NIMED. Bilaga A. Kompetencentrum Noninvasiv Medicinsk Mätteknik vid Linköpings universitet. Verksamhetsplan för etapp IV ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NIMED. Bilaga A. Kompetencentrum Noninvasiv Medicinsk Mätteknik vid Linköpings universitet. Verksamhetsplan för etapp IV (2004-07-01 2006-06-30)"

Transkript

1 Bilaga A Kompetencentrum Noninvasiv Medicinsk Mätteknik vid Linköpings universitet NIMED Verksamhetsplan för etapp IV ( ) Gert Nilsson

2 1. Sammanfattning Mål Strategisk plan för NIMED etapp IV Strategiarbete under etapp I, II och III Internationella utvärderingens rekommendationer Ranking av NIMED-projekt Strategisk plan med milestones Rekrytering av fler industriintressenter Utseende av internationellt Advisory Board Medverkan i EU-projekt Planering för NIMED-verksamhet bortom etapp IV Medicinsk teknik för en sjukvård i paradigmskifte Bakgrund En utvecklingsmodell för den nya medicinska tekniken Krav på morgondagens sjukvård i sammanfattning Strategisk plan för perioden bortom etapp IV Insatsområde Medicinsk teknik för distribuerad vård NIMEDs framtida roll Bilaga A. Appendi I - IV Gert Nilsson 2

3 1. Sammanfattning Kompetenscentrum Noninvasiv Medicinsk Mätteknik NIMED som bildades i maj 1996, har nu varit verksamt i 8 år. NIMED innebär en långsiktig satsning på forskningssamarbete mellan Linköpings universitet, hälso- och sjukvården och den medicintekniska industrin. Under etapp I och II var 6 respektive 10 företag knutna till NIMED-samarbetet. Vid etapp III s uppstart medverkade 7 företag i samarbetet. Till följd av konsolidering och sammanslagning i branschen har antalet medverkande företag sjunkit till 4 vid etapp III s utgång. Under etapp I och II ökade antalet heltidsarbetsinsatser i NIMED från ca 12 vid uppstart till ca 20 vid avslut av etapp II en siffra som fortfarande är giltig vid etapp III s utgång. Målen fastställda i den strategiska planen för etapp III har i allt väsentligt kunnat uppfyllas. Detta bekräftades i samband med den internationella utvärderingen av NIMED som utfördes i mars 2004 och vars rekommendationer i huvuddrag återfinnes på sid 8. Forskningen i NIMED har under etapp III resulterat i viktiga resultat vilka har publicerats i den internationella litteraturen bestående av: 51 vetenskapliga uppsatser med peer-review 18 konferensbidrag 16 rapporter och eamensarbeten 6 bokkapitel 5 akademiska doktorsavhandlingar Den ökade publiceringsgraden i den vetenskapliga litteraturen är en direkt följd av att NIMED-verksamheten under etapp III i stora delar övergått i en resultatgenereringsfas med nära förestående teknologiöverföring till industrin i ett flertal projekt. NIMED-verksamheten har utöver ovanstående publicering resulterat i 6 patentansökningar. NIMED har nu varit föremål för tre internationella utvärderingar, varav den senaste rankar verksamheten som internationellt ledande inom sitt verksamhetsområde. I denna utvärderingsrapport fastställes att: NIMED has to be ranked as one of the best-known and most successful biomedical engineering and medical technology centres in Europe and internationally... samt att NIMED-verksamheten indicating a leading position in the world in specific fields. NIMED har därmed uppfyllt sitt mest väsentliga strategiska mål såsom det formulerades i verksamhetsplanen för etapp III att bli ett kompetenscentrum av världsklass-ranking inom sitt verksamhetsområde. Gert Nilsson 3

4 2. Mål Det övergripandet målet med verksamheten inom kompetenscentrum NIMED kan uttryckas på följande sätt: att i aktiv industrisamverkan bedriva internationellt konkurrenskraftig industrirelevant forskning och forskarutbildning inom området Noninvasiv medicinsk mätteknik. Vår vision är: att genom industrisamverkan förse hälso- och sjukvården med kostnadseffektiva teknologier baserade på forskning inom området noninvasiva mätmetoder och informationsteknologi. Det strategiska målet för den nästkommande 2-årsperioden är att NIMED skall fortsätta att vara ett kompetenscentrum av världsklass-ranking och ytterligare förädla verksamheten med ledning av utvärderingsrapport för etapp III, att anpassas till det nya milleniets krav på hälso- och sjukvård. Som en integrerad del i verksamheten ingår att förbereda NIMED för perioden bortom Period IV. Detta innebär att NIMED skall arbeta enligt en strategi som befrämjar: Utarbetandet av det vetenskapliga underlaget för utveckling av unika medicintekniska produkter och tjänster. Publicering av de vetenskapliga projekt-resultaten i välrenommérade tidskrifter. Eamination av doktorer med erfarenhet av industriella samarbetsprojekt inom området noninvasiv medicinsk teknik. Aktivt deltagande i teknologiöverföringsprocessen från akademi till industriell partner. Planering av verksamheten bortom etapp IV. I syfte att nå dessa mål definieras nedan grundstenarna i en strategisk plan med milestones avsedd att genomföras inom ramen för etapp IV samt under den första etappen i nästkommande NIMED-program. Inom denna tidsperiod förutsättes NIMED successivt i tillägg till nuvarande verksamhet - inkorporera forsknings- och utvecklingsprojekt kring hemsjukvård och informationsteknologi i hälso- och sjukvård. Gert Nilsson 4

5 3. Strategisk plan för NIMED etapp IV 3.1 Strategiarbete under etapp I, II och III Alltsedan kompetenscentret NIMED bildades under våren 1996, med mål att etablera ett långsiktigt samarbete mellan den akademiska forskningen vid institutionen för medicinsk teknik, Linköpings Universitet och den medicintekniska industrin, har de strategiska frågorna och utformningen av en relevant strategi för NIMED varit av central betydelse för kompetenscentrets fortsatta utveckling och epansion. I den tidiga etableringsfasen (etapp I) bedrevs samarbetet i många fall som traditionella medicintekniska samarbetsprojekt med en forskargrupp vid NIMED och en industriintressent som enda aktörer i de enskilda och inledningsvis avgränsade tillämpningsprojekten inom något av programmen Noninvasiv Diagnostik, Noninvasiv Monitorering eller Minimalinvasiv Intervention. Under etapp II fokuserades strategiutvecklingsarbetet på att förändra detta samarbetsmönster i enlighet med det uttalade målet för kompetenscentra och den internationella utvärderingsgruppens rekommendationer att arbeta mera integrerat med större interaktion mellan de olika deltagande aktörerna. Inför etapp III utarbetades en strategisk plan för den nästkommande 5-årsperioden (etapp III och IV). Även denna baserades på en internationell utvärdering som genomfördes vid etapp II s avslutning. Arbetet under etapp III genomfördes enligt de riktlinjer som fastställdes i denna strategiska plan. I väsentliga delar innebar detta att NIMED-verksamheten under etappen utfördes dels som Teknologifokus-projekt, dels som Tillämpnings-projekt. Detta arbetssätt utgör nu grunden för verksamheten i NIMED. En sammanfattning av detta arbetssätt visas i nedanstående ruta. Den strategiska planen i sin helhet är beskriven i verksamhetsplanen för etapp III. Sammanfattning Kärnan i NIMEDs verksamhet har varit de fyra teknologifokus-programmen Ljus, Ljud, Värme och Visualisering. Industrisamarbete kring specifika problemställningar sker i eterngenererade tillämpningsprojekt. Vetenskapliga frågeställningar av gemensamt intresse för flera industriintressenter bearbetas i interngenererade teknologifokus-projekt. Radikalt nya idéer (ofta av högrisk-karaktär) testas i teknologifokus-projekt. De fyra Teknologifokus-områdena är: Ljus: (laser Doppler teknik, spektroskopi, reflektions- och absorptions-mätning med fiberoptik och bildgenererande system, Monte Carlo-simulering samt Gert Nilsson 5

6 bestämning av optiska parametrar). Ljud: (ultraljudsdiagnostik och bioakustik). Värme: (temperaturmätning, värmeöverföring, strömningsproblem och simulering). Visualisering: (bildbehandling, analys och presentation av stora datamängder samt beslutsstöd). Följande Tillämpnings-projekt avses drivas under etapp IV: 1. Optimering och karaktärisering av system för lesionering i hjärnvävnad Syftet är att skapa ett återkopplat RF-system för mer precis lesionering i hjärnvävnad, te vid symptomatisk behandling av Parkinsons sjukdom. Huvudsamarbetspart: Elekta Instrument AB. 2. Spektroskopisk undersökning av tumörvävnad Projektets syfte är att genomföra en studie för att undersöka möjligheten att separera frisk hjärnvävnad från tumörvävnad genom att utföra fluorescensbaserade spektroskopiska mätningar där ALA används som markör. Huvudsamarbetspartner: Elekta Instrument AB. 3. Instrument för diagnostik av öroninflammationer Projektets syfte är att kunna diagnosticera olika typer av öroninflammationer med bl.a. optisk spektroskopi. På sikt kan detta leda till ett instrument med vars hjälp personer (mestadels barn) med öroninflammation kan få en säkrare diagnos och rätt behandling i ett mycket tidigare stadium än vad som nu är fallet. Huvudsamarbetspartner: Atos Medical AB. 4. Laserdoppler baserad på digital signalbehandling Projektet syftar till att utveckla en ny metod för att karakterisera mikrocirkulationen bland annat genom att dela upp det integrerade perfusionsmåttet i olika hastighetskomponenter samt att göra perfusionsmåttet oberoende av vävnadens optiska egenskaper. Huvudsamarbetspartner: Perimed AB. 5. Sensorer för icke-invasiv styrning av dialys. Projektet syftar till att utveckla en metod för kontinuerlig mätning av slaggprodukter i dialysvätska och därigenom göra dialysförloppet säkrare och mera tillförlitlligt. Huvudsamarbetspartner: Gambro AB. 6. Bioakustik det trådlösa stetoskopet. Projektet syftar till att utveckla ett trådlös elektroniskt stetoskop för detektering av blåsljud och bedömning av det tredje hjärtljudet. Huvudsamarbetspartner: Meditron A/S. 7. Kvantitativa ultraljudsstudier med visualisering av hjärtväggens rörelsemönster. Projektet sysftar till att utveckla en 2D teknik för för studier av hjärtväggens rörelse samt att utvärdera nya bilbehandlande tekniker för studier av denna rörelse samt testa Gert Nilsson 6

7 metodens möjligheter i patientstudier. Huvudsamarbetspartner: GE VingMed A/S. För att kunna förverkliga detta inter-disciplinära forskningsprogram har forskare från följande medicintekniska, tekniska och naturvetenskapliga vetenskapsområden knutits till NIMED: Fysiologisk mätteknik (Prof. Per Ask) Biomedicinsk Instrumentteknik (Prof. Gert Nilsson / Prof. Karin Wårdell/ Prof. Tomas Strömberg/Prof. Göran Salerud ) Medicinsk Informatik (Prof. Hans Knutsson) Mekanisk Värmeteori och Strömningslära (Prof. Dan Loyd) Utöver forskare från dessa vetenskapsområden har deltagare inom nedanstående 15 kliniska discipliner och kliniker (från Universitetssjukhuset i Linköping och andra universitetssjukhus) medverkat i NIMEDs verksamhet. Universitetssjukhuset i Linköping: Anestesiologi Thorakirurgi Neurokirurgi Ortopedisk kirurgi Kardiologi Klinisk fysiologi Gastroenterologi and hepatologi Nefrologi och dialys-enheten Infektionskliniken Cell-biologi Medicinsk radiologi Radiofysik Pediatrik (Uppsala akademiska sjukhus) Lunds Medicinska Laser Centrum (Lunds universitet) Under etapp III medverkade följande 8 medicintekniska företag av varierande storlek och med olika intresseområden inom medicinsk teknik i NIMED: Bater Medical AB Atos Medical AB Elekta Instrument AB Lisca AB Amersham Health AS (Norge) OptoQ AB Gert Nilsson 7

8 Perimed AB Mamea Imaging AB Linköpings universitet har tydliggjort sitt engagemang i och prioritering av NIMED dels genom att bidra till verksamheten med ett ekonomiskt stöd omfattande ca 1 Mkr per år dels genom att stå som garant för den akademiska förankring av kompetenscentret som den kreativa miljön inom värdinstitutionen Institutionen för Medicinsk Teknik (IMT) vid Linköpings Universitet utgör. Epansion respektive fokusering av verksamheten under etapp II och III har givit NIMED en sann tvärdisciplinär karaktär, som erbjuder unika möjligheter att utveckla nya medicinska teknologier inkluderande moment från tidig idé-generering till utvärdering i klinisk miljö av framtagna prototyper. Detta tvärdisciplinära arbetssätt ställer också stora krav på utveckling av tillämpbara strategier för den fortsatta verksamheten inom NIMED. 3.2 Internationella utvärderingens rekommendationer Den internationella utvärderingsgruppen konstaterar i sin rapport angående verksamheten i NIMED under etapp III (daterad ) att kompetenscentret med framgång har lyckats uppnå de mål som fastställdes för etappen. I utvärderingsrapporten konstateras vidare att NIMED nu är en av de mest välkända och välrenommerade medicintekniska centrumbildningarna i Europa och att NIMED inom vissa områden intar en världsledande position. För den kommande etappen ges följande rekommendationer avseende den fortsatta utvecklingen av NIMED: Medverkan av fler industriintressenter i NIMED-verksamheten. Ranking av ingående projekt med avseende på var dessa befinner sig i utvecklingskedjan. Utarbetande av en strategisk plan med milestones speciellt för teknologiöverföringsfasen till medverkande industriintressenter. Utseende av ett internationellt Advisory Board. Ökad aktivitet med avseende på medverkan i EU-projekt. Förberedelse för en fortsättning av NIMED-verksamheten bortom etapp IV. Nedan anges en strategisk plan för genomförandet av utvärderingens rekommendationer. Gert Nilsson 8

9 3.3 Ranking av NIMED-projekt NIMEDs projekt rankas i kategorierna Teknologifokus-projekt (TF) och Tillämpningsprojekt i respektive 1) genomförbarhetsstudiefas (TP-GS), 2) genomförandefas (TP- GF) samt 3) teknologiöverföringsfas (TP-TÖ). Projekt TF TP-GS TP-GF TP-TÖ Optimering och karaktärisering av system för lesionering i hjärnvävnad Spektroskopisk undersökning av tumörvävnad Instrument för diagnostik av öroninflammationer Laserdoppler baserad på digital signalbehandling Datorbaserad bedömning av bröstcancer Rörelseartefakter och laser Doppler teknik Sensorer för icke-invasiv styrning av dialys Bioakustik det trådlösa stetoskopet Kvantitativa ultraljudstudier Ljud Ljus Värme Visualisering Tabell 1. Ranking av NIMED-projekt. TF = Teknologifokus-projekt, TP-GS = Tillämpnings-projekt i genomförbarhetsstuidefas, TP-GF = Tillämpnings-projekt i genomförandefas, TP-TÖ = Tillämpningsprojket i teknologiöverföringsfas. Projektet Instrument för diagnostik av öroninflammationer beräknas gå från genomförandefasen till teknologiöverföringsfasen under etapp IV. Gert Nilsson 9

10 3.4 Strategisk plan med milestones För de projekt som för närvarande befinner sig i eller nära teknologiöverföringsfasen har nedanstående projektplaner med milestones upprättats. Ett successivt fördjupat engagemang från motsvarande industriintressenter förutsättes för att överföra projektet till avnämarna under teknologiöverföringsfasen. Optimering och karaktärisering av system för lesionering i hjärnvävnad. 31/ /12-05 RF-system för kliniskt bruk Planering av klinisk studie Klinisk studie Dataanalys, avrapportering Tekniköverföring Teknisk Lic. Teknisk Dr. Instrument för diagnostik av öroninflammationer. Prototyp klar Patientstudie klar Humantest klar Patientstudie Prototyputv. Pilotstudie 15/ / /3-05 Fig. 1. Diagram med aktiviteter och milestones för två NIMED-projekt i teknologiöverföringsfasen. Gert Nilsson 10

11 3.5 Rekrytering av fler industriintressenter I syfte att rekrytera nya industriintressenter till NIMED-samarbetet har nedanstående aktiviteter initierats: Kontakter har tagits med ett 20-tal företag i den medicintekniska branschen vilka nu är under bearbetning för att initiera genomförbarhetsstudier avseende nya medicintekniska samarbetsprojekt. Samarbete i form av regelbundet återkommande gemensamma endagars-seminarier har inletts med Västsvenska Hälsoteknikalliansen. En endags-konferens på temat medicinsk teknik och IT i distribuerad vård har hållits i Linköping i oktober, Syftet med detta möte var att sondera möjligheter till industriellt samarbete avseende medicinteknik i distribuerad vård och hemsjukvård. Rekryteringsarbetet har resulterat i att NIMED vid ingången av etapp IV har se industriintressenter som deltar i totalt 7 tillämpningsprojekt. 3.6 Utseende av internationellt Advisory Board Ett internationellt Advisory Board är under tillsättning. Denna rådgivande grupp förutsättes få stor betydelse för inriktningen av NIMEDs verksamhet bortom etapp IV. 3.7 Medverkan i EU-projekt NIMED är via forskare vid institutionen för medicinsk teknik knutet till en rad EUprojekt med omfattande internationellt engagemang. Eempel på dessa är: Biomedical Informatics Interoperability among Systems and Domains: Network of Ecellence coordinated from the department of Biomedical Engineering, Linköpings universitet (pågående). Development of portable and wireless micro(nano)multibiosensors for non-invasive diagnostics of cardiovascular and respiratory diseases- ENVIVO2000 (under uppstart). 3.8 Planering för NIMED-verksamhet bortom etapp IV Planering av NIMED s roll och inriktning för tiden efter det att nuvarande 10-åriga program avslutats, utgör en integrerad del av verksamheten under etapp IV. I avsnitt 4 och 5 redovisas bakgrund för och aktiviteter i en strategisk plan för uppstart av denna långsiktiga NIMED-verksamhet. Gert Nilsson 11

12 4. Medicinsk teknik för en sjukvård i paradigmskifte 4.1 Bakgrund Den traditionella medicinska tekniken har under senare delen av 1900-talet spelat en avgörande roll i uppbyggnaden av en säker, effektiv och högkvalitativ hälso- och sjukvård. Detta har kunnat ske dels genom en framgångsrik grundläggande medicinteknisk forskning, dels genom att den medicintekniska industrin omsatt resultaten från denna forskning i produkter som eempelvis pacemakern, plattdialysatorn och minimalinvasiv interventionsteknik. Denna gynnsamma utveckling har lett till att en allt större andel äldre kan leva ett aktivt och innehållsrikt liv också vid hög ålder. Den demografiska utvecklingen i de industrialiserade länderna pekar entydigt mot att andelen äldre kommer att fortsätta att öka under de kommande decennierna. Denna del av befolkningen har som en av sina högsta prioriteringar en fortsatt god livskvalitet med bibehållen hälsa, frihet och oberoende. Att bota, lindra och fördöja utvecklingen av ett antal åldersbetingade och i allt större utsträckning kroniska sjukdomar såsom de kardiovaskulära sjukdomarna, cancer, diabetes och sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, kommer därför att behöva ges en fortsatt hög prioritet i morgondagens hälso- och sjukvård. Vårdtagarnas förväntningar och krav på denna hälso- och sjukvård kommer att inkludera tillgänglighet till adekvat och högkvalitativ vård 24 timmar om dygnet med minimala väntetider, oberoende av geografisk belägenhet och till en överkomlig kostnad. Mot denna bakgrund kan därför dagens hälso- och sjukvård sägas stå inför ett paradigmskifte där den globala utvecklingen drivs av behovet att reducera kostnadsutvecklingen samtidigt som delvis nya och väande patientgruppers långtgående krav på effektiv vård förväntas infrias. Medlen att realisera denna nya hälso- och sjukvård måste i hög grad baseras på utvecklingen av en ny medicinsk teknik, anpassad för en situation där stor vikt läggs på egenvård, preventiva åtgärder, tidig diagnostik och uppföljning samt transferering av vård till decentraliserade enheter där så är möjligt. Viktiga komponenter i denna utveckling är smarta medicintekniska innovationer samt internet-baserade systemlösningar och en alltmer välinformerad patientgrupp. Karakteristiskt för den medicintekniska branschen är vidare att radikalt nya sätt att diagnosticera och behandla sjukdomar ofta föregås av framgångsrika innovationer inom andra områden än det medicinska. Eempelvis möjliggjorde utvecklingen av transistorn framtagandet av den implanterbara pacemakern, medan forskning och utveckling inom polymera material och datateknik lade grunden för utvecklingen av den konstgjorda njuren respektive datortomografen. För närvarande pågår en intensiv utveckling inom tillämpad optik, ultraljudsteknik, bildbehandling, den nya biologin och kommunikationstekniken (med internet som central informationsbärare) som med största sannolikhet kommer att resultera i helt nya metoder för prevention, diagnostik, behandling och eftervård av de vanligaste folksjukdomarna. Kombinationen av landvinningar inom dessa teknologiområden med förväntningar och krav från vårdtagare och vårdgivare, kommer att utgöra grunden för det produktsortiment som Gert Nilsson 12

13 den nya medicintekniska och biomedicinska industrin kommer att erbjuda morgondagens hälso- och sjukvård. Ett nytt Gambro kommer sannolikt inom de kommande decennierna att återfinnas bland de företag som levererar kostnadseffektiv teknologi avsedd för hem- och decentraliserad vård. Detta är ett medicintekniskt område där Sverige har goda förutsättningar att inta en frontposition med tanke på att vi inom andra områden har visat god förmåga att utarbeta väl fungerande systemlösningar. Det finns många spännande utmaningar inför det kommande paradigmskiftet inom hälso- och sjukvårdssystemen världen över, som har stor potential att utgöra grunden för en framgångsrik vetenskaplig och industriell epansion vid sidan av andra framtidsområden såsom genteknik och bioteknologi. 4.2 En utvecklingsmodell för den nya medicinska tekniken. Mot bakgrund av den medicinska teknikens utveckling under de senaste decennierna, kan en modell för den fortsatta medicintekniska utvecklingen i en sjukvård under paradigmskifte beskrivas. I denna modell utgör teknologitrender det flöde av nya teknologier ur vilket idéer kan hämtas för att med hjälp av radikala innovationer lösa medicinska problemställningar och tillfredställa kliniska behov på ett nytt sätt. Detta sker genom att klinisk och medicinteknisk epertis samverkar med den medicintekniska industrin i kompetenscentrumet NIMED. Medicintekniska innovationer, ökad kunskap om medicintekniska frågeställningar samt välutbildade doktorer och ingenjörer med industrierfarenhet utgör resultat från denna verksamhet. kliniska behov teknologitrender Klinisk epertis Medicinteknisk industri NIMED Innovationer Kunskap Medicinteknisk epertis årtal Välutbildade doktorer och ingenjörer Fig 2. Baserat på kunskap om kliniska behov och nya teknologier arbetar medicinteknisk och klinisk epertis i nära samverkan med den medicintekniska industrin inom NIMED för att skapa morgondagens medicinska teknologier. Gert Nilsson 13

14 Ett eempel på tekniktrender i vår tid är uppbygganden av internet och tillgången på kommunikationshjälpmedel i form av mobiltelefoner. Dessa nya och högt förädlade teknologier skapar helt nya möjligheter att lösa det moderna samhällets medicinska problem såsom uppföljning av kroniska sjukdomar i hemmet och i den distribuerade vården. Genom att ytterligare öka förädlingsvärdet i dessa nya teknologier kan en kunskapsbaserad industri skapas med helt nya affärsmöjligheter på den potentiellt mycket stora marknaden för hemsjukvård och mänskligt välbefinnande. Lika naturligt som att man idag i hemmen har tillgång till febertermometrar, blodtrycksmanschetter och lab-stickor för urinprovsbedömning och graviditetstest, kommer det i framtiden att vara möjligt att bedöma kroniska sjukdomstillstånd med hjälp av biosensorer, mobiltelefoner med inbyggda kameror och internet-baserad teknik. Med förbättrad användarvänlighet hos dessa högt förädlade teknologier och den enskilde individens ökade information om sin sjukdom, kommer framtidens patient att ta en alltmer aktiv del i botandet eller lindrandet av ett antal folksjukdomar som idag utgör en stor kostnadsbelastning för sjukvården. Denna utveckling öppnar också för mycket stora affärsmöjligheter för nya företag som baserat på förädling av eisterande och nya teknologier, kan erbjuda kvalificerade tjänster och produkter på den globalt snabbt väande hemsjukvårdsmarknaden. 4.3 Krav på morgondagens sjukvård i sammanfattning Sammanfattningsvis kan förväntningar och krav på morgonsdagens sjukvård och därmed på de produkter som den biomedicinska och medicintekniska industrin måste erbjuda identifieras på följande sätt: 1. Adekvat sjukvård tillgänglig för alla 24 timmar om dygnet med minimala väntetider, oberoende av geografisk belägenhet och till minsta möjliga kostnad. 2. Fokusering på utveckling av metoder, rutiner och teknologier för prevention, diagnostik, behandling och uppföljning av de kroniska folksjukdomarna. 3. Ökade satsningar på åldersbetingade sjukdomar och handikapp som i första hand drabbar de äldre, vilka utgör en väande del av befolkningen. 4. Utveckling av nya teknologier för integrerad diagnostik och behandling vid en och samma patientkontakt där så är möjligt. 5. Patientcentrerad vård med ökat patientinflytande (och ansvar) för val av individuella behandlingsalternativ och individuell inställning av farmakologisk behandling. 6. Utnyttjande av nya teknologier (och utmönstring av äldre teknologier) för mera kostnadseffektiv prevention, diagnostik, terapi och efterkontroll på rätt vårdnivå. 7. Ökad grad av implementering av de möjligheter som informationsteknologin och internetbaserade lösningar erbjuder. Gert Nilsson 14

15 5. Strategisk plan för perioden bortom etapp IV Planeringen av NIMED-verksamheten bortom det nuvarande programmets avslutning har inletts genom att arrangera en konferens (Medicinsk teknik och IT i distribuerad vård, Linköping, oktober 2003) och ett workshop (i samarbete med Västsvenska Hälsoteknikalliansen, Linköping mars 2004). Vidare har förberedelser för medverkan i Brain Power - programmet i form av förslag till uppstarten av SCENE (The Swedish Centre for Neuro-Engineering) inletts och en ram-ansökan med denna inriktning har inlämnats till SSF. Forskare verksamma i NIMED deltar som koordinator i det nystartade EU-programmet Biomedical Informatics Interoperability among Systems and Domains: Network of Ecellence. Vidare har NIMED inlett förhandlingar om att delta I EU-programmet ENVIVO2000 (Development of portable and wireless micro(nano)multibiosensor for non-invasive diagnostics of cardiovascular and respiratory diseases) med inriktning mot utveckling av medicinsk teknologi för distribuerad vård och hemsjukvård. En ansökan med den tentativa titeln The Swedish VINN Ecellence Biomedical Engineering Centre är under utarbetande för äskande av medel för genomförandet av en förstudie inom VINNOVA-programmet VINN Ecellence Centre. Med dessa initiativ som grund kommer under NIMED etapp IV ett insatsområde med inrikting mot distribuerad vård, speciellt hemsjukvård att startas upp med syftet att utföra en omvärldsanalys. På basis av resultatet av denna analys kommer beslut om utvidgning av NIMEDs verksamhet mot detta område att fattas. 5.1 Insatsområde Medicinsk teknik för distribuerad vård Mot bakgrund av den förutspådda kraftiga epansionen av den distribuerade vården speciellt hemsjukvården kommer NIMED att under etapp IV kartlägga möjligheter och begränsningar för en framtida medicinteknisk industri inom detta område. Denna verksamhet beräknas kunna initieras då NIMED etapp IV startats ( ) och inledas med en sammanställning av de omvärldsanalyser som finns inom området. Med utgångspunkt från resultatet av denna genomgång av omvärldsanalyser beräknas ett antal projekt kunna identifieras och en genomförbarhetsanalys genomföras i syfte att studera förutsättningarna för att få medverkande företag inom området distribuerad vård. Denna genomförbarhetsanalys beräknas kunna genomföras parallellt och som integrerad del av eempelvis EU-projektet ENVIVO2000, som enligt plan kommer att initieras Genomförbarhetsanalysen avses också utföras i samverkan med (nya) industriintressenter med intresse för epansion inom området distribuerad vård och hemsjukvård. Resultatet av omvärldsanalysen och genomförbarhetsanalysen kommer att presenteras i seminarie- och rapportform. Gant-diagrammet i Fig. 3 visar aktiviterter och milestones inom detta för NIMED nya och betydelsefulla insatsområde. Gert Nilsson 15

16 Insatsområde distribuerad vård start omvärldsanalys projektförslag rapportering genomförbarhetsstudier projektgenomförande ENVIVO2000 1/ / / / /1 05 Fig 3. Aktiviteter och milestones inom det för NIMED nya insatsområdet distribueard vård. Parallelt med uppstarten av NIMED-aktiviteter inom insatsområdet distribuerad vård kommer redan etablerade områden inom vilka NIMED hittills bedrivit sin verksamhet att utvecklas vidare med den specialiserade vården och den medicinska forskningen som främsta avnämare. 5.2 NIMEDs framtida roll NIMED kommer genom sitt planerade engagemang i det epansiva området medicinsk teknik för distribuerad vård och hemsjukvård - i tillägg till redan befintlig verksamhet inom området medicinteknik för den specialiserade vården - att utgöra ett självklart alternativ för de medicintekniska företag som på ett kostnadseffektivt sätt vill utveckla forskningsintensiva produkter och tjänster för morgondagens sjukvård. Genom att ytterligare betona den europeiska dimensionen i form av aktivt deltagande i EU-projekt, kommer NIMED att konsolidera och vidareutveckla sin roll som internationellt välrenommerat centrum för utveckling av den nya medicinska tekniken. NIMED kommer vidare att vara en av de hörnpelare på vilka den fortsatta utvecklingen av Life Science-området vid Linköpings universitet vilar. Genom att utgöra en operativt inriktad och aktiv aktör inom uppbyggnaden av det planerade New Tools for Life -programmet vid Linköpings universitet, kommer NIMEDs framtida verksamhet också att inkludera tillämpad och industrinära forskning inom områden som tillämpad bioteknik och nanoteknik. Gert Nilsson 16

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Program 4D Resultat i halvtid

Program 4D Resultat i halvtid Program 4D Resultat i halvtid Januari 2013 juni 2015 Program 4D är ett samarbete mellan Om rapporten: Denna rapport, Program 4D Resultat i halvtid, syftar till att sprida information och kunskap om de

Läs mer

Life Sciences i Schweiz

Life Sciences i Schweiz Life Sciences i Schweiz Landrapport tillhörande Svar Direkt 2012:05 Dnr: 2012/22 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010 447 44 00 Telefax

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Strategier och ledningsredskap för framgångsrik hälso- och sjukvård

Strategier och ledningsredskap för framgångsrik hälso- och sjukvård Strategier och ledningsredskap för framgångsrik hälso- och sjukvård Författare: Johan Calltorp och Göran Maathz Framtagen i samarbete med LIF de forskande läkemedelsföretagen 2 Strategier och ledningsredskap

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

Strategier för svenskt forskningsutbyte på EU-nivå

Strategier för svenskt forskningsutbyte på EU-nivå Strategier för svenskt forskningsutbyte på EU-nivå Område: Läkemedel, bioteknik och medicinteknik dnr 2006-03660 Förord Regeringen gav under våren 2006 VINNOVA i uppdrag att utarbeta strategier för svenskt

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039 Årsredovisning 2008 Dnr 2008-04039 2 Innehållsförteckning 1. GD HAR ORDET... 5 2. RESULTATREDOVISNING... 7 2.1 Versamhetsstyrning... 13 2.1.1 Politikområde Forskningspolitik... 13 2.1.1.1 Verksamhetsområde

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram Johan Karltun Christina Keller Jönköping, mars 2012 Förord Föreliggande rapport är ett resultat av ett uppdrag som vi fick i början av hösten

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Programbeskrivning för programmet Energi, IT och Design 2013-07-01 2017-06-30. Beslutsdatum 2013-06-14 Dnr 2013-929

Programbeskrivning för programmet Energi, IT och Design 2013-07-01 2017-06-30. Beslutsdatum 2013-06-14 Dnr 2013-929 Programbeskrivning för programmet Energi, IT och Design 2013-07-01 2017-06-30 Beslutsdatum 2013-06-14 Dnr 2013-929 Sida 2 av 21 Innehåll 1 Sammanfattning...3 2 Programmets inriktning...4 2.1 Vision...4

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Ansökan OM examenstillstånd. på forskarnivå inom området. Högskolan Dalarna 1

Ansökan OM examenstillstånd. på forskarnivå inom området. Högskolan Dalarna 1 Ansökan OM examenstillstånd på forskarnivå inom området Hälsa och välfärd Högskolan Dalarna 1 Innehåll Område för examenstillstånd: Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete... 5 Områdets omfattning och

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING 2006 Titel : Årsredovisning 2006 Serie: VINNOVA Information VI 2007:07 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2007 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer

Forskningens framtid! översikt 2014 forskningsinfrastruktur

Forskningens framtid! översikt 2014 forskningsinfrastruktur Forskningens framtid! översikt 2014 forskningsinfrastruktur VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FORSKNINGENS FRAMTID! Under 2014 tog Vetenskapsrådet med hjälp av aktiva forskare fram en rad översikter. Tillsammans

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 Sveriges Kommuner och Landsting Center för ehälsa Åke Rosandher Ankom Stockholms läns landsting 2012-06- 2 0 Dn,^.j20ÉrÖ^5 STYRELSENS BESLUT NR 10 2012-06-15 Vårt dnr 12/0733 Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer