Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se."

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: Kopia till Q-RA Äldrenämnden Uppföljning hemsjukvård - Distriktssköterskegruppen Q-RA Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar; - godkänna inkommen handlingsplan utifrån de krav på åtgärder som nämnden beslutade i mars Ärendebeskrivning Tjänstemän från Sociala nämndernas förvaltning genomförde under januari 2015 en uppföljning av hemsjukvården, Distriktssköterskegruppen Q-RA. Förvaltningens uppföljning resulterade i en rapport som redovisades på äldrenämndens sammanträde i mars Äldrenämnden beslutade att utföraren dels skulle inkomma med en skriftlig handlingsplan för att åtgärda de brister som uppföljningen visade, dels muntligen redogöra för vidtagna åtgärder vid äldrenämndens sammanträde i juni Förvaltningen bedömer att inkommen handlingsplan uppvisar önskad kvalitet. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse 18 maj 2015 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Rutiner samverkan och medicintekniska produkter Rutiner samverkan och medicintekniska produkter Rutiner för överrapportering mellan Q-RA hemsjukvård och hemtjänsutförare Rutiner samverkan och medicintekniska produkter Rutiner samverkan och medicintekniska produkter Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 Handlingsplan efter krav på åtgärder hos Distriktssköterskegruppen Q-RA hemsjukvård utifrån beställarnämndens avtalsuppföljning Rehabilitering Krav på åtgärd (beställarnämnden) Upprätta lokala rutiner som säkerställer service, underhåll, uppföljning och förteckning av medicintekniska produkter. Planerad åtgärd När Ansvarig Uppföljning Arbetsterapeut, Sjukgymnast, Sjuksköterska tillsammans med Verksamhetschef reviderar rutiner samt upprättar förteckning över MTP Nya rutiner skapas för underhåll, service och uppföljning. Rutiner bifogas Senast 8 maj 2015 Verksamhetschef Klart, följs upp kontinuerligt. Ny patientpärm för patienter hos Q-RA Hemsjukvård som har sin hemtjänst hos annan utförare iordninggörs.

3 Handlingsplan efter krav på åtgärder hos Distriktssköterskegruppen Q-RA hemsjukvård utifrån beställarnämndens avtalsuppföljning Samverkan Krav på åtgärd (beställarnämnden) Redovisa rutiner för samverkan yrkesutövare, yrkesgrupper och vårdgivare till beställaren. Planerad åtgärd När Ansvarig Uppföljning Arbetsterapeut, Sjukgymnast, Sjuksköterska tillsammans med Verksamhetschef för hemstjänst samt verksamhetschef för Hemsjukvård reviderar rutiner för samverkan yrkesutövare, yrkesgrupper och vårdgivare Senast 8 maj 2015 Verksamhetschef Klart, följs upp kontinuerligt. Ny patientpärm för patienter hos Q-RA Hemsjukvård som har sin hemtjänst hos annan hemtjänstutförare iordninggörs.

4 Handlingsplan efter krav på åtgärder hos Distriktssköterskegruppen Q-RA hemsjukvård utifrån beställarnämndens avtalsuppföljning Vårdplanering Krav på åtgärd (beställarnämnden) Redovisa ny statistik enligt instruktion från beställaren för VPL för perioden Planerad åtgärd När Ansvarig Uppföljning Ny statistik för VLP under perioden presenteras Se bifogad fil Verksamhetschef informerar berörda medarbetare och planerar för att upprätta VPL för samtliga nyinskrivna inom 2 veckor. Rekrytering av nya sjuksköterskor pågår. En ny sjuksköterska börjar 1 juni 2015 Senast 8 maj 2015 Verksamhetschef Klart, följs upp kontinuerligt.

5

6

7

8 Q-ras rutiner för hantering av Medicintekniska produkter Ansvariga ordinationer Q-ras arbetsterapeut/sjukgymnast är ansvariga förskrivare för de personliga hjälpmedel i hemsjukvården de själva ordinerat. Dessa förskrivs och provas ut enligt förskrivningsprocessen. Hjälpmedlen förskrivs från Hjälpmedelscentrum via webb Sesam och är ett lån till patienten som ska återlämnas när behovet har upphört. Ej återlämnade hjälpmedel kan göra brukaren ersättningsskyldig. Ankomstkontroll När hjälpmedel levereras till Q-ra från HMC görs en ankomstkontroll. Arbetsterapeut och sjukgymnast ser över att produkten är oskadd och komplett samt att bruksanvisningar finns. Dokumentation av kontrollen sker på den följesedel som följer varje hjälpmedel. Om någon anmärkning på hjälpmedlet görs tar arbetsterapeut /sjukgymnast kontakt med Hjälpmedelscentrum. Finns möjlighet att byta ut produkten gör At/Sjg detta om hjälpmedlet är hanterbart och finns som lagervara. Anmärkningar ska åtgärdas innan brukaren får hjälpmedlet. Information användning Arbetsterapeut och sjukgymnast ser till att personal som är knutna till brukaren får utbildning och information om hur hjälpmedlet ska användas. Ingen personal får använda Medicintekniska produkter om de saknar utbildning av aktuellt hjälpmedel. Att information/utbildning har skett dokumenteras av arbetsterapeut/sjukgymnast i lokala Mobilklinik (Joliv) Fortbildning/information/utbildning följs upp regelbundet med nyanställda. Rutinerna hålls levande genom att APT tid avsätts för genomgång. Bruksanvisning (leverantörens information om produkten) gås igenom så att personal/anhöriga och brukare är insatta. Saknar en produkt bruksanvisning ska detta rapporteras och efterlysas. Kan inte leverantören uppfylla detta betraktas det som en avvikelse och ska rapporteras enligt avvikelserutin till Verksamhetschefen.

9 Rutiner för information, skötsel, service, underhåll och återlämning av medicintekniska produkter Arbetsterapeut/sjukgymnast (förskrivare) informerar brukaren och närstående muntligt och skriftligt om lånevillkor, hjälpmedlets syfte och användningsområde. En beskrivning av skötsel och underhåll samt var man vänder sig vid frågor om reparation, underhåll och återlämning ingår också. Personal som hjälper brukaren att hantera hjälpmedlet får också information. Brukaren och närstående är de som har huvudansvaret för att skötseln av hjälpmedlet utförs. I annat fall ska det ingå i arbetsansvaret som den som hjälper brukaren dagligen har. Service och underhåll Vardagskontroll ska göras före och efter användning ska utföras av personal (hemtjänst). Personal rapporterar till ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast vid behov. Telefonnummer till At/Sjg finns i brukarpärm som alla Q-ras brukare får. Förebyggande underhåll ska ske regelbundet. At/sjg har för varje hjälpmedelsgrupp gjort upp när hjälpmedlen ska följas upp/ses över. At/sjg anvarar för att detta sker och att varje besiktningsintervall protokollförs. Pärm för protokoll gällande Medicintekniska produkter finns. Akut underhåll Uppgifter om var man vänder sig för att få akut reparation eller bedömning finns tillgänglig i Brukarpärm.

10 Förteckning över Distriktssköterskegruppen Q-ras medicintekniska Produkter Arbetsstolar Dusch- och toalettstolar på hjul El-rullstolar /drivaggregat El-ryggstöd El-sängar Gånghjälpmedel (ex rollator) Höj-och sänkbara sängar Larmutrustningar (sänglarm, larmmatta mm) Lyftar fasta Lyftar mobila Rullstolar manuella Specialmadrasser Ståstöd Tippbrädor TNS apparater (även liknande) Träningsredskap Vridplattor Blodtrycksmätare Blodtrycksmanschett Blodsockermätare

11 Ansvarsöversikt för medicintekniska produkter (MTP) UPPGIFT: ANSVAR: Utarbeta /utveckla Förskrivare AT/SJG riktlinjer för användning och hantering av MTP Anskaffning AT/SJG... Ankomstkontroll AT/SJG Ordination/registrering Webb Sesam AT/SJG Se till att personal får erfoderlig utbildning i användandet AT/SJG Följa bruksanvisning instruktion och ordination Vårdpersonal. Vardaglig kontroll före och Efter användning- Rutin enligt föreskrift AT/SJG Tillse att regelbundet underhåll Sker AT/SJG.. Rapportera upptäckta brister Gällande funktion samt tillbud Och olyckor Vårdpersonal. Avvikelserapport AT/SJG,MAS/MAR. Skrotning av produkt AT/SJG i samråd med HMC

12 Förskrivare Personliga hjälpmedel för det dagliga livet provas ut och förskrivs individuellt enligt förskrivningsprocessen. Förskrivare är arbetsterapeut och sjukgymnast men även andra yrkesgrupper som sjuksköterska och läkare har förskrivningsrätt. Definition på Personligt förskrivna hjälpmedel: Hjälpmedel är en del i vård och behandling och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsinsatser. I begreppet hjälpmedel för det dagliga livet för personer med funktionshinder ingår: Hjälpmedel som fordras för att den enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska kunna tillgodose grundläggande personliga behov och utföra vardagslivets aktiviteter t ex att äta och dricka, att klä sig, att sköta sin hygien, förflytta sig, orientera sig och att kommunicera med omvärlden (höra, se, tala, känna och förstå) Hjälpmedel som möjliggör vård och behandling i hemmet relaterad till den funktionshindrades individuella behov. Hjälpmedel som kompenserar förlust av kroppsdel eller nedsatt kroppsfunktion eller som kompenserar nedsatt funktion under en begränsad tidsperiod. Lån Hjälpmedel förskrivs som ett lån till patienten och ska återlämnas när behovet har upphört. Återlämnas ej hjälpmedlet kan brukaren bli ersättningsskyldig. Information, skötsel, underhåll och återlämning Förskrivaren skall informera brukaren och närstående muntligt och skriftligt om lånevillkor, hjälpmedlets syfte och användningsområde liksom en beskrivning av funktioner, underhåll och skötsel. Det ska också framgå vart man vänder sig vid frågor, reparation, underhåll, återlämning av hjälpmedel och vid förändrade behov. Om personal ska använda och hantera hjälpmedlet för att bistå brukaren ska ovanstående information även ges till dem. Det är sedan verksamhetsansvarigs ansvar att ovanstående information sprids i arbetsgruppen. Det är brukaren/närståendes ansvar att se till att erfordelig

13 skötsel av hjälpmedel utförs. Om så inte är möjligt ingår detta i omsorgen runt den enskilde. Märkning Vissa hjälpmedel som är individuellt förskrivna är märkta med ett individnummer från Hjälpmedelscentralen. Individuellt förskrivna hjälpmedel får endast användas av en specifik brukaren och ska märkas med exempelvis ID-band. Skrotning När en produkt inte längre är funktionsduglig och inte går att reparera ska den skrotas = tas ur bruk. Produkten får inte förvaras i förråd eller utan återlämnas till Hjälpmedelscentrum om det är ett individ Bruks anvisninguellt hjälpmedel alternativt kastas. Tillbud och olyckor Tillbud och olyckor med MTP och personligt förskrivna hjälpmedel ska rapporteras till Verksamhetschef som avvikelse enligt lokal avvikelserutin. Verksamhetschef beslutar och utreder om eventuell anmälan ska göras till leverantör, Läkemedelsverk och IVO alternativt ska hanteras inom det lokala avvikelsesystemet. Användning och hantering Alla som använder medicintekniska produkter ska vara kompetenta och ha utbildning on produkterna (fortbildning och utbildning av personal) och är skyldiga att följa bruksanvisning och lokala rutiner. Bruksanvisning/information bör innehålla detta: Användningsområde och användning Eventuella restriktioner för användningen Krav på användarpersonal Iordningställande och kontroll Krav på övervakning under användandet Tecken på fel och åtgärder Rengöring och återställning Bruksanvisning ska finnas på svenska, annars gås igenom så att berörd personal har förstått användning.

14 Innehållsförteckning för patientpärmen Avvikelseblanketter för Medicinteknisk produkter, fallrisk, läkemedelshantering Information om MTP Att kontroll skett/rengöring gjorts av hjälpmedlet i hemmet Telefon nr till ansvarig at/sg och till HMC Uppgifter om var man vänder sig då hjälpmedel ska tillbaka

15 Rutin för överrapportering mellan Q-RA hemsjukvård och proaros hemsjukvård Vid behov av insatser efter kl. 22: 00 ansvarig SSK på Q-RA efter inhämtade samtycke från patient/anhörig och i samråd med ansvarig läkare överrapporterar ett avidentifierat underlag via fax till SSK vid proaros hemsjukvård. Underlag med SBAR samt aktuell lm-lista faxas till innan kl 14:00 till Pro Aros hemsjukvård. Ansvarig SSK på ProAros ska bekräfta ärendet Telefon kontakt skall tas med ansvarig SSK på ProAros hemsjukvård vid ej bekräftad ärende Överrapportering av patientens tillstånd mellan ansvarig SSK på ProAros och Q-RA hemsjukvård sker dagligen eller vid förändringar Dokumentation görs i Mobilklinik

16 Rutiner för in och utskrivning av patienter När en patient överförs från primärvården till Q-RA hemsjukvård använder primärvården avidentifierad blankett Överrapportering från vårdcentral till kommunal hemsjukvård (bilaga 2). VKL Verksamhetschef på Q-RA kontaktar berörd vårdenhet för att identifiera patienten och fördelar ärendet till ansvarig SSK/AT/SG utifrån behovet När en patient skrevs ut från slutenvården till Q-RA hemsjukvård ska ansvarig SSK på Q-RA hemsjukvård kalla familjeläkaren till en individuell vårdplan inom två veckor. Vid behov eller förändrade hälsotillstånd ansvarig SSK på Q-RA hemsjukvård kontaktar FL för rådgivning eller hembesök för en ny bedömning Ansvarig SSK på Q-RA har ansvaret för kontakt med primärvården för medicingenomgång en gång per år samt recept och Apodos förnyelse För återrapportering av insatser och vid avslutat insatser inom hemsjukvården Q- RA använder ansvarig SSK blankett Rapportering från kommunal hemsjukvård till vårdcentralen (bilaga3) VKL Ärendet avslutas i Mobilklinik

17 Rutiner för överrapportering mellan Q-RA hemsjukvård och Hemtjänstutförare När den enskilde väljare Q-RA hemsjukvård och har sin hemtjänst hos en annan utförare gäller följande: Ansvarig SSK på Q-RA hemsjukvård kontaktar samordnare/verksamhetschef på den aktuella hemtjänsten för att kalla omvårdnadspersonalen till delegeringstillfället En patientpärm med Broschyr Att bli och vara hemsjukvårdspatient och kontaktuppgifter till Q-RA hemsjukvård, information till patienten och omvårdnadspersonal, rutiner och blanketter lämnas hos patienten vid första hembesöket. Hemtjänstpersonalen når ansvarig SSK/AT/SG på Q-RA hemsjukvård från kl 07:00 17:00 och därefter fram till 22:00 når jourhavande SSK på Q-RA hemsjukvård via telefon Hemtjänsten ansvarar för att kontakta ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast hos Q-RA Hemsjukvård vid följande tillfällen: Om brukaren blivit inlagd på sjukhuset Om brukare har ramlat. OBS! Avvikelserapportering (FALL) ska ifyllas av berörd hemtjänst och sickas till Q-RA hemsjukvård faxnr: eller skickas till postadress på Fallhammargatan 3A Västerås Vid utebliven medicinering eller felaktig medicingivning. OBS! Avvikelserapportering (läkemedelshantering) ska fyllas i och skickas till Q-RA hemsjukvård faxnr: eller skickas till postadress på Fallhammargatan 3A Västerås Om brukarens hälsotillstånd förändas akut då ska man i första hand kontakta 1177 Om brukaren plötsligt äter dåligt eller vid misstanke om trycksår och undernäring För bedömning av ytterligare rehab, läkar- eller sjuksköterskeinsatser För förnyad delegering eller delegering av ny omvårdnadspersonal Om brukaren avlider

18 Rutiner för överrapportering mellan Q-RA hemsjukvård och Hemtjänstutförare När den enskilde väljare Q-RA hemsjukvård och har sin hemtjänst hos en annan utförare gäller följande: Ansvarig SSK på Q-RA hemsjukvård kontaktar samordnare/verksamhetschef på den aktuella hemtjänsten för att kalla omvårdnadspersonalen till delegeringstillfället En patientpärm med Broschyr Att bli och vara hemsjukvårdspatient och kontaktuppgifter till Q-RA hemsjukvård, information till patienten och omvårdnadspersonal, rutiner och blanketter lämnas hos patienten vid första hembesöket. Hemtjänstpersonalen når ansvarig SSK/AT/SG på Q-RA hemsjukvård från kl. 07:00 17:00 och därefter fram till 22:00 når jourhavande SSK på Q-RA hemsjukvård via telefon Hemtjänsten ansvarar för att kontakta ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast hos Q-RA Hemsjukvård vid följande tillfällen: Om brukaren blivit inlagd på sjukhuset Om brukare har ramlat. OBS! Avvikelserapportering (FALL) ska ifyllas av berörd hemtjänst och sickas till Q-RA hemsjukvård faxnr: eller skickas till postadress på Fallhammargatan 3A Västerås Vid utebliven medicinering eller felaktig medicingivning. OBS! Avvikelserapportering (läkemedelshantering) ska fyllas i och skickas till Q-RA hemsjukvård faxnr: eller skickas till postadress på Fallhammargatan 3A Västerås Om brukarens hälsotillstånd förändas akut då ska man i första hand kontakta sjuksköterska på Q-RA Vid akut försämring av patientens hälsa kontakta 112, ansvarig SSK på Q-RA ska informeras om detta Om brukaren plötsligt äter dåligt eller vid misstanke om trycksår och undernäring För bedömning av ytterligare rehab, läkar- eller sjuksköterskeinsatser För förnyad delegering eller delegering av ny omvårdnadspersonal Om brukaren avlider

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Äldre och handikappomsorgen Skara kommun ÅR 2010 Reviderad år 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK ALLMÄNT När behov uppstår av medicinteknisk produkt Rutin för

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD 2005-07-01 REVIDERAD 2013-03-05 HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-09-18 88 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00 16.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01

RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01 HEBY100 v 1.0 2005-11-28 RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Storgatan 3 0224-360 00 0224-312-87 www.heby.se 366-5114 212000-2049 744 88

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 1 ORGANISATION... 2 Förvaltning... 2 Basenhet... 3 HJÄLPMEDELSNÄMND... 6 Nämndens sammansättning... 6 Överenskommelsen... 6 Befogenheter för Hjälpmedelsnämnden... 6 BEREDNINGSGRUPP...

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014 Bok 1 Allmän del Januari 2014 Välkommen till Hjälpmedelshandboken. Bok 1 Allmän del Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Riktlinjer för hjälpmedelshantering

Riktlinjer för hjälpmedelshantering Riktlinjer för hjälpmedelshantering 2013-11-01 Dokumentet reviderat av: Carin Thunman Områdeschef Elisabeth A Holmqvist Områdeschef Utbildnings- och omsorgsnämnden 2013-12-10 633 INLEDNING... 3 SYFTE...

Läs mer

Egenkontroll - Självskattning

Egenkontroll - Självskattning BJURHOLMSKOMMUN Flik 3.3 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Uppdaterats 13/2-2014 Egenkontroll - Självskattning Bemötande 4 HSL. 5 Kompetens 6 Kontakt med hälsosjukvårdspersonal 7 Läkemedelshantering..8 Delegering

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer Socialförvaltningen Författare: Marini Adams Verksamhetssansvarig för tekniska hjälpmedel Granskad av: Vård och omsorgschef, MAS Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2011-12-01 Utgåva nr 2 Giltig

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Reviderade och beslutade av: Äldrenämnden och Nämnden för vuxna med funktionshinder 2010-01-28 1 Innehållsförteckning Hjälpmedelsorganisationen i Sverige

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014 2015-02-27 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 1.Övergripande mål och strategier 4 2.Organisatoriskt

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Medicintekniska produkter Sidan 1 av 13 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum

Läs mer

2009-04-23. Riktlinjer för instruktion eller delegering av arbetsuppgift inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro län

2009-04-23. Riktlinjer för instruktion eller delegering av arbetsuppgift inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro län 2009-04-23 Riktlinjer för instruktion eller delegering av arbetsuppgift inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro län 2 (9) Innehållsförteckning INDIVIDUELL VÅRD OCH OMSORGSPLAN... 3 RISKBEDÖMNING...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Snopptorp hemtjänst- och hemsjukvårdsområde Våren 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning inom hemtjänst Snopptorp 1 Inledning Syftet

Läs mer