Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06"

Transkript

1 1 Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper Beslutad:

2 2 1 Bakgrund Målen i verksamhetsplan 2012 utgår från Umeå universitets verksamhetsplan, med prioriterade mål och verksamhetsuppdrag. Dessutom ingår egna mål. 1.1 Institutionens ämnen Onkologi med gynekologisk onkologi. och hematologi Radiologi (bild- och funktionsmedicin) Radiofysik med medicinsk teknik 1.2 Grundutbildning Del i läkarutbildning, sjukhusfysikerutbildning, medicinteknikerutbildning, röntgensköterskeutbildning. 1.3 Forskarutbildning Erbjuds inom alla institutionens ämnen. 1.4 Organisation Prefekt och bitr prefekt Adm. samordnare Arbetsmiljörepresentant Studierektorer för resp. ämne Ordförande i forskarutbildningsgrupp Till stöd inför strategiska beslut finns: Institutionsråd Professorsråd Forskarutbildningsgrupp Karriärutvecklingsgrupp (disputerade men ej docenter) Strategiskt råd för molekylära cancerforskningslaboratoriet 4 medarbetargrupper Facklig samverkan 1.5 Ansvarsområden Prefekten har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet enligt delegationsordning Prefekten har vidaredelegerat det fysiska arbetsmiljöansvaret för forskningslaboratoriet i byggnad 6M enligt bilaga. Förnyas årligen.

3 3 2 Nulägesanalys 2.1 Grundutbildning Lärarkompetens (andel disputerade) Alla anställda lärare samt huvuddelen externa lärare vi använder är disputerade. Undantag är ett mindre andel specialiserade ingenjörer och annan personal inom vissa specifika sektorer. Program där undervisning huvudsakligen bedrivs Sjukhusfysiker och medicinteknisk civilingenjör: 12 HST, 10 HPR (2011), hp inkl examensarbete. Medicintekniska högskoleingenjörer 1 HST, 1 HPR (2011), 37.5 hp Läkarprogrammet 22.4 hp (2011) Onkologi (ca 11 hp), Radiologi (ca 9.5 hp), Radiofysik (ca 2 hp) Sjuksköterskeprogrammet m fl. 2.2 Forskarutbildning Handledarkompetens (docenter) Onkologi 12, Radiologi 3, Radiofysik 3, Medicinsk teknik 4 Forskning, forskarutbildning resultat År Externa medel Publikationer (135) Reg. doktorander Disputationer 5 6 5

4 4 Genomströmningstid (2011) ca 5 år (62 månader), medelvärde. Vissa kliniskt verksamma under sin forskarutbildning. 2.3 Ekonomi, ur budget 2012 Grundutbildning 6 milj, varav 1.5 milj inom tek-nat fakulteten. GU-ALF 2.1 milj kr Forskning/forskarutbildning 7.6 milj kr Extern finansiering 24.8 milj kr Klinik-ALF 8.5 milj kr inklusive ALF-finansierade doktorander. Övrigt: två karriärbidrag, en forskarassistent, fyra samfinansierade doktorander, MR-forskning Total budget 49 milj

5 5 2.4 SWOT-analys Styrkor Bred kompetens och utbildningsutbud med många synergier. Klinik, teknik, pre-klin. Strategi för vidareutveckling för yngre forskare. Söka anslag osv. God infrastruktur för klinisk forskning. Integration samt en nära samverkan med sjukvården. En god regional förankring. Kommersialisering av forskningsresultat. Regionala samarbeten osv. Återväxt, rekrytering god inom vissa områden. Möjligheter Grundutbildningarna inom sjukhusfysik och medicinsk teknik kan paketeras till en unik och bra kombination 30 hp examensarbeten på läkarutbildningen bör ge möjligheter till ordentlig fördjupning och möjligt att erbjuda translationella projekt. Viktigt att även unga forskare skickar in forskningsansökningar för att på sikt öka mängden beviljade ansökningar. Kommersialisering av forskningsresultat som ger verksamheter i närområdet där vi kan utbyta kompetenser. En satsning på forskningsmiljö och att utveckla yngre forskare/lärare ger resultat!! Att utveckla: Svagheter Hot Splittring på två fakulteter där ibland ingen vill ta ansvar. Tekniska högskolan bunden till tek nat fak. Resurstilldelning via tek nat är inte transparent. Inom några ämnesprofiler är forskningsaktiviteten för låg. Återväxt, rekrytering kan bli komplicerad inom vissa områden. Fakultetsgränsen Forskare och lärare som finner sjukvårdsmiljön mera attraktiv. Kombination eftersträvas. Stora satsningar på större universitet gör att vi kan få svårt att konkurrera om infrastrukturresurser och därmed forskningsanslag. Vi måste hantera detta kreativt. Fortsatt utveckling av en attraktiv klinisk forskningsmiljö med tydlig satsning på karriärsugna forskare samt infrastruktur. Paketera och marknadsföra grundutbildning inom sjukhusfysik/medicinsk teknik. Viktigt även för forskarrekrytering.

6 6 3 Utbildning 3.1 Visioner och strategier Våra utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska vara av högsta klass och utgöra ett attraktivt val för såväl svenska som internationella studenter. Studenterna ska efter examen vara konkurrenskraftiga och attraktiva för arbetsmarknaden och en akademisk karriär. 3.2 Mål och aktiviteter 3.3 Riskanalys Tillsammans med tekniska fakulteten har vi ett antal unika utbildningar som är mycket uppskattade av studenter och arbetsgivare. Samordning och marknadsföring av dessa försvåras dock av organisatoriska skäl vilket periodvis lett till allt för få studerande på vissa av inriktningar. Risk: Måttlig Åtgärder: Institutionen kommer att arbeta för bättre paketering och marknadsföring av dessa utbildningar samt bättre kommunikation mellan fakulteterna på alla nivåer. 4 Forskning 4.1 Visioner och strategier Våra infrastrukturer och forskningsmiljöer ger närhet till framstående forskare och värdefulla strukturer för forskning. Detta stimulerar till bra och intressant forskning, oavsett arbetsgivare och forskningsomfattning. Dessutom bidrar detta till att förkorta vägen från ny kunskap till undervisning, tillämpning i den kliniska verksamheten och utveckling av lokalt företagande. 4.2 Mål och aktiviteter 4.3 Riskanalys Att vi inte lyckas bibehålla tillräckligt hög nivå på infrastrukturer och forskningsfinansiering. Risk: Måttlig Åtgärder: Aktiv coaching av unga forskare samt kraftfulla satsningar på rekrytering av medel för finansiering av avancerad infrastrukturer.

7 7 5 Samverkan och innovation 5.1 Visioner och strategier Samarbeten med universitet, näringsliv och offentliga organisationer i Sverige och i världen. 5.2 Mål och aktiviteter 5.3 Riskanalys Lokala näringslivet och samhällsbaserat investeringsstöd för nya företag/produkter är inte så starkt i norra Sverige. Risk: Måttlig Åtgärder: I första hand tydligare markera våra behov innan vi söker oss utanför regionen. 6 Verksamhetsstöd och arbetsmiljö 6.1 Visioner och strategier Institutionen ska ha en övergripande struktur som ger utrymme för eget engagemang och ansvar. Administration för storinstitutionen är samordnad medan forskningsadministration och grundutbildningsadministration sker så nära berörda forskargrupper och programområden som möjligt. Institutionens grundutbildning bedrivs i huvudsak inom programområdena läkarutbildning, civilingenjörsutbildning teknisk fysik med inriktningarna sjukhusfysik och medicinsk teknik och högskoleutbildning elektroingenjörer i medicinteknik. Detta medför administrativ samverkan med två fakulteter samt ledningsorganisationen tre program. Prefekten har det övergripande ansvar för institutionens arbetsmiljö. I de lokaler där vi är samlokaliserade med landstinget ansvarar landstinget för den fysiska arbetsmiljön. Särskild arbetsmiljörepresentant finns utsedd vid institutionen för att företräda institutionens intressen i dessa frågor. Ansvar för den fysiska arbetsmiljön inom lokaler i byggnad 6M följer särskild delegation. 6.2 Mål och aktiviteter

8 8 7 Kompetensförsörjning 7.1 Visioner och strategier Institutionen har en långsiktig planering för att upprätthålla en fullgod kompetensförsörjning. Denna kompetensförsörjningsplan baseras på en hög ambition att bibehålla en internationellt framgångsrik forskning och forskarutbildning samt en högkvalitativ grundutbildning. För att uppehålla kompetensen för befintliga lärare/forskare och doktorander erhåller dessa kontinuerlig kompetensutveckling vid deltagande i nationella och internationella konferenser inom sina respektive forskningsområden. Forskargrupperna arrangerar dessutom regelbundet seminarier för doktorander och forskare. Teknisk-administrativ personal får fortlöpande kompetensutveckling för att upprätthålla spetskompetens inom sina befattningsområden. Rekryteringen av forskare/lärare sker både nationellt och internationellt och planeras i god tid före pensionsavgång av lärare med speciell kompetens. Våra forskningsplattformar inom cancer, imaging och strålningsfysik/medicinsk teknik utgör underlag för utbildning av rekryterbara personer. 7.2 Mål och aktiviteter Utlyst forskningsprofessur i onkologi och lektorat i bild och funktionsmedicin planeras tillsättas under Vakanser inom onkologi täcks för närvarande av vikarier. Då två lärare annonserat sin pensionering vid slutet av året har institutionen bett fakulteten att få utannonsera ett lektorat i onkologi. 7.3 Riskanalys Vi har begränsat antal interna kandidater samtidigt som andra lärosäten haft svårt att rekrytera inom dessa kategorier. Risk: Måttlig Åtgärder: Framhålla attraktionskraften i miljö och anställningsvillkor.

9 9 Aktivitetsplan 2012 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Resurs Ansv Uppfölj ning Grön / /Röd Tidsplan Kommentarer måluppfyllelse Utbildning Bättre marknadsföring och ökat samarbete med Teknat avseende sjukhusfysiker och med. teknik utbildningarna Diskussioner Prefekt o studierektor 2012 Prefekt Antal antagna och ekonomi Samarbete över fakultetsgrän serna otydligt Forskning Fortsatt satsning på yngre forskare Doktor till docentgrupp Professorsgrupp Kontinu erligt Alla professorer Antal docenter och externa anslag Pågående uppskattad aktivitet. Fortsatt satsning på attraktiv infrastruktur Diskussion med VLL samt aktiv rekrytering av externa medel för infrastrukturstöd. Alla forskare Kontinu erligt Alla forskare Beviljade medel Pågår Samverkan och Innovation Utveckling av produkter och företagande. Aktiv kommunikation med Uminova och CMTF Regiona la EUmedel Kontinu erligt Projekt ansvari ga Årligen Pågår Verksamhetsstöd och arbetsmiljö. Utveckling av arbetsmiljöplan avseende samarbete med VLL. Arbetsmiljörepresen tant deltar i VLL:s arbetsmiljöarbete. Inom ramar Klart innan utgånge n av 2012 Arbets miljöre present ant Vid utgången av 2012 Påbörjat Kompetensförsörjning Långsiktig tillgång till relevant kompetens Rekrytering av lektor/professor i radiologi och onkologi. Inom ramar 2012 Prefekt Vid utgången av 2012 Ärendet hos fakulteten.

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap Umeå universitet Farmakologi och klinisk neurovetenskap Umeå universitet 901 87 Umeå Telefon 090-785 15 11 http://www.neuropharm.umu.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Strategisk handlingsplan 2010-2015

Strategisk handlingsplan 2010-2015 Strategisk handlingsplan 2010-2015 Beslut: Rektor 2011-09-12, 2010-05-17 Revidering: 2011-08-31 Dnr: DUC 2010/575/10 Gäller fr.o.m.: 2011-09-12 Ersätter: Strategisk handlingsplan för Högskolan Dalarna

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan i Borås Årsredovisning 2013 Inledning Högskolan i Borås Medarbetare Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

fakulteten för konst och humaniora 2015

fakulteten för konst och humaniora 2015 Fakulteten för Verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för Gäller från 2015-02-02 1 (16) Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 7 2. Utmanande utbildningar

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17 Verksamhetsplan Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-668/2014 Fastställd: 2014-11-17 Styrelsen för forskarutbildning (FUS) Dekanus: Anders Gustafsson Prodekanus: Marianne Schultzberg

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2012

Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2012 PM 1 (13) Forskningspolitisk skrift inför 2012 års forskningsoch innovationspolitiska proposition 2012-02-10 Laila Abdallah, Kjell Sehlstedt och Johan Sittenfeld Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Kerstin Paulsson har meddelat förhinder att delta i sammanträdet.

Kerstin Paulsson har meddelat förhinder att delta i sammanträdet. LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/07 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum Utbildningsnämnd 1 2007-02-14 Närvarande ledamöter: Kullberg, Rune Ek, Åsa Diehl, Stefan L Huillier, Anne Nilsson, Sofie Runeson,

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona 2004-02-19

KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona 2004-02-19 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona Dnr 4401/03-100 Regeringen (Utbildningsdepartementet) Karolinska Institutets samverkan med samhället en redogörelse i samband med årsredovisningen

Läs mer

miljöcertifierad akademi för teknik och miljö studentinflytande op 2016 2018 samverkan examina hälsofrämjande arbetsliv byggd miljö

miljöcertifierad akademi för teknik och miljö studentinflytande op 2016 2018 samverkan examina hälsofrämjande arbetsliv byggd miljö jämställdhet studenter samverkan examina hälsofrämjande arbetsliv byggd miljö forskning uppdragsutbildning distansutbildning program Budgetunderlag kurser studiemiljö co- op 2016 2018 stipendier kvalitet

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola Studiehandbok Malmö, Oktober 2014 Förord Syftet med studiehandboken är att ge doktorander och handledare en samlad information

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer

Ett medicinskt universitet

Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2007 Ett medicinskt universitet Karolinska Institutet (KI) är Sveriges enda universitet specialiserat på medicin. Karolinska Institutet bidrar genom forskning och utbildning till att förbättra

Läs mer

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 2 Innehåll 2014 i siffror 2014 förändring och nya möjligheter Året i korthet Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Kvalitet

Läs mer

Sahlgrenska akademin en målmedveten hälsovetenskaplig fakultet

Sahlgrenska akademin en målmedveten hälsovetenskaplig fakultet Sahlgrenska akademin en målmedveten hälsovetenskaplig fakultet (rev 090825) SAHLGRENSKA AKADEMIN VERKAR i det allra viktigaste av sammanhang det som rör männis kors hälsa. Den kunskap som genereras inom

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier

Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier Strategisk plan för Lunds universitet Antagen av universitetsstyrelsen den 25 september 1995 LUNDS UNIVERSITET 1 INNEHÅLL FÖRORD..................................................

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014. årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 INLEDNING

HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014. årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 INLEDNING INLEDNING HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014 årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 1 Högskolan i Borås årsredovisning 2014 Inledning 4 Högskolan i Borås 9 Medarbetare 16 Utbildning på grundnivå

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT

UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 6 UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT C H R I S T E R H E I N E G Å R D, P E K K A P E U R A & K N U T M A G N A R S A N D

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2003

Uppsala universitets årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 17 februari 2004 UFV 2004/44 Regeringen Utbildningsdepartementet Uppsala universitets årsredovisning 2003 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt

Läs mer