Datum Ersättare Kari Paavonen (S) Elin Zetterlund (C) fr. kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2010-04-21. Ersättare Kari Paavonen (S) Elin Zetterlund (C) fr. kl. 14.10"

Transkript

1 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Mikael Eriksson (S) Christina Wilhelmsson (S) Inga-Karin Falk (M) Mats Runqvist (HOB) Mariam Karimbiak (V) Kerstin Skogdalen (S) Ersättare Kari Paavonen (S) Elin Zetterlund (C) fr. kl Övriga närvarande Kl :Bodil Lagergren, Marjo Isosalo, Gunnel Arvidsson, Siv Gunnarsson, Jessica Jansson Ann Karlsson 71 Samuel Ericson, gruppledare (V) Justerare Kerstin Skogdalen Justeringens plats och tid Kommunkontoret...dag./ kl.... Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eija Kilpala Ordförande Ulrika Mellkvist Justerare Kerstin Skogdalen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Eija Kilpala

2 2(20) 61 Riktlinjer för hantering av medicintekniska produkter, bilaga, dnr Föredragande i ärendet är Gunnel Arvidsson, MAS, samt Siv Gunnarsson, MAR. I ansvarsfördelningen mellan Örebro länslandsting och kommunerna i Örebro län framgår det att det för medicintekniska produkter finns särskilda krav på kvalitetssystem och lokala instruktioner. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård (SOFS 2008:1) ställs krav på vårdgivaren. Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för användningen och hanteringen av medicintekniska produkter som fortlöpande följs upp, utvecklas och säkras. Medicinskt ansvariga har ett övergripande ansvar för medicintekniska produkter på uppdrag av vårdgivaren. Riktlinjen revideras vid större förändring i lagstiftningen, i länsöverenskommelsen eller lokala förändringar. Den som förskriver medicintekniska produkter har ett ansvar för uppföljningen av produkterna. 1 Informationen läggs till handlingarna.

3 3(20) 62 Rapport om boende för personer med missbruks- och psykiatrisk problematik, dnr Föredragande Bodil Lagergren, psyksamordnare och Marjo Isosalo, t.f. IFOchef. Det finns inget aktuellt förslag gällande boende för personer med missbruksoch psykiatrisk problematik. Två personer är för närvarande i akut behov av ett boende och två personer är placerade på annat externt boende. Det finns också ett antal personer som har ett eget boende men som saknar ett innehåll i sin dagliga livsföring. Detta skulle kunna förbättras i ett boende som är riktat till denna målgrupp. En nyinventering av behovet behöver göras inom socialpsykiatrin och IFO. 1 Informationen läggs till handlingarna.

4 4(20) 63 Utskrivningsklara patienter t.o.m. mars 2010, bilaga, dnr Föreligger information om utskrivningsklara patienter t o m mars Förvaltningen har haft 0 betalningsdygn. Budget för utskrivningsklara är 100 tkr. Kostnad per vårddygn är kronor. 1 Informationen läggs till handlingarna.

5 5(20) 64 Behov av särskilt boende t.o.m. mars 2010, bilaga, dnr Föreligger information om SÄBO-platser och antalet tomma platser inom ÄO/HO t.o.m. mars personer väntade på plats inom SÄBO i 31 mars vilket är en ökning från februari då 12 personer väntade på plats inom SÄBO. En specificering av de personer som väntar på plats på Fyrklövern/Gillersgården i mars visar att 6 personer vill till Fyrklövern och 5 vill till Gillersgården. Samtliga tomma platser (4 st) används till korttidsplatser. 1 Informationen läggs till handlingarna.

6 6(20) 65 Utskrivningsklara/klagomål, dnr Föredragande Gunnel Arvidsson, MAS. På omsorgsnämndens sammanträde , redogjordes för ett klagomål i samband med utskrivning från USÖ. Rutiner för utskrivningsklara finns i norra länsdelen och avser lasarettet i Lindesberg. I det aktuella fallet så handlade det om en utskrivning från USÖ med vilket det inte finns några rutiner. Det handlade om brister i informationsöverföringen från sjukhuset till kommunen. Ärendet är återkopplat till USÖ men inget formellt svar har inkommit från vårdgivaren. I stället för att få en länsövergripande rutin så är det bättre att få informationsöverföringen via Meddix att fungera. 1 Informationen läggs till handlingarna.

7 7(20) 66 Rutiner för fallprevention, dnr Föredragande Siv Gunnarsson, MAR. Örebro läns landsting och länets kommun har tagit fram riktlinjer för att förebygga fall, vilket delgavs nämnden på sammanträdet Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och kostnaden för samhället är 5 miljarder kronor/år. Fall bland äldre har uppmärksammats som ett stort folkhälsoproblem och utgör en del i patientsäkerhetsarbetet. Rutiner finns för att förebygga detta. Arbetet riktar sig mot 3 målgrupper; nya vårdtagare, nyinflyttade till SÄBO samt aktuella vårdtagare som försämrats eller fallit. 1 Informationen läggs till handlingarna.

8 8(20) 67 Uppdragsbeskrivningen, bilaga, dnr Föreligger en reviderad uppdragsbeskrivning. Inga-Karin Falk (m) uppmärksammar att arbetsgruppen för nämndens mål, som tidigare ordföranden Lilian Stenqvist (s) ingick i, behöver träffas. Mikael Ericsson (s) föreslår att Christina Wilhelmsson (s) väljs in i gruppen. 1 Christina Wilhelmsson (s) väljs in i arbetsgruppen. 2 Uppdragsbeskrivningen läggs till handlingarna.

9 9(20) 68 Medborgarförslag om kostnaden för mat inom äldreomsorgen, bilaga, dnr Föreligger ett svar på medborgarförslag, inlämnat av Sven Olof Svenson. Sven-olof Svenson föreslår att kostnaden för tremålssystemet ska sänkas från kr/mån (2008 års siffra) till den av konsumentverket rekommenderade summan kr/mån (2008 års siffra). Den av konsumentverket rekommenderade kostnaden motsvarar råvarukostnaden och täcker inte kostnad för tillagning och servering av måltider. Summan för råvarukostnad 2009 är kr/mån. För ensamstående personer som bor i särskilt boende är förbehållsbeloppet kr högre än för personer som bor i ordinärt boende. Detta för att kompensera kostnaden avseende tremålssystemet. Förvaltningens förslag till beslut: 1 Att priset för tremålssystemet kan anses som skäligt, eftersom det kompenseras av det högre förbehållsbeloppet och skall därför ligga kvar på den nivå som nämnden tidigare tagit beslut om. 1 Bifall till beslut enligt förslag.

10 10(20) 69 Synpunkter på överenskommelse Örebro län för en drogfri trafik, bilaga, dnr Örebro län för en drogfri trafik har verkat sedan april 2006 och vilar på en muntlig överenskommelse från 10 februari, Någon formell överenskommelse som reglerar de olika iblandade myndigheternas/organisationernas åtaganden för arbetet finns inte. Bifogade skrivning är ett förslag på en överenskommelse mellan samverkanspartnerna Örebro läns landsting, Polismyndigheten i Örebro län, Regionförbundet, Länsstyrelsen, Kriminalvårdens frivård, Vägverket (Trafikverket) och kommunerna i Örebro län. Förslaget på överenskommelse är framtaget i samverkan mellan de ovan nämnda med den begränsningen att en kommun i respektive länsdel fått representera de andra. Förvaltningens förslag till beslut Föreslås att omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att lämna synpunkter på förslaget till överenskommelse avseende Örebro län för en drogfritrafik. 1 Bifall till beslut enligt förslag

11 11(20) 70 Förslag till ordinarie ledamot i Sofint, dnr Christina Wilhelmsson (s) föreslår att platsen lämnas vakant. 1 Bifall till beslut enligt förslag.

12 12(20) 71 Budgetuppföljning, bilaga, dnr Föredragande Jessica Jansson, ekonomienheten. Föreligger en budgetuppföljning t.o.m. mars Prognosen visar på ett underskott på 17,7 mkr. De lägre arbetsgivaravgifterna för personal som är yngre an 26 år är medräknade. Prognosen exkl. omställningskostnader på 1,5 mkr visar på ett underskott på 16,190 mkr. Underskottet beror bl.a. på en kraftigt reducerad budgetram. Ann Karlsson, personalenheten, informerar om läget gällande varslen som lagts ut avseende 22 årsarbetare. Förhandlingar har hållits med Kommunal utifrån omsorgsnämndens beslut. 14,15 ssg skulle reduceras. En översyn har gjorts. Inga uppsägningar har verkställts då det funnits vakanta tjänster som inte varit tillsatta. Pensionsavgångar samt långtidsvikariat har också bidragit till att personal inte behövt sägas upp. Det finns inte permanenta lösningar för alla. Kommunstyrelsen har fastställt riktlinjer för pensionsavgångar. Därför har personal som är 61 år och äldre bjudits in till en information med KPA om pensionslösningar. Förhoppningen är att pensionsavgångar sker så att inte så många behöver sägas upp. Investeringsuppföljningen visar på att prognosen på budgeterade 300 tkr följs. Förvaltningen äskade på ca 490 tkr inför 2010 års budget och den reducerade investeringsbudgeten innebär att kostnaderna för bl.a. omvårdnadshjälpmedel måste reduceras. 1 Informationen läggs till handlingarna.

13 13(20) 72 Avvikelserapport/Åtgärdsplan, dnr Föredragande Jessica Jansson, ekonomienheten. Föreligger en avvikelserapport för budgetåret Reducering av 100 ssg sjuksköterska från medför en nettokostnadsminskning på 148 tkr. Avvecklingskostnader för tomma rum på Sörgården medför en nettokostnadsökning med 585 tkr. Avvecklingskostnader på Sörgården för 2011 medför en nettokostnadsökning med tkr p.g.a. kostnader för utträde ur avtal samt kostnader för tomma rum. Planerad årseffekt för 2012 blir tkr i reducerade nettokostnader. Ekonomienheten har tillsammans med förvaltningen sammanställt de åtgärder som beslutats för att minska verksamhetens kostnader under budgetåret 2009 och Av totala summan som uppgår till 7,6 miljoner kronor, avser 5,1 miljoner kronor åtgärder som beslutats under 2009 och finns medtagna i kommunens åtgärdsplan för åren Förvaltningens förslag till beslut 1 Sammanställningen av beslutade åtgärder under åren 2009 och 2010 läggs till handlingarna. 2 Sammanställningen lämnas vidare till kommunstyrelsen. Mats Runqvist (HOB) föreslår att båda skrivelserna, Avvikelserapporten för omsorgsnämnden och Åtgärder för omsorgsförvaltningen ska delges kommunstyrelsen. 1 Bifall till Mats Runqvists (HOB) förslag. 2 Avvikelserapporten och åtgärdsplanen läggs till handlingarna.

14 14(20) 73 Budget 2010, dnr Christina Wilhelmsson (S) yrkar på att förvaltningen lyfter upp frågan avseende köket och matsalen på Sörgården till bildningsförvaltningen då nedläggningen påverkar skolan i Grythyttan. Inga-Karin Falk (M) och Ulrika Mellkvist (C) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om vad det innebär med trygghetsboenden och vad det krävs avseende gemensamhetslokaler, värdinna, mat etc. Kari Paavonen (S) frågar om trygghetsboendena på Sörgården ska diskuteras med Hällefors Bostads AB. Detta kommer att tas upp på ett möte med förvaltningschefen och Ulrika Mellkvist (C) och Hällefors Bostads AB. Information om detta ska med på nämndens sammanträde i juni. Mats Runqvist (HOB) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att utreda Familjecentralen avseende om Fyrklövern är rätt lokal för verksamheten och om omsorgsnämnden har råd med verksamheten. 1 Bifall till samtliga yrkanden. 2 Budget 2010 läggs till handlingarna.

15 15(20) 74 Intagningsstopp Sörgården, dnr Med anledning av omsorgsnämndens beslut att lägga ned Sörgårdens ålderdomshem så krävs ett formellt beslut om intagningsstopp på Sörgårdens ålderdomshem. Förvaltningschefen har redan påtalat för enhetscheferna om att intagningsstopp gäller. Förvaltningens förslag till beslut: 1 Intagningsstopp införs på Sörgårdens ålderdomshem. 1 Bifall till beslut enligt förslag. Christina Wilhelmsson (S), Kerstin Skogdalen (S) samt Mikael Ericsson (S) reserverar sig mot beslutet.

16 16(20) 75 Preliminär budget 2011, bilaga, dnr Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram preliminära budgetar för åren Ekonomienheten informerar om att det i dagsläget inte går att säga vilken budgetram omsorgsnämnden kommer att De ekonomiska förutsättningarna har till viss del förändrats. Förvaltningen har dock gjort en beräkning utifrån den 5-års plan som kommunstyrelsen fastställde och den procentuella andel av kommunens totala budget som omsorgsnämnden har i för ÅR Tkr 135,3 133,7 135,1 137,8 138 Eventuellt kommer budgetanvisningar för 2011 att finnas till omsorgsnämndens sammanträde i juni. 1 Informationen läggs till handlingarna.

17 17(20) 76 Ensamkommande flyktingbarn, bilaga, dnr Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig positiv till ett mottagande av 15 platser ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Samma regler ska gälla för samtliga barn som vistas i Sverige. Migrationsverket ansvarar bl.a. för ersättningen till kommunerna när det gäller mottagande av ensamkommande flyktingbarn. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2003:20) om hem för vård eller boende står angivet vilka krav som gäller för ett hem för vård eller boende (HVB-hem). Tillstånd måste sökas för att bedriva ett HVB-hem. Lokalerna ska vara utformade så att personalen kan ha en tillräcklig tillsyn över verksamheten. Verksamheten i ett boende för ensamkommande flyktingbarn ska se till att barnens behov av boende och omsorg tillgodoses. All behandling sköts av externa aktörer, såsom psykologer, kuratorer. Vissa av dessa tjänster måste köpas då det inte alltid är möjligt att i tid få den hjälp som krävs via andra huvudmän. Vid rekrytering av personal till ett HVB-hem krävs bl.a. kontroll i belastningsregister och misstankeregister. För ett boende med 15 platser krävs en personalbemanning med 10 årsarbetare samt en samordnare med personal- och budgetansvar. Samordnaren är spindel i verksamheten och ska även ha ansvar för återsökning av statsbidrag. Samverkan med andra som i sitt arbete eller uppdrag kommer att beröras av ensamkommande flyktingbarn är oerhört viktigt och centralt. Handledning för personalen är också ett viktigt inslag. Personalen och andra, t.ex. gode män och övriga samverkansparter, ska erhålla utbildning inför mottagandet och fortlöpande. Den budget som tagits fram innehåller inte kostnader för lokalerna, el, telefoni eller IT. Kostnader för 1 ssg socialsekreterare ingår och den avser all handläggningstid gällande utredningar samt övrig handläggning för ensamkommande flyktingbarn. Ambitionen är, utifrån beslut som fattas om mottagande, färdigställande av boende samt rekrytering och introduktion/utbildning av personal, att ett

18 18(20) mottagande av ensamkommande flyktingbarn ska kunna påbörjas vid årsskiftet 2010/2011. Under förutsättning att Migrationsverket ger ekonomisk ersättning för uppbyggande av en organisation så bör en projektledare anställas. Förvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås godkänna skrivelsen för vidarebehandling i kommunstyrelsen. Migrationsverket informerade omsorgsnämnden under förmiddagen om ekonomi och andra delar kring ett mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Bl.a. så måste det alltid finnas minst 4 asylplatser tillgängliga vid ett mottagande av 15 barn/ungdomar. Därför är det viktigt för kommunen att ha en planering för hur genomströmningen av barn och ungdomar ska gå till. Ulrika Mellkvist (C) yrkar på att frågan om genomströmningen ska lyftas upp på kommunstyrelsen. 1 Bifall till beslut enligt förslag. 2 Bifall till Ulrika Mellkvists (c) yrkande.

19 19(20) 77 Delgivningar, bilaga, dnr Föreligger förteckning över ärenden som delges nämnden. 1 Delgivningarna läggs till handlingarna.

20 20(20) 78 Övriga frågor, dnr Inga-Karin Falk (M) undrar om det inte finns körjournaler i alla förvaltningens bilar då det vid ett tillfälle inte fanns att tillgå när en ledamot skulle på ett möte. Förvaltningen informerar om att det vid det tillfället var en av bilarna som kommunförvaltningen har i sin bilpool som användes och att mätarställningen alltid skrivs upp av vaktmästare. I förvaltningens alla bilar däremot finns det körjournaler.

Britt-Marie Strandahl, tf förvaltningschef Kristina Andersson, kommunförvaltningen Allmänheten

Britt-Marie Strandahl, tf förvaltningschef Kristina Andersson, kommunförvaltningen Allmänheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 15.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Kari Paavonen (S) Christina Wilhelmsson (S) Annalena Järnberg (S)

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07

Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07 Kommunstyrelsen 2008-04-01 1 (43) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30 Kommunstyrelsen 2008-09-23 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (16) Mötesdatum 2015-06-29 Innehåll 90 Val av justerare 91 Anmälningsärenden 92 Delegationsbeslut 93 Förslag till införande av en ny placeringsform för barn

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för 2013-11-06 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.1.1 Definition... 5 1.2 Syfte...5

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25 Beslutande Bertil Johnsson (s) ordförande Christer Jonsson (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Leif Urup (s) Milla Dietrichsson (s) Mariann

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer