NIMED. Bilaga A. Kompetencentrum Noninvasiv Medicinsk Mätteknik vid Linköpings universitet. Verksamhetsplan för etapp IV ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NIMED. Bilaga A. Kompetencentrum Noninvasiv Medicinsk Mätteknik vid Linköpings universitet. Verksamhetsplan för etapp IV (2004-07-01 2006-06-30)"

Transkript

1 Bilaga A Kompetencentrum Noninvasiv Medicinsk Mätteknik vid Linköpings universitet NIMED Verksamhetsplan för etapp IV ( ) Gert Nilsson

2 1. Sammanfattning Mål Strategisk plan för NIMED etapp IV Strategiarbete under etapp I, II och III Internationella utvärderingens rekommendationer Ranking av NIMED-projekt Strategisk plan med milestones Rekrytering av fler industriintressenter Utseende av internationellt Advisory Board Medverkan i EU-projekt Planering för NIMED-verksamhet bortom etapp IV Medicinsk teknik för en sjukvård i paradigmskifte Bakgrund En utvecklingsmodell för den nya medicinska tekniken Krav på morgondagens sjukvård i sammanfattning Strategisk plan för perioden bortom etapp IV Insatsområde Medicinsk teknik för distribuerad vård NIMEDs framtida roll Bilaga A. Appendi I - IV Gert Nilsson 2

3 1. Sammanfattning Kompetenscentrum Noninvasiv Medicinsk Mätteknik NIMED som bildades i maj 1996, har nu varit verksamt i 8 år. NIMED innebär en långsiktig satsning på forskningssamarbete mellan Linköpings universitet, hälso- och sjukvården och den medicintekniska industrin. Under etapp I och II var 6 respektive 10 företag knutna till NIMED-samarbetet. Vid etapp III s uppstart medverkade 7 företag i samarbetet. Till följd av konsolidering och sammanslagning i branschen har antalet medverkande företag sjunkit till 4 vid etapp III s utgång. Under etapp I och II ökade antalet heltidsarbetsinsatser i NIMED från ca 12 vid uppstart till ca 20 vid avslut av etapp II en siffra som fortfarande är giltig vid etapp III s utgång. Målen fastställda i den strategiska planen för etapp III har i allt väsentligt kunnat uppfyllas. Detta bekräftades i samband med den internationella utvärderingen av NIMED som utfördes i mars 2004 och vars rekommendationer i huvuddrag återfinnes på sid 8. Forskningen i NIMED har under etapp III resulterat i viktiga resultat vilka har publicerats i den internationella litteraturen bestående av: 51 vetenskapliga uppsatser med peer-review 18 konferensbidrag 16 rapporter och eamensarbeten 6 bokkapitel 5 akademiska doktorsavhandlingar Den ökade publiceringsgraden i den vetenskapliga litteraturen är en direkt följd av att NIMED-verksamheten under etapp III i stora delar övergått i en resultatgenereringsfas med nära förestående teknologiöverföring till industrin i ett flertal projekt. NIMED-verksamheten har utöver ovanstående publicering resulterat i 6 patentansökningar. NIMED har nu varit föremål för tre internationella utvärderingar, varav den senaste rankar verksamheten som internationellt ledande inom sitt verksamhetsområde. I denna utvärderingsrapport fastställes att: NIMED has to be ranked as one of the best-known and most successful biomedical engineering and medical technology centres in Europe and internationally... samt att NIMED-verksamheten indicating a leading position in the world in specific fields. NIMED har därmed uppfyllt sitt mest väsentliga strategiska mål såsom det formulerades i verksamhetsplanen för etapp III att bli ett kompetenscentrum av världsklass-ranking inom sitt verksamhetsområde. Gert Nilsson 3

4 2. Mål Det övergripandet målet med verksamheten inom kompetenscentrum NIMED kan uttryckas på följande sätt: att i aktiv industrisamverkan bedriva internationellt konkurrenskraftig industrirelevant forskning och forskarutbildning inom området Noninvasiv medicinsk mätteknik. Vår vision är: att genom industrisamverkan förse hälso- och sjukvården med kostnadseffektiva teknologier baserade på forskning inom området noninvasiva mätmetoder och informationsteknologi. Det strategiska målet för den nästkommande 2-årsperioden är att NIMED skall fortsätta att vara ett kompetenscentrum av världsklass-ranking och ytterligare förädla verksamheten med ledning av utvärderingsrapport för etapp III, att anpassas till det nya milleniets krav på hälso- och sjukvård. Som en integrerad del i verksamheten ingår att förbereda NIMED för perioden bortom Period IV. Detta innebär att NIMED skall arbeta enligt en strategi som befrämjar: Utarbetandet av det vetenskapliga underlaget för utveckling av unika medicintekniska produkter och tjänster. Publicering av de vetenskapliga projekt-resultaten i välrenommérade tidskrifter. Eamination av doktorer med erfarenhet av industriella samarbetsprojekt inom området noninvasiv medicinsk teknik. Aktivt deltagande i teknologiöverföringsprocessen från akademi till industriell partner. Planering av verksamheten bortom etapp IV. I syfte att nå dessa mål definieras nedan grundstenarna i en strategisk plan med milestones avsedd att genomföras inom ramen för etapp IV samt under den första etappen i nästkommande NIMED-program. Inom denna tidsperiod förutsättes NIMED successivt i tillägg till nuvarande verksamhet - inkorporera forsknings- och utvecklingsprojekt kring hemsjukvård och informationsteknologi i hälso- och sjukvård. Gert Nilsson 4

5 3. Strategisk plan för NIMED etapp IV 3.1 Strategiarbete under etapp I, II och III Alltsedan kompetenscentret NIMED bildades under våren 1996, med mål att etablera ett långsiktigt samarbete mellan den akademiska forskningen vid institutionen för medicinsk teknik, Linköpings Universitet och den medicintekniska industrin, har de strategiska frågorna och utformningen av en relevant strategi för NIMED varit av central betydelse för kompetenscentrets fortsatta utveckling och epansion. I den tidiga etableringsfasen (etapp I) bedrevs samarbetet i många fall som traditionella medicintekniska samarbetsprojekt med en forskargrupp vid NIMED och en industriintressent som enda aktörer i de enskilda och inledningsvis avgränsade tillämpningsprojekten inom något av programmen Noninvasiv Diagnostik, Noninvasiv Monitorering eller Minimalinvasiv Intervention. Under etapp II fokuserades strategiutvecklingsarbetet på att förändra detta samarbetsmönster i enlighet med det uttalade målet för kompetenscentra och den internationella utvärderingsgruppens rekommendationer att arbeta mera integrerat med större interaktion mellan de olika deltagande aktörerna. Inför etapp III utarbetades en strategisk plan för den nästkommande 5-årsperioden (etapp III och IV). Även denna baserades på en internationell utvärdering som genomfördes vid etapp II s avslutning. Arbetet under etapp III genomfördes enligt de riktlinjer som fastställdes i denna strategiska plan. I väsentliga delar innebar detta att NIMED-verksamheten under etappen utfördes dels som Teknologifokus-projekt, dels som Tillämpnings-projekt. Detta arbetssätt utgör nu grunden för verksamheten i NIMED. En sammanfattning av detta arbetssätt visas i nedanstående ruta. Den strategiska planen i sin helhet är beskriven i verksamhetsplanen för etapp III. Sammanfattning Kärnan i NIMEDs verksamhet har varit de fyra teknologifokus-programmen Ljus, Ljud, Värme och Visualisering. Industrisamarbete kring specifika problemställningar sker i eterngenererade tillämpningsprojekt. Vetenskapliga frågeställningar av gemensamt intresse för flera industriintressenter bearbetas i interngenererade teknologifokus-projekt. Radikalt nya idéer (ofta av högrisk-karaktär) testas i teknologifokus-projekt. De fyra Teknologifokus-områdena är: Ljus: (laser Doppler teknik, spektroskopi, reflektions- och absorptions-mätning med fiberoptik och bildgenererande system, Monte Carlo-simulering samt Gert Nilsson 5

6 bestämning av optiska parametrar). Ljud: (ultraljudsdiagnostik och bioakustik). Värme: (temperaturmätning, värmeöverföring, strömningsproblem och simulering). Visualisering: (bildbehandling, analys och presentation av stora datamängder samt beslutsstöd). Följande Tillämpnings-projekt avses drivas under etapp IV: 1. Optimering och karaktärisering av system för lesionering i hjärnvävnad Syftet är att skapa ett återkopplat RF-system för mer precis lesionering i hjärnvävnad, te vid symptomatisk behandling av Parkinsons sjukdom. Huvudsamarbetspart: Elekta Instrument AB. 2. Spektroskopisk undersökning av tumörvävnad Projektets syfte är att genomföra en studie för att undersöka möjligheten att separera frisk hjärnvävnad från tumörvävnad genom att utföra fluorescensbaserade spektroskopiska mätningar där ALA används som markör. Huvudsamarbetspartner: Elekta Instrument AB. 3. Instrument för diagnostik av öroninflammationer Projektets syfte är att kunna diagnosticera olika typer av öroninflammationer med bl.a. optisk spektroskopi. På sikt kan detta leda till ett instrument med vars hjälp personer (mestadels barn) med öroninflammation kan få en säkrare diagnos och rätt behandling i ett mycket tidigare stadium än vad som nu är fallet. Huvudsamarbetspartner: Atos Medical AB. 4. Laserdoppler baserad på digital signalbehandling Projektet syftar till att utveckla en ny metod för att karakterisera mikrocirkulationen bland annat genom att dela upp det integrerade perfusionsmåttet i olika hastighetskomponenter samt att göra perfusionsmåttet oberoende av vävnadens optiska egenskaper. Huvudsamarbetspartner: Perimed AB. 5. Sensorer för icke-invasiv styrning av dialys. Projektet syftar till att utveckla en metod för kontinuerlig mätning av slaggprodukter i dialysvätska och därigenom göra dialysförloppet säkrare och mera tillförlitlligt. Huvudsamarbetspartner: Gambro AB. 6. Bioakustik det trådlösa stetoskopet. Projektet syftar till att utveckla ett trådlös elektroniskt stetoskop för detektering av blåsljud och bedömning av det tredje hjärtljudet. Huvudsamarbetspartner: Meditron A/S. 7. Kvantitativa ultraljudsstudier med visualisering av hjärtväggens rörelsemönster. Projektet sysftar till att utveckla en 2D teknik för för studier av hjärtväggens rörelse samt att utvärdera nya bilbehandlande tekniker för studier av denna rörelse samt testa Gert Nilsson 6

7 metodens möjligheter i patientstudier. Huvudsamarbetspartner: GE VingMed A/S. För att kunna förverkliga detta inter-disciplinära forskningsprogram har forskare från följande medicintekniska, tekniska och naturvetenskapliga vetenskapsområden knutits till NIMED: Fysiologisk mätteknik (Prof. Per Ask) Biomedicinsk Instrumentteknik (Prof. Gert Nilsson / Prof. Karin Wårdell/ Prof. Tomas Strömberg/Prof. Göran Salerud ) Medicinsk Informatik (Prof. Hans Knutsson) Mekanisk Värmeteori och Strömningslära (Prof. Dan Loyd) Utöver forskare från dessa vetenskapsområden har deltagare inom nedanstående 15 kliniska discipliner och kliniker (från Universitetssjukhuset i Linköping och andra universitetssjukhus) medverkat i NIMEDs verksamhet. Universitetssjukhuset i Linköping: Anestesiologi Thorakirurgi Neurokirurgi Ortopedisk kirurgi Kardiologi Klinisk fysiologi Gastroenterologi and hepatologi Nefrologi och dialys-enheten Infektionskliniken Cell-biologi Medicinsk radiologi Radiofysik Pediatrik (Uppsala akademiska sjukhus) Lunds Medicinska Laser Centrum (Lunds universitet) Under etapp III medverkade följande 8 medicintekniska företag av varierande storlek och med olika intresseområden inom medicinsk teknik i NIMED: Bater Medical AB Atos Medical AB Elekta Instrument AB Lisca AB Amersham Health AS (Norge) OptoQ AB Gert Nilsson 7

8 Perimed AB Mamea Imaging AB Linköpings universitet har tydliggjort sitt engagemang i och prioritering av NIMED dels genom att bidra till verksamheten med ett ekonomiskt stöd omfattande ca 1 Mkr per år dels genom att stå som garant för den akademiska förankring av kompetenscentret som den kreativa miljön inom värdinstitutionen Institutionen för Medicinsk Teknik (IMT) vid Linköpings Universitet utgör. Epansion respektive fokusering av verksamheten under etapp II och III har givit NIMED en sann tvärdisciplinär karaktär, som erbjuder unika möjligheter att utveckla nya medicinska teknologier inkluderande moment från tidig idé-generering till utvärdering i klinisk miljö av framtagna prototyper. Detta tvärdisciplinära arbetssätt ställer också stora krav på utveckling av tillämpbara strategier för den fortsatta verksamheten inom NIMED. 3.2 Internationella utvärderingens rekommendationer Den internationella utvärderingsgruppen konstaterar i sin rapport angående verksamheten i NIMED under etapp III (daterad ) att kompetenscentret med framgång har lyckats uppnå de mål som fastställdes för etappen. I utvärderingsrapporten konstateras vidare att NIMED nu är en av de mest välkända och välrenommerade medicintekniska centrumbildningarna i Europa och att NIMED inom vissa områden intar en världsledande position. För den kommande etappen ges följande rekommendationer avseende den fortsatta utvecklingen av NIMED: Medverkan av fler industriintressenter i NIMED-verksamheten. Ranking av ingående projekt med avseende på var dessa befinner sig i utvecklingskedjan. Utarbetande av en strategisk plan med milestones speciellt för teknologiöverföringsfasen till medverkande industriintressenter. Utseende av ett internationellt Advisory Board. Ökad aktivitet med avseende på medverkan i EU-projekt. Förberedelse för en fortsättning av NIMED-verksamheten bortom etapp IV. Nedan anges en strategisk plan för genomförandet av utvärderingens rekommendationer. Gert Nilsson 8

9 3.3 Ranking av NIMED-projekt NIMEDs projekt rankas i kategorierna Teknologifokus-projekt (TF) och Tillämpningsprojekt i respektive 1) genomförbarhetsstudiefas (TP-GS), 2) genomförandefas (TP- GF) samt 3) teknologiöverföringsfas (TP-TÖ). Projekt TF TP-GS TP-GF TP-TÖ Optimering och karaktärisering av system för lesionering i hjärnvävnad Spektroskopisk undersökning av tumörvävnad Instrument för diagnostik av öroninflammationer Laserdoppler baserad på digital signalbehandling Datorbaserad bedömning av bröstcancer Rörelseartefakter och laser Doppler teknik Sensorer för icke-invasiv styrning av dialys Bioakustik det trådlösa stetoskopet Kvantitativa ultraljudstudier Ljud Ljus Värme Visualisering Tabell 1. Ranking av NIMED-projekt. TF = Teknologifokus-projekt, TP-GS = Tillämpnings-projekt i genomförbarhetsstuidefas, TP-GF = Tillämpnings-projekt i genomförandefas, TP-TÖ = Tillämpningsprojket i teknologiöverföringsfas. Projektet Instrument för diagnostik av öroninflammationer beräknas gå från genomförandefasen till teknologiöverföringsfasen under etapp IV. Gert Nilsson 9

10 3.4 Strategisk plan med milestones För de projekt som för närvarande befinner sig i eller nära teknologiöverföringsfasen har nedanstående projektplaner med milestones upprättats. Ett successivt fördjupat engagemang från motsvarande industriintressenter förutsättes för att överföra projektet till avnämarna under teknologiöverföringsfasen. Optimering och karaktärisering av system för lesionering i hjärnvävnad. 31/ /12-05 RF-system för kliniskt bruk Planering av klinisk studie Klinisk studie Dataanalys, avrapportering Tekniköverföring Teknisk Lic. Teknisk Dr. Instrument för diagnostik av öroninflammationer. Prototyp klar Patientstudie klar Humantest klar Patientstudie Prototyputv. Pilotstudie 15/ / /3-05 Fig. 1. Diagram med aktiviteter och milestones för två NIMED-projekt i teknologiöverföringsfasen. Gert Nilsson 10

11 3.5 Rekrytering av fler industriintressenter I syfte att rekrytera nya industriintressenter till NIMED-samarbetet har nedanstående aktiviteter initierats: Kontakter har tagits med ett 20-tal företag i den medicintekniska branschen vilka nu är under bearbetning för att initiera genomförbarhetsstudier avseende nya medicintekniska samarbetsprojekt. Samarbete i form av regelbundet återkommande gemensamma endagars-seminarier har inletts med Västsvenska Hälsoteknikalliansen. En endags-konferens på temat medicinsk teknik och IT i distribuerad vård har hållits i Linköping i oktober, Syftet med detta möte var att sondera möjligheter till industriellt samarbete avseende medicinteknik i distribuerad vård och hemsjukvård. Rekryteringsarbetet har resulterat i att NIMED vid ingången av etapp IV har se industriintressenter som deltar i totalt 7 tillämpningsprojekt. 3.6 Utseende av internationellt Advisory Board Ett internationellt Advisory Board är under tillsättning. Denna rådgivande grupp förutsättes få stor betydelse för inriktningen av NIMEDs verksamhet bortom etapp IV. 3.7 Medverkan i EU-projekt NIMED är via forskare vid institutionen för medicinsk teknik knutet till en rad EUprojekt med omfattande internationellt engagemang. Eempel på dessa är: Biomedical Informatics Interoperability among Systems and Domains: Network of Ecellence coordinated from the department of Biomedical Engineering, Linköpings universitet (pågående). Development of portable and wireless micro(nano)multibiosensors for non-invasive diagnostics of cardiovascular and respiratory diseases- ENVIVO2000 (under uppstart). 3.8 Planering för NIMED-verksamhet bortom etapp IV Planering av NIMED s roll och inriktning för tiden efter det att nuvarande 10-åriga program avslutats, utgör en integrerad del av verksamheten under etapp IV. I avsnitt 4 och 5 redovisas bakgrund för och aktiviteter i en strategisk plan för uppstart av denna långsiktiga NIMED-verksamhet. Gert Nilsson 11

12 4. Medicinsk teknik för en sjukvård i paradigmskifte 4.1 Bakgrund Den traditionella medicinska tekniken har under senare delen av 1900-talet spelat en avgörande roll i uppbyggnaden av en säker, effektiv och högkvalitativ hälso- och sjukvård. Detta har kunnat ske dels genom en framgångsrik grundläggande medicinteknisk forskning, dels genom att den medicintekniska industrin omsatt resultaten från denna forskning i produkter som eempelvis pacemakern, plattdialysatorn och minimalinvasiv interventionsteknik. Denna gynnsamma utveckling har lett till att en allt större andel äldre kan leva ett aktivt och innehållsrikt liv också vid hög ålder. Den demografiska utvecklingen i de industrialiserade länderna pekar entydigt mot att andelen äldre kommer att fortsätta att öka under de kommande decennierna. Denna del av befolkningen har som en av sina högsta prioriteringar en fortsatt god livskvalitet med bibehållen hälsa, frihet och oberoende. Att bota, lindra och fördöja utvecklingen av ett antal åldersbetingade och i allt större utsträckning kroniska sjukdomar såsom de kardiovaskulära sjukdomarna, cancer, diabetes och sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, kommer därför att behöva ges en fortsatt hög prioritet i morgondagens hälso- och sjukvård. Vårdtagarnas förväntningar och krav på denna hälso- och sjukvård kommer att inkludera tillgänglighet till adekvat och högkvalitativ vård 24 timmar om dygnet med minimala väntetider, oberoende av geografisk belägenhet och till en överkomlig kostnad. Mot denna bakgrund kan därför dagens hälso- och sjukvård sägas stå inför ett paradigmskifte där den globala utvecklingen drivs av behovet att reducera kostnadsutvecklingen samtidigt som delvis nya och väande patientgruppers långtgående krav på effektiv vård förväntas infrias. Medlen att realisera denna nya hälso- och sjukvård måste i hög grad baseras på utvecklingen av en ny medicinsk teknik, anpassad för en situation där stor vikt läggs på egenvård, preventiva åtgärder, tidig diagnostik och uppföljning samt transferering av vård till decentraliserade enheter där så är möjligt. Viktiga komponenter i denna utveckling är smarta medicintekniska innovationer samt internet-baserade systemlösningar och en alltmer välinformerad patientgrupp. Karakteristiskt för den medicintekniska branschen är vidare att radikalt nya sätt att diagnosticera och behandla sjukdomar ofta föregås av framgångsrika innovationer inom andra områden än det medicinska. Eempelvis möjliggjorde utvecklingen av transistorn framtagandet av den implanterbara pacemakern, medan forskning och utveckling inom polymera material och datateknik lade grunden för utvecklingen av den konstgjorda njuren respektive datortomografen. För närvarande pågår en intensiv utveckling inom tillämpad optik, ultraljudsteknik, bildbehandling, den nya biologin och kommunikationstekniken (med internet som central informationsbärare) som med största sannolikhet kommer att resultera i helt nya metoder för prevention, diagnostik, behandling och eftervård av de vanligaste folksjukdomarna. Kombinationen av landvinningar inom dessa teknologiområden med förväntningar och krav från vårdtagare och vårdgivare, kommer att utgöra grunden för det produktsortiment som Gert Nilsson 12

13 den nya medicintekniska och biomedicinska industrin kommer att erbjuda morgondagens hälso- och sjukvård. Ett nytt Gambro kommer sannolikt inom de kommande decennierna att återfinnas bland de företag som levererar kostnadseffektiv teknologi avsedd för hem- och decentraliserad vård. Detta är ett medicintekniskt område där Sverige har goda förutsättningar att inta en frontposition med tanke på att vi inom andra områden har visat god förmåga att utarbeta väl fungerande systemlösningar. Det finns många spännande utmaningar inför det kommande paradigmskiftet inom hälso- och sjukvårdssystemen världen över, som har stor potential att utgöra grunden för en framgångsrik vetenskaplig och industriell epansion vid sidan av andra framtidsområden såsom genteknik och bioteknologi. 4.2 En utvecklingsmodell för den nya medicinska tekniken. Mot bakgrund av den medicinska teknikens utveckling under de senaste decennierna, kan en modell för den fortsatta medicintekniska utvecklingen i en sjukvård under paradigmskifte beskrivas. I denna modell utgör teknologitrender det flöde av nya teknologier ur vilket idéer kan hämtas för att med hjälp av radikala innovationer lösa medicinska problemställningar och tillfredställa kliniska behov på ett nytt sätt. Detta sker genom att klinisk och medicinteknisk epertis samverkar med den medicintekniska industrin i kompetenscentrumet NIMED. Medicintekniska innovationer, ökad kunskap om medicintekniska frågeställningar samt välutbildade doktorer och ingenjörer med industrierfarenhet utgör resultat från denna verksamhet. kliniska behov teknologitrender Klinisk epertis Medicinteknisk industri NIMED Innovationer Kunskap Medicinteknisk epertis årtal Välutbildade doktorer och ingenjörer Fig 2. Baserat på kunskap om kliniska behov och nya teknologier arbetar medicinteknisk och klinisk epertis i nära samverkan med den medicintekniska industrin inom NIMED för att skapa morgondagens medicinska teknologier. Gert Nilsson 13

14 Ett eempel på tekniktrender i vår tid är uppbygganden av internet och tillgången på kommunikationshjälpmedel i form av mobiltelefoner. Dessa nya och högt förädlade teknologier skapar helt nya möjligheter att lösa det moderna samhällets medicinska problem såsom uppföljning av kroniska sjukdomar i hemmet och i den distribuerade vården. Genom att ytterligare öka förädlingsvärdet i dessa nya teknologier kan en kunskapsbaserad industri skapas med helt nya affärsmöjligheter på den potentiellt mycket stora marknaden för hemsjukvård och mänskligt välbefinnande. Lika naturligt som att man idag i hemmen har tillgång till febertermometrar, blodtrycksmanschetter och lab-stickor för urinprovsbedömning och graviditetstest, kommer det i framtiden att vara möjligt att bedöma kroniska sjukdomstillstånd med hjälp av biosensorer, mobiltelefoner med inbyggda kameror och internet-baserad teknik. Med förbättrad användarvänlighet hos dessa högt förädlade teknologier och den enskilde individens ökade information om sin sjukdom, kommer framtidens patient att ta en alltmer aktiv del i botandet eller lindrandet av ett antal folksjukdomar som idag utgör en stor kostnadsbelastning för sjukvården. Denna utveckling öppnar också för mycket stora affärsmöjligheter för nya företag som baserat på förädling av eisterande och nya teknologier, kan erbjuda kvalificerade tjänster och produkter på den globalt snabbt väande hemsjukvårdsmarknaden. 4.3 Krav på morgondagens sjukvård i sammanfattning Sammanfattningsvis kan förväntningar och krav på morgonsdagens sjukvård och därmed på de produkter som den biomedicinska och medicintekniska industrin måste erbjuda identifieras på följande sätt: 1. Adekvat sjukvård tillgänglig för alla 24 timmar om dygnet med minimala väntetider, oberoende av geografisk belägenhet och till minsta möjliga kostnad. 2. Fokusering på utveckling av metoder, rutiner och teknologier för prevention, diagnostik, behandling och uppföljning av de kroniska folksjukdomarna. 3. Ökade satsningar på åldersbetingade sjukdomar och handikapp som i första hand drabbar de äldre, vilka utgör en väande del av befolkningen. 4. Utveckling av nya teknologier för integrerad diagnostik och behandling vid en och samma patientkontakt där så är möjligt. 5. Patientcentrerad vård med ökat patientinflytande (och ansvar) för val av individuella behandlingsalternativ och individuell inställning av farmakologisk behandling. 6. Utnyttjande av nya teknologier (och utmönstring av äldre teknologier) för mera kostnadseffektiv prevention, diagnostik, terapi och efterkontroll på rätt vårdnivå. 7. Ökad grad av implementering av de möjligheter som informationsteknologin och internetbaserade lösningar erbjuder. Gert Nilsson 14

15 5. Strategisk plan för perioden bortom etapp IV Planeringen av NIMED-verksamheten bortom det nuvarande programmets avslutning har inletts genom att arrangera en konferens (Medicinsk teknik och IT i distribuerad vård, Linköping, oktober 2003) och ett workshop (i samarbete med Västsvenska Hälsoteknikalliansen, Linköping mars 2004). Vidare har förberedelser för medverkan i Brain Power - programmet i form av förslag till uppstarten av SCENE (The Swedish Centre for Neuro-Engineering) inletts och en ram-ansökan med denna inriktning har inlämnats till SSF. Forskare verksamma i NIMED deltar som koordinator i det nystartade EU-programmet Biomedical Informatics Interoperability among Systems and Domains: Network of Ecellence. Vidare har NIMED inlett förhandlingar om att delta I EU-programmet ENVIVO2000 (Development of portable and wireless micro(nano)multibiosensor for non-invasive diagnostics of cardiovascular and respiratory diseases) med inriktning mot utveckling av medicinsk teknologi för distribuerad vård och hemsjukvård. En ansökan med den tentativa titeln The Swedish VINN Ecellence Biomedical Engineering Centre är under utarbetande för äskande av medel för genomförandet av en förstudie inom VINNOVA-programmet VINN Ecellence Centre. Med dessa initiativ som grund kommer under NIMED etapp IV ett insatsområde med inrikting mot distribuerad vård, speciellt hemsjukvård att startas upp med syftet att utföra en omvärldsanalys. På basis av resultatet av denna analys kommer beslut om utvidgning av NIMEDs verksamhet mot detta område att fattas. 5.1 Insatsområde Medicinsk teknik för distribuerad vård Mot bakgrund av den förutspådda kraftiga epansionen av den distribuerade vården speciellt hemsjukvården kommer NIMED att under etapp IV kartlägga möjligheter och begränsningar för en framtida medicinteknisk industri inom detta område. Denna verksamhet beräknas kunna initieras då NIMED etapp IV startats ( ) och inledas med en sammanställning av de omvärldsanalyser som finns inom området. Med utgångspunkt från resultatet av denna genomgång av omvärldsanalyser beräknas ett antal projekt kunna identifieras och en genomförbarhetsanalys genomföras i syfte att studera förutsättningarna för att få medverkande företag inom området distribuerad vård. Denna genomförbarhetsanalys beräknas kunna genomföras parallellt och som integrerad del av eempelvis EU-projektet ENVIVO2000, som enligt plan kommer att initieras Genomförbarhetsanalysen avses också utföras i samverkan med (nya) industriintressenter med intresse för epansion inom området distribuerad vård och hemsjukvård. Resultatet av omvärldsanalysen och genomförbarhetsanalysen kommer att presenteras i seminarie- och rapportform. Gant-diagrammet i Fig. 3 visar aktiviterter och milestones inom detta för NIMED nya och betydelsefulla insatsområde. Gert Nilsson 15

16 Insatsområde distribuerad vård start omvärldsanalys projektförslag rapportering genomförbarhetsstudier projektgenomförande ENVIVO2000 1/ / / / /1 05 Fig 3. Aktiviteter och milestones inom det för NIMED nya insatsområdet distribueard vård. Parallelt med uppstarten av NIMED-aktiviteter inom insatsområdet distribuerad vård kommer redan etablerade områden inom vilka NIMED hittills bedrivit sin verksamhet att utvecklas vidare med den specialiserade vården och den medicinska forskningen som främsta avnämare. 5.2 NIMEDs framtida roll NIMED kommer genom sitt planerade engagemang i det epansiva området medicinsk teknik för distribuerad vård och hemsjukvård - i tillägg till redan befintlig verksamhet inom området medicinteknik för den specialiserade vården - att utgöra ett självklart alternativ för de medicintekniska företag som på ett kostnadseffektivt sätt vill utveckla forskningsintensiva produkter och tjänster för morgondagens sjukvård. Genom att ytterligare betona den europeiska dimensionen i form av aktivt deltagande i EU-projekt, kommer NIMED att konsolidera och vidareutveckla sin roll som internationellt välrenommerat centrum för utveckling av den nya medicinska tekniken. NIMED kommer vidare att vara en av de hörnpelare på vilka den fortsatta utvecklingen av Life Science-området vid Linköpings universitet vilar. Genom att utgöra en operativt inriktad och aktiv aktör inom uppbyggnaden av det planerade New Tools for Life -programmet vid Linköpings universitet, kommer NIMEDs framtida verksamhet också att inkludera tillämpad och industrinära forskning inom områden som tillämpad bioteknik och nanoteknik. Gert Nilsson 16

IT-stöd för avancerad hemsjukvård förbättrad symtom- och statuskontroll hos patienten i hemmet

IT-stöd för avancerad hemsjukvård förbättrad symtom- och statuskontroll hos patienten i hemmet Institutionen för medicinsk teknik - 1 - oktober 2002 IT-stöd för avancerad hemsjukvård förbättrad symtom- och statuskontroll hos patienten i hemmet Vilka vi är Leili Lind, doktorand, IMT,, Ericsson Radio

Läs mer

Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen

Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen Regeringen har gett VINNOVA i uppdrag att ta fram underlag för nya program inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranschen.

Läs mer

Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen vid Institutionen för medicinsk teknik

Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen vid Institutionen för medicinsk teknik Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen vid Institutionen för medicinsk teknik Ämnen för utbildning på forskarnivå vid Institutionen för medicinsk teknik: Biomedicinsk instrumentteknik

Läs mer

Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen vid Institutionen för medicinsk teknik

Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen vid Institutionen för medicinsk teknik Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen vid Institutionen för medicinsk teknik Forskarutbildningsämnen vid Institutionen för medicinsk teknik: Medicinsk informatik /Medical Informatics/

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Bilaga 10 - Innovationssamverkan

Bilaga 10 - Innovationssamverkan Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen INNOVATIONSSAMVERKAN 2014-11-24 1 (8) Bilaga 10 - Innovationssamverkan Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Version 131209 1 Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Inledning Compraser Labs är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter.

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI12

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI12 Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI12 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige Förbättra patienternas

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

2 Fördjupad samverkan

2 Fördjupad samverkan Regionalt avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 1 Region Skåne och Lunds universitet träffar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Datum Big 3 ett samverkansprojekt med Astra Zeneca Diarienummer

Datum Big 3 ett samverkansprojekt med Astra Zeneca Diarienummer Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2009-04-06 123 Big 3 ett samverkansprojekt med Astra Zeneca Diarienummer 0900826 Regionstyrelsens beslut 1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till avtal

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning Version 2005-09-12 Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Utveckling inom Televård

Utveckling inom Televård Utveckling inom Televård Program för medicinsk informatik, KI, HT 2006 Föreläsare: Sabine Koch Begrepp Telemedicin * Televård * Telehealth * e-hälsa Termdatabanken (Socialstyrelsen) Terminologicentrum,

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans PROJEKTPLAN 1 (10) Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans Projektägare: Utvecklingsavdelningen: Karin Zingmark 1. Grundläggande information Projektet Fortsatt utveckling av vård på distans (UVD)

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN Översikt av de strategiska innovationsprogrammen Dagens mål Ge er en översikt av vilka strategiska innovationsprogram som nu är beviljade och skapa en tydligare bild av syftet och målet med satsningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Det Europeiska Hjärthälsofördraget

Det Europeiska Hjärthälsofördraget Det Europeiska Hjärthälsofördraget Förord Sjuk- och dödlighet Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos Europeiska kvinnor och män (1). Sådan sjukdom förorsakar nära hälften av alla dödsfall

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan Kliniska Studier Sverige Strategisk plan Vetenskapsrådets vision och fokusområden Vision Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Study programme in Medical Informatics, 160 credits (=240 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 Senast reviderad

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-19 LS 1203-0501 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-10-rs 00010 Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård

Läs mer

Utlysning ALF-projektmedel

Utlysning ALF-projektmedel Utlysning ALF-projektmedel Stödfunktion för klinisk forskning. Underlättar kontakter mellan industri, akademi, hälsooch sjukvård. Projektstöd Utbildningar Kvalitetsstöd Avtalsstöd Kommunikationsstöd Medicinsk

Läs mer

Medicinsk Informatik VT 2005

Medicinsk Informatik VT 2005 Medicinsk Informatik VT 2005 Introduktion till Medicinsk Informatik Informationsteknologi Teknikgrad Information technology Datavetenskap Computer science Systemvetenskap System analysis and design Informatik

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3HI07 1.2.

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Vinnare 2015. Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus

Vinnare 2015. Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Vinnare 2015 Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Barnnefrologiverksamheten, verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Juryns motivering: Bedömarna

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-514/2006. Sida 1 (10) METODER INOM MEDICINSK DIAGNOSTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-514/2006. Sida 1 (10) METODER INOM MEDICINSK DIAGNOSTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR KLINISK MEDICIN Utbildningsplan Dnr CF 52-514/2006 Sida 1 (10) METODER INOM MEDICINSK DIAGNOSTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Methods in Medical Diagnostics, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:36 LS 0910-0865 1 (3) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Gabriella Frisk, Onkolog, Sektionschef Sektionen för cancerrehabilitering, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Agenda Bakgrund

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Inbjudan till industridialog

Inbjudan till industridialog Inbjudan till industridialog Förstudie inför upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset 2011-10-17 Som svar på de krav som ställs på morgondagens sjukvård har Stockholms

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

För en stor del av Sveriges befolkning

För en stor del av Sveriges befolkning Att använda Internet för hälso- och sjukvårdsinformation blir allt vanligare. Ofta vänder sig olika aktörer till den breda allmänheten och deras möjlig heter till information och tjänster över nätet. Men

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer