Fastställd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställd 2013-06-28"

Transkript

1 Utvecklingsplan Fastställd

2 Innehåll 1. Introduktion Vision Övergripande mål Utbildning Forskning och innovation Samverkan Stärka varumärket Resurser Organisation Rapportering och återkoppling

3 Utvecklingsplan Introduktion Skolan för teknik och hälsa, STH, är navet i KTH:s samlade ansats för att utveckla vård, omsorg och förebyggande hälsoarbete för ett framtida hållbart samhälle. STH är en huvudaktör inom forskning och utbildning som på olika sätt bidrar till att utveckla hälso- och sjukvården. Vid skolan bedrivs forskning i medicinsk teknik, bild- och signalanalys, ergonomi, vårdlogistik, systemsäkerhet, omgivningsfysiologi och informatik, alla områden med direkt nytta för och i behov av nära kontakter med vård och omsorg. STH innehar också landets första professurer i systemsäkerhet i vårdorganisationer. Inom ämnesområdet utvecklas metoder för att minimera riskerna i olika sjukvårdssituationer. KTH tillsätter nu också professorer i medicinsk bildbehandling och visualisering, vårdlogistik och teknisk vårdvetenskap med placering vid STH. STH bedriver många samarbeten med Karolinska Institutet, KI, och Stockholms läns landsting, SLL. Det finns personal med delade tjänster mellan de olika institutionerna. Vid STH finns Sveriges första civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik. Programmet utbildar framtidens ingenjörer för arbete i gränslandet mellan teknik och medicin. STH anordnar också högskoleingenjörsutbildningar i medicinsk teknik, datateknik, elektroteknik samt i teknik och ekonomi. Vid STH finns även magisterprogrammet Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling liksom masterprogrammet Ergonomi och människa, teknik, organisation. STH:s samverkan med det omgivande samhället och intresset för innovationer har resulterat i ett stort antal patent och nystartade företag. STH framstår i det här avseendet som särskilt framgångsrikt i den nyligen genomförda forskningsutvärdering som gjorts vid KTH. Ny byggnad KTH har beslutat att STH:s huvudsakliga verksamhet inom utbildning, forskning och innovationer ska bedrivas i en ny byggnad vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Detta innebär att KTH får ytterligare möjligheter att genomföra forskning i vårdmiljö och på sjukhusets vårdflöden där patienter utreds, behandlas och vårdas. Det stärker också kopplingen till området vård och omsorg i hemmet, där kommunerna kommer att vara ledande aktörer i framtiden. Ett utökat samarbete med Karolinska Institutets prekliniska och kliniska institutioner i Huddinge kommer också att stimuleras. STH ska genom sin verksamhet bidra till en hållbar utveckling. Detta ska ske dels genom en campusmiljö som skarpt följer dagens miljökrav, dels genom att integrera perspektivet hållbar utveckling i forskning och utbildning. STH skapar med byggnaden Technology for Health samarbete med intressenter inom vård och omsorg, akademi och näringsliv. STH tar också höjd för innovationer som inte bara berör tekniska lösningar för medicinska diagnos- och behandlingsmetoder utan också processer och logistiska flöden i vårdsituationen. KTH och Karolinska Universitetssjukhuset skapar tillsammans en tvärprofessionell miljö där idéer uppstår, utvecklas och utvärderas. Att utveckla testmiljöer inuti vårdsystemet, där patienter utreds och behandlas och samtidigt utvärdera metoder i samarbete mellan ingenjörer och vårdpersonalger möjligheter att värdera det som finns och tänka på nya sätt. I 3

4 skapandet av innovativa miljöer kommer det också att ges förutsättningar för ett fungerande samarbete mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Donation till bildgivande utrustning En stor del av forskningen på STH handlar om medicinsk teknik med inriktning mot medicinsk bildbehandling och visualisering. KTH erhöll 2011 en donation om 70 Mkr avsedd för inköp av bildgivande utrustning för att utveckla resurser och metoder inom området. Annan forskning som bedrivs inom den medicintekniska forskningsmiljön vid STH rör medicinska signaler och system, även innefattande e-hälsa, liksom organisation, ledningssystem och teknik för distribuerad vård och omsorg. 2. Vision STH är ett centrum på internationell nivå för tvärvetenskapligt samarbete kring utbildning och forskning inom områdena teknik, medicin och hälsa. Här tillvaratas kliniska erfarenheter och erfarenheter från vård och omsorg. Denna kunskap omsätts i utbildning, forskning och innovationer som resulterar i nya tankesätt och kommersiella produkter samt diagnos-, behandlings- och omsorgsformer. Målet är att skapa en kedja av kunskapsutbyte och resurser som stödjer människans hälsa genom hela livet. I detta ingår också att utveckla modeller för att ta tillvara den stora datamängd som vården producerar och som kan utnyttjas i forskningen för bättre produkter, tjänster och processer. Detta innebär också att forskningen utvecklas och även omfattar preventiva metoder för en bättre hälsa. 3. Övergripande mål Den akademiska profilen har stärkts genom långsiktig strategisk planering De externa forskningsmedlen har ökat Teknikprofilen Teknik och Hälsa är välkänd i forskningsvärlden Samarbete med näringsliv och offentlig sektor är integrerat i forskning och i samtliga utbildningsprogram och väl fungerande Tydliga gemensamma arenor för innovationsutbyten och strategiska samarbeten har skapats STH och KTH är väl integrerade i Flemingsberg och verksamheten är konsoliderad i en ny byggnad Fakulteten förnyas och omstruktureras kontinuerligt Andelen kvinnor i fakulteten och bland studenterna har ökat, jämställdheten förbättrats och minst 40 procent av de anställda är av underrepresenterat kön Ett multidisciplinärt samarbete med nationella och internationella högskolor och universitet har utvecklats STH präglas av kreativitet, kvalitet och hållbar utveckling 4

5 4. Utbildning STH bedriver undervisning som omfattar behörighetsgivande program; högskoleingenjörsprogram inom medicin-, elektro- och datateknik samt teknik och ekonomi; civilingenjörs-, kandidat- och masterprogram i medicinteknik, magister- och masterprogram i ergonomi och arbetsmiljö, forskarutbildning inom teknik och hälsa och tillämpad medicinsk teknik, uppdragsutbildning inom ex. patientsäkerhet, samt fristående kurser. Genomförande och vidareutveckling av utbildningsprogrammen på grundläggande och avancerad nivå är en prioriterad uppgift för skolan. En bättre integration av forskning och undervisning samt ett fortsatt och utbyggt samarbete med näringsliv och omgivande samhälle är viktigt för att utveckla programmens kvalitet. De behörighetsgivande utbildningarna kommer att få en allt större betydelse när det gäller att erbjuda fler ungdomar tillträde till tekniska studier och göra de studerande väl motiverade och förberedda för vidare studier på KTH. Detta åstadkommer vi genom följande generella kvalitetshöjande åtgärder, att: Låta forskning och utbildning interagera med varandra för att aktivt bidra till skolans utveckling Stärka programmens kontakter och nätverk med yrkesverksamma inom näringsliv och omgivande samhälle. Detta kan göras genom exempelvis branschorganisationer, nätverk för alumner och kurser som Karriärutveckling och ingenjörskompetens Kontinuerligt följa upp genomströmning och kvalitet i utbildningsprogrammen i ett samarbete mellan programansvariga, utbildningsledare och studievägledare Utveckla kompletterande former som underlag för antagning av studenter till programmen, t.ex. personliga intervjuer och antagningsprov Följa upp slutsatserna i EAE-utvärderingen (Education Assessment Exercise) och Högskoleverkets utvärdering av programmens uppfyllelse av examensmålen Kontinuerligt utveckla den pedagogiska diskussionen om effektiva undervisningsmetoder för ingenjörsutbildning. Utveckla pedagogik och metoder för nätbaserade kurser Vidareutveckla tillämpningar i samtliga utbildningsprogram Öka det internationella studentutbytet, programmens internationella samarbete och antalet utresande respektive inresande utbytesstudenter, i första hand från av KTH redan prioriterade universitet Vidareutveckla frågorna om hållbar utveckling i utbildningsprogrammen För respektive programområde gäller följande specifika målsättningar under perioden : Att inleda samarbeten kring nya vårdutbildningar, så väl med andra universitet och högskolor, däribland Röda Korsets Högskola, som med offentlig och privat sektor. Att utveckla nya kurser inom området säkerhet, med betoning på säkerhetsaspekter och ett multidisciplinärt förhållningssätt. Att skapa en enda masterutbildning inom ergonomi utifrån skolans befintliga masterutbildningar. 5

6 Mål 2016 Strategier för att uppnå fler förstahandssökande har tagits fram Antalet studenter som tillbringar minst en termin vid ett annat universitet har ökat Antalet betalande studenter har ökat Strategier har utvecklats så att fler studenter tar sin slutexamen 100 civilingenjörer, 160 högskoleingenjörer och 35 masterstudenter har examinerats 15 betalande helårsstudenter per läsår är inskrivna på STH STH har minst 15 utresande och 10 inresande studenter per läsår 5. Forskning och innovation En av samhällets stora utmaningar är hälsoaspekterna hos en åldrande befolkning. STH har här en vital roll och bör vara en naturlig länk till medicin och medicinsktekniska tillämpningar inom området. STH bör också påverka hur individens framtida hälsa upprätthålls genom preventiva åtgärder, säkerhet samt ledningssystem och teknik för distribuerad vård och omsorg. Vår forskning bidrar i mycket hög grad till en, för hela samhället, hållbar utveckling. Detta möjliggörs genom att forskningen har ämnesmässig bredd, håller excellent nivå och är väl integrerad i samhället. Strategiska forskningsområden för STH under planperioden är: Medicinsk och biomedicinsk bild och visualisering Systemsäkerhet och ergonomi i vård och omsorg Människans funktion under extrema förhållanden Långsiktig multidisciplinär forskningsfinansiering behöver byggas upp och strategiska samarbeten behöver utvecklas. Detta gör vi genom att: Bygga excellenta miljöer Studenter och anställda är STH:s viktigaste tillgång och främsta framgångsfaktor. Det är avgörande vilka personer som rekryteras samt hur vi skapar kreativa och vetenskapligt excellenta forskningsmiljöer. Att öka affilieringen och stärka samarbeten är vägar till att uppnå detta. STH har i förhållande till andra skolor en låg andel personal med läraranställning som kräver doktorsexamen. Framför allt handlar det om att antalet personer med meriteringsanställning, bitr. lektorat, är mycket få. Under planperioden kommer skolan därför att prioritera inrättandet av och rekryteringen till sådana anställningar. Andelen kvinnor inom lärargruppen ska öka. Rekrytera kompetenta och excellenta nyckelpersoner till varje strategiskt forskningsområde Öka den externa forskningsfinansieringen Samarbeta kring stora gemensamma forskningsansökningar t.ex. EU Horizon 2020 och andra multidisciplinära forskningsprogram i syfte att erhålla externa forskningsmedel som är långsiktiga Uppnå excellens inom något forskningsområde som möjliggör ansökningar till hårt konkurrensutsatta organ såsom ERC, European Research Council 6

7 Låta forskningsledaren inom varje strategiskt forskningsområde vara ansvarig för ansökningar av forskningsmedel Öka antalet publiceringar Förbättra publikations- och citeringsstatisktiken i högt rankade tidskrifter och öka deltagandet och presentationer vid internationella konferenser Förbättra infrastrukturen för forskning Ta fram en investerings- och underhållsplan för forskningsinfrastruktur Söka medel för uppgradring och nyanskaffning av tung apparatur Skapa gemensamma samlokaliserade demo-labb, där såväl simulering som arbetsprocesser och prototyper kan testas och undervisning genomföras Vara huvudman för användbarhetstester av medicinteknisk utrustning i Sverige Exploatera idéer tillsammans med nya eller existerande företag Skapa hållbara utbyten genom affiliering Förbättra kvaliteten i forskarutbildningen Genomföra fler seminariediskussioner för att skapa förutsättningar för ökat lärande mellan doktorander samt stimulera doktorander till internationellt utbyte Medverka till att nydisputerade får postdoktorsmeritering vid internationella universitet eller i näringslivet Introducera Innovationsdriven forskarutbildning som en del i EU-projekt Öka rekryteringen av, samt skapa goda förutsättningar för, industridoktorander vid STH. Utveckla ett mentorprogram för medarbetare Skapa fler kurser på forskarnivå inom området medicinteknik och hälsa Mål 2016 De externa forskningsmedlen uppgår till 65 Mkr (50 Mkr 2012) Den fältnormerade citeringsgraden har höjts till minst 1,20 Den adjungerade och affilierade fakulteten har utökats till 10 personer Biträdande lektorat har inrättats med åtta tjänster Två biträdande lektorer har befordrats till lektorer Antalet forskare och forskarstuderande som finansieras av industrin har ökat Utbildningen på forskarnivå har examinerat motsvarande 35 doktorer (licentiat räknas som 0,5) 7

8 6. Samverkan Strategiska samarbeten ökar exponeringen och stärker partnerskapet. Samarbeten måste vårdas, de ska initieras, drivas, följas upp och utvärderas. Vi bör sträva efter att skapa långsiktighet i våra samarbeten, de bör ej vara personbundna. Tillse att det som produceras inom forskning, utveckling och innovation kommer till praktisk nytta och bidrar till att de nya tekniska framstegen inom vård och omsorg för ett hållbart samhälle blir kända. Samarbetet inom KTH har utvecklats och påverkats genom aktivt deltagande i de olika plattformarna, bl.a. Life Science-plattformen Samarbetet med företag, intresseorganisationer, branschorganisationer och kommunala förvaltningar har utökats Det interna samarbetet inom STH består i: - Gemensamma lokaler för laboratorier och gemensam utrustning - Gemensamma forskningsansökningar - Gemensamma partnerskap med universitet utomlands Denna långsiktighet åstadkommer vi genom att: Planera, organisera och vårda våra samarbeten Skapa gemensamma arenor för innovationsutbyten med: Mål Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset så att innovationer kan utveckla vård, omsorg och företagande - Open Lab på KTH Campus i syfte att tillskapa ett Open Lab Syd där olika aktörer möts och kan testa och utveckla idéer - Postdoktorer, att vara en länk mellan hemuniversitetet och gästuniversitetet Tydliga gemensamma arenor för innovationsutbyten och strategiska samarbeten har skapats Antalet internationella strategiska universitetspartners har ökat, liksom antalet strategiska samarbeten med industri och offentlig sektor 7. Stärka varumärket På KTH är vi i människans tjänst för morgondagens samhälle och vill hitta smarta lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. KTH:s identitet och varumärke ska förknippas med en hållbar utveckling och KTH ska vara ett av Europas ledande tekniska universitet också inom detta område. KTH har ett stort förtroendekapital i sitt varumärke. Detta måste vårdas och användas i alla sammanhang där det är naturligt. Anställda och studenter identifierar sig som KTH:are och KTH-andan ska fortsätta utvecklas och stärkas. Varumärket är starkt och det är till KTHforskare media ska vända sig för att få förklaringar i olika teknikvetenskapliga frågor. 8

9 Campusmiljöerna utgör viktiga delar av KTH:s identitet. De ska upplevas som kreativa, hållbara och internationella mötesplatser för såväl studenter som lärare och forskare. I Flemingsberg utvecklas campus i direkt anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset. Den nya byggnad som STH flyttar in i vid årsskiftet 2015/16 ska leva upp till dagens miljökrav. STH kommer i och med den nya lokaliseringen i Flemingsberg att stärka sitt varumärke genom att koncentrera mycket grundutbildning till Flemingsberg. Forskning och innovationsverksamhet stärks också genom direkt närhet till, inte bara vård och omsorg inom landsting och kommuner, utan också till andra universitet såsom Karolinska Institutet och Södertörns högskola. Flyttar dessutom Röda Korsets Högskola in i den nya byggnaden innebär detta också att både grundutbildning, forskning och övrigt samarbete med nya inriktningar mot ett hållbart samhälle stärks. Genom samlokalisering med viktiga aktörer skapar detta också förutsättningar för att attrahera industrins möjligheter att engagera sig mer i Flemingsberg så att vi får ett fungerande "Tripple Helix" med akademi, vård och omsorg samt industri. Ett levande campus ökar attraktiviteten för såväl studenter som lärare och forskare. Samverkansmöjligheterna ökar när det övriga samhället och KTH rent fysiskt integreras i större utsträckning. STH:s etablering, Technology for Health, är väl integrerad i Flemingsberg och verksamheten samlad i en ny byggnad Det nya huset bidrar till att skapa STH:s profil genom att vara byggt för dagens skarpa miljökrav och för energieffektiva lösningar Vid STH skapar vi intressanta visningsmiljöer av t.ex. hållbar ekologisk stadsodling, demo-labb för användbarhetsstudier och simulering i vård- och omsorgsmiljö STH skapar i den nya byggnaden förutsättningar för forskningssamarbeten och samarbeten med företag, andra akademier samt offentlig sektor Under planeringsperioden utvecklar STH sitt kommunikationsarbete för att stärka skolans varumärke 8. Resurser STH ska utvecklas för att aktivt stödja utbildning, forskning och innovationer i linje med begreppet Technology for Health. Resurser behövs för att stärka den undervisande personalens erfarenheter av och kunskap om ingenjörens yrkesroll och arbetsuppgifter i en hållbar samhällsutveckling. Detta innebär också att resurser behövs för att stärka forskarnas kunskaper om vård och omsorg och den inverkan vård och omsorg har i ett väl utvecklat samhälle, samt hur forskningsprofilen kan stärkas. Resurser behöver också kanaliseras till tvärvetenskaplig samarbetsutveckling med andra universitet och högskolor, såsom KI, SU och RKH men också till samarbeten med SLL och kommunerna. Administrationen ansvarar för den centrala myndighetsutövningen och de gemensamma stödfunktionerna vid skolan. Administrationens arbete ska präglas av tydliga och utvecklade arbetsprocesser, transparens, tillgänglighet, effektivitet och god servicenivå. Finansieringen sker huvudsakligen gemensamt och verksamheten utformas med hänsyn till verksamhetens, avdelningarnas, enheternas och centrumbildningarnas behov. Prioriteringar av de gemensamma resurserna ska ske i kontinuerlig dialog med verksamheten. 9

10 Skolan har vid planperiodens inledning ett negativt myndighetskapital om -17 Mkr, fördelat som ett större underskott inom utbildningsverksamheten och ett mindre överskott inom forskningsverksamheten. Skolan ska inom två planperioder redovisa ett positivt myndighetskapital. En viktig del i detta är en utvecklad ekonomistyrning. Mål 2016 Det negativa myndighetskapitalet är halverat Skolans gemensamma kostnader omfattar maximalt 15 procent av omsättningen Skolans hyreskostnader omfattar maximalt 15 procent av omsättningen Den administrativa verksamheten är utvecklad i nära dialog med avdelningarna 9. Organisation STH avser att, under planperioden, fortsatt utveckla ett bra ledarskap med hög legitimitet och med djärva visioner vid val av ledare på olika nivåer. STH vill utveckla ledarskapet till att inte bara omfatta utvecklingen av kreativa miljöer för forskning, utan också för den utbildning av ingenjörer och forskare som sker inom skolans ansvarsområden. Organisationen vid STH skall stödja all verksamhet inom undervisning, forskning och utveckling i vid bemärkelse. STH:s organisation består av avdelningar inom områdena Naturvetenskap och biomedicin, Medicinsk teknik samt Hälso- och systemvetenskap. Administrationen stödjer aktivt forskningsaktiviteter så att mängden tidskrävande administrativa arbetsuppgifter minimeras för forskarna. En rent administrativ avdelning med övergripande stödfunktioner till verksamhetens avdelningar och enheter blir därmed en stabsfunktion. Organisationen består av: Centrumbildningar CHB CTMH SAPC STH skolchef vice skolchef Stab/ administration Naturvetenskap och biomedicin Hälso- och systemvetenskap Medicinsk teknik 10

11 Organisationen kännetecknas av tydliga roller och en uppdelning av befogenheter mellan avdelningschef och forskningsledare, i syfte att, efter internationell influens, avlasta forskarna tidskrävande administrativa arbetsuppgifter. Mål 2016 Strategier och metoder som relaterar till nya metoder och arbetssätt för organisationsuppbyggnad har utvecklats Ett effektivt och flexibelt administrativt stöd är etablerat, vilket är av stor betydelse för verksamhetens utveckling 10. Rapportering och återkoppling Denna strategiska utvecklingsplan ska återkopplas i STH:s verksamhetsplaner årligen mellan 2013 och Varje individuell årsrapport ska återkoppla till hur långt den strategiska utvecklingen nått, och också ta upp eventuella avvikelser. Individuella handlingsplaner ska redovisas i den årliga verksamhetsplanen och resultaten ska redovisas i varje års verksamhetsberättelse. Varje års verksamhetsplan kommer därmed att bli ett levande dokument som fortlöpande följs upp och revideras, först på enhetsnivå, sedan på avdelningsnivå och slutligen på skolnivå. STH kommer också att utveckla och implementera rutiner så att skolans kvalitetsutveckling prioriteras. Därmed skapas förutsättningar för skolan att vara ledande inom dess forsknings- och utbildningsområden. Skolan har 2013 tagit fram en handlingsplan för sitt miljöarbete med detaljerade miljömål. Denna plan, tillsammans en utvecklad verksamhetsstyrning, innebär att STH uppfyller kraven för KTH:s miljöcertifiering. Uppdatering av den strategiska planen ska ske inför nästa planperiod, som börjar

Programbeskrivning för doktorsprogram

Programbeskrivning för doktorsprogram Programbeskrivning för doktorsprogram i Teknik och Hälsa vid KTH Programbeskrivningen är fastställd av Lars-Åke Brodin, Ewa Wigaeus Tornqvist, Svein Kleiven 2010-09-10, ändrad: 2010-09-10 Programbeskrivning

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06

Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06 1 Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper Beslutad: 2012-02-06 2 1 Bakgrund Målen i verksamhetsplan 2012 utgår från Umeå universitets verksamhetsplan, med prioriterade mål och verksamhetsuppdrag.

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009 För fler exemplar, kontakta info@ki.se INNEHÅLL Rektors inledning...1 Uppdrag...3 Vision.....3 Värdegrund...3 Utmaningar.....4 1. Bedriva medicinsk

Läs mer

Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning.

Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning. Bil 66 HÖGSKOLAN I GÄVLE AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI AVDELNINGEN FÖR EKONOMI 2010-11-23 AVDELNINGSCHEF LARS STEINER Dnr 21-1454-55/10 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-12-10 Till Högskolestyrelsen

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Strategisk plan LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2012 2016

Strategisk plan LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2012 2016 Strategisk plan LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2012 2016 Vi förbättrar vår värld och människors villkor LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, LTH, ÄR en fakultet inom Lunds universitet. Vi tar det samlade ansvaret för utbildning

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008.

Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008. Beslutad av Fullmäktige 2012 FSAs inställning är att utbildning och forskning utgör grunden i den arbetsterapeutiska verksamheten. Det är genom utbildning och forskning som yrket får legitimitet i samhället.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år Tore Professor, 65 år, svensk-norsk-australier Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn Bor i Stockholm och Dordogne Jobbat som forskare i 40 år Funderar mycket på vad han ska göra sina sista 20 år. Kompetensnoder

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17 Verksamhetsplan Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-668/2014 Fastställd: 2014-11-17 Styrelsen för forskarutbildning (FUS) Dekanus: Anders Gustafsson Prodekanus: Marianne Schultzberg

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Senaste nytt inför samverkansgruppens möte i Borås den 19-20 april 2005

Senaste nytt inför samverkansgruppens möte i Borås den 19-20 april 2005 Bilaga 4, möte 34 Senaste nytt inför samverkansgruppens möte i Borås den 19-20 april 2005 Innehållsförteckning Blekinge tekniska högskola...2 Högskolan i Gävle...2 Högskolan i Kristianstad...3 Högskolan

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009 Sid 1 (6), Institutionen för psykologi 2009 1. Målsättningen med kvalitetsutvecklingsarbetet Eftersom de resurser som ställs till institutionens förfogande är begränsade innebär detta arbete att prioriteringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé

Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Vi arbetar gemensamt för att påverka utvecklingen av våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utbildningarna

Läs mer

Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475

Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Lars-Elve Larsson Telefon: 018-471 72 70 Telefax: 018-471 71 00 www.uu.se Lars-Elve.Larsson@uadm.uu.se

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100%

Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100% Röda Korsets Högskola är en enskild stiftelsehögskola knuten till Svenska Rödakorset. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom vård, omvårdnad och folkhälsa. Vår vision är att utbildning och forskning

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

KTH Skolan för teknik och hälsa 1

KTH Skolan för teknik och hälsa 1 KTH Skolan för teknik och hälsa 2012 KTH Skolan för teknik och hälsa 1 2 KTH Skolan för teknik och hälsa KTH Skolan för teknik och hälsa Verksamhetsberättelse 2012 KTH Skolan för teknik och hälsa 3 sth

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer