITET

FORSKNINGSSTRATEGISK PLAN INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER VID LUNDS UNIVERSITET FORSKNINGSSTRATEGISK PLAN 2015-2019 INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER VID LUNDS UNIVERSITET Förord Institutionen för hälsovetenskaper har tagit fram denna forskningsstrategiska plan i syfte att tydliggöra

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Reviderad:

Lokalt kvalitetssystem Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Reviderad: Lokalt kvalitetssystem 2013-2015 Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2013-09-25 Reviderad: 2014-09-24 Sida 2(7) Inledning Detta dokument beskriver institutionens kvalitetssystem för året 2013-2015.

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR VETENSKAPENS HUS, 2013-2016 Bakgrund Vetenskapens Hus startades år 2002 som ett samarbetsprojekt mellan KTH och Stockholms universitet. En av de främsta drivkrafterna

Läs mer

AVTAL. Mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms universitet (SU) om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning.

AVTAL. Mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms universitet (SU) om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning. läns landsting 1 (5) AVTAL Mellan läns landsting (SLL) och (SU) om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning. Bakgrund SLL och SU träffade den 16 juni 2014 överenskommelse i en

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Utvecklingsplan. KTH Teknik och hälsa 2009-2012

Utvecklingsplan. KTH Teknik och hälsa 2009-2012 Utvecklingsplan KTH Teknik och hälsa 2009-2012 1 KTH Flemingsberg KTH Haninge 2 Innehåll Tankar inför framtiden...4 Omvärldsanalys...6 Samhällsförändringar...6 Organisatorisk förnyelse...7 Ekonomiska resurser...7

Läs mer

Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits

Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits Dnr: G 2012/218 Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2007-11-01 Reviderad

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 6 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för elektro- och systemteknik Skolchef: Björn Ottersten Inskickad den: 2008-12-17 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer