NIMED. Bilaga A. Kompetencentrum Noninvasiv Medicinsk Mätteknik vid Linköpings universitet. Verksamhetsplan för etapp IV ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NIMED. Bilaga A. Kompetencentrum Noninvasiv Medicinsk Mätteknik vid Linköpings universitet. Verksamhetsplan för etapp IV (2004-07-01 2006-06-30)"

Transkript

1 Bilaga A Kompetencentrum Noninvasiv Medicinsk Mätteknik vid Linköpings universitet NIMED Verksamhetsplan för etapp IV ( ) Gert Nilsson

2 1. Sammanfattning Mål Strategisk plan för NIMED etapp IV Strategiarbete under etapp I, II och III Internationella utvärderingens rekommendationer Ranking av NIMED-projekt Strategisk plan med milestones Rekrytering av fler industriintressenter Utseende av internationellt Advisory Board Medverkan i EU-projekt Planering för NIMED-verksamhet bortom etapp IV Medicinsk teknik för en sjukvård i paradigmskifte Bakgrund En utvecklingsmodell för den nya medicinska tekniken Krav på morgondagens sjukvård i sammanfattning Strategisk plan för perioden bortom etapp IV Insatsområde Medicinsk teknik för distribuerad vård NIMEDs framtida roll Bilaga A. Appendi I - IV Gert Nilsson 2

3 1. Sammanfattning Kompetenscentrum Noninvasiv Medicinsk Mätteknik NIMED som bildades i maj 1996, har nu varit verksamt i 8 år. NIMED innebär en långsiktig satsning på forskningssamarbete mellan Linköpings universitet, hälso- och sjukvården och den medicintekniska industrin. Under etapp I och II var 6 respektive 10 företag knutna till NIMED-samarbetet. Vid etapp III s uppstart medverkade 7 företag i samarbetet. Till följd av konsolidering och sammanslagning i branschen har antalet medverkande företag sjunkit till 4 vid etapp III s utgång. Under etapp I och II ökade antalet heltidsarbetsinsatser i NIMED från ca 12 vid uppstart till ca 20 vid avslut av etapp II en siffra som fortfarande är giltig vid etapp III s utgång. Målen fastställda i den strategiska planen för etapp III har i allt väsentligt kunnat uppfyllas. Detta bekräftades i samband med den internationella utvärderingen av NIMED som utfördes i mars 2004 och vars rekommendationer i huvuddrag återfinnes på sid 8. Forskningen i NIMED har under etapp III resulterat i viktiga resultat vilka har publicerats i den internationella litteraturen bestående av: 51 vetenskapliga uppsatser med peer-review 18 konferensbidrag 16 rapporter och eamensarbeten 6 bokkapitel 5 akademiska doktorsavhandlingar Den ökade publiceringsgraden i den vetenskapliga litteraturen är en direkt följd av att NIMED-verksamheten under etapp III i stora delar övergått i en resultatgenereringsfas med nära förestående teknologiöverföring till industrin i ett flertal projekt. NIMED-verksamheten har utöver ovanstående publicering resulterat i 6 patentansökningar. NIMED har nu varit föremål för tre internationella utvärderingar, varav den senaste rankar verksamheten som internationellt ledande inom sitt verksamhetsområde. I denna utvärderingsrapport fastställes att: NIMED has to be ranked as one of the best-known and most successful biomedical engineering and medical technology centres in Europe and internationally... samt att NIMED-verksamheten indicating a leading position in the world in specific fields. NIMED har därmed uppfyllt sitt mest väsentliga strategiska mål såsom det formulerades i verksamhetsplanen för etapp III att bli ett kompetenscentrum av världsklass-ranking inom sitt verksamhetsområde. Gert Nilsson 3

4 2. Mål Det övergripandet målet med verksamheten inom kompetenscentrum NIMED kan uttryckas på följande sätt: att i aktiv industrisamverkan bedriva internationellt konkurrenskraftig industrirelevant forskning och forskarutbildning inom området Noninvasiv medicinsk mätteknik. Vår vision är: att genom industrisamverkan förse hälso- och sjukvården med kostnadseffektiva teknologier baserade på forskning inom området noninvasiva mätmetoder och informationsteknologi. Det strategiska målet för den nästkommande 2-årsperioden är att NIMED skall fortsätta att vara ett kompetenscentrum av världsklass-ranking och ytterligare förädla verksamheten med ledning av utvärderingsrapport för etapp III, att anpassas till det nya milleniets krav på hälso- och sjukvård. Som en integrerad del i verksamheten ingår att förbereda NIMED för perioden bortom Period IV. Detta innebär att NIMED skall arbeta enligt en strategi som befrämjar: Utarbetandet av det vetenskapliga underlaget för utveckling av unika medicintekniska produkter och tjänster. Publicering av de vetenskapliga projekt-resultaten i välrenommérade tidskrifter. Eamination av doktorer med erfarenhet av industriella samarbetsprojekt inom området noninvasiv medicinsk teknik. Aktivt deltagande i teknologiöverföringsprocessen från akademi till industriell partner. Planering av verksamheten bortom etapp IV. I syfte att nå dessa mål definieras nedan grundstenarna i en strategisk plan med milestones avsedd att genomföras inom ramen för etapp IV samt under den första etappen i nästkommande NIMED-program. Inom denna tidsperiod förutsättes NIMED successivt i tillägg till nuvarande verksamhet - inkorporera forsknings- och utvecklingsprojekt kring hemsjukvård och informationsteknologi i hälso- och sjukvård. Gert Nilsson 4

5 3. Strategisk plan för NIMED etapp IV 3.1 Strategiarbete under etapp I, II och III Alltsedan kompetenscentret NIMED bildades under våren 1996, med mål att etablera ett långsiktigt samarbete mellan den akademiska forskningen vid institutionen för medicinsk teknik, Linköpings Universitet och den medicintekniska industrin, har de strategiska frågorna och utformningen av en relevant strategi för NIMED varit av central betydelse för kompetenscentrets fortsatta utveckling och epansion. I den tidiga etableringsfasen (etapp I) bedrevs samarbetet i många fall som traditionella medicintekniska samarbetsprojekt med en forskargrupp vid NIMED och en industriintressent som enda aktörer i de enskilda och inledningsvis avgränsade tillämpningsprojekten inom något av programmen Noninvasiv Diagnostik, Noninvasiv Monitorering eller Minimalinvasiv Intervention. Under etapp II fokuserades strategiutvecklingsarbetet på att förändra detta samarbetsmönster i enlighet med det uttalade målet för kompetenscentra och den internationella utvärderingsgruppens rekommendationer att arbeta mera integrerat med större interaktion mellan de olika deltagande aktörerna. Inför etapp III utarbetades en strategisk plan för den nästkommande 5-årsperioden (etapp III och IV). Även denna baserades på en internationell utvärdering som genomfördes vid etapp II s avslutning. Arbetet under etapp III genomfördes enligt de riktlinjer som fastställdes i denna strategiska plan. I väsentliga delar innebar detta att NIMED-verksamheten under etappen utfördes dels som Teknologifokus-projekt, dels som Tillämpnings-projekt. Detta arbetssätt utgör nu grunden för verksamheten i NIMED. En sammanfattning av detta arbetssätt visas i nedanstående ruta. Den strategiska planen i sin helhet är beskriven i verksamhetsplanen för etapp III. Sammanfattning Kärnan i NIMEDs verksamhet har varit de fyra teknologifokus-programmen Ljus, Ljud, Värme och Visualisering. Industrisamarbete kring specifika problemställningar sker i eterngenererade tillämpningsprojekt. Vetenskapliga frågeställningar av gemensamt intresse för flera industriintressenter bearbetas i interngenererade teknologifokus-projekt. Radikalt nya idéer (ofta av högrisk-karaktär) testas i teknologifokus-projekt. De fyra Teknologifokus-områdena är: Ljus: (laser Doppler teknik, spektroskopi, reflektions- och absorptions-mätning med fiberoptik och bildgenererande system, Monte Carlo-simulering samt Gert Nilsson 5

6 bestämning av optiska parametrar). Ljud: (ultraljudsdiagnostik och bioakustik). Värme: (temperaturmätning, värmeöverföring, strömningsproblem och simulering). Visualisering: (bildbehandling, analys och presentation av stora datamängder samt beslutsstöd). Följande Tillämpnings-projekt avses drivas under etapp IV: 1. Optimering och karaktärisering av system för lesionering i hjärnvävnad Syftet är att skapa ett återkopplat RF-system för mer precis lesionering i hjärnvävnad, te vid symptomatisk behandling av Parkinsons sjukdom. Huvudsamarbetspart: Elekta Instrument AB. 2. Spektroskopisk undersökning av tumörvävnad Projektets syfte är att genomföra en studie för att undersöka möjligheten att separera frisk hjärnvävnad från tumörvävnad genom att utföra fluorescensbaserade spektroskopiska mätningar där ALA används som markör. Huvudsamarbetspartner: Elekta Instrument AB. 3. Instrument för diagnostik av öroninflammationer Projektets syfte är att kunna diagnosticera olika typer av öroninflammationer med bl.a. optisk spektroskopi. På sikt kan detta leda till ett instrument med vars hjälp personer (mestadels barn) med öroninflammation kan få en säkrare diagnos och rätt behandling i ett mycket tidigare stadium än vad som nu är fallet. Huvudsamarbetspartner: Atos Medical AB. 4. Laserdoppler baserad på digital signalbehandling Projektet syftar till att utveckla en ny metod för att karakterisera mikrocirkulationen bland annat genom att dela upp det integrerade perfusionsmåttet i olika hastighetskomponenter samt att göra perfusionsmåttet oberoende av vävnadens optiska egenskaper. Huvudsamarbetspartner: Perimed AB. 5. Sensorer för icke-invasiv styrning av dialys. Projektet syftar till att utveckla en metod för kontinuerlig mätning av slaggprodukter i dialysvätska och därigenom göra dialysförloppet säkrare och mera tillförlitlligt. Huvudsamarbetspartner: Gambro AB. 6. Bioakustik det trådlösa stetoskopet. Projektet syftar till att utveckla ett trådlös elektroniskt stetoskop för detektering av blåsljud och bedömning av det tredje hjärtljudet. Huvudsamarbetspartner: Meditron A/S. 7. Kvantitativa ultraljudsstudier med visualisering av hjärtväggens rörelsemönster. Projektet sysftar till att utveckla en 2D teknik för för studier av hjärtväggens rörelse samt att utvärdera nya bilbehandlande tekniker för studier av denna rörelse samt testa Gert Nilsson 6

7 metodens möjligheter i patientstudier. Huvudsamarbetspartner: GE VingMed A/S. För att kunna förverkliga detta inter-disciplinära forskningsprogram har forskare från följande medicintekniska, tekniska och naturvetenskapliga vetenskapsområden knutits till NIMED: Fysiologisk mätteknik (Prof. Per Ask) Biomedicinsk Instrumentteknik (Prof. Gert Nilsson / Prof. Karin Wårdell/ Prof. Tomas Strömberg/Prof. Göran Salerud ) Medicinsk Informatik (Prof. Hans Knutsson) Mekanisk Värmeteori och Strömningslära (Prof. Dan Loyd) Utöver forskare från dessa vetenskapsområden har deltagare inom nedanstående 15 kliniska discipliner och kliniker (från Universitetssjukhuset i Linköping och andra universitetssjukhus) medverkat i NIMEDs verksamhet. Universitetssjukhuset i Linköping: Anestesiologi Thorakirurgi Neurokirurgi Ortopedisk kirurgi Kardiologi Klinisk fysiologi Gastroenterologi and hepatologi Nefrologi och dialys-enheten Infektionskliniken Cell-biologi Medicinsk radiologi Radiofysik Pediatrik (Uppsala akademiska sjukhus) Lunds Medicinska Laser Centrum (Lunds universitet) Under etapp III medverkade följande 8 medicintekniska företag av varierande storlek och med olika intresseområden inom medicinsk teknik i NIMED: Bater Medical AB Atos Medical AB Elekta Instrument AB Lisca AB Amersham Health AS (Norge) OptoQ AB Gert Nilsson 7

8 Perimed AB Mamea Imaging AB Linköpings universitet har tydliggjort sitt engagemang i och prioritering av NIMED dels genom att bidra till verksamheten med ett ekonomiskt stöd omfattande ca 1 Mkr per år dels genom att stå som garant för den akademiska förankring av kompetenscentret som den kreativa miljön inom värdinstitutionen Institutionen för Medicinsk Teknik (IMT) vid Linköpings Universitet utgör. Epansion respektive fokusering av verksamheten under etapp II och III har givit NIMED en sann tvärdisciplinär karaktär, som erbjuder unika möjligheter att utveckla nya medicinska teknologier inkluderande moment från tidig idé-generering till utvärdering i klinisk miljö av framtagna prototyper. Detta tvärdisciplinära arbetssätt ställer också stora krav på utveckling av tillämpbara strategier för den fortsatta verksamheten inom NIMED. 3.2 Internationella utvärderingens rekommendationer Den internationella utvärderingsgruppen konstaterar i sin rapport angående verksamheten i NIMED under etapp III (daterad ) att kompetenscentret med framgång har lyckats uppnå de mål som fastställdes för etappen. I utvärderingsrapporten konstateras vidare att NIMED nu är en av de mest välkända och välrenommerade medicintekniska centrumbildningarna i Europa och att NIMED inom vissa områden intar en världsledande position. För den kommande etappen ges följande rekommendationer avseende den fortsatta utvecklingen av NIMED: Medverkan av fler industriintressenter i NIMED-verksamheten. Ranking av ingående projekt med avseende på var dessa befinner sig i utvecklingskedjan. Utarbetande av en strategisk plan med milestones speciellt för teknologiöverföringsfasen till medverkande industriintressenter. Utseende av ett internationellt Advisory Board. Ökad aktivitet med avseende på medverkan i EU-projekt. Förberedelse för en fortsättning av NIMED-verksamheten bortom etapp IV. Nedan anges en strategisk plan för genomförandet av utvärderingens rekommendationer. Gert Nilsson 8

9 3.3 Ranking av NIMED-projekt NIMEDs projekt rankas i kategorierna Teknologifokus-projekt (TF) och Tillämpningsprojekt i respektive 1) genomförbarhetsstudiefas (TP-GS), 2) genomförandefas (TP- GF) samt 3) teknologiöverföringsfas (TP-TÖ). Projekt TF TP-GS TP-GF TP-TÖ Optimering och karaktärisering av system för lesionering i hjärnvävnad Spektroskopisk undersökning av tumörvävnad Instrument för diagnostik av öroninflammationer Laserdoppler baserad på digital signalbehandling Datorbaserad bedömning av bröstcancer Rörelseartefakter och laser Doppler teknik Sensorer för icke-invasiv styrning av dialys Bioakustik det trådlösa stetoskopet Kvantitativa ultraljudstudier Ljud Ljus Värme Visualisering Tabell 1. Ranking av NIMED-projekt. TF = Teknologifokus-projekt, TP-GS = Tillämpnings-projekt i genomförbarhetsstuidefas, TP-GF = Tillämpnings-projekt i genomförandefas, TP-TÖ = Tillämpningsprojket i teknologiöverföringsfas. Projektet Instrument för diagnostik av öroninflammationer beräknas gå från genomförandefasen till teknologiöverföringsfasen under etapp IV. Gert Nilsson 9

10 3.4 Strategisk plan med milestones För de projekt som för närvarande befinner sig i eller nära teknologiöverföringsfasen har nedanstående projektplaner med milestones upprättats. Ett successivt fördjupat engagemang från motsvarande industriintressenter förutsättes för att överföra projektet till avnämarna under teknologiöverföringsfasen. Optimering och karaktärisering av system för lesionering i hjärnvävnad. 31/ /12-05 RF-system för kliniskt bruk Planering av klinisk studie Klinisk studie Dataanalys, avrapportering Tekniköverföring Teknisk Lic. Teknisk Dr. Instrument för diagnostik av öroninflammationer. Prototyp klar Patientstudie klar Humantest klar Patientstudie Prototyputv. Pilotstudie 15/ / /3-05 Fig. 1. Diagram med aktiviteter och milestones för två NIMED-projekt i teknologiöverföringsfasen. Gert Nilsson 10

11 3.5 Rekrytering av fler industriintressenter I syfte att rekrytera nya industriintressenter till NIMED-samarbetet har nedanstående aktiviteter initierats: Kontakter har tagits med ett 20-tal företag i den medicintekniska branschen vilka nu är under bearbetning för att initiera genomförbarhetsstudier avseende nya medicintekniska samarbetsprojekt. Samarbete i form av regelbundet återkommande gemensamma endagars-seminarier har inletts med Västsvenska Hälsoteknikalliansen. En endags-konferens på temat medicinsk teknik och IT i distribuerad vård har hållits i Linköping i oktober, Syftet med detta möte var att sondera möjligheter till industriellt samarbete avseende medicinteknik i distribuerad vård och hemsjukvård. Rekryteringsarbetet har resulterat i att NIMED vid ingången av etapp IV har se industriintressenter som deltar i totalt 7 tillämpningsprojekt. 3.6 Utseende av internationellt Advisory Board Ett internationellt Advisory Board är under tillsättning. Denna rådgivande grupp förutsättes få stor betydelse för inriktningen av NIMEDs verksamhet bortom etapp IV. 3.7 Medverkan i EU-projekt NIMED är via forskare vid institutionen för medicinsk teknik knutet till en rad EUprojekt med omfattande internationellt engagemang. Eempel på dessa är: Biomedical Informatics Interoperability among Systems and Domains: Network of Ecellence coordinated from the department of Biomedical Engineering, Linköpings universitet (pågående). Development of portable and wireless micro(nano)multibiosensors for non-invasive diagnostics of cardiovascular and respiratory diseases- ENVIVO2000 (under uppstart). 3.8 Planering för NIMED-verksamhet bortom etapp IV Planering av NIMED s roll och inriktning för tiden efter det att nuvarande 10-åriga program avslutats, utgör en integrerad del av verksamheten under etapp IV. I avsnitt 4 och 5 redovisas bakgrund för och aktiviteter i en strategisk plan för uppstart av denna långsiktiga NIMED-verksamhet. Gert Nilsson 11

12 4. Medicinsk teknik för en sjukvård i paradigmskifte 4.1 Bakgrund Den traditionella medicinska tekniken har under senare delen av 1900-talet spelat en avgörande roll i uppbyggnaden av en säker, effektiv och högkvalitativ hälso- och sjukvård. Detta har kunnat ske dels genom en framgångsrik grundläggande medicinteknisk forskning, dels genom att den medicintekniska industrin omsatt resultaten från denna forskning i produkter som eempelvis pacemakern, plattdialysatorn och minimalinvasiv interventionsteknik. Denna gynnsamma utveckling har lett till att en allt större andel äldre kan leva ett aktivt och innehållsrikt liv också vid hög ålder. Den demografiska utvecklingen i de industrialiserade länderna pekar entydigt mot att andelen äldre kommer att fortsätta att öka under de kommande decennierna. Denna del av befolkningen har som en av sina högsta prioriteringar en fortsatt god livskvalitet med bibehållen hälsa, frihet och oberoende. Att bota, lindra och fördöja utvecklingen av ett antal åldersbetingade och i allt större utsträckning kroniska sjukdomar såsom de kardiovaskulära sjukdomarna, cancer, diabetes och sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, kommer därför att behöva ges en fortsatt hög prioritet i morgondagens hälso- och sjukvård. Vårdtagarnas förväntningar och krav på denna hälso- och sjukvård kommer att inkludera tillgänglighet till adekvat och högkvalitativ vård 24 timmar om dygnet med minimala väntetider, oberoende av geografisk belägenhet och till en överkomlig kostnad. Mot denna bakgrund kan därför dagens hälso- och sjukvård sägas stå inför ett paradigmskifte där den globala utvecklingen drivs av behovet att reducera kostnadsutvecklingen samtidigt som delvis nya och väande patientgruppers långtgående krav på effektiv vård förväntas infrias. Medlen att realisera denna nya hälso- och sjukvård måste i hög grad baseras på utvecklingen av en ny medicinsk teknik, anpassad för en situation där stor vikt läggs på egenvård, preventiva åtgärder, tidig diagnostik och uppföljning samt transferering av vård till decentraliserade enheter där så är möjligt. Viktiga komponenter i denna utveckling är smarta medicintekniska innovationer samt internet-baserade systemlösningar och en alltmer välinformerad patientgrupp. Karakteristiskt för den medicintekniska branschen är vidare att radikalt nya sätt att diagnosticera och behandla sjukdomar ofta föregås av framgångsrika innovationer inom andra områden än det medicinska. Eempelvis möjliggjorde utvecklingen av transistorn framtagandet av den implanterbara pacemakern, medan forskning och utveckling inom polymera material och datateknik lade grunden för utvecklingen av den konstgjorda njuren respektive datortomografen. För närvarande pågår en intensiv utveckling inom tillämpad optik, ultraljudsteknik, bildbehandling, den nya biologin och kommunikationstekniken (med internet som central informationsbärare) som med största sannolikhet kommer att resultera i helt nya metoder för prevention, diagnostik, behandling och eftervård av de vanligaste folksjukdomarna. Kombinationen av landvinningar inom dessa teknologiområden med förväntningar och krav från vårdtagare och vårdgivare, kommer att utgöra grunden för det produktsortiment som Gert Nilsson 12

13 den nya medicintekniska och biomedicinska industrin kommer att erbjuda morgondagens hälso- och sjukvård. Ett nytt Gambro kommer sannolikt inom de kommande decennierna att återfinnas bland de företag som levererar kostnadseffektiv teknologi avsedd för hem- och decentraliserad vård. Detta är ett medicintekniskt område där Sverige har goda förutsättningar att inta en frontposition med tanke på att vi inom andra områden har visat god förmåga att utarbeta väl fungerande systemlösningar. Det finns många spännande utmaningar inför det kommande paradigmskiftet inom hälso- och sjukvårdssystemen världen över, som har stor potential att utgöra grunden för en framgångsrik vetenskaplig och industriell epansion vid sidan av andra framtidsområden såsom genteknik och bioteknologi. 4.2 En utvecklingsmodell för den nya medicinska tekniken. Mot bakgrund av den medicinska teknikens utveckling under de senaste decennierna, kan en modell för den fortsatta medicintekniska utvecklingen i en sjukvård under paradigmskifte beskrivas. I denna modell utgör teknologitrender det flöde av nya teknologier ur vilket idéer kan hämtas för att med hjälp av radikala innovationer lösa medicinska problemställningar och tillfredställa kliniska behov på ett nytt sätt. Detta sker genom att klinisk och medicinteknisk epertis samverkar med den medicintekniska industrin i kompetenscentrumet NIMED. Medicintekniska innovationer, ökad kunskap om medicintekniska frågeställningar samt välutbildade doktorer och ingenjörer med industrierfarenhet utgör resultat från denna verksamhet. kliniska behov teknologitrender Klinisk epertis Medicinteknisk industri NIMED Innovationer Kunskap Medicinteknisk epertis årtal Välutbildade doktorer och ingenjörer Fig 2. Baserat på kunskap om kliniska behov och nya teknologier arbetar medicinteknisk och klinisk epertis i nära samverkan med den medicintekniska industrin inom NIMED för att skapa morgondagens medicinska teknologier. Gert Nilsson 13

14 Ett eempel på tekniktrender i vår tid är uppbygganden av internet och tillgången på kommunikationshjälpmedel i form av mobiltelefoner. Dessa nya och högt förädlade teknologier skapar helt nya möjligheter att lösa det moderna samhällets medicinska problem såsom uppföljning av kroniska sjukdomar i hemmet och i den distribuerade vården. Genom att ytterligare öka förädlingsvärdet i dessa nya teknologier kan en kunskapsbaserad industri skapas med helt nya affärsmöjligheter på den potentiellt mycket stora marknaden för hemsjukvård och mänskligt välbefinnande. Lika naturligt som att man idag i hemmen har tillgång till febertermometrar, blodtrycksmanschetter och lab-stickor för urinprovsbedömning och graviditetstest, kommer det i framtiden att vara möjligt att bedöma kroniska sjukdomstillstånd med hjälp av biosensorer, mobiltelefoner med inbyggda kameror och internet-baserad teknik. Med förbättrad användarvänlighet hos dessa högt förädlade teknologier och den enskilde individens ökade information om sin sjukdom, kommer framtidens patient att ta en alltmer aktiv del i botandet eller lindrandet av ett antal folksjukdomar som idag utgör en stor kostnadsbelastning för sjukvården. Denna utveckling öppnar också för mycket stora affärsmöjligheter för nya företag som baserat på förädling av eisterande och nya teknologier, kan erbjuda kvalificerade tjänster och produkter på den globalt snabbt väande hemsjukvårdsmarknaden. 4.3 Krav på morgondagens sjukvård i sammanfattning Sammanfattningsvis kan förväntningar och krav på morgonsdagens sjukvård och därmed på de produkter som den biomedicinska och medicintekniska industrin måste erbjuda identifieras på följande sätt: 1. Adekvat sjukvård tillgänglig för alla 24 timmar om dygnet med minimala väntetider, oberoende av geografisk belägenhet och till minsta möjliga kostnad. 2. Fokusering på utveckling av metoder, rutiner och teknologier för prevention, diagnostik, behandling och uppföljning av de kroniska folksjukdomarna. 3. Ökade satsningar på åldersbetingade sjukdomar och handikapp som i första hand drabbar de äldre, vilka utgör en väande del av befolkningen. 4. Utveckling av nya teknologier för integrerad diagnostik och behandling vid en och samma patientkontakt där så är möjligt. 5. Patientcentrerad vård med ökat patientinflytande (och ansvar) för val av individuella behandlingsalternativ och individuell inställning av farmakologisk behandling. 6. Utnyttjande av nya teknologier (och utmönstring av äldre teknologier) för mera kostnadseffektiv prevention, diagnostik, terapi och efterkontroll på rätt vårdnivå. 7. Ökad grad av implementering av de möjligheter som informationsteknologin och internetbaserade lösningar erbjuder. Gert Nilsson 14

15 5. Strategisk plan för perioden bortom etapp IV Planeringen av NIMED-verksamheten bortom det nuvarande programmets avslutning har inletts genom att arrangera en konferens (Medicinsk teknik och IT i distribuerad vård, Linköping, oktober 2003) och ett workshop (i samarbete med Västsvenska Hälsoteknikalliansen, Linköping mars 2004). Vidare har förberedelser för medverkan i Brain Power - programmet i form av förslag till uppstarten av SCENE (The Swedish Centre for Neuro-Engineering) inletts och en ram-ansökan med denna inriktning har inlämnats till SSF. Forskare verksamma i NIMED deltar som koordinator i det nystartade EU-programmet Biomedical Informatics Interoperability among Systems and Domains: Network of Ecellence. Vidare har NIMED inlett förhandlingar om att delta I EU-programmet ENVIVO2000 (Development of portable and wireless micro(nano)multibiosensor for non-invasive diagnostics of cardiovascular and respiratory diseases) med inriktning mot utveckling av medicinsk teknologi för distribuerad vård och hemsjukvård. En ansökan med den tentativa titeln The Swedish VINN Ecellence Biomedical Engineering Centre är under utarbetande för äskande av medel för genomförandet av en förstudie inom VINNOVA-programmet VINN Ecellence Centre. Med dessa initiativ som grund kommer under NIMED etapp IV ett insatsområde med inrikting mot distribuerad vård, speciellt hemsjukvård att startas upp med syftet att utföra en omvärldsanalys. På basis av resultatet av denna analys kommer beslut om utvidgning av NIMEDs verksamhet mot detta område att fattas. 5.1 Insatsområde Medicinsk teknik för distribuerad vård Mot bakgrund av den förutspådda kraftiga epansionen av den distribuerade vården speciellt hemsjukvården kommer NIMED att under etapp IV kartlägga möjligheter och begränsningar för en framtida medicinteknisk industri inom detta område. Denna verksamhet beräknas kunna initieras då NIMED etapp IV startats ( ) och inledas med en sammanställning av de omvärldsanalyser som finns inom området. Med utgångspunkt från resultatet av denna genomgång av omvärldsanalyser beräknas ett antal projekt kunna identifieras och en genomförbarhetsanalys genomföras i syfte att studera förutsättningarna för att få medverkande företag inom området distribuerad vård. Denna genomförbarhetsanalys beräknas kunna genomföras parallellt och som integrerad del av eempelvis EU-projektet ENVIVO2000, som enligt plan kommer att initieras Genomförbarhetsanalysen avses också utföras i samverkan med (nya) industriintressenter med intresse för epansion inom området distribuerad vård och hemsjukvård. Resultatet av omvärldsanalysen och genomförbarhetsanalysen kommer att presenteras i seminarie- och rapportform. Gant-diagrammet i Fig. 3 visar aktiviterter och milestones inom detta för NIMED nya och betydelsefulla insatsområde. Gert Nilsson 15

16 Insatsområde distribuerad vård start omvärldsanalys projektförslag rapportering genomförbarhetsstudier projektgenomförande ENVIVO2000 1/ / / / /1 05 Fig 3. Aktiviteter och milestones inom det för NIMED nya insatsområdet distribueard vård. Parallelt med uppstarten av NIMED-aktiviteter inom insatsområdet distribuerad vård kommer redan etablerade områden inom vilka NIMED hittills bedrivit sin verksamhet att utvecklas vidare med den specialiserade vården och den medicinska forskningen som främsta avnämare. 5.2 NIMEDs framtida roll NIMED kommer genom sitt planerade engagemang i det epansiva området medicinsk teknik för distribuerad vård och hemsjukvård - i tillägg till redan befintlig verksamhet inom området medicinteknik för den specialiserade vården - att utgöra ett självklart alternativ för de medicintekniska företag som på ett kostnadseffektivt sätt vill utveckla forskningsintensiva produkter och tjänster för morgondagens sjukvård. Genom att ytterligare betona den europeiska dimensionen i form av aktivt deltagande i EU-projekt, kommer NIMED att konsolidera och vidareutveckla sin roll som internationellt välrenommerat centrum för utveckling av den nya medicinska tekniken. NIMED kommer vidare att vara en av de hörnpelare på vilka den fortsatta utvecklingen av Life Science-området vid Linköpings universitet vilar. Genom att utgöra en operativt inriktad och aktiv aktör inom uppbyggnaden av det planerade New Tools for Life -programmet vid Linköpings universitet, kommer NIMEDs framtida verksamhet också att inkludera tillämpad och industrinära forskning inom områden som tillämpad bioteknik och nanoteknik. Gert Nilsson 16

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Bengt Ihre Research Fellowship. Ruruk. Välkommen till Kick-off 12 september 2014

Bengt Ihre Research Fellowship. Ruruk. Välkommen till Kick-off 12 september 2014 Välkommen till Kick-off 12 september 2014 Agenda Kick-off 12 september 2014 10:00 12:30 Presentationsrunda Alla Bengt Ihre Research Fellowship Lundgren Anna Martling Catharina Ihre- Övning förväntningar

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Patientinflytande vackra ord eller verklighet?

Patientinflytande vackra ord eller verklighet? Patientinflytande vackra ord eller verklighet? Ulrika Winblad, docent Hälso- och sjukvårdsforskning Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala Universitet Etiska rådets konferens om prioritering

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Ingela Nilsson Remahl Karolinska Universitetssjukhuset Neurologiska kliniken Vad är neurologi?

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

The Top of Rail Research Project

The Top of Rail Research Project Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den Varför forska i psykisk hälsa? Psykisk ohälsa kan förorsaka en belastning för de som drabbas, deras närstående och för samhället överlag. Varje år upplever åtminstone en av tre européer psykisk ohälsa.

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Sjukdomsförebyggande metoder: Vilka har bäst evidens? Lars Weinehall, professor, Umeå universitet Prioriteringsordförande

Sjukdomsförebyggande metoder: Vilka har bäst evidens? Lars Weinehall, professor, Umeå universitet Prioriteringsordförande Sjukdomsförebyggande metoder: Vilka har bäst evidens? Lars Weinehall, professor, Umeå universitet Prioriteringsordförande Hur vanliga är de ohälsosamma levnadsvanorna? Dagligrökning 13% Riskabla alkoholvanor

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Rådslag Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Socialdemokraterna, LO och Kommunal i Östergötland inbjuder till rådslag om hälso- och sjukvården. Förord En god hälsa är det allra viktigaste i livet

Läs mer

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05.

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. 1(5) Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. Närvarande: Ledamöter Lena Hjelm-Wallén Lars Björck Karin Caldwell Peter Garvin Ulla Grönlund Göran Johnsson Carola Lemne Lennart

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Medicinsk fysik och teknik Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Kunderfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 4 Tillgänglighet...

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Vad betyder innovationer för vården? Innovationer är nya verktyg och arbetssätt som leder till att patienten får en bättre och säkrare vård, och som

Läs mer

AgoraLink. Agora för Livsvetenskapernas Teknologier i Linköping

AgoraLink. Agora för Livsvetenskapernas Teknologier i Linköping AgoraLink Agora för Livsvetenskapernas Teknologier i Linköping Den traditionella medicintekniska industrin har sin bas i de maskintekniska och elektrotekniska vetenskaperna Intressanta nya möjligheter

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Program 4D. - ett samverkansprojekt för vård och forskning i världsklass. NKS-konferens 25 april - att tänka och bygga nytt för framtidens patient

Program 4D. - ett samverkansprojekt för vård och forskning i världsklass. NKS-konferens 25 april - att tänka och bygga nytt för framtidens patient Program 4D - ett samverkansprojekt för vård och forskning i världsklass NKS-konferens 25 april - att tänka och bygga nytt för framtidens patient Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Public Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Vitalis 2015 margareta.isaksson-drugge@nll.se karl.ahlstedt@aweria.com Kenneth.Ivarsson@tieto.com Akutenbesök kan förutspås Public

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer